příspěvková organizace Věstonická 4304/1, Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory"

Transkript

1 příspěvková organizace Věstonická 4304/1, Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: do : Aktualizace č.: 8 Strana: Revidováno, zůstává v platnosti: Počet stran dokumentu: 13 Rozdělovník: Nahrazuje dokument: Všichni zaměstnanci DŘ z Zpracoval: Kolektiv zaměstnanců Schválil: Ing. Rudolf Nytl

2 Ke klidnému a spokojenému životu klientů domova pro seniory přispívá nejen hmotné zabezpečení, ale i udržování dobrých mezilidských vztahů. Ochrana majetku organizace, majetku klientů, péče o dobrou pověst svou i domova pro seniory, klidné soužití, to jsou základní momenty, které je třeba znát, respektovat je a důsledně se jimi řídit. K tomu vede i tento domácí řád, závazný pro všechny klienty, pracovníky a návštěvy domova. Čl. 1 Žádost o přijetí do domova pro seniory Služba Domov pro seniory je určena seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, starším 50 let. Jedná se o osoby, které pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Nemohou být přijati občané, kteří nesplňují cílovou skupinu a jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Službu neposkytujeme osobám, které nesplňují cílovou skupinu, z důvodu nedostatečné kapacity domova, osobám, které nesplňují cílovou skupinu, osobám s demencí a Alzheimerovou demencí, osobám, které vyžadují trvalou lékařskou ústavní péči, nejsme schopni poskytnout kvalitní službu osobám nevidomým a osobám s vážným sluchovým postižením, osobám, které trpí akutní infekční, parazitární nebo pohlavní nemocí (TBC, žloutenka apod.), osobám s mentálním postižením, osobám s opakujícími se projevy agresivity a chováním znemožňujícím poskytování bezpečných služeb a soužití s ostatními klienty (dle lékařského posudku), kvalitní službu neumíme poskytnout alkoholikům v akutní fázi, osobám drogově závislým a osobám se soudně nařízenou ochrannou léčbou, zařízení nemůže splnit cíle žadatele v požadované kvalitě a rozsahu (požadavek vlastní dílny, požadavek vlastního celodenního vaření atd.), pokud o sociální službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytování téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, a to z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Dále službu nemůžeme poskytnout z důvodu nedostatečné kapacity. Organizace se řídí platnými právními normami (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) v platném znění. V případě zájmu o umístění občan podává písemnou Žádost na adresu Domova pro seniory. Žádost, kterou si lze vyzvednout na recepci domova nebo stáhnout na webových stránkách na adrese V případě, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí a cílovou skupinu je jeho žádost zařazena a zaevidována. Žadatel obdrží potvrzení o převzetí anebo odůvodnění odmítnutí. Do domova pro seniory je občan přijat na základě rozhodnutí přijímací komise. 2

3 Čl. 2 Rozsah poskytovaných služeb v domově pro seniory Ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích (úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení). Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. Ošetřovatelskou péči a rehabilitační péči podle ordinace lékaře, která je poskytována prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu tohoto povolání. Lékařská péče je zajišťována prostřednictvím lékaře, který do domova dochází jedenkrát za týden. Klientovi zůstává zachováno právo volby ošetřujícího lékaře. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, přesun na lůžko nebo vozík, při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci, samostatném pohybu), podporu a nácvik soběstačnosti. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC). Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob). Aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností), individuální i skupinové aktivity, Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zprostředkování kontaktu institucí, doprovod na úřady, pomoc při komunikaci s úřady, vyplňování tiskopisů). Duchovní služby (zajištění prostoru pro provozování bohoslužebných úkonů, kaple), Dle zájmu klientů zabezpečujeme kadeřnické, holičské, pedikérské služby v DS a drobné nákupy. Drobné nákupy zajišťují pracovníci domova v kantýně DS nebo na prodejních stáncích v DS na požádání osamělých a imobilních klientů. Zajišťujeme také služby stomatologa, internisty, urologa, psychiatra, diabetologa, očního lékaře atd. Umožňujeme tak klientům výběr dle vlastního uvážení (výběr služeb v DS nebo mimo DS) a zajišťujeme tak přímou komunikaci s prodejcem nebo provozovatelem služby. Kromě služeb poskytovaných ve smyslu Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, nabízí Domov pro seniory zájemcům také fakultativní služby (nadstandardní služby), jejichž účelem je poskytnout klientům větší komfort a plnit jejich další potřeby a přání. Na úhradu fakultativních služeb se nevztahuje zákonná povinnost zachování minimálního zůstatku vlastních příjmů klienta. Úhradu si hradí uživatel sám ze zůstatku vlastních příjmů, případně úspor, po zaplacení úhrady za stravu a ubytování. Tyto služby nemohou být hrazeny ani z přiznaného příspěvku na péči. 3

4 Výčet a ceny určuje aktuální Ceník fakultativních služeb, který je vyvěšen na nástěnkách domova. Čl. 3 Nástup do domova pro seniory Sociální pracovnice vyzve budoucího klienta k nástupu. Nástup do domova oznámí žadateli nebo zákonnému zástupci a zároveň mu oznámí zvacím dopisem, které doklady musí při nástupu do domova předložit a které věci si může do domova vzít, zapůjčí mu k prostudování vzor Smlouvy o poskytování sociální služby, Domácí řád s pravidly domova, ceník fakultativních služeb a informace o podávání stížností. V den nástupu do domova uzavře ředitel ve spolupráci se sociální pracovnicí s novým klientem Smlouvu o poskytování sociální služby. Před samotným podpisem se sociální pracovnice klienta opět dotáže, zda Smlouvu dobře přečetl, zda jejímu obsahu rozumí, jestli nepotřebuje některé informace podrobněji vysvětlit, a pokud s obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, vyzve ho k podpisu. Čl. 4 Ubytování v domově pro seniory Klient se po svém příchodu ubytuje v pokoji, který mu byl nabídnut sociální pracovnicí, na základě předchozího jednání. Společné ubytování mužů a žen na jedné buňce není přípustné s výjimkou manželství, partnerství a příbuzenských poměrů, na vyhrazených, tzv. manželských pokojích. Úhrada za ubytování je stanovena ve Smlouvě. Čl. 5 Přihlášení k trvalému pobytu Pokud má klient zájem o přehlášení trvalého bydliště na adresu poskytovatele, sociální pracovnice nebo zmocněnec na základě plné moci, s jeho souhlasem, zajistí přehlášení. Čl. 6 Hygiena V domově pečují klienti o osobní čistotu, o čistotu šatstva, prádla, obuvi a pořádek ve svém pokoji, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav. Klient si doplňuje na své náklady potřebné šatstvo, prádlo a obuv za pomoci příbuzných, sociální pracovnice nebo klíčového pracovníka. Klienti, kteří potřebují pomoc, jsou koupáni nejméně jednou týdně, v případě potřeby i častěji za pomoci ošetřujícího personálu. K dennímu mytí používají klienti hygienická jádra v buňkách nebo koupelny na odděleních. Podrobnosti o poskytování služeb holení, stříhání a úprava vlasů, pedikúra - sdělí klientům klíčový pracovník nebo úseková sestra. Praní a žehlení prádla obstarává domov. Osobní prádlo se vyměňuje podle potřeby každý den, avšak nejméně jednou týdně. Ložní prádlo se vyměňuje dle potřeby, 4

5 nejméně však jednou za tři týdny. Sběr špinavého prádla a rozvoz čistého, probíhá na příslušném oddělení. V případě, že klient nedodržuje základní hygienické zvyklosti, a tím ohrožuje zdraví své i ostatních (např. skladování shnilých a plesnivých potravin apod.), je povinen umožnit personálu v přímé péči provést za jeho přítomnosti potřebná opatření (úklid, dezinfekci, vyprání oblečení apod.). Čl. 7 Hygiena prostředí V celém domově je udržován pořádek a čistota. Všechny místnosti se pravidelně větrají a denně se provádí běžný úklid. Zbytky jídel jsou stírány do kbelíku a během dne odneseny do k tomu určené místnosti a likvidovány. Ve skříních a nočních stolcích udržují klienti za pomoci ošetřujícího personálu čistotu, zejména v nich nesmí být ukládány odpadky a zbytky jídel. V případech, kdy to zdravotní stav klienta vyžaduje (např. imobilní klient apod.), provádí úklid za jeho přítomnosti ošetřující personál. V domově není dovoleno prát šaty a osobní prádlo a sušit ho na ústředním topení v obývacích místnostech. Kouření v obývacích místnostech, jídelnách, balkónech, kuchyňkách apod. je zakázáno! Klientům je k dispozici na každém oddělení kuřárna. V zájmu ochrany zdraví a čistoty prostředí se zakazuje vyhazovat odpadky a zbytky jídel z oken (krmení ptáků a hlodavců). Čl. 8 Úschova cenných a jiných věcí Každý nový klient má být při svém nástupu do domova pro seniory vybaven přiměřeně vlastním prádlem, šatstvem, obuví a hygienickými potřebami. Věci, které si klient do domova přinesl, zůstávají jeho majetkem. Praní prádla zajišťuje prádelna v našem domově Věci, které mu byly přiděleny vedením domova, používá klient po dobu svého pobytu v domově, a za tyto věci osobně odpovídá. Pokud klient úmyslně poškodí domovem přidělené věci, předepíše mu je domov k náhradě. Domov převezme prostřednictvím sociální pracovnice do úschovy cenné věci klienta (věcné, vkladní knížky a finanční hotovosti), který o jejich uschování požádá při nástupu do domova nebo během pobytu v něm. O převzetí cenných věcí vydá sociální pracovnice potvrzení. Cenné věci klienta, který nemá způsobilost k právním úkonům, převezme domov do úschovy na žádost jeho zákonného zástupce. Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty cenných věcí, doporučí pracovníci klientovi uložení do úschovy. Cenné věci si může klient uložit v zájmu ochrany svého majetku prostřednictvím sociální pracovnice domova. Cenné věci převzaté do úschovy jsou řádně označeny tak, aby byla vyloučena jejich záměna, vede se jejich průkazná evidence. Jako doklad o uložení těchto cenností obdrží klient potvrzený příjmový doklad. Požádá-li klient o úschovu peněžní hotovosti, vydá sociální pracovnice stvrzenku a vede průkaznou evidenci. Klient může ve stanovenou dobu (pracovní 5

6 doba sociálních pracovnic) peníze z vkladu vybírat, peníze ukládat nebo s nimi jinak disponovat a má právo nahlížet do evidence. Předměty předané do úschovy budou vydány na základě písemné žádosti klienta, nebo při jeho propuštění z domova. Při odchodu do nemocnice, v případě nepřítomnosti sociální pracovnice převezme cennosti, po dohodě s klientem, pracovník v přímě péči na oddělení a vydá potvrzení o převzetí. Po příchodu soc. pracovnice předá cennosti oproti potvrzení na sociální oddělení do úschovy. Bez souhlasu klienta nebo opatrovníka nemohou příbuzní s penězi nebo cennostmi manipulovat. Nebudou jim sdělovány informace o stavu účtu klienta. Nejsou-li cenné věci nebo finanční prostředky uvedeným způsobem zajištěny, domov za ně neručí. Zemře-li klient, pořídí úseková sestra nebo její zástupkyně za účasti dvou svědků z řad zaměstnanců soupis jeho cenných věcí, majetku a finančních prostředků. Tyto cenné věci a finanční prostředky jsou předmětem pozůstalostního řízení a vydávají se oprávněným osobám na základě rozhodnutí soudu, které nabylo právní moci. Finanční prostředky se odesílají na adresu dědice složenkou nebo převodem na jeho účet. Ostatní pozůstalost je vydána po předchozí domluvě se sociální pracovnicí v domově. Pokud o to klient požádá, je jeho občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny uložen na sesterně. Je zabezpečen tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě nebo zneužití. Klient může kdykoliv požádat o jejich vydání. Vlastní nábytek a věci, které neslouží bezprostředně osobní potřebě obyvatele, není dovoleno do domova pro seniory přinášet. Výjimku může povolit v odůvodněných případech ředitel domova. Věci nebezpečné (střelné a výbušné zbraně aj.), zdravotně závadné nebo těžko dezinfikovatelné není v žádném případě dovoleno do domova pro seniory přinášet. Na pokojích nesmí být předměty, nevhodné do obytných místností (např. lyže, jízdní kola). Čl. 9 Pobyt mimo domov pro seniory Jestliže klient plánovaně dočasně opustí Domov pro seniory, je povinen svoje věci zabezpečit před ztrátou nebo poškozením (uzamčením do skříně, uložením u sociálních pracovnic apod.) Při náhlém opuštění domova jedná se především o odvoz do nemocnice zabezpečí pracovník v přímé péči v přítomnosti svědka osobní věci, odnese špinavé prádlo, vynese rostlé květiny, aby bylo možné o ně v době nepřítomnosti uživatele pečovat, zapečetí skříně a noční stolek a klíč od pokoje uzamkne do trezorku na oddělení. U dvoulůžkových a vícelůžkových pokojů se pečetí skříně a noční stolky a u jednolůžkových pokojů se uzamkne do trezorku klíč od pokoje. Během nepřítomnosti klienta je možno vydat příbuzným oproti podpisu pouze toaletní potřeby, bačkory, brýle nebo jiné věci běžné denní potřeby. Klíč je zpět vydán pouze klientovi po návratu do domova. Vrácení úhrad za neodebrané služby řeší Smlouva. 6

7 Ukončení pobytu viz Smlouva. Čl. 10 Ukončení pobytu v domově pro seniory Pohřeb zemřelého klienta zabezpečí příbuzní, případně jiná osoba (známý, vzdálený příbuzný atd.). Pokud není taková osoba, pohřeb zabezpečí domov pro seniory ve spolupráci s ÚMČ Brno Vinohrady. O úmrtí bude informován rodinný příslušník nebo jiná osoba, která je uvedena v Žádosti o přijetí do domova pro seniory v kolonce kontaktní osoba. Případnou změnu této osoby je nutno neprodleně nahlásit sociální pracovnici. Není možné informovat více nebo dokonce všechny příbuzné. Majetek zesnulého neodkladně sepíše pověřený pracovník (úseková sestra), za účasti dvou svědků a předává jej do úschovy sociální pracovnici. Majetek bez realizační hodnoty může být vydán ihned po úmrtí nejbližším příbuzným. Domov pro seniory podá Městskému soudu v Brně oznámení o úmrtí (Protokol) za účelem zahájení pozůstalostního řízení. Čl. 11 Zdravotní péče Lékařskou péči v domově pro seniory zajišťují docházející lékaři, kteří mají uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. O jejich době přítomnosti a možném telefonním kontaktu jsou klienti informováni na nástěnkách. V nutných případech je zdravotní sestrou povolána lékařská pohotovost. Je ve vlastním zájmu klienta, aby se ukázněně podrobil ošetření lékaře a dodržoval dané pokyny. Odborná vyšetření a ošetření poskytnou na doporučení lékaře příslušná zdravotnická zařízení. Personál plní pokyny lékaře a při rozdělování léků postupuje jednoznačně dle ordinace lékaře. Klienti domova podezřelí z přenosných chorob musí být vyšetřeni lékařem a na jeho návrh jsou převezeni do příslušného zdravotnického zařízení. Po dobu přechodného pobytu ve zdravotnickém zařízení se zachovává klientovi lůžko. V domově pro seniory se provádí skupinová nebo individuální rehabilitace, jejíž rozsah stanovuje lékař s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Rehabilitační péči provádí kvalifikovaná rehabilitační sestra. Klient má právo volby vlastního lékaře, nemusí být pacientem lékaře, který do zařízení dochází, může si zvolit ambulantního lékaře, specialistu i zdravotní pojišťovnu. Klient si může zvolit lékaře specialistu nutnost doprovodu k lékaři v případě transportu sanitkou je v kompetenci ošetřujícího lékaře. V případě, že jede klient k lékaři autem domova, je vždy s doprovodem zaměstnance z oddělení. Sociální pracovnice nebo pracovník oddělení bude informovat rodinného příslušníka nebo jinou osobu, která je uvedena v Žádosti o přijetí do domova o převozu do nemocnice pouze v případě hospitalizace klienta (případnou změnu kontaktní adresy, tel. čísla atd. je nutné neprodleně nahlásit sociálním pracovnicím). 7

8 Čl. 12 Stravování Stravování v domově pro seniory se poskytuje v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav obyvatel podle stanovených stravovacích jednotek. Snídaně 07:30 hod. 08:00 hod. svačina oběd 11:30 hod. 12:00 hod. svačina večeře 17:00 hod. 17:30 hod. Klienti, kteří nepotřebují dietní stravu, mají možnost výběru oběda ze dvou jídel. Výběr provádí sami nebo prostřednictvím rodiny nebo klíčového pracovníka. Pokud klient neodebere stravu ve výše uvedenou dobu, má možnost, po dohodě se službu konajícím personálem, odebrat stravu později. Personál přihřeje jídlo v mikrovlnné troubě. Diabetikům se navíc podává druhá večeře. Dietní strava se podává pouze na předpis lékaře a po doporučení odborného lékaře. V pokoji, pokud není vybaven ledničkou, nesmí být ukládány potraviny podléhající zkáze. Tyto potraviny (zabalené a označené jménem) je možné uložit do ledničky na oddělení. Na všech odděleních jsou k dispozici nápoje. Ležícím nebo imobilním klientům poskytuje nápoje službu konající personál. V domově pracuje stravovací komise, která je složená ze zástupců klientů a nutriční terapeutky. Komise se pravidelně schází a řeší připomínky klientů. Finanční hodnota stravy se řídí výší stravovací jednotky a je uvedena ve Smlouvě. Čl. 13 Vycházky V zájmu zdraví klientů je, aby v denní době využívali příznivého počasí k pobytu na čerstvém vzduchu. Klienti domova dbají na to, aby při vycházkách z domova byli vždy řádně a čistě oblečeni. Klienti mají možnost svobodného a volného pohybu po domově i mimo domov. Je v jejich zájmu, aby informovali sestru na svém oddělení, kdy odchází, kdy se asi vrátí, případně kam odchází. Vzhledem ke zdravotnímu stavu lze pouze doporučit setrvání v domově, ale klient má právo se svobodně rozhodnout a nést přiměřené riziko. V případě, že ošetřující lékař nedoporučí klientovi vycházet mimo domov samostatně, jsou vycházky povoleny pouze s doprovodem personálu, rodinných příslušníků nebo přátel. Čl. 14 Doba klidu Doba nočního klidu trvá od 22:00 do 6:00 hodin. V době nočního klidu nesmí být klienti rušeni, s výjimkou noční návštěvy sestry, nutnosti podávání léků nebo poskytnutí nutného ošetření. Nejen v době nočního klidu není přípustné rušit jakýmkoliv způsobem jiné klienty (např. hlasitým zvukem televizoru nebo radiopřijímače, hlasitým hovorem). Klienti 8

9 s poruchou sluchu by měli používat naslouchací zařízení a sluchátka, aby přílišným zesilováním zvuku rádia nebo televize nerušili ostatní. Čl. 15 Zavírání a otevírání domova Zavírání a otevírání hlavního vchodu domova pro seniory se řídí dobou stanovenou pro noční klid, tj. od 22:00 do 6:00 hod., v zimních měsících s ohledem na ostrahu objektu a bezpečnost dříve, dle instrukcí ředitele domova. Ve výjimečných případech může ředitel domova rozhodnout o uzavření domova i v jinou dobu než je výše uvedeno. Zadní vchod do zahrady je od jarních do podzimních měsíců otevřen z budovy C od 7:00 do 18:30 hod., z budovy A od 7:00 do 19:00 hod. Čl. 16 Návštěvy Návštěvy mohou klienti přijímat každý den na pokoji nebo ve společných prostorách na oddělení, v prostorách kantýny nebo využít zahradu a terasu. Návštěvy vstupují do domova pouze hlavním vchodem a zapisují se do knihy návštěv, která je na vrátnici. Návštěvami nesmí být rušen klid dalších klientů a pořádek domova. V případě návštěv ve večerních hodinách (od 20:00 hod.) je třeba využívat společné prostory. V případě nedodržení výše uvedených pravidel, na výzvu pracovníků domova, musí návštěvy opustit obývací místnost, případně celý objekt. Návštěvy smí do Domova pro seniory přivádět psy, kočky a jiná drobná domácí zvířata. Zvířata musí být zajištěna tak, aby nedošlo k ohrožení nebo napadení klientů, ostatních návštěv nebo personálu. Vzájemné návštěvy klientů v obývacích místnostech nesmí rušit spolubydlící. Při mimořádných událostech (např. výskyt epidemie) jsou návštěvy v domově pro seniory zakázány. O důvodu, počátku a ukončení zákazu návštěv jsou klienti i návštěvy informováni vývěskami. Čl. 17 Vstup do provozních místností Vstup klientů a návštěv do provozních místností domova pro seniory (prádelna, kuchyně, dílna údržby apod.) je zakázán. Prohlídky, exkurze, stáže v Domově pro seniory nejsou bez souhlasu ředitele domova dovoleny. Prohlídka pokoje je možná jen se souhlasem klienta. Čl. 18 Využití volného času Klienti domova se mohou účastnit kulturního a společenského života v domově. Součástí zařízení domova je knihovna. Na odděleních jsou rozmístěny televizní přijímače. Vlastní rozhlasový přijímač nebo televizor apod. může klient používat, pokud tím neruší spolubydlící. Poplatky za používání hradí ze svých prostředků. Také si hradí náklady spojené s uvedením přijímače do provozu, následnou údržbu a revizi elektrických spotřebičů. Set-top-box, pokud je volný, lze klientovi zapůjčit a stále zůstává majetkem domova pro seniory. V případě, že televizor bude rodina 9

10 odvážet z domova, musí zařízení (set-top-box) vrátit úsekové sestře. Donesení vlastního přijímače (televizoru, set-top-boxu) je možné po předchozí domluvě s úsekovou sestrou. Klienti mají možnost odebírat soukromě kterýkoli tisk, který hradí ze svých prostředků. Odběr zajistí klient sám nebo po dohodě s klientem rodinní příslušníci nebo sociální pracovnice. V rámci zájmové terapie je pracovníkem k tomu určeným řízen dopolední a odpolední program (např. cvičení, výtvarné a ruční práce, společná četba, zpěv, práce s PC a internetem, atd.). Ve velké jídelně je umístěn počítač s připojením na internet (využití je bezplatné). Domov zajišťuje případné kulturní vystoupení (hudební produkce, vystoupení dětí z mateřských škol, kouzelníka, návštěvu zvířátek ze ZOO apod.), které se konají v prostorách domova. V domově jsou každý rok pořádány krojované hody, hudební odpoledne apod. Čl. 19 Výplata zůstatku důchodu; úhrada za pobyt Při nástupu do domova je každý klient seznámen s pravidly pro výplatu důchodu hromadným seznamem z ČSSZ Praha a vyjádří svým podpisem souhlas či nesouhlas s tím, aby výplata jeho důchodu byla zařízena tímto způsobem. Na základě uzavřené smlouvy je klientovi odečtena z důchodu úhrada za pobyt a za léky a zůstatek důchodu se vyplácí v termínu 15. kalendářního dne v měsíci, neurčí-li ČSSZ jinak (pokud 15. připadá na sobotu, je výplata kapesného 14. den, pokud na neděli, je výplata kapesného 16. den v měsíci). Klienti, kteří pobírají důchod jinak, hradí úhradu způsobem zvoleným ve smlouvě. Výplatu zůstatku důchodu provádí sociální pracovnice. Čl. 20 Poštovní zásilky, telefonní hovory Poštovní zásilky pro klienty domova dodává pošta na sociální oddělení domova. Sociální pracovnice zachovává listovní tajemství a vedou o poštovních zásilkách (doporučené, cenné psaní, balíky a poukázky) záznam. Vydávají je neprodleně adresátovi. Převzetí je potvrzeno podpisem klienta, případně podpisy svědků (z rodiny nebo personálu) u sociální pracovnice. Pokud není klient schopen převzetí zásilky podepsat, učiní tak za něj svědek (z rodiny nebo personálu). Poštovní zásilky nesvéprávných osob přejímá jejich opatrovník stanovený soudem. Běžnou (obyčejnou) poštu adresátovi předá pracovník ve službě na oddělení. K telefonickému spojení slouží klientům telefonní přístroj na vrátnici. Telefonní hovory se hradí ihned po skončení hovoru podle platného tarifu vrátnému, který vede evidenci. Na jednotlivých odděleních je přenosný telefon. Úhrada za jeho použití probíhá přes úsekovou sestru. 10

11 Čl. 21 Stížnosti a konflikty Stížnosti Stížnosti, připomínky a podněty klientů či příbuzných na kvalitu nebo způsob poskytování služby jsou řešeny ve Standardu č. 7 Vyřizování stížností. Každý klient má právo na podání stížnosti. Podrobný návod a způsob vyřízení je vyvěšen na nástěnkách na odděleních. Konflikt mezi klientem a zaměstnancem nebo navzájem mezi klienty Pokud ke konfliktu dojde, zaměstnanec neodpovídá stejným způsobem, snaží se klienta uklidnit, přivolá pomoc dalších pracovníků, lékařskou pomoc, eventuálně Policie ČR. Pokud klient verbálně nebo fyzicky napadne pracovníka nebo jiného klienta, má poskytovatel služby právo ukončit s klientem smlouvu o poskytování služby a to v případě, že: Klient zvláště hrubým způsobem narušil soužití klientů. Za zvláště hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména napadení jiného klienta nebo pracovníka poskytovatele, krádež, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného klienta nebo u pracovníka poskytovatele. Klient nerespektuje lidskou důstojnost a práva zaměstnanců poskytovatele. Výpověď ze strany poskytovatele je v těchto případech sjednaná na 5 (pět) pracovních dní, musí být dána písemně a musí být doručena klientovi, respektive jeho opatrovníkovi či jinému ustanovenému zástupci, je-li klient částečně nebo zcela nesvéprávný. Výpovědní lhůta počíná prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději v den odchodu klienta z domova vyrovnat veškeré vzájemné závazky, případně si vzájemně potvrdit, jaké závazky zůstávají nevyrovnány, a kdy budou splněny. Poskytovatel předá klientovi jeho doklady, pokud mu byly svěřeny do úschovy, cennosti a finanční prostředky svěřené do úschovy, písemné vyúčtování úhrady za poskytnuté služby. Klient vrátí klíče od pokoje, skříní, stolků a poskytovatelem zapůjčené předměty. Napadený zaměstnanec nebo napadený klient má právo se bránit napadení prostřednictvím přestupkového řízení u přestupkové komise obce nebo podáním trestního oznámení. Konflikt ze strany zaměstnance při verbálním i neverbálním napadení klienta ze strany zaměstnance, řeší konflikt nadřízený pracovník konkrétního zaměstnance, který rozhodne o dalším řešení situace a případném postihu pro zaměstnance. Čl. 22 Odpovědnost klienta za způsobenou škodu Řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Nepoškozujte, prosíme, majetek domova. 11

12 Čl. 23 Dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů požární ochrany Klienti domova pro seniory musí dodržovat bezpečnostní předpisy a při mimořádných událostech se řídit pokyny příslušných pracovníků domova a dalších orgánů a institucí. Klienti domova pro seniory nesmí v budově zacházet s otevřeným ohněm ani rozdělávat oheň v blízkosti objektu. Používání vlastních elektrických topných těles, vařičů apod. není povoleno. Klienti jsou na pravidelných setkáních s vedením domova informováni, jak se zachovat při havarijních situacích. Upozornění pro klienty na možné havarijní situace a návod, jak se v takové situaci zachovat je vyvěšen na každém oddělení na nástěnce. Podrobně je rozpracován ve standardu č. 14 Nouzové a havarijní situace. Čl. 24 Zástupci klientů Klienti se mohou podílet na uspořádání života v domově také prostřednictvím svých zástupců, které si mezi sebou zvolí. Tito zástupci se schází s vedením domova poslední čtvrtek v měsíci ve společenské místnosti odd. B2 od 9:00 do 10:00 hod. Čl. 25 Podávání informaci Informace o klientech jsou podávány v souladu s platnými právními předpisy. Informace o zdravotním stavu podává pouze ošetřující lékař. Kontakt na lékaře předá úseková sestra. O provozních záležitostech informuje příslušný pracovník. Informace ohledně ekonomiky, hospodaření a řízení organizace může podávat pouze ředitel, jeho zástupce nebo jiný ředitelem pověřený pracovník. Informace o umístění v domově a úhradách za pobyt podává sociální pracovnice nebo ředitel. Čl. 26 Chov zvířat na pokoji Domov není přizpůsoben chovu zvířat tak, aby uchránil práva klientů, kterým přítomnost zvířat nevyhovuje. Návštěvám je povoleno přivádět do domova drobná zvířata za podmínek respektování tohoto Domácího řádu. Čl. 27 Vedení dokumentace o klientovi O každém klientovi je vedena dokumentace, do které má právo nahlížet. Rodinným příslušníkům je dovoleno nahlížet do dokumentace pouze s písemným souhlasem klienta. Osobní spis na sociálním oddělení klient může nahlížet během pracovní doby sociální pracovnice. Zdravotní dokumentace klient do ní může nahlížet pouze za přítomnosti lékaře. Do ostatní dokumentace klient může nahlížet v přítomnosti úsekové sestry nebo vrchní sestry. 12

13 Čl. 28 Stěhování klienta v rámci DS Klienta stěhujeme pouze výjimečně, vždy s ohledem na jeho spokojenost a potřeby. Pokud dochází k neshodám mezi klienty na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji, které se nepodaří žádným jiným způsobem vyřešit, rozhodne ředitel domova ve spolupráci s úsekovou a vrchní sestrou a sociální pracovnicí, který klient bude trvale přestěhován (bereme ohled na dobu pobytu na pokoji, ale i na to, ke kterému klientovi stěhování proběhne). Klient služby sám, prostřednictvím svého příbuzného nebo klíčového pracovníka může požádat o zapsání do pořadníku na jednolůžkový pokoj. Žádost bude sepsána písemně a bude mu potvrzena sociální pracovnicí, která originál založí do osobního spisu a zapíše uživatele do pořadníku žadatelů o jednolůžkový pokoj. Potvrzenou kopii obdrží klient. Stěhování se řídí Metodický pokynem: Postup při výběru žadatelů o poskytnutí pobytové služby. Čl. 29 Úhrada poplatku za komunální odpad a další platby klientů Klient je povinen hradit podle místa trvalého bydliště úhradu za odvoz komunálního odpadu. Pokud nezvládne poplatek uhradit sám nebo prostřednictvím rodinných příslušníků, může o tuto službu požádat sociální pracovnici, nejpozději do příslušného roku. Každý vlastní elektrospotřebič musí klient nahlásit úsekové sestře na oddělení, která musí užívání elektrospotřebiče povolit (povoleny jsou televize, radiopřijímače, holicí strojky, malé ledničky, varné konvice, vysoušeče vlasů, ventilátory v krytu - větráky). Platbu za provedení revize (zprostředkovává je domov 1x za 2 roky), tak jako poplatky za držení spotřebiče a opravy si hradí klienti ze svých peněz. Čl. 30 Závěrečná ustanovení Domácí řád je závazný pro všechny klienty, pracovníky a návštěvy Domova pro seniory. Seznámení s domácím řádem provádí u nových klientů sociální pracovnice. Domácí řád obdrží klient před nástupem do domova. Domácí řád je volně přístupný na nástěnkách na odděleních. Povinností vedení Domova pro seniory je vysvětlením, poučením a domluvou zabránit jakémukoli jednání nebo opomenutí, které je v rozporu s tímto domácím řádem. Tento domácí řád nabývá účinnosti dnem a současně ruší domácí řád ze dne Ing. Rudolf Nytl ředitel DS 13

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád zjednodušená verze Název: Platnost od: 1. 9. 2014

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace

DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace Rybářská 545/27, 746 01 Opava IČ: 00016772 Tel.: 553 712 183, fax: 553 616 587 e-mail: dbo.rybarska@ddopava.cz www.ddopava.cz Číslo jednací: RYB X/ SOC - 2014 S

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010

D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010 D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010 Poslání, cíle a cílová skupina Posláním Domova Na Terasách Rataje je zajistit důstojné žití klientů se sníženou soběstačností v podmínkách blížích se běžnému způsobu

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka ÚSSM Nová Paka Domov pro seniory, Svatojánská 494 poskytuje rezidenční služby seniorům od 65 let věku, kteří

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro osoby se zdravotní postižením

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Vnitřní řád pobytové sociální služby

Vnitřní řád pobytové sociální služby Vnitřní řád pobytové sociální služby Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování DOMÁCÍ ŘÁD Čl. 1 Úvod Tento řád upravuje pravidla bydlení v Domově pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizaci (dále domov ) a vymezuje práva a povinnosti všech klientů. Cílem řádu je vytvořit takové

Více

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto S M L O U V A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ S ÚSMĚVEM V Z O R Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 1. Poskytovatel:, Domov s úsměvem Sídlo: Slavkov u Brna, Zlatá hora, 684 01 IČ: 60721901 DIČ:

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Domov pro seniory Pohoda, příspěvková organizace s právní subjektivitou se sídlem Budějovická 159, 384 11 Netolice, IČ 70947571, zastoupená

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz D O M Á C Í Ř Á D Článek I. Úvodní ustanovení Domácí řád stanovuje pravidla pro život v DD Bystřany

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s.

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Čl. 1 Domácí řád Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného soužití a pořádku v Domově důchodců Jesenec, p. o. (v textu dále jen Domov ) a vychází

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 48 a 91 citovaného zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Příspěvková organizace Golovinova 1559,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Druh služby: Domovy se Zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem (dále

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD Nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem 1. 6. 2011 Obsah Článek 1 Základní ustanovení 3 Článek 2 Ubytování

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY alternativní, zjednodušená forma + Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb uzavíráme smlouvu PODEPSAT

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více