26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ZÁPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ZÁPIS"

Transkript

1 26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ZÁPIS Poradu zahájila ředitelka SVK HK a předsedkyně bibliografické sekce SDRUK Mgr. Eva Svobodová, která poradu také řídila. Byli přivítáni hosté Mgr. Tomáš Foltýn, Mgr. Miroslava Kendeová, PhDr. Eva Svobodová (NK ČR) a představena nová vedoucí oddělení bibliografie SVK HK Mgr. Zdeňka Mikulecká, která bude v tomto roce místo Bc. Ivany Novotné koordinovat projekt VISK 9/1 (tzv. ANL+). Poté byl představen program zasedání sekce: 1) Vyhodnocení kooperačního systému ANL. 2) Kooperační systém ANL v r. 2014, projekty, připomínky a plán realizace. 3) Zhodnocení projektu ANL Retro ) Informace z činnosti PSAB za r a záměny na rok ) Příprava Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů v říjnu 2014 v Pezinku. 6) Slovník českých knihovníků. 7) Bibliografická činnost členských knihoven. 8) Různé. 1) Kooperační systém ANL, vyhodnocení za r Eva Svobodová Krajské knihovny a KNAV v r pokračovaly v projektech zaměřených na tvorbu bibliografických záznamů, které byly uloženy do databáze ANL bez vazby na plné texty. E. Svobodová se stala garantem podprogramu VISK9/1, v rámci něhož byly realizovány kooperativní projekty jednotlivých krajských knihoven, a v tomto roce i Knihovny Akademie věd. Celkem se knihovny zavázaly zpracovat záznamů článků z periodik vydaných v roce 2012 a 2013 (nebo starších, podle potřeb báze ANL) a zpracovaly záznamů, celkem bylo odpracováno hodin. Rozdělení excerpční základny, metodiku a koordinaci projektů měla na starosti pracovnice SVK HK I. Novotná. SVK HK zároveň zajišťovala organizaci pracovních schůzek koordinačního týmu, metodickou pomoc při zpracování jmenných a věcných metadat a komunikaci s producenty odborných databází v celkovém rozsahu 159 hodin. Ke spolupráci v systému ANL se podařilo nově získat devět producentů odborných databází. Stanovené standardy zpracování byly dodrženy. Změna projektu, o kterou požádala Knihovna Akademie věd, byla schválena. Cíle projektu byly splněny. Pro rok 2013 se podařilo udržet kontinuitu ve zpracování dokumentů pro databázi ANL, která má dlouhou tradici a je vysoce oceňována knihovníky i uživateli. 1

2 2) Kooperační systém ANL, projekty v r. 2014, připomínky, plán realizace Eva Svobodová Projekty na r byly vypracovány pro stejný způsob zpracování záznamů článků jako v r. 2013, tzn. klasická excerpce bez vazby na digitální objekty. Protože NK ČR není schopna zajistit získávání elektronických předloh tištěných periodik, které by se ukládaly třeba v Krameriovi, a digitalizace periodik, které už tyto předlohy mají, se jeví jako neekonomická, proto bude zřejmě nezbytné zatím zpracovávat záznamy článkové bibliografie dosavadním způsobem. V roce 2013 se přidala Knihovna Akademie věd, v roce 2014 Národní lékařská knihovna, další oborové bibliografie sice projekty z různých důvodů nepodaly, ale do databáze přispívat budou. Podle projektů je v letošním roce naplánováno zpracovat záznamů a odpracovat hodin. Jen 2 knihovny využijí možnost realizovat spoluúčast na mzdách. Koordinátorkou pro rok 2014 bude Z. Mikulecká. (pracuje ve dnech úterý - pátek od 8:00 do 13:00 hod., Abychom nahradili pracovní čas věnovaný na koordinaci, posílili jsme oddělení bibliografie o 2 hodiny denně. Takže kromě Z. Mikulecké, nastoupila na toto oddělení ještě jedna pracovnice. K původnímu záměru, aby už letos koordinovala projekty NK ČR, nedošlo. Všechny žádosti o dotaci byly odsouhlaseny. Připomínky k textům jednotlivých projektů E. Svobodová některým garantům již poslala, další ještě pošle. Někteří žadatelé nezaregistrovali, že se zvedla hodinová sazba na 110 Kč/hod., tudíž musí letošní projekt odpracovat za hodinovou mzdu, kterou uvedli v žádosti. Doporučujeme vzorové projekty nekopírovat, může se stát, že např. nedojde k vymazání údajů patřícím jiné knihovně. Také doporučujeme nekopírovat žádosti o dotaci z předešlého roku, ministerstvo vydává každý rok nové vyhlašovací podmínky a tiskopis žádosti o dotaci. Hodnotící komise by mohla rozhodnout dotaci neposkytnout. 3) ANL Retro 2013, zhodnocení projektu Tomáš Foltýn T. Foltýn ve své PP prezentaci připomněl kontext řešení projektu ANL retro, vysvětlil organizační a technické zabezpečení projektu, podělil se s námi o praktické zkušenosti s řešením projektu a na závěr celý projekt zhodnotil. (Kompletní PowerPointová prezentace viz Příloha) 4) Informace z činnosti PSAB za r a záměry na r Eva Svobodová Na konci r byla vytvořena pracovní skupina pro analytickou bibliografii (PSAB), jejímž úkolem je řešit perspektivu analytické bibliografie v následujících letech. Pracovní skupina jednala většinou korespondenčně, sešla se 2x a vypracovala dvě doporučení pro NK ČR (viz: pdf). 2

3 Hlavním cílem PSAB je, aby NK ČR opět převzala péči o národní článkovou bibliografii, koordinovala ji a zajišťovala její další rozvoj, případně transformaci v souvislosti s rozvojem informačních technologií. Kvůli tomu jednala PSAB 2x v NK ČR. PSAB se také zabývala zapojením producentů oborových databází do kooperačního systému a dodávání záznamů z těchto databází do báze ANL. Tomuto úkolu se věnovali především I. Novotná a Ing. J. Mika. Spolupráce vázla zejména na smlouvách, protože NK ČR je ochotna uzavírat smlouvy pouze na dodávání záznamů do Souborného katalogu CASLIN. Od roku 2014 přislíbily zasílat záznamy do báze ANL, i když bez zapojení do kooperativních projektů ve VISK9/1, tyto instituce: Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR, Ústřední knihovna Právnické fakulty MU v Brně, Knihovna Právnické fakulty UK v Praze, Knihovna Evangelické teologické fakulty UK v Praze, Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Knihovna Národního památkového ústavu v Praze a Knihovna Židovského muzea v Praze. V přispívání do báze ANL budou pokračovat: Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Knihovna Antonína Švehly, NPMK JAK - Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Národní technická knihovna, Knihovna Divadelního ústavu, Moravská zemská knihovna v Brně, Knihovna Archeologického ústavu AV ČR v Praze. S některými z nich se podařilo dojednat rozšíření portfolia titulů, z nichž záznamy článků posílají. Letos by PSAB mohla řešit problematiku tzv. subminimální úrovně záznamu pro zasílání z některých oborových bibliografií, např. Ústavu pro českou literaturu, a pokračovat v řešení dalšího vývoje článkové bibliografie. 5) Příprava Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů v říjnu 2014 v Pezinku Eva Svobodová, členové sekce E. Svobodová informovala, že termín kolokvia byl stanoven na Loni během příprav Kolokvia došlo ke změně slovenského partnera, kterým se nově stala Slovenská asociace knihoven. Kolokvium bude mít na starosti PhDr. Blanka Snopková (ŠVK Banská Bystrica). Byla představena témata Kolokvia: a) Vinohradnictví a vinařství v regionech a literatuře (J. Kádnerová, M. Zlatohlávková). b) Odvětví hospodářství a řemesel a působení významných osobností v Čechách a na Slovensku v nich (J. Mika, E. Filípková). c) Významné osobnosti regionů ve vzájemné česko-slovenské spolupráci (G. Lorenzová). d) Česko-slovenské vztahy v minulosti a v současnosti v kontextu bibliografického zpracování (V. Horčáková). e) Česko-slovenské literární vztahy. Pozvánka na kolokvium a organizační pokyny budou rozeslány v průběhu měsíce června. Názvy a anotace příspěvku zašlete do přímo na adresu PhDr. B. Snopkové, PhD. v kopii 3

4 6) Slovník českých knihovníků Eva Svobodová V dalším bodě byla nastíněna otázka dalšího vývoje SČK, který v současnosti obsahuje necelý 600 záznamů. E. Svobodová informovala o dohodě s PhDr. V. Richterem, že tento slovník bude zpravovat Knihovnický institut NK ČR, jmenovitě Ing. Dana Smetanová, která také bude zpracovávat pražské knihovnické osobnosti. Byly zpracovány připomínky, které byly ke SČK podány, a na jejich základě byla vypracována struktura záznamu. Protože původní verze pracovního listu byla příliš obšírná, byl navržen minimalistický pracovní list, jehož náhled byl předložen k připomínkování. Z původní struktury bylo odstraněno odborné vzdělání (lze uvést v životopisu), instituce působení (kvůli nemožnosti zjistit přesné a často se měnící názvy institucí), členství v knihovnických organizacích; obor působení byl zařazen pod předmětová hesla. Struktura hesla byla odsouhlasena. Byla projednána otázka, zda by měl být SČK jednou z bází NK ČR. Tato má volné aut. db, ale nemá volné licence, aby se do těchto db dalo přistupovat i zvenčí. Musela by také vzniknout smlouva mezi SDRUK a NK ČR a vyřešit se autorská práva. Dalším problémem by zřejmě byla případná konverze dat. Bylo připomínkováno pole 856 (URL) kvůli častým změnám adres. E. Svobodová navrhla řešení: db v určitých časových intervalech procházet, toto pole kontrolovat a případně aktualizovat. Další otázkou bylo, zda se počítá s využitím db aut. záznamů. Určité provázání zde bude, bude se však jednat o samostatnou db, ne o rozšíření db autorit. Ve chvíli, kdy bude SČK připraven ke konverzi, bylo by zřejmě možné podat projekt, pravděpodobně na r Bylo navrženo posílat návrhy záznamů D. Smetanové, aby byly schváleny, příp. zamítnuty, obdobně jako u zpracování autoritních záznamů. V současné době lze SČK aktualizovat přes SDRUK. 7) Bibliografická činnost knihoven Viz Příloha 4

5 ) Různé E. Svobodová se zajímala o otázku, zda se v některých knihovnách provádí monitoring (knihovny v Pardubicích, Karlových Varech, Plzni a Ostravě) a požádala o doplnění této informace, spolu s informacemi o rešerších a publikační činnosti, do závěrečných zpráv. Proběhla diskuze k projektu ANL retro prezentovanému T. Foltýnem a dále diskuze k digitalizaci a s ní spojenou problematikou autorských práv. Byla projednávána varianta, zda by dodavatelé na základě smluv o zpřístupňování dat mohli zasílat el. tiskové předlohy, digitalizace by tak nebyla nutná. V současné době při digitalizování neexistuje mezi jednotlivými knihovnami žádná spolupráce. Každá instituce digitalizuje vybrané tituly, často tak zbytečně vznikají duplicity. Digitalizace by mohla mít dvě úrovně (návrh): - Digitalizace na úrovni periodika jako celku (odkaz na Krameria). - Úroveň anl. popisu, tedy článku (odkaz na plný text nebo do Krameria na periodikum). Další diskuze probíhala nad termíny bibliografie a katalogizace a případnou potřebou tyto pojmy změnit a nahradit takovými, aby byly srozumitelnějšími pro veřejnost. E. Svobodová požádala účastníky zasedání SDRUK, aby si pro příští jednání připravili informace o stavu bibliografií ve svých krajích, bude to tématem příští sekce. Vznikla potřeba nastavit kritéria a korigovat tituly excerpované pro ANL, proto byla ustavena pracovní skupina (E. Svobodová, E. Wroblewská, T. Pršínová, M. Zlatohlávková). Doprovodný program: Prohlídka Trautmannsdorfské knihovny a Biskupské knihovny Prohlídka kulturní památky Labská elektrárna Hučák Prohlídka nové budovy Knihovny města Hradce Králové (Zapsala Z. Mikulecká, doplnila E. Svobodová) 5

6 PŘÍLOHA: Zprávy o bibliografické činnosti, projekt ANL retro Bibliograficko-informační činnost KK Karlovy Vary za r a I. čtvrtletí r V krajské knihovně pokračujeme v analytickém zpracování článků z periodik a sborníků podle excerpční ho zadání. Analytický popis článků a sborníků: Rok 2013 celkem: čtvrletí 2014: Autoritní záznamy korporací a akcí: Rok 2013 celkem: čtvrletí 2014: 62 Regionální osobnosti: Rok 2013 celkem: 55 1.čtvrletí 2014: 18 Zpracováváme i články s regionální tématikou z periodik, které jsou vyhledávané kolegyněmi z čítárny (k nejzajímavějším patřil Mrázek, Karel: Wellness Grandhotelu Pupp : top realizace. Architekt, č. 4-5 (2013)). Do projektu ANAL+ v roce 2013 zpracovaly články 4 kolegyně záznamů. Do národních autorit jsme přispěli 223 jmennými, 3 geografickými a 461 autoritami korporací a akcí. Zpracovaly jsme bibliografii článků z odborných časopisů, sborníků a monografií vydaných v Karlovarském kraji v roce s tématikou architektonických památek, historie míst a obcí pro časopis Průzkumy památek. Dokončily jsme zpracovávání ze Sborníku geologických věd řada G a ze Sborníku geologických věd Hydrologie. Inženýrská geologie, které získalo Balneologické oddělení. Rovněž jsme skončily se zpětným zpracováním Sborníku muzea Karlovarského kraje. Dále pokračujeme ve zpracovávání Historického semináře Karla Nejdla. Za rok 2013 bylo zpracováno 123 rešerší. (jsou všechny placené) Dotazy různého druhu chodí krajské knihovně na tři různé adresy ). Přispíváme pravidelně do periodika Mezi regály. Sledujeme ediční činnost zaměstnanců knihovny. Provádí se monitoring tisku základní a speciální forma. Příprava knih z regionálního fondu pro digitalizaci. (Přístupná na Krameriu.) Pravidelně zasíláme novinky regionální literatury Městská knihovna Cheb a Sokolov, knihovna Muzea Karlovy Vary, archiv Karlovy Vary, knihovna Národního muzea Praha, knihovna Historického ústavu AV ČR. 6

7 Z antikvariátu jsme získali velice obsahově cennou knihu Jense Carstensena Schindeldach und Schindelgiebel : geschichtliche Entwicklung, Herstellung und Verwendung der Holzschindel im Iser-, Riesen- und Erzgebirge z roku Pro poslankyni Wernerovou jsme zpracovali přehled aktivního regionálního tisku. Pro redaktora Josefa Šorfu jsme připravili doporučující nabídku regionální literatury (literární besedy s autory. Proběhly již dvě besedy v Sokolově s J. Rundem a v Karlových Varech s Jitkou Kulhánkovou.) Účast na: Knihobraní Cheb "Mít tak křídla..." Přírodovědné zaměření. Prodejní výstava regionální produkce. 24. zasedání Sekce bibliografie SDRUK v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů ve Zlíně Prezentace - Podnikání v karlovarském regionu. Gerda Lorenzová Činnost pracoviště bibliografie a dokumentace pedagogické knihovny NPMK v roce 2013 Hlavní činnosti: Dokumentační činnost: Tvorba pedagogické bibliografické databáze. V roce 2013 jsme do PBD zpracovali 2360 záznamů, z toho 1130 (o 250 více než v roce 2012) bylo odesláno do ANL. Excerpujeme kolem 110 titulů našich i zahraničních pedagogických časopisů, z toho 44 titulů (o 6 více než v roce 2012) je excerpováno zároveň pro ANL. Tento měsíc pedagogická knihovna se všemi databázemi a agendami přešla ze systému KPWIN SQL na systém Verbis, z toho důvodu dojde ke zpoždění zasílání záznamů do ANL. Jedna pracovnice bibliografického a dokumentačního pracoviště se podílí na projektu digitalizace archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové (spolupráce na metodice zpracování bibliografických záznamů dokumentů a tvorbě tezauru, supervize záznamů). Rešeršní a bibliografická činnost: Z PBD jsme na objednávku zpracovali 134 rešerší (v roce 2012 to bylo jen 80), pravidelně 1x měsíčně vystavujeme dva výběry ze zpracovaných titulů do informací o novinkách z českých a ze zahraničních časopisů na webu knihovny, 1x za dva měsíce vystavujeme na webových stránkách novou tematickou rešerši. 1x ročně na webu zveřejňujeme bibliografické soupisy článkové literatury k tématům Ekonomika školství a Komeniologie. 7

8 Rešerše na objednávku jsou účtovány následně: 7. REŠERŠNÍ SLUŽBY A REŠERŠE 7.1 Bibliografická rešerše z databází PK 50 Kč 7.2 Bibliografická rešerše z databází PK + externích databází 100 Kč 7.3 Rešerše z historických katalogů a kartoték smluvní cena min. 150 Kč/hod. Další činnost: Služby v bibliografické a komeniologické studovně, účast na retrokonverzi a revizi knižního fondu, provádění exkurzí studentů a aktualizace stránek Centra pro školní knihovny (metodický portál). Personální zabezpečení: V roce 2013 nedošlo k žádné změně, pracoviště bibliografie a dokumentace mělo 3 pracovnice na plný úvazek (jedna z nich má na starost centrum pro školní knihovny) a 3 pracovnice na zkrácený úvazek (dvě na 0,4 a jedna na 0,5 úvazku). Na začátek roku 2015 bylo plánováno stěhování knihovny z Mikulandské ulice do ulice Jeruzalémské, v současnosti se zvažuje posunutí termínu na rok Jihočeská vědecká knihovna regionální oddělení, činnost za rok 2013 počet odeslaných záznamů do systému ANL: exerpované tituly regionální deníky, sborníky, odborná periodika exerpce částečně pozastavena, z důvodů revize regionálního knižního fondu: bylo zrevidováno cca knihovních jednotek), zároveň proběhlo stěhování a úprava fondu ve skladu, obsahová prověrka fondu příprava regionálních periodik na digitalizaci výběr titulů, přidělení cnb, kontrola titulů v registru digitalizace počet nově vložených a upravených starších záznamů regionálních autorit průběžně probíhá retrokatologizace a obsahová prověrka fondu regionálních drobných tisků příprava podkladů pro regionální výročí VISK9/I (Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata): podíl knihovny na projektu (zajištění projektu, supervize) projekt zahájen , dokončen v listopadu 2013: 831 odeslaných záznamů účast na 5. mezinárodní konferenci Evropských historických bibliografií (Praha listopadu Konferenci organizovalo Oddělení historické bibliografie (Historický ústav, Akademie věd ČR). Téma konference: Historická bibliografie významný pramen pro dějiny historiografie zajištění výstavy: Knihy v době Rudolfa II ( ; zápůjčka Knihovny AV ČR + zprostředkování zápůjčky pro Městskou knihovnu Rudolfov) 8

9 zajištění výstavky k úmrtí nositele Státní ceny za literaturu Věroslava Mertla (květenčerven 2013) předtisková příprava knihy: Catalogus monachorum Sacri Ordinis Cisterciensis monasterii Sanctae Spineae Coronae = Katalog mnichů Svatého Řádu Cisterciáckého kláštera Svaté Trnové Koruny aneb Zlatokorunští mniši ve světle listin, matrik a nekrologií / Ján Trnka ; [doslov a redakční spolupráce Jindřich Špinar ; překlad resumé do němčiny Václav Bok] vyd. -- České Budějovice : Jihočeská vědecká knihovna, ISBN : (brož.). Mgr. Ján Trnka (nar ve Zvolenu) v roce 1995 absolvoval Fakultu humanitních věd, obor slovenština dějepis na Univerzitě Mateje Bela v Banské Bystrici. V letech 1996 až 2009 byl řeholníkem v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě. Od roku 2010 pracuje jako odborný knihovník ve zlatokorunském oddělení historických fondů Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. V rámci katalogizace starých tisků se podílí na tvorbě autoritních záznamů, tzn. sestavuje základní životopisná data k osobnostem se vztahem k historickým knihám středověku a raného novověku. Nejedná se tedy pouze o autory, ale například také překladatele, tiskaře, výtvarníky, majitele knih, knihvazače a mnohé další role osobností spojené s historií těchto tisků. Mnohdy detektivní pátrání po zasutých personálních údajích jej odborně připravilo na vyhledání a zpracovávání náročných bio- a bibliografických údajů. V rámci jeho zaměření na monasteriologická bádání nyní předkládá odborné veřejnosti katalog zlatokorunských mnichů. Informace z odd. Regionální bibliografie SVK Kladno (za rok 2013) Článková bibliografie tvorba databáze článků V r jsme zpracovali 6700 článků z 240 titulů, z toho bylo 17 titulů odborných seriálů s celostátní působností. Celkem obsahuje databáze článků záznamů článků. Pro Národní knihovnu ČR excerpujeme pravidelně 48 titulů seriálů, novým titulem je sborník z konference Slánské rozhovory. V r bylo do NK posláno 3911 záznamů článků. Oddělení regionální bibliografie se zúčastnilo projektu Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL + o vybraná jmenná a věcná metadata, na který byla získána dotace z programu Ministerstva kultury ČR VISK 9. V rámci tohoto projektu bylo zasláno do NK 1045 záznamu z 5 koordinátorem vybraných titulů (Česko-lužický věstník, Effatha, XB-1, Právní rádce a Souvislosti). Dvě pracovnice oddělení také spolupracovaly na projektu Národní knihovny ČR ANL RETRO - digitalizace vybraných periodik zpracovaných v bázi ANL a jejich propojení s článkovou bibliografií. REOS, REFA, REFAG Databáze regionálních osobností Středočeského kraje - REOS obsahuje záznamů, je součástí souboru autorit osobních jmen. Databáze regionálních památek - REFA obsahuje 4140 záznamů, je součástí souboru autorit korporací. 9

10 Databáze regionálního místopisu a přírodních památek - REFAG obsahuje 2210 záznamů, je součástí souboru autorit geografických jmen. V dtb. REFA a REFAG jsou již postupně zpracovány faktografie z celého Středočeského kraje a jsou podle možnosti doplňovány autorskými fotografiemi. REDO (Souborná databáze regionálních dokumentů) knihy, seriály Databáze obsahově regionálních dokumentů v knihovnách Středočeského kraje je vytvářena přebíráním záznamů regionálních dokumentů z jednotlivých knihoven v regionu v elektronické podobě. Databáze REDO knihy obsahuje přes záznamů z 16 městských knihoven Středočeského kraje a 3 odborných knihoven. Databáze REDO seriály (souborná databáze regionálních seriálů vycházejících na území Středočeského kraje v 1. pol. 20. stol.) obsahuje 924 záznamů propojených se záznamy autorit. Z regionálních databází jsou na objednávku vypracovávány tematické rešerše (zajišťujeme společně s odborem služeb, cena pro registr. čtenáře je 20 Kč, pro neregistrované 50 Kč. Pravidelně je zpracováváno kalendárium a památka měsíce, jsou vystavovány na a umožňují odkaz na záznamy v elektronickém katalogu, v části regionální faktografie. V dubnu 2013 jsme uspořádali společně s Městskou knihovnou v Čáslavi poradu bibliografů a pracovníků regionálních fondů městských knihoven Středočeského kraje. Podíleli jsme se také na přípravě regionálních dokumentů pro krajskou digitalizaci a na uspořádání Knihovny Jaroslava Šnajdra. V Kladně Eva Wróblewská odd. Regionální bibliografie SVK Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě bibliografické aktivity v roce 2013 V Krajské knihovně Vysočiny (dále jen KKV) není samostatné oddělení bibliografie. Bibliografické práce jsou součástí pracovních náplní pracovníků studovny (2). Aktivity: KKV pro informační a rešeršní služby používá databáze: EBSCOhost Academic Search Elite, WOK, NAXOS, Anopress a CODEXIS V roce 2013 bylo z regionálních periodik excerpováno a do ANL odesláno 283 záznamů článků Bylo zodpovězeno 981 ústních dotazů a bylo poskytnuto 12 konzultací pro 92 uživatelů, Pomocí služby Ptejte se knihovny bylo zodpovězeno 18 dotazů, bylo 10

11 uskutečněno 14 lekcí informační výchovy pro 289 žáků středních i základních škol a bylo vyhotoveno 51 rešerší Pro Národní památkový ústav v Praze pro časopis Průzkumy památek byla vypracována bibliografie architektonických památek, historie míst a obcí z odborných časopisů, sborníků a monografií za oblast kraje Vysočina (podle místa vydání) za rok 2012 Pro Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě byla zpracována bibliografie Lidová kultura Horácka V rámci projektu obohacování záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata bylo zpracováno záznamů článků z periodik: Biograf (2010 a 2011), Geografie (2012), Hudební rozhledy (2012), Jurisprudence (2012), Mezinárodní politika (2012), Moderní obec (2011 a 2012) Kraj Vysočina v roce Regionální bibliografie od roku 2003 (vždy v září aktuálního roku) KKV vydává elektronickou podobu soupisu titulů získaných v rámci povinného výtisku a soupisu přírůstků regionální literatury za uplynulý rok Od roku 2008 pokračují práce na elektronické databázi Historie Havlíčkobrodska (ve spolupráci s Muzeem Vysočina v Havlíčkově Brodě a Státním okresním archivem v Havlíčkově Brodě) Vydáváme Elektronický časopis Knihovnický zpravodaj Vysočiny Mgr. Eva Benáková Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod, duben 2014 Knihovna Jiřího Mahena v Brně Více než čtyřicet let vydávala KJM tematické, personální a jiné bibliografie, a zejména bibliografickou ročenku Co číst z tvorby spisovatelů jihomoravského kraje, později s názvem Tvorba jihomoravských spisovatelů v roce. V roce 2004 od ediční činnosti z finančních důvodů upustila, a zatím ji neobnovila. Nyní studijní knihovna buduje výběrovou článkovou databázi z periodických publikací z oblasti literatury, kultury, společenských věd a životního prostředí, hudební knihovna přispívá články ze svého oboru. KJM participuje na tvorbě databáze Encyklopedie města Brna. V Mahenově památníku je stále doplňována kartotéka krásné literatury o Brně a o J. Mahenovi. Občanské sdružení Společnost Jiřího Mahena vydává časopis Milíř a uvažuje o bibliografii Jiřího Mahena. Veřejnost také projevuje zájem o nové, rozšířené vydání Slovníčku současných brněnských spisovatelů. Oddělení bibliografie Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě v roce 2013 V průběhu roku 2013 bylo celkem uloženo záznamů. Z toho analytických záznamů z regionálních tištěných periodik a sborníků. V rámci programu VISK9 Obohacení záznamů článků o vybraná metadata bylo pracovnicí MSVK uloženo 552 záznamů a externími pracovníky bylo uloženo záznamů. Zároveň byla pracovnicemi OB obohacena Retrospektivní regionální databáze Frýdek-Místek o 2702 záznamů, celkový počet záznamů v této databázi byl k Do této 11

12 databáze přispívá průběžně i oddělení katalogizace (knižní novinky z oblasti Frýdecko- Místecka). Současně jsou doplňovány všechny ostatní Retrospektivní regionální databáze. Na pracovišti bylo zpracováno 382 rešerší. Pro vlastní knihovnu děláme monitoring tisku. Zadat rešerši je možno osobně v oddělení bibliografie, nebo přes elektronický formulář (http://www.svkos.cz/sluzby-pro-verejnost/objednavky-resersi/). Cena rešerší je složena z poplatku za zadání (Kč 100,-), za každý nalezený záznam je účtováno Kč 2,- z elektronických zdrojů (katalogy, databáze plný text ze zahraničních databází), Kč 5,- za vyhledaný záznam z tištěných bibliografií. Dále pak cena CD, nebo na žádost tištěná verze (Kč 2,-/strana). Rovněž poskytujeme službu zpracování kopií rešerší (žadatel hradí jen počet záznamů). Seznam zpracovaných rešerší je zveřejněn na www stránkách naší knihovny. Rozbor vypracovaných rešerší podle oborů Společenské vědy % Ekonomie 30 8% Přírodní vědy 8 2% Životní prostředí 19 5% Medicína % Technika 14 4% Umění, literatura, historie, sport 66 17% K další činnosti náleží: účast na celostátních koordinačních poradách a sekcích, účast na celostátních seminářích a školeních k elektronickým informačním zdrojům, metodická pomoc, školení a konzultace pro uživatele nabízených databází a internetu, exkurze ve studovně pro studenty středních škol, popř. další zájemce, konzultace k diplomovým pracím pro studenty VŠ z regionu (formální úprava diplomové práce, citace použité literatury apod.), metodická pomoc a konzultace k vyhledávání informačních zdrojů pro pracovníky knihoven Moravskoslezského kraje, spolupráce na projektu VISK9 Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata, aktualizace a úpravy hesel osobností v rámci Slovníku českých knihovníků, 12

13 e-learning Knihovnický kurz opravy citací (modul 7) a rešerší (modul 8) 2 cykly v roce 2013, návrhy oprav autorit (příp. návrhy nových autorit) v rámci systému Aleph, průběžné vytváření seznamu vypracovaných rešerší pro naše www stránky, uchovávání vybraných regionálních periodik po dobu cca 3 let a zpřístupňování pro uživatele v naší studovně. Od loňského roku také skenujeme obálky a obsahy z regionálních knih se záměrem propojovat tyto obrázky s katalogem. Pro veřejnost zpřístupňujeme plné texty elektronických obecních zpravodajů na svém serveru. K bylo uloženo 121 titulů, což je cca polovina vycházejících. Jejich ukládání je vázáno na souhlas obcí, bohužel se nám s řadou obcí nepodařilo získat souhlas. Zpracovala Pavlína Szöke Oddělení Historické bibliografie Historického ústavu AVČR, v.v.i. v roce 2013 Databáze Bibliografie dějin Českých zemí byla nově zpřístupněna veřejnosti v srpnu 2013 po ukončení migrace dat a následných opravách (systém Verbis, webový katalog Portaro, firma KP-SYS). Poprvé byla veřejně prezentována v nové podobě na 37. semináři knihovníků muzeí a galerií v Ústí nad Labem 3. září Databáze v současnosti obsahuje více než záznamů. Nově bylo zpracováno zhruba záznamů ( záznamů průběžné a více než 7000 záznamů retrospektivní historické bibliografie). Byla vytvořena webová stránka projektu v české, anglické a německé verzi. Původní adresa webové stánky (http://biblio.hiu.cas.cz/) byla zachována. Všechna data jsou volně dostupná bez nutnosti registrace, využití některých prvků webu 2.0 dává široké možnosti komunikace mezi uživateli navzájem i mezi uživateli a bibliografy. Tvorbu vlastních rešerší, zasílání dat prostřednictvím ové pošty nebo vkládání připomínek zpřístupňuje web BDČZ uživatelům na základě jejich registrace. Databáze též umožňuje přidávat k záznamům odkazy na plné texty v digitálních knihovnách (Kramerius, Gallica). Takto jich zatím bylo obohaceno více než 400. V roce 2013 řešitelský tým usiloval o co nejširší propagaci projektu BDČZ. Kromě webové stránky projektu byl projekt BDČZ vystaven též na samostatných stránkách na sociálních sítích Facebook a Twitter v české a anglické verzi. Na Facebooku umožňuje stránka přímý vstup do databáze a získala nad očekávání velkou oblibu uživatelů. Zaznamenali jsme velký zájem odborné veřejnosti o nabídku rešeršních služeb. Po zveřejnění této nabídky na webové stránce projektu obdrželo bibliografické oddělení tolik žádostí, že některé musely být po dohodě s žadateli v zájmu kvalitního zpracování přesunuty na rok Je potěšitelné, že řada žádostí přichází i ze zahraničí, což svědčí o zvyšování povědomí o infrastruktuře. Jako příklad lze jmenovat rešerši k literatuře o českých interbrigadistech ve španělské občanské válce pro knihovnu Biblioteca Argentina de la Guerra Civil Española. Mezioborová rešerše domácích prací vydaných od roku 1989 k problematice holocaustu (včetně psychologie, lékařství apod.), má sloužit jako východisko pro zmapování bílých míst ve výzkumu holocaustu. Rešerše byla zpracována pro Svaz akademiků Židů. Celkem bylo takto zpracováno zhruba 37 rozsáhlejších rešerší a zodpovězeno zhruba dvojnásobné množství badatelských dotazů. Do budoucna je třeba vzít v úvahu přiměřené zpoplatnění rešeršních služeb, v roce 2014 však budou rešeršní služby ještě poskytovány zdarma. Rešerše budou postupně ukládány do Národního úložiště šedé literatury. Vybrané výstupy jsou již nyní 13

14 přístupné na webové stránce projektu BDČZ. Úspěšná byla spolupráce, kterou infrastruktura navázala s Českou televizí na tvorbě dokumentu o dělnických a nouzových koloniích (Život v kolonii. Režie M. Jazairi). Ve dnech listopadu 2013 se v Praze ve vile Lanna uskutečnila pátá konference mezinárodního projektu Evropské historické bibliografie, kterou organizačně připravilo bibliografické oddělení Historického ústavu AV ČR s podporou projektu Bibliografie dějin Českých zemí (LM ). Konference Historická bibliografie významný pramen historiografie se zaměřila na problematiku národních historických bibliografií v evropských zemích a zároveň na význam bibliografie jako informačního zdroje pro historiografii. BDČZ zde byla prezentována referátem V. Horčákové a V. Hanelové Bibliografie dějin Českých zemí. Projekt modernizace a mezinárodní spolupráce. Na konferenci rokovali historici a bibliografové z Dánska, Francie, Irska, Litvy, Německa, Švýcarska, ale i z řady českých vědeckých pracovišť a knihoven. Ze 45 účastníků bylo 15 zahraničních. Vydání příspěvků z konference připravuje bibliografické oddělení Historického ústavu na rok 2014 ve spolupráci se zahraničními partnery. Již dnes je možné se seznámit s texty a prezentacemi přednášek na webu projektu Evropských historických bibliografií (http://www.histbib.eu/). Seznam publikací a dalších výstupů BDČZ v roce 2013 Chodějovská, Eva a kol.: Historický atlas měst České republiky. Svazek č Praha- Smíchov. [Historic Towns Atlas of the Czech Republic, vol. 24: Praha-Smíchov.]Praha : Historický ústav, s. ISBN (členka autorského kolektivu Václava Horčáková) Kucrová, Veronika: Libeř v raném novověku. [Libeř in the early modern period.]dolní Břežany : Scriptorium, s. ISBN Kucrová, Veronika: Posázaví. [Sázava Region]Praha : Paseka, s. - (Zmizelé Čechy). ISBN Horčáková, Václava: Bibliografie dějin Českých zemí a vlastivědná periodika Moravy v éře digitalizace. Paměť míst. Vlastivědná práce na Moravě. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, (Kubíček, J.; Michna, P.), s ISBN (Vlastivědný věstník moravský. Roč. 65/2013. Supplementum. 1) Horčáková, Václava: Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám. X. sjezd českých historiků. Ostrava Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, (Hlavačka, M.; Řepa, M.), s ISBN [Sjezd českých historiků /10./. Ostrava (CZ), ] Horčáková, Václava: Češi na Slovensku v české historiografii od roku Sdružení knihoven České republiky v roce Ostrava : Sdružení knihoven ČR, (Kubíček, J.), s ISBN Hanelová, Věra - Horčáková, Václava: Bibliography of the Czech Lands History. Project of its Modernisation and International Cooperation Dostupné z: Horčáková, Václava: Češi na Slovensku v české historiografii od roku 1993.Bibliografický zborník Martin : Slovenská národná knižnica, Národná bibliografia, (Gašparová, M.), s ISBN

15 Horčáková, Václava - Rexová, Kristina: Výtahy z českých časopisů a sborníků. Český časopis historický. Roč. 111, č. 1 (2013), s ISSN ; Český časopis historický. Roč. 111, č. 2 (2013), s ISSN ; Český časopis historický. Roč. 111, č. 3 (2013), s ISSN ; Český časopis historický. Roč. 111, č. 4 (2013), s ISSN Hanelová, Věra : Výběrová bibliografie Historického ústavu AV ČR za rok Bulletin Historického ústavu AV ČR. Roč. 24, - (2013), s ISSN Rexová, Kristina: Výběrová bibliografie Doc. PhDr. Viléma Herolda, CSc. od roku 1999 (s doplňky od roku 1990). Český časopis historický. Roč. 111, č. 1 (2013), s ISSN Rexová, Kristina: Výběrová bibliografie prací Tomáše Durdíka od roku Český časopis historický. Roč. 111, č. 3 (2013), s ISSN Průzkumy památek v odborném tisku za rok Průzkumy památek. Roč. 20, č. 2 (2013), s (Václava Horčáková, členka autorského kolektivu) Hanelová, Věra - Horčáková, Václava - Rexová, Kristina: Český časopis historický. Databáze rejstříků 110 ročníků Českého časopisu historického za léta [databáze]. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i, CD-ROM, 14 MB Horčáková, Václava: Přednáška o Bibliografii dějin Českých zemí. Bulletin Historického ústavu AV ČR. Roč. 24, - (2013), s. 42. ISSN Horčáková, Václava: Regionální periodika - pramen poznání místní historie a kultury. Bulletin Historického ústavu AV ČR. Roč. 24, - (2013), s ISSN Odborné poradenství, rešeršní služby Život v kolonii. Staré dělnické a nouzové kolonie na křižovatce mezi zánikem a hledáním nové identity. Režie M. Jazairi. Odborná poradkyně Václava Horčáková. Dostupné z: zivot-v-kolonii/ Anotace: Spolupráce na dokumentu o bývalých pražských nouzových koloniích Pod Bohdalcem a Na Slatinách. Zpracování rešerše k dějinám těchto lokalit. Prezentace Bibliografie dějin Českých zemí na konferencích Seminář Elektronicky, online, na dosah: Moderní rešeršní služby Praha, Národní technická knihovna, 12. března 2013 Věra Hanelová, Rešeršní služby Bibliografie dějin Českých zemí v Historickém ústavu AV ČR (referát a prezentace) Konference Die geschichtswissenschaftliche Fachbibliographie der Zukunft moderne Informationsdienstleistungen für Historiker Mnichov, dubna

16 Kristina Rexová vystoupila s diskusním příspěvkem o 5. mezinárodní konferenci Evropských historických bibliografií v listopadu 2013 v Praze pořádané Historickým ústavem AV ČR 37. seminář knihovníků muzeí a galerií ČR Ústí nad Labem, září 2013 Václava Horčáková, Regionální a vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí (referát a prezentace) Konference Paměť míst - O vlastivědné práci na Moravě Brno, 27. září Václava Horčáková, Bibliografie dějin Českých zemí a vlastivědná periodika Moravy (referát a prezentace) Mezinárodní Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů Zlín, října 1013 Václava Horčáková, Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ) (referát a prezentace) Mezinárodní konference Přesídlování národů - cílevědomý proces řešení politických a hospodářských problémů a mocenských zájmů Evropy 20. století Praha, října 2013 Václava Horčáková, Příčiny, formy a důsledky přesídlování národů v pracích českých (a československých) historiků (referát) Další akce: Veřejná přednáška v HÚ AV ČR Historický ústav AV ČR, 10. dubna 2013 Václava Horčáková, Bibliografie dějin českých zemí Přednáška byla určena především studentům oboru historie na FF UK Setkání uživatelů knihovních systémů firmy KP-SYS Pardubice, 19. listopadu 2013 Václava Horčáková, Projekt Bibliografie dějin Českých zemí (s ing. Petrem Štefanem z firmy KP-SYS) Informační přednáška o vývoji softwaru v roce 2013 se zaměřením na možnosti využití výsledků vývoje dalšími uživateli softwaru Verbis a Portaro. 16

17 Bibliografická činnost ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje 2013 březen 2014 Regionální bibliografie (od 9/2013 tři celé úvazky) je součástí oddělení prezenčních služeb od 1. března Pracoviště zpracovalo v roce 2013 do báze ANL (Analytický rozpis periodik články z regionálních periodik PNA02) v rámci souběžné regionální bibliografie záznamů článků, v období leden až březen 2014 dalších záznamů (tato báze obsahuje záznamů článků k ). Výběrově jsou záznamy z báze PNA02 posílány do báze ANL Národní knihovny České republiky, která je vytvářena v rámci kooperačního systému KOSABI (Kooperační systém analytické bibliografie), jehož součástí je i SVK PK. Do báze ANL NK ČR bylo v roce 2013 posláno záznamů článků. Dále v roce 2013 bibliografie zpracovala 79 nových osobností do báze regionálních osobností REOS (PNA04), v roce 2014 dalších 27, a ve stejné bázi doplnilo a aktualizovalo údaje v 506 záznamech osobností, do března 2014 v 167 záznamech. Báze REOS k obsahuje záznamů regionálních osobností. Pracoviště nadále spravuje fond více než 160 regionálních periodik vydávaných v Plzeňském kraji, která jsou zpřístupňována pro veřejnost ve speciální studovně. Pracoviště připravilo podklady pro vygenerování Kalendária osobností pro rok 2014 v elektronické podobě, tento dokument je pro veřenosti dostupný v rámci elektronického katalogu knihovny 1. Prostřednictvím oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu navrhla regionální bibliografie v průběhu roku 2013 do Souboru národních autorit spravovaných NK ČR celkem 607 jmenných a 71 věcných autoritních záznamů. Vedoucí oddělení řešila grant VISK 9/I Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata. Celkové náklady projektu činily ,- Kč, z toho dotace byla ve výši ,- Kč. Celá částka byla použita na výplatu OON v rozsahu 300 hodin v období červenec až listopad Za tuto částku bylo zpracováno 604 článků z osmi odborných periodik převážně z roku 2012 (Arteterapie, Cantus, Daně a finance, Jezuité, Obchodní právo, Průzkumy památek, Psychiatrie: časopis pro moderní psychiatrii a Stavba). Záznamy byly vytvořeny v souladu s podmínkami projektu a řádně odeslány na server NK ČR. Speciální studovnou (tři celé úvazky + vedoucí) bylo v roce 2013 zpracováno 163 kombinovaných rešerší 2 a za tyto byla uživateli zaplacena částka v celkové výši ,- Kč, v období leden až březen 2014 bylo zpracováno 46 kombinovaných rešerší. U kombinovaných rešerší z roku 2013 byla nejvíce zastoupena témata již tradičně témata z lékařství, práva a politiky. Kombinované rešerše jsou účtovány 5,- Kč za záznam, který obsahuje bibl. informace dle ČSN ISO 690 a údaj o dostupnosti v knihovnách. Dále během roku 2013 speciální studovna zajistila elektronických rešerší z dostupných databází 1 Dostupné na adrese 2 Kombinované rešerše rešerše zpracovaná na základě elektronických zdrojů, bibliografií a přímou excerpcí periodických titulů, přehled kombinovaných rešerší je dostupný na adrese 17

18 a dalších zdrojů, v období leden až březen 2014 celkem 270 elektronických rešerší. Studovna zodpověděla 984 dotazů (a 312 dotazů v období leden až březen 2014). Tematická skladba dotazů a elektronických rešerší ve speciální studovně byla v roce 2013 srovnatelná s předchozími roky. Nejvíce jsou stále žádány informace související s regionem, lékařstvím, právem a politikou, s kulturou a uměním. Rozbor témat je graficky znázorněn v příloze za textem. Od února 2013 zpracovává speciální studovna pravidelně monitoring denního tisku pro potřeby vedení SVK PK. Od listopadu do prosince 2013 spolupracovala studovna s projektem Osobnosti plzeňských vysokých škol řešeným Západočeskou univerzitou v Plzni a Státním oblastním archivem v Plzni, výsledkem spolupráce bylo padesát elektronických rešerší obsahujících výběrově publikační činnost padesáti osobností plzeňského vysokého školství. Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2013 služba Ptejte se knihovny sloužila zejména k řešení dotazů provozního charakteru, jakými jsou dostupnost konkrétních dokumentů ve fondu knihovny či v jiných institucíc nebo dotazy na rešeršní služby. Zodpovídání dotazů je nadále garantováno vedoucí oddělení prezenčních služeb a pracovnicemi speciální studovny, které v případě potřeby spolupracují s ostatními odděleními SVK PK. Na adresu nebo prostřednictvím webového formuláře dostupného na bylo zasláno celkem 13 dotazů. Speciální studovna zodpověděla 12 dotazů a z toho dvě odpovědi uložila do volně přístupného online archivu na adrese V roce 2014 šest odpovědí a čtyři uloženy do archivu. Celý archiv od zahájení služby v září 2004 je dostupný u vedoucí oddělení prezenčních služeb. V únoru 2013 realizovala speciální studovna výstavu v rámci Smetanovských dnů 2013 s názvem Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století, Na výstavě si mohli návštěvníci prohlédnout zhruba 200 knih a časopisů z fondu knihovny převážně s datem vydání do roku Výstava vykreslila vztah Čechů k historii v 19. století. Stěžejním tématem byly tzv. Rukopisy a další literární památky objevené v 1. pol. 19. století spisovatelem, básníkem a filologem Václavem Hankou. V listopadu byla v přízemí hlaní budovy přístupná regionální výstavka Miloslav Horníček ( ) a v prosinci o operním pěvci, tiskaři a nakladateli Karlu Beníškovi ( ). V letošním roce byla v rámci Smetanovských dnů 2014 realizována výstava Sociální 19. století, a proběhly výstavky regionálních osobností: J. Š. Baar ( ), A. Berndorf ( ) / A. Špelda ( ). V plánu jsou další výstavky, na každý měsíc jedna osobnost z regionu až do konce roku. Na vyžádání SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara uspořádala speciální studovna dva semináře Elektronické informační zahraniční zdroje ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni v délce 2 x 2 hodiny pro celkem 41 studentů 3. ročníků oborů knihovník a archivář ( a ). V rámci seminářů byli studenti seznámeni s elektronickými informačními zdroji EBSCOhost a ProQuest Central. Na vyžádání PeF Západočeské univerzity bylo 19 studentů 1. ročníku oboru historie seznámeno s vývojem a současností bibliografické činnosti v SVK PK. 18

19 Speciální studovna 2013 srovnání údajů v procentech Dotazy a el. rešerše Kombinované rešerše Ptejte se knihovny Text a graf Mgr. Pavlína Doležalová Zpráva o Bibliografii Institutu umění - Divadelního ústavu (IDU) Roční přírůstek v databázi je mezi záznamy, pracujeme v systému VERBIS, aktuálně sledujeme kolem 157 českých titulů a 84 zahraničních (zpracováváme pouze divadelní bohemika z titulů odebíraných oddělením Knihovny). Do Souborného katalogu přispíváme ročně cca 2000 záznamy z 11 titulů (kontaktní osobou je naše systémová knihovnice Alena Součková). Minulý rok jsme dokončili skenování našich lístkových kartoték v Ústavu pro českou literaturu (přibližně lístků) a umístili jsme je na web i společně s dalšími přibližně lístky České divadelní bibliografie Ty skenovala firma COMDAT, ale povedlo se je implementovat do systému RETROBI Ústavu pro českou literaturu. Dále jsme během čtyř měsíců revidovali v rámci programu VISK 8 naše Jmenné autority. Celkem se jednalo o autorit, odstranili jsme 357 duplicit a odeslali přes dvě stě návrhů nových Jmenných autorit (přesný počet návrhů za bibliografii ročně nejsem schopen vyčíslit, protože posíláme návrhy společně s oddělením Knihovny). V neposlední řadě jsme provázali a opravili na současnou úroveň katalogizace cca 1800 bibliografických záznamů z časopisu Scénografie a navázali je na plné texty článků. 19

20 Již v tomto roce pak IDU spustil svůj projekt Virtuální badatelny, který sjednocuje na jednom místě všechny databáze provozované v naší instituci a kam bylo zařazeno i oddělení Bibliografie. V minulém roce jsme dále pokračovali v digitalizaci fondů IDU, nově byly zdigitalizovány Zprávy Divadelního ústavu, České divadlo, Zahraniční divadlo aj. S informacemi o zpřístupnění titulů na Krameriovi a zápisu do Registru digitalizované literatury odkazuji na naši systémovou knihovnici Alenu Součkovou (ale byl jsem ujištěn, že s Registrem spolupracujeme od jeho vzniku). Digitalizace nebyla financována z VISKu, ale z našich zdrojů. Monitoring tisku provádíme pouze pro interní potřeby, badatelům nabízíme možnosti rešerší. Ty jsou placeny takto: první půl hodina zdarma, pak 100 Kč za každou započatou půlhodinu. Rešerše se většinou omezují na zdroje v IDU. Samostatně nic nevydáváme, naše výstupy se realizují v práci jiných oddělení IDU, hlavně Kabinetu pro studium dějin divadla, případně jako samostatné publikace, na kterých se pouze pracovník oddělení podílel (např. Různé břehy. Choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou). Zpráva o činnosti za r Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem Bibliografické oddělení se studovnou literárně vědní a regionální Statistika za rok 2013: čtenáři výpůjčky dotazy uživatelé Internet SLV REG SLV + REG Bylo vydáno VKV 2013/2, pro které byly zpracovány medailony a bibliografie: Miroslav Holub (864 záznamů), Robert Merle (165 záznamů), Stéphane Mallarmé (88 záznamů), Ingeborg Bachmann (66 záznamů) a bibliografie: Benjamin Britten (484 záznamů) a Edvard Munch (169 záznamů) a VKV 2014/1, pro které byly zpracovány medailony a bibliografie: Jiřina Hauková (346 záznamů), Ladislav Mňačko (353 záznamů), Eugen Ionescu (222 záznamů), Daphne du Maurier (61 záznamů) a bibliografie: Josef Váchal (546 záznamů) a Pavel Haas (169 záznamů). Bylo zpracováno VKV 2013/zvl. číslo Kalendárium 2014: všeobecná část (848 záznamů), regionální část (1 302 záznamů). Bylo zodpovězeno 72 složitějších dotazů (z toho 7 on-line). Excerpce z literárních časopisů, celostátního a regionálního tisku rozmnožila lístky v literární kartotéce o záznamů, z literárních sborníků bylo rozepsáno a zařazeno 618 záznamů. Do bází budovaných bibliografickým oddělením bylo uloženo: REOS 525 nových osobností osobností aktualizováno, doplněno a opraveno, ANL 754 nových záznamů. Do báze 20

21 národních autorit NK ČR bylo odesláno 38 návrhů nových personálních autorit, 39 korporativních, 3 geografické a 27 návrhů na opravu či doplnění personálních autorit. Bylo zkompletováno 115 svazků literárních a regionálních periodik pro vazbu A a 155 svazků pro vazbu B. Do fondu beletrie bylo založeno 473 nových přírůstků, do fondu bibliografií 28, do literárně vědní studovny 68, do regionální studovny 571, nových CD-ROM a DVD bylo 90 a nových map 18. Bylo zaevidováno 101 regionálních pohlednic. Přístup na internet v regionální studovně využilo 770 uživatelů. Pracovnice se podílely na provádění exkurzí, spolupracovaly při pořádání akce Happening v knihovně, vypomáhaly při stěhování periodik ve skladu Na schodech a stěhování fondu ze studovny výtvarného umění do všeobecné studovny. V Ústí nad Labem Knihovna Národního muzea (P. Kubošová) Knihovna Národního muzea je od roku 2011 přechodně, po dobu rekonstrukce Hlavní budovy, umístěna v Nové budově. Provoz knihovny je po stěhování do náhradních prostor obnoven v několika pražských studovnách a v studovně při terezínském depozitáři. Digitalizace: Digitalizační pracoviště KNM v loňském roce vytvořilo kopií ze vzácných fondů: skenů z rukopisů skenů ze starých tisků skenů ze zlomků skenů z kramářských písní skenů z fondu Obrození. Publikace: ARCHER, Robert, KAŠPAROVÁ, Jaroslava a MAREK, Pavel. Bohemia hispánica: fondos españoles de los siglos XV a XVII en bibliotecas checas. Barcelona: Reial Acadèmia de bones lletres, s. Minor; no. 15. ISBN Výběr z odborných článků: EL KHOLI, Susan, LNĚNIČKOVÁ, Jitka, VACULÍNOVÁ, Marta. Leonhartus Albertus und sein Gedicht über die Glasherstellung. In: Listy filologické : folia philologica, roč. 135, č. 3-4 (2012), s HESOVÁ, Petra: Osobní knihovna Josefa Václava Friče : poznámky na okraj. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie, roč. 58, č. 3-4 (2013), s KAŠPAROVÁ, Jaroslava, ŠÍPEK, Richard. Projekt PROVENIO, databáze PROVENIO a zpracování proveniencí v Knihovně Národního muzea. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie, roč. 58, č. 3-4 (2013), s KUČEROVÁ, Jarmila. Osobní knihovna Bohuslava Jiruše. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie, roč. 67, č. 3-4 (2013), s

22 MENCLOVÁ, Věra. Osobní knihovna očima literárního historika. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie, roč. 58, č. 3-4 (2013), s Projekty: Provenio: Metodika výzkumu knižních proveniencí ( ) jedná se o grantový projekt Národního muzea financovaný Ministerstvem kultury ČR v programu NAKI. Informace o projektu jsou přístupné na webovém portále : kde je také přístupná databáze majitelských knižních proveniencí a vlastníků, vytvořená v knihovním systému Verbis firmy KP-SYS. Pracovníci knihovny vystoupili s příspěvky o projektu na konferencích ve Zlíně, Olomouci, Ústí nad Labem, Vratislavi a Curychu. Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky ( ). Společný projekt Národního památkového ústavu, Národního muzea a Národní knihovny (rovněž v programu NAKI) si klade za cíl analyticky zpracovat tisky 16. století ve fondech zámeckých knihoven, především v majetku Národního muzea a Národního památkového ústavu. Odhadovaný počet bibliografických jednotek je okolo Od počátku prací se potvrdil předpoklad, že většina tisků je ve světě známá, ale naše fondy obsahují celkou řadu knih s unikátními individuálními znaky, především provenienčními. Řada z těchto unikátních proveniencí byla nebo bude publikována v odborném tisku. Zpráva o činnosti bibliografického oddělení KVK v Liberci za rok 2013 V oddělení pracují tři pracovníci na plný úvazek, má na starosti excerpci regionálních periodik, vytváření databáze regionálních autorit, vytvářejí rešerše, pečují o fondy regionální literatury, Rakouské knihovny, knihovny francouzské literatury, a starých a vzácných tisků. Analytické zpracování článků Celkem bylo vloženo 1958 článků. Do kooperačního systému národní bibliografie zasláno 1146 článků. Vývoj článkové excerpce za léta 2006 až Celkem článků Kooperační systém ANL Jen KVK v Liberci 22

23 KVK v Liberci se v r opět zapojila do projektu VISK9 Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata. V rámci tohoto projektu bylo zpracováno 1212 bibl. záznamů článků z 9 celostátních časopisů. Pokračuje skenování článků, které jsou přivázány k bibl. záznamu a jsou zobrazovány v prostorách knihovny. Autority Celkově bylo vytvořeno 46 jmenných autorit. Podíl jmenných autorit z let 2007 až 2013 na celkovém množství regionálních jmenných autorit celkem 1792; 100% 104; 5% 46; 2% 129; 6% 98; 5% 192; 9% 209; 10% 1139; 55% do ; 8% Rešerše Bylo vypracováno 61 rešerši v celkové ceně ,- Kč. Přehled vypracovaných rešerší za léta 2006 až Vypracované rešerše

24 Provádí se katalogizace vypracovaných rešerší, k jejichž záznamům v katalogu jsou přivázány náhledy. Bibliografie Byl vytvořen do 2. čísla 14. ročníku sborníku Fontes Nissae Výběrový soupis článků k dějinám Libereckého kraje za rok Dotazy zadané mimo systém Ptejte se knihovny Vyřízeno 23 různě komplikovaných faktografických dotazů prostřednictvím u, ústně nebo telefonicky. Přehled zodpovězených dotazů (údaje jsou sledovány od roku 2009) Dotazy Dotazy v systému Ptejte se knihovny Celkem dotazů bylo 39 Dotazy v systému "Ptejte se Knihovny" Dotazy

25 Staré a vzácné tisky Celkem bylo učiněno 124 prezenčních výpůjček z fondu starých a vzácných tisků. Prezenční výpůjčky z fondu starých a vzácných tisků Výpůjčky Pokračovala spolupráce s katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci studenti popisují staré tisky. Byla provedena pravidelná očista a údržba fondu. Digitalizace Ani v roce 2013 nezačala plánovaná krajská digitalizace z důvodů, které nejsou v moci knihovny ovlivnit. Místo toho byl podán projekt do VISKu 7 na digitalizaci všech ročníků novin Stráž severu vycházejících v letech 1945 až Celková výše nákladů na digitalizaci byla spočítána na částku ,- Kč. Zásluhou paní ředitelky byl získán finanční příspěvek od firmy LIS ve výši ,- Kč na digitalizaci starého tisku (Rohnovy kroniky panství Frýdlant a Liberec), regionálního periodika z let 1848 až 1849 (Reichenberger Wochenbericht) a regionálního vlastivědného časopisu (Od Ještěda k Troskám). První dva tituly již byly digitalizovány, u třetího digitalizace probíhá). Ve spolupráci s panem Filandou byly upraveny digitalizované obrazy čtyř titulů sudetik, které jsou přivázány k bibliografickým záznamům v elektronickém katalogu a takto zpřístupněny. 25

26 Francouzská knihovna Kolegyně Holčáková nakoupila nové publikace do fondu v částce ,- Kč. Peníze byly darem Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze. Knihovnu si prohlédl osobně pan velvyslanec u příležitosti své návštěvy Liberce. Proběhla také módní přehlídka z kolekcí francouzských módních salónů. Různé Byly zahájeny práce na úpravě rubriky historie knihovny na webu KVK. V současné době jsou shromážděny dokumenty a napsána většina textu. Upravené stránky by měli být oficiálně zpřístupněny k výročím české lidové knihovny a Bücherei der Deutschen. Byl vystaven seznam regionální beletrie (autoři + anotace děl) na webových stránkách knihovny. Oddělení koordinovalo praxi deseti studentům oboru kulturně-historická a muzeologická studia katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci a jedné studentce oboru design Fakulty umění a architektury TU v Liberci. Pomáháme zajišťovat služby ve studijní knihovně v rozsahu 12-ti hodin týdně a od září ti hodin týdně na Informační službě. V případě potřeby též ve skladech. Podílíme se na zajišťování sobotních služeb. Kolegyně Holčáková a Sanetrníková pracují (spolupracují) v dramaturgické radě a podílely se na akcích připravovaných radou (např. Noc s baterkou, Živá knihovna a Ples v knihovně). Kolegyně Sanetrníková chodí číst klientům Domova Seniorů ve Františkově. V loňském roce četla celkem 21x. Kolegyně Sanetrníková organizačně zajišťovala akci LITERATOUR. Kolegyně Holčáková ještě zajišťuje exkurze po knihovně pro veřejnost (1x měsíčně). Zájem o exkurze se konstantně pohyboval v průměru dvě osoby na exkurzi. V posledním čtvrtletí zájem trochu poklesl. Kolegyně Holčáková také připravuje tematický výběr z publikací k přednáškám v KVK. Kolegyně Holčáková a Sanetrníková se také podílejí na exkurzích pro školy a objednané skupiny návštěvníků. Většinou provádějí cizojazyčné exkurze (angličtina, němčina). V Liberci Zpracoval Václav Kříček 26

27 Rakouská knihovna - objednávka, akvizice nových titulů, novinkový seznam za rok výstava Gustav Klimt průkopník moderny ( ), vernisáž s baletním vystoupením DFXŠ (70 návštěvníků) ve spolupráci s RKF v Praze - čtení Martin Waltz FRAUEN ( ) 60 posluchačů (ve spolupráci s RKF v Praze) Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek posluchačů - přednášky z cyklu Rakousko a české země/československo v minulosti: 3 přednášky, celkem 31 posluchačů (ve spolupráci s RKF v Praze) - přehlídka rakouských krátkých filmů v kině Varšava návštěvníků (ve spolupráci s RKF v Praze) Stipendijní pobyty Mgr. Blanka Konvalinková Setkání ředitelů hostitelských institucí ( ) M. Sanetrníková Seminář knihovníků RK v Klosterneuburgu ( ) Mgr. P. Novotný seminář vědeckých poradců RK ve Vídni PhDr. J. Pažout studijní pobyt ve Vídni (spolupráce na přednáškovém cyklu) Exkurze 5 x v Rakouské knihovně pro praktikanty 1 x Gymnázium F.X.Šaldy + studenti gymnázia Aachen (Německo) Zpracovala Ing. Martina Sanetrníková Krajská knihovna Olomouc (Anna Vitásková) V současné době se bibliografie nevydává. Bibliografická činnost je zahrnuta do oddělení Informačních služeb. Hlavní náplní je zodpovídání dotazů, zpracování rešerší (za rok 2013 bylo zpracováno 94, seznam je na stránkách knihovny) a analytické zpracování regionálních článků. Excerpováno je 32 regionálních periodik, články jsou zasílány pravidelně do ANL (za rok záznamů). Oddělení pracovalo na projektu ANL+, zpracováno bylo 1715 článků. V roce 2014 bude spolupráce pokračovat. 27

28 V rámci oddělení jsou řešeny otázky databází, přístup a práce s nimi. Jsou zpracovávány dotazy v rámci Ptejte se knihovny. Oddělení pořádá kurzy práce s internetem pro seniory a kurzy Citační etiky pro střední školy. Databáze REGO se udržuje v aktuálním stavu, ale dále se nevytváří nové záznamy. Přehled činnosti regionální studovny Krajské knihovny v Pardubicích od V květnu 2013 byla dokončena a rozeslána výběrová bibliografie k 130. výročí narození aviatika Jana Kašpara. Pokračuje práce na Bibliografii měst a obcí okresu Pardubice, letos by měla být dokončena. Vydána bude pravděpodobně počátkem roku Krajská knihovna v Pardubicích se v letošním roce podílí na oslavách 160. výročí narození barona Artura Krause. Připravili jsme výstavu na skleněných panelech, vydáváme bibliografii Baron Artur Kraus , pro čtenáře jsme připravili i malou soutěž o knižní ceny křížovku a kvíz. Nadále spolupracujeme s regionálním periodikem Pardubický patriot, v uplynulém období jsme dodali 26. článků. Jedná se o zajímavosti z prvorepublikového regionálního tisku (s komentářem), připomenutí významných pardubických osobností, zaniklých spolků či firem nebo téměř zapomenutých událostí. Koncem roku 2013 jsme začali plnit hesla do elektronické encyklopedie města Pardubic (jedná se o spolupráci s Magistrátem města Pardubic). Zatím bylo pracovnicemi regionální studovny zpracováno 33 hesel zejména hesla osobností (především spisovatelů), dalšími hesly byly Historie pardubické knihovny a Esperanto v Pardubicích. V další etapě se zaměříme na zaniklé noviny a časopisy v Pardubicích. Pokračujeme v doplňování Slovníku spisovatelů Pardubicka (příprava na druhé vydání). Do databáze ANL+ bylo zpracováno 1009 záznamů. Do souborného katalogu 223 článků z novin, 259 článků z časopisů a sborníků. V cyklu Povídání o knihách připravila Mgr. Karla Jará již. 13. pokračování s názvem Válka nezná vítězů, pouze poražených. V letošním roce dojde v regionální studovně k personální změně. Mgr. Karla Jará odchází 4. srpna 2014 do důchodu. Je připraven adaptační plán na zaučení nové pracovnice. Rozbor činnosti OBIS KKFB Zlín za rok 2013 Rok 2013 byl pro nás vlastně rozdělen na tři části: od začátku roku do přibližně konce června od července do konce září od září do konce roku 28

29 Činnosti vykonávané OBIS První část roku: - šlo o běžné zajištění chodu oddělení na staré budově a přípravu fondu na stěhování: zajišťování provozu části volného výběru a studovny společenskovědní literatury provoz Informačního a referenčního centra průběžná údržba a zajišťování oprav svěřeného knihovního fondu společenskovědní literatury spolupráce s akviziční komisí při výběru nových titulů do úseku volného výběru společenskovědní literatury, příruční knihovny a regionální příruční knihovny katalogizace elektronických dokumentů na CD-ROM správa účtu knihovny na sociální síti facebook pravidelné vyhledávání regionálních obecních zpravodajů v elektronické podobě a ukládání do databáze elektronických zpravodajů expedice vybraných dokumentů do depozitního skladu expedice knižních novinek do oddělení společenských věd, Pk, PkR a PV průběžné doplňování, údržba a správa kartotéky regionálních osobností excerpce článků ze stanovené titulové základny regionálních periodik průběžné odesílání vybraných záznamů článků do databází ČNB ANL koordinace projektu VISK9/ANL+ v rámci KKFBZ vypracovávání seznamů literárních novinek za každý měsíc a jejich příprava pro publikování na webu knihovny* Vypracovávání rešerší podle požadavků uživatelů Spolupráce na Kalendáriu regionálních osobností Skenování obálek dokumentů PkR Provoz veřejného internetu na čtenářských PC Zpřístupňování databází: ČSN online, Anopress IT, ASPI, EBSCOhost a naučných CD-ROM na čtenářských PC Kopírování tištěných dokumentů z knihovního fondu Správa, údržba a prezenční půjčování dokumentů PkR a PV (periodika a monografie naučná literatura) Správa*, údržba* a prezenční půjčování historického a vzácného fondu Spolupráce na vyhledávání, kontrole a přípravě dokumentů určených k digitalizaci Příprava knihovního fondu na stěhování do Baťova institutu (vkládání RFID čipů; vyhledávání a značení starších knihovních dokumentů určených do skladu) Ke konci této doby již někteří pracovníci zajištovali koordinaci stěhovacích prací a stavění knihovního fondu z depozitních skladů do skladu v nové budově Druhá část roku: 29

30 - šlo o období stěhování knihovny z bývalých prostor do nových koordinace stěhovacích prací a stavění knihovního fondu v oddělení IRC, Pk, PkR, PV v nové knihovní budově BI Třetí část roku: - šlo o znovuobnovení činnosti knihovny v nových prostorách, které se liší nejen dispozičně, ale i změnami v činnosti jednotlivých oddělení, správě fondu spadajícího pod daná oddělení, počtem informační techniky (a tudíž i náročnosti na obsluhu) Zajišťování provozu příruční knihovny, PkR a PV zajišťování provozu individuálních studoven a kolektivní studovny Spolupráce s akviziční komisí při výběru nových titulů do úseku volného výběru společenskovědní literatury*, příruční knihovny a regionální příruční knihovny Správa účtu knihovny na sociální síti facebook Pravidelné vyhledávání regionálních obecních zpravodajů v elektronické podobě a ukládání do databáze elektronických zpravodajů Průběžné doplňování, údržba a správa kartotéky regionálních osobností Excerpce článků ze stanovené titulové základny regionálních periodik Průběžné odesílání vybraných záznamů článků do databází ČNB ANL Koordinace projektu VISK9/ANL+ v rámci KKFBZ Vypracovávání rešerší podle požadavků uživatelů Spolupráce na Kalendáriu regionálních osobností Skenování obálek dokumentů PkR Provoz veřejného internetu na čtenářských PC Zpřístupňování databází: ČSN online, Anopress IT, ASPI, EBSCOhost a CD-ROM na čtenářských PC Kopírování tištěných dokumentů z knihovního fondu Správa, údržba a prezenční půjčování dokumentů PkR (monografie naučná literatura a beletrie) Správa, údržba a prezenční půjčování povinného výtisku neperiodických publikací (naučná literatura i beletrie) Instalace tematicky zaměřených výstav ve svěřených vitrínách a na panelech Zpracování záznamů ve Verbis, čipování, štítkování - celkově klesly počty všech běžných činností (které se dají spočítat) v celé knihovně, což však bylo zapříčiněno 3měsíčním zavřením po dobu stěhování a také jemu předcházejí přípravě na stěhování, které byla podřízena většina činností - i přesto se nám v loňském roce podařilo: Zpracovat 1366 záznamů článků regionálního charakteru Do ČNB ANL bylo odeslat celkem 617 záznamů regionálních článků 30

31 V rámci projektu VISK9/ANL+ bylo zpracováno a odesláno 600 záznamů článků Počet očipovaných dokumentů: 1232 Počet oštítkovaných dokumentů (hřbetní štítky): 756 Počet vyhledaných knih do skladu: 4093 Bibliografické, informační a výpůjční služby uživatelům: Prezenční výpůjčky periodik: 1556 Výpůjčky naučné literatury: 2210 Počet uživatelů využívajících internetové stanice: 7836 Počet vypracovaných rešerší: 10 Normy online: 18 Oddělení bibliografie SVK Hradec Králové duben 2014 (I. Novotná) Bibliografie 2,94 pracovních úvazků. Souběžnou excerpcí z asi 150 titulů regionálních deníků, periodik, sborníků a dalších dokumentů bylo v r vytvořeno bibliografických záznamů regionálních článků a v roce 2014 bylo zatím zpracováno dalších záznamů článků (k ). Do souborné databáze ANL bylo v loňském roce zasláno bibliografických záznamů článků z 28 vybraných titulů periodik a sborníků. Při souběžném zpracování bylo za r vytvořeno nových personálních a korporativních autoritních záznamů. V roce 2014 přibylo zatím dalších asi 300 personálních a korporativních autorit. Regionální personální autority byly posílány do autoritní báze NK ČR nebo k dalšímu zpracování v databázi regionálních osobností. Při retrokonverzi článkové kartotéky SRB z let bylo v r zpracováno cca zázn. V roce 2014 přibylo dalších 608 zázn. (k ) Celkem bylo k v katalogu knihovny zázn. článků. Loni jsme se také zúčastnili kooperativního projektu z podprogramu VISK9/1 neboli ANL+. V rámci tohoto projektu bylo zpracováno zázn. Celkem bylo odpracováno 782 hodin, z toho 623 hodin při zpracování záznamů a 159 hodin při koordinačních činnostech, které spočívaly v přidělování periodik zúčastněným knihovnám, metodických konzultacích, organizaci schůzek garantů, komunikaci s garanty softwarové a obsahové základny projektu apod. O tom více v celkovém zhodnocení kooperativních projektů. Při zpětné revizi článků převedených z databáze ISIS do Alephu (z let ) bylo opraveno bibliografických záznamů včetně harmonizace předmětových hesel a vytvořeno bylo nových personálních a korporativních autorit. Byla zahájena příprava na doplňování záznamů článků regionálních periodik o elektronické plné texty. Ve spolupráci s L. Jirků a E. Svobodovou byl připraven text smlouvy k autorským právům, zatím byly smlouvy uzavřeny s 34 nakladateli regionálních periodik. Elektronické verze periodik byly staženy z webů nebo 31

32 vyžádány od nakladatelů a připraveny pro úsek digitalizace a oddělení jmenného zpracování ke zpracování. V katalogu jsou vidět např. Kopidlenské listy. Ve spolupráci s Národní knihovnou byl testován metadatový editor firmy Elsyst Engineering v rámci projektu "ANL Retro". Na testování se společně podílely pracovnice Středočeské vědecké knihovny v Kladně (PhDr. Eva Wróblewská a Marie Mlčůchová) a pracovnice SVK HK (Mgr. Lucie Jirků a Bc. Ivana Novotná). Závěr testování: v současné podobě není metadatový editor firmy Elsyst Engineering pro účely článkové bibliografie vhodný. Podrobněji viz: Závěrečná zpráva ANL Retro. V posledním čtvrtletí roku 2013 byla zahájena příprava podkladů pro oddělení PR ke kampani knihoven Královéhradeckého kraje na r Regionální fondy knihoven (jedná se o výběr literatury, citace, skenování materiálů). V průběhu roku 2014 bude každé dva měsíce prezentováno jedno téma (1. kultura, 2. příroda, 3. místopis, 4. hospodářství, 5. dějiny, 6. osobnosti), které upozorní na bohatství tištěných dokumentů, elektronických databází i informací obecně, dostupných ve fondech knihoven v regionu, viz panely v přízemí SVK HK. Průběžně byla spravována Souborná databáze regionálních seriálů Královéhradeckého kraje za léta v systému Aleph. Oddělení bibliografie spravuje archiv ediční činnosti knihovny a zaznamenává ediční činnost zaměstnanců. Byly poskytovány bibliografické konzultace knihovnám v kraji. Účast na bibliografické poradě (duben 2013 v Liberci) a kolokviu (říjen 2013 ve Zlíně). Úsek informačních a referenčních služeb (G. Holečková): Bylo evidováno dotazů, z toho 881 složitějších vyžadujících zásah pracovnic úseku IRS. ových dotazů bylo přímo na oddělení IRS zodpovězeno 703. Prostřednictvím formuláře Ptejte se knihovny bylo podáno 225 dotazů, přes online katalog došlo 151 dotazů. Bylo zpracováno 143 písemných rešerší. 32

33 ANL retro 2013 Tomáš Foltýn 33

34 34

35 35

36 36

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Po zrušení oddělení článkové bibliografie a ukončení vlastního analytického zpracování

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům?

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Tamara Pršínová Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice prsinova @cbvk.cz Knihovny současnosti Olomouc 2014 Historie průkopník

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

25 1. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 16. a 17. dubna 2013 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. zápis 16.4.

25 1. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 16. a 17. dubna 2013 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. zápis 16.4. 25 1. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 16. a 17. dubna 2013 v Krajské vědecké knihovně v Liberci 16.4. zápis Poradu zahájily ředitelka KK Liberec Mgr. Blanka Konvalinková a předsedkyně

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnnou zprávu o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

České digitalizační projekty, jejich výsledky a agregace

České digitalizační projekty, jejich výsledky a agregace České digitalizační projekty, jejich výsledky a agregace Ing. Martin Lhoták Knihovna AV ČR, v. v. i. Konference Knihovny současnosti 10. 9. 2015, Olomouc Obsah Digitalizační projekty Výsledky průzkumu

Více

www: .

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

Regionáln. lní informace idaná hodnota katalogu krajské knihovny. v Kladně

Regionáln. lní informace idaná hodnota katalogu krajské knihovny. v Kladně Regionáln lní informace jako přidanp idaná hodnota katalogu krajské knihovny Jiří Mika Středo edočeská vědecká knihovna v Kladně Obsah prezentace Poznámky k terminologii Ohlédnut dnutí do historie Regionáln

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Co jsme si slíbili Trochu teorie (informační potřeby, typy informací, informační dokumenty) Trochu praxe

Více

27. ZASEDÁNÍ SEKCE SDRUK ČR PRO BIBLIOGRAFII KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY 13. 14. dubna 2015

27. ZASEDÁNÍ SEKCE SDRUK ČR PRO BIBLIOGRAFII KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY 13. 14. dubna 2015 27. ZASEDÁNÍ SEKCE SDRUK ČR PRO BIBLIOGRAFII KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY 13. 14. dubna 2015 ZÁPIS 13. 4. 2015 1. ZAHÁJENÍ Poradu zahájil ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary, PaedDr. Vratislav Emler,

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitel KMZ, vedoucí všech rektorátních pracovišť Zpracoval: PhDr. Ondřej Fabián

Více

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Jednání se uskutečnilo v klubové místnosti Městské knihovny v Praze za účasti zástupců krajských knihoven, Mgr. Petry Miturové z MK ČR a dr.

Více

Knihovny.cz - jak se zapojit

Knihovny.cz - jak se zapojit Knihovny.cz - jak se zapojit Petra Žabičková Moravská zemská knihovna v Brně petra.zabickova@mzk.cz Anotace přednášky Hlavní přínosy pro knihovny a jejich uživatele Současný stav projektu Centrální portál

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Co to vlastně je digitalizace a proč se digitalizuje Podle TDKIV: Technologie

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

Centrální adresář knihoven

Centrální adresář knihoven Centrální adresář knihoven informace o stavu projektu Sloučení báze Adresáře knihoven a informačních institucí v ČR (ADR) a Evidence knihoven MK ČR (EK) Seminář Regionální funkce Pardubice 20.-21.10.2015

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Možnosti vzdělávání školních knihovníků (nejen) v Moravskoslezském kraji Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální

Více

Jak pomáháme našim klientům

Jak pomáháme našim klientům Jak pomáháme našim klientům Praha 6. 10. 2015 Bc. Ludmila Stuchlá Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Počet

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven

Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven současný stav, trendy, problémy Vít Richter 3.11.2015 Konference Kultura 2016 SKIP ČR Kulturní dědictví v digitální podobě

Více

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009 Pardubice 16-17. září 2009 Eva Svobodová - Danuše Vyorálková Národní

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR

Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR Výměna zkušeností na úseku práce s dospělými Orlová 12.10.2016 PhDr. Eva Svobodová Národní knihovna ČR Souborný katalog ČR Centrální adresář knihoven

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Jak si obstarám informace? informační exploze mnoho informací a jak

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Ekonomika organizačních složek měst Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Loutka a její využití na základní škole Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Úvod Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice (dále jen vydavatelství) je vymezena zejména zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,

Více

Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace. Helena Dvořáková Národní knihovna ČR

Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace. Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Národní lékařská knihovna, Praha, 22. 5. 2014 Počátky digitalizace v ČR - rukopisy 1995 NK ČR - Memoria

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

AKVIZICE. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová (VKOL) 1

AKVIZICE. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová (VKOL) 1 AKVIZICE 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová (VKOL) 1 Obsah přednášky 1. Pojem 2. Druhy 3. Strategie budování fondů 4. Postup při akvizici 5. Knižní trh 6. Akviziční zdroje 7. Výběr dokumentů 8. Získávání

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Odevzdávání a příjem e-publikací

Odevzdávání a příjem e-publikací Odevzdávání a příjem e-publikací v rámci projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR Elektronické publikace Vývoj počtu

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Tabulka č. 1 e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Název funkčního místa Kvalifikační požadavky Platová třída Úvazek / FTE Pracoviště podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Služby nejen na webu NLK Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Doporučená literatura pro studium pregraduální, postgraduální, k atestaci, pro praxi... Doporučená literatura Doporučená literatura

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH TEXTŮ ČESKÝCH LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH ČASOPISŮ Konference Knihovny současnosti 2010 Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák Úvod V roce 2004 zapojení do programu

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Centrální portál českých knihoven

Centrální portál českých knihoven Centrální portál českých knihoven aktuální stav a plánovaný harmonogram Martin Lhoták Zpravodaj ÚKR a předseda Rady CPK lhotak@knihovny.cz Hlavní cíl Historie Průzkum potřeb Pracovní skupiny Aktuální stav

Více

Zápis z 23. zasedání sekce pro bibliografii ve dnech dubna 2011 v Krajské knihovně Vysočiny Havlíčkův Brod Přítomni dle prezenční listiny

Zápis z 23. zasedání sekce pro bibliografii ve dnech dubna 2011 v Krajské knihovně Vysočiny Havlíčkův Brod Přítomni dle prezenční listiny Zápis z 23. zasedání sekce pro bibliografii ve dnech 19. 20. dubna 2011 v Krajské knihovně Vysočiny Havlíčkův Brod Přítomni dle prezenční listiny 1. Kooperační systém ANL Základní informaci o postoji a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální

Více

Akvizice periodické literatury

Akvizice periodické literatury Vnější vlivy Vydavatelská sféra Čtenáři / uživatelé Vnitřní vlivy Profil fondu knihovny (oborové zaměření) Finanční možnosti knihoven Definice seriálu Publikace na jakémkoliv médiu, vydávaná v částech

Více

ČESKÉ DATABÁZE (nejen v knihovnách),

ČESKÉ DATABÁZE (nejen v knihovnách), partner semináře ČESKÉ DATABÁZE (nejen v knihovnách), úterý 17. 4. 2012, 9,30-16,00 hod. v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Hradecká 1250. 9,30 Zahájení 9,35 10,45 Databáze

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací Dekompozice podle: STÖCKLOVÁ, Anna. Dekompozice knihovnického

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ SEMINÁŘ E-KNIHY VZDĚLÁVACÍ CENTRUM NTK 30.09.2014 Seite 1 São Paulo Paris Istanbul Toronto Bangkok Prag Tel Aviv Addis Abeba GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU

Více

90 let Mapové sbírky UK. Digitalizace mapových sbírek a archivů, Praha, 2010

90 let Mapové sbírky UK. Digitalizace mapových sbírek a archivů, Praha, 2010 90 let Mapové sbírky UK a co dál? d Digitalizace mapových sbírek a Vznik Mapové sbírky Vznik Mapové sbírky UK s Geografickým ústavem konec 19. stol. Albertov Novobarokní stavba z let 1909-12, dostavěná

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

Krajská digitalizace ve Středočeském kraji aktuální stav

Krajská digitalizace ve Středočeském kraji aktuální stav Krajská digitalizace ve Středočeském kraji aktuální stav 37. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ AMG ČR 3.9. 2013, Muzeum města Ústí nad Labem Základní informace o projektu Digitalizace v rámci výzvy 08 IOP projekt Rozvoj

Více

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální repozitář (KDR) systém pro uložení digitálního

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 6/2015 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Knihovna - definice. Paměťové instituce 2. Knihovny - typy. Knihovny - typy. (Legislativa)

Knihovna - definice. Paměťové instituce 2. Knihovny - typy. Knihovny - typy. (Legislativa) Knihovna - definice Paměťové instituce 2 (Legislativa) 1 = kulturní, informační a vzdělávací instituce - shromažďuje, zpracovává a uchovává organizovanou sbírku dokumentů - poskytuje knihovnické a informační

Více

Koncepce rozvoje VKIS v Moravskoslezském kraji na léta

Koncepce rozvoje VKIS v Moravskoslezském kraji na léta Koncepce rozvoje VKIS v Moravskoslezském kraji na léta 2013-2016 Postup prací Workshop sekce SDRUK pro regionální funkce, Pardubice. 11.-12. 6. Metodika příprav krajských koncepcí rozvoje VKIS. Připravil

Více

VÝZNAM INFORMAČNÍHO CENTRA VYSOKÉ ŠKOLY. Ing.Jiří Potáček, CSc. Ing. Věra Svobodová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

VÝZNAM INFORMAČNÍHO CENTRA VYSOKÉ ŠKOLY. Ing.Jiří Potáček, CSc. Ing. Věra Svobodová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně VÝZNAM INFORMAČNÍHO CENTRA VYSOKÉ ŠKOLY Ing.Jiří Potáček, CSc. Ing. Věra Svobodová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Informační potřeby -věda, výzkum, pedagogika - studium - ostatní - zájmové

Více

Vyhledávání v souborných katalozích

Vyhledávání v souborných katalozích Vyhledávání v souborných katalozích Jiskra Jindrová jiskra.jindrova@nkp.cz Souborný katalog ČR CASLIN česká a slovenská informační síť» budován od roku 1995» více než 6 mil. záznamů Funkce» Sdílená katalogizace»

Více

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz PRIORITY PROGRAMU VISK 3 Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz VISK 3 v letech 2001-2009 Podprogram VISK 3 Informační centra veřejných knihoven je primárně orientován na podporu vybudování

Více

KONCEPCE KRAJSKÉHO BIBLIOGRAFICKÉHO SYSTÉMU

KONCEPCE KRAJSKÉHO BIBLIOGRAFICKÉHO SYSTÉMU KONCEPCE KRAJSKÉHO BIBLIOGRAFICKÉHO SYSTÉMU Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín Tento příspěvek má za cíl popsat z bibliografického hlediska situaci jednoho ze čtyř krajů, jehož území bylo

Více

Příprava Centrálního portálu českých knihoven

Příprava Centrálního portálu českých knihoven Knihovnická koncepce a její implementace do praxe Příprava Centrálního portálu českých knihoven Vít Richter Podklady: PhDr. Bohdana Stoklasová 37. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ AMG ČR Muzeum města Ústí nad Labem,

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Jana Nejezchlebová Co předcházelo? Konference Informační gramotnost vědomosti a dovednosti pro život V MZK proběhlo 9.ročníků Zaměření: učitelé, pedagogové, ředitelé

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Knihovny Libereckého kraje

Knihovny Libereckého kraje ÚSTAV INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ FF UK V PRAZE Zpráva z Exkurze Petr Laštovička F1D Knihovny Libereckého kraje 28.4.2012 Úvod Jednou z povinných aktivit při studiu oboru Informační studia a knihovnictví

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

Digitalizace HF a jeho prezentace Dostupný z

Digitalizace HF a jeho prezentace Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.01.2017 Digitalizace HF a jeho prezentace Vašková, Jana; Řihák, Jakub 2015 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-201210

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více