Městský úřad Vlašim odbor životního prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Vlašim odbor životního prostředí"

Transkript

1 Městský úřad Vlašim odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, Vlašim, tel , Č.j. ZIP 23757/ /2013BaR Ve Vlašimi Renata Balková oprávněná úřední osoba tel VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Vlašim, odbor ţivotního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 104 odst.2 písm. c) a 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů místně příslušný podle 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a jako speciální stavební úřad ve smyslu 15 odst.1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ţadateli: Ing. Jana Novotná, narozena , trvale bytem Sezimovská 403, Měšice, Tábor 4 Ing. Karel Pryl, narozen , trvale bytem Bělohorská 723/132, Praha 69 - Břevnov Ing. Karel Pryl, narozen , trvale bytem Masarykova 862, Kolín 2 které zastupuje Lesní společnost Prylovi, s.r.o., IČ: , se sídlem Týmova Ves čp.1, Pacov I. Vydává povolení podle ustanovení 8 odst.1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů k nakládání s povrchovými vodami k jejich vzdouvání a akumulaci na vodním díle Černý rybník v rámci stavby Odstraňování povodňových škod v k.ú. Slavětín u Načeradce ve Středočeském kraji, okrese Benešov u Prahy, obci Načeradec, část obce Slavětín, na pozemcích KN p.č. 861, 879/1 v k.ú. Slavětín u Načeradce, na vodním toku Vočadlo, v ČHP , HGR 652: Rozsah povoleného nakládání s vodami: objem retenčního (ochranného prostoru): 2500 m 3 objem celkového neovladatelného prostoru nádrţe: 6000 m 3 objem zásobního prostoru: 3500 m 3 Kóta normální hladiny 620,12 m n.m. Kóta maximální hladiny 621,07 m n.m. Kota koruny hráze 621,40 m n.m. Plocha při normální hladině 2600 m 2 Zdroj vody pro vodní nádrţ: povrchové vody z vodního toku Vočadlo Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami: na boční stěně poţeráku bude osazena vodní značka Povolení k nakládání s vodami se vydává pro tyto účely: - posílení hydroakumulační schopnosti krajiny a jejích ekologicko-stabilizačních funkcí - zvýšení akumulace vod - částečná ochrana před povodněmi - regulace přitékajících vod - ozdravění ţivotního prostředí v dané lokalitě zejména z hlediska krajině-estetického Doba, na kterou se vydává povolení k nakládání s vodami : na dobu životnosti vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.

2 Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se stanovují tyto podmínky: Oprávněný bude pouţívat nakládání s vodami: 1. pro uvedený účel 2. bude dodrţována výše provozní a maximální hladiny stanovená a vyznačená na poţeráku 3. při napouštění a provozu bude v toku zachován minimální zůstatkový průtok Q 330d 11 l/s 4. manipulace s povrchovými vodami v díle se bude řídit manipulačním řádem Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání. II. stanovuje podle ustanovení 36 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů minimální zůstatkový průtok Q 330d 11 l/s v korytě vodního toku Vočadlo pod odběrným místem III. ukládá podle ustanovení 59 odst. 1, písm. g) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), povinnost vyznačit na výpustném objektu kótu normální hladiny akumulované vody 620,12 m n.m. a kótu maximálního nadrţení 621,07 m n.m., které jsou uvedeny v projektu stavby IV. vydává stavební povolení podle ustanovení 15 zákona č.245/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů(vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla Odstraňování povodňových škod v k.ú. Slavětín u Načeradce ve Středočeském kraji, okrese Benešov u Prahy, obci Načeradec, na pozemcích KN p.č. 861, 879/1 v k.ú. Slavětín u Načeradce, na vodním toku Vočadlo, v ČHP , HGR 652. Investorem stavby Odstraňování povodňových škod v k.ú. Slavětín u Načeradce je Lesní společnost Prylovi s.r.o., IČ: , se sídlem v Týmově Vsi čp.1, Pacov Stavba se člení na tyto stavební objekty: SO 01: Pročištění vodoteče SO 02: Sanace malé vodní nádrţe SO 03: Výměna propustků SO č. 01 Pročištění vodoteče: Příčný profil bude lichoběţníkový, rozměrů ve dně 60 aţ 100cm, výška bude proměnná 60 aţ 80 cm, sklon svahů 1:1,5. Materiál získaný z pročištění bude pouţit na opravu svahů koryta, které se na mnoha místech přelilo nebo protrhlo. Celková délka m, objem nánosů m 3. SO 02 Sanace nádrže: Parametry nádrţe: typ vodní nádrţe: průtočná objem retenčního (ochranného prostoru): 2500 m 3 objem celkového neovladatelného prostoru nádrţe: 6000 m 3 objem zásobního prostoru: 3500 m 3 Kóta hladiny zásobního (akumulačního)prostoru nádrţe: Kóta hladiny celkového neovladatelného prostoru nádrţe: objem sedimentu: 815 m 3 620,12 m n.m. 621,07 m n.m. V nádrţi je nános materiálu 815 m 3. Na opravu protrţené hráze se předpokládá vytvoření jámy zemníku a vytěţení minerálního mnoţství 815 m 3. Do zemníku bude uloţen veškerý bahnitý nános. Dno nádrţe se vyspáruje ke středové stoce procházející kotlinou. Sklony svahů 1:8 aţ 1:3 u hráze. Vodní plocha nádrţe 2600 m 2. Hráz: bude homogenní sypaná z místního materiálu šířky 3 m v koruně. V koruně se hráz zpevní pouze ohumusováním s osetím. Vzdušný líc bude také opatřený ohumusováním tl. 10 cm a zpevněný osetím ve sklonu

3 1:2. Návodní líc sklon 1:3 s opevněním z kamenného záhozu opřeného do patky z lomového kamene. Délka hráze bude 80 m. Parametry hráze: Typ hráze podle materiálu: homogenní Druh hráze: zemní Typ hráze podle umístění : přímá, čelní Délka koruny hráze: 80 m Kóta koruny hráze: 621,40 m n.m. Šířka koruny: 3 m Kóta normální hladiny- Ha: 620,12 m n.m. Kóta max. hladiny Hr: 621,07 m n.m. Max. výška hráze nade dnem údolí: 2,2 m Sklon návodního svahu: 1:3 Skon vzdušného svahu: 1:2 Základová výpust: ţelezobetonový dvoudráţkový otevřený poţerák výšky h = 3,0 m s uzamykatelným poklopem. Přístup na výpust bude po krátké dřevěné lávce s oboustranným zábradlím na výšku 1,0 m. Vypouštěcí potrubí z korugovaných trub PVC DN 400 x 9,7 mm bude obetonované a stěny se vyztuţí svařovanou sítí Kari. Celková délka potrubí bude 11 m. Vedle výpusti bude umístěno kamenné schodiště, aby byl zajištěn přístup na kádiště rybníka. Před výpustí bude loviště, kádiště bude mít dřevěnou hranu. Za výustním čelem bude navazovat přechodová část s opevněním z kamenného záhozu na délku 5,0 m. Bezpečnostní přeliv: bude čelní, nehrazený tvořený přelivným prahem a skluzem, vtok bude šířky 3,50 m a přes odpadní část bude uloţena dřevěná lávka. Před vtokem do přelivu bude kamenný zához, v místě skluzu bude kamenná dlaţba tl. 30 cm na betonové desce tl. 20 cm. Skluz bude mít na konci zpevňující betonový pás šířky 0,5 m. Pod skluzem bude na délku 5 m těţký kamenný zához. SO 03 Výměna propustků: Propustky se budou odlišovat podle profilu v závislosti na velikosti povodí. Větší průměry trub budou v dolním úseku hlavního toku, na přítocích a v horní části budou menší. Propustky budou z obetonovaných ocelových trub. Po pokládce trub a částečném obsypu bude z drátokamenných košů opevněn vtok na délku 4 m a výtok také v délce 4 m. Propustek 1 hlavní tok Vočadlo DN 500 mm, dl. 6 m Propustek 2 hlavní tok Vočadlo DN 600 mm, dl. 6 m Propustek 3 pravostranný přítok Vočadla DN 500 mm, dl. 6 m Propustek 4 pravostranný přítok Vočadla DN 600 mm, dl. 6 m Propustek 5 hlavní tok Vočadlo DN 1200 mm, dl. 6 m Propustek 6 pravostranný přítok Vočadla DN 500 mm, dl. 6 m Propustek 7 pravostranný přítok Vočadla DN 800 mm, dl. 6 m Propustek 8 - hlavní tok Vočadlo DN 1200 mm, dl. 6 m Propustek 9 levostranný přítok Vočadla DN 500 mm, dl. 6 m Propustek 10 levostranný přítok Vočadla DN 800 mm, dl. 6 m Ostatní podrobnosti jsou řešeny v PD stavby - vypracoval ing. Vilém Šedivý autorizovaný inţenýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inţenýrství, Nová 520, Veselý nad Luţnicí, ČKAIT D1 Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti: 1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace zpracované Ing. Vilémem Šedivým - autorizovaný inţenýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inţenýrství, Nová 520, Veselý nad Luţnicí, ČKAIT D1. Projektant odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby dle jím zpracované PD, rovněţ za technickou úroveň projektu. 2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu vodoprávního úřadu. 3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodrţet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrţeny základní technické poţadavky pro vodní díla a obecné technické poţadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., ve znění vyhl. č.367/2005 Sb., o technických poţadavcích pro vodní díla.

4 5. Stavebník zajistí, ţe se na staveništi ani v jeho okolí nebudou pohybovat cizí osoby, veškerá podzemní vedení nebudou stavbou dotčena a bude dbát na řádné provádění stavby. 6. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem způsobilým k provádění vodohospodářských staveb podle zvláštních předpisů. Doklad o jeho způsobilosti bude stavebníkem předloţen vodoprávnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 7. Před zahájením realizace stavby bude vodoprávnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby a dále název a sídlo vybraného stavebního podnikatele. Tyto údaje budou doplněny na štítek Stavba povolena. 8. Na stavbě bude ověřená projektová dokumentace a bude veden stavební deník v souladu s vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 62/2013 Sb.. U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. 9. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě umístěn štítek Stavba povolena, který obdrţí stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu. 10. Při stavbě a veškerých pracích spojených se stavbou nesmí dojít k ohroţení povrchových a podzemních vod látkami vodám škodlivými. 11. Stavební povolení pozbývá platnosti, pokud stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo rozhodnutí právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení můţe stavební úřad prodlouţit na odůvodněnou ţádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. 12. Stavba bude dokončena do 2 let od započetí prací. 13.Vlastník vodního díla zpracuje a předloţí vodoprávnímu úřadu ke schválení manipulační řád vodního díla Černý rybník. Manipulační řád bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náleţitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. 14. Budou dodrţeny podmínky závazného stanoviska OŢP ochrana přírody a krajiny č.j. ZIP 459/14-178/2014 SVO ze dne čištění bude prováděno v období mimo rozmnoţování vodních ţivočichů - při odtěţování nánosů bude respektováno původní koryto toku - práce budou prováděny šetrně k okolní vegetaci tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování vzrostlých dřevin - pokud by při prováděných pracích byl zjištěn výskyt volně ţijících ţivočichů, např. mlţů, raků nebo obojţivelníků, investor neprodleně vyrozumí MěÚ Vlašim odbor ţivotního prostředí a zastaví prováděné práce - při výkopových pracích bude postupováno šetrně k vzrostlé zeleni, pokácené dřeviny budou v místě nahrazeny novou výsadbou - po ukončení prací bude okolní terén upraven dle moţností do původního stavu - práce budou prováděny v období mimo rozmnoţování vodních ţivočichů a obojţivelníků 15. Budou dodrţeny podmínky vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s., č.j /14 všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefonica ze dne Budou dodrţeny podmínky vyjádření správce toku Lesy ČR, s.p. č.j. LCR954/004412/2013 spis. Zn. LCR042402/2013 ze dne čištění toku bude provedeno jen v okolí opravovaných propustků a v zanesených úsecích, kde dochází k podmáčení pozemků, v ostatních úsecích nebude do koryta vodního toku zasahováno - při provádění stavebních prací poţadujeme vhodným technickým opatřením zabránit zanesení koryta toku v místě pod opravovanou nádrţí a nutnými zásahy v korytě vodního toku Vočadlo smyvem nebo nahrnutím materiálu a zabránit znečištění vody závadnými, zejména ropnými látkami - správci toku nesmí výše uvedenou akcí vzniknout ţádné škody ani náklady - všechny nově vybudované objekty zůstanou ve správě investora a správce toku neodpovídá za jejich případné poškození vlivem průchodu přívalových vod při stavbě nebo po jejím dokončení - začátek a ukončení prací poţadujeme nahlásit a na svolaná jednání poţadujeme přizvat 17. V průběhu stavby budou provedeny nejméně 2 kontrolní dny za účasti vodoprávního úřadu.

5 Kontrolní prohlídky budou vodoprávnímu úřadu oznámeny nejméně týden předem, v případě nutnosti a nebo změn vzhledem k rozsahu díla, postupu prací a počasí na základě telefonické dohody. 18. Po ukončení stavby poţádá stavebník ve smyslu 122 zákona č.183/2006 o vydání kolaudačního souhlasu a poţádá na ţádosti č. 14 vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření, ve znění pozdějších předpisů, včetně geometrického plánu. V. rozhodl podle ustanovení 61 odst.4 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a na základě posudku vypracovaného dne Vodní díla - TBD. Zpracování bylo provedeno v souladu s 61 odst.2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb., odborně způsobilou osobou pověřenou MZE ke zpracování posudků pro zařazení VD do kategorií z hlediska TBD, Ing. Stanislavem Plecitým. Vodní dílo Rybník Černý na pozemcích KN p.č. 861, 879/1 v k.ú. Slavětín u Načeradce, v ČHP , v HGR 652, ve Středočeském kraji, okrese Benešov u Prahy, Obci Načeradec, část obce Slavětín, katastrálním území Slavětín s těmito podmínkami: zařazuje do IV. k a t e g o r i e 1. Vlastník a pověřená osoba se bude řídit vyhláškou č.471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. 2. U rybníků zařazených do IV. kategorie je vlastník povinen přizvat příslušný vodoprávní úřad k prohlídce vodního díla, a to nejméně jedenkrát za 10 let. 3. Dále bude vodoprávnímu úřadu předloţen výsledek technicko - bezpečnostního dohledu v termínu: 1x za 10 let nebo nastaly-li mimořádné okolnosti dotýkající se bezpečnosti vodního díla. 4. Vlastník vodního díla určí osobu odpovědnou za technickobezpečnostní dohled a písemně oznámí její jméno, příjmení, adresu bydliště a číslo telefonu vodoprávnímu úřadu. Správní poplatek ve výši 3000,-Kč byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a byl uhrazen Účastníkem řízení pro nakládání s vodami dle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád byli stanoveni : Lesní společnost Prylovi s.r.o., Týmova Ves 1, Pacov Ing. Jana Novotná, Sezimovská 403,Měšice, Tábor Ing. Karel Pryl, Bělohorská 723/132, Praha 69 Ing. Karel Pryl, Masarykova 862, Kolín 2 Účastníky řízení pro stavební povolení dle 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a 109 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon byli stanoveni : Lesní společnost Prylovi s.r.o., Týmova Ves 1, Pacov Ing. Jana Novotná, Sezimovská 403,Měšice, Tábor Ing. Karel Pryl, Bělohorská 723/132, Praha 69 Ing. Karel Pryl, Masarykova 862, Kolín 2 O d ů v o d n ě n í Městský úřad Vlašim, odbor ţivotního prostředí vodoprávní úřad poţádala na základě plné moci Lesní společnost Prylovi s.r.o, Týmova Ves 1, Pacov, která je investorem stavby výše uvedené pod Č.j. ZIP 23757/13 dne o povolení k nakládání s vodami k jejich vzdouvání a akumulaci povrchových vod a o povolení stavby vodního díla,, Odstraňování povodňových škod v k.ú. Slavětín u Načeradce na pozemcích KN p.č. 861, 879/1 v k.ú. Slavětín u Načeradce. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Vilém Šedivý autorizovaný inţenýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inţenýrství, Nová 520, Veselý nad Luţnicí, ČKAIT D1. Podle ustanovení 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, oznámil vodoprávní úřad formou veřejné vyhlášky, jako věcně a místně příslušný správní úřad všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne pod č.j. ZIP 24138/ /2013 BaR zahájení vodoprávního řízení. Vzhledem k tomu, ţe vodoprávnímu úřadu byly dobře známy poměry na místě samém a ţádost včetně předloţené PD a povinných dokladů poskytla dostatečný podklad pro posouzení

6 záměru, upustil ve smyslu 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon od ústního jednání a ohledání na místě a zároveň stanovil v souladu s 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ţe účastníci řízení a dotčené orgány mohou případné námitky proti předmětu řízení uplatnit ve lhůtě 10 dnů od obdrţení oznámení. Ţádost byla doloţena povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady : - projektová dokumentace - výpis z katastru nemovitostí - plná moc vlastníků - nájemní smlouva - informace o parcele nahlíţení do katastru nemovitostí - výpis z obchodního rejstříku - vyjádření MěÚ Vlašim, OVÚP, č.j. VYST 17065/ /2013MaM ze dne Souhrnná informace MěÚ Vlašim, OŢP, č.j. ZIP 16918/13-92/2013 KrU ze dne Stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, s.p. n.z. č / Ka SP 2013/10868 ze dne Vyjádření správce toku Lesy ČR, s.p. č.j. LCR 954/004412/2013 LCR042402/2013 ze dne Posudek o provádění technickobezpečnostního dohledu ze dne Závazné stanovisko OŢP MěÚ Vlašim, č.j. ZIP 459/14-178/2014SVO ze dne Sdělení ČEZ Distribuce, a.s. n.z ze dne Vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s. č.j /14 ze dne Správní poplatek byl zaplacen dne Stavba vodního díla je členěna na jednotlivé objekty a popsána v bodě IV. tohoto rozhodnutí. Ostatní podrobnosti jsou v projektové dokumentaci. Zároveň s povolením stavby vodoprávní úřad povolil i nakládání s povrchovými vodami a to k jejich akumulaci a vzdouvání. V bodě II. výroku stanovil vodoprávní úřad minimální zůstatkový průtok v korytě vodního toku Vočadlo pod odběrným místem a zároveň v bodě III. výrokové části uloţil vodoprávní úřad povinnost vyznačit na výpustném objektu kótu normální hladiny akumulované vody a kótu maximálního nadrţení, které jsou uvedeny v projektu stavby. V bodě V. výroku byla stanovena kategorizace rybníka IV. kategorie dle ustanovení 61 a pro tuto kategorizaci byl vypracován posudek v souladu s 61 odst. 9 a 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění odborně způsobilou osobou pověřenou MZe ke zpracování posudků. K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily a daly svá kladná stanoviska dotčené orgány. Pro nakládání s vodami dle 27 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád stanovil vodoprávní úřad účastníka řízení : Lesy ČR s.p., Správa toků oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, Benešov Dle 27 odst.2 zákona 500/2004 Sb. správní řád, a dle 109 zákona č.183/2006 stavební zákona pro povolení ke stavbě vodního díla byli stanoveni účastníci řízení : Městys Načeradec, Zámecké nám. 152, Načeradec, Obec Mezilesí, Mezilesí 4, Pacov, Obec Smilovy Hory, Smilovy Hory 70, Smilovy Hory, Lesy ČR, s.p., Správa toků oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, Benešov Ostatní účastníci dotčeni stavbou veřejnou vyhláškou: pozemky v k.ú. Slavětín : dle KN p.č. 865/1, 872, 866, 870, PK 956/3( díl 1, díl 2), KN 954/2, 954, 954/1,926/3, PK 827,826, KN 847, 768, PK 767/1,767/3, 765,760, 759, 256/1, 256/2, 255, 254, 253, 252, 251, 242, 737/2, 740, 741, 742, 737/1, KN 733/2, PK 734/1, 734/2,, 725/1, PK 729/3, 729/2,, 859/1,, 953, 879/3, 895, 896, 897, 884, 961, 955 pozemky v k.ú. Řísnice : p.č. KN 732,696, 693/1, 695/1, 695/2, 691/3, 730 pozemky v k.ú. Zdiměřice u Načeradce: p.č. KN 400, 336, 335, 328, 329, 226, 227, 228, 229, 230, pozemky v k.ú. Mezilesí : p.č. KN 2195, 2196, 2194, 2183/1,2182, 2181, 2180, pozemky v k.ú. Velký Jeţov : p.č. KN 1909/1, 1907/15, Dotčenými orgány : MěÚ Vlašim OŢP, státní správa lesů, Jana Masaryka 302, Vlašim MěÚ Vlašim OŢP, ochrana přírody a krajiny, Jana Masaryka 302, Vlašim MěÚ Vlašim OŢP, odpadové hospodářství, Jana Masaryka 302, Vlašim MěÚ Vlašim OV a ÚP, Jana Masaryka 302, Vlašim Připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů byla zohledněna v jednotlivých podmínkách povolení k nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: do doby vydání rozhodnutí nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů vzneseny ţádné další připomínky k zahájenému řízení

7 V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno a vodoprávní úřad v něm dospěl k závěru, ţe vydáním povolení k nakládání s vodami vzdouvání a akumulace povrchových vod a povolením stavby vodního díla výše uvedené se stanovením podmínek pro realizaci nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení jiných právem chráněných zájmů ani k nepřiměřenému ovlivnění práv účastníků řízení, a proto rozhodl vodoprávní úřad jak je uvedeno ve výrokové části. Poučení účastníků : Proti tomuto rozhodnutí můţe účastník řízení podat podle ustanovení 81, 82 a 83 zákona č.500/2004 Sb. správní řád odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení jeţ mu předcházelo ke Krajskému úřadu Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím Městského úřadu Vlašim, odboru ţivotního prostředí. Odvolání se podává v počtu stejnopisů, aby kaţdý účastník dostal jeden. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Vlašim. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamţikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však po uplynutí 10.dne, kdy byl nedoručený a uloţený dokument připraven k vyzvednutí. Podané odvolání má v souladu s 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. otisk úředního razítka Ing. Jana Zmeškalová vedoucí odboru ţivotního prostředí MěÚ Vlašim Městys Načeradec, Obec Mezilesí, Obec Smilovy Hory se tímto ţádají o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí neprodleně zašlete na Odbor ŢP Městského úřadu Vlašim po uplynutí této doby. Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne:

8 Příloha: ţadatel 1x ověřená PD, štítek,,stavba povolena - po nabytí právní moci rozhodnutí Městys Načeradec 1x ověřená PD - po nabytí právní moci rozhodnutí Obdrţí: Lesní společnost Prylovi s.r.o., Týmova Ves 1, Pacov - na základě plné moci Účastníci řízení : Městys Načeradec, Zámecké nám. 152, Načeradec Obec Mezilesí, Mezilesí 4, Pacov Obec Smilovy Hory, Smilovy Hory 70, Smilovy Hory Lesy ČR, s.p., Správa toků oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, Benešov Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou Dotčené orgány: MěÚ Vlašim OŢP, státní správa lesů, Jana Masaryka 302, Vlašim MěÚ Vlašim OŢP, ochrana přírody a krajiny, Jana Masaryka 302, Vlašim MěÚ Vlašim OŢP, odpadové hospodářství, Jana Masaryka 302, Vlašim MěÚ Vlašim OV a ÚP, Jana Masaryka 302, Vlašim Na vědomí: Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, Praha 5

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Městský úřad Vlašim Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j.: ZIP 2736/16-1204/2016BaR Ve Vlašimi 8.4.2016 oprávněná úřední osoba

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4224/2015/STP PR-OŽP-STP/30737/2015 Petr Štěpanovský

Více

ROZHODNUTÍ. ţadateli. právnické osobě Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno,

ROZHODNUTÍ. ţadateli. právnické osobě Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, Městský úřad Mohelnice, odbor životního prostředí U Brány 2 tel. 583 452 111, fax. 583 452 151 789 85 Mohelnice e-mail: mesto@mohelnice.cz cernyp@mohelnice.cz Č.j. : ŢP/27264-10/2697-10/cerp Mohelnice

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování. Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování. Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 3656/12-LIH ve Vlašimi, dne 26. března 2012 Sp.zn.: VYST/891/2012-LIH Oprávněná

Více

Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2

Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Č.J.: 2472/2013/ŽP/GS/6/39 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EV. ČÍSLO: 10506/2013 Vaše zn./ze dne: / 10.04.2013 Spisový znak: 231.8 skart. znak/ lhůta: ADRESÁT: Listů dokumentu: 10 listů

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel: 517 324 451 IČO: 00291676 Fax: 517 324 431 ID DS: td3be8p e-mail: bartakova@bucovice.cz SPISOVÁ ZNAČKA ČÍSLO JEDNACÍ

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 212/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 15.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 23811/12-NoL Sp.zn.: VYST/3938/2012-NoL Vlašim, dne 11. ledna 2013 Oprávněná úřední

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux002w3pr* CRDUX002W3PR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0199/11-7/To V Olomouci dne 10. května 2011 Č. j.: DUCR-21234/11/To Telefon: +4209727

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Ú ř a d M ě s t y s u K ř i v o k l á t S t a v e b n í o d b o r Dr. Miroslava Tyrše 93, 270 23 Křivoklát telefon: 313 558 982, 313 558 276 Č.j.: SO 231.2 96/2010/Sa-74 Křivoklát dne: 10.5.2010 VEŘEJNÁ

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice *MURSX007NCPZ* Č.j.: MR-S 7011/12- OZP/12 V Rosicích 07.01.2013 ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí. Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí. Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 Vaše číslo jednací ze dne: vyřizuje: Martin Řehák telefon: 491

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-173341/2014/Fa Číslo jednací dokumentu: MMZL 006765/2015 Zlín, dne 20.1.2015 Oprávněná úřední osoba: Alice Faktorová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 05.08.2015 ČJ.: MUMI 6101/2015 SP.ZN. 466/2015 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 26/12/V/Pa Ve Kdyni, dne 28.2.2012 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/1398/2012-328/54-1399/2012-330/55/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/138013/2015/OZP/VH/Sme

Více

*S00FX00W9X4G* MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí. povolení. Čsl. armády 2689 390 03 Tábor

*S00FX00W9X4G* MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí. povolení. Čsl. armády 2689 390 03 Tábor MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor *S00FX00W9X4G* S00FX00W9X4G Radek Vašíček Radka Vašíčková Čsl. armády 2689 390 03 Tábor Spis.značka S-META 30864/2014 OŽP/VFiř

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU Odbor výstavby a životního prostředí nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ODPOVĚDNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: VŽP/2402/2011/Hd

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 13.6.2013 SPIS. ZNAČKA: MěÚO/12972/2013/OD/Hr - dle rozdělovníku - ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/17308/2013 VYŘIZUJE: Ing. Hromádka

Více

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/411-09/416-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07.

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07. odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Magda Salíková Jiráskova 1603

Více

R O Z H O D N U T Í. a Veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í. a Veřejná vyhláška Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/413/2012 v Dolanech 19.9.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/02778/2016 Sp.zn.: MJ/23495/2015/12/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 18.1.2016 Olomoucký kraj, Jeremenkova

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 498 277, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníku řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníku řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 984, fax: 577 630 983, e-mail: alenakorycanova@zlin.eu dle rozdělovníku spisová značka: MMZL 042157/2015/20

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 71979/15 - SPIS 13849/2015/St

Více

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-028388/2016/An Číslo jednací dokumentu: MMZL 054893/2016 Zlín, dne 2.5.2016

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel: 517 324 451 IČO: 00291676 Fax: 517 324 431 ID DS: td3be8p e-mail: bartakova@bucovice.cz SPISOVÁ ZNAČKA ČÍSLO JEDNACÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 428/10/V/Pa Ve Kdyni, dne 17.3.2011 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 3160/14/ZPR/Kal V Sušici dne 13.1.2015 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL 25776/2014/OŽP/JIKO 25776/2014/OŽP/JIKO 51801/2014 Jitka

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 64

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 64 STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2011-07-15 MCBORE/536/2011 SZ MCBORE/384/2011/1 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více

R O Z H O D N U T Í. A veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í. A veřejná vyhláška Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/816/2012/Ve v Dolanech 22.7.2013 SS: 1842/2013 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/842/13 ŽP/7848/13/Šp Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/793/11 ŽP/4724/11/Šp Vyřizuje:

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

u Vjezdní, SPOLECNE ROZHODNUTI úřad vojenského újezdu Libavá

u Vjezdní, SPOLECNE ROZHODNUTI úřad vojenského újezdu Libavá (::.,, ~-: ~.';l j ' : ~ ~ ":' _, u Vjezdní, úřad vojenského újezdu Libavá Náměstí 2, Libavá-Město Libavá, 785 Ol Šternberk 1, datová schránka gibb3m2 Telefon: 973 423 151, FAX: 973 423 156, e-mail: uuvu.libava@kr-olomoucky.cz

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov Vod. 235 10905/2013 OVH/2319/2013/SOT KÓDOVÁNÍ 100-110-111, 400-430,400-440, 400-552 VYŘIZUJE: TELEFON: 317754195

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTí ~fpr/~ R//7~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 S009P00JLWV3 MĚSTSKÝ URAD BLANSKO ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/12/2010

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/12/2010 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-1958/2010-318/VLJ Rousínov, dne 10. května 2010 Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953 Městský úřad Trhové Sviny odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství a rybářství Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny Vyřizuje: Ing. Zuzana Žohová Tel.: 386 301 451 fax: 386 301 430 E-mail:

Více

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Územní plánování a výstavba Váš dopis zn.: ze dne: 7.9.2011 Č.j.: 3787/2011/OTER/UpV-6 Spis. zn.: UpV/135/2011/

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05306/2014/P MeUSM/01912/2015 Kateřina Pummerová 572

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2478/2015/výst/Šo Alena Šoulová / 381 201 917 23.11.2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

Spis.zn.: 7126/SÚ/14/Šv Karlovy Vary, dne 9.1.2015 Č.j.: 316/SÚ/15 Vyřizuje: Ivana Švarcová, linka 508 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 7126/SÚ/14/Šv Karlovy Vary, dne 9.1.2015 Č.j.: 316/SÚ/15 Vyřizuje: Ivana Švarcová, linka 508 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Spis.zn.: 7126/SÚ/14/Šv Karlovy Vary, dne 9.1.2015 Č.j.: 316/SÚ/15 Vyřizuje: Ivana Švarcová, linka 508 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0024wb6* CRDUX0024WB6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0590/10-4/Hm V Praze dne 22. září 2010 Č. j.: DUCR-47535/10/Hm Telefon: 602 378 117

Více

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3. A/20 1/OŽP/2015 Ze dne 03.11.2014 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTĺ ÚZEMNÍ ROZHODNUTĺ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTĺ ÚZEMNÍ ROZHODNUTĺ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 198190/2010 ST2/Zim MMHK/010405/2011 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 18.1.2011 Výroková

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Černošice Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Černošice Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2 Městský úřad Černošice Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2 oprávněná úřední osoba: Ing. Ingrid Koubková telefon: 221 982 202 e-mail: podatelna@mestocernosice.cz

Více

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚŘAD NÝDEK Stavební úřad Nýdek č. 281, 739 96 Nýdek Č.j: OÚN/00782/2012 Sp. zn.: OÚN/328/00694/2012/Li Doporučeně: vyřizuje: Ing. Stanislava Lisztwanová, Jaroslav Brudny tel.: 558 985 121 Nýdek

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 394/2012-6-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 11.6.2012 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE: V ODRÁCH ŽP/1964/08/Co/231.2R Ing. Coufal 15.4.2009 VEŘEJNÁ

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/181055/2012 ST2/Fej MMHK/003025/2013 ST2/Fej Ing. Marcela Fejková 495 707 885 marcela.fejkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2896/2010-4-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 21.10.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Poličná Poličná 144 757 01 Valašské Meziříčí 1 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2904/10/ZPR/Kal V Sušici dne 16.3.2011 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

R O Z H O D N U T Í. Zahradní jezírko. Veřejná vyhláška. rozhodnutí o umístění stavby. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. Zahradní jezírko. Veřejná vyhláška. rozhodnutí o umístění stavby. stavební povolení Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Náměstí Krále Jiřího106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz Č.j. :738/08/V/23/Šp V Kunštátě dne 21.8.2008 Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-5552/2008-1266/PJ Rousínov, dne 3. října 2008 Oprávněná úřední

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ: Sp - Nech 1278 /2012, čj. Nech 1277/2012, 1278/2012 Nechanice, 21.11. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE: V ODRÁCH ŽP/2427a/07/Co/231.2R Ing. Coufal 3.4.2009 VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spisová značka: 1026/2011/VÝST/Jž/ Náchodě

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: MeUKM/063980,063981/2014/05/153/OZP/Vo V Kroměříži 11.11.2014 Č.j. : MeUKM/072415/2014 Oprávněná

Více

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č.

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č. Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14072/2011 VÚP/ČA V

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE Stavební úřad I. stupně Tel.č. 516463108 Fax č. 516 463296 e-mail stavebni@olesnice.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE Stavební úřad I. stupně Tel.č. 516463108 Fax č. 516 463296 e-mail stavebni@olesnice.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE Stavební úřad I. stupně Tel.č. 516463108 Fax č. 516 463296 e-mail stavebni@olesnice.cz nám. Míru č.p. 20, 67974 Olešnice oprávněná úřední osoba: Ing. Kubíček Karel Č.j: DMOL 429/2012

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/5135/2014/Ši V Třebíči dne 03.04.2014 Č.j.: OV 25651/14

Více

Městský úřad Znejme odbor dopravy

Městský úřad Znejme odbor dopravy Městský úřad Znejme odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36,66922 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Žížková Znojmo 11. dubna 2014 Tel.: 515216442 Fax: 515216441 E-maíl: Ivana.lízkova@muznojmo.cz

Více

p o v o l u j e Revitalizace veřejných prostor v obci Velký Ořechov. SO 101 Místní komunikace SO 102 Komunikace pro pěší, parkoviště a zpevněné plochy

p o v o l u j e Revitalizace veřejných prostor v obci Velký Ořechov. SO 101 Místní komunikace SO 102 Komunikace pro pěší, parkoviště a zpevněné plochy Magistrát města Zlína - Odbor stavebních a dopravních řízení, nám. Míru 12, 760 01 Zlín Spis.zn.: MMZL 126745/2013/OSaDŘ Ţadatel: Obec Velký Ořechov Č.j.: MMZL014423/2014/OSaDŘ/Var Velký Ořechov 19, 763

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i votní h o p r o s tředí n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/193/2012/kou - 4 Polná, dne: 19.6.2012 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 194/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 21.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Slaný. Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Slaný. Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Slaný odbor životního prostředí Velvarská 136, 274 01 Slaný E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz číslo jednací došlého 25787/2015/OŽP číslo jednací: MUSLANY 25787/2015/OŽP dokumentu: vyřizuje:

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Městský úřad Nýrsko Stavební úřad a Odbor ţivotního prostředí a silničního hospodářství

Městský úřad Nýrsko Stavební úřad a Odbor ţivotního prostředí a silničního hospodářství Městský úřad Nýrsko Stavební úřad a Odbor ţivotního prostředí a silničního hospodářství tel: 376377829, 376377821, fax: 376571959 e-mail: stavebni@mestonyrsko.cz Náměstí 122, 340 22 Nýrsko Sp.zn.: ZN/132/MÚ/10/10

Více

ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í. Ondřejovický potok v km 0,000-1,800 Zlaté Hory, Ondřejovice

ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í. Ondřejovický potok v km 0,000-1,800 Zlaté Hory, Ondřejovice MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/34355/2015/2016/11/OŽP/R- 14/Ne Jeseník, dne 12.2.2016 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 08 Hradec

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 30643/2010/VÝST-Nj V Berouně dne 30. září 2010 Spis zn.: 1040/2010 Vyřizuje: Nájemníková Naděžda, e-mail.: vyst8@muberoun.cz, tel.: 311 654 255 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod SpZn.: 489/2014/ŽP/Sy/Pl/O V Náchodě dne: 21. ledna 2014

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1300/2011/Ko MUBN-2615/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Č.j.: STU/640-12/ SZ /169-2012/HOR Kunovice, dne 8. března 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček, tel.: 572 432

Více