Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013"

Transkript

1 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013 Významné události ve sledovaném období: - Dne proběhlo bezpečnostní cvičení RESTART, které simulovalo vyhlášení stavu nouze v české energetické přenosové soustavě a výpadek proudu na části území ČR. - V průběhu měsíce srpna proběhl úspěšně již druhý ročník Letní školy ČEPS pro studenty elektroenergetiky. - Dne se uskutečnila obhajoba ratingu u agentury Moody s. Společnost ČEPS obhájila své vysoké ratingové hodnocení na úrovni A2 se stabilním výhledem. - Dne byla založena v Mnichově společná kancelář třinácti TSO z deseti zemí, která pomáhá každodenně koordinovat přípravu provozu. - Dne schválilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jediný akcionář společnosti ČEPS, v působnosti valné hromady účetní závěrku ČEPS, a.s., za rok 2012 odsouhlasenou auditorem bez výhrad, zároveň schválilo rozdělení zisku za rok Dále odsouhlasilo investiční záměry akcí na zdvojení vedení V450 a V451 a výstavbu transformátorů s regulací fáze na rozvodně Hradec. - Dne došlo ve večerních hodinách v rozvodně Chodov k masívnímu požáru transformátoru 250 MVA a byla přerušena dodávka elektrické energie v části Prahy. Dodávky elektřiny byly obnoveny po cca 1,5 hodině. Ke zranění osob nedošlo. Transformační výkon v rozvodně Chodov byl obnoven v srpnu V průběhu června ČEPS, a.s., podepsala Memorandum o porozumění k pentalaterálnímu projektu propojení trhů, na jehož základě bude oficiálně zahájen projekt zaměřený na přistoupení Polska a Rumunska ke stávajícímu trilaterálnímu CZ-SK-HU Market coupling. - V průběhu května proběhla v rámci iniciativy TSC finalizace smlouvy o prodloužení tzv. trial phase o další rok. Dále se v rámci TSC EG diskutují detailní modely pro budoucí dělení nákladů za koordinovaná nápravná opatření. - Dne došlo k připojení MAVIR do česko - slovenského GCC (e-gcc). - V průběhu března zveřejnili 4 němečtí TSO společný návrh desetiletého celoněmeckého plánu rozvoje sítí 2013 NEP Tento návrh mimo jiné obsahuje změny, které reagují na kruhové toky elektřiny proudící přes Polsko, ČR a Rakousko. Kruhové toky, dle textu plánu, vyžadují zvýšení schopnosti vnitroněmeckého přenosu elektřiny o další 2 GW. - Dne se uskutečnilo tradiční setkání zástupců společnosti ČEPS, a.s., s novináři v Letenském zámečku. - Dne ČEPS, a.s., uzavřela 3. aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro rok Dne dceřiná společnost ČEPS Invest, a.s., dokončila akvizici společnosti EET s.r.o., která se stává dceřinou společností ČEPS Investu, a.s. - Ve dnech a dispečer ČEPS, a.s., vyhlásil alert mezinárodního varovného systému RAAS pro neplnění kritéria N-1 z důvodu zvýšených toků vlivem vysoké výroby ve VtE v Německu. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, tel.: , fax.: , IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597

2 - Dne proběhl CEO Meeting TSC (Bezpečnostní spolupráce provozovatelů přenosových soustav) a byla zřízena Skupina pro centralizované poskytování služeb CSPE (Central Service Providing Entity). Ostrý provoz byl zahájen v Mnichově. - Na konci ledna se konalo první setkání všech provozovatelů přenosových soustav zapojených v IGCC (Výměna regulační energie mezi provozovateli přenosových soustav), tzv. IGCC Forum. Účastníci diskutovali o zkušenostech s provozem IGCC a o formě další spolupráce. - Dne se setkali v Budapešti zástupci českých, slovenských, maďarských, polských a rumunských národních regulačních orgánů, provozovatelů přenosových soustav a operátorů trhů s elektřinou, aby se dohodli na zahájení spolupráce s cílem analyzovat možnosti integrace denních trhů s elektřinou. - V lednu bylo uvedeno do provozu modernizované vedení V 452 TR Bezděčín TR Neznášov. 1. Struktura výnosů a nákladů za leden - září 2013 Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byla situace v průběhu ledna až září roku 2013 z hlediska kritických situací v PS příznivější. V prvním čtvrtletí 2013 se musela v šesti případech přijímat nápravná opatřením s cílem zajistit bezpečný a spolehlivý provoz PS. Ve dvou dnech, kdy další opatření nebyla již k dispozici, byl zapnutý mezinárodní varovný signál (RAAS) pro neplnění kritéria N-1. Ve druhém čtvrtletí 2013 k významnému neplnění kritéria N-1 došlo pouze jednou, kdy neexistovalo nápravné opatření, a proto musel být zapnut varovný signál (RAAS). Dále byl zapnut varovný signál (RAAS) ještě ve dvou případech pro nedostatek výkonu na straně zdrojů a v jednom případě z důvodu výpadku dispečerského řídicího systému. Nejvýznamnější událostí z pohledu provozu zařízení PS ČEPS byl dne požár transformátoru T402 v rozvodně Chodov s následným omezením zásobování části Hlavního města Prahy. Výpadek způsobil zhoršení bilance napájení a nutnost omezit plánované práce nejen v síti 110kV, ale i na zařízení společnosti ČEPS. Transformační výkon v rozvodně Chodov byl obnoven ve stanoveném termínu ( ). Ve třetím čtvrtletí 2013 byl vyhlášen varovný signál (RAAS) celkem osmkrát. Vždy to souviselo s vybočením mezinárodních přetoků z očekávaných hodnot během plánovaného vypnutí významného prvku PS - ať už se jednalo o mimořádný import Německa, nebo deficit na jihovýchodě Evropy. Taková situace se opakovala ve stejném období roku během plánovaného vypnutí dvojitého vedení mezi Polskem a Slovenskem. Velikost tranzitního toku jsme vlastními silami nedokázali ovlivnit a tak opatření realizoval SEPS, a.s. Dočasně tak nebylo plněno kritérium N-1. Pro většinu situací ale byla připravena nápravná opatření včetně mezinárodního redispečinku. 2

3 Do výsledků hospodaření se i nadále promítá trvající ekonomická krize v Evropě, rostoucí dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů, které snižující již tak nízké ceny silové elektřiny, a kolaps trhu emisních povolenek. Důležitým faktorem, ovlivňujícím výsledky hospodaření, je také změna cen poskytovaných služeb stanovených ERÚ. Ve sledovaném období byla také nižší spotřeba elektrické energie v České republice. I nadále je neustálá pozornost věnována problematice integrace OZE do ES ČR a jejich vlivu na přenosovou soustavu. 2. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření 2.1. Celkové výnosy Celkové výnosy ČEPS, a.s., dosáhly za leden až září 2013 celkem ,8 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím roku 2012 o 1 548,7 mil. Kč více. Na zvýšení objemu výnosů se podílí především vyšší výnosy za užití sítí, rezervaci kapacity, regulační energie pro GCC a objem výnosů za shipping, který je účtován v nákladech ve shodné výši. Tržby za systémové služby oproti stejnému období loňského roku mírně poklesly, přesto zůstávají rozhodující položkou výnosů. Tvoří 43,3 %, ostatní tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy (PPS) včetně aukcí 55,4 %, ostatní provozní výnosy 1,1 % a 0,2 % činí finanční výnosy. Nižší objem tržeb za systémové služby ovlivnil pokles spotřeby elektrické energie i ceny za systémové služby, stanovené ERÚ. Ty jsou v porovnání s rokem 2012 nižší. Výnosy z GCC jsou v porovnání se skutečností v roce 2012 dlouhodobě vyšší. Na podzim roku 2012 byla spuštěna implicitní aukce - Market Coupling CZ-SK-HU. V letošním roce se aktuálně jedná o dalším rozšíření o sousední země Polsko a Rumunsko. Ostatní provozní výnosy zahrnují především tržby za služby pro ČEPS Invest, a.s., tržby z prodeje nepotřebného majetku a pozemků a tržby z pronájmu vedení s optickými vlákny. Významnou položkou je přijatá první platba za pojistné plnění poškozeného transformátoru na rozvodně Chodov. Finanční výnosy tvoří výnosové úroky a kurzové zisky Náklady bez daně z příjmů Náklady celkem dosáhly ve sledovaném období celkem ,9 mil. Kč, z toho tvoří proměnné náklady 79,0 %. V porovnání se shodným obdobím minulého roku vzrostly celkové náklady o 1 532,7 mil. Kč. Z toho proměnné náklady byly vyšší o 1 371,6 mil. Kč, především vlivem nákladů na činnost shippera. Ve stejné výši tato položka ovlivnila i objem výnosů, z hlediska vlivu na hospodářský výsledek je tato činnost neutrální. Vyšší proti sledovanému období roku 2012 jsou rovněž náklady na resale. Resale je automatický odkup již přidělené a zaplacené kapacity, snižující výnos z aukcí přeshraničních přenosových kapacit. V souvislosti s připojením společnosti MAVIR do e-gcc vzrostly náklady na regulační energii pro GCC. Vyšší proti srovnatelnému období loňského roku jsou i náklady na vyrovnání SyS OTE. V porovnání se shodným obdobím minulého roku vzrostly stálé provozní náklady o 157,4 mil. Kč, především vlivem vyšších odpisů a vyšších nákladů na opravy a udržování. Struktura stálých provozních nákladů: stálá výkonová spotřeba 23,9 %, osobní náklady 13,5 %, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 60,5 % a ostatní provozní náklady 2,1 %. Finanční náklady tvoří nákladové úroky, kurzové ztráty a bankovní poplatky Výsledek hospodaření Za leden až září roku 2013 byl dosažen hospodářský výsledek před zdaněním 1 946,0 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím minulého roku o 15,9 mil. Kč více. Vývoj výsledku hospodaření před zdaněním je v průběhu roku nerovnoměrný. Je ovlivňován především objemem spotřeby elektrické energie v elektrizační soustavě ČR i v sousedních státech, se kterými je přenosová soustava ČR propojena. 3

4 2.4. Přidaná hodnota Ve sledovaném období dosáhla přidaná hodnota 3 654,7 mil. Kč, tj. 856,1 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. V průběhu ledna až září roku 2013 došlo v porovnání se shodným obdobím roku 2012 k mírnému poklesu poměrového ukazatele zisku vlivem vyššího počtu zaměstnanců. Produktivita z tržeb za služby na 1 zaměstnance je ovlivněna nárůstem objemu výnosů. 3. Stavy zaměstnanců V průběhu sledovaného období byla postupně naplňována systemizovaná pracovní místa. K byl fyzický stav zaměstnanců 480 (469 zaměstnanců k ). Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k činil 474 zaměstnanců (plán roku 2013 je 490 zaměstnanců). 4. Zajištění finančních zdrojů Celkový stav cizích zdrojů k činil 7 497,8 mil. Kč, z toho dlouhodobé závazky 1 971,6 mil. Kč (vč. odloženého daňového závazku), krátkodobé závazky 799,1 mil. Kč a bankovní úvěry a výpomoci 4 719,7 mil. Kč. V průběhu sledovaného období roku 2013 vzrostl stav krátkodobého finančního majetku o 2 334,5 mil. Kč na hodnotu 4 119,6 mil. Kč. Dlouhodobý finanční majetek dosáhl 1 824,0 mil. Kč, nárůst o 300 mil. Kč nákup cenných papírů. Dočasně volné peněžní prostředky byly v průběhu období zhodnocovány s využitím různých produktů finančního trhu. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí tis. Kč, z čehož nejvýznamnější je pohledávka ze zúčtování ITC mechanismu, která byla již uhrazena v průběhu měsíce října. Závazky po lhůtě splatnosti nebyly žádné. V průběhu sledovaného období byl načerpán střednědobý úvěr od Unicredit Bank Czech Republic ve výši mil Kč. Ze stávajících úvěrů bylo ve sledovaném období splaceno 620,0 mil. Kč. Objem dlouhodobých úvěrů k činí 3 333,7 mil. Kč. Po načerpání úvěru od Unicredit Bank Czech Republic byly splaceny veškeré kontokorentní rámce. Od byly opět kontokorentní rámce využívány a v průběhu 3. čtvrtletí sloužily k úhradě provozního financování. 4

5 5. Investiční program Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bylo v lednu až září 2013 vynaloženo 1 386,7 mil. Kč. V roce 2013 pokračuje rozvoj a obnova přenosové soustavy, především obnova a modernizace vedení a transformoven. Probíhající investiční akce se týkají přípravy na připojování nových zdrojů, jako jsou paroplynový blok elektrárny Počerady a Mělník, nový jaderný zdroj v Temelíně a větrný park Chomutov, dále se zaměřují na posílení a výstavbu nových vedení pro zásobování severní Moravy, na zvýšení kapacity příhraničních propojení a posílení přenosových vedení v oblasti severočeských hnědouhelných elektráren východním směrem. Akce obnovy zařízení přenosové soustavy vyplývají z jejího technického stáří a jsou v první řadě zaměřeny na dokončení obnovy rozvoden a jejich přechod na dálkové ovládání. Velká pozornost je v současné době věnována přípravě realizace výstavby trafa s příčnou regulací (PST- Phase shifting transformers) v transformovně Hradec u Kadaně, které má omezit velké přetoky výkonu přes naše území ve směru z Německa do Rakouska. Tato investice představuje pro ČEPS, a.s., netypickou investiční akci. Jde o první skutečné použití této technologie na území ČR. 5

6 6

7 7

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022 Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022 23. 3. 2012 ČEPS, a.s. 1/26 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘENOSOVÉ SOUSTAVY... 4 3. POPIS PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

Více

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 červenec 2013 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX SEI ÚOHS PS PPS

Více

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 červenec 2014 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX ÚOHS PPS PDS MC

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Organizační struktura společnosti 2 Významné události v roce 2011 3 Klíčové údaje 4 Úvodní slovo generálního sekretáře 5 Obchodování 6 Informační a obchodní

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2007

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2007 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2007 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 15. listopadu 2007

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 1-5/2015 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti za rok 2008 Datum uzávěrky zprávy 30. 4. 2009 duben 2009 OSC, a.s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 18a fax: +420 541 643

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více