VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY OD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY OD"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY OD Autor: 1 225

2 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY SEVEn Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. Americká 579/17, Praha 2 Praha leden

3 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY OBSAH: SHRNUTÍ VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍ ENERGEICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY PRO RADU HL. M. PRAHY... 8 ÚVOD - MANAŽERSKÝ SOUHRN VYHODNOCENÍ ČÁSTI PRAHA V ČÍSLECH Bytová výstavba Klimatické podmínky Vyhodnocení souladu vstupních parametrů ÚEK VYHODNOCENÍ ČÁSTI PRAHA SOUČASNÁ - VE SPOTŘEBĚ ENERGIE Trend vývoje primární spotřeby paliv a energie na území města Vyhodnocení energetických toků v kontextu energetických bilancí VYHODNOCENÍ ČÁSTI PRAHA S ELEKTŘINOU Obchod s elektřinou Distribuce elektřiny Výroba elektřiny Vyhodnocení elektroenergetického systému města z pohledu výroby, přenosu, distribuce, bezpečnosti, obchodu a spotřeby elektrické energie VYHODNOCENÍ ČÁSTI PRAHA S PLYNEM Obchod se zemním plynem Distribuce zemního plynu Vyhodnocení plynárenských systémů z pohledu výroby, přenosu, distribuce, bezpečnosti, obchodu a spotřeby plynu VYHODNOCENÍ ČÁSTI PRAHA S TEPLEM Vyhodnocení teplárenských soustav města VYHODNOCENÍ ČÁSTI PRAŽSKÁ KOLEKTOROVÁ SÍŤ VYHODNOCENÍ ČÁSTI PRAHA V DOPRAVĚ Opatření 2.7 Úspory energie a ekologizace v dopravě zabezpečované HMP Opatření 2.9 Úspory energie a ekologizace v dopravě podporou elektrické trakce Elektromobilita v individuální dopravě VYHODNOCENÍ ČÁSTI PRAHA ÚSPORNĚ Požadavky Nařízení vlády 195/2001 Sb Popis úspor ve stávající ÚEK a AP k ÚEK Připomínky k vývoji v letech Zhodnocení vývoje realizací úsporných opatření v období Doporučení pro aktualizaci ÚEK

4 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY 8.6. Úspory energie v domácnostech Průzkum domácností aneb Šetřit může opravdu každý a začít můžete už dnes Mladí, bezdětní Rodina s malými dětmi Rodina s dospívajícími dětmi Rodina s nezávislými dětmi Starší, ekonomicky neaktivní Elektrická energie poradenství PRE přehled Elektrická energie - ukázky výstupů pro domácnosti VYHODNOCENÍ ČÁSTI PRAHA A ALTERNATIVNÍ ZDROJE Závod na energetické využití odpadů (Spalovna Malešice) Skládky komunálního odpadu Perspektivy výstavby komunální bioplynové stanice na likvidaci bioodpadů v Praze Energetické využití kalů z čistíren odpadních vod Alternativní paliva v dopravě Solární energie, tepelná čerpadla a KVET Popis v ÚEK hl. m. Prahy a Akčním plánu k ÚEK hl. m. Prahy Připomínky k vývoji v letech Vyhodnocení aktivit Akčního plánu v oblasti OZE Doporučení pro aktualizaci ÚEK VYHODNOCENÍ ČÁSTI PRAHA VE VÝHLEDU - BILANCE EMISÍ A SPOTŘEBY ENERGIE Způsob sledování a výpočtu emisí v ČR Výstupy a doporučení stávající ÚEK Vývoj v letech Doporučení pro zpracování aktualizované ÚEK VYHODNOCENÍ ČÁSTI PRAHA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Výstupy a doporučení stávající ÚEK Výstupy zpracované SEA k ÚEK hl. m. Prahy (z roku 2003) Současný stav v oblasti ochrany ovzduší a vliv spotřeby paliv a energie Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace Hlavní město Praha Doporučení pro zpracování aktualizované ÚEK VYHODNOCENÍ ČÁSTI PRAHA KONCEPČNÍ - IMPLEMENTACE ÚEK Vyhodnocení Akčního plánu k realizaci Územní energetické koncepce hl. m. Prahy v letech Cíle a opatření Akčního plánu ÚEK Vývoj po roce

5 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY 13. VYHODNOCENÍ ČÁSTI MULTIKRITERIÁLNÍ VYHODNOCENÍ VARIANT ROZVOJE VYHODNOCENÍ ČÁSTI VAZBA ÚEK HL. M. PRAHY NA STÁTNÍ ENERGETICKOU KONCEPCI ČR VYHODNOCENÍ PŘÍLOHY Č.1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV Přehled datových vstupů Databáze REZZO Dodávka tepla Dodávka elektřiny Dodávka zemního plynu Shrnutí zajištění podkladů pro sestavení energetických bilancí VYHODNOCENÍ PŘÍLOHY Č. 2 ÚSPORY ENERGIE, ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING Vývoj potenciálu úspor energie Hodnocení energetické náročnosti budovy podle vyhl. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov založeno na legislativě EU Energetická náročnost budov Nákladově optimální úroveň Novela tepelně-technické normy národní úroveň Norma ČSN Dotace z fondů Vývoj potenciálu pro projekty EPC Změna ekonomických parametrů pro stanovení potenciálu EPC Vývoj trhu EPC Podpora přípravy projektů EPC v rámci programu EFEKT Realizované projekty EPC Vzorová smlouva pro projekt EPC VYHODNOCENÍ PŘÍLOHY Č. 3 OBNOVITELNÉ ZDROJE, DRUHOTNÉ ZDROJE ENERGIE A KVET VYHODNOCENÍ PŘÍLOHY Č. 4 VYBRANÉ ZDROJE A SEKTORY SPOTŘEBY Teplárna Malešice II Elektrárna Mělník I a TN Mělník-Praha Cementárna Radotín Popis ve stávající ÚEK Připomínky k vývoji v letech Doporučení pro aktualizaci ÚEK Elektrárna Mělník Popis ve stávající ÚEK Připomínky k vývoji v letech

6 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY Doporučení pro aktualizaci ÚEK VYHODNOCENÍ PŘÍLOHY Č. 5 REGULAČNÍ NÁSTROJE PRO REALIZACI ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Obsah Přílohy č. 5 k ÚEK Změny v legislativních předpisech od roku Zákon 406/2000 Sb.,, v platném znění a jeho nejvýznamnější nástroje Energetický zákon Problematika připojování a odpojování od soustavy CZT a zákon 458/2000 Sb., v platném znění Novela směrnice o energetické účinnosti dle COM (2011) 370 final Zákon o ochraně ovzduší Environmentální legislativa a zdroje CZT Územně analytické podklady hl. m. Prahy Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Dopad změn legislativy na způsob aktualizace ÚEK a výběr regulačních nástrojů VYHODNOCENÍ PŘÍLOHY Č. 6 LEGISLATIVA SE VZTAHEM K REALIZACI ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE VYHODNOCENÍ PŘÍLOHY Č. 7 INFORMAČNÍ ENERGETICKÉ MODELY A APLIKACE Databázový informační systém Geografické informační vstupy a výstupy Internetová prezentace energetických a emisních bilancí Doporučení pro tvorbu energetických modelů a aplikací při aktualizaci ÚEK VYHODNOCENÍ PŘÍLOHY Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Německo Rakousko Velká Británie VYHODNOCENÍ PŘÍLOHY Č. 9 SPOLEHLIVOST ZÁSOBOVÁNÍ Energetická bezpečnost Energetická bezpečnost české republiky Uhlí Zemní plyn Energetická bezpečnost v platných dokumentech Energetická bezpečnost v posledním zveřejněném návrhu státní energetické koncepce Energetická bezpečnost v platné územní energetické koncepci hlavního města Prahy Situace a promítnutí výsledků vědy a výzkumu do ÚEK hl. m. Prahy a souvisejícího akčního plánu Bezpečnost energetických transformací a distribuce energie

7 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY Zkušenosti z blackoutů posledních let ve světě Doporučení vyšetřovacích komisí Ostrovní provozy s pohledu krizového řízení Vize zodolnění velkých měst Přístup veřejné správy Současný stav Spolehlivost a bezpečnost dodávek energií na státní úrovni Spolehlivost a bezpečnost dodávek energií na lokální úrovni Možnost přechodu do ostrovního provozu Závěr VYHODNOCENÍ PŘÍLOHY Č. 10 SHRNUTÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE PRO RADU HL. M. PRAHY ZÁVĚRY VYHODNOCENÍ REFERENCE SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK Seznam obrázků Seznam tabulek

8 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY SHRNUTÍ VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍ ENERGEICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY PRO RADU HL. M. PRAHY Územní energetická koncepce hlavního města Prahy (dále ÚEK hl. m. Prahy) byla zpracovaná pro období let v roce ÚEK obsahuje všechny části závazně předepsané zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a nařízením vlády 195/2001 Sb., v platném znění k roku Cílem Vyhodnocení ÚEK hl. m. Prahy je naplnit požadavek zákona 406/2000 Sb. ( 4 odst. 7) na vyhodnocení naplňování územní energetické koncepce pořizovatelem nejméně jedenkrát za 4 roky. Vyhodnocení zahrnuje popis vývoje v analyzovaných oblastech energetického hospodářství na území hl. m. Prahy od doby vyhotovení koncepce a identifikuje části koncepce, jež je nutné aktualizovat. Na základě rozsáhlého odborného vyhodnocení lze shrnout, že vzhledem k podstatné změně řady faktorů jak ekonomických, tak technických i legislativních od doby zpracování koncepce, je nutná její podstatná aktualizace. Jak je vidět v tabulkách na následující straně, aktualizováno by mělo být více než 80% obsahu hlavní zprávy ÚEK hl. m. Prahy a více než 70% obsahu jejich příloh. To bude v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., který uvádí, že na základě vyhodnocení koncepce je možné zpracovávat návrhy na její změnu. Kromě toho, že aktualizace ÚEK hl. m. Prahy přinese přesně statisticky popsaný stav energetického hospodářství území hl. m. Prahy, bude mít několik zásadních přínosů: efektivní řešení energetického hospodářství území hl. m. Prahy v podobě nového scénáře rozvoje; využití potenciálu úspor energie a obnovitelných zdrojů; snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší na území hl. m. Prahy a tím i ke zlepšení místní kvality ovzduší; zvýšení bezpečnosti dodávek energie na území hl. m. Prahy; návazně na nově vybraný scénář rozvoje v ÚEK hl. m. Prahy bude také připraven aktualizovaný soubor opatření k prosazení schváleného scénáře rozvoje v Akčním plánu k realizaci ÚEK hl. m. Prahy. Od doby vypracování ÚEK hl. m. Prahy došlo k řadě změn faktorů ovlivňujících využití energie na území hl. m. Prahy. Významný růst cen energie zvýšil ekonomickou efektivnost úsporných opatření a rozšířil tak ekonomicky potenciál úspor energie. Dále tento trend podpořilo snížení investičních výdajů na realizaci úsporných opatření vlivem větší konkurence mezi dodavateli, ekonomickou stagnací posledních let a úspor nákladů z většího rozsahu zavádění technologií. Došlo také ke zpřísnění legislativy, a to zejména v podobě nově zavedených technických předpisů zpřísňujících požadavky na výstavbu a požadavků předpisů k ochraně ovzduší. Potenciál úspor energie identifikovaný v ÚEK byl na území hl. m. Prahy využit jen částečně, a to také díky podpoře z dotačních programů. Proto by v rámci aktualizace ÚEK hl. m. Prahy měla být přijata opatření pro maximální využití existujícího ekonomického potenciálu úspor energie, který přinese rozsáhlé úspory provozních výdajů na energie. Kvalitní projekty úspor energie je možné realizovat i bez nároků na investiční prostředky vlastníků objektů, a to za pomoci vhodné aplikace energetických služeb. Přílohou shrnutí vyhodnocení ÚEK hl. m. Prahy je manažerský souhrn obsahující výčet hlavních zjištění a závěrů vyhodnocení a návrhy na aktualizaci ÚEK hl. m. Prahy

9 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY Tabulka 1 Stručný přehled nutné aktualizace hlavní zprávy ÚEK hl. m. Prahy ( ) Číslo kapitoly Název kapitoly hlavní zprávy ÚEK hl. m. Prahy Rozsah nutné aktualizace 1. Praha v číslech 70% 2. Praha současná - ve spotřebě energie 100% 3. Praha s elektřinou 100% 4. Praha s plynem 100% 5. Praha s teplem 100% 6. Pražská kolektorová síť 30% 7. Praha v dopravě 80% 8. Praha úsporně 100% 9. Praha a alternativní zdroje 71% 10. Praha ve výhledu - bilance emisí a spotřeby energie 100% 11. Praha a životní prostředí 100% 12. Praha koncepční - implementace ÚEK 88% 13. Multikriteriální vyhodnocení variant rozvoje 100% 14. Vazba ÚEK hl.m. Prahy na Státní energetickou koncepci ČR 100% Celkem aktualizace hlavní zprávy ÚEK hl. m. Prahy 89% Tabulka 2 Stručný přehled nutné aktualizace příloh hlavní zprávy ÚEK hl. m. Prahy ( ) Číslo přílohy Název přílohy ÚEK hl. m. Prahy Rozsah nutné aktualizace 1. Energetické bilance současný stav 99% 2. Úspory energie, Energy Performance Contracting 80% 3. Obnovitelné zdroje, druhotné zdroje energie a KVET 32% 4. Vybrané zdroje a sektory spotřeby 70% 5. Regulační nástroje pro realizaci územní energetické koncepce 91% 6. Legislativa se vztahem k realizaci územní energetické koncepce 100% 7. Informační energetické modely a aplikace 100% 8. Zahraniční zkušenosti 80% 9. Spolehlivost zásobování, energetická bezpečnost 100% 10. Shrnutí energetické koncepce pro Radu hl. m. Prahy 89% Celkem aktualizace příloh hlavní zprávy ÚEK hl. m. Prahy 79% 9 225

10 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY ÚVOD MANAŽERSKÝ SOUHRN Úvod Cílem Vyhodnocení ÚEK hl. m. Prahy je naplnit požadavek zákona 406/2000 Sb. ( 4 odst. 7) na vyhodnocení naplňování územní energetické koncepce pořizovatelem nejméně jedenkrát za 4 roky. Vyhodnocení zahrnuje popis vývoje v analyzovaných oblastech energetického hospodářství na území hl. m. Prahy od doby vyhotovení koncepce v letech až do současnosti a identifikuje části koncepce, jež je nutné aktualizovat. Územní energetická koncepce hlavního města Prahy (dále ÚEK) byla vyhotovena dle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění k roku 2004, a obsahuje všechny části závazně předepsané tímto zákonem a nařízením vlády 195/2001 Sb., tj.: a) rozbor trendů vývoje poptávky po energii, b) rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií, c) hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie, d) hodnocení ekonomicky využitelných úspor z hospodárnějšího využití energie, e) řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a posouzení vlivů na životní prostředí. Posouzení vlivů na životní prostředí bylo zpracováno dle zákona 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí a v souladu se Směrnicí č. 2001/42/EC, o hodnocení účinků některých plánů a programů na životní prostředí. V rámci ÚEK hl. m. Prahy byla zpracována podrobná energetická bilance stávajícího stavu poptávky a spotřeby energie na území hl. m. Prahy k roku 2001 včetně produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů do ovzduší v členění dle sektorů spotřeby, velikosti zdrojů a paliva, a to za všechny 864 urbanistické obvody. Byla provedena SWOT analýza stávajícího stavu a navrženy a ve spolupráci s řídícím výborem upřesněny specifické cíle a priority energetické koncepce a navrženo třicet hlavních konkrétních opatření pro realizaci územní energetické koncepce, včetně způsobu implementace a monitorování výsledků. Podrobně byly analyzovány tři scénáře budoucího vývoje poptávky po energii, a to v osmi variantách pokrytí poptávky dodávkou paliv a energie. Energetické a emisní bilance stávajícího stavu i rozvojových variant byly navíc zpracovány jednotlivě i pro všech 57 městských částí. Samotné vyhodnocení je zde předkládáno detailně v rozsahu hlavní zprávy ÚEK hl. m. Prahy a rozsahu všech příloh této zprávy. Přitom zpráva je členěna dle kapitol hlavní zprávy k ÚEK hl. m. Prahy a následovně: 1. Praha v číslech 2. Praha současná ve spotřebě energie 3. Praha s elektřinou 4. Praha s plynem 5. Praha s teplem 6. Pražská kolektorová síť 7. Praha v dopravě 8. Praha úsporně

11 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY 9. Praha a alternativní zdroje 10. Praha ve výhledu bilance emisí a spotřeby energie 11. Praha a životní prostředí 12. Praha koncepční implementace ÚEK 13. Multikriteriální vyhodnocení variant rozvoje 14. Vazba ÚEK hl. m. Prahy na Státní energetickou koncepci ČR Zatímco hlavní výstupy příloh č k ÚEK jsou vyhodnoceny v rámci kapitol hlavní zprávy, další detailnější vyhodnocení je provedeno v navazujících kapitolách č Souhrn vyhodnocení Územní energetická koncepce hlavního města Prahy byla vyhotovena v souladu se zákonem 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění k roku 2004, a obsahuje všechny části závazně předepsané tímto zákonem a nařízením vlády 195/2001 Sb. Na základě vyhodnocení ÚEK hl. m. Prahy lze shrnout, že vzhledem k značné změně řady faktorů jak ekonomických, tak technických i legislativních od doby zpracování koncepce v letech do dnešního dne, je nutná její podstatná aktualizace. Na základě expertního vyhodnocení naplňování jednotlivých částí Územní energetické koncepce hlavního města Prahy zpracované na období let bylo odhadnuto, že je potřebné provést aktualizaci kapitol hlavní zprávy z více než 80% a aktualizaci jejich příloh z více než 70% (viz Tabulka 3 Přehled nutné aktualizace hlavní zprávy ÚEK hl. m. Prahy ( )). Co se týče Akčního plánu k realizaci ÚEK hl. m. Prahy, návazně na nově vybraný scénář rozvoje by měl být také připraven aktualizovaný soubor opatření k prosazení schváleného scénáře. Níže jsou shrnuty hlavní výsledky vyhodnocení ÚEK hl. m. Prahy v členění dle kapitol ÚEK. 1. Praha v číslech První kapitola vyhodnocuje vývoj vstupních parametrů energetické koncepce včetně relevantního okolí, jako např. aktuální demografický vývoj a aktuální vývoj klimatických podmínek. Ačkoliv počet obyvatel v Praze od poloviny devadesátých let klesal, od roku 2001 se tento pokles zastavil a došlo naopak k růstu. Současný počet obyvatel v Praze je V porovnání s rokem 2001, který byl výchozím rokem poslední ÚEK hlavního města Prahy, došlo k nárůstu počtu trvale bydlících obyvatel o cca 7,5 % Nová bytová výstavba v Praze zaznamenala po roce 2000 rozvoj. V průběhu roku 2010 v hl. m. Praze pokračoval pokles bytové výstavby nastolený v roce 2008, který ukončil několikaleté období růstu a tak došlo opětovně k poklesu bytové výstavby. Celkový roční vývoj v hlavním městě byl do určité míry nerovnoměrný, na jedné straně poklesla nově zahájená výstavba, ale na druhé straně vzrostl počet dokončených bytů. V roce 2010 v hl. m. Praze vzrostl počet dokončených bytů oproti roku 2002 o téměř 92 % (6 151 dokončených bytů). Ve struktuře dokončených bytů bylo 86 % realizováno v bytových domech, 11 % v rodinných domcích a zbytek v ostatních budovách. Od roku 2001 (výchozí datový rok poslední ÚEK) do roku 2010 bylo na území hlavního města Prahy dokončeno celkově bytů. Nejvíce bytů se dokončilo v roce 2007, kdy bylo v Praze realizováno rekordních bytů. Analýza dat dospěla k závěru, že je nutné do aktualizace ÚEK hl. m. Prahy zapracovat výsledky posledního sčítání lidu, bytů a domů SLDB 2011 a vyhodnotit vývoj ve struktuře zástavby (materiál obvodových stěn, stáří, průměrná vytápěná plocha, způsob vytápění)

12 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY 2. Praha současná ve spotřebě energie V rámci druhé kapitoly zprávy bylo provedeno vyhodnocení energetických toků v kontextu energetických bilancí a jednotlivých segmentů jako je průmysl, doprava, nevýrobní sféra, obyvatelstvo, apod. na základě podkladů, které jsou zpracovávány v rámci přípravy dat pro Ročenku Praha ŽP a údajů dostupných z výročních zpráv distribučních společností (PT, a.s., PP, a.s. a PRE, a.s.). V mezidobí 2001 (výchozí rok ÚEK) a 2010 došlo k významnému poklesu spotřeby paliv, spalovaných na území hl. m. Prahy a naopak k nárůstu spotřeby energie (jak tepla, tak elektřiny), které jsou vyráběny ve zdrojích mimo území hl. m. Prahy. Spotřeba tuhých paliv klesla za uvedené období na cca 72,6 %, spotřeba kapalných paliv na cca 21,9 % a plynných paliv na 79,5 %. Naopak využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie (OZE) vzrostlo na 133 % oproti roku Pokles spotřeby fosilních paliv je v případě tuhých paliv dán především vytěsňováním tuhých paliv vlivem rozšiřující se plošné plynofikace zástavby, jednak poklesem spotřeby tuhých paliv v cementárně Radotín, reflektujícím množství výroby a modernizaci provozu výroby. V rámci aktualizace ÚEK by měla být sestavena bilance pro vyhodnocení vývoje jednotlivých segmentů spotřeby (průmysl, nevýrobní sféra, obyvatelstvo) od roku 2001 do současnosti na základě podrobných vstupních údajů od správců dat, především energetických rozvodných společností (PRE, a.s., Pražská teplárenská, a.s., Pražská plynárenská, a.s.) a databází REZZO. Z výsledků analýzy vývoje struktury spotřeby paliv a energie od roku 2001 a zahrnutím změn nově koncipovaného Územního plánu hlavního města Prahy oproti územnímu plánu z roku 1999, bude nutné provést verifikaci scénářů predikce vývoje spotřeby paliv a energie v současně platné ÚEK. 3. Praha s elektřinou Třetí kapitola je věnována vyhodnocení elektroenergetického systému města z pohledu výroby, přenosu, distribuce, bezpečnosti, obchodu a spotřeby elektrické energie. Oproti výchozímu stavu platné ÚEK (rok 2001) došlo ve struktuře elektroenergtického systému v období k zásadním změnám v souladu s evropskou legislativou byl v roce 2004 zahájen proces unbundlingu původní společnosti PRE, a.s., tj. oddělení regulovaných a neregulovaných činností, což znamenalo faktické rozdělení společnosti na dva nezávislé subjekty. V roce 2010 došlo též k výrazné změně akcionářské struktury. Společnost EnBW převzala 41 % akcií Pražské energetiky, a.s., od společnosti Energetický a průmyslový holding a získala tak přímo a prostřednictvím Holdingu PRE ve společnosti obchodní podíl ve výši přibližně 70%. Mezi oběma největšími akcionáři, tedy mezi EnBW a Hlavním městem Prahou byla uzavřena smlouva o spolupráci, jejímž cílem je podpořit další strategický rozvoj Pražské energetiky, a. s. Z hlediska provozu zasáhly elektroenergetický systém v mezidobí negativně nejprve povodně roku 2002, jednak počínaje rokem 2009 všeobecná ekonomická krize. I přesto spotřeba elektřiny na území hlavního města Prahy má od roku 2001 do roku 2010 neustále vzrůstající trend ve všech kategoriích odběratelů. Zatímco však u domácností je tento nárůst pozvolný od roku 2001 do roku 2010 o cca 12 %, tak u podnikatelského maloodběru je to o cca 29 % a u velkoodběru dokonce o cca 38 %. Aktualizace ÚEK by měla analyzovat příčiny tohoto rozdílného trendu vývoje ve spotřebě elektřiny od roku 2001 do současnosti v jednotlivých spotřebitelských kategoriích (MOO, MOP, VO) na základě vyhodnocení jednotlivých segmentů spotřeby (průmysl, nevýrobní sféra, obyvatelstvo). Z celkových podkladových dat od PRE, a.s. by měly být vyčleněny pouze údaje za spotřebu elektřiny, realizovanou na území hlavního města Prahy (PRE, a.s. dodává elektřinu i na území města Roztoky u Prahy)

13 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY 4. Praha s plynem V rámci čtvrté kapitoly bylo provedeno vyhodnocení plynárenských systémů z pohledu výroby, přenosu, distribuce, bezpečnosti, obchodu a spotřeby plynu. Obdobně jako v elektroenergetickém systému i v systému plynárenském došlo k výrazné strukturální změně původní společnosti Pražská plynárenská, a.s. od 1. ledna 2007 k plnému otevření trhu se zemním plynem v České republice a činnost zahájila dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., čímž byl splněn legislativní požadavek na právní oddělení regulované činnosti distribuce zemního plynu od obchodu s touto komoditou. V témže roce zahájila Pražská plynárenská, a. s. projekt na podporu užití stlačeného zemního plynu (CNG) pro pohon automobilů. Z hlediska provozu se i do plynárenského systému v mezidobí negativně promítly dopady povodní roku 2002 a všeobecná ekonomická krize v posledních letech. I přes neustálý nárůst nových odběratelů zemního plynu, způsobený jednak připojováním nové zástavby, jednak pokračující plošnou plynofikací a zahušťováním stávajících odběrů, celková spotřeba zemního plynu trvale klesá. V jednotlivých odběratelských kategoriích má však vývoj v posledních 10 ti letech rozdílný trend. Zatímco spotřeba zemního plynu v kategorii domácnosti osciluje vlivem působení klimatických podmínek kolem původní hodnoty (v roce 2010 vykazuje oproti roku 2001 pokles o 2,1 %), tak spotřeba ve velkoodběru trvale klesá ( 24 %). Opačný trend vykazuje spotřeba v maloodběru, který vykazuje nárůst +42 %. Aktualizace ÚEK by měla zodpovědět otázky, do jaké míry má na vykazované trendy vývoje vliv cenová politika, odstavování spalovacích zdrojů (v souvislosti s rozšiřování Pražské teplárenské soustavy Mělník Praha), pokles energetické náročnosti budov a regulace otopných soustav v souvislosti s energetickými audity či nárůst spotřeby v důsledku realizace nové zástavby. Aktualizace by měla analyzovat příčiny rozdílného trendu vývoje ve spotřebě zemního plynu od roku 2001 do současnosti v jednotlivých spotřebitelských kategoriích (DOM, MO, VO) na základě vyhodnocení jednotlivých segmentů spotřeby (průmysl, nevýrobní sféra, obyvatelstvo) na základě podkladových dat od Pražské plynárenské. S využitím podkladů o způsobu užití zemního plynu (vytápění, ohřev TV, vaření a technologie) by měly být vyhodnoceny trendy vývoje spotřeby po přepočtu na průměrné (srovnatelné) klimatické podmínky otopného období. 5. Praha s teplem Pátá kapitola je věnována vyhodnocení teplárenských soustav města z pohledu výroby, distribuce, bezpečnosti a spotřeby tepelné energie. V rámci provozování teplárenské soustavy se na území hlavního města v posledním desetiletí neustále zvyšuje podíl tepla, vyrobeného v centrálním zdroji mimo území města. V návaznosti na přepojení plynových blokových kotelen na Jižním Městě na tepelný napáječ Mělník Praha v letech se v mezidobí rozšířily oblasti vytápěné mělnickým teplem o Modřany, Krč, Lhotku, Libuš, Invalidovnu a Petrovice. Počet tepelných zdrojů, provozovaných Pražkou teplárenskou, a.s. na území hlavního města Prahy tak klesl o cca 22 %. Celková spotřeba tepla ze soustav centrálního zásobování teplem má od roku 2001 sestupný trend rychleji klesá spotřeba v bytových objektech (v roce 2010 o cca 14,4 % oproti roku 2001) než v nebytových ( 0,6 %). Aktualizace ÚEK by měla přinést analýzu příčin tohoto poklesu a vysvětlení disproporce mezi bytovými a nebytovými objekty. Měla by analyzovat vývoj ve spotřebě tepla ze soustavy centralizovaného zásobování teplem (CZT) od roku 2001 do současnosti v jednotlivých spotřebitelských kategoriích (byty, nebyty) na základě vyhodnocení jednotlivých segmentů spotřeby (průmysl, nevýrobní sféra, obyvatelstvo). Z podkladů od Pražské teplárenské, a.s. o rozšiřování Pražské teplárenské soustavy (využití tepla z elektrárny Mělník) by měla být provedena verifikace předpokladů rozvoje sítí CZT a vytěsňování spalovacích procesů z území města (pokračujícího přepojování zdrojů CZT na tepelný napáječ Mělník

14 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY Praha) včetně vyhodnocení ekologického přínosu. Dále s využitím podkladů o způsobu užití tepla ze soustavy CZT (vytápění, ohřev TV, technologie) by měl být vyhodnocen trend vývoje spotřeby po přepočtu na průměrné klimatické podmínky otopného období. 6. Pražská kolektorová síť Rozvoj kolektorové sítě, jež je budována v hlavním městě Praze průběžně od r. 1969, je iniciován a finančně podporován Magistrátem hl. města Prahy, který zahrnul budování kolektorové sítě do svého strategického plánu vydaného v r Tento trend nadále pokračuje, o čemž svědčí i budování kolektorů Hlávkův most, Revoluční, Centrum Smíchov. Ty doplní stávající funkční kolektory C1 vedoucí z I.P. Pavlova na Senovážné náměstí zásobující odbočkou i Anenské náměstí, C1 A vedoucí mezi Příkopy a Státní operou, zásobeny jsou Rudolfinum, Nová Radnice, Václavské náměstí a Karlovo náměstí. Nově budovaný kolektor Revoluční propojí existující kolektory Příkopy a Nábřeží L. Svobody. Vzhledem k vývoji výstavby kolektorů v posledním desetiletí a také nutnosti prověřit ekonomickou výhodnost a potřebu instalace dalších kolektorů, je vhodné provést aktualizaci ÚEK i v této části. 7. Praha v dopravě V této kapitole bylo provedeno na základě veřejně přístupných zdrojů hodnocení plnění opatření ÚEK v dopravě. K dopravě se vztahují opatření 2.7 a 2.9, která ukládají úkoly z oblasti snížení energetické náročnosti a snížení emisní zátěže města. Následující úkoly byly splněné ve stanovených termínech: nákup 2 hybridních autobusů (velkokapacitní), nákup 35 svozových vozidel s pohonem na CNG, repase vozů metra linky B zbývá posledních 14 souprav (stav 2010) a přestavba tramvají T 3 probíhá průběžně s tím, u části se počítá s vyřazení po dodání tramvají T 15 (nebudou tedy již repasovány). Zásadní novelizaci lze doporučit v oblasti aktualizace statistických dat, zapracování změny vozového parku IAD ve prospěch dieselových motorů a zapracování zásad územního rozvoje kraje a nového investičního plánu. Je nutné provést aktualizaci statistických dat do roku 2010 v souvislosti se změnou metodiky zjišťování a vykazování dat dle EUROSTATU. Došlo k zásadní změně dělby dopravních výkonů mezi vnějším a vnitřním kordonem. Také je nutné aktualizovat údaje dle nejnovějších statistických zdrojů (REZZO4, Ročenka dopravy ministerstva dopravy, Ročenka dopravy hl. m. Prahy, Výroční zpráva Dopravního podniku hl. m. Prahy). Došlo také k zásadní změně poměru palivové základny ve prospěch dieslových agregátů, jenž má výrazný dopad na měrné spotřeby paliva. Je nutné provést aktualizaci dopravních výkonů v souvislosti se změnou dopravní infrastruktury hl. m. Prahy a přilehlého regionu (SOKP). Od vzniku ÚEK došlo ke změnám legislativy zejména v oblasti územního plánování. To mělo dopad na Územní plán Prahy, respektive ke vzniku zásad územního rozvoje. Další dopady měla a má změna priorit investiční politiky Hlavního města Prahy, tzn. výstavba nových tratí kolejové dopravy a zavedení Pražské integrované dopravy. Část této kapitoly věnovaná železniční dopravě by měla být aktualizována s ohledem na zavedení linek s taktovou dopravou. 8. Praha úsporně Pořád platí, tak jak se uvádí v Příloze č. 2 ÚEK, že energetická náročnost v konečné spotřebě energie je v České republice značně vyšší než ve většině členských zemí EU. Značný potenciál úspor energie identifikovaný v ÚEK byl však na území hl. m. Prahy využit v posledních letech jen částečně. Od roku 2003 došlo k řadě změn faktorů ovlivňujících potenciál úspor energie a jeho strukturu, a proto je nutné provést aktualizaci potenciálu vzhledem k novému vývoji. Jedním z nejvýznamnějších faktorů rozšiřujících potenciál úspor energie byl významný růst cen energie, jenž podpořil

15 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY ekonomickou efektivnost energetických úspor. Dále investiční výdaje na realizaci úsporných opatření se snížily vlivem větší konkurence mezi dodavateli, k čemu v posledních letech přispěla i ekonomická stagnace. Mnohé výrobky, technologie i práce se stávají běžnějšími a dochází tak k úsporám nákladů z rozsahu. Snížení investičních výdajů těchto opatření způsobilo, že se stala ekonomicky efektivnějšími oproti stavu z před deseti let a dostaly se tak do kategorie tržně realizovatelného potenciálu. Došlo také ke zpřísnění legislativní požadavků, a to zejména ve spojení s nově zavedenými technickými předpisy (ČSN Tepelná ochrana budov a Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov) zpřísňujícími požadavky na výstavbu v České republice. Část energeticky efektivního potenciálu byla na území hl. m. Prahy využita díky podpoře z dotačních programů (Zelená úsporám, OPŽP), nicméně došlo tak jen k částečnému využití tržního a ekonomického potenciálu energetických úspor, tak jak byl identifikován v ÚEK, a proto by měly být přijaty opatření pro jeho razantně větší využívání. Zejména by měla být vypracována strategie využívání a podpory realizace projektů úspor energie za pomocí metody energetických služeb se zárukou (EPC) jenž je výjimečná tím, že umožňuje realizovat projekty bez potřeby investičních prostředků na straně vlastníků objektů. Aktualizace ÚEK by měla zahrnout v návaznosti na požadavky Nařízení vlády č.195/2001 Sb. také potenciál úspor energie nejen ve spotřebitelských sektorech, ale také u výrobních a distribučních systémů zejména úspory ve výrobě a distribuci tepla, ale také ve výrobě a distribuci elektřiny, případně v distribuci zemního plynu. Potenciál by měl být vyčíslen minimálně v rozsahu příloh nařízení vlády jako technicky dostupný a ekonomicky realizovatelný. 9. Praha a alternativní zdroje V rámci této kapitoly byl vyhodnocen vývoj v oblasti alternativních zdrojů za dobu od vypracování ÚEK. V oblasti zpracování odpadů došlo k významné změně v Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v roce 2010 kdy po spuštění kogenerační jednotky do zkušebního provozu došlo k navýšení ročního objemu zpracování odpadu z t zhruba o jednu třetinu. Kogenerace vyrábí nejen tepelnou, ale i elektrickou energii v objemu ekvivalentním spotřebě přibližně pražských domácností. Proto je v této souvislosti nutné provést aktualizaci bilančních toků využívaného tuhého komunálního odpadu pro výrobu energie. Také je nutné aktualizovat ÚEK vzhledem k implementované evropské legislativě zejména v oblasti ukládání biologicky rozložitelných odpadů, provozování skládek komunálních odpadů a energetického využívání skládkových plynů. Také je vhodné aktualizovat přístup k podpoře využití bioplynu jako alternativního paliva pro dopravu. Energetické využití čistírenských kalů produkovaných při procesech čištění odpadních vod na území hl. města od data zpracování ÚEK nedoznalo přílišných změn. Nadále je jeho energetický potenciál omezen na využití cestou anaerobní fermentace na ÚČOV na Císařském ostrově pro výrobu elektřiny a tepla, které jsou v plném množství využívány pro potřeby čistírny. Bude li provoz kalové koncovky na ústřední čistírně zachován, nabízí při odpovídajících technických opatřeních možnost vyšší míry autonomie čistírny, co se týče spotřeby elektřiny (produkce až 40 GWh/rok), možnost dodávat relativně významné množství tepla mimo její areál. Dle ÚEK nebylo očekáváno masové rozšíření fotovoltaických systémů, které se díky později nastavené podpoře a klesajícím investičním nákladům stalo realitou. Proto je zapotřebí výpočty výroby elektřiny ze solární energie plně aktualizovat. Naopak, v oblasti termických solárních systémů je ÚEK optimističtější než v oblasti fotovoltaiky. Předpoklad ÚEK ve výši 120 GWh roční výroby tepla ze solárních kolektorů bude nezbytné ověřit. Také některé uváděné technické údaje se za posledních 10 let významně změnily a je je nutné aktualizovat

16 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY Jako zdroj nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla jsou v Hlavní zprávě ÚEK uvedeny zemní kolektory, zemní vrty, voda a vzduch. Využití jmenovitého topného výkonu tepelných čerpadel je bráno jen 2000 h/r. Tyto údaje by mělo být přepočteno. Na území Prahy se jedná především o aplikaci tepelných čerpadel, které jako zdroj nízkopotenciálního zdroje tepla využívají okolního prostředí. Instalace tepelných čerpadel pro využití odpadního tepla v průmyslu nebo terciární sféře (především nemocnice) je třeba vzhledem k četnosti výskytu vhodných zdrojů a jejich technické využitelnosti považovat za okrajové. Z počtu instalací tepelných čerpadel v období let tvoří tepelná čerpadla vzduch voda prakticky dvě třetiny všech instalovaných. Lze předpokládat, že přibližně stejné rozdělení zájmu o jednotlivé druhy tepelných čerpadel bude platné i pro Prahu. Navrhujeme úplnou aktualizaci této části zprávy. Také je nutné aktualizovat závěry a zapracování doporučení odborných studií v oblasti využití CNG a elektromobility s ohledem na zasazení konceptu inteligentních sítí do aktualizace ÚEK z pohledu využití elektromobility jako regulačního prvku distribuční soustavy. 10. Praha ve výhledu bilance emisí a spotřeby energie Kapitola posuzuje ÚEK v kontextu emisí souvisejících zejména se spotřebou energie, a to včetně vlivu dopravy. ÚEK hl. m. Prahy uvádí emisní bilance z roku 2001, jenž byly zpracovány za všechny skupiny spalovacích a technologických zdrojů a také za mobilní zdroje dopravu. Byly zpracovány za hl. m. Prahu jako celek a také za 57 městských částí a po urbanistických obvodech. Zdroje byly zachyceny v GIS. Podrobné členění bilancí emisí je nezbytné zejména pro možnost analýzy dopadů variant rozvoje zásobování územního celku palivy a energií na kvalitu ovzduší a potřebný rozvoj energetických systémů v dané lokalitě. Emise z výroby a spotřeby paliv a energie odpovídají spotřebě energie, legislativním předpisům vztahujícím se ke spalovacím zdrojům, regulaci zdrojů stacionárních, tak mobilních, apod. Výpočty emisních bilancí se budou odlišovat od výpočtu v původní ÚEK vzhledem k přísnějším emisním limitům a dalším odlišnostem v emisních faktorech. Vlastní scénáře vývoje spotřeby paliv a energie se budou také odlišovat od scénářů uvedených v ÚEK. Proto by měla být celá kapitola aktualizována tak, že výchozí stav a očekávaný vývoj spotřeby paliv a energie bude reflektován v nově formulovaných scénářích (jak v konečné spotřebě tak ve spotřebě primární). S tím se také změní výsledné výhledové bilance emisí. 11. Praha a životní prostředí Kapitola posuzuje ÚEK z hlediska dopadů na životní prostředí. V této kapitole jsou vyhodnoceny podíly jednotlivých kategorií zdrojů (REZZO 1 4) na emisích v hl. městě Praze od roku Byly vyhodnoceny jak emise na území města, tak také emise vyvolané spotřebou tepla, které je dodáváno z Elektrárny Mělník I (emise na území Středočeského kraje). Emise základních škodlivin byly podrobně rozčleněny s využitím OKEČ do sektorů spotřeby. Bylo uvedeno hodnocení stavu v kvalitě ovzduší v roce 2001 pro jednotlivé základní škodliviny. Tuto část by měla být aktualizována na nový výchozí rok, který se odlišuje od předpokládaného vývoje ve scénáři II. Výchozí rok bude v bilanční i popisné části plně upřesněn a doplněn a také bude aktualizován popis kvality ovzduší v návaznosti na zpracované dokumenty hl. m. Prahy v této oblasti. Bude vyhodnocen i možný dopad scénářů rozvoje na kvalitu ovzduší, aktualizace zahrne i programy, kterými hl. m. Praha podporuje vytěsňování tuhých paliv

17 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY 12. Praha koncepční implementace ÚEK V této kapitole je posouzen návrh scénářů rozvoje energetického hospodářství na území hl. m. Prahy. celkový rozsah a vliv navržených opatření, úspěšnost implementace ÚEK a monitoring výsledků, včetně vyhodnocení výsledků multikriteriálního vyhodnocení variant rozvoje. Závěrem je také provedeno porovnání souladu ÚEK se Státní energetickou koncepcí ČR. Akční plán (AP) k ÚEK hl. m. Prahy byl vypracován v roce 2006 pro období let 2007 až Akční plán vycházel ze základních strategických dokumentů města, které spolu s ÚEK tvořil Strategický plán pro hl. m. Prahu, Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace hlavní město Praha a Studie spolehlivosti a strategické bezpečnosti v energetice. Akční plán respektuje v navrhovaných opatřeních závěry uvedené v koncepčních materiálech a jejich doporučení. AP vycházel z priorit v oblasti rozvoje energetické infrastruktury, podpory úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Výsledkem provedeného hodnocení je následující souhrn doporučení: Je nezbytné aktualizovat scénáře zabezpečení rozvoje energetického hospodářství návazně na návrh variant / scénářů rozvoje energetického hospodářství na území hl. m. Prahy, který bude respektovat rozsah VN č. 195/2001 Sb., cíle a priority rozvoje energetického hospodářství podle potřeb hl. m. Prahy a priorit územního a strategického rozvoje. Návazně na nově vybraný scénář rozvoje by pak měla být aktualizována opatření k prosazení schváleného scénáře/varianty. K aktualizovaným opatřením k realizaci ÚEK budou také aktualizovány ukazatele pro její monitoring. Zásady pro určení priorit a výběr opatření budou vycházet z aktualizovaných cílů ÚEK. Nepředpokládáme významné změny v prioritách ÚEK, ale změny budou nutné v navrhovaných opatřeních vzhledem k vývoji v politických prioritách (předpokládané priority SEK) a v legislativě. ÚEK bude také provázána na ostatní strategické dokumenty města, které byly v době existence ÚEK vytvořeny (Strategie města, Zásady územního rozvoje, Programy zlepšení kvality ovzduší a další). Části této kapitoly (opatření) navrhujeme zařadit do kapitoly Opatření uplatnitelná pořizovatelem koncepce na závěr, po výběru doporučeného scénáře rozvoje energetického hospodářství na území hl. m. Prahy a jejich vybraných částí. Návrh na založení energetické agentury jako jedno z opatření pro realizaci ÚEK a jejího AP byl s městem diskutován a byl vytvořen podrobný návrh na založení agentury. Její založení je jedním z opatření, které město Praha plně rozpracovalo, ustavení agentury ale nebylo prozatím městem schváleno. Proto by mělo být ustavení agentury projednáno pro zařazení do aktualizované ÚEK. V podrobném návrhu na založení ENAP je navržen i způsob financování jejích činností. Vychází z původní ÚEK ale je navržen podrobně. Zařazení této kapitoly do aktualizované ÚEK bude projednáno s Magistrátem hl. m. Prahy. Monitoring souvisí s navrženými opatřeními k realizaci ÚEK hl. m. Prahou a dalšími partnery a bude aktualizován v návaznosti na nově navrhovaná opatření. Opatření a také nástroje budou vycházet z platné a připravované legislativy. 13. Multikriteriální vyhodnocení variant rozvoje Celá kapitola ÚEK věnována multikriteriálnímu vyhodnocení variant rozvoje musí být aktualizována podle nově navržených variant rozvoje energetického hospodářství. Kapitola by měla předcházet návrhu opatření k realizaci a prosazení navrhovaného (vybraného a schváleného) scénáře rozvoje energetického hospodářství

18 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY 14. Vazba ÚEK hl. m. Prahy na Státní energetickou koncepci ČR Státní energetická koncepce, na kterou se odkazuje a kterou analyzuje v této kapitole stávající ÚEK hl. města Prahy, nebyla aktualizována od roku Navržené aktualizace nebyly schváleny. Další aktualizace Státní energetické koncepce bude provedena pravděpodobně v roce 2012, a proto je také v tomto roce vhodná doba pro aktualizaci ÚEK tak aby byla v souladu s nově aktualizovanou Státní energetickou koncepcí. Tabulka 3 Přehled nutné aktualizace hlavní zprávy ÚEK hl. m. Prahy ( ) Č. Název kapitoly hlavní zprávy Části, které je nutné aktualizovat Rozsah nutné aktualizace (%) Podíl části (%) Celkem aktualizace hlavní zprávy ÚEK hl. m. Prahy 89% 100% 1 Praha v číslech V rámci aktualizace ÚEK zapracovat výsledky posledního sčítání lidu, bytů a domů SLDB Kromě demografie vyhodnotit vývoj ve struktuře zástavby (materiál obvodových stěn, stáří, průměrná vytápěná plocha, způsob vytápění). 2 Praha současná - ve spotřebě energie 3 Praha s elektřinou Na základě podrobných vstupních údajů od správců dat, především energetických rozvodných společností (PRE, a.s., Pražská teplárenská, a.s., Pražská plynárenská, a.s.) a databází REZZO, sestavit bilance pro vyhodnocení vývoje jednotlivých segmentů spotřeby (průmysl, nevýrobní sféra, obyvatelstvo) od roku 2001 do současnosti. Z výsledků analýzy vývoje struktury spotřeby paliv a energie od roku 2001 a zahrnutím změn nově koncipovaného Územního plánu hlavního města Prahy (který by mohl vstoupit v platnost v letošním roce) oproti ÚP z roku 1999, provést verifikaci scénářů predikce vývoje spotřeby paliv a energie v současně platné ÚEK. Analyzovat příčiny rozdílného trendu vývoje ve spotřebě elektřiny od roku 2001 do současnosti v jednotlivých spotřebitelských kategoriích (MOO, MOP, VO) na základě vyhodnocení jednotlivých segmentů spotřeby (průmysl, nevýrobní sféra, obyvatelstvo). Z celkových podkladových dat od PRE, a.s. vyčlenit pouze spotřebu elektřiny, realizovanou na území hlavního města Prahy (PRE, a.s. dodává elektřinu i na území města Roztoky u Prahy). 4 Praha s plynem Analyzovat příčiny rozdílného trendu vývoje ve spotřebě zemního plynu od roku 2001 do současnosti v jednotlivých spotřebitelských kategoriích (DOM, MO, VO) na základě vyhodnocení jednotlivých segmentů spotřeby (průmysl, nevýrobní sféra, obyvatelstvo). Z celkových podkladových dat od Pražské plynárenské, a.s. vyčlenit pouze spotřebu zemního plynu, realizovanou na území hlavního města Prahy (PP, a.s. dodává zemní plyn i do přilehlých obcí ve Středočeském kraji). S využitím podkladů o způsobu užití zemního plynu (vytápění, ohřev TV, vaření a technologie) vyhodnotit trend vývoje spotřeby po přepočtu na průměrné (srovnatelné) klimatické podmínky otopného období. 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

19 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY 5 Praha s teplem Analyzovat vývoje ve spotřebě tepla ze soustavy centralizovaného zásobování teplem (CZT) od roku 2001 do současnosti v jednotlivých spotřebitelských kategoriích (byty, nebyty) na základě vyhodnocení jednotlivých segmentů spotřeby (průmysl, nevýrobní sféra, obyvatelstvo). Z podkladů od Pražské teplárenské, a.s. o rozšiřování Pražské teplárenské soustavy (využití tepla z elektrárny Mělník) provést verifikaci předpokladů rozvoje sítí CZT a vytěsňování spalovacích procesů z území města (pokračujícího přepojování zdrojů CZT na tepelný napáječ Mělník-Praha) včetně vyhodnocení ekologického přínosu. S využitím podkladů o způsobu užití tepla ze soustavy CZT (vytápění, ohřev TV, technologie) vyhodnotit trend vývoje spotřeby po přepočtu na průměrné (srovnatelné) klimatické podmínky otopného období. 100% 100% 6 Pražská kolektorová síť Rozvoj kolektorové sítě, jež je budována v hlavním městě Praze průběžně od r. 1969, je iniciován a finančně podporován Magistrátem hl. města Prahy, který zahrnul budování kolektorové sítě do svého strategického plánu vydaného v r Tento trend nadále pokračuje, o čemž svědčí i budování kolektorů Hlávkův most, Revoluční, Centrum-Smíchov. Ty doplní stávající funkční kolektory C1 vedoucí z IP Pavlova na Senovážné náměstí zásobující odbočkou i Anenské náměstí, C1 A vedoucí mezi Příkopy a Státní operou, zásobeny jsou Rudolfinum, Nová Radnice, Václavské náměstí a Karlovo náměstí. Nově budovaný kolektor Revoluční propojí existující kolektory Příkopy a Nábřeží L. Svobody.Vzhledem k vývoji výstavby kolektorů v posledním desetiletí a také nutnosti prověřit ekonomickou výhodnost a potřebu instalace dalších kolektorů, je vhodné provést aktualizace ÚEK i v této části. 30% 100% 7 Praha v dopravě 80% 100% Energetická bilance - současný stav Individuální automobilová doprava Městská hromadná doprava Železniční doprava Aktualizace statistických dat do roku 2010 v souvislosti se změnou metodiky zjišťování a vykazování dat dle EUROSTATU. Došlo k zásadní změně dělby dopravních výkonů mezi vnějším a vnitřním kordonem. Aktualizace údajů dle nejnovějších statistických zdrojů - REZZO4, Ročenka dopravy ministerstva dopravy, Ročenka dopravy hl. m. Prahy, Výroční zpráva Dopravního podniku hl. m. Prahy. Zásadní změna poměru palivové základny ve prospěch dieslových agregátů, jenž má výrazný dopad na měrné spotřeby paliva. Aktualizace dopravních výkonů v souvislosti se změnou dopravní infrastruktury hl. m. Prahy a přilehlého regionu (SOKP). Od vzniku ÚEK došlo ke změnám legislativy zejména v oblasti územního plánování. To mělo dopad do Územního plánu Prahy, respektive ke vzniku Zásad územního rozvoje kraje (ZUR). Další dopady měla a má změna priorit investiční politiky Hlavního města Prahy, tzn. výstavba nových tratí kolejové dopravy a zavedení Pražské integrované dopravy. 100% 20% 80% 10% 80% 60% Zavedení linek s taktovou dopravou 40% 10%

20 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY 8 Praha úsporně Aktualizace zahrne také kapitolu k úsporám energie. Tato kapitola v návaznosti na požadavky Nařízení vlády č.195/2001 Sb. zahrne potenciál úspor energie nejen ve spotřebitelských sektorech, ale také u výrobních a distribučních systémů - zejména úspory ve výrobě a distribuci tepla, ale také ve výrobě a distribuuci elektřiny, případně v distribuci zemního plynu. Potenciál bude vyčíslen min. v rozsahu příloh Nařízení vlády jako technicky dostupný a ekonomicky nadějný. 9 Praha a alternativní zdroje 100% 100% 71% 100% Závod na energetické využití odpadů - Spalovna TKO Malešice Skládky komunálního odpadu Perspektivy výstavby komunální bioplynové stanice Energetické využití kalů z čistíren odpadních vod Solární energie Teplo okolního prostředí a jeho využití tepelnými čerpadly Aktualizace bilančních toků využívaného TKO a výroby energie v souvislosti se zprovozněním kombinované výroby elektřiny a tepla. Změna ekonomických a technických parametrů provozu zařízení - technologie čištění spalin, parametrizace výstupů. Optimalizace provozu zdroje (výroba tepla a elektřiny) v rámci městského energetického systému. Aktualizace v návaznosti na implementaci evropské legislativy zejména v oblasti ukládání biologicky rozložitelných odpadů, provozování skládek komunálních odpadů a energetického využívání skládkových plynů. 80% 15% 20% 10% Využití bioplynu jako alternativního paliva pro dopravu 20% 15% Čistírenské kaly - popisná část ÚEK s návrhy předpokládající budoucí podobu ÚČOV Praha, kde jsou dnes kaly energeticky využívány. Energetické využití čistírenských kalů produkovaných při procesech čištění odpadních vod na území hl. města od data zpracování ÚEK nedoznalo přílišných změn. 80% 15% Dle ÚEK nebylo očekáváno masové rozšíření fotovoltaických systémů, ale díky později nastavené podpoře a klesajícím investičním nákladům byl vývoj v této oblasti v posledních letech přesně opačný. Je zapotřebí výpočty výroby elektřiny ze slunce plně aktualizovat. Naopak v oblasti termických solárních systémů je ÚEK optimističtější než v oblasti fotovoltaiky. Předpoklad v ÚEK je cca 120 GWh/rok tepla vyrobeného solárními kolektory. Tento předpoklad bude nezbytné ověřit. Také některé uváděné technické údaje se za posledních 10 let významně změnily - aktualizace zahne výpočty i text. 100% 15% Jako zdroj nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla jsou v Hlavní zprávě ÚEK uvedeny zemní kolektory, zemní vrty, voda a vzduch. Využití jmenovitého topného výkonu tepelných čerpadel je bráno jen 2000 h/r. Tyto údaje bude třeba přepočíst. Na území Prahy se jedná především o aplikaci tepelných čerpadel, které jako zdroj nízkopotenciálního zdroje tepla využívají okolního prostředí. Instalace tepelných čerpadel pro využití odpadního tepla - v průmyslu nebo terciární sféře (především nemocnice) - je třeba vzhledem k četnosti výskytu vhodných zdrojů a jejich technické využitelnosti považovat za okrajové. Z počtu instalací tepelných čerpadel v období let tvoří tepelná čerpadla vzduch voda prakticky dvě třetiny všech instalovaných. Lze předpokládat, že přibližně stejné rozdělení zájmu o jednotlivé druhy tepelných čerpadel bude 100% 15%

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy Možnost kombinace metody EPC s dotací na zateplení objektů v majetku hlavního města Prahy 27.listopadu 2014 Základní dokumenty v oblasti energetiky Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (aktualizovaná

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č.1 Energetické bilance

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Městská část Praha 18

Městská část Praha 18 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 18 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie

Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie Jaroslav Maroušek, SEVEn, Praha ENEF 2008 Obsah prezentace Popis modelu užitého pro odhad

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Městská část Praha 15

Městská část Praha 15 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 15 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Městská část Praha 11

Městská část Praha 11 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 11 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 14 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Městská část Praha 13

Městská část Praha 13 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 13 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting dobré dělají dobré přátele Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 Proces EPC 1. fáze Zákazník = vlastník nebo správce

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Změny organizačního a majetkoprávního charakteru

Změny organizačního a majetkoprávního charakteru Manažerský souhrn Zpracování aktualizace Územní energetické koncepce Hlavního města Prahy (dále jen také ÚEK HMP či jen ÚEK ) na období příštích dvaceti let (2013 2033) bylo zadáno týmu zpracovatelů pod

Více

Územní energetická koncepce města Dobřany. Veřejná prezentace. Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek

Územní energetická koncepce města Dobřany. Veřejná prezentace. Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek Územní energetická koncepce města Dobřany Veřejná prezentace Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek Obsah řešení zákon č. 46/2 Sb. a) rozbor trendů vývoje poptávky po energii, b) rozbor možných zdrojů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994-2014

Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994-2014 Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994-2014 Program Čistá energie Praha (dále jen Program ) probíhá od roku 1994. Jedná se o motivační nástroj města ke zlepšování kvality ovzduší a k podpoře

Více