Posudek / č /2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posudek / č. 124-167/2011"

Transkript

1 A P P R A I S A L S Posudek / č /2011 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína ve spoluvlastnictví Pavlíková Věra, Na Kopečku 100, Ovčáry, Kolín 2, RČ: /0670 (1/2) 137Ex 6776/10-39 Objednatel: Exekutorský úřad Brno - venkov Brno, Veveří 125, PSČ IČ: Zpracovatel: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ: IČ: Účel posudku: Zjištění ceny pro exekuční řízení Posudek je vyhotoven v jednom číslovaném exempláři a obsahuje včetně titulní a příloh 29 stran textu V Praze dne Vyhotovení č.: 1

2 Znalecký posudek / č /2011 Obsah 1 Rekapitulace Jméno a osvědčení Předpoklady a omezující podmínky Omezující podmínky Definice základních pojmů Metody stanovení ceny obvyklé Podklady pro zpracování ocenění Nález Předmět a účel znaleckého posudku Datum znaleckého posudku Základní informace o nemovitosti Ocenění nemovitosti Porovnávací a nákladový způsob dle cenových předpisů Porovnávací metoda rodinný dům s pozemkem a příslušenstvím Rekapitulace hodnot Výsledek ocenění Přílohy Strana 2

3 1 Rekapitulace Identifikace předmětu znaleckého posudku: Předmětem znaleckého posudku je stanovení ceny spoluvlastnického podílu na nemovitostech zapsaných na LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína (budova č.p. 100, parc. č. St. 101) ve vlastnictví Pavlíková Věra, Na Kopečku 100, Ovčáry, Kolín 2, RČ: /0670 (1/2) a Slavíčková Iva, Podskalská 1356, Kolín V, Kolín 2, RČ: /0895 (1/2). Zjištění ceny obvyklé nemovitostí se provádí pro exekuční řízení na základě Usnesení JUDr. Petra Kociána, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno - venkov, se sídlem Veveří 125, Brno, Znalecký posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., podle stavu ke dni Stanovení obvyklé ceny nemovitostí je provedeno na základě stavu k Obvyklá cena spoluvlastnického podílu Věry Pavlíkové, RČ: /0670 na nemovitostech zapsaných na LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína je stanovena: ,00 Kč (slovy: Čtyřistadvacetdva tisíc korun českých) Omezující podmínky: Zhotovitel prohlašuje, že nemá a ani v budoucnosti mít nebude prospěch z činností souvisejících s předmětem ocenění. Odměna získaná za provedené ocenění není závislá na stanovených hodnotách. Zpracovaný posudek zohledňuje všechny zpracovateli známé skutečnosti k datu ocenění a nebyly shledány žádné skutečnosti svědčící o informacích nepravdivých, zkreslených nebo zavádějících. Dne: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ: IČ: Ing. Jan Attl, Ph.D., MBA jednatel Strana 3

4 2 Jméno a osvědčení Jméno a osvědčení: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ: IČ: Osvědčení: Zpracovatel tímto osvědčuje, že nemá a ani v budoucnosti mít nebude prospěch z činností souvisejících s předmětem zaleckého posudku; odměna získaná za provedený znalecký posudek není závislá na stanovených hodnotách; zpracovaný posudek zohledňuje všechny zpracovateli známé skutečnosti k datu zpracování; nebyly shledány žádné skutečnosti svědčící o informacích nepravdivých, zkreslených nebo zavádějících. Strana 4

5 3 Předpoklady a omezující podmínky 3.1 Omezující podmínky Zpracovatel předpokládá, že veškeré podkladové materiály, informace a dokumenty použité pro zpracování znaleckého posudku jsou pravdivé, věrohodné a správné, neodpovídá tedy za jejich pravost a platnost, zpracovatel zpracoval posudek ke konkrétnímu datu a k tomuto datu se vztahují veškeré závěry a podmínky, pokud došlo ke změně tržního prostředí po datu zpracování, nejsou tyto skutečnosti v posudku zohledněny, informace a podklady poskytnuté objednatelem považujeme za věrohodné, pravdivé a správné, další informace z ostatních (zejména veřejných) zdrojů, které byly v tomto znaleckém posudku použity, jsou rovněž považovány za věrohodné, pravdivé a správné, ačkoli máme za to, že informace, na jejichž základě je znalecký posudek zpracován, jsme nashromáždili ze spolehlivých zdrojů, nepřebíráme žádnou odpovědnost za pravdivost a přesnost jakýchkoliv údajů takto získaných, hodnoty prezentované v tomto znaleckém posudku jsou založeny na předpokladech v tomto znaleckém posudku uvedených, datum zpracování, k němuž se závěry tohoto znaleckého posudku vztahují, je uvedeno v tomto znaleckém posudku, odhad obvyklé výše předmětu ocenění tak, jak je v tomto znaleckém posudku uveden, je založen na stavu národní ekonomiky a na kupní síle měny k datu zpracování, obsah tohoto znaleckého posudku je důvěrný, slouží pouze pro vnitřní potřeby objednatele, tento znalecký posudek ani žádná jeho část (vč. závěrů týkajících se hodnoty předmětu posudku, identity zpracovatele nebo jiných osob, které znalecký posudek podepsaly nebo se jich týká) nesmí být šířena třetím stranám bez předchozího souhlasu a schválení zpracovatelem, s výjimkou žádosti ze strany příslušných státních orgánů, zpracovatel ani jiné osoby, kterých se znalecký posudek týká, bez předchozí domluvy nesmějí vypovídat před soudem nebo v jiném soudním řízení v souvislosti s tímto znaleckým posudkem, tím není dotčeno právo a povinnost zacházet s tímto znaleckým posudkem v souladu s obchodním zákoníkem a jinými zákonnými ustanoveními, zpracovatel prohlašuje, že závěry tohoto znaleckého posudku vycházely z dokumentů, které mu byly předloženy objednatelem, v případě, že objednatel nepředložil zpracovateli dokumenty, které mohly mít vliv na zpracování tohoto znaleckého posudku, nepřijímá zpracovatel jakoukoli odpovědnost s touto skutečností související, znalecký posudek je platný pouze pro výše uvedený účel zpracování a nelze jej použít za jiným účelem, posudek respektuje právní stav v oblasti daní, účetnictví, financování a oceňování, platný k datu zpracování, znalecký posudek byl zpracován na podkladu standardů mezinárodní organizace TEGoVA. Strana 5

6 3.2 Definice základních pojmů Cena je výrazem používaným pro požadovanou, nabízenou nebo placenou částku za zboží nebo službu. Je to historický fakt, buď veřejně známý, nebo udržovaný v soukromí. Z důvodu finančních možností, motivace a zájmů daného kupujícího a prodávajícího může nebo nemusí mít cena placená za zboží nebo služby nějaký vztah k hodnotě, která je zboží nebo službám připisována jinými. Cena je obecným údajem o relativní hodnotě přiřazené zboží nebo službám jednotlivými kupujícími a/nebo prodávajícími v jednotlivých situacích. Trh je systémem (a příležitostně též místem), kde jsou zboží a služby směňovány mezi kupujícími a prodávajícími prostřednictvím cenového mechanismu. Pojem trhu představuje schopnost zboží a/nebo služeb být směňováno mezi kupujícími a prodávajícími bez přílišných omezení jejich činností. Každá strana reaguje na nabídkově-poptávkové vztahy a ostatní cenotvorné faktory, schopnosti a znalosti každé strany, jejich chápání relativní užitečnosti zboží a/nebo služeb a jejich individuální potřeby a přání. Hodnota je ekonomický pojem, který se týká peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není (na rozdíl od ceny) skutečností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase, podle konkrétní definice hodnoty. Ekonomická koncepce tržní hodnoty odráží názor trhu na prospěch plynoucí tomu, kdo vlastní zboží nebo obdrží služby k datu platnosti hodnoty. V praxi převládá pojem hodnoty s přívlastkem tržní. Tržní hodnota aktiva je výrazem jeho trhem uznané použitelnosti spíše než jeho čistě fyzického stavu. Použitelnost aktiva pro daný podnik se může lišit od použitelnosti, kterou uznává trh nebo konkrétní obchod. Z toho lze vyvozovat rozdíl mezi individuální a tržní hodnotou. Definice tržní hodnoty: Tržní hodnota je finanční částka, kterou lze obdržet při prodeji nebo uhradit při koupi majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím potencionálním kupujícím a prodávajícím. Obě strany mají zájem na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny jakýmkoli nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutěže, a to ať ze strany kupujícího, tak ze strany prodávajícího. Všechny informace o předmětném majetku jsou dostupné a shodné pro obě strany, všechny informace jsou relevantní a pravdivé. 3.3 Metody stanovení ceny obvyklé Administrativní cena cena zjištěná podle cenového předpisu (v současné době zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, vyhláška ministerstva financí České republiky č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění. Trh Interakce prodávajících a kupujících, vedoucí ke stanovení cen a množství komodit. Trh nemovitostí je segmentován podle typu nemovitostí a lokalit. Obvyklá cena cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku bez mimořádných okolností trhu. Tržní hodnota odhadnutá suma, za kterou by se nemovitost mohla směnit v den ocenění, mezi ochotným prodejcem a ochotným kupcem v nestranné transakci po řádném marketingu, kdy obě strany jednaly informovaně, rozvážně a bez nátlaku (schválená definice dle Evropských oceňovacích standardů 2003). Věcná hodnota (dle právního názvosloví časová cena věci), je reprodukční cena věci, snížená o Strana 6

7 přiměřené opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci. Výnosová hodnota je uvažovaná jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti nebo je možné tuto částku investovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. Cena pořizovací je cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době pořízení (u nemovitosti, zejména staveb, cena v době postavení) za použití tehdy platných metodik cen, bez odpočtu opotřebení. Cena reprodukční je cena, za kterou by bylo možno stejnou novou porovnatelnou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Čistý roční stabilizovaný výnos jsou výnosy (příjmy) po odpočtu nákladů (výdajů), nebo také součet provozního, finančního zisku a zisku z mimořádných příjmů (daňový základ pro daň z příjmů), stanovený jako průměrná, nebo pravděpodobně očekávaná hodnota z časové řady. Zkratky: ZC základní cena ZCU základní cena upravená IPC indexovaná průměrná cena CU cena upravená na 1 m 2 podlahové plochy bytu ÚR územní rozhodnutí ÚP územní plán LV list vlastnictví Metody oceňování nemovitého majetku. Pro stanovení tržní hodnoty nemovitostí jsou zpravidla používány tři standardní mezinárodně uznávané přístupy k oceňování. Jedná se o metodu věcné hodnoty (nákladovou), metodu výnosovou a metodu porovnávací. Tržní hodnotu jako obvyklou cenu nemovitosti pak stanoví odhadce vysoce odborným odhadem, který vychází z podrobné znalosti místního trhu s daným typem nemovitostí. Hodnoty získané výše uvedenými metodami slouží jako podklad pro stanovení hodnoty tržní. Věcná hodnota nemovitosti je součtem věcné hodnoty staveb i pozemků. Věcnou hodnotou stavby se rozumí reprodukční cena stavby (náklady, za které by bylo možné postavit stejnou stavbu ke dni ocenění), snížená o opotřebení odpovídající stáří stavby a jejímu technickému stavu. Výnosová hodnota je stanovována u nemovitostí, které přinášejí nebo mohou přinášet trvalý a ustálený výnos z pronájmu. Při zjištění výnosové hodnoty se vychází z modelu prosté kapitalizace (takzvané věčné renty), kdy výše čistého ročního příjmu z nájemného je kapitalizována příslušnou mírou kapitalizace. Míra kapitalizace vychází z faktorů, které ovlivňují cenu nemovitosti z hlediska budoucích zisků z jejího pronájmu a provozu v daném místě. Jedná se o faktory výnosovosti, inflace, rizika a ekonomické životnosti. Při výpočtu čistého výnosu se vychází z hodnoty obvyklého nájemného v daném místě a čase, sníženého o náklady vynaložené z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání nemovitosti. Porovnávací hodnota je výsledkem srovnání a vyhodnocení realizovaných cen nemovitostí obdobného charakteru, přičemž je nutné porovnávat lokalitu, polohu, stav, velikost a účel užívání nemovitosti. Při nedostatku informací o realizovaných prodejích lze přiměřeně využívat relevantních nabídkových a poptávkových cen realitních kanceláří při respektování vývojových trendů na trhu nemovitostí v daném místě. Strana 7

8 3.4 Podklady pro zpracování ocenění Při zpracování ocenění se vycházelo z následujících podkladů: Podklady získané ze strany zadavatele ocenění: Usnesení Č.j. 137Ex 6776/10-39 JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno venkov Výpis z KN LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína k datu Exekuční příkaz Č.j. 137Ex 6776/10-12 JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno venkov Podklady získané zhotovitelem: Kopie katastrální mapy Fotodokumentace z místního šetření Nabídky realitních kanceláří na síti internet Strana 8

9 4 Nález 4.1 Předmět a účel znaleckého posudku Předmětem znaleckého posudku je stanovení ceny spoluvlastnického podílu na nemovitostech zapsaných na LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína (budova č.p. 100, parc. č. St. 101) ve vlastnictví Pavlíková Věra, Na Kopečku 100, Ovčáry, Kolín 2, RČ: /0670 (1/2) a Slavíčková Iva, Podskalská 1356, Kolín V, Kolín 2, RČ: /0895 (1/2). Zjištění ceny obvyklé nemovitostí se provádí pro exekuční řízení na základě Usnesení JUDr. Petra Kociána, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno - venkov, se sídlem Veveří 125, Brno, Znalecký posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., podle stavu ke dni Stanovení obvyklé ceny nemovitostí je provedeno na základě stavu k Datum znaleckého posudku Zpracování znaleckého posudku je prováděno na základě Usnesení č.j. 137Ex 6776/10-39 JUDr. Petra Kociána, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno - venkov, se sídlem Veveří 125, Brno, ze dne Stanovení obvyklé ceny nemovitostí je provedeno na základě stavu k Místní šetření bylo provedeno dne Základní informace o nemovitosti Informace o nemovitosti: Název nemovitosti: Rodinný dům č.p. 100, na pozemku parc. č. St. 101, zapsaných na LV č. 198 Adresa nemovitosti: Na Kopečku 100 PSČ Ovčáry, Kolín 2 Kraj: Středočeský Okres: Kolín Obec: Ovčáry Katastrální území: Ovčáry u Kolína Počet obyvatel: 769 Vlastnické a evidenční údaje: Vlastnické právo k oceněným nemovitostem je zapsáno dle výpisu z KN LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína: Pavlíková Věra, Na Kopečku 100, Ovčáry, Kolín 2, RČ: /0670 (1/2) Slavíčková Iva, Podskalská 1356, Kolín V, Kolín 2, RČ: /0895 (1/2). Jiná práva: bez zápisu Omezení vlastnického práva: Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši ,- Kč. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč, Praha 4, IČ: Stavba: Ovčáry, č.p. 100, parcela: St. 101 (V- Strana 9

10 2223/ ). Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. č.j /1 ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Nařízení exekuce pověřený soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov se sídlem Veveří 125, Brno. Pavlíková Věra, Na Kopečku 100, Ovčáry, Kolín 2, RČ: /0670 (Z / ). Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kolíně 38 EXE-566/ ze dne ; uloženo na prac. Kolín. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickmu podílu id. ½ nemovitostí vydaný na základě usnesení Okresního soudu v Kolíně 38 EXE 566/ ze dne Pavlíková Věra, Na Kopečku 100, Ovčáry, Kolín 2, RČ: /0670, stavba: Ovčáry, č.p. 100, parcela: St. 101 (Z / ). Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno venkov čj. 137 EX-6776/ ze dne Listina: Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 137 EX-6776/ Právní moc ke dni Jiné zápisy: bez zápisu Nabývající tituly a jiné podklady zápisu: Listina: Smlouva kupní NZ 8/2002 ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Pro: Pavlíková Věra, Na Kopečku 100, Ovčary, Kolín 2, RČ: /0670 (V-115/ ). Listina: Smlouva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Pro: Slavíčková Iva, Podskalská 1356, Kolín V, Kolín 2, RČ: /0895 (V-3841/ ). Věcné břemeno: nezjištěno Technická dokumentace: Technická dokumentace nebyla předložena. Celkový popis nemovitosti: Nemovitosti zapsané na LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína se nachází na okraji obce Ovčáry. V obci Ovčáry se nachází pouze pošta. Škola, zdravotní zařízeni a policie se v obci nenachází. Do Ovčár je proveden vodovod a kanalizace. Plyn proveden není. Okolo nemovitosti jsou postaveny rodinné domy. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům jednopodlažní s neobytnou půdou. Dům je ve špatném stavu. Z venkovní části vypadá nemovitost upraveně, nepoškozeně. Ve vnitřní části dvoru je nemovitost v podstatně horším stavu, místy je opadana omítka. Dveře a okna jsou dřevěná. Střecha je sedlová, pálená. Půda je neobydlená. Vykýř na půdu je v dezolátním stavu bez dveří, příp. okna. Pozemek parc. č. St. 101 o výměře 309 m 2 je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku se nachází strom ořešák vlašský. Zbytek dvoru není upravován. Strana 10

11 5 Ocenění nemovitosti 5.1 Porovnávací a nákladový způsob dle cenových předpisů Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Obsah posudku: 1) Rodinný dům č.p porovnávací způsob dle cenových předpisů 2) Pozemek k.ú. Ovčáry u Kolína zapsané na LV č. 198 nákladový způsob dle cenových předpisů 3) Ořešák vlašský nákladový způsob dle cenových předpisů 1) Rodinný dům č.p a Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům Poloha objektu: Ovčáry u Kolína Stáří stavby 60 let Indexovaná průměrná cena IPC Kč/m 3 (příloha č. 20a tabulky č.1) Samostatně stojící rodinný dům jednopodlažní s neobytnou půdou. Dům je ve špatném stavu. Z venkovní části vypadá nemovitost upraveně, nepoškozeně. Ve vnitřní části dvoru je nemovitost v podstatně horším stavu, místy je opadana omítka. Dveře a okna jsou dřevěná. Střecha je sedlová, pálená. Půda je neobydlená. Vykýř na půdu je v dezolátním stavu bez dveří, příp. okna. Cena upravená se zjistí vynásobením indexované průměrné ceny dle přílohy č. 20a tabulky č.1 a indexem cenového porovnání dle vzorce: CU = IPC x I Kde: CU - cena upravená na 1 m 3 obestavěného prostoru, IPC - indexovaná průměrná cena podle přílohy č.20a tabulky č. 1 I - index cenového porovnání vypočtený podle vzorce: I = I T * I P * I V kde I T ; I P a I V jsou stanoveny jako Index trhu I T Index polohy I P 1 3 T n n n 1 Index vybavení I V 1 Vn xv13 P n 9 n 1 Zastavěná plocha 90 m 2 1.NP 90 m 2 * 3,05 m = 274,5 m 3 Půda 90 m 2 * 3,00 m/2 = 135,0 m 3 Obestavěný prostor domu č.p. 100 činí: 409,5 m 3 Strana 11

12 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. Ti 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka nižší než nabídka II. -0,05 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku II. 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) negativní II. -0,05 Index trhu I T 1 3 n 1 T = 0,90 n Index polohy: Název znaku č. Pi 1. Význam obce - bez většího významu I. 0,00 2. Poloha nemovitosti v obci - okrajová území obce II. 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí v okolí nemovitosti - objekty pro bydlení II. 0,00 4. Obchod, služby, kultura v obci - žádný obchod I. -0,03 5. Školství a sport v obci - žádná základní škola I. -0,03 6. Zdravotní zařízení v obci - žádné zdravotnícké zařízení I. -0,03 7. Veřejná doprava - žádná zastávka hromadné dopravy nebo ve vzdálenosti více jak 1000 m I. -0,04 8. Obyvatelstvo - bezproblemové okolí II. 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - vyšší než je průměr v kraji I. -0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti III. 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II. 0,00 Index polohy 1 11 n n 1 P = 0,81 Index vybavení: Název znaku č. Vi 0. Typ stavby - nepodsklepený se šikmou střechou I. B 1. Druh stavby samostatný rodinný dům III. 0,00 2. Provedení obvodových stěn - cihelné nebo tvárnicové zdivo III. 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II. 0,00 4. Podlažnost - hodnota více jak 1 do 2 včetně II. 0,01 5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, voda, veřejná kanalizace IV. 0,04 6. Způsob vytápění stavby lokální vytápění el. nebo plynem II. -0,04 7. Zákl. příslušenství (koupelna nebo WC) částečně ve stavbě II. -0,05 8. Ostatní vybavení - bez dalšího vybavení I. 0,00 9. Venkovní úpravy zanedbatelného rozsahu I. -0, Vedlejší stavby tvořící příšlušenství vedlejší stavby do 25 m 2 III. 0, Pozemky ve funkčním celku se stavbou pozemky od 300 m 2 do 800 m 2 celkem II. 0, Kritérium jinde neuvedené bez vlivu na cenu III. 0, Stavebně - technický stav stavba ve špatném stavu IV. 0,65 Koeficient pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně: 0,7 Index vybavení I V 1 Vn xv13 =0, n 1 Strana 12

13 Celkový index I = I T * I P * I V = 0,90 * 0,8100 * 0,4368 = 0,3184 Ocenění: Indexovaná průměrná cena (dle příl. č. 20a tabulka č. 1): = 4 717,00 Kč/m 3 Index trhu I T (dle příl. č. 18a tabulka č. 1): * 0,9000 Index polohy I P (dle příl. č. 18a tabulka č. 4): * 0,8100 Index konstrukce a vybavení I V (dle příl. č. 20a tabulka č. 2): * 0,4368 Základní cena upravená = 1 502,02 Kč/m 3 Plná cena: 409,5 m 3 * 1 502,02 Kč/m 3 = ,19 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,19 Kč 2) Pozemky Pozemek parc. č. St. 101 oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Základní cena pozemku p.č. 21 dle odst. 1 b) : ZC = C p x 1,00 C p = 35+(a-1000)x0, Kde a je počet obyvatel, pro a vždy platí a 1000, je-li počet obyvatel v obci nižší než 1000, použije se a=1000. Počet obyvatel obce Ovčáry je dle serveru MVCR online 769. a= C p = 35+( )x0,007414= 35,00 Kč/m 2 ZC = 35,00 x 1,00 = 35,00 Kč/m 2 Název Parcelní číslo Výměra [m2] Jedn. cena [Kč/m2] Cena [m2] Zastavěná plocha a nádvoří St ,00 35, ,00 Součet ,00 Mezisoučet ,00 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle hlavní stavby): * 2,169 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,887 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 celkem ,75 Pozemek Ovčáry - zjištěná cena ,75 3) Nelesní porost Ořešák vlašský oceněný dle 41: Vymezení stromu (dle přílohy č. 34) Věk Cena ořešák vlašský Ov-vt 60 let 1 822,00 Kč/ks. Ořešák vlašský na pozemku St. 101 k.ú. Ovčáry u Kolína zjištěná cena: 1 822,00 Kč Rekapitulace cen nemovitostí zjištěných dle cenových předpisů: Výsledné ceny: 1) Rodinný dům č.p ,19 Kč 2) Pozemek Ovčáry u Kolína ,75 Kč 3) Nelesní porost ořešák vlašský 1 822,00 Kč Cena nemovitosti činí celkem ,94 Kč Cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,00 Kč Hodnota spoluvlastnického podílu ½ činí ,00 Kč Strana 13

14 5.2 Porovnávací metoda rodinný dům s pozemkem a příslušenstvím Popis porovnávaných objektů: Jednotka: m 2 zastavěné plochy Množství jednotek oceňované nemovitosti: 90 m 2 Pro porovnání nabízených nemovitostí jsou použity koeficienty: Km - koeficient místa Kc - koeficient časový Kv - koeficient vybavenosti K1 - koeficient velikosti výměr K2 - koeficient vlastních pozemků K3 - koeficient transakce Popis porovnávaných objektů: 1) Kolínká, Ovčáry prodej udržovaného rodinného domu 3+1 s velkou zahradou provozovanou jako ovocný sad v klidné části obce Ovčáry. Dům je po částečné rekonstrukci, nová koupelna, WC, střecha. Dům po revitalizaci zateplení, stropy sádrokartonové podhledy. SUV městksá, studna, TUV bojler, kanalizace veřejná kanalizace. Veškerá občanská vybavenost v obci. 2) Býchory I rodinný dům 2+1 k rekonstrukci se zavedenou elektřinou a možností napojení na IS (plyn, kanalizace a veřejný vodovod). U domu je studna. Vytápění elektrickými přímotopy a kamny na tuhá paliva. Objekt je částečně podsklepen, má přistavek a kůlnu. Veškerá občanská vybavenost v místě. 3) Býchory rodinný dům 3+1 po rekonstrukci se samostatným vstupem 1+1 s příslušenstvím. K dispozici garáž s dílnou, venkovní posezení. Dům je cihlový, přízemní, vhodný pro imobilní lidi. V roce 2010 provedena výměna kotle na plynouvý. Dobrá dostupnost do Kolína, v místě je veškerá občanská vybavenost. Seznam porovnávaných objektů: Výměra pozemku [m2] Zastavěná plocha [m2] Km Kc Kv K1 K2 K3 Jedn. cena [Kč/jedn.] Název Nabídková cena Kolínská, Ovčáry , ,00 1,00 0,80 1,00 0,80 0, ,81 Býchory I , ,00 1,00 0,90 1,00 0,95 0, ,18 Býchory , ,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0, ,50 Průměr jednotkové ceny: ,50 Kč/jedn. Minimální jednotková cena: ,50 Kč/jedn. Maximální jednotková cena: ,18 Kč/jedn. Základní cena: 11722,50 Kč/m² 90 m² á ,50 Kč/m² ,00 Kč Cena zjištěná porovnávací metodou celkem činí ,00 Kč, to je ,00 Kč po zaokrouhlení Cena spoluvlastnického podílu ½ činí ,00 Kč. 5.3 Rekapitulace hodnot Rekapitulace hodnot a cen nemovitosti: Výsledná cena nemovitosti zjištěná dle cenových předpisů Porovnávací hodnota nemovitosti Výnosová hodnota ,00 Kč ,00 Kč nestanovena Strana 14

15 Závěr: Zpracované tržní ocenění zohledňuje všechny známé skutečnosti ke dni zpracování, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty. Pokud nenastanou kvalitativní změny v oceněné nemovitosti a ani změny v jejím prostředí, je platnost uvedeného návrhu tržní hodnoty po dobu 3 měsíců ode dne vyhotovení. Tržní hodnotu kladně ovlivňuje umístění nemovitosti v lokalitě nedaleko hl. m. Prahy. Negativně ovlivňuje technický stav nemovitosti. Cena obvyklá nemovitostí zapsaných na LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína podle odborného odhadu znaleckého ústavu s přihlédnutím ke stanoveným dílčím metodám ocenění činí ,00 Kč. Cena obvyklá spoluvlastnického podílu ½ paní Věry Pavlíkové, Na Kopečku 100, Ovčáry, Kolín 2, RČ: /0670 upravená koeficientem 0,80 za omezenou prodejnost činí ,00 Kč. Strana 15

16 6 Výsledek ocenění Předmětem znaleckého posudku je stanovení ceny spoluvlastnického podílu na nemovitostech zapsaných na LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína (budova č.p. 100, parc. č. St. 101) ve vlastnictví Pavlíková Věra, Na Kopečku 100, Ovčáry, Kolín 2, RČ: /0670 (1/2) a Slavíčková Iva, Podskalská 1356, Kolín V, Kolín 2, RČ: /0895 (1/2). Zjištění ceny obvyklé nemovitostí se provádí pro exekuční řízení na základě Usnesení JUDr. Petra Kociána, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno - venkov, se sídlem Veveří 125, Brno, Znalecký posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., podle stavu ke dni Stanovení obvyklé ceny nemovitostí je provedeno na základě stavu k Cena obvyklá spoluvlastnického podílu ½ paní Pavlíkové Věry na nemovitostech zapsaných na LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína je stanovena ve výši: ,00 Kč (slovy: Čtyřistadvacetdva tisíc korun českých) Strana 16

17 Znalecká doložka Znalecký posudek jsme podali jako znalecký ústav zapsaný do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniku a složek jeho aktiv, cenných papírů, nemovitostí a nehmotného majetku a majetkových práv. Zápis znaleckého ústavu do seznamu byl proveden na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne pod č.j. 194/2009-OD-ZN. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem /2011 do znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtujeme podle připojené likvidace na základě faktury daňového dokladu č V Praze dne Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ: IČ: Ing. Jan Attl, Ph.D., MBA jednatel Posudek zpracovala: Ing. Oxana Antonova Strana 17

18 7 Přílohy 1. Usnesení č.j. 137EX 6776/10-39 JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno venkov 2. Výpis z KN LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína k datu Kopie katastrální mapy 4. Fotodokumentace z místního šetření 5. Nabídky realitních kanceláří na síti internet Strana 18

19 Rodinný dům č.p.100 (lícní strana) Rodinný dům č.p.100 Rodinný dům č.p oplocení Strana 19

20 Rodinný dům č.p. 100 Rodinný dům č.p dvůr Rodinný dům č.p. 100 dvůr, vlevo ořešák vlašský Strana 20

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 14-57/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 20 Ostrov zapsaném na LV č. 2367 k.ú. Vykmanov u Ostrova ve vlastnictví Josef Sivoň, Vykmanov č.p. 20, Ostrov

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 02-45/2011 O obvyklé ceně nemovitostí budova pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku parc.č. 44/7, Otvice vše zapsané na LV č. 581 k.ú. Otvice ve vlastnictví SJM Roztočil

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení.

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení. Posudek / č. 380-1058/2013 O obvyklé ceně nemovitostí Budova č.p. 1086 s pozemky parcela č. St. 2350, č. 2642/6 a č. 2646/17, zapsaných na LV č. 2821 k.ú. Vizovice ve vlastnictví White Star s.r.o., Brněnská

Více

Posudek / č. 420-1405/2014. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 420-1405/2014. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 420-1405/2014 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 4288 k. ú. Hlučín ve vlastnictví Robenek Josef, Severní 1185/23, Hlučín, PSČ 748 01 085 Ex 7447/13-84 Objednatel: Exekutorský

Více

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 5-1684/2015 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 7120 k.ú. Strakonice ve vlastnictví Roman Mertl, Arch. Dubského 977, Strakonice I, Strakonice,PSČ 386 01, dat. nar. 23. 8.

Více

Posudek / č. 555-1640/2014. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 555-1640/2014. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 555-1640/2014 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 5056 k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří ve vlastnictví Krejbichová Markéta, Jana Švermy 8, 432 01 Kadaň, nar. 11. 7. 1976

Více

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí Posudek / č. 348-1026/2013 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 1715 k.ú. Šeberov ve vlastnictví WAGE a.s., Plečnikova 944, Šeberov, 140 00 Praha 4, IČ: 27204031 Č.j.: 146 EX 1114/13-18 Objednatel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení Posudek / č. 18-1104/2014 O obvyklé ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 7745 k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví KM 1 INDUSTRY s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice, IČ: 286 84

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 o obvyklé ceně nemovitosti - spoluvlastnického podílu id. 1/2 rodinného domu čp. 259 včetně příslušenství a pozemku parc.č. st. 483 v k.ú. a obci Liběchov, okres Mělník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Ocenění nemovitostí č. 12201882012

Ocenění nemovitostí č. 12201882012 Ocenění nemovitostí č. 12201882012 o ceně podílu v bytovém družstvu Na Dědině 852 se kterým jsou spojena členská práva a povinnosti v tomto družstvu, zejména právo nájmu družstevního bytu v 9. podlaží

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4087

Odhad tržní hodnoty č. 4087 Odhad tržní hodnoty č. 4087 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 02995/13-138

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více