STŘEDNÅ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLA MLADÉ BOLESLAV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÅ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLA MLADÉ BOLESLAV"

Transkript

1 STŘEDNÅ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLA MLADÉ BOLESLAV DLOUHODOBÁ PRAKTICKÁ MATURITNÍ PRÁCE Dalibor Honc MladÖ Boleslav 2009

2 STŘEDNÅ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLA MLADÉ BOLESLAV Náporové sání DLOUHODOBÁ PRAKTICKÁ MATURITNÍ PRÁCE Autor: StudijnÜ obor: VedoucÜ pröce: Dalibor Honc M/001 StrojÜrenstvÜ KoťÖtkovÖ Zdeňka ŠmÜd Jan MladÖ Boleslav

3 ProhlÄšenÇ Prohlašuji, že jsem svou dlouhodobou praktickou maturitnü pröci vypracoval(a) samostatně a použil(a) jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedenå v přiloženåm seznamu. NemÖm zövažné důvod proti zpřüstupňovönü tåto zövěrečnå pröce v souladu se zökonem č. 121/2000 Sb., o prövu autorskåm, o prövech souvisejücüch s prövem autorském a o změně některéch zökonů (autorské zökon) v platnåm zněnü. V Mladå Boleslavi dne. podpis:.. 3

4 OBSAH strana 1. ZadÄnÅ 5 2. Çvod do problému 6 3. Postup řešenå Postup tvorby 3D modelu värobku v Catia V5 R Postup tvorby 3Dmodelu formy-z modelu värobku v Catia V5 R NaprogramovÅnÇ drah nåstroje frézy, aplikacç CAM Catia V5 R18 a jejich verifikacç FrÉzovÅnÇ RučnÇ dokončovacç pråce povrchu formy VÄroba modelu jådra VÄroba formy pro jådro, odlitç jådra SeparovÅnÇ formy a jejç přçprava VÄroba odlitku konečného värobku ZÄvěr, vyhodnoceni Použita literatura Seznam přåloh 26 4

5 1. ZadÄnÅ praktické maturitnå zkoušky (Dalibor Honc, 4.A) NÄzev: Çloha: NàPOROVâ SàNä SÅnÇ, nåvrh modelu odlitku čåsti sacçho potrubç, vytvořenç modelu formy, naprogramovånç drah nåstrojů pro obrobenç formy, väroba formy Proveďte: 1. Na zåkladě dostupné dokumentace zkonstruujte tvar modelu v CatiiV5 2. Model sånç použijte pro vymodelovånç formy 3. Vypracujte värobnç postup pro vytvořenç formy 4. Na zåkladě postupu naprogramujte dråhy nåstrojů pro obrobenç 5. Zhotovte formu Časovç harmonogram: Do body 1., 2. Do body 3., 4. Do bod 5. Do konečné provedenç pråce dle požadavků na individuålnç praktické pråce studentů SPŠ MladÅ Boleslav. Literatura: ManuÅl Catia V5 R18 VÄkres modelu Škoda 130RS 1:8 ManuÅl frézky HAAS MateriÅlovÉ listy licçch pryskyřic MateriÅlovÄ list kalibrovanäch voskoväch plåtů Zadavatel: SPŠ MladÅ Boleslav VedoucÇ pråce: KoťÅtkovÅ Zdeňka Šmid Jan SchvÅleno předmětoväm tämem KOM, STT dne SchvÅlil ředitel školy dne: Ing. Martin KUBéT 5

6 PřÇloha: Požadavky na rozsah dlouhodobé praktické maturitnç pråce MaturitnÇ pråce musç bät odevzdåna v deskåch ve dvojçm vyhotovenç tak,aby nemohly vypadåvat jednotlivé listy, přçlohy nebo CD a musç obsahovat nåsledujçcç: a) TextovÅ čåst (nejméně 15 strånek A4 tiskopisu v deskåch) - zadånç - èvod do problému - postup řešenç - zåvěr, vyhodnocenç - použitå literatura - seznam přçloh - obsah b) přçlohovå čåst - Podle charakteru řešené pråce přiložit jako přçloho väkresovou dokumentaci, obråzky, fotografie, tabulky, grafy apod. c) Prezentace na CD - Pro èčely obhajoby zadané èlohy a jeho řešenç před maturitnç komisç je vytvořena prezentace v programu MS Power Point v časovém rozsahu nejväše 30 minut. K jejçmu předvedenç bude u obhajoby k dispozici PC s dataprojektorem. - Prezentace nenç přepis textové čåsti do MS Power Pointu. SloužÇ jako obrazovå podpora mluveného projevu žåka při obhajobě. 2. ÚVOD DO PROBLÉMU CÇlem mé zåvěrečné praktické maturitnç pråce je prezentace väroby formy, pro zhotoveni dutého plastového dçlu. Pro realizaci, z převåžné čåsti, bylo použito ståvajçcçho technologického vybavenç školy. 3D model konečného värobku a modely obou čåstç formy vytvořeny v programu Catia V5 R18. Z 3D modelu forem naprogramovåny dråhy nåstrojů a nåsledně oba kovové dçly formy vyfrézovåny na CNC 3osÉ frézce HAAS TN-1HE Typ formy Protože takto dutä värobek nelze vyrobit v klasické 2dilnÉ formě s volnämi čåstmi, byla zvolena technologie vytavitelného jådra. Formu tvořç tři čåsti, spodek, vršek a vytavitelné jådro. Ve spodnç a vrchnç čåsti formy je vytvořena dutina pro vnějšç tvar värobku a dvou znåmek (lůžek) pro språvné ustaveni polohy vytavitelného jådra ve formě. JÅdro lze vyrobit ze speciålnç slitiny vizmutu nebo ze směsi parafçnu. Obecně platç, že teplota bodu tånç jådra, musç bät takovå, aby nepoškodila konečnä värobek. VnějšÇ tvar jådra je vnitřnç tvarem dutiny värobku. KonečnÄ värobek je v našem přçpadě vyroben z licç epoxidové pryskyřice EPO 4030, kterå je injektovåna do dutiny formy. Popis formy SpodnÇ a vrchnç čåsti formy vyfrézovåny z polotovaru 95x40mm materiål ALMgSi 5. Vedeni spodnç a vrchnç čåst formy provedeno 2kolÇky ê 8mm.SpodnÇ čåst formy je osazena čtyřmi stavěcçmi šrouby pro snadné rozebrånç formy po odlitç värobku. Ve 6

7 spodnç čåsti formy v dělçcç rovině vytvořen kuželovä vtokovä kanålek ê4mm pro injektåž licç pryskyřice. V hornç čåsti formy provedeny 2 odvzdušňovacç kanålky. JÅdro vyrobeno z parafçnu, do předem připravené formy. Vzhledem k maläm rozměrům värobku a malému smrštěni materiålu värobku, forma vyrobena bez přçdavku na smrštěni. VytavitelnÉ JÄdro JÅdro je odlito ze směsi parafçnu ve formě z LUKAPRENU EkonomickÉ zhodnocenå-použitå v praxi. MateriÅlovÅ skladba formy navržena z důvodu snadné obrobitelnosti, při zajištěni požadované přesnosti a dosaženi potřebné kvality povrchu. Z ekonomického hlediska tento typ formy je určen pro värobu 10 až 100 kusů värobku. Forma nenç určena pro seriovou värobu, näbrž pro kusovou. V praxi najde uplatněni zejména při värobě prototypu, nultäch seriç a podobně. DÇky široké škåle licçch pryskyřic, co do barev, mechanickäch vlastnosti, doby zpracovåni, je možno vyrobit värobek požadované kvality. 3. Postup řešenå 3.1. Postup tvorby 3D modelu vçrobku v Catii V5 R pro vytvořenç tělesa byla zvolena rovina xy v nçž byla vytvořena skica bočnçho tvaru tělesa. - vytažençm z této skici, pomocç nåstroje Pad, ve směru osy z do hloubky 50 mm, vznik požadovaného tělesa nadefinovånç roviny xz v nçž je vytvořena polovina skici půdorysného tvaru modelu, zrcadlençm této skici zçskåme celç půdorysnä tvar modelu. - nåsledně provedeno ořçznutç vzniklou konturou,pomocç nåstroje Pocket, tçmto způsobem je vytvořen zåkladnç hrubä tvar modelu. 7

8 3. - proveden èkos 30 na vstupu sånç pomocç nåstroje Draft nadefinovånç roviny yz v niž je vytvořena skica, za èkolem ořçznutç vrchnç vstupnç čåsti sånç s radiusem R nadefinovånç roviny yz v niž je vytvořena polovina skici nårysu modelu, zrcadlençm této skici zçskåme celé vstupnç hrdlo sånç modelu. - nåsledně provedeno odřçznutç vzniklou konturou, pomocç nåstroje Pocket. 8

9 6. - vytvořenç zaoblenç (R5) hornçch hran, nåstrojem Edge fillet vytvořenç zaoblenç (R5) dolnç čåsti västupu sånç, nåstrojem Edge fillet, èčelem je vytvořenç västupu ze sånç o průměru 10mm dalšçmi èkoly při tvorbě modelu jsou zaoblenç, pomocç rådiusů (R2,5; R3; R5; R8; R10), model zaoblçme do požadovaného tvaru, dbåme na to aby nejmenšç zaoblenç bylo maximålně poloměrem konečného dokončovacçho nåstroje (v našem přçpadě R2,5 pro nåstroj o í 5mm) před po 9

10 9. - potřeba vytvořenç pomocnäch rovin k vytvořenç nålitků na bocçch a hřbetu modelu. - ze zåkladnçho osového křçže využijeme rovinu xy (červenå), za pomocç nåstroje Plane vytvořçme bočnç roviny a to ve vzdålenostech 12mm a 38mm od ZOK. - ze zåkladnçho osového křçže tentokråt využijeme rovinu yz (červenå) nåstrojem Plane vytvořçme rovinu, v tabulce pro nadefinovånç roviny zadåme rovinu (yz) a èhel (60 ), kterä svçrå pomocnå rovina s rovinou yz, tuto rovinu vytåhneme do vzdålenosti (6,554mm) aby splävala s plochou na nçž må bät nålitek vytvořenç nålitků se provådç v předem navrženäch pomocnäch rovinåch, v těchto rovinåch provedeme nåvrh podstavy, nebo-li tzv. skicu a nåsledné jejç vytaženç nåstrojem Pad do prostoru provedenç èkosu, pomocç nåstroje Chamfer o velikosti 8mm - stejnäm způsobem se provedou èkosy na bočnçch nålitcçch modelu. - väslednäm tvarem těchto nålitků je tvar komolého kuželu o průměru podstavy 10mm a väšce 8mm. 10

11 12. - väroba zaoblenç u paty nålitků R2,5, nåstrojem Edge fillet. - stejnäm způsobem provedeme u všech nålitků provedenç prodlouženç na vstupu sånç o 5mm, za èčelem pozdějšçho povedenç zbroušenç vstupu nechtěnä rådius na vstupu sånç, provedeme nåstrojem Pocket provedenç prodlouženç na västupu sånç o 5mm, ze stejného důvodu jako u bodu

12 15. - vytvořenç zåmku, pro vytavitelné jådro modelu z västupu sånç, provedeme pomocç nåstroje Pad vytvořenç skici v rovině xy a nåsledné ořçznutç pomocç nåstroje Pocket. - hlavnçm důvodem je zbavenç se šikmé stěny na zåmku jådra vytvořenç skici v rovině zx, ořçznutç zåmku jådra vytvořenou konturou pomocç nåstroje Pocket - ořçznutç provedeme z technologickäch důvodů. 12

13 18. - väroba zåmku pro vytavitelné jådro na västupu ze sånç, provedeme pomocç nåstroje Pad vytvořenç zaoblenç (R2,5), hrany na västupu sånç, nåstrojem Edge fillet vytvořenç zaoblenç (R2,5) na vstupu sånç, nåstrojem Edge fillet. 13

14 21. - vytvořenç zaoblenç (R2,5) na vstupnçm zåmku, nåstrojem Edge fillet vytvořenç zaoblenç (R3,5) na västupnçm zåmku, nåstrojem Edge fillet. Konečnç model 14

15 3.2. Postup tvorby 3D modelu formy v Catii V5 R pro vyrobenü formy potřebujeme vyrobit polotvar, ten navrhneme v Pard Design modelu, stiskneme insert na hlavnü liště, pootevřenü nabüdky vybereme odkaz Boby ve stromě se objevü body (polotovar), označüme ho a vytvořüme skicu zökladnüho tvaru formy a nösledně jejü vytaženü do prostoru Dutinu vytvořüme pomocü boolean operations, funkcü Remuve (odečtenüm), funkce nefunguje pokud model nenü ve stromě za vytvořeném tělesem formy, jestli že se tak nestane, musüme model překopürovat za těleso formy. Model po odečtenü od formy musüme skrét, jinak nebude vidět dutina viz. obr pro přesnå ustanovenü hornü a dolnü formy na sebe, vytvořüme dvě düry pro kolüky o 8mm, ve vzdölenosti od hran 30x30 mm. 15

16 - stejném sledem operacü prochözü hornü forma, je tudüž zbytečnå popisovat jejü postup véroby, lišü se pouze zahloubenüm v müstě pro kolüky, z důvodu lücovönü ploch dělücü roviny. - zde je vidět předběžné tvar forem honü forma dolnü forma 3.3. Naprogramování drah nástroje Obrobek je sväm tvarem typickä pro použitç aplikace třçosého frézovånç. K vytvořenç programu jsem s vähodou využil možnosti aplikace Machining v systému Catia V5. Před zahåjençm programovånç drah nåstroje je zapotřebç navrhnout polotovar formy. ïprava spočçvå ve vytvořenç tělesa (Body 2) v Pard design, nikoli v Procesu. PrvnÇ fåzç frézovånç bylo hrubovånç obrobku (roughing). V němž nadefinujeme tvar dutiny, vybereme nåstroj, zvolil jsem stopkovou zanořovåcç frézu ê 8mm a upravçme rozloženç třçsek v radiålnç a axiålnç rovině, v nçž se jednå o odebrånç největšçho množstvç přebävajçcçho materiålu ve vrstvåch s hloubkou třçsky 1mm. Po určenç všech podmçnek můžeme spustit simulaci pro zjištěnç språvnosti drah obråběcçho nåstroje. VÄsledek hrubovånç dutiny je zåvislç na průměru nåstroje čåstečné vyfrézovånç dutiny v zåvislosti na rozměrech formy. Ve druhé frézovacç operaci se jednalo o frézovånç dutiny formy na čisto(sweeping). V němž probçhå nadefinovånç obdobnäm způsobem jako u hrubovånç, rozdçl je zde ve volbě nåstroje (rådiusovå fréza ê 8mm) a odlišnäm čistçcçm posuvem (0.3mm). NastavenÇ řeznäch podmçnek bylo přizpůsobeno možnostem stroje a požadavku kvality dutiny formy. NajÇt optimålnç řešenç språvného nastavenç řeznäch podmçnek nebylo jednoduché. ZmenšenÇ posuvu zlepšç kvalitu povrchu, ale značně prodloužç dobu obrobenç. ZvÄšenÇ strojnçch časů s sebou nese zväšenç nåkladů. Proto jsem se snažil o urychlenç celého procesu zväšençm rychlosti nepracovnçch přejezdů nåstrojů. Po vyfrézovånç načisto jsem zjistil, že velikost poloměru nåstroje neumožnila dočistit některé plochy, které byly geometricky menšç - měly menšç poloměr zakřivenç. Proto nåsledovala ve värobnçm postupu třetç frézovacç operace, znovu frézovånç načisto (sweeping), kuloväm nåstrojem s menšçm poloměrem zaoblenç (R 2.5). Po 16

17 nadefinovånç drah nåstroje jsem provedl verifikaci celého obråběcçho procesu. Vygeneroval jsem kñd pro řçdçcç systém stroje, na kterém byla forma vyrobena. AnalÄza po obrobenç ukåzala, že obrobenç proběhlo ve stanovené toleranci - viz obr. ZelnÅ barva informuje o obrobenç beze zbytku, bledé modrå barva ukazuje na drobné a neobrobené zbytky, které jsou ale také v předem nadefinované toleranci FrÉzovÄnÅ 1. UvedenÅ stroje do provozu PrvnÇm krokem k samotnému frézovånç je natlakovat stroj na (8ó10) Bar. PotÉ zapneme stroj stisknutçm tlačçtka Power-On na hlavnçm panelu ovlådånç.u stroje poté provedeme bezpečnostnç test, jednå se o stisknutç a nåsledné odblokovånç tlačçtka Central-stop. VÄstrahy vynulujeme několikeräm stisknutçm tlačçtka Reset. Kvůli bezpečnosti musçme otevřçt a zavřçt dvçřka frézky pro kontrolu funkčnosti bezpečnostnçho čidla na dvçřkåch. Jakmile jsou västrahy vynulovåny a je provedena zåkladnç kontrola, stroj potřebuje referenčnç bod, od kterého by mohl zahåjit svojç činnost. Tento bod se nazävå Home neboli vächozç poloha. Do kterého se dostaneme stisknutçm tlačçtka Power-Up. Po stisknutç tlačçtka stroj zahåjç automatickä pohyb najetç do reference, jednå se o najetç ve všech osåch na koncové spçnače. 2. Přenos programu z PC do stroje PrvnÇm krokem je propojenç počçtače se strojem, propojenç se provådç speciålnçm kabelem pomocç rozhranç RS Abychom mohli přçjmout program z počçtače, 17

18 stiskneme klåvesu List Prog., na přçkazovç řådek napçšeme čçslo programu, kterä chceme stahovat a småčkneme tlačçtko Recv, na přçkazovém řådku se objevç ČEKéM NA DATA v tuto chvçli je stroj připraven pro přenos programu z počçtače. DruhÄ krok, provåděnä v počçtači pomocç programu CIMCO Edit v5, ve kterém provedeme nåsledujçcç: stiskneme tlačçtko Přenos na hlavnç liště, po otevřenç sloupce vybereme odkaz s nåzvem Poslat soubor (viz. obr. vlevo), poté se otevře okno s nåzvem Vybrat stroj, kde v našem přçpadě vybereme frézku Haas, znovu se nåm objevç okno, tentokråt s nåzvem Send file zde nejprve určçme typ souboru, Text file files nebo All files, pak vybereme požadovanä program, kterä chceme poslat do stroje, nåsledně proběhne přenos do stroje (viz. obr. vpravo) na jehož konci počçtač oznåmç, že program byl èspěšně dokončen, nad přçkazoväm řådkem ve stroji se objevç RS232 PŘúJMUTO! a program se automaticky zařadç do seznamu stoje pod nåzvem jež jsme napsali na přçkazovç řådek před stisknutçm tlačçtka Recv. 18

19 3. Upnut obrobku U většiny př padů upneme obrobek pomoc strojn ho svěr ku, upnutƒho na stole frƒzky, tƒž využijeme i upnut obrobku na stůl frƒzky pomoc up nek. 4. Nastaven nulovƒho bodu obrobku (ofsetů) Aby mohla frƒza přesně opracovat obrobek, mus vědět, kde se na stole obrobek nach z. K tomuto čelu použijeme 3D sondu, s n se opatrně přibl ž me k levƒmu doln mu rohu (viz. obr. vlevo). Tento roh jsme totiž při programov n drah n stroje určily jako nulov. Seř d me nulovou hodnoto na ose x a to tak, že hrot s indik torem přesuneme ke stěně a n sledně ho vych l me o poloměr průřezu kuličky na konci hrotu 3D sondy ( kuličky 4mm), x hodnotu ulož me do G54 na str nce pracovn ho ofsetu pomoc tlač tka Part zero set, stejn m způsobem provedeme nastaven nulovƒ hodnoty na ose y. Osu z nenastavujeme z důvodu, že nem me možnost využit z sobn ků n strojů. Nastavov n nuly n stroje prov d me ve druhƒ tabulce ofsetů, kde nastavujeme dƒlku n stroje (viz. obr. vpravo) a jeho průměr, změny dƒlky a průměru prov d me tlač tkem Tool offset measure. Dƒlku n stroje určujeme proto, abychom zajistily rozměrovou a tvarovou spr vnost v ose z, průměr n stroje vyplňujeme aby si stroj dok zal spoč tat svoj souřadnici a měl tak v robek spr vnƒ rozměrovƒ hodnoty. 19

20 5. FrÉzovÄni polotovaru formy Kvůli bezpečnosti a pro kontrolu språvnosti programů, provedeme nejprve kontrolnç frézovånç do měkkého materiålu, v našem přçpadě dubovä špalek předem upravenä na rozměry polotovaru ve školnç truhlårně. PrvnÇm krokem bylo začištěnç dělçcç roviny polotovaru formy, kterou musçme začistit na dvakråt, protože šçřka polotovaru je většç než ê frézy jçž obråbçme. V druhém kroku nåsledovala väměna a seřçzenç nåstroje typu vålcovå zanořovacç stopkovå fréza o ê 8mm. NastavenÇ nåstroje je podrobně popsåno v bodě čçslo 4.,tÇmto typem frézy se provådç hrubovånç,nebo-li odebrånç převåžné čåsti dutiny, při co možnå největšçch otåčkåch a posuvu pro frézovånç. V třetçm kroku vyměnçme ståvajçcç nåstroj za stopkovou rådiusovou frézu o ê 8mm, nastavçme ê a délku nåstroje, řezné podmçnky v tomto bodu jsou menšç täkå se to hlavně posuvu, v této operaci doståvå dutina už téměř svůj tvar, proto čtvrtäm krokem je väměna nåstroje ê 8mm za rådiusovou frézu o ê 5mm, tçmto nåstrojem dokončçme konečnä tvar värobku. ŘeznÉ podmånky pro frézovänå Typ frézy řeznå rychlost otåčky strojnç čas [m/min] [ot./min] vålcovå čelnç ê 60mm 37, stop. zanořovåcç ê 8mm 100, ,06.25 stop. rådiusovå ê 8mm 75, stop. rådiusovå ê 5mm 47, PřÅprava pro ručnå svrtänå Před svrtånçm obou čåstç forem potřebujeme přesné ustanovenç dutin na sebe, aby nedošlo k přesazenç dutin. To zajistçme, tak že provedeme navrtånç po dokončenç frézovånç dutiny, ještě před tçm něž vyndåme formu ze svěråku frézky (na jedno upnutç), provedeme pomocç ručnçho frézovånç navrtånç, podle souřadnic nulového bodu polotovaru, které jsou zapsåny na strånce pracovnçho ofsetu ve stroji, pomocç těchto souřadnic dopočçtåme vzdålenosti děr pro kolçky. U navrtåvånç druhé formy 20

21 musçme bråt v podtaz, že je forma zrcadlově otočena, proto musçme souřadnice určit nové. 7. Gravírování GravirovÅnÇ je provedeno na hornç čåsti formy z estetickäch důvodů. 21

22 3.5. RučnÅ dokončovacå präce povrchu formy Jednou z dokončovacçch pracç je svrtånç a vystruženç děr pro kolçky. Nejprve jsem provedl řadu zkušebnçch pokusů do zkušebnçho vzorku z téhož materiålu jako je forma, za èčelem zjištěnç språvnäch rozměrů děr pro kolçky a nedošlo tak k värobě zmetku formy, vlivem špatnäch rozměrů děr. Po vyvrtånç děr pro kolçky, nåsledovala väroba otvorů, do spodnç formy, pro snadné rozevřenç po oblitç. DÇry jsou určeny pro stavěcç šrouby M6, dçry vyvrtåme přçslušnäm vrtåkem, z důvodu šçře formy (40mm) je zbytečné zhotovenç zåvitu v celé šçři formy, proto jsme provedli odlehčenç do poloviny šçře formy (ê dçry > ê 6 mm). NÅsledně provedeme zahloubenç kuželoväm zåhlubnçkem, z obou stran formy a vyřçzneme zåvity M6. Do hornç čåsti formy provedeme zahloubenç pomocç frézy o ê 4mm, v mçstech stavěcçch šroubů. NÅsledovalo ručnç dokončenç dutin formy, které provedeme speciålnçmi modelåřskämi pilnçky, pomocç nçž přebrousçme největšç nerovnosti, vzniklé při poslednç operaci frézovånç dutiny. Dutinu jsme dåle přebrušovali smirkovämi plåtny různé zrnitosti, pro finålnç dokončenç použijeme mikrovrtačku s plstěnäm kotoučem, kterä namåčçme ve směsi vody a lapovacç pasty, pro dosaženç dokonalého povrchu. 22

23 Po dokončenç èprav forem (vrtånç, gravçrovånç, leštěnç,...) provedeme přebroušenç dělçcçch rovin na formåch, nejprve hrubšçm brusnäm plåtnem pro zarovnånç hrubšçch nerovnostç, nåsledovně pak brusnäm plåtnem o zrnitosti 120. Na konec narazçme kolçky a složçme formu. DokončovacÇ pråce ručnçho zabroušenç a leštěnç byly zdlouhavějšç než se na prvnç pohled zdålo, vlivem většç drsnosti povrchu poslednç provåděné operace při frézovånç. VetšÇ drsnost se dala odstranit volbou menšçho posuvu, bohužel na èkor delšçho dokončovacçho času Výroba modelu jádra Model jådra se zhotovç, za použitç zåkladnç formy, kde na činné plochy vnějšçho tvaru värobku ve formě je nalepena samolepçcç voskovå folie tl. 1,5 mm (viz. obr.). Takto vzniklå dutina se opatřç separačnçm nåtěrem a poté se z licç pryskyřice odlije model jådra. 23

24 3.7. Výroba formy pro jádro, odlití jádra Dle vyrobenƒho modelu j dra vyrob me dvoud lnou formu z Lukaprƒnu N 1522 n sleduj c m způsobem: Model j dra zůstane vložen ve spodn č sti z kladn formy. Kolmo na děl c rovinu vytvoř me hrad tka pro ohraničen poloviny budouc formy a na děl c rovinu se nalep kuželovƒ v stupky (zn mky) pro zastředěn obou polovin formy. Odlije se spodn polovina formy. Po vytvrzen se odstran hrad tka. Na nově vzniklƒ č sti formy se slep nov hrad tka pro odlit druhƒ poloviny formy. Odlije se druh polovina formy. Po vytvrzen druhƒ poloviny formy se odstran hrad tka, forma se rozebere, vyjme se model, odstran se př padnƒ otřepy, forma se slož a odlije se j dro z paraf nu. 24

25 3.8. SeparovÄnÅ formy a jejå přåprava Obě poloviny formy nutno pečlivě vyčistit a nåsledně odmastit. ProvÉst nåtěr separåtoru PVA vlasoväm štětcem na činné plochy a dělçcç rovinu formy. Po zaschnutç nåtěr 2x opakovat. Před složençm formy vložit parafçnové jådro a vodçcç kolçky potřçt olejem. Formu postavit na väšku a ståhnout truhlåřskou svěrkou Vçroba odlitku konečného vçrobku Do předem připravené formy provedeme injektåž licç pryskyřicç EPO 4030 od f.axson, jednoråzovou injekčnç střçkačkou 20ml. Po vyndånç součåsti z formy nåsleduje vytavenç jådra v nådobě s horkou vodou při teplotě 80 ó 90 C. 25

26 4. ZÄvěr VeškerÉ pråce na projektu probçhaly bez většçch problému a v danäch časoväch termçnech. MenšÇm nedostatkem byla volba přçliš velké rychlosti posuvu přç poslednç operaci frézovåni, což se projevilo horšç kvalitou frézovaného povrchu. To zapřçčinilo většç pracnost při konečné èpravě a leštěnç činné plochy formy. Po dokončeni formy proveden zkušebnç odlitek pro ověřenç språvné funkčnosti formy. VÄrobek je bez zåvad a må språvné rozměry, což potvrzuje dobře zvolenou technologii i språvnä väběr materiålu. ZÅvěrem bych chtěl poděkovat vedenç SPŠ za technickou podporu při realizaci mé praktické maturitnç pråce, obzvlåště Ing.KoťÅtkovÉ za pomoc a dobré rady přç realizaci v oblasti programu Catia, panu ŠmÇdovi za pomoc v oblasti väroby formy. 5. PoužitÄ literatura ManuÅl Catia V5 R18 ManuÅl na 3osou CNC frézku Haas MateriÅlovÉ listy licçch pryskyřic a RAPID PROTOTYPING materiålu f. AXSON MateriÅlovÄ list kalibrovanäch voskoväch plåtů f. HEXCEL ProspektovÄ materiål f. HEK TechnologickÄ postup pro värobu forem ze silikonového dvousložkového kaučuku LUKOPREN n. MateriÅlovÄ list LUKOPRENU N 5541 f. LučebnÇ zåvody KolÇn 6. SEZNAM PŘäLOH MateriÅlovÄ list EPO MateriÅlovÄ list kalibrovanäch voskoväch plåtů f. HEXCEL. MateriÅlovÄ list LUKAPRùNU N

27 MateriÅlovÄ list AlMgSi5 VÄkres modelu ŠKODA RS 130 v měřçtku 1:8 27

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Obsah 1. ÚVOD... 1 2. OVLÁDACÍ PRVKY... 2 2.1.

Více

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF MACHINING TECHNOLOGY FUNKCE ŘÍDICÍHO

Více

Maturitní práce. Porovnání využití CAD/CAM systému s výstupem HEIDENHAIN.

Maturitní práce. Porovnání využití CAD/CAM systému s výstupem HEIDENHAIN. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek Karla Čapka 402, Písek Školní rok: 2011/2012 Kmenový obor: 2643M Elektronika Studijní obor: 26 43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika Maturitní práce

Více

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: čtvrtý Zpracoval: Josef Dominik Modul: Dílenské programování

Více

Manuál obsluhy frézky HAAS SuperMinimill

Manuál obsluhy frézky HAAS SuperMinimill Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 Manuál obsluhy frézky HAAS SuperMinimill Podpůrné materiály pro výuku CAD/CAM Praha říjen 2012 Učební texty Obsluha CNC stroje SPŠ Praha 10, Na Třebešíně

Více

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01 Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320 NC-software 340 551-01 Česky (cs) 3/2006 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky Přep nán obrazovky mezi strojn m a programovac m

Více

Návod na tvorbu výrobního postupu

Návod na tvorbu výrobního postupu Návod na tvorbu výrobního postupu Následující text je pomocný studijní materiál, který by měl pomoci studentům se sestavováním výrobního postupu zadaného v předmětu Technologie II. Rozsah a zaměření tohoto

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B2341 Strojírenství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Akademický rok 2011/2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2341 Strojírenství

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-Software 340 460-xx Př ručka pro uživatele Český (cs) 8/2001 CNC PILOT 4290, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici v CNC PILOT 4290 s č slem softwaru

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Vytvořeno v rámci projektu: Implementace

Více

TNC 426. Uživatelská př ručka. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 9/97

TNC 426. Uživatelská př ručka. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 9/97 TNC 426 NC-Software 280 462 xx 280 463 xx Uživatelská př ručka 9/97 Obslužné prvky TNC Obslužné prvky na obrazovce Přep nán obrazovky mezi strojn mi a programovac mi provozn mi režimy GRAPHICS Volba rozdělen

Více

CAM HSM Works Referenční příručka

CAM HSM Works Referenční příručka Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 CAM HSM Works Referenční příručka Podpůrné materiály pro

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Kurz v programování CNC obráběcích strojů v jazyku Heidenhain itnc 530

MASARYKOVA UNIVERZITA. Kurz v programování CNC obráběcích strojů v jazyku Heidenhain itnc 530 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Kurz v programování CNC obráběcích strojů v jazyku Heidenhain itnc 530 Bakalářská práce Jiří Ulman 2015 Čestné prohlášení

Více

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů Jan Laník Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním současných 3D CAD systémů a jejich možnostmi při vytváření modelů.

Více

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Př ručka pro uživatele Česky (cs) 8/2004 Zadávac klávesnice Provozn režim Ručn ř zen Provozn režim Automatika Programovac režimy (DIN PLUS, Simulace, TURN PLUS)

Více

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT Elektronická cvičebnice Ing. Vlastimil Hořák Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Více

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MOŽNOSTI

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

itnc 530 NC-software 340 494-xx

itnc 530 NC-software 340 494-xx Průvodce Popisný dialog itnc 530 NC-software 340 490-xx 340 491-xx 340 492-xx 340 493-xx 340 494-xx Česky (cs) 1/2005 Průvodce... je pomůcka programátora ř dic ho systému itnc 530, ve zkráceném podán.

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs)

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs) Průvodce TNC 426 TNC 430 NC-Software 280 476-xx 280 477-xx 4/2002 Český (cs) Průvodce Obsah... je stručná programovac pomůcka pro ř dic sytémy TNC 426 a TNC 430 firmy HEIDENHAIN. Kompletn návod k programován

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Příručka uživatele Programování cyklů itnc 530 NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Česky (cs) 2/2009 O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této příručce

Více

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Září 2014 Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou známé svým celkovým výkonem a rozsáhlým vybavením. Navíc mohou být optimálně

Více