ANICOM TRADE a.s., Palackého třída 163a, Brno. MÚ Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu (oddělení ÚP) Nám.Míru 346, Tišnov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANICOM TRADE a.s., Palackého třída 163a, 612 00 Brno. MÚ Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu (oddělení ÚP) Nám.Míru 346, 666 19 Tišnov"

Transkript

1 1 1. ÚVOD 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby: Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Obytný soubor Drásov Drásov, lokalita Trávnické ANICOM TRADE a.s., Palackého třída 163a, Brno MÚ Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu (oddělení ÚP) Nám.Míru 346, Tišnov ATX Architekti, s.r.o., Lazaretní 1/7, Brno Ing.arch.Tomáš Beránek Ing.arch. Rostislav Jakubec Ing.Tomáš Indra Ing.Ladislav Pilař (technická infrastruktura vodovod, kanalizace) Ing.Josef Bahr (koncepce vytápění) Ing.Josef Tringela (technická infrastruktura elektro) Ing.Tomáš Čapek (dopravní řešení) Stupeň PD: Územní studie Datum: 06/ POŘÍZENÍ A CÍLE ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie je zpracována z podnětu investora (objednatele) ve smyslu 30 odst. 2) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na obsah, rozsah a způsob zpracování jsou dány Zadáním územní studie vypracované pořizovatelem MÚ Tišnov (duben 2010). Územní studie slouží jako územně plánovací podklad. Jejím cílem je prověřit způsob využití nově navrhovaných zastavitelných a souvisejících ploch, které jsou řešeny změnou územního plánu č.ii a stanovit urbanistickou koncepci jednotlivých funkčních ploch tj. vymezit parcelaci ploch pro bydlení v rodinných domech, veřejných prostranství a dalších souvisejících ploch, specifikovat požadavky plošného a prostorového uspořádání, navrhnout základní dopravní kostru a koncepci technické infrastruktury v území. 1.3 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ Podkladem pro zpracování územní studie byl Územní plán Drásov (12/2008), Návrh změny č.ii ÚP Drásov (05/2010), Zádání územní studie Drásov lokalita Trávnické (04/2010), katastrální mapa území, geodetické zaměření polohopisu a výškopisu, Návrh vodní nádrže s retenčním účinkem, fotodokumentace stávajícího stavu, kopie PD kanalizace.

2 2 2. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 2.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Územní studie řeší území v severní části městyse Drásov, v lokalitě Trávnické, na pozemcích p.č. 2582, 2583, 2584, 2586/1, 1032, 1492, 1493 a 1496 (k.ú. Drásov). Rozsah zpracování studie zahrnuje celé území řešené změnou územního plánu (ÚP) č.ii. Toto území je ohraničené stávajícími polními cestami a předpokládaným tělesem retenční nádrže na východní straně a navazuje na zastavěné (resp. zastavitelné) území městyse. Vlastnické vztahy: p.č. 2583, 2584, 2586/1 Dušan Novotný, Petr Hudec p.č. 2582, 1032, 1492, 1493 a 1496 Městys Drásov 2.2 CHARAKTER ÚZEMÍ Pozemky leží na mírně svažitém terénu s jihovýchodní orientací svahu, v nadmořské výšce m.n.m. V současné době je území využíváno jako zemědělská půda. Převážná část území je meliorovaná. Dopravně je lokalita napojena ze silnice III/37913 (Čebín Všechovice Rohovec). 3. POŽADAVKY ÚZEMNÍHO PLÁNU Funkční plochy jsou změnou ÚP č.ii členěny dle jednotlivých dílčích změn: II/1 bydlení v rodinných domech (Br) II/2 plocha pro občanskou vybavenost (Or) II/3 plocha pro trvalé travní porosty (NZt) II/4 plocha pro veřejná prostranství (PV) II/5 plocha pro dopravní infrastrukturu silniční (Ds) ÚP a jeho změna č.2 stanovují pro jednotlivé funkční plochy požadavky na způsob využití: Br plochy pro bydlení v rodinných domech 1/ využití: bydlení v rodinných domech, místní komunikace, veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně, nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily 2/ podmínky prostorového uspořádání: výšková hladina zástavby RD 1 nadzemní podlaží s možností využití střechy pro obytné podkroví, rozloha pozemků cca m2, velký podíl zeleně, míra zastavitelnosti jednotlivých pozemků 40% plochy pozemku Or plochy pro občanskou vybavenost, rekreaci, sport 1/ využití: stravování a distribuce, sportovně rekreační zařízení, menší ubytovací kapacity, hřiště s mobiliářem, veřejná prostranství vč. ploch veřejné zeleně, účelové komunikace a parkoviště pro potřebu území, technická infrastruktura 2/ podmínky prostorového uspořádání: výšková hladina zástavby 2 nadzemní podlaží s možností využití střechy pro obytné podkroví

3 3 NZt plochy zemědělské 1/ využití: pěstování trvalých travních porostů, stromořadí, remízy, meze pro ekologickou stabilizaci krajiny, doprava (účelové cesty, pěší a cyklistické stezky, zemědělské cesty), stavby dopravní a technické infrastruktury, sportovně rekreační využití s příslušným zařízením (využití přírodních povrchů) 2/ podmínky pro způsob využití: nesmí být narušen krajinný ráz nesmí být znesnadněny podmínky pro odtok vod z území, má vytvořit předpoklady pro úpravy směřující k bránění vodní a větrné erozi PV plochy pro veřejná prostranství 1/ využití: veřejné prostory, komunikace, zpevněné plochy, veřejná zeleň, uliční mobiliář, technická infrastruktura, parkovací a odstavná stání, menší dětská hřiště Ds plochy pro dopravní infrastrukturu silniční 1/ využití: plochy silnic, plochy související jako parkovací pruhy, zařízení údržby silnic, doprovodná zeleň, technická infrastruktura, manipulační a odstavné plochy ÚP a jeho změna č.2 dále stanovují podmínky, které je nutno respektovat: - koridor RR (radioreléových) směrů MO ČR - ochranné pásmo radiolokačního zařízení - ochranné pásmo Vírského oblastního vodovodu (3m od potrubí, celkem 7,4m) - manipulační pruh pro údržbu melioračního kanálu (6m od břehové hrany po obou březích) - ochranné pásmo silnice (15m mimo zastavěnou část obce) 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.1 CHARAKTERISTIKA NÁVRHU Funkční náplň řešeného území je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj obce v návaznosti na stávající, i územním plánem navrhovanou, zástavbu rodinnými domy v severní části městyse, a dále zhodnocovala kvalitu prostředí určeného pro bydlení v této lokalitě. Návrh proto klade důraz jak na poměr veřejných ploch k plochám soukromým, tak i na poměr zastavěné plochy vůči velikosti pozemku. Ve funkční ploše bydlení je navrženo 26 parcel pro zástavbu rodinnými domy. Jednotlivé parcely jsou navrhovány jako rozměrnější, převážně o velikosti cca m2. Jejich skladba je organizována podél severojižních obslužných komunikací, které jsou v západovýchodním směru doplněny systémem pěších komunikací tak, aby byla zajištěna prostupnost nově vzniklé zástavby a posílena vazba stávající zástavby do krajiny přes toto území. Dostatečnou prostupností se návrh snaží zabránit uzavřenosti obytného souboru a chce umožnit jeho kvalitní napojení na stávající urbanistickou strukturu městyse. V průsečících systému pěších a silničních komunikací vzniknou veřejná prostranství doplňující uliční síť a posilující urbanismus území o nezbytné určující prostorové a pobytové prvky. Tato prostranství budou mít charakter veřejného prostoru (drobné měřítko náměstí, parková úprava) se zelení a prvky uličního mobiliáře (lavičky, pískoviště, dětské atrakce apod.). Vnitřní dopravní struktura obytného souboru je koncipována jako obytná zóna, tedy prostor se smíšeným provozem motorových vozidel, cyklistů a chodců, čímž je kladen důraz na pobytovou funkci uličního prostoru, zklidnění dopravy a tím i zvýšení bezpečnosti a komfortu bydlení. Jihozápadní hranice plochy bydlení je lemována pásem veřejné zeleně, včetně interakčního prvku požadovaného ÚP, a navazuje na dopravní koridor obsluhující stabilizované i navrhované území se zástavbou rodinnými domy. V jihozápadní části území je navržena plocha

4 4 občanské vybavenosti, která by svou náplní měla poskytnout sportovně rekreační zázemí pro obyvatele obce a zázemí turistické atrakce - prodloužení trasy úzkokolejného vláčku z pozemku soukromé zahrady. Objekty občanské vybavenosti jsou vybaveny nezbytnými kapacitami pro parkování. Situování občanské vybavenosti a funkční náplň veřejných ploch mezi stávající a novou zástavbou má posílit jejich schopnost vzájemného propojení a přirozeného rozvoje území. Na východní straně přechází navrhované zastavitelné území v plochu zeleně (nezastavitelná zemědělská plocha) využité pro umístění sportoviště s přírodním povrchem, trasu výše zmíněného vláčku a zeleň. Přírodní a rekreační charakter těchto ploch je podpořen vazbou na vodní plochu retenční nádrže. Urbanistické a architektonické principy v území: - individuální bydlení rodinné domy na velkých parcelách, rozptýlená, uvolněná zástavba s dostatkem zeleně - vyloučena zástavba řadová nebo zástavba dvojdomy, či jiná forma zástavby vytvářející blokové schéma - prostupnost území, dostatečný poměr zastoupení veřejných ploch a další principy směřující k podpoře sociálních vazeb v území - pobytový (rekreační) charakter veřejných ploch - vytvoření kompaktního architektonického výrazu - eliminace nepřiměřené různorodosti zástavby - eliminace zástavby nízké architektonické úrovně (např. katalogovými domy ) 4.2 REGULATIVY PRO ZÁSTAVBU Specifikace architektonických zásad a požadavků na prostorové uspořádání: 1/ požadovaný charakter a vzhled zástavby: -střechy - tvar: sedlová, pultová nebo jejich kombinace s plochou střechou nepřípustné: mansardové, (polo)valbové, vikýře jiné než s obdélníkovým průčelím -střechy - materiál: -fasády - materiál: -fasády - forma: -ploty - forma: tvrdá skládaná krytina (přípustné barvy - hnědočerná, šedá, červená) plechová krytina (přípustné barvy hnědočerná, šedá, měděná) folie plochých střech ve skladbě pro kačírek nebo extenzivní zeleň omítka, dřevěný obklad, režný kámen, režná cihla (resp.obklad) barevnost - přírodní zemité tóny (světlé i tmavé) nepřípustné: barvy - žlutá, modrá, růžová, fialová a ostře zářivé odstíny ostatních barev nepřípustné: polygonální rizality, oblouková nadpraží, srubové stavby nepřípustné: plné zděné v celé délce oplocení 2/ Výška zástavby, podlažnost: Maximální výška budov (atika nebo hřeben střechy) 8m nad terén (RD), 12m (OV-obč. vybav.) Podlažnost RD - 1NP+podkroví nebo 1NP+patro (pod plochou střechou), přípustné podsklepení OV - 2NP+podkroví nebo 2NP+patro (pod plochou střechou), přípustné podsklepení

5 5 3/ Míra zastavění pozemků pro RD: Max. 20% (koeficient daný poměrem zastavěné plochy budovami a celkové plochy pozemku) 4/ Uliční a stavební čáry: Stavební čáry (závazná poloha průniku obvodové konstrukce s terénem) nejsou s ohledem na záměr o rozptýlený charakter zástavby stanoveny. V grafické části studie jsou definovány hranice zástavby jako rozmezí, ve kterém by měly být objekty umísťovány. Pokud není hranice zástavby stanovena, řídí se umístění staveb obecně platnými zákony (Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů). Uliční čáry jsou dány parcelací pozemků určených pro zástavbu RD (resp. jsou totožné s přilehlými hranicemi pozemků RD). 5/ Uliční prostor a veřejná prostranství: Uliční prostor je určen uličními čarami. Koncipován je z dopravního hlediska jako obytná zóna s minimální šířkou uličního prostoru 8,5m a rozšířením v místech s prioritní pobytovou funkcí. Veřejné prostranství definuje 34 zákona o obcích, 128/2000 Sb. jako všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. V řešeném území jsou studií jako veřejná prostranství vymezeny všechny plochy s výjimkou parcel pro RD a plochy občanské vybavenosti. Veřejná prostranství jsou vymezena ve smyslu 7 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že na každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně m 2 s tím, že do této výměry nelze započítat plochy pozemních komunikací. 6/ Garážová a parkovací stání Každá stavba rodinného domu umožní na vlastním pozemku zajištění dvou odstavných stání formou uzavřené garáže, přístřešku nebo zpevněné plochy a zajištění jednoho parkovacího stání pro návštěvy. Tyto stavby jsou preferovány jako integrované k objemu hlavní stavby RD. Veřejná parkovací stání pro návštěvníky obytné zóny budou vyhrazena v uličním prostoru. Parkovací stání pro občanskou vybavenost jsou navržena v její bezprostřední blízkosti, v kapacitě dané požadavky ČSN / Předpokládaná bilance zástavby počet rodinných domů DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 5.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Koncepce řešení dopravy Hlavní dopravní napojení řešeného území je navrženo ze stávající státní silnice III/37913 (Čebín Všechovice Rohovec) křižovatkou na místní komunikaci funkční skupiny C1, pro kterou je v územním plánu (změna ÚP č.ii) určen dopravní koridor šířky 12m. V tomto koridoru je navrženo uspořádání komunikace ve skladbě: š=1m zelený pás podél hranice parcel stávající zástavby š=2m chodník

6 6 š=6m vozovka š=2,2m podélná parkovací stání š=0,8m zpevněná plocha pro přístup k parkovacím stáním Z této páteřní komunikace jsou napojeny dvě křižovatky pro vjezd do prostoru obytné zástavby. Zároveň komunikace umožní zokruhování obslužných dopravních ploch v jižně navazujícím stabilizovaném území. Pro obslužnost objektů občanské vybavenosti je navržen sjezd ze státní silnice v prostoru pod hrází plánované retenční nádrže. Vnitřní dopravní struktura obytného souboru je koncipována jako obytná zóna, kterou zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích zařazuje mezi místní komunikace IV.třídy a ČSN podle urbanisticko-dopravní funkce do funkční skupiny D1 komunikace se smíšeným provozem. Jako komunikace s malým dopravním významem má plnit především funkce pobytové s preferencí pěšího pohybu. Kostru tvoří dvě komunikace procházející územím pro bydlení, které jsou na severním okraji zokruhovány pro snadnou obslužnost vozidly na odvoz odpadků, popř. hasičskými vozidly. Uliční prostor (min. šířky 8,5m) je dělen tak, aby jeho dopravní část svou členitostí zajišťovala přirozené zklidnění pohybu motorových vozidel a zároveň umožnila vhodné umístění technických sítí. Šířka obousměrného dopravního prostoru je proměnlivá, od 5,5m v místech pro míjení, po šířku 3,5m v místech, kde jsou umístěna podélná parkovací stání, pobytové prostory nebo zeleň. Do této komunikace budou zaústěny jednotlivé sjezdy na přilehlé pozemky. Doprava v klidu Odstavná stání u RD Každá stavba rodinného domu umožní na vlastním pozemku zajištění dvou odstavných stání formou uzavřené garáže, přístřešku nebo zpevněné plochy (např. příjezdová cesta min. délky 6m) a zajištění jednoho parkovacího stání pro návštěvy. Parkovací stání Parkovací stání jsou navržena v kapacitě dané požadavky ČSN Veřejná parkovací stání pro návštěvníky obytné zóny budou vyhrazena v uličním prostoru. V území je navrženo celkem 35 parkovacích stání pro osobní automobily, rozptýlených rovnoměrně podél dopravní kostry. Parkovací stání pro občanskou vybavenost jsou navržena v její bezprostřední blízkosti, v kapacitě odpovídající předpokládané funkční náplni (sportovně rekreační zařízení, např. bowling, zázemí sportoviště, stravovací zařízení, muzeum) - navržených 32 parkovacích míst. 5.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Splašková kanalizace Navrhovaná lokalita bude napojena splaškovou kanalizací vedenou ve dvou základních větvích (stoka E a D). Splašková kanalizace E se napojí do stávající kanalizace DN 300 na p.č.2582., která je následně napojena do stoky B1-4 DN 250. Ze stoky B1-4 jsou splaškové vody odváděny stokou B1 DN 250 a B DN 300 na ČOV. Splašková kanalizace D se napojí do stávající kanalizace stoka B1 DN 250 na p.č Stoka B1 vede splaškové vody do stoky B DN 300 a dále na ČOV. Stoka B1, B1-4 ma kapacitní průtok 62 l/s. Kapacitně stoka B, B1, B1-4 a ČOV bude dostačovat i po navýšení průtoku z plánované výstavby obytného souboru.

7 7 Dotčené parcely : 2586/1, 2583, 2582, 2584, Bilance odtoku odpadních vod (pro 26 RD + objekt OV): obyvatelstvo (RD) 26x6 os l/os.den l/den OV (zaměstnanci) 4 os l/os.den l/den OV (hosté) 3x50 os l/os.den l/den Celkem l/den Průměrný denní odtok splaškové vody Maximální denní odtok splaškové vody Maximální hodinový odtok splaškové vody Maximální odtok splaškové vody Roční odtok splaškové vody l/den l/den 0.80 l/s 1.60 l/s m3/rok Dešťová kanalizace Dešťová kanalizace bude odvodňovat nově navržené komunikace a pomocí odvodňovacích žlabů budou zachyceny dešťové vody z přilehlého okolí. Odvodňovací žlab 2 bude zaústěn do dešťové kanalizace, žlab 1 bude zaústěn do stávajícího melioračního kanálu před poldrem a nebude mít vliv na navrhovanou kanalizaci. Zpevněné plochy z jednotlivých RD budou zasakovány na pozemcích RD. Pro snížení odtoku dešťových vod do melioračního kanálu, a následně do toku Lubě, je navržena podzemní retenční nádrž. Dešťová kanalizace bude vyústěna na pozemek p.č Dotčené parcely : 2586/1, 2583, Bilance odtoku odpadních vod (dešťová kanalizace+odvodňovací žlab 2): Stávající stav velikost souč.c Red. nezpevněná plocha OŽ1 Fz m louky m2 Redukovaná nezpevněná plocha Fn m nezpevněno m2 Redukovaná plocha celkem Fc m m2 Intenzita 15min. srážky l/s.m2 Celkový max. odtok dešťové vody l/s Max. intenzita denní srážky 70 mm Roční srážka 460 mm Roční odtok dešťové vody m3/rok Nový stav Red. nezpevněná plocha OŽ1 Fz m louky m2 Red. zpevněná plocha Stoka C Fz 2452 m komunikace m2 Red. zpevněná plocha Stoka C1 Fz 1832 m komunikace m2 Red. zpevněná plocha Stoka C2 Fz 3380 m komunikace m Red. zpevněná plocha Stoka C3 Fz 4068 m komunikace m2 Redukovaná plocha celkem Fc m m2 Intenzita 15min. srážky l/s.m2 Celkový max. odtok dešťové vody l/s Max. intenzita denní srážky 70 mm Roční srážka 460 mm Roční odtok dešťové vody 3562 m3/rok

8 8 Bilance odtoku odpadních vod (odvodňovací žlab 1): Stávající stav velikost souč.c Red. nezpevněná plocha OŽ2 Fz m louky m2 Redukovaná plocha celkem Fc m m2 Intenzita 15min. srážky l/s.m2 Celkový max. odtok dešťové vody l/s Max. intenzita denní srážky 70 mm Roční srážka 460 mm Roční odtok dešťové vody m3/rok Nový stav velikost souč.c Red. nezpevněná plocha OŽ2 Fz m louky m2 Redukovaná plocha celkem Fc m m2 Intenzita 15min. srážky l/s.m2 Celkový max. odtok dešťové vody l/s Max. intenzita denní srážky 70 mm Roční srážka 460 mm Roční odtok dešťové vody m3/rok Posouzení podmínek vyhl.č. 501/2006 Sb., 21 odst.3, písmeno c): Na pozemcích jednotlivých RD bude provedeno zasakování dešťových vod. Retenční nádrž 12x34x1,32m je navržena pro snížení odtoku dešťových vod. Nádrž je uvažována z plastových bloků. Z nádrže bude řízený odtok maximum 15,3 l/s. Dimenzování retence je dle německé normy ATV 138. Po provedených opatřeních je navýšení odtoku o: Q = 28,7 + 21,4 + 39,5 + 47,6 15,3 = 121,9 l/s Přeložka svodné drenáže V současnosti je velká část řešeného území odvodněna podzemní trubní drenáží a to i v místech, kde je plánovaná výstavba. Proto bude část stávající svodné drenáže přeložena a část svodné a sběrné drenáže bude úplně zrušena. Drenáž bude vedena souběžně s poldrem a vyústěna za tímto objektem do stávajícího melioračního kanálu. Vodovod V rámci plánované výstavby bude navrženo prodloužení vodovodu. Vodovod se napojí na stávající vodovod na p.č Dotčené parcely: 2586/1, 2583, Bilance potřeby vody (pro novostavbu 26 RD + OV): obyvatelstvo 26x6 os l/os.den l/den restaurace(zaměstnanci) 4 os l/os.den l/den restaurace(jídla) 3x50 os l/os.den l/den Celkem l/den

9 9 Průměrný denní potřeba vody Maximální denní potřeba vody Maximální hodinová potřeba vody l/den l/den 0.80 l/s Koncepce vytápění Vytápění objektů je teplovodní, zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda, které slouží i pro přípravu teplé užitkové vody. Jako bivalentní zdroj slouží elektrická topná tyč která je součástí TČ. Napájení elektrickou energií Z hlediska zásobování řešené lokality el. energií se jedná o zřízení těchto odběrných míst ( OM ) : poč. OM hl. jistič 1OM popis OM celkem (A) 26 OM 3x 25A RD 3x 1250 A 1 OM 3x 80A objekt občanské vybavenosti 3x 80 A 1 OM 3x 20A Venkovní osvětlení 3x 20 A Celkem el. rezervovaný příkon-proud ( hl. jistič ) : 3x 750 A Popis a vymezení investice a podmínky realizace výstavby nebo přeložky distribučních rozvodů a el. zařízení, popř. ostatních vyvolaných investic a.s. stanoví v souladu s Energetickým zákonem č. 458/ 2000 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 51/2006 Sb. provozovatel distribuční soustavy - E.ON Distribuce, a.s. - na základě řádné Žádosti o připojení, resp. žádosti o přeložku el. zařízení v majetku E.ON Distribuce, a.s. Správu rozvodů a zařízení provádí RSS VN, NN Brno. Realizace nového el. rozvodu bude prováděna tak, aby byly dodrženy zásady územního ( regulačního ) plánu v uvedené lokalitě, ochranná pásma el. zařízení a rozvodů dle zákona č. 458/2000 Sb. a prostorové vzdálenosti dle ČSN Zajištění napájení objektů pro bydlení Pro zřízení nových odběrných míst kategorie odběru D pro účely bydlení, vč. společné spotřeby a komerce a zajištění rezervovaného el. proudu - příkonu ve výši I rez = 3x 750A je třeba vybudovat okružní distribuční kabelovou síť, smyčkovanou přes jednotlivé hlavní domovní pojistkové skříně ( HDS ), které budou umístěny na hranici pozemků připojovaných objektů. Požadovaný el. příkon bude zajištěn ze stávající distribuční trafostanice DTS Tr 6 U mostu 22/0,4kV, která bude posílena tak aby vykryla požadovaný příkon. Vlastníkem a provozovatelem nového distribučního el. zařízení a rozvodu bude E.ON Distribuce a.s. (ECD). Posílení trafostanice DTS 22/0,4kV Tr U mostu zajistí a provede E.ON a.s. - v souladu se zák. 458/ Ochranná pásma IS OP kabelového vedení NN a VN ( E.ON ) Je 1m od osy kabelu na každou stranu podle zákona 458/2000 Sb. 46. V lesních průsecích je ochranné pásmo rovněž 1 m. OP SEK ( sítě el. komunikací ) Telefónica O2 CR, a.s. Je 1,5m od osy kabelu na každou stranu podle zákona 151/2000 Sb. 92. OP komunikačního vedení ( TKR - TV kabel. rozvodu ) Je 1,5m od osy kabelu na každou stranu podle zákona 127/2005 Sb. 102.

10 10 Veřejné osvětlení Venkovní osvětlení bude napojeno na rozvody EON. Napojení bude provedeno přes elektroměrový rozvaděč RE umístěný v pilíři na okraji nové zástavby obce a vedeno v zeleném pásu podél parcel RD a pěších komunikací. Sdělovací vedení V uvedené lokalitě bude provedené položení chráničky pro slaboproudé vedení ( zatrubkování). To znamená že v dané lokalitě bude možné vstoupit do poskytování služeb v sdělovací technice různý operátor ( soukromý sektor nebo O2 ) dle nabídky služeb pro obec. Chráničky budou uloženy tak, aby mohly být napojeny jednotlivé domy z účastnických rozvaděčů. U každého domu bude možné ukončit vedení v připojovací skříni. Přesné řešení se provede dle nabídky vybraného poskytovatele sdělovacích služeb. 6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Urbanistické řešení předmětné lokality se snaží o co nejcitlivější začlenění obytného souboru do navazujícího krajinného kontextu. Nízkou intenzitou zastavění a velkou mírou zeleně má zajistit přirozené propojení urbanizované a přírodní krajiny. Koncepce uspořádání krajiny daná platným ÚP se nemění. Dle jeho požadavků je doplněna o interakční prvek pás izolační zeleně mezi stabilizovaným územím a navrhovanou zastavitelnou plochou. Také koncepcí vytápění a ohřevu TUV (lokální tepelná čerpadla) návrh přispívá k vytváření podmínek pro vznik příznivého životního prostředí.

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část OBSAH A.Textová část A.1.1 Základní údaje A.1.2 Uspořádání studie A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování A.1.4 Hlavní cíle řešení A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

KŇOVICE - LOKALITA Z12

KŇOVICE - LOKALITA Z12 KŇOVICE - LOKALITA Z12 ÚZEMNÍ STUDIE POŘIZOVATEL : ZHOTOVITEL : Městský úřad Sedlčany Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G.Masaryka 32 264 01 Sedlčany pro Obec Kňovice, Kňovice 6, 264 01 Sedlčany

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva ÚZEMNÍ STUDIE základní údaje: AKCE: Územní studie MÍSTO: Šakvice, (lokalita Za Výhonem ) OKRES: Břeclav POŘIZOVATEL: Obec Šakvice PROJEKTANT: Ing. arch. Simona Kodýtková, U Hájku 668, Vranovice 691 25

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Stránka 1 z 12 Textová část Stránka 2 z 12 Název akce : Územní studie Lokalita D1, D2 Nad hřištěm, Perná Zastavovací studie lokality C Perná Investor : Zpracovatel : Stupeň : Obec Perná, 691 86 Perná 294

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

ZPRACOVATEL: CTN -Info s.r.o, Děčín 2, Horská 14. Územní studie - lokalita B2 - ŠLUKNOV

ZPRACOVATEL: CTN -Info s.r.o, Děčín 2, Horská 14. Územní studie - lokalita B2 - ŠLUKNOV ZPRACOVATEL: CTN -Info s.r.o, Děčín 2, Horská 14 Urbanistické řešení: Ing.arch. Aleš Höll Technická infrastruktura : Ing. Daniel Florián Jan Beránek Dopravní infrastruktura : Ing. Miroslav Ouzký, Jakub

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou Město Žamberk Masarykovo náměstí 166 564 01 Žamberk srpen 2015 ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou textová část územní studie návrh k veřejnému projednání

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z2 Ul. Nová k. ú. S O K O L N I C E Brno, 10/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Okres

Více

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY 1 Investor : Obec Výčapy OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY ÚZEMNÍ STUDIE DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábř. 37, Třebíč, IČO 60715227, DIČ CZ 60715227 Ing.arch. M. Grygar, M. Kheková 04/2010 tel/fax 561 204

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Dodatek č. 4 k OZV města Modřice č. 19/1995 Strana 1 (celkem 5) DODATEK Č. 4 k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Zastupitelstvo

Více

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie rozvojových lokalit X2 a X4, k.ú. Helvíkovice Obec: Helvíkovice Pořizovatel: Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část Změna č. 1 ÚS Lipno - SLUPEČNÁ v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část pořizovatel: Obec Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou Zastoupený: panem Ing. Zdeňkem Zídkem,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Zastupitelstvo obce Dobřejovice Číslo jednací Opatření

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD "PIVOVAR"... věřte, že se vám vrátí

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD PIVOVAR... věřte, že se vám vrátí LOKALITA 3 PIVOVAR OBSAH A. ANALYTICKÁ A IDEOVÁ ČÁST - textová a výkresová část A.1 TEXTOVÁ ČÁST A.2 ŠIRŠÍ VZTAHY, HISTORIE A ÚP A.3 MAJETKOVÉ VZTAHY - STAV A.4 MAJETKOVÉ VZTAHY - NÁVRH A.5 LIMITY VYUŽITÍ

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SMOLNICE Z 3 OBEC SMOLNICE. b) Požadavky, vyplývající z územně - analytických podkladů. c) Požadavky na další rozvoj řešeného území

ÚZEMNÍ STUDIE SMOLNICE Z 3 OBEC SMOLNICE. b) Požadavky, vyplývající z územně - analytických podkladů. c) Požadavky na další rozvoj řešeného území ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITA Z 3 SMOLNICE OBEC SMOLNICE září 2011 Identifikační údaje Název: SMOLNICE - územní studie lokalita Z 3 Smolnice Místo: obec SMOLNICE kraj: Ústecký Stupeň dokumentace: Územní studie

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie lokality Z13, k.ú. Hubíles Obec: Smržov Dotčené pozemky plochy Z13: k.ú. Hubíles: TEXTOVÁ ČÁST p.č. Výměra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo

Více

R Ů M Y L O K A L I T A BI 489

R Ů M Y L O K A L I T A BI 489 Ú Z E M N Í S T U D I E R Ů M Y L O K A L I T A BI 489 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Duben 2014 Pořizovatel: Magistrát města Zlína Náměstí Míru 12 761 40 Zlín Zhotovitel: Ing. arch. M. Dubina Pod Vrškem 6602

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Moutnice, lokalita Z5

Moutnice, lokalita Z5 Moutnice, lokalita Z5 Odůvodnění regulačního plánu II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU (I) Postup při pořízení regulačního plánu Moutnice, lokalita Z5 (II) ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVATELE A. Údaje o

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV Návrh úprava pro veřejné projednání Květen 2016 1 Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: OBEC SMILKOV Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Hana Dohnalová, starostka MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014

ÚZEMNÍ STUDIE. CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014 ÚZEMNÍ STUDIE CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014-1 - 1. Úvod 1.1 Důvod pořízení územní studie 1.2 Vymezené území 1.3 Limity využití území 1.4 Cíl a účel územní

Více

Územní studie Plocha změny Z4-8 a plocha přestavby P4-5, k. ú. Habrovice TECHNICKÁ ZPRÁVA - NÁVRH

Územní studie Plocha změny Z4-8 a plocha přestavby P4-5, k. ú. Habrovice TECHNICKÁ ZPRÁVA - NÁVRH Ing.arch.Diana Juračková Atelier: 400 11 Ústí n.l., Pincova 2967/5, tel. 773 909 044 e-mail: diana.jurackova @yahoo.de Územní studie Plocha změny Z4-8 a plocha přestavby P4-5, k. ú. Habrovice TECHNICKÁ

Více

Územní studie. ÚS ST 62 Katovická

Územní studie. ÚS ST 62 Katovická -1- Textová část Územní studie ÚS ST 62 Katovická k.ú. Strakonice Vypracoval: Ing.arch. Lukáš Velíšek, Architektonický atelier Aleš, s.r.o. Praha 4, Podolská 888/12, PSČ 14700 Datum: září 2015 -2- OBSAH

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Bosenská Liberec Růžodol

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Bosenská Liberec Růžodol ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Bosenská Liberec Růžodol Pořizovatel: Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování Objednatel: Ing. Světla Bláhová, Na Bohdalci 524/6 Liberec Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa 2, Úvaly - Výpustek IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE MÍSTO Výstavba souboru rodinných domů včetně infrastruktury Úvaly

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Územní studie: Sousedovice US.1

Územní studie: Sousedovice US.1 BUILDING-INVESTMENT S.R.O., PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ POZEMNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVEB A - Textová část Územní studie: Sousedovice US.1 Ing.arch. Václav Franěk 10.1.2016 Building-Investment, s.r.o., arch.dubského

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6. OBSAH: 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.0 NÁVRH REGULATIVŮ 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATEL: ZPRACOVATELÉ: BC. MICHAL

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

R E G U L A Č N Í P L Á N Y

R E G U L A Č N Í P L Á N Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y R E G U L A Č N Í P L Á N Y TŘEBOŇ Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 3 Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A O S 5 (VŠE V K.Ú. TŘEBOŇ) POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 OÚ Drahňovice DATUM: srpen 2014 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: a.

Více

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1a) Vymezení zastavěného území území: Území obce Zlatníky Hodkovice zaujímá celkovou rozlohu 766 ha a tvoří jej tato katastrální - k.ú. Hodkovice u Zlatníků - k.ú. Zlatníky u Prahy Zastavěné území Zastavěné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

DUBICE, lokalita Z16a

DUBICE, lokalita Z16a Územní studie DUBICE, lokalita Z16a Identifikační údaje: Stupeň dokumentace: Řešená lokalita: Obec: Sídlo, katastrální území: Lokalita dle změny č. 4 ÚPnSÚ Územní studie Řehlovice Dubice lokalita Z16a

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

TŘEBOŇ ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM 10 V K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY

TŘEBOŇ ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM 10 V K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY ÚZEMNÍ STUDIE TŘEBOŇ ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM 10 V K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ ODBOR ÚPaSŘ Zastoupený Ing.arch. Alešem Valderem Palackého náměstí 46/II 379 01 Třeboň tel.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV A. TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. VI/2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS

Více

Regulační plán Šeříková stráň. NÁVRH pro veřejné projednání

Regulační plán Šeříková stráň. NÁVRH pro veřejné projednání Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 Regulační plán Šeříková stráň NÁVRH pro veřejné projednání Regulační plán bude vydáván zastupitelstvem města

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie

Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie A. Identifikační údaje B. Základní údaje B.1 Důvody pro pořízení studie B.2 Hlavní cíle řešení B.3 Schválené územně plánovací dokumentace C. Řešení

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST POD NÁDRAŽÍM ÚZEMNÍ STUDIE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Invest@Property consulting s.r.o., Jaurisova 4, 140 00 Praha 4 Datum: 05/2014 0/10 OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více