T T. Think Together Pavlína Maříková THINK TOGETHER. Migrace na českém venkově nástin problematiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2012. Pavlína Maříková THINK TOGETHER. Migrace na českém venkově nástin problematiky"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Migrace na českém venkově nástin problematiky Czech Rural Migration Outline Issues Pavlína Maříková 247

2 Abstrakt Cílem článku je nastínit migrační pohyby uvnitř České republiky, které se týkají venkova. Migrační procesy na českém venkově se projevovaly dlouhodobou tendencí ke koncentraci do měst jehož důsledkem bylo vylidňování menších venkovských obcí. Situace se však v průběhu 90. let změnila, tento trend se nejen zastavil a dokonce se obrátil. Zatímco na počátku 90. let byly migrační úbytky obyvatel koncentrovány do nejmenších obcí a nejrychleji rostla středně velká města, v roce 2000 vykazovaly největší přírůstky malé obce při souběžném úbytku v největších městech. Tento proces je však lokálně vymezen a projevuje se nejvíce v zázemí velkých měst. Jedná se tedy o proces suburbanizační. Na základě těchto dat se naskýtá ze sociologického hlediska zajímavá otázka, jaké jsou důvody migrace a jaký bude budoucí vývoj. Klíčová slova Migrační pohyb, venkovské obce, Česká Republika Abstract The aim of this paper is outline issues of migration movement in rural areas of Czech Republic. Migration processes in the Czech countryside had revealed long time tendency toward concentration into towns, which resulted in depopulation of small rural municipalities. However, the situation has changed during 1990 s and this trend recedes and even turns. While in the beginning of 1990 s there was the greatest population decrease caused by migration in small municipalities and medium-sized towns grew the fastest, in 2000, small municipalities show population growth with concurrent decrease in big cities. This process is locally specified; it manifests itself in the vicinity of Think Together 2012 big cities. It is a suburbanization process. On the basis of these data an interesting sociological question is at hand: what their reasons are and what about future. Key Words Migratory movement, rural municipality, Czech Republic ÚVOD DO PROBLEMATIKY Migrace Pojem migrace má několik významů, označuje však vždy určitý pohyb, přemísťování či stěhování, které se mimo lidí může týkat například i kapitálu, rostlin či genů. Tento text je věnován problematice migrace obyvatel, tedy stěhování. Migraci lze dále členit na vnitřní a vnější z hlediska určitého regionu, kdy rozlišujeme stěhování uvnitř tohoto regionu od stěhování přes hranice vymezeného území. V tomto případě můžeme dále hovořit o emigraci a imigraci, tedy pohybu ven (z) nebo dovnitř (do) tohoto regionu. Venkov Tento text se soustředí pouze na problematiku vnitřního stěhování uvnitř České republiky, se zaměřením na venkovské oblasti. Venkov může být definován podle různých kritérií (viz např. Maříková, 2007, ), ale pro účely tohoto textu bude dále za venkovskou obec považována obec do obyvatel. METODY Cílem článku je nastínit problematiku migrace, která se dotýká venkovských obcí v České republice. Nejprve bude stručně popsán vývoj migračních pohybů a směrů, včetně popisu významnějších historických událostí, které s touto Dostupné z:

3 problematikou souvisí. Dále bude na statistických datech prezentován vývoj v posledních 20 letech. Ze sociologického hlediska jsou zajímavé důvody stěhování, které budou přiblíženy v závěru pomocí dat z několika výzkumů. Data byla získána v rámci třech rozsáhlých reprezentativních šetření obyvatel venkova v ČR, realizovaných Sociologickou laboratoří při KHV ČZU v letech 1999, 2003 a Ve všech případech se jednalo o dotazníkové šetření realizované specializovanou agenturou formou řízených rozhovorů s tazatelem (face-to-face). Vzorek respondentů byl vybírán vícestupňovým kvótním výběrem podle předem stanovaných kritérií. Podrobnější údaje budou uvedeny u vlastních dat. VÝSLEDKY A DISKUSE 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17,7 82, ,1 37,5 39,8 42,9 44,8 45,7 47,8 64,9 62,5 60,2 57,1 55,2 54,3 52, ,9 64,6 75,5 75,2 73, ,1 35,4 24,5 24,8 26, Migrační směry v minulosti Podíl obyvatel venkova Podíl obyvatel měst Pomineme-li stěhování národů v 6 století a pozdější kolonizaci území dnešní České republiky ve století čtrnáctém, lze počátek migrace obyvatel zařadit až do století 18. Významným datem se stal 1. listopad 1781, kdy bylo zrušeno nevolnictví a s ním povinnost poddaných žádat o povolení k přestěhování. S nástupem průmyslové revoluce se migrační pohyby zintenzivnily. Rozvíjející se průmyslová města vyžadovala přísun pracovní síly z venkova. Tento směr migrace zůstal dominantní během 19. i 20. století. Pro přiblížení tohoto vývoje můžeme použít vývoj podílu obyvatel v obcích podle počtu obyvatel. Následující graf ukazuje tento vývoj s využitím dat ze sčítání lidu (od roku 1843). Velikostní kategorie obcí jsou rozděleny pouze podle jednoduchého kritéria (obce do a nad obyvatel) na venkovské a ostatní (města). Obrázek č. 1: Vývoj podílu obyvatel venkova a měst na území ČR v letech 1843 až 2001 Zdroj dat: Dějiny Československa v datech, doplněno o údaje ČSÚ Z grafu je patrný setrvale klesající podíl obyvatel venkova. Důvodem byl především trvalý růst měst. Největší rozvoj měst nastal mezi lety 1843 a 1869, kdy došlo ke zdvojnásobení jejich relativního podílu na obyvatelstvu českých zemí. Lidé z vesnic se i nadále stěhovali do měst a to bez ohledu na společenské změny a politický vývoj. K postupnému vylidňování venkova docházelo jak za Rakouska-Uherska, za první republiky i po druhé světové válce. Proces koncentrace obyvatel do měst se nazývá urbanizací. K obdobným centralizačním a koncentračním pohybům docházelo i v ostatních evropských zemích. Ve vyspělých ISBN:

4 zemích se však v první polovině 20. století tyto urbanizační procesy zpomalily a v 50. letech nastala fáze suburbanizace začalo docházet ke snižování počtu obyvatel měst ve prospěch malých obcí v jejich bezprostřední blízkosti. U nás se tento trend projevil až o několik desetiletí později v polovině 90. let minulého století. Vývoj v posledních 20-ti letech Pro sledování pohybu obyvatel mezi venkovem a městy po roce 1990 nestačí jen porovnávat podíly obyvatel ve výše uvedených kategoriích. Důvodem je proces osamostatňování obcí, který probíhal na našem území v první polovině 90. let. Během několika let nově vzniklo více než dva tisíce obcí. Na vliv této skutečnosti upozorňoval například Andrle (2000). Proto je třeba sledovat především migrační pohyby, tedy stěhování do a z jednotlivých velikostních kategorií obcí. A právě tyto údaje ukazují změny, ke kterým došlo v 90. letech. Následující tabulka přináší vybrané údaje (každý třetí rok od roku 1990 do současnosti) o migračních pohybech v jednotlivých velikostních kategoriích obcí ČR. Velikostní kategorie ,0-5,6-2,1 4,6 7,1 9,8 9, ,4-0,8 4,1 6, ,7 3,1 6,0 6,3 7,8 9,5 8, ,1 3,1 5,1 6,2 8,5 9,1 8, ,6 3,4 4,3 4,5 5,8 6,2 4, ,5 1,4 1,5-0,7 1,5 2,8-0, ,7 0,3-0,3-1,2-0,9-2,0-3, ,7-0,3-1,8-2,7-2,6-2,6-5, ,7-1,1-1,9-4,6-4,1-0,5-2, ,9 1,1-0,4-1,7 2,8 2,5 5,5 Tabulka č. 1: Migrační pohyby podle velikostních kategoriích obcí v ČR (přírůstek/úbytek na obyvatel) Zdroj dat: Jedlička J., Kamenický J.: Vývoj demografické bilance obyvatelstva v ČR v letech v regionálním pohledu, Český statistický úřad 2001 (upraveno, zkráceno), Pohyb obyvatelstva v České republice za rok 2003, Demografická ročenka České republiky 2006 a Demografická ročenka ČR 2009, ČSÚ (www.czso.cz) V tabulce jsou zdůrazněny kladné hodnoty, tedy migrační přírůstky. Nejvýraznější změna nastala v průběhu 90. let. Zatímco na jejich počátku byly všechny kategorie venkovských obcí migračně ztrátové, na jejich konci (a i v současné době), jsou migračně ziskové. K opačnému vývoji došlo u většiny velikostních kategorií měst (především ve velikosti mezi 10 a 100 tisíci obyvatel). Z regionálního hlediska však k největším nárůstům počtu obyvatel došlo v okresech Praha západ a Praha východ a dále v okresech Nymburk, Teplice, České Budějovice, Plzeň jih, Brno venkov, Beroun, Kladno a Plzeň sever. Podstatná část přírůstků venkovského obyvatelstva tedy byla soustředěna do okresů v těsném zázemí velkých měst. Tento proces se nazývá suburbanizace. Situace na počátku nového tisíciletí se ustálila venkovské obce dále zůstávají celkově migračně ziskové, vyšší relativní přírůstky obyvatel migrací se přesouvají do stále menších obcí. Města jsou celkově migračně ztrátová, s výjimkou několika největších. ISBN:

5 Důvody stěhování Důvody stěhování byly dříve evidovány a bylo možno je sledovat ve statistikách. Český statistický úřad uváděl devět základních kategorií změnu pracoviště, přiblížení k pracovišti, učení či studium, zdravotní důvody, sňatek, rozvod, bytové důvody, následování rodinného příslušníka a jiné důvody. Dnes již tato data nejsou evidována nejsou, a je obtížné je získat. Situaci v 90. letech analyzoval například Andrle (2000), který uvádí, že mezi hlavními důvody stěhování v 90. letech převažovaly důvody bytové, rodinné a dále zdravotní a pracovní. Podíl stěhování z bytových důvodů se postupně zvyšoval, opačný vývoj mělo stěhování z důvodů pracovních. Největší část migrantů (téměř 30 %) tvořili rodinní příslušníci. Ještě v roce 2002 patřily podle ČSÚ (2003) k nejčastěji uváděných příčinám stěhování bytové důvody (28,1 %), následování rodinného příslušníka (24,6 %) a jiné důvody (27,1 %). Situaci na venkově podrobněji přibližují výsledky sociologického šetření z roku Z více než 1600 respondentů ve věkovém rozpětí let se 44 % do místa aktuálního bydliště někdy v minulosti přistěhovalo. Mezi důvody tohoto stěhování bylo uváděno v prvé řadě přiženění či přivdání do rodiny (téměř polovina případů), další čtvrtinu tvořily důvody spojené s nabytím domu (stavba či koupě). Desetina dotázaných se stěhovala k příbuzným či rodičům, práci v této souvislosti uvedlo 5 % respondentů, stejně jako restituce (Tuček, 2003). 1 Výzkum Současný venkov, realizovaný Sociologickou laboratoří v roce 2003, N=1 634 obyvatel obcí do obyvatel ve věku let. Stěhování v budoucnosti Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, venkov v České republice v současné době migrací získává. Přírůstky obyvatel se však v důsledku suburbanizačních procesů koncentrují v zázemí větších měst. Situace v ostatních venkovských regionech tak může být jiná. V několika sociologických výzkumech byla tomuto tématu věnována pozornost. Ze získaných dat můžeme získat obraz budoucího vývoje potenciál migrace. Základní zjištění všech výzkumů bylo, že venkovské obyvatelstvo je stabilní. O stěhování většina obyvatel ani neuvažuje. Přesto však existují výjimky. Reprezentativní výzkumné šetření realizované v roce ukázalo, že největší podíl potenciálních migrantů je mezi mladými lidmi do 25 let téměř čtvrtina z nich o stěhování v budoucnu uvažovala. Mezi důvody, které je k těmto úvahám vedly, bylo na prvním místě získání práce (22 %), bytové důvody (10 %) a osobní a rodinné důvody (9 %). Z obyvatel venkova v produktivním věku (25-64 let) se v roce 2003 chtělo odstěhovat ze své obce 9 % hned a 16 % někdy v budoucnosti. Mezi mladými lidmi (25-34 let) však byly tyto podíly téměř dvojnásobně vyšší - celkem 44 % z nich se chtělo stěhovat pryč. A stejný podíl by byl ochoten vyměnit své současné bydlení ve venkovském prostředí za moderní byt městského typu. Ve vyšších věkových kategoriích však zájem o tyto změny rychle klesal. Ke zjištění, že mladá generace je téměř z poloviny rozhodnuta odejít z venkovského prostředí, Tuček (2003, 203) dodává: Příčiny jsou nepochybně stále 2 Výzkum Trendy sociálních změn v zemědělství a na venkově, realizovaný Sociologickou laboratoří v roce 1999, N=2 142 respondentů starších 18 let z venkovských obcí. ISBN:

6 tytéž: pracovní příležitosti, možnost kariéry, dostupnost široké nabídky v oblasti kulturního vyžití, vzdělání pro děti, atd.. O rok později byl realizován jiný výzkum zaměřený na cílovou skupinu mladých lidí (18-30 let) 3. Jeho výsledky jen potvrdily předchozí zjištění, že mezi mladými lidmi na venkově je vysoké procento potenciálních migrantů. Ve věkové kategorii let se chtělo odstěhovat ( jakmile se naskytne příležitost ) téměř 30 %, ve skupině lid ve věku let něco přes 20 %. Další desítky procent respondentů o této možnosti uvažuje (uvedli odpověď možná, nevím ). Podrobnější rozbor ukázal, že se jednalo především o ženy, osoby s nižším stupněm vzdělání a studenty, svobodné či žijící s partnerem. Stěhovat se chtěli častěji také lidé pracující ve městě a nespokojení se současným životem. Na toto rozhodnutí neměla vliv velikost obce ani místo narození. Opačný názor zastávali především lidé, kteří již založili rodinu, vysokoškoláci, lidé, kteří jsou se svým životem spokojeni, ženy v domácnosti či na mateřské dovolené a podnikatelé. Jako důvod pro případné stěhování uváděli respondenti na prvním místě (ze tří možných) nejčastěji mít více pracovních příležitostí, mít lepší podmínky bydlení a být se svým partnerem / svou partnerkou. Na místě druhého důvodu se často objevovalo zajistit lepší vzdělání dětem, více příležitostí pro využití volného času a další potřeby dětí a mít více možností kulturního vyžití (Maříková, Tuček, 2005, 35). 3 Výzkum Život lidí na venkově, realizovaný Sociologickou laboratoří v roce 2004, N=1 518 obyvatel venkova ve věkových kategoriích a let. ZÁVĚRY Český venkov se v důsledku urbanizačních procesů již od konce 18. století dlouhodobě vylidňoval. Podíl obyvatel venkovských obcí (definovaných jako obce do obyvatel) se během dvou stovek let snížil z 82 na 24 %. Města se rozvíjela a rostla. Situace se změnila až na konci minulého století. V důsledku suburbanizačních procesů se růst měst zpomalil a vylidňování venkova se zastavilo. Během 90. let 20. století se migrační směry obrátily a venkovské obce postupně začaly migračně růst. Tento trend přetrvává až do současnosti. Mimo suburbií se však lidé stěhují i do vzdálenějších venkovských obcí a proto můžeme hovořit i o procesu kontraurbanizace (opak urbanizace více viz Šimon (2011)). Přírůstky obyvatel jsou však stále koncentrovány v převažující míře do zázemí větších měst. Vzdálenější venkovské oblasti mohou být i dnes migračně ztrátové. Svědčí o tom i výsledky sociologických výzkumů, které naznačují, jaký je na venkově migrační potenciál. Celkově je možno konstatovat, že většina obyvatel venkova o stěhování neuvažuje. Výjimkou jsou však mladí lidé. Mezi nimi je o odchod z místa současného bydliště zájem poměrně vysoký. Až polovina z nich o stěhování uvažuje, část je již pevně rozhodnuta. Protože citovaná šetření byla realizována již před několika lety, je možné, že někteří z oslovených se již z venkova odstěhovalo a tento trend bude pokračovat i v budoucnu. Skutečnou situaci bude možno analyzovat, až budou k dispozici data z loňského sčítání lidu (SLBD 2011), například porovnáním vývoje věkové struktury obyvatel (zda venkov odchodem mladých lidí stárne rychleji než města). Pro rozvoj venkova je však přítomnost mladých lidí důležitá. V zájmu každé obce (jejího starosty a zastupitelů) by mělo ISBN:

7 být vytváření podmínek pro to, aby mladí lidé neodcházeli a v lepším případě i pro to, aby do obce přicházeli další. Nejen proto, že rozpočet obce je na počtu obyvatel přímo závislý, ale i proto, aby obec měla budoucnost. Pro návrh opatření, která by mladé lidi udržela či dokonce přitáhla, je možno využít zjištěné důvody pro stěhování (co mladým lidem na venkově chybí). Toto téma by si však zasloužilo podrobnější rozbor a aktuální zdroje dat. LITERATURA Maříková P. (2007): Countryside in the Czech Republic determination, criteria, borders, Zemědělská ekonomika, č. 6, č. svazku 2007, str , ISSN X Tuček M. (2003): Sociální struktura venkova a mobilita jeho obyvatel, in: Majerová V. a kol.: Český venkov 2003 Situace před vstupem do EU, PEF ČZU Praha, ISBN , str Šimon M. (2011): Kontraurbanizace: chaotický koncept? Geografie, 116, č. 3, str Andrle A. (2000): Vnitrostátní stěhování, in: Moderní obec, č. 10/2000, Economia 2000, str Andrle, A. (2000): Obyvatel měst ubývá, in: Moderní obec, č. 5/2000, Economia 2000, str. 27. ČSÚ (2003): Pohyb obyvatelstva v České republice za rok 2002, ČSÚ Praha 2003 Dějiny Československa v datech (1968), Svoboda Praha, 1968, str. 481 Jedlička J., Kamenický J. (2001): Vývoj demografické bilance obyvatelstva v ČR v letech v regionálním pohledu, Český statistický úřad Maříková P. (2002): Migrační tendence na českém venkově, in: Medzinárodné vedecké dni Zborník vedeckých prác, SPU Nitra, 2002, ISBN: , str Maříková P. (2003): Lokální identita, in: Majerová V. a kol.: Český venkov 2003 Situace před vstupem do EU, PEF ČZU Praha, ISBN , str Maříková P., Tuček M. (2005): Život na venkově a vztah k obci, in: Majerová V. a kol.: Český venkov 2004 Život mladých a starých lidí, PEF ČZU Praha, ISBN , str ISBN:

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Mapový list zachycuje stěžejní historické etapy vývoje migrace v Praze od meziválečného období do současnosti. Tematicky navazuje

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrace (stěhování obyvatelstva, změna trvalého bydliště) představuje stěžejní oblast geografických analýz. To je dáno relativně

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE SLEDOVÁNÍ MIGRACE ZDENĚK ČERMÁK PROSTOROVÁ MOBILITA: TEORETICKÉ KONCEPTY A METODICKÉ PROBLÉMY Workshop, 4. června 2014 Albertov 6, Praha 2 Projekt Grantové agentury ČR 404/14/00393 EVIDENCE MIGRACE Průběžná

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC Dana Žídková Anotace: V příspěvku se analyzovaly změny ve vzdělání

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Součinnost obyvatel venkova jako faktor rozvoje

Součinnost obyvatel venkova jako faktor rozvoje Součinnost obyvatel venkova jako faktor rozvoje Pavlíková Gabriela, Maříková Pavlína, Herová Irena Sociologická laboratoř, Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol pavlikovag@pef.czu.cz,

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 2 (PRACOVNÍ VERZE)

SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 2 (PRACOVNÍ VERZE) SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE (PRACOVNÍ VERZE) PŘÍLOHA Č. 2 URČENO PRO Program prevence kriminality na místní úrovní PARTNERSTVÍ 2006 KRAJ Zpracovatel: Odbor sociálních věcí, bezpečnosti

Více

Geografická struktura odpovědí

Geografická struktura odpovědí ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO PROJEKTU PRO DISPARITY V ČESKÉ REPUBLICE Prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Katedra podniková ekonomiky ivan.jac@tul.cz Abstract The paper

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř URRlab METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Vliv soukromého podnikání na změny v životních cílech a postojích. Influence of Private Business on Changes in Life Goals and Attitude

Vliv soukromého podnikání na změny v životních cílech a postojích. Influence of Private Business on Changes in Life Goals and Attitude Vliv soukromého podnikání na změny v životních cílech a postojích Influence of Private Business on Changes in Life Goals and Attitude Ing. Pavlína Maříková Opinions and attitude of individuals change,

Více

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE 4.2 VZDĚLANOST V PRAZE Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 Nina Dvořáková, Petra Špačková Na základě vzdělanostních poměrů je možné charakterizovat sociální, kulturní

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA

BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA THE FUTURE DEVELOPMENT OF AGRARIAN EXTERNAL TRADE OF THE CZECH REPUBLIC

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Populace (základní soubor) Soubor jednotek, o nichž předpokládáme, že jsou pro ně závěry výzkumu platné Někdy se rozlišuje: Cílová populace - všechny jednotky

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Vztah mladé generace k přírodovědným oborům a související vědeckovýzkumné činnosti Attitude of the youth to natural sciences and to working in R&D

Vztah mladé generace k přírodovědným oborům a související vědeckovýzkumné činnosti Attitude of the youth to natural sciences and to working in R&D Vztah mladé generace k přírodovědným oborům a související vědeckovýzkumné činnosti Attitude of the youth to natural sciences and to working in R&D Kateřina Chabičovská, Iva Galvasová, Jana Legátová GaREP,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Diskusní večer ČDS, 21. 11. 212 Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Marie Kusovská Obsah Důvody výzkumu vojenských újezdů (VÚ) Historické okolnosti vzniku předchůdců VÚ, včetně působení

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

ANALÝZA ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK DEMOGRAFICKÉ DYNAMIKY V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

ANALÝZA ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK DEMOGRAFICKÉ DYNAMIKY V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV Číslo, 7 ANALÝZA ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK DEMOGRAFICKÉ DYNAMIKY

Více

Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí?

Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí? Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí? Naděžda Horáková Nedávno jsme si v referendu odhlasovali vstup naší země do Evropské unie. Součástí naší smlouvy o přistoupení, se kterou jsme tímto krokem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Amenitní migrace do venkovských oblastíčeské republiky

Amenitní migrace do venkovských oblastíčeské republiky Amenitní migrace do venkovských oblastíčeské republiky Marie Novotná & Jan Kopp Katedra geografie ZČU v Plzni Šumava Javorná Projekt GA ČR Amenitní migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel.

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Socio-demografická analýza města

Socio-demografická analýza města Socio-demografická analýza města Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat Bc. Blanka Mikundová Zuzana Obrátilová 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Charakteristika města... 3 Vývoj počtu obyvatel...

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Josef Hanibal M.Prášilová, R.Zeipelt, Česká zemědělská univerzita, katedra statistiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol J.Hanibal,Výzkumný

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí na

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová . RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová Struktura obyvatel podle rodinného stavu je odrazem dlouhodobého působení řady faktorů, mezi které patří demografická a ekonomická situace území, postoje a hodnoty

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1 Pavel Tuleja, Karin Gajdová Klíčová slova: Moravskoslezský kraj, obyvatelstvo, přirozený přírůstek, přírůstek stěhováním, přistěhovalí, úhrnná

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Žáky

Více

Problémy a priority obyvatel indického venkova. Jana Kubelková

Problémy a priority obyvatel indického venkova. Jana Kubelková Problémy a priority obyvatel indického venkova Jana Kubelková Případové studie z indického venkova 1. Problémy, potřeby a priority místních obyvatel v regionu distriktu Thanjavur (Centrální Tamilnadu)

Více