Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství"

Transkript

1 Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Aktualizovaná verze

2 Obsah 1 ÚVOD O DOKUMENTU POUŽITÉ ZKRATKY DOSTUPNÉ DATOVÉ ZDROJE ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD (ČSÚ) Spotřeba paliv a energie za roky 2004 až Energetická bilance ČR za roky 2004 až Spotřeba energie v domácnostech ČR za rok Energetika za roky 2004 až Populační prognóza ČR do roku ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Přehled cen tepelné energie Vyhodnocení cen tepelné energie Databáze licencí DALŠÍ PODKLADY BILANCE VÝROBY A SPOTŘEBY TEPLA V ČR VÝROBA TEPLA V ČR V ROCE BILANCE PALIVOVÉ ZÁKLADNY, VÝROBY A SPOTŘEBY TEPLA NA ZDROJÍCH CZT Spotřeba primárních energetických zdrojů na výrobu tepla na zdrojích CZT a ve firemních energetikách Výroba tepla na zdrojích CZT a ve firemních energetikách Konečná spotřeba tepla ze zdrojů CZT a z firemních energetik SPOTŘEBA PALIV A KONEČNÁ SPOTŘEBA TEPLA V SYSTÉMU DZT Spotřeba vybraných druhů paliv v domácnostech v systému DZT Konečná spotřeba tepla v domácnostech v systému DZT Celková spotřeba tepla v systému DZT SWOT ANALÝZA SOUČASNÉHO TEPLÁRENSTVÍ V ČR SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY Identifikace hrozeb Rozdílná legislativní zvýhodnění a znevýhodnění malých a velkých zdrojů Omezené množství primárních i druhotných energetických zdrojů za ekonomicky přijatelnou cenu Růst fixních nákladů na dodanou jednotku tepla způsobený úbytkem spotřeby v systémech CZT MOŽNÉ TECHNOLOGIE PRO VÝROBU TEPLA A ELEKTŘINY OD SOUČASNOSTI AŽ DO ROKU SOUČASNÉ TECHNOLOGIE VÝROBY TEPLA Elektrárny s dodávkou tepla Teplárny zaměřené na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla Výtopny Kogenerační jednotky vč. mikrokogenerací Blokové kotelny Domovní kotelny INDIVIDUÁLNÍ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVY TUV Kotle na plynná paliva

3 5.2.2 Kotle na tuhá paliva Kotle na dřevo a biomasu Elektrické přímotopné a akumulační vytápění Další způsoby elektrického vytápění a ohřevu TUV Tepelná čerpadla Solární kolektory Geotermální energie ALTERNATIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY TEPLA DO ROKU Solární zdroje Geotermální zdroje Ostatní technologie PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOTŘEBY TEPLA DO ROKU POUŽITÁ DATA POSTUP POUŽITÝ PŘI TVORBĚ PREDIKCÍ Rozklad celkové spotřeby tepla ČR Analýza historického vývoje spotřeby tepla Individuální predikce spotřeby tepla Syntéza individuálních výsledků predikcí METODIKA TVORBY PREDIKCÍ SPOTŘEBY TEPLA V DOMÁCNOSTECH PREDIKCE SPOTŘEBY TEPLA - VÝSLEDKY Použitý způsob prezentace a vyhodnocení výsledků Výsledky - nízký scénář Výsledky - vysoký scénář Výsledky - referenční scénář SCÉNÁŘE VÝVOJE TEPLÁRENSTVÍ VARIANTA RN REFERENČNÍ SCÉNÁŘ SPOTŘEBY, NORMÁLOVÉ POKRYTÍ SPOTŘEBY Centrální zásobování teplem ve variantě RN Decentralizované zásobování teplem pro domácnosti ve variantě RN Decentralizované zásobování teplem celkem ve variantě RN VARIANTA RNU VARIANTA RN DOPLNĚNÁ O DOVOZ ČERNÉHO UHLÍ Centrální zásobování teplem ve variantě RNU Celková spotřeba tepla ve variantě RNU VARIANTA RNL VARIANTA RN S PROLOMENÍM ÚZEMNÍCH LIMITŮ Centrální zásobování teplem ve variantě RNL Celková spotřeba tepla ve variantě RNL VARIANTA VN VYSOKÝ SCÉNÁŘ SPOTŘEBY, NORMÁLOVÉ POKRYTÍ SPOTŘEBY VARIANTA NN NÍZKÝ SCÉNÁŘ SPOTŘEBY, NORMÁLOVÉ POKRYTÍ SPOTŘEBY VARIANTA RD REFERENČNÍ SCÉNÁŘ SPOTŘEBY, SNÍŽENÍ DODÁVEK Z CZT Centrální zásobování teplem ve variantě RD Decentralizované zásobování teplem pro domácnosti ve variantě RD Decentralizované zásobování teplem celkem ve variantě RD VARIANTA VD VYSOKÝ SCÉNÁŘ SPOTŘEBY, SNÍŽENÍ DODÁVEK Z CZT VARIANTA ND NÍZKÝ SCÉNÁŘ SPOTŘEBY, SNÍŽENÍ DODÁVEK Z CZT PRODUKCE ELEKTŘINY V TEPLÁRENSTVÍ MOŽNÉ ZÁSAHY STÁTU HLAVNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO TEPLÁRENSTVÍ MOŽNÉ NÁSTROJE PRO UDRŽENÍ SOUSTAV CZT Odstranění zvýhodnění malých lokálních zdrojů a DZT Regulace ceny tepla Podpora KVET Omezení jiných technologií v lokalitách s CZT Usnadnění přístupu k financím za účelem rozvoje a obnovy systémů CZT

4 9.2.6 Usnadnění přístupu k financím za účelem obnovy a rozvoje zdrojové základny MOŽNÉ NÁSTROJE PRO ZABEZPEČENÍ PALIV A UDRŽENÍ JEJICH CEN Přehodnocení podpory výroby elektřiny z biomasy Prolomení těžebních limitů s podmínkou určení uhlí pro teplárenství NÁVRH OPTIMÁLNÍ VARIANTY ROZVOJE TEPLÁRENSTVÍ OBECNÉ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMY CZT SYSTÉMY DZT SEZNAM GRAFŮ, TABULEK A OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ

5 1 ÚVOD 1.1 O dokumentu Tento dokument byl vypracován pro potřeby Technologické platformy Udržitelná energetika ČR (TPUE) v rámci 2. fáze Implementačního akčního plánu TPUE. Vypracovaný dokument obsahuje analýzu spotřeby tepla v rámci ČR, a to jak tepla ze systémů centrálního zásobování teplem (CZT), tak i decentrálního zásobování teplem (DZT). Dále obsahuje predikci spotřeby tepla do roku 2060 a scénáře způsobu jejího pokrytí, které vycházejí z dostupnosti paliv a jiných zdrojů energie, nákladových cen tepla při použití různých technologií a využitelnosti jednotlivých zdrojů. Dále obsahuje SWOT analýzu českého teplárenství a úvahy ohledně možných zásahů státu. 1.2 Použité zkratky CZT ČSÚ DZT ERÚ KJ KVET LTO MPO OKEČ OZE PEZ SCZT SEK TKO TUV ZP Centrální zásobování teplem Český statistický úřad Decentrální zásobování teplem Energetický regulační úřad Kogenerační jednotka Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Lehký topný olej Ministerstvo průmyslu a obchodu Odvětvová klasifikace ekonomických činností Obnovitelné zdroje energie Primární energetické zdroje Systémy centrálního zásobování teplem Státní energetická koncepce Tuhý komunální odpad Teplá užitková voda Zemní plyn 5

6 2 DOSTUPNÉ DATOVÉ ZDROJE V rámci této studie byly využity mimo jiné následující datové zdroje: 2.1 Český statistický úřad (ČSÚ) Spotřeba paliv a energie za roky 2004 až 2009 Statistické údaje o spotřebě paliv a energie obsahují statistiky vybraných druhů paliv (černé uhlí, hnědé uhlí včetně lignitu, benzínu, nafty, zemního plynu a elektrické energie) v členění dle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) Energetická bilance ČR za roky 2004 až 2009 Statistické údaje uvedené v energetické bilanci ČR za roky 2004 až 2009 obsahují informace o velikosti primárních energetických zdrojů, spotřebě v transformačním procesu a konečné spotřebě přírodních zdrojů v členění dle jednotlivých druhů tuhých, kapalných a plynných paliv. Konečná spotřeba paliv je dále členěna dle spotřeby v zemědělství, průmyslu, lesnictví, stavebnictví, dopravě, domácnostech a ostatních odvětvích. Energetická bilance obsahuje jak informace o spotřebě v množstevních jednotkách jednotlivých druhů paliv, tak v GJ Spotřeba energie v domácnostech ČR za rok 2003 Statistické údaje o spotřebě energie v domácnostech byly zjišťovány v rámci projektu ENERGO Hlavním cílem zjišťování bylo získání údajů o následujících oblastech zájmu: Průměrná charakteristika a parametry bytů V této kategorii byl zjišťován druh lokality umístnění domu/bytu (městská, venkovská), druh domu (bytový/rodinný), druh vlastnictví, stáří a izolace domu, velikost obytné a vytápěné plochy, druh vytápění a použité palivo. Vybavenost bytů energetickými spotřebiči V této kategorii byla zjišťována vybavenost elektrospotřebiči zajišťujícími běžné potřeby domácnosti (pračka/sušička prádla, chladnička/mraznička, myčka nádobí, televizor, osvětlení, PC), a to včetně jejich průměrného stáří. Peněžní vydání domácností na paliva a energie a energetická spotřeba bytů V této kategorii byly zjišťovány celkové roční náklady na spotřebovaná paliva a energie vztažené na jeden byt a na 1 m 2 vytápěné plochy a celková průměrná roční energetická spotřeba vztažená na 1 byt v členění podle lokalit a krajů. Měrné spotřeby paliv a energie podle účelu užití V této kategorii byly zjišťovány celkové energetické spotřeby bytu v členění dle spotřeby tepla na vytápění, přípravu teplé a užitkové vody, vaření, svícení a provoz domácích elektrospotřebičů Energetika za roky 2004 až 2009 Statistické údaje v kategorii energetika za roky 2004 až 2009 obsahují statistiky o spotřebě jednotlivých druhů paliv na výrobu tepla v rozlišení na kondenzační elektrárny, teplárny, paroplynové cykly, kogenerační jednotky a výtopny v členění dle použitého paliva. Dále jsou v této kategorii statistik obsaženy statistické údaje o celkové výrobě tepla (bez procesního tepla). Celková výroba tepla je ve statistikách rozdělena na čistou výrobu tepla a na výrobu tepla pro výrobu elektřiny. Ve statistikách ČSÚ jsou zahrnuty rovněž údaje o výrobě tepla ve firemních energetikách. 6

7 2.1.5 Populační prognóza ČR do roku 2050 Nejnovější projekce obyvatelstva České republiky, očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel, všechny varianty, Energetický regulační úřad Přehled cen tepelné energie Energetický regulační úřad na svých webových stránkách zveřejňuje každoročně pro subjekty dodávající tepelnou energii a podléhající cenové regulaci přehled cen tepelné energie. Ve zveřejněné databázi jsou pro jednotlivé cenové lokality uvedeny údaje o použitém palivu při výrobě tepla, instalovaném tepelném výkonu, použitém typu topného media dálkového primárního rozvodu, velikosti dodávky tepla a ceně tepla v členění dle předávacích míst. Předávací místa dodávky tepla jsou členěna na dodávky z výroby při výkonu nad 10 MWt, dodávky z výroby do výkonu 10 MWt, dodávky pro centrální přípravu teplé vody, dodávky z primárního rozvodu, dodávky z centrální výměníkové stanice, dodávky pro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové stanici, dodávky rozvodů z blokové kotelny, dodávky ze sekundárních rozvodů, dodávky z domovní předávací stanice, dodávky z domovní kotelny. Data obsažená v databázi jsou sesbírána od držitelů licencí na výrobu a rozvod tepelné energie Vyhodnocení cen tepelné energie Energetický regulační úřad na svých webových stránkách zveřejňuje každoročně dokument obsahující analýzu cen tepelné energie. Analýzy provedené ERÚ jsou zaměřeny na stanovení průměrných cen tepelné energie v členění dle použitého paliva při výrobě tepelné energie, úrovně předávacího místa a krajů České republiky. Data obsažená v dokumentu jsou sesbírána od držitelů licencí na výrobu a rozvod tepelné energie Databáze licencí Energetický regulační úřad na svých stránkách zveřejňuje seznam držitelů licencí. Pro každého držitele licence na výrobu tepla a elektřiny jsou zveřejněny údaje o velikosti tepelného a elektrického výkonu v členění dle typu zdroje, v případě existence více provozoven v členění dle jednotlivých provozoven. 2.3 Další podklady Studie stavu teplárenství Autor: Vysoká škola ekonomická - Národohospodářská fakulta Studie stavu teplárenství Autor: Technická univerzita Ostrava - Vysoká škola báňská Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu a České republice zpracovaná pro hnutí Duha Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu z roku 2008 (tzv. Pačesova komise ) Studie poskytnuté MPO: Tvorba předpokládaných scénářů prognózy vývoje energetiky pro aktualizaci SEK do roku 2060 Komplexní podkladová studie variantního řešení aktualizace Státní energetické koncepce, vč. zahrnutí základních specifikací souboru nástrojů pro zajištění plnění cílů aktualizace SEK 7

8 Expertní posudek průchodnosti předpokladů v oblasti bilance zdrojů, výroby, spotřeby elektrické energie do roku 2060 Veřejně dostupné studie: Obnovitelné zdroje energie v roce 2009 výsledky statistického zjišťování Tepelná čerpadla v roce 2010 výsledky statistického zjišťování Solární kolektory v roce 2009 výsledky statistického zjišťování Brikety a pelety v roce 2009 výsledky statistického zjišťování Výroba a užití teplené energie v roce 2007 výsledky statistického zjišťování Statistika energetického využívání odpadů výsledky statistického zjišťování 3 BILANCE VÝROBY A SPOTŘEBY TEPLA V ČR 3.1 Výroba tepla v ČR v roce 2009 Celková výroba tepla v České republice v roce 2009 uvažovaná ve studii je dána součtem výroby tepla na zdrojích CZT a firemních energetikách, individuální výroby tepla v domácnostech, malých podnicích a v budovách občanské vybavenosti a procesního tepla. Výroba tepla na zdrojích CZT a výroba tepla ve firemních energetikách je podle bilance tepelné energie v roce 2009 zveřejněné na ČSÚ ve výši 877 PJ. Do výroby tepla na zdrojích CZT a ve firemních energetikách je zahrnuta veškerá výroba tepla v elektrárenských a teplárenských zařízeních a výtopnách s instalovaným výkonem nad 0,2 MWt. Výroba tepla na zdrojích CZT je dle ČSÚ členěna na spotřebu tepla na výrobu elektřiny ve výši 693 PJ a čistou výrobu tepla ve výši 184 PJ. Individuální výroba tepla v domácnostech, malých podnicích a v budovách občanské vybavenosti ve výši 190 PJ je vypočtena na základě spotřeby paliv uvedených ČSÚ. Hodnota procesního tepla ve výši 209 PJ je stanovena dopočtem z bilance konečné spotřeby paliv a byla vypočtena ve studii zpracované MPO Výroba a užití tepelné energie v roce Do procesního tepla je započítána přímá vsázka paliva do procesů spojených s metalurgií, výrobou cementu, vápna, skla, keramiky apod. Jedná se tedy o spotřebu paliv přímo v pecích a podobných zařízeních, jejichž primárním účelem není dodávka páry ani horké vody do systémů CZT. Následující tabulka (Tabulka 1) a graf (Graf 1) shrnují odhadovanou bilanci výroby tepelné energie v ČR v roce Výroba tepla v ČR v roce 2009 [PJ] Výroba tepla na zdrojích CZT a firemních energetikách 877 v tom spotřeba tepla na výrobu elektřiny 693 v tom čistá výroba tepla 184 Procesní teplo 209 Výroba tepla v systémech DZT 190 Celková výroba tepla 1277 Tabulka 1 Výroba tepla v ČR v roce 2009, a.s., na základě dat ČSÚ a studie MPO Výroba a užití tepelné energie v roce

9 Graf 1 Výroba tepla v ČR v roce 2009, a.s., na základě dat ČSÚ a studie MPO Výroba a užití tepelné energie v roce 2007 Z předchozí tabulky a grafu je patrný významný podíl spotřeby tepla na výrobě elektřiny (54%) a spotřeby procesního tepla (16%) na celkové výrobě tepla v ČR. Podíl výroby tepla v systémech DZT a čisté výroby tepla ze zdrojů CZT a firemních energetik je 15%. 3.2 Bilance palivové základny, výroby a spotřeby tepla na zdrojích CZT Spotřeba primárních energetických zdrojů na výrobu tepla na zdrojích CZT a ve firemních energetikách Na základě statistických údajů ČSÚ v kategorii energetika za rok 2009 byla vytvořena Tabulka 2, která zobrazuje údaje o spotřebě jednotlivých primárních energetických zdrojů na čistou výrobu tepla v roce 2009 v členění dle jednotlivých typů zdrojů. Z tabulky je patrný dominantní podíl hnědého uhlí na celkové výrobě tepla v teplárnách ve výši 83 PJ a kondenzačních elektrárnách ve výši 8 PJ. Spotřeba primárních energetických zdrojů na výrobu tepla v roce 2009 [PJ] Černé uhlí Hnědé uhlí Lignit Topný olej Zemní plyn Obnovitelná a ostatní paliva celkem Kondenzační elektrárny 0,7 8,0 1,1 0,0 0,0 0,0 9,8 Teplárny 31,9 83,0 0,0 5,8 17,2 15,7 153,6 PPC a kogenerační jednotky 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 1,4 5,2 Výtopny (zdroje nad 0,2MWt) 1,0 4,2 0,0 2,5 39,3 5,6 52,5 celkem 33,6 95,2 1,1 8,3 60,2 22,7 221,1 Tabulka 2 Spotřeba primárních energetických zdrojů na čistou výrobu tepla v roce 2009, a.s., na základě dat ČSÚ 9

10 V následujícím grafu (Graf 2) je zobrazena celková spotřeba primárních energetických zdrojů na všech zdrojích CZT. Na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů pro výrobu tepla na zdrojích CZT se nejvíce podílí spotřeba hnědého uhlí (43%), spotřeba zemního plynu (27%) a spotřeba černého uhlí (15%). Ostatní paliva (lignit, topný olej, obnovitelná a ostatní paliva) tvoří 15% celkové spotřeby primárních energetických zdrojů, přičemž je nutné podotknout, že těžba Lignitu v okolí Hodonína byla zastavena. Graf 2 Celková spotřeba PEZ na zdrojích CZT, a.s., na základě dat ČSÚ 10

11 V následujícím grafu (Graf 3) je zobrazena spotřeba primárních energetických zdrojů v členění dle jednotlivých typů zdrojů výroby tepla. Celková spotřeba primárních energetických zdrojů tvoří 221,1 PJ. Na celkové spotřebě paliva se podílí především teplárny (70%), dále pak výtopny (24%). Spotřeba paliva v ostatních zdrojích CZT (kondenzační elektrárny, paroplynové cykly a kogenerační) je zatím ve srovnání se spotřebou paliva teplárnách a výtopnách málo významná. Graf 3 Spotřeba PEZ v členění dle zdroje CZT, a.s., na základě dat ČSÚ 11

12 V následujícím grafu (Graf 4) je zobrazena spotřeba primárních energetických zdrojů v teplárnách. Celková spotřeba primárních energetických zdrojů podle údajů ČSÚ v teplárnách činila 153,6 PJ v roce Více než polovinu spotřeby pokrývá spotřeba hnědého uhlí, přibližně pětinu spotřeby pokrývá spotřeba černého uhlí. Spotřeba zemního plynu v roce 2009 činila 11%. Na významu nabývají obnovitelná a ostatní paliva (10%). Graf 4 Spotřeba PEZ Teplárny, a.s., na základě dat ČSÚ 12

13 V následujícím grafu (Graf 5) je zobrazena spotřeba primárních energetických zdrojů ve výtopnách a ostatních zdrojích tepelné energie. Mezi ostatní zdroje teplené energie uvažujeme zdroje vyrábějící tepelnou energii s instalovaným výkonem nad 0,2 MWt bez současné výroby elektrické energie. Celková spotřeba primárních energetických zdrojů podle údajů ČSÚ ve výtopnách činila 52,5 PJ v roce Na rozdíl od tepláren, kde převažuje spotřeba tuhých paliv, ve výtopnách je spotřeba PEZ ze ¾ pokryta spotřebou zemního plynu, podíl spotřeby hnědého uhlí v celkové spotřebě PEZ ve výtopnách činí pouze 8%. Graf 5 Spotřeba PEZ Výtopny (zdroje nad 0,2 MWt), a.s., na základě dat ČSÚ 13

14 V následujícím grafu (Graf 6) je zobrazena spotřeba primárních energetických zdrojů v kondenzačních elektrárnách. Celková spotřeba primárních energetických zdrojů podle údajů ČSÚ v kondenzačních elektrárnách činila 9,8 PJ v roce Palivová základna v kondenzačních elektrárnách je z 82% tvořena hnědým uhlím, z 11% lignitem a ze 7% černým uhlím. Nutno podotknout, že těžba lignitu v okolí Hodonína byla zastavena. Graf 6 Spotřeba PEZ Kondenzační elektrárny Zdroj:Taures, a.s., na základě dat ČSÚ 14

15 V následujícím grafu (Graf 7) je zobrazena spotřeba primárních energetických zdrojů v kogeneračních jednotkách a paroplynových cyklech. Celková spotřeba primárních energetických zdrojů podle údajů ČSÚ v kogeneračních jednotkách a paroplynových cyklech činila 5,2 PJ v roce V kogeneračních jednotkách a paroplynových cyklech dominuje spotřeba zemního plynu (72%), dalším palivem používaným u těchto zdrojů jsou obnovitelná a ostatní paliva. Graf 7 Spotřeba PEZ PPC a kogenerační jednotky, a.s., na základě dat ČSÚ Výroba tepla na zdrojích CZT a ve firemních energetikách Na základě statistických údajů ČSÚ v kategorii energetika za rok 2009 byla vytvořena Tabulka 3, která zobrazuje údaje o výrobě tepla na zdrojích CZT a ve firemních energetikách v členění dle jednotlivých typů zdrojů. Čistou výrobou tepla v tabulce je myšlena dodávka tepla z kotelny snížená o teplo použité na výrobu elektrické energie. Čistá výroba tepla zahrnuje teplo určené jak na prodej, tak teplo pro užití ve vlastním podniku a hodnoty zahrnují veřejné a závodní energetiky. Výroba tepla a elektřiny na zdrojích CZT a ve firemních energetikách Kondenzační elektrárny Teplárny Výtopny a zdroje tepla nad 0,2MWt Jaderné elektrárny PPC a kogenerační jednotky Chemické a odpadní teplo Celkem Celková výroba tepla [PJ] 276,7 256,8 45,0 287,7 4,2 6,6 876,9 Spotřeba tepla na výrobu elektřiny [PJ] 268,1 137,8 0,0 286,7 0,4 0,5 693,5 Čistá výroba tepla [PJ] 8,5 119,0 45,0 1,0 3,7 6,1 183,5 Výroba elektřiny [TWh] 29,7 18,8 0,0 27,2 2,9 0,0 78,6 Tabulka 3 Výroba tepla a elektřiny na zdrojích CZT a ve firemních energetikách, a.s., na základě dat ČSÚ 15

16 V následujícím grafu (Graf 8) je zachycena výroba tepla na výrobu elektřiny a čistá výroba tepla v roce 2009 v členění dle jednotlivých typů zdrojů. Z hodnot je patrné významné zastoupení tepláren a výtopen při výrobě tepla. Celková čistá výroba tepla z tepláren a výtopen ve výši 164 PJ představuje 89% veškeré výroby tepla ve veřejných a závodních energetikách. Z následujících dvou grafů (Graf 8 a Graf 9) je patrný vysoký podíl spotřeby tepla na výrobu elektřiny z celkové výroby tepla v teplárnách a výše výroby elektřiny v teplárnách. Výroba elektřiny z tepláren ve výši 18,8 TWh představuje cca 24% z celkové výroby elektřiny (82,3 TWh). Graf 8 Výroba tepla na zdrojích CZT v ČR v roce 2009, a.s., na základě dat ČSÚ Graf 9 Výroba tepla a elektřiny v ČR v roce 2009 Zdroj:Taures, a.s., na základě dat ČSÚ V následujícím grafu (Graf 10) je vidět trend vývoje celkové výroby tepla ze zdrojů CZT. Výroba tepla se mezi roky 2007 až 2009 snížila o 91 PJ. Toto snížení je dáno jak snížením ve spotřebě tepla na výrobu elektřiny ve výši 82 PJ, tak snížením čisté výroby tepla. 16

17 Graf 10 Výroba tepla v ČR za roky 2007 a 2009, a.s., na základě dat ČSÚ Konečná spotřeba tepla ze zdrojů CZT a z firemních energetik Hodnoty o konečné spotřebě tepla ze zdrojů CZT a o ztrátách v rozvodech jsou dopočteny na základě veřejných údajů o výrobě tepla ve zdrojích CZT a ve firemních energetikách. V následující tabulce (Tabulka 4) je zobrazena čistá výroba tepla, ztráty v rozvodech a konečná spotřeba tepla ze zdrojů CZT a z firemních energetik. Ztráty v rozvodech byly odhadnuty při respektování skutečné vzdálenosti daného zdroje výroby tepla od místa jeho spotřeby. Celkové ztráty v rozvodech ve výši 17,6 PJ jsou totožné s údajem o ztrátách v rozvodu zveřejněném na ČSÚ v kategorii energetika za rok Odečtením ztrát v rozvodech od čisté výroby tepla byla dopočtena odhadovaná konečná spotřeba tepla v členění dle jednotlivých typů zdrojů CZT. Konečná spotřeba tepla a ztráty v rozvodech Čistá výroba tepla [PJ] Odhadované ztráty v rozvodech [%] Ztráty v rozvodech [PJ] Konečná spotřeba tepla [PJ] Kondenzační elektrárny 8,5 10,2% 0,9 7,7 Teplárny 119,0 10,2% 12,1 106,9 Výtopny a zdroje tepla nad 0,2MWt 45,0 7,7% 3,5 41,6 Jaderné elektrárny 1,0 13,0% 0,1 0,9 Kogenerační jednotky a PPC 3,7 10,2% 0,4 3,4 Chemické a odpadní teplo 6,1 10,0% 0,6 5,5 Celkem 183,5 9,6% 17,6 165,9 Tabulka 4 Konečná spotřeba tepla a ztráty v rozvodech, a.s., na základě dat ČSÚ V následujícím grafu (Graf 10) je zobrazena struktura konečné spotřeby tepla v členění dle jednotlivých zdrojů CZT a firemních energetik, které se na výrobě tepla podílejí. Z grafu je patrné převládající postavení tepláren (64%) a výtopen (25%). 17

18 Graf 11 Konečná spotřeba tepla ze zdrojů CZT a firemních energetik, a.s., na základě dat ČSÚ Konečná spotřeba tepla ze sytému CZT v roce 2009 činila 165,9 PJ. V této hodnotě je započtena i spotřeba tepla při zušlechťování paliv a spotřeba tepla pro těžbu paliv. Procesní teplo ve výši 209 PJ, stanovené dopočtem z bilance konečné spotřeby paliv, není v této hodnotě zahrnuto. V následující tabulce (Tabulka 5) jsou uvedeny údaje o spotřebě tepla v domácnostech získané ze statistik ČSÚ, dále pak údaje o spotřebě tepla v průmyslu a ostatních sektorech, které byly dopočítány na základě znalosti celkové spotřeby tepla v jednotlivých letech a spotřeby tepla v domácnostech v jednotlivých letech. Spotřeba tepla v domácnostech je za poslední 3 roky stabilní. Z následujícího grafu (Graf 12) je zřejmý postupný pokles spotřeby tepla v průmyslu a ostatních sektorech (mezi roky 2007 a 2009 o 8,3 PJ). Konečná spotřeba tepla v domácnostech a průmyslu ze zdrojů CZT Konečná spotřeba tepla v domácnostech [PJ] 47,6 48,0 46,7 Konečná spotřeba v průmyslu a ostatních sektorech [PJ] 127,5 125,9 119,2 Celková konečná spotřeba tepla 175,1 173,9 165,9 Tabulka 5 Konečná spotřeba tepla v domácnostech a průmyslu ze zdrojů CZT Zdroj:Taures, a.s., na základě dat ČSÚ 18

19 Graf 12 Konečná spotřeba tepla v domácnostech a průmyslu ze zdrojů CZT, a.s., na základě dat ČSÚ 3.3 Spotřeba paliv a konečná spotřeba tepla v systému DZT Spotřeba vybraných druhů paliv v domácnostech v systému DZT Na základě statistických údajů ČSÚ v kategorii energetické bilance ČR za roky 2004 až 2009 byla vytvořena Tabulka 6, která zobrazuje údaje o spotřebě vybraných druhů paliv na výrobu tepla v systému DZT. Z následující tabulky (Tabulka 6) a grafu (Graf 13) je patrné významné zastoupení zemního plynu na spotřebě paliv v domácnostech. Spotřeba vybraných druhů paliv v domácnostech [PJ] Černé uhlí a koks Hnědé uhlí a hnědouhelné brikety Kapalná paliva Zemní plyn Celkem Tabulka 6 Spotřeba vybraných druhů paliv v domácnostech v systému DZT, a.s., na základě dat ČSÚ 19

20 Graf 13 Zastoupení vybraných druhů paliv na výrobě tepla v domácnostech v systému DZT, a.s., na základě dat ČSÚ Konečná spotřeba tepla v domácnostech v systému DZT Konečná spotřeba tepla v domácnostech je stanovena na základě údajů o spotřebě vybraných druhů paliv v domácnostech v systému DZT. Tyto hodnoty jsou publikovány na ČSÚ v kategorii energetické bilance ČR za roky 2004 až Konečná spotřeba tepla v domácnostech je spočtena přes průměrnou účinnost přeměny paliva a známé hodnoty spotřeby paliv v domácnostech. Průměrná účinnost přeměny paliva byla expertním odhadem zvolena pro tuhá paliva ve výši 0,65 a pro plynná paliva ve výši 0,85. Hodnoty konečné spotřeby tepla z kotlů na dřevo a biomasu byly stanoveny na základě výsledků statistického zjišťování provedeného pro studii MPO Obnovitelné zdroje energie. Konečná spotřeba tepla z elektrického vytápění byla spočtena na základě znalosti údajů o spotřebě elektřiny v nízkém tarifu odběrateli s distribučními sazbami určenými pro odběrná místa s odběrem elektřiny převážně pro potřeby elektrického vytápění v roce 2009 a znalosti běžné spotřeby elektřiny bez uvažování vytápění a přípravy TUV. Hodnoty o konečné spotřeba tepla z tepelných čerpadel a solárních kolektorů byly stanoveny na základě výsledků statistického zjišťování provedeného pro studii MPO Obnovitelné zdroje energie.v následující tabulce (Tabulka 7) a grafu (Graf 14) je zobrazena konečná spotřeba tepla v domácnostech v systémech DZT v členění dle jednotlivých typů zdrojů tepla. 20

21 Konečná spotřeba tepla v domácnostech [PJ] Zařízení na zemní plyn 84,2 82,3 80,7 72,5 72,9 73,8 Zařízení na biomasu 23,3 23,5 25,4 29,5 27,9 27,5 Elektrické vytápění a příprava TV 23,9 23,9 24,6 21,7 22,3 21,7 Zařízení spalující hnědé uhlí 10,9 8,3 20,2 12,6 10,5 10,8 Zařízení spalující černé uhlí 4,6 4,1 3,0 1,9 1,5 2,0 Tepelná čerpadla 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6 Solární kolektory 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Celková spotřeba tepla v domácnostech 147,5 142,8 154,7 139,3 136,4 137,5 Tabulka 7 Konečná spotřeba tepla v domácnostech v systémech DZT, a.s., na základě dat ČSÚ, ERÚ a MPO Graf 14 Konečná spotřeba tepla v domácnostech, a.s., na základě dat ČSÚ,ERÚ a MPO Celková spotřeba tepla v systému DZT Celková konečná spotřeba tepla v systému DZT je dána součtem konečné spotřeby tepla v domácnostech, konečné spotřeby tepla ve službách a budovách občanské vybavenosti a konečné spotřeby tepla v malých podnicích. Údaje o konečné spotřebě tepla ve službách a budovách občanské vybavenosti a o konečné spotřebě tepla v malých podnicích pocházejí ze studie společnosti ORTEP. Podrobnosti shrnuje Tabulka 8. 21

22 Celková konečná spotřeba tepla v systému DZT v roce 2009 [PJ] Konečná spotřeba tepla domácnosti Konečná spotřeba služby a budovy občanské vybavenosti Konečná spotřeba tepla malé podniky Zařízení na zemní plyn 73,8 Zařízení na biomasu 21,7 Elektrické vytápění a příprava TV 27,5 Zařízení spalující hnědé uhlí 10,8 25,0 28,0 Zařízení spalující černé uhlí 2,0 Tepelná čerpadla 1,6 Solární kolektory 0,2 Celková konečná spotřeba tepla 137,5 25,0 28,0 Tabulka 8 Celková konečná spotřeba tepla v systému DZT v roce 2009, a.s., na základě dat ČSÚ,ERÚ a MPO Celková spotřeba DZT 190,5 22

23 4 SWOT ANALÝZA SOUČASNÉHO TEPLÁRENSTVÍ V ČR 4.1 Silné stránky České teplárenství patří z evropského pohledu k vysoce rozvinutým. Jeho rozvoj souvisí jak s rozvojem průmyslu a výstavbou zdrojů pro průmyslové areály, tak s centrálním plánováním v oblasti bydlení a městské infrastruktury. Česká republika má oproti většině jiných evropských zemí výhodu v tom, že existují poměrně rozsáhlé systémy centralizovaného zásobování teplem. Na tyto systémy je napojena zhruba jedna třetina bytů v rámci ČR, převážně ve větších a středních městských aglomeracích. Vyšším procentem připojených domácností na systémy CZT se mohou pochlubit pouze některé státy bývalého Sovětského Svazu a Skandinávie. Výhoda existence takto rozvinutých systémů CZT spočívá zejména v tom, že v městských aglomeracích existuje již vybudovaná teplárenská infrastruktura. Její případné rekonstrukce jsou z právního, ekonomického a realizačního hlediska mnohem jednodušší, než výstavba nových systémů CZT v městech, kde zatím neexistují. Tento fakt platí obecně nezávisle na tom, jaký typ zdroje dodává teplo a jak je zastaralý. Samotná existence zdrojů na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla je velkou výhodou, ale za největší devizu považujeme zejména existenci rozvodů, již připojených odběratelů a již uzavřených smluvních vztahů s odběrateli. Teplárny dodávají řádově mezi 1/5 a ¼ elektřiny v ČR. Cca ½ této elektřiny pochází z kombinované.výroby elektřiny a tepla. Tím se česká energetika řadí mezi státy s vysoce rozvinutou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. V roce 2009 převýšila celková výroba elektřiny z KVET dle dat ERÚ 8,5 TWh, což je více než 10 % z celkové výroby elektřiny v ČR. Mezi obecné výhody teplárenství nejen v podmínkách ČR lze označit svedení emisí do jednoho místa, které je obvykle v méně obydlené části města nebo zcela mimo město, a navíc má dostatečně vysoký komín pro zajištění co největšího následného rozptylu. To má výhodu oproti decentrálním zdrojům v místě bytové zástavby s emisemi na tomtéž místě. Emise na jednotku spáleného paliva jsou navíc u velkých zněčišťovatelů ovzduší, kterými teplárny bezesporu jsou, jsou obvykle nižší a navíc kontrolované. Podstatnou výhodou teplárenství je existence kombinované výroby elektřiny a tepla, přičemž existence systémů CZT je předpokladem pro její další rozvoj. 4.2 Slabé stránky České teplárenství je z podstatné části založeno na hnědém a černém uhlí. Většina zdrojů je 20 a více let starých, s čímž souvisí mimo jiné nižší účinnosti, nekompatibilita s emisními limity po roce 2016 a v neposlední řadě rostoucí náklady na palivo, včetně omezené disponibility paliva za stávající ceny. Některé systémy CZT byly vybudovány z velké části jako podpora průmyslu, který v dnešní době potřebuje méně tepla nebo již zanikl. To vede k faktu, že ne všechny systémy CZT jsou efektivní. To platí zejména o málo využívaných parních soustavách ve středně velkých městských aglomeracích, nebo o soustavách dodávajících malé objemy energie na velké vzdálenosti. 23

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES V ČESKÉ REPUBLICE ZA OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA V ČESKÉ REPUBLICE PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES ČERVEN 2012 OBSAH ÚVOD... I. TRANSPOZICE USTANOVENÍ SMĚRNICE

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Setkání s novináři Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Ing. Mirek Topolánek 19. listopadu 2014, Hotel Yasmin, Praha Vývoj cen tepla v roce 2015 25 % domácností bez nárůstu

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

Úvod: Co je to kogenerace?

Úvod: Co je to kogenerace? Obsah: Úvod:... 2 Co je to kogenerace?... 2 Jak pracuje kogenerační jednotka?... 3 Výhody kogenerace... 4 Možnosti nasazení... 4 Typické oblasti nasazení kogeneračních jednotek... 5 Možnosti energetického

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Konference Znečištění ovzduší a možnosti řešení v malých obcích, Ostrava 16.2. 2011 Několik údajů na zahřátí Zadluženost

Více

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES 1 všech ploch celkem 1 455 hektarů Kategorie ploch Procento z celkové plochy Plocha Energeticky využitelná produkce Zemědělská půda 678

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR František Strmiska Asociace Energetických Manažerů - sekce Energetická zařízení a technologie

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč

Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč U ZŠ Nábřežní vedlo zateplení k úspoře 45% energie-investice 32 mil. Kč U ZŠ B.Němcové

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 14 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 11

Městská část Praha 11 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 11 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY

4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY 4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY 4.1 Vazba na rozvoj území, měst a obcí, podnikatelských aktivit Rozvoj měst a obcí je ovlivněn mnoha faktory, jako jsou vlastní záměry obcí, technické možnosti, finance,

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

Energetická strategie ČR do roku 2040

Energetická strategie ČR do roku 2040 Energetická strategie ČR do roku 2040 Vnější a vnitřní podmínky, strategické priority a koncepce rozvoje české energetiky Konference KHKJM v Brně, 12. 11. 2012 2040 Vnější podmínky energetiky ČR Ekonomický

Více

Územní energetická koncepce města Dobřany. Veřejná prezentace. Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek

Územní energetická koncepce města Dobřany. Veřejná prezentace. Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek Územní energetická koncepce města Dobřany Veřejná prezentace Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek Obsah řešení zákon č. 46/2 Sb. a) rozbor trendů vývoje poptávky po energii, b) rozbor možných zdrojů

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno Zastupitelstvo města Uherský Brod Územní energetická koncepce města Uherský Brod Osnova: 1. Informace o zadání a průběhu zpracování Územní energetické koncepce města Uherský Brod (dále jen ÚEK) 2. Shrnutí

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

Městská část Praha 13

Městská část Praha 13 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 13 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

Městská část Praha 18

Městská část Praha 18 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 18 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

CZT Ústínad Orlicí Základníinformace v kostce

CZT Ústínad Orlicí Základníinformace v kostce CZT Ústínad Orlicí Základníinformace v kostce Fakta o výrobětepla v TEPVOSU TEPVOS 100% městská firma Celkový instalovaný výkon 38 MW Počet spravovaných kotelen 25 Počet předávacích stanic 38 Počet uzavřených

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Studie stavu teplárenství

Studie stavu teplárenství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Studie stavu teplárenství prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. a kolektiv Ostrava 11. února 2011 Řešení veřejné zakázky ev. čísla: 05927 Zadavatel:

Více

ZÁSOBOVÁNÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK TEPLEM

ZÁSOBOVÁNÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK TEPLEM ZÁSOBOVÁNÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK TEPLEM TEPLÁRENSTVÍ CHÁPEME JAKO KRYTÍ POTŘEB TEPLA BYTOVÝCH CELKŮ, OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ PROSTŘEDNICTVÍM SOUSTAV CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM. TEPLÁRNY

Více

Městská část Praha 15

Městská část Praha 15 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 15 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více