ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Ekonomika a správa životního prostředí ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM diplomová práce Autor: Bc. Martina Priesolová Vedoucí práce: Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. Rok: 2011

2 Prohlašuji na svou čest, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne 1. dubna Martina Priesolová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Ondřeji Vojáčkovi, Ph.D. za vedení diplomové práce a také za jeho cenné rady a inspiraci. Můj dík rovněž patří rodině za podporu při studiu a tvorbu potřebného zázemí.

4 Anotace Cílem diplomové práce je zhodnotit náklady na zamezení emisí CO 2 v rámci programu Zelená úsporám. Zkoumaný dotační program, financovaný z prodeje přebytečných emisních poukázek v rámci Kjótského protokolu, je stručně zarámovaný do celkového kontextu politiky ochrany klimatu (zdroje financování, AAU jednotky, pravidla emisního obchodování, atp.). Práce analyzuje konkrétní projekty a dosažené výsledky následně porovnává s předpokladem možného vývoje Programu, který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí. Práce se na základě dostupných údajů zabývá redukcí emisí CO 2 za dobu životnosti jednotlivých opatření. Analýza směřuje k vyčíslení průměrných nákladů na snížení jedné tuny emisí CO 2. Klíčová slova: emise, náklady, dotace, spotřeba Annotation: The aim of this thesis is to evaluate the cost to prevent CO 2 emissions in the Green Investment Scheme. The research grant program, funded through the sale of surplus emission of bills under the Kyoto Protocol, is briefly framed in the overall context of climate policy (funding sources, AAU units, rules of emission trading, etc.). The thesis analyzes the specific projects and then comparing the results obtained with the assumption of the Ministry of Environment on the possible development of the program. The thesis deals with the reduciton of CO 2 emissions over the life of action based on available data. The analysis seeks to quantify of the average cost of one ton reduction of CO 2 emissions. Keywords: air pollution, cost, grant, consumption JEL klasifikace: F180 Q530 Q560

5 OBSAH ÚVOD KJÓTSKÝ PROTOKOL JEDNOTKY AAU EMISNÍ ROZPOČET ČESKÉ REPUBLIKY NÁKLADY NA ZAMEZENÍ ZNEHODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM PROČ PRÁVĚ TATO OBLAST PODPORY? ZÁKLADNÍ ÚDAJE K PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM Kdo může o dotace žádat Kritéria pro výběr podporovaných opatření a cíle Programu Oblasti podpory FINANCOVÁNÍ PROGRAMU FAKTOR GREENINGU NÁSLEDNÁ KONTROLA DOTAČNÍ PROSTŘEDKY VÝVOJ PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ZMĚNY V PODMÍNKÁCH PROGRAMU PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM V ČÍSLECH ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO PREDIKCE VÝVOJE PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ANALÝZA ZREALIZOVANÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU Projekt A celkové zateplení Projekt B tepelné čerpadlo Projekt C solárně termické kolektory ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHA... 82

6 Úvod Úvod Problematika změn klimatu je velmi frekventovaným pojmem a to zejména v souvislosti s globálním oteplováním. V Evropě víceméně panuje shoda o tom, že hlavní příčinou tohoto jevu je lidská činnost, resp. znečišťování ovzduší oxidem uhličitým. Prvním přijatým dokumentem, který se danou problematikou začal zabývat, a který zavázal své členy k plnění stanovených cílů, je Kjótský protokol. Celá řada vyspělých států přijímá ambiciózní cíle a realizuje opatření, která redukují emise CO 2. Česká republika ratifikovala Kjótský protokol v listopadu V současné době disponuje přebytkem emisních kreditů ve výši zhruba 150 milionů. Část těchto přebytečných kreditů byla zobchodována a finanční prostředky investovány do takového programu a takové oblasti, které mají potenciál k následnému snižování emisí CO 2. Tímto programem je Zelená úsporám a oblastí podpory je sektor domácností. Hodnotit úspěšnost Programu v jeho průběhu není z mého pohledu objektivní. Zhodnotit však náklady na zamezení emisí CO 2 se doslova nabízí. A právě vyčíslení nákladů na snížení jedné tuny emisí CO 2 v rámci dotačního programu Zelená úsporám je předmětem analýzy této práce. Analýza je vztažená jak k jednotlivým oblastem podpory, tak ke třem konkrétním a v praxi převážně realizovaným opatřením. Cílem je vyjádřit průměrnou redukci emisí CO 2 s ohledem na životnost opatření, investiční náklady na projekt s podílem soukromých a dotačních prostředků a jak již bylo uvedeno vyčíslit průměrné náklady na úsporu jedné tuny emisí oxidu uhličitého vlivem realizace daných opatření. Zvolené téma je stále aktuální. Program Zelená úsporám (dále jen Program) byl spuštěn v dubnu 2009 a bude ukončen v prosinci 2012, případně dnem vyčerpání finančních prostředků. Zajímavý je rovněž postoj veřejnosti, respektive žadatelů a jejich reakce v podobě snížené či zvýšené poptávky po dotačních prostředcích v průběhu Programu. Program Zelená úsporám je historicky prvním programem, který je financován z prodeje přebytečných emisních kreditů. ***

7 Úvod První kapitola práce pojednává o Kjótském protokolu, o jeho vzniku, cílech a závazcích jednotlivých států. Česká republika ratifikovala Protokol v listopadu 2001 a zavázala se k 8 % snížení emisí skleníkových plynů vůči referenčnímu roku Jednotlivým státům je přiděleno určité množství jednotek AAU, se kterými mohou disponovat. Jednotka AAU, definovaná v rámci Kjótského protokolu, představuje obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší jednu tunu emisí skleníkových plynů. Kjótský závazek Česká republika splnila s výraznou rezervou, z čehož vyplývá právo nevyužité jednotky AAU prodat zemi, která naopak produkuje emise oxidu uhličitého nad rámec svého závazku. Výnosy z prodeje jednotek AAU musí směřovat výhradně do speciálních programů a tím je v případě České republiky program Zelená úsporám. Jednotky AAU mohou být chápány jako mezinárodní měna. Země přidělené množství jednotek buď sama využije, nebo přebytečné jednotky prodá v rámci mechanismu emisních obchodování. O jednotkách AAU více v podkapitole 1.1. Emisní rozpočet České republiky, název podkapitoly 1.2, je zaměřen na vývoj emisí skleníkových plynů od roku 1990 do současnosti a na vyčíslení přebytku emisních kreditů. Obchodování s emisemi patří mezi tržně orientované nástroje, jejichž cílem je zlepšení kvality životního prostředí s co nejnižšími náklady. Náklady spojené se snížením znečištění jsou u jednotlivých firem odlišné. O obchodování s emisemi a o nákladech na zamezení znehodnocování životního prostředí více v podkapitole 1.3. Druhá kapitola je již věnována samotnému programu Zelená úsporám. Jednotlivé podkapitoly nás seznámí se základními údaji Programu a to konkrétně s jeho hlavními cíly a přínosy, kdo může o dotaci žádat a jaké jsou podmínky pro její přiznání. Dále do jakých oblastí podpory je Program členěn, jaká je výše dotace a dotačního bonusu. Snahou této kapitoly je rovněž zdůvodnit, proč je podporovanou oblastí právě sektor domácností. Zabývá se podílem obytného sektoru na celkové spotřebě energie, z čehož vyvozuje jeho redukční potenciál. Nechybí ani úvaha nad alternativním využitím finančních prostředků s dosažením větší míry redukce emisí oxidu uhličitého. Třetí kapitola nese název Financování programu a její stěžejní částí je definování tzv. faktoru greeningu. Ke každému speciálnímu programu, který je financován z prodeje

8 Úvod emisních kreditů, je vyčíslen greening, který odráží přínos pro životní prostředí, v tomto případě snížení emisí oxidu uhličitého. Čím vyšší úrovně greeningu program dosáhne, tím spíše bude vyjednána vyšší prodejní cena za jednotku AAU na mezinárodním trhu obchodování s emisemi. Cena za jednu jednotku AAU je kromě míry efektivity programu také odvozena od míry následné kontroly zrealizovaných projektů. Zelená úsporám je dotačním programem a proto tato kapitola také definuje pojem dotace včetně jejích forem. Vývoji Programu je věnována čtvrtá kapitola. Původní podoba Programu byla v jeho průběhu několikrát upravována a podkapitola 4.1 mapuje jeho hlavní změny. Jaký vliv měly změny v Programu na průběh čerpání dotačních prostředků a zájem žadatelů o jednotlivé oblasti podpory, je komentován v následující podkapitole 4.2. Závěrem je pozornost věnována hlavním mezníkům Programu a aktuálnímu dění. Poslední kapitola diplomové práce se zabývá praktickým zpracováním tématu. Předmětem této kapitoly je analýza nákladů na zamezení emisí CO 2 v rámci jednotlivých opatření programu Zelená úsporám. Cílem je vyjádřit průměrné náklady na redukci jedné tuny emisí CO 2 pro jednotlivá podporovaná opatření. Nejprve je proveden rozbor možného vývoje Programu, který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí. Z dostupných údajů je následně odvozena průměrná redukce emisí oxidu uhličitého a průměrné náklady na snížení jedné tuny emisí CO 2 na jeden projekt. Detailnějšímu zpracování podléhají tři konkrétní projekty, jejichž kopie byly poskytnuty Státním fondem životního prostředí. Na základě stanovených předpokladů je vyčíslena redukce emisí CO 2 vlivem realizace opatření za dobu jeho životnosti. Předmětem analýzy budou rovněž náklady na redukci jedné tuny emisí oxidu uhličitého pro daná opatření. K jednotlivým výpočtům jsou použity reálné hodnoty převzaté z kopií konkrétních projektů. Dosažené výsledky jsou porovnány s předpokladem možného vývoje Programu, jehož autorem je Ministerstvo životního prostředí

9 Kjótský protokol 1. Kjótský protokol První kapitola práce pojednává o Kjótském protokolu, o jeho vzniku, cílech a především o souvislosti s programem Zelená úsporám. Česká republika se v rámci Kjótského protokolu zavázala snížit emise skleníkových plynů o 8 % vůči roku Tento závazek se podařilo k roku 2008 značně převýšit. Emisní přebytek nám dává právo prodat jednotky AAU zemím, kterým se kjótský závazek plnit nedaří. Výnosy z prodeje však musí být investovány výhradně do takových programů, jejichž cílem je další snižování emisí oxidu uhličitého. Česká republika směřuje tyto finanční prostředky do sektoru domácností prostřednictvím realizace programu Zelená úsporám. V roce 1992 byla v Riu de Janeiru uzavřena Rámcová úmluva Spojených národů o klimatických změnách (United Nations Framework Convention on Climate Changes UNFCCC). O pět let později přijaly vyspělé země konkrétní závazky na Konferenci úmluvy v japonském Kjótu. Kjótský protokol (dále jen Protokol) je mezinárodní dohodou o snížení průměrných ročních emisí skleníkových plynů mezi lety o 5,2 % vůči úrovni emisí v referenčním roce Ratifikace protokolu měla dokázat, že státy na sebe berou historickou odpovědnost a přispívají ke zmírnění klimatických změn prostřednictvím redukce emisí. (Moldan, 2010) Kjótský protokol mohl vstoupit v platnost teprve tehdy, až ho ratifikují země zodpovědné v roce 1990 minimálně za 55 % emisí skleníkových plynů. Stalo se tak 16. února 2005 poté, co ho v listopadu 2004 ratifikovalo Rusko. Česká republika ratifikovala Protokol v listopadu 2001 a přijala redukční cíl ve výši 8 %. (Kolářková, Sutlovičová, 2004) Redukce emisí skleníkových plynů je zajišťována prostřednictvím obchodovatelných emisních povolení. Fungování a charakteristika tohoto tržně orientovaného nástroje včetně možností jeho alokace je představena v příloze č Celkového snížení emisí o 5,2 % mělo být dosaženo diferencovanou redukcí Švýcarsko, ČR sníží o 8 %, Polsko o 6 %, atd. 1

10 Kjótský protokol Evropská unie vytvořila v rámci Protokolu systém obchodování s emisními právy s názvem EU ETS (European emission trading scheme) 2. Důvodem vzniku tohoto systému je vytvoření efektivnějšího vnitřního trhu s emisními povolenkami, ve smyslu minimalizovat společenské náklady při plnění stanoveného environmentálního cíle vyplývajícího z Kjótského protokolu. (Kreuz, Vojáček, 2007). Evropský systém obchodování s emisními povolenkami k bližšímu seznámení v příloze č. 2. Státy, které ratifikovaly Kjótský protokol, mohou dostát svých závazků prostřednictvím třech mechanismů. Jedná se o tzv. flexibilní mechanismy. Cílem jejich využití je s minimálními náklady dosáhnout maximálního snížení emisí. Jinými slovy je mechanismus postaven na tom, že vzhledem ke globálnímu charakteru není podstatné, kde jsou emise sníženy, klíčovým faktorem je objem finančních prostředků, které byly na snížení vynaloženy. Jedním z mechanismů je Mezinárodní obchodování s emisemi IET (International Emission Trading) a obchodní komoditou jsou jednotky AAU (viz dále). Flexibilní mechanismy definované v rámci Protokolu jsou popsány v příloze č Jednotky AAU Následující text nás seznamuje s charakteristikou jednotky AAU. Dozvíme se, jaké právo vyplývá z jejího vlastnictví, jak může stát naložit s emisním přebytkem a jaké jsou podmínky pro investování výnosu z prodeje přebytečných AAU jednotek. Jednotka AAU 3 (jednotka přiděleného množství, Assigned Amount Unit) je jednotka definovaná v rámci Kjótského protokolu, která představuje obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší jednu tunu emisí skleníkových plynů v období Jedna jednotka AAU je ekvivalentem jedné tuny emisí CO 2. Přebytek svých jednotek může 2 Tento systém je legislativně upraven Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/EC, která byla do české legislativy implementována zákonem č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. 3 Často dochází k záměně dvou zcela odlišných pojmů. Jsou jimi emisní povolenky a emisní kredity. S emisními povolenkami EUA se obchoduje pouze v rámci evropského systému emisního obchodování EU ETS a obchodují s nimi jednotliví znečišťovatelé, tedy podniky. Zatímco jednotky AAU jsou součástí celosvětových mechanismů Kjótského protokolu. (PVS ČR) 2

11 Kjótský protokol země, která snížila emise víc, než se v Kjótském protokolu zavázala, prodat ostatním zemím. Jednotky přiděleného množství představují vlastně emisní rozpočet každé průmyslově vyspělé země, který obdržela na základě svého emisního cíle v rámci Kjótského protokolu. (Portál VS ČR) Obchodování s jednotkami AAU podléhá přísným pravidlům. Výnosy z prodeje přebytečných kreditů musí směřovat výhradně do speciálních programů, které mají za cíl snížení emisí skleníkových plynů. Za vypuštěné emise v jedné zemi se tedy snižují emise skleníkových plynů v jiné zemi. (Portál VS ČR) Požadavky jednotlivých kupujících výrazně ovlivňují podobu těchto programů. V případě, že takto získané peněžní prostředky nebudou v rámci programu do určitého data vyčerpány, je prodávající země nucena zbývající sumu vrátit kupci zpět. O emisním rozpočtu České republiky více v následující kapitole Emisní rozpočet České republiky Tato kapitola nás seznamuje s vývojem českých emisí skleníkových plynů od 90. let do současnosti. Česká republika ratifikovala Kjótský protokol a tím se zavázala splnit svůj redukční cíl. V roce 2008 se kjótský závazek podařilo převýšit o 16 %. O tom, jaké byly příčiny dosažení emisního přebytku a komu byly nevyužité jednotky AAU prodány, pojednává následující část práce. Útlum a transformace hospodářství po politickém převratu v 90. letech přinesly zásadní změny ve struktuře české ekonomiky. V roce 1990 se emise skleníkových plynů z průmyslové výroby podílely na celkových národních emisích České republiky 41 %. Do roku 2007 se je podařilo snížit na 32 % celkových emisí. Úspor bylo dosaženo především technologickou a ekonomickou transformací. Nemalý podíl na snížení emisí měl také zánik některých podniků těžkého průmyslu. (MŽP(c)) Graf č. 1 ilustruje vývoj emisí skleníkových plynů mezi lety 1990 až 2006 a rozložení podílu jednotlivých plynů v roce 2006, kde největší zastoupení nese právě oxid uhličitý. 3

12 Kjótský protokol Emise CO 2 jsou od roku 1994 hodnotu o více než 20 % nižší oproti roku 1990 (emise CH 4 poklesly o 35 % a emise N 2 O o 40 %). (SFŽP, 2009c) Graf č. 1: Trend celkové emisní bilance (vlevo) a podíly jednotlivých plynů v roce 2006 (vpravo) Zdroj: (SFŽP, 2009c, str. 5) Česká republika se v rámci Kjótského protokolu zavázala snížit emise skleníkových plynů o 8 % vůči roku Závazek se podařilo převýšit k roku 2008 až o 16 %. Graf č. 2 znázorňuje vývoj českých emisí skleníkových plynů a kjótský závazek ČR. Tento emisní přebytek dává České republice právo prodat jednotky AAU ostatním státům. Rozdíl mezi závazkem a skutečným stavem tvoří zhruba 150 milionů emisních kreditů, které mohou být zobchodovány. Vzhledem k tomu, že obchodovací období trvá až do roku 2012, bude ponechána rezerva pro potencionální nové podniky. Předmětem obchodu tedy bude 100 milionů kreditů, tj. 100 milionů tun emisí CO 2. Toto množství je a bude zobchodováno v rámci mechanismu mezinárodního emisního obchodování (International Emission Trading IET) podle článku 17 Protokolu. Očekává se, že výnos z prodeje bude činit až 25 mld. Kč (při ceně 10 euro za 1 AAU jednotku cena přímo závisí na faktoru tzv. greeningu, viz dále). Tato výsledná částka je pouhým odhadem, protože vyjednaná cena jedné jednotky AAU stejně jako i celkový finanční objem zůstávají i nadále důvěrné. (Portál VS ČR, MŽP 2009a) 4

13 Kjótský protokol Graf č. 2: Vývoj emisí skleníkových plynů ČR versus závazek v Kjótském protokolu Zdroj: NAP , str. 11 MŽP prodalo zhruba 85 milionů jednotek AAU (stav k ). Většina z nich směřovala do Japonska (japonské vládě a společnosti Mitsui & Co). Zájem o české emisní kredity projevilo také Rakousko, Španělsko a Světová banka. (Euractiv, 2010) Země, se kterými byla uzavřena smlouva o prodeji jednotek AAU: březen 2009 Japonsko 40 mil. jednotek AAU září 2009 Japonsko 20 mil. jednotek AAU říjen 2009 Rakousko 3,5 mil. jednotek AAU říjen 2009 Španělsko 5 mil. jednotek AAU březen 2010 Japonsko 2,5 mil. jednotek AAU květen 2010 Světová banka 2 mil. jednotek AAU květen 2010 Japonsko 2 mil. jednotek AAU prosinec 2010 Japonsko 9,55 mil. jednotek AAU V oficiálních dokumentech se uvádí, že prodejní cena jedné jednotky AAU je důvěrnou informací. Přesto se objevují informace o tom, že průměrná cena přesáhla 9 euro za tunu oxidu uhličitého tedy za jednu jednotku AAU 4. Česká republika odhadem disponuje ještě 4 Pro srovnání Slovensko prodávalo emise za zhruba 5 euro a Ukrajina za necelých 7 euro. 5

14 Kjótský protokol 15miliony tun CO 2 určeným k prodeji. Je však pravděpodobné, že vyjednaná prodejní cena bude nižší kvůli situaci na mezinárodním trhu s povolenkami. Důvodem je větší konkurence a pokles zájmu Japonska o nákup emisních kreditů z důvodu živelné katastrofy, která zemi zasáhla v březnu (Baroch, 2011) O obchodování s emisemi a nákladech na zamezení znehodnocení životního prostředí více v následující podkapitole Náklady na zamezení znehodnocení životního prostředí Obchodování s emisemi je jedním z ekonomických nástrojů, které mají za cíl zlepšit kvalitu životního prostředí s co nejnižšími náklady. Na jakém principu systém funguje a jaké systémy jsou využívány v České republice, odpovídá následující část. Jedním z ekonomických nástrojů, který má zajistit zlepšení stavu životního prostředí s co nejnižšími náklady, je obchodování s emisemi. Systém funguje na principu snížení firemních nákladů na zamezení znečištění životního prostředí a prostřednictvím toho i snížení nákladů z hlediska celospolečenského. Každá firma, která se rozhodne pro snižování emisí (ať už pod tlakem autority, například státu, nebo z vlastní vůle), má jiné náklady spojené se snížením znečištění. Díky systému obchodování (na rozdíl od zavedení limitů apod.) mohou firmy, jejichž mezní náklady na zamezení znečištění jsou vyšší než cena povolenek na trhu, nakupovat tyto povolenky od firem s nižšími náklady na zamezení znečištění a tím snížit své náklady spojené s redukcí znečištění (více o fungování a charakteristice tohoto tržně orientovaného nástroje v příloze 1). Obchodování s emisemi skleníkových plynů je využíváno v řadě států (USA, Nový Zéland, Austrálie), v České republice v současnosti fungují dva navzájem propojené systémy Evropský systém emisního obchodování a mechanismy Kjótského protokolu. (MŽP, ) 6

15 Kjótský protokol Náklady na zamezení znehodnocování životního prostředí jsou náklady, kterými odstraňujeme samotnou příčinu znehodnocování životního prostředí (nikoliv jen její následky). Jedná se tedy o náklady na prevenci vzniku škod na životním prostředí. Typickým znakem nákladů na zamezení v ekonomické teorii je, že čím více je jich vynaloženo, tím je stupeň znehodnocení životního prostředí nižší a naopak. Příkladem mohou být opatření typu čistší produkce. (Cenia) Náklady na zamezení nebo omezení vzniku faktorů životního prostředí je třeba chápat jako náklady obětované (nejlepší) příležitosti. To znamená, že z teoretického hlediska jde o obětované množství přínosu, které mohl daný subjekt z prostředků vynaložených na ochranu životního prostředí získat, pokud by je alokoval jiným způsobem (a který byl takto obětován). Tento princip nákladů obětovaných příležitostí platí u nákladů na zamezení vynakládaných spotřebiteli, firmami i vládou. (Šauer, 2005, str. 9) Náklady na zamezení znehodnocování životního prostředí v rámci této diplomové práce rozumějme jako vynaložené náklady za účelem redukce emisí oxidu uhličitého (CO 2 ) prostřednictvím realizace podporovaných opatření v rámci Programu. Výdaje na ochranu životního prostředí veřejnoprávních institucí mají významnou roli katalytickou, tj. vyvolávají k sobě následně výdaje (kofinancování) ze strany soukromoprávních subjektů. Současně jsou aktivními tvůrci pravidel mechanismů výdajů na životní prostředí, kterými se potom řídí i soukromá sféra. (Šauer, 2005, str. 38) Kjótský protokol je mezinárodní dohodou o snížení průměrných ročních emisí skleníkových plynů mezi lety vůči úrovni emisí v referenčním roce Česká republika se zavázala snížit emise o 8 %. Pokud země plní redukční cíl nad rámec kjótského závazku, má právo tento emisní přebytek prodat v rámci mezinárodního obchodu s emisemi, kde obchodní komoditou jsou jednotky AAU. Jedna jednotka AAU dává státu právo vypustit do ovzduší jednu tunu emisí skleníkových plynů. Vytváří mezinárodní měnu, která může být mezi státy flexibilně obchodována v rámci Protokolu za účelem splnění svých redukčních závazků. Jednotky přiděleného množství tedy přestavují emisní rozpočet země. Přidělené jednotky může země proměnit v emise 7

16 Kjótský protokol skleníkových plynů nebo nevyužité jednotky může prodat jiné zemi, která produkuje emise nad rámec svého závazku. Útlum spolu s transformací českého hospodářství a zánik některých podniků těžkého průmyslu významně přispěly k převýšení kjótského závazku až o 16 %. Česká republika se rozhodla zobchodovat celkem 100 milionů tun emisí oxidu uhličitého, z nichž největší část byla prodána Japonsku v rámci mechanismu mezinárodního emisního obchodování. Obchod s emisemi je jedním z ekonomických nástrojů, jejichž cílem je zlepšení kvality životního prostředí za cenu co nejnižších nákladů. Díky systému obchodování mohou firmy, jejichž mezní náklady na zamezení znečištění jsou vyšší než cena povolenek na trhu, nakupovat tyto povolenky od firem s nižšími náklady na zamezení znečištění a tím snížit své náklady spojené s redukcí znečištění. Obchodování s přebytečnými jednotkami AAU má svá pravidla. Výnosy z prodeje jednotek musí země směřovat do takových programů, jejichž cílem je další snižování emisí skleníkových plynů. Takovým programem je v České republice Zelená úsporám. 8

17 Program Zelená úsporám 2. Program Zelená úsporám Dotačnímu programu Zelená úsporám je věnována druhá kapitola. Seznamuje nás se základními údaji Programu, s jednotlivými oblastmi podpory a s výší dotace. Dozvíme se, kdo může o dotaci žádat a jaké jsou podmínky pro její přiznání. Snahou této kapitoly je také zdůvodnit, proč je podporovanou oblastí právě sektor domácností. Zabývá se podílem obytného sektoru na celkové spotřebě energie, z čehož vyvozuje jeho redukční potenciál. Dotační program Zelená úsporám (dále jen Program) v původním znění Green Investment Scheme (GIS) byl spuštěn 22. dubna 2009 na Den Země. Jak již bylo uvedeno jeho primárním cílem je snižování emisí CO 2 prostřednictvím podpory instalace zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) a investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Je rovněž zaměřen na podporu kvalitního zateplování rodinných, bytových a později také panelových domů, na náhrady neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu, účinných tepelných čerpadel, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavby v pasivním energetickém standardu. (SFŽP, 2009d) Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem emisních kreditů Kjótského protokolu. Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun. Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků. (SFŽP, 2009d) 2.1. Proč právě tato oblast podpory? Dříve než přistoupíme k detailnějšímu rozboru Programu, zodpovíme otázku, proč se takto získané finanční prostředky investují právě do sektoru domácností. Jaké důvody vedly k zaměření podpory na fyzické osoby? 9

18 Program Zelená úsporám Česká republika disponuje nadbytečnými emisními kredity ve výši 100 mil., které jsou určeny k prodeji. Jeden kredit je ekvivalentem jedné tuny emisí CO 2. V souladu se zákonem č. 695/2004 Sb. jsou výnosy z prodeje emisních kreditů příjmem Státního fondu Životního prostředí (dále jen Fond případně SFŽP) a lze je použít pouze na další snižování emisí CO 2. (SFŽP 2010a, str. 57) Vzhledem k tomu, že finanční prostředky Strukturálních fondů Evropské Unie (dále jen EU) v rámci Operačního programu Životní prostředí jsou zaměřeny na podporu nepodnikatelských právních subjektů v oblasti OZE a úspor energie a zároveň je dle pravidel Evropské komise nemohou čerpat fyzické osoby v sektoru domácností, jsou subjektem podpory Programu Zelená úsporám právě fyzické osoby oblast bydlení. Tento závěr vychází z analýzy absorpční schopnosti 5 různých oblastí podpory. (SFŽP, 2009c) Domácnosti se na spotřebě energie podílejí téměř jednou čtvrtinou (23,9 % v roce 2006) a obytný sektor patří s průmyslem a dopravou k největším emitentům GHGs (skleníkových plynů pozn. autora). Potenciál ke snížení spotřeby energie i emisí CO 2 je zde tedy značný. (SFŽP, 2009c, str. 14) Strukturu spotřeby energií znázorňuje následující graf, kde podíl domácností na celkové spotřebě je vyznačen bílou barvou. 5 Lze očekávat, že z celkového možného počtu žadatelů bude v rámci Programu při příznivě nastavených podmínkách během období žádat o podporu % majitelů rodinných a bytových domů. Absorpční potenciál je tak odhadován v rozsahu tisíc bytových jednotek. (SFŽP, 2009c, str. 19) 10

19 Program Zelená úsporám Graf č. 3: Struktura spotřeby energií Zdroj: SFŽP, 2009c, str. 14 Nejvýznamnější položku v energetické bilanci obytných budov tvoří spotřeba energie na vytápění a příprava teplé vody. Když se zaměříme na obytné domy typu (SFŽP, 2009c, str. 14): a) Rodinné domy s jednou nebo dvěma bytovými jednotkami, b) bytové domy postavené z cihel (převážně do konce 50. let min. století), c) panelové domy stavěné z železobetonových prefabrikátů (preferovaná technologie do počátku 90. let minulého století) zjistíme, že většina výše zmíněných domů již neodpovídá současným energetickým standardům. Tento fakt se projevuje vyšší spotřebou energie a vyššími emisemi CO 2 na jednotku obytné plochy. (SFŽP, 2009c) Z výše uvedeného tedy vyplývá, že redukční potenciál, který sektor českých domácností nabízí, zůstával doposud nevyužit. Jako jeden z důvodů se uvádí nákladná počáteční investice a její dlouhodobá návratnost. Odborné odhady redukčního potenciálu Programu uvedeny v příloze č. 4. Ano, redukční potenciál je v této oblasti bezesporu značný, otázkou však zůstává, zda by tyto dotační prostředky nemohly být využity v jiné oblasti efektivněji, s vyšší mírou redukce emisí oxidu uhličitého, tzn. s větším přínosem pro životní prostředí. Pokud by totiž majitelé rodinných a bytových domů provedli úsporná opatření i za předpokladu, 11

20 Program Zelená úsporám že by program Zelená úsporám nebyl spuštěn, mohly by být tyto dotační prostředky využity např. na zamezení znečišťování ovzduší velkými nebo zvlášť velkými zdroji znečištění. Tuto úvahu by však podle mého názoru bylo obtížné podložit fakty. Např. zpracování dotazníkového šetření mezi žadateli o dotaci, jehož výstupem by bylo především zjištění, zda by investovali do úsporných opatření i bez dotačních prostředků či nikoli, by patrně nemělo dostatečnou a především důvěryhodnou vypovídací schopnost. Avšak samotný fakt, že domácnosti, které investovaly do kvalitního zateplení či instalace solárních kolektorů, pociťují návratnost této investice každý měsíc v nižší platbě za spotřebu energie, je dostatečný důvod tato úsporná opatření zrealizovat i bez dotační pomoci státu. Nehledě na estetickou stránku věci nová fasáda pěkně vypadá. Zlepšení kvality životního prostředí nehraje při rozhodování domácností klíčovou roli a je vnímáno jako pozitivní vedlejší produkt. Program z mého pohledu nabízí pro domácnosti spíše jakýsi nadstandard. Díky dotačním prostředkům si pořídím okna o třídu lepší a dražší. Pravdou může být, že vyšší kvalita následně implikuje větší finanční úsporu. Tímto se ovšem nesnažím existenci a cíle Programu znehodnocovat. Tato úvaha je však nezbytnou součástí práce Základní údaje k programu Zelená úsporám Následující kapitola uvádí některé podmínky pro žadatele, kdo může o dotaci žádat, jaké jsou jednotlivé oblasti podpory a jaká byla stanovena kritéria pro výběr podporovaných opatření. Program 6 podporuje realizaci opatření, která vedou k úsporám energie a využití OZE v rodinných, bytových domech nepanelové technologie (původní znění o změnách 6 Program Zelená úsporám a základní postupy poskytování podpory upravuje Směrnice MŽP č. 9/2009 a Směrnici upřesňující přílohy. 12

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Analýza hypotečních úvěrů v ČR. Petra Bednaříková

Analýza hypotečních úvěrů v ČR. Petra Bednaříková Analýza hypotečních úvěrů v ČR Petra Bednaříková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá hypotečními úvěry v České republice. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí teoretické

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Regionální studia ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NÁKLADOVOSTI ŘEŠENÍ diplomová práce Autor: Bc. Jakub

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 12 ČÍSLO 3 Základní forma podpory podle zákona je dvojí: preferenčními výkupními cenami nebo zelenými bonusy příplatky k běžné tržní ceně. Výrobci elektřiny mají možnost si formu

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050 Editor publikace: Karel Polanecký Zpracovatel podkladových studií: PORSENNA o. p. s. Vydalo: Hnutí DUHA, prosinec 2007. ISBN:

Více

Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů

Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů Vypracovala: Barbora Chaloupková Vedoucí práce:

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 V Praze dne 7. 4. 2011 Č. j.: SFZP 040189/2011 Schvaluje:... Ing. Radka Bučilová pověřena řízením Státního fondu životního prostředí ČR Bere na vědomí:... Veronika

Více

Národní protikrizový plán vlády

Národní protikrizový plán vlády II. Národní protikrizový plán vlády Národní protikrizový plán vlády Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 5 3. Navrhovaná opatření... 19 4. Dlouhodobá

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANCOVÁNÍ

Více