Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2"

Transkript

1 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub Drábek, člen zastupitelstva, Jana Duchková, členka zastupitelstva, MUDr. Elena Güttlerová, členka zastupitelstva, Mgr. Petr Hejna, člen zastupitelstva, PhDr. Ivo Hlaváč, člen zastupitelstva, Ing. Otto Hoffmann, člen zastupitelstva, Mgr. Kateřina Jechová, členka rady, Ing. Martin Jírovec, člen zastupitelstva, Tomáš Jubánek, člen zastupitelstva, Mgr. Miroslava Kaňková, členka zastupitelstva Ing. Daniel Kůta, člen zastupitelstva, PhDr. Zdeněk Lochmann, člen zastupitelstva, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Michaela Mazancová, členka zastupitelstva, Ing. Jiří Paluska, starosta, Jan Pech, zástupce starosty, Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva, Petr Pulec, člen zastupitelstva, Ing. Dan Richter, člen zastupitelstva, JUDr. Klára Samková Ph.D., členka zastupitelstva, Bc. Antonín Setnička, člen zastupitelstva, MUDr. Otto Schwarz, člen zastupitelstva, Ing. František Stádník, člen zastupitelstva, Aleš Svoboda, člen zastupitelstva, Ing. Jaroslav Šolc, člen zastupitelstva, Marie Truhlářová, členka zastupitelstva, Aleksandra Udženija, členka zastupitelstva, Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty, Ing. Marie Vlková, členka rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty, Eliška Zemanová, členka zastupitelstva Ing. Michal Kopecký, tajemník, 1

2 přítomni: Mgr. Miluše Bromová, vedoucí odboru matrik, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního, Ing. Helena Dřízhalová, vedoucí odboru výstavby, Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství a kultury, Josef Gál, vedoucí odboru dopravy, Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka, Mgr. Ondřej Jícha, vedoucí odboru správních agend, Ing. Eva Klímová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly, Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic, PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru Kancelář starosty a vnějších vztahů, Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí, Ing. Petr Štěpán, vedoucí odboru informatiky, Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického, Eliška Křížová Marie Svitavská Michal Tobrman Šárka Votánková Omluven: Mgr. Bohuslav Matuška, člen zastupitelstva, Ověřila: Marie Truhlářová, členka zastupitelstva Ing. Marie Vlková, členka rady Zapsala: Eliška Křížová, referent oddělení organizačního Hosté: 22 Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. ke změně názvu, sídla a místa výkonu Pech Jan, zástupce schváleno 31 hlavní činnosti Základní školy, Praha 2, starosty Legerova 5 2. ke změně Jednacího řádu Ing. Paluska Jiří, staženo Zastupitelstva městské části Praha 2 starosta 3. k poskytnutí účelové dotace Ing. Paluska Jiří, schváleno 32 občanskému sdružení Pražské matky 4. ke zprávám o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 2 za rok k přidělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok k dodatkům ke zřizovacím listinám mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 7. k dodatkům ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 8. k dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Pech Jan, zástupce starosty Pech Jan, zástupce starosty Mgr. Jechová Kateřina, členka rady schváleno 33 schváleno 34 schváleno 35 schváleno 36 schváleno 37 2

3 sociálních služeb Praha 2 9. k dodatkům ke zřizovacím listinám Ing. Paluska Jiří, Novoměstské radnice, příspěvkové starosta organizace, a Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou 10. k Mobilnímu systému vyhledávání Ing. Paluska Jiří, odcizených vozidel starosta 11. ke splátkovým dohodám č. 5/2011, Ing. Vaněk Jan, ** 11/2011, 12/2011, 16/ ke zprávě o hospodaření společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2010 zástupce starosty Ing. Paluska Jiří, starosta schváleno 38 schváleno 39 schváleno 40 schváleno 41 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 13. k proplácení náhrad mezd a ušlých výdělků neuvolněným členům Zastupitelstva v předchozím roce Ing. Kopecký Michal, tajemník vzato na vědomí 14. k protokolu č. 1/11 o výsledku provedené kontroly KV ZMČ 15. k doručené petici proti zrušení Základní školy v Praze 2, Legerova 5 JUDr. Horáková Andrea, vedoucí odboru Kancelář tajemníka Ing. Paluska Jiří, starosta vzato na vědomí vzato na vědomí Starosta zahájil 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 15:06 hodin Starosta uvítal přítomné na 3. řádném zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2, které bylo svoláno a vyhlášeno v souladu s Jednacím řádem ZMČ Praha 2. Konstatoval, že podle prezenční listiny je v sále přítomno 31 členů zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina všech jeho členů. K ověření zápisu byly navrženy M. Truhlářová a Ing. Vlková a zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. Do návrhové komise byli navrženi T. Jubánek, PhDr. Lochmann (předseda komise) a M. Mazancová a zastupitelé hlasováním (31:0:0) souhlasili. Starosta upozornil, že občané městské části Praha 2 mohou svá písemná vyjádření vyvěsit na desku zde v sále a pověřil Ing. Kopeckého a Mgr. Bureše, aby o vyvěšení vyjádření neprodleně informovali předsedajícího. K programu: Ing. Paluska uvedl, že zastupitelé obdrželi ještě jeden bod programu, a to návrh usnesení "ke zprávě o hospodaření společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2010" a jeden materiál k informaci. Navrhl doplnit program o nový bod č. 12, dále pořad doplnit o jednu informaci a přečíslovat bod č. 12 na bod č. 13. Různé. A. Svoboda měl procedurální připomínku, že bod č. 12 nemůže být zařazen na jednání podle jednacího řádu ZMČ Praha 2 Část II. 2 odst. 3 materiál nebyl předložen ve lhůtě, kterou určuje zákon a jednací řád. 3

4 Ing. Paluska odpověděl, že o zařazení se bude hlasovat; o zařazení bodu se může hlasovat zvlášť, pokud to bude návrh A. Svobody. MUDr. Schwarz navrhnul změnu programu v bodě č. 8 ve znění navrhovaného usnesení "ke změně názvu, sídla a místa výkonu hlavní činnosti Základní školy, Praha 2, Legerova 5", navrhnul zařadit jako bod č. 8 návrh usnesení ve znění "k přestěhování Základní školy, Praha 2, Legerova 5 do budovy Vratislavova 13" s textem: "Zastupitelstvo městské části Praha 2 za I. žádá starostu pozastavit výkon usnesení Rady městské části Praha 2 číslo 141 z dle 102 zákona č. 131/2000 Sb., za II. ukládá předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 varianty řešení situace Základní školy Legerova. K realizaci Pech Jan, zástupce starosty. Ing. Paluska konstatoval, že se jedná o protinávrh klubu TOP 09, o kterém bude hlasováno nejdříve. A. Svoboda opětovně sdělil, že materiál navrhovaný jako nový bod č. 12 nebyl předložen ve lhůtě, a to je v přímém rozporu se zákonem č. 131/2000 o hl.m. Praze, podle kterého je vytvořen Jednací řád ZMČ Praha 2. Mgr. Bureš sdělil, že vychází z toho, že jednací řád má nějaký požadavek na standardní předklad do zastupitelstva městské části, stejně tak zákon. Zákon ovšem hovoří o tom, že k platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech zastupitelů, a to je zákonný požadavek, který je nutno beze zbytku vždy naplnit. Toto je považováno pouze za jakousi pořádkovou lhůtu, kdy její nesplnění není stiženo sankcí neplatnosti. Ing. Paluska upozornil, že zastupitelstvo je legitimní a suverénní orgán, který o svém jednání rozhoduje samo hlasováním, což nikdo nehodlá porušit. Zastupitelé hlasováním (15:13:6) návrh MUDr. Schwarze na změnu programu v bodě č. 8 neschválili. Mgr. Hejna navrhl s ohledem na přítomnou veřejnost předřadit bod č. 8 před bod č. 1. Zastupitelé návrh Mgr. Hejny hlasováním (34:0:0) schválili. Ing. Paluska sdělil, že na základě hlasování se mění celkový návrh programu, bodem č. 1 se stává bod č. 8, ostatní body jsou přečíslovány od č. 2 v nezměněném pořadí a doplňuje se bod č. 12. Poté zastupitelé takto upravený návrh programu hlasováním (24:2:8) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. ke změně názvu, sídla a místa výkonu hlavní činnosti Základní školy, Praha 2, Legerova 5 Předkladatel: Pech Jan, zástupce starosty Předkladatel J. Pech blíže seznámil zastupitele s předloženým návrhem usnesení s tím, že jeho schválení znamená realizaci stěhování Základní školy, Praha 2 Legerova 5. Upozornil, že změna zřizovací listiny školy bude následovat na červnovém zasedání zastupitelstva. J. Duchková požádala předkladatele o konkrétní, stručné odpovědi na níže uvedené otázky. Pro kolik dětí bude základní škola na novém místě, které má zastupitelstvo schválit, spádovou školou s výhledem na příštích pět let? Kolik dětí přejde spolu se školou na nové místo, a to včetně rozpisu po jednotlivých třídách. Dále požádala o ekonomickou analýzu fungování základní školy ve srovnání Legerova a Vratislavova na základě faktických údajů. Závěrem požádala o koncept naplnění školy na novém místě, tedy jakým způsobem bude škola na novém místě naplněna žáky, aby mohla fungovat. 4

5 Ing. Šolc připomenul, že původním argumentem byla kvalita životního prostředí a teprve po jednání Rady městské části Praha 2 dne se strhla větší diskuze k další argumentaci, ať už z hlediska počtu žáků či ekonomické informace a další. Jednotlivé kluby byly vyzvány k doplnění dalších dotazů, jejich klub doplnil některé dotazy k problematice životního prostředí, s nimiž zastupitelstvo chtěl nyní seznámit. Zajímalo by je, jaké naměřené a vypočtené znečištění ovzduší či hlučnosti jsou v okolí budovy, uvnitř budovy, ve vnitrobloku, a jaká je předpokládaná expozice žáků, ať už při pobytu ve škole nebo při cestě do školy. Jaké jsou rozdíly v kvalitě prostředí a v expozici v Legerově a jaká situace bude ve Vratislavově, zejména když žáci budou chodit stejnou cestou kolem magistrály. Jestli jsou srovnatelné údaje podobně o dalších školách na Praze 2, případně, jaký je předpoklad zlepšení ve výhledu několika let dopředu, dojde-li ke zklidnění provozu na magistrále. Další dotazy byly z hlediska demografie, tzn. z jakých informací o věkové struktuře obyvatel městské části se vycházelo při tomto rozhodování? Zda byly nějaké podklady z hlediska lokalizace věkové struktury na Praze 2, ať už z hlediska statistických údajů nebo podkladů z obsazenosti v mateřských školách. Jestli se připravuje prognóza z hlediska vývoje počtu očekávaného počtu žáků v jednotlivých školách. To souvisí s celkovou koncepcí na Praze 2, případně s koncepcí sladěnou i s hlavním městem Prahou. Třetí okruh dotazů byl na využití budovy ZŠ Legerova, tzn. jaký existuje dlouhodobý plán ohledně dalšího využití budovy po přestěhování a v návaznosti na předpokládaný územní plán a rozvoj v dané lokalitě. Případně, zda je možno předpokládat nebo jaké lze poskytnout záruky, že budova zůstane v majetku obce a podobně. K dopravnímu zajištění autobusem pro dopravu žáků ze školy z Legerovy do Vratislavovy - jak by tato autobusová linka byla hrazena, kolik by to stálo. Z pořadí kroků vyplývá, že v podstatě to bylo od začátku spíše politické rozhodnutí než rozhodnutí podpořené kvalifikovanou analýzou a v návaznosti na celkovou koncepci. K životnímu prostředí připravil podklady s prezentací obrázků s celkovým souhrnným indexem kvality ovzduší, se situací z hlediska tuhých částic, z hlediska další škodliviny oxidy dusíku, z hlediska problematiky hluku, ze strategické hlukové mapy města, z výpočtové hlukové mapy, která sloužila i městské části Praha 2 k rozhodování o slevách z nájemného. Dále k prezentovaným demografickým údajům upozornil, že v ročence Praha životní prostředí, z níž čerpal, jsou např. údaje, že v městské části Praha 2 meziroční nárůst obyvatel z roku 2008 na rok 2009 je 16,5 na 1 tisíc obyvatel, což je daleko více než např. v Praze 1, Praze 3 nebo záporné hodnoty na Praze 4 nebo na Praze 10, kde dochází k mírnému poklesu počtu obyvatel. Zpracovatelům materiálů doporučil zjistit věkovou strukturu Prahy 2, kterou prezentoval pouze v rámci celé Prahy. Závěrem odkázal na veřejně dostupné zdroje informací. Mgr. Hejna poděkoval všem za dodatečné informace k projednávanému bodu. Přesto mu chyběl průzkum spádových oblastí, aktuální demografická data, poukázal na špatnou připravenost projektu, chyběl mu marketing. Navrhl stěhování školy odložit o rok, dát si čas na přípravu, pokračovat v dnešní debatě. Argumenty by pak byly silnější, podloženější. Vyslovil obavu, aby se škola nemusela zrušit. Lýdie Šilarová, občanka Prahy 2, uvedla, že je učitelkou Základní školy Legerova už 30 let. Upozornila, že o přestěhování školy se dozvěděla z novin a litovala, že neproběhla větší diskuze i s dlouholetými pedagogy školy. Při první diskuzi před posledním zastupitelstvem byli ujištěni, že jiná možnost neexistuje, při druhé bylo prodiskutováno, jak se škola bude stěhovat. Pedagogové jsou také skupinou, které se to týká, nejenom rodiče a děti. Dále měla dotaz zaslechla, že hotel 5

6 italského investora má údajně stát na pozemku západně od malých Albertovských schodů ve svahu směrem k Apolináři. V současné době je však majetkem tohoto pozemku Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Po upřesnění dotazu paní Šilarové, zda má italský investor stavební povolení na stavbu nějakého objektu hotelového typu, uvedl Ing. arch. Vondrášek, že na Albertovské stráni počítá územní plán i nadále se zelení, s žádným hotelem se tam alespoň zatím nepočítá, a neví nic o tom, že by v konceptu nového územního plánu se něco měnilo. Také odbor dopravy a územního rozvoje nedostal žádný návrh v tom smyslu, že by tam nějaký hotel měl stát. Dole pod Albertovem, nikoliv kolem Albertovských schodů, se mají stavět školské budovy Univerzity Karlovy, ale v žádném případě hotel. Ing. Paluska doplnil, že je skutečně známo, že Univerzita Karlova odsouhlasila na Albertově vybudovat studentský kampus, s tím je samozřejmě stavba hotelu v příkrém rozporu. Městská část Praha 2 dlouhodobě činí akce k tomu, aby Albertovské svahy, tzn. mezi velkými a malými Albertovskými schody i kolem nich na druhou stranu, se staly veřejně přístupnými a investuje tak určité prostředky na zkulturnění tohoto prostředí jako parku, nikoliv jako stavební parcely. Ing. Richter uvedl, že důvodová zpráva k projednávanému bodu je nepravdivá, protože u usnesení RMČ Praha 2 č. 141 ze dne není slovo záměr uvedeno, což je podle jeho názoru v rozporu se zákonem o hl.m. Praze 131/2000 Sb.; pravomoc RMČ schválit přestěhování základní školy a činit nezvratné kroky, které školu poškozují, radě nepřísluší. Dále uvedl, že pravomoc schválit přestěhování školy má pouze ZMČ Praha 2, což dokládal částečnou citací z písemného vyjádření Mgr. Němcové, vedoucí oddělení krajského a soukromého školství MHMP, ze dne o postupu MHMP v obdobném případě, a písemného vyjádření JUDr. Pilíka, odbor legislativy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne Citoval také z písemné odpovědi JUDr. Danielisové, ředitelky legislativního a právního odboru MHMP ze dne , čj. MHMP /2011, která nikde neuvedla, že by RMČ mohla schválit přestěhování školy. Dne vyzval JUDr. Danielisovou, aby MHMP, jako nadřízený orgán MČ Praha 2, zrušil usnesení RMČ Praha 2 č. 141 ze dne pro porušení zákona o hl.m. Praze č. 131/2000 Sb., pokud nedoloží čísla usnesení Rady HMP, která rozhodovala o sloučení, zrušení či přestěhování školy ve správě HMP, ve kterém bude uvedeno, že Rada HMP schválila např. sloučení škol apod. JUDr. Danielisová ve své odpovědi z č.j. MHMP/2011 napsala: "Usnesením rady městské části Praha 2 č. 141 ze dne bylo schváleno "přestěhování Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ , do budovy Vratislavova 13, Praha 2", což je úkonem, který neznamená zrušení této právnické osoby, nýbrž úkonem, k němuž je dle ustanovení 94 odst. 2 písm. g) ve spojení s ustanovením 94 odst. 3 zákona příslušná rada městské části, pokud není zákonem nebo vlastním rozhodnutím zastupitelstvo jemu vyhrazeno. Přestěhování spojené se změnou sídla předmětné školy je přece něco zcela odlišného od např. sloučení dvou škol, při němž jedna z nich zaniká jako právní subjekt a k tomu samozřejmě je zapotřebí schválení zastupitelstvem ve smyslu ust. 89 odst. 1, písm. j) zákona." Pokud by ale RMČ mohla rozhodnout o přestěhování školy sama, jak píše paní JUDr. Danielisová, proč by měli nyní zastupitelé odsouhlasit změnu názvu školy a sídla? I v případě stěhování školy jde jasně o změnu zřizovací listiny. Dále uvedl, že ve svém dopise sdělil právník ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Pilík: "působnost je zastupitelstvu vyhrazena nejen v případě vydání zřizovací listiny příspěvkové organizace, popř. školské právnické osoby, ale i změny tohoto dokumentu, resp. 6

7 že změny tohoto dokumentu svou závažností vybočují z obecně formulovaného plnění úkolů zřizovatele podle 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb." Podal proto pozměňovací návrh na odročení tohoto bodu z programu zastupitelstva. Dále uvedl, že vzhledem na výše uvedená fakta je usnesení RMČ č. 141 v rozporu se zákonem o hl.m. Praze 131/2000 Sb. a zastupitelstvo nemůže hlasovat o změně názvu, sídla a místa výkonu hlavní činnosti ZŠ, Praha 2, Legerova 5, protože RMČ mj. nepředložila záměr o stěhování ZŠ Legerova ke schválení zastupitelstvu, zastupitelům nebyl předložen žádný dokument, který by řádnou argumentací zdůvodnil nutnost přestěhování ZŠ Legerova a požádal pana starostu o sdělení důvodu stěhování. A. Udženija mimo jiné uvedla, že přestěhování školy je o emocích, protože se jedná o děti, o rodiče, a emoce byly vždy při jakémkoliv pohybu v rámci škol. K prezentaci Ing. Šolce uvedla, že pokud jí chce někdo tvrdit, jak je v Legerově ulici situace výborná, na nejhorším místě v ČR, na jednom z nejhorších míst v ČR vedle Ostravy, tak ji to vyloženě uráží. Od svých kolegů z rady dostala záruky, že ke každému dítěti, které to bude potřebovat a bude mít problémy se stěhováním jinam a do jiného prostředí, bude přistupováno individuálně,.a rodičům budou nabídnuty různé alternativy. Požádala o potvrzení informace, že z Legerovy školy je v tuto chvíli ochotno se přestěhovat 70 % dětí. Dále dostala informaci, že cílem Zastupitelstva městské části Praha 2 je dosáhnout v přestěhované škole z Legerovy do Vratislavovy úrovně školy v Londýnské, a proto je ochotna hlasovat pro přestěhování školy. Škola v Legerově neotvírala první třídy, protože nebyl dostatek dětí, na druhou stranu škola v Londýnské odmítla 60 dětí, protože je neměla kam umístit. Bude hlasovat pro i právě proto, aby škola nebyla zrušena bez alternativy. Ing. Vaněk k vystoupení Ing. Richtera sdělil, že návrhy usnesení projednávané v zastupitelstvu jsou nejdříve projednány v radě a pak předloženy ke schválení zastupitelstvu. Požádal, aby v případě citování odpovědí či dopisů magistrátních úředníků byly citace kompletní, ne pouze vytržené části. PhDr. Lochmann mimo jiné k předkládanému usnesení vyslovil názor, že návrh usnesení znamená uzavření a dovršení procesu likvidace školy Legerova, přestože nejsou relevantní důvody pro zrušení. K argumentu špatné kvality ovzduší sdělil, že škola v Resslově ulici je na tom daleko hůře, poněvadž před školou stojí auta na světlech a rozjíždějí se. O problému kvality ovzduší se hovoří 20 let a bylo tedy dost času na likvidaci magistrály. Co se týká usnesení, jsou přesvědčeni, že je zde obcházen zákon. PhDr. Hlaváč ke zmiňované kvalitě ovzduší mimo jiné upozornil, že jediným objektivním garantem je ČHMÚ a z vyhodnocení imisní situace v aglomeracích vyplývá, že Legerova ulice je dlouhodobě mezi tou imisně nejpostiženější oblastí na území hlavního města. Ing. arch. Vondrášek k prezentaci Ing. Šolce mimo jiné uvedl, že situace z hlediska životního prostředí v Legerově a Vratislavově není téměř stejná. Interpretovaná fakta, zprůměrovaná do velkých celků, je manipulace, se kterou nemohl souhlasit. Jiný pohled je z pozice města, které musí řešit celek, a jiný z pozice městské části, pokud vyjme jednu část z tohoto celku. Městská část nechávala změřit paralelně exhalace v Legerově ulici a paralelně v ulici 5. května, kde jezdí stejný počet aut. Podle měření byla situace v Legerově ulici v oxidech prachu atd. 1,8x až 7x horší. Z hlediska životního prostředí je to nejhorší místo v 7

8 republice. MUDr. Schwarz uvedl, že se zde hovoří o stěhování, podle jeho názoru přitom jde skutečně o konec jedné školy a začátek, snad úspěšný, školy jiné. Soudil, že pojmenování usnesení stěhování souvisí s tím, že v koalici Strana zelených má ve svém programu, že školy na Praze 2 se v tomto volebním období rušit nebudou. Vadí mu, že záměr vznikl rychle, horkou jehlou. Při povolebních jednáních se o škole v Legerově hovořilo, ne však v souvislosti se stěhováním školy. Vadí mu argumenty, které se jedny po druhém vynořují. Nejdříve životní prostředí, potom se začalo mluvit o špatné ekonomické situaci školy. Z přiložených tabulek je vidět, jak škola hospodaří, v roce 2010 hospodařila velmi dobře, co se týče provozu, tam vytvořila dokonce zisk 268 tisíc korun, rozdělila ho do rezervního fondu a fondu odměn. Problémem je samozřejmě financování platu učitelů, ale to se přestěhováním školy nezlepší. Poukázal na to, že se nekomunikovalo s veřejností, rodiče a škola byli vlastně postaveni před hotovou věc. Vznikly tady určité čtyři varianty řešení, které vlastně vypracovali rodiče, nevěděl, jestli o nich byla nějaká diskuze. Jemu připadaly některé varianty zajímavé. K nekomunikaci s opozicí uvedl, že materiály byly předány minulý týden ve čtvrtek, a z nich si konečně mohl udělat obrázek o situaci. Podle jeho názoru se jedná o metodu pokus omyl. K ekonomickým důvodům nutnosti stěhování dále uvedl, že zatím jde pouze o ústní příslib Přírodovědecké fakulty UK, která bude muset mimo jiné investovat do úprav na vysokorychlostní internet. V materiálech je tabulka investic, z níž vyplývá potřeba investovat do školy v příštích pěti letech 47 milionů Kč, a dotázal se, jestli budou investice do školy nadále pokračovat a co bude s budovou dále. Apelovat na ekonomické myšlení, aby investice byly rentabilní. Za hlavní důvod k neschválení usnesení považuje nepřipravenost celého projektu, jak z hlediska začátku dobrého fungování školy ve Vratislavově, tak z hlediska rentabilního využití budovy v Legerově. Pokud zastupitelstvo definitivně rozhodne, "vlak" se dá do pohybu a už ho nebude moci nikdo zastavit. Požádal pana. starostu o zastavení "vlaku" a zastupitele napříč sálem o pokus vyřešit tuto kauzu ku prospěchu věci. Za rozumné východisko považoval návrh Mgr. Hejny odsunout stěhování školy o jeden rok. Mgr. Marksová sdělila, že se jedná o přestěhování nikoliv zrušení školy. Rodičům byla promítána velice podrobné mapka na první schůzce o životním prostředí. Stěhování znamená možnost záchrany a zachování jak dnešního pedagogického sboru, který se jenom přesune do druhé budovy, tak vzdělávacího programu, který v škole Legerova funguje a o kterém se domnívají, že je na velmi dobré úrovni. Upozornila, že ZŠ Londýnská odmítá desítky žáků každý rok, ale i ZŠ Kladská a ZŠ Slovenská. Odmítnuté děti však nejdou do Legerovy, i když má dobrý vzdělávací program, protože místo je pro většinu rodičů nepřijatelné. Dále uvedla, že místostarosta J. Pech čelí tomu, že škola se prostě buď zavře bez náhrady a děti se rozptýlí, nebo se pokusí program zachovat tím, že celou školu fyzicky přestěhuje do budovy, i když pro ty, kteří bydlí v bezprostředním okolí školy, je to komplikované. Věří, že program školy je natolik dobrý a dnešní pedagogický sbor natolik skvělý, že naláká jiné dětí, s největší pravděpodobností ty nebo aspoň část z těch, které odmítají výše uvedené nejžádanější ZŠ v Praze 2. Ke zmíněnému kampusu uvedla, že kampus neznamená jenom budovu, Přírodovědecká fakulta UK nebude stavět novou obrovskou budovu, ale hlavní myšlenkou je umožnit studentům a široké veřejnosti zde pobývat. Ing. Richter ke kritice Ing. Vaňka o vytržených citacích sdělil, že předal 8

9 zapisovatelkám CD, kde je veškerá korespondence, kterou s právníky vedl. Dále upozornil, že už na mimořádném zastupitelstvu upozorňoval, že došlo k porušení zákona o hlavním městě Praze a rada městské části nepředložila dodneška žádné právní vyjádření nadřízených orgánů. Také upozornil, že v dnešním svém vystoupení podal pozměňovací návrh na odročení tohoto bodu z dnešního programu právě s odvoláním na porušení zákona o hlavním městě Praze a mimo jiné taky proto, že Rada městské části Praha 2 prokazatelně nepředložila záměr o stěhování Základní školy Legerova ke schválení zastupitelstvu. Ing. Šolc uvedl, že v prezentaci se nejednalo o obrázky, které by důkladně mapovaly situaci v jedné lokalitě. Byl přesvědčen, že kvalifikovaná diskuze o kvalitě životního prostředí měla předcházet např. přímo na komisi životního prostředí dříve než se udělalo rozhodnutí. Konstatoval, že je přesvědčen, že se na začátku jednalo spíše o politické rozhodnutí a litoval, že diskuze se vedla až posléze. K interpretaci výsledků uvedl, že nejprve s problémem měli být seznámeni rodiče a ti by se pak měli rozhodovat, do jakého prostředí své děti posílají, a měla by to být jejich svobodná vůle do jaké školy, do jakého prostředí děti jdou. A. Svoboda poukázal na krátkou důvodovou zprávu, kterou předložil předkladatel k dnešnímu rozhodnutí. J. Černochová k příspěvku PhDr. Lochmanna podotkla, že byl ve volebním období v roce na pozici místostarosty přes životní prostředí a měl mimo jiné na starosti humanizaci Severojižní magistrály a věci spojené s životním prostředím. Nedokázal však s tím něco udělat. Upozornila, že v minulém volebním období alespoň došlo k humanizaci Severojižní magistrály v tom smyslu, že byl omezen jeden pruh magistrály a byla vyvolána velmi vážná debata uvnitř hlavního města Prahy o pokračování humanizace Severojižní magistrály, což je priorita i v tomto volebním období. Zrekapitulovala postupné slučování a rušení základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2, při nichž bylo vždy kritizováno, že jsou rušeny a slučovány jiné školy než škola v Legerově ulici umístěná na Severojižní magistrále. Finanční prostředky, kterými disponuje státní rozpočet i rozpočet hlavního města Prahy, variantu projektu o zakopání magistrály v podobě tunelu již před Nuselským mostem s výjezdem u Holešovic zřejmě v dalších 30 letech neumožní. Podle jejího názoru je třeba využít celý genius loci budovy a přestěhovat ho jinam, i když městská část samozřejmě bude muset do nové budovy ve Vratislavově ulici investovat finanční prostředky. Barbora Veselá, občanka Prahy 2, uvedla, že I. stupeň Základní školy Legerova se úplně rozpadl, je tam asi po 7 dětech, které by přešly do Vratislavovy. Dotázala se, o čem tady mluví, když minulý týden byla na schůzce s panem Pechem, který jí řekl, že ODS, ČSSD a SZ jsou domluveny, a že stejně prohrají, že nemá smysl bojovat. Uvedla a pak se chci zeptat, pan místostarosta z jaké pozice má právo na to, jakože ze sociální, že by mi chtěl pomoct se sociálníma věcmi a nabízí mi byt. Blíž je Neklanova ulice, Vyšehrad a tam, že bych to jakože měla blíž do školy, tak pan místostarosta z jaké pozice může nabízet občanům byty, aby už nepsali stížnosti, stížnosti po poslancích, novinách atd. PhDr. Lochmann sdělil, že projekt humanizace Severojižní magistrály začal vznikat již v roce 1993, ale přes jeho úsilí nikdy k jeho naplnění nedošlo s 9

10 odůvodněním, že se nejdřív musí dostavět vnější okruh a pak teprve se bude řešit magistrála, přestože se po magistrále realizuje doprava vnitroměstská, nikoliv objezdná. Zastupitelé v Praze 2 pro humanizaci nebo řešení neudělali málo a pan Vondrášek toho udělal v poslední době velmi mnoho. Ing. Bočan požádal o pauzu 10 minut na setkání klubu ODS. Mgr. Jechová v reakci na příspěvek paní Veselé uvedla, že J. Pech má samozřejmě možnost občanům Prahy 2 prostřednictvím ní jako radní pro sociální, zdravotní a bytovou politiku nabízet možnosti řešení bytové situace v případech, kdy to občané Prahy 2 ze závažných důvodů potřebují a vyžadují. Praha 2 má různé programy na řešení bytové situace, takže J. Pech v žádném případě nenabízel nic, co by bylo proti pravidlům městské části. MUDr. Schwarz poukázal na sdělení paní Veselé, že v současné době 7 dětí z I. stupně by mělo přejít do Vratislavovy. Pokud je tato informace věrohodná, tak diskuze už je skutečně o tom, jestli se škola otevře za těchto podmínek. Ing. Paluska k žádosti MUDr. Schwarze o zastavení "vlaku" uvedl, že by sice velmi rád, ale "vlak" prostě jede, ať chceme nebo ne. Situace, kdy není možné už druhý rok otevřít v Legerově 1. třídu a vlastně celý I. stupeň má poměrně velmi chudě obsazené třídy, má nějaké příčiny. Jednou z příčin jsou tady zmíněné podmínky, které rodiče odstraší, a důsledkem je, že škola v Legerově nemá děti, tím nemá peníze na výplaty a v této situaci je možné pokusit se to o rok např. prodloužit, ale za rok bude ta samá situace. Ta situace se nezlepší, naopak se zhorší. Bude to stát nějaké finanční prostředky, pokud se povede je obstarat. V loňském roce městská část dostala mimořádnou dotaci od Magistrátu hlavního města Prahy pro ZŠ Legerova na platy, musela však dát závazek, že situaci bude nějak řešit. Souhlasil s Mgr. Marksovou, že školu netvoří budova, školu především tvoří ten program, ti učitelé, kteří v tomto případě rozhodně stojí za to, aby se městská část pokusila o záchranu a předešla pozvolnému umírání základní školy. I v případě určitého sloučení se školou ve Štěpánské by to nebylo nic jiného než zrušení školy. Štěpánská je škola, která je saturovaná z hlediska pedagogického sboru atd. atd., má svůj učební program, na který láká svoje žáky a má jich ještě dostatek, na rozdíl od Legerovy. Nikdy nebude záruka, že se takový pokus podaří. Jedná se o záležitost velice komplikovanou, velice složitou, rádi by však zachovali to cenné, a to je učební program ZŠ Legerova, to je péče o děti s lehkými disfunkcemi, která jako jedna z mála škol se této problematice věnuje. Toto je prioritní zachovat, protože by při jejím zrušení Praha pravděpodobně o řadu těchto záležitostí zchudla a nemělo by to řešení. Další věcí je odmítání poměrně velkého počtu žáků v některých ZŠ, v nichž je kvalitní program, je tam kvalitní prostředí a podmínky. Rodiče mají zájem děti do těchto škol umístit, to je to, co rodiče táhne. Legerova má kvalitní program, bohužel nemá kvalitní podmínky a není možné v tomto okamžiku je změnit k lepšímu. Přes veškerou snahu není městská část schopna udělat taková opatření, aby se z Legerovy a i Sokolské ulice staly městské třídy, není to v jejích silách. Je k tomu dělána celá řada opatření, je ve sporu s polovinou nebo téměř celou Prahou, snaží se o řešení právě kvůli tomu, že tam bydlí zhruba 2,5 tisíce rodin, které jsou postiženy, a které platí daň za to, že bydlí na nejhorším místě v Praze, a platí dvakrát. Jednak platí obrovské nájmy díky tomu, že bydlí na Legerově ulici, což je paradoxní situace, a jednak platí svým zdravím. To je absolutně nekorektní chování a jednání vůči těm lidem, kteří tady bydlí. 10

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 Dovolte, abych zahájil 12. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomno členů zastupitelstva dle prezenční listiny. P. N e u b a u e r :

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

P. Č e š k o v á : Jsou navrženi tito ověřovatelé dnešního zápisu: pan Altner, pan Kudrys, pan Tuček, pan Budín, paní Matoušková a paní Peterková.

P. Č e š k o v á : Jsou navrženi tito ověřovatelé dnešního zápisu: pan Altner, pan Kudrys, pan Tuček, pan Budín, paní Matoušková a paní Peterková. (Steno záznam + přílohy DVD, MP3, tabulka hlasování s usneseními ) 10. zasedání ZMČ Praha 5 21. 2. 2008 Vážení zastupitelé, vážení hosté, dovolte, abych zahájil dnešní 10. ZMČ a konstatoval, že na dnešním

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 7. července 2003 Zapsala: Ing. J. Kopečková Dámy a pánové, zahajuji dnešní jednání ZMČ Praha 1. K ověření zápisu 6. zasedání zastupitelstva dosud

Více

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 1 STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, paní starostky, páni starostové, vzácní hosté, dovoluji si zahájit 40. zasedání ZHMP,

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě prezence

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková.

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková. 8. zasedání ZMČ Praha 5 13. 9. 2007 Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil dnešní 8. zasedání ZMČ Praha 5. Konstatuji, že na dnešním zasedání je podle prezence přítomno 42 členů ZMČ. Tradičně

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je 15.00 hodin,

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více