ZNALECKÝ POSUDEK. č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 72-4131"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č O ceně rodinného domu č.p. 105 s příslušenstvím v katastrálním území Choťovice, obec - Choťovice, okr. Kolín, včetně pozemku čísla parcel st. 117 a p.p. 91/7. Vlastník nemovitosti : Ing. Jaroslav Doležal, Vodnická 440/54, Praha Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno, č.j. 088EX 5125/11-35 Petra Bezruče Kladno Účel znaleckého posudku: Odhad obvyklé ceny nemovitosti jako podklad pro exekuční řízení Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Jiří Janovský Nerudova 774/ Říčany telefon: Znalecký posudek obsahuje 18 stran textu včetně titulního listu a 11 stran příloh. Objednateli se předává v jednom vyhotovení. V Říčanech

2 1. Úvod 1.1. Obecné informace Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku, v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Hodnota nemovitosti je určena k datu uvedenému na titulní straně. Obvyklá cena pro exekuční řízení je stanovena v souladu se zákonem č. 151/97 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb. v souladu s ustanovením 66, odst. 5 exekučního řádu (120/2001 Sb.) a návazně s ustanovením 336 o.s.ř. Podkladem pro stanovení obvyklé ceny jsou obecně hodnoty stanovené třemi základními metodami, které jsou používané v různých modifikacích : - metoda věcná (nákladová) - metoda výnosová (příjmová) + event. stanovení průměrné hodnoty (vážený, aritmetický průměr) - metoda porovnávací (tržní, statistická) Informativně je též zjištěna cena administrativní (současné cenové předpisy). Tato cena je aktuálně také dosti vypovídající o obvyklé ceně, protože od používá pro ocenění rodinných domů tzv. porovnávací metodu, která využívá statistické údaje z Finančních úřadů a další databáze. Ve většině případů se pak administrativní cena blíží ceně obvyklé. Obvyklou cenu nelze spočítat podle žádných matematických zákonitostí. Je možné ji stanovit pouze na základě aplikace podrobné znalosti a průzkumu místního trhu s nemovitostmi na konkrétní oceňovanou nemovitost. Jedná se o starší jednoduchý rodinný dům se stodolou, (původní zemědělská usedlost) s příslušenstvím a pozemkem v okrajové části obce. Nemovitost nebyla znalci zpřístupněna a proto je při odhadu obvyklé ceny dodržena větší míra opatrnosti. Pro ocenění je dále použita kombinace metod nákladová, věcná a zejména porovnávací Předmětem ocenění je stanovení obvyklé ceny nemovitosti rodinný dům č.p. 105 spříslušenstvím, stodolou a s pozemkem, v katastrálním území Choťovice, obec Choťovice, okr. Kolín. Vše evidované na listu vlastnictví číslo 692. Toto stanovení obvyklé ceny je podkladem pro exekuční řízení (prodej nemovitosti) na nemovitý majetek povinného

3 1.3. Účel ocenění Exekutorský úřad Kladno je pověřený k provedení exekuce ve věci oprávněného : VZP ČR proti povinnému : Ing. Jaroslav Doležal, bytem Vodnická 440/54, Praha 4 - Újezd. Po nařízení výkonu rozhodnutím prodejem nemovitosti, je exekučním úřadem (soudem) zjišťována odhadní cena nemovitosti ( 336 o.s.ř. a 66 ex.ř.). Nemovitý majetek musí být oceněn znalcem, dle zák.č. 151/97 Sb. v aktuálním znění a to obvyklou cenou Ocenění je provedeno ke dni Použité předpisy, literatura a podklady - Vyhláška číslo 3/2008 Sb. v aktuálním znění (prováděcí vyhláška) + Zákon č.151/97 Sb. o oceňování majetku - Metodika oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení v České spořitelně a.s. vydané CERM Brno s.r.o. v roce 1995, novelizované ÚSI Brno - - Metodiky oceňování pro ČMHB a.s., Stavební spořitelny, KB a.s., Pyramida a další - - Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů - - Vyhláška číslo 26/2000 Sb. o dražbách v aktuálním znění - Teorie oceňování nemovitostí vydané CERM Brno (autor Doc.Ing.A.Bradáč DrSc) - Vlastní databáze tržního oceňování v úrovni CU Vysledované tržní ceny (nájmy, pronájmy) v burze nemovitostí časopis REALITY, vydávaný asociací realitních kanceláří, údaje z Internetu, nájmy (reprezent.nabídky viz přílohy) - Metodika oceňování doporučená komorou odhadců majetku při ČKOM - Nemovitosti oceňování a právní vztahy, vydalo Linde Praha,a.s. (Prof.Ing.Albert Bradáč DrSc) - Mandátní smlouva s KB a.s. pro oceňování nemovitostí - Zákon č. 120/2001 Sb. exekuční řád (Konkrétní podklady pro ocenění viz zjištění administrativní ceny) - 3 -

4 2. Nález 2.1. Místní šetření bylo provedeno osobně znalcem dne osobně znalec, jen venkovní obhlídka. Povinný přes doporučené obeslání nemovitost nezpřístupnil, ani se znalcem jinak nespolupracoval. Dále znalec provedl šetření v místě (pamětníci, sousedé) Vlastnická práva jsou zapsána na LV číslo 692 pro katastrální území Choťovice, obec Choťovice, okr. Kolín. V části A je zapsán vlastník Doležal Jaroslav Ing., Vodnická 440/54, Praha 4 V části B vlastnictví pozemku a č.p. 105, rodinný dům V části C - nařízení exekuce, zástavní právo... V části E nabývací listiny (smlouvy), Podrobně viz přílohy ocenění Podklady pro vypracování ocenění Viz zjištění administrativní ceny bod 3.3. (podrobně) 3. Posudek ocenění nemovitosti 3.1. Stručný popis Jedná se o ocenění nemovitého majetku povinného : Ing. Jaroslav Doležal, na základě exekučního příkazu. V tomto příkazu je majetek specifikován rodinný dům č.p. 105 s příslušenstvím a s pozemkem v k.ú. Choťovice, obec Choťovice, okr. Kolín. Vše evidované na LV číslo Metodika ocenění Pro odhad tržní hodnoty je použita podpůrně metodika oceňování nemovitostí pro účely úvěrových řízení v České spořitelně a.s., KB a.s. a dalších peněžních ústavů, přičemž je respektován zákon č. 151/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Toto ocenění je vypracováno pouze pro účel stanovení obvyklé ceny jako podklad pro exekuční řízení. Obvyklá cena je stanovena na základě věcné, (výnosové) a porovnávací hodnoty (resp.jejich kombinace)

5 Informativně je zjištěna cena administrativní, dle vyhl.č. 3/2008 v aktuálním znění (současný cenový předpis, ve smyslu zákona číslo 151/97 Sb.). Takto zjištěná administrativní cena se ve většině případů blíží obvyklé (tržní) ceně, protože nová metodika oceňování rodinných domů používá statistické a průměrné údaje získané z kupních smluv apd. Metodika pomocí různých doplňujících koeficientů zohlední zcela konkrétní podmínky a specifikace trhu v daném konkrétním regionu a obci. Toto platí zejména pro porovnávací způsob ocenění ve smyslu hlavy III. cenové vyhlášky. (Bližší - viz dále) Zjištění administrativní ceny NÁLEZ 1. Znalecký úkol Vypracovat znalecký posudek o ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.105 s příslušenstvím v katastrálním území Choťovice, obec - Choťovice, okr. Kolín, včetně pozemku čísla parcel st. 117 a p.p. 91/7. Jedná se o odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účely exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 66 EXE 4943/ ze dne , pravomocného dnem , kterým byla nařízena exekuce vykonatelného platebního výměru VZP ČR a další k vymožení pohledávky oprávněného : VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3, proti povinnému : Ing. Jaroslav Doležal, bytem Vodnická 440/54, Praha. Jedná se o exekuční příkaz, ( výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti ), forma dražby, prodej nemovitostí s příslušenstvím, ve smyslu 59 a 66 exekučního řádu. Dle 66, odst. 5 ex. řádu znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené obvyklou cenou podle zvláštního právního předpisu ( odkaz na zákon č. 151/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů ). Dle 69 ex. řádu ve spojení s ust. 323 a násl. zákona č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( O.S.Ř. ) bude nemovitost zpeněžena formou prodeje. Formu dražby upravuje O.S.Ř. v 336. Tyto zákonné normy stanoví, že pro dražbu musí být zajištěn odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé. Toto zjištění administrativní ceny je jedním z podkladů pro stanovení obvyklé ceny nemovitosti ve smyslu zák. č. 151/97 Sb. Úkolem znalce je, mimo jiné, odhadnout obvyklou cenu event. práv a závad na nemovitosti váznoucích ( s nemovitostí spojených ), závady, které prodejem v dražbě nezaniknou. ( 66 ex. řádu a 336 o.s.ř. ) Žádná práva, nebo závady ve smyslu výše uvedeného nejsou zjištěny. Zástavní práva k nemovitosti nejsou závadou ve smyslu výše uvedeného. 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Rodinný dům s příslušenstvím Adresa předmětu ocenění: Choťovice Choťovice Kraj: Středočeský Okres: Kolín Obec: Choťovice Katastrální území: Choťovice Počet obyvatel: 205 Výchozí cena stavebního pozemku C p = 35 + (a ) * 0, = 35,0000 Kč/m 2-5 -

6 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k): 35,- Kč/m 2 Úprava koeficientu prodejnosti K p Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11 stanovena na: -25,00 % Zdůvodnění: Viz oddíl : Nález, dokumentace a skutečnost. 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti - osobně znalec ( jen venkovní obhlídka ). 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - Výpis z katastru nemovitostí vyhotovený dálkovým přístupem ze dne , číslo listu vlastnictví 692, katastrální území Choťovice, okr. Kolín - - Snímek katastrální mapy předmětného území ( cuzk.cz ) - Fotodokumentace nemovitostí pořízená při místním šetření - - Usnesení exekutorského úřadu Kladno č.j. 088EX 5125/11-35 ( ustanovení znalce) - Exekuční příkaz vydaný Exekutorským úřadem Kladno, JUDr. Jana Škofová č.j. 088EX 5125/ ( mimo jiné určení nemovitého majetku přikázaného do exekuce ) - Aktuální údaje z trhu nemovitostí ( realitní inzerce, vlastní databáze ) - Informace získané znalcem v místě ( vlastníci sousedících nemovitostí ) 5. Vlastnické a evidenční údaje Jsou evidovány na listu vlastnictví číslo 692 pro katastrální území Choťovice, okr. Kolín. Bližší - viz přílohy posudku. 6. Dokumentace a skutečnost Nemovitost nebyla, přes písemné doporučené obeslání, zpřístupněna. Znalec vychází z možné venkovní obhlídky a možného zaměření ( také odměření z katastrální mapy v měřítku ). Event. možné menší nepřesnosti neovlivní závěry ocenění! Pozn. Při striktním dodržení cenové vyhlášky by porovnávací způsob ocenění ve smyslu 26a nešel aplikovat, neboť se jedná o o obytnou část původní zemědělské usedlosti. Ale s ohledem na to, že nemovitost nebyla zpřístupněna a porovnávací způsob dle vyhlášky je často přesnější než nákladové ocenění ( odhad obvyklé ceny ), je v tomto případě porovnávací metoda použita. Koeficient prodejnosti je korigován ve smyslu 44, odst. 11 vyhlášky. Jedná se o negativní odchylku ve vybavení a významu obce, omezené dopravní spojení a zejména morální zastarání hlavní stavby. Doloženo situací a fotodokumentací nemovitosti. 7. Celkový popis nemovitosti Nemovitost se nalézá v zastavěném území menší obce, jižní již okrajová část.. Historická zástavba rodinných domů, ( menších zemědělských usedlostí ) převážně na hranici uliční čáry, běžné - 6 -

7 pozemky, zahrady. Klidné a čisté venkovské prostředí. Přístup po asfaltové místní komunikaci, která za nemovitostí západně končí v polích. Do centra obce cca 400 m. Nemovitost je původní zemědělskou usedlostí - obytná část s navazující stodolou a s běžným pozemkem. S ohledem na stavebně - dispoziční řešení je stáří odhadováno na 30 leta minulého století. ( V obci znalec nezjistil jiné, zpřesňující informace ). Na nemovitosti jsou zřejmé menší stavební úpravy ( opravy ) v posledním období, dle venkovní obhlídky uspokojivý stav. Nefrekventovaná slepá komunikace je užívána jen pro stávající zástavbu. Z inž. sítí je zjištěno VO, elektro NN. Zásobování vodou z vlastní studny, odkanalizování do jímky. Celkovým situováním, vybavením a provedením je nemovitost vhodná jako rekreační chalupa. Choťovice jsou ostatní obcí okresu Kolín, s počtem obyvatel cca 200, převážně zemědělská oblast. Cca 18 km od okresního města, Chlumec nad Cidlinou asi 6 km. Pošta, škola, základní nákupy v Žehuňově, nebo Žiželice 4 km.ve vlastní obci je OÚ, obchod, hospoda, kulturní dům, tělocvična ( z původní školy ), základní služby. Dopravní spojení autem napojení na R 11, BUS. Celkově málo významná obec, vyhledávaná spíše pro rekreační bydlení. V podstatě za vším nutno dojíždět. 8. Obsah znaleckého posudku a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům č.p. 105 a.1 2 ) Stodola - b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemek - ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům č.p. 105 Popis Stavba je situována na parcele číslo st. 117, boční stěnou na hranici sousední nemovitosti a s velmi malým odstupem od veřejného prostranství.. Vnitřní vybavení a provedení je určeno převážně technickým odhadem. Stavba je přízemní, sklep není zjištěn, v podkroví půda.v zadní části navazuje do tvaru L původní stodola. Vnitřní dispozice( předpoklad ) 2+1 s příslušenstvím bytu, dodatečně přistavěná veranda ( není zakreslena v katastrální mapě ). Nebytové prostory nejsou. Stavba je rodinným domem ve smyslu vyhl. č. 501/2006 Sb. Stavba je dokončena, obestavěný prostor do m 3. Pro ocenění ( administrativní cena ) se použije porovnávací způsob dle hlavy III. cenové vyhlášky. ( Podrobněji - viz dokumentace a skutečnost ). Přístavby, modernizace, rekonstrukce v rozsahu více jak 50 % z celku nejsou zjištěny

8 Protáhlý obdélníkový tvar, místnosti za sebou, přistavěná veranda. Zděné provedení z cihel, ( předpoklad ), štuková fasáda, k sousedům hrubá zatřená. Většina oken výměna za plastová. Hambalkový krov, střecha sedlová, nad verandou plochá. Obnovená tašková krytina Bramac, klempíř. prvky pozink. Dřevěné trámové stropy. Předpokládáno jednoduché vnitřní vybavení a provedení odpovídající stáří, s tím, že jsou provedeny menší výměny prvků PV a dílčí modernizace ( příslušenství bytu ). Dle venkovní obhlídky je stavebně - technický stav kvalifikován jako uspokojivý. Předpoklad : Napojení na vlastní studnu, odkanalizování do jímky, elektro NN, telefon. Pozn. Případné venkovní úpravy, s výjimkou vyjmenovaných položek, a vedlejší stavby se zastavěnou plochou do 25 m 2, jsou zahrnuty v ceně rodinného domu zjištěné porovnávacím způsobem. Jedná se o oplocení, betonové plochy, vrata, vrátka, sušák, jímka, kůlna ( asi více, než 25 m 2 ) a event. další venkovní úpravy. Stodola je oceněna samostatně. Zatřídění pro potřeby ocenění Typ objektu: Rodinný dům 26a porovnávací metoda Poloha objektu: obec do obyvatel Stáří stavby: 80 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 5 006,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží 1. NP: 6,50*17,50+2,50*4,0 = 123,75 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1. NP: 123,75 m 2 3,00 m Obestavěný prostor Stavba: 2,50*4,0*3,0+113,75*(4,0+3,0/2,0) = 655,63 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 655,63 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 123,75 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 123,75 m 2 Podlažnost: ZP / ZP1 = 1,00 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení Název znaku č. V i 0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny I typ A zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - dvojdomek, dům řadový II -0,01 2. Provedení obvodových stěn - cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - hodnota 1 III 0,02 5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, vlastní studna na II -0,05 pozemku 6. Způsob vytápění stavby - lokální na tuhá paliva - předpoklad I -0,08 7. Zákl. příslušenství v RD - úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení I 0,00-8 -

9 9. Venkovní úpravy - minimálního rozsahu II -0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - bez vedlejších staveb II 0,00 nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - nad 800 m2 celkem III 0, Kriterium jinde neuvedené - významně snižující cenu - Úzký dům, I -0,10 nevhodná vnitřní dispozice, reálně spíše jako chalupa 13. Stavebně - technický stav - stavba v dobrém stavu s pravidelnou II 1,05 údržbou Koeficient pro stáří 80 let: 0,70 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V 13 * 0,70 = 0,559 i = 1 Index polohy Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Poloha nemovitosti - na okraji zastavěného území obce II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení II 0,00 4. Obchod, služby, kultura v obci - pouze obchod se základním II 0,00 sortimentem 5. Školství a sport - žádná základní škola I -0,03 6. Zdravotní zařízení - žádné zdravotnické zařízení I -0,03 7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - vyšší než je průměr v kraji I -0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,880 i = 1 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je I -0,10 výrazně nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve II 0,00 spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - Nemovitost je zatížena zástavním právem, exekucemi. I -0,05 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,850 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,559 * 0,880 * 0,850 = 0,418 Ocenění Cena upravená CU = IPC * I = 5 006,- Kč/m 3 * 0,418 = 2 092,51 Kč/m 3 CP = CU * OP = 2 092,51 Kč/m 3 * 655,63 m 3 = ,33 Kč - 9 -

10 Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,33 Kč a.1 2 ) Stodola - Popis Stodola navazuje v zadní části dvora na obytnou část, do tvaru L. Technické parametry odměřením z katastrální mapy a z větší části technický odhad. Původního datování. Stavba je přízemní, bez podsklepení, převážně světlá výška do hřebene sedlové střechy. Kvalitní vaznicový krov, tašková pálená krytina. Dle venkovní obhlídky jsou štíty a část obvodových stěn dřevěného provedení. Předpokládáno zcela jednoduché provedení a vybavení. Hliněná podlaha, provizorně elektro, impregnace, asi kamenný zvýšený sokl. S ohledem na vizuálně kvalitní a nepronesený krov s dobrou krytinou, je stavebně - technický stav určena jako dobrý, s další předpokládanou životností. Pozn. S ohledem na velikost zastavěné plochy nelze použít ocenění pro halu. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 3: O. budovy pro zemědělství rostlinná produkce Svislá nosná konstrukce: dřevěná na bázi dřevní hmoty Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1271 Úprava koeficientu prodejnosti K p Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11. Zdůvodnění: Viz oddíl : Nález, dokumentace a skutečnost. Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 0,6400 Úprava koeficientu prodejnosti o: -25,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 0,4800 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1. NP 11,50*12,50 = 143,75 Zastavěné plochy a výšky podlaží Podlaží Zastavěná Konstr. plocha výška Součin 1. NP 143,75 m 2 9,00 m 1 293,75 Součet 143,75 m ,75 Průměrná výška podlaží: PVP = 1 293,75 / 143,75 = 9,00 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 143,75 / 1 = 143,75 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor stavba 143,75*(5,0+4/2) = 1 006,25 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Podlaží Typ Obestavěný

11 prostor stavba NP 1 006,25 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 006,25 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy vč. zemních prací základy proložené kamenem, bez P 100 izolace 2. Svislé konstrukce dřevěné, jednostranně obíjené P Stropy nejsou uvažovány ( jen volně na C 100 vazných trámech 4. Krov, střecha sedlová střecha S Krytiny střech pálené tašky S Klempířské konstrukce jen žlab a svod C Klempířské konstrukce jen žlab a svod S Úprava vnitřních povrchů hrubé omítky u soklu a bez úprav P Úprava vnějších povrchů impregnace P Vnitřní obklady keramické X Schody nejsou C Dveře nejsou C Vrata svlaková P Okna nejsou C Povrchy podlah hlína, cihly? P Vytápění X Elektroinstalace provizorní P Bleskosvod není C Vnitřní vodovod není C Vnitřní kanalizace není C Vnitřní plynovod X Ohřev teplé vody není C Vybavení kuchyní X Vnitřní hygienické vyb. není C Výtahy X Ostatní není C Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací P 10, ,46 4,97 2. Svislé konstrukce P 25, ,46 11,78 3. Stropy C 11, ,00 0,00 4. Krov, střecha S 6, ,00 6,90 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,80 6. Klempířské konstrukce C 0, ,00 0,00 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,

12 7. Úprava vnitřních povrchů P 4, ,46 2,02 8. Úprava vnějších povrchů P 3, ,46 1,43 9. Vnitřní obklady keramické X 0, ,00 0, Schody C 2, ,00 0, Dveře C 2, ,00 0, Vrata P 1, ,46 0, Okna C 4, ,00 0, Povrchy podlah P 3, ,46 1, Vytápění X 0, ,00 0, Elektroinstalace P 7, ,46 3, Bleskosvod C 0, ,00 0, Vnitřní vodovod C 2, ,00 0, Vnitřní kanalizace C 2, ,00 0, Vnitřní plynovod X 0, ,00 0, Ohřev teplé vody C 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. C 2, ,00 0, Výtahy X 0, ,00 0, Ostatní C 5, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 35,77 Koeficient vybavení K 4 : 0,3577 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 2) [Kč/m 3 ]: = 2 695,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 1,0290 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9659 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,5333 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,3577 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1650 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,4800 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 451,35 Plná cena: 1 006,25 m 3 * 451,35 Kč/m 3 = ,94 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 80 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 110 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 80 / 110 = 72,727 % ,90 Kč Stodola - - zjištěná cena = ,04 Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemek - Popis Pozemek sestává ze dvou parcel, které spolu tvoří jednotný funkční celek. Zhruba obdélníkový tvar,

13 zadní část za stodolou malá zahrada.pro dané území není vydána cenová mapa stavebních pozemků. Event. důvody pro snížení, zvýšení, základní ceny pozemku - viz dále. Nejedná se o turisticky významnou obec, ale OC stavebních pozemků jsou vyšší, než zjištěné dle základní části cenové vyhlášky. Nezastavěná část pozemku je osázena několika trvalými porosty, v přední části Zeravy. Ocenění Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené Úprava ceny - příloha č položka č. 1: polohy v turisticky významné obci se zvýšenou % úrovní sjednaných cen stavebních pozemků Úprava cen: % Úprava ceny - příloha č další položky: 2.2. Není možnost napojení na veřejný vodovod: -5 % 2.3. Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci: -7 % Úprava cen: -12 % pozn.: upravuje-li se cena dle položky č. 1, počítají se další položky z již takto upravené ceny. Úprava cen celkem: 200% + -12% * (100 % + 200%) + 164,00 % Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek: Zdůvodnění - viz základní popis. Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 0,4800 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1650 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Úprava Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koef. K ] i K p [%] [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 35,- 1,00 2,1650 0, ,00 96,02 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku 28 odstavec 5 35,- 0,40 2,1650 0, ,00 38,41 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 28 odst. 1 a 2 zast. plocha ,00 96, ,20 28 odstavec 5 zahrada 91/7 273,00 38, ,93 Stavební pozemky - celkem ,13 Pozemek - - zjištěná cena = ,13 Kč

14 REKAPITULACE Rekapitulace výsledných cen a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům č.p ,30 Kč a.1 2 ) Stodola ,- Kč a) Ocenění staveb celkem ,30 Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemek ,10 Kč b) Ocenění pozemků celkem ,10 Kč Celkem ,40 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,40 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,- Kč slovy: Jedenmilionpětsetšedesátčtyřitisícosmsetčtyřicet Kč 3.4. Stanovení věcné hodnoty Věcná hodnota je reprodukční cena stavby (za kterou se dá stavba ke dni ocenění postavit v daném místě), snížená o přiměřené opotřebení. Nazývá se též časová cena, reprodukční časová cena. Pro stanovení věcné hodnoty jsou použity jednotkové ceny z cenových ukazatelů ÚRS, a.s. a ty jsou ještě případně upraveny dle vlastní databáze (oceňování pro potřeby peněžních ústavů, novostavby s dodavatelskými smlouvami na klíč apd.). Výčet oceňovaných nemovitostí Rodinný dům č.p Stodola Pozemek

15 Rodinný dům č.p. 105 Základní popis, vybavení, propočet míry znehodnocení opotřebením, technické parametry viz administrativní cena. OP celkem - (dle vyhlášky) 656,0 m3 ZCU základní cena 4 700,- Kč/m3 OP Reprodukční cena 656,0 m3 OP * 4 700,- Kč 3, ,- Kč Znehodnocení opotřebením - (technický odhad) 60% - 1, ,- Kč Věcná hodnota rodinného domu č.p. 105 ke dni ocenění 1, ,- Kč Stodola 1.006,0 m3 OP * 1.500,- Kč - 73% ,- Kč Pozemek Obvyklé ceny stavebních pozemků se pohybují v místě a okolí v rozpětí 250,- Kč 300,- Kč/m2. Dále určuji hodnotu 280,- Kč/m2 (stupeň bezpečnosti) Celkem 883,0 m2 * 280,- Kč ,- Kč Věcná hodnota pozemku ke dni ocenění ,- Kč 3.4. Věcná hodnota rekapitulace Rodinný dům č.p , ,- Kč Stodola ,- Kč Pozemek ,- Kč 3.4. Věcná hodnota ke dni ocenění celkem 1, ,- Kč Tj. slovy : Jedenmilionosmsetosmdesátsedmtisícdevětsetpadesát Kč 3.5. Stanovení výnosové hodnoty Výnosová hodnota je uvažovaná jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové míře uložit, aby čistý výnos z úroků z této jistiny byl stejný jako čistý výnos z nemovitosti. Nebo je možné tuto částku investovat na kapitálovém trhu, s obdobnou sazbou výnosové míry. Je předpokládán pouze výnos z nemovitosti formou odhadnutého, dosažitelného nájemného, které je obvyklé v daném místě a čase. Není zde uvažován teoretický, možný výnos z podnikatelské činnosti. Pro výpočet

16 výnosové hodnoty se použije vztah pro věčnou rentu. Tento vztah platí jen za předpokladu konstantních příjmů a výdajů v budoucnosti, s tím, že se obojí při inflaci bude zvyšovat stejným tempem přiměřeně inflaci. V místě a bližším okolí nejsou zjištěny žádné nájmy, ani obdobných nemovitostí. Jakékoliv teoreticky stanovené nájemné může výrazně zkreslit závěry odhadu (není relevantní skutečnosti obvyklých cen). Výnosová hodnota se nestanovuje! 3.6. Stanovení výsledné tržní hodnoty Porovnávací hodnota Podle zákona č. 151/97 Sb. o oceňování majetku je jedním ze způsobů oceňování porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Konkrétní prodeje (nabídky) nemovitostí rodinných domů jsou uvedeny v přílohách. Dále je uvedeno rozpětí porovnávacích hodnot pro obec Choťovice a bližší okolí zjištěné aktuálně z RK a Internetu (viz přílohy posudku). Přímo v Choťovicích je málo nabízených nemovitostí, proto jsou použity i srovnatelné okolní lokality. Inzerce lze po určité korekci objektivně vyhodnotit. Porovnávací nemovitosti je nutné posuzovat obezřetně a s větším stupněm opatrnosti. Pozn. U prvně inzerovaných nabídek je nutné počítat převážně ještě se snížením výše nabídky. Skutečně dosažené prodejní ceny se liší směrem dolů cca o 10% - 20%. Uplatňování porovnávacího způsobu je stále ještě částečně omezeno nedostatkem pravdivých objektivních informací o cenách dosahovaných při prodeji porovnatelného majetku a jejich nízkou spolehlivostí, spekulativní záměry, důvody snížení daně z prodeje apd. U přiložených porovnávacích nemovitostí je nutné nabídkové hodnoty příslušně korigovat a to nejen z důvodů např. první (nejvyšší) inzerce, ale také s ohledem na velikost hlavní stavby, vybavení, technický stav, běžný pozemek a zejména skutečnost, že nemovitost nebyla zpřístupněna. V tomto případě jsou také zohledněny informace z místního šetření : zájem o uvolněné nemovitosti je malý. V místě jsou omezené pracovní příležitosti, občanská vybavenost, za vším nutné dojíždět. Zájem o trvalé bydlení bude velmi malý. Alternativně lze uvažovat nemovitost jako rekreační chalupu, dobře dostupná z D 11. Z výše uvedeného je zřejmé, že trh s nemovitostmi obecně je v místě a okolí značně omezený. Každá nemovitost je svým způsobem jedinečná a nejde ji zcela a bez rozdílu porovnávat s jinou nemovitostí. S přihlédnutím k výše uvedenému rozboru a dle porovnávacích (přiložených) nemovitostí je odhadována obvyklá cena, nemovitosti jako celek, v rozpětí ,- Kč ,-Kč. Porovnávací hodnota celé nemovitosti prosté práv třetích osob rodinného domu č.p. 105 evidované na LV číslo 692, v katastrálním území Choťovice, obec Choťovice, okr. Kolín, je odhadována na spodní hranici cenového rozpětí (princip opatrnosti) ,- Kč

17 Rekapitulace kategorií ocenění 3.3. Administrativní cena (stavby+pozemek) 1, ,- Kč 3.4. Věcná hodnota nemovitosti (stavby+pozemek) 1, ,- Kč 3.5. Výnosová hodnota nemovitosti - se nestanovuje 3.6. Výsledná tržní hodnota Porovnávací hodnota rozpětí (celá nemovitost) 500.tis. 700.tis.Kč 4. Závěr Pro ocenění byly použity standardní oceňovací metody, běžně používané v oceňovací praxi. Na základě výsledků ocenění je odhadnuta obvyklá cena nemovitosti rodinného domu č.p. 105 s příslušenstvím včetně pozemku čísla parcel st. 117 a p.p. 91/7 evidované na LV číslo 692 pro katastrální území Choťovice, obec Choťovice, okr. Kolín, ve výši (dodržení principu opatrnosti) : ,- Kč Tj. slovy : Pětsettisíc Kč Prohlašuji, že při provedení znaleckého posudku jsem osobou nezávislou. V Říčanech Ing. Jiří Janovský Nerudova 774/ Říčany telefon:

18 ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze dne č.j.spr797/81 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 23-4082. Vlastník nemovitosti : SJM Věchet Martin a Jaroslava, Rvačov 150, 413 01 Roudnice nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 23-4082. Vlastník nemovitosti : SJM Věchet Martin a Jaroslava, Rvačov 150, 413 01 Roudnice nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 23-4082 O ceně rodinného domu č.p. 151 s příslušenstvím v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec - Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice, včetně pozemku čísla parcel 305 a 306. Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-4146

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-4146 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-4146 O ceně pozemku čísla parcel st. 73 a p.p. 32/2 s rodinným domem č.p. 88 postaveném na st. 73, v katastrálním území Záboří u Proseče, obec - Proseč, okr. Chrudim. Vlastník nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-4194. O ceně zemědělského pozemku číslo parcely 114/7 v katastrálním území Sobětuchy, obec Sobětuchy, okr. Chrudim.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-4194. O ceně zemědělského pozemku číslo parcely 114/7 v katastrálním území Sobětuchy, obec Sobětuchy, okr. Chrudim. ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-4194 O ceně zemědělského pozemku číslo parcely 114/7 v katastrálním území Sobětuchy, obec Sobětuchy, okr. Chrudim. Vlastník nemovitosti : Roman Starý, Pod Žvahovem 26/72, 152 00

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/7883/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 555 s příslušenstvím a pozemkem v kat. území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13-4197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13-4197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13-4197 O ceně pozemku číslo parcely st. 580 s rodinným domem č.p. 566 a p.p. 413/28 a 413/38, v katastrálním území Velký Osek, obec - Velký Osek, okr. Kolín. Vlastník nemovitosti :

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 45-4181. O ceně pozemku číslo parcely st. 35 s rodinným domem č.p. 37, v katastrálním území Těškov, obec - Těškov, okr. Rokycany.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 45-4181. O ceně pozemku číslo parcely st. 35 s rodinným domem č.p. 37, v katastrálním území Těškov, obec - Těškov, okr. Rokycany. ZNALECKÝ POSUDEK č. 45-4181 O ceně pozemku číslo parcely st. 35 s rodinným domem č.p. 37, v katastrálním území Těškov, obec - Těškov, okr. Rokycany. Vlastník nemovitosti : Rídl Jaroslav, Pernštýnské nám.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 273/8003/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 128 s příslušenstvím a pozemky v kat. území Černé Budy, obec Sázava, Středočeský kraj Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-4163. O ceně zemědělského pozemku čísla parcel 532/3 a 533 v katastrálním území Vyžice, obec Vyžice, okr. Chrudim.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-4163. O ceně zemědělského pozemku čísla parcel 532/3 a 533 v katastrálním území Vyžice, obec Vyžice, okr. Chrudim. ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-4163 O ceně zemědělského pozemku čísla parcel 532/3 a 533 v katastrálním území Vyžice, obec Vyžice, okr. Chrudim. Vlastník : Petráň Miloš, Lamačova 841/16, 152 00 Praha Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 39-4175. O ceně pozemku čísla parcel 6668/85 a 6822/66 - orné půdy, v katastrálním území Mělník, obec Mělník, okr. Mělník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 39-4175. O ceně pozemku čísla parcel 6668/85 a 6822/66 - orné půdy, v katastrálním území Mělník, obec Mělník, okr. Mělník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 39-4175 O ceně pozemku čísla parcel 6668/85 a 6822/66 - orné půdy, v katastrálním území Mělník, obec Mělník, okr. Mělník. Vlastník nemovitosti : Němcová Renata,Vršovická 1429/68, 101

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2076-85/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2076-85/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2076-85/2013 spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemku p.č.1408/2 (zahrada) v kat.území : Řisuty u Slaného, obec: Řisuty, okres: Kladno. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2064-73/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2064-73/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2064-73/2013 spoluvlastnického podílu 1/6 na rodinném domě čp.6 s příslušenstvím a s pozemky p.č.85, p.č.86 v obci Čistá (část: Kůzová), kat.území: Nová Ves u Rakovníka, okres: Rakovník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

Znalecký posudek č. 2827/100/2013

Znalecký posudek č. 2827/100/2013 Znalecký posudek č. 2827/100/2013 O ceně rodinného domu č.p.65 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. st. 25/1 v k.ú.bečov u Mostu, obec Bečov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s.

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 A / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 A / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 A / 2015 o ceně nemovitosti - st.p.č.617 včetně stavebního objektu, p.p.č.705/5 a č.705/6 v k.ú. Machnín, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 624-19/2015 O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-4126

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-4126 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67-4126 O ceně rodinného domu č.p. 17 s příslušenstvím v katastrálním území Nedomice, okr. Mělník, včetně pozemku číslo parcely st. 36/1. Nedomice, obec - Vlastník nemovitosti : Kopecký

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 391/37/2012. Palackého 31/2 26601 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 391/37/2012. Palackého 31/2 26601 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 391/37/2012 O ceně nemovitosti objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 465 včetně součástí a příslušenství zapsaný na LV 94, katastrální území Ploužnice pod Ralskem, obec Ralsko, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014 ve věci aktualizace znaleckého posudku č. 4210-96/2013 ze dne 16.7.2013 NEMOVITOST: Katastrální údaje : bývalá provozovna areál sběrných surovin Kraj Královéhradecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011 Ing. Libor HAMPL Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina ev.č. 380100-10293-00 Znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí E.Krásnohorské 1706/27, 792 01 Bruntál, tel. 554 712252,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 20-4156. Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno. exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 20-4156. Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno. exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 20-4156 O ceně lesního pozemku číslo parcely 3121/3 s lesním porostem a zemědělského pozemku číslo parcely 3183, v katastrálním území Rumburk, obec - Rumburk, okr. Děčín. Vlastník :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 43-4102. Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno. exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 43-4102. Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno. exekuční řízení ZNALECKÝ POUDEK č. 43-4102 O ceně rodinného domu č.p. 3060 s příslušenstvím, v katastrálním území Nová Ves u Teplic, obec Teplice, okr. Teplice, včetně pozemku čísla parcel st. 238 a p.p. 720/9, 720/27

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1213-53/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1213-53/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1213-53/2013 O obvyklé ceně pozemků p.č. st. 209, st. 210, 281/1 a 282/1, které jsou zapsány na LV č. 447 v k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, okr. Karlovy Vary. Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 o ceně rodinného domu č.p. 187, k.ú. Týnec vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3267-90/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3267-90/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3267-90/2013 O ceně podílu o velikosti 1/2 pozemků p.č.235/5, zahrada, o velikosti 770 m 2, p.č.235/14, ostatní plocha, o velikosti 109 m 2, p.č.276/31, zahrada, o velikosti 103 m 2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12678-383/10 o ceně objektů bez čp/če na parc.č.st.103, st.104, st.105, st.106, katastrální území a obec Jedousov, okres Pardubice, včetně ceny obvyklé v místě a čase. (LV č.322)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3658-481/2013 O ceně rodinného domu v obci Rychnov na Moravě č.p.196, včetně příslušenství a pozemku p.č.st.290/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 817 m 2, vše zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3432-255/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3432-255/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3432-255/2013 O ceně rodinného domu v obci Konice, Křemenec č.p.52, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.141, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, vše zapsáno na LV č.258

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3 860-26/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3 860-26/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3 860-26/2013 O ceně rekreační chaty č.e. 149 s pozemky stp.č. 131 a zahradou p.č. 78/35 včetně příslušenství zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13946-386/13 o ceně rodinného domu č.p.828 na parc.č.2341/1, ul.tovární, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně pozemku parc.č.2341/1, příslušenství a ceny obvyklé. (LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 18/17518/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 18/17518/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 18/17518/2010 O ceně nemovitosti - domu čp. 235 spolu s příslušenstvím a pozemky st.p.č. 1023 a p.p.č. 1024, k. ú. a obec Buštěhrad, okres Kladno Objednatel posudku: CZ Dražby a. s.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7-4191

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7-4191 ZNALECKÝ POSUDEK č. 7-4191 O ceně rekreační chaty č.e. 323 postavené na pozemku jiného vlastníka číslo parcely 1732/4 v katastrálním území Sedlice u Blatné, obec - Sedlice, okr. Strakonice. Vlastník nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6593-245/2011 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na rodinném domě č.p.4 včetně příslušenství a pozemku parc.č.st.5/1, v kat.území a obci Máslovice, okres

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1292-64/12. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha - východ, 149 EX 111/11 Milešovská 1326/4 130 00 Praha 3

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1292-64/12. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha - východ, 149 EX 111/11 Milešovská 1326/4 130 00 Praha 3 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-64/12 o obvyklé ceně nemovitosti - garáže bez čp/če na parcele č. 5464/49 a pozemku parc.č. 5464/49, vše v obci, k.ú., okres a o jednotlivých právech a závadách s nemovitostmi

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. O ceně nemovitosti - domu čp. 9 spolu s příslušenstvím a pozemkem st.p.č. 415, k. ú. a obec Broumov, okres Náchod

ZNALECKÝ POSUDEK. O ceně nemovitosti - domu čp. 9 spolu s příslušenstvím a pozemkem st.p.č. 415, k. ú. a obec Broumov, okres Náchod ZNALECKÝ POSUDEK č. 271/18471/2011 O ceně nemovitosti - domu čp. 9 spolu s příslušenstvím a pozemkem st.p.č. 415, k. ú. a obec Broumov, okres Náchod Objednatel posudku: CZ Dražby a. s. IČ 287 01 259 Mírové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3673-496/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3673-496/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3673-496/2013 O ceně podílu 1/2 bytové jednotky č.366/1 v Chrudimi, Svěchyňova 366, včetně příslušenství a podílu o velikosti 1586/10000 na společných částech domu a pozemku p.č.st.1463,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 616-11/2015. O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 616-11/2015. O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 616-11/2015 O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad

Více

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k. 088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.ú a obci Kladno Postup při zpracování posudku : dne 11.12.2013 byla provedena

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1265-105/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1265-105/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1265-105/2013 O obvyklé ceně pozemku p.č. 757/4, který je zapsán na LV č. 1259 v k.ú. Jesenice u Rakovníka, obec Jesenice, okr. Rakovník a garáže bez č.e. vystavěné na pozemku p.č.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 743-270/2012 o ceně pozemku p.č. 4393/11 zahrada v k.ú. a obci Heřmanovice, okresu Bruntál a o odhadu ceny obvyklé (LV 289) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 O ceně pozemku p.č.71/3, ostatní plocha, jiná plocha, o velikosti 600 m 2, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.38 pro k.ú.dívčí Hrad Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail: ZNALECKÝ POSUDEK č. 824-77/2012 O ceně nemovitostí a jejich příslušenství - budova č.p. 17 na pozemku p.č. st. 154, pozemek p.č. st. 154, a pozemek p.č. 140, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 618-13/2015 O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - západ Liborova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1737/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1737/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1737/2012 O ceně obvyklé na rekreační chatě č.e. 115 na pozemku č.par. 423/78 lesní pozemek jiného vlastníka (Česká republika) v obci Hradištko, okres Praha - západ a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6149-8/2013 o ceně obvyklé rodinného domku nedokončeného na st.124/4 a přilehlého pozemku č.parc.124/2 a to se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.lužkovice,obec Lužkovice,okr.Zlín.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8-4144

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8-4144 ZNALECKÝ POSUDEK č. 8-4144 O ceně pozemku čísla parcel st. 262 a p.p. 2017/3 s rodinným domem č.p. 45 postaveném na st. 262, v katastrálním území Bavorov, obec - Bavorov, okr. Strakonice. Vlastník nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 17/17517/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 17/17517/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/17517/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 2279/43 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 2277, čp. 2278, čp. 2279, čp. 2280 a čp. 2281, a dále na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 33-4169

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 33-4169 ZNALECKÝ POSUDEK č. 33-4169 O ceně pozemku čísla parcel st. 518 a p.p. 560/63 s rodinným domem s příslušenstvím č.p. 156, postaveném na st. 518, v katastrálním území Květnice, obec - Květnice, okr. Praha

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. ZNALECKÝ POSUDEK č. 215-5748-2013 O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 154/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 154/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 154/2010 O obvyklé ceně podílu 1/4 na nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 327 na pozemku parc.č. 305 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 305, 306, 2685 vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 122-3182 Odhad obvyklé ceny

ZNALECKÝ POSUDEK č. 122-3182 Odhad obvyklé ceny ZNALECKÝ POSUDEK č. 122-3182 Odhad obvyklé ceny O ceně rekreační chaty č.ev. 15 s příslušenstvím v katastrálním území Štěchovice u Prahy, obec - Štěchovice, okr. Praha západ, včetně pozemku čísla parcel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2350-89/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2350-89/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2350-89/2015 spoluvlastnického podílu : 2/3 na pozemcích st.p.č.264, p.č.2/10 s rodinným domem čp.99 a příslušenstvím v obci: Černolice, okres: Praha-západ. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5835-260 / 07

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5835-260 / 07 Výtisk č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5835-260 / 07 o ceně orné půdy 950/146 a orné půdy 950/238 v katastrálním území Dolní Třebonín, zapsaných na LV 525 pro obec Dolní Třebonín, okres Český Krumlov Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1704/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1704/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1704/2011 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 4 v ul. Nádražní č.p. 354/7 s podílem na společných prostorech a pozemku č.par. 385 zastavěná plocha a nádvoří v obci Stará Role, okres

Více

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Znalecký posudek č. 747-19/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 55, obec Radenín, kat. území Radenín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 42/829/2012 o ceně nemovitosti - pozemkových parcel č. 163, č. 165/2, č. 165/3, č. 166, č. 732 v obci a katastrálním území Stradouň, vodní plochy č. 124/1, pozemkových parcel č. 125/1,

Více