Analýza úvěrových možností pro fyzické osoby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza úvěrových možností pro fyzické osoby"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza úvěrových možností pro fyzické osoby Diplomová práce Autor: Lenka Englová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner MBA, MSc. Praha Duben, 2015

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Ve Lhenicích dne 22. dubna 2015 Lenka Englová

3 Ráda bych poděkovala panu Ing. Leopoldovi Tannerovi za jeho odbornou pomoc při vedení této práce a za poskytnuté rady a cenné připomínky. Dále bych poděkovala panu Danovi Dlouhému za pomoc s překladem a za projevenou trpělivost.

4 ANOTACE Tato diplomová práce se zabývá analýzou úvěrových produktů, které jsou nabízeny fyzickým osobám. Analýza začíná definováním jednotlivých typů úvěrů, pokračuje popisováním fází úvěru a dále se dotkne problematiky úroků. Stěžejní částí práce je modelování vhodného typu úvěru pro fiktivního klienta s určitými potřebami. Cílem práce je vybrat pro tohoto klienta co nejvhodnější úvěr, k čemuž nám pomůže zanalyzování produktů v první části práce. Zároveň se však díky dotazníkovému šetření můžeme podívat, jak uvažují reální žadatelé o úvěr a potvrdit, respektive vyvrátit hypotézu, týkající se chování racionálně uvažujícího žadatele o úvěr. KLÍČOVÁ SLOVA fyzická osoba, úvěr, bonita, úrok ANNOTATION This thesis deals with credit products which are offered to retail. The analysis starts with definitions of specific types of credits it continues with description of phases of credit and then it deals with the interest issue. The basis of this thesis is modifying a suitable form of credit for a fictive client with specific needs. The aim of this thesis is to choose the most convenient credit for this client thus it will help us to mage analysis of products in the first part of the thesis. At the same time due to a questionnaire investigation we can have a look into the way how real credit applicants think and we can confirm or respectively confute hypothesis concerning behavior of a rationally - thinking credit applicant. KEY WORDS physical person, loan, solvency, interest

5 Obsah Úvod Typy úvěrových produktů a jejich poskytovatelé Úvěry pro FO nepodnikatelské subjekty Povolený debet Kreditní karta Spotřebitelský úvěr Hypoteční úvěr Úvěry související se stavebním spořením řádný a překlenovací Leasing Úvěry pro FO podnikatelé Provozní úvěry Úvěry investičního charakteru Alternativní formy úvěrů faktoring a forfaiting Poskytovatelé úvěrových produktů Bankovní subjekty Nebankovní subjekty Fáze úvěru Žádost o úvěr a její prozkoumání Úvěrové registry Centrální registr úvěrů ČNB Registry CCB Registr Solus Smlouva o úvěru Zajištění úvěru Ručení Přijatá bankovní záruka vystavená jinou než daný úvěr poskytující bankou

6 2.4.3 Avalovaná směnka Zástavní právo k věci nemovité Zástavní právo k věci movité Zástavní právo k pohledávce Zástavní právo k cenným papírům Čerpání a splácení úvěru Čerpání úvěru Splácení úvěru Pojištění bankovních úvěrů Konsolidace a refinancování Konsolidace Refinancování Neschopnost hradit závazky Insolvence s povolením oddlužení Exekuce Úrok a poplatková politika Úrok RPSN Poplatky spojené s úvěrem Výběr vhodného úvěru pro fiktivního klienta Modelové situace pro fiktivního klienta Koupě bytu či rodinného domu Koupě spotřebních věcí Vytvoření finanční rezervy pro krátkodobé účely Dotazníkové šetření Otázka č. 1 č Otázka č. 5 č Hypotézy

7 4.3.1 Hypotéza č Hypotéza č Hypotéza č Hypotéza č Hypotéza č Závěr Seznam použité literatury Přílohy

8 Úvod Úvěr nám může splnit sen, překonat krátkodobou krizi, ale zároveň nás taky může dostat do dluhové spirály, od které není malý krůček k exekuci a životu na ulici. Úroveň finanční gramatiky je v České republice poměrně nízká a to nahrává mnoha nebankovním subjektům se v podstatě chovat jako lichváři, i když je lichva ze zákona zakázána. Úvěr tedy sám o sobě není špatný finanční nástroj, špatným se může zdát, pokud je využíván subjektem, který nemá potřebné znalosti. Proto má tato práce za úkol zanalyzovat jednotlivé typy úvěrových produktů a navrhnout jejich vhodné využití. Hlavním cílem práce je vybrat pro fiktivního klienta vhodný úvěr na základě analýzy produktů, které nabízejí bankovní a nebankovní společnosti. Vedlejší cíl je tvořen formulováním hypotéz, jejichž pravost, respektive nepravost ověří dotazníkové šetření. Jako metody zpracování jsou v této práce zvoleny analýza a komparace. V první kapitole si vymezíme základní typy úvěrů, jak pro fyzické osoby, okrajově se dotkneme i úvěrů pro fyzické osoby podnikatele. Dále se zde budeme věnovat institucím poskytujícím úvěrové produkty. Druhá kapitola v sobě zahrnuje jednotlivé fáze úvěrového procesu, počínaje žádostí o úvěr, dále registry dlužníků, přes náležitosti úvěrové smlouvy a zajištění úvěru, jeho následné pojištění, čerpání a splácení, eventuálně jeho refinancování. Budeme se zde zabývat i problematikou splácení úvěru a možných následků při špatné platební morálce. Důležitými pojmy úrok a RPSN se budeme zabývat ve třetí kapitole, která vysvětluje rozdíl mezi úrokem a RPSN. Pochopení toho rozdílu může být pro žadatele stěžejní. Dále se v této kapitole budeme zabývat tématem, které bylo před několika lety velice aktuální, vycházely o něm články v novinách, reportáže v televizích a v neposlední řadě bylo toto téma řešeno i u soudů. Jedná se o poplatky spojené s poskytnutím úvěru, hlavně s poplatkem za vedení úvěrového účtu. Ve čtvrté kapitole se budeme zabývat hlavním a vedlejším cílem práce. Pro splnění hlavního cíle si vytvoříme několik modelových situacích pro fiktivního žadatele o úvěr a na základě znalostí z předcházejících kapitol vybereme vhodný úvěrový produkt. Dotazníkové šetření nám bude sloužit jako výchozí materiál pro dosažení vedlejšího cíle. Ten je tvořen pěti hypotézami, které byly zvoleny na základě všeobecně předpokládaného chování spotřebitelů. 8

9 1 Typy úvěrových produktů a jejich poskytovatelé Široký výběr úvěrových produktů dává žadateli možnost se rozhodnout mezi více typy úvěrů, ale ne všechny úvěry jsou univerzální a dají se použít na cokoliv. Budeme se zabývat jak úvěry pro fyzické osoby, tak úvěry pro fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění. Je zapotřebí se zmínit o alternativních formách úvěrů faktoring a forfaiting. V neposlední řadě je důležité kromě znalosti jednotlivých typů úvěrů znát také jejich poskytovatele bankovní a nebankovní instituce. 1.1 Úvěry pro FO nepodnikatelské subjekty O tyto typy úvěrů mohou žádat ty fyzické osoby, jejichž příjem neplyne z podnikatelské činnosti. Jedná se nejčastěji o zaměstnance či poživatele starobního důchodu. V následujících podkapitolách si uvedeme nejběžnější typy úvěrových produktů, se kterými se můžeme setkat v nabídce bankovních a nebankovních institucí Povolený debet Z názvu můžeme odvodit, o jaký typ úvěru se jedná. Povoluje jít do debetu, tzn. do mínusu. K využívání povoleného debetu je zapotřebí mít veden běžný účet. Povolený debet vzniká na základě smluvní dohody mezi žadatelem a poskytovatelem této služby bankou. K jeho splácení dochází jakoukoliv příchozí platbou na běžný účet. Povolený debet je zapotřebí alespoň jednou do roka doplatit do plné výše limitu. Pokud povolený debet čerpáme v řádu dní, úrok rozpočítaný na tyto dny čerpání není tak vysoký, může se pohybovat v řádu desítek korun a při tomto krátkodobém čerpání se tedy jeví jako vhodná finanční rezerva na překlenutí např. situace, kdy očekáváme v nejbližších dnech příchozí platbu a momentálně nemáme k dispozici žádné rezervy. Povolený debet nezaniká automaticky při doplacení výše limit, je stále na účtu navázán. Pro zrušení povoleného debetu je zapotřebí vypovědět smlouvu. Inovací ohledně povoleného debetu přispěla v roce 2014 Raiffeisenbank se svou bezúročnou rezervou. Jedná se v principu o povolený debet, který je též navázán na běžný účet a prochází jednotlivými fázemi žádosti o úvěr, ale je taxativně stanovena výše toho debet neboli bezúročné rezervy a to na Kč. Pokud dojde k čerpání této částky, neplatí se za ní žádný 9

10 úrok, jak plyne z názvu. Bezúročná rezerva může být tedy dobrým pomocníkem pro všechny, kteří nejsou schopni např. si zajistit dostatečný zůstatek na konci měsíce při zúčtování poplatků spojených s vedením účtu. Majitel účtu se pak může snadno dostat do nepovoleného debetu a s ním spojených smluvních pokut či placených upomínek. Bezúročná rezerva klienty může ochránit před těmito nepříjemnými situacemi. Povolený debet nejčastěji poskytují tradiční velké banky působící na českém trhu, vlna tzv. nových a nízkonákladových bank se na tento typ produktu až tak moc nezaměřuje. Vedení, respektive čerpání povoleného debetu může být zpoplatněno, ale od toho se už pomalu odpouští a banky jsou nuceny náklady na vedení promítat do úrokové sazby, která je vyšší oproti jiným typům úvěrových produktů a pohybuje se nejčastěji v rozmezí % p.a.. Výše úvěrového rámce je závislá především na výši příjmu žadatele a jeho bonitě Kreditní karta Často se setkáváme s chybně pochopeným pojmem kreditní karta. Nejedná se o kartu k běžnému účtu, ta se nazývá debetní karta. Kreditní karta je karta s úvěrovým rámce, kde nečerpáme své finanční prostředky, ale prostředky půjčené od instituce, která má tyto karty ve své nabídce. Velikost úvěrového rámce se liší a opět závisí na příjmu a bonitě žadatele. Kreditní kartu mohou poskytovat i nebankovní subjekty (více v kapitole 1.3.2). Kreditní kartou můžeme platit jak u obchodníka přes platební terminál, tak i při platbě přes internet a také ji lze použít na výběr hotovosti z bankomatu. Správně by měla být využívána výhradně k bezhotovostním transakcím. Výběr z bankomatu kreditní kartou je vždy zpoplatněn buď fixní částkou nebo určitou procentní sazbou z vybírané částky nebo kombinací obou možností. Úvěrový rámec má revolvingový charakter, tzn., že klient může být neustále zadlužen, jelikož při splácení kreditní karty stačí splácet jen určité povinné minimální splátky. Pokud hradíme jen povinnou minimální splátku a ne celou čerpanou částku za dané období, je s touto minimální splátkou spojen úrok. Úroková sazba u kreditní karty je vysoká a pohybuje se nejčastěji v řádech %. Kreditní karty jsou spojeny s tzv. bezúročným obdobím, toto období trvá v intervalu dní (více v tabulce č. 1). Během bezúročného období můžeme splatit vyčerpaný rámec, aniž bychom zaplatili úroky. 1 1 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, s ISBN

11 Oproti povolnému debetu není k pořízení kreditní karty nutné mít veden běžný účet. V posledních letech se snaží poskytovatelé kreditních karet navazovat na své karty výhody spojené s využíváním karet (jelikož lze kreditní kartu vlastnit, ale není povinnost čerpat úvěrový rámec, karta nám klidně může roky doslova ležet v šuplíku). Mohou to být různé slevové programy, které nabízejí slevy u obchodníků majitelům kreditní karty. Dále to mohou být např. zvýhodněné služby autoasistence, prodloužení záruky, garance nejnižší ceny. Nejzajímavější výhodou pro držitele kreditních karet však představuje možnost vrácení peněz zpět na kartu při bezhotovostní transakci. Jedná se řádově o jednotky procent, ale při vyšším objemu bezhotovostních transakcí mohou být i tato na první pohled nízká procenta velice zajímavá. Další výhodou kreditní karty je její využití při platbách přes internet oproti klasické debetní kartě vedené k běžnému účtu. Žijeme v on-line internetovém světě a to sebou nese i negativní důsledky hackerské útoky. Při placení kreditní kartou přes internet se nevystavujeme riziku, že by nám mohly být odčerpány finanční prostředky z našeho běžného účtu. Kreditní karty nám poskytují i jiné možnosti. Lze k nim sjednat různé typy pojištění, nejčastěji se setkáváme s cestovním pojištěním. Kreditní karta by měla být využívána s rozumem s vědomím, že čerpané prostředky na kreditní kartě můžeme reálně podložit vlastními finančními zdroji. I přes všechny své výhody při správném používání je kreditní karta stále vnímána částí veřejnosti negativně. Částečně za to může nízká úroveň finanční gramotnosti, částečně také vlna kreditních karet od nebankovních společností v 90. letech. V těchto letech docházelo vlivem špatné informovanosti žadatelů v kombinaci s vysokými úrokovými sazbami k vysokým částkám zaplacených na úrocích. V mezinárodním měřítku je kreditní karta vnímána jako moderní platební nástroj a není žádnou výjimkou, že se v zahraničí můžeme setkat např. v hotelech či v autopůjčovnách jako více preferovaným a důvěryhodnějším platebním nástrojem než s běžnou debetní kartou k účtu. Vydání kreditní karty a její vedení může být zdarma zcela bez podmínek, dále může být vedení zdarma podmíněno plněním podmínek (vedení běžného účtu, určitý minimální objem transakcí kartou) nebo je karta vedena za měsíční poplatek. Zpoplatněné jsou dále doplňkové služby týkající se pojištění, změny PIN či změny data splácení. Některé instituce umožňují držitelům karet si nechat vydat pro své rodinné příslušníky či blízké dodatkovou kreditní kartu. Tato dodatková karta je navázána na úvěrový rámec hlavní karty. Držitel hlavní karty určí, jak velkou část (zpravidla v procentech) může držitel dodatkové karty z úvěrového rámce čerpat. V tabulce č. 1 si názorně ukážeme systém bezúročného období. 11

12 Tabulka č. 1 Platby KK vyčerpáno celkem Kč vyčerpáno celkem Kč Zdroj: vlastní tabulka Sestavení výpisu k 25 dni v měsíci výpis sestaven k výpis sestaven k Splatnost k 17 dni v měsíci zaplatit Kč zaplatit Kč Jak je vidět v tabulce, pouhý rozdíl dvou dnů může zásadně změnit dobu trvání bezúročného období, pokud kartu použijeme po sestavení výpisu, prodlužujeme si tím bezúročné období v tomto případě na 50 dní Spotřebitelský úvěr Spotřebitelské úvěry jsou takové úvěry, které jsou poskytovány občanům k financování nákupu spotřebních předmětů, dělí se na účelové a neúčelové. Výše úvěrů se standardně pohybuje v řádu desetitisíců až statisíců. Doba splatnosti se standardně pohybuje ve výši 1 6 let. Nejběžněji se setkáváme s těmito motivy pro žádost o spotřebitelský úvěr zařízení a vybavení domácnosti, rekonstrukce, elektronika, zájezdy, automobily a motocykly, hobby (např. sportovní vybavení). Účelový spotřebitelský úvěr má čerpání přesně vázáno na konkrétní záměr a žadatel o úvěr v podstatě peníze ani nevidí, jelikož veškeré čerpání probíhá na účet dodavatel či prodejce, u kterého je daná věc pořízená. U neúčelových úvěrů je volba o tom jak, kdy a na co budou půjčené finanční prostředky použity zcela na žadatelích o úvěr. 2 Se splácením úvěru je spojena tzv. mimořádná či předčasná splátka, která klientovi umožňuje využít jeho dočasné volné prostředky na umoření dlužné částky, respektive její celé splacení. Toto mimořádné či předčasné splacení může být spojeno s poplatkem. Často jsme svědky toho, jak se mezi sebou instituce poskytující úvěry předhánějí v tzv. odměnách za řádné splacení. Slovo odměna zní sice hezky a na první pohled to vypadá, že nám vlastně ještě úvěrová instituce vrátí peníze zpět. Ve skutečnosti si touto odměnou snížíme přeplacenou částku na úrocích. 2 ŠIMÁNKOVÁ, Jitka, Petr SYROVÝ a Jan ŠÍMA. Jak na úvěry. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2004, s. 50. Otázky a odpovědi z praxe. ISBN

13 K úvěru je veden tzv. technický účet, na který se připisují splátky. V minulých letech nebylo výjimkou, že za tento účet museli klienti platit nemalé měsíční poplatky. Jak to vypadá s těmito poplatky za technické účty nyní, si poodkryjeme v podkapitole 3.3. Spotřebitelský úvěr je spojen s těmito fázemi, detailně se jimi budeme zabývat v kapitole č. 2: žádost, schvalovací proces, eventuální zajištění úvěru, podpis smlouvy, čerpání a splácení úvěru. Institucí poskytujících spotřebitelské úvěry je na českém trhu dost, mají odlišně podmínky pro získání úvěr, odlišné úrokové sazby. U některých může být podmínkou vedení běžného účtu nebo je stanovena jiná minimální a maximální hranice pro výši úvěru Hypoteční úvěr Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr na investice do nemovitostí, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti určité hodnoty. Hypoteční úvěry (zkráceně hypotéky) mohou být krom zajišťování nemovitostmi také financovány ze zdrojů získaných zvláštní formou dluhopisů hypoteční zástavní listy (HZL). Tento způsob krytí je zapříčiněn dlouhou dobou splatnosti hypoték. Doba splatnosti se pohybuje nejobvykleji mezi lety. Jsou poskytovány za účelem: koupě nemovitosti, výstavby nové nemovitosti, opravy a modernizace stávají nemovitosti, na získání podílu na nemovitosti. 3 Existují dvě větve hypotečních úvěrů. Prvním a zároveň převažujícím typem jsou úvěry řešené na bytovou výstavbu a bytové hospodaření. Druhým méně častým typem jsou hypoteční úvěry sloužící na podporu podnikatelských aktivit. 3 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, s. 111, 112. ISBN

14 Zástava nemovitosti Při podpisu smlouvy by na zastavované nemovitosti nemělo váznout žádné jiné zástavní právo. Při nemožnosti splácení hypotéky může banka využít svého práva nemovitost zpeněžit. Banka zpeněžením nemovitosti uspokojí své pohledávky, a pokud i po uhrazení všech pohledávek zbydou z prodeje finanční prostředky, jsou poukázány původnímu vlastníkovi nemovitosti. K tomuhle řešení však banky přistupují jako k poslednímu možnému řešení. 4 Stanovení ceny nemovitosti Zadlužitelná cena nemovitost je ta část ceny nemovitosti, na kterou hypoteční banka poskytne úvěr. Každá banka si stanoví minimální částku, kterou je ochotna jako hypoteční úvěr poskytnout. Zpracování hypotečních úvěrů je celkem nákladnou záležitostí a přímo nezávisí na tom, jak vysoká je výše poskytnuté hypotéky. Tzn., že poskytnutí hypotéky na nižší částku nemusí být pro banku efektivní. Stanovení ceny nemovitosti vychází ve většině případů ze znaleckého posudku, kdy má každá banka své schválené znalce. 5 LTV (Loan to Value) Tento ukazatel vyjadřuje výši hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti. Základním ukazatel je procento, které představuje částku z hodnoty, kterou nám banka půjčí. V případě dobré bonity klienta lze získat i 100% hypotéku. Nejběžnější hodnotou je % LTV. Zbytek klient hradí ze svých vlastních finančních prostředků. Je tedy jedině ku prospěchu mít při žádosti o hypoteční úvěr naspořené i nějaké vlastní finanční prostředky. Hodnota LTV může být i nižší a to na úrovni kolem % při financování hypotečním úvěrem na pořizování rekreační chaty či víkendové chalupy. Je to způsobeno tím, že se předpokládá, že pokud si pořídíme rekreační objekt, není pro nás problém se ho časem zbavit, na rozdíl od nemovitosti, ve které se trvale zdržujeme. To pro banku značí vysoké riziko, při kterém by místo vykonávaní své činnosti poskytování hypoték, mohla také skončit realitní činností. 6 4 JANDA, Josef. Jak žít šťastně na dluh. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 78. ISBN KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, s ISBN JANDA, Josef. Jak žít šťastně na dluh. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 81. ISBN

15 Úroková sazba a její fixace Úrokové sazby hypoték se v současné době pohybují na svých historických minimech. Její výše závisí zejména na účelu úvěru, délce fixace, výši zajištění a samozřejmě na bonitě žadatele: Podle účelu: nejvýhodnější úrokové sazby jsou spojeny s úvěry na vlastní bydlení, které jsou pro banku nejméně rizikové. Nejdražšími tak bývají bezúčelné hypotéky. Podle fixace: fixace úrokové sazby je garance na neměnnou výši splátek pro určité období. Fixace se sjednává na 3 nebo na 5 let. Výhodná fixace je taková, pokud se zvyšují úrokové sazby oproti té vaší zafixované. Naopak prodělek nastává v okamžiku, kdy úrokové sazby klesají. Jakmile se blíží konec fixace, nabídne banka novou úrokovou sazbu pro další období fixace. Podle výše zajištění: čím vyšší je zajištění spojené s částečným financováním vlastními prostředky klienta znamená pro banku vyšší jistotu, že bude klient ochoten splácet a úroková sazba je výhodnější. Podle bonity klienta: souvisí s výší prokázaných příjmů klienta a jeho platební morálky. 7 Zvláštní typy hypotečních úvěrů A. Hypotéka bez dokládání příjmů Tato hypotéka je vhodná pro všechny, kteří nejsou schopni doložit své příjmy. Při žádosti o tento typ hypotéky je však zapotřebí i přes její název příjem doložit. Sice ne v klasické formě daňového přiznání, nýbrž ve formě faktur či přehledu svého finančního majetku drženého k určitému dni. Úroková sazba je zde přirozeně vyšší, než v případě řádného doložení příjmů a LTV se pohybuje v rozmezí %. 8 B. Americká hypotéka Hodí se pro ty, co vlastní nemovitost a potřebují půjčit vyšší objem finančních prostředků, které není možné získat klasickým spotřebitelským úvěrem. Majitel nemovitosti ji zastaví u banky a získá úvěr, který postupně splácí. Úvěr může použít na cokoliv, není nijak limitován 7 SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. 5., zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009, s. 31, 32, 33. ISBN JANDA, Josef. Jak žít šťastně na dluh. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 78. ISBN

16 či omezován ze strany banky. Úroková sazba je zde oproti klasické hypotéce vyšší a LTV se pohybuje na hodnotách kolem 50%. 9 C. Australská hypotéka Tato hypotéka je na českém trhu poměrně novinkou a jako jediná ji poskytuje Hypoteční banka. Principem je, že čím vyšší úvěr si pořídíme, tím více ušetříme, neboť nám banka sníží úrokovou sazbu. Za každý milion Kč Hypoteční banka sníží úrokovou sazbu o 0,1 %. Nabídka platí maximálně na částku čtyři miliony Kč. 10 D. Offsetová hypotéka U offsetové hypotéky jsou volné peněžní prostředky uloženy na bilančním účtu, díky kterému se platí na úrocích a splátkách o něco méně. Princip si vysvětlíme na jednoduchém příkladě. Banka schválí klientovi hypotéku ve výši dvou milionů Kč včetně úrokové sazby a výše splátek. Současně klient vloží na bilanční účet částku ve výši půl milionu Kč. Od celkové výše úvěru se odečte vložená částka klientem na bilanční účet a klient tak platí úroky obsažené ve splátkách jen z částky jeden a půl milionu Kč. Tento typ hypotéky je vhodný spíše pro movité klienty, kteří nechtějí vložit všechny své prostředky do pořizované nemovitosti. 11 E. Hypotéka na pronájem Principem této hypotéky je to, že si ji pořídíme na nemovitost a splácíme jí příjmy plynoucími z pronájmu této nemovitosti. Je důležité mít zajištěny pravidelné příjmy z pronájmu v plné výši. F. Variabilní hypotéka Hypoteční úvěr s variabilní hypoteční sazbou je v podstatě fixován vždy jen na jeden měsíc. Úrok se mění na základě situace na mezibankovním trhu dle sazby PRIBOR, na kterou mám vliv ČNB. Pokud dojde ke zvýšení sazby, vzrostou i úroky variabilních hypoték. Při velmi 9 JANDA, Josef. Jak žít šťastně na dluh. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 79. ISBN JANDA, Josef. Jak žít šťastně na dluh. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 79. ISBN JANDA, Josef. Jak žít šťastně na dluh. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 80. ISBN

17 negativních jevech na mezibankovním trhu se může úroková sazba dost podstatně zvýšit a to hned od následujícího měsíce. 12 Výhody hypotečního úvěru: možnost zvolení doby fixace, daňové zvýhodnění formou odečtu úroků ze základu daně, možnost snížení úrokové sazby při uzavření životního pojištění, rychlost vyřízení, možnost vysokého úvěrového rámce. Nevýhody hypotečního úvěru: výše úvěru omezena hodnotou zastavené nemovitosti, omezení vlastnického práva k nemovitosti formou zástavy, sazba za mimořádné nebo předčasné splacení mimo výročí fixace, stanovení minimální výše úvěrového rámce, úroková sazba a splátky se mohou v době výročí fixace změnit v neprospěch klienta Úvěry související se stavebním spořením řádný a překlenovací Stavební spoření a úvěry související s ním jsou poskytovány výhradně stavebními spořitelnami. Jedná se o řádný úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr. Řádný úvěr ze stavebního spoření První fází je spoření, kdy klient spoří a jeho vklady jsou úročeny. V této fázi klient získává nárok na přidělení cílové částky, tj. na úvěr ze stavebního spoření. Přidělení cílové částky ukončuje fázi spoření a nastává fáze úvěrová. K přidělení cílové částky dochází po splnění tří podmínek stanovených zákonem a stavební spořitelnou: minimální doba spoření je dva roky, tato podmínka je jako jediná přímo daná zákonem č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření, 12 JANDA, Josef. Jak žít šťastně na dluh. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s ISBN

18 stavební spořitelna stanoví, jakou část z cílové částky musí mít klient naspořenou, obvykle je nutno naspořit alespoň 40 %cílové částky, klient pak získá nárok na úvěr ve výši 60% cílové částky, úvěr je přísně účelový a klient smí použít finanční prostředky z úvěru pouze na bytové potřeby stanovené zákonem a klient je povinen tuto skutečnost prokázat. 13 Obrázek č. 1 Zdroj: Překlenovací úvěr Může nastat situace, kdy klient ještě nedosáhl na podmínky nutné pro nárok úvěru ze stavebního spoření a i přesto potřebuje řešit svou bytovou situaci. Pro tento případ nabízejí stavební spořitelny překlenovací úvěr (někdy též nazýván jako meziúvěr). Je zpravidla 13 LUKÁŠ, Vojtěch a Petr KIELAR. Stavební spoření a stavební spořitelny. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, s. 16, 17. ISBN

19 poskytován ve výši cílové částky. Doba trvání překlenovacího úvěru může trvat několik dnů nebo může trvat po celou dobu fáze spoření. V řádech dnů trvá u klientů, kteří potřebují získat finanční prostředky několik dnů, respektive týdnů před udělením cílové částky. Druhý případ, kdy překlenovací úvěr trvá stejně dlouho jako fáze spoření, se týká těch klientů, kteří potřebují řešit bytovou situaci, ale nemají dosud uzavřenou smlouvu o stavebním spoření. Současně tedy klient uzavírá smlouvu o stavebním spoření a zároveň smlouvu o překlenovacím úvěru. Klient je tak měsíčně zatížen jak úroky plynoucími z překlenovacího úvěru, tak ukládáním prostředků sloužících na spoření. Překlenovací úvěr není splácen postupně (pouze úroky z něj plynoucí ano), nýbrž jednorázově po přidělení cílové částky. Celá cílová částka (tj. naspořená částka a řádný úvěr ze stavebního spoření) je použita na splacení překlenovacího úvěru. 14 Obrázek č. 2 Zdroj: 14 LUKÁŠ, Vojtěch a Petr KIELAR. Stavební spoření a stavební spořitelny. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, s. 20, 21. ISBN

20 1.1.6 Leasing S leasingem se setkáváme nejčastěji při pořizování automobilů, nových i ojetých. Pomocí leasingu lze financovat ale i např. stroje. Rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem a leasingem spočívá ve vlastnictví pořizované věci. U leasingu je věc ve vlastnictví leasingové společnosti. Když se leasing doplatí, může věc přejít do vlastnictví původního dlužníka, ale není to vždy pravidlem. Pokud se dlužník dostane do potíží a nemá možnost hradit své závazky, vezme si leasingová společnost zpět tu věc, na kterou mu poskytla leasing. Při pořízení stejné věci spotřebitelským úvěrem, přechází vlastnictví dané věci na dlužníka ihned. Leasing se dělí na finanční a operativní. Finanční leasing Financovaný předmět je po celou dobu splácení majetkem leasingové společnosti. Na konci splácená přechází vlastnictví na dlužníka. Vlastnictví předmětu financování snižuje riziko nesplácení. Finanční leasing v sobě zahrnuje i tzv. zpětný leasing. Majitel určité věci může tuto věc nejprve prodat leasingové společnosti. Ta mu následně na tu samou věc poskytne leasing, původní majitel tedy věc užívá nadále jako nájemce a řádně splácí. Po řádném splacení se pak opět stává majitele věci. Účelem tohoto zpětného leasingu je možnost zajistit v krátkém časovém období potřebné finance. 15 Operativní leasing Operativní leasing se od finančního leasingu liší tím, že pronajatá věc zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po vypršení smlouvy a ukončení splácení. Do splátky tedy započítáváme pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou pronajaté věci. Minimální délka operativního leasingu je 1 rok, maximální 5 let. Jinou formou operativního leasingu je tzv. americký leasing. Využívá se u užitkových nákladních vozidel. Zpravidla se poskytuje vozidlo včetně pohonných hmot a kompletního servisu. Zákazníkovi je pak účtována ujetá vzdálenost JANDA, Josef. Jak žít šťastně na dluh. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 76. ISBN JANDA, Josef. Jak žít šťastně na dluh. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 76. ISBN

21 U leasingu je možnost využít i ručení obdobně jako u úvěru. Ručení může být: formou akontace, přizváním další osoby jako ručitele (lze pouze u fyzických osob), zástavou nemovitosti. Akontací se nazývá první navýšená splátka, uvádí se v procentech z ceny pořizovaného majetku. Nejběžnější výše akontace je 10% z hodnoty pořizovaného majetku včetně poplatků. Akontace se počítá pomocí leasingového koeficientu. Ten je tvořený poměrem mezi cenou, např. automobilu a celkovou úhradou za jeho pronájem včetně zůstatkové ceny. Každá leasingová společnost používá při výpočtu leasingového koeficientu odlišná kritéria. Pokud třeba koeficient činí 1,116, znamená to, že zaplatíme o 11,6% více. Než kolik činí prodejní cena dané věci. Leasingový koeficient můžeme připodobnit s RPSN (více podkapitola 3.2.). Leasingové společnosti si do něj promítají ceny zdrojů, rizikovou přirážku, náklady a samozřejmě marže. 17 Další formy ručení ručitel a zástava nemovitosti jsou vysvětleny v podkapitole Úvěry pro FO podnikatelé Mezi fyzické osoby jsou zařazeni i drobní podnikatelé živnostníci, kteří potřebují řešit financování provozu a investiční záměry. Základním rozdělení těchto úvěrů je na provozní úvěry a investiční úvěry. S jednotlivými typy provozních a investičních úvěrů se blíže seznámíme v následujících podkapitolách a Provozní úvěry Z názvu můžeme odvodit, že se jedná o takové úvěry, které slouží k financování běžného provozu. Běžným provozem je myšlen nákup, výroba a prodej produktů. Provozní úvěry řadíme mezi krátkodobé úvěry, ale pokud je výrobní cyklus delší než 1 rok, nabývá i střednědobého charakteru. Krom časového charakteru můžeme členit provozní úvěry dle: metody poskytování (jednorázové, průběžné), 17 JANDA, Josef. Jak žít šťastně na dluh. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 77. ISBN

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Tip Využijte Hypodny od 30. 9. 2013 do 4. 10. 2013 a získejte výhodnější hypoteční úvěr. To nejdůležitější ze světa vaší banky.

Tip Využijte Hypodny od 30. 9. 2013 do 4. 10. 2013 a získejte výhodnější hypoteční úvěr. To nejdůležitější ze světa vaší banky. Každý klient si zaslouží individuální přístup 03 To nejdůležitější ze světa vaší banky 2013 Tip Využijte Hypodny od 30. 9. 2013 do 4. 10. 2013 a získejte výhodnější hypoteční úvěr. 01 Hypodny 02 Unikátní

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Finanční gramotnost v praxi Praha, 26/5/2011 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna v 1.0 18/5/2011 Obsah RPSN: Jak jednoduše srovnávat různé úvěry?» Poskytovatelé

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

5. Úvěrové bankovní produkty

5. Úvěrové bankovní produkty 5. Úvěrové bankovní produkty Výkladová část Úvěr je půjčení finančních prostředků právnické nebo fyzické osobě banko nebo třetí osobou za předpokladu jejich návratnosti a vyinkasování úroku a příslušných

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více