Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, Kladno. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: L/51 STAVEBNÍ PROVOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 36 44 L/51 STAVEBNÍ PROVOZ"

Transkript

1 ŠVP, obor Stavební provoz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: L/51 STAVEBNÍ PROVOZ Vydáno dne: Platnost: od Poslední aktualizace: Číslo jednací: listů:

2 ŠVP, obor Stavební provoz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Garantem oboru Mgr. Josef Punčochář - 2 -

3 ŠVP, obor Stavební provoz OBSAH ŠVP I. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 II. PROFIL ABSOLVENTA 5 1. Název ŠVP, kód a název oboru vzdělávání identifikační údaje 5 2. Popis uplatnění absolventa v praxi (výčet typic. prac. činností, pozic či povolání) 5 3. Popis očekávaných výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa Klíčové kompetence Odborné kompetence vztahující se k oboru vzdělání Odborné kompetence obecněji vyžadované 9 III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Zdravotní způsobilost Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Stěžejní metody výuky využívané v rámci teoretického a praktického vyučování Informačně receptivní metoda Reproduktivní metoda Metoda problémového výkladu Heuristická metoda Výzkumná metoda Způsoby rozvoje klíčových kompetencí Způsoby začlenění průřezových témat do výuky Metodické přístupy, které je škola schopna zajistit při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Specifické podmínky vzdělávání v nástavbovém studiu Situační specifika vzdělávání dospělých Osobnostní specifika dospělých a jejich vliv na výuku Organizace výuky Podmínky pro přijetí ke vzdělání Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace, stupeň dosaženého vzdělání Společná (státní) část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky Realizace dalších vzdělávacích a mimoškolních aktivit podporujících záměr školy Hodnocení žáků Učební plán ŠVP Identifikační údaje Učební plán Poznámky k učebnímu plánu Přehled využití týdnů ve školním roce Personální a materiální podmínky realizace ŠVP Materiální zabezpečení výuky Personální zabezpečení výuky Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech 21 IV. CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 22 V. SEZNAM ZPRACOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 23 VI. UČEBNÍ OSNOVY

4 ŠVP S, úvodní identifikační údaje I. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: SOŠ a SOU U Hvězdy 2279, Kladno Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Název školního vzdělávacího programu: Stavební provoz Kód a název oboru vzdělání: L/51 Stavební provoz Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: dvouleté Forma vzdělávání: denní studium Platnost ŠVP: od 1. září 2015 počínaje 1. ročníkem Kontakty pro komunikaci se školou Jméno ředitele: PaedDr. Marta Malcová Telefonní číslo: , Fax: ová adresa: Adresa webu:

5 ŠVP S, profil absolventa II. PROFIL ABSOLVENTA 1. Název školního vzdělávacího programu, kód a název oboru vzdělávání identifikační údaje Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno U Hvězdy 2279, Kladno Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Název ŠVP: Stavební provoz Kód a název oboru vzdělání: L/51 Stavební provoz Délka studia: dvouleté Forma vzdělávání: denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost ŠVP: od 1. září 2015 počínaje 1. ročníkem 2. Popis uplatnění absolventa v praxi (výčet typických pracovních činností, pozic či povolání) Absolvent oboru vzdělání stavební provoz se uplatní v povolání stavební technik. Je připraven projektovat pozemní stavby, řídit a kontrolovat provádění a stavební úpravy pozemních staveb. 3. Popis očekávaných výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa 3.1 Klíčové kompetence Kompetence k celoživotnímu učení, tzn. aby absolvent byl schopen samostatně se věnovat učení a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolvent by měl: - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání; - ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; - být motivován k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalý v zájmu úspěšnosti učení; - získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu; - využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě; - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání, tzn. aby absolvent byl schopen úspěšně budovat svoji profesní kariéru a byl připraven zvládat podnikatelské činnosti, tzn. že absolvent by měl: - mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraven přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat; - 5 -

6 ŠVP S, profil absolventa - mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovněprávních vztazích; - mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu práce; - jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost; - rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání. Personální a sociální kompetence, tzn. aby absolvent byl schopen rozvíjet svoji osobnost, udržovat vhodné mezilidské vztahy a dbát o své zdraví, tzn. že absolvent by měl: - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně ovlivňovat; - podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí; - spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet na realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu; - být připraven vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si význam zdravého životního stylu. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi, tzn. aby absolvent efektivně pracoval s prostředky ICT a s informacemi, tzn. absolvent by měl: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových aplikací; - využívat vhodné prostředky online a offline komunikace; - získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat; - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. Kompetence k řešení problémů, tzn. aby absolvent byl schopen samostatně nebo v týmu řešit pracovní i jiné problémy, tzn. že absolvent by měl: - pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu; - určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady; - zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek; - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Komunikativní kompetence, tzn. aby absolvent byl schopen souvisle se vyjadřovat v písemné i ústní formě a volit komunikační strategie a prostředky adekvátně situaci, tzn. že absolvent by měl: - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty; - 6 -

7 ŠVP S, profil absolventa - vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí; - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); - zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném prostředí; - využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu). Matematická a finanční gramotnost, tzn. aby absolvent byl schopen používat matematické myšlení za účelem funkčního zvládání různých situací, tzn. že absolvent by měl: - aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání; - rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a ekonomické údaje; - zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní situace, být finančně gramotný; - orientovat se v problematice peněz a cen, být schopen vést pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků. Občanské kompetence a kulturní povědomí, tzn. aby absolvent žil v souladu s hodnotami a principy humanity, demokracie a udržitelného rozvoje a uznával kulturní hodnoty, tzn. že absolvent by měl: - dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu - uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití; - zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopen kriticky přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor; - chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; - vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací. 3.2 Odborné kompetence vztahující se k oboru vzdělání Zajišťovat přípravu a realizaci investičních akcí, tzn. aby absolvent: - orientoval se v problematice investorské přípravy stavby územní plánování, územní rozhodnutí, územní řízení o umístění stavby, projekt stavby, stavební řízení a povolování staveb, kolaudace staveb, státní stavební dohled, technický dozor investora a autorský dozor projektanta; - zajišťoval podklady pro výběrové řízení při zadávání stavebních zakázek; - uplatňoval znalosti příslušných částí stavebního zákona při jednání s účastníky výstavby a při stavebním řízení včetně kolaudačního; - orientoval se ve stěžejních právních normách obecně platných ve stavebnictví ve vazbě na zaměření oboru a uměli je používat; - vykonával činnosti technického dozoru investora

8 ŠVP S, profil absolventa Vypracovávat projektovou dokumentaci jednoduchých pozemních staveb včetně dodatečných stavebních úprav, tzn. aby absolvent: - prováděl předprojektovou přípravu, tzn. zaměřil a zdokumentoval stávající stav, připravil podklady pro vypracování projektové dokumentace; - zhotovoval projektovou dokumentaci jednoduchých stavebních objektů pozemních staveb nebo jejich částí dle požadavku investora v souladu s platnými předpisy; - zhotovoval stavební výkresy jednoduchých nebo drobných staveb; - posoudil statickou funkci jednoduchých konstrukčních prvků stavebních konstrukcí z oceli a dřeva; - prováděl jednoduché kalkulace nákladů, fakturace a znal principy rozpočtování; - navrhoval zařízení staveniště pro jednoduché stavby a vypracovával časový harmonogram průběhu prací; - využíval prostředky informačních a komunikačních technologií; - používal počítačový software pro projektování staveb. Řídit stavební a montážní práce, tzn. aby absolvent: - pracoval s komplexní dokumentací staveb včetně technologických částí; - uplatňoval bezpečnostní a protipožární zásady při plánování a řízení stavebních činností; - řešil dodavatelskou přípravu staveb předvýrobní přípravu, hospodářské smlouvy, výrobní přípravu a kalkulace, vytýčení a převzetí staveniště a jeho zařízení; - používal jednoduché prostředky pro vytyčování délek, výšek a úhlů, ovládal prostorové a výškové vytýčení bodů, znal přesnost měření podle ČSN; - vytýčil jednoduchou stavbu; - posuzoval a navrhoval možnosti využití stavebních strojů a strojních zařízení při stavebních pracích včetně zásad jejich bezpečného provozování; - plánoval a řídil používání stavebních mechanizmů včetně jejich údržby; - orientoval se na materiálovém a technologickém trhu a byl schopen získané informace uplatnit při pracovních činnostech; - posuzoval vlastnosti a kvalitu stavebních materiálů z hledisek technických, technologických, užitných, ekonomických, estetických a ekologických; - dbal na správné a hospodárné využití materiálů a výrobků ve stavební výrobě; - volil způsob skladování a manipulace se stavebními materiály a výrobky a tyto činnosti řídil; - kontroloval dodržování technologických a pracovních postupů hrubé stavby, dokončovacích prací a stavebních úprav objektů pozemních staveb; - měl základní znalosti z oblasti technických zařízení budov a inženýrských sítí; - řídil a organizoval stavební práce, připravoval a organizoval pracoviště, stanovil potřebu materiálu a počet pracovníků, časový plán a časový harmonogram; - posuzoval optimální technologické a pracovní podmínky (teplota vzduchu, vlhkost aj.); - řídil podřízené pracovníky, dbal na dodržování pracovně právních vztahů, pečoval o vzdělávání pracovníků; - zpracovával objednávky a reklamační zápisy; - vedl stavební deník, realizační dokumentaci, evidenci materiálů a výrobků, evidenci odpracovaných směn; - sledoval a hodnotil množství a kvalitu vykonané práce; - používal normy a technické předpisy pro pozemní stavby; - uplatňoval bezpečné postupy při stavebních úpravách objektů; - omezoval negativní vlivy vykonávaných činností na životní prostředí, rozpoznával nebezpečné látky a nakládal s odpady v souladu s platnými předpisy

9 ŠVP S, profil absolventa 3.3 Odborné kompetence obecněji vyžadované Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolvent: - chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; - znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznal možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad a možných rizik; - znal systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměl uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); - byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázal první pomoc sám poskytnout. Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolvent: - chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; - dodržoval stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; - dbal na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňoval požadavky klienta (zákazníka, občana). Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolvent: - znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; - zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; - efektivně hospodařil s finančními prostředky; - nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí

10 ŠVP S, charakteristika ŠVP III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno U Hvězdy 2279, Kladno Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Název ŠVP: Stavební provoz Kód a název oboru vzdělání: L/51 Stavební provoz Délka studia: dvouleté Forma vzdělávání: denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost ŠVP: od 1. září 2015, počínaje 1. ročníkem 2. Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu a) Podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je nezbytné absolvování těchto tříletých učebních oborů zakončených výučním listem: H/01 Kameník; H/01 Kominík; H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení; H/01 Podlahář; H/01 Sklenář; H/01 Štukatér; H/01 Tesař; H/01 Vodař; H/01 Montér suchých staveb; H/01 Zedník; H/02 Kamnář; H/01 Pokrývač; H/01 Malíř a lakýrník. b) Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. 83 dále 16, 20, 63, 70. c) Splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů. d) Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru, které jsou stanoveny vládním nařízením. 3. Zdravotní způsobilost Do oboru vzdělání může být přijat pouze uchazeč, jehož zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil příslušný registrující praktický lékař. Uchazeč musí být fyzicky zdatný, s dobrou funkční schopností končetin a páteře, bez chronických, zánětových a alergických nemocí kůže a dýchacích orgánů. Bez poruch nervosvalové koordinace a záchvatových onemocnění. Bez náchylnosti k nemocem z nachlazení, poruch tvorby krvinek, k poruchám z vibrace a otřesů

11 ŠVP S, charakteristika ŠVP 4. Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu 4.1 Stěžejní metody výuky využívané v rámci teoretického a praktického vyučování Základem je interakce učitel žák, která je ve výuce realizována především prostřednictvím výukových metod. Jde o vzájemnou spolupráci, v níž učitel akceptuje psychologické, sociální a somatické zvláštnosti jednotlivého žáka a žák se na základě svých osobních svobodných aktivit ztotožňuje se stanoveným výukovým cílem. Na základě těchto předpokladů oba subjekty společně pracují ve výuce na naplnění tohoto cíle. získává tím více informací a schopností, čím aktivněji je zapojen do procesu učení Informačně receptivní metoda Dosahuje svého cíle předáváním hotových informací žákům. Realizuje se formou výkladu, vysvětlováním, popisem pomocí demonstračních pokusů, sledováním videoprogramů. Hotové informace jsou prezentovány učitelem Reproduktivní metoda Jde o metodu organizovaného opakování způsobu činnosti. Učitel konstruuje systém učebních úloh pro činnost, která ve své podstatě je žákům již známá prostřednictvím informačně receptivní metody. Plnění učebních úloh lze realizovat ústní reprodukcí, opakovacím rozhovorem, čtením, psaním, řešením typových učebních úloh, napodobováním jazykových modelů a rýsováním schémat Metoda problémového výkladu Učitel vytyčuje problém a žáci si fixují algoritmus postupu = formulace problému analýza problému formulace postupu řešení výběr optimálního řešení verifikace vybraného řešení vlastní řešení problému. Kontrolu postupu řešení provádí učitel postupně. Cílem je postupné seznamování žáků s logikou jednotlivých fází řešení Heuristická metoda Jedná se o osvojování zkušeností z tvořivé činnosti prostřednictvím jednotlivých etap. U této metody učitel z okruhu učiva a zkušeností žáků konstruuje učební úlohy tak, aby pro žáky znamenaly určitý rozpor, určitou obtíž, aby od nich vyžadovaly samostatné řešení některých fází. Učitel vytyčuje dílčí problémy, formuluje protiklady, upozorňuje na konfliktní situace, sám nebo společně se žáky určuje jednotlivé kroky řešení problému Výzkumná metoda Vyžaduje od žáků samostatně hledat řešení pro celistvý problémový úkol. Činnost učitele spočívá ve výběru požadovaných učebních úloh, které by u žáků zajišťovaly komplexní tvořivou aplikace vědomostí i získaných praktických zkušeností a dovedností. samostatně zkoumá a řeší nejprve snadné a později stále složitější problémy. Z prezentovaných metod jsou nejfrekventovanější první dvě uvedené, zajišťují osvojování hotových poznatků a činností. Zařazení jednotlivých metod je konkretizováno v jednotlivých vyučovacích předmětech

12 ŠVP S, charakteristika ŠVP 4.2 Způsoby rozvoje klíčových kompetencí Způsoby rozvoje klíčových kompetencí byly zpracovány v kapitole Popis očekávaných výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa. 4.3 Způsoby začlenění průřezových témat do výuky Člověk v demokratické společnosti, tzn. aby absolvent: - měl vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku; - byl připraven klást si základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení; - byl ochoten a schopen se celoživotně vzdělávat; - hledal kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byl kriticky tolerantní; - byl schopen odolávat myšlenkové manipulaci; - dovedl se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat masová média pro své různé potřeby; - dovedl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; - byl ochoten se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech; - vážil si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace. Průřezové téma se zaměřuje především na: - kultivaci dospělé osobnosti a etickou výchovu; - prohloubení schopnosti a motivace k učení; - výcvik v komunikaci, vyjednávání, řešení konfliktů; - soužití v multikulturní společnosti; - úctu k životu, stáří a pomoc potřebným; - ČR, Evropu a soudobý svět z hlediska studovaného oboru; - masová média a rozvíjení mediální gramotnosti žáků. Průřezové téma se realizuje zejména důslednou kultivací chování a jednání žáků ve smyslu obyčejné lidské slušnosti, čestnosti, tolerance, solidarity a prosociálního chování. Cílem je kladný přístup žáka k sobě samému a z toho pramenící jeho kladný přístup k životu, k ostatním lidem, k živé i neživé přírodě, ke kulturním, historickým a jiným hodnotám, které lidé vytvořili a vytvářejí. Důležité je promyšlení a funkční používání různých strategií výuky, protože jsou zásadní pro rozvoj klíčových kompetencí a dosahování ostatních plánovaných vzdělávacích cílů. Nedílnou součástí je vytvoření demokratického klimatu školy, kde se lidé vzájemně respektují a spolupracují a realizace mediální výchovy. Člověk a životní prostředí, tzn. aby absolvent: - pochopil souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život, osvojil si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví; - porozuměl souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji; - respektoval principy udržitelného rozvoje; - pochopil vlastní odpovědnost za své jednání a snažil se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů; - získal přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje;

13 ŠVP S, charakteristika ŠVP - osvojil si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání; - poznával samostatně a aktivně okolní prostředí, získával informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů, dokázal esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí. Cíle environmentální výchovy a vzdělávání je možné realizovat v rovinách informativní, kdy jsou získávány potřebné znalosti a dovednosti, formativní, kdy jsou vytvářeny hodnoty a postoje ve vztahu k životnímu prostředí, a sociálně komunikativní, kdy jsou rozvíjeny dovednosti k vyjádření a zdůvodňování svých názorů, k zprostředkování informací, k obhájení řešení problematiky životního prostředí a k působení pozitivním směrem na jednání a postoje druhých lidí. Těžiště realizace tohoto průřezového tématu spočívá v integraci poznatků biologických, ekologických, životního prostředí člověka, ochrany přírody, prostředí a krajiny a ekologických aspektů pracovní činnosti v odvětví a povoláních zahrnutých v daném oboru vzdělání. Průřezové téma je zaměřeno především na: - současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí (klimatické změny, ohrožování ovzduší, vody, půdy, ekosystémů i biosféry z různých hledisek rozvoje lidské populace, vliv prostředí na lidské zdraví); - možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském životě (např. nástroje právní, ekonomické, informační, technické, technologické, organizační, prevence negativních jevů, principy udržitelnosti rozvoje); - biosféru v ekosystémovém pojetí (znalosti o abiotických a biotických podmínkách života, o ekologické přizpůsobivosti, o vzájemných vztazích organismů a prostředí, o struktuře a funkci ekosystémů, o významu biodiverzity a ochrany přírody a krajiny. Průřezové téma Člověk a životní prostředí je realizováno komplexně v uceleném bloku ekologického učiva zahrnutého do předmětu Základy přírodních věd, který umožňuje integraci a doplnění poznatků o ekologii, životní prostředí a komplexní pohled na udržitelný rozvoj v občanském životě i v daném oboru vzdělání. Informační a komunikační technologie, tzn. aby absolvent: - byl schopen pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a využíval je jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravuje), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jeho osobního a občanského života; - prováděl praktické úkoly, které jsou realizovány formami různých cvičení, samostatných prací, souhrnných prací, projektů a testů s použitím počítače; - používal základní a aplikační programové vybavení počítače nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání, naučil se pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky. Úkolem nástavbového studia je poskytnutí hlubšího vzdělání v závislosti na potřebách jednotlivých oborů vzdělání, maturitní zkoušky i vyšších nároků na obecné studijní dovednosti. Při použití metody výkladu následuje praktické procvičení vyloženého učiva

14 ŠVP S, charakteristika ŠVP 4.4 Metodické přístupy, které je škola schopna zajistit při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Tento nástavbový obor není vhodný pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. K identifikaci sociálně znevýhodněného žáka využíváme informací, které poskytne zákonný zástupce, školské poradenské zařízení, orgány sociálně-právní ochrany, ale také osobní zkušenosti a znalosti žáka a jeho rodinného prostředí. Škola, výchovný poradce a třídní učitel používají znalost skutečné sociální situace v citlivém pedagogickém přístupu a zohledňují ji v průběhu vzdělávání. ům lze půjčovat zdarma učebnice a učební pomůcky, případně lze žákovi zapůjčit i sportovní potřeby. Stručná charakteristika specifických vývojových poruch učení: dyslexie porucha projevující se neschopností naučit se číst běžně používanými výukovými metodami; dysgrafie projevuje se výraznými obtížemi osvojování psaní; dysortografie nápadné pravopisné chyby, chybí cit pro jazyk; dyskalkulie porucha schopnosti operovat s číselnými symboly. Konečná diagnóza přísluší odbornému pracovišti. Ve školství se jedná o pedagogickopsychologickou poradnu. ům, u kterých je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči. Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce píší tito žáci po předchozí přípravě. U žáků s vývojovou poruchou je žádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podávat lepší výkony. Za obecně platnou je třeba pokládat zásadu, že při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace jako jedna z forem hodnocení umožňuje snadnější srovnání výkonů. Je vhodné, aby klasifikace byla provázena i vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, doporučením, jak mezery a nedostatky překonávat, jak dále prohlubovat úspěšnost. Je dobré hodnotit co nejčastěji a mít na zřeteli motivační a diagnostickou funkci hodnocení i jeho funkci regulativní. 4.5 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaný žák musí doložit vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře. Pro žáky nadané vytváříme ve škole tyto podmínky: zadáváme individuální a samostatné úkoly, tolerujeme vlastní pracovní tempo, nabízíme možnost uplatnění při soutěžích a reprezentaci školy, nabízíme výuku pomocí projektů, aby učení bylo zajímavé, aby žáci byli nuceni hledat cesty k řešení problémů, aby docházelo k rozvoji myšlení

15 ŠVP S, charakteristika ŠVP 4.6 Specifické podmínky vzdělávání v nástavbovém studiu Nástavbové studium patří svým zaměřením do vzdělávání dospělých, neboť je určeno uchazečům, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem ve tříletém vzdělávacím programu, mají zájem rozšířit si nebo zvýšit kvalifikaci a získat vyšší stupeň vzdělání. Jedná se o dospělé lidi, kterým je nejméně roků a kteří mají určité zkušenosti z pracovního života ve svém oboru. Vedle čerstvých absolventů středních odborných učilišť, kteří kontinuálně pokračují ve vzdělávání v denní formě nástavbového studia a jejichž pracovní zkušenosti jsou zpravidla dány pouze odborným výcvikem, si zde doplňují vzdělání lidé, kteří již řadu let pracují a popřípadě prošli různými pracovišti. Těm jsou určeny ostatní formy vzdělávání jako např. dálkové studium Situační specifika vzdělávání dospělých Tato specifika jsou spjatá jak s rodinným, tak s pracovním a společenským životem a sociálním postavením dospělých. Tento vzdělávací program tudíž citlivě reaguje na obecnou situaci dospělých žáků a jejich individuální vzdělávací potřeby, a to jak z hlediska obsahu vzdělávání, tak i z hlediska odpovídajících metod výuky, kontroly vzdělávání apod. Učitelé zvažují způsob aplikace učiva, které jsou např. shodné s programy počátečního vzdělávání a nekorespondují se životními zkušenostmi dospělých. Dále berou v úvahu také výraznou orientaci žáků na praxi a jejich studijní a pracovní návyky, které mohou ovlivnit jejich studijní úspěšnost a popřípadě i vlastní vyučovací proces. Podobně je tomu, i pokud jde o hodnocení výsledků vzdělávání, také zde je zapotřebí větší individualizace, a to umožněním individuálního tempa učení nebo individualizací závěrečného hodnocení dospělých žáků. Významným činitelem je také doba, která uplynula od předchozího formálního vzdělávání, což se zpravidla projeví na vstupních vědomostech žáků a jejich studijních návycích. V neposlední řadě hraje důležitou roli motivace žáků a jejich sociální podmínky Osobnostní specifika dospělých a jejich vliv na výuku Situační specifika vzdělávajících se dospělých žáků do jisté míry korespondují s problematikou jejich specifik osobnostních. Osobnosti dospělých žáků zpravidla bývají zralejší, celkově zkušenější, a proto také cílevědomější a spolehlivější než děti nebo mladiství. Naproti tomu bývají často citlivější na případné studijní neúspěchy či selhání ve zkouškových situacích. Z obojího důvodu se u nich obecně projevuje vyšší samostatnost a učitel pak z ní vychází i při vymezení partnerských rolí učícího se a učitele, kdy učitel působí především jako konzultant a rádce při samostatné práci. Základním rysem učitele dospělých je taktní zájem o žáky spojený se snahou pochopit jejich těžkosti a zábrany související s výukou nebo učením. Podmínkou práce učitele je úcta k dospělému při respektování jeho osobnosti, zájmů, schopností, ale i jeho vlastních představ o sobě samém. S žákem jej spojuje společný učební cíl, který je realizován výhradně na základě jejich partnerství a spolupráce. Učitel tomu musí přizpůsobovat svou roli ve třídě i postupy práce při vyučování. Nemusí pak vadit ani vyšší věkový rozdíl mezi mladším učitelem a žákem, který ale musí být zároveň podložen empatií a pedagogickým taktem učitele. U dospělých v pozdějším aktivním věku je třeba nezřídka také počítat s fyziologickým zhoršením zraku či sluchu a preventivně tomu přizpůsobit všechny relevantní podmínky výuky (volba učebny, její uspořádání z hlediska moderních forem výuky, materiálně-technické vybavení pro potřeby výuky a samostudia atd.). Základním didaktickým principem, který respektuje každý vyučující, je oproštění se od snahy dospělého žáka vychovávat a formovat, neboť každý dospělý se vzdělává sám. Učitel používá takové principy, které mají vliv na konkrétní výuku, tj. na vyučování na straně učitele a učení se na straně žáka. Nejčastěji volí vyučující principy vědeckosti, spojování teorie s praxí, participativnosti, soustavnosti, přiměřenosti, individuálního přístupu, názornosti a trvanlivosti

16 ŠVP S, charakteristika ŠVP Pokud jde o didaktické strategie, ty se uplatňují za konkrétních učebních podmínek a jsou úzce spojeny s naplňováním vzdělávacích cílů a s obsahem vzdělávání. Oblast vzdělávání dospělých je průnikem klasických školských metod a vhodně zvolených metod jiných, které byly vyvinuty především pro další profesní vzdělávání, jde především o samostudium žáků, proto je ve výuce věnována náležitá pozornost metodám učení se. Významným prostředkem ve vzdělávání dospělých jsou prostředky informačních a komunikačních technologií, které umožňují žákům získávat informace pro samostudium a pro průběžnou komunikaci žáka se školou z domácího prostředí. 5. Organizace výuky Nástavbový obor Stavební provoz je realizován ve dvouleté denní formě vzdělávání. 5.1 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. Uchazeči o vzdělání musí splnit podmínky zdravotní způsobilosti o vzdělávání v tomto oboru (viz. kapitola Zdravotní způsobilost ). Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 689/2004 Sb. 5.2 Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace, stupeň dosaženého vzdělání Žáci ukončují vzdělávání maturitní zkouškou dle platných předpisů. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Maturitní zkouška má 2 části společnou a profilovou Společná (státní) část maturitní zkoušky Zkušebními předměty společné části jsou: Český jazyk písemná část, didaktický test a ústní část; a výběr z předmětů Matematika (písemná část) nebo cizí jazyk písemná část, didaktický test a ústní část Profilová část maturitní zkoušky Nabídka povinných zkoušek je určena ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Témata, stanovená pro tuto zkoušku zahrnují obsahové okruhy organizace řízení stavebního provozu, stavební materiály, provádění staveb a konstrukční cvičení. Profilová zkouška se skládá z praktické maturitní zkoušky a ústní maturitní zkoušky. Praktická maturitní zkouška Praktická zkouška je rozdělena do dvou dnů v celkovém rozsahu 840 minut (2 x 7 ). Zkouška zahrnuje zejména učivo odborných předmětů Konstrukční cvičení, Technologie, Stavební materiály a zkoušení a Základy stavební mechaniky. Student dle konkrétního zadání stavby během dvou dnů zpracuje návrh dispozice a následně čtyři stavební výkresy pro středně složitý přízemní objekt na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Dále zpracuje technologický postup a výpočty spotřeby materiálů pro vybrané zadané části této stavby. Výkresová část je zpracována pomocí výpočetní techniky

17 ŠVP S, charakteristika ŠVP Písemná maturitní zkouška Písemná zkouška trvá nejdéle 300 minut (5 ). Zkouška zahrnuje učivo předmětu Konstrukční cvičení. na jednotlivých vybraných částech stavebních konstrukcí předvede průřezově znalost jejich konstrukčních zásad a jejich zakreslování (jedná se např. o schodiště, okna, dveře, překlady, obklady apod.). Ústní maturitní zkouška Ústní zkouška se koná před maturitní komisí z odborného předmětu Technologie. si vylosuje jednu z 25 otázek. 5.3 Realizace dalších vzdělávacích a mimoškolních aktivit podporujících záměr školy Kromě teoretického vyučování je do vzdělávání zahrnuta v obou ročnících čtrnáctidenní odborná praxe v odborných stavebních firmách. Firmu si žáci vybírají sami na základě svého odborného zaměření a své nabité teoretické znalosti mohou aplikovat do praxe přímo ve firmě při podnikatelských aktivitách. V prvním ročníku je praxe obvykle realizována v během měsíce prosinec před vánočními prázdninami. Praxe patřící do druhého ročníku je realizována v předstihu o letních prázdninách mezi prvním a druhým ročníkem, tj. v měsících červenec či srpen. Prázdninový termín je takto zvolený především z důvodu blížící se maturitní zkoušky a s tím spojeného minimálního zameškání žáků v druhém ročníku. Pro žáky prvních ročníků (s možností účasti žáků napříč ročníky) je organizován lyžařský kurz, kde se žáci mohou naučit lyžovat nebo jezdit na snowboardu či se zdokonalit v lyžařských a snowboardových technikách jízdy. Pro žáky všech ročníků je určen sportovně turistický kurz. V rámci prevence sociálně patologických jevů jsou do výuky zařazeny besedy a přednášky odborných lektorů. Škola spolupracuje s Centrem drogové prevence Kladno, Domem světla Praha, Policií ČR a Městskou policií Kladno. Ve spolupráci s Úřadem práce v Kladně jsou se žáky čtvrtých ročníků uspořádávány besedy na téma: - možnosti žáků po ukončení školy; - náležitosti evidence na úřadu práce; - práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání; - nabídka služeb úřadu práce. Pro zvýšení kulturního rozvoje žáků jsou do výuky zařazeny 2x za školní rok filmová představení a 1x divadelní představení. Výběr pořadů je přizpůsoben problematice dospívání s důrazem na prevenci sociálně patologických jevů. y seznamujeme také s činností Státní vědecké knihovny. Do výuky všech ročníků jsou zařazeny odborné exkurze. 6. Hodnocení žáků Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. Hodnocení žáků vychází z klasifikačního řádu, který je součástí Školního řádu SOŠ a SOU. Způsob hodnocení je navíc uveden u každého předmětu v učební osnově

18 ŠVP S, charakteristika ŠVP 7. Učební plán ŠVP 7.1 Identifikační údaje Název: Kód a název oboru vzdělání: Délka studia: Forma vzdělávání: Stupeň vzdělání: Platnost: Stavební provoz L/51 Stavební provoz 2 roky denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou od 1. září 2015 počínaje 1. ročníkem 7.2 Učební plán Názvy vyučovacích předmětů týdenních vyučovacích v ročníku Celkem RVP Disponibilní y A. Povinné vyučovací předměty (či povinně volitelné*) Všeobecně vzdělávací předměty Jazykové a estetické vzdělávání 13(14) Český jazyk a literatura Cizí jazyk (AJ nebo NJ) Konverzace z jazyka (AJ nebo NJ) Společenskovědní základ 3 Občanská nauka Dějepis Matematické vzdělání 7(8) Matematika Seminář z matematiky Přírodovědné vzdělání 3 Základy přírodních věd Vzdělávání pro zdraví 4 Tělesná výchova Vzdělávání v ICT 4 Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomické vzdělání 3 Ekonomika Základy podnikání Odborné předměty Organizace řízení stavebního provozu 6 Stavební provoz Stavební materiály 2 Stavební materiály a zkoušení Provádění staveb 11 Technologie Vybrané statě z oboru Konstrukční cvičení 12 Konstrukční cvičení (6) (4)

19 ŠVP S, charakteristika ŠVP Základy stavební mechaniky B. Nepovinné vyučovací předměty xxx Celkem z toho 18 DH * volí mezi Konverzací z jazyka a Seminářem z matematiky (dle maturitní zkoušky) 7.3 Poznámky k učebnímu plánu Učební plán ŠVP vychází z rámcového rozvržení obsahu vzdělávání v RVP. Do učebního plánu školního vzdělávacího programu se zařazují vyučovací předměty, které se vytvářejí na základě vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů stanovených v rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání. Předmět Základy přírodních věd se skládá ze třech částí, Chemie, Fyziky a Ekologie. Disponibilní y jsou určeny pro vytváření profilace ŠVP, realizaci průřezových témat, posílení ové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí, obsahových okruhů a všeobecně vzdělávacích předmětů vzhledem k přípravě na státní maturitu, a také pro podporu zájmové orientaci žáků. Disponibilní y jsou využity k posílení ových dotací především u předmětů Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ a konverzace), Matematika (a Seminář z matematiky), dále pak Dějepis, Základy přírodních věd, Informační a komunikační technologie, Písemná a elektronická komunikace, Základy podnikání a v odborném předmětu Základy stavební mechaniky. vyučovacích za celou dobu vzdělávání je 69 (z toho 18 je disponibilních). Týdenní počet vyučovacích v ročnících je minimálně 32 v souladu se školským zákonem. V ŠVP je v každém ročníku zařazena tělesná výchova v minimálním rozsahu 2 y týdně, jako další sportovní aktivity jsou zařazeny lyžařský výcvik a sportovně turistický kurz. Škola vytváří podmínky pro zkvalitňování jazykových znalostí žáků. má možnost zvolit Anglický nebo Německý jazyk. Škola vytváří podmínky pro zkvalitňování přípravy ke státní maturitě. má možnost si zvolit ve 4. ročníku Seminář z matematiky nebo Konverzaci z jazyka podle toho, jakou bude konat maturitní zkoušku

20 ŠVP S, charakteristika ŠVP 8. Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník 2. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský výcvik* (1) (1) Sportovně turistický kurz** (1) (1) Maturitní zkouška - 1 Odborná praxe ve firmách 2 /2/ v době letních prázdnin*** Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce) 4 3 Celkem týdnů *ovi je doporučeno v průběhu docházky minimálně jedenkrát absolvovat lyžařský výcvik v jakémkoliv ročníku studia, dle vlastního uvážení. **ovi je doporučeno v průběhu docházky minimálně jedenkrát absolvovat sportovně turistický kurz v jakémkoliv ročníku studia, dle vlastního uvážení. ***Odborná praxe ve firmách v rámci druhého ročníku je povinně pro žáky zařazena v době letních prázdnin, tj. v červenci nebo srpnu mezi prvním a druhým ročníkem. 9. Personální a materiální podmínky realizace ŠVP 9.1 Materiální zabezpečení výuky Výuka nástavbového dvouletého studijního oboru Nábytkářská a dřevařská výroba bude realizována především v budově SOŠ a SOU. Zde jsou k dispozici učebny pro klasickou výuku, ale také řada odborných učeben, jejichž inovace neustále probíhá. V rámci projektů OP VK a ROP byly učebny dovybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektory, výpočetní technikou, vizualizéry, počítači a notebooky s potřebným softwarem a dalšími multimediálními pomůckami. V rámci těchto evropských projektů byly nakoupeny také pomůcky, učebnice a některé další učební podpory vznikají. Naším cílem je postupně část výuky přenést na e-learningové metody a prostřednictvím prostředí Moodle žákům zpřístupnit didaktické materiály. Na škole je též posluchárna, tělocvična a posilovna. Pro vyučování projektování na počítači jsou k dispozici programy Autocad (popř. RHINO). 9.2 Personální zabezpečení teoretické výuky a výuky praxe V teoretické výuce zabezpečuje výuku všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů všech oborů a výuku praxe u tříletých učebních oborů dostatečný počet kvalifikovaných vyučujících (teoretické výuky, praktické výuky či odborného výcviku), popř. kvalifikovaných externích zaměstnanců (teoretické výuky a praktické výuky) a jedna asistentka pedagoga. Aktuální seznam všech pedagogických pracovníků či externistů je k dispozici na personálním oddělení SOŠ a SOU. Naprostá většina pedagogických pracovníků splňuje předpoklad odborné kvalifikace pro vykonávanou přímou pedagogickou činnost podle 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, popř. se na ně vztahuje výjimka uvedená v 32 zákona č. 563/2004 Sb. Odborná i pedagogická způsobilost pracovníků, kteří realizují ŠVP, je na velmi dobré úrovni a plní kvalifikační předpoklady k výkonu složitějších, odpovědnějších a náročnějších pedagogických

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Profil absolventa Škola: Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Zřizovatel: Mgr. Josef Krysta Název ŠVP: Bezpečnostní služby Obor vzdělání: 68-42-L/51, Bezpečnostní služby Délka

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na Průhoně

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 36 44 L/51 STAVEBNÍ PROVOZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 36 44 L/51 STAVEBNÍ PROVOZ Švehlova střední škola polytechnická Prostějov nám.spojenců 17, 796 01 Prostějov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 36 44 L/51 STAVEBNÍ PROVOZ Nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie zkrácené dálkové studium 3leté 1 Úvodní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 2/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 1/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Kompletní ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba

Kompletní ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba Kompletní ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba Zaměření: Dřevěné konstrukce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba Motivační název Dřevěné

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A UČEBNÍ PLÁN PRO ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A UČEBNÍ PLÁN PRO ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov PŘÍLOHA Č. 2 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A UČEBNÍ PLÁN PRO ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-3/1-2 Délka modulu 15 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu V předmětu Psychologie a profesní komunikace se žáci seznámí se základními pojmy psychologie osobnosti a vývojové psychologie, získají

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více