Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Jestřabí Lhota konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Jestřabí Lhota konaného dne 1. 02. 2007"

Transkript

1 Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Jestřabí Lhota konaného dne Zahájení: hodin Ukončení: hodin Přítomni: sl. Hladíková Iveta Dis., p. Patočka Radek, p. Ing. Bernat Zdeněk, pí. Záhorová Kateřina,, p. Procházka Martin, p. Machurka František Omluveni: sl. Suchánková Michaela Program: 1) Zahájení 2) Volba zapisovatele 3) Kontrola usnesení 4) Zrušení stavebního výboru-rozdělení 5) Odsouhlasení prodeje stavebních parcel směr Kolín, začlenění podmínky do smluv 6) Seznámení s novinkami v mikroregionu Zálabí 7) Žádost MŠ Jestřabí Lhota 8) Odsouhlasení investičního příspěvku MŚ Jestřabí Lhota ,- Kč. 9) Řešení otázky Sjezdu Lhot a Lehot ) Odsouhlasení pořádání Májů ) Řešení otázky dalšího hydročištění kanalizace od firmy Rekol 12) Převod části silnice II/328 na obec, řešení otázky údržby této silnice 13) TPCA- Grat na rok ) Jednací řád 15) Muller- nabídka na opravu kanalizace ve spojitosti se stížností paní Ivany Šlézové 16) Řešení již probrané stížnosti p.procházky-rozhlasové vedení před jeho domem 17) Návrh pro vytvoření cyklostezky 18) Návrh rekonstrukce kanceláře obecního úřadu + s tím spojený úklid OÚ 19) Různé 20) Závěr 1) Zahájení provedla předsedající starostka obce. Konstatovala, že dnešní zasedání bylo řádně svoláno a že zasedání OZ je usnášení se schopné. Dále seznámila s programem zasedání. Program byl bez připomínek schválen. 2) Zapisovatelkou byla navržena sl. Hladíková, jako ověřovatelé p.ing.zdeněk Bernat, p. Martin Procházka a do návrhové komise p. František Machurka, pí. Kateřina Záhorová 3) Kontrola usnesení z /12/2006 Od ledna 2007 navrhuje starostka místo p. Rudolfa zaměstnat pracovníka vedeného na Úřadu práce na plný úvazek. Dotace na takového zaměstnance od ÚP je 7 700,- Kč bez zdravotního a sociálního poj. Podmínka pro tuto dotaci je zaměstnat takového člověka na 1 rok. Předpokládaná částka pro zaměstnance obce, který bude provádět potřebné úpravy a práce v obci je ,- Kč.

2 2 5/12/2006 Parcely č. 349/23 a 349/48 majetek obce smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene pod cestou vede elektřina, poplatek 500,- Kč. 6/12/2006 Datak připravena výpověď ze strany obce. Nabídka od p. Pánka Týnec nad Labem zřízení nových internetových stránek do konce ledna /12/2006 Výpočet cen parcel u hřbitova a parcel směr ke Kolínu. V porovnání nákladů a zisku obce byla navržena cena parcel směr Kolín 350,- Kč/m2 8/12/2006 Lhoteckému mysliveckému sdružení byla odsouhlasena dotace ve výši ,- Kč na ochranu přírody, péči o zvěř a celkové zlepšení živ. prostředí. 9/12/2006 Řešena stížnost paní Zemanové ohledně nespokojenosti s plynovým pilířkem. OZ se dohodlo na tom, že se smlouva nebude mezi Obcí a pí. Zemanovou předělávat, pouze pi.zemanové bude domeček vrácen. 11/12/2006 Obec obdržela dopis ve kterém fa která má pronajatý vodojem v J.Lhotě žádá o pozastavení smlouvy od do z důvodu neplacení Vodafonu. Obec by přišla o ,- Kč-.Smlouva se na půl roku pozastaví 12/12/2006 Sepsán dodatek s firmou Olympii Chrudim. O prodloužení dokončení prací do ve výkopových pracích a do budou provedeny všechny potřebné zkoušky a papírování. 13/12/2006 Vícepráce fa Olympia 1) Ulice u hřiště odčerpání vody 20 hod /56 Kč/hod 1 120,-Kč 2) Pažení 120 m2 216Kč/m celkem tyto vícepráce ,- Kč 3) Oproti projektu museli změnit trasu přes chodník u Jelínků, Holečků, Dušků další vícepráce 70 m2 265,- Kč/m2 celkem pokládka ,- Kč. 4) Dále startovací jámy na protlaky 12 ks 2 148,-Kč Vícepráce fa Olympia zaviněné fa Konkret byly navzájem proplaceny. 14/12/2006 Dále i fa Konkret podala na OÚ žádost o úhradu víceprací sekání u Nik pod úroveň země 300,- Kč/m2. 15/12/2006 Hydročištění a TV monitoring čištění kanalizace fa Rekol, s.r.o. Kolín IV Celkem k dnešnímu dni 6 dnů práce 45 hod. celkem ,- Kč Fa Rekol snížila o polovinu naježděné km. 16/12/2006 Z fa Vodos Kolín přišlo zvýšení vodného od ledna 2007 z 19,30 Kč na 20,31 Kč bez DPH.Odsouhlaseno. 17/12/2006 Z ÚZSVM Kolín přišel dopis týkající se parcely č. 220/1 hlavní hřiště o výměře m2 a kabin p. č. 284/2 o výměře 72 m2. a dále st. P. č. 176/1 o výměře 244 m /3 o výměře 73 m2 Mateřská škola. Odsouhlasen zastupitelstvem bezplatný převod.

3 3 18/12/2006 Zástupci OZ se již byly na pozemek vhodný jako výběh pro koně podívat šlo by o obecní pozemek o 100 m2 za cenu 100,- Kč/rok s podmínkou, že na tomto pozemku nebudou umístěny žádné stroje ani hnůj. Smlouva by byla uzavřena na dobu neurčitou výpovědní lhůta 2 měsíce. 19/12/2006 Pan Ing. Bernat seznámil přítomné členy OZ s rozpočtovým opatřením č. 4, dále s rozpočtovým výhledem obce na rok 2007 a dále s rozpočtovým provizoriem na rok 2007 ve výši 1/12 z rozpočtu /12/2006 Starostka předložila k odsouhlasení dohodu o provedení práce pí. Bláhové praní, žehlení prádla pro MŠ 460,- Kč/měsíc pí. Březinové úvazek 25% 1 300,- /měsíc pí. Neubertové doplacení do úvazku 3 000,-/měsíc 4) Od vstoupil v platnost nový stavební zákon, podle kterého se ruší všechny pravomoci v oblasti výstavby, které dosud Obce měli. S tím zaniká i stavební výbor v naší obci. Při této příležitosti navrhla slečna starostka rozdělení kontrolního výboru a životního prostředí mezi dva členy, z důvodů velkého rozsahu, a to mezi Kateřinu Záhorovou jako předsedkyni kontrolního výboru a Martina Procházku jako předsedu výboru životního prostředí. OZ souhlasí s rozdělením kontrolního výboru a výboru životního prostředí mezi dva členy. A to mezi Kateřinu Záhorovou a Martina Procházku. 5) Stavební parcely v lokalitě Za Feherem na základě zájmu žadatelů o parcely, podala sl.starostka návrh, aby obec začala prodávat stavební parcely zájemcům, s tím že zasíťování bude provedeno dodatečně. Zároveň se jednalo o úpravě kupních smluv, jelikož obecní zastupitelstvo žádá o doplnění podmínek kupních smluv započetí stavby a možnosti eventuelního dalšího prodeje parcel. OZ souhlasí se započetím prodeje staveb.parcel, a s navrženou úpravou kupních smluv. 6) Mikroregion Zálabí se konala v Býchorech schůzka Mikroregion Zálabí.Hlavním tématem byla dopravní obslužnost. Zavedení nových tarifních pásem,které vstoupí v platnost během měsíce března. Lidé budou průběžně informováni.dále se hovořilo o výstavbě chráněných bytů pro seniory, prozatím bude zpracován projekt. 7) Paní ředitelka požádala OÚ o poskytnutí dotace z rozpočtu ve výši ,-Kč. OZ souhlasí s poskytnutím dotace MŠ ve výši ,- Kč. 8) Dále seznámila přítomné členy OZ s nutnými opravami v MŠ a požádala o jejich nápravu: - protékající splachovadlo - ořezání živého plotu na zahradě - odstranění hromady větví a kompostu ze zahrady - výměna prasklých skel v okně u kuchyně a v jídelně - prasklé luxfery ve verandičce - zabudování zásuvky ve třídě - oprava světel ve třídách - dokončení nátěru plotu

4 4 Pan Radek Patočka se nabídl,že protékající splachovadlo ve školce spraví ve vlastní režii. OZ rozhodlo že ostatní opravy budou realizovány až po přijetí nového zaměstnance. Paní ředitelka vznesla dotaz, jestli nákup nových popelnic pro MŠ uhradí OÚ a rovněž poplatek za komunální odpad. OZ rozhodlo,že MŠ si uhradí tyto poplatky ze svého rozpočtu. 9 )Sjezd Lhot a Lehot- Pan Braniš přinesl návrh smlouvy, smlouva byla předložena a zkonzultována s paní Martinovou. Dne 15.února se zastupitelstvo sejde na mimořádné schůzi zastupitelstva, na které se doplní potřebné body. 10) Máje 2007 letošní Máje budou organizovány pod vedením paní Markéty Kurešové. Pan Procházka vznesl námitku ohledně kapely pana Petráška,který by měl na celé akci hrát,doporučil pro určitou změnu kapelu pana Hartmana. Předběžně budou Máje zvěčněny Markétou Kurešovou ml.. Všechny fotografie pak budou vypáleny na cd. OZ souhlasí s pořádáním Májů pod vedením paní Markéty Kurešové a s vytvořením fotodokumentace Markétou Kurešovou ml., Dále rozhodlo, že Michaela Suchánková zjistí cenu kapely pana Hartmana. 11) Fa Rekol vytvořila obci Jestřabí Lhota nabídku na vyčištění kanalizačního odtoku (příkopku). A případného pokračování čištění kanalizace.pan Machurka navrhl, aby se čištění příkopku domluvilo s panem Hurychem,který má k dispozici šikovný bagřík. OZ rozhodlo o nepokračování ve spolupráci s fa Rekol, a že pan Machurka zajistí případné čištění příkopku s panem Hurychem. 12) Správa a údržba silnic Kutná Hora, přísp.org., nám dne zaslala dopis se sdělením,že uvedením staveb (přeložky silnic II/125 Ovčáry Velký Osek a II/328 Ovčáry Jestřabí lhota Dobšice D11 ) do provozu, dochází ke změnám dopravního významu pozemních komunikací. Tedy i původních úseků silnice II/328 v obci Jestřabí Lhota. Jedná se o první úsek v délce 0,816 km začínající na nově vybudované přeložce silnice II328 a končící na křižovatce se silnicí III/3279. A druhý úsek začínající na křižovatce se silnicí III/3279 a končící napojením na přeložku silnice II/328- délka cca 0,900 km. Jedná se o změnu kategorie přeřazení do MK ve smyslu ustanovení zákona o pozemních komunikacích. Správcem MK je obec. OZ souhlasí s převzetím MK zmíněném výše. Na zasedání byla vznesena otázka ohledně udržování těchto silnic v zimním období Dosud jsou v zimně obecní komunikace uklízeny Zemědělské obchodním družstvem Ovčáry, kterým obec tyto úkony hradí. Byl zde podán návrh o zakoupení sněžného pluhu a oslovení pana Neuberta nebo někoho ze vsi jestli by tyto služby pro obec za poplatek neprováděl. OZ rozhodlo, že sl.starostka zjistí aktuální ceny pluhu a optá se p.neuberta a místních zdali by tyto služby pro obec nezajišťovali.

5 5 13) Nadace Partnerství vyhlásilo nové kolo grantového programu Partnerství pro Kolínsko pro rok 2007 finančně podporovaného společností Toyota Peugeot Citroen Automobile (TPCA) a administrovaného Nadací Partnerství.Pro tento rok jsou tyto priority: I.Bezpečná doprava II.Veřejná prostranství jako místa setkání III.Kulturní,historické a přírodní dědictví regionu IV.Podpora vzdělávání V této souvislosti uspořádalo TPCA schůzi věnovanou právě grantové problematice. Této schůze se zúčastnil pan místostarosta Radek Patočka. Pro letošní rok bylo zamýšleno udělat projekt týkající se letošního Sjezdu Lhot a Lehot. Pan Patočka se na toto téma zeptal na schůzi v TPCA a bylo mu sděleno,že tato jednorázová akce do jejich priorit nespadá. Proto při schůzi zastupitelstva, navrhl pan Patočka, zažádat grant na vybavení, které bychom využili jako obec na konání Sjezdu Lhot a Lehot, tak i na konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí, tak i pro potřeby našeho mikroregionu Zálabí( při schůzi mikroregionu starostka zjistila stav tohoto vybavení).přesněji by se jednalo o pivní sety,elektrocentrálu, velký party stan a podium. Dalším návrhem bylo postavení dětského hřiště.jelikož pro dětské hřiště nemáme zatím vyčleněný pozemek, dohodlo se zastupitelstvo pro vybavení. OZ se usneslo,že pro letošní rok zažádá Obec o grant na vybavení pro kulturní a společenské akce. Dále se OZ usneslo že pro výběr návrhu na příští grantové žádosti budou zapojeni i občané naší obce. 14) Sestavení Jednacího řádu Obce Jestřabí Lhota Jednací řád dostalo zastupitelstvo zkopírované domů pro nastudování a připomínkování. OZ předloží tento Jednací řád pro odsouhlasení na mimořádné schůzi OZ dne ) Již na minulém zastupitelstvu se jednalo o otázce kritické situaci ulice u hřiště (od rodiny Vlastníků po Pavelkovi) kde se místy propadá kanalizace, praská vodovod a i povrch ulice je v katastrofálním stavu. V zhledem k této situaci Obec zadala panu Mullerovi, aby nám vypracoval nabídky na řešení tohoto problému.pan Muller zatím zaslal Obci předběžnou nabídku na opravu kanalizace, která je v celkové hodnotě 1, ,04. Panu Patočkovi tato nabídka připadá nesmyslně vysoká.panu Machurkovi přijde nerozumné opravovat celou kanalizaci. Proto mezi další návrhy padlo vykopat na dvou místech stávající kanalizaci, kudy by se vpustila kamera pro zmapování celé situace stavu kanalizace.a zadat i jiným firmám aby vytvořili cenové nabídky. OZ se usneslo provést prohlídku kamerou celé kanalizace, a zadat dalším firmám vypracování nabídek. 16) V zápisu schůze zastupitelstva 6/2005 byla řešena stížnost rozhlasového kabelu před domem pana Procházky.V tomto zápisu bylo usneseno,že rozhlasový kabel se do země položí při pokládce plynu. Sl.starostka tuto problematiku připomněla OZ se rozhodlo, že slečna starostka zjistí firmy, které tuto pokládku dělají.

6 6 17) Vytvoření návrhu cyklostezky pro zapojení do již projektovaných návrhů ostatních Obcí Mikroregionu Zálabí (Tři Dvory-Býchory-Němčice-Ohaře ). Předneseny tyto návrhy. 1,Trasa Jestřabí Lhota Ovčáry s odbočkou na Býchory 2,Trasa Jestřabí lhota Býchory ) Další napojení na zamýšlené cyklostezky 3,Trasa Jestřabí Lhota Volárna ( napojení na budovanou cyklostezku k TPCA) Prozatím se OZ usneslo o vybudování projektu pro kratší variantu do Býchor. S možností pozdějším napojení na okolní cyklostezky. Sl.starostka zjistí všechny potřebné náležitosti. 18) V tomto roce by měla proběhnout na OÚ a v MŠ Jestřabí Lhota plynofikace těchto objektů. A při této příležitosti se zamýšlí o částečné rekonstrukci kanceláře na OÚ. OZ souhlasí s plynofikací těchto objektů, a také s částečnou rekonstrukcí kanceláře úřadu. 19) Různé - Oslovení majitelů parcel v lokalitě za Klepišem a Tvrdíkem - Seznámení se situací- stavební povolení pro dešťovou kanalizaci v lokalitě stavebních Parcel U hřbitova - Plánování domu pro seniory v Obci Býchory - Nový zaměstnanec v březnu- pracovní úřad přizná dotace od března 20) Závěr provedla starostka. Poděkovala přítomným za účast a poté zasedání ukončila. Zapsala: Hladíková V Jestřabí Lhotě dne Ověřovatelé zápisu č. 01/2007 p.ing.zdeněk Bernat. p.martin Procházka..

7 7 U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva obce Jestřabí Lhota konaného dne /01/2007 Na základě zájmu žadatelů projednáváno započít prodej stavebních parcel v lokalitě Za Feherem A řešena úprava kupních smluv o doplnění podmínek o započetí stavby a možnosti eventuelního dalšího prodeje. OZ souhlasí se započetím prodeje staveb.parcel, a s navrženou úpravou kupních smluv. 07/01/2007 Paní ředitelka požádala OÚ o poskytnutí dotace z rozpočtu ve výši ,-. OZ souhlasí s poskytnutím dotace MŠ ve výši ,- Kč. 08/01/2007 MŠ předložila žádost s nutnými opravami Protékající splachovadlo - ořezání živého plotu v zahradě - odstranění hromady větví a kompostu ze zahrady - výměna prasklých skel v okně u kuchyně a v jídelně - prasklé luxfery ve verandičce - zabudování zásuvky ve třídě - oprava světel ve třídách - dokončení nátěru plotu Pan Radek Patočka se nabídl,že protékající splachovadlo ve školce spraví ve vlastní režii. OZ rozhodlo že ostatní opravy budou realizovány až po přijetí nového zaměstnance. Paní ředitelka vznesla dotaz, jestli nákup nových popelnic pro MŠ uhradí OÚ a rovněž poplatek za komunální odpad. OZ rozhodlo,že MŠ si uhradí tyto poplatky ze svého rozpočtu. 10/01/2007 Máje 2007 letos organizaci Staročeských Májů v Jestřabí Lhotě povede Markéta Kurešová st.+ Markéta Kurešová ml..návrh změnit kapelu doprovázející celou akci- kapela pana Hartman. OZ souhlasí s pořádáním Májů pod vedením paní Markéty Kurešové a s vytvořením fotodokumentace Markétou Kurešovou ml., Dále rozhodlo, že Michaela Suchánková zjistí cenu kapely pana Hartmana. 11/01/2007 Fa Rekol vytvořila obci Jestřabí Lhota nabídku na vyčištění kanalizačního odtoku (příkopku). A případného pokračování čištění kanalizace.pan Machurka navrhl, aby se čištění příkopku domluvilo s panem Hurychem,který má k dispozici šikovný bagřík. OZ rozhodlo o nepokračování ve spolupráci s fa Rekol, a že pan Machurka Zajistí případné čištění příkopku s panem Hurychem. 12/01/2007Změna kategorie dvou úseků silnice II/328 přeřazení do MK, kdy správce MK je obec. OZ souhlasí s převzetím MK

8 8 Řešena údržba MK-2 návrhy- 1, Zemědělském obchodním družstvem Ovčáry, kterým obec tyto úkony hradí. 2, zakoupení sněžného pluhu a oslovení pana Neuberta nebo někoho ze vsi jestli by tyto služby pro obec za poplatek neprováděl. OZ rozhodlo, že sl.starostka zjistí aktuální ceny pluhu a optá se p.neuberta a místních zdali by tyto služby pro obec nezajišťovali. 13/01/2007 Vyhlášeno nové kolo grantového programu Partnerství pro Kolínsko OZ se usneslo,že pro letošní rok zažádá Obec o grant na vybavení pro kulturní a společenské akce ( elektrocentrála,party stan,pivní sety atd.). Dále se OZ usneslo že pro výběr návrhu na příští grantové žádosti budou zapojeni i občané naší obce. 14/01/2007 Sestavení Jednacího řádu Obce Jestřabí Lhota Jednací řád dostalo zastupitelstvo zkopírované domů pro nastudování a připomínkování. OZ předloží tento Jednací řád pro odsouhlasení na mimořádné schůzi OZ dne /01/2007 Řešení situace stavu ulice u hřiště od Šlézů k Pavelkům. Předložena nabídka firmy Mullera vyčísleno na 1,059,356,04. Zastupitelům se zdá nabídka drahá. OZ se usneslo provést prohlídku kamerou celé kanalizace, a zadat dalším firmám vypracování nabídek. 16/01/2007V zápisu schůze zastupitelstva 6/2005 byla řešena stížnost pana Procházky.V tomto zápisu bylo usneseno,že rozhlasový kabel se do země položí při pokládce plynu. Sl.starostka tuto problematiku připomněla OZ se rozhodlo, že slečna starostka zjistí firmy které tuto pokládku dělají. 17/01/2007 Vytvoření návrhu cyklostezky pro zapojení do již projektovaných návrhů ostatních Obcí Mikroregionu Zálabí (Tři Dvory-Býchory-Němčice-Ohaře ). Předneseny tyto návrhy. 1,Trasa Jestřabí Lhota Ovčáry s odbočkou na Býchory 2,Trasa Jestřabí lhota Býchory ) Další napojení na zamýšlené cyklostezky 3,Trasa Jestřabí Lhota Volárna ( napojení na budovanou cyklostezku k TPCA) Prozatím se OZ usneslo o vybudování projektu pro kratší variantu do Býchor. S možností pozdějším napojení na okolní cyklostezky. Sl.starostka zjistí všechny potřebné náležitosti. 18/01/2007V tomto roce by měla proběhnout na OÚ a v MŠ Jestřabí Lhota plynofikace těchto objektů. A při této příležitosti se zamýšlí o částečné rekonstrukci kanceláře na OÚ OZ souhlasí s plynofikací těchto objektů, a také s částečnou rekonstrukcí kanceláře úřadu. Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy... místostarosta.. starosta

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2012 Datum: 10.2.2012 Přítomni: 7 členů ZO, Mgr. Michal Bureš dorazil na jednání zastupitelstva se zpožděním do hlasování se zapojil od bodu 3 programu.

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis č.1/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. ledna 2011

Zápis č.1/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. ledna 2011 Obec Dymokury Revoluční 97 www.dymokury.cz e-mail: obec@dymokury.cz 289 01 Dymokury tel: 325 635 112 Zápis č.1/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. ledna 2011 1)Zasedání zahájil v 19. 00 hodin

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:11 hodin přítomni:

Více

* * * Přítomni omluveni nepřítomni: 7 0 0. Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Česká

* * * Přítomni omluveni nepřítomni: 7 0 0. Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Česká Zápis č. 19/2013 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 9.prosince 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.3.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter,

Více