SOUHRNNÁ ZPRÁVA izolační zeleň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÁ ZPRÁVA izolační zeleň"

Transkript

1 Investor: Vypracoval: ÚMČ Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 Ing. Ivan Tatai Místo stavby: Datum vypracování: Obchodní náměstí, Praha 4 - Modřany srpen 2011 Stavba: Stupeň: Central park na Obchodním náměstí severní část - Výkres: Číslo výkresu: SOUHRNNÁ ZPRÁVA izolační zeleň SO A

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 3 2 ÚKOL PROJEKTU 3 3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 3 4 MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 3 5 SOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY 4 6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY HISTORIE MĚSTA PŘÍRODNÍ PODMÍNKY SOUČASNÝ STAV NAVRŢENÉ ÚPRAVY 7 7 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ČSN) 8 8 NÁVRH JEDNOTLIVÝCH PRACÍ PŘÍPRAVA PLOCH PRO VÝSADBU DODAVATELEM STAVBY PŘÍPRAVA PLOCH PRO VÝSADBU DODAVATELEM SADOVÝCH ÚPRAV TECHNOLOGIE VÝSADBY ROSTLINNÉHO MATERIÁLU Terénní úpravy Postup sázení Hloubka výsadby Zpětný řez nadzemních částí rostlin Výsadba stromů Výsadba keřů Založení trávníku OŠETŘOVÁNÍ A PRAVIDELNÁ ÚDRŢBA ROSTLIN V DOBĚ ZÁRUKY PŘEHLED POUŢITÝCH ZDROJŮ PŘÍLOHY Stromy Keře Půdopokryvné rostliny 21

3 1 Identifikační údaje stavby Název stavby: Central park na Obchodním náměstí severní část Místo stavby: Praha 12 Investor: Městská část Praha 12 Písková 830/ Praha 4 Modřany IČO: DIČ: CZ Zpracovatel PD: Ing. Ivan Tatai Sokolská Zlaté Hory Tel.: , Stupeň: - 2 Úkol projektu Cílem sadových úprav v prostoru vyčleněném ulicemi Komořanská, U Kina a Generála Šišky v Praze 12, v místě nazývaném jako Obchodní náměstí, je vytvoření vhodně upraveného prostředí, svým charakterem plnící zejména funkci izolační, tj. oddělující blízkou obytnou zástavbu od frekventované komunikace Generála Šišky a současně umoţňující rekreaci a odpočinek nejen místním obyvatelům, ale i procházejícím návštěvníkům. 3 Přehled výchozích podkladů zadání fotodokumentace a průzkum stávajícího stavu na místě samém informace zveřejněné na internetových stránkách Městské části Praha 12 informace zveřejněné na internetových stránkách Hlavního města Prahy předcházející projektová dokumentace Central park na Obchodním náměstí jiţní část. 4 Majetkoprávní vztahy Navrhované sadové úpravy směřující k revitalizaci veřejného prostranství,,central park na Obchodním náměstí severní část, budou provedeny na parcelách katastru nemovitostí č. 167/2, 171/1, 172/3 v k.ú. Modřany , ve vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, Staré město, ,

4 se správou svěřenou Městské části Praha 12 a dále na parcelách katastru nemovitostí č. 173, 4097/3 v k.ú. Modřany , ve vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré město, Údaje jsou převzaty z KN, informací o parcelách. Parcely jsou zapsané na KÚ pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. 167/2 Výměra 139 m 2. Druh pozemku ostatní plocha. Parcela nespadá do ochrany památkově chráněného území. Parcela nemá uvedenou BPEJ. Parcela se nachází na mapovém listu Praha, 8-6/ /1 Výměra 1295 m 2. Druh pozemku ostatní plocha. Parcela nespadá do ochrany památkově chráněného území. Parcela nemá uvedenou BPEJ. Parcela se nachází na mapovém listu Praha, 8-6/ /3 Výměra 108 m 2. Druh pozemku ostatní plocha. Parcela nespadá do ochrany památkově chráněného území. Parcela nemá uvedenou BPEJ. Parcela se nachází na mapovém listu Praha, 8-6/ Výměra 2127 m 2. Druh pozemku ostatní plocha. Parcela nespadá do ochrany památkově chráněného území. Parcela nemá uvedenou BPEJ. Parcela se nachází na mapovém listu Praha, 8-6/ /3 Výměra 1101 m 2. Druh pozemku ostatní plocha, vyuţití ostatní komunikace. Parcela nespadá do ochrany památkově chráněného území. Parcela nemá uvedenou BPEJ. Parcela se nachází na mapovém listu Praha, 8-6/22. 5 Soulad s Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy V Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je řešené území vedeno v Plánu vyuţití ploch jako ZP parky, historické zahrady a hřbitovy. Funkční využití: Parky, zahrady, sady, vinice to vše na rostlém terénu, plochy určené pro pohřbívání, urnové háje, kolumbária, rozptylové louky a plochy určené pro pohřbívání zvířat v domácích chovech. Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, pěší komunikace. Prostory a nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (slouţící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

5 Výjimečně přípustné funkční využití: Dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky, komunikace účelové. Zahradní restaurace, nekryté amfiteátry, hvězdárny, rozhledny, kostely, modlitebny, krematoria a obřadní síně, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, drobná zahradní architektura. Stavby a zařízení pro provoz a údrţbu, ostatní stavby související s vymezeným funkčním vyuţitím. Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m 2 prodejní plochy. Podzemní parkoviště. Výjimečně přípustné umístění podzemního parkoviště bude moţné za předpokladu závazně stanovené parkové kompozice, přijatelné druhové skladby a stanovení mocnosti terénu. Plán vyuţití ploch: ZP parky, historické zahrady a hřbitovy 6 Základní údaje o území 6.1 Širší územní vztahy Revitalizované území,,central park na Obchodním náměstí severní část" se nachází na území městské části Prahy 12. Městská část Praha 12 se rozkládá na jiţním okraji hlavního města Prahy po pravém břehu řeky Vltavy. Území je na severu vymezeno hranicí městské části Praha 4, východně navazuje městská část Libuš, na západě je ohraničeno tokem Vltavy a jiţní vymezení tvoří vnější hranice hlavního města Prahy. Od středu města je vzdálena zhruba 9 km. Nejvyšší bod městské části se nachází v 385 m n.m. a naopak nejniţší bod je v 190 m n.m.

6 6.2 Historie města Městskou část tvoří několik bývalých samostatných obcí, a to Modřany, Komořany, Cholupice, Točná a Kamýk. Největší z nich jsou Modřany, které mají ve znaku homoli cukru. Modřany se roku 1963 staly městem, a v roce 1968 byly přičleněny k hlavnímu městu Praha. Významnou kulturní památkou je kostel Nanebevzetí P. Marie se zvonicí, původně viniční dům, zasazený do terasovité zahrady dřívější vinice, a boţí muka. Původně výlučně zemědělská obec s bohatou historií doznala podstatných změn od 60. let 19. století. Byl zde postaven cukrovar - první závod na rafinérii cukru v Čechách. V dalších letech přibyly strojírny, dřevařské závody, čokoládovna a další výrobní provozy v pobřeţním pásu. 6.3 Přírodní podmínky Z hlediska biogeografického členění se řešené území nachází v Českobrodském bioregionu 1.5. Bioregion zabírá Českobrodskou tabuli, východní část Praţské plošiny a část České kotliny. Reliéf má ráz ploché pahorkatiny. Tvoří ho plošiny na starších sedimentech s pokryvy spraši. Na spraších převládají černozemě, které jiţněji přecházejí do hnědozemí. Převáţná část území leţí dle Quitta v teplé oblasti T2. Celá oblast je vystavena západnímu proudění. V potenciální vegetaci by převládaly černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi - Carpinetum). V původních porostech dominuje dub zimní (Quercus petraea) a habr obecný (Carpinus betulus), s častou příměsí druhu lípy srdčité (Tilia cordata), lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a stanovištně náročnějších dřevin jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides). Ve vyšších nebo inverzních polohách se objevuje buk lesní (Fagus sylvatica) nebo jedle bělokorá (Abies alba). Omezeně by se vyskytovaly bikové nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae - Quercetum petreae/abieti Quercetum). V potrostech dominuje dub zimní (Quercus petraea). Slabší příměs tvoří bříza bílá (Betula pendula), habr obecný (Carpinus betulus), buk lesní (Fagus sylvatica), jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), lípa srdčitá (Tilia cordata), na sušších stanovištích borovice lesní (Pinus sylvestris). Tyto přimísené druhy mohou často i chybět. Nejdůleţitější sloţkou keřového patra jsou zmlazené dřeviny stromového patra., často se objevuje krušina olšová (Frangula alnus), jalovec obecný (Juniperus communis). V nivě řeky Vltavy by se potenciálně vyskytovaly jilmové doubravy (Querco - Ulmetum). Ve zpravidla třípatrových fytocenózách dominuje dub zimní (Quercus robur) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Příměs tvoří jilmy (Ulmus laevis, U. minor), lípa srdčitá (Tilia cordata), ve vlhčí variantě olše lepkavá (Alnus glutinosa). V sušší variantě habr obecný (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre). Druhově bohaté bývá keřové patro uplatňuje se svída krvavá (Cornus sanguinea), střemcha obecná (Prunus padus), bez černý (Sambucus nigra). 6.4 Současný stav Severní část Central parku se nachází v poměrně neudrţovaném stavu. Část řešeného území je tvořena asfaltovým parkovištěm a na části území byl nově zaloţen parkový trávník (podzim roku 2010). Nicméně lze konstatovat, ţe nově

7 zaloţeným travním porostům není věnována dostatečná péče, kterou by travní plochy parkového charakteru vyţadovaly. Ze stromového patra se v řešeném území nachází pouze jedna dřevina, a to trnovník akát (Robinia pseudoacacia), který je keřovitého vzrůstu. Keře ani trvalky se v ploše nevyskytují. 6.5 Navržené úpravy Cílem sadových úprav v prostoru vyčleněném ulicemi Komořanská, U Kina a Generála Šišky v Praze 12, v místě nazývaném jako Obchodní náměstí, je vytvoření vhodně upraveného prostředí, svým charakterem plnící zejména funkci izolační, tj. oddělující blízkou obytnou zástavbu od frekventované komunikace Generála Šišky a současně umoţňující rekreaci a odpočinek nejen místním obyvatelům, ale i procházejícím návštěvníkům v nově vzniklém parku. Smyslem navrţených úprav bylo dotvořit a vhodně upravit severní část území, označovaného jako Central park na Obchodním náměstí, jehoţ jiţní část byla realizována na podzim roku Rozvrţení hmot zeleně sleduje cíl zútulnění resp. odizolování severní části parku a současně usměrnění negativních vlivů vyvolaných okolní dopravou. Navrţené dřeviny boudou plnit zejména funkci hygienickou tj. zvýšení vlhkosti ovzduší, vysoké albedo, vyrovnávání teplotních extrémů, ovlivnění proudění vzduchu, zachycování prachu a eliminace prašného spadu, tvorba kyslík a aromatických látek, tlumení hluku a vibrací, dále funkci prostorotvornou tj. vytváření prostoru, prostorové členění, uzavírání otevírání, zakrývání, izolace a v neposlední řadě také funkci rekreační tj. psychologické a estetické působení rekreace v zeleni, parky, vazba obytného prostředí na systém zeleně, vazby na příměstskou krajinu. Nové stromové patro je navrţeno je navrţeno z následujících dřevin: javor amurský (Acer ginnala), dub letní (Quercus robur Concordia ), buk lesní (Fagus sylvatica Purple Fountain ), jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba Fastigiata ), okrasná třešeň (Prunus serrula Kiku-shidare-sakura ) a ambroň západní (Liquidambar styraciflua). Keřové patro k fyzickému a pohledovému vymezení je tvořeno ze zimoleze tatarského (Lonicera tatarica), zimoleze obecného (Lonicera xylosteum), brslenu evropského (Euonymus europaeus Red Cascade ), brslen křídlatý (Euonymus alatus Compactus ), kalina vonná (Viburnum farreri), kalina obecné (Viburnum opulus), ořechoplodec kladonský (Caryopteris cladonensis Heavenly Blue ), dřín obecný (Cornus mas), svída bíla (Cornus alba Sibirica ), meruzalka alpská (Ribes alpinum Schmidt ), vilín prostřední (Hammamelis intermedia Jelena a Diane ), muchovník Lamarkův (Amelanchier lamarckii), tavola kalinolistá (Physocarpus opulifolius Dart s Gold ) a jako půdopokryvný keř tlustonitník klasnatý (Pachysandra terminalis) a brčál menší (Vinca minor). Pro stresové podmínky městských ulic je nutné optimální vybavení stromů jak ve svém prokořeňovacím prostoru, tak ve statickém zajištění včetně ochrany kořenové mísy i kmene. Pro výsadbu alejových stromů v podmínkách městských ulic je doporučena dimenze ve vazbě na provozní zatíţení. Všechny navrţené stromy a keře jsou vybrány tak, aby byly schopny odolávat zhoršeným podmínkám městského prostředí a moţným přísuškům během léta. Nezbytná bude však pravidelná údrţba a adekvátní rozvojová péče. Všechny navrţené stromy a keře jsou vybrány tak, aby byly schopny odolávat zhoršeným podmínkám městského prostředí a moţným přísuškům během léta. Nezbytná je však pravidelná údrţba a adekvátní rozvojová péče.

8 7 Základní technické podmínky (ČSN) Při stavebních činnostech a zakládání zeleně budou dodrţeny následující normy: ČSN Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení. ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udrţovací péče o vegetační plochy ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích Navrţené výsadby dřevin respektují stávající vedení inţenýrských sítí a jejich ochranná pásma stanovená jednotlivými správci (viz.: ust. 10, 19, 26, 27, 34 a 45 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energických odvětvích a o státní energetické inspekci). Na řešeném území se nevyskytují ţádné trasy inţenýrských sítí, pouze při západní hranici pozemku č. parc. 167/2 a 171/1, k.ú. Modřany se nachází trasa elektrického kabelu (silnoproud), která je ve výkresech vyznačena pouze v předpokládané poloze. Vedení inţenýrských sítí je nutné ověřit před zahájením stavební činnosti a výkopové práce příp. provádět v okolí tras ručně a se zvýšenou opatrností. V místech kde by mohlo dojít ke kontaktu stromů a keřů s inţenýrskými sítěmi, které jsou v této fázi projektu známy pouze v předpokládaných trasách, bude pouţita protikořenová zábrana. 8 Návrh jednotlivých prací 8.1 Příprava ploch pro výsadbu dodavatelem stavby Po ukončení stavebních prací se předá staveniště k sadovým úpravám v následujícím stavu: bez stavebních zbytků bez mechanických překáţek bez výrazných nerovností plochy budou doplněné kvalitní zeminou 8.2 Příprava ploch pro výsadbu dodavatelem sadových úprav odplevelení finální urovnání terénu vytýčení záhonů pro výsadbu

9 8.3 Technologie výsadby rostlinného materiálu Terénní úpravy Kořeny prostokořenných dřevin se musí před výsadbou kolmo seříznout noţem nebo zastříhnout nůţkami, a to s ohledem na daný druh. Kořeny nesmí být pohmoţděné nebo odřené. U kontejnerovaných rostlin se musí popř. spirálovitě stočené, zaškrcené a uzlovité kořeny proříznout a kořenová plst odstranit Postup sázení Při sázení se musí kořeny rozprostřít do jejich přirozené polohy. Kontejnery, květináče, fóliové sáčky a obaly, jenţ nemohou zetlít, je nutné odstranit. U rostlin s baly je nutno při výsadbě rozvázat uzly obalového materiálu na vrchní straně balu uvolnit úvazek na kořenovém krčku. Kořeny nebo kořenové baly je nutno ze všech stran prosypat popř. obsypat kyprou zeminou a stejnoměrně přitlačit Hloubka výsadby Hloubka výsadby se musí přizpůsobit druhu rostliny. Zpravidla se rostliny sázejí tak hluboko, jak rostly na předchozím stanovišti. Opadavé keře, kromě štěpkovanců, je zpravidla nutno sázet asi o 5 cm hlouběji neţ byly pěstovány Zpětný řez nadzemních částí rostlin Rostliny s baly nebo v kontejnerech se zpravidla nezakracují; je-li třeba, můţe se provést prosvětlení. Poškozené části rostlin se musí odstranit a rány hladce seříznout. Rány u dřevin o průměru větším neţ 3 cm je nutno ošetřit vhodným přípravkem na ošetření ran Výsadba stromů Pro úspěšnou výsadbu je důleţitý výběr kvalitního výsadbového materiálu. Navrţená velikost stromu je vyjádřením obvodu kmene ve výšce 1 m. Vysazovaný strom bude mít kořenový bal odpovídající velikosti rostliny, dostatečně prokořeněný s dostatkem jemného kořenového vlášení od obvodu 20 cm staţený drátěným pletivem. Architektura kořenové soustavy by měla být typická pro daný taxon. Kořeny by měly být rovnoměrně rozprostřeny v prostoru kořenového balu. Kmen alejového stromu musí být dostatečně tlustý, rovný, bez jakéhokoliv poškození pletiv a kůry a se zahojenými ranami po odstranění obrostu. Na kmeni nesmí být patrná známka špatné afinity a srůstu podnoţe s roubem. Báze koruny na kmeni by měla být nasazena na kmeni ve výšce minimálně 200 cm. Poměr výšky kmene ke koruně stromu by neměl být větší neţ 1,5:1 (ideálně 1:1). Koruna stromu musí být mechanicky nepoškozená, pravidelně větvená, habitem a texturou odpovídající příslušnému taxonu, odpovídající průměru kmene, s průběţným kmenem probíhajícím aţ k vrcholu koruny. Vadné jsou koruny s kodominantními výhony, asymetrické koruny (jednostranně zaloţené), koruny větvící se z jednoho místa, koruny s mnoţstvím tlakových větvení. Navrţené kulovité javory budou mít habitus koruny typický pro tento druh a kultivar. Výsadbový materiál je třeba přepravovat a skladovat tak, aby se kořenové baly nepoškodily či neroztrhly. Nadzemní část stromů je třeba zabezpečit tak, aby nedošlo

10 při přepravě k jejich poškození tj. nalomení, či zlomení větve v koruně, poranění kůry kmene atd. Stromy by měly být vysazeny co nejdříve od jejich nákupu v okrasné školce, pokud moţno ihned. Nejvhodnější doba pro výsadbu stromů s kořenovým balem je podzim po opadu listů stromu (expedice od září do zamrznutí půdy) a pak v předjaří (od rozmrznutí půdy do začátku rašení). Výsadbová jáma by měla být 1,5x větší neţ velikost kořenového balu. Navrţená velikost výsadbové jámy je 1 x 1 x 1 metr. Ve výsadbové jámě bude provedena 50 % výměna zeminy za zahradnický substrát. Organické sloţky substrátu by se měli vyskytovat pouze ve svrchní vrstvě substrátu (do hloubky cca 40 cm). Ke kořenům stromu bude umístěno 7 ks tabletového hnojiva Silvamix. Kořenová mísa má mít kruhový tvar u stromů v trávníku, bude mulčována borkou o mocnosti 7 cm. Strom bude ukotven třemi impregnovanými dřevěnými kůly tl cm zatlučenými do dna výsadbové jámy po umístění balu stromu, před jejím zasypáním. Vrcholy dřevěných kůlů budou spojeny dřevěnými půlkulatými příčkami. Strom bude připevněn ke kůlům třemi úvazky. Proti výparu vody i mechanickému poškození budou kmeny chráněny bandáţí (obalem) z juty šířky 20 cm. Po výsadbě se stromy vydatně zalijí 20 l k rostlině a mísy o průměru 1,0 m se namulčují drcenou borkou max. do 10,0 cm k rostlině Pro výsadbu stromů jsou navrženy následují druhy: P.Č. Taxon Obvod kmene (cm) příp. výška (cm) Množství celkem Poznámka 1 Acerginnala kotvení 3 kůly 2 Quercus robur Concordia kotvení 3 kůly 3 Fagus sylvatica Purple Fountain kotvení 1 kůlem 4 Ginkgo biloba Fastigiata kotvení 3 kůly 5 Prunus serrulata Kiku-shidare-sakura kotvení 3 kůly 6 Liquidambar styraciflua Worplesdon kotvení 3 kůly Povýsadbová udržovací péče o strom bude realizována dle ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rozvojová a udrţovací péče o rostliny. Po výsadbě bude strom udrţován především dostatečnou zálivkou. Zároveň budou ve vhodném agrotechnickém termínu upravovány řezem případné neţádoucí obrosty. V případě částečného vyschnutí (část koruny nebo hlavní větve) a nebo odumření kulturní části stromu, bude tento strom ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazen novým Výsadba keřů U záhonu při východním okraji chodníku souběţného s ulicí Komořanská bude pouţita mulčovací textilie. Keře budou sázeny do jamek o velikosti odpovídající velikosti jejich kontejneru. Budou sázeny většinou v zahuštěné výsadbě popř. ve sponu o hustotě 2-3 ks/m 2. Kořenový systém bude umístěn v přirozené poloze a sazenice budou zasazeny o 5 cm hlouběji něţ byly doposud pěstovány. Provede se 50 % výměna půdy za zahradnický substrát. Ke kořenům bude umístěno tabletového hnojivo Silvamix

11 v mnoţství 3 ks/keř. Listnaté keře budou podle potřeby a druhu upraveny řezem. Slabé výhony odstraněny, silné výhony upraveny řezem nebo jen upraven celkový habitus keře. Plocha výsadeb bude zamulčována drcenou borkou tloušťky 8 10 cm Po výsadbě se keře vydatně zalijí 10 l k rostlině. Pro výsadbu keřů jsou navrženy následující druhy: P.Č. Taxon Výška (cm) Množství celkem 1 Lonicera tatarica Lonicera xylosteum Euonymus europaeus Red Cascade Euonymus alatus Compactus Viburnum farreri Viburnum opulus Caryopteris clandonensis Heavenly Blue Cornus mas Cornus alba Sibirica Ribes alpinum Schmidt Hammamelis intermedia Jelena Hammamelis intermedia Diane Amelanchier lamarckii Physocarpus opulifolius Dart s Gold Spiraea x bumalda Anthony Waterer Spiraea x bumalda Goldflame Pachysandra terminalis Vinca minor Hypericum calycinum Povýsadbová udržovací péče o keře bude realizována dle ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rozvojová a udrţovací péče o rostliny. Po výsadbě budou sazenice udrţovány především v bezplevelném stavu s dostatečnou zálivkou. V případě jejího částečného vyschnutí a nebo odumření její části, bude tato sazenice ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazena novou Založení trávníku Plochu pro parkový trávník upravíme do potřebné roviny hrabáním, aby byly odstraněny terénní nerovnosti. Před vlastním výsevem plochu utuţíme válcováním. Poté bude provedeno samotné zaloţení trávníku. Plochy pro zaloţení parkového trávníku budou obohaceny umělým hnojivem v mnoţství 4 dkg/m 2. Bude proveden výsev travního semene (mnoţství 35 g/m 2 ). Optimální termín pro zaloţení trávníku je od poloviny března do poloviny května nebo od poloviny srpna do poloviny září. Osivo vyséváme rovnoměrně při teplotě půdy minimálně 8 C. Mělce jej zapravíme, ale ne více neţ do hloubky 1 cm a přitlačíme (válcování). Trávník bude po výsadbě zavlaţen mnoţstvím 10 l/m 2. Zálivka musí být jemná, aby nedošlo ke splavení semene.

12 8.4 Ošetřování a pravidelná údržba rostlin v době záruky zdárnou podmínkou výsadby bude pravidelná zálivka vysbírat kameny o průměru větším neţ 5 cm a odpady z nakypřených ploch odstraňování suchých a poškozených větví odplevelování výsadeb (ručně nebo chemicky) výměna uhynulých rostlin kontrola funkční účinnosti ukotvení, případně znovuzatlučení kůlů a obnova úvazků sledování výskytu chorob, škůdců sledování poškození rostlin zvířaty příp. lidmi + zajištění opravných opatření pravidelné přihnojení ploch hnojivem typu NPK provádět řez rostlin provádět pravidelnou seč travních porostů 8.5 Přehled použitých zdrojů Literatura: Culek M [ed.] at al. (1996): Biogeografické členění České republiky I. Enigma, - Praha. Culek M (ed.) at al. (2003): Biogeografické členění České republiky II. Enigma, - Praha. Hurych V. (1996): Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. Nakladatelství ČZS. - Praha. Chytrý M., Kučera T., Kočí M. [eds.] (2001): Katalog biotopů ČR. AOPK ČR, - Praha. Neuhauslova Z. et al. (1998): Mapa potencionální přirozené vegetace ČR, Academia, - Praha. Internet:

13 8.6 Přílohy Stromy ACER ginala (Javor amurský) Speciální použití: odolnější solným posypům komunikací, umoţňuje hnízdění ptactva, poskytuje potravu ptactva, v ţivých plotech stříhaných, v ţivých plotech volně rostoucích Výška: v rozmezí 5-6 m Šířka: v rozmezí 6-10 m QUERCUS robur 'Concordia' (Dub letní - křemelák) Speciální použití: medonosná dřevina, odolnější solným posypům komunikací, umoţňuje hnízdění ptactva, na neplodné půdy, v protihlukových stěnách Výška: v rozmezí m Šířka: v rozmezí m GINKGO biloba 'Fastigiata' (Jinan dvoulaločný) Speciální použití: v silničních a ulič. stromořadích Olistění: jehličnaté, opadavé Výška: v rozmezí m Šířka: v rozmezí 6-10 m

14 PRUNUS serrulata 'Kiku - shidare - sakura' (peckoviny) Višeň pilovitá - sakura) Speciální použití: medonosná dřevina, rychle rostoucí, k rychlení květů (celé r. v nádobách), k rychlení květů (řezané větve), v silničních a ulič. stromořadích Výška: v rozmezí 4-5 m Šířka: v rozmezí 4-5 m FAGUS sylvatica 'Purple Fountain' (Buk obecný) Sortiment: Speciální použití: umoţňuje hnízdění ptactva, poskytuje potravu ptactva, ve větrolamech, na naváţky, na neplodné půdy, v protihlukových stěnách Výška: v rozmezí 6-10 m Šířka: v rozmezí 5-6 m Liquidambar styraciflua (Ambroň západní) Speciální použití: Výška: v rozmezí m Šířka: v rozmezí m

15 8.6.2 Keře AMELANCHIER lamarcki (Muchovník Lamarckův) Speciální použití: medonosná dřevina, umoţňuje hnízdění ptactva, poskytuje potravu ptactva, ve větrolamech, v ţivých plotech volně rostoucích Výška: v rozmezí 3-4 m Šířka: v rozmezí 4-5 m HAMAMELIS x intermedia 'Diane' (Vilín prostřední) Sortiment: Speciální použití: k rychlení květů (řezané větve) Výška: v rozmezí 4-5 m Šířka: v rozmezí 3-4 m

16 HAMAMELIS x intermedia 'Jelena' (Vilín prostřední) Speciální použití: doporučováno Svazem školkařů ČR, k rychlení květů (řezané větve) Výška: v rozmezí 3-4 m Šířka: v rozmezí 2,5-3 m RIBES alpinum (Meruzalka horská) Speciální použití: medonosná dřevina, odolnější solným posypům komunikací, umoţňuje hnízdění ptactva, poskytuje potravu ptactva, doporučováno Svazem školkařů ČR, ve větrolamech, v protihlukových stěnách, v ţivých plotech stříhaných, v ţivých plotech volně rostoucích, ve skalkách Výška: v rozmezí 1,5-2 m Šířka: v rozmezí 2,5-3 m CORNUS alba 'Sibirica' (Svída / Dřín bílá) Speciální použití: medonosná dřevina, poskytuje potravu ptactva, doporučováno Svazem školkařů ČR, v protihlukových stěnách Výška: v rozmezí 3-4 m Šířka: v rozmezí 4-5 m

17 CORNUS mas (Svída / Dřín obecný) Speciální použití: medonosná dřevina, umoţňuje hnízdění ptactva, poskytuje potravu ptactva, doporučováno Svazem školkařů ČR, ve větrolamech, k rychlení květů (řezané větve), v protihlukových stěnách, v ţivých plotech stříhaných, v ţivých plotech volně rostoucích Výška: v rozmezí 6-10 m Šířka: v rozmezí 6-10 m CARYOPTERIS x clandonensis 'Heavenly Blue' (Ořechoplodec clandonský) Sortiment: Speciální použití: medonosná dřevina, doporučováno Svazem školkařů ČR, jako půdní kryt, ve skalkách Výška: v rozmezí 0,5-1 m Šířka: v rozmezí 1-1,5 m VIBURNUM opulus (Kalina obecná) Speciální použití: medonosná dřevina, umoţňuje hnízdění ptactva, poskytuje potravu ptactva, v ţivých plotech stříhaných, v ţivých plotech volně rostoucích Výška: v rozmezí 3-4 m Šířka: v rozmezí 2,5-3 m

18 VIBURNUM farreri (Kalina vonná) Speciální použití: medonosná dřevina, poskytuje potravu ptactva, doporučováno Svazem školkařů ČR, v ţivých plotech volně rostoucích Výška: v rozmezí 2,5-3 m Šířka: v rozmezí 2-2,5 m EUONYMUS alatus 'Compactus' (Brslen křídlatý) Sortiment: Speciální použití: umoţňuje hnízdění ptactva, jako půdní kryt, v ţivých plotech stříhaných, v ţivých plotech volně rostoucích Výška: v rozmezí 0,5-1 m Šířka: v rozmezí 1,5-2 m EUONYMUS europaeus 'Red Cascade' (Brslen evropský) Speciální použití: medonosná dřevina, umoţňuje hnízdění ptactva, poskytuje potravu ptactva, proti erozi, v ţivých plotech stříhaných, v ţivých plotech volně rostoucích Výška: v rozmezí 2,5-3 m Šířka: v rozmezí 2-2,5 m

19 LONICERA tatarica (Zimolez - Kozí list tatarský) Speciální použití: medonosná dřevina, umoţňuje hnízdění ptactva, poskytuje potravu ptactva, doporučováno Svazem školkařů ČR, proti erozi, ve větrolamech, v protihlukových stěnách, v ţivých plotech stříhaných, v ţivých plotech volně rostoucích Výška: v rozmezí 2,5-3 m Šířka: v rozmezí 2-2,5 m LONICERA xylosteum (Zimolez - Kozí list obecný, pýřitý) Speciální použití: medonosná dřevina, odolnější solným posypům komunikací, umoţňuje hnízdění ptactva, poskytuje potravu ptactva, proti erozi, ve větrolamech, v protihlukových stěnách, v ţivých plotech stříhaných, v ţivých plotech volně rostoucích Výška: v rozmezí 2,5-3 m Šířka: v rozmezí 4-5 m

20 PHYSOCARPUS opulifolius 'Luteus' (Tavola kalinolistá) Speciální použití: medonosná dřevina, umoţňuje hnízdění ptactva, doporučováno Svazem školkařů ČR, v ţivých plotech stříhaných, v ţivých plotech volně rostoucích Výška: v rozmezí 2,5-3 m Šířka: v rozmezí 4-5 m SPIRAEA x bumalda 'Anthony Waterer' (Tavolník nízký) Speciální použití: doporučováno Svazem školkařů ČR, jako půdní kryt, v ţivých plotech volně rostoucích, ve skalkách Výška: v rozmezí 0,5-1 m Šířka: v rozmezí 1,5-2 m SPIRAEA x bumalda 'Goldflame' (Tavolník nízký) Sortiment: Speciální použití: jako půdní kryt, v ţivých plotech volně rostoucích Výška: v rozmezí 0,5-1 m Šířka: v rozmezí 1,5-2 m

21 HYPERICUM calycinum (Třezalka kalíškatá) Speciální použití: doporučováno Svazem školkařů ČR, jako půdní kryt, ve skalkách Olistění: listnaté, stálezelené Výška: v rozmezí 0,25-0,5 m Šířka: v rozmezí 0,25-0,5 m Půdopokryvné rostliny PACHYSANDRA terminalis (Tlustonitník klasnatý) Speciální použití: jako půdní kryt, ve skalkách Výška: do 0,25 m Šířka: v rozmezí 0,5-1 m VINCA minor (Barvínek - Brčál menší) Speciální použití: doporučováno Svazem školkařů ČR, jako půdní kryt, ve skalkách Olistění: listnaté, stálezelené Výška: do 0,25 m Šířka: v rozmezí 0,25-0,5 m

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 B VÝKRESY B0 ŠIRŠÍ VZTAHY B1 SOUČASNÝ STAV A KÁCENÍ B2 SITUACE KOORDINAČNÍ M1:250 B4 NÁVRH HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/2 M1: 200 C

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015 PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU platný od 1. 8. 2015 JMENNÝ REJSTŘÍK Latinské názvy: str.: str.: České názvy: str.: str.: Abies alba (VS) 8, 38 Abies balsamea (VS) 38 Abies bornmulleriana

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

Alejové a soliterní stromy se zemním balem Dodávka říjen listopad a únor duben / dle počasí / Ceny jsou uvedeny bez DPH Minimální odběr 20.

Alejové a soliterní stromy se zemním balem Dodávka říjen listopad a únor duben / dle počasí / Ceny jsou uvedeny bez DPH Minimální odběr 20. ZAHRADNICKÉ CENTRUM LUŽICE U HODONÍNA Vladimír Šebestík, Česká 817/30 696 18 Lužice, Czech Republic Tel / Fax. 518 357 387, Mobil. 728 770 516 LARIX. - ochranná známka 169206 okrasné zahrady a parky www.larix-lusatia.cz

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Projekt rekultivace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny -

Projekt rekultivace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny - Projekt rekultivace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny - SORTIMENT STROMŮ K VYSAZENÍ 1 Sorbus aria 'Magnifica' jeřáb muk 2 Ulmus Hybride Lobelˇ jilm SORTIMENT KEŘŮ A DŘEVITÝCH TRVALEK K VYSAZENÍ 3 Berberis

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis Vodní tok: Ondřejnice vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis břehové porosty doprovodné porosty v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia. Zpracovatel:Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz Investor:Městys Okříšky Jihlavská 1, 675 21 Okříšky email: rysavy@ou.okrisky.cz tel.: 724 287 708 HIP: Ing. Barbora

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. TŮNĚ 4.1. PRŮVODNÍ ZPRAVA 4.2. SOUHRNÁ TECHNICKÁ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: ZELEŇ PRO BROD Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod Investor: Město Havlíčkův Brod Místo stavby: Havlíčkův

Více

Arvita P, spol. s r.o.

Arvita P, spol. s r.o. Arvita P, spol. s r.o. OBSAH: 1 TEXTOVÁ ČÁST... 3 1.1 OBECNÁ ČÁST... 3 1.1.1 Úvod...3 1.1.2 Základní údaje...3 1.1.3 Použité podklady...4 1.1.4 Charakteristika lokality...4 1.1.4.1 Klimatické poměry...4

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín index D_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Červen 201 D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Návrh výsadeb Není

Více

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Vysvětlivky: KS Komenského sady, ZP zámecký park, PH parčík u hradeb, hoj. hojně, bus u autobusového nádraží místo česky latinsky

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN

VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Mgr. Vladimír Ledvina Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu Tyršova 359, 34101 Horažďovice Mobil: +420 774 499 570 Email:

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Do velikosti10-12cm včetně připočítáváme za bal 180,- Kč. Od velikosti 12-14cm připočítáváme za bal 35% k základní ceně. Acer burgerianum 20 175/200 280,00 Kč Acer burgerianum

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Katalog památných stromů Ostravska

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Katalog památných stromů Ostravska UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Lenka PAVELKOVÁ Katalog památných stromů Ostravska Olomouc 2008 Seznam památných stromů 1 Dub v Heřmanicích... 4 2 Jinan u brány Slezskoostravského

Více

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Maloobchodní ceník pro jaro 2014

Maloobchodní ceník pro jaro 2014 Maloobchodní ceník pro jaro 2014 Stromy Stromy Český název Velikost Maloobchodní cena s DPH Acer campestre Elsrijk javor babyka 16 18 1 940 Kč Acer campestre Elsrijk javor babyka 18 20 2 400 Kč Acer campestre

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01 Vedoucí projektant Zodpovědný projektant Vypracoval Autor projektu Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. E. Wagnerová BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY Formát Datum Stupeň 1A4 06/2011

Více

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU 4. GRAFICKÁ ČÁST A TABULKY VÝKAZŮ VÝMĚR A POČTŮ 4.1.SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ POD NEMOCNICÍ A MŠ LONGENOVA 4.2.NÁVRH

Více

Zkrácená verze schváleného projektu

Zkrácená verze schváleného projektu Program rozvoje venkova OSA IV. LEADER Zkrácená verze schváleného projektu Rekonstrukce zeleně u KD Třebelovice 7.Výzva MAS Jemnicko Fiche č.5 Krásnější vesnice Třebelovice 2010 Obsah 1 Název projektu...

Více

Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně

Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně SLEDOVÁNÍ RŮSTU DŘEVIN V NOVĚ ZALOŽENÉM REGIONÁLNÍM BIOKORIDORU LODĚNICE Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně ÚVODNÍ INFORMACE Cíl práce Cílem práce je zhodnotit

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

A. IDENTIFIKA ÁST... 2 B. PROJEKTOVÁ ÁST... 5 C. P ÍLOHY... 19

A. IDENTIFIKA ÁST... 2 B. PROJEKTOVÁ ÁST... 5 C. P ÍLOHY... 19 OBSAH: A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 2 A.2.1 Předmět stavby... 2 A.2.2 Rozsah stavby... 3 A.2.3 Cíl projektu... 3 A.2.4 Historický vývoj sídla a

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství SLEPÝ ROZPOČET Díl: 1 Zemní práce 1 příprava území Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 5 728,00 2 příprava území Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 5 728,00 3 příprava území Obdělání půdy kultivátorováním

Více

Návrh sadových úprav kolem zámku a podél ulice Znojemská v Hrotovicích

Návrh sadových úprav kolem zámku a podél ulice Znojemská v Hrotovicích Návrh sadových úprav kolem zámku a podél ulice Znojemská v Hrotovicích sadové úpravy HABITAT, a.s. 2 Objednatel Město Hrotovice nám. 8.května 1 67555 Hrotovice Vypracoval HABITAT a.s. středisko realizace

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

Regenerace zeleně města Proseč - II. Etapa. Technická zpráva ZZ/705/13/32. Doplňující údaje: 0 5.10.2013. 1.vydání v.r.

Regenerace zeleně města Proseč - II. Etapa. Technická zpráva ZZ/705/13/32. Doplňující údaje: 0 5.10.2013. 1.vydání v.r. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman 0 5.10.2013 1.vydání v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: MĚSTO PROSEČ Proseč čp. 18, 539 44 Proseč Souprava: Zhotovitel:

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH. Investor:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH. Investor: Technická zpráva, Revitalizaci vegetačních ploch Libčice nad Vltavou, 01-2014 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY Název: Investor: Lokality: Autor: Stupeň: Část: REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH Město

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint. Ochranné porosty: BŘEHOVÉ POROSTY Požadavky stanovištn tní (klimatické,, půdnp dní) Požadavky ochranné (zpevnění břehů,, ale neškodn kodné,, průběh h velkých vod) Požadavky hospodářsk ské (minimalizovat)

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Přehled nabízených okrasných dřevin a alejových stromů. ceny a obchodní podmínky dle aktuálního ceníku

Přehled nabízených okrasných dřevin a alejových stromů. ceny a obchodní podmínky dle aktuálního ceníku Přehled nabízených okrasných dřevin a alejových stromů ceny a obchodní podmínky dle aktuálního ceníku Alejové stromy - zemní bal/arbopytel Fakturační adresa: LESS & FOREST s.r.o., Bohdaneč 136, 285 25

Více

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ Irena Dundychová Npor. J. Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod, soudní znalec v oboru ochrana přírody-dendrologie e-mail: dundychova@green-art.cz, www.green-art.cz, Tel.: +420 603857955 Akce : ZELEŇ DO BRODU

Více

DOPROVODNÁ ZELEŇ CYKLOSTEZKY KVÍČOVICE - HOLÝŠOV

DOPROVODNÁ ZELEŇ CYKLOSTEZKY KVÍČOVICE - HOLÝŠOV Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace zakázky: DOPROVODNÁ ZELEŇ CYKLOSTEZKY KVÍČOVICE - HOLÝŠOV Mgr. Vladimír Ledvina Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu

Více

Ceník okrasných dřevin a alejových stromů VELKOOBCHOD

Ceník okrasných dřevin a alejových stromů VELKOOBCHOD Wotan Forest, a. s. Středisko Krajinářství Drmaly, 431 11 Jirkov Ceník okrasných dřevin a alejových stromů 2015 VELKOOBCHOD Fakturační adresa: Wotan Forest, a. s., Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice

Více

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Úvod Koncepce územních systémů ekologické stability

Více

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/669/12/25. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/669/12/25. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Doplňující údaje: 1 29.10.2012 2.vydání, zapracované připomínky p AOPK Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman v.r. v.r. vr v.r. 0 27.4.2011 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman v.r. v.r. v.r. Rev. Datum

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

Strategický plán rozvoje města Buštěhradu do roku 2018

Strategický plán rozvoje města Buštěhradu do roku 2018 Strategický plán rozvoje města Buštěhradu do roku 2018 Verze schválená v listopadu 2009 1 OBSAH 1. Úvod...3 1.1 Slovo starosty města Buštěhrad 3 1.2 O strategickém plánování 4 1.3 Metodika tvorby strategického

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 106318/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 7 Počet

Více

POSKYTNUTÍ PODKLADŮ PRO VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ na úseku ZELENĚ VE MĚSTĚ SOKOLOVĚ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ZE DNE prosinec 2013

POSKYTNUTÍ PODKLADŮ PRO VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ na úseku ZELENĚ VE MĚSTĚ SOKOLOVĚ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ZE DNE prosinec 2013 V Sokolově dne 10.1.2014 VĚC : POSKYTNUTÍ PODKLADŮ PRO VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ na úseku ZELENĚ VE MĚSTĚ SOKOLOVĚ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ZE DNE prosinec 2013 POŽADAVKY : 1. NOVÉ VÝSADBY VE MĚSTĚ 2. KÁCENÍ

Více

Ing. Kateřina Nehybová, DiS.

Ing. Kateřina Nehybová, DiS. OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 66619 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal VELKOOBCHODNÍ CENÍK PLATNÝ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - ceny jsou uvedeny bez DPH Nabídka rostlin - ŠKOLKY OPOLANY s.r.o. - 2013 -ŠKOLKY MCELY s.r.o. -ŠKOLKY TŘEBAŘOV s.r.o. Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

Datum: 09/2014. Kraj: telefon: +420 605 855 558 email: jiri.soukup.pds@gmail.com. staveb. Obec: Investor: Soubor: 2 x A4 DPS

Datum: 09/2014. Kraj: telefon: +420 605 855 558 email: jiri.soukup.pds@gmail.com. staveb. Obec: Investor: Soubor: 2 x A4 DPS Příloha: projektování dopravních staveb SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Jiří Soukup autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875, Sokolov, 356 01 IČO: 737 11 870 telefon:

Více

Začínáme strana 1. Proč včelařské arboretum strana 1. Co u nás najdete strana 2. Listnaté stromy strana 2. Jehličnaté stromy strana 3

Začínáme strana 1. Proč včelařské arboretum strana 1. Co u nás najdete strana 2. Listnaté stromy strana 2. Jehličnaté stromy strana 3 1. vydání Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 135 www.souvnasavrky.cz, e-mailová adresa: info@souvnasavrky.cz, telefon: 469 677 128 V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více