POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE"

Transkript

1 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE Mladá Boleslav, únor 2012

2 OBSAH 1 Formální úprava absolventské práce Struktura a rozsah absolventské práce Vzhled stran Tituly kapitol Obsah Citace Zkratky Tabulky a obrázky v textu Přílohy Grafická úprava textu Členění textu a jeho zvýrazňování Členící znaménka Značky Zápis číslovek a dat Použitá literatura a odkazování Odkazování Citace jednotlivých druhů dokumentů

3 1 Formální úprava absolventské práce 1.1 Struktura a rozsah absolventské práce Absolventská práce (dále AP) se odevzdává v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení svázaná v pevné vazbě (1x do informačního centra školy pokud obsah může být zveřejněn, jinak do archivu; 1x k obhajobě po dohodě s vedoucím práce může být studentovi vrácena) a jedenkrát v elektronické verzi (CD, DVD), která je přikládána zvlášť (archivuje se v informačním centru školy). Elektronická forma práce včetně příloh by měla být uložena ve formátu PDF, případně RTF nebo DOC. Na elektronickém médiu bude vytištěn nebo nesmazatelným fixem napsán autor práce, název práce. Elektronické médium se odevzdává v plastovém obalu. Rozsah AP je stanoven na minimálně 40 normostran (60 znaků na řádce, 30 řádků na stránce; tj znaků na stránce). Úvodní strany včetně obsahu a přílohy nejsou do rozsahu započítávány. Strany číslujeme arabskými číslicemi zpravidla v pravém dolním rohu (nebo uprostřed). První číslo, které se v AP zobrazuje, je až na stránce, kde začíná vlastní text. (viz níže číslo 5 na stránce Úvod). AP se většinou skládá z části teoretické a části praktické. V teoretické části je popsána sledovaná problematika obecně, v širších souvislostech. V praktické části se od studenta očekává řešení určitého problému, se kterým se setkal například v rámci své praxe. Vlastní přínos studenta (tj. vyhodnocení stávající situace, vlastní návrh řešení a závěrečné shrnutí) budou představovat přibližně 50 % rozsahu AP. AP se zpravidla skládá z následujících částí: Titulní list Čestné prohlášení Poděkování Obsah Úvod Vlastní text Závěr Resumé v cizím jazyce Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek a symbolů Seznam příloh Přílohy není nutné minimálně 40 normostran 1 2 strany není nutné není nutné není nutné, pokud je to ošetřeno jinak (např. poznámky pod čarou) 3

4 1.2 Vzhled stran Absolventská práce musí být napsána v českém jazyce na počítači a tiskne se po jedné (NE oboustranný tisk!) straně bílého kancelářského papíru. Při psaní práce se používá jeden typ písma. Škola vyžaduje dodržení těchto pravidel: formát papíru: A4 (210 x 290 mm) řádkování: 1,5 velikost písma: 12 bodů (text práce) 16 bodů (název kapitoly) 14 bodů (název podkapitoly) 10 bodů (poznámky pod čarou) typ písma: Times New Roman, Arial okraje: 25 mm (horní, pravý a dolní) 30 mm (levý) mezery mezi odstavci: 6 bodů (před i za) zarovnání: do bloku 1.3 Tituly kapitol Části práce mají být číslovány tak, aby pomáhaly čtenáři zpřehlednit text a usnadnily mu orientaci. K číslování používáme vždy arabské číslice. Členění do podkapitol je vyjádřeno další číslicí označením hlavní kapitoly (např. 1.1, ). Nadpis Úvod se nečísluje! Je vhodné, aby počet číslic v označení kapitoly nebyl větší než 4 (maximálně 4 úrovně). Hlavní kapitoly vždy začínáme na nové stránce. Stránka nesmí končit nadpisem ani rozděleným slovem, začíná-li na konci stránky nový odstavec, musí obsahovat alespoň 2 řádky. Názvy kapitol a podkapitol zarovnáváme zleva. Nejlépe si nadpisy v textovém editoru předdefinujeme (v MS Word: Formát Styly a formátování ). Názvy kapitol nezačínáme číslicí. Číslovku píšeme slovem. (např. Páté přikázání; NE 5. přikázání). 1.4 Obsah Je umístěn vždy na začátku před úvodem (stránky obsahu nejsou číslovány) na samostatných stránkách. 1.5 Citace Doslovné použití textu některého z pramenů je nutné graficky odlišit (uvozovky) a doplnit o odkaz na zdroj. Pokud nejsou tyto podmínky splněny jedná se o PLAGIÁT. Formální úprava citace literatury je dána mezinárodní normou (viz níže). Pokud vyjádříme myšlenku autora svými slovy jedná se o parafrázi. Píše se bez uvozovek. Pozor! Hranice mezi plagiátem a parafrází je velice tenká. 4

5 1.6 Zkratky Za zkratkami, které se tvoří začátkem slova, se píše tečka. Jestliže se slovo krátí začátkem a koncem, tečka za zkratkou se zpravidla nedělá (např. pí Novotná). Uvnitř zkratek dvou nebo více slov náleží za každou tečku mezera. Zkratky vědeckých titulů Vědecké tituly před jménem: Mgr. = magistr (humanitní a společenské vědy) Ing. = ingeneur (technické vědy, ekonomika apod.) PhDr. = philosophiae doctor (humanitní a společenské vědy) RNDr. = rerum naturalium doctor (přírodní vědy matematika, fyzika apod.) JUDr. = iuris utriusue doctor (právník) Věta nesmí začínat žádným vědeckým titulem. V případě nezbytnosti je možné vložit před titul na začátek jinou větnou část např. Pan MUDr.... Vědecké tituly za jménem: Ph.D. = philosophiae doctor (postgraduální titul) Th.D. = theologiae doctor (postgraduální titul pro teology) CSc. = candidatus scientiarum (kandidát věd starý postgraduální titul) DrSc. = doktor věd dr.h.c. = doctor honoris causa (čestný doktorský titul) Titul je od jména oddělen čárkou. Ustálené zkratky Složené ze dvou a více slov, které jsou spojeny: aj. (a jiné) apod., ap. (a podobně) atd. (a tak dále) atp., atpod. (a tak podobně) čj., č. j. (číslo jednací) čp., č. p. (číslo popisné) např. (například) popř. (popřípadě) tj. (to je) tzn. (to znamená) tzv. (tak zvaný) Pozor: pí (paní) píšeme bez tečky. Zkratky právního označení firem s. r. o. = spol. s r. o. (společnost s ručením omezeným) a. s. (akciová společnost) 5

6 k. s. (komanditní společnost) v. o. s. (veřejná obchodní společnost) V seznamu zkratek a symbolů je třeba uvést všechny zkratky a symboly použité v práci s jejich vysvětlením. Samostatné předložky (v, z, k, s) nesmí zůstat na konci řádku. Datum a titul nelze rozdělit. 1.7 Tabulky a obrázky v textu Obrázky a grafy Jeden obrázek nahradí tisíc slov. Tato moudrost je stále platná, ale při zařazování obrázků do textu je nutné zvážit následující: Je skutečně nutné zařadit obrázek do textu? Nebyl by vhodnější v příloze? Nakolik pomůže obrázek objasnit smysl textu? Pokud do práce vkládáme více obrázků, je potřeba je očíslovat. Tak na ně můžeme později odkazovat z textu i v seznamu příloh (obrázků a tabulek) na konci. Titulek, který charakterizuje obrázek, společně s číslem umisťujeme pod obrázek nebo graf. Umístíme-li obrázek na šířku stránky, bude hlava vlevo u hřbetu a popisek vpravo. Pokud je obrázek umístěn v textu, měl by mít také odpovídající velikost. Žádný obrázek by svou velikostí neměl přesáhnout velikostí jednu čtvrtinu stránky. Pokud je zapotřebí větší formát, patří takováto grafika do příloh. Příklad: Graf č. 4 Počet knih přečtených za měsíc Tabulky Prezentace dat v tabulkách je vhodná tam, kde je potřeba přehledně ukázat strukturovaná data. Každá tabulka musí být sama o sobě srozumitelná (i bez použití textu, do něhož patří). V tabulce by se neměly používat rozdílné měrné jednotky (kombinace dvou jednotek téže veličiny např. cm a m). Vložené tabulky číslujeme od začátku práce, příp. kapitoly a pro přehlednost nadepisujeme nad tabulku. 6

7 Příklad: Tabulka č. 4 Kolik knih přečtou studenti za měsíc Počet přečtených knih Počet studentů a více Přílohy Přílohami mohou být jakékoli materiály, které mají přímou souvislost s vlastní prací. Zpravidla jde o větší obrázky, tabulky nebo grafy. Pro rozhodnutí, zda např. tabulku zařadit do textu nebo do přílohy by měla sloužit tato otázka: Nakolik je tato tabulka (graf, obrázek...) nezbytná pro porozumění textu? Některé přílohy totiž značně pomohou čtenáři v porozumění textu a myšlenkovému kontextu s předchozími částmi. V opačném případě by vše mělo být umístěno v příloze. Na začátku příloh uvádíme jejich seznam (viz výše). V případě více stránek totiž čtenáři velmi usnadní orientaci. 7

8 Vzor obalu CD Vyšší odborná škola ekonomická v Mladá Boleslavi BANKOVNÍ ÚVĚRY 2008 Alena Výborná Vazba (desky) : Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2008 Alena Výborná 8

9 Titulní list (1. strana práce) Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 BANKOVNÍ ÚVĚRY Rok odevzdání: Autor: Vedoucí absolventské práce: Oponent: 2008 Alena Výborná Ing. Josef Dort Mgr. Dana Králová 2. strana práce PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že absolventskou práci na téma Bankovní úvěry jsem vypracoval(a) samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu použitých informačních zdrojů. V Mladé Boleslavi 30. června 2008* podpis * datum odevzdání práce 9

10 3. strana práce PODĚKOVÁNÍ Tímto děkuji paní Marcele Novákové, Janě Bílé a Jiřímu Holému za čas, ochotu, cenné informace a poskytnuté podklady pro zpracování mé absolventské práce. 4. strana práce OBSAH Úvod... 1 Metodický postup finanční analýzy Zdroje financí Vlastní zdroje 2 Náklady. 2.1 Druhy nákladů Závěr.. Summary. Seznam použité literatury. Seznam zkratek a symbolů... Seznam příloh

11 Vlastní text práce (v tomto případě strana 5) Úvod Jedním z 5 Resumé v cizím jazyce Summary (nebo Resümee) 86 11

12 Seznam použité literatury Seznam použité literatury 1. Česko. Vláda. Usnesení Vlády České republiky ze dne 31. března 1999 č. 525 o Koncepci státní informační politiky ve vzděláváni. 80 s. Dostupný na WWW: <http://www.earchiv.cz/download.php?id=%5bsipvz 09%5D> nebo <http://www.fi.muni.cz/~smid/sipvevz1.html>. 2. DOMBROVSKÁ, Michaela, LANDOVÁ, Hana, TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost teorie a praxe v ČR. Národní knihovna, 2004, roč. 15, č. 1, s ISSN DOMBROVSKÁ, Michaela. Informační gramotnost z hlediska veřejné politiky. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1227>. URN-NBN:cz-ik1227. ISSN KOTÁSEK, Jiří. Teorie štěstí. Respekt, 2002, roč. XIII., č. 19. ISSN Národní vzdělávací fond. Lidské zdroje v České republice Praha: Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání, s. Dostupný na WWW: <www.nvf.cz/publikace/pdf_publikace/observator/cz /lidske_zdroje.pdf>. Seznam zkratek a symbolů 87 Seznam zkratek a symbolů v. o. s. = veřejná obchodní společnost VS = variabilní symbol organizace 89 12

13 Seznam příloh Seznam příloh č. 1 Organizační schéma č. 2 Cash-flow 2006 č. 3 Dotazník 90 Úprava jednotlivých příloh Příloha č. 1 Organizační schéma (91) 13

14 2 Grafická úprava textu Při tvorbě jakéhokoli textu je důležité zachovávat určitá pravidla. Kromě pravidel například českého pravopisu se to týká i pravidel pro úpravu písemností (základem je norma ČSN ). 2.1 Členění textu a jeho zvýrazňování Členění textu na menší logicko-významové celky činí tento text přehlednější a uživatelsky přátelštější pro případného čtenáře. Zvýraznění významnějších částí textu umožňuje na tyto části případného čtenáře upozornit. Odstavce a nadpisy Odstavec je významově a logicky ucelená část textu oddělená od ostatních částí zařádkováním (meziodstavcovou mezerou o výšce jednoho řádku). Větší části textu několik logicky provázaných odstavců tvoří kapitolu. Ta je od předchozího textu oddělena nadpisem. Před nadpisem je zpravidla meziodstavcová mezera o výšce dvou řádků a za ním mezera o výšce řádku jednoho. Nadpisy můžeme zvýrazňovat. V případě jeho podtrhávání nepodtrháváme jeho číselné označení, ale pouze text. Nadpis by nikdy neměl být sám na konci stránky vždy tvoří nedílný celek s textem pod ním. Seznamy Jednotlivé nadpisy, podnadpisy označujeme zpravidla číselně. 1 xxxx 2 xxxx 2.1 xxxx xxxx 2.2 xxxx Výčty První a poslední řádek výčtu se odděluje od zbytku textu meziodstavcovou mezerou o výšce jednoho řádku. Výčty používáme v případě, že chceme prezentovat různé možnosti jednoho problému nebo uvést veškeré složky jednoho předmětu. V celé AP by měl být dodržen jednotný styl. Pokud jsou body výčtu nějak graficky odděleny (číslování, odrážky) nemusí být na jejich konci interpunkční znaménka. Jinak jsou jednotlivé body zakončeny čárkou (případně středníkem) a poslední z nich tečkou. Pokud jsou součástí výčtu body, které mají více řádků než jeden (stačí výskyt i jednoho takového bodu), všechny body výčtu jsou navzájem odděleny meziodstavcovou mezerou o výšce jednoho řádku. 14

15 Výčet alfabetický: a) xxxx b) xxxx c) xxxx Výčet numerický: 1. xxxx 2. xxxx 3. xxxx Odrážky: xxxx xxxx xxxx Zvýrazňování textu Zvýraznění textu můžeme dosáhnout těmito prostředky: umístěním na samostatný řádek (od předchozího a následujícího textu, odstavce, je oddělen meziodstavcovou mezerou o výšce jednoho řádku) změnou řezu písma (ztučnění, kurzíva) podtržením pokud text podtrhneme, podtrhává se celý text i včetně mezer mezi slovy a případného interpunkčního znaménka za ním. změnou velikosti písma změnou druhu písma (pozor: v jedné písemnosti by neměly být použity více než tři druhy písma.) psaním velkými písmeny (verzálkami) vložením uvozovek proložením znaků jedná se o zvětšení mezer mezi znaky (písmeny), pozor: neprokládají se čísla a iniciálové zkratky 2.2 Členící znaménka Pomlčka Je určena pro výrazné oddělení částí textu. Může být použita v těchto případech: 15

16 a) ve smyslu protikladů (např. utkání Baník Sparta), b) ve smyslu rozsahu, případně výrazu od do, píšeme bez mezer (např ), c) jako nahrazení závorky, d) ve výčtech. Spojovník - Spojovník se používá pro spojování částí slov, které spolu souvisí (např. bude-li, Frýdek-Místek). Spojovník se také používá při dělení slov na konci řádku. Mezi spojovníkem a dalšími znaky se nedělají mezery. Uvozovky Text uvnitř není oddělen mezerou. (např. Není to tak špatné, jak to vypadá. Závorky () Text uvnitř není oddělen mezerou. Lomítko / Lomítko se používá jako dělící znaménko mezi údaji. Před/za lomítkem není mezera. Středník ; Používáme ho pro rozdělení věty. Významem je silnější než čárka, ale slabší než tečka. Vykřičník! Užíváme ho pro zdůraznění (především negativního). Otazník? Je namístě u řečnických a podobných otázek. Ve vědeckém textu může být otázka úvodem do textu (i v nadpisu). Dvojtečka : Dvojtečka uvozuje následující typy textů: 16

17 a) citát nebo přímou řeč (přímá řeč začíná po dvojtečce velkým písmenem), b) výčet. Tečka. Tečka je interpunkční znaménko, které ukončuje větu jako základní logický celek. Tečku nepíšeme za nadpisy. Pokud píšeme do závorky poznámku jako celou větu, také ji ukončíme tečkou. Za tečkou se dělá mezera, pokud nenásleduje další interpunkční znaménko. Tři tečky... Používají se jako zástupný znak pro vynechaný text. Od předchozího textu se oddělují mezerou, za nimi se již tečka nedělá. 2.3 Značky Procenta % Procenta oddělujeme mezerou od číslice, pokud se nejedná o přídavné jméno (5% = pětiprocentní). Značky měn V sestavách se značky měn píšou za peněžní částkou. V textech je lze uvádět za ní i před ní. Rozměry a tolerance U psaní rozměrů a tolerancí jsou dva způsoby zápisu: buď se ke každému číslu připojí značky, nebo se čísla uvedou v závorce a značka bude až za závorkou. Příklad: 20 mm x 50 mm x 10 mm, (20 x 50 x 10) mm Měřítko, poměr, skóre Měřítko, poměr, skóre píšeme pomocí dvojtečky, před ani za není mezera. Příklad: výsledek 2:0, měřítko 1: Teplotní stupeň Značka pro teplotní stupeň je připojena těsně ke značce stupnice, mezi číslem a značkou však je mezera. 17

18 Příklad: 20 C Paragraf Značka paragraf se píše pouze ve spojení s číslem. Uvádí-li se více paragrafů, značka se píše jen jednou. Za značkou se vždy dělá mezera. Příklad: podle 24 a 25 zákona Zápis číslovek a dat Číslovky píšeme přehledně a pokud možno strukturovaně člení se vlevo i vpravo od desetinné čárky do skupin po třech oddělené mezerou. Čtyřmístná čísla se rovněž člení mezerou (kromě letopočtů). Příklad: km, tun odpadu, 1, g Kalendářní data V souvislém textu píšeme datum tak, že měsíc vypisujeme slovem. Pokud jde o den v měsíci, píšeme ho jednomístně. Při vyplňování rubrik, v odvolacích údajích se datum píše bez mezer. Letopočty po roce 2000 se uvádějí čtyřmístně. V souvislém textu se připouští i numerické psaní měsíce, v tom případě musí být za tečkami pevné mezery. Příklad: Seminář se koná 17. ledna Seminář se koná Peněžní částky Při psaní peněžních částek se z bezpečnostních důvodů se skupiny tří čísel oddělují tečkou. Zaokrouhlená čísla nebo přibližné částky lze uvádět bez desetinných míst, značka měny nebo vypsaný název měny se v takovém případě uvádí za číslem. Příklad: Kč ,--, Kč, korun. Sestavy čísel Příklad: 3 458,10 kg 591,00 26, ,50 kg 18

19 Časové údaje Časové údaje se píší sestupně, dvoumístně a oddělují se dvojtečkami. Hodiny, minuty a sekundy lze krátit značkami h, min, s. V textu se časové údaje píší jednomístně. Příklad: Dostavte se k jednání v 9:00 h. Spojení čísel se slovy nebo písmeny Příklad: 6denní zájezd, 5% sleva, 10 násobný 19

20 3 Použitá literatura a odkazování Použitá literatura (citace) je stručný dokumentační záznam, který odkazuje na jinou literaturu, jež byla použita pro vlastní psaní práce. Například při psaní práce o vývoji HDP v České republice je zřejmé, že tyto údaje musí autor někde zjistit (např. Ročenka Českého statistického úřadu) a pak se v citaci na tento zdroj odvolává. Seznam použité literatury je číslovaný a záznamy jsou seřazené podle abecedy. Zpracování bibliografických citací se řídí normami ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura a ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Údaje do bibliografických citací se přebírají vždy přímo z primárních dokumentů, tj. z dokumentů, které autor měl v ruce. Přepisujeme je tak, jak jsou uvedeny v originálu. Zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk citovaného dokumentu. Citace zapisujeme v latince. Doslovné citace (citáty) se uvádějí do úvozovek. Příklad: Vladislav Pavlát ve své publikaci píše: Burzy cenných papírů jsou dnes považovány za citlivý a poměrně spolehlivý barometr vývoje konjunktury. (5, s. 93) Použitá literatura: 5. PAVLÁT, Vladislav. Kapitálové trhy. 1. vyd. Praha: Professional publishing, s. ISBN Parafráze (text, který převyprávím svými slovy) se do úvozovek nepíše, ale použitý (inspirující) zdroj se uvádí v použité literatuře. Příklad: Za citlivý barometr vývoje konjunktury jsou dnes považovány burzy. (5, s. 93) Použitá literatura: 5. PAVLÁT, Vladislav. Kapitálové trhy. 1. vyd. Praha: Professional publishing, s. ISBN Odkazování Norma ISO 690 a ISO stanoví 3 různé způsoby odkazování literatury, které se liší množstvím údajů a způsobem zápisu citace uvnitř textu citujícího dokumentu. Citování pomocí prvního údaje a data vydání tzv. Harvadský styl způsob citování často používaný ve vysokoškolských závěrečných pracech v textu uvedeme do závorky (kulaté nebo hranaté) první údaj tj. příjmení autora, začátek názvu korporativního autora, nebo první slova z názvu, pokud publikace autora nemá 20

21 Ukázka: pokud se první údaj již vyskytuje v textu, do závorky uvedeme pouze rok vydání dokumentu v případě potřeby můžeme do závorky uvést také stranu, z níž je citováno v seznamu použité literatury na konci práce jsou bibliogafické záznamy seřazeny abecedně podle prvního údaje, dále potom podle data vydání, na další úrovni je možné záznamy uspořádat podle prvních slov z názvu dokumentu (V textu práce):... jak uvádí PAGELL (1993)... uživatelé už si nemyslí, že možnost získat soupis bibliografických citací je báječná věc a možnost získat souhrn článku již také není zázrak, ale bída. Uživatelé chtějí plný text a to ihned. (V soupisu citací vypadá záznam následovně): PAGELL, Ruth Reaching for the Bottle, Not The Glass : The End-User Factor of Electronic Full Text. Database, October 1993, vol. 16, no. 5, p V případě, že autor napsal v daném roce více prací, za rokem vydání se pro odlišení uvádí malá písmena abecedy (a-z). (V textu práce):... na tuto tendenci jako první upozorňuje TENOPIR (1993a) a své tvrzení dokládá závěry z další studie TENOPIR (1993b)... (V soupisu citací vypadá záznam následovně): TENOPIR, Carol. 1993a. Electronic access to periodicals. Library Journal, 1993, vol. 118, iss. 4, s TENOPIR, Carol. 1993b. Moving toward quality. Library Journal, 1993, vol. 118, iss. 10, p Citování pomocí průběžných poznámek za každým místem v textu, na kterém citujeme, zapisujeme číslici (v horním indexu, nebo v kulaté závorce), která odkazuje k číselně řazeným poznámkám, uspořádaným podle pořadí jejich výskytu v textu poznámky mohou, ale nemusejí obsahovat citace (citace jsou buď v poznámkách, nebo v závěrečném seznamu bibliogafických citací) pokud je některý dokument citován vícekrát, každé další citaci se přidělí nové číslo v poznámkách další citace však mohou být jen zkrácené a odkazovat na citaci první první citace dokumentu má vždy obsahovat dostatek údajů (autora, název zdroje, stránkování) potřebných k zajištění vazby mezi místem, na kterém se v textu cituje, a příslušným bibliografickým záznamem v seznamu použitých zdrojů pokud jsou citace číslovány podle svého výskytu v textu, je možné zkrátit druhou a každou další citaci daného dokumentu s tím, že se uvede pouze příjmení autora a číslo citace prvního výskytu s přesnou specifikací stran aktuální citace (např. citace č. 29 v poznámkách... viz ukázka) 21

22 Ukázka: (V textu práce číselné odkazy): Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven 25. Někteří označili termín digitální knihovna za oxymorón 26;27. Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová 28. Citace v rámci číselně řazených poznámek [pod čarou, na konci kapitoly, na konci textu]: 25. ROWLANDS, I., Digital libraries, s GREENBERG, D., Camel drivers and gatecrashers, s LYNCH, C., Where do we go from here? 28. BORGMAN, Christine L., From Gutenberg to the global information infrastructure. 29. GREENBERG, cit. 26, s Seznam bibliografických záznamů [abecedně uspořádaných na konci publikace]: BORGMAN, Christine L. From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass) : The MIT Press, xviii, 324 s. ISBN GREENBERG, D. Camel drivers and gatecrashers : quality control in the digital research library. In HAWKINS, B.L.; BATTIN, P. (ed.). The mirage of continuity : reconfiguring academic information resources for the 21st century. Washington (D.C.) : Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s LYNCH, C. Where do we go from here? : the next decade for digital libraries. D-Lib Magazine [online]. July/August 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dlib.org/dlib/july05/lynch/07lynch.html>. ISSN ROWLANDS, I.; BAWDEN, D. Digital libraries : a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s ISSN Citování pomocí číselných odkazů Ukázka: citace dokumentů se v textu uvádějí pomocí číselných odkazů v kulaté závorce, případně v horním indexu číslo reprezentuje záznam dokumentu jako celku; pokud je citována pouze část dokumentu, lze k číselnému odkazu v závorce uvést také příslušnou stranu/rozsah stran citace dokumentů se uvádějí v pořadí, v jakém byly poprvé uvedeny v textu citacím stejného dokumentu je přiděleno stejné číslo jako citaci první bibliogafické záznamy v seznamu použité literatury jsou seřazeny podle pořadí výskytu v textu, tj. podle přidělených číselných odkazů, nikoli abecedně jako u předchozích stylů (V textu): Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (9, s. 195). Někteří označili termín digitální knihovna za oxymorón (20, s. 106; 12). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová (5). Greenberg (20, s. 107) také uvedl... 22

23 Seznam bibliografických záznamů [uspořádaný podle čísel citací]: 5. BORGMAN, Christine L. From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass) : The MIT Press, xviii, 324 s. ISBN ROWLANDS, I.; BAWDEN, D. Digital libraries : a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s ISSN LYNCH, C. Where do we go from here? : the next decade for digital libraries. D-Lib Magazine [online]. July/August 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dlib.org/dlib/july05/lynch/07lynch.html>. ISSN GREENBERG, D. Camel drivers and gatecrashers : quality control in the digital research library. In HAWKINS, B.L.; BATTIN, P. (ed.). The mirage of continuity : reconfiguring academic information resources for the 21st century. Washington (D.C.) : Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s Citace jednotlivých druhů dokumentů Monografické publikace Primární odpovědnost. Název (ev. Název : podnázev). Podřízená odpovědnost (překlad, foto). Vydání (2. vyd.), Nakladatelské údaje (Místo : nakladatel), rok. Rozsah. Edice (ediční řada, pokud existuje). Poznámky (např. z čeho přeloženo). Standardní číslo (ISBN). Příklad citace obsahující všechny (povinné i nepovinné) prvky: DÄNIKEN, E. von. Prorok minulosti. Přel. R. Řezábek. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, s. Fakta a svědectví. Sv Přel. z: Prophet der Vergangenheit. ISBN Příklad zkrácené citace: PELIKÁN, J. Základy výzkumu. Praha : Karolinum, ISBN Části monografické publikace Primární odpovědnost. Název zdrojového dokumentu. Vydání. Číslo části. Podřízená odpovědnost. Nakladatelské údaje (Místo : nakladatel), rok. Lokace ve zdrojovém dokumentu. Příklad: BRUNTON, P. Perspektivy. 1. vyd. Sv. 2. Přel. R.Formánková aj. Praha : Unitaria, Kapitola 19, Vláda relativity, s

24 Příspěvky do monografické publikace Příspěvek: Primární odpovědnost. Název. Zdrojový dokument: Primární odpovědnost. Název. Vydání. Nakladatelské údaje (Místo: nakladatel), rok. Lokace ve zdrojovém dokumentu. Příklad: FOUČKOVÁ, M. Reinkarnace a hlubinná terapie. In WHITTON, J. L. a FISHER, J. Život mezi životy. Brno : Bollingenská věž, 1992, s Seriálové publikace Název. Odpovědnost. Vydání. Údaje o vydání (data nebo čísla). Nakladatelské údaje (Místo : nakladatel). Rok. Edice. Poznámky. Standardní číslo (ISSN). Příklad: Zpravodaj ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha : PRESS-KO a Retrans. ISSN Články, příspěvky atd. v seriálových publikacích Primární odpovědnost. Název. Podřízená odpovědnost. Název zdrojového dokumentu. Vydání. Lokace ve zdrojovém dokumentu. (Rok, číslo svazku, lokace části). Příklady: ŠÍŠA, Zbyněk. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. Fotografie Vladimír Motyčka, Vladimír Kamínek a Zbyněk Šíša. Zvířata a my, duben 1995, č. 4, s WINTER, Jaroslav. Z trosek likvidace signál celé Evropě. Českomoravský profit, 1995, roč. 6, č. 28, s ŠPÉT, Jiří. Jungmannova Historie literatury české a její místo ve vývoji české bibliografie. Česká bibliografie, 1. vyd., 1976, sv. 13, s Elektronické dokumenty Primární odpovědnost za elektronický dokument má běžně osoba (nebo osoby) odpovědná za vytvoření dokumentu. Elektronický dokument může být umístěn na různých nosičích; druh elektronického nosiče se uvádí v hranatých závorkách, přičemž se používají tato slova nebo jejich ekvivalenty: [online], [CD-ROM]. Obecně se datum vydání zapisuje tak, jak je uvedeno v prameni. Není-li možné určit datum vydání z pramene, uvede se na jeho místě datum udělení autorských práv. U on-line dokumentů, jejichž vydávání přesahuje jedno datum (např. celá databáze, elektronický časopis nebo systém 24

25 elektronických zpráv), prvek data vydání je možné vynechat, pokud jej nelze určit z pramene. V takových případech se datum citace uvede v hranatých závorkách (např. [cit ]). Mezi jednotlivými vydáními nebo verzemi mohou být elektronické dokumenty často aktualizovány nebo revidovány. Kde je to možné, musí se za datem publikování uvést datum aktualizace nebo revize ve stejné formě jako v prameni (např. "aktualizováno v lednu 1997"). U elektronických dokumentů se uvádí datum citování, čímž rozumíme datum, kdy byl elektronický dokument skutečně viděn. Uvádí se v hranatých závorkách u dokumentů, které mohou podléhat změnám, nebo v případě, kdy nelze najít jiné spolehlivé datum v prameni nebo v dokumentaci. Příklady: [cit. 3. září 2001] [cit ] [cit. 17. května 2001; 21:05 GMT] U on-line dokumentů musí být uvedena informace identifikující pramen s uvedením přesné lokace, což se označuje slovy "Dostupné v" nebo ekvivalentní frází. Informace o lokaci elektronických dokumentů, které jsou součástí počítačové sítě jako Internet, musejí odkazovat na tu kopii dokumentu, která byla skutečně viděna, a musejí obsahovat způsob přístupu k dokumentu (např. FTP), stejně jako síťovou adresu pro lokaci. Příklady: Dostupné na World Wide Web: <http://www.nic-ped.ca/tc77p8p/stand_1/69m.htm> Dostupné na Internetu přes anonymní FTP na: <borg.lib.vt.edu> Dostupné na Internetu: <gopher://info.lib.uh.edu/00art/e-journals/v5/n3pri.5n7> Dostupné též v HTML verzi na: <http://info.li.ca/library_m/pascal_j.html> Příklad citace publikace na CD ROM: MCCONNELL, WH. Constitutional History. In The Canadian Encyclopedia [CD-ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto: McClelland & Stewart, c1993. ISBN \ Příklady citace elektronické monografie: BERNERS-LEE,T.; MASINTER,L.; MCCAHILL,M., ed. Uniform Resource Locators (URL). [Place of publication unknown]: Internet Engineering Task Force, December 1994 [cit. 15. října 1996; 14:17 SEČ]. Request for Comments: [25 pp.] Dostupné na Internetu: <ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1738.txt>. Dostupné též na Internetu: <ftp://nic.nordu.net/rfc/rfc1738.txt> CARROLL, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed [Dortmund, Germany]: WindSpiel, November 1994 [cit. 10. února 1995]. Dostupné na WWW: <http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html>. Dostupné též na Internetu v PostScript a ASCII verzi: <ftp://ftp.germany.eu.net/pub/books/carroll/>. Dengue [online]. Brisbane: Queensland Health, Communicable Diseases Unit, March 2001 [cit ]. (Public Health Fact Sheets). Portable Document Format. Dostupné na WWW: <http://www.health.qld.gov.au/phs/cphun/8887_doc.pdf>. 25

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE Zpracovali:

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍCH A ROČNÍKOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ OA

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍCH A ROČNÍKOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍCH A ROČNÍKOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ OA Zpracovali:

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

B. Formální úprava textu bakalářské a diplomové práce

B. Formální úprava textu bakalářské a diplomové práce Náležitosti odborného textu (Doporučení pro psaní seminární, diplomové a bakalářské práce) Pavlína Haltofová, 2008 A. Úvod Se studiem na vysoké škole je spojeno psaní nejrůznějších odborných seminárních

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076 Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076 Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Výnos č. 1/2000 upravené znění ze dne 12. 1. 2011 (organizace studia) METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ 1. ÚVOD Vypracování bakalářské/diplomové práce a její obhajoba je

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ TECHNICKÁ ČLENĚNÍ TECHNICKÁ TYP A ARCHIVACE ZPŮSOB POUŽITÍ METODA ZPRACOVÁNÍ ETAPA ZPRACOVÁNÍ PROJEKT KLASICKÝ GRAFICKÉ DOKUMENTY DIGITÁLNÍ TEXTOVÉ DOKUMENTY KLASICKÁ S POČÍTAČOVOU PODPOROU (CAD SYSTÉMY)

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b Název projektu Absolventský projekt Jméno Příjmení Vedoucí práce: Titul Jméno Příjmení Brno 2010/2011 Prohlášení

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 3.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 OKRAJE Na nepředtištěných listech formátu A4 je levý i pravý

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Cílová skupina: zaměstnanci MěÚ Slaný vracející se z rodičovské Cíl vzdělávacího programu: napomoci

Více

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Maturitní práce (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH 1. Obecná ustanovení... 2 2. Organizace a realizace... 3 3. Termíny... 3 4. Hodnocení zpracování a obhajoby

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85. Vyšší odborná škola

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85. Vyšší odborná škola Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce (neuvádí se na deskách) Plzeň květen 2013 Jméno a příjmení autora

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Citační norma a její uplatňování

Citační norma a její uplatňování Citační norma a její uplatňování Na všechny pouţité, převzaté myšlenky, texty, obrázky, tabulky, čísla, členění,. by měly být důsledně uváděny v textu práce odkazy Úroveň práce autora se zdroji odborných

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa: Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

YINSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA KONFERENCI ICT- KI 2005

YINSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA KONFERENCI ICT- KI 2005 <NÁZEV PŘÍSPĚVKU, 14 b., VELKÁ PÍSMENA, TUČNÉ, CENTROVÁNO> YINSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA KONFERENCI ICT- KI 2005 Jméno(a) autora(ů) s tituly Pracoviště

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Požadavky na zpracování maturitní práce

Požadavky na zpracování maturitní práce Požadavky na zpracování maturitní práce Formální úprava maturitní práce 1. Struktura maturitní práce Maturitní práce má následující členění: 1. Titulní list (viz Příloha) 2. Prohlášení (viz Příloha), poté

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PRO PREZENTACE

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PRO PREZENTACE TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PRO PREZENTACE Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_INFOA0302 - Typografická

Více

Formální pravidla pro písemné práce na muzeologii

Formální pravidla pro písemné práce na muzeologii Formální pravidla pro písemné práce na muzeologii Lucie Jagošová Následující informace platí nejen pro bakalářské a magisterské diplomové a oborové (tedy závěrečné) práce, ale pro všechny druhy a formy

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE 1 Verze 1.3

FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE 1 Verze 1.3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE 1 Verze 1.3 PAVEL KÖNIG BRUNTÁL 2013 1 Daný dokument definuje minimální požadavky na maturitní práci kladené. V odůvodněných případech lze na základě dohody s vedoucím s

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: úprava textových dokumentů, části textových dokumentů 1) Obsah předmětu technická dokumentace ve 2: ročníku 2) Úprava textových dokumentů zpracovaných textovými

Více