DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY. Jaké je nejnižší ph zjištěné v přírodních vodách?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY. Jaké je nejnižší ph zjištěné v přírodních vodách?"

Transkript

1 s. l. podzemní nebo meteorická voda, která změní své fyzikálně-chemické vlastnosti v důsledku interakce s pevným důlním odpadem v místě těžby nebo během úpravy surovin Užitková voda: snížení prašnosti, úprava surovin (mletí,...), mytí uhlí, hydrometalurgie, etc. mill water, process water vs. Nechtěná voda: čerpá se z otevřených lomů a z prostor podzemní těžby stávají se DŮLNÍM ODPADEM Moderní regulovaná těžba: důlní voda se čerpá do sedimentačních nádrží a odkališť vs. Historická těžba: důlní voda často nekontrolovaně odtéká z historických důlních děl, infiltruje a vyluhuje historické důlní haldy nekontrolovaný odtok, průsak může způsobit ztrátu / kontaminaci: tepla látek v suspenzi zásad / kyselin rozpuštěných látek (chemická činidla, kovy, radioaktivní látky, soli) nejhorší dopady na životní prostředí má obvykle kyselá důlní drenáž KYSELÉ KYSELÁ DŮLNÍ DRENÁŽ důlní vody s nízkým ph způsobeným oxidací sulfidů (autokatalytická reakce) AMD(acid mine drainage), ARD (acid rock drainage), ASW (acid sulfate waters) produkce AMD obvykle trvá několik desítek let od začátku oxidace sulfidů, ojediněle může trvat i několik tisíciletí Jaké je nejnižší ph zjištěné v přírodních vodách? Jaké je nejnižší ph zjištěné v přírodních vodách? ph -3,6: důlní vody dolu Richmond, Iron Mountain, California (VMS) ph -1,7: horké prameny (H 2 SO 4 -HCl) vulkánu Ebeko, Kurilské ostrovy 1

2 Zn-Cu melanterit (Fe Zn.08 Cu.04 )SO 4 7H 2 O ph -0,7 Fe 86 g/l, SO g/l, Zn 7,7 g/l, Cu 2,3 g/l, As 154 mg/l, Cd 48 mg/l ph 0,5 1,0 Fe g/l, SO g/l, Zn 0,7-2,6 g/l, Cu 0,12-0,65 g/l, As mg/l, Cd 4-19 mg/l Nordstrom et al. (2000) mnoho toxických kovů má v kyselém prostředí vysokou rozpustnost rozpustnost rozpustnost SO 4 2- (> 1000 mg/l), Fe a Al (> 100 mg/l) a Cu, Cr, Ni, Pb, Zn (> 10 mg/l) ph zdroje kyselé důlní drenáže CHARAKTERISTIKA DŮLNÍCH VOD ph, teplota, zákal, rozpuštěný kyslík [mg/l] oxidačně redukční potenciál roztoku (Eh) [mv] elektrická vodivost (EC) [μs/cm] rozpuštěné pevné látky (TDS) [mg/l] hlavní kationty (Al 3+, Si 4+, Fe, Mn 2+, Ca 2+, Mg 2+, Na +, K + ) hlavní anionty (Cl -, SO 4 2-, CO 3 2-, HCO 3-, NO 3- ) (sloučeniny N, kyanidy, TOC, DOC, těžké kovy a metaloidy, baktérie, Fe 2+ /Fe 3+ ) 2

3 VZORKOVÁNÍ 1. terénní práce: měření teploty, Eh, ph, rozpuštěný kyslík, EC filtrace (pórovitost <0.45 μm) VZORKOVÁNÍ 3. analýza vzorku: kationty a stopové prvky: ICP-OES, ICP-MS anionty: iontová chromatografie alkalinita: titrací 2. uchování vzorku: stabilizace vzorku (HNO 3 kationty, HCl Fe 2+ /Fe 3+ ) uchování v chladu (0-4 C), za nepřístupu světla inertní atmosféra (odplynění CO 2 ) některým mikroorganismům se v AMD daří, protože: tolerují vysoké koncentrace rozpuštěných kovů a metaloidů získávají energii z chemických reakcí pro svůj růst Prokaryota: 1. Archaea (methanogenní, halofilní, termoacidofilní) 2. Bacteria Eukaryota (houby, kvasinky, prvoci, řasy) např. v AMD Rio Tinta,Španělsko bylo identifikováno více než 1300 druhů mikroorganismů uhlík a zdroj energie 1. Heterotrofní bakterie stavební materiál získávají z organického uhlíku energii získávají oxidací organické hmoty 2. Autotrofní bakterie stavební materiál získávají z anorganického uhlíku CO 2 energii získávají z fotosyntézy nebo oxidace anorganických látek vliv ph každý mikroorganismus můžm ůže e růst r jen v určit itém m rozmezí ph baktéri riím m se obvykle nedaří při i ph < 5 a ph > 8.5 některé autotrofní baktérie (Acidithiobacillus( Acidithiobacillus) mohou růst r i při p i ph 1.5 (acidofilní) některé baktérie a houby izolované z alkalických půd rostou při ph

4 vliv kyslíku Aerobní baktérie rie: : potřebuj ebují kyslík k k respiraci, ačkoli a některn které využívaj vají jiné akceptory elektronů (NO - 3, NO - 2, Fe 3+, Mn 4+, As 5+, atd.) Anaerobní baktérie rie: : rostou jen za nepřítomnosti kyslíku; ku; některé redukují síran na sulfidy Fakultativní baktérie rie: : rostou v aerobních i anaerobních podmínk nkách Mikroaerofilní baktérie rie: : rostou jen při p i nízkn zkých koncentracích ch kyslíku ku vliv teploty Psychrofilní baktérie rie: : chladnomilné baktérie (0 25 C) s optimem C Mesofilní baktérie rie: : (10-40 C) teplotní optimum je C Termofilní baktérie rie: : (45 90 C) teplotní optimum je C baktérie v AMD (Acidithiobacillus thiooxidans Acidithiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum ferrooxidans Thiobacillus thioparus): aerobní, autotrofní, acidofilní (ph < 4) baktérie vyžadují nízké koncentrace P a N energii získávají z oxidace Fe 2+, HS -, S 2 O 2-3, S 0, sulfidy kovů stavební materiál získávají z anorganického uhlíku produkují metabolický odpad (Fe 3+, H 2 SO 4 ) řasy v AMD jsou velmi časté v AMD odstraňují kovy z roztoku přímou cestou odstraňují kovy z roztoku nepřímou cestou fotosyntéza zvyšuje koncentraci rozpuštěného kyslíku => anorganické srážení FOH může adsorbovat/spolusrážet kovy redukce Fe některé acidofilní heterotrofy redukují rozpuštěný Fe 3+ některé anaerobní mikroorganismy dokáží redukovat Fe 3+ v pevné fázi => dochází k rozpouštění goethitu, jarositu, Fe 3+ arzeničnanů (skorodit, pitticit,...) Nimick et al. (2010) 4

5 redukce Fe redukce Fe a As (?) železo arzen Acetate + azide Lactate + azide Lactate 50 Acetate + azide Glucose Glucose + azide Acetate 40 Lactate + azide Lactate 8 mg/l 30 Glucose Glucose + azide mg/l 6 20 Acetate den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den některé mikroorganismy oxidují Fe 2+ a sráží FOH některé sráží ferrihydrit, schwertmannit, hydrozinkit, SRÁŽENÍ A ROZPOUŠTĚNÍ SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ některé produkují kyslík některé redukují síran na sulfid některé akumulují kovy ve svém těle (tvoří negativně nabité sacharidy tvořící biofilmy) odumřelé organismy na dně bazénů navíc vytváří redukční podmínky SPOLUSRÁŽENÍ KOPRECIPITACE odstraňování rozpuštěných minoritních prvků během srážení minerálů vlivem adsorbce a substituce např. substituce velkých iontů (Al, Cr, Ga, V, Mn, Co, Pb, Zn, Ni, Cd) za Fe v goethitu nebo (Cu, Zn, Pb, As, K, Na, Ca) v jarositu ADSORBCE A DESORBCE nahromadění rozpuštěného iontu na povrchu pevné látky - (ad)sorbentu organický nebo anorganický sorbent s pozitivním nebo negativním povrchovým nábojem přitahující kationty nebo anionty obecné pravidlo: sorbenty adsorbují více aniontů při nižším ph a kationty při neutrálním ph sorbce závisí na (1) ph roztoku, (2) přítomnosti komplexotvorných ligandů, (3) koncentraci rozpuštěného iontu a (4) teplotě 5

6 ADSORBCE A DESORBCE při nízkém ph se nejlépe adsorbuje As a Mo při neutrálním ph se nejlépe adsorbuje Zn, Cd, Pb a Ni adsorbce je selektivní a chemické složení AMD se mění během změn ph nevhodná sanace AMD může vést k desorbci polutantů přirozeně nasorbovaných na sediment Eh-pH podmínky nejvyšší koncentrace rozpuštěných kovů je obvykle v oxidačních prostředích s nízkým ph (vysoká rozpustnost sekundárních minerálů, slabá adsorbce) neutralizace (míšení vod, interakce s alkalickým materiálem) vede k sorbci kovů na nově vzniklé sekundární minerály a sediment neutrální až alkalické vody však mohou obsahovat vysoké koncentrace kovů (Cd, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Se, U, Zn) a metaloidů (As, Sb) Eh-pH podmínky redukčně-oxidační potenciál (Eh) ovlivňuje mobitu prvků, které se vyskytují ve více oxidačních stavech kovy (Cr, Mo, Se, V, U) jsou více mobilní v oxidovaném stavu (např. U 6+, Cr 6+ ) než v redukovaném (U 4+, Cr 3+ ) metaloid As je více mobilní v redukovaném stavu (As 3+ ) než v oxidovaném stavu (As 5+ ) vytváří se Eh-pH diagramy DEKONTAMINACE KYSELÝCH DŮLNÍCH VOD VELMI VYSOKÁ FINANČNÍ NÁROČNOST DEKONTAMI- NACE KYSELÝCH DŮLNÍCH VOD (AMD) mil. dolarů v Kanadě mil. dolarů v USA mil. dolarů na uranové doly v bývalém NDR 300 mil. dolarů ve Švédsku 500 mil. dolarů v Austrálii celkem více jak mil. dolarů více jak 1 mil. dolarů denně na dekontaminaci AMD v USA DEKONTAMINACE AMD JE MNOHEM DRAŽŠÍ A KOM- PLIKOVANĚJŠÍ NEŽ PREVENCE VZNIKU AMD Z DŮL- NÍCH ODPADŮ podobně jako u prevence vzniku AMD, dekontaminace AMD je specifická pro každou lokalitu a obvykle využívá kombinace několika dekontaminačních metod Procesy dekontaminace: evaporace neutralizace mokřady řízené rozředění a uvolnění do přírodních vod sofistikované technologie (osmóza, elektrodialýza, ionexová membrána, elektrolýza, biosorpce, rozpouštědlová extrakce) 6

7 DEKONTAMINAČNÍ TECHNIKY MAJÍ OBVYKLE ZA ÚKOL: zmenšit množství zvýšit ph snížit koncentrace rozpuštěného síranu a kovů snížit biologickou dostupnost kovů v roztoku oxidovat nebo redukovat roztok schraňovat nebo izolovat důlní vodu nebo jakoukoli suspenzi bohatou kovy AKTIVNÍ DEKONTAMINACE metody při kterých se plynule přidávají chemická činidla (např. neutralizace vápnem); je zapotřebí aktivní údržby, monitoringu, mechanických strojů k míšení činidla s vodou PASIVNÍ DEKONTAMINACE metody které využívají přirozené chemické nebo biologické procesy k neutralizaci AMD a snížení koncentrace rozpuštěných kovů; není zapotřebí nebo jen velmi málo přidávat činidla, aktivní údržby, monitoringu ani mechanických strojů např. mokřady, bioreaktory, anoxická karbonátová drenáž 1. NEUTRALIZAČNÍ ČINIDLA (přírodní, vyrobené, by-produkty) 1. NEUTRALIZAČNÍ ČINIDLA (přírodní, vyrobené, by-produkty) NEUTRALIZAČNÍ ČINIDLA vápenec: výhody: levný, jednoduché použití, vznik husté, těžké a snadno manipulovatelné sraženiny nevýhody: pomalé reakce, nepříznivá precipitace FOH NEUTRALIZAČNÍ ČINIDLA vápno: výhody: efektivní, bezpečné a relativně levné nevýhody: velké množství sraženiny, finančně náročné pořízení čistírny důlních vod CaCO 3(s) + H + (aq) + SO Pb 2+ (aq) PbSO 4(s) + HCO 3 - (aq) CaCO 3(s) + Pb 2+ (aq) PbCO 3(s) + Ca2+ (aq) Ca(OH) 2(s) + 2H + (aq) + Ca2+ (aq) + 2H 2 O (l) Ca(OH) 2(s) + Me 2+ /Me 3+ (aq) Me(OH) 2(s) /Me(OH) 3(s) + Ca2+ CaCO 3(s) + Zn H 2 O (l) Zn(OH) 2(s) + Ca 2+ + H 2 CO 3(aq) Ca 2+ (aq) + SO 4 2- (aq) + 2H 2 O (l) CaSO 4 2H 2 O (s) 7

8 NEUTRALIZAČNÍ ČINIDLA nejnižší rozpuštěné koncentrace kovů při různých ph k dosažení ideálního ph pro daný roztok se často neutralizační činidla kombinují (např. vápno + vápenec) k odstranění Mn z AMD se používá sodného louhu (ph>10) nevýhody louhu: je drahý, zdraví nebezpečný další neutralizační materiály: serpentinit, popílky uhelných elektráren, prach z cementáren nepřiměřeně vysoká neutralizace může rozpouštět některé kovy a metaloidy (např. As, Sb, U) směs AMD a neutralizačního činidla je u metod aktivní dekontaminace průběžně mícháno, aby nedocházelo ke vzniku produktů na povrchu reaktantů v některých případech je také žádoucí zabránit předčasné oxidaci Fe 2+ a obalování reaktantů FOH => anoxické prostředí (např. anoxická karbonátová drenáž) SEDIMENTAČNÍ BAZÉNY/REAKTORY malá zrna sraženin => pomalá sedimentace větší shluky sraženin pomocí použití flokulačních a koagulačních činidel (Fe, Al soli, org. polymery) SEDIMENTAČNÍ BAZÉNY/REAKTORY v závislosti na charakteristice sedimentované sraženiny (směs síranů, hydroxidů, karbonátů a amorfních fází) se sediment: 1. ukládá jako nebezpečný odpad (před uložením se mísí s alkalickým materiálem) 2. může být přetěžen na kovy pomocí silných kyselin 3. čisté FOH mohou být použité jako pigmenty nebo sorbenty JINÉ METODY AKTIVNÍ DEKONTAMINACE (As, Cr, Hg, Mo, Sb, Se) jsou založeny na oxidaci, redukci, srážení, adsorbci a kationtové výměně provzdušňování mechanické, nebo oxidace chemická (H 2 O 2, NaOCl, FeCl 3 ) Iron Mountain, California 8

9 JINÉ METODY AKTIVNÍ DEKONTAMINACE (As, Cr, Hg, Mo, Sb, Se) srážení sulfidů (aktivní i pasivní způsoby dekontaminace) přidává se zdroj uhlíku pro baktérie (např. kompost) baktérie redukují rozpuštěný síran na H 2 S přidáním rozpuštěných reduktantů sulfidů (např. FeS, BaS, (NH 4 ) 2 S, NaS 2 ) vede ke srážení sulfidů Hg a některých metaloidů ANOXICKÁ KARBONÁTOVÁ DRENÁŽ ochrana před oxidací Fe 2+ a vznikem nechtěné krusty FOH odtékající voda má ph 6-7 pak obvykle následuje provzdušnění (oxidace) oxidace kovů, hydrolýza, srážení karbonátů, hydroxidů, FOH a adsorbce kovů AMD nesmí obsahovat vyšší koncentrace Fe 3+, Al 3+ a kyslík (>2 mg/l) MOKŘADY jsou to vodou saturované mělké nádrže bohaté organickou hmotou pasivní dekontaminace probíhá kombinací celé řady fyzikálních, chemických a biochemických procesů srážení sulfidů oxidačně-redukční reakce kationtová výměna adsorbce kovů na org. hmotu adsorbce kovů na FOH bioakumulace gravitační sedimentace přirozená filtrace MOKŘADY existují dva typy mokřadů 1. aerobní mokřady (povrchové mokřady) pro celkově alkalické vody mělké nádrže e (< 0.3 m) oxidace Fe a Mn; adsorbce 2. anaerobní mokřady (podpovrchové mokřady) pro celkově kyselé vody hlubší nádrže e (~( 1 m) redukce síranu; s vznik sulfidů VÝSTAVBA MOKŘADU AEROBNÍ MOKŘADY před po 9

10 ANAEROBNÍ MOKŘADY DEKONTAMINACE PODZEMNÍCH VOD 1. pumpování vody na povrch, dekontaminace ex-situ obrovské množstv ství vody snižuje hladinu podz. vody dlouhodobá,, málo m účinná 2. dekontaminace in-situ instalace reaktivních stěn propustné bariéry ry z org.hmo- ty, kalcitu, zeolitů,, FOH,... V IBERSKÉM PYRITOVÉM PÁSU V IBERSKÉM PYRITOVÉM PÁSU Iberský pyritový pás cca 250 km dlouhý, až 60 km široký s 90 ložisky masivních sulfidů (pyrit, Cu, Pb, Zn, Ag, As, Au, Hg, Sn, etc.) celkem 1700 Mt sulfidů: 20 % bylo vytěženo, 15 % erodováno největší koncentrace kovů a sulfidů na světě Rudní revír Rio Tinto těžba od doby před 5000 lety po současnost: vrcholy v době románské (150 b.c. 350 a.c.) a na konci 19 stol. unikátní oblast postižená masivní těžbou a erozí měsíční krajina s haldami hlušiny se zbytkovými sulfidy, rudními haldami, úpravárenskými odpady, struskovými odvaly, odkališti, ruinami úpravárenských staveb Iberský pyritový pás cca 250 km dlouhý, až 60 km široký s 90 ložisky masivních sulfidů (pyrit, Cu, Pb, Zn, Ag, as, Au, Hg, Sn, etc.) celkem 1700 Mt sulfidů: 20 % bylo vytěženo, 15 erodováno největší koncentrace kovů a sulfidů na světě Rudní revír Rio Tinto těžba od doby před 5000 lety po současnost: vrcholy v době románské (150 b.c. 350 a.c.) a na konci 19 stol. unikátní oblast postižená masivní těžbou a erozí měsíční krajina s haldami hlušiny se zbytkovými sulfidy, rudními haldami, úpravárenskými odpady, struskovými odvaly, odkališti, ruinami úpravárenských staveb V IBERSKÉM PYRITOVÉM PÁSU V IBERSKÉM PYRITOVÉM PÁSU Iberský pyritový pás cca 250 km dlouhý, až 60 km široký s 90 ložisky masivních sulfidů (pyrit, Cu, Pb, Zn, Ag, as, Au, Hg, Sn, etc.) celkem 1700 Mt sulfidů: 20 % bylo vytěženo, 15 erodováno největší koncentrace kovů a sulfidů na světě Rudní revír Rio Tinto těžba od doby před 5000 lety po současnost: vrcholy v době románské (150 b.c. 350 a.c.) a na konci 19 stol. unikátní oblast postižená masivní těžbou a erozí měsíční krajina s haldami hlušiny se zbytkovými sulfidy, rudními haldami, úpravárenskými odpady, struskovými odvaly, odkališti, ruinami úpravárenských staveb Řeka Rio Tinto 90 km dlouhá, ústí do Středozemního moře ph < 3 po celou délku, ph po proudu mírně stoupá permanentně kyselá je z několika důvodů: (1) konstantní vstup AMD ze štol a průsak ze sulfidických hald, (2) přítomnost detritického pyritu v říčním sedimentu, (3) množství mikroorganismů katalyzující oxidaci pyritu, (4) výskyt sekundárních minerálů produkujících H +, (5) hydrolýza Fe a srážení Fe oxidů produkuje H + významná ekologická nika přinejmenším 1300 druhů mikroorganismů (řasy, houby, kvasinky, bakterie, protisté) 10

11 V IBERSKÉM PYRITOVÉM PÁSU V IBERSKÉM PYRITOVÉM PÁSU Řeka Rio Tinto 90 km dlouhá, ústí do Středozemního moře ph < 3 po celou délku, ph po proudu mírně stoupá permanentně kyselá je z několika důvodů: (1) konstantní vstup AMD ze štol a průsak ze sulfidických hald, (2) přítomnost detritického pyritu v říčním sedimentu, (3) množství mikroorganismů katalyzující oxidaci pyritu, (4) výskyt sekundárních minerálů produkujících H +, (5) hydrolýza Fe a srážení Fe oxidů produkuje H + významná ekologická nika přinejmenším 1300 druhů mikroorganismů (řasy, houby, kvasinky, bakterie, protisté) Řeka Rio Tinto v Iberském pyritovém pásu (Huelva, JZ Španělsko) Kyselá důlní drenáž v blízkosti Corta Atalaya s výkvěty síranů (Rio Tinto) ph ~ 2,3; Fe tot ~ 4 g/l Sraženiny Fe oxihydroxidů v důlních vodách spojených s těžbou uhlí v Missourie Sraženiny Fe v kyselé důlní drenáži jámového lomu Lomnice v Sokolovské pánvi Zatopený jámový lom po težbě proterozické břidlice s pyritem u Hromnic 11

SEKUNDÁRNÍ MINERÁLY VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ

SEKUNDÁRNÍ MINERÁLY VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ SEKUNDÁRNÍ MINERÁLY DEFINICE: sekundární minerály vznikají během zvětrávání zvětrávání sulfidů a okolních minerálů uvolňuje obrovské množství kationtů a aniontů do pórových vod 1. ionty mohou být sorbovány

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech

Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech Spolupracovaly: Technická univerzita v Liberci, fakulta mechatroniky a mezioborových studií Masarykova univerzita, Přírodovědecká

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách 10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách Extrémní půdy: Kyselé Alkalické Zasolené Kontaminované těžkými kovy Kyselé půdy Procesy vedoucí k acidifikaci (abnormálnímu okyselení): Zvětrávání hornin

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

Studium a využití mokřadních systémů pro čištění ídůlních vod. Ing. Irena Šupíková

Studium a využití mokřadních systémů pro čištění ídůlních vod. Ing. Irena Šupíková Studium a využití mokřadních systémů pro čištění ídůlních vod Ing. Irena Šupíková Obsah práce Téma -přírodní geochemické procesy a podmínky pro čištění kyselých DV (Fe, Mn, sírany) - sanační pilotní systém

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Ochrana půdy Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky Vlastnosti půdy Změna kvality půdy Ochrana před chemickou degradací -

Více

Elektrická dvojvrstva

Elektrická dvojvrstva 1 Elektrická dvojvrstva o povrchový náboj (především hydrofobních) částic vyrovnáván ekvivalentním množstvím opačně nabitých iontů (protiiontů) o náboj koloidní částice + obal protiiontů = tzv. elektrická

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů Otázka: Minerální výživa rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): teriiiiis MINERÁLNÍ VÝŽIVA ROSTLIN - zahrnuje procesy příjmu, vedení a využití minerálních živin - nezbytná pro život rostlin Jednobuněčné

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Pedogeochemie VÁPNÍK V PŮDĚ. Vápník v půdě HOŘČÍK V PŮDĚ. 12. přednáška. Koloběh a přeměny vápníku v půdě

Pedogeochemie VÁPNÍK V PŮDĚ. Vápník v půdě HOŘČÍK V PŮDĚ. 12. přednáška. Koloběh a přeměny vápníku v půdě Pedogeochemie 12. přednáška VÁPNÍK V PŮDĚ v půdách v průměru 0,057 (0,0001 32) % vápnité sedimenty > bazické vyvřeliny > kyselé vyvřeliny plagioklasy, pyroxeny kalcit, dolomit, anhydrit, sádrovec fosfáty

Více

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah 10 CHEMIE 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie zpracovává vzdělávací obsah oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu chemie

Více

Základní stavební částice

Základní stavební částice Základní stavební částice ATOMY Au O H Elektroneutrální 2 H 2 atomy vodíku 8 Fe Ř atom železa IONTY Na + Cl - H 3 O + P idávat nebo odebírat se mohou jenom elektrony Kationty Kladn nabité Odevzdání elektron

Více

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+ Sloučeniny dusíku Dusík patří mezi nejdůležitější biogenní prvky ve vodách Sloučeniny dusíku se uplatňují při všech biologických procesech probíhajících v povrchových, podzemních i odpadních vodách Dusík

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

tvorbou anionu tato schopnost je menší než u kyslíku

tvorbou anionu tato schopnost je menší než u kyslíku Chalkogeny Elektronová konfigurace:. => valenčních elektronů => maximální oxidační číslo je Odlišnost vlastností O 2 a ostatních prvků způsobeny: vysokou elektronegativitou O neschopností O tvořit excitované

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: Soli Střední škola ok: 2012 2013 Varianta: A Soli Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník SOLI sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ METALURGICKÝCH ODPADŮ. Krištofová Dana, Štěrbová Gabriela

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ METALURGICKÝCH ODPADŮ. Krištofová Dana, Štěrbová Gabriela BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ METALURGICKÝCH ODPADŮ Krištofová Dana, Štěrbová Gabriela VŠB Technická univerzita Ostrava, FMMI, katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace Abstrakt Bioloužení je jednoduchá a efektivní

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod Jana Kolářová 1, Petr Kvapil 2, Vít Holeček 2 1) DEKONTA a.s., Volutová 2523, 158 00 Praha 5 2) AQUATEST a.s., Geologická 4,

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Z odpadu ze spalovny biopaliva?

Z odpadu ze spalovny biopaliva? Z odpadu ze spalovny biopaliva? Výkony TERMIZO v roce 2008 Energetické využití 91 200 tun odpadu Výroba tepla pro 15 000 domácností - jedna třetina spotřeby liberecké aglomerace Výroba elektrické energie

Více

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění

Více

Kvalitativní analýza - prvková. - organické

Kvalitativní analýza - prvková. - organické METODY - chemické MATERIÁLY - anorganické - organické CHEMICKÁ ANALÝZA ANORGANICKÉHO - iontové reakce ve vodných roztocích rychlý, jednoznačný a často kvantitativní průběh kationty, anionty CHEMICKÁ ANALÝZA

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume XLVIII (2002), No.2, p. 49-56, ISSN 0474-8476 Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO

Více

Koncepční model proudění podzemních vod založený na korelaci hydrochemických a hydrogeologických dat, provincie Dorno Gobi, Mongolsko

Koncepční model proudění podzemních vod založený na korelaci hydrochemických a hydrogeologických dat, provincie Dorno Gobi, Mongolsko Koncepční model proudění podzemních vod založený na korelaci hydrochemických a hydrogeologických dat, provincie Dorno Gobi, Mongolsko Adam Říčka Ústav geologických věd PřF MU Brno Vilém Fürych, Antonín

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK 1 Oxid uhličitý - CO 2 původ: atmosférický - neznečištěný vzduch 0,03 obj. % CO 2 biogenní aerobní a anaerobní rozklad OL hlubinný magma, termický rozklad uhličitanových minerálů, rozklad uhličitanových

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály www.skolalipa.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály www.skolalipa. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE ŠKOLA: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test TEMA: KOVY ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Typy chemických reakcí

Typy chemických reakcí Typy chemických reakcí přeměny přírody souvisejí s chemickými ději chemické reakce probíhají při přeměnách: živé přírody neživé přírody chemické reakce: výroba kovů plastů potravin léků stavebních materiálů

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

3. SULFIDICKÉ DŮLNÍ ODPADY

3. SULFIDICKÉ DŮLNÍ ODPADY MINERALOGIE SULFIDŮ 3. SULFIDICKÉ DŮLNÍ ODPADY mnoho rudních ložisek obsahuje sulfidy (vznikají v redukčním prostředí): pyrit FeS 2 pyrhotin Fe 1-x S sfalerit ZnS galenit PbS chalkopyrit CuFeS 2 arsenopyrit

Více

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II POKYNY nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladech k procvičování jako doplňující úlohu

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

Redoxní reakce - rozdělení

Redoxní reakce - rozdělení zdroj: http://xantina.hyperlink.cz/ Redoxní reakce - rozdělení Redoxní reakce můžeme rozdělit podle počtu atomů, které během reakce mění svá oxidační čísla. 1. Atomy dvou prvků mění svá oxidační čísla

Více

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Minerální výživa na extrémních půdách Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Procesy vedoucí k acidifikaci půd Zvětrávání hornin s následným vymýváním kationtů (draslík,

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.3.2016 COM(2016) 157 final ANNEXES 1 to 5 Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání

Více

SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ

SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ SYSTÉMY BILGICKÉH DSTRAŇVÁNÍ NUTRIENTŮ Degradace organických dusíkatých sloučenin Bílkoviny (-NH 2 ) hydrolýza deaminační proteázy enzymy aminokyseliny amoniakální dusík + organické látky nitrifikace ox/anox

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 26 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.010

Více

5. Třída - karbonáty

5. Třída - karbonáty 5. Třída - karbonáty Karbonáty vytváří cca 210 minerálů, tj. 6 % ze známých minerálů. Chemicky lze karbonáty odvodit od slabé kyseliny uhličité nahrazením jejich dvou vodíků kovem. Jako kationty vystupují

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% PODZEMNÍ VODA Fosilní voda Proudící voda evapotranspirace Celkový odtok Přímý odtok infitrace Základní odtok VODA OBNOVITELNÝ PŘÍRODNÍ ZDROJ Hydrologický cyklus Zdrojem energie

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

Dolomitické vápno a stabilizace popílků

Dolomitické vápno a stabilizace popílků Dolomitické vápno a stabilizace popílků Ing. Tomáš Táborský, VÚ maltovin Praha Úvod do problematiky Elektrárny a teplárny v českých zemích používají ke stabilizaci svých vedlejších energetických produktů

Více

Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě

Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě Martina Vítková, Z. Michálková, L. Trakal, M. Komárek Katedra geoenvironmentálních věd, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Kovy a metody jejich výroby

Kovy a metody jejich výroby Kovy a metody jejich výroby Kovy v periodické tabulce Základní vlastnosti kovů 80 % prvků v přírodě jsou kovy, v PSP stoupá kovový charakter směrem DOLEVA Vlastnosti: Fyzikální kovový lesk kujnost a tažnost

Více

Analytické třídy kationtů

Analytické třídy kationtů Analytické třídy kationtů 1. sráží se HCl AgCl, Hg 2 Cl 2, PbCl 2 2. sráží se H 2 S v HCl a) (PbS ), Bi 2 S 3, CuS, CdS b) HgS, As 2 S 5, Sb 2 S 5, SnS 2 působením Na 2 S s NaOH HgS 2, AsS 4 3-, SbS 4

Více

HYDROXIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013. Ročník: osmý

HYDROXIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková HYDROXIDY Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základními

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku 27.11.2014. Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku 27.11.2014. Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy Rybářství 3 Chemismus vodního prostředí Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy Kyslík Významný pro: dýchání hydrobiontů aerobní rozklad organické hmoty Do vody se dostává: difúzí při styku se vzduchem

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.6 Author David Kollert Datum vytvoření vzdělávacího materiálu

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1246367 Datum vystavení : 7.11.212 Laboratoř : : Radim Opluštil Kontakt : Zákaznický servis : Bezručova 68/36 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii GEMATEST spol. s r.o. CENÍK Laboratoř analytické chemie Černošice tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd Experimentální postupy Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd Půda definice, složení Půda je heterogenní, vícefázový, polydisperzní, oživělý systém, vyznačující se určitými vlastnostmi fyzikálními,

Více

Chemické procesy v ochraně životního prostředí

Chemické procesy v ochraně životního prostředí Chemické procesy v ochraně životního prostředí 1. Vliv výroby energie na životní prostředí 2. Zpracování výfukových plynů ze spalovacích motorů 3. Zachycování oxidů síry ve spalinách 4. Výroba paliv pro

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Ch - Stavba atomu, chemická vazba Ch - Stavba atomu, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

Protokol o zkoušce č.

Protokol o zkoušce č. True Protokol o zkoušce č. Zakázka Kontakt Adresa : PR1312246 Datum vystavení : 11.4.213 Laboratoř : : Ing. František Rund Kontakt : Zákaznický servis : Klášterní 883 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík Ústav geologických věd Masarykova Univerzita NANOČÁSTICE NULMOCNÉHO ŽELEZA mohou být používány k čištění důlních vod,

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou

Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou Eva Podholová, Zuzana Honzajková, Tomáš Patočka, Martin Podhola Vodárenská biologie 2010 3. 4. února Membránové technologie procesy založené

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_173 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza Soli Soli jsou iontové sloučeniny vzniklé neutralizační reakcí. Např. NaCl je sůl vzniklá reakcí kyseliny HCl a zásady NaOH. Př.: Napište neutralizační reakce jejichž produktem jsou CH 3 COONa, NaCN, NH

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Ing. Kateřina Tmejová, Ph. D.,

Více