Znaleckv posudek. JUDr. lveta Glogrov6 Exekutorskf Iiad Praha 4 Vinohradsk / Praha 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znaleckv posudek. JUDr. lveta Glogrov6 Exekutorskf Iiad Praha 4 Vinohradsk5 1 188/58 130 00 Praha 3"

Transkript

1 .,'l {?,... Znaleckv posudek ri /2013 e.j.126 EX187t10 O obvykle cen6 nemovitostiobjektu bydlenid.p. 106 na St.68 s pilslusenstvlm a pozemky na St. 68 o plose 204 m2, zastav6n6 plocha a n6dvoii, na St o plose 241 m',zahrada, na p.p.c o plo5e 135 m', ovocnf sad, vse zaps6no na LV 1670 v katastr5lnim uzemi ZAsmuky, v obci Z6smuky, okres Kolin, kraj Stiedocesk! ve vlastnictvl: Marek Janda, Sladkovsk6ho 106, Z6sm uky, , ZAsmuky, nar o? I r I l t,1' I I l Fd' Povinnf se k prohlidce nemovitosti na vfzvu doporudenfm dopisem nedostavil, prohlidku nemovitosti umoznil a informace o vfvoji nemovitosti podal diive. Objednatel posudku: JUDr. lveta Glogrov6 Exekutorskf Iiad Praha 4 Vinohradsk / Praha 3 Udel posudku: Stanoveni ceny nemovitosti a jejich piislusenstvf vymezenfch v exekudnim piikaze soudnlho exekutora. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. DanielJakwerth Skiiv6nci Trutnov tel.: Ocen6nl obsahuje 11 stran ulozen v archivu odhadce. V Trutnov6, a 9 stran piiloh. Objednateli se pied6vd ve 4 vyhotovenich, Jeden vftisk je Vyhotoveni e.1

2 Znalecky posudek i /2013 A. N6lez 1. Znaleckf rikol ZnalecJ<!m ukolem je ocenit objekt bydleni6.p. 106 na St.68 s piislusenstvim a pozemky na St.68 o plo5e 204 m' zastaven5 plocha a nddvoii, na St. '12614 o plose 241 m',zahrada, na p.p.d o plose 135 m2, ovccny sad, v5e zapsdno na LV 1670 v katastr6lnim Ozemi ZAsmuky, v obci Z6smuky, okres Kolin, kraj Stiedocesk! ve vlastnictvi: Marek Janda, Sladkovskeho 106, Zdrsmuky, , Z{smuky, nar U<olem znalce je: - stanovit cenu obvyklou cenu nemovitosti v 6ase a mistd - cenu jednotlivyich pr5v a zdvad s nemovitostmi spojenfch Obvyklou cenu nemovitosti nelze spoditat podle Zadnyich matematickfch vztah[r. Je mozn6 ji stanovit pouze na zdklad6 aplikace podrobne znalosti mistniho trhu s nemovitostmi na konkr6tni oceiovanou nemovitost. Podkladem pro stanoveni obvykle ceny biiv6 nejdasteji stanoveni n6sledujicich hodnot: - v6cn6 hodnoty nemovitostl - srovndvaci hodnoty nemovitosti - vynosove hodnoty nemovitostl Administrativni - Vdcn6 hodnota Cena pro toto oceneni byla stanovena na z6klad6 vyhla5ky ministerstva financi c. 3/2008 Sb. v platn6m zn6ni ke dni ocen6ni. Srovnivaci hodnota Srovndvaci cena je vlisledkem cen ned6vno uskutedndnfch prodejfr nebo nabidek k prodeji nemovitosti srovnatelnych svlm charakterem, polohou, stavem, velikostf a lokalitou. Podminkou srovndni je jednak existence rozvinut6ho trhu s nemovitostmi, jednak piistup k informacim o sjednanlch cen6ch. Vfsledn6 srovnateln6 hodnota je cena, za kterou by mohla bft nemovitost prod6na v dan6m mist6 a dase. Vfnosov6 hodnota Vfnosovyi zpftsob ocen6ni vychazi z vsinosu z piedmdtu ocen6ni skutecnd dosahovan6ho nebo z vynosu, kterli lze z piedm6tu ocen6ni za danlch podmlnek obvykle ziskat, a z kapitalizace tohoto vlnosu. Tento zp0sob ocendni se provddi u nemovitosti pronajatfch. 2. Informace o nemovitosti n{zev: adresa: kraj: okres: obec: katastr5lni uzemi'. RD d.p. 106 s pozemky a piislu5enstvim Sladkovsk6ho 106,281 44,ZAsmuky Stiedodeskf Kolin Z6smuky Z6smuky podet obyvatel obce: Prohlidka a zam6ieni nemovitosti Prohlidka a zam6ieni nemovitosti bylo provedeno dne a za piltomnosti povinneho. Povinni se k prohlidce nemovitosti na vfzvu doporudenim dopisem na adresu uveden6 v LV i v usneseni nedostavil, prohlidku uvniti objekt0 umoinil a informace o vfvoji nemovitosti podal jiz diive. Znalec provedl prohlidku se zam6ienim. Podklady a informace o vlivoji nemovitosti znalec zji5foval v mistd. Byla provedena fotodokumentace. Ziskant6 podklady prohlidkou povazuji dostatedn6 pro stanoveni ceny obvykl6. 4. Podklady pro vypracov6ni posudku Usneseni c.j. 126 EX Vypis z katastru nemovitosti LV 1670 ze dne Kopie katastr6lni mapy z webu,,nahlizeni do KN" Situace Skutednosti zji5tdn6 pii prohlidce dne a lng. Daniel Jakwerth, Skiivdnii 770, Trutnov, , mob , 2 Posdek b!,i vwolen v programu Odta-NE[.,] lsrmy Dotima, s.r.o., tel.: , M dotma.cz

3 Znalecky posudek i / Vlastnick6 a evidendni udaje Nemovrtosti jsou ve vlastnictvl dle z6pisu v LV: Kraj: Stiedoceskf Okres: Kolin Obec: 26smuky Katastr6lnifzemi: Zdsmuky(791105) List vlastnictvi 6islo: 1670 Vlastnik: Janda Marek Sladkovsk6ho 106, Z6smuky, Nemovitosti nemaji prdva k jinlm nemovitostem. Nemovitosti nemaji omezens vlastnick6 pr6va, kter6 nebudou prodejem nemovitosti zru5ena. Nemovitosti maji omezen6 vlastnick6 pr6va, kterd budou prodejem nemovitostizrusena: - z6stavnl pr5vo smluvni k zaji5teni pohled6vek A: a) ve vlsi ,- Kc a piislu5enstvi, b) budouci pohleddvka do celkov6 vf5e ,- Kc B: budouci pohled6vky na uhrazeni pokut do celkov6 vfse ,- Kd pro Komer6nibanku a.s. - exekudni piikaz k prodeji nemovitosti 2x, povinnf Marek Janda - zdstavni pr6vo exekutorsk6 2x, povinnf Marek Janda - naiizeni exekuce 6. Dokumentace a skutednost Jind dokumentace nebyla piedlozena, piedans dokumentace souhlasi se skutecnosti. 7. Celkovf popis nemovitosti M6stedko Zjsmuky se nach6zi na 0zemi okresu Kolin a n6lezi pod Stiedoceskf kraj. Piislu5nou obci s rozsiienou ptrsobnosti je rovn62 okresni m6sto Kolln. Obec Zdsmuky se rozkl6d6 asi Sestn6ct kilometrfl jihoz6padn6 od Kolina.'stalyi podet obdan0 tohoto mal6ho m6sta je asi 1830.obyvatel. Zdrsmuky se d6le d6li na p6t d5sti, konkr6tn6 to jsou: Doubravdany, Nesmei, Sobocice, Vr5ice a Z6smuky. Na Skolni dochdrzku vyu2ivli d6ti v obci z5kladni Skolu vy66iho stupn6 a men5i d6ti maji k dispozici mateiskou Skolku. Pro'vyuZiti voln6ho casu je v obci k dispozici sportovni hii5t6 a dalsi sportovi5t6. Dale bychom v obci na5li knihovnu, kostel a hibitov. V obci Zdsmuky maji l6kaiskou ordinaci dva prakticti doktoii a jeden zubai. Krom6 toho je zde umlst6n i 0stav soci6lni pede. Z dal5i obdansk6 vybavenosti je zde rovn62 po6tovni [iad. Mistni ouyvitele mohou vyuzivat plynofikaci, kanalizaci i veiejnli vodovod. M6stem prochdzl Zeleznice a je zde i Zeleznicni stanice. Mdstedko Zdsmuky lezi v pr0m6rne vlsce 340 metr0 nad moiem. Prvni zminku o obci nalezneme v historicklch pramenech v roce Celkov6 katastrdrlni plocha obce je 2412ha, ztoho orn6 p0da zabir1 Sedesdt dva procent. P6tina katastru obce je os6zena lesnim porostem. V katastru obce jsou ovocn6 sady. Statistick6 udaje PoSta: Skola: Ano MS Ano ZS Ano Zdravotnick6 zaiizeni'. praktickli lekai Ano zubai Ano nemocnice Ne Kultura: Sport dilm s pedovatelskou sluzbou Ne domov d0chodcil Ne knihovna Ano kino Ne kostelano hibitov Ano koupalist6 Ne sportovni hii5td Ano stadion Ne

4 ZnaleckY Posudek /201 3 r: ae Ne Z= ez':.'zastavka. Ano I,::c-scv'azastdvka: Ano 4=^alzace rco\4: Ano './::c'rcd Ano Ano P j-oirkace: t3 3Fa nemovitosti v obci: Cc.e<t bydleni s pozemky se nachdzi ve stiedni 65sti p&vodni z6stavby obce na vfchod cca'100 m od s ^ ce l. tiidy d. 2 vedouci z Kutn6 hory na Prahu v nepravideln6 hust6 zdstavb6 v zastav6n6m Uzemi -as:a Nemovitost je jizn6 u mistni komunikace, piistup je d6le br6nou v neuz5im mist6 pozemk0, kter6 maji -:c.avidelnyi tomeny'ivar. Objekt je piistupn! z komunikace se zpevn6nlim povrchem, d6le po zpevn6n6 : :Se vlastniho pozemku na -upravenem povrchu ter6nu. P0vodni teren byl svazitf k severu, toho bylo,,.;u2rto pii vlstavb6 domu a c6si objektu byla postavena v z6iezu tohoto svahu. Jedn5 se o rodinn;i domek s cczemkem zahrady na ji1ni strane'oo onieftu, s piistupem ze severu z komunikace a d6le dv6ma k&lnami. pczemek je nepravidein6ho tvaru, obvykl6 velikosti jako u podobnlich nemovitosti. Pozemky jsou ve '..rnkcnim celku se stavbou. ) spozice: '1 PP sklep mistnost na palivo, pr6delna, chodba 4,6 x 9,6 ' NP z5dveii mistnost vyuzit6 pro skladov6ni, kotelna 2. NP chodba, koupelna, WC, kuchyn '19,5 m', 2x pokoj. Objekt rodinn6ho 'domu se sedlovou stiechou je ve zhor5en6m technick6m stavu, elektiina je vedena vzduchem, kanalizace je svedena do veiejn6 kanalizace cca 15m od objektu, vodovod je rovn62 v dosahu 15m a plyn je tak6 v dosahu 15m. ZastSvka autobusu je vzddlena 300 m, Zeleznidni stanice je rovnez 300 m od nemovitosti. Objekt byl dostav6n cca v roce UdrZba je prov6d6na. Objekt je z pohledu dne5nfch standard& v prfrm6rn6m stavu. Konstrukce jsou kompletni. Zahrada je m6n6 udrzovan6, pozemky nejsou oploceny' Venkovnf 6pravy jsou minimdlniho rozsahu. Na zahradd jsou ovocn6 a okrasn6 dieviny v mensim rozsahu' 8. Obsah posudku a) Objekty 1) Objekt RD b) Pozemky 1) Pozemky na LV dislo 1670 c) Ocendni porovn6vaci metodou lng. Daniel Jakwefth, Skiiv1nii 770, Trutnov, ' mob , 4

5 Znatecky posudek e /2013 B. Odhad r:c s a ;rist6ni objektri, v}im6ra, hodnoceni a ocendni Popisy objekti a) ObjektY 1) Objekt RD J:.e<t 1e veden v katastru, jako objekt bydleni je c6stecn6.podsklepen, zlklady domu jsou kamenn6 a ::::.0v6 s funkdni izolaci pioti zemni vlhkosti. Zdivo je cihelne tl. 45 cm, bez zatepleni bez deformaci a..:. Stitf i.ou =Cene do hiebene. Stropy v objektu jsou ddstedn6 klenby do ocelovlch nosnikt s nerovnfm :c:rledem' a d6stednd trdmov6 s rovnym podhledem. Stie5ni konstrukce je dievenf vlzany krov bez :eiormaci, stiesni krytina je kompletni z betonovlch tasek. Klempiiske konstrukce a detaily jsou provedeny : cozinku, jsou ripln6 a t<omptetni. Vnitini omitkyjsou 5tukov6 hladke. Fasdda je bifzolitov6. Zatepleni neni c.cvedeno. VnejSi obklad soklu kamennel-ro zailiou je proveden kabiincem, ten je vsak pouze na severnl s:,ane objektu, jinak je sokl pouze proveden prostiikem cementove malty. Vnitini obklady jsou standardni ccrovinov6. Schody jiou betonov6. Dveie v objektu jsou z materidlu na b6zi dieva do ocelovlch zdrubni' O<na jsou dievdn6 dvojit6 Spaletovd. Podlahy jsou beionov6 so- standardnimi krytinami a diev6nlmi vlisky. V cstatnich mistnostech jsou 'betonove s b62nou dlazbou nebo PVC. Vytdpeni objektu je fstiedni kotlem na :uhd paliva. Elektroinstitace je 240l380V s porceldnovyimi Sroubovacimi pojistkami, vedeni je v hlinikovfch vodicich. Bleskosvod neni proveden. Vnitini vodovod je proveden! pro studenou i teplou vodu v provedeni z pozinkovanych trubek. Ohiev vody je elektrickli'm bojlerem. Plyn neni zaveden, je v5ak v dosahu' Kanalizace je sveden6'do septiku s piepadlm do veiejne kanalizace. Kuchyn je vybavendr kuchyirskou linkou bez Jigestoie. Spordk'je na 1'0 ig PB lahev. Koupelna je vybaven6 obezd6nou vanou, umyvadlem' WC. je spiachovaci.'studna neni. Tec[nickf stav objekiu je zhorsenf, tdrzba je provdrd6na minimdln6' stdii objektu je vlce nez 50 let. b) Pozemky 1) Pozemky na LV iislo 1670 Pozemky a objekt jsou ve funkdnim celku. Pozemky jsou podle skutedn6ho vyuziti s piir6zkami odpovidajicimi dan6 vlhodnost polohy v zastav6n6m [zemi a moznost napojeni Ocen6ni a) Objekty a.1) V6cn6 hodnota podle vyhl6sky Sb' a.1.1) ObjektRD-$26a udrzovan6 minim6lne. Pozemky jsou ocen6ny lokalite. Byfy provedeny odpovidajici piira2ky za na plyn. PodlaZi: N6zev lpp lnp oodkrovi Soudet: PodlaZnost: Vl5ka Zastav6n6 Plocha 2,40 m 4,6x9,6 2,40 m 16,1 5x5,3 2,40 m '16,15x5,3 7,20 m 215,351 44,16 = 4,88 44,16 m2 85,59 m2 85,59 m'z 215,35 m Obestav6nf prostor (OP): ','chnistavba 5,3x16,15x5,2+2,2x2,4x2,8 5,3x16,15x2,212 zastie5eni spodni stavba 4,6x9,6x2,4 Coestavdny prostor - celkem: 459,88 m3 94,15 m m3 660,01 m.c Daniel Jakwerth, Skfivdnii 770, Trutnov, ' mob lzl Ug ts8, 5

6 Znalecky posudek i /201 3 Urceni z5kladni ceny za m3 dle piilohy t,.2oa, tabulky 6. 1: Kraj: Stiedocesk! O bec: Z6smuky Poeet obyvatel: Indexovan6 prim. cena (lpc): 5 006,- Kc/m3 Trh s nemovitostmi: piiloha d. 18a, tabulka c. 1 Popis znaku ' Situace na dildim (segmentu) trhu s nemovitostmi 2 Vlastnictvi nemovitosti 3 Vliv prdvnich vztaht na prodejnost (napi. prodej podilu, prondjem) 3 s: -:extrhu (11=1+)T'): i=l 5 Skolstvi a sport 6 Zdravotni zaiizeni Zm6ny v okoli s vlivem na cenu Nemovitosti 11 Vlivy neuveden6 I I Index polohy (lp = 'l + I P,)' r=l Hodnoceni znaku ll. Popt6vka niz5i nez nabidka ll. Stavba na vlastnim Pozemku (ve spoluvlastnictvi) l. Negativni 0,900 Poloha nemovitosti: piiloha 6. 18a, tabulka d. 4 1 z 8 I 10 Popis znaku Vyznam obce Hodnoceni znaku l. Bez v6t5iho vyznamu lll. Uvniti souvisle zastav6n6ho 0zemi obce Poloha nemovitosti Okolni z5stavba a Zivotni prostiedi ll. Objekty pro bydleni Obchod, sluzby, kultura v obci Veiejnii doprava Obyvatelstvo Nezamdstnanost v obci a okoli lll. Vice obchodir nebo sluzeb, pohostinsk6 a kulturni zaiizeni ll. Zdkladni Skola 1il. Ordinace praktick6ho a odborn6ho lekaie a dal5izaiizeni ll. Omezene dopravni spojeni ll. Bezproblemove okoli ll. Pr[rmern6 nezamdstnanost lll. Bez vlivu ll. Bez dal5ich vliv0 1,070 Konstrukce a vybaveni nemovitosti: pifloha t,.20a, tabulka 6. 2 Popis znaku 0 Typ stavby l. '1 Druh stavby lll. 2 Provedeni obvodovlich st6n lll. 3 Tlou5tka obvod. st6n ll. 4 PodlaZnost l. 5 Napojeni na veiejn6 sit6 (piipojky) lv. 6 Zp0sob vytdp6ni stavby lll' 7 Zakl. piislusenstviv RD lll. 8 Ostatnivybaveni v RD l. 9 Venkovnl ripravy ll. 10 Vedlejii stavbytvoiici lll. oiislusenstvi k RD 11 Pozemky ve funkdnlm celku se ll. stavbou 12 Kriterium iinde neuveden6 Hodnoceni znaku Nepodsklepen! nebo podsklepenf do poloviny zastav6n6 plochy 1.NP - se Sikmou nebo strmou stiechou Samostatn! rodinn! d&m Zdivo cihelne nebo tvdrnicov6 45 cm Hodnota vdt5i nez 2 Piipojka elektro voda, napoj. na veiej. kanal' nebo domovni cistirna Ustiedni, etdzov6, ddlkov6 Uplne - standardni Provedenl Bez dalsiho vybaveni Minim6lniho rozsahu Standardni piislu5enstvi - vedlejsi stavby celkem do 25 m' od 3oo m'do 8oo m2 celkem lll. Bez vlivu na cenu Ti -0,05-0,05 P1 0,01 0,03 0,03 V1 0,04-0,03 0,05 138, D 6

7 ZnaleckY Posudek i /2013 ' : S:a,ecn -iechnick! stav lv. Stavba ve Spatn6m stavu - (piedpoklad 0,65' provedeni rozsdhlejsich stavebnich Iprav) \,::. - :.e star br : D - st6if od 50 do 80 let vdetnd. r - :r,- i: koefic ientu (s) pro f pravu V1a:. 0,7 ^ -::\,; i.nstrukce a vybaven( (lv: (1 + ) Vi) t Vl:): 0,482 - ri, 3rncv ho porovn6ni (l = 11 x lp x lv): Cena upraven5 (CU = IPC x l): Jrieni porovnavaci hodnoty (OP x CU): Objekt RD - zjist6na cena: l=r x 1,070 x 0,482 = 5 006,- x 0,464 = 660,01 x2322,78 = 0, ,78Kttm' ,03 K ,03 K6 b) Pozemky b.1) V6cn6 hodnota podle vyhl5sky 450/2012 Sb. b.1.1) Pozemky na LV cislo S 28 Z:kladni,i,"nutu m2 stavebniho pozemku dle $ 28 odst. I dini 41,17 Kd. cenajeurdenapodlepism'k):zc:cp*1,00,kdeco=35+( )x0' zaokrouhleno na dve desetinnd mista), kde I 832 je podet obyvatel v obci' :r 28 odst.2-zastav6n6 plochy a nfdvoii ilrceni koeficientt pro 0privu zarl"oni ceny za m2 pozemku Uprava podle piilohy c. 2'1, tabulka c. 1: Vyhodnost polohy na 0zemi obce z hlediska fcelu uziti stavby + 25 o/o x 1,250 Uprava podle piilohy d. 21, tabulka c. 2: MoZnost napojeni na rozvod PlYnu Koeflcient zm6ny cen staveb K;: \azev Parc. c. Vfmdra 1m'1 zakladni zastavdnd Plocha a st '17 ^ idvoii + 5o/o x x Jednotkovd cena [K6/m2] upraven6 1 15,9605 1,050 2,146 Cena [Kc] ,94 :r 28 odst. 5 - Pozemky zahrad a ostatnf plochy Ur6eni koeficient0 pro tpravu z6kladni ceny za m' pozemku -3'ava podle piilohy c. 21, tabulka c. 1: Vyhodnost polohy na 0zemi obce z hlediska tdelu u2iti stavby + 25 o/o x 1,250 Jc'ava podle piilohy i. 21, tabulka 6. 2: l,4oznost napojenl na rozvod PlYnu (:eflcient zm6ny cen staveb K1: (:eflcient 0pravy dle $28 odst.5: \-atrv :,'ccny sad i^ riol Parc. d. 126t Vfmdra 1m'1 z6kladni , , Soucet cen v6ech typri Pozemkfi: Pozemky na LV cislo zji5t6n6 cena: + 5o/o x x x Jednotkov6 cena [Kc/m'] upraven6 46, , ,050 2,146 0,400 Cena [Kd] , , ,46 095,40 Kc 096,40 K6 ;: )aniel Jakwerlh, Skiivdnii 770, Trutnov, ' mob' ZU Aeg tsg, e-mait: 7

8 ZnaleckY Posudek i /201 3 ct Oceneni Porovn6vacl metodou. = ^ :-azsia Zasmuky, RK Realitni kancel6i Pragus, Je6n , Praha - :-:::. sa-cstatne bytove jednotky 5+1 ve 2.NP-samostatne stojiciho RD (vila p0vodniho majitele pily v j=:-,,a:^, se zahradou na okraji'obce ZSsmuky. D0m md sedlovou stiechu, stiesni krytina asfalt' Sindel z - : - : : 2 N p je i6stedne podsklepen, udrzovan! stav domu, dieven6 schodi5t6, spoledn6 vstupni chodba s :-.::- clazbou. prod6van6 bytov6 jednotka je,2 r. 1936, vyt5peni el. akumuladnimi kamny, el' bojler, stav 1,.j.,., udrzovan!, p&vodni zaiizov-aci prvky. Caste6n6 re(onstrukce el., plastovd okna' podlahy diev6ne,.:-:e -a 8 m2 s vanou, spiz, orientace poxoiir na J (do ulice). Celkov6 vlmera bytu je 153,4 m2 + zasklenv :: r _-- 5 m2 + terasa 39,4 m2 + sklep v'1.pp 16,6 m). K u2iv6ni jednotky nale2i uaivaci pr6vo k prostor6m v.:=,...,ti domu, tj. k jedn6 mistnosti (mansard6) + 1/2 p0dniho prostoru, dalekl12 spolecnvch c6sti prostor..:? sklepy) adirlekll2pozemku,tj.kuziv6ni zahrady,piicemzll2zahrady mdrvfmeru245m2,1l2 :,::z:.rady md vfmeru 31 ;2. Soucasnymi vlastnikyle uzivdn i piilehl! polemek jineho vlastnika, ktenf ie =-:-a.aty za cenu 100,-Kd/m6s.zaulivAni l12,kdejsou situoviiny garille (k0lny), piiiemz prod6vajici m6 v _=,=^i dv6. ls: studna, septik, e: v obcl je kanalizace a plyn. Ve mest6 je veskers obcanskdt.,::ienost, spojeni BUS (piavideln6linka do prahy a Kolina). Volne ihned. l.'.va cena: K6 za nemovitost : :'esa PraZskS, Z6smuky I ::.,lr'n aktualizace: ) zakazky ova: Cihlov6 S:a'r objektu: Dobni r: oha domu: Samostatnf -,.'c domu: Patrov! :ccet bytft: 1. Plocha zastav6n6: 251 m' Dlocha podlahovs: 260 m2 Plocha pozemku: 528 m' Plocha zahrady: 245 m' Topeni: Lokdlni elektricke Odpad: SePtik Telekomunikace: Telefon, I nternet :<t;ina: 230V = lcorava: Silnice, Autobus (:r. ;nikace: Asfaltovd 2 Zdsmuky, RK eeskomoravskd realitni a.s., Hlavni ,14100 Praha \r3. r-r1fli drlm 161m2, rozdelenf na dva samostatn6 btrty 2+1 ve velmi klidn6 6dsti obce Zasmuky s,..^iedem do zahrady. Cena je Oez zanraiy- i Oot, jti ino2ne koupit pozemek/zahradu za cenu 500'- <tn2. l:t<ova cena: Kc za nemovitost tr:.esa: Z5smuky I a:-m aktualizace: zaklzky ,:cva. Cihlov6 S:av objektu: Dobni :: oha domu: Samostatnf,'astnictv[: Osobni - - ist6ni objektu: Klidn6 d6st obce ias:avba: ObYtn6 -.,: domu: Piizemni : lc.ra zastavdn6: 16J m' = :lta u2itn6: 161 m- = ::ra podlahovd: 16'l m2 : ::ha pozemku. 700 m'.::a MistnIzdroj -::eni Ustiedni tuh6 Paliva l:cad SePtik - :(llna: ZJUV il: cz I

9 Znalecky posudek i /201 3 : las--(/ RK Reality 10, s.r.o., Velehradskdr ,13000 Praha '.::: -: < prodeji mensf, podsklepenf rodinnf domek, s parkovaclm mlstem a pozemkem nedaleko ::-' -,' dom6 jsou 2 pokoje a kuchyfr, koupelna. D0m je mozn6 piipojit na kanalizaci/ piipojka je na hranici :::3-(- vodovod je zaveden. V dome je vybudovane plynov6 topeni. Vchod na zahradu je domem pies :. :3- prostor. P0da je vhodn6 k vestavb6, tento domek je na p6kn6m mist6, ve starsizdstavb6 rodinnfch ::-- :o centra obce 2 minuty. V mist6 je ve5kerii obdanskd vybavenost - Skola, Skolka, lekaii, banka, :::-:i'/ Vfborne spojeni do Kolina i Kutne Hory, Praha asi 60 km. Spojeni busem ivlakem. Nedaleko je ::.-e <oupeni i houbaiske lesy. D0m je vhodnyi k trvalemu bydleni i pro rekreaci. -:,:',a cena: Kd za nemovitost ::':sa Nerudova, Z6smuky I ::-- aktualizace: 'l 3 - zarazky Nrd0063 3,:cva: SmiSen6 :'::" cbjektu: Dobnj' =: cha domu: Radovf.'as:nictvi. Osobnl -,: iomu: Piizemni ::JlaZi poaet: :a-la uztlna: /5 m- = :cra podlahovs: 75 m2 : :3ra pozemku: 169 m2 S.: ep. Ano ::rkovaci stiini: Ano,rcJa: D6lkoqi vodovod -:oeni: Ustiedni plynov6 ; yn Plynovod 3 dpad: Veiejn6 kanalizace Elektiina: 400V Zaiizeno. idstedne Ceny nemovitosti byly upraveny koeficientem podle polohy, st6ii a vybaveni tak, aby se blizily co nejvice ::enovane nemovitosti. D5le byla provedena uprava nabidek realitnich kanceldii. Byly vybr6ny porovnateln6 -emovitosti v SirSi lokalit6. Pii porovndvdni nemovitosti je potieba d6le vzit.v fvahu vedlej5i objekty a,elrkost pozemk&. Nemovitosti byly vybr5ny podle podobn6ho technick6ho stavu a velikosti. Za mnozstvije -,,a2ov6na uzitn6 plocha obytne d6sti budovy. Seznam porovn6vanfch objekt0: \azev Wchozicena (VC) MnoZstvi (M) K K"^ K,n K,^^^ Jednotkovd cena (JCl Vdha M) Kd 26 m' ,20 I 0,90 1, Ke 1, Kd 16'r,00 m" 1 00 I r,oo I o,so I r,oo Kc 1,0 1,00 I r,oo I o,go I ,- Kd 85,00 m' o,as 8 010,- Kd 1,0 kde JC = (VC / M) x (Kporoha x Kpozemkv x KRx x Kt""n.uuu) \f rnimalni jednotkov6 cena za m''. r.um6rnd jednotkovd cenaza m2 (I (JC x \4 / I V): 'l axim5lni jednotkov6 cena za m' ,58 Kd 7 560,73 Kc 8 010,- Kc Stanoveni porovnavaci hodnoty: Stanovend jednotkova cena za m''. i,4 nozstvi: Porovn6vaci hodnota: 7 560,73 Kc 1 15,00 m ,- Kc ',9 Daniel Jakwefth, Skiivdnii 770, Trutnov, , mob , 9

10 Znalecky posudek i. A2S-130/2013 C. Rekapitulace ktu. z 'a =-_- orota pozemk0 S'a n cve n6 v6cn6 noonotajettem Cena zji5t6n6 porovn6vacim obem a cbvykls cena ocefrovan6 nemovitosti bez z6vad dle odborn6ho odhadu znalce c ni: ,_ Kc Cena slovy: osmsetsedmdesittisic K6 b i omezen6 vlastnick5 pr5va, kter5 nebudou prodejem nemovitosti zrusena: nezjist6na: 0,- Kd c r Jin6 pr6va, rizika a v6cn6 biemena, ostatni: nezjist6na: 0,- K6 ZAvdr: cena cerkem ocefiovan6 nemovitosti dini g70 000,- Ki sl ovy osmsefsedm desfittisic Ki '/ tadienl k cend obvykl6 3:'ryklou cenou pro udely z5kona 15111gg7 sb. v platn6m zn6ni se rozumi cena, kter6 byla dosazena pii :'::elich stejn6ho popiipad6 obdobn6ho majetku -neoo pri posryto-vani stejn6 neoo ooooon6 slu2by ' :c"yxl6m obchodnim styku vtuzemsku ke dniocendni priiom'se zv.a2uil vsecnny okjnosti, ktere majina ::-- vliv, avsak do jeji vl5e se nepromitaji vlivy.irofaonli.h okolnosti trhu, osobnich pomdrfr :'::a'"a1iciho nebo kupujiciho ani vliv zvl65tni oot,oy. lrrrir"ral.ydi okolnostmi triru se iozumeli napiiklad ::: ' : sn prod6vajiciho nebo kupni d0sledky pilrodnicrr ei ;inltjrr t3r9m.ij.osobntmi pom6ry se rozumdji :: *ela vztahy majetkove, r9!i1ne nebo jin6 osobnl yzlany meiiprooava;icim a kupr;iiir. Zvt6stnioblibou -.e -:zumi zvl65tni hodnota piikl6dand majetku nebo sluzbd uyptliuliici z osobnfho vztahu k nrm. --,:^ov Ing. Daniel Jakwerth Skiiv5ndi Trutnov , e-mal:

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Znalecký posudek č. 3849/2011

Znalecký posudek č. 3849/2011 Znalecký posudek č. 3849/2011 O ceně nemovitosti - rodinný dům č.p. 528 v Litoměřicích stanovení obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02 Děčín ze dne:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek č. 447-79/2011

Znalecký posudek č. 447-79/2011 Znalecký posudek č. 447-79/2011 č.j. 025 EX 12795/09 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 466/19 v budově č.p. 465, 466, 467 na St. 9504 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu o velikosti podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Ocenění spoluvlastnického podílu ½ na garáži parc.st.3029, v k.ú.žatec, obec Žatec. NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Garáž parc.st.3029, ev.č.998 U Oharky 242, 438 01

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

Příloha č. 1 Výpočet hodnoty nemovitostí porovnávací metodou Příloha č. 1 - Výpočet hodnoty nemovitosti porovnávací metodou Příloha č. 1 Výpočet hodnoty nemovitosti domu č.e. 9 porovnávací metodou Porovnání

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

AKTUALIZACE ZNALECKÉHO POSUDKU č.3173/292/2012

AKTUALIZACE ZNALECKÉHO POSUDKU č.3173/292/2012 Okres:Kladno Obec :Kyšice AKTUALIZACE ZNALECKÉHO POSUDKU č.3173/292/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.175 v ulici J. Kameše s příslušenstvím a pozemky v k.ú. a obci Kyšice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

Znalecký posudek č. 3625/2012

Znalecký posudek č. 3625/2012 Znalecký posudek č. 3625/2012 o ceně obvyklé - 1/2 domu č.p. 43 umístěném na pozemku parc. č. St. 16 a 1/2 pozemků parc. č. St. 16 a parc. č. 24/10 v kat. úz. Pátek u Poděbrad, obec Pátek, okres Nymburk,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 954-64/2014

Znalecký posudek č. 954-64/2014 Znalecký posudek č. 954-64/2014 č.j. 180 EX 3055/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 558/3 s příslušenstvím, zapsané na LV 2410, k.ú. Tanvald, v obci Tanvald, okres Jablonec nad Nisou, kraj

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012

Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012 Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012 nemovitosti - rodinného domu č.p. 107 včetně pozemků a příslušenství v Nekmíři, okres Plzeň - sever (vlastnický podíl 1 / 8) Objednatel posudku: Účel posudku: Dražbyprost

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 634/105/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 170, na pozemku č. parc. St. 170 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 170, č. parc. 451/2, k.ú. Dřetovice, obec Dřetovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

Znalecký posudek č. 96/22/11

Znalecký posudek č. 96/22/11 Znalecký posudek č. 96/22/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/9 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: Účel posudku: Ján Locek soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Znalecký posudek č. 3746/2012

Znalecký posudek č. 3746/2012 Znalecký posudek č. 3746/2012 o ceně obvyklé - 1/6 domu č.p. 1118 umístěného na pozemku parc. č. St. 1132 a 1/6 pozemků parc. č. St. 1132 a parc. č. 2277/122 v kat. úz. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov,

Více

Znalecký posudek č. 4012/62/11 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/13 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora.

Znalecký posudek č. 4012/62/11 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/13 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. Znalecký posudek č. 4012/62/11 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/13 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. Ján Locek Objednatel posudku: soudní exekutor Exekutorského úřadu

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1960/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1960/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1960/2013 O ceně obvyklé podílu 1/2 na rodinném domu v ul. Tyršova č.p.177 s příslušenstvím a pozemkem č.par. 345 zastavěná plocha a nádvoří v obci Velká Hleďsebe, okres Cheb. Objednatel

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Pořadové číslo 1182-08/2012

Pořadové číslo 1182-08/2012 Pořadové číslo 1182-08/2012 Z N A L E C K Ý P O S U D E K Ocenění nemovitostí rodinného domu čp. 10 v Olešnici, k. ú. Olešnice u Trhových Svinů, obec Olešnice, okres České Budějovice. Vyhotovení : 1 Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

Znalecký posudek č. 2009/243

Znalecký posudek č. 2009/243 Znalecký posudek č. 2009/243 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 418 na parcele č. 98 s příslušenstvím a pozemky, parc.č. 98, 99, v katastrálním území Dolní Lipová, obec Lipoválázně, okres Jeseník,

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 52/2011 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 267/4 včetně příslušenství v obci Kostelec u Holešova, k.ú. Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. Objednatel posudku: Účel posudku: De-Rooy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3133/20/2015 6 Rodinný dům Adresa nemovitosti: U Valu 229 / 229, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více