Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2"

Transkript

1 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub Drábek, člen zastupitelstva, Jana Duchková, členka zastupitelstva, MUDr. Elena Güttlerová, členka zastupitelstva, Mgr. Petr Hejna, člen zastupitelstva, PhDr. Ivo Hlaváč, člen zastupitelstva, Ing. Otto Hoffmann, člen zastupitelstva, Mgr. Kateřina Jechová, členka rady, Ing. Martin Jírovec, člen zastupitelstva, Tomáš Jubánek, člen zastupitelstva, Mgr. Miroslava Kaňková, členka zastupitelstva Ing. Daniel Kůta, člen zastupitelstva, PhDr. Zdeněk Lochmann, člen zastupitelstva, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Michaela Mazancová, členka zastupitelstva, Ing. Jiří Paluska, starosta, Jan Pech, zástupce starosty, Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva, Petr Pulec, člen zastupitelstva, Ing. Dan Richter, člen zastupitelstva, JUDr. Klára Samková Ph.D., členka zastupitelstva, Bc. Antonín Setnička, člen zastupitelstva, MUDr. Otto Schwarz, člen zastupitelstva, Ing. František Stádník, člen zastupitelstva, Aleš Svoboda, člen zastupitelstva, Ing. Jaroslav Šolc, člen zastupitelstva, Marie Truhlářová, členka zastupitelstva, Aleksandra Udženija, členka zastupitelstva, Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty, Ing. Marie Vlková, členka rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty, Eliška Zemanová, členka zastupitelstva Ing. Michal Kopecký, tajemník, 1

2 přítomni: Mgr. Miluše Bromová, vedoucí odboru matrik, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního, Ing. Helena Dřízhalová, vedoucí odboru výstavby, Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství a kultury, Josef Gál, vedoucí odboru dopravy, Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka, Mgr. Ondřej Jícha, vedoucí odboru správních agend, Ing. Eva Klímová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly, Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic, PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru Kancelář starosty a vnějších vztahů, Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí, Ing. Petr Štěpán, vedoucí odboru informatiky, Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického, Eliška Křížová Marie Svitavská Michal Tobrman Šárka Votánková Omluven: Mgr. Bohuslav Matuška, člen zastupitelstva, Ověřila: Marie Truhlářová, členka zastupitelstva Ing. Marie Vlková, členka rady Zapsala: Eliška Křížová, referent oddělení organizačního Hosté: 22 Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. ke změně názvu, sídla a místa výkonu Pech Jan, zástupce schváleno 31 hlavní činnosti Základní školy, Praha 2, starosty Legerova 5 2. ke změně Jednacího řádu Ing. Paluska Jiří, staženo Zastupitelstva městské části Praha 2 starosta 3. k poskytnutí účelové dotace Ing. Paluska Jiří, schváleno 32 občanskému sdružení Pražské matky 4. ke zprávám o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 2 za rok k přidělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok k dodatkům ke zřizovacím listinám mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 7. k dodatkům ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 8. k dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Pech Jan, zástupce starosty Pech Jan, zástupce starosty Mgr. Jechová Kateřina, členka rady schváleno 33 schváleno 34 schváleno 35 schváleno 36 schváleno 37 2

3 sociálních služeb Praha 2 9. k dodatkům ke zřizovacím listinám Ing. Paluska Jiří, Novoměstské radnice, příspěvkové starosta organizace, a Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou 10. k Mobilnímu systému vyhledávání Ing. Paluska Jiří, odcizených vozidel starosta 11. ke splátkovým dohodám č. 5/2011, Ing. Vaněk Jan, ** 11/2011, 12/2011, 16/ ke zprávě o hospodaření společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2010 zástupce starosty Ing. Paluska Jiří, starosta schváleno 38 schváleno 39 schváleno 40 schváleno 41 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 13. k proplácení náhrad mezd a ušlých výdělků neuvolněným členům Zastupitelstva v předchozím roce Ing. Kopecký Michal, tajemník vzato na vědomí 14. k protokolu č. 1/11 o výsledku provedené kontroly KV ZMČ 15. k doručené petici proti zrušení Základní školy v Praze 2, Legerova 5 JUDr. Horáková Andrea, vedoucí odboru Kancelář tajemníka Ing. Paluska Jiří, starosta vzato na vědomí vzato na vědomí Starosta zahájil 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 15:06 hodin Starosta uvítal přítomné na 3. řádném zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2, které bylo svoláno a vyhlášeno v souladu s Jednacím řádem ZMČ Praha 2. Konstatoval, že podle prezenční listiny je v sále přítomno 31 členů zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina všech jeho členů. K ověření zápisu byly navrženy M. Truhlářová a Ing. Vlková a zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. Do návrhové komise byli navrženi T. Jubánek, PhDr. Lochmann (předseda komise) a M. Mazancová a zastupitelé hlasováním (31:0:0) souhlasili. Starosta upozornil, že občané městské části Praha 2 mohou svá písemná vyjádření vyvěsit na desku zde v sále a pověřil Ing. Kopeckého a Mgr. Bureše, aby o vyvěšení vyjádření neprodleně informovali předsedajícího. K programu: Ing. Paluska uvedl, že zastupitelé obdrželi ještě jeden bod programu, a to návrh usnesení "ke zprávě o hospodaření společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2010" a jeden materiál k informaci. Navrhl doplnit program o nový bod č. 12, dále pořad doplnit o jednu informaci a přečíslovat bod č. 12 na bod č. 13. Různé. A. Svoboda měl procedurální připomínku, že bod č. 12 nemůže být zařazen na jednání podle jednacího řádu ZMČ Praha 2 Část II. 2 odst. 3 materiál nebyl předložen ve lhůtě, kterou určuje zákon a jednací řád. 3

4 Ing. Paluska odpověděl, že o zařazení se bude hlasovat; o zařazení bodu se může hlasovat zvlášť, pokud to bude návrh A. Svobody. MUDr. Schwarz navrhnul změnu programu v bodě č. 8 ve znění navrhovaného usnesení "ke změně názvu, sídla a místa výkonu hlavní činnosti Základní školy, Praha 2, Legerova 5", navrhnul zařadit jako bod č. 8 návrh usnesení ve znění "k přestěhování Základní školy, Praha 2, Legerova 5 do budovy Vratislavova 13" s textem: "Zastupitelstvo městské části Praha 2 za I. žádá starostu pozastavit výkon usnesení Rady městské části Praha 2 číslo 141 z dle 102 zákona č. 131/2000 Sb., za II. ukládá předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 varianty řešení situace Základní školy Legerova. K realizaci Pech Jan, zástupce starosty. Ing. Paluska konstatoval, že se jedná o protinávrh klubu TOP 09, o kterém bude hlasováno nejdříve. A. Svoboda opětovně sdělil, že materiál navrhovaný jako nový bod č. 12 nebyl předložen ve lhůtě, a to je v přímém rozporu se zákonem č. 131/2000 o hl.m. Praze, podle kterého je vytvořen Jednací řád ZMČ Praha 2. Mgr. Bureš sdělil, že vychází z toho, že jednací řád má nějaký požadavek na standardní předklad do zastupitelstva městské části, stejně tak zákon. Zákon ovšem hovoří o tom, že k platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech zastupitelů, a to je zákonný požadavek, který je nutno beze zbytku vždy naplnit. Toto je považováno pouze za jakousi pořádkovou lhůtu, kdy její nesplnění není stiženo sankcí neplatnosti. Ing. Paluska upozornil, že zastupitelstvo je legitimní a suverénní orgán, který o svém jednání rozhoduje samo hlasováním, což nikdo nehodlá porušit. Zastupitelé hlasováním (15:13:6) návrh MUDr. Schwarze na změnu programu v bodě č. 8 neschválili. Mgr. Hejna navrhl s ohledem na přítomnou veřejnost předřadit bod č. 8 před bod č. 1. Zastupitelé návrh Mgr. Hejny hlasováním (34:0:0) schválili. Ing. Paluska sdělil, že na základě hlasování se mění celkový návrh programu, bodem č. 1 se stává bod č. 8, ostatní body jsou přečíslovány od č. 2 v nezměněném pořadí a doplňuje se bod č. 12. Poté zastupitelé takto upravený návrh programu hlasováním (24:2:8) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. ke změně názvu, sídla a místa výkonu hlavní činnosti Základní školy, Praha 2, Legerova 5 Předkladatel: Pech Jan, zástupce starosty Předkladatel J. Pech blíže seznámil zastupitele s předloženým návrhem usnesení s tím, že jeho schválení znamená realizaci stěhování Základní školy, Praha 2 Legerova 5. Upozornil, že změna zřizovací listiny školy bude následovat na červnovém zasedání zastupitelstva. J. Duchková požádala předkladatele o konkrétní, stručné odpovědi na níže uvedené otázky. Pro kolik dětí bude základní škola na novém místě, které má zastupitelstvo schválit, spádovou školou s výhledem na příštích pět let? Kolik dětí přejde spolu se školou na nové místo, a to včetně rozpisu po jednotlivých třídách. Dále požádala o ekonomickou analýzu fungování základní školy ve srovnání Legerova a Vratislavova na základě faktických údajů. Závěrem požádala o koncept naplnění školy na novém místě, tedy jakým způsobem bude škola na novém místě naplněna žáky, aby mohla fungovat. 4

5 Ing. Šolc připomenul, že původním argumentem byla kvalita životního prostředí a teprve po jednání Rady městské části Praha 2 dne se strhla větší diskuze k další argumentaci, ať už z hlediska počtu žáků či ekonomické informace a další. Jednotlivé kluby byly vyzvány k doplnění dalších dotazů, jejich klub doplnil některé dotazy k problematice životního prostředí, s nimiž zastupitelstvo chtěl nyní seznámit. Zajímalo by je, jaké naměřené a vypočtené znečištění ovzduší či hlučnosti jsou v okolí budovy, uvnitř budovy, ve vnitrobloku, a jaká je předpokládaná expozice žáků, ať už při pobytu ve škole nebo při cestě do školy. Jaké jsou rozdíly v kvalitě prostředí a v expozici v Legerově a jaká situace bude ve Vratislavově, zejména když žáci budou chodit stejnou cestou kolem magistrály. Jestli jsou srovnatelné údaje podobně o dalších školách na Praze 2, případně, jaký je předpoklad zlepšení ve výhledu několika let dopředu, dojde-li ke zklidnění provozu na magistrále. Další dotazy byly z hlediska demografie, tzn. z jakých informací o věkové struktuře obyvatel městské části se vycházelo při tomto rozhodování? Zda byly nějaké podklady z hlediska lokalizace věkové struktury na Praze 2, ať už z hlediska statistických údajů nebo podkladů z obsazenosti v mateřských školách. Jestli se připravuje prognóza z hlediska vývoje počtu očekávaného počtu žáků v jednotlivých školách. To souvisí s celkovou koncepcí na Praze 2, případně s koncepcí sladěnou i s hlavním městem Prahou. Třetí okruh dotazů byl na využití budovy ZŠ Legerova, tzn. jaký existuje dlouhodobý plán ohledně dalšího využití budovy po přestěhování a v návaznosti na předpokládaný územní plán a rozvoj v dané lokalitě. Případně, zda je možno předpokládat nebo jaké lze poskytnout záruky, že budova zůstane v majetku obce a podobně. K dopravnímu zajištění autobusem pro dopravu žáků ze školy z Legerovy do Vratislavovy - jak by tato autobusová linka byla hrazena, kolik by to stálo. Z pořadí kroků vyplývá, že v podstatě to bylo od začátku spíše politické rozhodnutí než rozhodnutí podpořené kvalifikovanou analýzou a v návaznosti na celkovou koncepci. K životnímu prostředí připravil podklady s prezentací obrázků s celkovým souhrnným indexem kvality ovzduší, se situací z hlediska tuhých částic, z hlediska další škodliviny oxidy dusíku, z hlediska problematiky hluku, ze strategické hlukové mapy města, z výpočtové hlukové mapy, která sloužila i městské části Praha 2 k rozhodování o slevách z nájemného. Dále k prezentovaným demografickým údajům upozornil, že v ročence Praha životní prostředí, z níž čerpal, jsou např. údaje, že v městské části Praha 2 meziroční nárůst obyvatel z roku 2008 na rok 2009 je 16,5 na 1 tisíc obyvatel, což je daleko více než např. v Praze 1, Praze 3 nebo záporné hodnoty na Praze 4 nebo na Praze 10, kde dochází k mírnému poklesu počtu obyvatel. Zpracovatelům materiálů doporučil zjistit věkovou strukturu Prahy 2, kterou prezentoval pouze v rámci celé Prahy. Závěrem odkázal na veřejně dostupné zdroje informací. Mgr. Hejna poděkoval všem za dodatečné informace k projednávanému bodu. Přesto mu chyběl průzkum spádových oblastí, aktuální demografická data, poukázal na špatnou připravenost projektu, chyběl mu marketing. Navrhl stěhování školy odložit o rok, dát si čas na přípravu, pokračovat v dnešní debatě. Argumenty by pak byly silnější, podloženější. Vyslovil obavu, aby se škola nemusela zrušit. Lýdie Šilarová, občanka Prahy 2, uvedla, že je učitelkou Základní školy Legerova už 30 let. Upozornila, že o přestěhování školy se dozvěděla z novin a litovala, že neproběhla větší diskuze i s dlouholetými pedagogy školy. Při první diskuzi před posledním zastupitelstvem byli ujištěni, že jiná možnost neexistuje, při druhé bylo prodiskutováno, jak se škola bude stěhovat. Pedagogové jsou také skupinou, které se to týká, nejenom rodiče a děti. Dále měla dotaz zaslechla, že hotel 5

6 italského investora má údajně stát na pozemku západně od malých Albertovských schodů ve svahu směrem k Apolináři. V současné době je však majetkem tohoto pozemku Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Po upřesnění dotazu paní Šilarové, zda má italský investor stavební povolení na stavbu nějakého objektu hotelového typu, uvedl Ing. arch. Vondrášek, že na Albertovské stráni počítá územní plán i nadále se zelení, s žádným hotelem se tam alespoň zatím nepočítá, a neví nic o tom, že by v konceptu nového územního plánu se něco měnilo. Také odbor dopravy a územního rozvoje nedostal žádný návrh v tom smyslu, že by tam nějaký hotel měl stát. Dole pod Albertovem, nikoliv kolem Albertovských schodů, se mají stavět školské budovy Univerzity Karlovy, ale v žádném případě hotel. Ing. Paluska doplnil, že je skutečně známo, že Univerzita Karlova odsouhlasila na Albertově vybudovat studentský kampus, s tím je samozřejmě stavba hotelu v příkrém rozporu. Městská část Praha 2 dlouhodobě činí akce k tomu, aby Albertovské svahy, tzn. mezi velkými a malými Albertovskými schody i kolem nich na druhou stranu, se staly veřejně přístupnými a investuje tak určité prostředky na zkulturnění tohoto prostředí jako parku, nikoliv jako stavební parcely. Ing. Richter uvedl, že důvodová zpráva k projednávanému bodu je nepravdivá, protože u usnesení RMČ Praha 2 č. 141 ze dne není slovo záměr uvedeno, což je podle jeho názoru v rozporu se zákonem o hl.m. Praze 131/2000 Sb.; pravomoc RMČ schválit přestěhování základní školy a činit nezvratné kroky, které školu poškozují, radě nepřísluší. Dále uvedl, že pravomoc schválit přestěhování školy má pouze ZMČ Praha 2, což dokládal částečnou citací z písemného vyjádření Mgr. Němcové, vedoucí oddělení krajského a soukromého školství MHMP, ze dne o postupu MHMP v obdobném případě, a písemného vyjádření JUDr. Pilíka, odbor legislativy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne Citoval také z písemné odpovědi JUDr. Danielisové, ředitelky legislativního a právního odboru MHMP ze dne , čj. MHMP /2011, která nikde neuvedla, že by RMČ mohla schválit přestěhování školy. Dne vyzval JUDr. Danielisovou, aby MHMP, jako nadřízený orgán MČ Praha 2, zrušil usnesení RMČ Praha 2 č. 141 ze dne pro porušení zákona o hl.m. Praze č. 131/2000 Sb., pokud nedoloží čísla usnesení Rady HMP, která rozhodovala o sloučení, zrušení či přestěhování školy ve správě HMP, ve kterém bude uvedeno, že Rada HMP schválila např. sloučení škol apod. JUDr. Danielisová ve své odpovědi z č.j. MHMP/2011 napsala: "Usnesením rady městské části Praha 2 č. 141 ze dne bylo schváleno "přestěhování Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ , do budovy Vratislavova 13, Praha 2", což je úkonem, který neznamená zrušení této právnické osoby, nýbrž úkonem, k němuž je dle ustanovení 94 odst. 2 písm. g) ve spojení s ustanovením 94 odst. 3 zákona příslušná rada městské části, pokud není zákonem nebo vlastním rozhodnutím zastupitelstvo jemu vyhrazeno. Přestěhování spojené se změnou sídla předmětné školy je přece něco zcela odlišného od např. sloučení dvou škol, při němž jedna z nich zaniká jako právní subjekt a k tomu samozřejmě je zapotřebí schválení zastupitelstvem ve smyslu ust. 89 odst. 1, písm. j) zákona." Pokud by ale RMČ mohla rozhodnout o přestěhování školy sama, jak píše paní JUDr. Danielisová, proč by měli nyní zastupitelé odsouhlasit změnu názvu školy a sídla? I v případě stěhování školy jde jasně o změnu zřizovací listiny. Dále uvedl, že ve svém dopise sdělil právník ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Pilík: "působnost je zastupitelstvu vyhrazena nejen v případě vydání zřizovací listiny příspěvkové organizace, popř. školské právnické osoby, ale i změny tohoto dokumentu, resp. 6

7 že změny tohoto dokumentu svou závažností vybočují z obecně formulovaného plnění úkolů zřizovatele podle 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb." Podal proto pozměňovací návrh na odročení tohoto bodu z programu zastupitelstva. Dále uvedl, že vzhledem na výše uvedená fakta je usnesení RMČ č. 141 v rozporu se zákonem o hl.m. Praze 131/2000 Sb. a zastupitelstvo nemůže hlasovat o změně názvu, sídla a místa výkonu hlavní činnosti ZŠ, Praha 2, Legerova 5, protože RMČ mj. nepředložila záměr o stěhování ZŠ Legerova ke schválení zastupitelstvu, zastupitelům nebyl předložen žádný dokument, který by řádnou argumentací zdůvodnil nutnost přestěhování ZŠ Legerova a požádal pana starostu o sdělení důvodu stěhování. A. Udženija mimo jiné uvedla, že přestěhování školy je o emocích, protože se jedná o děti, o rodiče, a emoce byly vždy při jakémkoliv pohybu v rámci škol. K prezentaci Ing. Šolce uvedla, že pokud jí chce někdo tvrdit, jak je v Legerově ulici situace výborná, na nejhorším místě v ČR, na jednom z nejhorších míst v ČR vedle Ostravy, tak ji to vyloženě uráží. Od svých kolegů z rady dostala záruky, že ke každému dítěti, které to bude potřebovat a bude mít problémy se stěhováním jinam a do jiného prostředí, bude přistupováno individuálně,.a rodičům budou nabídnuty různé alternativy. Požádala o potvrzení informace, že z Legerovy školy je v tuto chvíli ochotno se přestěhovat 70 % dětí. Dále dostala informaci, že cílem Zastupitelstva městské části Praha 2 je dosáhnout v přestěhované škole z Legerovy do Vratislavovy úrovně školy v Londýnské, a proto je ochotna hlasovat pro přestěhování školy. Škola v Legerově neotvírala první třídy, protože nebyl dostatek dětí, na druhou stranu škola v Londýnské odmítla 60 dětí, protože je neměla kam umístit. Bude hlasovat pro i právě proto, aby škola nebyla zrušena bez alternativy. Ing. Vaněk k vystoupení Ing. Richtera sdělil, že návrhy usnesení projednávané v zastupitelstvu jsou nejdříve projednány v radě a pak předloženy ke schválení zastupitelstvu. Požádal, aby v případě citování odpovědí či dopisů magistrátních úředníků byly citace kompletní, ne pouze vytržené části. PhDr. Lochmann mimo jiné k předkládanému usnesení vyslovil názor, že návrh usnesení znamená uzavření a dovršení procesu likvidace školy Legerova, přestože nejsou relevantní důvody pro zrušení. K argumentu špatné kvality ovzduší sdělil, že škola v Resslově ulici je na tom daleko hůře, poněvadž před školou stojí auta na světlech a rozjíždějí se. O problému kvality ovzduší se hovoří 20 let a bylo tedy dost času na likvidaci magistrály. Co se týká usnesení, jsou přesvědčeni, že je zde obcházen zákon. PhDr. Hlaváč ke zmiňované kvalitě ovzduší mimo jiné upozornil, že jediným objektivním garantem je ČHMÚ a z vyhodnocení imisní situace v aglomeracích vyplývá, že Legerova ulice je dlouhodobě mezi tou imisně nejpostiženější oblastí na území hlavního města. Ing. arch. Vondrášek k prezentaci Ing. Šolce mimo jiné uvedl, že situace z hlediska životního prostředí v Legerově a Vratislavově není téměř stejná. Interpretovaná fakta, zprůměrovaná do velkých celků, je manipulace, se kterou nemohl souhlasit. Jiný pohled je z pozice města, které musí řešit celek, a jiný z pozice městské části, pokud vyjme jednu část z tohoto celku. Městská část nechávala změřit paralelně exhalace v Legerově ulici a paralelně v ulici 5. května, kde jezdí stejný počet aut. Podle měření byla situace v Legerově ulici v oxidech prachu atd. 1,8x až 7x horší. Z hlediska životního prostředí je to nejhorší místo v 7

8 republice. MUDr. Schwarz uvedl, že se zde hovoří o stěhování, podle jeho názoru přitom jde skutečně o konec jedné školy a začátek, snad úspěšný, školy jiné. Soudil, že pojmenování usnesení stěhování souvisí s tím, že v koalici Strana zelených má ve svém programu, že školy na Praze 2 se v tomto volebním období rušit nebudou. Vadí mu, že záměr vznikl rychle, horkou jehlou. Při povolebních jednáních se o škole v Legerově hovořilo, ne však v souvislosti se stěhováním školy. Vadí mu argumenty, které se jedny po druhém vynořují. Nejdříve životní prostředí, potom se začalo mluvit o špatné ekonomické situaci školy. Z přiložených tabulek je vidět, jak škola hospodaří, v roce 2010 hospodařila velmi dobře, co se týče provozu, tam vytvořila dokonce zisk 268 tisíc korun, rozdělila ho do rezervního fondu a fondu odměn. Problémem je samozřejmě financování platu učitelů, ale to se přestěhováním školy nezlepší. Poukázal na to, že se nekomunikovalo s veřejností, rodiče a škola byli vlastně postaveni před hotovou věc. Vznikly tady určité čtyři varianty řešení, které vlastně vypracovali rodiče, nevěděl, jestli o nich byla nějaká diskuze. Jemu připadaly některé varianty zajímavé. K nekomunikaci s opozicí uvedl, že materiály byly předány minulý týden ve čtvrtek, a z nich si konečně mohl udělat obrázek o situaci. Podle jeho názoru se jedná o metodu pokus omyl. K ekonomickým důvodům nutnosti stěhování dále uvedl, že zatím jde pouze o ústní příslib Přírodovědecké fakulty UK, která bude muset mimo jiné investovat do úprav na vysokorychlostní internet. V materiálech je tabulka investic, z níž vyplývá potřeba investovat do školy v příštích pěti letech 47 milionů Kč, a dotázal se, jestli budou investice do školy nadále pokračovat a co bude s budovou dále. Apelovat na ekonomické myšlení, aby investice byly rentabilní. Za hlavní důvod k neschválení usnesení považuje nepřipravenost celého projektu, jak z hlediska začátku dobrého fungování školy ve Vratislavově, tak z hlediska rentabilního využití budovy v Legerově. Pokud zastupitelstvo definitivně rozhodne, "vlak" se dá do pohybu a už ho nebude moci nikdo zastavit. Požádal pana. starostu o zastavení "vlaku" a zastupitele napříč sálem o pokus vyřešit tuto kauzu ku prospěchu věci. Za rozumné východisko považoval návrh Mgr. Hejny odsunout stěhování školy o jeden rok. Mgr. Marksová sdělila, že se jedná o přestěhování nikoliv zrušení školy. Rodičům byla promítána velice podrobné mapka na první schůzce o životním prostředí. Stěhování znamená možnost záchrany a zachování jak dnešního pedagogického sboru, který se jenom přesune do druhé budovy, tak vzdělávacího programu, který v škole Legerova funguje a o kterém se domnívají, že je na velmi dobré úrovni. Upozornila, že ZŠ Londýnská odmítá desítky žáků každý rok, ale i ZŠ Kladská a ZŠ Slovenská. Odmítnuté děti však nejdou do Legerovy, i když má dobrý vzdělávací program, protože místo je pro většinu rodičů nepřijatelné. Dále uvedla, že místostarosta J. Pech čelí tomu, že škola se prostě buď zavře bez náhrady a děti se rozptýlí, nebo se pokusí program zachovat tím, že celou školu fyzicky přestěhuje do budovy, i když pro ty, kteří bydlí v bezprostředním okolí školy, je to komplikované. Věří, že program školy je natolik dobrý a dnešní pedagogický sbor natolik skvělý, že naláká jiné dětí, s největší pravděpodobností ty nebo aspoň část z těch, které odmítají výše uvedené nejžádanější ZŠ v Praze 2. Ke zmíněnému kampusu uvedla, že kampus neznamená jenom budovu, Přírodovědecká fakulta UK nebude stavět novou obrovskou budovu, ale hlavní myšlenkou je umožnit studentům a široké veřejnosti zde pobývat. Ing. Richter ke kritice Ing. Vaňka o vytržených citacích sdělil, že předal 8

9 zapisovatelkám CD, kde je veškerá korespondence, kterou s právníky vedl. Dále upozornil, že už na mimořádném zastupitelstvu upozorňoval, že došlo k porušení zákona o hlavním městě Praze a rada městské části nepředložila dodneška žádné právní vyjádření nadřízených orgánů. Také upozornil, že v dnešním svém vystoupení podal pozměňovací návrh na odročení tohoto bodu z dnešního programu právě s odvoláním na porušení zákona o hlavním městě Praze a mimo jiné taky proto, že Rada městské části Praha 2 prokazatelně nepředložila záměr o stěhování Základní školy Legerova ke schválení zastupitelstvu. Ing. Šolc uvedl, že v prezentaci se nejednalo o obrázky, které by důkladně mapovaly situaci v jedné lokalitě. Byl přesvědčen, že kvalifikovaná diskuze o kvalitě životního prostředí měla předcházet např. přímo na komisi životního prostředí dříve než se udělalo rozhodnutí. Konstatoval, že je přesvědčen, že se na začátku jednalo spíše o politické rozhodnutí a litoval, že diskuze se vedla až posléze. K interpretaci výsledků uvedl, že nejprve s problémem měli být seznámeni rodiče a ti by se pak měli rozhodovat, do jakého prostředí své děti posílají, a měla by to být jejich svobodná vůle do jaké školy, do jakého prostředí děti jdou. A. Svoboda poukázal na krátkou důvodovou zprávu, kterou předložil předkladatel k dnešnímu rozhodnutí. J. Černochová k příspěvku PhDr. Lochmanna podotkla, že byl ve volebním období v roce na pozici místostarosty přes životní prostředí a měl mimo jiné na starosti humanizaci Severojižní magistrály a věci spojené s životním prostředím. Nedokázal však s tím něco udělat. Upozornila, že v minulém volebním období alespoň došlo k humanizaci Severojižní magistrály v tom smyslu, že byl omezen jeden pruh magistrály a byla vyvolána velmi vážná debata uvnitř hlavního města Prahy o pokračování humanizace Severojižní magistrály, což je priorita i v tomto volebním období. Zrekapitulovala postupné slučování a rušení základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2, při nichž bylo vždy kritizováno, že jsou rušeny a slučovány jiné školy než škola v Legerově ulici umístěná na Severojižní magistrále. Finanční prostředky, kterými disponuje státní rozpočet i rozpočet hlavního města Prahy, variantu projektu o zakopání magistrály v podobě tunelu již před Nuselským mostem s výjezdem u Holešovic zřejmě v dalších 30 letech neumožní. Podle jejího názoru je třeba využít celý genius loci budovy a přestěhovat ho jinam, i když městská část samozřejmě bude muset do nové budovy ve Vratislavově ulici investovat finanční prostředky. Barbora Veselá, občanka Prahy 2, uvedla, že I. stupeň Základní školy Legerova se úplně rozpadl, je tam asi po 7 dětech, které by přešly do Vratislavovy. Dotázala se, o čem tady mluví, když minulý týden byla na schůzce s panem Pechem, který jí řekl, že ODS, ČSSD a SZ jsou domluveny, a že stejně prohrají, že nemá smysl bojovat. Uvedla a pak se chci zeptat, pan místostarosta z jaké pozice má právo na to, jakože ze sociální, že by mi chtěl pomoct se sociálníma věcmi a nabízí mi byt. Blíž je Neklanova ulice, Vyšehrad a tam, že bych to jakože měla blíž do školy, tak pan místostarosta z jaké pozice může nabízet občanům byty, aby už nepsali stížnosti, stížnosti po poslancích, novinách atd. PhDr. Lochmann sdělil, že projekt humanizace Severojižní magistrály začal vznikat již v roce 1993, ale přes jeho úsilí nikdy k jeho naplnění nedošlo s 9

10 odůvodněním, že se nejdřív musí dostavět vnější okruh a pak teprve se bude řešit magistrála, přestože se po magistrále realizuje doprava vnitroměstská, nikoliv objezdná. Zastupitelé v Praze 2 pro humanizaci nebo řešení neudělali málo a pan Vondrášek toho udělal v poslední době velmi mnoho. Ing. Bočan požádal o pauzu 10 minut na setkání klubu ODS. Mgr. Jechová v reakci na příspěvek paní Veselé uvedla, že J. Pech má samozřejmě možnost občanům Prahy 2 prostřednictvím ní jako radní pro sociální, zdravotní a bytovou politiku nabízet možnosti řešení bytové situace v případech, kdy to občané Prahy 2 ze závažných důvodů potřebují a vyžadují. Praha 2 má různé programy na řešení bytové situace, takže J. Pech v žádném případě nenabízel nic, co by bylo proti pravidlům městské části. MUDr. Schwarz poukázal na sdělení paní Veselé, že v současné době 7 dětí z I. stupně by mělo přejít do Vratislavovy. Pokud je tato informace věrohodná, tak diskuze už je skutečně o tom, jestli se škola otevře za těchto podmínek. Ing. Paluska k žádosti MUDr. Schwarze o zastavení "vlaku" uvedl, že by sice velmi rád, ale "vlak" prostě jede, ať chceme nebo ne. Situace, kdy není možné už druhý rok otevřít v Legerově 1. třídu a vlastně celý I. stupeň má poměrně velmi chudě obsazené třídy, má nějaké příčiny. Jednou z příčin jsou tady zmíněné podmínky, které rodiče odstraší, a důsledkem je, že škola v Legerově nemá děti, tím nemá peníze na výplaty a v této situaci je možné pokusit se to o rok např. prodloužit, ale za rok bude ta samá situace. Ta situace se nezlepší, naopak se zhorší. Bude to stát nějaké finanční prostředky, pokud se povede je obstarat. V loňském roce městská část dostala mimořádnou dotaci od Magistrátu hlavního města Prahy pro ZŠ Legerova na platy, musela však dát závazek, že situaci bude nějak řešit. Souhlasil s Mgr. Marksovou, že školu netvoří budova, školu především tvoří ten program, ti učitelé, kteří v tomto případě rozhodně stojí za to, aby se městská část pokusila o záchranu a předešla pozvolnému umírání základní školy. I v případě určitého sloučení se školou ve Štěpánské by to nebylo nic jiného než zrušení školy. Štěpánská je škola, která je saturovaná z hlediska pedagogického sboru atd. atd., má svůj učební program, na který láká svoje žáky a má jich ještě dostatek, na rozdíl od Legerovy. Nikdy nebude záruka, že se takový pokus podaří. Jedná se o záležitost velice komplikovanou, velice složitou, rádi by však zachovali to cenné, a to je učební program ZŠ Legerova, to je péče o děti s lehkými disfunkcemi, která jako jedna z mála škol se této problematice věnuje. Toto je prioritní zachovat, protože by při jejím zrušení Praha pravděpodobně o řadu těchto záležitostí zchudla a nemělo by to řešení. Další věcí je odmítání poměrně velkého počtu žáků v některých ZŠ, v nichž je kvalitní program, je tam kvalitní prostředí a podmínky. Rodiče mají zájem děti do těchto škol umístit, to je to, co rodiče táhne. Legerova má kvalitní program, bohužel nemá kvalitní podmínky a není možné v tomto okamžiku je změnit k lepšímu. Přes veškerou snahu není městská část schopna udělat taková opatření, aby se z Legerovy a i Sokolské ulice staly městské třídy, není to v jejích silách. Je k tomu dělána celá řada opatření, je ve sporu s polovinou nebo téměř celou Prahou, snaží se o řešení právě kvůli tomu, že tam bydlí zhruba 2,5 tisíce rodin, které jsou postiženy, a které platí daň za to, že bydlí na nejhorším místě v Praze, a platí dvakrát. Jednak platí obrovské nájmy díky tomu, že bydlí na Legerově ulici, což je paradoxní situace, a jednak platí svým zdravím. To je absolutně nekorektní chování a jednání vůči těm lidem, kteří tady bydlí. 10

11 Pro řadu rodičů, zejména z okolí školy Legerova, přestěhování znamená zásadně velký problém, protože nabourá jejich základní rituály, jejich časové možnosti apod. Všichni jsou připraveni individuálně řešit problém každého z rodičů tak, aby uspokojili jejich možnosti a jejich zájmy. Na závěr k vyjádření Ing. Richtera uvedl, že ho zarazil jeho návrh na vyřazení tohoto bodu z programu, ale tento návrh nepřišel, když se o programu hlasovalo. Dále ve svém druhém vystoupení Ing. Richter sdělil, že rada zatím nepředložila nikomu, ani zastupitelstvu, ani komukoliv jinému, nějaký názor jeho nadřízeného orgánu na svoje chování a jednání, přestože Ing. Richter má vyjádření, a citoval ho zde, od JUDr. Lenky Danielisové, kde se praví, cituje: "Vzhledem k výše uvedenému, tedy postupu městské části Praha 2, neshledávám žádný rozpor se zákonem." Žádný rozpor se zákonem. "Všechna usnesení Rady hlavního města Praha a Zastupitelstva hlavního města Prahy ve věcech týkajících se předmětné problematiky jsou veřejně přístupná na internetových stránkách hlavního města Prahy". J. Duchková upozornila, že jí J. Pech dosud neodpověděl na její otázky a požádala o odpověď před závěrečným slovem k projednávanému bodu. Je poměrně zásadní, kolik dětí ve třídách bude, protože i oni by byli velice rádi, kdyby se podařilo ze školy udělat školu kvalitní, podobnou té, která je v Londýnské ulici, a v této fázi neví, k čemu je ten spěch. Nemají důkazy o tom, co přinese přestěhování školy od tohoto září, a nebo když se na to důkladně připraví, budou hovořit s těmi, pro které bude škola na novém místě určena; potom věří tomu, že by třeba i mohli být úspěšní. Městská část nehospodaří jenom za ty, co mají děti ve škole Legerova, hospodaří za ty, kteří jsou občany Prahy 2, a myslí si, že na prvním místě se hazarduje s dětmi, které se školou přejdou a v září zjistí, že jsou v třídách 2-3 a tudíž se škola zavře, a zároveň se hazarduje i s obecními penězi. JUDr. Samková uvedla, že až nyní zjistila problém financování školy Legerova, který je už letitý, a už v minulých letech byla žádána dotace. Dále poukázala na program Strany zelených, která v něm má uvedeno, že se nebudou žádné školy rušit, a přesto dneska sedí v radě, která tady toto navrhuje, a obvinila ji, že "zcela bezskrupulózně prodali svůj politický program a museli to vědět předem. To je to, co z tohoto vychází pro mě z hlediska politického, když odhlédnu od dětí". Barbora Veselá, občanka Prahy 2, uvedla, že nebyla přítomna v sále, když zde bylo řečeno něco o tom, že pan Pech má možnost rozdávat byty těm, co je potřebují. Uvedla já mám rok, rok jsem nově přestěhovaná, dostala jsem od majitele nový byt. To jsem panu Pechovi řekla, a bylo to podmíněný tím, že když přestanu psát ty stížnosti, že nový byt někde na Vyšehradě by se hodil. Nelžu a nikdy jsem nelhala. Ani panu senátorovi jsme nelhali. Pane Pechu omlouvám se, ale vy lžete od ledna, co jsme se seznámili. Mgr. Hejna se připojil k Ing. Bočanovi se žádostí o přestávku pro jednání klubu OSB, navrhnul délku 15 minut. Dále mimo jiné uvedl, že podle jeho názoru odložení rozhodnutí o jeden rok by nebyl problém. Během něj by městská část dala veřejně najevo, že otevírá ve Vratislavově novou pobočku ZŠ Londýnská, stejně kvalitní i kvalitnější. Vyslovil obavu, že za rok tady budou dvě prázdné budovy, dvě prázdné školy Legerova a Vratislavova. M. Uhl v reakci na vystoupení JUDr. Samkové jí doporučil, aby se podívala dobře 11

12 na program Strany zelených, z její strany se jedná buď o neznalost a nebo je to takový folklor, že se tady útočí a otáčí se situace v takovou mantru, že se nejedná o stěhování, ale o rušení školy, což je holý nesmysl. Je tady koncept školy, je tady nějaký rámcový vzdělávací program, který má být zachován v rámci těch škol. A právě snaha, a proto si to psali do programu, aby nedošlo k redukci nabídky, tak byla snaha a jedna z koaličních podmínek, aby škola nebyla zrušena. Jedná se o přestěhování, není to zrušení školy. Mgr. Jechová zopakovala pro paní Veselou, občanku Prahy 2, která nebyla přítomna vysvětlení, jak je to se zacházením s obecními byty, že městská část Praha 2 má možnost řešit sociální a bytovou situaci svých občanů, tudíž v případě, kdy je to zapotřebí, jsou určité programy, které se mohou realizovat, a to by bylo eventuálně možné po zvážení všech okolností a podmínek i v případě paní Veselé. Ing. Stádník navrhl ukončit diskuzi. JUDr. Samková v reakci na M. Uhla mimo jiné uvedla, že za rok, za dva bude zřejmé, zda škola funguje nebo nefunguje. Zastupitelé hlasováním (16:12:6) návrh Ing. Stádníka o ukončení rozpravy neschválili. Mgr. Kaňková měla dotaz na pana starostu, zda si uvědomuje, kolik času tady ztratili proto, že pan Pech nebyl ochoten věnovat dost času tomu, aby připravil kvalitní podkladové materiály. Ing. Paluska jí odpověděl, že to si nesporně uvědomuje, bohužel nemůže odpovědět na tu otázku. J. Pech v reakci na paní Veselou uvedl, že slíbili, že se budou jednotlivým případům individuálně věnovat a skutečně s citlivostí a nějakým lidským přístupem budou nahlížet problémy, které by mohlo stěhování vyvolat. Paní Veselá ho navštívila a on ji mimo jiné upozornil na pravidla pro sociální bydlení osob, které jsou v těžké životní situaci, a usoudil, že paní Veselá by měla velkou šanci na to, aby třeba bydlení v lokalitě Podskalí, tak, aby její děti měly blíž do nové školy, dostala. Dále uvedl, že paní Veselá je konkrétně autorkou několika pamfletů, které ho obviňují z korupce, lživých nesmyslů, které paní Veselá zasílala na všechny strany, což je mu skutečně velice líto. Ke klubu TOP 09 sdělil, že skutečně neví, jak funguje komunikace v klubu TOP 09, ale pan Hejna tady mluvil o 36 materiálech, které byly k problematice Legerova vypracovány, a všechny byly poskytnuty jak klubu OSB, tak klubu TOP 09. Tudíž nerozumí připomínce pana Svobody na to, že tady je 8 řádková důvodová zpráva. K problematice životního prostředí uvedl, že životní prostředí brali jako určitou spojenou nádobu, která je vlastně příčinou toho, proč ve škole nejsou děti. Protože ve škole je skutečně minimum dětí, tak kapacita není naplněna ani z jedné třetiny, a samozřejmě v souvislosti s tím to také rodičům prezentovali na konkrétnějších mapkách, které zahrnovaly i jednotlivé ulice. Jednalo se skutečně o přesná data, protože přímo na škole je umístěn měřící bod. Z hlediska spekulací, jak je to s budovou školy jako s objektem, který by měl být využitý pro něco jiného než je vzdělávání, to jednoznačně vyvrátit. Stávající samospráva nepočítá s rekolaudací na jakýkoliv jiný účel než je vzdělávání. Jako jeden ze 12

13 vstřícných kroků sdělil úmysl uspořádat v příštím týdnu v úředních hodinách jakési informační centrum pro rodiče tak, aby mohli sdělit jednak své požadavky a svoje status quo, a pro větší přehled o tom, jak a co konkrétně by preferovali, jaký postup by v případě stěhování volili, jestli jejich dítě bude přecházet nebo bude mít zájem o zapsání do jiné ZŠ, např. do Štěpánské nebo do Jana Masaryka. Ke spádové oblasti sdělil, že se vlastně jedná o soupis ulic, ze kterých v momentě, kdy se hlásí dítě do ZŠ jej nemůže ředitel ZŠ odmítnout. Už samotný zápis však není nic, co by bylo právně nějak závazné, proto mu skutečně nepřišlo potřebné a vhodné plýtvat penězi a energií na zjišťování stavu spádové oblasti. Myslí si, že žádná škola v budoucnu už doopravdy spádová nebude, a je to vidět i na počtech dětí, které se do ZŠ na Praze 2 hlásí, je to vidět na jejich adresách. Celá řada dětí je například ze Středočeského kraje. Ujistil, že skutečně chtějí jít cestou zachování školního vzdělávacího programu, zachování pedagogického sboru. To je to nejcennější, co základní škola má, až v poslední, nebo až v další řadě je to budova. Integrační orientace na jakousi svobodnou výuku je samozřejmě jak u Londýnské, tak u Legerovy zřejmá a budou samozřejmě aktivně spolu s novým vedením ZŠ spolupracovat na tom, aby budoucí ZŠ ve Vratislavově ulici byla minimálně stejně úspěšná jako ZŠ v Londýnské. J. Duchková v rámci faktické poznámky upozornila J. Pecha, že neodpověděl na její otázky. J. Pech odpověděl, že je přesvědčen, že vše písemně poskytnul předsedovi klubu TOP 09. J. Duchková trvala na tom, že ty informace nemá, a mimo jiné uvedla, že neobdržela koncept naplnění školy. Ing. Paluska sdělil, že J. Pech má na interpelace 30 dní a může do té doby na ně odpovědět. Poté následovala 15 minut přestávka na jednání klubů. PhDr. Lochmann, předseda návrhové komise, sdělil, že návrhová komise obdržela dva pozměňovací návrhy, a to návrh pana Richtera, který navrhuje odročení tohoto bodu, druhým návrhem je návrh TOP 09, který nemění text tohoto usnesení, avšak přidává k bodu I. termín k a k bodu II. přidává termín Zastupitelé návrh na odročení tohoto bodu jednání hlasováním (15:19:0) neschválili. K pozměňovacímu návrhu TOP 09 předseda klubu MUDr. Schwarz uvedl: "... v bodě I. souhlasí se změnou názvu, sídla a místa výkonu hlavní činnosti Základní školy, Praha 2, Legerova 5, a to na Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13, se sídlem Vratislavova 64/13, Praha 2, k , v bodě II. ukládá předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 dodatek zřizovací listiny ve smyslu bodu I. tohoto usnesení, k realizaci Jan Pech, zástupce starosty, termín " Zastupitelé pozměňovací návrh hlasováním (15:14:5) neschválili. Poté zastupitelé návrh usnesení hlasováním (19:15:0) schválili. J. Pech v rámci technické poznámky sdělil, že nebyl přítomen, ale na stenozáznamu je prohlášení paní Veselé o jeho údajném korupčním jednání. Chtěl by upozornit, že zítra na ni podá trestní oznámení. 13

14 Usnesení č ke změně Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatel: Ing. Paluska Jiří, starosta Tento návrh usnesení byl stažen. 3. k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Pražské matky Předkladatel: Ing. Paluska Jiří, starosta Předkladatel Ing. Paluska uvedl, že na městskou část Praha 2 se obrátily Pražské matky, o.s., se sídlem v Lublaňské ulici na Praze 2 s tím, že žádaly zpravidla vždy hlavní město Prahu o dotační příspěvek, v letošním roce však v dotačním programu hlavního města Prahy bylo toto občanské sdružení vyřazeno a hrozí problém s vydáváním jejich periodika Přes práh. Vzhledem k tomu, že s tímto občanským sdružením městská část velmi úzce spolupracuje, je pro ni velmi cenné a velmi jí pomáhá zejména při prosazování dopravních opatření k ochraně dětí. Navrhuje se poskytnout finanční prostředky ve výši ,- Kč pro rok 2011 na vydávání uvedeného periodika. Rada městské části Praha 2 našla zdroj těchto finančních prostředků ve své vlastní rezervě a souhlasila s tím, že by poskytla účelovou dotaci občanskému sdružení Pražské matky na vydávání periodika. J. Černochová uvedla, že se za toto usnesení velmi přimlouvá z několika důvodů. Jednak Pražské matky jsou organizací, která má sídlo na území městské části Praha 2, sídlí v Lublaňské ulici, jednak odbor dopravy Úřadu městské části Praha 2 velmi intenzivně s tímto občanským sdružením spolupracuje, např. přechody, které se objevily v posledních letech před zdejšími základními školami jsou výsledkem spolupráce a jednání s tímto občanským sdružením. Stejně tak, když městská část Praha 2 zaváděla modré zóny na území městské části Praha 2, pak to byly Pražské matky, které konzultovaly záležitosti, týkající se umístění modrých zón do křižovatek, a městská část Praha 2 díky tomuto včasnému kroku, který učinil i vedoucí odboru dopravy pan Gál s Pražskými matkami, se neocitla na black listu městských částí, které mají problematické zóny umístěny do křižovatek, kde na přechodu pro chodce není vidět přes zaparkovaná auta přijíždějící vozidla. Dále mimo jiné požádala předkladatele a příslušné členy komisí rady městské části, aby s touto částkou počítali i v dalších letech, aby to byla účelová dotace, s kterou bude počítáno v rámci sestavování rozpočtu. Pražské matky jsou občanským sdružením, které centrálním městským částem, mezi které městská část Praha 2 patří, jsou velmi solidním partnerem. JUDr. Samková mimo jiné uvedla, že jí vadí spojitost se základní školou Legerova, zejména pak obsah u zaslaný zastupitelům od Pražským matech, který nazvala agresivním, a dále ji popudilo, že z rezervy městské rady se uvolňuje Pražským matkám jakási částka. Vyslovila názor, že si je koupili. J. Duchková uvedla, že ve sdělení J. Černochové je určitě kus pravdy, vadí jí ale, že to neprošlo řádným grantovým systémem. Poukázala na výši částky ve 14

15 srovnání s částkou 660 tisíc na celou mimoškolní aktivitu dětí. Dále uvedla, že je také pražská matka, občasník nikdy neviděla, a i když spolupráce může být efektivní, nepřijde jí šťastný tento nestandardní způsob přidělení dotace pro uváděný účel. Ing. Jírovec ocenil činnost Pražských matek, částka na uváděný účel se mu zdála vysoká, a navrhoval spíše prezentaci v Novinách Prahy 2, které se dostávají všem občanům Prahy 2 do schránek. Zároveň připomněl existenci elektronické podoby různých periodik a upozornil, že Pražské matky mohou tuto formu využívat podstatně levnějším způsobem. A. Svoboda uvedl, že se seznámil se třemi čísly tohoto občasníku, ví o tom, že jedno číslo mělo vyjít už v březnu, ale je už květen, takže Pražské matky slib nesplnily. Mělo by se kontrolovat, co Pražské matky řeknou a co udělají. Ing. Vaněk byl překvapen postojem paní Samkové k textu dopisu od Pražských matek a byl pro něj nepochopitelný. J. Pech mimo jiné uvedl, že Pražské matky mají nějaký svůj názor, mají nějaké stanovisko a už historicky ho vyjádřily a potvrdily, co deklarovaly. J. Černochová se domnívala, že vzhledem k termínům na vypisování grantů a účelových dotací došlo k tomu, že Pražské matky zjistily až po uzávěrce grantů městské části Praha 2, že peníze od hlavního města Prahy neobdrží. Apelovala na zařazení částky do rozpočtu jako standardní položky. Inzerovat v Novinách Prahy 2 jistě lze, nepovažuje však pravidelnou inzerci ve větším rozsahu za úplně nejšťastnější, a pokud chtějí vydávat sami svůj časopis, je to jejich rozhodnutí. Požádala o podporu usnesení, protože spolupráce je kladná. Dále uvedla, že Legerovou zmiňovala v souvislosti se zúžením pruhů na magistrále, nikoliv se základní školou. Ing. arch. Vondrášek vysvětlil, že šlo o souvislost právě s bojem Pražských matek o humanizaci magistrály a v okamžiku, kdy Pražské matky zaregistrovaly, že se začíná mluvit o škole Legerova, tak přišly samy, rozhodně je nekupovali, rozhodně je k ničemu nevyzývali. Byla to čirá náhoda, že se to tady tímto způsobem sešlo, a že jim nevyšel grant. Toto sdružení pomohlo všem občanům této městské části. A. Svoboda se dotázal, zda někdo ví, proč ještě nevyšlo ani jedno číslo jejich čtvrtletníku. M. Uhl reagoval na návrh inzerce v Novinách Prahy 2 a uvedl, že mají omezený prostor, v určité míře je to možné, ale myslí si, že noviny slouží k informování o dění na úrovni městské části, o konkrétních nárazových akcích, ale nikoli, aby jednotlivá občanská sdružení apod. tam měla pravidelnou rubriku o své činnosti. Podpořil J. Černochovou s tím, že Pražské matky nejsou fiktivní sdružení, jejich činnost je dlouhodobá a podporu ze strany městské části jako partnera si zasluhují. V budoucnu je možná diskuze, na co bude dotace směřována. Vidí přínosy především v oblasti bezpečných cest do škol, vylepšování bezpečnosti okolí a dopravy v Praze 2, a proto má smysl s občanskou společností aktivně spolupracovat a tam, kde to funguje, pomáhat. 15

16 J. Duchková v reakci na J. Černochovou uvedla, že je proti jakýmkoliv nestandardním postupům, chápe přinos Pražských matek, a tak jako nevidí M. Uhl jako reálné zavést pravidelnou rubriku v Novinách Prahy 2, tak jí nepřijde šťastné, aby se zařazovala do rozpočtu městské části částka pro jedno občanské sdružení. Je potřeba přemýšlet systémově, proto si myslí, že to není dobré. Ing. Šolc podotknul, že se mu nelíbí takové vybočení ze systému a nestandardní postup zvýhodňování tohoto sdružení proti ostatním, včetně přidělené výše. Navrhl zabývat se částkou, která byla přidělena v rámci standardního systému jiným sdružením. K opatření do rozpočtu uvedl, že ho vnímal tak, že bude o takovou částku posílen rozpočet na grantový systém a v rámci grantového systému se teprve všichni budou v otevřené soutěži ucházet o grant, nevnímal to jako přidělení standardní částky na příště do rozpočtu pro jedno konkrétní sdružení. Ing. arch. Vondrášek poznamenal, že asi ne všichni pochopili, že Pražské matky Praze 2 v mnoha případech pomohly i finančně, např. zajištěním některých akcí BESIPu, odkud také nějaké peníze plynou. Ing. Palusku zaujalo sdělení paní Samkové o koupení a uvedl, že je hodně věcí na prodej, ale jestli něco není rozhodně na prodej, tak to jsou Pražské matky. Pražské matky jsou celopražské sdružení a Noviny Prahy 2 rozhodně nejsou pro ně tím pádem vhodný prostředek k prezentaci jejich záměrů, programů atd., protože nepojímají celou Prahu. Pražské matky jsou velmi užitečné a o tom, jak moc pomohly, zde již všichni hovořili. Zastupitelé poté návrh usnesení hlasováním (19:11:4) schválili. Usnesení č ke zprávám o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 2 za rok 2010 Předkladatel: Ing. Paluska Jiří, starosta Předkladatel Ing. Paluska blíže seznámil zastupitele s předloženým návrhem usnesení. Uvedl, že zprávy zpracovala Policie ČR Praha II a Městská policie Praha 2. Omluvil nepřítomnost ředitelky Policie ČR Praha II paní Brotánkové a přivítal ředitele Městské policie Praha 2 pana Vozdeckého. Zastupitelé návrh usnesení hlasováním (30:0:1) schválili. Usnesení č k přidělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011 Předkladatel: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek uvedl, že se jedná o přidělení státní finanční podpory v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok Vypisuje ho ministerstvo kultury a přihlásit se může každý, kdo vlastní nějaký památkový objekt. V daném případě se z městské části Praha 2 přihlásily dva subjekty; městská část Praha 2 s Grottou o státní 16

17 dotaci z ministerstva kultury ve výši ,- Kč, kde je nějaký povinný podíl vlastníka, a Kostel sv. Ludmily ve výši ,- Kč, také s povinným podílem vlastníka. Ministerstvo kultury obě žádosti odsouhlasilo. A. Svoboda měl dotaz, jak bude Grotta do budoucna využívána. Ing. Paluska navrhl společnou schůzku nad projektovou dokumentací, z které využití vyplývá, zjednodušeně řečeno se v zásadě jedná o komorní kulturní středisko. Ing. arch. Vondrášek připomněl, že jde o nemovitou kulturní památku, celý park je nemovitá kulturní památka a vše by mělo zůstat tak, jak to bylo původně postaveno. Zastupitelé poté návrh usnesení hlasováním (26:1:3) schválili. Usnesení č k dodatkům ke zřizovacím listinám mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 Předkladatel: Pech Jan, zástupce starosty Předkladatel J. Pech uvedl, že se jedná o schválení protokolu o stavu majetku u příspěvkových organizací, konkrétně u mateřských škol, zákon ukládá vždy ke konci roku na základě inventarizace tento protokol schvalovat. Zastupitelé návrh usnesení hlasováním (28:0:1) schválili. Usnesení č k dodatkům ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 Předkladatel: Pech Jan, zástupce starosty Předkladatel J. Pech uvedl, že se jedná o identické usnesení, pouze se vztahuje k základním školám. Zastupitelé návrh usnesení hlasováním (28:1:1) schválili. Usnesení č k dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 Předkladatelka: Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Předkladatelka Mgr. Jechová požádala zastupitele o souhlas s dodatkem č. 3, ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2. Městská část Praha 2 ze svého rozpočtu v loňském roce zakoupila kompenzační pomůcky v hodnotě přes 1,5 mil. korun a tyto pomůcky je třeba nyní předat dodatkem č. 3 ke zřizovací listině do majetku Centra sociálních služeb. Současně v tomto dodatku bude zakotvena nová služba, kterou bude centrum poskytovat, a 17

18 tedy poskytování těchto pomůcek občanům a klientům centra. Zastupitelé návrh usnesení hlasováním (29:0:1) schválili. Usnesení č k dodatkům ke zřizovacím listinám Novoměstské radnice, příspěvkové organizace, a Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou Předkladatel: Ing. Paluska Jiří, starosta Předkladatel Ing. Paluska uvedl, že předložené usnesení se zabývá protokolem o stavu majetku a dodatkem ke zřizovací listině, který vyplývá z provedených inventur a ze stavu majetku, který obhospodařuje Novoměstská radnice a Knihovna na Vinohradech. Zastupitelé návrh usnesení hlasováním (30:0:1) schválili. Usnesení č k Mobilnímu systému vyhledávání odcizených vozidel Předkladatel: Ing. Paluska Jiří, starosta Předkladatel Ing. Paluska uvedl, že předložený návrh několikrát projednala nejprve bezpečnostní komise RMČ Praha 2 a následně rada. Návrh vychází z toho, že ministerstvo vnitra uvolnilo určité finanční prostředky na čerpání účelové dotace z krajského programu prevence kriminality na rok 2011 s tím, že městská část Praha 2 by za tyto prostředky nakoupila mobilní systém vyhledávání odcizených vozidel. Městská část by na zakoupení systému dala zhruba ,- Kč, celkové náklady jsou ,- Kč, účelová dotace tedy činí ,- Kč. Dále uvedl, že v rámci bezpečnostní komise se zabývali funkčností systému, použitelností, dokonce ho měla na několik dní zapůjčena městská policie a zkoušela jeho účinnost. Navrhovanou část ,- Kč považuje za dobrý příspěvek ke zvýšení bezpečnosti a jakési prevence proti krádežím motorových vozidel. MUDr. Schwarz poděkoval předkladateli za velmi důkladnou a precizní důvodovou zprávu, např. s porovnáním důvodové zprávy u dříve projednávaného bodu č. 1 programu. Ing. Hoffmann se domníval, že městská policie má především jiné úkoly než hledat ukradená auta, stačí se podívat do Podskalí v době nějaké akce v PM, to ale nechává městskou policii naprosto v klidu. Ing. Paluska si nemyslí, že to městskou policii, ale ani úřad, nechává v klidu. Situaci velmi pečlivě sledují, jsou ve spojení s provozovateli klubu, při každé nahlášené akci je tam městský strážník, ne vždy se ale podaří napomenout rozvášněné návštěvníky klubu tak důrazně, aby neřvali po ulici a neobtěžovali ostatní. Zastupitelé návrh usnesení hlasováním (30:1:3) schválili. 18

19 Usnesení č ke splátkovým dohodám č. 5/2011, 11/2011, 12/2011, 16/2011 ** Předkladatel: Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Předkladatel Ing. Vaněk blíže seznámil zastupitele s předloženým návrhem usnesení k uzavření čtyř splátkových dohod, kde délka splatnosti je delší než 18 měsíců, a tudíž je potřebný souhlas zastupitelstva. Jedná se o čtyři splátkové dohody, všechny splátkové dohody se týkají dluhů, které vznikly na bytech a u všech čtyřech se bude jednat o sepsání dohody formou exekutorského zápisu. Všechny čtyři splátkové dohody byly standardně projednány v majetkové komisi a následně schváleny v radě. Mgr. Hejna měl u bodu 2 usnesení pochybnosti, zda jsou dluhy včas vymáhány a oznamovány správní firmou, protože v tomto případě je upomínka vystavena až po nezaplacených splátkách a občan nebo nájemník by měl být upozorněn po třech měsících a ne po roce. Setkal se i s tím, že správní firma rok neevidovala dluh na nájemném. Požádal předkladatele Ing. Vaňka o písemné vysvětlení, jakými sankcemi vůči správní firmě pamatuje mandátní smlouva v podobných případech, kdy správní firma dluh včas nevymáhá nebo dokonce ho zapomene evidovat? Myslí si, že tam by měly být sankce výrazné a motivační. Studoval mandátní smlouvu, ale neví, kde jsou sankce uvedeny a požádal o přesné a písemné vysvětlení. J. Duchková navrhla hlasovat o bodě dva odděleně. Správní firma by měla doložit všechny upomínky, kterými nájemníky upomínala, příp. sankcionovat správní firmu. M. Mazancová mimo jiné uvedla, že správní firmy nekonají. J. Černochová uvedla, že právě pro potvrzení nebo vyvrácení výše uvedených domněnek materiál projednává majetková komise a rada městské části. Navíc uzavřením splátkových dohod formou exekutorského zápisu se zlepšuje právní postavení městské části. Navrhla odsouhlasit usnesení v předloženém znění s tím, že pro příští jednání zastupitelstva předkladatel Ing. Vaněk doplní důvodovou zprávu o požadované informace. Ing. Bočan podpořil návrh J. Černochové schválit usnesení v předloženém znění. K pochybnostem o činnosti správních firem uvedl možnost uložit úkol Ing. Vaňkovi. Ing. Richter k tomu dodal, že není členem majetkové ani bytové komise, takže vůbec neví, jak dluh vznikl. Materiál by měl obsahovat informace např. zda se jedná o regulovaný nájem, vydražený nájem, z jakého důvodu dluh vznikl. Pokud jde o vymáhání, podle jeho názoru je na odboru majetku a investic, aby zjistil, jestli správní firma po dvou nebo nejpozději po třech měsících, kdy zjistila, že nájemník neplatí nájem, prokazatelně ona nebo městská část nájemníka vyrozuměla. Pokud to správní firma neudělá, tak do doby dokud nevyrozumí neplatícího nájemníka, dát dluh v plné úhradě včetně úroků správní firmě. 19

20 J. Duchková sdělila, že respektuje názor J. Černochové a stáhla svůj návrh. Požádala Ing. Vaňka o vyřešení uvedených připomínek se správní firmou a následně s majetkovou komisí. Ing. Vaněk závěrem uvedl, že požadované podklady připraví. K projednávanému případu upozornil, že tam byla dokonce už podaná výpověď z bytu, která měla nabýt účinnosti , a doposud byt nebyl předán. Zastupitelé předložený návrh usnesení hlasováním (30:1:1) schválili. Usnesení č ke zprávě o hospodaření společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2010 Předkladatel: Ing. Paluska Jiří, starosta Předkladatel Ing. Paluska blíže seznámil zastupitele s návrhem usnesení. Omluvil se za nedodržení lhůty předložení usnesení, představenstvo společnosti zasedalo v pátek a projednalo výroční zprávu a roční účetní uzávěrku. Představenstvo projednalo výsledek hospodaření a i návrh na rozdělení dividend a pro městskou část Praha 2 to bude znamenat cca 8,123 tisíc korun do jejího rozpočtu proti uvažovaným 5 mil. korun. V návrhu usnesení je souhlasit se zprávou o hospodaření, s účetní závěrkou akciové společnosti za rok 2010 a s návrhem představenstva akciové společnosti na vypořádaní hospodářských výsledků. Na zasedání Valné hromady akciové společnosti zastupují městskou část Praha 2 A. Svoboda a Ing. Hoffmann, kterým usnesení ukládá schválit na zasedání Valné hromady společnosti Komwag zprávu o hospodaření za rok 2010, účetní závěrku akciové společnosti za rok 2010, která je schválená externím auditorem bez výhrad, a vypořádání hospodářského výsledku akciové společnosti za rok 2010 dle návrhu představenstva akciové společnosti, ve vztahu k městské části se jedná právě o více než 8 mil. korun. Ing. arch. Vondrášek pogratuloval vedení společnosti Komwag k dosažení takového výsledku, nárůst zisku proti loňskému roku je extrémní, přitom ceny, které platí městská část Komwagu jsou velmi dobré. Ing. Kůta uvedl mimo jiné, že by rád věřil tomu, že výsledků bylo dosaženo zefektivněním výroby a snížením nákladů, a nebylo to na úkor toho, co zaplatila městská část. J. Černochová v reakci na Ing. Kůtu uvedla, že vzhledem k předmětnému počasí narůstala potřeba úklidů, odhrabování sněhu apod. a městská část s tím měla celou řadu problémů. Poděkovala nejen Komwagu, ale i Ing. arch. Vondráškovi, který má tuto oblast na starosti, a ocenila jeho činnost např. při určování komunikací s přednostním úklidem, při prosazení úklidů uvnitř hlavního města Prahy, řešení čistoty v rámci zelené linky apod. Ing. Šolc se mimo jiné dotázal, zda je možné, aby tato i podobné výroční zprávy byly veřejně dostupné na internetu. Ing. Jírovec se dotázal, jak velký podíl městské části je na celkových tržbách 20

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.01.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.03.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Bc. Jana Cagašová, členka

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 16. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 09.09.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3 Zastupitelstvo městské části Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 Zvukový záznam průběhu

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP) ZÁPIS z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.2.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h Statutární město Brno Městská část Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 19. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.11.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 14.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.12.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 11.8.2009

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 11.8.2009 Zápis 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.8.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 07.11.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová,, Jana Duchková, zástupce starostky, Ing. Michael Grundler,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 2. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 26.03.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr.

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 13. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 04.02.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 17.02.2014 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 05.04.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady Jana Černochová, členka rady Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní Ing. Jiří Paluska, starosta

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 19.11.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 5/2011 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora,

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

ZASTUPITELŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

ZASTUPITELŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Dominikánská 2, 601 69 Brno INTERPELACE ZASTUPITELŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED VZNESENÉ NA 13. ZASEDÁNÍ ZMČ BS Obsah Dotaz zastupitele Ing. Martina Kotěry... 2 Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy... 4 Dotaz

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 31.3.2015 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 17.25 hodin Konec schůze: 19.15 hodin Přítomni: K. Salačová, L. Kodešová, M. Kadeřávková Omluveni:

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.12.2009

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.12.2009 Zápis 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Usneseni zastupitelstva č. 166 k záměru prodeje bytových domů Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Realizovatel: Ing.

Usneseni zastupitelstva č. 166 k záměru prodeje bytových domů Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Realizovatel: Ing. Usneseni zastupitelstva č. 166 k záměru prodeje bytových domů Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Realizovatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska blíže seznámil s návrhem

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Bc. F. Adámek (místopředseda), J. Liška (místopředseda),

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Z á p i s. Jednání výboru se zúčastnili členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. Jednání výboru se zúčastnili členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s z 20. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. května 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Brno, 12. 1. 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah jednání, způsob

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 22. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 13.11.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 08.12.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé zápisu: viz prezenční listina

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Zápis. 10. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 18.11.2008

Zápis. 10. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 18.11.2008 Zápis 10. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2008 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva, Jana Černochová, starostka,

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Zápis z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP konaného dne 12. 2. 2015

Zápis z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP konaného dne 12. 2. 2015 Zápis z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP konaného dne 12. 2. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., Ing. Milan Růžička Zasedání řídil předseda

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části Z Á P I S

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části Z Á P I S MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části Z Á P I S Ze 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části, konaného dne 12. 4. 2011 v 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více