ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Ekonomika a správa životního prostředí ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM diplomová práce Autor: Bc. Martina Priesolová Vedoucí práce: Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. Rok: 2011

2 Prohlašuji na svou čest, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne 1. dubna Martina Priesolová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Ondřeji Vojáčkovi, Ph.D. za vedení diplomové práce a také za jeho cenné rady a inspiraci. Můj dík rovněž patří rodině za podporu při studiu a tvorbu potřebného zázemí.

4 Anotace Cílem diplomové práce je zhodnotit náklady na zamezení emisí CO 2 v rámci programu Zelená úsporám. Zkoumaný dotační program, financovaný z prodeje přebytečných emisních poukázek v rámci Kjótského protokolu, je stručně zarámovaný do celkového kontextu politiky ochrany klimatu (zdroje financování, AAU jednotky, pravidla emisního obchodování, atp.). Práce analyzuje konkrétní projekty a dosažené výsledky následně porovnává s předpokladem možného vývoje Programu, který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí. Práce se na základě dostupných údajů zabývá redukcí emisí CO 2 za dobu životnosti jednotlivých opatření. Analýza směřuje k vyčíslení průměrných nákladů na snížení jedné tuny emisí CO 2. Klíčová slova: emise, náklady, dotace, spotřeba Annotation: The aim of this thesis is to evaluate the cost to prevent CO 2 emissions in the Green Investment Scheme. The research grant program, funded through the sale of surplus emission of bills under the Kyoto Protocol, is briefly framed in the overall context of climate policy (funding sources, AAU units, rules of emission trading, etc.). The thesis analyzes the specific projects and then comparing the results obtained with the assumption of the Ministry of Environment on the possible development of the program. The thesis deals with the reduciton of CO 2 emissions over the life of action based on available data. The analysis seeks to quantify of the average cost of one ton reduction of CO 2 emissions. Keywords: air pollution, cost, grant, consumption JEL klasifikace: F180 Q530 Q560

5 OBSAH ÚVOD KJÓTSKÝ PROTOKOL JEDNOTKY AAU EMISNÍ ROZPOČET ČESKÉ REPUBLIKY NÁKLADY NA ZAMEZENÍ ZNEHODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM PROČ PRÁVĚ TATO OBLAST PODPORY? ZÁKLADNÍ ÚDAJE K PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM Kdo může o dotace žádat Kritéria pro výběr podporovaných opatření a cíle Programu Oblasti podpory FINANCOVÁNÍ PROGRAMU FAKTOR GREENINGU NÁSLEDNÁ KONTROLA DOTAČNÍ PROSTŘEDKY VÝVOJ PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ZMĚNY V PODMÍNKÁCH PROGRAMU PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM V ČÍSLECH ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO PREDIKCE VÝVOJE PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ANALÝZA ZREALIZOVANÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU Projekt A celkové zateplení Projekt B tepelné čerpadlo Projekt C solárně termické kolektory ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHA... 82

6 Úvod Úvod Problematika změn klimatu je velmi frekventovaným pojmem a to zejména v souvislosti s globálním oteplováním. V Evropě víceméně panuje shoda o tom, že hlavní příčinou tohoto jevu je lidská činnost, resp. znečišťování ovzduší oxidem uhličitým. Prvním přijatým dokumentem, který se danou problematikou začal zabývat, a který zavázal své členy k plnění stanovených cílů, je Kjótský protokol. Celá řada vyspělých států přijímá ambiciózní cíle a realizuje opatření, která redukují emise CO 2. Česká republika ratifikovala Kjótský protokol v listopadu V současné době disponuje přebytkem emisních kreditů ve výši zhruba 150 milionů. Část těchto přebytečných kreditů byla zobchodována a finanční prostředky investovány do takového programu a takové oblasti, které mají potenciál k následnému snižování emisí CO 2. Tímto programem je Zelená úsporám a oblastí podpory je sektor domácností. Hodnotit úspěšnost Programu v jeho průběhu není z mého pohledu objektivní. Zhodnotit však náklady na zamezení emisí CO 2 se doslova nabízí. A právě vyčíslení nákladů na snížení jedné tuny emisí CO 2 v rámci dotačního programu Zelená úsporám je předmětem analýzy této práce. Analýza je vztažená jak k jednotlivým oblastem podpory, tak ke třem konkrétním a v praxi převážně realizovaným opatřením. Cílem je vyjádřit průměrnou redukci emisí CO 2 s ohledem na životnost opatření, investiční náklady na projekt s podílem soukromých a dotačních prostředků a jak již bylo uvedeno vyčíslit průměrné náklady na úsporu jedné tuny emisí oxidu uhličitého vlivem realizace daných opatření. Zvolené téma je stále aktuální. Program Zelená úsporám (dále jen Program) byl spuštěn v dubnu 2009 a bude ukončen v prosinci 2012, případně dnem vyčerpání finančních prostředků. Zajímavý je rovněž postoj veřejnosti, respektive žadatelů a jejich reakce v podobě snížené či zvýšené poptávky po dotačních prostředcích v průběhu Programu. Program Zelená úsporám je historicky prvním programem, který je financován z prodeje přebytečných emisních kreditů. ***

7 Úvod První kapitola práce pojednává o Kjótském protokolu, o jeho vzniku, cílech a závazcích jednotlivých států. Česká republika ratifikovala Protokol v listopadu 2001 a zavázala se k 8 % snížení emisí skleníkových plynů vůči referenčnímu roku Jednotlivým státům je přiděleno určité množství jednotek AAU, se kterými mohou disponovat. Jednotka AAU, definovaná v rámci Kjótského protokolu, představuje obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší jednu tunu emisí skleníkových plynů. Kjótský závazek Česká republika splnila s výraznou rezervou, z čehož vyplývá právo nevyužité jednotky AAU prodat zemi, která naopak produkuje emise oxidu uhličitého nad rámec svého závazku. Výnosy z prodeje jednotek AAU musí směřovat výhradně do speciálních programů a tím je v případě České republiky program Zelená úsporám. Jednotky AAU mohou být chápány jako mezinárodní měna. Země přidělené množství jednotek buď sama využije, nebo přebytečné jednotky prodá v rámci mechanismu emisních obchodování. O jednotkách AAU více v podkapitole 1.1. Emisní rozpočet České republiky, název podkapitoly 1.2, je zaměřen na vývoj emisí skleníkových plynů od roku 1990 do současnosti a na vyčíslení přebytku emisních kreditů. Obchodování s emisemi patří mezi tržně orientované nástroje, jejichž cílem je zlepšení kvality životního prostředí s co nejnižšími náklady. Náklady spojené se snížením znečištění jsou u jednotlivých firem odlišné. O obchodování s emisemi a o nákladech na zamezení znehodnocování životního prostředí více v podkapitole 1.3. Druhá kapitola je již věnována samotnému programu Zelená úsporám. Jednotlivé podkapitoly nás seznámí se základními údaji Programu a to konkrétně s jeho hlavními cíly a přínosy, kdo může o dotaci žádat a jaké jsou podmínky pro její přiznání. Dále do jakých oblastí podpory je Program členěn, jaká je výše dotace a dotačního bonusu. Snahou této kapitoly je rovněž zdůvodnit, proč je podporovanou oblastí právě sektor domácností. Zabývá se podílem obytného sektoru na celkové spotřebě energie, z čehož vyvozuje jeho redukční potenciál. Nechybí ani úvaha nad alternativním využitím finančních prostředků s dosažením větší míry redukce emisí oxidu uhličitého. Třetí kapitola nese název Financování programu a její stěžejní částí je definování tzv. faktoru greeningu. Ke každému speciálnímu programu, který je financován z prodeje

8 Úvod emisních kreditů, je vyčíslen greening, který odráží přínos pro životní prostředí, v tomto případě snížení emisí oxidu uhličitého. Čím vyšší úrovně greeningu program dosáhne, tím spíše bude vyjednána vyšší prodejní cena za jednotku AAU na mezinárodním trhu obchodování s emisemi. Cena za jednu jednotku AAU je kromě míry efektivity programu také odvozena od míry následné kontroly zrealizovaných projektů. Zelená úsporám je dotačním programem a proto tato kapitola také definuje pojem dotace včetně jejích forem. Vývoji Programu je věnována čtvrtá kapitola. Původní podoba Programu byla v jeho průběhu několikrát upravována a podkapitola 4.1 mapuje jeho hlavní změny. Jaký vliv měly změny v Programu na průběh čerpání dotačních prostředků a zájem žadatelů o jednotlivé oblasti podpory, je komentován v následující podkapitole 4.2. Závěrem je pozornost věnována hlavním mezníkům Programu a aktuálnímu dění. Poslední kapitola diplomové práce se zabývá praktickým zpracováním tématu. Předmětem této kapitoly je analýza nákladů na zamezení emisí CO 2 v rámci jednotlivých opatření programu Zelená úsporám. Cílem je vyjádřit průměrné náklady na redukci jedné tuny emisí CO 2 pro jednotlivá podporovaná opatření. Nejprve je proveden rozbor možného vývoje Programu, který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí. Z dostupných údajů je následně odvozena průměrná redukce emisí oxidu uhličitého a průměrné náklady na snížení jedné tuny emisí CO 2 na jeden projekt. Detailnějšímu zpracování podléhají tři konkrétní projekty, jejichž kopie byly poskytnuty Státním fondem životního prostředí. Na základě stanovených předpokladů je vyčíslena redukce emisí CO 2 vlivem realizace opatření za dobu jeho životnosti. Předmětem analýzy budou rovněž náklady na redukci jedné tuny emisí oxidu uhličitého pro daná opatření. K jednotlivým výpočtům jsou použity reálné hodnoty převzaté z kopií konkrétních projektů. Dosažené výsledky jsou porovnány s předpokladem možného vývoje Programu, jehož autorem je Ministerstvo životního prostředí

9 Kjótský protokol 1. Kjótský protokol První kapitola práce pojednává o Kjótském protokolu, o jeho vzniku, cílech a především o souvislosti s programem Zelená úsporám. Česká republika se v rámci Kjótského protokolu zavázala snížit emise skleníkových plynů o 8 % vůči roku Tento závazek se podařilo k roku 2008 značně převýšit. Emisní přebytek nám dává právo prodat jednotky AAU zemím, kterým se kjótský závazek plnit nedaří. Výnosy z prodeje však musí být investovány výhradně do takových programů, jejichž cílem je další snižování emisí oxidu uhličitého. Česká republika směřuje tyto finanční prostředky do sektoru domácností prostřednictvím realizace programu Zelená úsporám. V roce 1992 byla v Riu de Janeiru uzavřena Rámcová úmluva Spojených národů o klimatických změnách (United Nations Framework Convention on Climate Changes UNFCCC). O pět let později přijaly vyspělé země konkrétní závazky na Konferenci úmluvy v japonském Kjótu. Kjótský protokol (dále jen Protokol) je mezinárodní dohodou o snížení průměrných ročních emisí skleníkových plynů mezi lety o 5,2 % vůči úrovni emisí v referenčním roce Ratifikace protokolu měla dokázat, že státy na sebe berou historickou odpovědnost a přispívají ke zmírnění klimatických změn prostřednictvím redukce emisí. (Moldan, 2010) Kjótský protokol mohl vstoupit v platnost teprve tehdy, až ho ratifikují země zodpovědné v roce 1990 minimálně za 55 % emisí skleníkových plynů. Stalo se tak 16. února 2005 poté, co ho v listopadu 2004 ratifikovalo Rusko. Česká republika ratifikovala Protokol v listopadu 2001 a přijala redukční cíl ve výši 8 %. (Kolářková, Sutlovičová, 2004) Redukce emisí skleníkových plynů je zajišťována prostřednictvím obchodovatelných emisních povolení. Fungování a charakteristika tohoto tržně orientovaného nástroje včetně možností jeho alokace je představena v příloze č Celkového snížení emisí o 5,2 % mělo být dosaženo diferencovanou redukcí Švýcarsko, ČR sníží o 8 %, Polsko o 6 %, atd. 1

10 Kjótský protokol Evropská unie vytvořila v rámci Protokolu systém obchodování s emisními právy s názvem EU ETS (European emission trading scheme) 2. Důvodem vzniku tohoto systému je vytvoření efektivnějšího vnitřního trhu s emisními povolenkami, ve smyslu minimalizovat společenské náklady při plnění stanoveného environmentálního cíle vyplývajícího z Kjótského protokolu. (Kreuz, Vojáček, 2007). Evropský systém obchodování s emisními povolenkami k bližšímu seznámení v příloze č. 2. Státy, které ratifikovaly Kjótský protokol, mohou dostát svých závazků prostřednictvím třech mechanismů. Jedná se o tzv. flexibilní mechanismy. Cílem jejich využití je s minimálními náklady dosáhnout maximálního snížení emisí. Jinými slovy je mechanismus postaven na tom, že vzhledem ke globálnímu charakteru není podstatné, kde jsou emise sníženy, klíčovým faktorem je objem finančních prostředků, které byly na snížení vynaloženy. Jedním z mechanismů je Mezinárodní obchodování s emisemi IET (International Emission Trading) a obchodní komoditou jsou jednotky AAU (viz dále). Flexibilní mechanismy definované v rámci Protokolu jsou popsány v příloze č Jednotky AAU Následující text nás seznamuje s charakteristikou jednotky AAU. Dozvíme se, jaké právo vyplývá z jejího vlastnictví, jak může stát naložit s emisním přebytkem a jaké jsou podmínky pro investování výnosu z prodeje přebytečných AAU jednotek. Jednotka AAU 3 (jednotka přiděleného množství, Assigned Amount Unit) je jednotka definovaná v rámci Kjótského protokolu, která představuje obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší jednu tunu emisí skleníkových plynů v období Jedna jednotka AAU je ekvivalentem jedné tuny emisí CO 2. Přebytek svých jednotek může 2 Tento systém je legislativně upraven Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/EC, která byla do české legislativy implementována zákonem č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. 3 Často dochází k záměně dvou zcela odlišných pojmů. Jsou jimi emisní povolenky a emisní kredity. S emisními povolenkami EUA se obchoduje pouze v rámci evropského systému emisního obchodování EU ETS a obchodují s nimi jednotliví znečišťovatelé, tedy podniky. Zatímco jednotky AAU jsou součástí celosvětových mechanismů Kjótského protokolu. (PVS ČR) 2

11 Kjótský protokol země, která snížila emise víc, než se v Kjótském protokolu zavázala, prodat ostatním zemím. Jednotky přiděleného množství představují vlastně emisní rozpočet každé průmyslově vyspělé země, který obdržela na základě svého emisního cíle v rámci Kjótského protokolu. (Portál VS ČR) Obchodování s jednotkami AAU podléhá přísným pravidlům. Výnosy z prodeje přebytečných kreditů musí směřovat výhradně do speciálních programů, které mají za cíl snížení emisí skleníkových plynů. Za vypuštěné emise v jedné zemi se tedy snižují emise skleníkových plynů v jiné zemi. (Portál VS ČR) Požadavky jednotlivých kupujících výrazně ovlivňují podobu těchto programů. V případě, že takto získané peněžní prostředky nebudou v rámci programu do určitého data vyčerpány, je prodávající země nucena zbývající sumu vrátit kupci zpět. O emisním rozpočtu České republiky více v následující kapitole Emisní rozpočet České republiky Tato kapitola nás seznamuje s vývojem českých emisí skleníkových plynů od 90. let do současnosti. Česká republika ratifikovala Kjótský protokol a tím se zavázala splnit svůj redukční cíl. V roce 2008 se kjótský závazek podařilo převýšit o 16 %. O tom, jaké byly příčiny dosažení emisního přebytku a komu byly nevyužité jednotky AAU prodány, pojednává následující část práce. Útlum a transformace hospodářství po politickém převratu v 90. letech přinesly zásadní změny ve struktuře české ekonomiky. V roce 1990 se emise skleníkových plynů z průmyslové výroby podílely na celkových národních emisích České republiky 41 %. Do roku 2007 se je podařilo snížit na 32 % celkových emisí. Úspor bylo dosaženo především technologickou a ekonomickou transformací. Nemalý podíl na snížení emisí měl také zánik některých podniků těžkého průmyslu. (MŽP(c)) Graf č. 1 ilustruje vývoj emisí skleníkových plynů mezi lety 1990 až 2006 a rozložení podílu jednotlivých plynů v roce 2006, kde největší zastoupení nese právě oxid uhličitý. 3

12 Kjótský protokol Emise CO 2 jsou od roku 1994 hodnotu o více než 20 % nižší oproti roku 1990 (emise CH 4 poklesly o 35 % a emise N 2 O o 40 %). (SFŽP, 2009c) Graf č. 1: Trend celkové emisní bilance (vlevo) a podíly jednotlivých plynů v roce 2006 (vpravo) Zdroj: (SFŽP, 2009c, str. 5) Česká republika se v rámci Kjótského protokolu zavázala snížit emise skleníkových plynů o 8 % vůči roku Závazek se podařilo převýšit k roku 2008 až o 16 %. Graf č. 2 znázorňuje vývoj českých emisí skleníkových plynů a kjótský závazek ČR. Tento emisní přebytek dává České republice právo prodat jednotky AAU ostatním státům. Rozdíl mezi závazkem a skutečným stavem tvoří zhruba 150 milionů emisních kreditů, které mohou být zobchodovány. Vzhledem k tomu, že obchodovací období trvá až do roku 2012, bude ponechána rezerva pro potencionální nové podniky. Předmětem obchodu tedy bude 100 milionů kreditů, tj. 100 milionů tun emisí CO 2. Toto množství je a bude zobchodováno v rámci mechanismu mezinárodního emisního obchodování (International Emission Trading IET) podle článku 17 Protokolu. Očekává se, že výnos z prodeje bude činit až 25 mld. Kč (při ceně 10 euro za 1 AAU jednotku cena přímo závisí na faktoru tzv. greeningu, viz dále). Tato výsledná částka je pouhým odhadem, protože vyjednaná cena jedné jednotky AAU stejně jako i celkový finanční objem zůstávají i nadále důvěrné. (Portál VS ČR, MŽP 2009a) 4

13 Kjótský protokol Graf č. 2: Vývoj emisí skleníkových plynů ČR versus závazek v Kjótském protokolu Zdroj: NAP , str. 11 MŽP prodalo zhruba 85 milionů jednotek AAU (stav k ). Většina z nich směřovala do Japonska (japonské vládě a společnosti Mitsui & Co). Zájem o české emisní kredity projevilo také Rakousko, Španělsko a Světová banka. (Euractiv, 2010) Země, se kterými byla uzavřena smlouva o prodeji jednotek AAU: březen 2009 Japonsko 40 mil. jednotek AAU září 2009 Japonsko 20 mil. jednotek AAU říjen 2009 Rakousko 3,5 mil. jednotek AAU říjen 2009 Španělsko 5 mil. jednotek AAU březen 2010 Japonsko 2,5 mil. jednotek AAU květen 2010 Světová banka 2 mil. jednotek AAU květen 2010 Japonsko 2 mil. jednotek AAU prosinec 2010 Japonsko 9,55 mil. jednotek AAU V oficiálních dokumentech se uvádí, že prodejní cena jedné jednotky AAU je důvěrnou informací. Přesto se objevují informace o tom, že průměrná cena přesáhla 9 euro za tunu oxidu uhličitého tedy za jednu jednotku AAU 4. Česká republika odhadem disponuje ještě 4 Pro srovnání Slovensko prodávalo emise za zhruba 5 euro a Ukrajina za necelých 7 euro. 5

14 Kjótský protokol 15miliony tun CO 2 určeným k prodeji. Je však pravděpodobné, že vyjednaná prodejní cena bude nižší kvůli situaci na mezinárodním trhu s povolenkami. Důvodem je větší konkurence a pokles zájmu Japonska o nákup emisních kreditů z důvodu živelné katastrofy, která zemi zasáhla v březnu (Baroch, 2011) O obchodování s emisemi a nákladech na zamezení znehodnocení životního prostředí více v následující podkapitole Náklady na zamezení znehodnocení životního prostředí Obchodování s emisemi je jedním z ekonomických nástrojů, které mají za cíl zlepšit kvalitu životního prostředí s co nejnižšími náklady. Na jakém principu systém funguje a jaké systémy jsou využívány v České republice, odpovídá následující část. Jedním z ekonomických nástrojů, který má zajistit zlepšení stavu životního prostředí s co nejnižšími náklady, je obchodování s emisemi. Systém funguje na principu snížení firemních nákladů na zamezení znečištění životního prostředí a prostřednictvím toho i snížení nákladů z hlediska celospolečenského. Každá firma, která se rozhodne pro snižování emisí (ať už pod tlakem autority, například státu, nebo z vlastní vůle), má jiné náklady spojené se snížením znečištění. Díky systému obchodování (na rozdíl od zavedení limitů apod.) mohou firmy, jejichž mezní náklady na zamezení znečištění jsou vyšší než cena povolenek na trhu, nakupovat tyto povolenky od firem s nižšími náklady na zamezení znečištění a tím snížit své náklady spojené s redukcí znečištění (více o fungování a charakteristice tohoto tržně orientovaného nástroje v příloze 1). Obchodování s emisemi skleníkových plynů je využíváno v řadě států (USA, Nový Zéland, Austrálie), v České republice v současnosti fungují dva navzájem propojené systémy Evropský systém emisního obchodování a mechanismy Kjótského protokolu. (MŽP, ) 6

15 Kjótský protokol Náklady na zamezení znehodnocování životního prostředí jsou náklady, kterými odstraňujeme samotnou příčinu znehodnocování životního prostředí (nikoliv jen její následky). Jedná se tedy o náklady na prevenci vzniku škod na životním prostředí. Typickým znakem nákladů na zamezení v ekonomické teorii je, že čím více je jich vynaloženo, tím je stupeň znehodnocení životního prostředí nižší a naopak. Příkladem mohou být opatření typu čistší produkce. (Cenia) Náklady na zamezení nebo omezení vzniku faktorů životního prostředí je třeba chápat jako náklady obětované (nejlepší) příležitosti. To znamená, že z teoretického hlediska jde o obětované množství přínosu, které mohl daný subjekt z prostředků vynaložených na ochranu životního prostředí získat, pokud by je alokoval jiným způsobem (a který byl takto obětován). Tento princip nákladů obětovaných příležitostí platí u nákladů na zamezení vynakládaných spotřebiteli, firmami i vládou. (Šauer, 2005, str. 9) Náklady na zamezení znehodnocování životního prostředí v rámci této diplomové práce rozumějme jako vynaložené náklady za účelem redukce emisí oxidu uhličitého (CO 2 ) prostřednictvím realizace podporovaných opatření v rámci Programu. Výdaje na ochranu životního prostředí veřejnoprávních institucí mají významnou roli katalytickou, tj. vyvolávají k sobě následně výdaje (kofinancování) ze strany soukromoprávních subjektů. Současně jsou aktivními tvůrci pravidel mechanismů výdajů na životní prostředí, kterými se potom řídí i soukromá sféra. (Šauer, 2005, str. 38) Kjótský protokol je mezinárodní dohodou o snížení průměrných ročních emisí skleníkových plynů mezi lety vůči úrovni emisí v referenčním roce Česká republika se zavázala snížit emise o 8 %. Pokud země plní redukční cíl nad rámec kjótského závazku, má právo tento emisní přebytek prodat v rámci mezinárodního obchodu s emisemi, kde obchodní komoditou jsou jednotky AAU. Jedna jednotka AAU dává státu právo vypustit do ovzduší jednu tunu emisí skleníkových plynů. Vytváří mezinárodní měnu, která může být mezi státy flexibilně obchodována v rámci Protokolu za účelem splnění svých redukčních závazků. Jednotky přiděleného množství tedy přestavují emisní rozpočet země. Přidělené jednotky může země proměnit v emise 7

16 Kjótský protokol skleníkových plynů nebo nevyužité jednotky může prodat jiné zemi, která produkuje emise nad rámec svého závazku. Útlum spolu s transformací českého hospodářství a zánik některých podniků těžkého průmyslu významně přispěly k převýšení kjótského závazku až o 16 %. Česká republika se rozhodla zobchodovat celkem 100 milionů tun emisí oxidu uhličitého, z nichž největší část byla prodána Japonsku v rámci mechanismu mezinárodního emisního obchodování. Obchod s emisemi je jedním z ekonomických nástrojů, jejichž cílem je zlepšení kvality životního prostředí za cenu co nejnižších nákladů. Díky systému obchodování mohou firmy, jejichž mezní náklady na zamezení znečištění jsou vyšší než cena povolenek na trhu, nakupovat tyto povolenky od firem s nižšími náklady na zamezení znečištění a tím snížit své náklady spojené s redukcí znečištění. Obchodování s přebytečnými jednotkami AAU má svá pravidla. Výnosy z prodeje jednotek musí země směřovat do takových programů, jejichž cílem je další snižování emisí skleníkových plynů. Takovým programem je v České republice Zelená úsporám. 8

17 Program Zelená úsporám 2. Program Zelená úsporám Dotačnímu programu Zelená úsporám je věnována druhá kapitola. Seznamuje nás se základními údaji Programu, s jednotlivými oblastmi podpory a s výší dotace. Dozvíme se, kdo může o dotaci žádat a jaké jsou podmínky pro její přiznání. Snahou této kapitoly je také zdůvodnit, proč je podporovanou oblastí právě sektor domácností. Zabývá se podílem obytného sektoru na celkové spotřebě energie, z čehož vyvozuje jeho redukční potenciál. Dotační program Zelená úsporám (dále jen Program) v původním znění Green Investment Scheme (GIS) byl spuštěn 22. dubna 2009 na Den Země. Jak již bylo uvedeno jeho primárním cílem je snižování emisí CO 2 prostřednictvím podpory instalace zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) a investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Je rovněž zaměřen na podporu kvalitního zateplování rodinných, bytových a později také panelových domů, na náhrady neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu, účinných tepelných čerpadel, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavby v pasivním energetickém standardu. (SFŽP, 2009d) Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem emisních kreditů Kjótského protokolu. Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun. Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků. (SFŽP, 2009d) 2.1. Proč právě tato oblast podpory? Dříve než přistoupíme k detailnějšímu rozboru Programu, zodpovíme otázku, proč se takto získané finanční prostředky investují právě do sektoru domácností. Jaké důvody vedly k zaměření podpory na fyzické osoby? 9

18 Program Zelená úsporám Česká republika disponuje nadbytečnými emisními kredity ve výši 100 mil., které jsou určeny k prodeji. Jeden kredit je ekvivalentem jedné tuny emisí CO 2. V souladu se zákonem č. 695/2004 Sb. jsou výnosy z prodeje emisních kreditů příjmem Státního fondu Životního prostředí (dále jen Fond případně SFŽP) a lze je použít pouze na další snižování emisí CO 2. (SFŽP 2010a, str. 57) Vzhledem k tomu, že finanční prostředky Strukturálních fondů Evropské Unie (dále jen EU) v rámci Operačního programu Životní prostředí jsou zaměřeny na podporu nepodnikatelských právních subjektů v oblasti OZE a úspor energie a zároveň je dle pravidel Evropské komise nemohou čerpat fyzické osoby v sektoru domácností, jsou subjektem podpory Programu Zelená úsporám právě fyzické osoby oblast bydlení. Tento závěr vychází z analýzy absorpční schopnosti 5 různých oblastí podpory. (SFŽP, 2009c) Domácnosti se na spotřebě energie podílejí téměř jednou čtvrtinou (23,9 % v roce 2006) a obytný sektor patří s průmyslem a dopravou k největším emitentům GHGs (skleníkových plynů pozn. autora). Potenciál ke snížení spotřeby energie i emisí CO 2 je zde tedy značný. (SFŽP, 2009c, str. 14) Strukturu spotřeby energií znázorňuje následující graf, kde podíl domácností na celkové spotřebě je vyznačen bílou barvou. 5 Lze očekávat, že z celkového možného počtu žadatelů bude v rámci Programu při příznivě nastavených podmínkách během období žádat o podporu % majitelů rodinných a bytových domů. Absorpční potenciál je tak odhadován v rozsahu tisíc bytových jednotek. (SFŽP, 2009c, str. 19) 10

19 Program Zelená úsporám Graf č. 3: Struktura spotřeby energií Zdroj: SFŽP, 2009c, str. 14 Nejvýznamnější položku v energetické bilanci obytných budov tvoří spotřeba energie na vytápění a příprava teplé vody. Když se zaměříme na obytné domy typu (SFŽP, 2009c, str. 14): a) Rodinné domy s jednou nebo dvěma bytovými jednotkami, b) bytové domy postavené z cihel (převážně do konce 50. let min. století), c) panelové domy stavěné z železobetonových prefabrikátů (preferovaná technologie do počátku 90. let minulého století) zjistíme, že většina výše zmíněných domů již neodpovídá současným energetickým standardům. Tento fakt se projevuje vyšší spotřebou energie a vyššími emisemi CO 2 na jednotku obytné plochy. (SFŽP, 2009c) Z výše uvedeného tedy vyplývá, že redukční potenciál, který sektor českých domácností nabízí, zůstával doposud nevyužit. Jako jeden z důvodů se uvádí nákladná počáteční investice a její dlouhodobá návratnost. Odborné odhady redukčního potenciálu Programu uvedeny v příloze č. 4. Ano, redukční potenciál je v této oblasti bezesporu značný, otázkou však zůstává, zda by tyto dotační prostředky nemohly být využity v jiné oblasti efektivněji, s vyšší mírou redukce emisí oxidu uhličitého, tzn. s větším přínosem pro životní prostředí. Pokud by totiž majitelé rodinných a bytových domů provedli úsporná opatření i za předpokladu, 11

20 Program Zelená úsporám že by program Zelená úsporám nebyl spuštěn, mohly by být tyto dotační prostředky využity např. na zamezení znečišťování ovzduší velkými nebo zvlášť velkými zdroji znečištění. Tuto úvahu by však podle mého názoru bylo obtížné podložit fakty. Např. zpracování dotazníkového šetření mezi žadateli o dotaci, jehož výstupem by bylo především zjištění, zda by investovali do úsporných opatření i bez dotačních prostředků či nikoli, by patrně nemělo dostatečnou a především důvěryhodnou vypovídací schopnost. Avšak samotný fakt, že domácnosti, které investovaly do kvalitního zateplení či instalace solárních kolektorů, pociťují návratnost této investice každý měsíc v nižší platbě za spotřebu energie, je dostatečný důvod tato úsporná opatření zrealizovat i bez dotační pomoci státu. Nehledě na estetickou stránku věci nová fasáda pěkně vypadá. Zlepšení kvality životního prostředí nehraje při rozhodování domácností klíčovou roli a je vnímáno jako pozitivní vedlejší produkt. Program z mého pohledu nabízí pro domácnosti spíše jakýsi nadstandard. Díky dotačním prostředkům si pořídím okna o třídu lepší a dražší. Pravdou může být, že vyšší kvalita následně implikuje větší finanční úsporu. Tímto se ovšem nesnažím existenci a cíle Programu znehodnocovat. Tato úvaha je však nezbytnou součástí práce Základní údaje k programu Zelená úsporám Následující kapitola uvádí některé podmínky pro žadatele, kdo může o dotaci žádat, jaké jsou jednotlivé oblasti podpory a jaká byla stanovena kritéria pro výběr podporovaných opatření. Program 6 podporuje realizaci opatření, která vedou k úsporám energie a využití OZE v rodinných, bytových domech nepanelové technologie (původní znění o změnách 6 Program Zelená úsporám a základní postupy poskytování podpory upravuje Směrnice MŽP č. 9/2009 a Směrnici upřesňující přílohy. 12

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Stav a zhodnocení programu Zelená úsporám. Státní fond životního prostředí ČR

Stav a zhodnocení programu Zelená úsporám. Státní fond životního prostředí ČR Stav a zhodnocení programu Zelená úsporám Státní fond životního prostředí ČR Úsek řízení ostatních programů 13.11.2012 Obsah prezentace Představení programu Výsledky programu Zelená úsporám Environmentální

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Historie I Program Zelená úsporám

Historie I Program Zelená úsporám Historie I Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám (2009 2010) financováno z prodeje emisních jednotek AAU (Kjótský protokol) celkové zdroje cca 20,5 mld. Kč administrováno téměř 80 tis. žádostí

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci dotačních titulů SFŽP ČR Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice OBSAH OPŽP Prioritní osa 3 přehled dotačních titulů Projektový cyklus

Více

Fórum českého stavebnictví 2009 4. 3. 2009, Praha NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY současnost a budoucnost stavebnictví ČR Pavel Nejedlý vedoucí oddělení ekonomických nástrojů a veřejné podpory MŽP Rámec Evropské

Více

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi 2. 10. 2013 Státní fond životního prostředí ČR wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Obsah semináře 1. Ohlédnutí za dobíhajícím programem Zelená úsporám

Více

Milníky programu NZÚ 20. února 2013 6. listopadu 2013 6. ledna 2014 1. dubna 2014 31. prosince 2014 ve 12.hod 2014 2020

Milníky programu NZÚ 20. února 2013 6. listopadu 2013 6. ledna 2014 1. dubna 2014 31. prosince 2014 ve 12.hod 2014 2020 Milníky programu NZÚ 20. února 2013 vláda ČR usnesením 116/2013 schválila věcný záměr programu Nová zelená úsporám 6. listopadu 2013 vláda ČR usnesením 848/2013 schválila dokumentaci programu Nová zelená

Více

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory

Více

Podpora Zelená úsporám

Podpora Zelená úsporám Podpora Zelená úsporám Základní informace o programu Program Zelená úsporám je programem podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů a úspor energie v oblasti bydlení z výnosů z prodeje povolenek

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Zdroje programu NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 je financován z prostředků Státního

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

Výsledky programu Zelená úsporám

Výsledky programu Zelená úsporám Výsledky programu Zelená úsporám Doba trvání ZÚ: 2009 2013 Za poslední dva roky proplaceno: cca 17 mld. Kč 2011 - sanace programu s velkým deficitem 2012 - aktivní finanční bilance programu K 26.11.2012

Více

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Senát PČR ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Obsah Zelená úsporám trvání programu 1.4.2009 31.12.2014 Nová zelená úsporám 2013 příjem žádostí 12.8.2013 20.12.2013 Nová zelená

Více

Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách ZELENÁ ÚSPORÁM Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Ing. Bohuslav Doubek Specialista OZE a energetických úspor, krajské pracoviště Hradec

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Informace k akci Zateplení domů BD Černokostelecká 32-44

Informace k akci Zateplení domů BD Černokostelecká 32-44 Informace k akci Zateplení domů BD Černokostelecká 32-44 Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace.

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace. Dotační program ZELENÁ ÚSPORÁM Podpora je přidělována jako fixní částka na m 2 maximálně však do 50% uznatelných nákladů takto: Snížení měrné roční potřeby tepla alespoň o 40% Rodinný dům do 350 m 2, snížení

Více

Základní pravidla programu NZÚ pro RD v roce 2015

Základní pravidla programu NZÚ pro RD v roce 2015 Základní pravidla programu NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: ZDROJE PROGRAMU ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: Dražba povolenek a využití výnosů z dražby (5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a

Více

Obchodování s povolenkami na emise

Obchodování s povolenkami na emise Obchodování s povolenkami na emise skleníkových kových plynů České republice a návrh NárodnN rodního alokačního plánu Samostatné oddělení změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík Ministerstvo životního prostředí

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Název programu: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013. Vyhlášení podmínek programu: 13.6.2013 (Směrnice Ministerstva životního prostředí č.

Název programu: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013. Vyhlášení podmínek programu: 13.6.2013 (Směrnice Ministerstva životního prostředí č. Přinášíme vám souhrn informací o dotačním programu Nová zelená úsporám. Pokud budete mít zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. 1. Obecné informace Název programu: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Verze 2.0 za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

OBLAST (A) Rekonstrukce a přístavby zahrnující zateplení a výměnu oken

OBLAST (A) Rekonstrukce a přístavby zahrnující zateplení a výměnu oken Stručný soupis důležitých parametrů Pouze pro RODINNÉ DOMY PRO ROK 2014: Příjem žádostí od 1.4.2014 Ukončení příjmu žádostí do 31.12.2014 nebo vyčerpání finančních prostředků Fin. obnos pro rok 2014 je:

Více

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Zdroje programu NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 je financován z prostředků Státního

Více

Základní pravidla NZÚ pro 3. výzvu pro rodinné domy

Základní pravidla NZÚ pro 3. výzvu pro rodinné domy Základní pravidla NZÚ pro 3. výzvu pro rodinné domy OBLASTI PODPORY A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní

Více

Česká debata o využití výnosů z aukcí EU ETS

Česká debata o využití výnosů z aukcí EU ETS Česká debata o využití výnosů z aukcí EU ETS Seminář - Jak budeme financovat přechod k energetickým úsporám? 16. dubna 2012 Pavel Zámyslický Odbor energetiky a ochrany klimatu MŽP Emisní povolenky v ČR

Více

14/19. I. Úvod. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 271

14/19. I. Úvod. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 271 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 271 14/19 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva životního prostředí za rok

Více

Z PROSTŘEDKŮ Z PRODEJE EMISNÍCH KREDITŮ

Z PROSTŘEDKŮ Z PRODEJE EMISNÍCH KREDITŮ PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH Z PROSTŘEDKŮ Z PRODEJE EMISNÍCH KREDITŮ ZELENÁ ÚSPORÁM Obsahová část programu OBSAH Seznam zkratek Definice 1. Účel materiálu a

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 414202 /2011 Doubrava / 4314 17. 5. 2011

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Vytápění biomasou Luhačovice 13.5.2009 Martina Breuerová vedoucí oddělení III krajských pracovišť Kde hledat informace k programu? www.sfzp.cz www.zelenausporam.cz dotazy@zelenausporam.cz

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Kotlíková dotace výzva pro fyzické osoby z dotačního programu OPŽP. Orestis Tzimas oddělení projektů a realizace Enexa Projekt s.r.o.

Kotlíková dotace výzva pro fyzické osoby z dotačního programu OPŽP. Orestis Tzimas oddělení projektů a realizace Enexa Projekt s.r.o. Kotlíková dotace výzva pro fyzické osoby z dotačního programu OPŽP Orestis Tzimas oddělení projektů a realizace Enexa Projekt s.r.o. Ostrava Obecné informace V programovacím období 2014-2020 možnost výměny

Více

Program Zelená úsporám. Programový dokument

Program Zelená úsporám. Programový dokument Program Zelená úsporám Programový dokument Verze 1.07 8. 3. 2009 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC PROGRAMU... 5 1.1 ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ ZÁVAZKY VZHLEDEM KE KJOTSKÉMU PROTOKOLU...5 1.2 PŘIJATÉ POLITIKY

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí ŘÍLOH Č. 5 Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí. římé finanční podpory římá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální

Více

Program Nová zelená úsporám 2013. 1.výzva - vyhlášená 13.června 2013

Program Nová zelená úsporám 2013. 1.výzva - vyhlášená 13.června 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 1.výzva - vyhlášená 13.června 2013 Harmonogram výzvy Vyhlášení 1.výzvy 13.června 2013 Příjem žádostí 12.srpna 2013 Ukončení přijmu žádosti do vyčerpání výše alokace Zpracování

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám?

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? CERPAD Tomáš Fendrych Seminář Šance pro budovy 16.4.2012SE 1 Bydlení je oblast veřejného zájmu Stát prohlašuje, že zajištění bydlení je osobní

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních energetických standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D.

Více

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 257/2014 Sb. ZÁKON ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP MŽP a SFŽP připravují pokračování programu Zelená úsporám. Nový program je připravován pro období 2013 2020. V současné době se v pracovních verzích

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Výroční zpráva programu Zelená úsporám za rok 2013

Výroční zpráva programu Zelená úsporám za rok 2013 Výroční zpráva programu Zelená úsporám za rok 2013 1 Obsah 1. Abstrakt..................................... 5 2. Úvod......................................... 9 2.1. Zpracování výroční zprávy.......................

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká?

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? OTÁZKY A ODPOVĚDI Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? Cílem je snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva (spalovacími zdroji do tepelného výkonu 50 kw) na území daného kraje.

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Kotlíkové dotace zkušenosti z minulých výzev a jejich rekapitulace

Kotlíkové dotace zkušenosti z minulých výzev a jejich rekapitulace Kotlíkové dotace zkušenosti z minulých výzev a jejich rekapitulace Zpracoval: Ing. Marek Bruštík Datum: 21.10.2015 Obsah Proč podporovat výměnu starých kotlů na tuhá paliva? Porovnání staré a nové kotlíkové

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Počet domácností v rodinných domech vytápějících pevnými palivy Kraj Vytápění uhlím Vytápění dřevem Vytápění pevnými palivy celkem Hlavní město Praha 2 456 1 474 3 930 Středočeský

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Často kladené dotazy. 1. Čeho se dotační program týká? 2. Kdo může o dotaci žádat

Často kladené dotazy. 1. Čeho se dotační program týká? 2. Kdo může o dotaci žádat Často kladené dotazy 1. Čeho se dotační program týká? Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kw (tzv. lokální

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2011 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2012

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2011 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ROZVOJE VEŘEJNÉHO PROSTORU Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum 658545/2012 Doubrava / 4314 16. 5. 2012

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Operační Program Životní prostředí

Operační Program Životní prostředí Operační Program Životní prostředí Informace o programu podpory PO 3 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Tento program je určen všem žadatelům z veřejného sektoru, kteří mají zájem využívat

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2009 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2010

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2009 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2010 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 452908 /2010 Doubrava / 4314 24. 5. 2010

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech, Ondřej Vrbický Tel.: 267 994 535, 267 994 555 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.cech@sfzp.cz, ondrej.vrbicky@sfzp.cz Datum: 10. 12. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

EMISNÍ POVOLENKY. Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013

EMISNÍ POVOLENKY. Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013 EMISNÍ POVOLENKY PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013 Analýza současného dění na emisních trzích a očekávaný vývoj cen povolenek do roku 2020 Mgr. Jan

Více

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště Energetický management v programu komplexní regenerace panelových domů Brno - Nový Lískovec Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis.

Více

4. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí

4. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí 4. VÝZVA Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Cílem Společného programu

Více

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Shrnutí Úspora povolenek v roce 2005 je složena ze dvou částí. Zisk je vypočten prostým odečtením nákladů spojených s úsporou povolenek

Více