VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aneta Hančáková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Aneta Hančáková"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Aneta Hančáková

2 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Obchodní a kulturní specifika JAR (bakalářská práce) Autor: Aneta Hančáková Vedoucí práce: Ing. Františka Müllerová

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a vyznačila všechny citace z pramenů. V Praze dne podpis studenta

4 Poděkování: Touto cestou bych ráda poděkovala své vedoucí bakalářské práce, paní Ing. Františce Müllerové, za cenné rady a připomínky při vedení mé práce a čas, který mi věnovala. Dále patří můj dík paní Michaele Hlávkové z Velvyslanectví Jihoafrické republiky v Praze za poskytnutí důležitých informací, které jsem využila při zpracování této práce.

5 Obsah Úvod... 1 Seznam zkratek Základní informace o JAR Charakteristika státu Administrativně správní členění Přírodní podmínky Historický vývoj Období apartheidu Politika Black Economic Empowerment (BEE) Politický systém Zahraničně-politická orientace Ekonomická situace Duální ekonomika Odvětví jihoafrického hospodářství Zahraniční obchod JAR Jihoafrický export Jihoafrický import Obchodní spolupráce JAR s ČR Česko-jihoafrické obchodní komora Kulturní specifika JAR Obyvatelstvo Pojetí rodiny Náboženství Jazyk Zdraví a nemoci Kriminalita Státní svátky Obchodní etiketa v JAR Verbální a nonverbální komunikace Komunikační styl Příprava na obchodní jednání... 43

6 3.3.4 Oblékání Pozvání na návštěvu Etiketa darování Porovnání kultury v ČR s JAR dle G. Hofstede Závěr Seznam literatury Seznam obrázků, tabulek a grafů Seznam příloh... 56

7 Úvod Jihoafrická republika je země mnoha kontrastů. Žijí zde velmi bohatí lidé v luxusních sídlech, ale i lidé velmi chudí přežívající v chatrčích s příjmem menším než jeden dolar na den. Je zde směsice obyvatel různých ras, etnických skupin, náboženství, jazyků a kultur. Ne nadarmo se jí říká svět v jedné zemi nebo také duhový národ. Veliký vliv na současnou situaci v Jihoafrické republice měl historický vývoj, který byl velmi dlouhý. Země je považována za kolébku lidstva. Důkazy o existenci člověka se datují do doby již před třemi miliony lety. Současná kulturní rozmanitost je výsledkem tisíciletého osídlování této země. Jižní Afrika byla dlouho kolonizovaná evropskými mocnostmi, hlavně Velkou Británií. Na formování současné situace mělo výrazný vliv i více než čtyřicetileté období apartheidu. Těžko bychom našli na mapě světa jiný stát, který by byl v minulosti více poznamenaný rasovou segregací než právě Jihoafrická republika. Politické a sociální postavení každého Jihoafričana bylo v době apartheidu prakticky od narození až do smrti předem určeno příslušností k určité rase. Po pádu tohoto režimu se ale země z rasismu velmi nepoučila. V současnosti dochází k rasismu naruby, kdy je naopak diskriminováno bělošské obyvatelstvo většinovým černošským obyvatelstvem. Je paradoxem, že tato tzv. pozitivní diskriminace je součástí vládního programu nerasovosti. Navzdory nerostnému bohatství, přírodním a kulturním krásám je země sužována mnoha problémy, které působí jako brzda dalšího rozvoje Jihoafrické republiky. Těmi nejtíživějšími jsou hlavně vysoká nezaměstnanost, rostoucí kriminalita a také pandemie AIDS. Práci na téma Obchodní a kulturní specifika JAR jsem si vybrala z mnoha důvodů. Jednak patří Jihoafrická republika, dle mého názoru, k nejrozporuplnějším a nejkrásnějším zemím světa, jednak je to nejvyspělejší stát na území afrického kontinentu, který do značné míry ovlivňuje další vývoj ostatních subsaharských států. Země se podílela na urovnávání některých oblastních konfliktů, je největším investorem v Africe, poskytuje technologie a také s mnoha zeměmi regionu obchoduje. I přes svou značnou geografickou vzdálenost od České republiky má Jihoafrická republika mnoho odvětví, které mohou být velice perspektivní pro české obchodníky. Jižní Afrika je také aktuálním tématem, protože se zde letos koná 1

8 mistrovství světa ve fotbale. Je první zemí v Africe, kde se podobné mistrovství koná. Pro zemi je to veliká výzva. Může se tak prezentovat světu, podpořit příliv turistů do země a také třeba najít nové obchodní příležitosti. Cílem mé práce je představit Jihoafrickou republiku komplexně, aby o ní čtenáři získali ucelené informace, které by u nich podnítily další zájem o tuto zemi, ať už z pohledu potenciálních turistů či z pohledu potenciálních obchodních partnerů. Hned v úvodu bych chtěla podotknout, že nebylo mým cílem detailně popsat tuto zemi. To už jen z rozsahu bakalářské práce není možné. Více do hloubky bych chtěla tuto problematiku rozpracovat až ve své budoucí diplomové práci Práce je rozdělená do tří kapitol. První část práce se jmenuje Základní informace o JAR a má seznámit se základními fakty o zemi, které mají pomoci další orientaci v textu. Bude zde zmínka o historickém vývoji, politickém uspořádání, zahraničně-politické orientaci, přírodních podmínkách a také ekonomické situaci země. V druhé části nazvané Zahraniční obchod JAR se budu zabývat strukturou zahraničního obchodu Jihoafrické republiky. S tím souvisí hlavní obchodní partneři země a struktura dovozu a vývozu. Jedna z podkapitol se bude soustředit i na hospodářské vztahy České republiky s Jihoafrickou republikou. Veliký význam v navazování obchodních kontaktů mezi oběma zeměmi má i Česko-jihoafrická obchodní komora, které se budu rovněž věnovat. Pro úspěšné navázání obchodních styků s Jihoafrickou republikou je důležité pochopit její kulturní specifika a být kulturně vnímavý. Proto jsem jako poslední část práce zařadila kapitolu s názvem Kulturní specifika JAR. Dozvíme se zde, jaká je demografická struktura obyvatelstva, jaké mají oficiální jazyky, náboženská vyznání, jak ovlivňuje život Jihoafričanů zvýšená kriminalita a nemoci, ale také jaká je jejich obchodní etiketa. Na závěr je vložená podkapitola zkoumající kulturní rozdíly České a Jihoafrické republiky na základě pěti kulturních dimenzí holandského vědce Geerta Hofstede. V závěru práce bych ráda zhodnotila celkovou atraktivitu Jihoafrické republiky a perspektivu jejího budoucího vývoje. Celá práce je doplněna mnoha grafy, tabulkami a obrázky, které mají přispět k celkové přehlednosti práce a pomoci lépe interpretovat uvedené poznatky. 2

9 Seznam zkratek ANC AsgiSA BEE CIA CPI ČR DA EU EUR HDI HDP HS JAR JIPSA MIDP MMF OSN Africký národní kongres Iniciativa urychleného a sdíleného růstu pro Jižní Afriku Black Economic Empowerment Central Intelligence Agency Index spotřebitelských cen Česká republika Demokratická aliance Evropská unie Měna eurozóny Index lidského rozvoje Hrubý domácí produkt Harmonizovaný systém Jihoafrická republika Společná iniciativa při získávání prioritních kvalifikací Program na podporu automobilového průmyslu Mezinárodní měnový fond Organizace spojených národů p. b. Procentní bod SACU SB TDCA UNCTAD UNESCO USA USD WTO ZAR Jihoafrická celní unie Světová banka Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi EU a JAR Konference OSN o obchodu a rozvoji Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu Spojené státy americké Americký dolar Světová obchodní organizace Rand (jihoafrická měna) 3

10 1 Základní informace o JAR 1.1 Charakteristika státu Jihoafrická republika nebo také Jižní Afrika, JAR, afrikánsky Republiek van Suid Afrika, anglicky Republic of South Africa je stát v jižní Africe při pobřeží Atlantského a Indického oceánu. Nachází se na jihu tohoto světadílu a sousedí s Mozambikem a Svazijskem na východě a s Namibií, Botswanou a Zimbabwe na severu. Uvnitř Jihoafrické republiky se nachází samostatné království Lesotho. Součástí státu je od roku 1947 i Ostrov prince Eduarda a Marionův ostrov ležící na jihovýchod od Kapského Města. JAR je v pásmu greenwichského času + 2 hodiny. Základní informace o této zemi jsou pro větší přehlednost uvedeny v následující tabulce. Tabulka 1 Základní údaje o JAR 1 Oficiální název státu Jihoafrická republika Počet obyvatel (odhad z července 2009) Rozloha státu km 2 Hustota obyvatel 40, 2 obyvatel na km 2 Důležitá města Úřední jazyky Náboženství Měna Pretoria (Tshwane) - administrativa; oficiální hlavní město Kapské Město - legislativa Bloemfontein - soudnictví angličtina, afrikánština, ndebele, čvanština, zulština, xhosaština, jižní sothština, severní sothština, tsonga, svazijština, vendština křesťanství, islám, hinduismus, judaismus, tradiční africká náboženství jihoafrický rand (ZAR), 1 rand = 100 centů Kurz 1 ZAR = 2,62 CZK 2 Státní zřízení republika Hlava státu prezident Jacob Zuma (od 6. května 2009) Zdroj: vlastní zpracování autora 1 South Africa at a glance South Africa : Editors Inc, s. ISBN Česká národní banka. [online] [cit ]. Česká národní banka, kurzovní lístek. Dostupné z WWW: < 4

11 O Jihoafrické republice se říká, že je to země mnoha kontrastů - velikého bohatství na jedné straně, značné chudoby, kriminality a nemocí na straně druhé. Je to země s velikou kulturní a etnickou rozmanitostí. Ne nadarmo se jí říká svět v jedné zemi nebo také duhový národ. Žije zde mnoho přistěhovalců, kteří si s sebou přivezli i vlastní kulturu. V zemi je 11 oficiálních jazyků a spousta různých dialektů. Pro své přírodní krásy je země vyhledávaným cílem turistů z celého světa. JAR je ekonomicky nejvyspělejší zemí Afriky, ačkoliv se na tvorbě světového HDP podílí pouze 0,5 %. 3 Význam jihoafrické ekonomiky v rámci Afriky je patrný z toho, že na ni připadá přibližně čtvrtina kontinentálního HDP a více než pětina afrického exportu. Přitom JAR zabírá pouze 4 % plochy a má jen 6 % obyvatel kontinentu. V Jihoafrické republice se vyrobí více než polovina celkové energie kontinentu a připadá na ni asi 60 % telefonních linek a 50 % internetových připojení. Také je velmi výrazný rozdíl v úrovni infrastruktury v JAR a jiných zemích Afriky. Železnice, letiště, silnice a přístavy v Jihoafrické republice mnohonásobně převyšují africký průměr. Nad průměrem je i finanční sektor a bankovní služby. Burza cenných papírů v Johannesburgu je 18. největší na světě. Hlavní město Jihoafrické republiky je Pretoria (2,2 milionů obyvatel), která byla v roce 2005 novou městskou radou přejmenovaná na Tshwane. Je to důležité průmyslové centrum země zaměřující se hlavně na zpracování železa a oceli, výrobu automobilů, železnic a strojního zařízení. Nachází se v provincii Gauteng, která je ekonomicky nejvyspělejší provincií Jižní Afriky. Je zde druhá největší univerzita v zemi (University of Pretoria). V Pretorii má sídlo prezident a vláda. Parlament se nachází v Kapském Městě a nejvyšší soud v Bloemfonteinu. Dalšími významnými městy jsou Johannesburg (hospodářské a bankovní centrum země), Durban (hlavní obchodní přístav) a Port Elizabeth (průmyslové regionální centrum). Jako jiné země používá i JAR státní symboly - státní znak, státní hymnu a státní vlajku. Státní znak reprezentuje stát a vychází z jeho tradic. Je také součástí jihoafrické pečeti. Aktuální verze státního znaku není vůbec stará a byla poprvé uvedena v Den svobody JAR, 27. dubna Změna státního znaku souvisela se snahou vlády o demokratickou přeměnu Jihoafrické republiky po pádu apartheidu 4. 3 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. [online] [cit ]. Ekonomická charakteristika země. Dostupné z WWW: < a_zeme.html>. 4 Apartheid byl v JAR definitivně odstraněn po nástupu Nelsona Mandely do prezidentského úřadu roku

12 Obrázek 1 Státní znak JAR Zdroj : Státní vlajka byla navržená heroldem Fredem Brownellem a byla veřejnosti poprvé představena 27. dubna Centrálním motivem vlajky je písmeno V, které od poloviny vlajky pokračuje jako horizontální pruh k pravému okraji. Symbolikou je motto v jednotě je síla. Obrázek 2 Vlajka JAR Zdroj: Státní hymnu původně tvořily na přání někdejšího prezidenta Jihoafrické republiky, Nelsona Mandely, hymny dvě. První se jmenovala Nkosi Sikelel' Afrika, druhá The Call of South Africa (Die Stem van Suid-Afrika). Obě hymny byly v roce 1997 zkráceny a spojeny do jedné oficiální hymny JAR Administrativně správní členění Na základě Ústavy Jihoafrické republiky je země rozdělena do devíti provincií - Západní Kapsko (Kapské město), Severní Kapsko (Kimberley), Východní Kapsko (Bhisho), KwaZulu-Natal (Pietermaritzburg), Svobodný stát (Bloemfontein), Severozápadní provincie (Mafikeng), Gauteng (Johannesburg), Mpumalanga (Nelspruit) a Limpopo (Polokwane). Každá z nich má svoji legislativu a exekutivu. Mezi jednotlivými provinciemi jsou veliké rozdíly ve velikosti, počtu obyvatel i ekonomické výkonnosti. 6

13 Největší provincií je Severní Kapsko (30,5 % území JAR), nejmenší potom Gauteng (1,4 % území). Nejvíce obyvatel žije v provincii KwaZulu-Natal (9,9 milionů). K národnímu HDP nejvíce přispívá provincie Gauteng, a to 33,3 %. 5 Tato provincie tvoří dokonce 10 % HDP celého afrického kontinentu. Jedná se o provincii s obrovským investičním růstem, které vévodí dvě velkoměsta, Johannesburg a hlavní město Pretoria. Obrovský hospodářský rozmach Johanneburgu vynesl toto město v polovině 90. let do čela žebříčku nejrychleji se rozvíjejících velkoměst světa. Johannesburg a Pretoria jsou nejdůležitějšími obchodními destinacemi Jižní Afriky a jejich úroveň je srovnatelná s největšími evropskými metropolemi. Obrázek 3 Provincie JAR Zdroj: Přírodní podmínky Jihoafrická republika se skládá ze tří základních geografických celků, a to z náhorní plošiny Highveld ve střední části, z Dračích hor a členitého pobřežního pásma. Na západě se rozkládá známá poušť Kalahari s typickými dunami červeného písku. Velmi známým úkazem je také Tabulová hora zvedající se z moře do tisícimetrové výšky nad Kapské Město. Nejlidnatější oblastí je Witwatersrand, kde se nachází také geologicky nejstarší horniny na světě s obrovskými zásobami zlata a diamantů. V zemi je zřízeno mnoho národních parků a přírodních rezervací, např. Krugerův národní park, národní park Kalahari Gemsbok nebo Addo Elefant. Jihoafrická flóra i fauna se vyznačuje neobyčejnou pestrostí. Je domovem například pro lvy, levharty, slony, nosorožce a buvoly, kterým se souhrnně říká velká pětka. Tato velká pětka je magnetem pro stovky tisíc návštěvníků ročně. 5 [online] [cit ]. The nine province of South Africa. Dostupné z WWW: < 7

14 Roční období v JAR je opačné než u nás. Většina území leží v subtropickém pásmu. Největší teplotní rozdíly jsou mezi západním a východním pobřežím. Na západě je spíše sucho, na východě je zase tepleji a více vlhko. V západní oblasti země je suché teplé léto s teplotami kolem 26 C, zimě jen okolo 7 C. Na východě se v létě teploty vyšplhají až k 35 C, v zimě k 20 C. Obecně se průměrné roční teploty pohybují mezi C. Sever země zasahuje do tropického pásu, vnitrozemí má kontinentální suché podnebí a pobřeží má středomořské klima. Podél západního pobřeží proudí od jihu k severu chladný Benguelský proud, jihovýchodní pobřeží omývá teplý Agulhaský proud. Jihozápadní a jižní pobřežní oblasti jsou často postihovány silnými větry. Vlhkost vzduchu je nejextrémnější v subtropické pobřežní oblasti KwaZulu-Natal. V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny průměrné měsíční teploty ve dvou významných městech Jihoafrické republiky, Kapském Městě a Johannesburgu. 6 Tabulka 2 Teploty Kapské Město Kapské Město I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. max C min C Zdroj: vlastní zpracování autora Tabulka 3 Teploty Johannesburg Johannesburg I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. max C min C Zdroj: vlastní zpracování autora 1.3 Historický vývoj Jihoafrická republika, stejně jako jiné státy v Africe a Asii, prošla velice dlouhým historickým vývojem. Můžeme se setkat s označením, že je to jedna z kolébek lidstva. Podle archeologických nálezů se na území JAR vyskytoval již Australopithecus africanus před třemi miliony lety, dále pak člověk zručný, člověk vzpřímený a člověk rozumný. 6 GOSTELOW, Martin; BERNSTEIN, Ken. Jižní Afrika. Bučovice: RO-TO-M, s. ISBN

15 Než přišli Evropané, žili na území JAR Sanové (Křováci), Khoikhoiové a později také Bantuové. Jako první Evropan obeplul mys Dobré naděje kolem roku 1488 Portugalec Bartolomeo Diaz. Trvalou kolonizaci zahájili až Nizozemci v roce Dalšími evropskými národy pobývajícími na tomto území byli Němci a Francouzi. Od konce 18. století získali kontrolu nad územím Britové. V roce 1820 sem přišlo asi 4000 britských osadníků. Británie zde začala zavádět různá opatření. Mezi ta nejvýznamnější patřil zákaz obchodování s otroky 7 a zákon o zrušení otroctví z roku Búrům, potomkům prvních holandských osadníků, začali otroci z plantáží utíkat. Na konci 19. století zde probíhaly dvě búrské války 8 mezi Búry a Britským impériem, které si Búry nakonec podrobilo. V roce 1910 byly všechny provincie sloučeny v Jihoafrickou unii, která získala statut dominia (JAR je formálně členem Commonwealthu 9 až od roku 1931). Velice významným mezníkem ve vývoji JAR byla rozsáhlá industrializace spojená s objevením ložisek diamantů v Kimberley a zlata v Transvaalu. Hospodářský růst trval až do druhé poloviny 20. století, byl však v rozporu s neradostným politickým vývojem v této zemi. V roce 1948 vyhrála volby Národní strana spojená s režimem apartheidu, o kterém bude ještě řeč. 31. května 1961 získala země nezávislost a změnila název na Jihoafrickou republiku, který se používá dodnes. Boj proti apartheidu začal gradovat v 80. letech. Docházelo k velikým demonstracím, které stály tisíce lidských životů. Poslední bělošský prezident, F. W. de Klerk, souhlasil s konáním všeobecných voleb v roce Vyhrál v nich Africký národní kongres (ANC) 10 s 62,6 %. Novým prezidentem se stal jihoafrický bojovník za lidská práva, Nelson Mandela. Ve své funkci se Mandela zasadil o nastartování hospodářské reformy, příliv zahraničního kapitálu a také stál u zrodu nové demokratické ústavy v Jihoafrické republice. Jeho funkční období můžeme vnímat jako přínosné. I tak si ale vysloužil kritiku za údajnou neschopnost zastavit šíření AIDS. Nelson Mandela odešel z politického života v roce 1999 a od té doby se věnuje nadační činnosti. Za svoji činnost dostal spoustu světových vyznamenání a ocenění, například v roce 1988 Sacharovovu cenu 7 Otroci byli přivážení do Jihoafrické republiky na těžkou práci na plantážích. 8 Búrské války, označované Búry jako války za svobodu, probíhaly mezi léty Do roku 1931 se Commonwealth nazýval Britské impérium. 10 ANK je sociálnědemokratická strana v JAR, která vznikla v roce 1912, aby bránila práva černošského obyvatelstva. 9

16 za svobodu myšlení 11. Tento muž oslavil 18. července 2008 své devadesáté narozeniny. Mandela spolu s Klerkem získali za odstranění rasistického režimu v Jižní Africe v roce 1993 Nobelovu cenu za mír Období apartheidu Pojem apartheid pochází z afrikánštiny a znamená v překladu oddělení. Je to rasistická politika oddělování různých ras. V Jižní Africe byla prosazována mezi léty Tato politika je spojená s diskriminací černošského obyvatelstva v JAR, která se projevovala kupříkladu oddělenými dopravními prostředky, černošské obyvatelstvo nemělo přístup do kin, divadel, škol, restaurací, pláží a jiných zařízení určených bělochům. Jihoafrická vláda zřizovala pro černošské obyvatelstvo tzv. bantustany, což byly černošské rezervace s určitou mírou samosprávy. Byly zakládány, aby byli jejich obyvatelé zbaveni jihoafrické státní příslušnosti. Mezinárodní tlak v čele s OSN začal v 80. letech zmírňovat jihoafrickou politiku apartheidu. Jihoafrický prezident, Frederik Willem de Klerk, hned na začátku svého prezidentského mandátu roku 1989 politiku apartheidu odsoudil. Nástupem dalšího jihoafrického prezidenta v roce 1994, Nelsona Mandely, byla tato politika definitivně odstraněna. Pád apartheidu způsobil zvýšenou zločinnost v JAR, která patří k nejvyšším na světě. Denně dochází k vraždám bělochů příslušníky černošské rasy. To způsobuje emigraci bělochů do anglofonních oblastí, hlavně do Spojených států amerických. Tato emigrace má za následek nedostatek kvalifikované pracovní síly v této zemi. Další příčinou toho, proč běloši z JAR odcházejí, je tzv. pozitivní diskriminace neboli zvýhodňování černého obyvatelstva. Ta má být prevencí dominance bělochů v privátním a státním sektoru. Autor jedné z nejnovějších knih o historii Jižní Afriky, R. W. Johnson, se například domnívá, že dnes bělošskou formu nacionalismu, ztělesňovanou přes čtyři desetiletí nyní již neexistující Národní stranou, nahradila její černošská obdoba reprezentovaná Africkým národním kongresem (ANC). 12 Je ale nutné poznamenat, že stále 16 let po pádu apartheidu vydělávají jihoafričtí běloši asi 11 Sacharovova cena za svobodné myšlení byla založená Evropským parlamentem v roce Vyznamenává osoby a organizace za bojující za lidská práva a svobody. 12 Aktualne.centrum.cz [online] [cit ]. Rasismus z JAR nezmizel, daří se mu pořád dobře. Dostupné z WWW: < 10

17 4,5x 13 více než jejich černí kolegové. Na druhou stranu se ale zvýšila chudoba bělošské menšiny Politika Black Economic Empowerment (BEE) Politika BEE je novodobým protipólem politiky apartheidu. Jejím cílem je ekonomicky posilovat černošské obyvatelstvo, které bylo dříve znevýhodňováno. Tento politický pokus podporovat růst ekonomického vlivu obyvatel černé pleti v Jižní Africe vstoupil v platnost v roce 2003 podepsáním velice široce pojatého zákona, tzv. Broad-based Black Economic Empowerment Bill. Ten přikazuje státním i soukromým společnostem, aby ve struktuře podniku zohledňovaly demografickou realitu země, tedy 80 % černošského obyvatelstva, 10 % bělochů, zbytek míšenci a Asiaté. 1.4 Politický systém Státní správa je třístupňová centrální vláda, provinční vlády a místní orgány. Jak již bylo uvedeno výše, Jihoafrická republika se skládá z devíti provincií. Všechny provincie mají vlastního premiéra, vládu a zákonodárný sbor mající členů. Jsou stejně jako místní orgány závislé na centrální vládě, která z 97 % provincie dotuje. Úkolem provincií je podporovat ekonomický rozvoj a příliv turistů a investic do dané lokality. Každá provincie se skládá z několika municipalit. Celkem je v Jihoafrické republice 283 samosprávných územních celků. JAR má dvoukomorový parlament 14, jehož sídlo se nachází v Kapském Městě. Skládá se z Národní rady provincí (54 stálých členů a 36 zvláštních představitelů, jejichž cílem je prosazovat zájmy jednotlivých provincií) a Národního shromáždění ( poslanců zvolených systémem poměrného zastoupení na pětileté období). Poslední volby proběhly v první polovině roku Vyhrál Africký národní kongres, který získal 65,8 % hlasů. V současné době má v Národním shromáždění 264 křesel ze 400 možných. Největší opoziční strana, Demokratická aliance (DA), získala pouze 16,66 % hlasů a v Národním shromáždění obsazuje pouhých 67 křesel. Dalších Cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Apartheid. Dostupné z WWW: < 14 Parliament of the Republic of South Africa. [online] [cit ]. Parliament of South Africa. Dostupné z WWW: < 11

18 politických stran není až tak významných. Jejich zastoupení v Národním shromáždění činí dohromady 69 křesel. 15 Vláda sídlící v Pretorii se skládá z prezidenta, viceprezidenta a 35 ministrů. Prezidenta volí ze svých členů parlament. Současným prezidentem je od 6. května 2009 Jacob Zuma. Prezident je vždy volen na pětileté funkční období a stejně jako u nás nemůže být zvolen na více než dvě po sobě jdoucí období. Aktuální složení vlády uvádím v příloze 2 na konci práce Zahraničně-politická orientace 17 Zahraniční vztahy Jihoafrické republiky se vyvíjely velice dlouho. Původně byla země pod nadvládou Velké Británie, potom se značně izolovala od mezinárodního dění v období apartheidu a nyní hraje klíčovou roli nejen v regionu jižní Afriky, ale i na celém kontinentu. Vstoupila do všech významných mezinárodních organizací, je členem celé řady regionálních institucí a snaží se rozvíjet dobré vztahy se všemi státy světa. JAR má také stabilizační vliv v regionu jižní Afriky. V minulosti se angažovala na urovnání některých oblastních konfliktů, například v Burundi, Konžské demokratické republice, Lesothu a Pobřeží Slonoviny. Jihoafrická republika je členem těchto mezinárodních organizací a regionálních uskupení: OSN a její agentury (UNCTAD, UNESCO apod.) Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) Mezinárodní měnový fond (IMF) Britské společenství národů (Commonwealth) Světová obchodní organizace (WTO) - zakládající člen Světová celní organizace (WCO) Hnutí nezúčastněných (NAM) Africká unie (AU), která byla vyhlášena během summitu OAJ v Durbanu roku South Africa at a glance South Africa: Editors Inc, s. ISBN South Africa Government. [online] [cit ]. About Government. Dostupné z WWW: < 17 Ministerstvo zahraničních věcí. [online] [cit ]. Zahraničně-politická orientace JAR. Dostupné z WWW: < 12

19 Africká rozvojová banka (ADB) Nové partnerství pro africký rozvoj (NEPAD) Jihoafrická celní unie (SACU) Společná měnová oblast (CMU) Jihoafrické společenství rozvoje (SADC) Asociace pro regionální spolupráci zemí lemujících Indický oceán (IOR-ARC) Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách: Marakešská dohoda o založení WTO z a další dohody v rámci WTO Mnohostranná měnová dohoda z (JAR, Lesotho, Svazijsko a Namibie) - smluvní úprava vztahů v rámci Společné měnové oblasti CMU Smlouva o založení SADC (14 členských zemí), JAR přistoupila až v roce 1994 SADC obchodní protokol z předpokládá sjednání Dohody o volném obchodu Dohoda o volném obchodu (v rámci SADC) - vstoupila v platnost (pouze 11 členských zemí SADC - Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibie, JAR, Svazijsko, Tanzanie, Zambie a Zimbabwe, neúčastní se Angola, Demokratická republika Kongo a Seychely) Dohoda z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP (Afrika, Karibik a Pacifik) z ; JAR je pouze členem s výhradami, je vyloučena z rozhodovacího procesu a netýkají se jí ustanovení o ekonomické a obchodní spolupráci Konvence o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy fauny a flory (CITES) Dohoda o Mnohostranné investiční garanční agentuře (MIGA) - v rámci MMF S Českou republikou má Jižní Afrika uzavřeny tyto regionální dohody: Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (podepsáno , vstoupilo v platnost ) Dohoda o letecké dopravě (podepsaná , vstoupila v platnost ) 13

20 Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu (mezirezortní dohoda podepsaná v březnu 1995 a platná od data podpisu) Smlouva o zamezení dvojího zdanění (podepsaná v roce 1995, vstoupila v platnost ) Smlouva o ochraně investic (podepsaná v roce 1998, vstoupila v platnost ) Smlouva o spolupráci mezi ministerstvy obrany ČR a JAR (mezirezortní dohoda podepsána v roce l999 a platná od data podpisu) Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách (vstoupila v platnost ) Mezivládní dohoda o ekonomické spolupráci (podepsaná při příležitosti státní návštěvy prezidenta ČR v JAR ) 1.6 Ekonomická situace Jihoafrická republika je země demokratická s transparentními podmínkami pro podnikání a volným trhem, který je otevřený zahraničním investicím a importu. Její otevřenost souvisí s pohnutou historií spojenou s postupným osídlováním země mnoha národy. Dnes patří Jihoafrická republika mezi etnicky nejrozmanitější státy světa. Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, je Jihoafrická republika (následována Egyptem) největší ekonomikou afrického kontinentu. Často se můžeme setkat s označením, že je to motor afrického kontinentu. HDP Jihoafrické republiky neustále roste (graf viz příloha č. 3). V roce 2009 činila velikost HDP 2474 miliard ZAR, o rok dříve 2304 ZAR. 18 Jihoafrická republika má výrazný vliv na další vývoj zemí v tomto regionu. Její vliv se projevuje mnoha způsoby, např. mezinárodním obchodem, investicemi (JAR je největším investorem v Africe), transferem technologií. SB a MMF odhadují, že ekonomický růst v JAR má pozitivní dopad na růst v dalších afrických zemích. Každý růst jihoafrické ekonomiky o 1 % se odráží v ekonomickém růstu zbytku subsaharské Afriky o 0,5 0,75 %. 19 I když by se na první pohled mohlo zdát, že se JAR nepotýká s většími ekonomickými problémy, 18 South Africa at a glance South Africa: Editors Inc, s. ISBN [online] [cit ]. Ekonomická charakteristika země Jihoafrická republika. Dostupné z WWW: < 14

21 není tomu tak. Asi 40 % obyvatel Jižní Afriky (asi 20 milionů obyvatel) žije pod hranicí chudoby, tedy s příjmem menším než jeden dolar na den. Tito lidé žijí v chatrčích ve slumech a nezaměstnanost v těchto lokalitách přesahuje i 80 %. Země se potýká s mnoha problémy, které začaly gradovat po pádu apartheidu, ale i přesto patří mezi nejvyspělejší země afrického kontinentu. Má dobře vyvinutý obchod se službami a je již dlouho industrializovaná. Na dobré úrovni je i infrastruktura. Po pádu apartheidu se zhoršila bezpečnostní situace bělochů. To má za následek masivní odchod bělochů ze země a také brzdění rozvoje cestovního ruchu. Chybí kvalifikovaná pracovní síla. Propadl se i index lidského rozvoje HDI. 20 Země se potýká s mnoha závažnými nemocemi. Velikou hrozbou pro zemi je šíření AIDS. Kromě kriminality a AIDS je dalším problémem Jižní Afriky v současnosti vysoká míra nezaměstnanosti. V posledním čtvrtletí roku 2009 vyskočila až na 24,3 %. Meziročně tedy vzrostla o 2,4 procentní body. 21 V minulém roce vstoupila země poprvé po 17 letech do recese. Na jaře minulého roku to oznámil guvernér Jihoafrické rezervní banky, Tito Mboweni. Tuto situaci dobře vystihuje fakt, že v roce 2009 činil růst HDP jen 1,2 %. V porovnání s rokem 2008 je to propad o 1,9 procentního bodu. 22 Podle Jihoafrické obchodní a průmyslové komory klesla podnikatelská důvěra od roku 2007 o téměř dvacet procent. Časopis Economist dokonce označil Jihoafrickou republiku v současné době za nejrizikovější rozvojový trh na světě. 23 Alespoň částečně má tuto nepříznivou situaci vylepšit fakt, že letos hostí Jihoafrická republika světový šampionát ve fotbale, na který vynaložila jihoafrická vláda v přepočtu 51,5 miliard amerických dolarů. Kvůli tomuto šampionátu se vylepšuje infrastruktura, staví se nové stadiony a investuje se do služeb. Počítá se také se zvýšením cestovního ruchu, který by mohl opětovně nastartovat jihoafrickou ekonomiku. Cestovní ruch patří mezi důležitá odvětví v Jižní Africe. V roce 2009 tvořily příjmy z turismu asi 8 % HDP země. 24 V minulém roce došlo i k poklesu míry inflace. Ta byla v prosinci roku ,3 % (měřená CPI). Při porovnání se stejným obdobím minulého roku je to pokles 20 HDI = Human Development Index je index vyjadřující kvalitu života za pomoci porovnání údajů o chudobě, gramotnosti, vzdělání, střední délky života, porodnosti a dalších faktorů, který vypracovává Organizace spojených národů (OSN) [online] [cit ]. Quarterly Labour Force Survey. Dostupné z WWW: < 22 South Africa at a glance South Africa : Editors Inc, s. ISBN URBAN, Tomáš. Ekonom.idnes.cz [online] [cit ]. Africký tygr ztrácí dech. Dostupné z WWW: < 24 South Africa at a glance South Africa : Editors Inc, s. ISBN

22 o 3,2 procentní body. Nejvyšší míra inflace za poslední dva roky byla v srpnu 2008 (13,7 %). Od té doby až na menší výjimky soustavně klesá (graf viz příloha č. 4) Duální ekonomika Při studiu jihoafrické ekonomiky nesmíme zapomenout na pojem duální ekonomika. Znamená to, že je zde veliký rozdíl mezi základní ekonomikou, která vykazuje značný růst, a druhou ekonomikou. Druhá ekonomika je představována nezaměstnaným černošským obyvatelstvem žijícím ve veliké chudobě. Tito lidé žijí z darů vládních a nevládních institucí, případně z převodů od rodinných příslušníků zaměstnaných v tzv. základní ekonomice. V současné době klade vláda veliký důraz především na rozvoj této druhé ekonomiky a využívá k tomu celé řady rozvojových programů. Například v roce 2003 vznikla iniciativa AsgiSA ( Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa - Iniciativa urychleného a sdíleného růstu pro Jižní Afriku), která vyžaduje Accelerate (urychlit) tempo růstu HDP v těchto oblastech a vytvořit Shared (sdílenou) ekonomiku prostřednictvím různých intervencí právě do druhé ekonomiky. Tato iniciativa by měla zvýšit růst a hlavně zmenšit chudobu a nezaměstnanost černošského obyvatelstva v těchto oblastech. Stanovuje v rámci investičních strategií tři prioritní sektory turistický ruch, outsourcing a off-shoring podnikatelských procesů a výrobu biopaliv. Dalšími rozvojovými sektory jsou zemědělství a pozemková reforma, výroba chemikálií, rozvoj kinematografie, zpracování nerostných surovin a lesnictví. Jedním z největších problémů bránící této iniciativě je nedostatek kvalifikované pracovní síly právě v této druhé ekonomice. Proto v roce 2006 vznikla další iniciativa, JIPSA ( Joint Initiative on Priority Skills Acquisition - Společná iniciativa při získávání prioritních kvalifikací), která se snaží o lepší vzdělanost a kvalifikaci černošského obyvatelstva Odvětví jihoafrického hospodářství V prvopočátku existence jihoafrického hospodářství dominovalo zemědělství. V 19. století byly objeveny v JAR naleziště zlata a diamantů a země se začala specializovat na těžbu surovin, která hraje stěžejní roli v jihoafrické ekonomice dodnes. Země mé většinu významných surovin, ale například ropu musí dovážet 25 [online] [cit ]. South Africa Inflation rate. Dostupné z WWW: < 16

23 z Íránu, Saudské Arábie a Nigérie. I když jsou těžební průmysl a zemědělství pro jihoafrickou ekonomiku stále významné, tvoří dohromady v současné době pouhých 11,5 % HDP. Největší podíl na tvorbě HDP má ze všech sektorů terciér tvořící 64,9 % HDP. Na druhém místě je sekundární sektor s 23,6 %, na třetím místě primární sektor s 11,5 %. Pro větší názornost jsou data shrnuta v následujícím grafu. 26 Graf 1 Podíl jednotlivých sektorů na HDP Primér 11,50% Sekundér 23,60% Terciér 64,90% Zdroj: vlastní zpracování autora Když bychom analyzovali proporce hospodářských aktivit v jednotlivých sektorech jihoafrické ekonomiky, došli bychom k závěru, že nejdominantnější aktivitou jsou obchodní a finanční služby tvořící přes 22 % HDP. Druhou nejvýznamnější aktivitou je průmyslová výroba (18,2 % HDP). Graf 2 Podíl jednotlivých odvětví na HDP 27 Státní služby Osobní služby Zemědělství 22,10% 8,80% 13,40% 2,90% 2,30% 14,70% 6% 3,20% 8,40% 18,20% Těžba surovin Průmyslová výroba Elekřina, plyn a voda Stavitelství Obchod, velko- a maloobchod Doprava, komunikace Finance, obchodní služby Zdroj: vlastní zpracování autora 26 ww.statssa.gov.za [online] [cit ]. Statistical release. Dostupné z WWW: < 27 South African Reserve Bank. [online] [cit ]. Economic and Financial Data for South Africa. Dostupné z WWW: < 17

24 Z výše uvedeného grafu je patrné, že těžba surovin tvoří 8,4 % HDP jihoafrické ekonomiky a je dominantním odvětvím primárního sektoru (zemědělství tvoří jen 3,2 % HDP). Těžební průmysl je velice důležité odvětví pro JAR. Původně byla Jihoafrická republika největším producentem zlata na světě, v současné době zde ale těžba zlata klesá. V roce 2007 ji předehnala Čína, nyní zaujímá v produkci zlata druhé místo. Předpokládá se, že se postupně posune až na 4. místo za Spojené státy americké a Austrálii. Stále ale zůstává největším producentem platiny, vanadu a hliníku. Ve značné míře jsou zde zastoupena i ložiska niklu, železné rudy a mědi. Je to pátý největší producent diamantů na světě. Výkonnost ekonomiky Jihoafrické republiky je do značné míry určována vývojem cen na komoditních trzích 28, stejně tak jako inflace, kurz randu a obchodní bilance Jihoafrické republiky. Vývozní ceny mnoha kovů reagují na finanční krizi velmi výrazně, a tím je ovlivněna i ekonomika těžebních velmocí. Jako takový příklad je možné uvést platinu. Cena za jednu unci platiny se před krizí pohybovala kolem 2000 amerických dolarů, v době krize klesla cena o 50 %, tedy na 1000 dolarů za jednu unci. 29 Těžba uhlí v JAR neustále roste. Důvodem je značná poptávka po této surovině hlavně z Číny a jiných východních zemí. Uvažuje se, že by měly zásoby uhlí v JAR vydržet ještě více než 150 let. Těžba této suroviny je nezbytná i pro jihoafrické elektrárny, které jsou ze 75 % závislé na dodávce uhlí. Země má největší tepelné elektrárny na světě (v Transvaalu). Kromě tepelných elektráren, které vytvářejí 92 % 30 elektrické energie, má JAR jednu jadernou elektrárnu v Koebergu, dvě plynové elektrárny, dvě konvenční vodní elektrárny a dvě přečerpávací vodní elektrárny. Dodavatelem 95 % elektrické energie v JAR je státem vlastněná společnost Eskom. Jihoafrická republika se ale od roku 2007 potýká s výpadky proudu. Důvodem jsou jednak zastaralé elektrárny a zařízení s nimi související, ale i rok od roku vyšší spotřeba elektrické energie. Proto je nutné modernizovat stávající síť elektráren a také rozšířit jejich počet. Dalším odvětvím ekonomiky, o kterém bych se ráda zmínila, je zemědělství. Jeho podíl na tvorbě HDP byl v minulosti značný, ale v současné době výrazně klesá 28 Komoditní trhy umožňují nákup a prodej komodit, kterými mohou být např. měď, zlato, stříbro, platina, pšenice. 29 South Africa at a glance South Africa : Editors Inc, s. ISBN Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. [online] [cit ]. Ekonomická charakteristika země. Dostupné z WWW: < a_zeme.html>. 18

25 ve prospěch terciárního sektoru. Nyní tvoří podíl zemědělství na HDP Jihoafrické republiky jen 3,2 %. I když přispívá k HDP jen málo, jedná se o jedno z nejdůležitějších odvětví, které zaměstnává přes jeden milion lidí. Následující graf znázorňuje proporci využití půdy v Jižní Africe. Z grafu je patrné, že je zde necelých 80 % půdy využíváno v zemědělství, ale jen 13,7 % z toho je orná půda. Zbytek slouží pro účely pastevectví. Graf 3 Využití půdy 31 Ochrana přírody; 5,60% Nespecifikováno; 10,90% Orná půda; 13,70% Pastviny; 68,60% Lesnictví; 1,20% Zdroj: vlastní zpracování autora Zemědělství má v JAR jako důsledek apartheidu dvě složky vyspělé bělošské farmy a zaostalá hospodářství černošských obyvatel. Bílí farmáři vlastní většinu kvalitní půdy. Vláda se proto snaží o změnu prostřednictvím pozemkové reformy. Hlavními cíli této reformy je redistribuce zemědělské půdy tak, aby jí mělo černošské obyvatelstvo alespoň 30 % do roku , a restituce půdy, tedy navrácení půdy černošskému obyvatelstvu, které ji pozbylo během rasistických diskriminačních praktik realizovaných od roku Jihoafrická republika má i navzdory svým problémům nejmodernější zemědělství z celého kontinentu. Je soběstačná v produkci všech základních plodin. Živočišná výroba tvoří téměř 50 % zemědělské výroby, asi 25 % tvoří pěstování obilovin a zbytek potom ovoce a zeleniny. Pro pěstování zemědělských plodin se využívá východ a jihozápad země. Chov dobytka dominuje na západě a severu. Kolem města Karoo se chovají ovce. JAR je významným vývozcem mnoha zemědělských 31 Department of Agriculture South Africa. [online] [cit ]. Abstract of Agricultural Statistics. Dostupné z WWW: < [online] [cit ]. Ekonomická charakteristika země Jihoafrická republika. Dostupné z WWW: < 19

26 produktů, hlavně ovoce, zeleniny, masa a kukuřice. Protože je zde několik klimatických pásem, pěstují se zde plodiny mírného, tropického i subtropického pásma. Významné plodiny jsou obilniny (zvláště kukuřice), slunečnice, vinná réva, ovoce, zelenina, cukrová třtina, citrusové plody, banány a ananas. Ze živočišných produktů to je především drůbež, vejce, hovězí, vepřové, skopové a pštrosí maso a další produkty ze pštrosů (kůže, peří a vejce). Při výčtu jednotlivých produktů bychom neměli zapomenout na vlnu, jejíž produkce se po určité stagnaci opět obnovuje. Velice významné je i jihoafrické vinařství tvořící 3 % světové produkce. Vína z této země jsou velice kvalitní a mají mezinárodní věhlas. Vinné farmy se nacházejí hlavně v provincii Západní Kapsko. Lesnictví tvoří jen 1,2 % HDP. Jihoafrická republika je ve vývozu dřevoviny a papíru čistým exportérem. Rybářský průmysl je koncentrován v chladných vodách při západním pobřeží a na světové produkci se podílí jen 1 %. JAR má moratorium na lov velryb a zákaz chytání bílých žraloků. Chráněni jsou také tuleni, jejichž počet se v Jižní Africe odhaduje na dva miliony. 33 Sekundární sektor (zpracovatelský průmysl, voda, elektřina, plyn, stavebnictví) tvoří téměř čtvrtinu HDP Jihoafrické republiky (23,6 %). Zpracovatelský průmysl má na tvorbě HDP v tomto sektoru největší podíl 18,2 % a je to druhý největší zaměstnavatel v zemi, hned po obchodě. 34 Mezi nejvýznamnější odvětví průmyslu patří průmysl oceli a zpracování kovů, chemický, petrochemický a potravinářský průmysl. Nejrychleji se rozvíjejícím průmyslem je v posledních letech automobilový průmysl, který vyrábí dopravní prostředky nejen pro domácí trh, ale i pro export. K tomuto stavu dopomohl i jihoafrický proexportní vládní program MIDP (Motor Industry Development Program). Umožňuje bezcelní dovoz automobilových součástek a komponentů ve stejné hodnotě, jako činí objem vývozu montovaných automobilů nebo náhradních dílů. Toto opatření přivedlo spoustu zahraničních investorů do JAR, například Daimler-Chrysler, BMW, Fiat, VW, Toyota, Nissan, Iveco. V posledních letech roste význam průmyslu ITC (informačních a telekomunikačních technologií), dřevozpracujícího a papírenského průmyslu. Naopak klesá význam textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu, převážně kvůli levným dovozům z Číny. 33 South Africa at a glance South Africa : Editors Inc, s. ISBN SouthAfrica.info [online] [cit ]. Manufacturing in South Africa. Dostupné z WWW: < 20

27 Terciární sektor (sektor služeb) je velice silný (64,9 % HDP). Nejvýznamnějším odvětvím Jihoafrické republiky, co se týče podílu na tvorbě HDP, jsou finanční a bankovní služby (22,1 % HDP), jejichž podíl má tendenci se neustále navyšovat. Dále jsou tradičně silné vládní služby (14,7 % HDP) a obchod (13,4 % HDP). Cestovní ruch tvoří 8,3 HDP. 35 Je do jisté míry ovlivňován zvýšenou kriminalitou, avšak je snahou vládních institucí zlepšit image Jihoafrické republiky ve světě. Turisté se při návštěvě této země soustřeďují hlavně na oblast Kapského Města a okolí, národní parky (především Krugerův) a také na východní pobřeží země (Durban, Port Elizabeth). V následujícím grafu je znázorněn počet turistů přijíždějících do Jihoafrické republiky od roku 1997 do roku Graf 4 Počet návštěvníků JAR v milionech 12 Počet návštěvníků JAR v milionech ,17 5,9 6,02 6 5,91 6,55 6,64 6,82 7,52 8,51 8,51 9, Rok Zdroj: vlastní zpracování autora Z grafu je patrné, že počet turistů přijíždějících do Jihoafrické republiky rok od roku stoupá. V roce 2008 byl počet zahraničních turistů v JAR 9,73 milionů, což je v porovnání s rokem 2007 nárůst o 1,22 milionu. 35 URBAN, Tomáš. Ekonom.idnes.cz [online] [cit ]. Africký tygr ztrácí dech. Dostupné z WWW: < [online] [cit ]. Tourism Dostupné z WWW: < 21

28 2 Zahraniční obchod JAR V této kapitole se budu věnovat zahraničnímu obchodu Jihoafrické republiky. Jsou zde uvedeny informace o struktuře jihoafrického dovozu a vývozu, hlavních obchodních partnerech země a také o tom, jak země obchoduje s Českou republikou. Jihoafrický trh má specifické postavení na africkém kontinentu. V porovnání s ostatními africkými trhy je velmi vyspělý a také soběstačný. Pro bližší pochopení současné situace zahraničního obchodu JAR je nutné se vrátit do minulosti. Již v předchozí kapitole bylo uvedeno, že byla v Jižní Africe do roku 1994 praktikována politika apartheidu. Tento režim opovrhovalo mnoho zemí tehdejšího světa, v čele s Organizací spojených národů. Nakonec byly proti této africké zemi prosazeny různé kulturní a sportovní bojkoty 37, ale i zbrojní a ekonomická embarga. Tato situace donutila Jihoafrickou republiku stát se soběstačnou a vyrábět i ty výrobky, které byly předtím dováženy. Po prvních demokratických volbách v Jižní Africe roku 1994 se obchodní vztahy s ostatními zeměmi začaly opět postupně uvolňovat. Nyní je jihoafrická ekonomika zcela otevřená. Zahraniční obchod se na HDP podílí asi 50 % a do budoucna se předpokládá růst tohoto podílu. Jižní Afrika byla zakládajícím členem Světové obchodní organizace (WTO), která je od roku 1995 nástupcem Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT). Jejím úkolem je liberalizovat mezinárodní obchod odbouráváním obchodních bariér. Kvůli členství Jihoafrické republiky v této organizaci se podařilo snížit její tarifní a netarifní překážky obchodu, což dělá Jižní Afriku zemí více konkurenceschopnou. Je také členem mnoha regionálních uskupení a má podepsané bilaterální dohody s mnoha státy světa. Země se již od roku 2004 potýká s deficitem obchodní bilance, a to hlavně kvůli zvyšování kurzu randu vůči hlavním měnám a poklesu globální poptávky. V roce 2009 byly celkové importy do JAR ve výši 541,52 miliard ZAR a celkové exporty z JAR jen 513,87 miliard ZAR. Opět vznikl deficit obchodní bilance, tentokrát v hodnotě 27,65 miliard ZAR. 38 Ministerstvo průmyslu a obchodu JAR provádí mnoho aktivit na podporu jihoafrického obchodu a přílivu investic. Velice důležité je pořádání výstav a veletrhů. 37 Jižní Afrika byla vyloučena nejen z olympijského hnutí, ale i většiny nejdůležitějších mistrovství světa. V roce 1985 byla přijata Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu. 38 South African Revenue Service. [online] [cit ]. Detailed Bilateral Trade Data by Country. Dostupné z WWW: < 22

29 Mezi ty nejdůležitější patří Heavy weight expo (nákladní automobily, stavební a zemědělská technika), Saitex (spotřební zboží), Electra mining Africa (zařízení pro důlní průmysl, rozvod elektřiny, osvětlení), Interbuild Africa, Plumbdrain Africa, Woodproafrica a Aircon-vent Africa. Neméně významné je publikování článků v odborných časopisech. Ještě než začnu s analýzou zahraničního obchodu Jihoafrické republiky, chtěla bych upozornit na fakt, že se často výrazně odlišují evropské a jihoafrické statistiky. Je to způsobeno tím, že statistiky v JAR zdaleka nedosahují evropských standardů a mnohdy jsou také využívány jiné metody. Pro větší přehlednost a jednotnost práce jsem se rozhodla analyzovat data na základě statistik Mezinárodního obchodního střediska (ITC International Trade Centre). Tato mezinárodní organizace vznikla v roce 1964, aby podporovala obchod rozvojových zemí a zemí s tranzitními ekonomikami. Její činnost je zajišťována pomocí Světové obchodní organizace (WTO) a Konference OSN pro obnovu a rozvoj (UNCTAD). 2.1 Jihoafrický export Na základě údajů ITC činil jihoafrický export v roce ,96 miliard USD. V porovnání s rokem 2007 je to nárůst zhruba o 10 miliard USD. Hodnota jihoafrického exportu rok od roku roste. Tento rostoucí trend znázorňuje graf č Graf 5 Vývoj jihoafrických exportů mezi léty miliardy USD ,96 64,026 52,6 46,99 40, rok Zdroj: vlastní zpracování autora 39 International Trade Centre. [online] [cit ]. Trade Competitiveness Map. Dostupné z WWW: < 23

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jitka Smetanová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahů Obor: Mezinárodní obchod Hospodářská spolupráce

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská 36 110 00 Praha 1 www.gpjp.cz/projekty/soucasny-svet

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

Jihoafrická republika

Jihoafrická republika Jihoafrická republika Situace a příležitosti Mezinárodní strojírenský veletrh Brno Ing. Vladimír Jeništa 16. 9. 2015 www.czechtrade.cz Srovnání JAR x ČR Rozloha: Jižní Afrika - 1 219 090 km 2 (15x) Česká

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Žáky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

3. Ceny v mezinárodním (světovém) obchodě

3. Ceny v mezinárodním (světovém) obchodě 3. Ceny v mezinárodním (světovém) obchodě 1.1. Globální tendence V mezinárodním obchodě jsou ceny v neustálém pohybu (Graf 3-A). Mírný poválečný růst cen byl přerušen v 7. letech minulého století dvěma

Více

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH Makrodata v ČR zveřejněná v květnu: HDP za 1.čtvrtletí 2009 klesl meziročně o 3,4% (očekával se pokles pouze o 1,8%) Průmyslová produkce se v březnu

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny investiční celky, např. cukrovary. Značného objemu ve vývozu investičních celků do

Více

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik.

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik. 1 HDP, HNP 1. února 2011 12:38 HDP (GDP) = hrubý domácí produkt o Celková peněžní hodnota zboží a služeb vytvořená za dané období (rok) na určitém území bez ohledu na původ obchodu o Nejsou zahrnuty např.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 30. července 2010 Česká republika Může koruna dál porážet polský zlotý? 2 Výhled na týden ČNB sazby nezmění, ale zmíní korunu jako protiinflační faktor 4 Česká koruna se

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Ceuta Atlas. Káhira Suez. Asuánská přehrada. Súdán. pirátství. Serengeti Ngoro Ngoro Kilimanžáro. Zambezi. Madagaskar.

Ceuta Atlas. Káhira Suez. Asuánská přehrada. Súdán. pirátství. Serengeti Ngoro Ngoro Kilimanžáro. Zambezi. Madagaskar. Ceuta Atlas Káhira Suez Asuánská přehrada Súdán pirátství Serengeti Ngoro Ngoro Kilimanžáro Zambezi Madagaskar Kapské Město Atlas je pohoří v severozápadní Africe táhnoucí se v délce 2 400 km přes Maroko,

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 17. květnu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012

Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_15_CINA Čína Předmět: Zeměpis Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací cíle: Rozvíjené

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Uralský federální okruh (UrFO)

Uralský federální okruh (UrFO) Uralský federální okruh (UrFO) 13.května 2000 byl příkazem prezidenta RF založen UrFO V UrFO se nachází 4 oblasti (Sverdlovská, Čeljabinská, Kurganská a Ťjumenská oblast) a dva autonomní okruhy (Chanty-Mansijskij

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

MS ve fotbale 2010 z hlediska cestovního ruchu. FIFA World Cup 2010 in Terms of Tourism BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MS ve fotbale 2010 z hlediska cestovního ruchu. FIFA World Cup 2010 in Terms of Tourism BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra společenských věd ve sportu MS ve fotbale 2010 z hlediska cestovního ruchu FIFA World Cup 2010 in Terms of Tourism BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí práce:

Více

Dopravní síť v Africe. Jakub Kredvík Gustav Novotný

Dopravní síť v Africe. Jakub Kredvík Gustav Novotný Dopravní síť v Africe Jakub Kredvík Gustav Novotný Osnova Historie Pozemní doprava Kolejová doprava Letecká doprava Lodní doprava Pirátství Levné vlajky Shrnutí Historie dopravy v Africe Koloniální éra

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 212 10. funkční období 212 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Trhy rychle postavily novou vládu v Maďarsku do latě. Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2. Maďarsko.

Trhy rychle postavily novou vládu v Maďarsku do latě. Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2. Maďarsko. www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 11. června 2010 Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2 Maďarsko Nová maďarská vláda vyhlašuje úsporný program 3 Výhled na týden Běžný účet platební bilance

Více

Polsko pádí vpřed s nebezpečně vysokými schodky

Polsko pádí vpřed s nebezpečně vysokými schodky www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 23. července 2010 Česká republika Auta táhnou ekonomiku vzhůru, ale jak dlouho ještě? 2 Polsko pádí vpřed s nebezpečně vysokými schodky Dnes Změna 7 dní Další týden Další

Více

Souhrnná teritoriální informace Jihoafrická republika

Souhrnná teritoriální informace Jihoafrická republika Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii ke dni 01.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA Výrazná tvorba nových pracovních míst Čeká se růst ekonomiky 2,5% v 2016 Dle FEDu: rizika z Číny na ekonomiku

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Studijní opora. 14. Kapitola. Otevřená ekonomika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 14. Kapitola. Otevřená ekonomika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 14. Kapitola Otevřená ekonomika Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0811 VY_32_INOVACE_63_04

CZ.1.07/1.5.00/34.0811 VY_32_INOVACE_63_04 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_63_04 Severní Evropa

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 20. květnu 2005 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: - 1-1 Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: Průmyslová produkce za červen rostla o 8,1% y/y Maloobchodní tržby za červen vzrostly o 8,2% y/y Nezaměstnanost v červenci stagnovala na úrovni 7,4% Inflace

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Ivana MANDYSOVÁ Univerzita Pardubice ivana.mandysova@upce.cz Abstrakt Podniky a podnikatelé jsou hlavním

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

Credendo Group otevírá pojištění pohledávek do Íránu

Credendo Group otevírá pojištění pohledávek do Íránu Credendo Group otevírá pojištění pohledávek do Íránu Uvolnění sankcí spojených s nukleárním programem povede k rychlému oživení íránské ekonomiky. Vyplývá to z lednové analýzy skupiny Credendo Group, která

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vývoj inflace a její vliv na domácnosti v ČR

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vývoj inflace a její vliv na domácnosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vývoj inflace a její vliv na domácnosti v ČR The development of inflation and its effect on households in Czech Republic. Lucie Burešová

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Sojové boby long. Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu. Únor 2003

Sojové boby long. Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu. Únor 2003 Sojové boby long Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu Únor 2003 1 Sojové boby na vzestup Trh sojových bobů se nacházel v dlouhodobém sestupném trendu. Podle všech ukazatelů utvořil na začátku minulého

Více

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013 Tisková zpráva 22. července 2013, 0:00 Spíše zamračeno... 22. července 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Podniková komunikace T +49 (0) 911 395 2745 F +49 (0)

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

PRACOVNÍ LIST K VÝUCE PROBLEMATIKY ZEMÍ BRICS

PRACOVNÍ LIST K VÝUCE PROBLEMATIKY ZEMÍ BRICS 1. část integrace a mezinárodní uskupení ve světě Vyjmenujte stádia ekonomické integrace od nejnižší po nejvyšší úroveň. 1) oblast volného obchodu 2) celní unie 3) společný trh 4) vnitřní trh 5) hospodářská

Více

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita Geografie průmyslu Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 16. 4. 2007 Poslední aktualizace: 29. 4. 2013 Obsah přednášky

Více

Evropská strategie Raw Materials Initiative

Evropská strategie Raw Materials Initiative Evropská strategie Raw Materials Initiative Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní technická knihovna, 10.12.2012 Specifika

Více

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY 13. 5. 2013 INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY Úvod Ceny dovozu ovlivňují každou ekonomiku, ale jejich význam roste s její otevřeností. Otevřenost České republiky měřená pomocí dovozu na

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

AUD long Nákup australského dolaru Petr Čermák, analytik Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 11.3.2008

AUD long Nákup australského dolaru Petr Čermák, analytik Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 11.3.2008 AUD long Nákup australského dolaru Petr Čermák, analytik Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 11.3.2008 Shrnutí Devizoví obchodníci z různých zemí světa se v posledních měsících doslova spojili

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v ruce s akciovými Chladné poèasí žene ceny obilovin

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

Společná zemědělská politika Oldřich Dědek

Společná zemědělská politika Oldřich Dědek Společná zemědělská politika Oldřich Dědek Evropská ekonomická integrace Institut ekonomických studií FSV UK Osnova přednášky Vznik Společné zemědělské politiky (Common Agricultural Policy, CAP) Intervenční

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

1 8 bodů. 2 10 bodů. Celkem 30 bodů

1 8 bodů. 2 10 bodů. Celkem 30 bodů Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.) 1 8 bodů Česká cestovní

Více

5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem

5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem 5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem 5.1 Zbožová struktura vývozu do Německa podle tříd 1 Růst vývozu do Německa zaznamenaly v letech 25 až 211 všechny třídy (tabulky 15 a 16). Nadprůměrný

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2015 I. SHRNUTÍ 2 Březnového šetření se zúčastnilo dvanáct domácích a jeden zahraniční

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více