120 let Vincentina aneb z Prahy do Šternberka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "120 let Vincentina aneb z Prahy do Šternberka"

Transkript

1

2 aneb z Prahy do Šternberka Založení a rozvoj Vincentina v Praze 120 let Vincentina Podle vzoru svatého Vincence z Pauly ( ), zakladatele řádu a patrona všech charitativních zařízení, sirotčinců a nemocnic, byl v našich zemích roku 1876 založen Spolek svatého Vincence z Pauly. Spolek, za vedení předsedy Karla Ervína hraběte Nostitze z Reinecků (viz. foto), založil v Praze ústav Vincentinum nesoucí jméno tohoto světce. Ve svých počátcích bylo Vincentinum umístěno na Starém městě pražském v Husově ulici a pečovalo o tři nevyléčitelně nemocné ženy se dosavadních pět chovanců Vincentina přestěhovalo do zakoupeného domu v Holešovicích - Bubnech. O jejich péči se staral řád Šedých sester. 6. června 1899 se Vincentinum se 17 chovanci stěhovalo do bývalého letohradu hraběte Pöttinga (zvaného Petinka) v Břevnově. Šedé sestry v péči o postižené nahradily Milosrdné sestry svatého Karla Boromejského v čele s představenou Antonietou Chytkovou (viz. foto). Karel Ervína hrabě Nostitz z Reinecků Matka představená Antonieta Chotková

3 V roce 1907 mělo Vincentinum již 83 chovanců. V roce 1908 se Spolek svatého Vincence rozhodl, že ústav osamostatní. Vincentinum se stalo samostatnou nadací a neslo název Dům milosrdenství Vincentinum. Ústav přetvořený v nadaci začalo spravovat devítičlenné kuratorium, jehož předsednictví vykonával předseda Spolku svatého Vincence. Hlavním posláním Vincentina byla péče o lidi nejubožejší chudé, opuštěné, všemožně postižené, nevyléčitelně nemocné, o které nikdo neměl zájem. Koncem roku 1908 překročil práh Vincentina stý chovanec. Vincentinum se stále rozšiřovalo. Rok 1914 znamenal příchod války a kruté dny pro ústav, bylo zde ošetřováno již 160 chovanců. Díky zásluhám profesora Julia Košnáře začíná v červenci 1922 vycházet časopis Vincentina, tím byli osloveni a získáni další příznivci. O rok později poprvé vychází kalendář Vincentina. Vzhledem k tomu, že bylo přijato hodně dětí, které vyžadovaly zvláštní péči oddělenou od dospělých, byla v roce 1926 zřízena nová filiálka ve Smečně v bývalém Clam-Martinickém zámku, kam byly 11. listopadu téhož roku děti přestěhovány (viz. foto). Koncem roku 1927 se zvýšil počet chovanců v obou ústavech na 280 osob a jejich počet neustále narůstal. dětská odbočka Vincentina ve Smečně od roku

4 Na financování se podílelo ministerstvo veřejného zdravotnictví, ministerstvo sociální péče, zemský úřad v Praze, zemský sirotčí fond, příspěvky obcí a okresů a majetnějších příbuzných chovanců, příspěvky konferencí sv. Vincence, dary Spolku svatého Vincence, příjmy z prodeje výrobků chovanců, kalendáře Vincentina, časopisu, pohlednic a knih vydávaných Vincentinum. Na provoz zařízení přispívalo také mnoho dalších organizací, podnikatelů a jednotlivců. V roce 1935 byl pro děti s duševními a jinými přidruženými neléčitelnými chorobami zakoupen ve Smečně jednopatrový dům a v roce 1937 byla přikoupena ještě sousední budova. I když ve Vincentinu nebyla oficiálně zřízena škola, děti i starší svěřenci se vzdělávali. Děti měli pravidelné vyučování. Byly zřízeny zájmové kroužky - čtenářský, šachový, divadelní, hudební a pěvecký. Svěřenci mohli pracovat v dílnách - obuvnické, krejčovské a dílně ručních prací. K dispozici byla bohatá knihovna. Vincentinum mělo svoji vlastní lékárnu a vlastní promítací síň. V obou domech byl rozveden domácí rozhlas. Svěřenci pomáhali při všech činnostech zajišťujících chod Vincentina. Někteří odcházeli z Vincentina a osamostatňovali se. obuvnická dílna výtvarný kroužek Rok 1939 je pro Vincentinum jubilejní, slaví padesát let svého trvání. Ústav má 400 chovanců, z nichž nemůže chodit 158, obtížně o berlích nebo o holi chodí 183, rukama nevládne 20 osob. Dětí do 18 let bylo 113. Slabomyslností trpělo 39. Padesát let trvání ústavu bylo vzpomenuto řadou jubilejních slavností. Kuratorium plánuje v Břevnově rozsáhlou rekonstrukci, která se díky následné druhé světové válce neuskuteční. 5

5 Druhou světovou válku přežilo Vincentinum relativně dobře, i když byla období, kdy si muselo půjčovat finanční prostředky, aby zabezpečilo chod ústavu. V roce 1941 mělo Vincentinum 411 chovanců, z toho 109 dětí do 18 let. Na počátku roku 1943 mělo 427 chovanců, na konci roku již 445. Stále bylo evidováno mnoho nevyřízených žádostí. Rok 1945 byl plný radosti z osvobození republiky a z přežití všech úskalí ve Vincentinu. Zejména opadlo napětí, které bylo vyvoláno snahou Němců zabrat budovy ústavu, zejména ve Smečně. Němci se nijak netajili tím, co čeká postižené, kdyby válku vyhráli Hlavním úkolem pro Vincentinum v obnovené Československé republice bylo vybudování nového ústavu v Praze, poněvadž stávající budovy nevyhovovaly jak po stránce stavební, tak po stránce hygienické. Pro nedostatek místa nebylo možné přijímat další žádosti o umístění. ukázka titulní strany vydávaného kalendáře Rok 1949 znamenal pro Vincentinum krásné výročí 60 let trvání tohoto ústavu, kterých se střídala období rozvoje a úspěchů s úpornými zápasy o přežití. V obou domech Vincentina bylo pečováno o 485 chovanců. Stále byla plánována rekonstrukce budov a lidé byli vyzýváni k dobročinnosti. 6

6 Vincentinum v 50. a 60. letech 20. století Válku Vincentinum v Praze přežilo, ale nástup komunistické moci nikoliv. Praha musela být jako první očištěna od mrzáků a jeptišek. Nejdříve bylo rozhodnuto uvolnit smečenský zámek, údajně zdravé pracující hornické mládeži. Jako nové místo byl Vincentinu vybrán zrušený klášter pro pozdní kněžská povolání - Petrinum v Bruntále. Pro stěhování byl vypraven samostatný vlak ze Slaného s třiceti vagony, do kterých se nakládaly děti v postýlkách, na vozíčcích, v kočárcích, živý inventář (koně, krávy, vepři, drůbež atd ) a vše ostatní. Vlak vyjel v 19,30 hod. V novém domově v Bruntále bylo večer ubytováno 300 chovanců, 20 řádových sester a 30 civilních zaměstnanců. Adaptační práce nebyly dokončené, všechny bedny od stěhování z Prahy nebyly ještě vybalené a v lednu 1951 zazněl povel k dalšímu stěhování, o budovu projevila zájem armáda. Stěhování do Šternberka proběhlo 19. března 1951 vojenskými sanitními a nákladními auty. Břevnovské Vincentinum stále věřilo, že v Praze zůstane, ale na jaře v roce 1953 se muselo také přestěhovat, a to na Velehrad, do zrušeného jezuitského kláštera. Ve Šternberku byl Vincentinu přidělen zrušený klášter sester Neposkvrněného Početí Panny Marie na Sadové ulici č. 7 (viz. foto), kam byly umístěny děti schopné výchovy a dva zchátralé domy na Bezručové ulici vojenské objekty, do jejichž zanedbaných prostor, kde nebylo topení a někde scházely i dveře, byly umístěny těžce postižené děti. klášter sester Neposkvrněného Početí Panny Marie na Sadové ulici č. 7 v roce

7 Budova na Sadové ulici byla postavena v letech jako klášter Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie. Sloužila jako výchovné a vzdělávací zařízení pro rodinnou výchovu dívek. V období první světové války zde byl vojenský lazaret, později na krátký čas mateřská škola a gymnázium. Domy na Bezručové ulici č. 20 a 22 jsou více jak 400 let staré a vlastnili je šternberští měšťané. V roce 1878 věnovali manželé Heegovi dům č. 22 pro zřízení nemocnice. Jako městský špitál sloužil až do roku Po druhé světové válce ho užívaly různé organizace, následně připadl i se sousedním domem č. 20 vojsku. Výchovnou i provozní složku v péči o postižené vedly řeholní sestry řádu Svatého Karla Boromejského. Zpočátku byla matka představená současně i účetní ústavu a každý měsíc jezdila na ústředí do Prahy Břevnova s vyúčtováním a pro další finanční prostředky. Po přestěhování Břevnova na Velehrad v březnu 1953, převzala správu Charita Praha. Tím došlo k definitivnímu rozdělení ústavů a každý započal svou samostatnou novodobou historii. Od roku 1951 do roku 1960 bylo šternberské Vincentinum spravováno Českou katolickou charitou s novým názvem: Dětský ošetřovací ústav České katolické charity Vincentinum, Šternberk na Moravě, v jehož čele byl správce. V prvním desetiletí činnosti ve Šternberku byl počet chovanců celkem stabilní. Šternberský ústav jako výlučně dětské zařízení, přijímal děti od 2 let, které byly po dovršení 15. roku přestěhovány do ústavů pro mládež, nejprve na Velehrad, později do nově vzniklých ústavů. V roce 1955 bylo otevřeno rehabilitační oddělení, jehož výsledky byly velmi dobré. Nejvíce se o ně zasloužil doktor Jakubíček z nemocnice ve Šternberku. Od 1. ledna 1960 přechází Vincentinum ze správy charity pod sociální odbor Okresního národního výboru ve Šternberku a po půl roce, po jeho zrušení, pod Okresní národní výbor v Olomouci. Z názvu zařízení zmizelo Vincentinum a zůstává Ústav sociální péče pro děti a mládež duševně i tělesně vadnou, Šternberk na Moravě. V roce 1960 žilo v ústavu 232 svěřenců, o které pečovalo 81 pracovníků, z nichž bylo 42 řádových sester. Byly vynaloženy velké investice k dostavění prádelny a kotelny na ústřední vytápění a na vybudování bazénu v suterénu budovy. Časté stěhování svěřenců bylo spojeno s většími či menšími problémy. Jedno z nejkomplikovanějších stěhování proběhlo v roce 1965, kdy bylo 8

8 do jiných ústavů přestěhováno 55 chlapců a přijato 55 děvčat ve věku od 3 do 12 let. V souvislosti s tehdejším trendem následovala diferenciace svěřenců a přesuny sester na pracovištích. Z toho důvodu došlo k přeplnění Vincentina přestěhovanými svěřenci z jiných zařízení. na ústavní zahradě pásmo říkanek na besídce druhá zleva naše současná uživatelka Soňa Kramáriková Vincentinum ve Šternberku - od 80. let 20. století do současnosti Od 1. ledna 1975 byl zřízen Okresní ústav sociálních služeb v Olomouci a všechna sociální zařízení okresu Olomouc přešla pod jeho hospodářské a organizační vedení. Vincentinum se v té době nazývalo Ústav sociální péče ve Šternberku. Řádové sestry, které pracovaly na všech odděleních, byly postupně nahrazovány civilními pracovníky. Nejprve byly odvolávány z míst staničních sester a vychovatelek a mohly pracovat pouze jako zdravotnický ošetřovný personál. Část sester odešlo do důchodu bez náhrady. Nové nesměly být přijímány (až na krátké období po roce 1969). V roce 1976 pracují už jen na chlapeckém oddělení. V prosinci 1979 bylo dohodnuto předání ústavu - 4 řádové sestry ukončily pracovní poměr k , zbývajících pět k Byla zrušena ústavní kaple zasvěcená Zvěstování Panny Marie a její mobiliář odstěhován. Milosrdné sestry Svatého Karla Boromejského o svěřence Vincentina pečovaly více než 80 let. V roce 1980 bylo v ústavní péči Vincentina 307 svěřenců, z toho 232 dětí. Staralo se o ně 122 zaměstnanců 64 zdravotníků, 13 vychovatelů a zbytek tvořili zaměstnanci jiných profesí (kuchyně, prádelna, krejčovna, 9

9 údržba, administrativa). Ústav byl rozčleněn na 6 oddělení. Tři dívčí a dvě chlapecká byla na Sadové ulici, kde ústav nesl název Ústav sociální péče pro děti a mládež a jedno oddělení pro muže nad 25 let na Bezručové ulici, s názvem Ústav sociální péče pro dospělé muže. V roce 1982 bylo v ústavu 358 svěřenců, z toho 266 dětí a 92 dospělých mužů, o které pečovalo 140 zaměstnanců. K má ústav 339 svěřenců, průměrný věk dětí na Sadové ulici je 14 let a dospělých na Bezručové ulici 38 let. Podle hloubky mentálního postižení bylo v ústavu (psáno v tehdejší užívané terminologii) 54 svěřenců s debilitou, 155 s imbecilitou, 27 s idio-imbecilitou a 103 s idiocií. budova na Sadové ul. č. 7 - současné foto budova na Bezručové ulici č. 20 Na počátku 90. let ústav pečoval o 350 osob. Název zařízení zněl Ústav sociální péče pro mládež (Sadová ulice) a Ústav sociální péče pro dospělé (Bezručova ulice). Od získal ústav právní subjektivitu. V názvu se po 32 letech opět oficiálně objevilo označení Vincentinum, a to pro obě budovy název stejný - Ústav sociální péče Vincentinum. Zřizovatel této rozpočtová organizace byl Okresní úřad Olomouc. Celková kapacita ústavu byla 340 míst pro celoroční pobyt a 10 míst pro denní pobyt (ten vznikl počátkem 90. let a byl zrušen v roce 1995). Pracovalo zde 143 zaměstnanců pro celoroční pobyt a 6 pro denní pobyt. V této době přechází ústav pod město Šternberk. Ve správě města Šternberka nezůstalo Vincentinum dlouho a opět spadlo pod Okresní úřad v Olomouci. Řádové sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, kterým byla v 50. letech budova zabrána, ji 10

10 v restitucích nepožadovaly zpět, a proto zůstává státu. V roce 1994 zde žije 304 osob, 293 celoročně. Pečuje o ně 24 výchovných a 80 zdravotnických pracovníků. Celkem má ústav 160 zaměstnanců. Od 90. let je postupně snižována kapacita ústavu nutná pro zkvalitnění péče a důstojný život klientů. V této době proběhly rozsáhlé opravy většího i menšího charakteru, které stoletá budova na Sadové ulici již nutně potřebovala. V roce 1994 byla obnovena a nově zasvěcena - svatému Vincenci z Pauly, ústavní kaple. Při Bohoslužbách, koncertech a dalších akcích se zde setkávají klienti Vincentina s ostatními občany Šternberka. Ústav sociální péče Vincentinum se od transformoval ze státní rozpočtové organizace na organizační složku státu. Zřizovatelem byl Okresní úřad Olomouc. Od zřizuje ústav Olomoucký kraj a současný název zařízení je Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace. 11

11 Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace Sadová 7, Šternberk IČO: číslo účtu: KB Olomouc, /0100 Telefon/fax: / http:

Výroční zpráva 2013 Obsah

Výroční zpráva 2013 Obsah Výroční zpráva 2013 Obsah Historie Vincentina Veřejné informace o službě Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Vincentinum - Základní cíl služby - Cílová skupina služby - Zásady poskytování

Více

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno K 90. výročí založení a k 20. výročí obnovení činnosti Charity v brněnské diecézi Zpracovala: Barbora Valešová Korekturu zpracovala: Věra Okénková Graficky

Více

Charita v Olomouci včera a dnes 1922-2012

Charita v Olomouci včera a dnes 1922-2012 Charita v Olomouci včera a dnes 1922-2012 Výstava vznikla ve spolupráci Arcibiskupství olomouckého, Charity Olomouc, Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, Římskokatolické farnosti sv. Václava

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Osudy ženských řádů a kongregací na Jesenicku

Osudy ženských řádů a kongregací na Jesenicku Osudy ženských řádů a kongregací na Jesenicku Církevní situace na Jesenicku od 60. let 19. století do 50. let 20. století Úvod Situace kolem působení ženských řádů a kongregací na Jesenicku patřila do

Více

Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci. Jana Sklenářová

Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci. Jana Sklenářová Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci Jana Sklenářová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce poskytne čtenáři informace o Charitním domově na Moravci. V každé době žili

Více

Ve jménu zákona otevřete klauzuru

Ve jménu zákona otevřete klauzuru studie a články Ve jménu zákona otevřete klauzuru Pronásledování Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v 50. letech 20. století Anna Macourková Brzy ráno 15. srpna 1952 přijela na dvůr Nemocnice Pod

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

3 Sestry NPPM. Budete mými svědky (strojem psané vzpomínky na vystěhování), s.4. 4 DK s.28.

3 Sestry NPPM. Budete mými svědky (strojem psané vzpomínky na vystěhování), s.4. 4 DK s.28. 50-á léta v kongregaci Po odsunutí řeholníků v dubnu 1950 očekávaly řeholní sestry, že přijde řada i na ně. Na ženské kláštery byl vyvíjen čím dál tím větší nátlak a veřejnost byla nepřátelskými články

Více

Dětský domov rodinného typu v Uherském Hradišti. Kristýna Šoustková

Dětský domov rodinného typu v Uherském Hradišti. Kristýna Šoustková Dětský domov rodinného typu v Uherském Hradišti Kristýna Šoustková Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Teoretická část: Charakteristika systému náhradní rodinné péče v ČR. Charakteristika, popis, organizace

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH

140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH 140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH 1860 2000 ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE A VÝVOJE KLATOVSKÉHO KNIHOVNICTVÍ VYDALA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLATOVY 2000 Často myslívám na bývalou Městskou knihovnu v Klatovech. Ze svého tehdejšího

Více

Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie

Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie Církev bratrská navázala na bohatou a světlou minulost diakonie v historii Kristova lidu na tomto světě. Začátky

Více

PUBLIKACE: DESET LET NADĚJE SLOVO ÚVODEM

PUBLIKACE: DESET LET NADĚJE SLOVO ÚVODEM PUBLIKACE: DESET LET NADĚJE SLOVO ÚVODEM Motto: Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li ve tvé moci je prokázat. (Bible, Kniha Přísloví 3,27) Deset let z hlediska historického není dlouhá doba;

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ Alena Janoušková Vedoucí práce: Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. Plzeň, 2014 Potvrzuji, že jsem

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Dějiny českého školství v Horní Suché

Dějiny českého školství v Horní Suché Dějiny českého školství v Horní Suché V Horní Suché byla první škola založena v roce 1810. Školní budovou byla podezděná dřevěná chalupa na tak zvaném starém dvoře. Dnes již tato budova neexistuje. Prvním

Více

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ 20 let pomáháme lidem v nouzi, 22 našich regionálních Charit vám poskytuje 160 sociálních a zdravotních služeb a zařízení, kde pečuje 993 zaměstnanců o 30 000 nemocných a potřebných 1992 2002: Zakládáme

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM I. ÚVODNÍ SLOVO Podle informací ze sdělovacích prostředků už nepatří naše země k těm chudým, ale může být podle dosažení životní úrovně obyvatel řazena

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013 Centrum sociální pomoci Litoměřice příspěvková organizace Dlouhá 75, 410 22 Lovosice Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 1 Slovo ředitele společnosti Rok 2013 byl jedním z mnoha dalších

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili

Více

U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Oblastní charita Znojmo jako sociální pomoc osobám v hmotné nouzi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce:

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Daniela Románková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Daniela Románková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Daniela Románková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Daniela

Více