O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, 286 01 áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis:"

Transkript

1 ního ízení KSPH 38 INS 14796/2013 Pedmtem ocenní je nemovitá vc tvoená rodinným domem.p. 342, na pozemcích v katastru nemovitostí parcela íslo st.312 zastavná plocha a nádvoí a parcela íslo 5/2 zahrada, vedlejšími stavbami na pozemku v katastru nemovitostí parcela íslo 5/2 zahrada, kopanou studnou na pozemku p..5/2 zahrada, dále venkovními úpravami na pozemku v katastru nemovitostí íslo 5/2 zahrada, stavebním pozemkem v katastru nemovitostí parcela íslo st. 312 zastavná plocha a nádvoí a zahradou v katastru nemovitostí parcela íslo 5/2, dále trvalými porosty na pozemku v katastru nemovitostí parcela íslo 5/2 zahrada, v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou, obec Žiželice, okres Kolín. Trvalé porosty nemají vliv na cenu obvyklou. O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis: -Vcná hodnota: Ocenní hlavní stavby a pozemk je provedeno podle vyhlášky MF R. 441/2013 Sb., k provedení zákona. 151/1997 Sb., o oceování majetku a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona. 303/2013 Sb., (oceovací vyhláška), ve znní vyhlášky. 199/2014 Sb. s úinností od Obvyklá cena: Ocenní je provedeno srovnávací metodou, metoda indexová. Ocenno ke dni: 14.bezna 2015 Posudek vypracoval: Ing. Miloslav Mencl Posudek byl vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží žadatel a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 35 stran a pílohy. V Novém Bydžov, dne 8.kvtna 2015

2 1. NÁLEZ 1.1 Bližší údaje o nemovité vci Oceovaná nemovitá vc se nachází v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou, obec Žiželice, okres Kolín, na pozemcích v katastru nemovitostí dle souasného pozemkového katastru parcela íslo st.312 zastavná plocha a nádvoí a parcela íslo 5/2 zahrada. Obec Žiželice je místem, které má obyvatel. Nejbližší správní centrum je v míst. Obec Žiželice leží pi dálnici D11, která spojuje msto Hradec Králové s mstem Praha. Nemovitá vc se nalézá v širším centru obytné ásti obce a je pímo pístupná po místní zpevnné komunikaci p ostatní plocha ostatní komunikace, ve vlastnictví Obce Žiželice. Objekt je napojený na inženýrské sít, vetn pípojky EI a kanalizace, s pípojkou plynovodu na hranici pozemku a s možností napojení na veejný vodovod a telefon. V zájmovém území není zpracovaná cenová mapa pozemku. Mapa radonu je zpracována pouze pro celý region. Nemovitá vc se nenachází v ochranném pásmu železnice, vodního zdroje ani v chránném území, nachází se v lokalit s nízkým radonovým indexem a v zón se zanedbatelným nebezpeím výskytu povodn. Územní plán obce Žiželice není zpracován. Na nemovité vci váznou zástavní práva exekutorská a zástavní právo smluvní, zapsaná na LV.186, která nejsou zohlednná v cen obvyklé. 1.2 Podklady pro vypracování posudku Výpis z katastru nemovitostí pro katastrální území Žiželice nad Cidlinou, obec Žiželice, okres Kolín, list vlastnictví. 186, vyhotovený dálkovým pístupem do katastru nemovitostí pro úel: Insolvenní ízení,.j.: pro Andrea Balášová, Ing., Mgr., ze dne Kopie katastrální mapy katastru nemovitostí pro katastrální území Žiželice nad Labem, obec Žiželice, okres Kolín, ze dne , v mítku 1:1000. Snímek mapy v mítku 1: Mení hodnot radonu v objektu nebylo provedeno. Místní šetení znalce se zamením souasného stavu a rekognoskace pozemk byla provedena dne za pítomnosti vlastníka nemovité vci. Údaje sdlené vlastníkem na míst samém dne Údaje z mapy radonu pro obec Žiželice. Údaje z povodové mapy pro obec Žiželice. Délky a výšky byly zameny runím dálkomrem Sokkia, se stední kvadratickou chybou do 1 cm. Délky byly zameny i ocelovým pásmem. Fotodokumentace stav ke dni Vlastnictví Podle údaj z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovité vci na listu vlastnictví. 186 pro k.ú. Žiželice nad Cidlinou, obec Žiželice zapsán Zeminová Anna Václavská Žiželice 1.4 Pílohy posudku Fotodokumentace LV Kopie katastrální mapy Mapa širších vztah - -

3 1.5 Pedmtem ocenní jsou 1) Rodinný dm se šikmou stechou.p ) Stavební pozemek v KN.st.312 zast.pl.a nádvoí. 3) Pozemek v KN.5/2 zahrada. - -

4 2. POSUDEK A OCENNÍ 2.1 Rodinný dm se šikmou stechou.p.342. Ocenno podle 35 vyhlášky Popis Objekt se nachází na pozemcích v katastru nemovitostí parcela íslo st.312 zastavná plocha a nádvoí a s pilehlou parcelou íslo 5/2 zahrada, postavený jako adový, stavebn spojený s vedlejší stavbou. Pdorys je pravidelného obdélníkového tvaru. Objekt je provedený podstandardním zpsobem. Postavený je jako ásten podsklepený pízemní, kde 1.PP obsahuje pouze skladové prostory a schodišt. Dále 1.NP. obsahuje parkovací stání pro jeden osobní automobil, dále obytné místnosti se sociálním zaízením, bez schodišt. Pdní prostor není stavebn využit. Vodorovné a svislé nosné konstrukce jsou zachovalé. Obvodové konstrukce nemají izolaci proti zemní vlhkosti. Krov, stešní krytina, vnitní povrchy, vnjší povrchy, klempíské konstrukce, konstrukce podlah, stropy, dvee, vrata, okna, zaizovací pedmty, vnitní rozvody, vnitní obklady a vnjší obklady jsou zachovalé. Od doby výstavby byly na objektu v letech provedeny stavební úpravy, které prodloužily jeho životnost, viz. konstrukce a vybavení. V roce 1950 probhla pístavba 1.NP. Stáí je ureno dle sdlení vlastníka a odhadem dle hlavních konstrukních prvk. Objekt je užíván od roku Údržba stavby je zanedbaná. Hodnota radonu nebyla mena. Technický stav prvk krátkodobé i dlouhodobé životnosti odpovídá stáí a údržb. Objekt je zanesen v map katastru nemovitostí, zákres v map katastru nemovitostí neodpovídá skutenému stavu. Pístavba RD není zakreslena v map katastru nemovitostí Charakteristika stavby CZCC: 111 SKP: Typ: A - nepodsklepený, s jedním nadzem.podlažím Druh konstrukce: Zdná Obestavný prostor Spodní stavba 2,97*3,25*1,80 = m 3 Vrchní stavba 8,05*12,10*3,88+1,43*4,00*3,38+ 5,45*5,74*3,41 = m 3 Zastešení 8,05*12,10*4,00/2+1,43*4,00*0,81/ 2+5,45*5,74*0,50/2 = m Podlaží celkem = m 3 Oznaení Rozmry zastavné plochy Zastavná Svtlá Výška plocha výška podlaží 1.PP - Sklep 2,97*3, m m 2.00 m/* 1.NP - Pízemí 8,05*12,10+1,43*4,00+5,45*5, m m 2.96 m/* - -

5 Celkem: 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží, prmrná zastavná plocha podlaží je m 2 a prm.výška podlaží je 2.90 m. /* výška odvozena ze sv.výšky Vybavení stavby Koeficient vybavení stavby K4 = 1 + (0.54 * n). Pol. Konstrukce a vybavení Podíl Úrove vybavení ásti n 1. Základy v. zemních prací Bžné zakládání s izolací (u podsklepených objekt i svislé) Bžné zakládání bez izolací.!!" ##$## %%& -##'( podstandard % Svislé konstrukce Zdivo v prmrné tl. 45 cm. Zdivo v prmrné tl. 45 cm.!!" #(## %%& standard % 3. Stropy Jakékoliv s rovným podhledem. Železobetonové. Devné s rovným podhledem.!!" ##%)## %%& standard % 4. Zastešení mimo krytinu Jakýkoliv krov bžného provedení a druhu, plochá stecha. Krov devný sedlový.!!" ##%## %%& standard % 5. Krytiny stech Pálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živiná svaovaná. Pálené tašky. Osinkocementové desky.!!" #### %%& podstandard % Klempíské konstrukce Úplné z pozinkovaného plechu vetn parapet. Žlaby a svody z pozinkovaného plechu, parapety z ker.dlažby.!!" ###)## (##& 7. Vnitní omítky Vápenné štukové. Vápenné štukové.!!" ##$## (##& 8. Fasádní omítky Vápenné štukové, bízolit, nástiky umlé. Stíkaný bízolit.!!" ##$## (##& - -

6 9. Vnjší obklady Pouze sokl z kabince apod. Sokl z kabince.!!" ##### (##& 10. Vnitní obklady Koupelny, vany, WC, kuchyn. Keramické obklady koupelny a WC.!!" #### (##& -## 11. Schody S jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím. Betonové.!!" ##(### (##& -##( 12. Dvee Hladké plné nebo prosklené, pop. náplové. Devné plné a prosklené.!!" #### (##& 13. Okna Dvojitá špaletová nebo zdvojená. Devná zdvojená.!!" #### (##& 14. Podlahy obytných místností PVC, vlýsky, textilní krytiny. Plovoucí obyejné. Betonové.!!" #### #& podstandard % Podlahy ostatních místností Keramické dlažby, PVC, teraco. Keramické dlažby a PVC.!!" ##(### (##& 16. Vytápní Ústední s kotlem na tuhá paliva. Ústední s kotlem na tuhá paliva.!!" #### (##& 17. Elektroinstalace Svtelný i motorový proud, pojistkové automaty. Svtelný i motorový proud, pojistkové automaty.!!" #### (##& 18. Bleskosvod Ano. chybí % * Rozvod vody Studená a teplá. Studená a teplá.!!" #### (##& 20. Zdroj teplé vody Bojler, karma. Bojler EI.!!" ##()## (##& - ' -

7 21. Instalace plynu Zemní plyn nebo PB. chybí % * Kanalizace Odkanalizování z kuchyn, koupelny, WC. Odkanalizování z kuchyn, koupelny, WC.!!" ##(## (##& 23. Vybavení kuchyní Plynový sporák. Sporák EI.!!" ##### (##& 24. Vnitní hygienické vybavení Vana ocelová, umyvadlo, pop. sprchový kout. Vana ocelová a umyvadlo.!!" ##(## (##& 25. Záchod Standardní splachovací. Standardní splachovací.!!" ##### (##& 26. Ostatní Krb, digesto, vestavné skín, rozvod domácího a veejného telefonu, odvtrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, okenice, míže. chybí % * Konstrukce navíc-vrata Výpoet objemového podílu konstrukce: Poizovací cena konstrukce [CK] = Obestavný prostor stavby [OP] = Podíl na jednotkové cen [PJC] = CK / (OP x K5 x Ki) = = Základní jednotk.cena [ZC1] = ZC x Kpod x Kad = Objemový podíl konstrukce [OPK] = PJC / ZC1 = !* ###)# (##& ###)+($ K4 = 1 + (0.54 * n) = 1 + (0.54 * ) = Opotebení stavby Výpoet opotebení analytickou metodou: Pol. Konstrukce a vybavení Opotebení Stáí Životn. Cen.podíl Podíl konstrukce (B) (C) (A) ásti B/C * 100 A 1. Základy v. zemních prací % % % % 2. Svislé konstrukce % % % % 3. Stropy % % - % -

8 % % 4. Zastešení mimo krytinu % % % % 5. Krytiny stech % 0.505% % % 6. Klempíské konstrukce % % 7. Vnitní omítky % % 8. Fasádní omítky % % 9. Vnjší obklady % % 10. Vnitní obklady % % 11. Schody % % 12. Dvee % % 13. Okna % 5.434% 14. Podlahy obytných místností % % % % 15. Podlahy ostatních místností % % 16. Vytápní % 5.434% 17. Elektroinstalace % % 18. Bleskosvod % 19. Rozvod vody % % 20. Zdroj teplé vody % % 21. Instalace plynu % 22. Kanalizace % % 23. Vybavení kuchyní % % 24. Vnitní hygienické vybavení % % 25. Záchod % % 26. Ostatní % - $ -

9 51. Konstrukce navíc-vrata % % % Opotebení stavby (analytická metoda) = SUMA(B/C*100A) = % Výpoet It - index trhu (dle pílohy 3, tab.1) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Ti 1. Situace na dílím trhu s nemovitými vcmi Nabídka odpovídá poptávce 2. Vlastnické vztahy Nezastavný pozemek, nebo pozemek, jehož souástí je stavba (stejný vlastník), nebo jednotka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku 3. Zmny v okolí Bez vlivu nebo stabilizovaná území 4. Vliv právních vztah na prodejnost Bez vlivu 5. Ostatní neuvedené Bez dalších vliv 6. Povodové riziko Zóna se zanedbatelným nebezpeím výskytu záplav Celkem * 0.00 * hodnota 6. znaku se do sumy nezapoítává It = (1 + SUMA(Ti)) x T6 = ( ) x 1 = Výpoet Ip - index polohy (dle pílohy 3, tab.3, bydl.do 2000) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Pi 1. Druh a úel užití stavby Druh hlavní stavby v jednotném funkním celku 2. Pevažující zástavba v okolí pozemku a ŽP Rezidenní zástavba 3. Poloha pozemku v obci Navazující na sted (centrum) obce 4. Možnost napojení pozemku na inž.sít v obci Pozemek lze napojit na všechny sít v obci nebo obec bez sítí 5. Obanská vybavenost v okolí pozemku V okolí nemovité vci je ásten dostupná obanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku Píjezd po zpevnné komunikaci, špatné parkovací možnosti; nebo píjezd po nezpevnné komunikaci s možností parkování na pozemku 7. Osobní hromadná doprava Zastávka od 201 do 1000 m, MHD - špatná dostupnost centra obce 8. Poloha z hlediska komerní využitelnosti Bez možnosti komerního využití stavby na pozemku - ) -

10 9. Obyvatelstvo Bezproblémové okolí 10. Nezamstnanost Prmrná nezamstnanost 11. Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vliv Celkem * * hodnota 1. znaku se do sumy nezapoítává Ip = (1 + SUMA(Pi)) x P1 = ( ) x 1.01 = Výpoet Iv - index konstrukce a vybavení (dle pílohy 24, tab.2) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Vi 0. Typ stavby a) 1 A Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou stechou 1. Druh stavby Dvojdomek, dm adový 2. Provedení obvodových stn b) Zdivo cihelné nebo tvárnicové 3. Tlouška obvod. stn cm 4. Podlažnost c) Hodnota více jak 1 do 2 vetn Výpoet: celková zastavná plocha všech podlaží m 2 / zastavná plocha 1.NP m 2 = podlažnost Napojení na sít (pípojky) Pípojka elektro, vl. studna na pozemku 6. Zpsob vytápní stavby Ústední, etážové, dálkové 7. Zákl. píslušenství v RD d) Úplné - standardní provedení 8. Ostatní vybavení v RD Bez dalšího vybavení 9. Venkovní úpravy Standardního rozsahu a provedení 10. Vedlejší stavby tvoící píslušenství k RD Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavné ploše nad 25 m Pozemky ve funkním celku se stavbou Od 300 m 2 do 800 m 2 celkem 12. Kriterium jinde neuvedené Bez vlivu na cenu 13. Stavebn- technický stav Stavba ve špatném stavu - (pedpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav) (hodnota 0.65 vynásobena koef. s=0.6+0 pro stáí 87 let) Celkem * * hodnota 13. znaku se do sumy nezapoítává - (# -

11 Iv = (1 + SUMA(Vi)) x V13 = ( ) x 0.39 = Výpoet ceny objektu ( 35 vyhlášky) Základní cena za m 3 obestavného prostoru = K 2.453,- Iv: index konstrukce a vybavení x It: index trhu x Ip: index polohy x Cena upravená uvedenými indexy = K 900,25 Cena za celý obestavný prostor m 3 = K ,29 Rodinný dm se šikmou stechou.p.342. Cena celkem K ,- 2.2 Stavební pozemek v KN.st.312 zast.pl.a nádvoí. Ocenno podle 3 vyhlášky Popis Pozemek v katastru nemovitostí parcela íslo st.312 zastavná plocha a nádvoí, se nachází v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou, obec Žiželice, okres Kolín. Pístupný je po místní zpevnné komunikaci p ostatní plocha ostatní komunikace, s možností napojení inženýrských sítí na veejné ady, vetn pípojky vodovodu, kanalizace, EI a plynovodu. Jedná se o ást obce, která s ní je stavebn srostlá. V obci je obecní úad. Vzdálenost od zdroje EI je do 200m. Pozemek nemá nepíznivé docházkové vzdálenosti. Negativní úinky škodlivé exhalace, hluk a otesy se zde nenacházejí. Konfigurace terénu je rovina. Svažitost je do 15%, v pevažující ásti pozemku. Hladina podzemní vody je více než 1 m pod úrovní výchozího terénu. Vlastnictví bylo doloženo. Pozemek je veden v katastru nemovitostí s parcelním íslem, kulturou a výmrou dle souasného pozemkového katastru. Kultura v katastru nemovitostí je v souladu se stávajícím stavem. Hranice v terénu jsou znatelné. Pozemek se nachází pímo v katastrálním území obce Žiželice Výpoet Iu - úprava ceny pozemku (dle pílohy 2, tab.2) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Ui 1. Velikost obce podle potu obyvatel Hospodásko-správní význam obce Ostatní obce 3. Poloha obce V ostatních pípadech 4. Technická infrastruktura v obci Elektina, vodovod, kanalizace a plyn 5. Dopravní obslužnost obce Železniní, nebo autobusová zastávka 6. Obanská vybavenost v obci Omezenou vybavenost (obchod a zdravotní stedisko, nebo škola) Souin hodnot (( -

12 Iu = SOUIN(Ui) = Výpoet Io - omezující vlivy (dle pílohy 3, tab.2) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Oi 1. Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku Tvar bez vlivu na využití 2. Svažitost pozemku a expozice Svažitost terénu pozemku do 15% vetn; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky Neztížené základové podmínky 4. Chránná území a ochranná pásma Mimo chránné území a ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání 6. Ostatní neuvedené Bez dalších vliv Celkem 0.00 Io = 1 + SUMA(Oi) = = Výpoet ceny pozemku ( 3 vyhlášky) Základní cena za m 2 stavebního pozemku = K 551,88 ZC = ZCv x Iu = 1890 K x = K Index cenového porovnání x I = Io x It x Ip = x x Cena upravená uvedenými koeficienty = K 546,36 Cena za celou výmru m 2 = K ,77 Stavební pozemek v KN.st.312 zast.pl.a nádvoí. Cena celkem K ,- 2.3 Pozemek v KN.5/2 zahrada. Ocenno podle 3 vyhlášky Popis Pozemek v katastru nemovitostí parcela íslo 5/2 zahrada, se nachází v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou, obec Žiželice, okres Kolín. Pístupný je po místní zpevnné komunikaci p ostatní plocha ostatní komunikace, s možností napojení inženýrských sítí na veejné ady, vetn pípojky vodovodu, kanalizace, EI a plynovodu. Jedná se o ást obce, která s ní je stavebn srostlá. V obci je obecní úad. Vzdálenost od zdroje EI je do 200m. Pozemek nemá nepíznivé docházkové vzdálenosti. Negativní úinky škodlivé exhalace, hluk a otesy se zde nenacházejí. Konfigurace terénu je rovina. Svažitost je do 15%, v pevažující ásti pozemku. Hladina podzemní vody je více než 1 m pod úrovní výchozího terénu. Vlastnictví bylo doloženo. Pozemek je veden v katastru nemovitostí s parcelním íslem, kulturou a výmrou dle souasného pozemkového katastru. Kultura v katastru nemovitostí není v souladu se stávajícím stavem. Na pozemku se nachází pístavba rodinného - ( -

13 domu. Hranice v terénu jsou znatelné. Pozemek se nachází pímo v katastrálním území obce Žiželice Výpoet Iu - úprava ceny pozemku (dle pílohy 2, tab.2) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Ui 1. Velikost obce podle potu obyvatel Hospodásko-správní význam obce Ostatní obce 3. Poloha obce V ostatních pípadech 4. Technická infrastruktura v obci Elektina, vodovod, kanalizace a plyn 5. Dopravní obslužnost obce Železniní, nebo autobusová zastávka 6. Obanská vybavenost v obci Omezenou vybavenost (obchod a zdravotní stedisko, nebo škola) Souin hodnot Iu = SOUIN(Ui) = Výpoet Io - omezující vlivy (dle pílohy 3, tab.2) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Oi 1. Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku Tvar bez vlivu na využití 2. Svažitost pozemku a expozice Svažitost terénu pozemku do 15% vetn; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky Neztížené základové podmínky 4. Chránná území a ochranná pásma Mimo chránné území a ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání 6. Ostatní neuvedené Bez dalších vliv Celkem 0.00 Io = 1 + SUMA(Oi) = = ( -

14 2.3.4 Výpoet ceny pozemku ( 3 vyhlášky) Základní cena za m 2 stavebního pozemku = K 551,88 ZC = ZCv x Iu = 1890 K x = K Index cenového porovnání x I = Io x It x Ip = x x Cena upravená uvedenými koeficienty = K 546,36 Cena za celou výmru m 2 = K ,83 Pozemek v KN.5/2 zahrada. Cena celkem K ,- - ( -

15 3. REKAPITULACE Ceny stavby hlavní a pozemk dle vyhlášky MF R. 441/2013 Sb., k provedení zákona. 151/1997 Sb., o oceování majetku a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona. 303/2013 Sb., (oceovací vyhláška), ve znní vyhlášky. 199/2014 Sb. s úinností od ) Rodinný dm se šikmou stechou.p.342. K ,- 2) Stavební pozemek v KN.st.312 zast.pl.a nádvoí. K ,- 3) Pozemek v KN.5/2 zahrada. K ,- Zjištná výsledná cena K ,- Po zaokrouhlení podle 50 vyhlášky K ,- Slovy: Osmsetosmdesátsedmtisícšestsetšedesát K - ( -

16 4. OBVYKLÁ CENA Obecná (obvyklá) cena je definována v 2 zákona. 151/1997 Sb. K jejímu stanovení bývá použito kombinace tí základních metod: a) nákladový zpsob ( 5 zákona) Znalec použije ceny, kterou zjistil jako cenu administrativní vždy a ve všech možných pípadech. b) výnosový zpsob ( 6 zákona) Znalec zjistí cenu jen v tch pípadech, kdy nemovitost nese výnos, t.j. kdy je možno ji v dané lokalit pronajmout a dosažitelné nájemné, které je v míst obvyklé, je možno zjistit. c) porovnávací zpsob ( 7 zákona) Znalec stanoví cenu porovnáním a vyhodnocením cen v posledním období uskutenných prodej obdobných nemovitostí, které jsou srovnatelné svým charakterem, velikostí a lokalitou s danou nemovitostí. 4.1 Porovnání jako celku - srovnávací objekt I. 4,.,. /0123 Prodej pízemního adového rodinného domu 3+1 v ulici Zborovská, obec Žiželice, okres Kolín. Objekt je po ástené rekonstrukci. Vytápní je lokální na tuhá paliva. Objekt je napojen na inženýrské sít, vetn pípojky kanalizace a EI. Možnost vybudování pdní vestavby. Na pozemku o celkové výme 223 m 2 se nachází vedlejší stavby. Nabídková cena ze serveru Charakteristika stavby Lokalita: Žiželice, okr. Kolín Místnosti: 3+1 Píslušenství: Vedlejší stavby Prodej: Stáí: Jiné: Pozemky 223 m Výmry Podlah.plocha 90,00*1,00 = m 2 - (' -

17 4.1.4 Index odlišnosti Pol. Kriterium Hodnota kriteria 1. K1 - poloha K2 - velikost K3 - píslušenství K4 - technický stav a vybavení K5 - jiné K6 - úvaha znalce 1.00 Index odlišnosti (souin hodnot) Zjištné parametry srovnávacího objektu Realizovaná i požadovaná celková cena = K ,- Pramen zjištní ceny: Inzerce Koeficient úpravy na dosažitelnou cenu x Cena objektu realizovaná i dosažitelná = K ,- 4.2 Porovnání jako celku - srovnávací objekt II. 4,5,. /0123 Prodej pízemního adového rodinného domu 1+1 v obci Krakovany, okres Kolín. Objekt je v pvodním udržovaném stavu. Okna devná špaletová, krytina pálené tašky, vytápní akumulaní kamna. Objekt je napojen na inženýrské sít, vetn pípojky vodovodu, kanalizace a EI, pípojka plynovodu na hranici pozemku. Možnost vybudování pdní vestavby. Na pozemku o celkové výme 378 m 2 se nachází vedlejší stavba, studna a garáž. Nabídková cena ze serveru Charakteristika stavby Lokalita: Krakovany, okr. Kolín Místnosti: 1+1 Píslušenství: Garáž, studna a sklad Prodej: Stáí: Jiné: Pozemky 378 m 2 - (% -

18 4.2.3 Výmry Podlah.plocha 60,00*1,00 = m Index odlišnosti Pol. Kriterium Hodnota kriteria 1. K1 - poloha K2 - velikost K3 - píslušenství K4 - technický stav a vybavení K5 - jiné K6 - úvaha znalce 1.00 Index odlišnosti (souin hodnot) Zjištné parametry srovnávacího objektu Realizovaná i požadovaná celková cena = K ,- Pramen zjištní ceny: Inzerce Koeficient úpravy na dosažitelnou cenu x Cena objektu realizovaná i dosažitelná = K ,- 4.3 Porovnání jako celku - srovnávací objekt III. 4,6,. /0123 Prodej pízemního rodinného domu 2+1 v ásti obce Loukonosy, obec Žiželice, okres Kolín. Dispozice pízemí: zádveí, chodba, kuchy s jídelnou, obývací pokoj, ložnice, samostatné WC, koupelna a spíž. Okna devná rámová, krytina betonové tašky, vytápní ústední na tuhá paliva. Objekt je napojen na inženýrské sít, vetn pípojky kanalizace a EI, pípojka plynovodu na hranici pozemku. Možnost vybudování pdní vestavby. Na pozemku o celkové výme 626 m 2 se nachází vedlejší stavba a studna. Nabídková cena ze serveru Charakteristika stavby Lokalita: Žiželice - Loukonosy Místnosti: 2+1 Píslušenství: Studna a sklad - ($ -

19 Prodej: Stáí: Jiné: Pozemky 626 m Výmry Podlah.plocha 80,00*1,00 = m Index odlišnosti Pol. Kriterium Hodnota kriteria 1. K1 - poloha K2 - velikost K3 - píslušenství K4 - technický stav a vybavení K5 - jiné K6 - úvaha znalce 1.00 Index odlišnosti (souin hodnot) Zjištné parametry srovnávacího objektu Realizovaná i požadovaná celková cena = K ,- Pramen zjištní ceny: Inzerce Koeficient úpravy na dosažitelnou cenu x Cena objektu realizovaná i dosažitelná = K ,- 4.4 Porovnání jako celku - oceovaný objekt 4,4,. /0123 V tomto ásti znalec stanoví cenu nemovitosti metodou porovnání. V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutenných prodej nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Jako podklady byly použity údaje z vlastní databáze uskutenných prodej, dále údaje z vývsek realitních kanceláí o inzerovaných nemovitostech a také byly vyhodnoceny i údaje z denního i odborného tisku Charakteristika stavby Lokalita: Václavská 342, Žiželice - () -

20 Místnosti: Píslušenství: Vedlejší stavby, studna Prodej: Stáí: 87 Jiné: Pozemky 428 m Výmry Podlah.plocha 2,35*2,07 = 4.86 m 2 Podlah.plocha 1,78*4,64+0,89*1,28+3,13*2,78-0,15*0,50+3,90*4,59+3,80*4,41+ 3,18*3,90+0,93*1,36+1,12*1,34+ 1,78*1,40+1,38*2,79+3,02*8,76+ 0,15*1,11 = m 2 celkem = m Cena oceovaného objektu odvozená ze srovnávacího objektu Objekt. Cena srov. Index Cena oce. obj. K odlišnosti obj. K Celk.prm Minimum Maximum Výpoet ceny objektu porovnávací metodou Cena zjištná ze všech srovnávacích objekt (po zaokrouhlení): Minimální cena objektu = K ,- Prmrná cena objektu = K ,- Maximální cena objektu = K ,- Cena objektu stanovená cenovým porovnáním: Cp = prmrná-(0,15 x (maximální-minimální)) = K ,- Porovnání jako celku - oceovaný objekt Cena celkem K ,- - # -

21 5. REKAPITULACE OBVYKLÉ CENY 1) Cena stavby hlavní a pozemk zjištná porovnávací metodou K ,- 2) Výnosová hodnota K 0,- 3) Naegeliho vážený prmr K 0,- 4) Cena zjištná porovnávacím zpsobem K ,- Obvyklá (tržní) cena podle odborného odhadu K ,- Slovy: SedmsetosmdesáttisícK V 789 :;<, dne 8.kvtna vypracoval - ( -

22 6. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne ,.j. spr. 210/87, pro základní obor ekonomika, pro odvtví ceny a odhady nemovitostí a ze dne ,.j. spr. 1406/95, pro základní obor stavebnictví, pro odvtví stavby obytné, prmyslové a zemdlské. Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod poadovým íslem 4508/05/2015. Znalené a náhradu náklad útuji podle pipojené likvidace. Ing. Miloslav Mencl Na Svépomoci p.186 Nový Bydžov s=!" P>; - -

23 - -

24 - -

25 - -

26 - ' -

27 - % -

28 - $ -

29 - ) -

30 - # -

31 - ( -

32 - -

33 - -

34 - -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5080/328/14 o ceně stavební parcely č.517, jejíž součástí je stavba č.p.541 (zapsaná v katastru nemovitostí jako rodinný dům) a stavební parcela č.518/1 (dle geometrického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 o obvyklé ceně nemovitosti - spoluvlastnického podílu id. 1/2 rodinného domu čp. 259 včetně příslušenství a pozemku parc.č. st. 483 v k.ú. a obci Liběchov, okres Mělník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13741-181/13 o ceně byt.jednotky č.1677/3 umístěné v domě čp.1677, katastrální území Znojmo - město, obec a okres Znojmo, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13 č.vyhotovení : 2 Č.j.: 260/2013-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4516/277/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky číslo 586/553 umístěné v v bytovém domě čp. 586 s příslušenstvím, včetně spoluvl.podílu o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1502-72/09 o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č.p/č.j. 160/6 ve 2. nadzemním podlaží v objektu bydlení č.p. 160 v Lipové ulici v části obce Domoradice s příslušenstvím a s podílem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 O ceně pozemku p.č.1566, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 307 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.1028 v ulici Žabovřeská, Zbraslav, hlavní město Praha, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5744-47 / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4211/076/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4211/076/13 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4211/076/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 3/134 umístěné v bytovém domě č.p. 3 s příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 723/73858

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1449-19/09 o stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/13 bytové jednotky č.p./č.j. 1822/10 v budově č.p. 1822 v Husově ulici, v obci České Budějovice na parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více