VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RESORTNÍ PŘEDPISY PŘÍLOHY II OBSAH ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX ČÁSTKA 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RESORTNÍ PŘEDPISY PŘÍLOHY II OBSAH ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX ČÁSTKA 2 WWW.MZP.CZ"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX ČÁSTKA 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok SDĚLENÍ 1. Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 1. Pokyn náměstka ministra sekce a ředitele sekce 600 Ministerstva životního prostředík vedení Jednotné evidence speleologických objektů (JESO)...15 RESORTNÍ PŘEDPISY 1. PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2009 Cílem programů vyhlášených Přílohami Směrnice Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR je zabezpečení realizace Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 (dále jen Státní program). V souladu s meziresortní koordinací Státního programu podporuje Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond) pouze projekty zaměřené na využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE). Podporují se pouze akce na území České republiky.

2 Přílohy: Příloha č. II. 1 Specifikace opatření, na která budou v rámci Státního programu pro rok 2009 poskytovány podpory z Fondu Příloha č. II. 2 Zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu Příloha č. II. 3 Podmínky pro předkládání žádosti o podporu Příloha č. II. 4 Použité termíny a nezbytné doklady pro předkládání žádosti o podporu Příloha č. II. 5 Hodnocení energetické a environmentální kvality realizované akce Příloha č. II. 6 Adresář (pouze v elektronické formě). Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Pro poskytování podpory na realizaci opatření v rámci Státního programu platí v plném rozsahu ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků z Fondu. Žádosti o podporu na opatření podle Státního programu se předkládají ve formě úplné Žádosti se všemi stanovenými podklady podle přílohy č. II. 4 a 5. Žádosti v programu A se přijímají do Žádosti v programu B se přijímají do , Žádosti v rámci programu A je možné podávat až po dokončení dané investiční akce a po úhradě jejích nákladů. Předpokladem pro přijetí žádosti je splnění vyhlášených kritérií. Žádosti v rámci programu B se podávají před zahájením projektu. Žádosti o podporu v rámci programu A jsou podávány a zpracovány na krajských pracovištích Fondu, místně příslušných podle místa instalace zařízení. Žádosti o podporu v rámci programu B jsou podávány a zpracovány na pracovišti Fondu v Praze. Rada Fondu projedná a ministr schválí Rozhodnutím základní parametry a kritéria pro poskytování podpory pro projekty předložené v programu A a dále roční finanční limity pro programy A a B. Při splnění ministrem schválených parametrů a kritérií již Fond vyřizuje žádosti průběžně do vyčerpání stanovených ročních finančních limitů. Radě Fondu a ministrovi předkládá Fond čtvrtletně vyhodnocení a seznamy poskytnutých podpor. Pro všechny dílčí programy platí, že na podporu není právní nárok. Akceptované žádosti Fond vyhodnotí na základě schválených základních parametrů a kritérií pro poskytování podpory. Žádosti, které splňují podmínky pro poskytnutí podpory z Fondu budou v závislosti na objemu disponibilních prostředků Fondu předloženy Radě Fondu k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory. Žádosti, které budou kladně vyhodnoceny, ale nebudou pro nedostatek disponibilních prostředků podpořeny zůstanou nadále v evidenci Fondu k dalšímu projednání, nejdéle všakdo konce r Fond si vyhrazuje právo vyžádat si další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu. Podle těchto Příloh II se poskytují podpory z Fondu k žádostem přijatým po nabytí účinnosti podpisem ministra životního prostředí. V Praze dne RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí 2

3 Příloha č. II.1 SPECIFIKACE OPATŘENÍ, NA KTERÁ BUDOU V RÁMCI STÁTNÍHO PROGRAMU PRO ROK 2009 POSKYTOVÁNY PODPORY Z FONDU Podpora z Fondu bude poskytována pouze v rámci jednotlivých vyhlášených programů. V každém z programů bude proveden samostatný výběr a hodnocení akcí. Základní typy opatření, která budou podporována: A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a/nebo ohřevu TV pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby. 1.A.a Kotle na biomasu. 1.A.b Solární systémy na celoroční ohřev teplé vody. 1.A.c Solární systémy na přitápění a na celoroční ohřev teplé vody. 4.A Tepelná čerpadla. Jde výhradně o systémy, které využívají sluneční energii, energii biomasy nebo energii prostředí a zajišťují dodávku tepla a/nebo teplé vody pro fyzické osoby. Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce v závislosti na objemu finančních prostředků Fondu vyčleněných pro rok Podmínkou získání podpory je splnění stanovených podmínek v příloze č. II. 3. Environmentálně šetrným způsobem vytápění se rozumí vytápění prostřednictvím moderních technologií využívajících OZE. Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie slunečního záření, geotermální energie, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy. Žadatel může v rámci programu A požádat o podporu na instalovaný systém, který je prokazatelně v trvalém provozu, maximálně však do 18 měsíců od data uvedení do trvalého provozu. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č. II.3. B. Podpora vzdělávání a osvěty. Předmětem podpory je zpracování odborných publikací, vzorových projektových řešení pro objekty v nízkoenergetickém až pasivním standardu, příprava a realizace osvětových akcí (konference, semináře, výstavy a soutěže) zaměřených na problematiku přípravy projektů OZE, jejich realizaci a zkušenosti z následného provozu. Publikace mohou být zpracovány formou studií, příruček a informačních listů vybraných projektů OZE v ČR. Důraz bude kladen na srozumitelné zhodnocení technicko-ekonomických a enviromentálních přínosů prezentovaných akcí. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č. II.3. 3

4 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU ČLÁNEK I Příloha č. II.2 1. Podpory se poskytují na základě Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR podepsaném ministrem (dále jen Rozhodnutí) a řádně uzavřených smluv o přiznání podpory mezi Fondem a příjemcem podpory. 2. Pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do 15 dnů od obdržení skupinového rozhodnutí ministra MŽP. 3. Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a těchto jejích Příloh II se za termín zahájení realizace stavby považuje den, kdy byla zaplacena první faktura i zálohová spojená s realizací investice na níž žadatel žádá o finanční podporu. Za termín dokončení stavby se považuje den, kdy je na stavbu vydán kolaudační souhlas podle příslušných ustanovení stavebního zákona v platném znění, resp. datum z předávacího protokolu o uvedení zařízení do trvalého provozu. 4. Základem pro výpočet podpory jsou uznatelné náklady na pořízení a instalaci opatření uvedených v Př. č. II.3 části A a realizaci opatření v části B. 5. Smlouva o poskytnutí podpory bude obsahovat závazek příjemce podpory provozovat instalované zařízení po dobu nejméně 10 let. 6. Žadatelé o podporu: E fyzické osoby (podporované zařízení je určeno pouze pro domácnosti), P podnikatelé, Š školy, Z zájmová sdružení. Jednotlivé kategorie žadatelů jsou upraveny stávajícími právními předpisy. Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, podporu nelze poskytnout. 1. Přímé finanční podpory ČLÁNEK II Přímá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory a zároveň absolutní výše podpory uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů. Tab. č. 1 Výše podpory pro programy A a B Označení programu Název programu Typ žadate % z uznatelných nákladů Max. výše podpory tis. Kč A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a/ nebo ohřevu TV pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby: E 1.A.a kotle na biomasu, 1.A.b. solární systémy na celoroční ohřev teplé vody, 1.A.c. solární systémy na přitápění a celoroční ohřev teplé vody, 4.A tepelná čerpadla země voda a voda voda vzduch voda B. Podpora osvěty a vzdělávání P, Š, Z

5 1.1. Podpora formou dotace Dotace na realizaci opatření může podle typu žadatele dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v tabulce č.1 podle vyhlášených programů. Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného programu podpor. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů. Dotace se uvolňují jednorázově na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory, a to zásadně v Kč bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve smlouvě. Fond zasílá příjemci podpory avízo k provedené platbě Souběh podpory z Fondu a ze Státního rozpočtu Podporu z Fondu lze poskytovat i na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu nebo podporovaná v rámci programů financovaných ze státního rozpočtu. Podmínkou je, že maximální výše celkové podpory, včetně podpory z Fondu, nepřesáhne výši uvedenou v tabulce Přímé finanční podpory. Společná podpora z Fondu a státního rozpočtu bude poskytována pouze žadatelům, kteří současně splní kritéria všech poskytovatelů podpory. 2. Změny podmínek V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí podpory. 3. Změna příjemce podpory V případech, kdy po vydání Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory má dojít k odůvodněné změně příjemce podpory, může tuto změnu povolit a promítnout do smlouvy o podpoře Fond bez toho, aby bylo nutno provést změnu samotného rozhodnutí o poskytnutí podpory. Podmínkou použití tohoto postupu je, že nový příjemce může dle platných zásad obdržet daný typ podpory a že tím nebude ohroženo splnění požadovaného účelu dané akce ani dalších stanovených podmínek. 5

6 6 Příloha č. II. 3 PODMÍNKY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI PROGRAMU A A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TV pro rodinné domy pro fyzické osoby Podpora v rámci programu A bude poskytována pouze na již ukončené akce (tj. na již instalovaná a do provozu uvedená zařízení). O podporu lze žádat maximálně do 18 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu. Předmětem podpory u všech těchto opatření nejsou investice do otopného systému (rozvody tepla/teplé vody v objektu a topná tělesa), projektové, režijní, kompletační a další práce nesouvisející s instalací obnovitelného zdroje v daném objektu. Definice objektu je uvedena níže. Fond si vyhrazuje právo kontroly podporovaného zařízení a splnění podmínek uvedených v žádosti o poskytnutí podpory a možnost vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, jakož i výše a formy podpory. 1.A.a Kotle na biomasu Jde výhradně o lokální systémy, napojené na otopnou soustavu objektu, které využívají energii biomasy a zajišťují dodávku tepla a případně i teplé vody pro fyzické osoby. Předmětem podpory je i automatizovaný systém podávání paliva ze skladiště paliva do kotle. Předmětem podpory nejsou instalace krbových kamen, kachlových kamen a krbových vložek, jejichž součástí není teplovodní výměník a neslouží jako jediný zdroj vytápění objektu a kombinovaných kotlů umožňujících podle údajů výrobce spalování biomasy i fosilních paliv. Podmínkou získání podpory v rámci podprogramu je splnění těchto kritérií: předmětem podpory může být pouze zařízení na biomasu včetně příslušenství, v případě instalace zařízení na biomasu do novostaveb výpočet energetické náročnosti budovy musí prokázat, že měrná potřeba energie na vytápění je menší než 50 kwh/m2.rok, u novostaveb je třeba doložit, že objekt není možno připojit na rozvod zemního plynu nebo CZT, u stávajících staveb bude podporován pouze přechod z vytápění tuhými fosilními palivy na vytápění biomasou, předložení hodnocení podle Příl. č.ii.5, montáž zařízení musí být provedena odbornou firmou (zák. č. 455/1991 Sb, Příl. č.1, část A), čestné prohlášení investora o likvidaci původního zařízení pro vytápění, toto prohlášení se netýká novostaveb, použití certifikovaných komponentů systému splňující platné normy a předpisy, závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 10 let, doklad o tom, že zařízení splňuje mezní hodnoty emisí pro třídu 3 podle ČSN EN 303 5, tabulky 7. 1.A.b, 1.A.c Solární systémy Jde výhradně o solární systémy určené pro přitápění a celoroční ohřev TV (program 1.A.c) nebo pouze pro celoroční ohřev TV (program 1.A.b). Podmínkou získání podpory v rámci podprogramu je splnění těchto kritérií: předmětem podpory může být pouze solární systém včetně příslušenství, předložení hodnocení podle Příl.č.II.5, použití certifikovaných komponentů systému splňujících platné normy a předpisy, použití technologie se solárními kolektory a zásobníky vhodnými pro celoroční provoz, bez nutnosti instalace elektrické ochrany proti zamrzání, závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 10 let. 4.A Tepelná čerpadla Jde výhradně o podporu na instalaci tepelného čerpadla pro samostatné vytápění rodinných domů a bytů v nich umístěných ve vlastnictví fyzických osob. Uznatelnými náklady pro výpočet podpory jsou náklady na pořízení tepelného čerpadla a jeho instalaci. Předmětem podpory nejsou vyvolané investice, např. pořízení nové nebo rekonstrukce stávající elektropřípojky, pořízení nového nebo úpravy stávajícího topného systému apod. Podmínkou získání podpory v rámci podprogramu je splnění těchto kritérií: předmětem podpory může být pouze tepelné čerpadlo včetně příslušenství, v případě instalace tepelného čerpadla do novostaveb výpočet energetické náročnosti budovy musí prokázat, že měrná potřeba energie na vytápění je menší než 50 kwh/m2.rok, u novostaveb je třeba doložit, že objekt není možno připojit na rozvod zemního plynu nebo CZT, u stávajících staveb bude podporován pouze přechod z vytápění tuhými fosilními palivy na vytápění tepelným čerpadlem, použité tepelné čerpadlo neobsahuje látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 23 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, montáž tepelného čerpadla musí být provedena odbornou firmou (zák. č. 455/1991 Sb, Příl. č.1, část A),

7 otopná soustava objektu vytápěného tepelným čerpadlem musí být vybavena prostorovým regulátorem teploty, závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 10 let, použití certifikovaných komponentů systému splňujících platné normy a předpisy, čestné prohlášení investora o likvidaci původního zařízení pro vytápění (toto prohlášení se netýká novostaveb), použití technologie s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním topným faktorem podle použitého systému potvrzeným v odborném posudku (jiné systémy než níže uvedené nejsou podporovány): - země voda 4,3 při parametrech S0/W35 - vzduch voda 3,2 při parametrech A2//W35 - voda voda 5,0 při parametrech W10/W35 Podmínky pro předkládání žádosti o podporu v rámci programu B Program je zaměřen na podporu zpracování odborných publikací, vzorových projektových řešení pro objekty v nízkoenergetickém až pasivním standardu, příprava a realizace osvětových akcí (konference, semináře, výstavy a soutěže) zaměřených na problematiku přípravy projektů OZE, jejich realizaci a zkušenosti z následného provozu. Publikace mohou být zpracovány formou studií, příruček a informačních listů vybraných projektů OZE v ČR. Důraz bude kladen na srozumitelné zhodnocení technicko-ekonomických a enviromentálních přínosů prezentovaných akcí. Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odpovídající odbornosti pro daný typ činnosti, í a prokázání použitelnosti publikací pro stanovené cíle. Vzdělávání a osvěta Předmětem podpory je organizování odborných výstav, kurzů, seminářů a konferencí. Akce jsou zaměřeny na zvyšování účinnosti užití energie a využití jejích obnovitelných zdrojů s následným snížením emisí znečišťujících látek a CO2 a jsou orientovány na cílové skupiny veřejnosti. Dotace nesmí být použita na vybavení vzdělávacích pracovišť a propagaci vlastních firemních výrobků, technologií a zájmů. Zpracování produktů k podpoře poradenství, vzdělávání a propagace Předmětem podpory je zpracování studií, příruček, informačních materiálů, tvorba a rozvoj informačních databázových a výpočetních systémů. Podpora není určena na vydávání periodik. Studie, příručky a informační materiály by měly být zaměřeny především na zpracování: - podkladů pro vyhledávání, přípravu a propagaci nízkoenergetických a pasivních domů včetně ekonomické rozvahy - studie problematiky výroby, distribuce a spotřeby energie z hlediska zvýšení stability, bezpečnosti dodávek a využitelnosti OZE, - technických a ekonomických podkladů k realizaci energeticky úsporných projektů s ohledem na hodnocení celoživotního cyklu budov. Vzorová projektová řešení pro objekty v nízkoenergetickém až pasivním standardu budou obsahovat objemově-dispoziční řešení, průkaz a hodnocení energetické náročnosti budovy, výpočet snížení emisí znečišťujících látek a emisí CO2 a ekonomické zhodnocení. V oblasti databázových aplikací a výpočetních programů se jedná zejména o tvorbu nových, případně rozvoj či aktualizaci již existujících aplikací zejména s ohledem na přejímání právních a technických předpisů EU. Hodnocení energetické náročnosti budov musí být provedeno podle technických standardů CEN. Pokud je podpořený produkt dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, příjemce dotace postupuje vyhlašovateli veškerá autorská práva související s užitím a šířením produktu, a to po celou dobu ochrany autorského práva bez teritoriálního omezení, v rozsahu podle potřeb vyhlašovatele. Dotace může činit až 85 % uznatelných nákladů, jimiž jsou činnosti přímo spojené se zpracováním, max. 300 tis. Kč. Dotace nesmí být použita na propagaci firemních výrobků, technologií a zájmů. 7

8 Příloha č. II. 4 POUŽITÉ TERMÍNY A NEZBYTNÉ DOKLADY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROGRAMU A Žádost se podává na formuláři žádosti spolu se všemi doklady v českém jazyce (v případě fakturace v zahraniční měně je třeba doložit směnný kurs) na místně příslušném krajském pracovišti Fondu podle místa realizace akce. Aktuální kontakty na krajská pracoviště Fondu jsou uvedena na Žadatel všechny osoby zapsané jako majitelé objektu, ve kterém je instalován obnovitelný zdroj, na Listu vlastnictví ve výpisu z katastru nemovitostí. Pokud nejsou žadateli všechny osoby zapsané jako majitelé na Listu vlastnictví nebo je žadatelem jiná osoba (nájemce apod.), je třeba předložit Fondu úředně ověřený souhlas vlastníků objektu s instalací zařízení a souhlas se skutečností, že zařízení je v majetku žadatele. Zařízení jedná se o instalovaný obnovitelný zdroj vč. příslušenství, na který je poskytována podpora z Fondu. Objekt, ve kterém je zařízení instalováno rodinné domy a byty v nich umístěné, nikoliv např. objekty určené k individuální rekreaci nebo průmyslové objekty, a to i v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště. Rodinným domem se rozumí objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Kombinace podpory žadatel může podat žádost o podporu na instalaci obnovitelného zdroje i v kombinaci vyhlášených programů. Pro každé opatření se podává samostatná žádost. Kombinovat však nelze programy 1.A.b s 1.A.c a 1.A.a s 4.A. Termín podání žádosti v programu A lze žádost o podporu podat do 18 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu, do V programu B lze žádost o podporu podávat do Trvalý provoz začíná dnem předání díla od dodavatele do trvalého provozu protokolem od dodavatelské firmy. V případě instalace svépomocí uvede zařízení do provozu firma podnikající v daném oboru. U novostaveb, pokud při předložení žádosti nejsou zapsány v katastru nemovitostí, je třeba doložit také vyjádření stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., že objekt slouží k trvalému bydlení (např. kolaudační rozhodnutí). Nelze podpořit zařízení (ani např. jeho rozšíření nebo rekonstrukci), které již bylo podpořeno z Fondu dříve. Podpora se vztahuje pouze na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po Doklady požadované jako příloha k Formuláři žádosti u programu A: 1) Hodnocení provedené dle Příl. č. II.5, 2) Fakturace (úhrada nákladů) potvrzení zaplacení předmětu realizace (originály nebo ověřené kopie faktur ověřené KP) vystavená výhradně na jméno žadatele o podporu, a doklady o jejich úhradách, tj. kopie výpisu z účtu nebo kopie předávacího příjmového dokladu) a dodací list s položkovým rozpočtem potvrzeným žadatelem a zhotovitelem a doklady o úhradě faktur (Fond akceptuje výpis z BÚ, příjmový pokladní doklad, podací stvrzenku složenky, potvrzení dodavatele o zaplacení, bankovní výpis dodavatele dokládající přijetí platby žadatele; samotné příkazy k úhradě akceptovány nebudou), 3) Tři různé fotografie dokládající realizaci zařízení (z toho 1 fotografie objektu, ve kterém je zařízení instalováno), 4) Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem plná moc v souladu s 31 občanského zákoníka pro pracovníka pověřeného jednání s Fondem. Platí v případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než majitelé uvedení ve výpisu z katastru nemovitostí, 5) Doklad dle platné legislativy, že podporované zařízení smí být uvedeno na trh v ČR (certifikát, protokol o zkoušce typu, resp. prohlášení o shodě apod.), 6) Dokumentace zákres zapojení, popř. zákres umístění obnovitelného zdroje, pokud toto není zřejmé fotodokumentace, 7) Předávací protokol o uvedení zařízení dodavatelskou firmou do trvalého provozu a u novostaveb pak vyjádření stavebního úřadu podle zákona č. 183/2007 Sb., že objekt slouží k trvalému bydlení (např. kolaudační rozhodnutí), 8) U programů 1.A.a a 4.A kopii ŽL odborné firmy, která provedla montáž zařízení, 9) U programů 1.A.a a 4.A čestné prohlášení o likvidaci původního zařízení (netýká se novostaveb), 10) U programu 1A.a a 4.A potvrzení obecního úřadu k následujícím bodům (netýká se realizací uvedených do trvalého provozu před 05/2008): - lokalita není zasíťovaná STL rozvodem plynu, - neuvažuje se s napojením objektu na centrální zdroj tepla. 8

9 Doklady požadované jako příloha k Formuláři žádosti u programu B: 1) Čestné prohlášení o vypořádání všech závazků vůči státnímu rozpočtu a státním fondům republiky,včetně bezdlužnosti vůči zdravotním pojišťovnám, 2) Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu, zřizovací listiny nebo jiného dokladu o právním postavení žadatele ne starší než 3 měsíce před datem podání žádosti. 3) Podrobná osnova, harmonogram zpracování produktu nebo realizace akce a kalkulace nákladů na zpracování produktu nebo realizaci akce. Do 30 dnů od písemného přiznání dotace budou požadovány následující dokumenty: 1) Doklady (čestné prohlášení) o zajištění finančních prostředků na realizaci akce nad rámec poskytnuté dotace tak, aby bylo jednoznačně prokázáno krytí potřebných nákladů průběžně po celou dobu realizace akce. 2) Potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků, ne starší než 3 měsíce před datem podání žádosti (originál nebo ověřená kopie) 3) Potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ne starší než 3 měsíce před datem podání žádosti (originál nebo ověřená kopie) 4) Potvrzení zdravotních pojišťoven o neexistenci daňových nedoplatků, jen u subjektů, kterých se to týká, ne starší než 3 měsíce před datem podání žádosti (originál nebo ověřená kopie) 5) Zápis z vyhodnocení zadání veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v platném znění) jen vznikla-li povinnost k zadání veřejné zakázky 6) Číslo účtu, na který bude poskytnuta dotace U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifickými doklady. 9

10 HODNOCENÍ ENERGETICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY REALIZOVANÉ AKCE Příloha č. II. 5 I. Odborný posudek pro účely programů 1.A a 4.A (netýká se instalace tepelných čerpadel a zdrojů na biomasu v novostavbách, kde je zpracován průkaz energetické náročnosti budovy viz část II. níže) Posudky mohou zpracovat odborně způsobilé a nezávislé fyzické osoby, zapsané do seznamu energetických auditorů u MPO a autorizovaní inženýři nebo technici v oborech pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb. Při zpracování posudku bude dodržena níže uvedená osnova. Posudek nesmi zpracovávat pracovník firmy, která zařízení instalovala a dále též osoba, která má vůči fyzické osobě, pro níž se zpracovává posudek, postavení, které by mohlo ovlivnit její činnost jako zpracovatele posudku. Na základě odborného posudku žadatel vyplní část Údaje o zdroji a objektu na formuláři Žádosti o podporu ze SFŽP ČR fyzické osoby. Požadovaná osnova odborného posudku: 1. Název posudku 2. Identifikační údaje 2.1 Předmět posudku 2.2 Datum realizace akce, datum uvedení do trvalého provozu 2.3 Zadavatel posudku 2.4 Zpracovatel posudku 2.5 Dodavatelská firma 3. Popis původního stavu 3.1 Popis objektu (typ, stáří, datum případné kolaudace) v němž je realizován obnovitelný zdroj 3.2 Původní zdroj vytápění 3.3 Příprava TV, objem akumulace, počet trvale žijících osob 4. Popis realizovaného projektu instalace OZE (technický popis, parametry, regulace ) 5. Kontrola správného dimenzování 5.1 Tepelná ztráta objektu a druh objektu (vyjma 1.A.b a a 1.A.c) 5.2 Popis ochlazovaných obvodových konstrukcí (pouze pro 4.A) 5.3. Celková roční potřeba tepla na vytápění a přípravu TV 5.4 Druh a výkon obnovitelného zdroje 5.5 Druh a výkon dotopu (bivalentního zdroje) 5.6 Popis otopné soustavy (vyjma 1.A.b) 6. Rozpočet 7. Závěr Vyjádření, zda projekt splňuje/nesplňuje podmínky příslušného programu pro podporu z prostředků Fondu a velmi stručné zdůvodnění. 8. Přílohy 8.1 Schéma zapojení obnovitelného zdroje tepla 8.2 Základní parametry obnovitelného zdroje energie a) kotel na biomasu Typ kotle Instalovaný výkon Roční výroba tepla z OZE Druh paliva Objem akumulace kw GJ/rok litry 10

11 b) solární systémy ( příprava TV, přitápění ) Typ solárních kolektorů Počet solárních kolektorů ks Celková absorpční plocha m 2 Instalovaný výkon kw Roční výroba tepla z OZE GJ/rok Objem solárního zásobníku TV litry Objem akumulace litry c) tepelné čerpadlo Typ tepelného čerpadla Instalovaný výkon Roční výroba tepla z OZE Průměrný roční topný faktor kw GJ/rok Tabulka energetické bilance objektu Ukazatel Vstupy (nákup) paliv a energie z toho: spotřeba el. energie dodávka z centrálního zdroje spotřeba HU spotřeba ZP spotřeba propanu spotřeba LTO spotřeba biomasy Stav před realizací OZE Stav po realizaci OZE Energie Náklady Energie Náklady GJ/rok Kč/rok GJ/rok Kč/rok Úspora paliv a energie po realizaci OZE GJ/rok Kč/rok 11

12 8.3.2 Tabulka energetické bilance přípravy TV (pouze pro 1.A.b a pro 1.A.c) měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Průměrná účinnost kolektoru (%) Potřeba tepla celkem Teplo ze solárních kolektorů Teplo nevyužité Teplo, které je nutno dodat jiným zdrojem kwh kwh kwh kwh 8.4 Tabulka ekonomického vyhodnocení Ukazatel Jednotka Hodnota Celkové investiční náklady akce Kč Úspora provozních nákladů Kč/rok Prostá návratnost akce bez započtení dotace rok Prostá návratnost akce po započtení dotace rok Měrné investiční náklady Kč/kWm 2 12

13 8.5 Protokol k energetickému štítku obálky budovy ( pouze pro 4.A ) Identifikační údaje Druh stavby Adresa (místo, ulice, číslo popisné, PSČ) Katastrální území a katastrální číslo Vlastník provozovatel Charakteristika budovy Objem budovy V [m 3 ] vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy Celková plocha A [m 2 ] součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy Objemový faktor tvaru budovy A/V Převažující vnitřní teplota v otopném období Vlastník provozovatel Vnější návrhová teplota v zimním období Ochlazovaná konstrukce (například) Stěna vnější Okno a balkónové dveře Dveře vstupní Podlaha v suterénu Podlaha nad venkovním prostorem Strop 1.NP Střecha Celkem Měrná ztráta prostupem tepla H T Průměrný součinitel prostupu tepla U em Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí Plocha Součinitel prostupu tepla Požadovaný součinitel prostupu tepla Činitel teplotní redukce Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla A i U i U N,rq b i H Ti =A i *U i *b i [m 2 ] [Wm -2 K -1 ] [Wm -2 K -1 ] [-] [WK -1 ] Stanovení prostupu tepla obálkou budovy [W/K] [W/(m 2.K)] Požadovaný součinitel prostupu tepla požadovaná hodnota U em,rq Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu U em,s [W/(m 2.K)] [W/(m 2.K)] Klasifikační ukazatel CI [-] Slovní vyjádření klasifikační třídy Datum vystavení energetického štítku obálky budovy Zpracovatel energetického štítku obálky budovy adresa zpracovatele Zpracoval lč: podpis Klasifikační třída 13

14 8.6 Hodnocení projektu z hlediska ochrany životního prostředí Znečišťující látka Tuhé látky Stav před realizací Stav po realizaci Rozdíl ( úspora ) [t/rok] [t/rok] [t/rok] SO 2 NO x CO CO 2 Měrné investiční náklady na uspořenou tunu CO Zdroje tepla po realizaci OZE Celkový instalovaný tepelný výkon z toho OZE Celková výroba tepla z toho OZE Roční využití celkového instalovaného výkonu Roční využití instalovaného výkonu OZE kw kw kwh/rok kwh/rok hod/rok hod/rok 8.8 Přehled údajů pro žádost o podporu - roční výroba energie z OZE (GJ/rok) - úspora paliv a energie (GJ/rok) - úspora provozních nákladů (Kč/rok) - instalovaný výkon OZE (kw) - původní zdroj vytápění, přípravy TV - tepelná ztráta objektu (kw) - objem akumulace (m 3 ) - plocha sol. kolektorů (m 2 ) - typ solárního kolektoru - klasifikační ukazatel CI (-) - průměrný roční topný faktor (-) - typ TČ - výrobní typ/značka instalovaného zařízení -výrobce instalovaného zařízení. II. Průkaz energetické náročnosti budovy Hodnocení energetické a environmentální kvality akce v případě instalace zařízení využívající OZE do nové stavby. K prokázání požadovaných parametrů se použije postup stanovený vyhl.č.148/2007s., o energetické náročnosti budov. Výsledky hodnocení budou zpracovány formou průkazu energetické náročnosti budovy podle Příl. č. 4 vyhlášky. 14

15 METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 1. POKYN NÁMĚSTKA MINISTRA SEKCE A ŘEDITELE SEKCE 600 MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ K VEDENÍ JEDNOTNÉ EVIDENCE SPELEOLOGICKÝCH OBJEKTŮ (JESO) ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Tento Pokyn je určen řediteli Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR ) a řediteli Správy jeskyní ČR (dále jen SJ ČR ) a stanoví odpovědnost a základní pravidla vedení Jednotné evidence speleologických objektů (dále jen JESO ). 2. Ředitelé AOPK ČR a SJ ČR zajistí plnění Pokynu v jimi řízených organizacích a určí kompetentní osoby, které zabezpečí plnění jednotlivých článků tohoto Pokynu. 3. Vedením JESO je, v souladu s přílohou vyhlášky č. 667/2004 Sb., pověřena AOPK ČR, která přitom spolupracuje se SJ ČR a případně s dalšími odborně kvalifikovanými právnickými a fyzickými osobami, zejména s Českou geologickou službou o. s. s., Geologickým ústavem AV ČR, v. v. i. a Českou speleologickou společností, o. s. ČLÁNEK 2 Účel 1. JESO souhrnně a jednotně eviduje údaje o speleologických objektech, především o jejich existenci a podstatných vlastnostech. JESO je vedeno a spravováno jako veřejný registr. 2. JESO je vedeno zejména pro potřeby efektivního naplňování ustanovení 10 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro potřeby zajišťování povinností při ochraně a péči o přírodní stanoviště a druhy na území České republiky podle Směrnice Rady ES č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, další potřeby orgánů ochrany přírody při naplňování povinností plynoucích z ustanovení zákona a pro potřeby jiných orgánů veřejné správy. JESO může být využito rovněž pro potřeby odborných organizací a veřejnosti, například pro účely výzkumné a průzkumné činnosti a monitoringu. ČLÁNEK 3 Zdroje dat a způsob vedení JESO 1. Zdrojem dat JESO jsou výsledky vlastní činnosti AOPK ČR a výsledky činnosti SJ ČR. Zdrojem dat JESO mohou být rovněž výsledky činnosti příslušných orgánů ochrany přírody a odborně kvalifikovaných právnických a fyzických osob. 15

16 2. Databázovou strukturu, definici položek a rozsah a typy vstupních dat stanovuje AOPK ČR po projednání s SJ ČR a vychází přitom z obsahu přílohy vyhlášky č. 667/2004 Sb. Podrobnosti databázové struktury a další související pokyny zveřejní AOPK ČR v metodických materiálech vydávaných pro aplikaci JESO. 3. Součástí JESO je zobrazení prostorových dat, resp. lokalizace objektů JESO v bodové vrstvě GIS. Minimálně musí být lokalizována poloha hlavních vchodů do objektů JESO v přesnosti odpovídající měřítku mapy nejméně 1 : Nejpozději do AOPK ČR a SJ ČR zajistí a předají potřebné údaje k založení záznamu v JESO o speleologických objektech, které sami spravují. ČLÁNEK 4 Poskytování informací a dat JESO 1. Informace obsažené v JESO jsou oprávněným zájemcům poskytovány zejména prostřednictvím internetového rozhraní, které zajišťuje AOPK ČR. SJ ČR uveřejní na svých internetových stránkách odkaz na internetovou aplikaci JESO vedenou AOPK ČR. 2. Způsoby, formy a další pravidla poskytování či způsoby zpřístupnění dat JESO stanovuje AOPK ČR po projednání s SJ ČR, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. ČLÁNEK 5 Závěrečná a přechodná ustanovení 1. Změny a doplňky tohoto pokynu schvaluje náměstek ministra a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny formou dodatku. 2. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem V Praze dne RNDr. František Pelc v. r. náměstek ministra a ředitel sekce

17 SDĚLENÍ 1. SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Tab. A obsahuje, v členění na zóny a aglomerace, procenta území, kde došlo k překročení některého z imisních limitů pro ochranu zdraví lidí a cílového imisního limitu pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren pro ochranu zdraví v rámci zón/aglomerací (v % plochy). Tabulka A neuvádí procento území, na kterém došlo k překročení cílového imisního limitu pro arsen resp. kadmium, neboť k tomuto překročení došlo pouze v Aglomeraci Praha (1,2%), Aglomeraci Moravskoslezský kraj (1,8%) a dále v Zóně Středočeský kraj (0,1%) a v Zóně Liberecký kraj (0,4%). Tab. B obsahuje, v členění na zóny a aglomerace, procenta území, kde došlo k překročení cílového imisního limitu pro troposférický ozón pro ochranu zdraví lidí. Tab. C uvádí překročení hodnoty imisního limitu pro oxidy dusíku (NOx) a cílového imisního limitu pro troposférický ozon (AOT40) pro ochranu ekosystémů a vegetace v rámci chráněných krajinných oblastí (CHKO) a národních parků (NP). Na obrázku č. 1 je uvedeno území, kde došlo v roce 2007 k překročení imisních limitů pro ochranu lidského zdraví v České republice. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je předmětem tabulek I, jednotlivě pro každou zónu či aglomeraci zvlášť. Členění České republiky na aglomerace a zóny je obsahem Věstníku Ministerstva životního prostředí č. 11/2005. Jako nejmenší územní jednotka, pro kterou byly oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny, byla zvolena území stavebních úřadů. Samostatně je podávána informace o velikosti území, kde došlo k současnému překročení hodnoty imisního limitu a meze tolerance pro oxid dusičitý (Tab. II) a území, kde došlo k překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren, arsen a kadmium. Tato informace je prezentována jako procenta území stavebních úřadů (Tab. III). Informace o překračování všech přípustných úrovní znečištění ovzduší pro ochranu zdraví lidí (vyjma cílového imisního limitu pro troposférický ozon) je znázorněna pro jednotlivé zóny a aglomerace i graficky. Ing. Jan Kužel, v. r.. ředitel odboru ochrany ovzduší 17

18 Tab. A. Území, kde došlo k překročení hodnot imisních limitů pro PM 10, NO 2 a benzen a cílových imisních limitů pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren pro ochranu zdraví v rámci zón/aglomerací (v % plochy zóny/aglomerace) Zóna/aglomerace PM10 (r IL) PM10 (d IL) NO2 (r IL) Benzen Souhrn překročení IL B(a)P Souhrn překročení CIL Aglomerace Hl. m. Praha ,1-49,2 87,7 87,8 Zóna Středočeský kraj - 4,5 0,1-4,6 5,3 5,3 Zóna Jihočeský kraj ,8 1,8 Zóna Plzeňský kraj ,8 1,8 Zóna Karlovarský kraj ,9 0,9 Zóna Ústecký kraj - 4, ,1 5,3 5,3 Zóna Liberecký kraj - 0, ,1 2,2 2,7 Zóna Královéhradecký kraj - 0, ,8 3,4 3,4 Zóna Pardubický kraj - 0, ,2 2,6 2,6 Zóna kraj Vysočina ,8 0,8 Aglomerace Brno - 31,5 2,6-32,8 11,8 11,8 Zóna Jihomoravský kraj - 1, ,4 1,0 1,0 Zóna Olomoucký kraj - 14, ,7 3,5 3,5 Zóna Zlínský kraj - 6, ,7 7,8 7,8 Aglomerace Moravskoslezský kraj 9,5 51,0 0,1 0,4 51,0 22,8 22,8 Česká republika 0,7 6,3 0,08 0,02 6,3 4,9 4,9 Poznámky: V tabulce i dále v textu: IL imisní limit; CIL cílový imisní limit; d IL 24hodinový imisní limit; r IL roční imisní limit, IL + MT roční imisní limit zvýšený o mez tolerance Tab. B. Území, kde došlo k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro ochranu zdraví lidí pro troposférický ozon (v % plochy zóny/aglomerace) Zóna/Aglomerace Troposférický ozon Aglomerace Hlavní město Praha 79,7 Zóna Středočeský kraj 99,6 Zóna Jihočeský kraj 98,3 Zóna Plzeňský kraj 98,0 Zóna Karlovarský kraj 96,9 Zóna Ústecký kraj 96,9 Zóna Liberecký kraj 98,5 Zóna Královéhradecký kraj 83,7 Zóna Pardubický kraj 87,2 Zóna Vysočina 99,5 Aglomerace Brno 100 Zóna Jihomoravský kraj 100 Zóna Olomoucký kraj 97,0 Zóna Zlínský kraj 100 Aglomerace Moravskoslezský kraj 99,4 18

19 Tab. C. Překročení hodnoty imisního limitu pro oxidy dusíku (NOx) a cílového imisního limitu pro troposférický ozon (AOT40) pro ochranu ekosystémů a vegetace v rámci NP a CHKO (v % plochy NP a CHKO). CHKO+NP SO 2 (r IL) NO X (r IL) Troposférický ozon KRNAP ,0 99,0 NP České Švýcarsko NP Podyjí - 0, NP Šumava CHKO Beskydy CHKO Bílé Karpaty CHKO Blaník CHKO Blanský les CHKO Broumovsko ,3 70,3 CHKO České středohoří 0,1 2,0 98,6 98,6 CHKO Český kras - 8, CHKO Český les - 0, CHKO Český ráj - 0, CHKO Jeseníky ,4 98,4 CHKO Jizerské hory ,5 99,5 CHKO Kokořínsko CHKO Křivoklátsko - 0, CHKO Labské pískovce - 0, CHKO Litovelské Pomoraví - 5,5 96,7 96,7 CHKO Lužické hory CHKO Moravský kras CHKO Orlické hory ,5 43,5 CHKO Pálava CHKO Poodří CHKO Slavkovský les - 0, CHKO Šumava CHKO Třeboňsko CHKO Žďárské vrchy - 0,1 59,8 59,8 CHKO Železné hory ,5 98,5 Souhrn překročení IL 19

20 20 Obr. č. 1 Území, kde došlo k překročení imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, rok 2007

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

Pravomoci státních institucí a úřadů

Pravomoci státních institucí a úřadů Pravomoci státních institucí a úřadů Obec v samostatné působnosti V samostatné působnosti obec rozhoduje mimo jiné o těchto záležitostech: a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje,

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Podmínky pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize (dále jen Podmínky) Preambule

Podmínky pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize (dále jen Podmínky) Preambule Podmínky pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize (dále jen Podmínky) Preambule Cílem poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 2. 2015 Č. j.: 7344/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

PODMÍNKY SPOLEČNÉHO PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ. Článek I

PODMÍNKY SPOLEČNÉHO PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ. Článek I PODMÍNKY SPOLEČNÉHO PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ Článek I Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ) je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

PODMÍNKY PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ V OBCI PRAŽMO

PODMÍNKY PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ V OBCI PRAŽMO PODMÍNKY PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ V OBCI PRAŽMO Článek I Cílem programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ) je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká?

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? OTÁZKY A ODPOVĚDI Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? Cílem je snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva (spalovacími zdroji do tepelného výkonu 50 kw) na území daného kraje.

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE: PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis 1. fáze projektu

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 12. 2. 2015 Č. j.: 5830/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OBSAH. Mapy geochemické reaktivity hornin 1 : 50 000 (63 Kč) 30. Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2

OBSAH. Mapy geochemické reaktivity hornin 1 : 50 000 (63 Kč) 30. Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2 OBSAH geologická služba Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2 Vysvětlivky ke geologickým mapám 1 : 25 000 (47 Kč) 4 Mapy inženýrskogeologické 1 : 25 000 (52 Kč) 6 Mapy ložisek a prognóz 1 : 25 000 (52 Kč)

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Martin Blatný Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (956) 730 124, +420 (724) 422 517, e-mail: MBlatny@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Vypracoval: Asociace energetických specialistů, z.s. Zpracováno dne: 1. 4. 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim tel./fax:+420 321 762 154 email: prodej@excelmix.cz Základní členění Programu A.

Více

Přílohy XIII. Příloha k č.j.: 5517/M/13, 92286/ENV/13

Přílohy XIII. Příloha k č.j.: 5517/M/13, 92286/ENV/13 Přílohy XIII Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů účinné od 31. prosince

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Průkaz energetické náročnosti budov RODINNÉ DOMY BYTOVÉ DOMY krok za krokem aktualizace 1. 4. 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

6. VÝZVA Královéhradecký kraj a Ministerstvo životního prostředí

6. VÝZVA Královéhradecký kraj a Ministerstvo životního prostředí 6. VÝZVA Královéhradecký kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ). Cílem

Více

D.11 - Cílová ochrana zastavěných území

D.11 - Cílová ochrana zastavěných území D.11 - Cílová ochrana zastavěných území Obec Kraj Vodní tok ID vodního útvaru Albrechtice nad Orlicí KH Orlice 10403000 30,3 32,0

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník ZIMNÍ STADIONY S UMĚLOU LEDOVOU PLOCHOU Nejsou zde uvedeny tři zimní stadiony pro krasobruslení nebo bruslení (HASA a ZŠ Bronzová v Praze a TJ Stadion v Brně). (II) - počet ledových ploch; (A) - nezastřešená

Více

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8.

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. Stránka 1 SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. VÝZVA PRIORITNÍ OSA 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk 1. Cíl programu: Zlepšení stavu ovzduší ve Vimperku změnou způsobu vytápění u malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Přílohy XIII. Postup při výběru akcí k podpoře:

Přílohy XIII. Postup při výběru akcí k podpoře: Přílohy XIII Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů účinné od 9. května

Více

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP)

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP) Übersicht der Finanzämter inkl. gültig ab dem 1. Jänner 2013 Původní do Nový until Arbeitsstelle pro Prahu 1 ÚP pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 11233 Praha 1 pro Prahu 2 ÚP pro Prahu 2 Vinohradská 49, 12000

Více