Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah"

Transkript

1 + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 8 ŽÁDOST O VRÁCENÍ DPH - PRODLOUŽENÍ LHŮTY 9 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 10 IB. GROUP OFFICES 11 1

2 Zákon o účetnictví Informace o připravovaných změnách zákona o účetnictví Ing. Michal Kováč Audit Managing Partner F E V současnosti je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednáván návrh novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dne by mělo proběhnout 2. čtení. V tomto článku bych Vás rád informoval o základních navrhovaných změnách (navrhovaná účinnost zákona od ): 1/ Použití Mezinárodních účetních standardů (nový 19a): a) nově by se ukládala povinnost účetním jednotkám, které jsou emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, nebo b) by se dávala možnost účetním jednotkám podrobeným konsolidaci použít pro účtování a sestavování individuální účetní závěrky mezinárodní účetní standardy (MÚS), pokud jejich konsolidující společnost používá k sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy. Co by to v konečném důsledku pro dotčené účetní jednotky např. znamenalo: - pro sestavení individuální účetní závěrky podle MÚS by musely účetní jednotky aplikovat VŠECHNY MÚS, tzn. měly by povinnost také sestavit kompletní (rozsáhlou) přílohu k účetní závěrce. - pro stanovení daňové povinnosti daně z příjmů bude muset být k dispozici individuální účetní závěrka upravená tak, aby hospodářský výsledek za období před daní byl stanoven podle účetních předpisů České republiky, tzn. Zákona o účetnictví, Vyhlášky a jednotlivých účetních standardů. Použití mezinárodních účetních standardů a stanovení účetního období, od kterého se budou MÚS používat, podléhá schválení nejvyšším orgánem účetní jednotky. Tato povinnost (právo) se použije poprvé v účetním období, které započalo v roce 2011 nebo později. 2/ Konsolidovaná účetní závěrka - ruší se 22 a nahrazuje se novými 22 až 22b: Tyto nové paragrafy zákona o účetnictví upravují, upřesňují a rozšiřují stávající ustanovení týkající se KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY: - stanovení konsolidačního celku - povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky - kritéria, kdy není povinna konsolidující účetní jednotka sestavit konsolidovanou účetní závěrku - nově: konsolidující účetní jednotka není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud k podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku postačuje účetní závěrka konsolidující účetní jednotky, protože konsolidující účetní jednotka ovládá pouze konsolidované účetní jednotky, jež jsou jednotlivé i v úhrnu nevýznamné. - povinnost vyhotovení konsolidované výroční zprávy Tato ustanovení se použijí za období, které započalo v roce 2010 nebo později. 2

3 3/ Správní delikty - ruší se 37 a nahrazuje se novými 37, 37a, 37aa, 37ab: PŘESTUPKU se dopouštějí účetní jednotky, které nejsou podnikateli. SPRÁVNÍ DELIKT se řeší mezi účetními jednotkami podnikateli i konsolidujícími účetními jednotkami. Je vymezen seznam deliktů. Pokuty, které lze uložit, činí 3 % nebo 6 % hodnoty aktiv (brutto) podle druhu přestupku nebo deliktu. Pokud je v řízení o uložení pokuty zjištěno, že hodnota aktiv (brutto) neodpovídá, je základnou pro výpočet pokuty hodnota aktiv zjištěná v řízení o uložení pokuty Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává finanční úřad. Tato ustanovení se použijí od Řízení o uložení pokuty, které započalo a nebylo ukončeno před dnem nabytí účinnosti této novely, se dokončí podle dříve platné úpravy, není-li nová úprava pro účetní jednotku výhodnější. 4/ Upřesňuje, které účetní jednotky a kdy budou povinně sestavovat Cash Flow, výkaz o změnách vlastního kapitálu. To je pouze informační výčet změn. Hned jak bude novela projednána a schválena, budeme Vás informovat. 3

4 Novela daňového řádu Novela daňového řádu Nový daňový řád ještě ani nenabyl účinnosti a Ministerstvo financí již má připravenu jeho novelu, kterou zaslalo odborné veřejnosti k připomínkování. Podnětů pro novelu bylo několik: jednak požadavek koaliční smlouvy, aby se prodloužila lhůta pro stanovení daně, který bylo nutné zohlednit, a jednak potřeba zpřesnit zákon a opravit chyby v původním textu. Nejdůležitější změny v novele Změna statusu prokuristy Podle současného znění 25 daňového řádu má prokurista postavení zástupce. Daňový řád v 41 stanoví, že v případě, že má osoba, které je doručováno, zástupce, doručují se písemnosti pouze jemu. To by v praxi znamenalo, že v případě podnikatelských subjektů, které mají zřízenu prokuru, by se nedoručovalo podnikateli, ale pouze prokuristovi a byla by tak například eliminována použitelnost datových schránek. Prokurista má být zařazen do 24 mezi osoby jednající jménem právnické osoby, podobně jako statutární orgán. Plné moci Současná úprava v 28 vyžaduje vypovězení původní plné moci zmocněncem proto, aby mohla být platná plná moc udělená nově. Důvodem navrhované změny je obava, že vzniknou pochybnosti o tom, která plná moc má být považována za platnou. Nová úprava stanoví, že zvolí-li si zmocnitel nového zmocněnce, konzumuje nová plná moc platnost té původní, a to v rozsahu nové plné moci. Prodloužení lhůty stanovené správcem daně V novele je navržena zásadní změna textu 36 odstavce 3 týkající se rozhodnutí správce daně ohledně žádosti daňového subjektu o prodloužení lhůty. Současný text stanoví, že nevydá-li správce daně rozhodnutí před uplynutím lhůty, jejíž prodloužení je žádáno, je žádosti vyhověno. Nově navržený text stanoví, že by správce daně mohl rozhodovat až do konce doby, o níž má být původní lhůta prodloužena. Důvodem je podle Ministerstva financí odstranění možnosti, že daňový subjekt podá v poslední den lhůty žádost o její prodloužení například o deset let, správce daně nebude schopen včas rozhodnout a lhůta bude automaticky prodloužena. S tím však nesouhlasí Komora daňových poradců, protože tato změna textu bude znamenat nejistotu pro daňový subjekt, a to z důvodu, že do konce původní lhůty nebude daňový subjekt vědět, zda správce daně prodloužení lhůty povolil či ne. Změna délky lhůty pro stanovení daně Navrhuje se změna 148 odstavce 1 v délce lhůty pro stanovení daně, a to ze tří na pět let. Tato změna reaguje na požadavek koaliční smlouvy. Komora navrhuje tento návrh akceptovat, vzhledem k zajištění právní jistoty a dopadu této změny do dalších daňových zákonů však doporučuje navrhované prodloužení využívat až u daňových řízení, která budou zahájena po účinnosti daňového řádu od Dle našich informací však tento bod v chystané novele obsažen nebude a bude znovu navržen až v další fázi daňové reformy. Ing. Ondřej Štedrý F E 4

5 Pořadí úhrad nedoplatků Novela přináší úpravu 152 v tom smyslu, aby se daň uhrazená v den splatnosti použila nejprve na starší nedoplatky na dani, pak na daň přiznanou za dané období a nakonec na příslušenství daně. Důvodem je skutečnost, aby daňovému subjektu zbytečně nevznikaly úroky z prodlení. K novele má řadu připomínek i Komora daňových poradců. Jedna z významných připomínek se týká 46, který řeší účinky doručení. Komora navrhuje vypustit ustanovení, kdy po marném uplynutí lhůty vhodí doručovatel písemnost do schránky adresáta. Důvodem je poškozování důvěry osob zúčastněných na správě daní v daňové tajemství, tím, že je ponecháno na vůli doručovatele vhazování písemností do schránek, které nejsou vymezeny žádným zákonem a jasně přiřazeny adresátovi. Mohou přitom být ohroženy údaje o příjmech fyzické osoby či stavu obchodní společnosti. 5

6 Novela zákona o daních z příjmů Ing. Olga Krnáčová Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2011 Na základě povolebních jednání koalice a Programového prohlášení vlády vypracovalo Ministerstvo financí ČR návrh novely zákona o daních z příjmů. Návrh novely předložila vláda Poslanecké sněmovně dne ke schválení a současně ji navrhla projednat a schválit sněmovnou již v 1. čtení, aby novela nabyla účinnosti od Kromě řady drobnějších legislativně technických změn a kromě v tisku tolik diskutovaného zdanění náhrad představitelů státní moci, výsluhových příspěvků nebo příspěvků na bydlení u vojáků a bezpečnostních sborů, obsahuje návrh novely několik dalších významnějších změn: Snížení základní slevy na dani na poplatníka o Kč/rok (současná sleva Kč, nová sleva Kč) Zrušení osvobození penzí od daně z příjmů, jestliže součet všech jiných příjmů důchodce (příjmy ze závislé činnosti, z podnikání a z pronájmu) přesáhne částku 840 tis. Kč za rok Rozšíření definice příjmů z jiné samostatně výdělečné činnosti o příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. U tohoto příjmu se navrhuje uplatnit výdajový paušál 30 %. Umožnění daňově uznatelného odpisu pohledávky s rozvahovou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 tis. Kč tím, že se vypouští nutná podmínka pro odpis, a sice že k pohledávce musí být možné vytvořit opravnou položku dle zákona o rezervách. Na druhé straně se ovšem doplňuje, že daňově nelze odepsat pohledávku za spojenou osobou. F E Do daňově uznatelných výdajů bude možné zahrnout tzv. motivační příspěvky, které bude poplatník na základě smlouvy poskytovat těm žákům nebo studentům, kteří se pro něj připravují na výkon profese (motivační příspěvek placený studentovi vysoké školy až do 5 tis. Kč měsíčně, v ostatních případech do 2 tis. Kč měsíčně). Ruší se sleva na dani ve výši jedné poloviny daňové povinnosti, kterou mohou zatím uplatňovat právnické osoby zaměstnavatelé v případě, kdy více než 50 % zaměstnanců jsou zaměstnanci se zdravotním postižením O konečné schválené podobě novely zákona o daních z příjmů Vás budeme samozřejmě informovat. Na stejném zasedání vlády byl také schválen návrh novely zákona o stavebním spoření a s tím spojená další novela zákona o daních z příjmů. Podstatou této novely je: Státní podpora stavebního spoření, která bude připsána na účty účastníků stavebního spoření v roce 2011, bude podléhat dani ve výši 50 %. Úroky z vkladů ze stavebního spoření včetně úroků ze státní podpory nebudou již nadále osvobozeny od daně z příjmů, tzn. úroky, které stavební spořitelny připíší na účet účastníků stavebního spoření po , budou podléhat dani ve výši 15 % (daň srazí a odvede na účet finančního úřadu stavební spořitelna). 6

7 Licenční poplatky Licenční poplatky osvobození od daně z příjmů po Od je možné v určitých případech osvobodit licenční poplatky hrazené českou obchodní společností do zahraničí od povinnosti srazit v ČR daň z příjmů. Licenčními poplatky jsou úhrady za užití nebo za poskytnutí práva na užití autorského práva, počítačových programů, patentů, ochranných známek, know-how a také za pronájem či jiné využití průmyslového nebo obchodního zařízení. Nejčastěji se jedná o poplatky za užití software a pronájem hmotného majetku ze zahraničí. Podmínky pro osvobození jsou: Příjemce licenčních poplatků je společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, Švýcarska, Norska nebo Islandu) Plátce a příjemce licenčních poplatků jsou přímo kapitálově spojenými osobami (tj. účast alespoň 25%) po dobu nepřetržitě alespoň 24 měsíců (podmínka 24 měsíců může být splněna i dodatečně) ve většině případů se bude jednat o platby licenčních poplatků mateřské společnosti Příjemce licenčních poplatků je jejich skutečným vlastníkem (tj. nezprostředkovává jejich přijetí pro jinou osobu) Ing. Ondřej Štedrý F E Licenční poplatky nejsou vypláceny ve prospěch stálé provozovny umístěné v ČR nebo ve třetím státě (mimo EU) Příjemci licenčních poplatků bylo vydáno rozhodnutí o přiznání osvobození (nutné požádat českého správce daně o jeho vydání) Vzhledem k posledně jmenované podmínce je nezbytné co nejdříve prověřit smlouvy, na základě kterých jsou licence do zahraničí placeny. Jestliže by připadala v úvahu možnost osvobození, doporučujeme již nyní v předstihu požádat příjemce licenčních poplatků o zaslání dokladů, které jsou povinnou přílohou žádosti o vydání rozhodnutí o přiznání osvobození (daňový domicil atp.). 7

8 Smlouvy o sociálním zabezpečení Ing. Monika Chvalová Smlouvy o sociálním zabezpečení Určení státu, do jehož systému má být placeno sociální (a zdravotní pojištění) a další pravidla, určuje v rámci Evropské unie Nařízení (od se jedná o Nařízení Rady ES č. 883/2004). Na země mimo EU, resp. EHP se však Nařízení nevztahuje. Může dojít k situaci, že pojistné musí být hrazeno do dvou států, může však také dojít k situaci, kdy nevznikne povinnost účasti ani v jednom systému. Za účelem zabránění těmto důsledkům jsou uzavírány smlouvy o sociálním zabezpečení. ČR má uzavřeny smlouvy např. s Japonskem, USA, Kanadou, Ukrajinou, apod. V současnosti ČR podepsala další smlouvy - s Austrálií (účinnost od ), Sýrií a Indií. Žádost o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení V jednom z minulých číslech jsme Vás informovali o novém Nařízení Rady ES č. 883/2004 upravující oblast sociálního a zdravotního pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení vypracovala nový formulář Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisů sociálního zabezpečení. Naleznete ho na stránkách České správy sociální zabezpečení (obsahuje i návod k vyplnění): FF91-43E1-AB63-407C36651CB9/0/ spolecnazadostzamestnanceazamestnavatele.xls Tento formulář se použije jak v případě vyslání, žádosti o udělení výjimky, tak také pro případy souběhu výkonu činností (tj. práce ve více zemích současně). Nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, a to: 1. Ověřená kopie pracovní smlouvy/ pracovních smluv, včetně všech jejich změn a dodatků F E 2. Ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (pokud bylo vystaveno), 3. Ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v zahraničí, případně čestné prohlášení o této skutečnosti. Žádost s potřebnými přílohami se podává u místně příslušné správy sociálního zabezpečení, na základě které bude žadateli vystaveno potvrzení A1. Doplňujeme, že dříve vystavené formuláře ( E101 a E102 ), jejichž platnost přesahuje i do období po , zůstávají nadále v platnosti, tj. není třeba žádat o nový formulář A1, ovšem za předpokladu, že nedošlo ke změně skutečností, na základě kterých byly vystaveny. 8

9 Žádost o vrácení DPH - prodloužení lhůty Prodloužení lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty V současné době probíhá na úrovni EU schvalovací proces návrhu směrnice, která prodlužuje lhůtu pro podávání žádostí o vrácení DPH z jiného členského státu za rok Lhůta stanovená původně do 30. září 2010 se po nabytí účinnosti nové směrnice prodlouží do 31. března Směrnice má vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, a to se zpětnou účinností od 1. října Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli se směrnicí vyjádřily souhlas všechny členské státy, lze s nejvyšší pravděpodobností očekávat, že lhůta bude prodloužena. Ing. Monika Chvalová F E V případě, že jste nestihli podat žádost o vrácení daně z přidané hodnoty do , budete mít možnost tak učinit i po tomto termínu. 9

10 IB Service Daňový kalendář Říjen pondělí Spotřební daň - splatnost daně za srpen 2010 (mimo spotřební daň z lihu) pátek Daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí středa Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí Spotřební daň - splatnost daně za srpen 2010 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za září daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2010 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2010 a za září 2010 Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2010 Listopad pondělí Daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle 95a zákona o DPH, která chce být registrována od , nebo - žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle 106a zákona o DPH Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září úterý Spotřební daň splatnost daně za září 2010 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků středa Spotřební daň splatnost daně za září 2010 (pouze spotřební daň z lihu) čtvrtek Spotřební daň daňové přiznání za říjen 2010 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2010 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za říjen 2010 souhrnné hlášení za říjen 2010 Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen úterý Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2010 Daň z nemovitostí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než Kč) 10

11 Ostatní informace IB. Group offices AUSTRIA (Vienna) Wilfried Serles, T IB Interbilanz Schönbrunner Straße Stiege 1/7. Stock A-1120 Wien T , F E MMag. Roland Teufel, T Mag. Andreas Röthlin, T IB Interbilanz Hübner Schönbrunner Straße Stiege 1/7. Stock A-1120 Wien T , F E SERBIA (Belgrade) Marco Egger, T IB Interbilanz Bulevar Milutina Milankovica 136a, RS Novi Beograd T , E SLOVAKIA (Bratislava) Viera Masaryková, T Wilfried Serles, T Panská 14, SK Bratislava T , F E CROATIA (Zagreb) Renata Benović, T Marco Egger, T Ulica grada Vukovara 284, HR Zagreb T , F E SLOVENIA (Ljubljana) Marco Egger, T Katja Pogac, T Sanja Relić, T Klara Vovk-Zavec, T IB Interbilanz Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana T , F E CZECH REPUBLIC (Prague/Brno) Helmut Hetlinger, Michal Kováč, T Olga Krnáčová, T ,, F E Pekařská 7, CZ Brno T , F E UKRAINE (Kyiv) Wolfgang Schmid, T IB Interbilanz Consulting TOV IB Interbilanz Audit TOV Yaroslavskaya Str. 6, UA Kyiv T , F E HUNGARY (Budapest/Győr) Waltraud Körbler, T Vámház krt. 13., H-1093 Budapest T , F E Fehérvári út 75, H-9028 Győr T , F E IB.Group is a member of huebner & huebner 11

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více