příspěvková organizace Věstonická 4304/1, Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory"

Transkript

1 příspěvková organizace Věstonická 4304/1, Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: do : Aktualizace č.: 8 Strana: Revidováno, zůstává v platnosti: Počet stran dokumentu: 13 Rozdělovník: Nahrazuje dokument: Všichni zaměstnanci DŘ z Zpracoval: Kolektiv zaměstnanců Schválil: Ing. Rudolf Nytl

2 Ke klidnému a spokojenému životu klientů domova pro seniory přispívá nejen hmotné zabezpečení, ale i udržování dobrých mezilidských vztahů. Ochrana majetku organizace, majetku klientů, péče o dobrou pověst svou i domova pro seniory, klidné soužití, to jsou základní momenty, které je třeba znát, respektovat je a důsledně se jimi řídit. K tomu vede i tento domácí řád, závazný pro všechny klienty, pracovníky a návštěvy domova. Čl. 1 Žádost o přijetí do domova pro seniory Služba Domov pro seniory je určena seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, starším 50 let. Jedná se o osoby, které pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Nemohou být přijati občané, kteří nesplňují cílovou skupinu a jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Službu neposkytujeme osobám, které nesplňují cílovou skupinu, z důvodu nedostatečné kapacity domova, osobám, které nesplňují cílovou skupinu, osobám s demencí a Alzheimerovou demencí, osobám, které vyžadují trvalou lékařskou ústavní péči, nejsme schopni poskytnout kvalitní službu osobám nevidomým a osobám s vážným sluchovým postižením, osobám, které trpí akutní infekční, parazitární nebo pohlavní nemocí (TBC, žloutenka apod.), osobám s mentálním postižením, osobám s opakujícími se projevy agresivity a chováním znemožňujícím poskytování bezpečných služeb a soužití s ostatními klienty (dle lékařského posudku), kvalitní službu neumíme poskytnout alkoholikům v akutní fázi, osobám drogově závislým a osobám se soudně nařízenou ochrannou léčbou, zařízení nemůže splnit cíle žadatele v požadované kvalitě a rozsahu (požadavek vlastní dílny, požadavek vlastního celodenního vaření atd.), pokud o sociální službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytování téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, a to z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Dále službu nemůžeme poskytnout z důvodu nedostatečné kapacity. Organizace se řídí platnými právními normami (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) v platném znění. V případě zájmu o umístění občan podává písemnou Žádost na adresu Domova pro seniory. Žádost, kterou si lze vyzvednout na recepci domova nebo stáhnout na webových stránkách na adrese V případě, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí a cílovou skupinu je jeho žádost zařazena a zaevidována. Žadatel obdrží potvrzení o převzetí anebo odůvodnění odmítnutí. Do domova pro seniory je občan přijat na základě rozhodnutí přijímací komise. 2

3 Čl. 2 Rozsah poskytovaných služeb v domově pro seniory Ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích (úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení). Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. Ošetřovatelskou péči a rehabilitační péči podle ordinace lékaře, která je poskytována prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu tohoto povolání. Lékařská péče je zajišťována prostřednictvím lékaře, který do domova dochází jedenkrát za týden. Klientovi zůstává zachováno právo volby ošetřujícího lékaře. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, přesun na lůžko nebo vozík, při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci, samostatném pohybu), podporu a nácvik soběstačnosti. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC). Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob). Aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností), individuální i skupinové aktivity, Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zprostředkování kontaktu institucí, doprovod na úřady, pomoc při komunikaci s úřady, vyplňování tiskopisů). Duchovní služby (zajištění prostoru pro provozování bohoslužebných úkonů, kaple), Dle zájmu klientů zabezpečujeme kadeřnické, holičské, pedikérské služby v DS a drobné nákupy. Drobné nákupy zajišťují pracovníci domova v kantýně DS nebo na prodejních stáncích v DS na požádání osamělých a imobilních klientů. Zajišťujeme také služby stomatologa, internisty, urologa, psychiatra, diabetologa, očního lékaře atd. Umožňujeme tak klientům výběr dle vlastního uvážení (výběr služeb v DS nebo mimo DS) a zajišťujeme tak přímou komunikaci s prodejcem nebo provozovatelem služby. Kromě služeb poskytovaných ve smyslu Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, nabízí Domov pro seniory zájemcům také fakultativní služby (nadstandardní služby), jejichž účelem je poskytnout klientům větší komfort a plnit jejich další potřeby a přání. Na úhradu fakultativních služeb se nevztahuje zákonná povinnost zachování minimálního zůstatku vlastních příjmů klienta. Úhradu si hradí uživatel sám ze zůstatku vlastních příjmů, případně úspor, po zaplacení úhrady za stravu a ubytování. Tyto služby nemohou být hrazeny ani z přiznaného příspěvku na péči. 3

4 Výčet a ceny určuje aktuální Ceník fakultativních služeb, který je vyvěšen na nástěnkách domova. Čl. 3 Nástup do domova pro seniory Sociální pracovnice vyzve budoucího klienta k nástupu. Nástup do domova oznámí žadateli nebo zákonnému zástupci a zároveň mu oznámí zvacím dopisem, které doklady musí při nástupu do domova předložit a které věci si může do domova vzít, zapůjčí mu k prostudování vzor Smlouvy o poskytování sociální služby, Domácí řád s pravidly domova, ceník fakultativních služeb a informace o podávání stížností. V den nástupu do domova uzavře ředitel ve spolupráci se sociální pracovnicí s novým klientem Smlouvu o poskytování sociální služby. Před samotným podpisem se sociální pracovnice klienta opět dotáže, zda Smlouvu dobře přečetl, zda jejímu obsahu rozumí, jestli nepotřebuje některé informace podrobněji vysvětlit, a pokud s obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, vyzve ho k podpisu. Čl. 4 Ubytování v domově pro seniory Klient se po svém příchodu ubytuje v pokoji, který mu byl nabídnut sociální pracovnicí, na základě předchozího jednání. Společné ubytování mužů a žen na jedné buňce není přípustné s výjimkou manželství, partnerství a příbuzenských poměrů, na vyhrazených, tzv. manželských pokojích. Úhrada za ubytování je stanovena ve Smlouvě. Čl. 5 Přihlášení k trvalému pobytu Pokud má klient zájem o přehlášení trvalého bydliště na adresu poskytovatele, sociální pracovnice nebo zmocněnec na základě plné moci, s jeho souhlasem, zajistí přehlášení. Čl. 6 Hygiena V domově pečují klienti o osobní čistotu, o čistotu šatstva, prádla, obuvi a pořádek ve svém pokoji, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav. Klient si doplňuje na své náklady potřebné šatstvo, prádlo a obuv za pomoci příbuzných, sociální pracovnice nebo klíčového pracovníka. Klienti, kteří potřebují pomoc, jsou koupáni nejméně jednou týdně, v případě potřeby i častěji za pomoci ošetřujícího personálu. K dennímu mytí používají klienti hygienická jádra v buňkách nebo koupelny na odděleních. Podrobnosti o poskytování služeb holení, stříhání a úprava vlasů, pedikúra - sdělí klientům klíčový pracovník nebo úseková sestra. Praní a žehlení prádla obstarává domov. Osobní prádlo se vyměňuje podle potřeby každý den, avšak nejméně jednou týdně. Ložní prádlo se vyměňuje dle potřeby, 4

5 nejméně však jednou za tři týdny. Sběr špinavého prádla a rozvoz čistého, probíhá na příslušném oddělení. V případě, že klient nedodržuje základní hygienické zvyklosti, a tím ohrožuje zdraví své i ostatních (např. skladování shnilých a plesnivých potravin apod.), je povinen umožnit personálu v přímé péči provést za jeho přítomnosti potřebná opatření (úklid, dezinfekci, vyprání oblečení apod.). Čl. 7 Hygiena prostředí V celém domově je udržován pořádek a čistota. Všechny místnosti se pravidelně větrají a denně se provádí běžný úklid. Zbytky jídel jsou stírány do kbelíku a během dne odneseny do k tomu určené místnosti a likvidovány. Ve skříních a nočních stolcích udržují klienti za pomoci ošetřujícího personálu čistotu, zejména v nich nesmí být ukládány odpadky a zbytky jídel. V případech, kdy to zdravotní stav klienta vyžaduje (např. imobilní klient apod.), provádí úklid za jeho přítomnosti ošetřující personál. V domově není dovoleno prát šaty a osobní prádlo a sušit ho na ústředním topení v obývacích místnostech. Kouření v obývacích místnostech, jídelnách, balkónech, kuchyňkách apod. je zakázáno! Klientům je k dispozici na každém oddělení kuřárna. V zájmu ochrany zdraví a čistoty prostředí se zakazuje vyhazovat odpadky a zbytky jídel z oken (krmení ptáků a hlodavců). Čl. 8 Úschova cenných a jiných věcí Každý nový klient má být při svém nástupu do domova pro seniory vybaven přiměřeně vlastním prádlem, šatstvem, obuví a hygienickými potřebami. Věci, které si klient do domova přinesl, zůstávají jeho majetkem. Praní prádla zajišťuje prádelna v našem domově Věci, které mu byly přiděleny vedením domova, používá klient po dobu svého pobytu v domově, a za tyto věci osobně odpovídá. Pokud klient úmyslně poškodí domovem přidělené věci, předepíše mu je domov k náhradě. Domov převezme prostřednictvím sociální pracovnice do úschovy cenné věci klienta (věcné, vkladní knížky a finanční hotovosti), který o jejich uschování požádá při nástupu do domova nebo během pobytu v něm. O převzetí cenných věcí vydá sociální pracovnice potvrzení. Cenné věci klienta, který nemá způsobilost k právním úkonům, převezme domov do úschovy na žádost jeho zákonného zástupce. Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty cenných věcí, doporučí pracovníci klientovi uložení do úschovy. Cenné věci si může klient uložit v zájmu ochrany svého majetku prostřednictvím sociální pracovnice domova. Cenné věci převzaté do úschovy jsou řádně označeny tak, aby byla vyloučena jejich záměna, vede se jejich průkazná evidence. Jako doklad o uložení těchto cenností obdrží klient potvrzený příjmový doklad. Požádá-li klient o úschovu peněžní hotovosti, vydá sociální pracovnice stvrzenku a vede průkaznou evidenci. Klient může ve stanovenou dobu (pracovní 5

6 doba sociálních pracovnic) peníze z vkladu vybírat, peníze ukládat nebo s nimi jinak disponovat a má právo nahlížet do evidence. Předměty předané do úschovy budou vydány na základě písemné žádosti klienta, nebo při jeho propuštění z domova. Při odchodu do nemocnice, v případě nepřítomnosti sociální pracovnice převezme cennosti, po dohodě s klientem, pracovník v přímě péči na oddělení a vydá potvrzení o převzetí. Po příchodu soc. pracovnice předá cennosti oproti potvrzení na sociální oddělení do úschovy. Bez souhlasu klienta nebo opatrovníka nemohou příbuzní s penězi nebo cennostmi manipulovat. Nebudou jim sdělovány informace o stavu účtu klienta. Nejsou-li cenné věci nebo finanční prostředky uvedeným způsobem zajištěny, domov za ně neručí. Zemře-li klient, pořídí úseková sestra nebo její zástupkyně za účasti dvou svědků z řad zaměstnanců soupis jeho cenných věcí, majetku a finančních prostředků. Tyto cenné věci a finanční prostředky jsou předmětem pozůstalostního řízení a vydávají se oprávněným osobám na základě rozhodnutí soudu, které nabylo právní moci. Finanční prostředky se odesílají na adresu dědice složenkou nebo převodem na jeho účet. Ostatní pozůstalost je vydána po předchozí domluvě se sociální pracovnicí v domově. Pokud o to klient požádá, je jeho občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny uložen na sesterně. Je zabezpečen tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě nebo zneužití. Klient může kdykoliv požádat o jejich vydání. Vlastní nábytek a věci, které neslouží bezprostředně osobní potřebě obyvatele, není dovoleno do domova pro seniory přinášet. Výjimku může povolit v odůvodněných případech ředitel domova. Věci nebezpečné (střelné a výbušné zbraně aj.), zdravotně závadné nebo těžko dezinfikovatelné není v žádném případě dovoleno do domova pro seniory přinášet. Na pokojích nesmí být předměty, nevhodné do obytných místností (např. lyže, jízdní kola). Čl. 9 Pobyt mimo domov pro seniory Jestliže klient plánovaně dočasně opustí Domov pro seniory, je povinen svoje věci zabezpečit před ztrátou nebo poškozením (uzamčením do skříně, uložením u sociálních pracovnic apod.) Při náhlém opuštění domova jedná se především o odvoz do nemocnice zabezpečí pracovník v přímé péči v přítomnosti svědka osobní věci, odnese špinavé prádlo, vynese rostlé květiny, aby bylo možné o ně v době nepřítomnosti uživatele pečovat, zapečetí skříně a noční stolek a klíč od pokoje uzamkne do trezorku na oddělení. U dvoulůžkových a vícelůžkových pokojů se pečetí skříně a noční stolky a u jednolůžkových pokojů se uzamkne do trezorku klíč od pokoje. Během nepřítomnosti klienta je možno vydat příbuzným oproti podpisu pouze toaletní potřeby, bačkory, brýle nebo jiné věci běžné denní potřeby. Klíč je zpět vydán pouze klientovi po návratu do domova. Vrácení úhrad za neodebrané služby řeší Smlouva. 6

7 Ukončení pobytu viz Smlouva. Čl. 10 Ukončení pobytu v domově pro seniory Pohřeb zemřelého klienta zabezpečí příbuzní, případně jiná osoba (známý, vzdálený příbuzný atd.). Pokud není taková osoba, pohřeb zabezpečí domov pro seniory ve spolupráci s ÚMČ Brno Vinohrady. O úmrtí bude informován rodinný příslušník nebo jiná osoba, která je uvedena v Žádosti o přijetí do domova pro seniory v kolonce kontaktní osoba. Případnou změnu této osoby je nutno neprodleně nahlásit sociální pracovnici. Není možné informovat více nebo dokonce všechny příbuzné. Majetek zesnulého neodkladně sepíše pověřený pracovník (úseková sestra), za účasti dvou svědků a předává jej do úschovy sociální pracovnici. Majetek bez realizační hodnoty může být vydán ihned po úmrtí nejbližším příbuzným. Domov pro seniory podá Městskému soudu v Brně oznámení o úmrtí (Protokol) za účelem zahájení pozůstalostního řízení. Čl. 11 Zdravotní péče Lékařskou péči v domově pro seniory zajišťují docházející lékaři, kteří mají uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. O jejich době přítomnosti a možném telefonním kontaktu jsou klienti informováni na nástěnkách. V nutných případech je zdravotní sestrou povolána lékařská pohotovost. Je ve vlastním zájmu klienta, aby se ukázněně podrobil ošetření lékaře a dodržoval dané pokyny. Odborná vyšetření a ošetření poskytnou na doporučení lékaře příslušná zdravotnická zařízení. Personál plní pokyny lékaře a při rozdělování léků postupuje jednoznačně dle ordinace lékaře. Klienti domova podezřelí z přenosných chorob musí být vyšetřeni lékařem a na jeho návrh jsou převezeni do příslušného zdravotnického zařízení. Po dobu přechodného pobytu ve zdravotnickém zařízení se zachovává klientovi lůžko. V domově pro seniory se provádí skupinová nebo individuální rehabilitace, jejíž rozsah stanovuje lékař s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Rehabilitační péči provádí kvalifikovaná rehabilitační sestra. Klient má právo volby vlastního lékaře, nemusí být pacientem lékaře, který do zařízení dochází, může si zvolit ambulantního lékaře, specialistu i zdravotní pojišťovnu. Klient si může zvolit lékaře specialistu nutnost doprovodu k lékaři v případě transportu sanitkou je v kompetenci ošetřujícího lékaře. V případě, že jede klient k lékaři autem domova, je vždy s doprovodem zaměstnance z oddělení. Sociální pracovnice nebo pracovník oddělení bude informovat rodinného příslušníka nebo jinou osobu, která je uvedena v Žádosti o přijetí do domova o převozu do nemocnice pouze v případě hospitalizace klienta (případnou změnu kontaktní adresy, tel. čísla atd. je nutné neprodleně nahlásit sociálním pracovnicím). 7

8 Čl. 12 Stravování Stravování v domově pro seniory se poskytuje v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav obyvatel podle stanovených stravovacích jednotek. Snídaně 07:30 hod. 08:00 hod. svačina oběd 11:30 hod. 12:00 hod. svačina večeře 17:00 hod. 17:30 hod. Klienti, kteří nepotřebují dietní stravu, mají možnost výběru oběda ze dvou jídel. Výběr provádí sami nebo prostřednictvím rodiny nebo klíčového pracovníka. Pokud klient neodebere stravu ve výše uvedenou dobu, má možnost, po dohodě se službu konajícím personálem, odebrat stravu později. Personál přihřeje jídlo v mikrovlnné troubě. Diabetikům se navíc podává druhá večeře. Dietní strava se podává pouze na předpis lékaře a po doporučení odborného lékaře. V pokoji, pokud není vybaven ledničkou, nesmí být ukládány potraviny podléhající zkáze. Tyto potraviny (zabalené a označené jménem) je možné uložit do ledničky na oddělení. Na všech odděleních jsou k dispozici nápoje. Ležícím nebo imobilním klientům poskytuje nápoje službu konající personál. V domově pracuje stravovací komise, která je složená ze zástupců klientů a nutriční terapeutky. Komise se pravidelně schází a řeší připomínky klientů. Finanční hodnota stravy se řídí výší stravovací jednotky a je uvedena ve Smlouvě. Čl. 13 Vycházky V zájmu zdraví klientů je, aby v denní době využívali příznivého počasí k pobytu na čerstvém vzduchu. Klienti domova dbají na to, aby při vycházkách z domova byli vždy řádně a čistě oblečeni. Klienti mají možnost svobodného a volného pohybu po domově i mimo domov. Je v jejich zájmu, aby informovali sestru na svém oddělení, kdy odchází, kdy se asi vrátí, případně kam odchází. Vzhledem ke zdravotnímu stavu lze pouze doporučit setrvání v domově, ale klient má právo se svobodně rozhodnout a nést přiměřené riziko. V případě, že ošetřující lékař nedoporučí klientovi vycházet mimo domov samostatně, jsou vycházky povoleny pouze s doprovodem personálu, rodinných příslušníků nebo přátel. Čl. 14 Doba klidu Doba nočního klidu trvá od 22:00 do 6:00 hodin. V době nočního klidu nesmí být klienti rušeni, s výjimkou noční návštěvy sestry, nutnosti podávání léků nebo poskytnutí nutného ošetření. Nejen v době nočního klidu není přípustné rušit jakýmkoliv způsobem jiné klienty (např. hlasitým zvukem televizoru nebo radiopřijímače, hlasitým hovorem). Klienti 8

9 s poruchou sluchu by měli používat naslouchací zařízení a sluchátka, aby přílišným zesilováním zvuku rádia nebo televize nerušili ostatní. Čl. 15 Zavírání a otevírání domova Zavírání a otevírání hlavního vchodu domova pro seniory se řídí dobou stanovenou pro noční klid, tj. od 22:00 do 6:00 hod., v zimních měsících s ohledem na ostrahu objektu a bezpečnost dříve, dle instrukcí ředitele domova. Ve výjimečných případech může ředitel domova rozhodnout o uzavření domova i v jinou dobu než je výše uvedeno. Zadní vchod do zahrady je od jarních do podzimních měsíců otevřen z budovy C od 7:00 do 18:30 hod., z budovy A od 7:00 do 19:00 hod. Čl. 16 Návštěvy Návštěvy mohou klienti přijímat každý den na pokoji nebo ve společných prostorách na oddělení, v prostorách kantýny nebo využít zahradu a terasu. Návštěvy vstupují do domova pouze hlavním vchodem a zapisují se do knihy návštěv, která je na vrátnici. Návštěvami nesmí být rušen klid dalších klientů a pořádek domova. V případě návštěv ve večerních hodinách (od 20:00 hod.) je třeba využívat společné prostory. V případě nedodržení výše uvedených pravidel, na výzvu pracovníků domova, musí návštěvy opustit obývací místnost, případně celý objekt. Návštěvy smí do Domova pro seniory přivádět psy, kočky a jiná drobná domácí zvířata. Zvířata musí být zajištěna tak, aby nedošlo k ohrožení nebo napadení klientů, ostatních návštěv nebo personálu. Vzájemné návštěvy klientů v obývacích místnostech nesmí rušit spolubydlící. Při mimořádných událostech (např. výskyt epidemie) jsou návštěvy v domově pro seniory zakázány. O důvodu, počátku a ukončení zákazu návštěv jsou klienti i návštěvy informováni vývěskami. Čl. 17 Vstup do provozních místností Vstup klientů a návštěv do provozních místností domova pro seniory (prádelna, kuchyně, dílna údržby apod.) je zakázán. Prohlídky, exkurze, stáže v Domově pro seniory nejsou bez souhlasu ředitele domova dovoleny. Prohlídka pokoje je možná jen se souhlasem klienta. Čl. 18 Využití volného času Klienti domova se mohou účastnit kulturního a společenského života v domově. Součástí zařízení domova je knihovna. Na odděleních jsou rozmístěny televizní přijímače. Vlastní rozhlasový přijímač nebo televizor apod. může klient používat, pokud tím neruší spolubydlící. Poplatky za používání hradí ze svých prostředků. Také si hradí náklady spojené s uvedením přijímače do provozu, následnou údržbu a revizi elektrických spotřebičů. Set-top-box, pokud je volný, lze klientovi zapůjčit a stále zůstává majetkem domova pro seniory. V případě, že televizor bude rodina 9

10 odvážet z domova, musí zařízení (set-top-box) vrátit úsekové sestře. Donesení vlastního přijímače (televizoru, set-top-boxu) je možné po předchozí domluvě s úsekovou sestrou. Klienti mají možnost odebírat soukromě kterýkoli tisk, který hradí ze svých prostředků. Odběr zajistí klient sám nebo po dohodě s klientem rodinní příslušníci nebo sociální pracovnice. V rámci zájmové terapie je pracovníkem k tomu určeným řízen dopolední a odpolední program (např. cvičení, výtvarné a ruční práce, společná četba, zpěv, práce s PC a internetem, atd.). Ve velké jídelně je umístěn počítač s připojením na internet (využití je bezplatné). Domov zajišťuje případné kulturní vystoupení (hudební produkce, vystoupení dětí z mateřských škol, kouzelníka, návštěvu zvířátek ze ZOO apod.), které se konají v prostorách domova. V domově jsou každý rok pořádány krojované hody, hudební odpoledne apod. Čl. 19 Výplata zůstatku důchodu; úhrada za pobyt Při nástupu do domova je každý klient seznámen s pravidly pro výplatu důchodu hromadným seznamem z ČSSZ Praha a vyjádří svým podpisem souhlas či nesouhlas s tím, aby výplata jeho důchodu byla zařízena tímto způsobem. Na základě uzavřené smlouvy je klientovi odečtena z důchodu úhrada za pobyt a za léky a zůstatek důchodu se vyplácí v termínu 15. kalendářního dne v měsíci, neurčí-li ČSSZ jinak (pokud 15. připadá na sobotu, je výplata kapesného 14. den, pokud na neděli, je výplata kapesného 16. den v měsíci). Klienti, kteří pobírají důchod jinak, hradí úhradu způsobem zvoleným ve smlouvě. Výplatu zůstatku důchodu provádí sociální pracovnice. Čl. 20 Poštovní zásilky, telefonní hovory Poštovní zásilky pro klienty domova dodává pošta na sociální oddělení domova. Sociální pracovnice zachovává listovní tajemství a vedou o poštovních zásilkách (doporučené, cenné psaní, balíky a poukázky) záznam. Vydávají je neprodleně adresátovi. Převzetí je potvrzeno podpisem klienta, případně podpisy svědků (z rodiny nebo personálu) u sociální pracovnice. Pokud není klient schopen převzetí zásilky podepsat, učiní tak za něj svědek (z rodiny nebo personálu). Poštovní zásilky nesvéprávných osob přejímá jejich opatrovník stanovený soudem. Běžnou (obyčejnou) poštu adresátovi předá pracovník ve službě na oddělení. K telefonickému spojení slouží klientům telefonní přístroj na vrátnici. Telefonní hovory se hradí ihned po skončení hovoru podle platného tarifu vrátnému, který vede evidenci. Na jednotlivých odděleních je přenosný telefon. Úhrada za jeho použití probíhá přes úsekovou sestru. 10

11 Čl. 21 Stížnosti a konflikty Stížnosti Stížnosti, připomínky a podněty klientů či příbuzných na kvalitu nebo způsob poskytování služby jsou řešeny ve Standardu č. 7 Vyřizování stížností. Každý klient má právo na podání stížnosti. Podrobný návod a způsob vyřízení je vyvěšen na nástěnkách na odděleních. Konflikt mezi klientem a zaměstnancem nebo navzájem mezi klienty Pokud ke konfliktu dojde, zaměstnanec neodpovídá stejným způsobem, snaží se klienta uklidnit, přivolá pomoc dalších pracovníků, lékařskou pomoc, eventuálně Policie ČR. Pokud klient verbálně nebo fyzicky napadne pracovníka nebo jiného klienta, má poskytovatel služby právo ukončit s klientem smlouvu o poskytování služby a to v případě, že: Klient zvláště hrubým způsobem narušil soužití klientů. Za zvláště hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména napadení jiného klienta nebo pracovníka poskytovatele, krádež, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného klienta nebo u pracovníka poskytovatele. Klient nerespektuje lidskou důstojnost a práva zaměstnanců poskytovatele. Výpověď ze strany poskytovatele je v těchto případech sjednaná na 5 (pět) pracovních dní, musí být dána písemně a musí být doručena klientovi, respektive jeho opatrovníkovi či jinému ustanovenému zástupci, je-li klient částečně nebo zcela nesvéprávný. Výpovědní lhůta počíná prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději v den odchodu klienta z domova vyrovnat veškeré vzájemné závazky, případně si vzájemně potvrdit, jaké závazky zůstávají nevyrovnány, a kdy budou splněny. Poskytovatel předá klientovi jeho doklady, pokud mu byly svěřeny do úschovy, cennosti a finanční prostředky svěřené do úschovy, písemné vyúčtování úhrady za poskytnuté služby. Klient vrátí klíče od pokoje, skříní, stolků a poskytovatelem zapůjčené předměty. Napadený zaměstnanec nebo napadený klient má právo se bránit napadení prostřednictvím přestupkového řízení u přestupkové komise obce nebo podáním trestního oznámení. Konflikt ze strany zaměstnance při verbálním i neverbálním napadení klienta ze strany zaměstnance, řeší konflikt nadřízený pracovník konkrétního zaměstnance, který rozhodne o dalším řešení situace a případném postihu pro zaměstnance. Čl. 22 Odpovědnost klienta za způsobenou škodu Řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Nepoškozujte, prosíme, majetek domova. 11

12 Čl. 23 Dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů požární ochrany Klienti domova pro seniory musí dodržovat bezpečnostní předpisy a při mimořádných událostech se řídit pokyny příslušných pracovníků domova a dalších orgánů a institucí. Klienti domova pro seniory nesmí v budově zacházet s otevřeným ohněm ani rozdělávat oheň v blízkosti objektu. Používání vlastních elektrických topných těles, vařičů apod. není povoleno. Klienti jsou na pravidelných setkáních s vedením domova informováni, jak se zachovat při havarijních situacích. Upozornění pro klienty na možné havarijní situace a návod, jak se v takové situaci zachovat je vyvěšen na každém oddělení na nástěnce. Podrobně je rozpracován ve standardu č. 14 Nouzové a havarijní situace. Čl. 24 Zástupci klientů Klienti se mohou podílet na uspořádání života v domově také prostřednictvím svých zástupců, které si mezi sebou zvolí. Tito zástupci se schází s vedením domova poslední čtvrtek v měsíci ve společenské místnosti odd. B2 od 9:00 do 10:00 hod. Čl. 25 Podávání informaci Informace o klientech jsou podávány v souladu s platnými právními předpisy. Informace o zdravotním stavu podává pouze ošetřující lékař. Kontakt na lékaře předá úseková sestra. O provozních záležitostech informuje příslušný pracovník. Informace ohledně ekonomiky, hospodaření a řízení organizace může podávat pouze ředitel, jeho zástupce nebo jiný ředitelem pověřený pracovník. Informace o umístění v domově a úhradách za pobyt podává sociální pracovnice nebo ředitel. Čl. 26 Chov zvířat na pokoji Domov není přizpůsoben chovu zvířat tak, aby uchránil práva klientů, kterým přítomnost zvířat nevyhovuje. Návštěvám je povoleno přivádět do domova drobná zvířata za podmínek respektování tohoto Domácího řádu. Čl. 27 Vedení dokumentace o klientovi O každém klientovi je vedena dokumentace, do které má právo nahlížet. Rodinným příslušníkům je dovoleno nahlížet do dokumentace pouze s písemným souhlasem klienta. Osobní spis na sociálním oddělení klient může nahlížet během pracovní doby sociální pracovnice. Zdravotní dokumentace klient do ní může nahlížet pouze za přítomnosti lékaře. Do ostatní dokumentace klient může nahlížet v přítomnosti úsekové sestry nebo vrchní sestry. 12

13 Čl. 28 Stěhování klienta v rámci DS Klienta stěhujeme pouze výjimečně, vždy s ohledem na jeho spokojenost a potřeby. Pokud dochází k neshodám mezi klienty na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji, které se nepodaří žádným jiným způsobem vyřešit, rozhodne ředitel domova ve spolupráci s úsekovou a vrchní sestrou a sociální pracovnicí, který klient bude trvale přestěhován (bereme ohled na dobu pobytu na pokoji, ale i na to, ke kterému klientovi stěhování proběhne). Klient služby sám, prostřednictvím svého příbuzného nebo klíčového pracovníka může požádat o zapsání do pořadníku na jednolůžkový pokoj. Žádost bude sepsána písemně a bude mu potvrzena sociální pracovnicí, která originál založí do osobního spisu a zapíše uživatele do pořadníku žadatelů o jednolůžkový pokoj. Potvrzenou kopii obdrží klient. Stěhování se řídí Metodický pokynem: Postup při výběru žadatelů o poskytnutí pobytové služby. Čl. 29 Úhrada poplatku za komunální odpad a další platby klientů Klient je povinen hradit podle místa trvalého bydliště úhradu za odvoz komunálního odpadu. Pokud nezvládne poplatek uhradit sám nebo prostřednictvím rodinných příslušníků, může o tuto službu požádat sociální pracovnici, nejpozději do příslušného roku. Každý vlastní elektrospotřebič musí klient nahlásit úsekové sestře na oddělení, která musí užívání elektrospotřebiče povolit (povoleny jsou televize, radiopřijímače, holicí strojky, malé ledničky, varné konvice, vysoušeče vlasů, ventilátory v krytu - větráky). Platbu za provedení revize (zprostředkovává je domov 1x za 2 roky), tak jako poplatky za držení spotřebiče a opravy si hradí klienti ze svých peněz. Čl. 30 Závěrečná ustanovení Domácí řád je závazný pro všechny klienty, pracovníky a návštěvy Domova pro seniory. Seznámení s domácím řádem provádí u nových klientů sociální pracovnice. Domácí řád obdrží klient před nástupem do domova. Domácí řád je volně přístupný na nástěnkách na odděleních. Povinností vedení Domova pro seniory je vysvětlením, poučením a domluvou zabránit jakémukoli jednání nebo opomenutí, které je v rozporu s tímto domácím řádem. Tento domácí řád nabývá účinnosti dnem a současně ruší domácí řád ze dne Ing. Rudolf Nytl ředitel DS 13

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Účel domovního řádu Domovní řád obsahuje zásady pro klidné a ohleduplné soužití

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Domácí řád Domova důchodců Humburky

Domácí řád Domova důchodců Humburky Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov tel.+fax: 495 493 843, tel: 495 490 339 Domácí řád Domova důchodců Humburky Platnost: od 1.7.2015 Schválil ředitel Domova důchodců Humburky : Josef

Více

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Domov pro seniory (dále jen Domov) je zařízením DSSKM, příspěvkové organizace a je zřízen Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín IČ: 71295046 Tel.: 595020571 e-mail: recepce@ddhlucin.cz www.ddhlucin.cz Číslo jednací: HLU-./VIC-.. S M L O U V A o poskytování

Více