VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RESORTNÍ PŘEDPISY PŘÍLOHY II OBSAH ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX ČÁSTKA 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RESORTNÍ PŘEDPISY PŘÍLOHY II OBSAH ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX ČÁSTKA 2 WWW.MZP.CZ"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX ČÁSTKA 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok SDĚLENÍ 1. Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 1. Pokyn náměstka ministra sekce a ředitele sekce 600 Ministerstva životního prostředík vedení Jednotné evidence speleologických objektů (JESO)...15 RESORTNÍ PŘEDPISY 1. PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2009 Cílem programů vyhlášených Přílohami Směrnice Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR je zabezpečení realizace Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 (dále jen Státní program). V souladu s meziresortní koordinací Státního programu podporuje Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond) pouze projekty zaměřené na využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE). Podporují se pouze akce na území České republiky.

2 Přílohy: Příloha č. II. 1 Specifikace opatření, na která budou v rámci Státního programu pro rok 2009 poskytovány podpory z Fondu Příloha č. II. 2 Zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu Příloha č. II. 3 Podmínky pro předkládání žádosti o podporu Příloha č. II. 4 Použité termíny a nezbytné doklady pro předkládání žádosti o podporu Příloha č. II. 5 Hodnocení energetické a environmentální kvality realizované akce Příloha č. II. 6 Adresář (pouze v elektronické formě). Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Pro poskytování podpory na realizaci opatření v rámci Státního programu platí v plném rozsahu ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků z Fondu. Žádosti o podporu na opatření podle Státního programu se předkládají ve formě úplné Žádosti se všemi stanovenými podklady podle přílohy č. II. 4 a 5. Žádosti v programu A se přijímají do Žádosti v programu B se přijímají do , Žádosti v rámci programu A je možné podávat až po dokončení dané investiční akce a po úhradě jejích nákladů. Předpokladem pro přijetí žádosti je splnění vyhlášených kritérií. Žádosti v rámci programu B se podávají před zahájením projektu. Žádosti o podporu v rámci programu A jsou podávány a zpracovány na krajských pracovištích Fondu, místně příslušných podle místa instalace zařízení. Žádosti o podporu v rámci programu B jsou podávány a zpracovány na pracovišti Fondu v Praze. Rada Fondu projedná a ministr schválí Rozhodnutím základní parametry a kritéria pro poskytování podpory pro projekty předložené v programu A a dále roční finanční limity pro programy A a B. Při splnění ministrem schválených parametrů a kritérií již Fond vyřizuje žádosti průběžně do vyčerpání stanovených ročních finančních limitů. Radě Fondu a ministrovi předkládá Fond čtvrtletně vyhodnocení a seznamy poskytnutých podpor. Pro všechny dílčí programy platí, že na podporu není právní nárok. Akceptované žádosti Fond vyhodnotí na základě schválených základních parametrů a kritérií pro poskytování podpory. Žádosti, které splňují podmínky pro poskytnutí podpory z Fondu budou v závislosti na objemu disponibilních prostředků Fondu předloženy Radě Fondu k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory. Žádosti, které budou kladně vyhodnoceny, ale nebudou pro nedostatek disponibilních prostředků podpořeny zůstanou nadále v evidenci Fondu k dalšímu projednání, nejdéle všakdo konce r Fond si vyhrazuje právo vyžádat si další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu. Podle těchto Příloh II se poskytují podpory z Fondu k žádostem přijatým po nabytí účinnosti podpisem ministra životního prostředí. V Praze dne RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí 2

3 Příloha č. II.1 SPECIFIKACE OPATŘENÍ, NA KTERÁ BUDOU V RÁMCI STÁTNÍHO PROGRAMU PRO ROK 2009 POSKYTOVÁNY PODPORY Z FONDU Podpora z Fondu bude poskytována pouze v rámci jednotlivých vyhlášených programů. V každém z programů bude proveden samostatný výběr a hodnocení akcí. Základní typy opatření, která budou podporována: A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a/nebo ohřevu TV pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby. 1.A.a Kotle na biomasu. 1.A.b Solární systémy na celoroční ohřev teplé vody. 1.A.c Solární systémy na přitápění a na celoroční ohřev teplé vody. 4.A Tepelná čerpadla. Jde výhradně o systémy, které využívají sluneční energii, energii biomasy nebo energii prostředí a zajišťují dodávku tepla a/nebo teplé vody pro fyzické osoby. Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce v závislosti na objemu finančních prostředků Fondu vyčleněných pro rok Podmínkou získání podpory je splnění stanovených podmínek v příloze č. II. 3. Environmentálně šetrným způsobem vytápění se rozumí vytápění prostřednictvím moderních technologií využívajících OZE. Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie slunečního záření, geotermální energie, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy. Žadatel může v rámci programu A požádat o podporu na instalovaný systém, který je prokazatelně v trvalém provozu, maximálně však do 18 měsíců od data uvedení do trvalého provozu. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č. II.3. B. Podpora vzdělávání a osvěty. Předmětem podpory je zpracování odborných publikací, vzorových projektových řešení pro objekty v nízkoenergetickém až pasivním standardu, příprava a realizace osvětových akcí (konference, semináře, výstavy a soutěže) zaměřených na problematiku přípravy projektů OZE, jejich realizaci a zkušenosti z následného provozu. Publikace mohou být zpracovány formou studií, příruček a informačních listů vybraných projektů OZE v ČR. Důraz bude kladen na srozumitelné zhodnocení technicko-ekonomických a enviromentálních přínosů prezentovaných akcí. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č. II.3. 3

4 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU ČLÁNEK I Příloha č. II.2 1. Podpory se poskytují na základě Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR podepsaném ministrem (dále jen Rozhodnutí) a řádně uzavřených smluv o přiznání podpory mezi Fondem a příjemcem podpory. 2. Pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do 15 dnů od obdržení skupinového rozhodnutí ministra MŽP. 3. Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a těchto jejích Příloh II se za termín zahájení realizace stavby považuje den, kdy byla zaplacena první faktura i zálohová spojená s realizací investice na níž žadatel žádá o finanční podporu. Za termín dokončení stavby se považuje den, kdy je na stavbu vydán kolaudační souhlas podle příslušných ustanovení stavebního zákona v platném znění, resp. datum z předávacího protokolu o uvedení zařízení do trvalého provozu. 4. Základem pro výpočet podpory jsou uznatelné náklady na pořízení a instalaci opatření uvedených v Př. č. II.3 části A a realizaci opatření v části B. 5. Smlouva o poskytnutí podpory bude obsahovat závazek příjemce podpory provozovat instalované zařízení po dobu nejméně 10 let. 6. Žadatelé o podporu: E fyzické osoby (podporované zařízení je určeno pouze pro domácnosti), P podnikatelé, Š školy, Z zájmová sdružení. Jednotlivé kategorie žadatelů jsou upraveny stávajícími právními předpisy. Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, podporu nelze poskytnout. 1. Přímé finanční podpory ČLÁNEK II Přímá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory a zároveň absolutní výše podpory uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů. Tab. č. 1 Výše podpory pro programy A a B Označení programu Název programu Typ žadate % z uznatelných nákladů Max. výše podpory tis. Kč A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a/ nebo ohřevu TV pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby: E 1.A.a kotle na biomasu, 1.A.b. solární systémy na celoroční ohřev teplé vody, 1.A.c. solární systémy na přitápění a celoroční ohřev teplé vody, 4.A tepelná čerpadla země voda a voda voda vzduch voda B. Podpora osvěty a vzdělávání P, Š, Z

5 1.1. Podpora formou dotace Dotace na realizaci opatření může podle typu žadatele dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v tabulce č.1 podle vyhlášených programů. Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného programu podpor. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů. Dotace se uvolňují jednorázově na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory, a to zásadně v Kč bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve smlouvě. Fond zasílá příjemci podpory avízo k provedené platbě Souběh podpory z Fondu a ze Státního rozpočtu Podporu z Fondu lze poskytovat i na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu nebo podporovaná v rámci programů financovaných ze státního rozpočtu. Podmínkou je, že maximální výše celkové podpory, včetně podpory z Fondu, nepřesáhne výši uvedenou v tabulce Přímé finanční podpory. Společná podpora z Fondu a státního rozpočtu bude poskytována pouze žadatelům, kteří současně splní kritéria všech poskytovatelů podpory. 2. Změny podmínek V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí podpory. 3. Změna příjemce podpory V případech, kdy po vydání Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory má dojít k odůvodněné změně příjemce podpory, může tuto změnu povolit a promítnout do smlouvy o podpoře Fond bez toho, aby bylo nutno provést změnu samotného rozhodnutí o poskytnutí podpory. Podmínkou použití tohoto postupu je, že nový příjemce může dle platných zásad obdržet daný typ podpory a že tím nebude ohroženo splnění požadovaného účelu dané akce ani dalších stanovených podmínek. 5

6 6 Příloha č. II. 3 PODMÍNKY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI PROGRAMU A A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TV pro rodinné domy pro fyzické osoby Podpora v rámci programu A bude poskytována pouze na již ukončené akce (tj. na již instalovaná a do provozu uvedená zařízení). O podporu lze žádat maximálně do 18 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu. Předmětem podpory u všech těchto opatření nejsou investice do otopného systému (rozvody tepla/teplé vody v objektu a topná tělesa), projektové, režijní, kompletační a další práce nesouvisející s instalací obnovitelného zdroje v daném objektu. Definice objektu je uvedena níže. Fond si vyhrazuje právo kontroly podporovaného zařízení a splnění podmínek uvedených v žádosti o poskytnutí podpory a možnost vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, jakož i výše a formy podpory. 1.A.a Kotle na biomasu Jde výhradně o lokální systémy, napojené na otopnou soustavu objektu, které využívají energii biomasy a zajišťují dodávku tepla a případně i teplé vody pro fyzické osoby. Předmětem podpory je i automatizovaný systém podávání paliva ze skladiště paliva do kotle. Předmětem podpory nejsou instalace krbových kamen, kachlových kamen a krbových vložek, jejichž součástí není teplovodní výměník a neslouží jako jediný zdroj vytápění objektu a kombinovaných kotlů umožňujících podle údajů výrobce spalování biomasy i fosilních paliv. Podmínkou získání podpory v rámci podprogramu je splnění těchto kritérií: předmětem podpory může být pouze zařízení na biomasu včetně příslušenství, v případě instalace zařízení na biomasu do novostaveb výpočet energetické náročnosti budovy musí prokázat, že měrná potřeba energie na vytápění je menší než 50 kwh/m2.rok, u novostaveb je třeba doložit, že objekt není možno připojit na rozvod zemního plynu nebo CZT, u stávajících staveb bude podporován pouze přechod z vytápění tuhými fosilními palivy na vytápění biomasou, předložení hodnocení podle Příl. č.ii.5, montáž zařízení musí být provedena odbornou firmou (zák. č. 455/1991 Sb, Příl. č.1, část A), čestné prohlášení investora o likvidaci původního zařízení pro vytápění, toto prohlášení se netýká novostaveb, použití certifikovaných komponentů systému splňující platné normy a předpisy, závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 10 let, doklad o tom, že zařízení splňuje mezní hodnoty emisí pro třídu 3 podle ČSN EN 303 5, tabulky 7. 1.A.b, 1.A.c Solární systémy Jde výhradně o solární systémy určené pro přitápění a celoroční ohřev TV (program 1.A.c) nebo pouze pro celoroční ohřev TV (program 1.A.b). Podmínkou získání podpory v rámci podprogramu je splnění těchto kritérií: předmětem podpory může být pouze solární systém včetně příslušenství, předložení hodnocení podle Příl.č.II.5, použití certifikovaných komponentů systému splňujících platné normy a předpisy, použití technologie se solárními kolektory a zásobníky vhodnými pro celoroční provoz, bez nutnosti instalace elektrické ochrany proti zamrzání, závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 10 let. 4.A Tepelná čerpadla Jde výhradně o podporu na instalaci tepelného čerpadla pro samostatné vytápění rodinných domů a bytů v nich umístěných ve vlastnictví fyzických osob. Uznatelnými náklady pro výpočet podpory jsou náklady na pořízení tepelného čerpadla a jeho instalaci. Předmětem podpory nejsou vyvolané investice, např. pořízení nové nebo rekonstrukce stávající elektropřípojky, pořízení nového nebo úpravy stávajícího topného systému apod. Podmínkou získání podpory v rámci podprogramu je splnění těchto kritérií: předmětem podpory může být pouze tepelné čerpadlo včetně příslušenství, v případě instalace tepelného čerpadla do novostaveb výpočet energetické náročnosti budovy musí prokázat, že měrná potřeba energie na vytápění je menší než 50 kwh/m2.rok, u novostaveb je třeba doložit, že objekt není možno připojit na rozvod zemního plynu nebo CZT, u stávajících staveb bude podporován pouze přechod z vytápění tuhými fosilními palivy na vytápění tepelným čerpadlem, použité tepelné čerpadlo neobsahuje látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 23 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, montáž tepelného čerpadla musí být provedena odbornou firmou (zák. č. 455/1991 Sb, Příl. č.1, část A),

7 otopná soustava objektu vytápěného tepelným čerpadlem musí být vybavena prostorovým regulátorem teploty, závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 10 let, použití certifikovaných komponentů systému splňujících platné normy a předpisy, čestné prohlášení investora o likvidaci původního zařízení pro vytápění (toto prohlášení se netýká novostaveb), použití technologie s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním topným faktorem podle použitého systému potvrzeným v odborném posudku (jiné systémy než níže uvedené nejsou podporovány): - země voda 4,3 při parametrech S0/W35 - vzduch voda 3,2 při parametrech A2//W35 - voda voda 5,0 při parametrech W10/W35 Podmínky pro předkládání žádosti o podporu v rámci programu B Program je zaměřen na podporu zpracování odborných publikací, vzorových projektových řešení pro objekty v nízkoenergetickém až pasivním standardu, příprava a realizace osvětových akcí (konference, semináře, výstavy a soutěže) zaměřených na problematiku přípravy projektů OZE, jejich realizaci a zkušenosti z následného provozu. Publikace mohou být zpracovány formou studií, příruček a informačních listů vybraných projektů OZE v ČR. Důraz bude kladen na srozumitelné zhodnocení technicko-ekonomických a enviromentálních přínosů prezentovaných akcí. Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odpovídající odbornosti pro daný typ činnosti, í a prokázání použitelnosti publikací pro stanovené cíle. Vzdělávání a osvěta Předmětem podpory je organizování odborných výstav, kurzů, seminářů a konferencí. Akce jsou zaměřeny na zvyšování účinnosti užití energie a využití jejích obnovitelných zdrojů s následným snížením emisí znečišťujících látek a CO2 a jsou orientovány na cílové skupiny veřejnosti. Dotace nesmí být použita na vybavení vzdělávacích pracovišť a propagaci vlastních firemních výrobků, technologií a zájmů. Zpracování produktů k podpoře poradenství, vzdělávání a propagace Předmětem podpory je zpracování studií, příruček, informačních materiálů, tvorba a rozvoj informačních databázových a výpočetních systémů. Podpora není určena na vydávání periodik. Studie, příručky a informační materiály by měly být zaměřeny především na zpracování: - podkladů pro vyhledávání, přípravu a propagaci nízkoenergetických a pasivních domů včetně ekonomické rozvahy - studie problematiky výroby, distribuce a spotřeby energie z hlediska zvýšení stability, bezpečnosti dodávek a využitelnosti OZE, - technických a ekonomických podkladů k realizaci energeticky úsporných projektů s ohledem na hodnocení celoživotního cyklu budov. Vzorová projektová řešení pro objekty v nízkoenergetickém až pasivním standardu budou obsahovat objemově-dispoziční řešení, průkaz a hodnocení energetické náročnosti budovy, výpočet snížení emisí znečišťujících látek a emisí CO2 a ekonomické zhodnocení. V oblasti databázových aplikací a výpočetních programů se jedná zejména o tvorbu nových, případně rozvoj či aktualizaci již existujících aplikací zejména s ohledem na přejímání právních a technických předpisů EU. Hodnocení energetické náročnosti budov musí být provedeno podle technických standardů CEN. Pokud je podpořený produkt dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, příjemce dotace postupuje vyhlašovateli veškerá autorská práva související s užitím a šířením produktu, a to po celou dobu ochrany autorského práva bez teritoriálního omezení, v rozsahu podle potřeb vyhlašovatele. Dotace může činit až 85 % uznatelných nákladů, jimiž jsou činnosti přímo spojené se zpracováním, max. 300 tis. Kč. Dotace nesmí být použita na propagaci firemních výrobků, technologií a zájmů. 7

8 Příloha č. II. 4 POUŽITÉ TERMÍNY A NEZBYTNÉ DOKLADY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROGRAMU A Žádost se podává na formuláři žádosti spolu se všemi doklady v českém jazyce (v případě fakturace v zahraniční měně je třeba doložit směnný kurs) na místně příslušném krajském pracovišti Fondu podle místa realizace akce. Aktuální kontakty na krajská pracoviště Fondu jsou uvedena na Žadatel všechny osoby zapsané jako majitelé objektu, ve kterém je instalován obnovitelný zdroj, na Listu vlastnictví ve výpisu z katastru nemovitostí. Pokud nejsou žadateli všechny osoby zapsané jako majitelé na Listu vlastnictví nebo je žadatelem jiná osoba (nájemce apod.), je třeba předložit Fondu úředně ověřený souhlas vlastníků objektu s instalací zařízení a souhlas se skutečností, že zařízení je v majetku žadatele. Zařízení jedná se o instalovaný obnovitelný zdroj vč. příslušenství, na který je poskytována podpora z Fondu. Objekt, ve kterém je zařízení instalováno rodinné domy a byty v nich umístěné, nikoliv např. objekty určené k individuální rekreaci nebo průmyslové objekty, a to i v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště. Rodinným domem se rozumí objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Kombinace podpory žadatel může podat žádost o podporu na instalaci obnovitelného zdroje i v kombinaci vyhlášených programů. Pro každé opatření se podává samostatná žádost. Kombinovat však nelze programy 1.A.b s 1.A.c a 1.A.a s 4.A. Termín podání žádosti v programu A lze žádost o podporu podat do 18 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu, do V programu B lze žádost o podporu podávat do Trvalý provoz začíná dnem předání díla od dodavatele do trvalého provozu protokolem od dodavatelské firmy. V případě instalace svépomocí uvede zařízení do provozu firma podnikající v daném oboru. U novostaveb, pokud při předložení žádosti nejsou zapsány v katastru nemovitostí, je třeba doložit také vyjádření stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., že objekt slouží k trvalému bydlení (např. kolaudační rozhodnutí). Nelze podpořit zařízení (ani např. jeho rozšíření nebo rekonstrukci), které již bylo podpořeno z Fondu dříve. Podpora se vztahuje pouze na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po Doklady požadované jako příloha k Formuláři žádosti u programu A: 1) Hodnocení provedené dle Příl. č. II.5, 2) Fakturace (úhrada nákladů) potvrzení zaplacení předmětu realizace (originály nebo ověřené kopie faktur ověřené KP) vystavená výhradně na jméno žadatele o podporu, a doklady o jejich úhradách, tj. kopie výpisu z účtu nebo kopie předávacího příjmového dokladu) a dodací list s položkovým rozpočtem potvrzeným žadatelem a zhotovitelem a doklady o úhradě faktur (Fond akceptuje výpis z BÚ, příjmový pokladní doklad, podací stvrzenku složenky, potvrzení dodavatele o zaplacení, bankovní výpis dodavatele dokládající přijetí platby žadatele; samotné příkazy k úhradě akceptovány nebudou), 3) Tři různé fotografie dokládající realizaci zařízení (z toho 1 fotografie objektu, ve kterém je zařízení instalováno), 4) Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem plná moc v souladu s 31 občanského zákoníka pro pracovníka pověřeného jednání s Fondem. Platí v případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než majitelé uvedení ve výpisu z katastru nemovitostí, 5) Doklad dle platné legislativy, že podporované zařízení smí být uvedeno na trh v ČR (certifikát, protokol o zkoušce typu, resp. prohlášení o shodě apod.), 6) Dokumentace zákres zapojení, popř. zákres umístění obnovitelného zdroje, pokud toto není zřejmé fotodokumentace, 7) Předávací protokol o uvedení zařízení dodavatelskou firmou do trvalého provozu a u novostaveb pak vyjádření stavebního úřadu podle zákona č. 183/2007 Sb., že objekt slouží k trvalému bydlení (např. kolaudační rozhodnutí), 8) U programů 1.A.a a 4.A kopii ŽL odborné firmy, která provedla montáž zařízení, 9) U programů 1.A.a a 4.A čestné prohlášení o likvidaci původního zařízení (netýká se novostaveb), 10) U programu 1A.a a 4.A potvrzení obecního úřadu k následujícím bodům (netýká se realizací uvedených do trvalého provozu před 05/2008): - lokalita není zasíťovaná STL rozvodem plynu, - neuvažuje se s napojením objektu na centrální zdroj tepla. 8

9 Doklady požadované jako příloha k Formuláři žádosti u programu B: 1) Čestné prohlášení o vypořádání všech závazků vůči státnímu rozpočtu a státním fondům republiky,včetně bezdlužnosti vůči zdravotním pojišťovnám, 2) Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu, zřizovací listiny nebo jiného dokladu o právním postavení žadatele ne starší než 3 měsíce před datem podání žádosti. 3) Podrobná osnova, harmonogram zpracování produktu nebo realizace akce a kalkulace nákladů na zpracování produktu nebo realizaci akce. Do 30 dnů od písemného přiznání dotace budou požadovány následující dokumenty: 1) Doklady (čestné prohlášení) o zajištění finančních prostředků na realizaci akce nad rámec poskytnuté dotace tak, aby bylo jednoznačně prokázáno krytí potřebných nákladů průběžně po celou dobu realizace akce. 2) Potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků, ne starší než 3 měsíce před datem podání žádosti (originál nebo ověřená kopie) 3) Potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ne starší než 3 měsíce před datem podání žádosti (originál nebo ověřená kopie) 4) Potvrzení zdravotních pojišťoven o neexistenci daňových nedoplatků, jen u subjektů, kterých se to týká, ne starší než 3 měsíce před datem podání žádosti (originál nebo ověřená kopie) 5) Zápis z vyhodnocení zadání veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v platném znění) jen vznikla-li povinnost k zadání veřejné zakázky 6) Číslo účtu, na který bude poskytnuta dotace U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifickými doklady. 9

10 HODNOCENÍ ENERGETICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY REALIZOVANÉ AKCE Příloha č. II. 5 I. Odborný posudek pro účely programů 1.A a 4.A (netýká se instalace tepelných čerpadel a zdrojů na biomasu v novostavbách, kde je zpracován průkaz energetické náročnosti budovy viz část II. níže) Posudky mohou zpracovat odborně způsobilé a nezávislé fyzické osoby, zapsané do seznamu energetických auditorů u MPO a autorizovaní inženýři nebo technici v oborech pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb. Při zpracování posudku bude dodržena níže uvedená osnova. Posudek nesmi zpracovávat pracovník firmy, která zařízení instalovala a dále též osoba, která má vůči fyzické osobě, pro níž se zpracovává posudek, postavení, které by mohlo ovlivnit její činnost jako zpracovatele posudku. Na základě odborného posudku žadatel vyplní část Údaje o zdroji a objektu na formuláři Žádosti o podporu ze SFŽP ČR fyzické osoby. Požadovaná osnova odborného posudku: 1. Název posudku 2. Identifikační údaje 2.1 Předmět posudku 2.2 Datum realizace akce, datum uvedení do trvalého provozu 2.3 Zadavatel posudku 2.4 Zpracovatel posudku 2.5 Dodavatelská firma 3. Popis původního stavu 3.1 Popis objektu (typ, stáří, datum případné kolaudace) v němž je realizován obnovitelný zdroj 3.2 Původní zdroj vytápění 3.3 Příprava TV, objem akumulace, počet trvale žijících osob 4. Popis realizovaného projektu instalace OZE (technický popis, parametry, regulace ) 5. Kontrola správného dimenzování 5.1 Tepelná ztráta objektu a druh objektu (vyjma 1.A.b a a 1.A.c) 5.2 Popis ochlazovaných obvodových konstrukcí (pouze pro 4.A) 5.3. Celková roční potřeba tepla na vytápění a přípravu TV 5.4 Druh a výkon obnovitelného zdroje 5.5 Druh a výkon dotopu (bivalentního zdroje) 5.6 Popis otopné soustavy (vyjma 1.A.b) 6. Rozpočet 7. Závěr Vyjádření, zda projekt splňuje/nesplňuje podmínky příslušného programu pro podporu z prostředků Fondu a velmi stručné zdůvodnění. 8. Přílohy 8.1 Schéma zapojení obnovitelného zdroje tepla 8.2 Základní parametry obnovitelného zdroje energie a) kotel na biomasu Typ kotle Instalovaný výkon Roční výroba tepla z OZE Druh paliva Objem akumulace kw GJ/rok litry 10

11 b) solární systémy ( příprava TV, přitápění ) Typ solárních kolektorů Počet solárních kolektorů ks Celková absorpční plocha m 2 Instalovaný výkon kw Roční výroba tepla z OZE GJ/rok Objem solárního zásobníku TV litry Objem akumulace litry c) tepelné čerpadlo Typ tepelného čerpadla Instalovaný výkon Roční výroba tepla z OZE Průměrný roční topný faktor kw GJ/rok Tabulka energetické bilance objektu Ukazatel Vstupy (nákup) paliv a energie z toho: spotřeba el. energie dodávka z centrálního zdroje spotřeba HU spotřeba ZP spotřeba propanu spotřeba LTO spotřeba biomasy Stav před realizací OZE Stav po realizaci OZE Energie Náklady Energie Náklady GJ/rok Kč/rok GJ/rok Kč/rok Úspora paliv a energie po realizaci OZE GJ/rok Kč/rok 11

12 8.3.2 Tabulka energetické bilance přípravy TV (pouze pro 1.A.b a pro 1.A.c) měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Průměrná účinnost kolektoru (%) Potřeba tepla celkem Teplo ze solárních kolektorů Teplo nevyužité Teplo, které je nutno dodat jiným zdrojem kwh kwh kwh kwh 8.4 Tabulka ekonomického vyhodnocení Ukazatel Jednotka Hodnota Celkové investiční náklady akce Kč Úspora provozních nákladů Kč/rok Prostá návratnost akce bez započtení dotace rok Prostá návratnost akce po započtení dotace rok Měrné investiční náklady Kč/kWm 2 12

13 8.5 Protokol k energetickému štítku obálky budovy ( pouze pro 4.A ) Identifikační údaje Druh stavby Adresa (místo, ulice, číslo popisné, PSČ) Katastrální území a katastrální číslo Vlastník provozovatel Charakteristika budovy Objem budovy V [m 3 ] vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy Celková plocha A [m 2 ] součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy Objemový faktor tvaru budovy A/V Převažující vnitřní teplota v otopném období Vlastník provozovatel Vnější návrhová teplota v zimním období Ochlazovaná konstrukce (například) Stěna vnější Okno a balkónové dveře Dveře vstupní Podlaha v suterénu Podlaha nad venkovním prostorem Strop 1.NP Střecha Celkem Měrná ztráta prostupem tepla H T Průměrný součinitel prostupu tepla U em Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí Plocha Součinitel prostupu tepla Požadovaný součinitel prostupu tepla Činitel teplotní redukce Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla A i U i U N,rq b i H Ti =A i *U i *b i [m 2 ] [Wm -2 K -1 ] [Wm -2 K -1 ] [-] [WK -1 ] Stanovení prostupu tepla obálkou budovy [W/K] [W/(m 2.K)] Požadovaný součinitel prostupu tepla požadovaná hodnota U em,rq Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu U em,s [W/(m 2.K)] [W/(m 2.K)] Klasifikační ukazatel CI [-] Slovní vyjádření klasifikační třídy Datum vystavení energetického štítku obálky budovy Zpracovatel energetického štítku obálky budovy adresa zpracovatele Zpracoval lč: podpis Klasifikační třída 13

14 8.6 Hodnocení projektu z hlediska ochrany životního prostředí Znečišťující látka Tuhé látky Stav před realizací Stav po realizaci Rozdíl ( úspora ) [t/rok] [t/rok] [t/rok] SO 2 NO x CO CO 2 Měrné investiční náklady na uspořenou tunu CO Zdroje tepla po realizaci OZE Celkový instalovaný tepelný výkon z toho OZE Celková výroba tepla z toho OZE Roční využití celkového instalovaného výkonu Roční využití instalovaného výkonu OZE kw kw kwh/rok kwh/rok hod/rok hod/rok 8.8 Přehled údajů pro žádost o podporu - roční výroba energie z OZE (GJ/rok) - úspora paliv a energie (GJ/rok) - úspora provozních nákladů (Kč/rok) - instalovaný výkon OZE (kw) - původní zdroj vytápění, přípravy TV - tepelná ztráta objektu (kw) - objem akumulace (m 3 ) - plocha sol. kolektorů (m 2 ) - typ solárního kolektoru - klasifikační ukazatel CI (-) - průměrný roční topný faktor (-) - typ TČ - výrobní typ/značka instalovaného zařízení -výrobce instalovaného zařízení. II. Průkaz energetické náročnosti budovy Hodnocení energetické a environmentální kvality akce v případě instalace zařízení využívající OZE do nové stavby. K prokázání požadovaných parametrů se použije postup stanovený vyhl.č.148/2007s., o energetické náročnosti budov. Výsledky hodnocení budou zpracovány formou průkazu energetické náročnosti budovy podle Příl. č. 4 vyhlášky. 14

15 METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 1. POKYN NÁMĚSTKA MINISTRA SEKCE A ŘEDITELE SEKCE 600 MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ K VEDENÍ JEDNOTNÉ EVIDENCE SPELEOLOGICKÝCH OBJEKTŮ (JESO) ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Tento Pokyn je určen řediteli Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR ) a řediteli Správy jeskyní ČR (dále jen SJ ČR ) a stanoví odpovědnost a základní pravidla vedení Jednotné evidence speleologických objektů (dále jen JESO ). 2. Ředitelé AOPK ČR a SJ ČR zajistí plnění Pokynu v jimi řízených organizacích a určí kompetentní osoby, které zabezpečí plnění jednotlivých článků tohoto Pokynu. 3. Vedením JESO je, v souladu s přílohou vyhlášky č. 667/2004 Sb., pověřena AOPK ČR, která přitom spolupracuje se SJ ČR a případně s dalšími odborně kvalifikovanými právnickými a fyzickými osobami, zejména s Českou geologickou službou o. s. s., Geologickým ústavem AV ČR, v. v. i. a Českou speleologickou společností, o. s. ČLÁNEK 2 Účel 1. JESO souhrnně a jednotně eviduje údaje o speleologických objektech, především o jejich existenci a podstatných vlastnostech. JESO je vedeno a spravováno jako veřejný registr. 2. JESO je vedeno zejména pro potřeby efektivního naplňování ustanovení 10 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro potřeby zajišťování povinností při ochraně a péči o přírodní stanoviště a druhy na území České republiky podle Směrnice Rady ES č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, další potřeby orgánů ochrany přírody při naplňování povinností plynoucích z ustanovení zákona a pro potřeby jiných orgánů veřejné správy. JESO může být využito rovněž pro potřeby odborných organizací a veřejnosti, například pro účely výzkumné a průzkumné činnosti a monitoringu. ČLÁNEK 3 Zdroje dat a způsob vedení JESO 1. Zdrojem dat JESO jsou výsledky vlastní činnosti AOPK ČR a výsledky činnosti SJ ČR. Zdrojem dat JESO mohou být rovněž výsledky činnosti příslušných orgánů ochrany přírody a odborně kvalifikovaných právnických a fyzických osob. 15

16 2. Databázovou strukturu, definici položek a rozsah a typy vstupních dat stanovuje AOPK ČR po projednání s SJ ČR a vychází přitom z obsahu přílohy vyhlášky č. 667/2004 Sb. Podrobnosti databázové struktury a další související pokyny zveřejní AOPK ČR v metodických materiálech vydávaných pro aplikaci JESO. 3. Součástí JESO je zobrazení prostorových dat, resp. lokalizace objektů JESO v bodové vrstvě GIS. Minimálně musí být lokalizována poloha hlavních vchodů do objektů JESO v přesnosti odpovídající měřítku mapy nejméně 1 : Nejpozději do AOPK ČR a SJ ČR zajistí a předají potřebné údaje k založení záznamu v JESO o speleologických objektech, které sami spravují. ČLÁNEK 4 Poskytování informací a dat JESO 1. Informace obsažené v JESO jsou oprávněným zájemcům poskytovány zejména prostřednictvím internetového rozhraní, které zajišťuje AOPK ČR. SJ ČR uveřejní na svých internetových stránkách odkaz na internetovou aplikaci JESO vedenou AOPK ČR. 2. Způsoby, formy a další pravidla poskytování či způsoby zpřístupnění dat JESO stanovuje AOPK ČR po projednání s SJ ČR, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. ČLÁNEK 5 Závěrečná a přechodná ustanovení 1. Změny a doplňky tohoto pokynu schvaluje náměstek ministra a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny formou dodatku. 2. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem V Praze dne RNDr. František Pelc v. r. náměstek ministra a ředitel sekce

17 SDĚLENÍ 1. SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Tab. A obsahuje, v členění na zóny a aglomerace, procenta území, kde došlo k překročení některého z imisních limitů pro ochranu zdraví lidí a cílového imisního limitu pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren pro ochranu zdraví v rámci zón/aglomerací (v % plochy). Tabulka A neuvádí procento území, na kterém došlo k překročení cílového imisního limitu pro arsen resp. kadmium, neboť k tomuto překročení došlo pouze v Aglomeraci Praha (1,2%), Aglomeraci Moravskoslezský kraj (1,8%) a dále v Zóně Středočeský kraj (0,1%) a v Zóně Liberecký kraj (0,4%). Tab. B obsahuje, v členění na zóny a aglomerace, procenta území, kde došlo k překročení cílového imisního limitu pro troposférický ozón pro ochranu zdraví lidí. Tab. C uvádí překročení hodnoty imisního limitu pro oxidy dusíku (NOx) a cílového imisního limitu pro troposférický ozon (AOT40) pro ochranu ekosystémů a vegetace v rámci chráněných krajinných oblastí (CHKO) a národních parků (NP). Na obrázku č. 1 je uvedeno území, kde došlo v roce 2007 k překročení imisních limitů pro ochranu lidského zdraví v České republice. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je předmětem tabulek I, jednotlivě pro každou zónu či aglomeraci zvlášť. Členění České republiky na aglomerace a zóny je obsahem Věstníku Ministerstva životního prostředí č. 11/2005. Jako nejmenší územní jednotka, pro kterou byly oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny, byla zvolena území stavebních úřadů. Samostatně je podávána informace o velikosti území, kde došlo k současnému překročení hodnoty imisního limitu a meze tolerance pro oxid dusičitý (Tab. II) a území, kde došlo k překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren, arsen a kadmium. Tato informace je prezentována jako procenta území stavebních úřadů (Tab. III). Informace o překračování všech přípustných úrovní znečištění ovzduší pro ochranu zdraví lidí (vyjma cílového imisního limitu pro troposférický ozon) je znázorněna pro jednotlivé zóny a aglomerace i graficky. Ing. Jan Kužel, v. r.. ředitel odboru ochrany ovzduší 17

18 Tab. A. Území, kde došlo k překročení hodnot imisních limitů pro PM 10, NO 2 a benzen a cílových imisních limitů pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren pro ochranu zdraví v rámci zón/aglomerací (v % plochy zóny/aglomerace) Zóna/aglomerace PM10 (r IL) PM10 (d IL) NO2 (r IL) Benzen Souhrn překročení IL B(a)P Souhrn překročení CIL Aglomerace Hl. m. Praha ,1-49,2 87,7 87,8 Zóna Středočeský kraj - 4,5 0,1-4,6 5,3 5,3 Zóna Jihočeský kraj ,8 1,8 Zóna Plzeňský kraj ,8 1,8 Zóna Karlovarský kraj ,9 0,9 Zóna Ústecký kraj - 4, ,1 5,3 5,3 Zóna Liberecký kraj - 0, ,1 2,2 2,7 Zóna Královéhradecký kraj - 0, ,8 3,4 3,4 Zóna Pardubický kraj - 0, ,2 2,6 2,6 Zóna kraj Vysočina ,8 0,8 Aglomerace Brno - 31,5 2,6-32,8 11,8 11,8 Zóna Jihomoravský kraj - 1, ,4 1,0 1,0 Zóna Olomoucký kraj - 14, ,7 3,5 3,5 Zóna Zlínský kraj - 6, ,7 7,8 7,8 Aglomerace Moravskoslezský kraj 9,5 51,0 0,1 0,4 51,0 22,8 22,8 Česká republika 0,7 6,3 0,08 0,02 6,3 4,9 4,9 Poznámky: V tabulce i dále v textu: IL imisní limit; CIL cílový imisní limit; d IL 24hodinový imisní limit; r IL roční imisní limit, IL + MT roční imisní limit zvýšený o mez tolerance Tab. B. Území, kde došlo k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro ochranu zdraví lidí pro troposférický ozon (v % plochy zóny/aglomerace) Zóna/Aglomerace Troposférický ozon Aglomerace Hlavní město Praha 79,7 Zóna Středočeský kraj 99,6 Zóna Jihočeský kraj 98,3 Zóna Plzeňský kraj 98,0 Zóna Karlovarský kraj 96,9 Zóna Ústecký kraj 96,9 Zóna Liberecký kraj 98,5 Zóna Královéhradecký kraj 83,7 Zóna Pardubický kraj 87,2 Zóna Vysočina 99,5 Aglomerace Brno 100 Zóna Jihomoravský kraj 100 Zóna Olomoucký kraj 97,0 Zóna Zlínský kraj 100 Aglomerace Moravskoslezský kraj 99,4 18

19 Tab. C. Překročení hodnoty imisního limitu pro oxidy dusíku (NOx) a cílového imisního limitu pro troposférický ozon (AOT40) pro ochranu ekosystémů a vegetace v rámci NP a CHKO (v % plochy NP a CHKO). CHKO+NP SO 2 (r IL) NO X (r IL) Troposférický ozon KRNAP ,0 99,0 NP České Švýcarsko NP Podyjí - 0, NP Šumava CHKO Beskydy CHKO Bílé Karpaty CHKO Blaník CHKO Blanský les CHKO Broumovsko ,3 70,3 CHKO České středohoří 0,1 2,0 98,6 98,6 CHKO Český kras - 8, CHKO Český les - 0, CHKO Český ráj - 0, CHKO Jeseníky ,4 98,4 CHKO Jizerské hory ,5 99,5 CHKO Kokořínsko CHKO Křivoklátsko - 0, CHKO Labské pískovce - 0, CHKO Litovelské Pomoraví - 5,5 96,7 96,7 CHKO Lužické hory CHKO Moravský kras CHKO Orlické hory ,5 43,5 CHKO Pálava CHKO Poodří CHKO Slavkovský les - 0, CHKO Šumava CHKO Třeboňsko CHKO Žďárské vrchy - 0,1 59,8 59,8 CHKO Železné hory ,5 98,5 Souhrn překročení IL 19

20 20 Obr. č. 1 Území, kde došlo k překročení imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, rok 2007

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

Pravomoci státních institucí a úřadů

Pravomoci státních institucí a úřadů Pravomoci státních institucí a úřadů Obec v samostatné působnosti V samostatné působnosti obec rozhoduje mimo jiné o těchto záležitostech: a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje,

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

OBSAH. Sdělení. REsortní předpisy. 12. Dodatek č. 2. ke směrnici MŽP č. 6/2010

OBSAH. Sdělení. REsortní předpisy. 12. Dodatek č. 2. ke směrnici MŽP č. 6/2010 ROČNÍK xx říjen 2010 ČÁSTKA 8 10 OBSAH REsortní předpisy 12. Dodatek č. 2 ke směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 13. Jednací

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 20. 6. 2014, ÚČINNÁ OD 20. 6. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim tel./fax:+420 321 762 154 email: prodej@excelmix.cz Základní členění Programu A.

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

3. Pokyn č. D - 277 - o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004...

3. Pokyn č. D - 277 - o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004... 31. 1. 2005 Ročník XXXIX Cena 75 Kč ISSN-0322-9653 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. Pokyn č. D - 275 - k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky v roce 2001. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav radiační ochrany

ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky v roce 2001. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav radiační ochrany ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky v roce 2001 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav radiační ochrany Praha, březen 2002 ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu ČR v

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

ISBN: 978-80-902606-7-2

ISBN: 978-80-902606-7-2 sborník textů ze seminářů Praha, listopad 2009 ISBN: 978-80-902606-7-2 Prak cká a cílevědomá ochrana životního prostředí v obcích Středočeského kraje sborník textů ze seminářů Praha, listopad 2009 Obsah

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 27600/2008 10000 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

Robert Müller- Karel Haas. Organizování sportovních a volnočasových aktivit v lese

Robert Müller- Karel Haas. Organizování sportovních a volnočasových aktivit v lese Robert Müller- Karel Haas Organizování sportovních a volnočasových aktivit v lese Malý průvodce nezbytnou byrokracií při organizování akcí v lese Občanské sdružení pro podporu mladých talentů orientačního

Více