Sborník mezinárodní konference PROGRESS 2012 OBNOVITELNÉ ZDROJE A BUDOUCNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník mezinárodní konference PROGRESS 2012 OBNOVITELNÉ ZDROJE A BUDOUCNOST"

Transkript

1 Sborník mezinárodní konference PROGRESS 2012 Otakar GALAS 1, Lenka MICHNOVÁ 2 OBNOVITELNÉ ZDROJE A BUDOUCNOST RENEWABLE RESOURCES AND FUTURE Abstrakt V tématu se zabýváme rozvojem ve využívání tepelných čerpadel, kotlů na biomasu apod. Přesto panuje značná disharmonie při řešení vytápění při zejména návrzích otopných systémů a zdrojů. Rovněž je třeba zabývat se obecnou platformou předimenzování systémů. Radikální vývojové směry ve světě i v České Republice se rekrutují v nových oblastech OZE, které korespondují s vývojovým trendem Evropy snížení emisí, snížení energetické náročnosti a zvýšení efektivity ve výstavbě při zajištění nízkoenergetického standardu. Klíčová slova OZE, tepelné čerpadlo, biomasa Abstract In the we deal with development in the use of heat pumps, biomass kettles, etc. Still there is much disharmony in addressing the particular proposals in heating systems and heating sources. It is also necessary to consider the general platform over sizing systems. Radical development trends in the world and also in the Czech Republic, are recruiting in new areas of renewable energy sources, that correspond with the development trend of Europe reduce emissions, reduce energy consumption and increase efficiency in construction and ensuring low-energy standard. Keywords RES, heat pump, biomass 1 ÚVOD Dnešní doba si vyžaduje díky zdražování energií jakékoliv úspory. Nezávislost na vzdálených zdrojích energie a využívání obnovitelných zdrojů, jako je slunce, voda, vítr či biomasa je předpokladem pro energetickou soběstačnost jak rodinných domů, tak budov pro občanskou vybavenost. Zájem o pořizování vlastního zdroje roste rok od roku čím dál tím víc a to především z finančních důvodů, kdy díky podporám využívání energie z obnovitelných zdrojů (dále jen OZE) a kogenerace je rychlejší návratnost investice. Dalším argumentem pro přechod na OZE je potřeba snížení antropogenních emisí skleníkových plynů, které způsobují globální oteplování a především změny klimatu. Obnovitelné zdroje by mohly v budoucnu tak nahradit veškeré fosilní zdroje. 1 Ing. Otakar Galas, Katedra prostředí staveb a TZB, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba, tel.: (+420) , 2 Ing. Lenka Michnová, Katedra prostředí staveb a TZB, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba, tel.: (+420) , 1

2 2 SOUČASNOST VE VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V současnosti se energie z obnovitelných zdrojů nevyužívá především k produkci tepla, ale také k výrobě elektřiny (často společně v kogeneračních jednotkách). Obnovitelné zdroje zaměřené na přeměně energie na energii tepelnou v zásadě můžeme rozdělit na tyto: Zdrojem energie je sluneční záření - využití pomocí solárních kolektorů Zdrojem energie je vzduch - využití pomocí tepelných čerpadel Zdrojem energie je voda - využití pomocí tepelných čerpadel Zdrojem energie je geotermální energie - Tepelná čerpadla s vrtem či půdním kolektorem Zdrojem tepla je biomasa a biopalivo - využití pomocí kotlů na biomasu (biopalivo) 2.1 Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla jsou zařízení, která dokážou odebírat tzv. nízkopotenciální teplo z prostředí jako je půda, voda, vzduch, odpadní teplo apod., a převádět ho na vyšší teplotní hladinu a předávat ho cíleně pro potřeby vytápění nebo ohřev teplé vody. Tepelná čerpadla můžeme obecně rozdělit na tepelná čerpadla: vzduch / vzduch vzduch / voda země / voda voda / voda Statistické hodnocení tepelných čerpadel v ČR Česká republika provádí od roku 2002 pravidelné statistické šetření, na jehož základě lze zpřesnit odhad o dodávce a instalaci tepelných čerpadel jak v domácnostech, tak v různých typech občanské vybavenosti. Nejzajímavějšími je rok 2009 a rok 2010, kdy díky finančním podporám,,zelená úsporám", programu,,panel" a z prostředků strukturálních fondů vzrostla významně poptávka po tepelných čerpadlech. Tab. 1: Dodávky tepelných čerpadel na trh podle druhu Typ TČ Počet [ks] v r Tepelný výkon [kw] v r Počet [ks] V r Tepelný výkon [kw] v r Počet [ks] v r Tepelný výkon [kw] v r Vzduch/Vzduch Vzduch/Voda Země/voda Voda/voda Jiné Celkem

3 Graf 1: Hrubý vývoj počtu tepelných čerpadel v ČR S ohledem na topný faktor, který průměrně činí za toto období COP = 2,63 lze konstatovat, že celkový topný příkon využití (při použití srovnatelného množství elektromotorů) elektřiny bylo odebráno ze sítě 31,14 MWh. Graf 2: Počet TČ instalovaných v ČR Z uvedených grafů a čísel vyplývá, že čím dál více se lidé přiklánějí ke zdrojům energie, které jsou šetrné k životnímu prostředí v posledních letech. Ačkoli dotace,,zelená úsporám" se nijak významně neprojevila na prodeji tepelných čerpadel, je neoddiskutovatelné, že růst cen konvečních paliv a nízkoenergetická výstavba posiluje zájem o tyto vytápěcí systémy. Přestože tepelná čerpadla jsou dnes již standardním systémem a přestože v zásadě nekonkurují systémům s konvečními palivy, přesto obecný zájem se několik let po sobě orientoval tímto směrem. V současnosti lze však říci, že konjuktura ve využívání tohoto topného zdroje, již dosáhla vrcholu. Nelze tedy očekávat nějaký výraznější růst v dalších instalacích, ale je reálné orientovat se na nedalekou budoucnost v prosté výměně těchto zdrojů za zdroje z vyšší kvalitou, jak morální, tak funkční. 2.2 Solární kolektory Potenciál solární energie je dle současných potřeb nevyčerpatelný. Na území ČR dopadá stokrát více energie, než je současná potřeba primárních energetických zdrojů. Sluneční záření lze přeměňovat přímo na teplo (mimo jiného využití - fotovoltaika). Přeměna na teplo je jednodušší, neboť teplo je předáváno teplonosné látce protékající kolektorem. Solární systémy s kolektory lze 3

4 integrovat na většinu nových ale i stávajících budov. Důležitá a někdy opomíjená je orientace budov a zastínění. V ČR dopadá na povrch za rok průměrně kwh/m 2 energie. Pomocí kolektorů můžeme získat kwh/m2 za rok. Zisk se však v jednotlivých měsících značně liší - v zimních měsících je slunečního záření nedostatek a naopak v letních měsících často vznikají přebytky, na které není využití. Efektivním se jeví využívání solárních kolektorů, které mají spotřebu el. Energie v oblasti do 5%. Neustálý pokrok, který v této oblasti je velmi radikální, prokazuje vzrůstající tendenci při využívání latentního tepla ze světelného toku a využívá tepelnou energii aplikovatelnou i zimních měsících. Rozdělení solárních kolektorů můžete vidět na následujícím obrázku. Obr.1: Rozdělení solárních kolektorů Statistické hodnocení solárních kolektorů v ČR Solární kolektory se v minulosti objevovaly v různém rozsahu v řadě článků zabývající se touto tématikou, kdy se jednalo o odhad energetického potenciálu obnovitelných zdrojů energie. Solární kolektory se v ČR instalují především do systémů pro ohřev teplé vody (TV) od konce 70. let minulého století. Na základě statistického šetření lze upřesnit celkovou plochu činných kolektorů na konci roku viz. Graf 3. Graf 3: Plocha činných kolektorů v ČR 4

5 Celkem bylo v letech v ČR instalováno cca 370 tis. m 2 kolektorů s kovovým absorbérem. Z toho 92 tis. m 2 jen v roce V důsledku přebytků v letních měsících se začaly značně využívat bazénové absorbéry. V tabulce 2. najdete množství vyrobené energie za poslední tři roky. Tab. 2: Vyrobená a využitá tepelná energie Rok Tepelný výkon kolektorů [MW] Využitá tepelná energie [TJ] Racionální směr je pro celoroční ohřev teplé vody. Solární kolektory zajišťující celoroční ohřev vody plus přitápění tvořilo zhruba polovinu všech kolektorů. Graf 4. znázorňuje plochu účinných kolektorů osazených v roce Graf 4: Množství slunečních kolektorů osazených v roce 2010 Z uvedených čísel vyplývá jednoznačně rostoucí trend využívání solární energie v ČR v posledních letech. Je nepochybné, že růst cen tradičních paliv startuje nový masivní zájem o solární systémy. Určitým plusem je, že solární systémy jsou již běžně nabízeným energetickým zdrojem, které mohou využívat jak rekonstruované stavby, tak stavby nové. Tato oblast jako všechny oblasti OZE se konjukturálně vyvíjejí. Rozsáhlé týmy výrobců těchto zařízení ve snaze předstihnout konkurenci, se snaží dosáhnout absolutoria v této oblasti. V dnešní době je pořád dominantní využívání solárních kolektorů pro ohřev TV a lze očekávat, že v nedaleké budoucnosti budou vyvinuty kolektory, které zabezpečí v levných provozních hodnotách rovněž výrobu tepla. Dnes však nejsou konkurence schopné oproti jiným zdrojům OZE Kotle na biopalivo Kotle na biomasu pro použití v domácnostech a v bytových a administrativních stavbách hrají na českém trhu významnou úlohu a to především díky různorodých paliv na bázi biomasy. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské produkty včetně exkrementů užitkových zvířat. Základní technologie zpracování se dělí na suché procesy (termochemická přeměna) jako je spalování, zplyňování a pyrolýza a procesy mokré (biochemická přeměna), které zahrnují anaerobní vyhnívání, lihové kvašení a výrobu biovodíku. 5

6 Následující tabulky a grafy znázorňují podrobnější přehled o prodejích kotlů na biomasu v ČR a porovnání s ostatními prodeji kotlů o výkonu do 50 kw. Tab. 3: Vývoj prodeje kotlů na biomasu na českém trhu Druh kotle Zplyňovací kotle na dřevo a brikety z biomasy Automatické kotle na pelety a sypká ekopaliva Krbová kamna a krbové vložky Celkem Graf 5:Vývoj prodeje kotlů na biomasu na českém trhu S uvedené tabulky a grafu se jeví, že nejefektivnější vytápění je prostřednictvím krbu a otevřených ohnišť apod. Tato informace je poněkud zavádějící, protože se jedná o zdroje tepla s jednoduchou dostupností a relativně nízkou cenou. Samozřejmě tato topeniště neposkytují standardní komfort a možnost případné automatiky. Tato názorová struktura se obecně traduje mezi lidmi a spotřebitelé ovlivněni cenou zapomínají na nutnost zabezpečení tepla v domě, v případě jejich nemoci, nepřítomnosti apod. Proto se touto oblastí nezabýváme. Tab. 4: Vývoj prodeje kotlů v ČR Druh kotle Kotle na uhlí Kotle na biomasu Kotle na plyn Elektrokotle Celkem

7 Graf 6:Vývoj prodejů kotlů v ČR Poslední efektivní a dle našeho názoru nejefektivnější oblastí je oblast spalování dřevní štěpky, dřevního odpadu, nebo dřeva vůbec. Při použití kvalitních spotřebičů a kvalitního dřeva lze konstatovat, že tato oblast topení se i do budoucna jeví nejen jako velmi vhodná, ale rovněž jako velmi racionální. Za předpokladu používání kvalitního řeziva jako topného materiálu míněno vysušeného řeziva (do 12% vlhkosti), lze konstatovat, že např. při srovnání s klasickým uhlím lze dosáhnout stejné hmotnosti požitého materiálu. Cenová hladina do budoucna se však dostává do oblasti, která je diametrálně odlišná a to ve prospěch samozřejmě řeziva. Dalším velmi významným atributem je skutečnost, že na území ČR se díky lesnímu zákonu těží dlouhodobě přibližně 80% ročního nárůstu dřevní hmoty, což tuto skutečnost opět podporuje. V této oblasti navíc není zahrnuta balastní dřevní hmota a uměle vysazované dřeviny ( např. jap. topol). Do této oblasti můžeme ještě přiřadit průmyslová biologická paliva jako energetické obilí, slámu a suchý biologický odpad. Zde samozřejmě stojí za úvahu větší využití bioplynu, kde se daleko rovnoměrněji využívá potenciálu, který je v zásadě pro zemědělskou výrobu odpadní, ale z celospolečenského hlediska mimořádně přínosný. Spojením rostlinného a živočišného odpadu jsme schopni pokrýt efektivně rozsáhlou oblast standardu potřeb energií. Výrazným zjednodušením lze takto aplikovat jednoduché ostrovní jednotky, které při použití bioplynu jsou schopny dosáhnout samozásobení jak v oblasti tepla, tak v oblasti chladu a současně při pokrytí potřeb elektrické energie nyní ostrovní výrobní celky, či celé oddělené lokality. 3 EKONOMICKÝ VÝVOJ DO BUDOUCNOSTI V prvé řadě je nutné se zabývat ekonomickými ukazateli jednotlivých komodit, které spadají do oblasti energií. Z grafu je zřejmý reálný pokles komoditní elektřiny. K závěru 1.Q.2012 se pohybuje v hodnotě okolo 1250 Kč/MWh. Je nutné však připomenout skutečnost, že společenský tlak a vládní příslib Německa po katastrofě v japonské Fukušimě rozhodl v oblasti jádra dosud konzervativní stanovisko změnit. Současně dle politického sdělení bude v průběhu roku 2012 a následujících let převádět jadernou výrobu el. energie na výrobu v plynových elektrárnách. Při provázanosti ekonomik EU a rozhodující export ČR do Německa je nutné zvážit i reálný ekonomický dopad a to zejména na energetická média. Z toho však jednoznačně vyplývá několik souvisejících atributů. 7

8 Obr.2: Průběh komoditní elektřiny v roce 2011 S přechodem na jiný druh paliva bude narůstat cena elektřiny. Z toho vyplývají další aspekty: Nutné evropské investice do přenosové sítě Evropské investice do plynovodů Zvýšení ceny plynu v zemích EU Přestože lze již dneska předpokládat, že el. energie z obnovitelných zdrojů bude v r přibližně na 20% úrovni celkové spotřeby v Evropě, je nutné velmi pečlivě zvažovat, kde se orientovat v oblasti racionálních nákladů při využívání zdrojů pro vytápění a chlazení v příštím období. Z titulu stagnace demografického pokrytí ČR je rovněž zapotřebí uznat snižující se potřeby energetického potenciálu ve všech jeho formách. Současně je zapotřebí uvědomění dalšího faktu, a to v oblasti nerovnoměrného růstu potřeb této nevyvážené společnosti. To se však promítá do úvah o rozložení energetických potřeb a vytváření soběstačných energetických ostrovů. Lze předpokládat, že v budoucnu budou lidé chtít stranit se center společenského dění a uchýlit se do oblastí s klidovým režimem. Z toho vyplývá i potřeba přesunu značné části energetického potenciálu Protože populace chce slyšet na provedení, které je dostupné a provozně levné s cílem snižování zejména provozních nákladů, je třeba podle toho upravit i nabídku. A to v podmínkách především: 1. Nízké ceny energetického média 2. Nízké ceny provozních nákladů 3. Maximální jednoduchost obsluhy 4. Maximální komfort 5. Dostupnost Abychom s hrnuli atributy, ze kterých jsme vycházeli v uvedeném ekonomickém konceptu, nabízí se právě reálná možnost, která spočívá v již zmíněných ostrovních jednotkách. V energeticky nenáročných objektech, se pak budou splňovat standardní podmínky pro jejich využívání bez velkých extrémů (např. extrémní zateplování). Z toho vyplývají rovněž uvažované nároky, se kterými je nutno počítat již nyní a zvyšující se poptávku po zvyšování potřeby luxusu. 8

9 4 ZÁVĚR Jestliže použijeme zdroje tepla, které jsou orientovány na primární medium elektřinu, je nutné jít na hodnotovou strukturu u tepelných čerpadel s průměrným COP, které je okolo 2,8. Samozřejmě při vyšším topném faktoru je vhodné se dívat na životnost zařízení. V zásadě lze říct, že při zvyšování topného faktoru se snižuje životnost kompresorových součástí při zachování stávajícího potenciálu. Z uvedeného je proto nutné se orientovat v plnění používaných inertních plynů u tepelných čerpadel. Samozřejmě je důležité znát hodnoty, udávané zkušebními ústavy, na které se výrobky odvolávají. V dnešní době je důležité umět oddělit komerčně úspěšné výrobky, které však nemají v konečném důsledku uváděnou charakteristiku kontrolovanou předpisy v EU, lépe ČSN. Většina převzatých podkladů výrobků především z dálného východu má výkony velmi proměnlivé, ale jejich výkon nelze posoudit objektivně před montáží, ale až po použití minimálně po jedné sezoně. Z toho rovněž vyplývají rozporuplné zkušenosti z jejich užívání. Za předpokladu reálného zvyšování COP u tepelných čerpadel na hodnotu 3,2 do r. 2020, lze konstatovat, že vývoj a udržitelná montovatelnost je i za horizontem tohoto roku. Za předpokladu, že cena elektřiny se skládá z 1/3 výrobní náklady, z 1/3 přenos a distribuce, 1/3 dotační politiky a podpora výkupu NEZ, se tato energie oproti standardnímu nákupu o 2/3 platné ceny v daném okamžiku. Navíc prodaný přebytek je zhodnocen dvakrát. Současně je nutné zabývat se zbytkovým teplem, které zatím zůstává bez užitku. Jedna část tepla se automaticky využívá při fermentačním procesu, ale následný tepelný potenciál lze využít i dále. Samozřejmě je nasnadě reálné využití tepla při rozvodu v krátké distribuční síti. Jednou z nejdůležitějších oblastí, která se zejména posledních několika letech dostává do popředí, je potřeba chlazení. Obecně je tento proces spojován s další energetickou újmou, resp. Zvyšováním energetických nároků a zvyšováním celkové hodnoty za užívanou energii. Obecně se pozapomnělo na používání méně náročných technologií. Že tepelná čerpadla využívají tepelného potenciálu z venkovního prostředí např. ze země, to je dnes běžné. Zpětné ukládání tepla do země tak obvyklé není. Je proto velmi potřebné přeorientovat současnost na věci, které jsou po ruce. LITERATURA [1] Studie celosvětové sítě poradenských společností KPMG power Sector Development in Europe - Lender s Perspectives [2] Společné výzkumné centrum (Joint Research center) Evropské komise [3] [4] Ministerstvo průmyslu a obchodu POUŽITÝ SOFTWARE: [5] MICROSOFT EXCEL 2007 [6] MICROSOFT WORD

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

Slunce 2002. První česko-rakouská solární konference. 19. září 2002 - konference Konferenční sál veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

Slunce 2002. První česko-rakouská solární konference. 19. září 2002 - konference Konferenční sál veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno První česko-rakouská solární konference Slunce 2002 19. září 2002 - konference Konferenční sál veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno 20. září 2002 - exkurze Brno, Břeclav, Dolní Rakousko Uspořádání

Více

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík Virtuální elektrárny kapitola pro publikaci edice APEL zpracoval: Miroslav Šafařík Princip virtuální elektrárny Virtuální elektrárnou se obecně rozumí skupina decentralizovaných zdrojů energie, kterými

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Ing. Libor Koblása Studijní obor: Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

Analýza provozu bioply nové stanice Kněžice

Analýza provozu bioply nové stanice Kněžice UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie David KAZDA Analýza provozu bioply nové stanice Kněžice Diplomové práce Vedoucí práce: RNDr. Aleš LÉTAL, Ph.D. Olomouc 2014 Bibliografický

Více

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY SOUČASNOST A BUDOUCNOST Kompilace 13.7. 2012 s připomínkami MPO a členů NEK II, poslední revize 15.7.2012 POPIS VERZE A JEJÍ HISTORIE: Podklady k této verzi byly sestaveny

Více

v energetice a dopravě

v energetice a dopravě Katedra elektroenergetiky a ekologie Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Diplomová práce Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě T e r e z a V y š t e i n o v á Školitel:

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více