STŘEDNÅ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLA MLADÉ BOLESLAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÅ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLA MLADÉ BOLESLAV"

Transkript

1 STŘEDNÅ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLA MLADÉ BOLESLAV DLOUHODOBÁ PRAKTICKÁ MATURITNÍ PRÁCE Dalibor Honc MladÖ Boleslav 2009

2 STŘEDNÅ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLA MLADÉ BOLESLAV Náporové sání DLOUHODOBÁ PRAKTICKÁ MATURITNÍ PRÁCE Autor: StudijnÜ obor: VedoucÜ pröce: Dalibor Honc M/001 StrojÜrenstvÜ KoťÖtkovÖ Zdeňka ŠmÜd Jan MladÖ Boleslav

3 ProhlÄšenÇ Prohlašuji, že jsem svou dlouhodobou praktickou maturitnü pröci vypracoval(a) samostatně a použil(a) jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedenå v přiloženåm seznamu. NemÖm zövažné důvod proti zpřüstupňovönü tåto zövěrečnå pröce v souladu se zökonem č. 121/2000 Sb., o prövu autorskåm, o prövech souvisejücüch s prövem autorském a o změně některéch zökonů (autorské zökon) v platnåm zněnü. V Mladå Boleslavi dne. podpis:.. 3

4 OBSAH strana 1. ZadÄnÅ 5 2. Çvod do problému 6 3. Postup řešenå Postup tvorby 3D modelu värobku v Catia V5 R Postup tvorby 3Dmodelu formy-z modelu värobku v Catia V5 R NaprogramovÅnÇ drah nåstroje frézy, aplikacç CAM Catia V5 R18 a jejich verifikacç FrÉzovÅnÇ RučnÇ dokončovacç pråce povrchu formy VÄroba modelu jådra VÄroba formy pro jådro, odlitç jådra SeparovÅnÇ formy a jejç přçprava VÄroba odlitku konečného värobku ZÄvěr, vyhodnoceni Použita literatura Seznam přåloh 26 4

5 1. ZadÄnÅ praktické maturitnå zkoušky (Dalibor Honc, 4.A) NÄzev: Çloha: NàPOROVâ SàNä SÅnÇ, nåvrh modelu odlitku čåsti sacçho potrubç, vytvořenç modelu formy, naprogramovånç drah nåstrojů pro obrobenç formy, väroba formy Proveďte: 1. Na zåkladě dostupné dokumentace zkonstruujte tvar modelu v CatiiV5 2. Model sånç použijte pro vymodelovånç formy 3. Vypracujte värobnç postup pro vytvořenç formy 4. Na zåkladě postupu naprogramujte dråhy nåstrojů pro obrobenç 5. Zhotovte formu Časovç harmonogram: Do body 1., 2. Do body 3., 4. Do bod 5. Do konečné provedenç pråce dle požadavků na individuålnç praktické pråce studentů SPŠ MladÅ Boleslav. Literatura: ManuÅl Catia V5 R18 VÄkres modelu Škoda 130RS 1:8 ManuÅl frézky HAAS MateriÅlovÉ listy licçch pryskyřic MateriÅlovÄ list kalibrovanäch voskoväch plåtů Zadavatel: SPŠ MladÅ Boleslav VedoucÇ pråce: KoťÅtkovÅ Zdeňka Šmid Jan SchvÅleno předmětoväm tämem KOM, STT dne SchvÅlil ředitel školy dne: Ing. Martin KUBéT 5

6 PřÇloha: Požadavky na rozsah dlouhodobé praktické maturitnç pråce MaturitnÇ pråce musç bät odevzdåna v deskåch ve dvojçm vyhotovenç tak,aby nemohly vypadåvat jednotlivé listy, přçlohy nebo CD a musç obsahovat nåsledujçcç: a) TextovÅ čåst (nejméně 15 strånek A4 tiskopisu v deskåch) - zadånç - èvod do problému - postup řešenç - zåvěr, vyhodnocenç - použitå literatura - seznam přçloh - obsah b) přçlohovå čåst - Podle charakteru řešené pråce přiložit jako přçloho väkresovou dokumentaci, obråzky, fotografie, tabulky, grafy apod. c) Prezentace na CD - Pro èčely obhajoby zadané èlohy a jeho řešenç před maturitnç komisç je vytvořena prezentace v programu MS Power Point v časovém rozsahu nejväše 30 minut. K jejçmu předvedenç bude u obhajoby k dispozici PC s dataprojektorem. - Prezentace nenç přepis textové čåsti do MS Power Pointu. SloužÇ jako obrazovå podpora mluveného projevu žåka při obhajobě. 2. ÚVOD DO PROBLÉMU CÇlem mé zåvěrečné praktické maturitnç pråce je prezentace väroby formy, pro zhotoveni dutého plastového dçlu. Pro realizaci, z převåžné čåsti, bylo použito ståvajçcçho technologického vybavenç školy. 3D model konečného värobku a modely obou čåstç formy vytvořeny v programu Catia V5 R18. Z 3D modelu forem naprogramovåny dråhy nåstrojů a nåsledně oba kovové dçly formy vyfrézovåny na CNC 3osÉ frézce HAAS TN-1HE Typ formy Protože takto dutä värobek nelze vyrobit v klasické 2dilnÉ formě s volnämi čåstmi, byla zvolena technologie vytavitelného jådra. Formu tvořç tři čåsti, spodek, vršek a vytavitelné jådro. Ve spodnç a vrchnç čåsti formy je vytvořena dutina pro vnějšç tvar värobku a dvou znåmek (lůžek) pro språvné ustaveni polohy vytavitelného jådra ve formě. JÅdro lze vyrobit ze speciålnç slitiny vizmutu nebo ze směsi parafçnu. Obecně platç, že teplota bodu tånç jådra, musç bät takovå, aby nepoškodila konečnä värobek. VnějšÇ tvar jådra je vnitřnç tvarem dutiny värobku. KonečnÄ värobek je v našem přçpadě vyroben z licç epoxidové pryskyřice EPO 4030, kterå je injektovåna do dutiny formy. Popis formy SpodnÇ a vrchnç čåsti formy vyfrézovåny z polotovaru 95x40mm materiål ALMgSi 5. Vedeni spodnç a vrchnç čåst formy provedeno 2kolÇky ê 8mm.SpodnÇ čåst formy je osazena čtyřmi stavěcçmi šrouby pro snadné rozebrånç formy po odlitç värobku. Ve 6

7 spodnç čåsti formy v dělçcç rovině vytvořen kuželovä vtokovä kanålek ê4mm pro injektåž licç pryskyřice. V hornç čåsti formy provedeny 2 odvzdušňovacç kanålky. JÅdro vyrobeno z parafçnu, do předem připravené formy. Vzhledem k maläm rozměrům värobku a malému smrštěni materiålu värobku, forma vyrobena bez přçdavku na smrštěni. VytavitelnÉ JÄdro JÅdro je odlito ze směsi parafçnu ve formě z LUKAPRENU EkonomickÉ zhodnocenå-použitå v praxi. MateriÅlovÅ skladba formy navržena z důvodu snadné obrobitelnosti, při zajištěni požadované přesnosti a dosaženi potřebné kvality povrchu. Z ekonomického hlediska tento typ formy je určen pro värobu 10 až 100 kusů värobku. Forma nenç určena pro seriovou värobu, näbrž pro kusovou. V praxi najde uplatněni zejména při värobě prototypu, nultäch seriç a podobně. DÇky široké škåle licçch pryskyřic, co do barev, mechanickäch vlastnosti, doby zpracovåni, je možno vyrobit värobek požadované kvality. 3. Postup řešenå 3.1. Postup tvorby 3D modelu vçrobku v Catii V5 R pro vytvořenç tělesa byla zvolena rovina xy v nçž byla vytvořena skica bočnçho tvaru tělesa. - vytažençm z této skici, pomocç nåstroje Pad, ve směru osy z do hloubky 50 mm, vznik požadovaného tělesa nadefinovånç roviny xz v nçž je vytvořena polovina skici půdorysného tvaru modelu, zrcadlençm této skici zçskåme celç půdorysnä tvar modelu. - nåsledně provedeno ořçznutç vzniklou konturou,pomocç nåstroje Pocket, tçmto způsobem je vytvořen zåkladnç hrubä tvar modelu. 7

8 3. - proveden èkos 30 na vstupu sånç pomocç nåstroje Draft nadefinovånç roviny yz v niž je vytvořena skica, za èkolem ořçznutç vrchnç vstupnç čåsti sånç s radiusem R nadefinovånç roviny yz v niž je vytvořena polovina skici nårysu modelu, zrcadlençm této skici zçskåme celé vstupnç hrdlo sånç modelu. - nåsledně provedeno odřçznutç vzniklou konturou, pomocç nåstroje Pocket. 8

9 6. - vytvořenç zaoblenç (R5) hornçch hran, nåstrojem Edge fillet vytvořenç zaoblenç (R5) dolnç čåsti västupu sånç, nåstrojem Edge fillet, èčelem je vytvořenç västupu ze sånç o průměru 10mm dalšçmi èkoly při tvorbě modelu jsou zaoblenç, pomocç rådiusů (R2,5; R3; R5; R8; R10), model zaoblçme do požadovaného tvaru, dbåme na to aby nejmenšç zaoblenç bylo maximålně poloměrem konečného dokončovacçho nåstroje (v našem přçpadě R2,5 pro nåstroj o í 5mm) před po 9

10 9. - potřeba vytvořenç pomocnäch rovin k vytvořenç nålitků na bocçch a hřbetu modelu. - ze zåkladnçho osového křçže využijeme rovinu xy (červenå), za pomocç nåstroje Plane vytvořçme bočnç roviny a to ve vzdålenostech 12mm a 38mm od ZOK. - ze zåkladnçho osového křçže tentokråt využijeme rovinu yz (červenå) nåstrojem Plane vytvořçme rovinu, v tabulce pro nadefinovånç roviny zadåme rovinu (yz) a èhel (60 ), kterä svçrå pomocnå rovina s rovinou yz, tuto rovinu vytåhneme do vzdålenosti (6,554mm) aby splävala s plochou na nçž må bät nålitek vytvořenç nålitků se provådç v předem navrženäch pomocnäch rovinåch, v těchto rovinåch provedeme nåvrh podstavy, nebo-li tzv. skicu a nåsledné jejç vytaženç nåstrojem Pad do prostoru provedenç èkosu, pomocç nåstroje Chamfer o velikosti 8mm - stejnäm způsobem se provedou èkosy na bočnçch nålitcçch modelu. - väslednäm tvarem těchto nålitků je tvar komolého kuželu o průměru podstavy 10mm a väšce 8mm. 10

11 12. - väroba zaoblenç u paty nålitků R2,5, nåstrojem Edge fillet. - stejnäm způsobem provedeme u všech nålitků provedenç prodlouženç na vstupu sånç o 5mm, za èčelem pozdějšçho povedenç zbroušenç vstupu nechtěnä rådius na vstupu sånç, provedeme nåstrojem Pocket provedenç prodlouženç na västupu sånç o 5mm, ze stejného důvodu jako u bodu

12 15. - vytvořenç zåmku, pro vytavitelné jådro modelu z västupu sånç, provedeme pomocç nåstroje Pad vytvořenç skici v rovině xy a nåsledné ořçznutç pomocç nåstroje Pocket. - hlavnçm důvodem je zbavenç se šikmé stěny na zåmku jådra vytvořenç skici v rovině zx, ořçznutç zåmku jådra vytvořenou konturou pomocç nåstroje Pocket - ořçznutç provedeme z technologickäch důvodů. 12

13 18. - väroba zåmku pro vytavitelné jådro na västupu ze sånç, provedeme pomocç nåstroje Pad vytvořenç zaoblenç (R2,5), hrany na västupu sånç, nåstrojem Edge fillet vytvořenç zaoblenç (R2,5) na vstupu sånç, nåstrojem Edge fillet. 13

14 21. - vytvořenç zaoblenç (R2,5) na vstupnçm zåmku, nåstrojem Edge fillet vytvořenç zaoblenç (R3,5) na västupnçm zåmku, nåstrojem Edge fillet. Konečnç model 14

15 3.2. Postup tvorby 3D modelu formy v Catii V5 R pro vyrobenü formy potřebujeme vyrobit polotvar, ten navrhneme v Pard Design modelu, stiskneme insert na hlavnü liště, pootevřenü nabüdky vybereme odkaz Boby ve stromě se objevü body (polotovar), označüme ho a vytvořüme skicu zökladnüho tvaru formy a nösledně jejü vytaženü do prostoru Dutinu vytvořüme pomocü boolean operations, funkcü Remuve (odečtenüm), funkce nefunguje pokud model nenü ve stromě za vytvořeném tělesem formy, jestli že se tak nestane, musüme model překopürovat za těleso formy. Model po odečtenü od formy musüme skrét, jinak nebude vidět dutina viz. obr pro přesnå ustanovenü hornü a dolnü formy na sebe, vytvořüme dvě düry pro kolüky o 8mm, ve vzdölenosti od hran 30x30 mm. 15

16 - stejném sledem operacü prochözü hornü forma, je tudüž zbytečnå popisovat jejü postup véroby, lišü se pouze zahloubenüm v müstě pro kolüky, z důvodu lücovönü ploch dělücü roviny. - zde je vidět předběžné tvar forem honü forma dolnü forma 3.3. Naprogramování drah nástroje Obrobek je sväm tvarem typickä pro použitç aplikace třçosého frézovånç. K vytvořenç programu jsem s vähodou využil možnosti aplikace Machining v systému Catia V5. Před zahåjençm programovånç drah nåstroje je zapotřebç navrhnout polotovar formy. ïprava spočçvå ve vytvořenç tělesa (Body 2) v Pard design, nikoli v Procesu. PrvnÇ fåzç frézovånç bylo hrubovånç obrobku (roughing). V němž nadefinujeme tvar dutiny, vybereme nåstroj, zvolil jsem stopkovou zanořovåcç frézu ê 8mm a upravçme rozloženç třçsek v radiålnç a axiålnç rovině, v nçž se jednå o odebrånç největšçho množstvç přebävajçcçho materiålu ve vrstvåch s hloubkou třçsky 1mm. Po určenç všech podmçnek můžeme spustit simulaci pro zjištěnç språvnosti drah obråběcçho nåstroje. VÄsledek hrubovånç dutiny je zåvislç na průměru nåstroje čåstečné vyfrézovånç dutiny v zåvislosti na rozměrech formy. Ve druhé frézovacç operaci se jednalo o frézovånç dutiny formy na čisto(sweeping). V němž probçhå nadefinovånç obdobnäm způsobem jako u hrubovånç, rozdçl je zde ve volbě nåstroje (rådiusovå fréza ê 8mm) a odlišnäm čistçcçm posuvem (0.3mm). NastavenÇ řeznäch podmçnek bylo přizpůsobeno možnostem stroje a požadavku kvality dutiny formy. NajÇt optimålnç řešenç språvného nastavenç řeznäch podmçnek nebylo jednoduché. ZmenšenÇ posuvu zlepšç kvalitu povrchu, ale značně prodloužç dobu obrobenç. ZvÄšenÇ strojnçch časů s sebou nese zväšenç nåkladů. Proto jsem se snažil o urychlenç celého procesu zväšençm rychlosti nepracovnçch přejezdů nåstrojů. Po vyfrézovånç načisto jsem zjistil, že velikost poloměru nåstroje neumožnila dočistit některé plochy, které byly geometricky menšç - měly menšç poloměr zakřivenç. Proto nåsledovala ve värobnçm postupu třetç frézovacç operace, znovu frézovånç načisto (sweeping), kuloväm nåstrojem s menšçm poloměrem zaoblenç (R 2.5). Po 16

17 nadefinovånç drah nåstroje jsem provedl verifikaci celého obråběcçho procesu. Vygeneroval jsem kñd pro řçdçcç systém stroje, na kterém byla forma vyrobena. AnalÄza po obrobenç ukåzala, že obrobenç proběhlo ve stanovené toleranci - viz obr. ZelnÅ barva informuje o obrobenç beze zbytku, bledé modrå barva ukazuje na drobné a neobrobené zbytky, které jsou ale také v předem nadefinované toleranci FrÉzovÄnÅ 1. UvedenÅ stroje do provozu PrvnÇm krokem k samotnému frézovånç je natlakovat stroj na (8ó10) Bar. PotÉ zapneme stroj stisknutçm tlačçtka Power-On na hlavnçm panelu ovlådånç.u stroje poté provedeme bezpečnostnç test, jednå se o stisknutç a nåsledné odblokovånç tlačçtka Central-stop. VÄstrahy vynulujeme několikeräm stisknutçm tlačçtka Reset. Kvůli bezpečnosti musçme otevřçt a zavřçt dvçřka frézky pro kontrolu funkčnosti bezpečnostnçho čidla na dvçřkåch. Jakmile jsou västrahy vynulovåny a je provedena zåkladnç kontrola, stroj potřebuje referenčnç bod, od kterého by mohl zahåjit svojç činnost. Tento bod se nazävå Home neboli vächozç poloha. Do kterého se dostaneme stisknutçm tlačçtka Power-Up. Po stisknutç tlačçtka stroj zahåjç automatickä pohyb najetç do reference, jednå se o najetç ve všech osåch na koncové spçnače. 2. Přenos programu z PC do stroje PrvnÇm krokem je propojenç počçtače se strojem, propojenç se provådç speciålnçm kabelem pomocç rozhranç RS Abychom mohli přçjmout program z počçtače, 17

18 stiskneme klåvesu List Prog., na přçkazovç řådek napçšeme čçslo programu, kterä chceme stahovat a småčkneme tlačçtko Recv, na přçkazovém řådku se objevç ČEKéM NA DATA v tuto chvçli je stroj připraven pro přenos programu z počçtače. DruhÄ krok, provåděnä v počçtači pomocç programu CIMCO Edit v5, ve kterém provedeme nåsledujçcç: stiskneme tlačçtko Přenos na hlavnç liště, po otevřenç sloupce vybereme odkaz s nåzvem Poslat soubor (viz. obr. vlevo), poté se otevře okno s nåzvem Vybrat stroj, kde v našem přçpadě vybereme frézku Haas, znovu se nåm objevç okno, tentokråt s nåzvem Send file zde nejprve určçme typ souboru, Text file files nebo All files, pak vybereme požadovanä program, kterä chceme poslat do stroje, nåsledně proběhne přenos do stroje (viz. obr. vpravo) na jehož konci počçtač oznåmç, že program byl èspěšně dokončen, nad přçkazoväm řådkem ve stroji se objevç RS232 PŘúJMUTO! a program se automaticky zařadç do seznamu stoje pod nåzvem jež jsme napsali na přçkazovç řådek před stisknutçm tlačçtka Recv. 18

19 3. Upnut obrobku U většiny př padů upneme obrobek pomoc strojn ho svěr ku, upnutƒho na stole frƒzky, tƒž využijeme i upnut obrobku na stůl frƒzky pomoc up nek. 4. Nastaven nulovƒho bodu obrobku (ofsetů) Aby mohla frƒza přesně opracovat obrobek, mus vědět, kde se na stole obrobek nach z. K tomuto čelu použijeme 3D sondu, s n se opatrně přibl ž me k levƒmu doln mu rohu (viz. obr. vlevo). Tento roh jsme totiž při programov n drah n stroje určily jako nulov. Seř d me nulovou hodnoto na ose x a to tak, že hrot s indik torem přesuneme ke stěně a n sledně ho vych l me o poloměr průřezu kuličky na konci hrotu 3D sondy ( kuličky 4mm), x hodnotu ulož me do G54 na str nce pracovn ho ofsetu pomoc tlač tka Part zero set, stejn m způsobem provedeme nastaven nulovƒ hodnoty na ose y. Osu z nenastavujeme z důvodu, že nem me možnost využit z sobn ků n strojů. Nastavov n nuly n stroje prov d me ve druhƒ tabulce ofsetů, kde nastavujeme dƒlku n stroje (viz. obr. vpravo) a jeho průměr, změny dƒlky a průměru prov d me tlač tkem Tool offset measure. Dƒlku n stroje určujeme proto, abychom zajistily rozměrovou a tvarovou spr vnost v ose z, průměr n stroje vyplňujeme aby si stroj dok zal spoč tat svoj souřadnici a měl tak v robek spr vnƒ rozměrovƒ hodnoty. 19

20 5. FrÉzovÄni polotovaru formy Kvůli bezpečnosti a pro kontrolu språvnosti programů, provedeme nejprve kontrolnç frézovånç do měkkého materiålu, v našem přçpadě dubovä špalek předem upravenä na rozměry polotovaru ve školnç truhlårně. PrvnÇm krokem bylo začištěnç dělçcç roviny polotovaru formy, kterou musçme začistit na dvakråt, protože šçřka polotovaru je většç než ê frézy jçž obråbçme. V druhém kroku nåsledovala väměna a seřçzenç nåstroje typu vålcovå zanořovacç stopkovå fréza o ê 8mm. NastavenÇ nåstroje je podrobně popsåno v bodě čçslo 4.,tÇmto typem frézy se provådç hrubovånç,nebo-li odebrånç převåžné čåsti dutiny, při co možnå největšçch otåčkåch a posuvu pro frézovånç. V třetçm kroku vyměnçme ståvajçcç nåstroj za stopkovou rådiusovou frézu o ê 8mm, nastavçme ê a délku nåstroje, řezné podmçnky v tomto bodu jsou menšç täkå se to hlavně posuvu, v této operaci doståvå dutina už téměř svůj tvar, proto čtvrtäm krokem je väměna nåstroje ê 8mm za rådiusovou frézu o ê 5mm, tçmto nåstrojem dokončçme konečnä tvar värobku. ŘeznÉ podmånky pro frézovänå Typ frézy řeznå rychlost otåčky strojnç čas [m/min] [ot./min] vålcovå čelnç ê 60mm 37, stop. zanořovåcç ê 8mm 100, ,06.25 stop. rådiusovå ê 8mm 75, stop. rådiusovå ê 5mm 47, PřÅprava pro ručnå svrtänå Před svrtånçm obou čåstç forem potřebujeme přesné ustanovenç dutin na sebe, aby nedošlo k přesazenç dutin. To zajistçme, tak že provedeme navrtånç po dokončenç frézovånç dutiny, ještě před tçm něž vyndåme formu ze svěråku frézky (na jedno upnutç), provedeme pomocç ručnçho frézovånç navrtånç, podle souřadnic nulového bodu polotovaru, které jsou zapsåny na strånce pracovnçho ofsetu ve stroji, pomocç těchto souřadnic dopočçtåme vzdålenosti děr pro kolçky. U navrtåvånç druhé formy 20

21 musçme bråt v podtaz, že je forma zrcadlově otočena, proto musçme souřadnice určit nové. 7. Gravírování GravirovÅnÇ je provedeno na hornç čåsti formy z estetickäch důvodů. 21

22 3.5. RučnÅ dokončovacå präce povrchu formy Jednou z dokončovacçch pracç je svrtånç a vystruženç děr pro kolçky. Nejprve jsem provedl řadu zkušebnçch pokusů do zkušebnçho vzorku z téhož materiålu jako je forma, za èčelem zjištěnç språvnäch rozměrů děr pro kolçky a nedošlo tak k värobě zmetku formy, vlivem špatnäch rozměrů děr. Po vyvrtånç děr pro kolçky, nåsledovala väroba otvorů, do spodnç formy, pro snadné rozevřenç po oblitç. DÇry jsou určeny pro stavěcç šrouby M6, dçry vyvrtåme přçslušnäm vrtåkem, z důvodu šçře formy (40mm) je zbytečné zhotovenç zåvitu v celé šçři formy, proto jsme provedli odlehčenç do poloviny šçře formy (ê dçry > ê 6 mm). NÅsledně provedeme zahloubenç kuželoväm zåhlubnçkem, z obou stran formy a vyřçzneme zåvity M6. Do hornç čåsti formy provedeme zahloubenç pomocç frézy o ê 4mm, v mçstech stavěcçch šroubů. NÅsledovalo ručnç dokončenç dutin formy, které provedeme speciålnçmi modelåřskämi pilnçky, pomocç nçž přebrousçme největšç nerovnosti, vzniklé při poslednç operaci frézovånç dutiny. Dutinu jsme dåle přebrušovali smirkovämi plåtny různé zrnitosti, pro finålnç dokončenç použijeme mikrovrtačku s plstěnäm kotoučem, kterä namåčçme ve směsi vody a lapovacç pasty, pro dosaženç dokonalého povrchu. 22

23 Po dokončenç èprav forem (vrtånç, gravçrovånç, leštěnç,...) provedeme přebroušenç dělçcçch rovin na formåch, nejprve hrubšçm brusnäm plåtnem pro zarovnånç hrubšçch nerovnostç, nåsledovně pak brusnäm plåtnem o zrnitosti 120. Na konec narazçme kolçky a složçme formu. DokončovacÇ pråce ručnçho zabroušenç a leštěnç byly zdlouhavějšç než se na prvnç pohled zdålo, vlivem většç drsnosti povrchu poslednç provåděné operace při frézovånç. VetšÇ drsnost se dala odstranit volbou menšçho posuvu, bohužel na èkor delšçho dokončovacçho času Výroba modelu jádra Model jådra se zhotovç, za použitç zåkladnç formy, kde na činné plochy vnějšçho tvaru värobku ve formě je nalepena samolepçcç voskovå folie tl. 1,5 mm (viz. obr.). Takto vzniklå dutina se opatřç separačnçm nåtěrem a poté se z licç pryskyřice odlije model jådra. 23

24 3.7. Výroba formy pro jádro, odlití jádra Dle vyrobenƒho modelu j dra vyrob me dvoud lnou formu z Lukaprƒnu N 1522 n sleduj c m způsobem: Model j dra zůstane vložen ve spodn č sti z kladn formy. Kolmo na děl c rovinu vytvoř me hrad tka pro ohraničen poloviny budouc formy a na děl c rovinu se nalep kuželovƒ v stupky (zn mky) pro zastředěn obou polovin formy. Odlije se spodn polovina formy. Po vytvrzen se odstran hrad tka. Na nově vzniklƒ č sti formy se slep nov hrad tka pro odlit druhƒ poloviny formy. Odlije se druh polovina formy. Po vytvrzen druhƒ poloviny formy se odstran hrad tka, forma se rozebere, vyjme se model, odstran se př padnƒ otřepy, forma se slož a odlije se j dro z paraf nu. 24

25 3.8. SeparovÄnÅ formy a jejå přåprava Obě poloviny formy nutno pečlivě vyčistit a nåsledně odmastit. ProvÉst nåtěr separåtoru PVA vlasoväm štětcem na činné plochy a dělçcç rovinu formy. Po zaschnutç nåtěr 2x opakovat. Před složençm formy vložit parafçnové jådro a vodçcç kolçky potřçt olejem. Formu postavit na väšku a ståhnout truhlåřskou svěrkou Vçroba odlitku konečného vçrobku Do předem připravené formy provedeme injektåž licç pryskyřicç EPO 4030 od f.axson, jednoråzovou injekčnç střçkačkou 20ml. Po vyndånç součåsti z formy nåsleduje vytavenç jådra v nådobě s horkou vodou při teplotě 80 ó 90 C. 25

26 4. ZÄvěr VeškerÉ pråce na projektu probçhaly bez většçch problému a v danäch časoväch termçnech. MenšÇm nedostatkem byla volba přçliš velké rychlosti posuvu přç poslednç operaci frézovåni, což se projevilo horšç kvalitou frézovaného povrchu. To zapřçčinilo většç pracnost při konečné èpravě a leštěnç činné plochy formy. Po dokončeni formy proveden zkušebnç odlitek pro ověřenç språvné funkčnosti formy. VÄrobek je bez zåvad a må språvné rozměry, což potvrzuje dobře zvolenou technologii i språvnä väběr materiålu. ZÅvěrem bych chtěl poděkovat vedenç SPŠ za technickou podporu při realizaci mé praktické maturitnç pråce, obzvlåště Ing.KoťÅtkovÉ za pomoc a dobré rady přç realizaci v oblasti programu Catia, panu ŠmÇdovi za pomoc v oblasti väroby formy. 5. PoužitÄ literatura ManuÅl Catia V5 R18 ManuÅl na 3osou CNC frézku Haas MateriÅlovÉ listy licçch pryskyřic a RAPID PROTOTYPING materiålu f. AXSON MateriÅlovÄ list kalibrovanäch voskoväch plåtů f. HEXCEL ProspektovÄ materiål f. HEK TechnologickÄ postup pro värobu forem ze silikonového dvousložkového kaučuku LUKOPREN n. MateriÅlovÄ list LUKOPRENU N 5541 f. LučebnÇ zåvody KolÇn 6. SEZNAM PŘäLOH MateriÅlovÄ list EPO MateriÅlovÄ list kalibrovanäch voskoväch plåtů f. HEXCEL. MateriÅlovÄ list LUKAPRùNU N

27 MateriÅlovÄ list AlMgSi5 VÄkres modelu ŠKODA RS 130 v měřçtku 1:8 27

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování výroby jednoduchých součástí na CNC frézce s řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2011 / 2012 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro silovější obrábění - Rychlá výměna nástroje 2,8 sec, s řezu do řezu 4 sec - Ergonomický design a komfortní obsluha - Dostupné v provedení

Více

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Hrubování 3D

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Učební text předmětu CAD/CAM systémy v obrábění a CAD/CAM systémy v obrábění II Marek

Více

Skořepina v SolidWorks

Skořepina v SolidWorks Tvorba tenkostěnné součásti v SolidWorks Skořepina v SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 1. Zadání Vymodelujte v SolidWorks tenkostěnnou součást (skořepinu) víčko anténního zesilovače a uložte do souboru

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

Zadání soutěžního úkolu:

Zadání soutěžního úkolu: Zadání soutěžního úkolu: a) Vytvořte NC program pro obrobení součásti (viz obr. 1), přičemž podmínkou je programování zcela bez použití CAD/CAM technologií (software SinuTrain nebo jiný editor řídicího

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.6 SOUSTRUŽENÍ ČELNÍCH A VÁLCOVÝCH PLOCH Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

Cvičebnice programování ISO - frézka

Cvičebnice programování ISO - frézka Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik Ročník: Třetí, čtvrtý seřizovač Zpracoval: Josef Dominik Modul: Cvičebnice

Více

CNC frézování pro začátečníky

CNC frézování pro začátečníky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC frézování pro začátečníky s popisným dialogem HEIDENHAIN TNC 310 Šumperk, duben 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy soustružení Podstata soustružení při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle

Více

Volba již definovaných nástrojů:

Volba již definovaných nástrojů: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice a volba nástrojů

Více

Frézování tvarových ploch II

Frézování tvarových ploch II Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_15 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_15 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_15 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů Téma Program

Více

Frézování tvarových ploch I

Frézování tvarových ploch I Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 27.3.2013 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 06 Frézování kapes a drážek Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2

Více

Puigmal, s/n Polígon Industrial St Isidre E-08272 St Fruitós de Bages (Barcelona) Tel.:+34 938 773 181 Fax:+34 938 770 541 dem@dem-barcelona.

Puigmal, s/n Polígon Industrial St Isidre E-08272 St Fruitós de Bages (Barcelona) Tel.:+34 938 773 181 Fax:+34 938 770 541 dem@dem-barcelona. 1 Tváření za studena Ve firmě dokážeme ohýbat měděné tyče/pruty až do úhlu 90 s minimálním poloměrem; tato metoda tváření za studena je speciálním procesem, vyvinutým naším týmem inženýrů, který není založen

Více

SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍCH VÁLCOVÝCH PLOCH S OSAZENÍM

SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍCH VÁLCOVÝCH PLOCH S OSAZENÍM SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍCH VÁLCOVÝCH PLOCH S OSAZENÍM 1. Význam správného upnutí materiálu při soustružení vnějších válcových ploch Pro soustružení stupňových a osazených válcových ploch je třeba volit vhodnější

Více

Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru.

Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru. Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru. Frézování Ozvučného otvoru a drážky kolem je ve skutečnosti jednoduchá procedura když máte patřičný přípravek. Výroba přípravku je jednoduchá. Přípravek

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU kapitola 3 Obsah 9 Úvod... 37 10 Metodika... 38 10.1 Úprava vstupních

Více

VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009

VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009 ABSTRAKT VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009 Pavel Motyčák, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavním

Více

Technologičnost výroby kol designové studie automobilu

Technologičnost výroby kol designové studie automobilu Technologičnost výroby kol designové studie automobilu Ing. Jan Tomíček 1. Úvod Úkolem této práce bylo prakticky zrealizovat výrobu kol designové studie automobilu. Tuto designovou studii vytvořil student

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování CNC frézky s tříosým řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2012 / 2013 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího využití 1. Popis stanice

Více

Základní popis stroje

Základní popis stroje Základní popis stroje Kompaktní obráběcí centrum je určeno pro plošné a tvarové obrábění frézováním a vrtáním. Uplatní se zejména na obrábění modelů, forem, kompozitů, nábytkových dílců, schodů, a všude

Více

Návrh a výroba jednoručního otvíráku. Adam Ohnút

Návrh a výroba jednoručního otvíráku. Adam Ohnút Návrh a výroba jednoručního otvíráku Adam Ohnút Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato práce se zabývá návrhem, konstrukcí a výrobou jednoručního otvíráku na lahve. V teoretické části jsou představeny

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění [A] CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Základy programování CNC strojů s využitím programovacích jednotek HEIDENHAIN Šumperk, březen 2007 Název projektu: Registrační

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 29.4.2013 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. BROUŠENÍ ČEL KOTOUČOVÝCH FRÉZ V PŘÍPRAVKU Obr.č.

Více

SOUSTRUHY HROTOVÉ SOUSTRUHY ČELNÍ SOUSTRUHY REVOLVEROVÉ SOUSTRUHY SVISLÉ SOUSTRUHY POLOAUTOMATICKÉ SOUSTRUHY

SOUSTRUHY HROTOVÉ SOUSTRUHY ČELNÍ SOUSTRUHY REVOLVEROVÉ SOUSTRUHY SVISLÉ SOUSTRUHY POLOAUTOMATICKÉ SOUSTRUHY SOUSTRUHY (druhy, konstrukce, princip činnosti, použití) Rámcově soustruhy rozdělujeme na : hrotové, čelní, revolverové, svislé, poloautomatické, automatické, číslicově řízené (CNC). HROTOVÉ SOUSTRUHY

Více

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži Soustružení ostrých závitů Princip: Při soustružení musí

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: Použitá literatura:

Více

Vrtání a jeho následné operace

Vrtání a jeho následné operace Vrtání a jeho následné operace Vrtání je třískové obrábění válcových děr nástrojem vrtákem, který koná všechny řezné pohyby najednou. Vrtáky jsou dvoubřité nástroje z oceli na vyrábění děr kruhového průřezu.

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Programovací stanice TNC640

Programovací stanice TNC640 Programovací stanice TNC640 Základy programování CNC frézky s tříosým řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2015 / 2016 Ing. Lubomír Nový Stanice TNC640 a možnosti jejího využití 1. Popis stanice

Více

Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách. Bc. Lukáš Matula

Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách. Bc. Lukáš Matula Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách Bc. Lukáš Matula Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT V dané diplomové práci je teoreticky popsána problematika frézování, frézovacích

Více

Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU

Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU Cílem cvičení je vytvořit jednoduchý model obrobku z odlitku. Obrobek je odvozen z předem vytvořeného odlitku z předcházejícího cvičení.

Více

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení SolidCAM + SolidWorks Plně integrované v ýrobní ře šení špičkové technologie nová revoluční technologie frézování AŽ ÚSPORA ČASU nová revoluční technologie frézování ZAČÍNÁME The Leaders in Integrated

Více

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Návody do cvičení předmětu Grafické systémy II Oldřich Učeň Martin Janečka Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B R Á B Ě C Í S T R O J E _ P W P Název školy: Číslo a

Více

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 Bc. Petr Petrek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce se zabývá

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Třemošnická technologie

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Třemošnická technologie Originál SOČ 2011_2012 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Třemošnická technologie Lukáš Černý Josef Semrád Třemošnice 2012 1 Originál SOČ 2011_2012 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 12 Tvorba učebních

Více

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Vrtací cykly Horák

Více

VY_52_INOVACE_H 02 28

VY_52_INOVACE_H 02 28 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_14 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_14 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_14 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jiří Kolovský PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 4. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

PRS Počítačem řízené stroje. 1. Gravírování. 1.1 Využití gravírování. 1.2 Stroj pro gravírování KOSY 2

PRS Počítačem řízené stroje. 1. Gravírování. 1.1 Využití gravírování. 1.2 Stroj pro gravírování KOSY 2 PRS Počítačem řízené stroje 1. Gravírování 1.1 Využití gravírování Gravírování je mechanické odebrání materiálu v předem určených místech na požadovaném povrchu. Tuto technologii používáme pro označení

Více

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Postup při gravírování na obecnou plochu ve t3 a 5 ti osách.

Postup při gravírování na obecnou plochu ve t3 a 5 ti osách. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Gravírování na

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.3 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA Obor: Ročník: Mechanik seřizovač IV. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa Sousedíka

Více

1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště 1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště 1.1 CÍL UČEBNÍHO DNE -seznámení s pracovištěm frézaře -organizace pracoviště frézaře -opakování zásad bezpečnosti a hygieny práce ČSN 200 700

Více

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Název veřejné zakázky: Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c)zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Ing. Zdeněk Ondříšek 1 Obsah: 1. 0. 0 Cíle... 3 1. 1. 0 Než začneme... 3 1. 2. 0 Příprava součásti pro měření... 8 2. 0. 0 Úloha č. 1 Měření délky... 14 2.

Více

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha Strojní obrábění 1. Základy teorie třískového obrábění 1.1 Pohyby při strojním obrábění Různé části strojů, přístrojů a zařízení, ale také výrobky denní potřeby se vyrábějí obráběním na obráběcích strojích,

Více

Technické Listy. Dekorakryl. AkrylDek s.r.o. Janáčkova 1797/4 702 00 Ostrava IČO: 02526301 DIČ: CZ02526301

Technické Listy. Dekorakryl. AkrylDek s.r.o. Janáčkova 1797/4 702 00 Ostrava IČO: 02526301 DIČ: CZ02526301 AkrylDek s.r.o. Janáčkova 1797/4 702 00 Ostrava IČO: 02526301 DIČ: CZ02526301 Technické Listy Dekorakryl +420 773 210 016 www.anli-brand.com info@anli-brand.com Obsah 1. Provozní předpisy a podmínky údržby

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Tříúběžníková perspektiva

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Tříúběžníková perspektiva Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Tříúběžníková perspektiva Vypracoval: Zdeněk Ovečka Třída: 4. C Školní rok: 2011/2012 Seminář: Deskriptivní geometrie Prohlášení Prohlašuji,

Více

VRTÁNÍ A KONTROLA DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ

VRTÁNÍ A KONTROLA DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ VRTÁNÍ A KONTROLA DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ 1. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY 1. Materiály desek plošných spojů a jejich opracování Desky plošných spojů jsou tvořeny soustavou dvou elektricky zásadně odlišných materiálů.

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Téma: 1. cvičení - Základní veličiny obrábění Inovace studijních programů bakalářských,

Více

Výrobní program. Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500

Výrobní program. Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500 Výrobní program Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500 Září 2007 Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500 Univerzální číslicová indikace polohy HEIDENHAIN je správným řešením pro obráběcí stroje,

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základních prací

Více

TMV 720A. CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 720A. CNC vertikální obráběcí centrum TMV-720 A CNC vertikální obráběcí centrum Typ Pracovní stůl (D x Š) TMV 720A 800 x 480 mm - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4

Více

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Výrobní stroje pro obrábění Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Typy soustruhů a práce s nimi (soustružení) Soustruhy jsou obráběcí stroje, na kterých se metodou soustružení obrábí výrobek (obrobek) do potřebného

Více

ZÁSUVKOVÁ DESKA SVOČ FST 2013. Klára Rödlová, Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197 Ostrov 363 01

ZÁSUVKOVÁ DESKA SVOČ FST 2013. Klára Rödlová, Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197 Ostrov 363 01 ZÁSUVKOVÁ DESKA SVOČ FST 2013 Klára Rödlová, Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197 Ostrov 363 01 ANOTACE Práce se zabývá výrobou zásuvkové desky. Práce je rozdělena na 7 kapitol. V první kapitole

Více

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění ZÁKLADY OBRÁBĚNÍ Teorie obrábění, základní druhy třískového Teorie obrábění, základní druhy třískového obrábění Z historie obrábění 5000 př.n.l. obrábění nežel. kovů (měď a její slitiny). 2000 př.n.l.

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 9. cvičení - Základy CNC programování Okruhy: SPN 12 CNC Sinumerik 810 D a výroba rotační

Více

VRTÁNÍ A KONTROLA DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ

VRTÁNÍ A KONTROLA DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ Úloha č.5 VRTÁNÍ A KONTROLA DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ 1. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY 1.1. Materiály desek plošných spojů a jejich opracování Desky plošných spojů jsou tvořeny soustavou dvou elektricky zásadně odlišných

Více

CNC soustružení pro pokročilé

CNC soustružení pro pokročilé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC soustružení pro pokročilé Šumperk, květen 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba a realizace vzdělávacích programů

Více

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1

Více

cnc obráběcí centrum dynamic

cnc obráběcí centrum dynamic cnc obráběcí centrum dynamic Kompaktní obráběcí centrum DYNAMIC je určeno pro plošné a tvarové obrábění frézováním a vrtáním. Uplatní se zejména na obrábění modelů, forem, kompozitů, nábytkových dílců,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. ZÁKLADY RUČNÍHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ 2.4 TÉMA: PILOVÁNÍ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola Josefa Sousedíka

Více

CNC soustružení - Mikroprog

CNC soustružení - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2 BAJ 1.8.2013 Název zpracovaného celku: CNC soustružení - Mikroprog CNC soustružení - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci MIKROPROG S je určen

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Přehled metod, základní pojmy. Téma: Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Přehled metod, základní pojmy. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Přehled metod, základní pojmy Ing. Kubíček

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka OBRÁBĚNÍ DŘEVA Mgr. Jan Straka Obrábění je technologický pochod, kterým vytváříme požadovaný tvar obrobku ve stanovených rozměrech a v požadované kvalitě obrobených ploch. Obrábění se dělí podle způsobu

Více

TECHNOLOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ v EdgeCAM

TECHNOLOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ v EdgeCAM Střední průmyslová škola Technikum Przemysłowe Karviná Žižkova 1818, 733 01 Karviná - Hranice SPŠ TP Karviná TECHNOLOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ v EdgeCAM POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Příručka je zpracovaná v EdgeCAM

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, 2010

Více

Opakování učiva I. ročníku

Opakování učiva I. ročníku Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie VŠB-TU Ostrava SN171 PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie Datum měření: 28.3.2007 Vypracoval:Ondřej Winkler Spolupracoval:Martin Valas Zadání: 1. Seznamte

Více

Ing. Jane Le. Technologie. Cvičení SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-51-H/01, 23-56-H/01. Monitorovací indikátor 06.43.10

Ing. Jane Le. Technologie. Cvičení SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-51-H/01, 23-56-H/01. Monitorovací indikátor 06.43.10 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Jane Le Technologie Cvičení SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-51-H/01, 23-56-H/01 Mechanik seřizovač,

Více

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem. BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou

Více