ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu) 7. června 2007 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu) 7. června 2007 *"

Transkript

1 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu) 7. června 2007 * Ve věci C-254/05, jejímž předmětem je žaloba pro nesplnění povinnosti na základě článku 226 ES, podaná dne 16. června 2005, Komise Evropských společenství, zastoupená B. Stromskym, jako zmocněncem, s adresou pro účely doručování v Lucemburku, žalobkyně, proti Belgickému království, zastoupenému M. Wimmerem, jako zmocněncem, žalovanému, SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát), ve složení K. Lenaerts, předseda senátu, E. Juhász, R. Silva de Lapuerta (zpravodaj), G. Arestis a J. Malenovský, soudci, * Jednací jazyk: francouzština. I

2 KOMISE v. BELGIE generální advokát: J. Mazák, vedoucí soudní kanceláře: R. Grass, s přihlédnutím k písemné části řízení, po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 8. února 2007, vydává tento Rozsudek i Svou žalobou se Komise Evropských společenství domáhá, aby Soudní dvůr určil, že Belgické království tím, že požaduje, aby systémy automatické požární signalizace s bodovými hlásiči, které byly legálně vyrobeny nebo uvedeny na trh v jiném členském státě a nejsou opatřeny označením CE: byly v souladu s belgickou normou NBN S týkající se koncepce obecných systémů automatické požární signalizace s bodovými hlásiči ze září roku 1986, ve znění jejího doplňku č. 2 ze srpna roku 1996 (dále jen norma NBN S21-100"), podléhaly schválení vydanému BOSEC (Belgian Organisation for Security Certification), přičemž tuto překážku ještě zvětšují nepřiměřené náklady takovéhoto schválení, a I

3 podrobily se testům a zkouškám souvisejícím s tímto schválením, které v zásadě zdvojují kontroly již provedené v rámci jiných řízení v jiném členském státě, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 28 ES. Právní rámec 2 Článek 2 vyhlášky exekutivy Francouzského společenství ze dne 24. prosince 1990, kterou se stanoví podrobná pravidla a postup pro získání osvědčení o bezpečnosti ubytovacích zařízení existujících ke dni 1. ledna 1991 a kterou se stanoví specifické bezpečnostní normy požární ochrany pro tato ubytovací zařízení {Moniteur belge ze dne 21. června 1991, s , dále jen vyhláška ze dne 24. prosince 1990"), stanoví: Ubytovací zařízení lze provozovat teprve po vydání osvědčení o bezpečnosti." 3 Podle článku 3 uvedené vyhlášky bude toto osvědčení vydáno po splnění specifických bezpečnostních norem požární ochrany pro ubytovací zařízení, která jsou uvedena v příloze 1 téže vyhlášky. I

4 KOMISE v. BELGIE 4 Podle bodu uvedené přílohy musí být obecná instalace zařízení pro bodové hlásiče automatické požární signalizace provedena a odzkoušena podle normy NBN S a zařízení musí získat osvědčení o shodě s uvedenou normou. 5 Článek 158 nařízení Valonského regionu ze dne 18. prosince 2003 o turistických ubytovacích zařízeních (Moniteur belge ze dne 11. března 2004, s ) zrušil, pokud jde o Valonský region, vyhlášku ze dne 24. prosince Ustanovení této vyhlášky jsou nadále platná pro Bruselský region. 6 Článek 27 vyhlášky valonské vlády ze dne 3. prosince 1998, kterou se provádí nařízení ze dne 5. června 1997 o zotavovnách, ošetřovatelských zařízeních a zařízeních denní péče pro starší osoby a o zřízení valonské rady třetího věku (Moniteur belge ze dne 27. ledna 1999, s. 2221, dále jen vyhláška ze dne 3. prosince 1998"), stanoví: Normy týkající se požární ochrany a poplachu stanovené v příloze I se vztahují na zotavovny, ošetřovatelská zařízení a zařízení denní péče pro starší osoby. [...]" 7 Podle bodu 0.5 přílohy I vyhlášky ze dne 3. prosince 1998: Je-li průkaznými dokumenty doloženo, že výrobek splňuje požadavky této vyhlášky podle odpovídajících zkušebních metod a klasifikace platných v jiném členském I

5 státě Evropského hospodářského společenství, má se za to, že tento výrobek splňuje technické specifikace stanovené touto přílohou." 8 Bod uvedené přílohy stanoví: Obecné systémy automatické signalizace je třeba přezkoušet podle belgické normy NBN S21-100,Koncepce systémů automatické požární signalizace s bodovými hlásiči'. Kontroly se však musí týkat všech částí systému (hlásiče, převody, opakovací signální panely, servozařízení atd.)." 9 Norma NBN S popisuje pravidla koncepce obecných systémů automatické požární signalizace s bodovými hlásiči. 10 Bod 4.2 této normy, nazvaný Popis", zní takto: Systém automatické požární signalizace obsahuje zejména: snímače citlivé na některou se specifických vlastností hoření, nazývané hlásiče, síť drátů a elektrických kabelů, I

6 KOMISE v. BELGIE kontrolní panel určený pro spuštění alarmu a označení dotčené oblasti a povahy problému, napájecí zdroje. Typ tohoto zařízení musí být v souladu se specifikacemi evropských norem CEN nebo belgických norem a jak instalační technik, tak i samotný systém musí mít osvědčení BOSEC Všechny komponenty jednoho a téhož systému musí být kompatibilní. Do systému lze přidat opakovače, manuální poplašné zařízení nebo jiné servozařízení, pokud splňují požadavky této normy. Detekční souprava nebo konektor musí obsahovat optický výstražný signál." 11 Podle bodu uvedené normy, nazvaného Typy hlásičů": Všechny typy hlásičů jsou v souladu se specifikacemi belgických norem." 12 Body a normy NBN S21-100, nazvané Napájecí zdroje" a Kabeláž", stanoví charakteristiky, jimž musí vyhovovat jednak sekundární napájecí zdroj, a jednak kabely systémů automatické požární signalizace s bodovými hlásiči. I

7 Skutkové okolnosti sporu a postup před zahájením soudního řízení 13 Komise, která byla jedním britským hospodářským subjektem informována o obtížích, se kterými se setkal při uvádění systémů požární signalizace na trh v Belgii, vyzvala dopisem ze dne 21. ledna 2003 Belgické království, aby se vyjádřilo k podmínkám dovozu a uvádění na trh systémů automatické požární signalizace s bodovými hlásiči v tomto členském státě. 14 Belgické orgány předložily své vyjádření dopisem ze dne 9. září Vzhledem k tomu, že se Komise domnívala, že Belgické království nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 28 ES, zaslala Belgickému království dne 9. července 2004 odůvodněné stanovisko, kterým vyzvala tento členský stát k přijetí opatření nezbytných k dosažení souladu s tímto stanoviskem ve lhůtě dvou měsíců od jeho oznámení. 16 Belgické orgány na uvedené stanovisko odpověděly dopisem ze dne 9. září Vzhledem k tomu, že Komise nebyla s odpovědí, kterou obdržela od belgických orgánů, spokojena, rozhodla se podat projednávanou žalobu. I

8 KOMISE v. BELGIE K žalobě Argumentace účastníků řízení 18 Komise tvrdí, že vyhláška ze dne 24. prosince 1990 a vyhláška ze dne 3. prosince 1998 brání volnému pohybu systémů automatické požární signalizace s bodovými hlásiči, jež byly legálně vyrobeny nebo uvedeny na trh v jiném členském státě a které nejsou opatřeny označením CE. 19 Belgické právní předpisy totiž tím, že vyžadují soulad s normou NBN S21-100, vylučují podle Komise z části belgického trhu použití dotčených systémů v ubytovacích zařízeních nebo ošetřovatelských zařízeních pro starší osoby, nejsou-li tyto systémy v souladu s belgickou normou. Hospodářské subjekty, které vyrábějí nebo uvádějí na trh tyto výrobky, by tak mohly přestat nabízet své výrobky na belgickém trhu nebo být donuceny přizpůsobit je tak, aby získaly přístup na uvedený trh. 20 Totéž platí o obecních právních předpisech o požární ochraně, které podle informací belgických orgánů vyžadují, aby požární hlásiče splňovaly normu NBN S21-100, jakož i o správní praxi protipožárních služeb, které se odvolávají na tutéž normu při stanovení preventivních protipožárních opatření. 21 Komise rovněž tvrdí, že povinnost dosáhnout souladu s normou NBN S stanovená belgickými předpisy má za následek, že uvedené systémy podléhají schválení vydanému BOSEC. I

9 22 Přitom nejenže takové schvalovací řízení představuje samo o sobě opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení, které je zakázáno článkem 28 ES, ale krom toho tuto překážku ještě zvětšují nepřiměřené lhůty a náklady způsobené uvedeným řízením a skutečnost, že BOSEC nezohlednila testy a zkoušky, které již byly provedeny v rámci jiných řízení v jiném členském státě. 23 Belgické království, aniž by popíralo skutečnost, že dodržování normy NBN S je uloženo jak právní úpravou zmíněnou Komisí, tak praxí protipožárních služeb, se domnívá, že s přihlédnutím k návrhům změn, jež byly od 30. března 2005 do 30. září 2005 předmětem veřejného průzkumu, a zejména k návrhu na zrušení odkazu na BOSEC jakožto certifikační orgán, je norma NBN S v souladu s článkem 28 ES a nepředstavuje již překážku volného pohybu systémů automatické požární signalizace s bodovými hlásiči, jež jsou legálně vyráběny nebo uváděny na trh v jiném členském státě a nejsou opatřeny označením CE. 24 Belgické orgány krom toho uvádějí, že tato norma je v souladu s evropskými normami a že neobsahuje další požadavky, jež by vyžadovaly přizpůsobení nebo změnu výrobků, jež jsou součástí systémů automatické požární signalizace. Kontrola uložená touto normou se totiž nevztahuje na komponenty těchto zařízení, ale pouze na jejich fungování jako celek. 25 V každém případě je taková kontrola odůvodněna důvody veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví a života lidí a zvířat. I

10 KOMISE v. BELGIE 26 Belgické orgány v tomto ohledu uplatňují, že ustanovení normy NBN S jsou použitelná bez rozdílu a kontrola, kterou ukládají pro zařízení a systémy požární signalizace, je nezbytná a přiměřená ve vztahu ke sledovanému cíli. Závery Soudního dvora 27 Pokud jde nejprve o požadavek souladu s normou NBN S uložený belgickou právní úpravou a správní praxí některých belgických veřejných orgánů, je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury je třeba veškerou obchodní právní úpravu členských států, která by mohla ať přímo, nebo nepřímo, skutečně, nebo potenciálně narušit obchod uvnitř Společenství, považovat za opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením, která jsou zakázána článkem 28 ES (rozsudky ze dne 11. července 1974, Dassonville, 8/74, Recueil, s. 837, bod 5, a ze dne 5. února 2004, Komise v. Itálie, 0270/02, Recueil, s. I-1559, bod 18). 28 Překážky volného pohybu zboží, které při neexistenci harmonizace právních předpisů vyplývají z uplatňování pravidel týkajících se podmínek, které toto zboží musí splňovat, byť jsou tato pravidla použitelná bez rozdílu na všechny výrobky, na zboží pocházející z jiných členských států, ve kterých bylo legálně vyrobeno a uvedeno na trh, tak představují opatření s rovnocenným účinkem zakázaná článkem 28 ES (rozsudky ze dne 24. listopadu 1993, Keck a Mithouard, C-267/91 a C-268/91, Recueil, s. I-6097, bod 15, a ze dne 16. listopadu 2000, Komise v. Belgie, C-217/99, Recueil, s. I-10251, bod 16). I

11 29 V projednávaném případě přitom ze samotného znění bodů 4.2, 4.3.1, a normy NBN S vyplývá, že tato norma obsahuje nejen pravidla kontroly fungování veškerých systémů automatické požární signalizace s bodovými hlásiči, ale i technické předpisy, jimž musí vyhovovat některé komponenty těchto systémů. 30 Z toho plyne, že pokud jsou v členském státě uváděny na trh výrobky nebo komponenty legálně vyrobené nebo uvedené na trh v jiném členském státě a neexistuj e-li harmonizovaná právní úprava na úrovni Společenství, může mít požadavek souladu s normou NBN S uložený belgickou právní úpravou za následek, že hospodářské subjekty z jiných členských států budou nuceny přizpůsobit své přístroje a zařízení požadavkům technických norem nebo předpisů členského státu dovozu a nést dodatečné náklady spojené s tímto přizpůsobením (výše uvedený rozsudek Komise v. Belgie, bod 17; rozsudek ze dne 8. května 2003, ATRAL, 014/02, Recueil, s , bod 63, a výše uvedený rozsudek Komise v. Itálie, bod 19), či dokonce je odradit od uvedení dotyčných výrobků na trh v Belgii (rozsudek ze dne 22. září 1988, Komise v. Irsko, 45/87, Recueil, s. 4929, bod 19, a výše uvedený rozsudek Komise v. Belgie, bod 18). 31 V tomto ohledu argument Belgického království, že neexistuje žádná nutnost přizpůsobit výrobky legálně vyrobené nebo uvedené na trh v jiném členském státě belgickému trhu z toho důvodu, že norma NBN S pouze přebírá technické požadavky, které jsou obsaženy v evropských normách série EN-54, nelze přijmout, neboť jak jasně vyplývá jak z odůvodněného stanoviska, tak z návrhu Komise, projednávaná žaloba se týká pouze systémů automatické požární signalizace s bodovými hlásiči, které nejsou opatřeny označením CE. I

12 KOMISE v. BELGIE 32 Požadavek souladu s takovou vnitrostátní normou, jako je norma NBN S21-100, byť je použitelný bez rozdílu na všechny výrobky, tudíž narušuje obchod uvnitř Společenství a představuje opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením dovozu, které je zakázáno článkem 28 ES. 33 Takové opatření může být odůvodněno pouze jedním z důvodů obecného zájmu vyjmenovaných v článku 30 ES nebo jedním z kategorických požadavků stanovených judikaturou Soudního dvora, pokud je toto opatření způsobilé v obou případech zaručit uskutečnění cíle, který sleduje, a pokud nepřekračuje meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné (výše uvedený rozsudek ATRAL, bod 64, a rozsudek ze dne 10. listopadu 2005, Komise v. Portugalsko, 0432/03, Sb. rozh. s , bod 42). 34 Belgické království tvrdí, že povinnost souladu s normou NBN S je odůvodněna důvody veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví a života lidí a zvířat. 35 Je přitom sice nesporné, že takové důvody patří mezi důvody, jichž se podle článku 30 ES může členský stát dovolávat pro odůvodnění takové povinnosti, a že při neexistenci harmonizačních norem členským státům přísluší rozhodovat o úrovni, na které hodlají zaručit ochranu zdraví a života lidí (rozsudek ze dne 27. června 1996, Brandsma, C-293/94, Recueil, s. I-3159, bod 11, a výše uvedený rozsudek Komise v. Portugalsko, bod 44), to však nemění nic na tom, že výjimka ze zásady volného pohybu zboží může být na základě uvedeného článku odůvodněna pouze tehdy, pokud vnitrostátní orgány prokáží, že uvedená výjimka je nezbytná pro uskutečnění jednoho nebo více cílů uvedených v tomto článku a že je v souladu se zásadou proporcionality (rozsudky ze dne 30. listopadu 1983, Van Bennekom, 227/82, Recueil, s. 3883, bod 40; ze dne 13. března 1997, Morellato, C-358/95, Recueil, s. I-1431, bod 14; výše uvedené rozsudky ATRAL, bod 67, a Komise v. Itálie, bod 22). I

13 36 V tomto ohledu musí odůvodnění, která mohou být uplatňována členským státem, být doprovázena vhodnými důkazy nebo analýzou způsobilosti a přiměřenosti omezujícího opatření přijatého tímto státem, jakož i přesnými skutečnostmi dokládajícími jeho argumentaci (rozsudky ze dne 13. listopadu 2003, Lindman, 042/02, Recueil, s. I-13519, bod 25; ze dne 18. března 2004, Leichtle, 08/02, Recueil, s. I-2641, bod 45; ze dne 7. července 2005, Komise v. Rakousko, 0147/03, Sb. rozh. s. I-5969, bod 63; ze dne 16. února 2006, Rockier, 0137/04, Sb. rozh. s. I-1441, bod 25, a rozsudek z téhož dne, Öberg, 0185/04, Sb. rozh. s. I-1453, bod 22). 37 V projednávaném případě je nutné konstatovat, že takový důkaz nebyl poskytnut. Belgické orgány totiž pouze tvrdí, že dotčená povinnost je použitelná bez rozdílu na tuzemské a dovážené výrobky a že splňuje výše uvedené podmínky nezbytnosti a přiměřenosti, a uplatňují, že norma NBN S má za cíl ověřit, zda koncepce systému je správná, a zaručit, že systém bude řádně fungovat. 38 Pokud jde zadruhé o podrobení systémů automatické požární signalizace s bodovými hlásiči schválení vydanému BOSEC, Belgické království odkazuje na návrh změny normy NBN S21-100, jímž má být odkaz na tento orgán zrušen. 39 V tomto ohledu postačí připomenout, že podle ustálené judikatury se existence nesplnění povinnosti posuzuje vzhledem ke stavu, v němž se členský stát nacházel v době, kdy uplynula lhůta stanovená v odůvodněném stanovisku, a že změny, ke kterým došlo následovně, nemohou být Soudním dvorem brány v úvahu (viz zejména rozsudky ze dne 17. ledna 2002, Komise v. Belgie, 0423/00, Recueil, s. I-593, bod 14, a ze dne 14. července 2005, Komise v. Německo, 0433/03, Sb. rozh. s. I-6985, bod 32). I

14 KOMISE v. BELGIE 40 V projednávaném případě je přitom nesporné, že v okamžiku uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku Belgické království nepřijalo návrh změny normy NBN S tykající se zrušení odkazu na BOSEC jakožto certifikační orgán pro systémy automatické požární signalizace s bodovými hlásiči. 41 Soudní dvůr již mimoto rozhodl, že požadavek předběžného schválení výrobku pro ověření jeho vhodnosti pro dané použití omezuje přístup na trh členského státu dovozu, a musí být tedy považován za opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení dovozu ve smyslu článku 28 ES (výše uvedený rozsudek Komise v. Portugalsko, bod 41). 42 Pokud jde o nepřiměřený charakter tohoto požadavku, je nutné konstatovat, že během postupu před zahájením soudního řízení Belgické království připustilo, že přinejmenším v období dotčeném projednávanou žalobou BOSEC v rámci schválení vydaného na základě normy NBN S při neexistenci dvoustranné dohody s certifikačním orgánem členského státu, z něhož výrobek pochází, nepřihlížel ke kontrolám provedeným v tomto jiném členském státě. Jak přitom uvádí Komise, Belgické království neposkytlo důkazy, na jejichž základě by bylo možné dospět k závěru, že od této praxe bylo upuštěno. 43 Pokud jde o náklady, které jsou spojeny s tímto schvalovacím řízením, postačí poukázat na to, že jelikož takové řízení nevylučuje uložení povinnosti provést testy a zkoušky, které již byly provedeny v členském státě, z něhož dotyčný výrobek pochází, musejí být náklady spojené s takovými testy a zkouškami považovány za nepřiměřené. I

15 44 Žaloba podaná Komisí musí být tudíž považována za opodstatněnou. 45 V důsledku toho je namístě konstatovat, že Belgické království tím, že požaduje, aby systémy automatické požární signalizace s bodovými hlásiči, které byly legálně vyrobeny nebo uvedeny na trh v jiném členském státě a nejsou opatřeny označením CE: byly v souladu s normou NBN S21-100, podléhaly schválení vydanému BOSEC, přičemž tuto překážku ještě zvětšují nepřiměřené náklady takovéhoto schválení, a podrobily se testům a zkouškám souvisejícím s tímto schválením, které v zásadě zdvojují kontroly již provedené v rámci jiných řízení v jiném členském státě, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 28 ES. K nákladům řízení 46 Podle či. 69 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, I

16 KOMISE v. BELGIE požadoval Vzhledem k tomu, že Komise požadovala náhradu nákladů řízení a Belgické království nemělo ve věci úspěch, je namístě posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení. Z těchto důvodů Soudní dvůr (čtvrtý senát) rozhodl takto: 1) Belgické království tím, že požaduje, aby systémy automatické požární signalizace s bodovými hlásiči, které byly legálně vyrobeny nebo uvedeny na trh v jiném členském státě a nejsou opatřeny označením CE: byly v souladu s belgickou normou NBN S týkající se koncepce obecných systémů automatické požární signalizace s bodovými hlásiči ze září roku 1986, ve znění jejího doplňku č, 2 ze srpna roku 1996, podléhaly schválení vydanému BOSEC (Belgian Organisation for Security Certification), přičemž tuto překážku ještě zvětšují nepřiměřené náklady takovéhoto schválení, a podrobily se testům a zkouškám souvisejícím s tímto schválením, které v zásadě zdvojují kontroly již provedené v rámci jiných řízení v jiném členském státě, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 28 ES«I

17 2) Belgickému království se ukládá náhrada nákladů řízení. Podpisy. I

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 8. července 2004* Ve věci C-166/03,

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 8. července 2004* Ve věci C-166/03, ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 8. července 2004* Ve věci C-166/03, Komise Evropských společenství, zastoupená B. Stromskym, jako zmocněncem, s adresou pro účely doručování v Lucemburku, žalobkyně,

Více

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 2. října 2014(*)

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 2. října 2014(*) ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 2. října 2014(*) Řízení o předběžné otázce Šestá směrnice o DPH Článek 8 odst. 1 písm. a) Určení místa dodání zboží Dodavatel usazený v jiném členském státě, než

Více

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu) 2. prosince 2004 * jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES,

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu) 2. prosince 2004 * jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, ROZSUDEK ZE DNE 2. 12. 2004 - VĚC C-398/03 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu) 2. prosince 2004 * Ve věci C-398/03, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234

Více

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu) 6. prosince 2007 *

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu) 6. prosince 2007 * WALDERDORFF ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu) 6. prosince 2007 * Ve věci 0451/06, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Unabhängiger

Více

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA F. G. JACOBSE přednesené dne 16. prosince 2004 1

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA F. G. JACOBSE přednesené dne 16. prosince 2004 1 STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA F.G. JACOBSE - VĚC C-267/03 STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA F. G. JACOBSE přednesené dne 16. prosince 2004 1 1. Otázka, která vyvstala v projednávané věci se týká povinnosti

Více

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu) 15. února 2007 *

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu) 15. února 2007 * RUMA ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu) 15. února 2007 * Ve věci C-183/06, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Finanzgericht München

Více

USNESENÍ. Komp 6/2010-123

USNESENÍ. Komp 6/2010-123 Komp 6/2010-123 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Jana Passera, JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 19. ledna 2005 *

USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 19. ledna 2005 * USNESENÍ ZE DNE 19. 1. 2005 - VĚC C-206/03 USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 19. ledna 2005 * Ve věci C-206/03, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES,

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Věc T-48/02. Brouwerij Haacht NV v. Komise Evropských společenství

Věc T-48/02. Brouwerij Haacht NV v. Komise Evropských společenství Věc T-48/02 Brouwerij Haacht NV v. Komise Evropských společenství Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Pokuty - Pokyny o metodě stanovování pokut - Skutečná schopnost účastníka protiprávního jednání

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s

Více

Věc 0319/05. Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo

Věc 0319/05. Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo Věc 0319/05 Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo Žaloba pro nesplnění povinnosti - Články 28 ES a 30 ES - Směrnice 2001/83/ES - Česnekový přípravek ve formě tobolek - Přípravek

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 68/2013-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY A 14/2003-51 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce

Více

Věc T-112/03. L'Oréal SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Věc T-112/03. L'Oréal SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) Věc T-112/03 L'Oréal SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky FLEXI AIR - Starší slovní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 189/2012-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti Systém ASPI - stav k 15.10.2012 do částky 123/2012 Sb. a 43/2012 Sb.m.s. 62010CC0562 - Komise proti Spolkové republice Německo - poslední stav textu STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK přednesené

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ans 6/2011-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy jako soudce zpravodaje a soudců Jana Musila a Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 27/2013-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku,

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku, Zákon č. 207/2000 Sb., ze dne 21. června 2000, o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

Č.j.: S 75/2000-150/1981/2000-če V Brně dne 26. června 2000

Č.j.: S 75/2000-150/1981/2000-če V Brně dne 26. června 2000 Č.j.: S 75/2000-150/1981/2000-če V Brně dne 26. června 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.5.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 34/2008-181 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ans 2/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a

Více

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu) 14. září 2004 * jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES,

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu) 14. září 2004 * jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, ROZSUDEK ZE DNE 14. 9. 2004 - VĚC C-19/03 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu) 14. září 2004 * Ve věci C-19/03, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES,

Více

rozhodnutí: Odpůrce je povinen uhradit navrhovateli náklady řízení, tj. 10 000,- Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

rozhodnutí: Odpůrce je povinen uhradit navrhovateli náklady řízení, tj. 10 000,- Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle 107 odst. 10 a 127 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 *UOHSX00431EM* UOHSX00431EM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 66/2011-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Výpověď z pracovního poměru Dotčené předpisy:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 9/2001-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Afs 40/2015-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 566 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o předávání osobních údajů z EU do Spojených států amerických podle směrnice 95/46/ES po rozsudku

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. 1. Důvod předložení. k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. 1. Důvod předložení. k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění A. OBECNÁ ČÁST 1. Důvod předložení Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o finančním zajištění,

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí 2009/791/ES a 2009/1013/EU, kterými se Německu a Rakousku povoluje

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -68 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Roučky a soudců JUDr. Petra Kuchynky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce:

Více

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa.

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa. Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 spolu s odpověďmi společného

Více

ROZSUDEK ZE DNE 27. 10. 2005 VĚC T-305/04. ROZSUDEK SOUDU (třetího senátu) 27. října 2005 *

ROZSUDEK ZE DNE 27. 10. 2005 VĚC T-305/04. ROZSUDEK SOUDU (třetího senátu) 27. října 2005 * ROZSUDEK ZE DNE 27. 10. 2005 VĚC T-305/04 ROZSUDEK SOUDU (třetího senátu) 27. října 2005 * Ve věci T-305/04, Eden SARL, se advokátem, sídlem v Paříži (Francie), zastoupená M. Antoine-Lalancem, žalobkyně,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 21/2010-118 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 82/2011-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

R O Z S U D E K. Odůvodnění: 29 Af 70/2013-60 ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K. Odůvodnění: 29 Af 70/2013-60 ČESKÁ REPUBLIKA 29 Af 70/2013-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 29/2007-95 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 18/2013-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Šimáčkové a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr.

Více

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ SEKUNDÁRNÍ PRÁVO A JUDIKATURA SEMINÁŘ VŠFS 2015

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ SEKUNDÁRNÍ PRÁVO A JUDIKATURA SEMINÁŘ VŠFS 2015 VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ SEKUNDÁRNÍ PRÁVO A JUDIKATURA SEMINÁŘ VŠFS 2015 JUDIKÁT DASSONVILLE 1974 (OPAKOVÁNÍ) Všechna obchodní pravidla upravená právem členských států, která přímo nebo nepřímo, skutečně nebo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 2/2009-119 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 70/2009-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2008/0018(COD) 6. 6. 2008 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 128/2009-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005UZES* UOHSX005UZES ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S753/2013/VZ-5499/2014/531/RKr Brno 12. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ads 67/2003-78 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 65/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

Justiční spolupráce v občanských věcech v Evropské unii

Justiční spolupráce v občanských věcech v Evropské unii Justiční spolupráce v občanských věcech v Evropské unii Průvodce pro příslušníky právnických profesí Spravedlnost 2 Průvodce pro příslušníky právnických profesí Justiční spolupráce v občanských věcech

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 *UOHSX004YEZZ* UOHSX004YEZZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 A 173/2002-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 As 14/2004-77 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 28/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 264/2014-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999

Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999 Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.1.1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Týden 1/2014. 1.ledna 2014-5.ledna 2014

Týden 1/2014. 1.ledna 2014-5.ledna 2014 Týden 1/2014 1.ledna 2014-5.ledna 2014 30.12.2013 31.12.2013 1.1.2014 2.1.2014 3.1.2014 4.1.2014 5.1.2014 Týden 2/2014 6.ledna 2014-12.ledna 2014 6.1.2014 7.1.2014 8.1.2014 9.1.2014 10.1.2014 11.1.2014

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 2/2010-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 108/2010-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2599 Věc: Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody Pane ministře, 1) POSTUP 1) Podle čl. 88

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 49 2013-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S155/2012/VZ-7797/2012/550/SMo V Brně dne 23. července 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S155/2012/VZ-7797/2012/550/SMo V Brně dne 23. července 2012 *UOHSX0047S3G* UOHSX0047S3G ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S155/2012/VZ-7797/2012/550/SMo V Brně dne 23. července 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2010 KOM(2010) 749 v konečném znění 2010/0359 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2004/162/ES, co se týče produktů, jež mohou být osvobozeny od tzv.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 823/2000 ze dne 19. dubna 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii)

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Afs 11/2004-190 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29-X-2007 K(2007)5350 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat Vážený pane ministře,

Více

SOUDNÍ DVŮR ES DUBEN KVĚTEN 2006

SOUDNÍ DVŮR ES DUBEN KVĚTEN 2006 SOUDNÍ DVŮR ES DUBEN KVĚTEN 2006 Navazujeme na přehled nejzajímavějších rozsudků Soudního dvora za uplynulé dva měsíce spolu s přehledem aktuálních informací z tohoto soudu. 1 Výběr se opět řídil především

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000

Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000 Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.8.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 106/2014-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové

Více

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 63/2010-79 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 4 Ads 32/2012-30 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: Centrum Rožmitál

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

Karta a text dokumentu - Nalezené Položka 1 / 1

Karta a text dokumentu - Nalezené Položka 1 / 1 Karta a text dokumentu - Nalezené Položka 1 / 1 Sp.zn. Populární název Soudce zpravodaj Navrhovatel Datum rozhodnutí Forma rozhodnutí III.ÚS 3339/14 #1 Filip Jan STĚŽOVATEL - FO 22. 1. 2015 Usnesení Karta

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 78/2010-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Lenky

Více

ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE

ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU

Více

Zákon (1999:116) o rozhodčím řízení

Zákon (1999:116) o rozhodčím řízení 1(13) Zákon (1999:116) o rozhodčím řízení Rozhodčí smlouva 1 Spory, o jejichž předmětu strany mohou uzavřít smír, lze postoupit na základě smlouvy k rozhodnutí rozhodcem nebo rozhodci. Taková smlouva se

Více

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 6. října 2009(*)

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 6. října 2009(*) ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 6. října 2009(*) Směrnice 93/13/EHS Spotřebitelské smlouvy Nepřiměřená rozhodčí doložka Neplatnost Rozhodčí nález, který nabyl účinky věci rozsouzené Nucený výkon

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 9/2008-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

t akt o : I. Dovolání se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

t akt o : I. Dovolání se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. 1 3 Cdo 123/2011 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -82 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Roučky a soudců JUDr. Petra Kuchynky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 44A 31/2012 50 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Jitkou Zavřelovou v právní věci žalobkyně: N. T., nar., státní příslušnost, t.č. bytem, zastoupena

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana P.K.

Zpráva o šetření. ve věci pana P.K. V Brně dne 18. prosince 2014 Sp. zn.: 4159/2014/VOP/IK Zpráva o šetření ve věci pana P.K. Pan P.K. (dále stěžovatel ), nesouhlasí s vyřízením své žádosti o proplacení přesčasových hodin za roky 2007 a

Více