ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2"

Transkript

1

2 Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zaměření školy Sportovní vybavení školy Žáci sportovních tříd Charakteristika učitelů tělesné výchovy a sportovních her VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA SPORTOVNÍ HRY SPECIFIKACE OBSAHU VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTOVNÍCH HER CÍLOVÁ SKUPINA PROSTORY CÍL POHYBOVÉ HRY: GYMNASTIKA: ATLETIKA: SPORTOVNÍ HRY: ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2

3 1 Identifikační údaje Údaje o škole Název školy Základní škola Dělnická REDIZO IČ Adresa školy Karviná Nové Město, Sokolovská 1758/1, Ředitel školy Mgr. Petr Juras Hlavní koordinátor Mgr. Lenka Grygová Kontakty Telefon www Zřizovatel Název Adresa Statutární město Karviná Fryštátská 72/1, Karviná ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 3

4 2 Charakteristika školy a ŠVP 2.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zaměření školy Základním dokumentem školy je Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Pilná včelka", od kterého se odráží koncepce tohoto vzdělávacího programu určená pro třídy se sportovním zaměřením. Tento dokument se zaměřuje pouze na ty předměty, které jsou obsahově rozdílné, jedná se o tělesnou výchovu a sportovní hry. Ostatní předměty jsou obsahově shodné a případné rozdíly jsou řešeny v tematických plánech a učebních plánech Sportovní vybavení školy Žáci mají k dispozici 2 tělocvičny. Vybavení tělocvičen je zaměřené gymnastickou průpravu a míčové hry. Koncem roku 2006 byla dokončena obnova venkovního sportovního areálu, kde byly postaveny tři přetlakové haly (velká hala určená pro míčové sporty a tenis, malá hala s vyhřívaným pískem pro beachvolejbal a beachkopanou, třetí hala s umělým trávníkem je určena především pro malou kopanou, dále jako tréninkové prostory a další míčové hry). V areálu je také běžecká dráha s umělým povrchem Alsatop a sektor pro skok daleký Žáci sportovních tříd Školu navštěvují z větší části žáci z Karviné a na doporučení sportovních klubů i okolních měst Charakteristika učitelů tělesné výchovy a sportovních her Tělesnou výchovu ve sportovních třídách, včetně tříd prvního stupně, vyučují výhradně aprobovaní učitelé tělesné výchovy. Tito učitelé si neustále doplňují svou kvalifikaci formou různých školení, kurzů a seminářů. Jeden z učitelů je vždy absolventem kurzu první pomoci, který mu umožňuje vykonávat funkci zdravotníka. Všichni učitelé TV spolupracují se sportovními kluby, především s MFK Karviná, Sokol Karviná a MTK Karviná. 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie, včetně začlenění průřezových témat, je obsahem výchozího vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Pilná včelka ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 4

5 3 Člověk a zdraví 3.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí a využívání různého sportovního náčiní a nářadí, k seznámení s návody pro pohybovou prevenci či korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení, stejně jako pro zdravý rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti. Hlavně však tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat nebo cíleně ovlivňovat. Vede proto žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti (s narůstajícím podílem žáka na tomto řízení) a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo jiné pohybové aktivitě. Na 1. stupni je předmět Tělesná výchova rozšířen o náplň předmětu Sportovní hry vyučovaného na 2. stupni (viz níže). V souladu s vývojovými předpoklady a individuální zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnost žáků v tělesné výchově k tomu, aby: si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení těla a postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti; se orientovali v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví a práceschopnost člověka, v problematice zjišťování potřebných ukazatelů zdatnosti a pohyblivosti a uměli své poznatky využít při začleňování pohybu do denního režimu; zvládali základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění vhodné a bezpečné sportovní či jiné pohybové aktivity ve známém i méně známém prostředí; kladně prožívali osvojované pohybové činnosti a využívali je s pomocí dospělých nebo samostatně jako prostředek překonávání aktuálních negativních tělesných či duševních stavů a dlouhodobější zdravotní prevence i jako předpoklad pro vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám; si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a jiných pohybových aktivitách a uměli je využít pro hodnotové pohybové využití i přátelské meziosobní vztahy. ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 5

6 Hodnoty, postoje, praktická etika ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník dotace ROČNÍK DOTACE: 2, POVINNÝ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech, zaujímá správné základní cvičební polohy zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu příprava organismu příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu hygiena při TV hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity bezpečnost při pohybových činnostech organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 6

7 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života Prvouka (1. ročník): Člověk a jeho zdraví, Prvouka (1. ročník): Místo, kde žijeme, Hudební výchova (1. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Hudební výchova (1. ročník): Vokální činnosti, Praktické činnosti (1. ročník): Příprava pokrmů, Praktické činnosti (1. ročník): Pěstitelské práce, Praktické činnosti (1. ročník): Práce s drobným materiálem Prvouka (1. ročník): Místo, kde žijeme, Hudební výchova (1. ročník): Vokální činnosti, Hudební výchova (1. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Prvouka (1. ročník): Člověk a jeho zdraví ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost základy gymnastiky průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti rytmické a kondiční formy cvičení pro děti kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance průpravné úpoly přetahy a přetlaky základy atletiky rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem základy sportovních her manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 7

8 turistika a pobyt v přírodě přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při přesunu, ochrana přírody Hodnoty, postoje, praktická etika Hudební výchova (1. ročník): Hudebně pohybové činnosti Hudební výchova (1. ročník): Vokální činnosti, Hudební výchova (1. ročník): Instrumentální činnosti, Hudební výchova (1. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Hudební výchova (1. ročník): Poslechové činnosti, Matematika (1. ročník): Geometrie v rovině a v prostoru, Výtvarná výchova (1. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci komunikace v TV základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály organizace při TV základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí zásady jednání a chování fair play pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěží měření a posuzování pohybových dovedností měření výkonů, základní pohybové testy ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 8

9 Český jazyk a literatura (1. ročník): Jazyková výchova Výtvarná výchova (1. ročník): Uplatňování subjektivity, Výtvarná výchova (1. ročník): Ověřování komunikačních účinků, Hudební výchova (1. ročník): Instrumentální činnosti, Hudební výchova (1. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Matematika (1. ročník): Číslo a početní operace, Matematika (1. ročník): Geometrie v rovině a v prostoru, Prvouka (1. ročník): Člověk a jeho zdraví, Anglický jazyk (1. ročník): Mluvení, čtení a psaní s porozuměním, Anglický jazyk (1. ročník): Poslech s porozuměním ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech, zaujímá správné základní cvičební polohy zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením zdravotní oslabení konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence, pohybový režim, vhodné oblečení a obutí pro ZdrTV, zásady správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení) Český jazyk a literatura (1. ročník): Literární výchova, Český jazyk a literatura (1. ročník): Jazyková výchova, Český jazyk a literatura (2. ročník): Jazyková výchova, Český jazyk a literatura (2. ročník): Literární výchova, Hudební výchova (1. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Hudební výchova (2. ročník): Hudebně pohybové činnosti Hudební výchova (1. ročník): Vokální činnosti, Hudební výchova (1. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Hudební výchova (1. ročník): Poslechové činnosti 2. ROČNÍK DOTACE: 2 + 1, POVINNÝ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu příprava organismu ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 9

10 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorách školy uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech, zaujímá správné základní cvičební polohy zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu hygiena při TV hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity bezpečnost při pohybových činnostech organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života Prvouka (2. ročník): Místo, kde žijeme, Prvouka (2. ročník): Člověk a jeho zdraví, Hudební výchova (2. ročník): Vokální činnosti, Hudební výchova (2. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Výtvarná výchova (2. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Výtvarná výchova (2. ročník): Uplatňování subjektivity, Praktické činnosti (2. ročník): Práce s drobným materiálem, Sportovní hry (2. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (2. ročník): Oblast didaktická Prvouka (2. ročník): Místo, kde žijeme, Výtvarná výchova (2. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Výtvarná výchova (2. ročník): Uplatňování subjektivity, Hudební výchova (2. ročník): Vokální činnosti, Hudební výchova (2. ročník) : Hudebně pohybové činnosti, Prvouka (2. ročník): Člověk a jeho zdraví, Praktické činnosti (2. ročník): Pěstitelské práce ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 10

11 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost základy gymnastiky průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti rytmické a kondiční formy cvičení pro děti kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance průpravné úpoly přetahy a přetlaky základy atletiky rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem základy sportovních her manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů turistika a pobyt v přírodě chování v dopravních prostředcích při přesunu, ochrana přírody Hodnoty, postoje, praktická etika ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 11

12 Český jazyk a literatura (2. ročník): Jazyková výchova, Český jazyk a literatura (2. ročník): Literární výchova, Hudební výchova (2. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Sportovní hry (2. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (2. ročník): Oblast didaktická Výtvarná výchova (2. ročník): Uplatňování subjektivity, Hudební výchova (2. ročník): Vokální činnosti, Hudební výchova (2. ročník): Instrumentální činnosti, Hudební výchova (2. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Hudební výchova (2. ročník): Poslechové činnosti, Matematika (2. ročník): Geometrie v rovině a v prostoru, Praktické činnosti (2. ročník): Pěstitelské práce, Sportovní hry (2. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (2. ročník): Oblast didaktická ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Učivo reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci komunikace v TV základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály organizace při TV základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí zásady jednání a chování fair play pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěží měření a posuzování pohybových dovedností měření výkonů, základní pohybové testy zdroje informací o pohybových činnostech Český jazyk a literatura (2. ročník): Jazyková výchova, Sportovní hry (2. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (2. ročník): Oblast didaktická Výtvarná výchova (2. ročník): Uplatňování subjektivity, Hudební výchova (2. ročník): Instrumentální činnosti, Hudební výchova (2. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Matematika (2. ročník): Číslo a početní operace, Prvouka (2. ročník): Člověk a jeho zdraví, Anglický jazyk (2. ročník): Mluvení, čtení a psaní s porozuměním, Anglický jazyk (2. ročník): Poslech s porozuměním, Výtvarná výchova (2. ročník): Ověřování komunikačních účinků, Sportovní hry (2. ročník) : Oblast herní, Sportovní hry (2. ročník): Oblast didaktická ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 12

13 ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Učivo uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech, zaujímá správné základní cvičební polohy zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením zdravotní oslabení konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence, pohybový režim, vhodné oblečení a obutí pro ZdrTV, zásady správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení) Český jazyk a literatura (2. ročník): Jazyková výchova, Český jazyk a literatura (2. ročník): Literární výchova, Hudební výchova (2. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Sportovní hry (2. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (2. ročník): Oblast didaktická Výtvarná výchova (2. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Výtvarná výchova (2. ročník): Uplatňování subjektivity, Hudební výchova (2. ročník): Vokální činnosti, Hudební výchova (2. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Hudební výchova (2. ročník): Poslechové činnosti, Praktické činnosti (2. ročník): Pěstitelské práce, Sportovní hry (2.ročník): Oblast herní, Sportovní hry (2. ročník): Oblast didaktická 3. ROČNÍK DOTACE: 2 + 1, POVINNÝ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech, zaujímá správné základní cvičební polohy význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu příprava organismu příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 13

14 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu hygiena při TV hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity bezpečnost při pohybových činnostech organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života Prvouka (3. ročník): Místo, kde žijeme, Prvouka (3. ročník): Člověk a jeho zdraví, Hudební výchova (3. ročník): Vokální činnosti, Hudební výchova (3. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Praktické činnosti (3. ročník): Práce s drobným materiálem, Sportovní hry (3. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (3. ročník): Oblast didaktická Prvouka (3. ročník): Člověk a jeho zdraví, Prvouka (3. ročník): Místo, kde žijeme, Sportovní hry (3. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (3. ročník): Oblast didaktická ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost základy gymnastiky průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 14

15 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích rytmické a kondiční formy cvičení pro děti kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance průpravné úpoly přetahy a přetlaky základy atletiky rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem základy sportovních her manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů turistika a pobyt v přírodě chování v dopravních prostředcích při přesunu, ochrana přírody plavání (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu Hodnoty, postoje, praktická etika Hudební výchova (3. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Sportovní hry (3. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (3. ročník): Oblast didaktická Výtvarná výchova (3. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Výtvarná výchova (3. ročník): Uplatňování subjektivity, Matematika (3. ročník): Geometrie v rovině a v prostoru, Hudební výchova (3. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Sportovní hry (3. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (3. ročník): Oblast didaktická ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 15

16 ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Učivo reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci komunikace v TV základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály organizace při TV základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí zásady jednání a chování fair play, olympijské ideály a symboly pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěží měření a posuzování pohybových dovedností měření výkonů, základní pohybové testy zdroje informací o pohybových činnostech Český jazyk a literatura (3. ročník): Jazyková výchova, Sportovní hry (3. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (3. ročník): Oblast didaktická Prvouka (3. ročník): Člověk a jeho zdraví, Výtvarná výchova (3. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Výtvarná výchova (3. ročník): Uplatňování subjektivity, Výtvarná výchova (3. ročník): Ověřování komunikačních účinků, Anglický jazyk (3. ročník): Poslech s porozuměním, Anglický jazyk (3. ročník): Mluvení, čtení a psaní s porozuměním, Sportovní hry (3.ročník): Oblast herní, Sportovní hry (3. ročník): Oblast didaktická ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech, zaujímá správné základní cvičební polohy zdravotní oslabení konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence, pohybový režim, vhodné oblečení a obutí pro ZdrTV, zásady správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení, ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 16

17 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení) Český jazyk a literatura (3. ročník): Jazyková výchova, Český jazyk a literatura (3. ročník): Literární výchova, Hudební výchova (3. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Sportovní hry (3. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (3. ročník): Oblast didaktická Hudební výchova (3. ročník): Vokální činnosti, Výtvarná výchova (3. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Praktické činnosti (3. ročník): Příprava pokrmů, Sportovní hry ( 3.ročník) : Oblast herní, Sportovní hry (3. ročník): Oblast didaktická 4. ROČNÍK DOTACE: 2 + 1, POVINNÝ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu příprava organismu příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu hygiena při TV hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 17

18 bezpečnost při pohybových činnostech organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV význam pohybu pro zdraví zdravotně orientovaná zdatnost kondiční programy, manipulace se zátěží prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí průpravná, kompenzační, vyrovnávací cvičení hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech zásady bezpečnosti v hodinách Tv i v nestandardním prostředí, první pomoc při Tv a sportu MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Fungování a vliv médií ve společnosti Přírodověda (4. ročník): Člověk a jeho zdraví, Sportovní hry (4. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (4. ročník): Oblast didaktická Přírodověda (4. ročník): Člověk a jeho zdraví, Sportovní hry (4. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (4. ročník): Oblast didaktická ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované dovednosti, vytváří varianty osvojených pohybových her pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 18

19 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti základy gymnastiky průpravná cvičení, akrobacie (kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na rukou s dopomocí), přeskoky (roznožka a skrčka přes nářadí), cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti rytmické a kondiční formy cvičení pro děti kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance (valčíkový a polkový krok) průpravné úpoly přetahy a přetlaky základy atletiky rychlý běh do 60 m, vytrvalý běh do 1000 m, běh v terénu, skok do dálky nebo do výšky z rozběhu, hod míčkem z rozběhu základy sportovních her manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů turistika a pobyt v přírodě přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody plavání (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu bruslení (podle podmínek školy) hry na ledě, základní techniky pohybu na bruslích, hry na sněhu další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 19

20 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Fungování a vliv médií ve společnosti Český jazyk a literatura (4. ročník): Komunikační a slohová výchova, Český jazyk a literatura (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, Vlastivěda (4. ročník): Lidé a čas, Hudební výchova (4. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Hudební výchova (5. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Výtvarná výchova (4. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Výtvarná výchova (5. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Sportovní hry (4. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (4. ročník): Oblast didaktická Matematika (4. ročník): Geometrie v rovině a v prostoru, Hudební výchova (4. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Sportovní hry (4. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (4. ročník): Oblast didaktická ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ jedná v duchu fair play, dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví, cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, samostatně získá potřebné informace komunikace v Tv tělocvičné názvosloví osvojované činnosti, smluvené povely, signály, gesta, základy grafického znázornění pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech pravidla osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěží, zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech měření výkonů a posuzování pohybových dovedností měření, evidence, vyhodnocování ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 20

21 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Fungování a vliv médií ve společnosti Matematika (4. ročník): Závislosti, vztahy a práce s daty, Český jazyk a literatura (4. ročník): Komunikační a slohová výchova, Vlastivěda (4. ročník): Lidé kolem nás, Informatika (4. ročník): Vyhledávání informací a komunikace, Sportovní hry (4. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (4. ročník): Oblast didaktická Anglický jazyk (4. ročník): Poslech s porozuměním, Anglický jazyk (4. ročník): Mluvení, čtení a psaní s porozuměním, Sportovní hry (4. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (4. ročník): Oblast didaktická ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele základní druhy oslabení jejich příčiny a možné důsledky prevence a korekce oslabení, vhodná cvičení a činnosti, soustředěnost na cvičení všestranné rozvíjející pohybové činnosti přihlédnutí ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 21

22 Fungování a vliv médií ve společnosti Přírodověda (4. ročník): Člověk a jeho zdraví, Hudební výchova (4. ročník): Vokální činnosti, Sportovní hry (4. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (4. ročník): Oblast didaktická Hudební výchova (4. ročník): Vokální činnosti, Praktické činnosti (4. ročník): Příprava pokrmů, Sportovní hry (4. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (4. ročník): Oblast didaktická ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 22

23 5. ROČNÍK DOTACE: 2 + 1, POVINNÝ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Učivo podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalových oslabením uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu příprava organismu příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu hygiena při TV hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity bezpečnost při pohybových činnostech organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV význam pohybu pro zdraví zdravotně orientovaná zdatnost kondiční programy, manipulace se zátěží prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí průpravná, kompenzační, vyrovnávací cvičení hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech zásady bezpečnosti v hodinách Tv i v nestandardním prostředí, první pomoc při Tv a sportu ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 23

24 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Fungování a vliv médií ve společnosti Přírodověda (5. ročník): Člověk a jeho zdraví, Sportovní hry (5. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (5. ročník): Oblast didaktická Přírodověda (5. ročník): Člověk a jeho zdraví, Sportovní hry (5. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (5. ročník): Oblast didaktická ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Učivo zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované dovednosti, vytváří varianty osvojených pohybových her jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost základy gymnastiky průpravná cvičení, akrobacie (kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na rukou s dopomocí), přeskoky (roznožka a skrčka přes nářadí), cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti rytmické a kondiční formy cvičení pro děti kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance (valčíkový a polkový krok) průpravné úpoly přetahy a přetlaky základy atletiky rychlý běh do 60 m, vytrvalý běh do 1000 m, běh v terénu, skok do dálky nebo do výšky z rozběhu, hod míčkem z rozběhu ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 24

25 základy sportovních her manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů turistika a pobyt v přírodě přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody plavání (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu bruslení (podle podmínek školy) hry na ledě, základní techniky pohybu na bruslích, hry na sněhu další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Fungování a vliv médií ve společnosti Český jazyk a literatura (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, Vlastivěda (5. ročník): Lidé a čas, Hudební výchova (5. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Výtvarná výchova (5. ročník): Rozvíjení smyslové činnosti, Sportovní hry (5. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (5. ročník): Oblast didaktická Matematika (5. ročník): Geometrie v rovině a v prostoru, Hudební výchova (5. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Sportovní hry (5. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (5. ročník): Oblast didaktická ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 25

26 ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 26

27 Činnosti podporující pohybové učení jedná v duchu fair play, dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví, cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, samostatně získá potřebné informace komunikace v Tv tělocvičné názvosloví osvojované činnosti, smluvené povely, signály, gesta, základy grafického znázornění pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech pravidla osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěží, zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech měření výkonů a posuzování pohybových dovedností měření, evidence, vyhodnocování VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Objevujeme Evropu a svět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Fungování a vliv médií ve společnosti Matematika (5. ročník): Závislosti, vztahy a práce s daty, Český jazyk a literatura (5. ročník): Komunikační a slohová výchova, Vlastivěda (5. ročník): Lidé kolem nás, Vlastivěda (5. ročník): Lidé a čas, Informatika (5. ročník): Vyhledávání informací a komunikace, Sportovní hry (5. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (5. ročník): Oblast didaktická ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 27

28 Anglický jazyk (5. ročník): Poslech s porozuměním, Anglický jazyk (5. ročník): Mluvení, čtení a psaní s porozuměním, Sportovní hry (5. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (5. ročník): Oblast didaktická ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele základní druhy oslabení jejich příčiny a možné důsledky prevence a korekce oslabení, vhodná cvičení a činnosti, soustředěnost na cvičení všestranné rozvíjející pohybové činnosti přihlédnutí ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Fungování a vliv médií ve společnosti Přírodověda (5. ročník): Člověk a jeho zdraví, Hudební výchova (5. ročník): Vokální činnosti, Praktické činnosti (5. ročník): Příprava pokrmů, Sportovní hry (5. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (5. ročník): Oblast didaktická Hudební výchova (5. ročník): Vokální činnosti, Praktické činnosti (5. ročník): Příprava pokrmů, Sportovní hry (5. ročník) : Oblast herní, Sportovní hry (5. ročník): Oblast didaktická 6. ROČNÍK DOTACE: 2 + 1, POVINNÝ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Učivo aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé význam pohybu pro zdraví zdravotně orientovaná zdatnost kondiční programy, manipulace se zátěží ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 28

29 pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí průpravná, kompenzační, vyrovnávací cvičení hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech zásady bezpečnosti v hodinách Tv i v nestandardním prostředí, první pomoc při Tv a sportu Hodnoty, postoje, praktická etika MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Sportovní hry (6. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (6. ročník): Oblast didaktická Přírodopis (6. ročník): Biologie hub, Sportovní hry: Oblast herní, Sportovní hry (6. ročník): Oblast didaktická ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ výstupy Učivo zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve pohybové hry netradiční hry a aktivity ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 29

30 hře, soutěži, při rekreačních činnostech gymnastika akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí kondiční formy cvičení aerobik, kruhový trénink, kondiční program úpoly atletika běhy na dráze i v terénu, skoky daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí sportovní hry herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie lyžování běžecké lyžování Hodnoty, postoje, praktická etika MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Sportovní hry (6. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (6. ročník): Oblast didaktická Výtvarná výchova (6. ročník): Uplatňování subjektivity, Hudební výchova (6. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Dějepis (6. ročník): Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury, Výtvarná výchova (6. ročník): Ověřování komunikačních účinků, Sportovní hry: Oblast herní, Sportovní hry (6. ročník): Oblast didaktická ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k smysl sportu komunikace v Tv tělocvičné názvosloví osvojované činnosti, smluvené povely, ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 30

31 opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin, zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí signály, gesta, základy grafického znázornění pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech pravidla osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěží, zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech měření výkonů a posuzování pohybových dovedností měření, evidence, vyhodnocování Hodnoty, postoje, praktická etika MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Matematika (6. ročník): Závislosti, vztahy a práce s daty, Sportovní hry (6. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (6. ročník): Oblast didaktická Výtvarná výchova (6. ročník): Rozvíjení smyslové činnost, Český jazyk a literatura (6. ročník): Jazyková výchova, (6. Ročník), Sportovní hry: Oblast herní, Sportovní hry (6. ročník): Oblast didaktická ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA výstupy uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení základní druhy oslabení jejich příčiny a možné důsledky prevence a korekce ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 31

32 zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení oslabení, vhodná cvičení a činnosti, soustředěnost na cvičení všestranné rozvíjející pohybové činnosti přihlédnutí ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení Hodnoty, postoje, praktická etika Sportovní hry (6. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (6. ročník): Oblast didaktická Sportovní hry (6. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (6. ročník): Oblast didaktická 7. ROČNÍK DOTACE: 2 + 1, POVINNÝ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly význam pohybu pro zdraví zdravotně orientovaná zdatnost kondiční programy, manipulace se zátěží prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí průpravná, kompenzační, vyrovnávací cvičení hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech zásady bezpečnosti v hodinách Tv i v nestandardním prostředí, první pomoc při Tv a sportu ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 32

33 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost Hodnoty, postoje, praktická etika MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Výchova ke zdraví (7. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví, Výchova ke zdraví (7. ročník): Rizika ohrožujících zdraví a jejich prevence, Výchova ke zdraví (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví, Přírodopis (7. ročník): Základy ekologie, Sportovní hry (7. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (7. ročník): Oblast didaktická Výchova ke zdraví (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví, Výchova ke zdraví (7. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe, Výchova ke zdraví (7. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví, Výchova ke zdraví (7. ročník): Rizika ohrožujících zdraví a jejich prevence, Anglický jazyk (7. ročník): Mluvení, Čtení s porozuměním, Psaní, Sportovní hry (7. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (7. ročník): Oblast didaktická ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Učivo zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve pohybové hry netradiční hry a aktivity gymnastika akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 33

34 hře, soutěži, při rekreačních činnostech kondiční formy cvičení aerobik, kruhový trénink, kondiční program úpoly atletika běhy na dráze i v terénu, skoky daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí sportovní hry herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie lyžování běžecké lyžování, jízda na vleku, sjezdové lyžování, bezpečnost pohybu v zimní horské krajině Hodnoty, postoje, praktická etika MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Sportovní hry (7. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (7. ročník): Oblast didaktická Výtvarná výchova (7. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Výtvarná výchova (7. ročník): Uplatňování subjektivity, Hudební výchova (7. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Anglický jazyk (7. ročník): Poslech s porozuměním, Anglický jazyk (7. ročník): Mluvení, Čtení s porozuměním, Psaní, Sportovní hry (7. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (7. ročník): Oblast didaktická ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ výstupy Učivo užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu smysl sportu komunikace v Tv tělocvičné názvosloví osvojované činnosti, smluvené povely, ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 34

35 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora signály, gesta, základy grafického znázornění pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech pravidla osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěží, zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech měření výkonů a posuzování pohybových dovedností měření, evidence, vyhodnocování smysl sportu Hodnoty, postoje, praktická etika MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Matematika (7. ročník): Závislosti, vztahy a práce s daty, Sportovní hry (7. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (7. ročník): Oblast didaktická Výtvarná výchova (7. ročník): Uplatňování subjektivity, Výtvarná výchova (7. ročník): Ověřování komunikačních účinků, Hudební výchova (7. ročník): Instrumentální činnosti, Hudební výchova (7. ročník): Hudebně pohybové činnosti, Výchova ke zdraví (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj, Anglický jazyk (7. ročník): Poslech s porozuměním, Sportovní hry (7. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (7. ročník): Oblast didaktická ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Učivo ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 35

36 uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení základní druhy oslabení jejich příčiny a možné důsledky prevence a korekce oslabení, vhodná cvičení a činnosti, soustředěnost na cvičení všestranné rozvíjející pohybové činnosti přihlédnutí ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení Hodnoty, postoje, praktická etika Sportovní hry (7. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (7. ročník): Oblast didaktická Sportovní hry (7. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (7. ročník): Oblast didaktická 8. ROČNÍK DOTACE: 2 + 1, POVINNÝ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve význam pohybu pro zdraví zdravotně orientovaná zdatnost kondiční programy, manipulace se zátěží prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí průpravná, kompenzační, vyrovnávací cvičení hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech zásady bezpečnosti v hodinách ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 36

37 shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost Tv i v nestandardním prostředí, první pomoc při Tv a sportu Hodnoty, postoje, praktická etika MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Přírodopis (8. ročník): Biologie člověka, Sportovní hry (8. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (8. ročník): Oblast didaktická Svět práce (8. ročník): Volba profesní orientace, Svět práce (8. ročník): Trh práce, Přírodopis (8. ročník): Biologie člověka, Svět práce (8. ročník): Možnosti vzdělávání, Sportovní hry (8. ročník): Oblast herní, Sportovní hry (8. ročník): Oblast didaktická ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech pohybové hry netradiční hry a aktivity gymnastika akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí kondiční formy cvičení aerobik, kruhový trénink, kondiční program úpoly ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 37

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv.

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT 1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Tělesná výchova v 5. ročníku

Tělesná výchova v 5. ročníku Tělesná výchova v 5. ročníku září říjen Činnosti ovlivňující zdraví Užívá vhodné oblečení a obuv podle druhu pohybových aktivit. Dodržuje pokyny učitele směřující k hygieně při tělesné výchově. Uplatňuje

Více

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

7.2.6. Člověk a zdraví Tělesná výchova

7.2.6. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Časová Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce Průřezová témata obor ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ KOMPETENCE K UČENÍ IX.

Více

(ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV)

(ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV) DODATEK č. 2 k: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO RODINU (ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV) Sídlo:, Opatovická 4, 110 00 Praha 1 Místo poskytovaného vzdělávání: Radlická 138, 150 00 Praha

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

- 219 - 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA. 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 219 - 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA. 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pohybová výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Tělesná výchova. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vyjádření

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Tělesná výchova je vyučována jako samostatný vyučovací předmět. V 1. 5. ročníku jsou 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah je rozdělen na tři tematické

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 4. 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání zdraví jako nejdůležitější

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Učivo předmětu. Činnosti ovlivňující zdraví

Učivo předmětu. Činnosti ovlivňující zdraví Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 25. - TĚLESNÁ

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova 1/6 V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova V.8.2. II 2. stupeň V.8.2.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence mezipředmětové vztahy poznámky 1V4, 1V5 dodržuje přesně povely učitele a rychle reaguje na jeho pokyny a gesta umí se bez pomoci převléct

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Charakteristika vzdělávací oblasti VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika oboru. Člověk a zdraví

ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Charakteristika vzdělávací oblasti VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika oboru. Člověk a zdraví ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich

Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich 5.8 Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost. Proto se stává poznávání a praktické ovlivňování

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4

Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4 Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4 Pohybové činnosti Charakteristika předmětu Pohybové činnosti rozvíjejí tělesné dovednosti žáků v co největší dosažitelné

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Tělesná výchova ve 3. ročníku

Tělesná výchova ve 3. ročníku Tělesná výchova ve 3. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova 1/6 V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova V.8.2. I 1. stupeň V.8.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obor tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALOVÉ TŘÍDY 9. ŠULC MARTIN Průpravná, kompenzační, vyrovnávací a relaxační cvičení

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALOVÉ TŘÍDY 9. ŠULC MARTIN Průpravná, kompenzační, vyrovnávací a relaxační cvičení Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Vyučovací předmět Tělesná výchova je na II. stupni tvořen z obsahu

Více

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět tělesná výchova je zařazen jako samostatný předmět v 1.-9. ročníku ZŠ v

Více

5.1.6.1. Tělesná výchova

5.1.6.1. Tělesná výchova 5.1.6. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 5.1.6.1. Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ 363 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4.7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 4.7.1 Tělesná výchova 4.7.1 Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován v předmětech Tělesná výchova, Biologie, Výchova k občanství a Science. 1. 2. 3.

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 5.7 Vzdělávací oblast - 5.7.1 Tělesná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Tělesná výchova 2 2 2 2 Předmět realizuje obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova RVP G. Integruje část obsahu oboru. Žáci jsou

Více

plavání (základní plavecká výuka) jízda na kole + dopravní výchova lyžování + lyžařský výcvik (5 dnů)

plavání (základní plavecká výuka) jízda na kole + dopravní výchova lyžování + lyžařský výcvik (5 dnů) I. název vzdělávacího oboru: TĚLESNÁ VÝCHOVA (TV) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: 1. stupeň (1. 5. ročník) 2 hodiny / týden (1 hodina plavání + 1 hodina např. tělocvična, atletický

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Ročník III. A. Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

Ročník III. A. Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Tématický plán Předmět Tělesná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 3 14. září - 8. prosince Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační,

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 2

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni.

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1. STUPNI ZŠ ATLETICKÁ ABECEDA, VYTRVALOSTNÍ BĚH DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace:

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace: 1.třída český jazyk: - zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká - umí jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, vyslovit a napsat - umí skládat slabiky, slova čte slabiky, slova - tvoří

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Český jazyk vážně i nevážně...6 Seminář z českého jazyka...

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA - l. ROČNÍK Uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických činnostech, za pomoci uč. Je dodržuje. Dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru. Reaguje na základní pokyny, signály

Více

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.9.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Komplexní vzdělávání

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Činnosti ovlivňující zdraví Bezpečnost při pohybových činnostech. Hygiena při TV, osobní hygiena,

Více

Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. 9. ročník 2 hodiny týdně tělocvičny, hřiště, zimní stadion, terén rozdělení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Kontakt se spolužáky Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: oslovuje spolužáky křestním jménem vytváří kamarádské vztahy se spolužáky

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 8. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: přehazovaná hra, pohyb v poli, herní varianty košíková - dvojtakt, hráčské role, osobní obrana, poziční

Více

9.1.14. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.1.14. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Žák aktivně vstupuje do organizace svého IX.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika A B C D E F Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení operuje s obecně užívanými termíny, znaky, symboly uvádí

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tesař zkrácené studium OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 36-64-H/01 Tesař 13 Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 8 UČEBNÍ

Více