POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera"

Transkript

1 Úloha č. 10 POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Princip Potencioetrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrocheických etod kvantitativního stanovení látek. Princip etody spočívá v to, že do titrovaného roztoku je ponořena elektroda ěrná (indikační), jejíž potenciál je závislý na koncentraci některé ze složek titrační sěsi, jejíž koncentrace se v průběhu titrace ění. Poocí voltetru se ěří rozdíl potenciálů (elektrické napětí) ezi touto ěrnou elektrodou a elektrodou referentní (srovnávací). Referentní elektroda usí ít v průběhu celého ěření konstantní potenciál, což je zajištěno její ponoření do roztoku s konstantní koncentrací příslušného iontu. S titrovaný roztoke je referentní elektroda vodivě spojena poocí solného ůstku nebo frity. Titrační činidlo je do sěsi přidáváno po alých podílech, a po každé přídavku je odečten potenciál a zaznaenán do grafu. V ekvivalenční bodě dojde k prudkéu potenciálovéu skoku. Přesnou polohu ekvivalenčního bodu je ožno na základě naěřených dat a grafu vyhodnotit graficky, výpočte, případně za použití vhodného software. Metoda, na rozdíl od vizuální indikace, uožňuje objektivní vyhodnocení ekvivalenčního bodu, a je ožno provádět také titrace, kde potenciálový skok není tak výrazný (např. titrace veli slabých bází a veli slabých kyselin), kde by vizuální indikace nebyla ožná. Potencioetrické titrace lze rovněž autoatizovat. Autoatický titrátor přidává saočinně titrační činidlo, zaznaenává potenciál a data jsou následně vyhodnocena poocí zabudovaného prograu přío v titrátoru nebo v připojené počítači (Obr. 1). V této konkrétní úloze je jako indikační elektroda použita elektroda skleněná a jako referentní elektroda tzv. elektroda argentchloridová. Obě elektrody jsou spojeny do jednoho funkčního odulu, který je označován jako kobinovaná skleněná elektroda pro ěření ph (Obr. 2). Potenciál skleněné elektrody je v široké rozezí hodnot ph téěř lineární funkcí koncentrace H + iontů, což uožňuje snadný přepočet zěřeného napětí na hodnotu ph s využití kalibrace poocí dvou tluivých roztoků o přesně znáé hodnotě ph. 1 Obr. 2: Kobinovaná ph elektroda

2 Stanovení hydroxidu vedle uhličitanu dle Wardera je klasickou etodou kvantitativní cheické analýzy. Na rozdíl od stanovení dle Winklera (viz předchozí úloha č. 9) je tato etoda založena na titraci pouze jednoho alikvotního podílu vzorku, do kterého se jako indikátory přidávají fenolftalein (FF) a ethyloranž (MO). Vzorek obsahuje na počátku hydroxid a uhličitan, je tudíž alkalický a přítoný FF způsobí, že je zbarven červeně (barevný přechod ph 9,88,2; červenýbezbarvý). Odbarvení titrovaného roztoku, čili první bod ekvivalence, nastává tehdy, když je již zneutralizován veškerý hydroxid a uhličitan je kopletně přeěněn na hydrogenuhličitan: + H + H 2 O (Na + HCl NaCl + H 2 O) 2 CO 3 + H + HCO 3 (Na 2 CO 3 + HCl NaHCO 3 + NaCl) Aby se potlačila rušivá hydrolýza vznikajícího hydrogenuhličitanu a jeho případný rozklad při lokální nadbytku kyseliny, přidává se k titrovanéu roztoku nadbytek NaCl a titrace se provádí za chlazení na 0 o C. Rušivá hydrolýza: HCO 3 + H 2 O H 2 CO 3 + H 2 O + CO 2 + Možný rozklad: HCO 3 + H + H 2 O + CO 2 Po dosažení prvního bodu ekvivalence se k titrovanéu roztoku přidá druhý indikátor MO a pokračuje se dál v titraci. Barevná zěna MO (ph 4,4 3,1; žlutá červená) nastane při přeěně přítoného hydrogenuhličitanu na kyselinu uhličitou: HCO 3 + H + H 2 CO 3 Spotřeba oděrného roztoku HCl na indikátor FF tedy odpovídá součtu látkových nožství hydroxidu a uhličitanu ve vzorku, spotřeba na MO odpovídá celkové alkalitě, to jest nožství silné jednosytné kyseliny potřebnéu pro úplnou neutralizaci vzorku. Rozdíl spotřeb na MO a na FF pak odpovídá obsahu saotného uhličitanu ve vzorku. Při potencioetrické titraci je princip stanovení z cheického hlediska stejný, ovše příslušné body ekvivalence se určí ne poocí indikátorů, ale ze zěřené titrační křivky. V této úloze se titruje oděrný roztoke kyseliny chlorovodíkové, která pochopitelně není priární standarde. K standardizaci (to jest ke zjištění přesné koncentrace oděrného roztoku HCl) se využívá titrace navážky priárního standardu dekahydrátu tetraboritanu sodného na indikátor MO: B 4 O H H 2 O 4 H 3 BO 3 Cheikálie a činidla: oděrný roztok kyseliny chlorovodíkové o koncentraci cca 0,1 ol/l dekahydrát tetraboritanu sodného Na 2 B 4 O 7.10H 2 O (priární standard) NaCl fenolftalein (1% roztok v 70% ethanolu) ethyloranž (0,1% roztok ve vodě) 2

3 Pracovní postup 1. Standardizace cca 0,1M HCl na navážku tetraboritanu sodného V praxi se nejčastěji připravují roztoky kyselin přibližné norality a jejich skutečná přesná koncentrace v okažiku použití se zjišťuje na priární standard. V této úloze se používá jako standard tetraboritan sodný, jehož výhodou je velká ekvivalentová hotnost. Při standardizaci proběhne reakce: B 4 O H H 2 O 4 H 3 BO 3 Titruje se na indikátor ethyloranž (ph 4,43,1). Jeli koncentrace uvolněné kys. borité enší než 0,1 ol/l, lze použít i ethylové červeně (ph 6,24,4). Vypočítá se velikost navážky Na 2 B 4 O 7.10H 2 O odpovídající spotřebě 20 l 0,1M roztoku kyseliny chlorovodíkové: 1 Na B O.10H O = M Na B O.10H O.c HCl.A kde: Na2B4O7.10H2O navážka Na 2 B 4 O 7.10H 2 O [g], M Na2B4O7.10H2O olární hotnost Na 2 B 4 O 7.10H 2 O [g/ol], c HCl předpokládaná koncentrace oděrného roztoku HCl [0,1 ol/l], A požadovaná spotřeba oděrného roztoku HCl [ l]. Naváží se s přesností ±0.1 g (tj. na analytických vahách) navážka priárního standardu Na 2 B 4 O 7.10H 2 O blízká vypočtené navážce, kvantitativně se převede do čisté titrační nádobky, přidá se cca 30 l destilované vody a po kopletní rozpuštění celé navážky se vzniklý roztok ztitruje oděrný roztoke HCl na indikátor ethyloranž (barevná zěna ze žluté do oranžové). Zjištěná hodnota spotřeby oděrného roztoku HCl v bodě ekvivalence se, spolu s přesnou hodnotou navážky priárního standardu při této titraci, zaznaená do tabulky. Standardizace se zopakuje ještě jednou, s novou (írně odlišnou) navážkou Na 2 B 4 O 7.10H 2 O. Pro každou hodnotu navážky Na 2 B 4 O 7.10H 2 O a příslušné spotřeby oděrného roztoku HCl se vypočítá hodnota koncentrace HCl, která se rovněž zapíše do tabulky. Tab. 1: Standardizace cca 0,1NHCl na navážky Na 2 B 4 O 7.10H 2 O i i [g] A i [l] c i [ol/l] 1 2 Koncentrace HCl se počítá dle vzorce: i c HCl = 2 M.A Na2B4O7.10H2O i Jednotlivé hodnoty koncentrací HCl by se neěly navzáje lišit o více než 0,5 %; jeli tato podínka splněna, vypočítáe výslednou koncentraci oděrného roztoku HCl jako aritetický průěr jednotlivých stanovených hodnot N 1 a N 2. Pokud tou tak není, je nutno celý postup standardizace opakovat. 3

4 2. Příprava roztoku vzorku Zadaný vzorek ve 100l oděrné baňce se doplní destilovanou vodou po rysku a důkladně se proíchá. 3. Orientační titrace vzorku na indikátory Do čisté titrační nádobky (100l kádinka) se odpipetuje 20 l roztoku vzorku, přidá 0,5 g pevného NaCl (stačí navažovat na předvážkách), 34 kapky indikátoru fenolftalein a titruje se oděrný roztoke HCl za stálého íchání až se fialový roztok odbarví zaznaená se spotřeba A 0 l. K odbarvenéu roztoku se přidají 3 kapky indikátoru ethyloranž a pokračuje se v titraci až do okažiku, kdy se zění barva titrovaného roztoku ze žluté na oranžovou zaznaená se spotřeba B Kalibrace phetru Před započetí ěření hodnot ph poocí phetru je nutná je nutná kalibrace. Kobinovaná elektroda připojená k phetru se opatrně vyje z ochranného pouzdra (zkuavka s uchovávací roztoke) a upevní se do připraveného držáku na stojanu. Zapne se phetr stisknutí přepínače "ON/OFF", přepínač "V/pH" se přepne do polohy "ph" a poslední přepínač ("ABS/REL" resp. "ISO ph") zůstává vypnutý; ovládací prvek "TEMP" se nastaví na aktuální teplotu vzduchu v laboratoři. Pracovní část elektrody se opláchne nejprve destilovanou vodou a poté alý nožství pufru o hodnotě ph=7,00 poocí střičky s títo pufre. Do ěrné nádobky (25l kádinka, označená číslicí "7", s agnetický íchadélke) se nalije pufr o hodnotě ph=7,00 ze zásobní lahvičky s títo pufre, ěrná nádobka s nalitý pufre se postaví na íchadlo a opatrně se do ní ponoří pracovní část elektrody (usí být ponořena i frita na boční stěně elektrody, ale současně usí být elektroda dostatečně vysoko, aby rotující agnetické íchadélko nerozbilo skleněnou baňku na spodní části elektrody). Zapne se íchání a na displeji phetru se zkontroluje naěřená hodnota ph pokud není v rozsahu 7,00±0,02, je nutno poocí kalibračního šroubu na přední straně phetru upravit nastavení tak, aby se na displeji ukazovala hodnota v rozezí 7,00±0,02. Vypne se íchání, elektroda se z pufru vytáhne, opláchne se důkladně destilovanou vodou a poté alý nožství pufru o hodnotě ph=4,00 poocí střičky s títo pufre. Do druhé ěrné nádobky (25l kádinka, označená číslicí "4", s agnetický íchadélke) se nalije pufr o hodnotě ph=4,00 ze zásobní lahvičky s títo pufre, ěrné nádobka s nalitý pufre se postaví na íchadlo a opatrně se do ní ponoří pracovní část elektrody. Zapne se íchání a na displeji phetru se zkontroluje naěřená hodnota ph pokud není v rozsahu 4,00±0,02, je nutno poocí ovládacího prvku "SLOPE" na horní straně phetru upravit nastavení tak, aby se na displeji ukazovala hodnota v rozezí 4,00±0,02. Vypne se íchání, elektroda se z pufru vytáhne a opláchne se důkladně destilovanou vodou. Pufry z ěrných nádobek se přelijí zpět do příslušných zásobních lahviček (toto je úsporné "školní" opatření, v praxi se nikdy použitý pufr zpět do zásobní nádoby nevrací). 5. Potencioetrická titrace vzorku Do čisté titrační nádobky (100l kádinka) se odpipetuje 20 l roztoku vzorku a přidá se 0,5 g pevného NaCl (stačí navažovat na předvážkách). Po rozpuštění přidaného NaCl se do roztoku opatrně ponoří pracovní část elektrody a přidá se destilovaná voda tak, aby byla ponořena i frita na boční stěně elektrody. Zapne se íchání a po ustálení hodnoty na displeji phetru se zaznaená hodnota ph příslušející spotřebě oděrného roztoku HCl 0,0 l; zěřená hodnota se zapíše do tabulky a zakreslí do grafu titrační křivky ph = f(v HCl ). Z byrety se přidá zvolený obje 4

5 oděrného roztoku HCl (např. 1 l) a po ustálení hodnoty na displeji phetru se opět zaznaená zěřená hodnota ph do tabulky a zakreslí se další bod do grafu titrační křivky. Takto se v titraci pokračuje až do spotřeby přibližně 2 l před první očekávaný bode ekvivalence A 0, zjištěný orientačně při titraci na vizuální indikátor v bodě 3 pracovního postupu. Poté je nutno snížit velikost přidávaného nožství oděrného roztoku HCl na 0,1 l, aby se co nejpřesněji zjistil bod, kdy dojde k prudkéu poklesu hodnoty ph titrovaného roztoku v bodě ekvivalence. Jakile na vykreslované titrační křivce vidíe, že již k touto prudkéu poklesu hodnoty ph došlo a s dalšíi přídavky oděrného roztoku HCl se hodnota ph ění jen írně, je ožno velikost přídavku oděrného roztoku HCl opět zvýšit. Pokračujee v titraci dál až do spotřeby přibližně 2 l před druhý očekávaný bode ekvivalence B 0, kdy opět snížíe velikost přidávaného nožství oděrného roztoku HCl na 0,1 l. Jakile na vykreslované titrační křivce vidíe, že jse už i za druhý bode ekvivalence a s dalšíi přídavky oděrného roztoku HCl se hodnota ph opět ění jen írně, ůžee velikost přídavku oděrného roztoku HCl opět zvýšit. Titrace se ukončí přibližně 3 l za druhý bode ekvivalence. Vypne se íchání, elektroda se z titrovaného roztoku vytáhne, opláchne se důkladně destilovanou vodou a uloží se zpět do ochranného pouzdra. Z vykresleného grafu titrační křivky se určí spotřeba oděrného roztoku HCl v jednotlivých bodech ekvivalence spotřeby A a B (v laboratoři stačí odhade, do protokolu bude vyžadováno exaktní ateatické vyhodnocení návod lze nalézt na webových stránkách předětu: Spotřeba A odpovídá vytitrování hydroxidu a poloviny uhličitanu (přeěna uhličitanu na hydrogenuhličitan). Spotřeba B pak odpovídá celkové alkalitě, tedy vytitrování veškerého hydroxidu i uhličitanu. Obsahy hydroxidu a uhličitanu se vypočítají následovně: kde: 2 CO 3 CO 2 3 = M = M 2 CO 3 [ A (B A) ] c f (B A) c HCl f HCl obsah hydroxidových iontů ve vzorku [g], obsah uhličitanových iontů ve vzorku [g], M olární hotnost hydroxidových iontů [g/ol], M olární hotnost uhličitanových iontů [g/ol], 2 CO 3 A, B spotřeby oděrného roztoku HCl zjištěné z titrační křivky [l], c HCl koncentrace oděrného roztoku HCl, stanovená v bodě 1 [ol/l], f podílový faktor [100 l / 20 l = 5]. Dále se vypočítá hodnota celkové alkality vzorku v ol H + (tj. v iliekvivalentech eq): CELKOVÁ_ALKALITA = B. c HCl. f Výsledke analýzy jsou obsahy hydroxidových a uhličitanových iontů ve vzorku (hlásí se v g) a celková alkalita vzorku. Chyba stanovení bude počítána z hodnoty celkové alkality. Spolu s výsledky analýzy se ke kontrole předkládá také obrázek titrační křivky! 5

6 Doplňkové příklady: 1. Vypočítejte hodnotu ph 0,1MH 3 BO 3 ; zjednodušený výraz pro výpočet je uveden ve skriptech na str. 60. Dle tohoto výrazu budete počítat pouze s disociací do prvního stupně: H 3 BO 3 H + + H 2 BO 3 K = 7, H 3 BO 3,1 2. Vypočítejte hodnotu ph 0,1Mvodného roztoku ethylainu (slabá zásada), jehož pk Z = 3,30. Technické výrazy pro výpočet p a ph slabých zásad jsou odvozeny ve skriptech na str Podrobně popište kvalitativní složení titrovaného roztoku v bodech A a B. Ověřte v tabulkách, zda pro titraci s vizuální indikací byly zvoleny vhodné indikátory, případně se pokuste navrhnout vhodnější. 4. Z vái zjištěného obsahu a CO 3 2 ve vzorku vypočítejte, jaké hodnotá by teoreticky (na základě disociačních konstant) ělo být rovno ph v bodech A a B Vaší titrační křivky. Vypočtené hodnoty porovnejte s vaší titrační křivkou a případné rozdíly vysvětlete ol Na 2 CO 3 byly rozpuštěny v 40 l vody a titrovány 0,1M HCl: CO H 2+ H 2 CO 3 H 2 O + CO 2 vypočítejte ph: a) v bodě ekvivalence, b) 2 kapky (~0,1 l) za bode ekvivalence, c) nalezněte vhodný vizuální indikátor. 6. Slabá zásada B á olární hotnost 125,00 g/ol. Roztok připravený rozpuštění 0,5000 g B v 50 l vody á ph 11,30. Vypočítejte disociační konstantu B. 7. Vysvětlete, proč chlazení titrovaného roztoku zabraňuje rozkladu hydrogenuhličitanu a unikání plynného CO 2 do ovzduší. 8. Odvoďte a podrobně vysvětlete všechny vzorce používané pro výpočty v této laboratorní úloze. 6

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Úloha č. Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Princip Potenciometrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrochemických metod kvantitativního stanovení látek. V potenciometrické

Více

26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15

26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15 3.4 Exsikátor s účinný vysoušecí prostředke. 3.5 Analytické váhy. 4. Postup Do isky (3.1), přede vysušené a zvážené, opatřené teploěre (3.2) se naváží

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence 1 Princip Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence Nepřímá potenciometrie potenciometrická titrace se využívá

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

Neutralizační (acidobazické) titrace

Neutralizační (acidobazické) titrace Neutralizační (acidobazické) titrace Neutralizační titrace jsou založeny na reakci mezi kyselinou a zásadou. V podstatě se vždy jedná o reakci iontů H + s ionty OH - podle schematu: H + + OH - H O V průběhu

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Elektrický proud v elektrolytech

Elektrický proud v elektrolytech Elektrolytický vodič Elektrický proud v elektrolytech Vezěe nádobu s destilovanou vodou (ta nevede el. proud) a vlože do ní dvě elektrody, které připojíe do zdroje stejnosěrného napětí. Do vody nasypee

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické

Více

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Princip metody U acidobazických titrací se využívají dva druhy indikace bodu ekvivalence - vizuální a instrumentální. K vizuální indikaci bodu

Více

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 3 PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE PRINCIP Roztoky jsou hoogenní soustavy sestávající se ze dvou nebo více složek. V cheii se kapalné roztoky skládají z rozpouštědla (nejčastěji

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání praktické části Úloha 1 (20 bodů)

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání praktické části Úloha 1 (20 bodů) Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO Kategorie E Zadání praktické části Úloha 1 (20 bodů) PRAKTICKÁ ČÁST 20 BODŮ Úloha 1 Stanovení Ni 2+ a Ca 2+ ve směsi konduktometricky

Více

volumetrie (odměrná analýza)

volumetrie (odměrná analýza) volumetrie (odměrná analýza) Metody odměrné analýzy jsou založeny na stanovení obsahu látky ve vzorku vypočteného z objemu odměrného roztoku titračního činidla potřebného ke kvantitativnímu zreagování

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

LEE: 4a Stanovení 9-ACA ve finálním produktu v rámci výstupní kontroly

LEE: 4a Stanovení 9-ACA ve finálním produktu v rámci výstupní kontroly LEE: 4a Stanovení 9-ACA ve finálním produktu v rámci výstupní kontroly Pracuješ jako laboratorní technik ve společnosti, která se zabývá, kromě jiné činnosti, výrobou chemických specialit. Máš na starosti

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení minerálních látek (metody: atomová absorpční spektrometrie, spektrofotometrie, titrace) Garant úlohy: prof. Dr. Ing. Richard Koplík Požadované

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovte koncentraci iontů Ca 2+ v mg/l ve vzorku a určete tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barevného přechodu stanovte bod ekvivalence

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více

Odměrná analýza, volumetrie

Odměrná analýza, volumetrie Odměrná analýza, volumetrie metoda založená na měření objemu metoda absolutní: stanovení analytu ze změřeného objemu roztoku činidla o přesně známé koncentraci, který je zapotřebí k úplné a stechiometricky

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metody instrumentální analýzy, vy_32_inovace_ma_11_09

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu hydroxyprolinu v živočišných tkáních spektrofotometrickou metodou. 2 Princip

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. 26 Název: Elektrická vodivost elektrolytů Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV 73) dne 12.12.2013 Odevzdal

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09 Inovace výuky chemie ph a neutralizace Ch 8/09 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny 8. ročník

Více

ČÁST 1: POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ ph VE VODÁCH

ČÁST 1: POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ ph VE VODÁCH ČÁST 1: Pracovní úkol 1. Stanovte ph ve vzorku pitné, povrchové, destilované a minerální (mořské) vody. 2. V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody. 3.

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední koise Cheické olypiády 47. ročník 010/011 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Řešení okresního kola ChO kat. D 010/011 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Palivo budoucnosti 5 bodů 1.

Více

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu C v krmivech a premixech metodou vysokoúčinné kapalinové

Více

ČÁST 1: POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ ph VE VODÁCH

ČÁST 1: POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ ph VE VODÁCH ČÁST 1: Pracovní úkol 1. Stanovte ph ve vzorku pitné, povrchové, destilované a minerální (mořské) vody. 2. V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody. 3.

Více

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/3. Stanovení koncentrace složky v roztoku pomocí indikátoru

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/3. Stanovení koncentrace složky v roztoku pomocí indikátoru Laboratorní úloha B/3 Stanovení koncentrace složky v roztoku pomocí indikátoru Úkol: A. Stanovte koncentraci H 2 SO 4 v dodaném vzorku roztoku pomocí indikátoru. ze e Pomocí indikátoru a barevného přechodu

Více

JODOMETRIE, BROMÁTOMETRIE

JODOMETRIE, BROMÁTOMETRIE Úloha č. 7 Stanovení fenolu JODOMETRIE, BROMÁTOMETRIE Princip Pod pojmem jodometrie se zahrnují jednak titrace, při nichž se určují redukovadla ze spotřeby odměrného roztoku jodu, a jednak metody, při

Více

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU Jak zkontrolovat, zda vás váš dodavatel nešidí? Karel Černý je majitelem lékárny. Kromě jiného prodává také peroxid vodíku jako desinfekci. Prodávaný roztok

Více

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/2. Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/2. Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci H 2 SO 4 v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické

Více

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Analytické experimenty vhodné do školní výuky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D v premixech pro výrobu krmných směsí metodou HPLC.

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném

Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném 1 Princip metody Zápis o rozboru Tato laboratorní práce byla rozdělena na tři části.v první bylo úkolem stanovit s pomocí potenciometrické titrace hmotnost kyseliny fosforečné a dihydrogenfosforečnanu

Více

Název: Standardizace roztoku manganistanu

Název: Standardizace roztoku manganistanu Název: Standardizace roztoku manganistanu Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 8. Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách. určování původu suroviny, autenticita výrobku

Základy analýzy potravin Přednáška 8. Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách. určování původu suroviny, autenticita výrobku BÍLKOVINY Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách posuzování nutriční hodnoty celkový obsah bílkovin aminokyselinové složení bílkoviny, volné aminokyseliny obsah cizorodých nebo neplnohodnotných bílkovin

Více

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!!

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!! Výpočty koncentrací objemová % (objemový zlomek) Vsložky % obj. = 100 V celku Objemy nejsou aditivní!!! Příklad: Kolik ethanolu je v 700 ml vodky (40 % obj.)? Kolik promile ethanolu v krvi bude mít muž

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013 Zadání úloh Teoretická část 45 minut Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů a) Síra je hořlavý prvek, jejím hořením vzniká

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor RNDr. Jan Břížďala Gymnázium Třebíč RNDr. Jan Havlík, Ph.D.

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 49. ročník 2012/2013 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) ANORGANICKÁ CHEMIE 30 BODŮ Úloha 1 Titrační

Více

Úvod k biochemickému. mu praktiku. Vladimíra Kvasnicová

Úvod k biochemickému. mu praktiku. Vladimíra Kvasnicová Úvod k biochemickému mu praktiku Vladimíra Kvasnicová organizace praktik pravidla bezpečné práce v laboratoři laboratorní vybavení práce s automatickou pipetou návody: viz. aplikace Výuka automatická pipeta

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 56. ročník 2019/2020 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie A. Praktická část Zadání 40 bodů

Ústřední komise Chemické olympiády. 56. ročník 2019/2020 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie A. Praktická část Zadání 40 bodů Ústřední komise Chemické olympiády 56. ročník 2019/2020 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie A Praktická část Zadání 40 bodů PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor Doc. Ing. Petr Exnar, CSc. Technická univerzita v Liberci Recenze

Více

Středoškolská odborná činnost 2004/2005. Možnosti dalšího využití acidobazických potenciometrických titračních křivek

Středoškolská odborná činnost 2004/2005. Možnosti dalšího využití acidobazických potenciometrických titračních křivek Středoškolská odborná činnost 2004/2005 Obor 3 Chemie Možnosti dalšího využití acidobazických potenciometrických titračních křivek Autoři: František Sedlák, Daniel Tekverk Gymnázium Elišky Krásnohorské,

Více

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE Návody k praktickým úlohám Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie OBSAH Hodnocení praktických úloh a písemný test 1 Statistické

Více

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 8: Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Koncentrace vodíkových iontů a systém rovnováhy forem oxidu uhličitého Koncentrace vodíkových iontů ph je dána mírou

Více

ČÁST 1: POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ ph VE VODÁCH

ČÁST 1: POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ ph VE VODÁCH ČÁST 1: Pracovní úkol 1. Stanovte ph ve vzorku pitné, povrchové, destilované a minerální (mořské) vody. 2. V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody. 3.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm

Více

Název: Redoxní titrace - manganometrie

Název: Redoxní titrace - manganometrie Název: Redoxní titrace - manganometrie Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

Odměrná stanovení v analýze vod

Odměrná stanovení v analýze vod Odměrná stanovení v analýze vod Odměrná (titrační) stanovení (jinak též volumetrie), patří mezi klasické metody kvantitativní analýzy, které si i přes prudký nástup instrumentálních metod udržely v analytické

Více

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ 5.1. Úvod V malých koncentrací je železo běžnou součástí vod. V povrchových vodách se železo vyskytuje obvykle v setinách až desetinách

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle.

Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle. Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle. Ing. Jan Kostkan, společnost DonGemini s.r.o. Tímto příspěvkem reaguji na článek Ing, Zdeňka Kadlčíka z června tohoto roku o názvu Diskutujeme

Více

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Více

1.2.5 2. Newtonův zákon I

1.2.5 2. Newtonův zákon I 15 Newtonův zákon I Předpoklady: 104 Z inulé hodiny víe, že neexistuje příý vztah (typu příé nebo nepříé úěrnosti) ezi rychlostí a silou hledáe jinou veličinu popisující pohyb, která je navázána na sílu

Více

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_209 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní

Více

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza Soli Soli jsou iontové sloučeniny vzniklé neutralizační reakcí. Např. NaCl je sůl vzniklá reakcí kyseliny HCl a zásady NaOH. Př.: Napište neutralizační reakce jejichž produktem jsou CH 3 COONa, NaCN, NH

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin Úkol 1: Stanovte obsah vody v modré skalici. Modrá skalice patří mezi hydrát, což jsou látky, nejčastěji soli, s krystalicky

Více

CHEMIE. Pracovní list č.1 - žákovská verze Téma: Stanovení obsahu oxidu uhličitého. Mgr. Lenka Horutová. Student a konkurenceschopnost

CHEMIE. Pracovní list č.1 - žákovská verze Téma: Stanovení obsahu oxidu uhličitého. Mgr. Lenka Horutová. Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.1 - žákovská verze Téma: Stanovení obsahu oxidu uhličitého Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

13. A L K A L I M E T R I E A K O N D U K T O M E T R I E

13. A L K A L I M E T R I E A K O N D U K T O M E T R I E 1. A L K A L I M E T R I E A K O N D U K T O M E T R I E I. ALKALIMETRICKÉ TITRACE 1.1. Standardizace,1M roztoku NaO Roztok dvojsytné kyseliny šťavelové C O. O se titruje do druhého stupně odměrným roztokem

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Česká zemědělská univerzita v Praze Katedra chemie AF ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Praha 2004 STANOVENÍ NH 4 + FOTOMETRICKY Potřebné chemikálie a zařízení: Standartní roztok NH 3...navážka NH

Více

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI 215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI ÚVOD Stanovení čísla kyselosti patří k základním normovaným metodám hodnocení ropných produktů. Tento návod je vytvořen podle norem IP 177/96 a ASTM D66489. Tyto normy specifikují

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka 2018/19

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích

Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -1- Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích 1. Teoretická část Hodnota ph a oxidačně-redukčního potenciálu

Více

chemie Měření ph elektrolytů, hydrolýza solí Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů

chemie Měření ph elektrolytů, hydrolýza solí Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů Měření ph elektrolytů, hydrolýza solí pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 07 úloha číslo Cíle Cílem tohoto laboratorního cvičení je měření ph silných a slabých

Více

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Vitamíny Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, matematika Ročník: 5. Tématický celek: Biochemie

Více

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 35 ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE PRINCIP Odměrnou analýzou (titrací) se stanovuje obsah určité složky ve vzorku. Podstatou odměrného stanovení je chemická reakce mezi odměrným roztokem

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: CEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ Teorie Složení roztoků udává vzájený poěr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: MOTNOSTNÍM ZLOMKEM B vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky k hotnosti

Více

ELEKTROCHEMIE 419.0002

ELEKTROCHEMIE 419.0002 ELEKTROCHEMIE 419.0002 LABORATORNÍ PRÁCE Z ELEKTROCHEMIE NÁVODY PRO VYUČUJÍCÍHO Miguel Angel Gomez Crespo Mario Redondo Ciércoles Francouzský překlad : Alain Vadon Český překlad: Jaromír Kekule ELEKTROCHEMIE

Více

Iontově selektivní elektrody (ISE)

Iontově selektivní elektrody (ISE) CHEMIE souhrnný přehled Iontově selektivní elektrody (ISE) Obsah Úvod...2 Teoretický základ potenciometrie s ISE...2 Obecné zásady při práci s ISE... 7 Přehled ISE dodávaných k systému Pasport...8 Srovnávací

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Volumetrie v analýze vod Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Odměrná (titrační) stanovení (jinak též volumetrie), patří mezi klasické metody kvantitativní analýzy, které si i přes prudký

Více

53. ročník 2016/2017

53. ročník 2016/2017 Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Yamadův univerzální indikátor 30 bodů Úkoly: 1. Doplněná Tabulka

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie B ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie B ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie B ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor Bc. Lukáš Tomaník VŠCHT Praha RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.

Více

Odměrná analýza základní pojmy

Odměrná analýza základní pojmy Odměrná analýza základní pojmy Odměrný roztok Odměrný roztok je činidlo, které se při titraci přidává ke stanovované látce (roztok, kterým titrujeme a jehož spotřebu měříme). Příprava odměrného roztoku

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie E ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (50 BODŮ)

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie E ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (50 BODŮ) Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO Kategorie E ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (50 BODŮ) Úloha 1 Stanovení Bi 3+ a Zn 2+ ve směsi 50 bodů Chelatometricky lze stanovit ionty samostatně,

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně FAKULTA TECHNOLOGICKÁ LABORATORNÍ CVIČENÍ ZE SPECIÁLNÍCH METOD INSTRUMENTÁLNÍ ANALÝZY Interní skriptum pro studijní obor Řízení technologických rizik In g. Josef HOUSER,

Více