Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství"

Transkript

1 Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Aktualizovaná verze

2 Obsah 1 ÚVOD O DOKUMENTU POUŽITÉ ZKRATKY DOSTUPNÉ DATOVÉ ZDROJE ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD (ČSÚ) Spotřeba paliv a energie za roky 2004 až Energetická bilance ČR za roky 2004 až Spotřeba energie v domácnostech ČR za rok Energetika za roky 2004 až Populační prognóza ČR do roku ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Přehled cen tepelné energie Vyhodnocení cen tepelné energie Databáze licencí DALŠÍ PODKLADY BILANCE VÝROBY A SPOTŘEBY TEPLA V ČR VÝROBA TEPLA V ČR V ROCE BILANCE PALIVOVÉ ZÁKLADNY, VÝROBY A SPOTŘEBY TEPLA NA ZDROJÍCH CZT Spotřeba primárních energetických zdrojů na výrobu tepla na zdrojích CZT a ve firemních energetikách Výroba tepla na zdrojích CZT a ve firemních energetikách Konečná spotřeba tepla ze zdrojů CZT a z firemních energetik SPOTŘEBA PALIV A KONEČNÁ SPOTŘEBA TEPLA V SYSTÉMU DZT Spotřeba vybraných druhů paliv v domácnostech v systému DZT Konečná spotřeba tepla v domácnostech v systému DZT Celková spotřeba tepla v systému DZT SWOT ANALÝZA SOUČASNÉHO TEPLÁRENSTVÍ V ČR SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY Identifikace hrozeb Rozdílná legislativní zvýhodnění a znevýhodnění malých a velkých zdrojů Omezené množství primárních i druhotných energetických zdrojů za ekonomicky přijatelnou cenu Růst fixních nákladů na dodanou jednotku tepla způsobený úbytkem spotřeby v systémech CZT MOŽNÉ TECHNOLOGIE PRO VÝROBU TEPLA A ELEKTŘINY OD SOUČASNOSTI AŽ DO ROKU SOUČASNÉ TECHNOLOGIE VÝROBY TEPLA Elektrárny s dodávkou tepla Teplárny zaměřené na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla Výtopny Kogenerační jednotky vč. mikrokogenerací Blokové kotelny Domovní kotelny INDIVIDUÁLNÍ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVY TUV Kotle na plynná paliva

3 5.2.2 Kotle na tuhá paliva Kotle na dřevo a biomasu Elektrické přímotopné a akumulační vytápění Další způsoby elektrického vytápění a ohřevu TUV Tepelná čerpadla Solární kolektory Geotermální energie ALTERNATIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY TEPLA DO ROKU Solární zdroje Geotermální zdroje Ostatní technologie PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOTŘEBY TEPLA DO ROKU POUŽITÁ DATA POSTUP POUŽITÝ PŘI TVORBĚ PREDIKCÍ Rozklad celkové spotřeby tepla ČR Analýza historického vývoje spotřeby tepla Individuální predikce spotřeby tepla Syntéza individuálních výsledků predikcí METODIKA TVORBY PREDIKCÍ SPOTŘEBY TEPLA V DOMÁCNOSTECH PREDIKCE SPOTŘEBY TEPLA - VÝSLEDKY Použitý způsob prezentace a vyhodnocení výsledků Výsledky - nízký scénář Výsledky - vysoký scénář Výsledky - referenční scénář SCÉNÁŘE VÝVOJE TEPLÁRENSTVÍ VARIANTA RN REFERENČNÍ SCÉNÁŘ SPOTŘEBY, NORMÁLOVÉ POKRYTÍ SPOTŘEBY Centrální zásobování teplem ve variantě RN Decentralizované zásobování teplem pro domácnosti ve variantě RN Decentralizované zásobování teplem celkem ve variantě RN VARIANTA RNU VARIANTA RN DOPLNĚNÁ O DOVOZ ČERNÉHO UHLÍ Centrální zásobování teplem ve variantě RNU Celková spotřeba tepla ve variantě RNU VARIANTA RNL VARIANTA RN S PROLOMENÍM ÚZEMNÍCH LIMITŮ Centrální zásobování teplem ve variantě RNL Celková spotřeba tepla ve variantě RNL VARIANTA VN VYSOKÝ SCÉNÁŘ SPOTŘEBY, NORMÁLOVÉ POKRYTÍ SPOTŘEBY VARIANTA NN NÍZKÝ SCÉNÁŘ SPOTŘEBY, NORMÁLOVÉ POKRYTÍ SPOTŘEBY VARIANTA RD REFERENČNÍ SCÉNÁŘ SPOTŘEBY, SNÍŽENÍ DODÁVEK Z CZT Centrální zásobování teplem ve variantě RD Decentralizované zásobování teplem pro domácnosti ve variantě RD Decentralizované zásobování teplem celkem ve variantě RD VARIANTA VD VYSOKÝ SCÉNÁŘ SPOTŘEBY, SNÍŽENÍ DODÁVEK Z CZT VARIANTA ND NÍZKÝ SCÉNÁŘ SPOTŘEBY, SNÍŽENÍ DODÁVEK Z CZT PRODUKCE ELEKTŘINY V TEPLÁRENSTVÍ MOŽNÉ ZÁSAHY STÁTU HLAVNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO TEPLÁRENSTVÍ MOŽNÉ NÁSTROJE PRO UDRŽENÍ SOUSTAV CZT Odstranění zvýhodnění malých lokálních zdrojů a DZT Regulace ceny tepla Podpora KVET Omezení jiných technologií v lokalitách s CZT Usnadnění přístupu k financím za účelem rozvoje a obnovy systémů CZT

4 9.2.6 Usnadnění přístupu k financím za účelem obnovy a rozvoje zdrojové základny MOŽNÉ NÁSTROJE PRO ZABEZPEČENÍ PALIV A UDRŽENÍ JEJICH CEN Přehodnocení podpory výroby elektřiny z biomasy Prolomení těžebních limitů s podmínkou určení uhlí pro teplárenství NÁVRH OPTIMÁLNÍ VARIANTY ROZVOJE TEPLÁRENSTVÍ OBECNÉ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMY CZT SYSTÉMY DZT SEZNAM GRAFŮ, TABULEK A OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ

5 1 ÚVOD 1.1 O dokumentu Tento dokument byl vypracován pro potřeby Technologické platformy Udržitelná energetika ČR (TPUE) v rámci 2. fáze Implementačního akčního plánu TPUE. Vypracovaný dokument obsahuje analýzu spotřeby tepla v rámci ČR, a to jak tepla ze systémů centrálního zásobování teplem (CZT), tak i decentrálního zásobování teplem (DZT). Dále obsahuje predikci spotřeby tepla do roku 2060 a scénáře způsobu jejího pokrytí, které vycházejí z dostupnosti paliv a jiných zdrojů energie, nákladových cen tepla při použití různých technologií a využitelnosti jednotlivých zdrojů. Dále obsahuje SWOT analýzu českého teplárenství a úvahy ohledně možných zásahů státu. 1.2 Použité zkratky CZT ČSÚ DZT ERÚ KJ KVET LTO MPO OKEČ OZE PEZ SCZT SEK TKO TUV ZP Centrální zásobování teplem Český statistický úřad Decentrální zásobování teplem Energetický regulační úřad Kogenerační jednotka Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Lehký topný olej Ministerstvo průmyslu a obchodu Odvětvová klasifikace ekonomických činností Obnovitelné zdroje energie Primární energetické zdroje Systémy centrálního zásobování teplem Státní energetická koncepce Tuhý komunální odpad Teplá užitková voda Zemní plyn 5

6 2 DOSTUPNÉ DATOVÉ ZDROJE V rámci této studie byly využity mimo jiné následující datové zdroje: 2.1 Český statistický úřad (ČSÚ) Spotřeba paliv a energie za roky 2004 až 2009 Statistické údaje o spotřebě paliv a energie obsahují statistiky vybraných druhů paliv (černé uhlí, hnědé uhlí včetně lignitu, benzínu, nafty, zemního plynu a elektrické energie) v členění dle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) Energetická bilance ČR za roky 2004 až 2009 Statistické údaje uvedené v energetické bilanci ČR za roky 2004 až 2009 obsahují informace o velikosti primárních energetických zdrojů, spotřebě v transformačním procesu a konečné spotřebě přírodních zdrojů v členění dle jednotlivých druhů tuhých, kapalných a plynných paliv. Konečná spotřeba paliv je dále členěna dle spotřeby v zemědělství, průmyslu, lesnictví, stavebnictví, dopravě, domácnostech a ostatních odvětvích. Energetická bilance obsahuje jak informace o spotřebě v množstevních jednotkách jednotlivých druhů paliv, tak v GJ Spotřeba energie v domácnostech ČR za rok 2003 Statistické údaje o spotřebě energie v domácnostech byly zjišťovány v rámci projektu ENERGO Hlavním cílem zjišťování bylo získání údajů o následujících oblastech zájmu: Průměrná charakteristika a parametry bytů V této kategorii byl zjišťován druh lokality umístnění domu/bytu (městská, venkovská), druh domu (bytový/rodinný), druh vlastnictví, stáří a izolace domu, velikost obytné a vytápěné plochy, druh vytápění a použité palivo. Vybavenost bytů energetickými spotřebiči V této kategorii byla zjišťována vybavenost elektrospotřebiči zajišťujícími běžné potřeby domácnosti (pračka/sušička prádla, chladnička/mraznička, myčka nádobí, televizor, osvětlení, PC), a to včetně jejich průměrného stáří. Peněžní vydání domácností na paliva a energie a energetická spotřeba bytů V této kategorii byly zjišťovány celkové roční náklady na spotřebovaná paliva a energie vztažené na jeden byt a na 1 m 2 vytápěné plochy a celková průměrná roční energetická spotřeba vztažená na 1 byt v členění podle lokalit a krajů. Měrné spotřeby paliv a energie podle účelu užití V této kategorii byly zjišťovány celkové energetické spotřeby bytu v členění dle spotřeby tepla na vytápění, přípravu teplé a užitkové vody, vaření, svícení a provoz domácích elektrospotřebičů Energetika za roky 2004 až 2009 Statistické údaje v kategorii energetika za roky 2004 až 2009 obsahují statistiky o spotřebě jednotlivých druhů paliv na výrobu tepla v rozlišení na kondenzační elektrárny, teplárny, paroplynové cykly, kogenerační jednotky a výtopny v členění dle použitého paliva. Dále jsou v této kategorii statistik obsaženy statistické údaje o celkové výrobě tepla (bez procesního tepla). Celková výroba tepla je ve statistikách rozdělena na čistou výrobu tepla a na výrobu tepla pro výrobu elektřiny. Ve statistikách ČSÚ jsou zahrnuty rovněž údaje o výrobě tepla ve firemních energetikách. 6

7 2.1.5 Populační prognóza ČR do roku 2050 Nejnovější projekce obyvatelstva České republiky, očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel, všechny varianty, Energetický regulační úřad Přehled cen tepelné energie Energetický regulační úřad na svých webových stránkách zveřejňuje každoročně pro subjekty dodávající tepelnou energii a podléhající cenové regulaci přehled cen tepelné energie. Ve zveřejněné databázi jsou pro jednotlivé cenové lokality uvedeny údaje o použitém palivu při výrobě tepla, instalovaném tepelném výkonu, použitém typu topného media dálkového primárního rozvodu, velikosti dodávky tepla a ceně tepla v členění dle předávacích míst. Předávací místa dodávky tepla jsou členěna na dodávky z výroby při výkonu nad 10 MWt, dodávky z výroby do výkonu 10 MWt, dodávky pro centrální přípravu teplé vody, dodávky z primárního rozvodu, dodávky z centrální výměníkové stanice, dodávky pro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové stanici, dodávky rozvodů z blokové kotelny, dodávky ze sekundárních rozvodů, dodávky z domovní předávací stanice, dodávky z domovní kotelny. Data obsažená v databázi jsou sesbírána od držitelů licencí na výrobu a rozvod tepelné energie Vyhodnocení cen tepelné energie Energetický regulační úřad na svých webových stránkách zveřejňuje každoročně dokument obsahující analýzu cen tepelné energie. Analýzy provedené ERÚ jsou zaměřeny na stanovení průměrných cen tepelné energie v členění dle použitého paliva při výrobě tepelné energie, úrovně předávacího místa a krajů České republiky. Data obsažená v dokumentu jsou sesbírána od držitelů licencí na výrobu a rozvod tepelné energie Databáze licencí Energetický regulační úřad na svých stránkách zveřejňuje seznam držitelů licencí. Pro každého držitele licence na výrobu tepla a elektřiny jsou zveřejněny údaje o velikosti tepelného a elektrického výkonu v členění dle typu zdroje, v případě existence více provozoven v členění dle jednotlivých provozoven. 2.3 Další podklady Studie stavu teplárenství Autor: Vysoká škola ekonomická - Národohospodářská fakulta Studie stavu teplárenství Autor: Technická univerzita Ostrava - Vysoká škola báňská Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu a České republice zpracovaná pro hnutí Duha Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu z roku 2008 (tzv. Pačesova komise ) Studie poskytnuté MPO: Tvorba předpokládaných scénářů prognózy vývoje energetiky pro aktualizaci SEK do roku 2060 Komplexní podkladová studie variantního řešení aktualizace Státní energetické koncepce, vč. zahrnutí základních specifikací souboru nástrojů pro zajištění plnění cílů aktualizace SEK 7

8 Expertní posudek průchodnosti předpokladů v oblasti bilance zdrojů, výroby, spotřeby elektrické energie do roku 2060 Veřejně dostupné studie: Obnovitelné zdroje energie v roce 2009 výsledky statistického zjišťování Tepelná čerpadla v roce 2010 výsledky statistického zjišťování Solární kolektory v roce 2009 výsledky statistického zjišťování Brikety a pelety v roce 2009 výsledky statistického zjišťování Výroba a užití teplené energie v roce 2007 výsledky statistického zjišťování Statistika energetického využívání odpadů výsledky statistického zjišťování 3 BILANCE VÝROBY A SPOTŘEBY TEPLA V ČR 3.1 Výroba tepla v ČR v roce 2009 Celková výroba tepla v České republice v roce 2009 uvažovaná ve studii je dána součtem výroby tepla na zdrojích CZT a firemních energetikách, individuální výroby tepla v domácnostech, malých podnicích a v budovách občanské vybavenosti a procesního tepla. Výroba tepla na zdrojích CZT a výroba tepla ve firemních energetikách je podle bilance tepelné energie v roce 2009 zveřejněné na ČSÚ ve výši 877 PJ. Do výroby tepla na zdrojích CZT a ve firemních energetikách je zahrnuta veškerá výroba tepla v elektrárenských a teplárenských zařízeních a výtopnách s instalovaným výkonem nad 0,2 MWt. Výroba tepla na zdrojích CZT je dle ČSÚ členěna na spotřebu tepla na výrobu elektřiny ve výši 693 PJ a čistou výrobu tepla ve výši 184 PJ. Individuální výroba tepla v domácnostech, malých podnicích a v budovách občanské vybavenosti ve výši 190 PJ je vypočtena na základě spotřeby paliv uvedených ČSÚ. Hodnota procesního tepla ve výši 209 PJ je stanovena dopočtem z bilance konečné spotřeby paliv a byla vypočtena ve studii zpracované MPO Výroba a užití tepelné energie v roce Do procesního tepla je započítána přímá vsázka paliva do procesů spojených s metalurgií, výrobou cementu, vápna, skla, keramiky apod. Jedná se tedy o spotřebu paliv přímo v pecích a podobných zařízeních, jejichž primárním účelem není dodávka páry ani horké vody do systémů CZT. Následující tabulka (Tabulka 1) a graf (Graf 1) shrnují odhadovanou bilanci výroby tepelné energie v ČR v roce Výroba tepla v ČR v roce 2009 [PJ] Výroba tepla na zdrojích CZT a firemních energetikách 877 v tom spotřeba tepla na výrobu elektřiny 693 v tom čistá výroba tepla 184 Procesní teplo 209 Výroba tepla v systémech DZT 190 Celková výroba tepla 1277 Tabulka 1 Výroba tepla v ČR v roce 2009, a.s., na základě dat ČSÚ a studie MPO Výroba a užití tepelné energie v roce

9 Graf 1 Výroba tepla v ČR v roce 2009, a.s., na základě dat ČSÚ a studie MPO Výroba a užití tepelné energie v roce 2007 Z předchozí tabulky a grafu je patrný významný podíl spotřeby tepla na výrobě elektřiny (54%) a spotřeby procesního tepla (16%) na celkové výrobě tepla v ČR. Podíl výroby tepla v systémech DZT a čisté výroby tepla ze zdrojů CZT a firemních energetik je 15%. 3.2 Bilance palivové základny, výroby a spotřeby tepla na zdrojích CZT Spotřeba primárních energetických zdrojů na výrobu tepla na zdrojích CZT a ve firemních energetikách Na základě statistických údajů ČSÚ v kategorii energetika za rok 2009 byla vytvořena Tabulka 2, která zobrazuje údaje o spotřebě jednotlivých primárních energetických zdrojů na čistou výrobu tepla v roce 2009 v členění dle jednotlivých typů zdrojů. Z tabulky je patrný dominantní podíl hnědého uhlí na celkové výrobě tepla v teplárnách ve výši 83 PJ a kondenzačních elektrárnách ve výši 8 PJ. Spotřeba primárních energetických zdrojů na výrobu tepla v roce 2009 [PJ] Černé uhlí Hnědé uhlí Lignit Topný olej Zemní plyn Obnovitelná a ostatní paliva celkem Kondenzační elektrárny 0,7 8,0 1,1 0,0 0,0 0,0 9,8 Teplárny 31,9 83,0 0,0 5,8 17,2 15,7 153,6 PPC a kogenerační jednotky 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 1,4 5,2 Výtopny (zdroje nad 0,2MWt) 1,0 4,2 0,0 2,5 39,3 5,6 52,5 celkem 33,6 95,2 1,1 8,3 60,2 22,7 221,1 Tabulka 2 Spotřeba primárních energetických zdrojů na čistou výrobu tepla v roce 2009, a.s., na základě dat ČSÚ 9

10 V následujícím grafu (Graf 2) je zobrazena celková spotřeba primárních energetických zdrojů na všech zdrojích CZT. Na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů pro výrobu tepla na zdrojích CZT se nejvíce podílí spotřeba hnědého uhlí (43%), spotřeba zemního plynu (27%) a spotřeba černého uhlí (15%). Ostatní paliva (lignit, topný olej, obnovitelná a ostatní paliva) tvoří 15% celkové spotřeby primárních energetických zdrojů, přičemž je nutné podotknout, že těžba Lignitu v okolí Hodonína byla zastavena. Graf 2 Celková spotřeba PEZ na zdrojích CZT, a.s., na základě dat ČSÚ 10

11 V následujícím grafu (Graf 3) je zobrazena spotřeba primárních energetických zdrojů v členění dle jednotlivých typů zdrojů výroby tepla. Celková spotřeba primárních energetických zdrojů tvoří 221,1 PJ. Na celkové spotřebě paliva se podílí především teplárny (70%), dále pak výtopny (24%). Spotřeba paliva v ostatních zdrojích CZT (kondenzační elektrárny, paroplynové cykly a kogenerační) je zatím ve srovnání se spotřebou paliva teplárnách a výtopnách málo významná. Graf 3 Spotřeba PEZ v členění dle zdroje CZT, a.s., na základě dat ČSÚ 11

12 V následujícím grafu (Graf 4) je zobrazena spotřeba primárních energetických zdrojů v teplárnách. Celková spotřeba primárních energetických zdrojů podle údajů ČSÚ v teplárnách činila 153,6 PJ v roce Více než polovinu spotřeby pokrývá spotřeba hnědého uhlí, přibližně pětinu spotřeby pokrývá spotřeba černého uhlí. Spotřeba zemního plynu v roce 2009 činila 11%. Na významu nabývají obnovitelná a ostatní paliva (10%). Graf 4 Spotřeba PEZ Teplárny, a.s., na základě dat ČSÚ 12

13 V následujícím grafu (Graf 5) je zobrazena spotřeba primárních energetických zdrojů ve výtopnách a ostatních zdrojích tepelné energie. Mezi ostatní zdroje teplené energie uvažujeme zdroje vyrábějící tepelnou energii s instalovaným výkonem nad 0,2 MWt bez současné výroby elektrické energie. Celková spotřeba primárních energetických zdrojů podle údajů ČSÚ ve výtopnách činila 52,5 PJ v roce Na rozdíl od tepláren, kde převažuje spotřeba tuhých paliv, ve výtopnách je spotřeba PEZ ze ¾ pokryta spotřebou zemního plynu, podíl spotřeby hnědého uhlí v celkové spotřebě PEZ ve výtopnách činí pouze 8%. Graf 5 Spotřeba PEZ Výtopny (zdroje nad 0,2 MWt), a.s., na základě dat ČSÚ 13

14 V následujícím grafu (Graf 6) je zobrazena spotřeba primárních energetických zdrojů v kondenzačních elektrárnách. Celková spotřeba primárních energetických zdrojů podle údajů ČSÚ v kondenzačních elektrárnách činila 9,8 PJ v roce Palivová základna v kondenzačních elektrárnách je z 82% tvořena hnědým uhlím, z 11% lignitem a ze 7% černým uhlím. Nutno podotknout, že těžba lignitu v okolí Hodonína byla zastavena. Graf 6 Spotřeba PEZ Kondenzační elektrárny Zdroj:Taures, a.s., na základě dat ČSÚ 14

15 V následujícím grafu (Graf 7) je zobrazena spotřeba primárních energetických zdrojů v kogeneračních jednotkách a paroplynových cyklech. Celková spotřeba primárních energetických zdrojů podle údajů ČSÚ v kogeneračních jednotkách a paroplynových cyklech činila 5,2 PJ v roce V kogeneračních jednotkách a paroplynových cyklech dominuje spotřeba zemního plynu (72%), dalším palivem používaným u těchto zdrojů jsou obnovitelná a ostatní paliva. Graf 7 Spotřeba PEZ PPC a kogenerační jednotky, a.s., na základě dat ČSÚ Výroba tepla na zdrojích CZT a ve firemních energetikách Na základě statistických údajů ČSÚ v kategorii energetika za rok 2009 byla vytvořena Tabulka 3, která zobrazuje údaje o výrobě tepla na zdrojích CZT a ve firemních energetikách v členění dle jednotlivých typů zdrojů. Čistou výrobou tepla v tabulce je myšlena dodávka tepla z kotelny snížená o teplo použité na výrobu elektrické energie. Čistá výroba tepla zahrnuje teplo určené jak na prodej, tak teplo pro užití ve vlastním podniku a hodnoty zahrnují veřejné a závodní energetiky. Výroba tepla a elektřiny na zdrojích CZT a ve firemních energetikách Kondenzační elektrárny Teplárny Výtopny a zdroje tepla nad 0,2MWt Jaderné elektrárny PPC a kogenerační jednotky Chemické a odpadní teplo Celkem Celková výroba tepla [PJ] 276,7 256,8 45,0 287,7 4,2 6,6 876,9 Spotřeba tepla na výrobu elektřiny [PJ] 268,1 137,8 0,0 286,7 0,4 0,5 693,5 Čistá výroba tepla [PJ] 8,5 119,0 45,0 1,0 3,7 6,1 183,5 Výroba elektřiny [TWh] 29,7 18,8 0,0 27,2 2,9 0,0 78,6 Tabulka 3 Výroba tepla a elektřiny na zdrojích CZT a ve firemních energetikách, a.s., na základě dat ČSÚ 15

16 V následujícím grafu (Graf 8) je zachycena výroba tepla na výrobu elektřiny a čistá výroba tepla v roce 2009 v členění dle jednotlivých typů zdrojů. Z hodnot je patrné významné zastoupení tepláren a výtopen při výrobě tepla. Celková čistá výroba tepla z tepláren a výtopen ve výši 164 PJ představuje 89% veškeré výroby tepla ve veřejných a závodních energetikách. Z následujících dvou grafů (Graf 8 a Graf 9) je patrný vysoký podíl spotřeby tepla na výrobu elektřiny z celkové výroby tepla v teplárnách a výše výroby elektřiny v teplárnách. Výroba elektřiny z tepláren ve výši 18,8 TWh představuje cca 24% z celkové výroby elektřiny (82,3 TWh). Graf 8 Výroba tepla na zdrojích CZT v ČR v roce 2009, a.s., na základě dat ČSÚ Graf 9 Výroba tepla a elektřiny v ČR v roce 2009 Zdroj:Taures, a.s., na základě dat ČSÚ V následujícím grafu (Graf 10) je vidět trend vývoje celkové výroby tepla ze zdrojů CZT. Výroba tepla se mezi roky 2007 až 2009 snížila o 91 PJ. Toto snížení je dáno jak snížením ve spotřebě tepla na výrobu elektřiny ve výši 82 PJ, tak snížením čisté výroby tepla. 16

17 Graf 10 Výroba tepla v ČR za roky 2007 a 2009, a.s., na základě dat ČSÚ Konečná spotřeba tepla ze zdrojů CZT a z firemních energetik Hodnoty o konečné spotřebě tepla ze zdrojů CZT a o ztrátách v rozvodech jsou dopočteny na základě veřejných údajů o výrobě tepla ve zdrojích CZT a ve firemních energetikách. V následující tabulce (Tabulka 4) je zobrazena čistá výroba tepla, ztráty v rozvodech a konečná spotřeba tepla ze zdrojů CZT a z firemních energetik. Ztráty v rozvodech byly odhadnuty při respektování skutečné vzdálenosti daného zdroje výroby tepla od místa jeho spotřeby. Celkové ztráty v rozvodech ve výši 17,6 PJ jsou totožné s údajem o ztrátách v rozvodu zveřejněném na ČSÚ v kategorii energetika za rok Odečtením ztrát v rozvodech od čisté výroby tepla byla dopočtena odhadovaná konečná spotřeba tepla v členění dle jednotlivých typů zdrojů CZT. Konečná spotřeba tepla a ztráty v rozvodech Čistá výroba tepla [PJ] Odhadované ztráty v rozvodech [%] Ztráty v rozvodech [PJ] Konečná spotřeba tepla [PJ] Kondenzační elektrárny 8,5 10,2% 0,9 7,7 Teplárny 119,0 10,2% 12,1 106,9 Výtopny a zdroje tepla nad 0,2MWt 45,0 7,7% 3,5 41,6 Jaderné elektrárny 1,0 13,0% 0,1 0,9 Kogenerační jednotky a PPC 3,7 10,2% 0,4 3,4 Chemické a odpadní teplo 6,1 10,0% 0,6 5,5 Celkem 183,5 9,6% 17,6 165,9 Tabulka 4 Konečná spotřeba tepla a ztráty v rozvodech, a.s., na základě dat ČSÚ V následujícím grafu (Graf 10) je zobrazena struktura konečné spotřeby tepla v členění dle jednotlivých zdrojů CZT a firemních energetik, které se na výrobě tepla podílejí. Z grafu je patrné převládající postavení tepláren (64%) a výtopen (25%). 17

18 Graf 11 Konečná spotřeba tepla ze zdrojů CZT a firemních energetik, a.s., na základě dat ČSÚ Konečná spotřeba tepla ze sytému CZT v roce 2009 činila 165,9 PJ. V této hodnotě je započtena i spotřeba tepla při zušlechťování paliv a spotřeba tepla pro těžbu paliv. Procesní teplo ve výši 209 PJ, stanovené dopočtem z bilance konečné spotřeby paliv, není v této hodnotě zahrnuto. V následující tabulce (Tabulka 5) jsou uvedeny údaje o spotřebě tepla v domácnostech získané ze statistik ČSÚ, dále pak údaje o spotřebě tepla v průmyslu a ostatních sektorech, které byly dopočítány na základě znalosti celkové spotřeby tepla v jednotlivých letech a spotřeby tepla v domácnostech v jednotlivých letech. Spotřeba tepla v domácnostech je za poslední 3 roky stabilní. Z následujícího grafu (Graf 12) je zřejmý postupný pokles spotřeby tepla v průmyslu a ostatních sektorech (mezi roky 2007 a 2009 o 8,3 PJ). Konečná spotřeba tepla v domácnostech a průmyslu ze zdrojů CZT Konečná spotřeba tepla v domácnostech [PJ] 47,6 48,0 46,7 Konečná spotřeba v průmyslu a ostatních sektorech [PJ] 127,5 125,9 119,2 Celková konečná spotřeba tepla 175,1 173,9 165,9 Tabulka 5 Konečná spotřeba tepla v domácnostech a průmyslu ze zdrojů CZT Zdroj:Taures, a.s., na základě dat ČSÚ 18

19 Graf 12 Konečná spotřeba tepla v domácnostech a průmyslu ze zdrojů CZT, a.s., na základě dat ČSÚ 3.3 Spotřeba paliv a konečná spotřeba tepla v systému DZT Spotřeba vybraných druhů paliv v domácnostech v systému DZT Na základě statistických údajů ČSÚ v kategorii energetické bilance ČR za roky 2004 až 2009 byla vytvořena Tabulka 6, která zobrazuje údaje o spotřebě vybraných druhů paliv na výrobu tepla v systému DZT. Z následující tabulky (Tabulka 6) a grafu (Graf 13) je patrné významné zastoupení zemního plynu na spotřebě paliv v domácnostech. Spotřeba vybraných druhů paliv v domácnostech [PJ] Černé uhlí a koks Hnědé uhlí a hnědouhelné brikety Kapalná paliva Zemní plyn Celkem Tabulka 6 Spotřeba vybraných druhů paliv v domácnostech v systému DZT, a.s., na základě dat ČSÚ 19

20 Graf 13 Zastoupení vybraných druhů paliv na výrobě tepla v domácnostech v systému DZT, a.s., na základě dat ČSÚ Konečná spotřeba tepla v domácnostech v systému DZT Konečná spotřeba tepla v domácnostech je stanovena na základě údajů o spotřebě vybraných druhů paliv v domácnostech v systému DZT. Tyto hodnoty jsou publikovány na ČSÚ v kategorii energetické bilance ČR za roky 2004 až Konečná spotřeba tepla v domácnostech je spočtena přes průměrnou účinnost přeměny paliva a známé hodnoty spotřeby paliv v domácnostech. Průměrná účinnost přeměny paliva byla expertním odhadem zvolena pro tuhá paliva ve výši 0,65 a pro plynná paliva ve výši 0,85. Hodnoty konečné spotřeby tepla z kotlů na dřevo a biomasu byly stanoveny na základě výsledků statistického zjišťování provedeného pro studii MPO Obnovitelné zdroje energie. Konečná spotřeba tepla z elektrického vytápění byla spočtena na základě znalosti údajů o spotřebě elektřiny v nízkém tarifu odběrateli s distribučními sazbami určenými pro odběrná místa s odběrem elektřiny převážně pro potřeby elektrického vytápění v roce 2009 a znalosti běžné spotřeby elektřiny bez uvažování vytápění a přípravy TUV. Hodnoty o konečné spotřeba tepla z tepelných čerpadel a solárních kolektorů byly stanoveny na základě výsledků statistického zjišťování provedeného pro studii MPO Obnovitelné zdroje energie.v následující tabulce (Tabulka 7) a grafu (Graf 14) je zobrazena konečná spotřeba tepla v domácnostech v systémech DZT v členění dle jednotlivých typů zdrojů tepla. 20

21 Konečná spotřeba tepla v domácnostech [PJ] Zařízení na zemní plyn 84,2 82,3 80,7 72,5 72,9 73,8 Zařízení na biomasu 23,3 23,5 25,4 29,5 27,9 27,5 Elektrické vytápění a příprava TV 23,9 23,9 24,6 21,7 22,3 21,7 Zařízení spalující hnědé uhlí 10,9 8,3 20,2 12,6 10,5 10,8 Zařízení spalující černé uhlí 4,6 4,1 3,0 1,9 1,5 2,0 Tepelná čerpadla 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6 Solární kolektory 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Celková spotřeba tepla v domácnostech 147,5 142,8 154,7 139,3 136,4 137,5 Tabulka 7 Konečná spotřeba tepla v domácnostech v systémech DZT, a.s., na základě dat ČSÚ, ERÚ a MPO Graf 14 Konečná spotřeba tepla v domácnostech, a.s., na základě dat ČSÚ,ERÚ a MPO Celková spotřeba tepla v systému DZT Celková konečná spotřeba tepla v systému DZT je dána součtem konečné spotřeby tepla v domácnostech, konečné spotřeby tepla ve službách a budovách občanské vybavenosti a konečné spotřeby tepla v malých podnicích. Údaje o konečné spotřebě tepla ve službách a budovách občanské vybavenosti a o konečné spotřebě tepla v malých podnicích pocházejí ze studie společnosti ORTEP. Podrobnosti shrnuje Tabulka 8. 21

22 Celková konečná spotřeba tepla v systému DZT v roce 2009 [PJ] Konečná spotřeba tepla domácnosti Konečná spotřeba služby a budovy občanské vybavenosti Konečná spotřeba tepla malé podniky Zařízení na zemní plyn 73,8 Zařízení na biomasu 21,7 Elektrické vytápění a příprava TV 27,5 Zařízení spalující hnědé uhlí 10,8 25,0 28,0 Zařízení spalující černé uhlí 2,0 Tepelná čerpadla 1,6 Solární kolektory 0,2 Celková konečná spotřeba tepla 137,5 25,0 28,0 Tabulka 8 Celková konečná spotřeba tepla v systému DZT v roce 2009, a.s., na základě dat ČSÚ,ERÚ a MPO Celková spotřeba DZT 190,5 22

23 4 SWOT ANALÝZA SOUČASNÉHO TEPLÁRENSTVÍ V ČR 4.1 Silné stránky České teplárenství patří z evropského pohledu k vysoce rozvinutým. Jeho rozvoj souvisí jak s rozvojem průmyslu a výstavbou zdrojů pro průmyslové areály, tak s centrálním plánováním v oblasti bydlení a městské infrastruktury. Česká republika má oproti většině jiných evropských zemí výhodu v tom, že existují poměrně rozsáhlé systémy centralizovaného zásobování teplem. Na tyto systémy je napojena zhruba jedna třetina bytů v rámci ČR, převážně ve větších a středních městských aglomeracích. Vyšším procentem připojených domácností na systémy CZT se mohou pochlubit pouze některé státy bývalého Sovětského Svazu a Skandinávie. Výhoda existence takto rozvinutých systémů CZT spočívá zejména v tom, že v městských aglomeracích existuje již vybudovaná teplárenská infrastruktura. Její případné rekonstrukce jsou z právního, ekonomického a realizačního hlediska mnohem jednodušší, než výstavba nových systémů CZT v městech, kde zatím neexistují. Tento fakt platí obecně nezávisle na tom, jaký typ zdroje dodává teplo a jak je zastaralý. Samotná existence zdrojů na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla je velkou výhodou, ale za největší devizu považujeme zejména existenci rozvodů, již připojených odběratelů a již uzavřených smluvních vztahů s odběrateli. Teplárny dodávají řádově mezi 1/5 a ¼ elektřiny v ČR. Cca ½ této elektřiny pochází z kombinované.výroby elektřiny a tepla. Tím se česká energetika řadí mezi státy s vysoce rozvinutou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. V roce 2009 převýšila celková výroba elektřiny z KVET dle dat ERÚ 8,5 TWh, což je více než 10 % z celkové výroby elektřiny v ČR. Mezi obecné výhody teplárenství nejen v podmínkách ČR lze označit svedení emisí do jednoho místa, které je obvykle v méně obydlené části města nebo zcela mimo město, a navíc má dostatečně vysoký komín pro zajištění co největšího následného rozptylu. To má výhodu oproti decentrálním zdrojům v místě bytové zástavby s emisemi na tomtéž místě. Emise na jednotku spáleného paliva jsou navíc u velkých zněčišťovatelů ovzduší, kterými teplárny bezesporu jsou, jsou obvykle nižší a navíc kontrolované. Podstatnou výhodou teplárenství je existence kombinované výroby elektřiny a tepla, přičemž existence systémů CZT je předpokladem pro její další rozvoj. 4.2 Slabé stránky České teplárenství je z podstatné části založeno na hnědém a černém uhlí. Většina zdrojů je 20 a více let starých, s čímž souvisí mimo jiné nižší účinnosti, nekompatibilita s emisními limity po roce 2016 a v neposlední řadě rostoucí náklady na palivo, včetně omezené disponibility paliva za stávající ceny. Některé systémy CZT byly vybudovány z velké části jako podpora průmyslu, který v dnešní době potřebuje méně tepla nebo již zanikl. To vede k faktu, že ne všechny systémy CZT jsou efektivní. To platí zejména o málo využívaných parních soustavách ve středně velkých městských aglomeracích, nebo o soustavách dodávajících malé objemy energie na velké vzdálenosti. 23

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY Zásobování teplem energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla. Centralizované zásobování teplem (CZT) výroba, rozvod a

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny Město Třebíč - kraj Vysočina Počet obyvatel: cca. 39.000 Vytápěné objekty: 9.800

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering Směrnice EU důležité pro koncepci zdrojů pro budovy 2010/31/EU

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy EU Strukturální fondy EU Programové období 2007 2013 24 OP pro ČR 750 mld Kč Kapitola/Slide 1 OP Podnikání a inovace Ekoenergie Řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt ČEA (CzechInvest)

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č.

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Energetická [r]evoluce pro ČR

Energetická [r]evoluce pro ČR Energetická [r]evoluce pro ČR Shrnutí pokročil ilého scénáře Návrh potřebných opatřen ení Co s teplárenstv renstvím? Jan Rovenský, Greenpeace ČR HUB, Praha,, 6. června 2012 Shrnutí pokročil ilého scénáře

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami Výtopny výtopny jsou zdroje pouze pro vytápění a TUV teplo dodávají v páře nebo horké vodě základním technologickým zařízením jsou kotle s příslušenstvím (dle druhu paliva) výkonově výtopny leží mezi domovními

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program územní energetické koncepce Ing. Petr Synek ENVIROS, s.r.o. 1 Územní energetické koncepce Obsah koncepce v souladu se zákonem č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií Vyhláška 195/2001 Sb. stanoví podrobnosti

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu 10. prosince 2012 Praha Hnědé uhlí jako jediný domácí nerostný energetický zdroj domácí produkce hnědého uhlí zatím plně pokrývá domácí

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Úvodní rozvaha Ekonomický potenciál domácností Makroekonomická rozvaha Environmentální potenciál

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004 Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a

Více

Teplárenství v ČR. záruka ekologického využití paliv. Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR. 26.

Teplárenství v ČR. záruka ekologického využití paliv. Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR. 26. Seminář Japonské čisté technologie 2011 Teplárenství v ČR záruka ekologického využití paliv Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR 26. října 2011, Praha Představení Teplárenského

Více

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Setkání s novináři Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Ing. Mirek Topolánek 19. listopadu 2014, Hotel Yasmin, Praha Vývoj cen tepla v roce 2015 25 % domácností bez nárůstu

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE VIII. NÁVRH PRAVIDEL PRO STANOVENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI SYSTÉMŮ CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Jan Kužel, Kurt Dědič, Barbora Cimbálníková

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Potenciál KVET v ČR. Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o.

Potenciál KVET v ČR. Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o. Potenciál KVET v ČR Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o. Účel stanovení potenciálu KVET Dne 11. února 24 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 24/8/ES o podpoře kombinované výroby tepla

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určení úspor primární energie ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 2 Obsah 1 abulka hodnot vstupujících do výpočtu...4 2 Stanovení

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011

KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011 KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011 Biomasa v energetice podpora udržitelného rozvoje, nebo další průšvih? Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP, s.r.o. Popis projektu Prezentovány jsou finální výstupy

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4 METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Miroslava Knotková, EAZK Jelenovská 22/1/2014 TJ/r Bilance ZK - PEZ před přeměnou Obec:

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES V ČESKÉ REPUBLICE ZA OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA V ČESKÉ REPUBLICE PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES ČERVEN 2012 OBSAH ÚVOD... I. TRANSPOZICE USTANOVENÍ SMĚRNICE

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Aktuální problémy českého teplárenství

Aktuální problémy českého teplárenství Energetický management pro města a obce - Komunální energetika v praxi 2011 Aktuální problémy českého teplárenství Pavel Kaufmann Teplárenské sdružení České republiky 24. listopadu 2011, Praha Teplárenské

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Ing. Martin Laštůvka Místopředseda a ředitel sekce podporovaných zdrojů Energetický regulační úřad Co přinesl rok 2013? Výkladové stanovisko k úpravám na

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Zpráva o pokroku v oblasti KVET v ČR. Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES

Zpráva o pokroku v oblasti KVET v ČR. Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha, únor 2007 Obsah zprávy Str. 1. Úvod 2 1.1 Současný stav

Více

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VII SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ing. Martin Hájek, Ph.D. ředitel výkonného pracoviště 9. listopadu 2011, Hustopeče Představení

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vytápění biomasou VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 7.10.2009 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická bilance Zlínského kraje Rok 2001: 38,8 PJ Rok

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 414202 /2011 Doubrava / 4314 17. 5. 2011

Více

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice

Více