ZNALECKÝ POSUDEK. č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 72-4131"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č O ceně rodinného domu č.p. 105 s příslušenstvím v katastrálním území Choťovice, obec - Choťovice, okr. Kolín, včetně pozemku čísla parcel st. 117 a p.p. 91/7. Vlastník nemovitosti : Ing. Jaroslav Doležal, Vodnická 440/54, Praha Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno, č.j. 088EX 5125/11-35 Petra Bezruče Kladno Účel znaleckého posudku: Odhad obvyklé ceny nemovitosti jako podklad pro exekuční řízení Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Jiří Janovský Nerudova 774/ Říčany telefon: Znalecký posudek obsahuje 18 stran textu včetně titulního listu a 11 stran příloh. Objednateli se předává v jednom vyhotovení. V Říčanech

2 1. Úvod 1.1. Obecné informace Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku, v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Hodnota nemovitosti je určena k datu uvedenému na titulní straně. Obvyklá cena pro exekuční řízení je stanovena v souladu se zákonem č. 151/97 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb. v souladu s ustanovením 66, odst. 5 exekučního řádu (120/2001 Sb.) a návazně s ustanovením 336 o.s.ř. Podkladem pro stanovení obvyklé ceny jsou obecně hodnoty stanovené třemi základními metodami, které jsou používané v různých modifikacích : - metoda věcná (nákladová) - metoda výnosová (příjmová) + event. stanovení průměrné hodnoty (vážený, aritmetický průměr) - metoda porovnávací (tržní, statistická) Informativně je též zjištěna cena administrativní (současné cenové předpisy). Tato cena je aktuálně také dosti vypovídající o obvyklé ceně, protože od používá pro ocenění rodinných domů tzv. porovnávací metodu, která využívá statistické údaje z Finančních úřadů a další databáze. Ve většině případů se pak administrativní cena blíží ceně obvyklé. Obvyklou cenu nelze spočítat podle žádných matematických zákonitostí. Je možné ji stanovit pouze na základě aplikace podrobné znalosti a průzkumu místního trhu s nemovitostmi na konkrétní oceňovanou nemovitost. Jedná se o starší jednoduchý rodinný dům se stodolou, (původní zemědělská usedlost) s příslušenstvím a pozemkem v okrajové části obce. Nemovitost nebyla znalci zpřístupněna a proto je při odhadu obvyklé ceny dodržena větší míra opatrnosti. Pro ocenění je dále použita kombinace metod nákladová, věcná a zejména porovnávací Předmětem ocenění je stanovení obvyklé ceny nemovitosti rodinný dům č.p. 105 spříslušenstvím, stodolou a s pozemkem, v katastrálním území Choťovice, obec Choťovice, okr. Kolín. Vše evidované na listu vlastnictví číslo 692. Toto stanovení obvyklé ceny je podkladem pro exekuční řízení (prodej nemovitosti) na nemovitý majetek povinného

3 1.3. Účel ocenění Exekutorský úřad Kladno je pověřený k provedení exekuce ve věci oprávněného : VZP ČR proti povinnému : Ing. Jaroslav Doležal, bytem Vodnická 440/54, Praha 4 - Újezd. Po nařízení výkonu rozhodnutím prodejem nemovitosti, je exekučním úřadem (soudem) zjišťována odhadní cena nemovitosti ( 336 o.s.ř. a 66 ex.ř.). Nemovitý majetek musí být oceněn znalcem, dle zák.č. 151/97 Sb. v aktuálním znění a to obvyklou cenou Ocenění je provedeno ke dni Použité předpisy, literatura a podklady - Vyhláška číslo 3/2008 Sb. v aktuálním znění (prováděcí vyhláška) + Zákon č.151/97 Sb. o oceňování majetku - Metodika oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení v České spořitelně a.s. vydané CERM Brno s.r.o. v roce 1995, novelizované ÚSI Brno - - Metodiky oceňování pro ČMHB a.s., Stavební spořitelny, KB a.s., Pyramida a další - - Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů - - Vyhláška číslo 26/2000 Sb. o dražbách v aktuálním znění - Teorie oceňování nemovitostí vydané CERM Brno (autor Doc.Ing.A.Bradáč DrSc) - Vlastní databáze tržního oceňování v úrovni CU Vysledované tržní ceny (nájmy, pronájmy) v burze nemovitostí časopis REALITY, vydávaný asociací realitních kanceláří, údaje z Internetu, nájmy (reprezent.nabídky viz přílohy) - Metodika oceňování doporučená komorou odhadců majetku při ČKOM - Nemovitosti oceňování a právní vztahy, vydalo Linde Praha,a.s. (Prof.Ing.Albert Bradáč DrSc) - Mandátní smlouva s KB a.s. pro oceňování nemovitostí - Zákon č. 120/2001 Sb. exekuční řád (Konkrétní podklady pro ocenění viz zjištění administrativní ceny) - 3 -

4 2. Nález 2.1. Místní šetření bylo provedeno osobně znalcem dne osobně znalec, jen venkovní obhlídka. Povinný přes doporučené obeslání nemovitost nezpřístupnil, ani se znalcem jinak nespolupracoval. Dále znalec provedl šetření v místě (pamětníci, sousedé) Vlastnická práva jsou zapsána na LV číslo 692 pro katastrální území Choťovice, obec Choťovice, okr. Kolín. V části A je zapsán vlastník Doležal Jaroslav Ing., Vodnická 440/54, Praha 4 V části B vlastnictví pozemku a č.p. 105, rodinný dům V části C - nařízení exekuce, zástavní právo... V části E nabývací listiny (smlouvy), Podrobně viz přílohy ocenění Podklady pro vypracování ocenění Viz zjištění administrativní ceny bod 3.3. (podrobně) 3. Posudek ocenění nemovitosti 3.1. Stručný popis Jedná se o ocenění nemovitého majetku povinného : Ing. Jaroslav Doležal, na základě exekučního příkazu. V tomto příkazu je majetek specifikován rodinný dům č.p. 105 s příslušenstvím a s pozemkem v k.ú. Choťovice, obec Choťovice, okr. Kolín. Vše evidované na LV číslo Metodika ocenění Pro odhad tržní hodnoty je použita podpůrně metodika oceňování nemovitostí pro účely úvěrových řízení v České spořitelně a.s., KB a.s. a dalších peněžních ústavů, přičemž je respektován zákon č. 151/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Toto ocenění je vypracováno pouze pro účel stanovení obvyklé ceny jako podklad pro exekuční řízení. Obvyklá cena je stanovena na základě věcné, (výnosové) a porovnávací hodnoty (resp.jejich kombinace)

5 Informativně je zjištěna cena administrativní, dle vyhl.č. 3/2008 v aktuálním znění (současný cenový předpis, ve smyslu zákona číslo 151/97 Sb.). Takto zjištěná administrativní cena se ve většině případů blíží obvyklé (tržní) ceně, protože nová metodika oceňování rodinných domů používá statistické a průměrné údaje získané z kupních smluv apd. Metodika pomocí různých doplňujících koeficientů zohlední zcela konkrétní podmínky a specifikace trhu v daném konkrétním regionu a obci. Toto platí zejména pro porovnávací způsob ocenění ve smyslu hlavy III. cenové vyhlášky. (Bližší - viz dále) Zjištění administrativní ceny NÁLEZ 1. Znalecký úkol Vypracovat znalecký posudek o ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.105 s příslušenstvím v katastrálním území Choťovice, obec - Choťovice, okr. Kolín, včetně pozemku čísla parcel st. 117 a p.p. 91/7. Jedná se o odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účely exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 66 EXE 4943/ ze dne , pravomocného dnem , kterým byla nařízena exekuce vykonatelného platebního výměru VZP ČR a další k vymožení pohledávky oprávněného : VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3, proti povinnému : Ing. Jaroslav Doležal, bytem Vodnická 440/54, Praha. Jedná se o exekuční příkaz, ( výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti ), forma dražby, prodej nemovitostí s příslušenstvím, ve smyslu 59 a 66 exekučního řádu. Dle 66, odst. 5 ex. řádu znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené obvyklou cenou podle zvláštního právního předpisu ( odkaz na zákon č. 151/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů ). Dle 69 ex. řádu ve spojení s ust. 323 a násl. zákona č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( O.S.Ř. ) bude nemovitost zpeněžena formou prodeje. Formu dražby upravuje O.S.Ř. v 336. Tyto zákonné normy stanoví, že pro dražbu musí být zajištěn odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé. Toto zjištění administrativní ceny je jedním z podkladů pro stanovení obvyklé ceny nemovitosti ve smyslu zák. č. 151/97 Sb. Úkolem znalce je, mimo jiné, odhadnout obvyklou cenu event. práv a závad na nemovitosti váznoucích ( s nemovitostí spojených ), závady, které prodejem v dražbě nezaniknou. ( 66 ex. řádu a 336 o.s.ř. ) Žádná práva, nebo závady ve smyslu výše uvedeného nejsou zjištěny. Zástavní práva k nemovitosti nejsou závadou ve smyslu výše uvedeného. 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Rodinný dům s příslušenstvím Adresa předmětu ocenění: Choťovice Choťovice Kraj: Středočeský Okres: Kolín Obec: Choťovice Katastrální území: Choťovice Počet obyvatel: 205 Výchozí cena stavebního pozemku C p = 35 + (a ) * 0, = 35,0000 Kč/m 2-5 -

6 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k): 35,- Kč/m 2 Úprava koeficientu prodejnosti K p Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11 stanovena na: -25,00 % Zdůvodnění: Viz oddíl : Nález, dokumentace a skutečnost. 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti - osobně znalec ( jen venkovní obhlídka ). 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - Výpis z katastru nemovitostí vyhotovený dálkovým přístupem ze dne , číslo listu vlastnictví 692, katastrální území Choťovice, okr. Kolín - - Snímek katastrální mapy předmětného území ( cuzk.cz ) - Fotodokumentace nemovitostí pořízená při místním šetření - - Usnesení exekutorského úřadu Kladno č.j. 088EX 5125/11-35 ( ustanovení znalce) - Exekuční příkaz vydaný Exekutorským úřadem Kladno, JUDr. Jana Škofová č.j. 088EX 5125/ ( mimo jiné určení nemovitého majetku přikázaného do exekuce ) - Aktuální údaje z trhu nemovitostí ( realitní inzerce, vlastní databáze ) - Informace získané znalcem v místě ( vlastníci sousedících nemovitostí ) 5. Vlastnické a evidenční údaje Jsou evidovány na listu vlastnictví číslo 692 pro katastrální území Choťovice, okr. Kolín. Bližší - viz přílohy posudku. 6. Dokumentace a skutečnost Nemovitost nebyla, přes písemné doporučené obeslání, zpřístupněna. Znalec vychází z možné venkovní obhlídky a možného zaměření ( také odměření z katastrální mapy v měřítku ). Event. možné menší nepřesnosti neovlivní závěry ocenění! Pozn. Při striktním dodržení cenové vyhlášky by porovnávací způsob ocenění ve smyslu 26a nešel aplikovat, neboť se jedná o o obytnou část původní zemědělské usedlosti. Ale s ohledem na to, že nemovitost nebyla zpřístupněna a porovnávací způsob dle vyhlášky je často přesnější než nákladové ocenění ( odhad obvyklé ceny ), je v tomto případě porovnávací metoda použita. Koeficient prodejnosti je korigován ve smyslu 44, odst. 11 vyhlášky. Jedná se o negativní odchylku ve vybavení a významu obce, omezené dopravní spojení a zejména morální zastarání hlavní stavby. Doloženo situací a fotodokumentací nemovitosti. 7. Celkový popis nemovitosti Nemovitost se nalézá v zastavěném území menší obce, jižní již okrajová část.. Historická zástavba rodinných domů, ( menších zemědělských usedlostí ) převážně na hranici uliční čáry, běžné - 6 -

7 pozemky, zahrady. Klidné a čisté venkovské prostředí. Přístup po asfaltové místní komunikaci, která za nemovitostí západně končí v polích. Do centra obce cca 400 m. Nemovitost je původní zemědělskou usedlostí - obytná část s navazující stodolou a s běžným pozemkem. S ohledem na stavebně - dispoziční řešení je stáří odhadováno na 30 leta minulého století. ( V obci znalec nezjistil jiné, zpřesňující informace ). Na nemovitosti jsou zřejmé menší stavební úpravy ( opravy ) v posledním období, dle venkovní obhlídky uspokojivý stav. Nefrekventovaná slepá komunikace je užívána jen pro stávající zástavbu. Z inž. sítí je zjištěno VO, elektro NN. Zásobování vodou z vlastní studny, odkanalizování do jímky. Celkovým situováním, vybavením a provedením je nemovitost vhodná jako rekreační chalupa. Choťovice jsou ostatní obcí okresu Kolín, s počtem obyvatel cca 200, převážně zemědělská oblast. Cca 18 km od okresního města, Chlumec nad Cidlinou asi 6 km. Pošta, škola, základní nákupy v Žehuňově, nebo Žiželice 4 km.ve vlastní obci je OÚ, obchod, hospoda, kulturní dům, tělocvična ( z původní školy ), základní služby. Dopravní spojení autem napojení na R 11, BUS. Celkově málo významná obec, vyhledávaná spíše pro rekreační bydlení. V podstatě za vším nutno dojíždět. 8. Obsah znaleckého posudku a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům č.p. 105 a.1 2 ) Stodola - b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemek - ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům č.p. 105 Popis Stavba je situována na parcele číslo st. 117, boční stěnou na hranici sousední nemovitosti a s velmi malým odstupem od veřejného prostranství.. Vnitřní vybavení a provedení je určeno převážně technickým odhadem. Stavba je přízemní, sklep není zjištěn, v podkroví půda.v zadní části navazuje do tvaru L původní stodola. Vnitřní dispozice( předpoklad ) 2+1 s příslušenstvím bytu, dodatečně přistavěná veranda ( není zakreslena v katastrální mapě ). Nebytové prostory nejsou. Stavba je rodinným domem ve smyslu vyhl. č. 501/2006 Sb. Stavba je dokončena, obestavěný prostor do m 3. Pro ocenění ( administrativní cena ) se použije porovnávací způsob dle hlavy III. cenové vyhlášky. ( Podrobněji - viz dokumentace a skutečnost ). Přístavby, modernizace, rekonstrukce v rozsahu více jak 50 % z celku nejsou zjištěny

8 Protáhlý obdélníkový tvar, místnosti za sebou, přistavěná veranda. Zděné provedení z cihel, ( předpoklad ), štuková fasáda, k sousedům hrubá zatřená. Většina oken výměna za plastová. Hambalkový krov, střecha sedlová, nad verandou plochá. Obnovená tašková krytina Bramac, klempíř. prvky pozink. Dřevěné trámové stropy. Předpokládáno jednoduché vnitřní vybavení a provedení odpovídající stáří, s tím, že jsou provedeny menší výměny prvků PV a dílčí modernizace ( příslušenství bytu ). Dle venkovní obhlídky je stavebně - technický stav kvalifikován jako uspokojivý. Předpoklad : Napojení na vlastní studnu, odkanalizování do jímky, elektro NN, telefon. Pozn. Případné venkovní úpravy, s výjimkou vyjmenovaných položek, a vedlejší stavby se zastavěnou plochou do 25 m 2, jsou zahrnuty v ceně rodinného domu zjištěné porovnávacím způsobem. Jedná se o oplocení, betonové plochy, vrata, vrátka, sušák, jímka, kůlna ( asi více, než 25 m 2 ) a event. další venkovní úpravy. Stodola je oceněna samostatně. Zatřídění pro potřeby ocenění Typ objektu: Rodinný dům 26a porovnávací metoda Poloha objektu: obec do obyvatel Stáří stavby: 80 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 5 006,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží 1. NP: 6,50*17,50+2,50*4,0 = 123,75 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1. NP: 123,75 m 2 3,00 m Obestavěný prostor Stavba: 2,50*4,0*3,0+113,75*(4,0+3,0/2,0) = 655,63 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 655,63 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 123,75 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 123,75 m 2 Podlažnost: ZP / ZP1 = 1,00 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení Název znaku č. V i 0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny I typ A zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - dvojdomek, dům řadový II -0,01 2. Provedení obvodových stěn - cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - hodnota 1 III 0,02 5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, vlastní studna na II -0,05 pozemku 6. Způsob vytápění stavby - lokální na tuhá paliva - předpoklad I -0,08 7. Zákl. příslušenství v RD - úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení I 0,00-8 -

9 9. Venkovní úpravy - minimálního rozsahu II -0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - bez vedlejších staveb II 0,00 nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - nad 800 m2 celkem III 0, Kriterium jinde neuvedené - významně snižující cenu - Úzký dům, I -0,10 nevhodná vnitřní dispozice, reálně spíše jako chalupa 13. Stavebně - technický stav - stavba v dobrém stavu s pravidelnou II 1,05 údržbou Koeficient pro stáří 80 let: 0,70 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V 13 * 0,70 = 0,559 i = 1 Index polohy Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Poloha nemovitosti - na okraji zastavěného území obce II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení II 0,00 4. Obchod, služby, kultura v obci - pouze obchod se základním II 0,00 sortimentem 5. Školství a sport - žádná základní škola I -0,03 6. Zdravotní zařízení - žádné zdravotnické zařízení I -0,03 7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - vyšší než je průměr v kraji I -0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,880 i = 1 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je I -0,10 výrazně nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve II 0,00 spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - Nemovitost je zatížena zástavním právem, exekucemi. I -0,05 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,850 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,559 * 0,880 * 0,850 = 0,418 Ocenění Cena upravená CU = IPC * I = 5 006,- Kč/m 3 * 0,418 = 2 092,51 Kč/m 3 CP = CU * OP = 2 092,51 Kč/m 3 * 655,63 m 3 = ,33 Kč - 9 -

10 Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,33 Kč a.1 2 ) Stodola - Popis Stodola navazuje v zadní části dvora na obytnou část, do tvaru L. Technické parametry odměřením z katastrální mapy a z větší části technický odhad. Původního datování. Stavba je přízemní, bez podsklepení, převážně světlá výška do hřebene sedlové střechy. Kvalitní vaznicový krov, tašková pálená krytina. Dle venkovní obhlídky jsou štíty a část obvodových stěn dřevěného provedení. Předpokládáno zcela jednoduché provedení a vybavení. Hliněná podlaha, provizorně elektro, impregnace, asi kamenný zvýšený sokl. S ohledem na vizuálně kvalitní a nepronesený krov s dobrou krytinou, je stavebně - technický stav určena jako dobrý, s další předpokládanou životností. Pozn. S ohledem na velikost zastavěné plochy nelze použít ocenění pro halu. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 3: O. budovy pro zemědělství rostlinná produkce Svislá nosná konstrukce: dřevěná na bázi dřevní hmoty Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1271 Úprava koeficientu prodejnosti K p Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11. Zdůvodnění: Viz oddíl : Nález, dokumentace a skutečnost. Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 0,6400 Úprava koeficientu prodejnosti o: -25,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 0,4800 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1. NP 11,50*12,50 = 143,75 Zastavěné plochy a výšky podlaží Podlaží Zastavěná Konstr. plocha výška Součin 1. NP 143,75 m 2 9,00 m 1 293,75 Součet 143,75 m ,75 Průměrná výška podlaží: PVP = 1 293,75 / 143,75 = 9,00 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 143,75 / 1 = 143,75 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor stavba 143,75*(5,0+4/2) = 1 006,25 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Podlaží Typ Obestavěný

11 prostor stavba NP 1 006,25 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 006,25 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy vč. zemních prací základy proložené kamenem, bez P 100 izolace 2. Svislé konstrukce dřevěné, jednostranně obíjené P Stropy nejsou uvažovány ( jen volně na C 100 vazných trámech 4. Krov, střecha sedlová střecha S Krytiny střech pálené tašky S Klempířské konstrukce jen žlab a svod C Klempířské konstrukce jen žlab a svod S Úprava vnitřních povrchů hrubé omítky u soklu a bez úprav P Úprava vnějších povrchů impregnace P Vnitřní obklady keramické X Schody nejsou C Dveře nejsou C Vrata svlaková P Okna nejsou C Povrchy podlah hlína, cihly? P Vytápění X Elektroinstalace provizorní P Bleskosvod není C Vnitřní vodovod není C Vnitřní kanalizace není C Vnitřní plynovod X Ohřev teplé vody není C Vybavení kuchyní X Vnitřní hygienické vyb. není C Výtahy X Ostatní není C Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací P 10, ,46 4,97 2. Svislé konstrukce P 25, ,46 11,78 3. Stropy C 11, ,00 0,00 4. Krov, střecha S 6, ,00 6,90 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,80 6. Klempířské konstrukce C 0, ,00 0,00 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,

12 7. Úprava vnitřních povrchů P 4, ,46 2,02 8. Úprava vnějších povrchů P 3, ,46 1,43 9. Vnitřní obklady keramické X 0, ,00 0, Schody C 2, ,00 0, Dveře C 2, ,00 0, Vrata P 1, ,46 0, Okna C 4, ,00 0, Povrchy podlah P 3, ,46 1, Vytápění X 0, ,00 0, Elektroinstalace P 7, ,46 3, Bleskosvod C 0, ,00 0, Vnitřní vodovod C 2, ,00 0, Vnitřní kanalizace C 2, ,00 0, Vnitřní plynovod X 0, ,00 0, Ohřev teplé vody C 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. C 2, ,00 0, Výtahy X 0, ,00 0, Ostatní C 5, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 35,77 Koeficient vybavení K 4 : 0,3577 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 2) [Kč/m 3 ]: = 2 695,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 1,0290 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9659 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,5333 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,3577 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1650 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,4800 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 451,35 Plná cena: 1 006,25 m 3 * 451,35 Kč/m 3 = ,94 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 80 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 110 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 80 / 110 = 72,727 % ,90 Kč Stodola - - zjištěná cena = ,04 Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemek - Popis Pozemek sestává ze dvou parcel, které spolu tvoří jednotný funkční celek. Zhruba obdélníkový tvar,

13 zadní část za stodolou malá zahrada.pro dané území není vydána cenová mapa stavebních pozemků. Event. důvody pro snížení, zvýšení, základní ceny pozemku - viz dále. Nejedná se o turisticky významnou obec, ale OC stavebních pozemků jsou vyšší, než zjištěné dle základní části cenové vyhlášky. Nezastavěná část pozemku je osázena několika trvalými porosty, v přední části Zeravy. Ocenění Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené Úprava ceny - příloha č položka č. 1: polohy v turisticky významné obci se zvýšenou % úrovní sjednaných cen stavebních pozemků Úprava cen: % Úprava ceny - příloha č další položky: 2.2. Není možnost napojení na veřejný vodovod: -5 % 2.3. Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci: -7 % Úprava cen: -12 % pozn.: upravuje-li se cena dle položky č. 1, počítají se další položky z již takto upravené ceny. Úprava cen celkem: 200% + -12% * (100 % + 200%) + 164,00 % Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek: Zdůvodnění - viz základní popis. Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 0,4800 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1650 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Úprava Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koef. K ] i K p [%] [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 35,- 1,00 2,1650 0, ,00 96,02 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku 28 odstavec 5 35,- 0,40 2,1650 0, ,00 38,41 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 28 odst. 1 a 2 zast. plocha ,00 96, ,20 28 odstavec 5 zahrada 91/7 273,00 38, ,93 Stavební pozemky - celkem ,13 Pozemek - - zjištěná cena = ,13 Kč

14 REKAPITULACE Rekapitulace výsledných cen a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům č.p ,30 Kč a.1 2 ) Stodola ,- Kč a) Ocenění staveb celkem ,30 Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemek ,10 Kč b) Ocenění pozemků celkem ,10 Kč Celkem ,40 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,40 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,- Kč slovy: Jedenmilionpětsetšedesátčtyřitisícosmsetčtyřicet Kč 3.4. Stanovení věcné hodnoty Věcná hodnota je reprodukční cena stavby (za kterou se dá stavba ke dni ocenění postavit v daném místě), snížená o přiměřené opotřebení. Nazývá se též časová cena, reprodukční časová cena. Pro stanovení věcné hodnoty jsou použity jednotkové ceny z cenových ukazatelů ÚRS, a.s. a ty jsou ještě případně upraveny dle vlastní databáze (oceňování pro potřeby peněžních ústavů, novostavby s dodavatelskými smlouvami na klíč apd.). Výčet oceňovaných nemovitostí Rodinný dům č.p Stodola Pozemek

15 Rodinný dům č.p. 105 Základní popis, vybavení, propočet míry znehodnocení opotřebením, technické parametry viz administrativní cena. OP celkem - (dle vyhlášky) 656,0 m3 ZCU základní cena 4 700,- Kč/m3 OP Reprodukční cena 656,0 m3 OP * 4 700,- Kč 3, ,- Kč Znehodnocení opotřebením - (technický odhad) 60% - 1, ,- Kč Věcná hodnota rodinného domu č.p. 105 ke dni ocenění 1, ,- Kč Stodola 1.006,0 m3 OP * 1.500,- Kč - 73% ,- Kč Pozemek Obvyklé ceny stavebních pozemků se pohybují v místě a okolí v rozpětí 250,- Kč 300,- Kč/m2. Dále určuji hodnotu 280,- Kč/m2 (stupeň bezpečnosti) Celkem 883,0 m2 * 280,- Kč ,- Kč Věcná hodnota pozemku ke dni ocenění ,- Kč 3.4. Věcná hodnota rekapitulace Rodinný dům č.p , ,- Kč Stodola ,- Kč Pozemek ,- Kč 3.4. Věcná hodnota ke dni ocenění celkem 1, ,- Kč Tj. slovy : Jedenmilionosmsetosmdesátsedmtisícdevětsetpadesát Kč 3.5. Stanovení výnosové hodnoty Výnosová hodnota je uvažovaná jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové míře uložit, aby čistý výnos z úroků z této jistiny byl stejný jako čistý výnos z nemovitosti. Nebo je možné tuto částku investovat na kapitálovém trhu, s obdobnou sazbou výnosové míry. Je předpokládán pouze výnos z nemovitosti formou odhadnutého, dosažitelného nájemného, které je obvyklé v daném místě a čase. Není zde uvažován teoretický, možný výnos z podnikatelské činnosti. Pro výpočet

16 výnosové hodnoty se použije vztah pro věčnou rentu. Tento vztah platí jen za předpokladu konstantních příjmů a výdajů v budoucnosti, s tím, že se obojí při inflaci bude zvyšovat stejným tempem přiměřeně inflaci. V místě a bližším okolí nejsou zjištěny žádné nájmy, ani obdobných nemovitostí. Jakékoliv teoreticky stanovené nájemné může výrazně zkreslit závěry odhadu (není relevantní skutečnosti obvyklých cen). Výnosová hodnota se nestanovuje! 3.6. Stanovení výsledné tržní hodnoty Porovnávací hodnota Podle zákona č. 151/97 Sb. o oceňování majetku je jedním ze způsobů oceňování porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Konkrétní prodeje (nabídky) nemovitostí rodinných domů jsou uvedeny v přílohách. Dále je uvedeno rozpětí porovnávacích hodnot pro obec Choťovice a bližší okolí zjištěné aktuálně z RK a Internetu (viz přílohy posudku). Přímo v Choťovicích je málo nabízených nemovitostí, proto jsou použity i srovnatelné okolní lokality. Inzerce lze po určité korekci objektivně vyhodnotit. Porovnávací nemovitosti je nutné posuzovat obezřetně a s větším stupněm opatrnosti. Pozn. U prvně inzerovaných nabídek je nutné počítat převážně ještě se snížením výše nabídky. Skutečně dosažené prodejní ceny se liší směrem dolů cca o 10% - 20%. Uplatňování porovnávacího způsobu je stále ještě částečně omezeno nedostatkem pravdivých objektivních informací o cenách dosahovaných při prodeji porovnatelného majetku a jejich nízkou spolehlivostí, spekulativní záměry, důvody snížení daně z prodeje apd. U přiložených porovnávacích nemovitostí je nutné nabídkové hodnoty příslušně korigovat a to nejen z důvodů např. první (nejvyšší) inzerce, ale také s ohledem na velikost hlavní stavby, vybavení, technický stav, běžný pozemek a zejména skutečnost, že nemovitost nebyla zpřístupněna. V tomto případě jsou také zohledněny informace z místního šetření : zájem o uvolněné nemovitosti je malý. V místě jsou omezené pracovní příležitosti, občanská vybavenost, za vším nutné dojíždět. Zájem o trvalé bydlení bude velmi malý. Alternativně lze uvažovat nemovitost jako rekreační chalupu, dobře dostupná z D 11. Z výše uvedeného je zřejmé, že trh s nemovitostmi obecně je v místě a okolí značně omezený. Každá nemovitost je svým způsobem jedinečná a nejde ji zcela a bez rozdílu porovnávat s jinou nemovitostí. S přihlédnutím k výše uvedenému rozboru a dle porovnávacích (přiložených) nemovitostí je odhadována obvyklá cena, nemovitosti jako celek, v rozpětí ,- Kč ,-Kč. Porovnávací hodnota celé nemovitosti prosté práv třetích osob rodinného domu č.p. 105 evidované na LV číslo 692, v katastrálním území Choťovice, obec Choťovice, okr. Kolín, je odhadována na spodní hranici cenového rozpětí (princip opatrnosti) ,- Kč

17 Rekapitulace kategorií ocenění 3.3. Administrativní cena (stavby+pozemek) 1, ,- Kč 3.4. Věcná hodnota nemovitosti (stavby+pozemek) 1, ,- Kč 3.5. Výnosová hodnota nemovitosti - se nestanovuje 3.6. Výsledná tržní hodnota Porovnávací hodnota rozpětí (celá nemovitost) 500.tis. 700.tis.Kč 4. Závěr Pro ocenění byly použity standardní oceňovací metody, běžně používané v oceňovací praxi. Na základě výsledků ocenění je odhadnuta obvyklá cena nemovitosti rodinného domu č.p. 105 s příslušenstvím včetně pozemku čísla parcel st. 117 a p.p. 91/7 evidované na LV číslo 692 pro katastrální území Choťovice, obec Choťovice, okr. Kolín, ve výši (dodržení principu opatrnosti) : ,- Kč Tj. slovy : Pětsettisíc Kč Prohlašuji, že při provedení znaleckého posudku jsem osobou nezávislou. V Říčanech Ing. Jiří Janovský Nerudova 774/ Říčany telefon:

18 ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze dne č.j.spr797/81 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 o obvyklé ceně nemovitosti - spoluvlastnického podílu id. 1/2 rodinného domu čp. 259 včetně příslušenství a pozemku parc.č. st. 483 v k.ú. a obci Liběchov, okres Mělník,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2275 372 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 645/06-29. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 645/06-29. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 864 132 / 09 dle Usnesení č.j. 59 EX 645/06-29 Objednavatel: Adresa: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno Vypracoval: Ing. Artur

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

Znalecký posudek č. 2010/232

Znalecký posudek č. 2010/232 Znalecký posudek č 2010/232 O ceně nemovitosti: Průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele č 1622/41 s příslušenstvím a pozemky, parcely č 1622/41, 1622/42, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400 81/2015 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 1272/5 včetně všech součástí, příslušenství a podílu na pozemcích parc.č. 2344, 2345 a budově č.p. 1271, 1272, vše v obci a

Více