POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE"

Transkript

1 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE Mladá Boleslav, únor 2012

2 OBSAH 1 Formální úprava absolventské práce Struktura a rozsah absolventské práce Vzhled stran Tituly kapitol Obsah Citace Zkratky Tabulky a obrázky v textu Přílohy Grafická úprava textu Členění textu a jeho zvýrazňování Členící znaménka Značky Zápis číslovek a dat Použitá literatura a odkazování Odkazování Citace jednotlivých druhů dokumentů

3 1 Formální úprava absolventské práce 1.1 Struktura a rozsah absolventské práce Absolventská práce (dále AP) se odevzdává v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení svázaná v pevné vazbě (1x do informačního centra školy pokud obsah může být zveřejněn, jinak do archivu; 1x k obhajobě po dohodě s vedoucím práce může být studentovi vrácena) a jedenkrát v elektronické verzi (CD, DVD), která je přikládána zvlášť (archivuje se v informačním centru školy). Elektronická forma práce včetně příloh by měla být uložena ve formátu PDF, případně RTF nebo DOC. Na elektronickém médiu bude vytištěn nebo nesmazatelným fixem napsán autor práce, název práce. Elektronické médium se odevzdává v plastovém obalu. Rozsah AP je stanoven na minimálně 40 normostran (60 znaků na řádce, 30 řádků na stránce; tj znaků na stránce). Úvodní strany včetně obsahu a přílohy nejsou do rozsahu započítávány. Strany číslujeme arabskými číslicemi zpravidla v pravém dolním rohu (nebo uprostřed). První číslo, které se v AP zobrazuje, je až na stránce, kde začíná vlastní text. (viz níže číslo 5 na stránce Úvod). AP se většinou skládá z části teoretické a části praktické. V teoretické části je popsána sledovaná problematika obecně, v širších souvislostech. V praktické části se od studenta očekává řešení určitého problému, se kterým se setkal například v rámci své praxe. Vlastní přínos studenta (tj. vyhodnocení stávající situace, vlastní návrh řešení a závěrečné shrnutí) budou představovat přibližně 50 % rozsahu AP. AP se zpravidla skládá z následujících částí: Titulní list Čestné prohlášení Poděkování Obsah Úvod Vlastní text Závěr Resumé v cizím jazyce Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek a symbolů Seznam příloh Přílohy není nutné minimálně 40 normostran 1 2 strany není nutné není nutné není nutné, pokud je to ošetřeno jinak (např. poznámky pod čarou) 3

4 1.2 Vzhled stran Absolventská práce musí být napsána v českém jazyce na počítači a tiskne se po jedné (NE oboustranný tisk!) straně bílého kancelářského papíru. Při psaní práce se používá jeden typ písma. Škola vyžaduje dodržení těchto pravidel: formát papíru: A4 (210 x 290 mm) řádkování: 1,5 velikost písma: 12 bodů (text práce) 16 bodů (název kapitoly) 14 bodů (název podkapitoly) 10 bodů (poznámky pod čarou) typ písma: Times New Roman, Arial okraje: 25 mm (horní, pravý a dolní) 30 mm (levý) mezery mezi odstavci: 6 bodů (před i za) zarovnání: do bloku 1.3 Tituly kapitol Části práce mají být číslovány tak, aby pomáhaly čtenáři zpřehlednit text a usnadnily mu orientaci. K číslování používáme vždy arabské číslice. Členění do podkapitol je vyjádřeno další číslicí označením hlavní kapitoly (např. 1.1, ). Nadpis Úvod se nečísluje! Je vhodné, aby počet číslic v označení kapitoly nebyl větší než 4 (maximálně 4 úrovně). Hlavní kapitoly vždy začínáme na nové stránce. Stránka nesmí končit nadpisem ani rozděleným slovem, začíná-li na konci stránky nový odstavec, musí obsahovat alespoň 2 řádky. Názvy kapitol a podkapitol zarovnáváme zleva. Nejlépe si nadpisy v textovém editoru předdefinujeme (v MS Word: Formát Styly a formátování ). Názvy kapitol nezačínáme číslicí. Číslovku píšeme slovem. (např. Páté přikázání; NE 5. přikázání). 1.4 Obsah Je umístěn vždy na začátku před úvodem (stránky obsahu nejsou číslovány) na samostatných stránkách. 1.5 Citace Doslovné použití textu některého z pramenů je nutné graficky odlišit (uvozovky) a doplnit o odkaz na zdroj. Pokud nejsou tyto podmínky splněny jedná se o PLAGIÁT. Formální úprava citace literatury je dána mezinárodní normou (viz níže). Pokud vyjádříme myšlenku autora svými slovy jedná se o parafrázi. Píše se bez uvozovek. Pozor! Hranice mezi plagiátem a parafrází je velice tenká. 4

5 1.6 Zkratky Za zkratkami, které se tvoří začátkem slova, se píše tečka. Jestliže se slovo krátí začátkem a koncem, tečka za zkratkou se zpravidla nedělá (např. pí Novotná). Uvnitř zkratek dvou nebo více slov náleží za každou tečku mezera. Zkratky vědeckých titulů Vědecké tituly před jménem: Mgr. = magistr (humanitní a společenské vědy) Ing. = ingeneur (technické vědy, ekonomika apod.) PhDr. = philosophiae doctor (humanitní a společenské vědy) RNDr. = rerum naturalium doctor (přírodní vědy matematika, fyzika apod.) JUDr. = iuris utriusue doctor (právník) Věta nesmí začínat žádným vědeckým titulem. V případě nezbytnosti je možné vložit před titul na začátek jinou větnou část např. Pan MUDr.... Vědecké tituly za jménem: Ph.D. = philosophiae doctor (postgraduální titul) Th.D. = theologiae doctor (postgraduální titul pro teology) CSc. = candidatus scientiarum (kandidát věd starý postgraduální titul) DrSc. = doktor věd dr.h.c. = doctor honoris causa (čestný doktorský titul) Titul je od jména oddělen čárkou. Ustálené zkratky Složené ze dvou a více slov, které jsou spojeny: aj. (a jiné) apod., ap. (a podobně) atd. (a tak dále) atp., atpod. (a tak podobně) čj., č. j. (číslo jednací) čp., č. p. (číslo popisné) např. (například) popř. (popřípadě) tj. (to je) tzn. (to znamená) tzv. (tak zvaný) Pozor: pí (paní) píšeme bez tečky. Zkratky právního označení firem s. r. o. = spol. s r. o. (společnost s ručením omezeným) a. s. (akciová společnost) 5

6 k. s. (komanditní společnost) v. o. s. (veřejná obchodní společnost) V seznamu zkratek a symbolů je třeba uvést všechny zkratky a symboly použité v práci s jejich vysvětlením. Samostatné předložky (v, z, k, s) nesmí zůstat na konci řádku. Datum a titul nelze rozdělit. 1.7 Tabulky a obrázky v textu Obrázky a grafy Jeden obrázek nahradí tisíc slov. Tato moudrost je stále platná, ale při zařazování obrázků do textu je nutné zvážit následující: Je skutečně nutné zařadit obrázek do textu? Nebyl by vhodnější v příloze? Nakolik pomůže obrázek objasnit smysl textu? Pokud do práce vkládáme více obrázků, je potřeba je očíslovat. Tak na ně můžeme později odkazovat z textu i v seznamu příloh (obrázků a tabulek) na konci. Titulek, který charakterizuje obrázek, společně s číslem umisťujeme pod obrázek nebo graf. Umístíme-li obrázek na šířku stránky, bude hlava vlevo u hřbetu a popisek vpravo. Pokud je obrázek umístěn v textu, měl by mít také odpovídající velikost. Žádný obrázek by svou velikostí neměl přesáhnout velikostí jednu čtvrtinu stránky. Pokud je zapotřebí větší formát, patří takováto grafika do příloh. Příklad: Graf č. 4 Počet knih přečtených za měsíc Tabulky Prezentace dat v tabulkách je vhodná tam, kde je potřeba přehledně ukázat strukturovaná data. Každá tabulka musí být sama o sobě srozumitelná (i bez použití textu, do něhož patří). V tabulce by se neměly používat rozdílné měrné jednotky (kombinace dvou jednotek téže veličiny např. cm a m). Vložené tabulky číslujeme od začátku práce, příp. kapitoly a pro přehlednost nadepisujeme nad tabulku. 6

7 Příklad: Tabulka č. 4 Kolik knih přečtou studenti za měsíc Počet přečtených knih Počet studentů a více Přílohy Přílohami mohou být jakékoli materiály, které mají přímou souvislost s vlastní prací. Zpravidla jde o větší obrázky, tabulky nebo grafy. Pro rozhodnutí, zda např. tabulku zařadit do textu nebo do přílohy by měla sloužit tato otázka: Nakolik je tato tabulka (graf, obrázek...) nezbytná pro porozumění textu? Některé přílohy totiž značně pomohou čtenáři v porozumění textu a myšlenkovému kontextu s předchozími částmi. V opačném případě by vše mělo být umístěno v příloze. Na začátku příloh uvádíme jejich seznam (viz výše). V případě více stránek totiž čtenáři velmi usnadní orientaci. 7

8 Vzor obalu CD Vyšší odborná škola ekonomická v Mladá Boleslavi BANKOVNÍ ÚVĚRY 2008 Alena Výborná Vazba (desky) : Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2008 Alena Výborná 8

9 Titulní list (1. strana práce) Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 BANKOVNÍ ÚVĚRY Rok odevzdání: Autor: Vedoucí absolventské práce: Oponent: 2008 Alena Výborná Ing. Josef Dort Mgr. Dana Králová 2. strana práce PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že absolventskou práci na téma Bankovní úvěry jsem vypracoval(a) samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu použitých informačních zdrojů. V Mladé Boleslavi 30. června 2008* podpis * datum odevzdání práce 9

10 3. strana práce PODĚKOVÁNÍ Tímto děkuji paní Marcele Novákové, Janě Bílé a Jiřímu Holému za čas, ochotu, cenné informace a poskytnuté podklady pro zpracování mé absolventské práce. 4. strana práce OBSAH Úvod... 1 Metodický postup finanční analýzy Zdroje financí Vlastní zdroje 2 Náklady. 2.1 Druhy nákladů Závěr.. Summary. Seznam použité literatury. Seznam zkratek a symbolů... Seznam příloh

11 Vlastní text práce (v tomto případě strana 5) Úvod Jedním z 5 Resumé v cizím jazyce Summary (nebo Resümee) 86 11

12 Seznam použité literatury Seznam použité literatury 1. Česko. Vláda. Usnesení Vlády České republiky ze dne 31. března 1999 č. 525 o Koncepci státní informační politiky ve vzděláváni. 80 s. Dostupný na WWW: <http://www.earchiv.cz/download.php?id=%5bsipvz 09%5D> nebo <http://www.fi.muni.cz/~smid/sipvevz1.html>. 2. DOMBROVSKÁ, Michaela, LANDOVÁ, Hana, TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost teorie a praxe v ČR. Národní knihovna, 2004, roč. 15, č. 1, s ISSN DOMBROVSKÁ, Michaela. Informační gramotnost z hlediska veřejné politiky. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1227>. URN-NBN:cz-ik1227. ISSN KOTÁSEK, Jiří. Teorie štěstí. Respekt, 2002, roč. XIII., č. 19. ISSN Národní vzdělávací fond. Lidské zdroje v České republice Praha: Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání, s. Dostupný na WWW: <www.nvf.cz/publikace/pdf_publikace/observator/cz /lidske_zdroje.pdf>. Seznam zkratek a symbolů 87 Seznam zkratek a symbolů v. o. s. = veřejná obchodní společnost VS = variabilní symbol organizace 89 12

13 Seznam příloh Seznam příloh č. 1 Organizační schéma č. 2 Cash-flow 2006 č. 3 Dotazník 90 Úprava jednotlivých příloh Příloha č. 1 Organizační schéma (91) 13

14 2 Grafická úprava textu Při tvorbě jakéhokoli textu je důležité zachovávat určitá pravidla. Kromě pravidel například českého pravopisu se to týká i pravidel pro úpravu písemností (základem je norma ČSN ). 2.1 Členění textu a jeho zvýrazňování Členění textu na menší logicko-významové celky činí tento text přehlednější a uživatelsky přátelštější pro případného čtenáře. Zvýraznění významnějších částí textu umožňuje na tyto části případného čtenáře upozornit. Odstavce a nadpisy Odstavec je významově a logicky ucelená část textu oddělená od ostatních částí zařádkováním (meziodstavcovou mezerou o výšce jednoho řádku). Větší části textu několik logicky provázaných odstavců tvoří kapitolu. Ta je od předchozího textu oddělena nadpisem. Před nadpisem je zpravidla meziodstavcová mezera o výšce dvou řádků a za ním mezera o výšce řádku jednoho. Nadpisy můžeme zvýrazňovat. V případě jeho podtrhávání nepodtrháváme jeho číselné označení, ale pouze text. Nadpis by nikdy neměl být sám na konci stránky vždy tvoří nedílný celek s textem pod ním. Seznamy Jednotlivé nadpisy, podnadpisy označujeme zpravidla číselně. 1 xxxx 2 xxxx 2.1 xxxx xxxx 2.2 xxxx Výčty První a poslední řádek výčtu se odděluje od zbytku textu meziodstavcovou mezerou o výšce jednoho řádku. Výčty používáme v případě, že chceme prezentovat různé možnosti jednoho problému nebo uvést veškeré složky jednoho předmětu. V celé AP by měl být dodržen jednotný styl. Pokud jsou body výčtu nějak graficky odděleny (číslování, odrážky) nemusí být na jejich konci interpunkční znaménka. Jinak jsou jednotlivé body zakončeny čárkou (případně středníkem) a poslední z nich tečkou. Pokud jsou součástí výčtu body, které mají více řádků než jeden (stačí výskyt i jednoho takového bodu), všechny body výčtu jsou navzájem odděleny meziodstavcovou mezerou o výšce jednoho řádku. 14

15 Výčet alfabetický: a) xxxx b) xxxx c) xxxx Výčet numerický: 1. xxxx 2. xxxx 3. xxxx Odrážky: xxxx xxxx xxxx Zvýrazňování textu Zvýraznění textu můžeme dosáhnout těmito prostředky: umístěním na samostatný řádek (od předchozího a následujícího textu, odstavce, je oddělen meziodstavcovou mezerou o výšce jednoho řádku) změnou řezu písma (ztučnění, kurzíva) podtržením pokud text podtrhneme, podtrhává se celý text i včetně mezer mezi slovy a případného interpunkčního znaménka za ním. změnou velikosti písma změnou druhu písma (pozor: v jedné písemnosti by neměly být použity více než tři druhy písma.) psaním velkými písmeny (verzálkami) vložením uvozovek proložením znaků jedná se o zvětšení mezer mezi znaky (písmeny), pozor: neprokládají se čísla a iniciálové zkratky 2.2 Členící znaménka Pomlčka Je určena pro výrazné oddělení částí textu. Může být použita v těchto případech: 15

16 a) ve smyslu protikladů (např. utkání Baník Sparta), b) ve smyslu rozsahu, případně výrazu od do, píšeme bez mezer (např ), c) jako nahrazení závorky, d) ve výčtech. Spojovník - Spojovník se používá pro spojování částí slov, které spolu souvisí (např. bude-li, Frýdek-Místek). Spojovník se také používá při dělení slov na konci řádku. Mezi spojovníkem a dalšími znaky se nedělají mezery. Uvozovky Text uvnitř není oddělen mezerou. (např. Není to tak špatné, jak to vypadá. Závorky () Text uvnitř není oddělen mezerou. Lomítko / Lomítko se používá jako dělící znaménko mezi údaji. Před/za lomítkem není mezera. Středník ; Používáme ho pro rozdělení věty. Významem je silnější než čárka, ale slabší než tečka. Vykřičník! Užíváme ho pro zdůraznění (především negativního). Otazník? Je namístě u řečnických a podobných otázek. Ve vědeckém textu může být otázka úvodem do textu (i v nadpisu). Dvojtečka : Dvojtečka uvozuje následující typy textů: 16

17 a) citát nebo přímou řeč (přímá řeč začíná po dvojtečce velkým písmenem), b) výčet. Tečka. Tečka je interpunkční znaménko, které ukončuje větu jako základní logický celek. Tečku nepíšeme za nadpisy. Pokud píšeme do závorky poznámku jako celou větu, také ji ukončíme tečkou. Za tečkou se dělá mezera, pokud nenásleduje další interpunkční znaménko. Tři tečky... Používají se jako zástupný znak pro vynechaný text. Od předchozího textu se oddělují mezerou, za nimi se již tečka nedělá. 2.3 Značky Procenta % Procenta oddělujeme mezerou od číslice, pokud se nejedná o přídavné jméno (5% = pětiprocentní). Značky měn V sestavách se značky měn píšou za peněžní částkou. V textech je lze uvádět za ní i před ní. Rozměry a tolerance U psaní rozměrů a tolerancí jsou dva způsoby zápisu: buď se ke každému číslu připojí značky, nebo se čísla uvedou v závorce a značka bude až za závorkou. Příklad: 20 mm x 50 mm x 10 mm, (20 x 50 x 10) mm Měřítko, poměr, skóre Měřítko, poměr, skóre píšeme pomocí dvojtečky, před ani za není mezera. Příklad: výsledek 2:0, měřítko 1: Teplotní stupeň Značka pro teplotní stupeň je připojena těsně ke značce stupnice, mezi číslem a značkou však je mezera. 17

18 Příklad: 20 C Paragraf Značka paragraf se píše pouze ve spojení s číslem. Uvádí-li se více paragrafů, značka se píše jen jednou. Za značkou se vždy dělá mezera. Příklad: podle 24 a 25 zákona Zápis číslovek a dat Číslovky píšeme přehledně a pokud možno strukturovaně člení se vlevo i vpravo od desetinné čárky do skupin po třech oddělené mezerou. Čtyřmístná čísla se rovněž člení mezerou (kromě letopočtů). Příklad: km, tun odpadu, 1, g Kalendářní data V souvislém textu píšeme datum tak, že měsíc vypisujeme slovem. Pokud jde o den v měsíci, píšeme ho jednomístně. Při vyplňování rubrik, v odvolacích údajích se datum píše bez mezer. Letopočty po roce 2000 se uvádějí čtyřmístně. V souvislém textu se připouští i numerické psaní měsíce, v tom případě musí být za tečkami pevné mezery. Příklad: Seminář se koná 17. ledna Seminář se koná Peněžní částky Při psaní peněžních částek se z bezpečnostních důvodů se skupiny tří čísel oddělují tečkou. Zaokrouhlená čísla nebo přibližné částky lze uvádět bez desetinných míst, značka měny nebo vypsaný název měny se v takovém případě uvádí za číslem. Příklad: Kč ,--, Kč, korun. Sestavy čísel Příklad: 3 458,10 kg 591,00 26, ,50 kg 18

19 Časové údaje Časové údaje se píší sestupně, dvoumístně a oddělují se dvojtečkami. Hodiny, minuty a sekundy lze krátit značkami h, min, s. V textu se časové údaje píší jednomístně. Příklad: Dostavte se k jednání v 9:00 h. Spojení čísel se slovy nebo písmeny Příklad: 6denní zájezd, 5% sleva, 10 násobný 19

20 3 Použitá literatura a odkazování Použitá literatura (citace) je stručný dokumentační záznam, který odkazuje na jinou literaturu, jež byla použita pro vlastní psaní práce. Například při psaní práce o vývoji HDP v České republice je zřejmé, že tyto údaje musí autor někde zjistit (např. Ročenka Českého statistického úřadu) a pak se v citaci na tento zdroj odvolává. Seznam použité literatury je číslovaný a záznamy jsou seřazené podle abecedy. Zpracování bibliografických citací se řídí normami ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura a ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Údaje do bibliografických citací se přebírají vždy přímo z primárních dokumentů, tj. z dokumentů, které autor měl v ruce. Přepisujeme je tak, jak jsou uvedeny v originálu. Zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk citovaného dokumentu. Citace zapisujeme v latince. Doslovné citace (citáty) se uvádějí do úvozovek. Příklad: Vladislav Pavlát ve své publikaci píše: Burzy cenných papírů jsou dnes považovány za citlivý a poměrně spolehlivý barometr vývoje konjunktury. (5, s. 93) Použitá literatura: 5. PAVLÁT, Vladislav. Kapitálové trhy. 1. vyd. Praha: Professional publishing, s. ISBN Parafráze (text, který převyprávím svými slovy) se do úvozovek nepíše, ale použitý (inspirující) zdroj se uvádí v použité literatuře. Příklad: Za citlivý barometr vývoje konjunktury jsou dnes považovány burzy. (5, s. 93) Použitá literatura: 5. PAVLÁT, Vladislav. Kapitálové trhy. 1. vyd. Praha: Professional publishing, s. ISBN Odkazování Norma ISO 690 a ISO stanoví 3 různé způsoby odkazování literatury, které se liší množstvím údajů a způsobem zápisu citace uvnitř textu citujícího dokumentu. Citování pomocí prvního údaje a data vydání tzv. Harvadský styl způsob citování často používaný ve vysokoškolských závěrečných pracech v textu uvedeme do závorky (kulaté nebo hranaté) první údaj tj. příjmení autora, začátek názvu korporativního autora, nebo první slova z názvu, pokud publikace autora nemá 20

21 Ukázka: pokud se první údaj již vyskytuje v textu, do závorky uvedeme pouze rok vydání dokumentu v případě potřeby můžeme do závorky uvést také stranu, z níž je citováno v seznamu použité literatury na konci práce jsou bibliogafické záznamy seřazeny abecedně podle prvního údaje, dále potom podle data vydání, na další úrovni je možné záznamy uspořádat podle prvních slov z názvu dokumentu (V textu práce):... jak uvádí PAGELL (1993)... uživatelé už si nemyslí, že možnost získat soupis bibliografických citací je báječná věc a možnost získat souhrn článku již také není zázrak, ale bída. Uživatelé chtějí plný text a to ihned. (V soupisu citací vypadá záznam následovně): PAGELL, Ruth Reaching for the Bottle, Not The Glass : The End-User Factor of Electronic Full Text. Database, October 1993, vol. 16, no. 5, p V případě, že autor napsal v daném roce více prací, za rokem vydání se pro odlišení uvádí malá písmena abecedy (a-z). (V textu práce):... na tuto tendenci jako první upozorňuje TENOPIR (1993a) a své tvrzení dokládá závěry z další studie TENOPIR (1993b)... (V soupisu citací vypadá záznam následovně): TENOPIR, Carol. 1993a. Electronic access to periodicals. Library Journal, 1993, vol. 118, iss. 4, s TENOPIR, Carol. 1993b. Moving toward quality. Library Journal, 1993, vol. 118, iss. 10, p Citování pomocí průběžných poznámek za každým místem v textu, na kterém citujeme, zapisujeme číslici (v horním indexu, nebo v kulaté závorce), která odkazuje k číselně řazeným poznámkám, uspořádaným podle pořadí jejich výskytu v textu poznámky mohou, ale nemusejí obsahovat citace (citace jsou buď v poznámkách, nebo v závěrečném seznamu bibliogafických citací) pokud je některý dokument citován vícekrát, každé další citaci se přidělí nové číslo v poznámkách další citace však mohou být jen zkrácené a odkazovat na citaci první první citace dokumentu má vždy obsahovat dostatek údajů (autora, název zdroje, stránkování) potřebných k zajištění vazby mezi místem, na kterém se v textu cituje, a příslušným bibliografickým záznamem v seznamu použitých zdrojů pokud jsou citace číslovány podle svého výskytu v textu, je možné zkrátit druhou a každou další citaci daného dokumentu s tím, že se uvede pouze příjmení autora a číslo citace prvního výskytu s přesnou specifikací stran aktuální citace (např. citace č. 29 v poznámkách... viz ukázka) 21

22 Ukázka: (V textu práce číselné odkazy): Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven 25. Někteří označili termín digitální knihovna za oxymorón 26;27. Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová 28. Citace v rámci číselně řazených poznámek [pod čarou, na konci kapitoly, na konci textu]: 25. ROWLANDS, I., Digital libraries, s GREENBERG, D., Camel drivers and gatecrashers, s LYNCH, C., Where do we go from here? 28. BORGMAN, Christine L., From Gutenberg to the global information infrastructure. 29. GREENBERG, cit. 26, s Seznam bibliografických záznamů [abecedně uspořádaných na konci publikace]: BORGMAN, Christine L. From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass) : The MIT Press, xviii, 324 s. ISBN GREENBERG, D. Camel drivers and gatecrashers : quality control in the digital research library. In HAWKINS, B.L.; BATTIN, P. (ed.). The mirage of continuity : reconfiguring academic information resources for the 21st century. Washington (D.C.) : Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s LYNCH, C. Where do we go from here? : the next decade for digital libraries. D-Lib Magazine [online]. July/August 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dlib.org/dlib/july05/lynch/07lynch.html>. ISSN ROWLANDS, I.; BAWDEN, D. Digital libraries : a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s ISSN Citování pomocí číselných odkazů Ukázka: citace dokumentů se v textu uvádějí pomocí číselných odkazů v kulaté závorce, případně v horním indexu číslo reprezentuje záznam dokumentu jako celku; pokud je citována pouze část dokumentu, lze k číselnému odkazu v závorce uvést také příslušnou stranu/rozsah stran citace dokumentů se uvádějí v pořadí, v jakém byly poprvé uvedeny v textu citacím stejného dokumentu je přiděleno stejné číslo jako citaci první bibliogafické záznamy v seznamu použité literatury jsou seřazeny podle pořadí výskytu v textu, tj. podle přidělených číselných odkazů, nikoli abecedně jako u předchozích stylů (V textu): Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (9, s. 195). Někteří označili termín digitální knihovna za oxymorón (20, s. 106; 12). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová (5). Greenberg (20, s. 107) také uvedl... 22

23 Seznam bibliografických záznamů [uspořádaný podle čísel citací]: 5. BORGMAN, Christine L. From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass) : The MIT Press, xviii, 324 s. ISBN ROWLANDS, I.; BAWDEN, D. Digital libraries : a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s ISSN LYNCH, C. Where do we go from here? : the next decade for digital libraries. D-Lib Magazine [online]. July/August 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dlib.org/dlib/july05/lynch/07lynch.html>. ISSN GREENBERG, D. Camel drivers and gatecrashers : quality control in the digital research library. In HAWKINS, B.L.; BATTIN, P. (ed.). The mirage of continuity : reconfiguring academic information resources for the 21st century. Washington (D.C.) : Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s Citace jednotlivých druhů dokumentů Monografické publikace Primární odpovědnost. Název (ev. Název : podnázev). Podřízená odpovědnost (překlad, foto). Vydání (2. vyd.), Nakladatelské údaje (Místo : nakladatel), rok. Rozsah. Edice (ediční řada, pokud existuje). Poznámky (např. z čeho přeloženo). Standardní číslo (ISBN). Příklad citace obsahující všechny (povinné i nepovinné) prvky: DÄNIKEN, E. von. Prorok minulosti. Přel. R. Řezábek. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, s. Fakta a svědectví. Sv Přel. z: Prophet der Vergangenheit. ISBN Příklad zkrácené citace: PELIKÁN, J. Základy výzkumu. Praha : Karolinum, ISBN Části monografické publikace Primární odpovědnost. Název zdrojového dokumentu. Vydání. Číslo části. Podřízená odpovědnost. Nakladatelské údaje (Místo : nakladatel), rok. Lokace ve zdrojovém dokumentu. Příklad: BRUNTON, P. Perspektivy. 1. vyd. Sv. 2. Přel. R.Formánková aj. Praha : Unitaria, Kapitola 19, Vláda relativity, s

24 Příspěvky do monografické publikace Příspěvek: Primární odpovědnost. Název. Zdrojový dokument: Primární odpovědnost. Název. Vydání. Nakladatelské údaje (Místo: nakladatel), rok. Lokace ve zdrojovém dokumentu. Příklad: FOUČKOVÁ, M. Reinkarnace a hlubinná terapie. In WHITTON, J. L. a FISHER, J. Život mezi životy. Brno : Bollingenská věž, 1992, s Seriálové publikace Název. Odpovědnost. Vydání. Údaje o vydání (data nebo čísla). Nakladatelské údaje (Místo : nakladatel). Rok. Edice. Poznámky. Standardní číslo (ISSN). Příklad: Zpravodaj ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha : PRESS-KO a Retrans. ISSN Články, příspěvky atd. v seriálových publikacích Primární odpovědnost. Název. Podřízená odpovědnost. Název zdrojového dokumentu. Vydání. Lokace ve zdrojovém dokumentu. (Rok, číslo svazku, lokace části). Příklady: ŠÍŠA, Zbyněk. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. Fotografie Vladimír Motyčka, Vladimír Kamínek a Zbyněk Šíša. Zvířata a my, duben 1995, č. 4, s WINTER, Jaroslav. Z trosek likvidace signál celé Evropě. Českomoravský profit, 1995, roč. 6, č. 28, s ŠPÉT, Jiří. Jungmannova Historie literatury české a její místo ve vývoji české bibliografie. Česká bibliografie, 1. vyd., 1976, sv. 13, s Elektronické dokumenty Primární odpovědnost za elektronický dokument má běžně osoba (nebo osoby) odpovědná za vytvoření dokumentu. Elektronický dokument může být umístěn na různých nosičích; druh elektronického nosiče se uvádí v hranatých závorkách, přičemž se používají tato slova nebo jejich ekvivalenty: [online], [CD-ROM]. Obecně se datum vydání zapisuje tak, jak je uvedeno v prameni. Není-li možné určit datum vydání z pramene, uvede se na jeho místě datum udělení autorských práv. U on-line dokumentů, jejichž vydávání přesahuje jedno datum (např. celá databáze, elektronický časopis nebo systém 24

25 elektronických zpráv), prvek data vydání je možné vynechat, pokud jej nelze určit z pramene. V takových případech se datum citace uvede v hranatých závorkách (např. [cit ]). Mezi jednotlivými vydáními nebo verzemi mohou být elektronické dokumenty často aktualizovány nebo revidovány. Kde je to možné, musí se za datem publikování uvést datum aktualizace nebo revize ve stejné formě jako v prameni (např. "aktualizováno v lednu 1997"). U elektronických dokumentů se uvádí datum citování, čímž rozumíme datum, kdy byl elektronický dokument skutečně viděn. Uvádí se v hranatých závorkách u dokumentů, které mohou podléhat změnám, nebo v případě, kdy nelze najít jiné spolehlivé datum v prameni nebo v dokumentaci. Příklady: [cit. 3. září 2001] [cit ] [cit. 17. května 2001; 21:05 GMT] U on-line dokumentů musí být uvedena informace identifikující pramen s uvedením přesné lokace, což se označuje slovy "Dostupné v" nebo ekvivalentní frází. Informace o lokaci elektronických dokumentů, které jsou součástí počítačové sítě jako Internet, musejí odkazovat na tu kopii dokumentu, která byla skutečně viděna, a musejí obsahovat způsob přístupu k dokumentu (např. FTP), stejně jako síťovou adresu pro lokaci. Příklady: Dostupné na World Wide Web: <http://www.nic-ped.ca/tc77p8p/stand_1/69m.htm> Dostupné na Internetu přes anonymní FTP na: <borg.lib.vt.edu> Dostupné na Internetu: <gopher://info.lib.uh.edu/00art/e-journals/v5/n3pri.5n7> Dostupné též v HTML verzi na: <http://info.li.ca/library_m/pascal_j.html> Příklad citace publikace na CD ROM: MCCONNELL, WH. Constitutional History. In The Canadian Encyclopedia [CD-ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto: McClelland & Stewart, c1993. ISBN \ Příklady citace elektronické monografie: BERNERS-LEE,T.; MASINTER,L.; MCCAHILL,M., ed. Uniform Resource Locators (URL). [Place of publication unknown]: Internet Engineering Task Force, December 1994 [cit. 15. října 1996; 14:17 SEČ]. Request for Comments: [25 pp.] Dostupné na Internetu: <ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1738.txt>. Dostupné též na Internetu: <ftp://nic.nordu.net/rfc/rfc1738.txt> CARROLL, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed [Dortmund, Germany]: WindSpiel, November 1994 [cit. 10. února 1995]. Dostupné na WWW: <http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html>. Dostupné též na Internetu v PostScript a ASCII verzi: <ftp://ftp.germany.eu.net/pub/books/carroll/>. Dengue [online]. Brisbane: Queensland Health, Communicable Diseases Unit, March 2001 [cit ]. (Public Health Fact Sheets). Portable Document Format. Dostupné na WWW: <http://www.health.qld.gov.au/phs/cphun/8887_doc.pdf>. 25

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací č Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací ř ř 1 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH ÚKOLŮ o Diplomová práce je odborná studie, kterou má diplomant prokázat schopnost

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Výnos č. 1/2000 upravené znění ze dne 12. 1. 2011 (organizace studia) METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ 1. ÚVOD Vypracování bakalářské/diplomové práce a její obhajoba je

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Citace dle normy ISO 690/2011

Citace dle normy ISO 690/2011 Citace dle normy ISO 690/2011 1) Proč bychom měli citovat? bibliografická citace je zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta dokumentu autor dokazuje vlastní znalost zpracovaného tématu identifikace

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Chronologie postupu (uvedené termíny vždy zkontrolovat s aktuálními požadavky na příslušný AR, které jsou

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Elektronická korespondence

Elektronická korespondence Elektronická korespondence Naděžda Kosová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské)

NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) 1 z 46 11.6.2011 8:51 NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Obecné metodické rady k psaní a formální úpravě závěrečných vysokoškolských prací na PdF MU. Stránky:

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ing. Marie Bunešová, Ph.D. prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. České Budějovice 2008 ÚVOD

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ Karel Nesměrák Katedra analytické chemie PřF UK e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz Praha 2004 1 ÚVOD Nedílnou součástí státní závěrečné magisterské zkoušky je vypracování

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více