26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ZÁPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ZÁPIS"

Transkript

1 26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ZÁPIS Poradu zahájila ředitelka SVK HK a předsedkyně bibliografické sekce SDRUK Mgr. Eva Svobodová, která poradu také řídila. Byli přivítáni hosté Mgr. Tomáš Foltýn, Mgr. Miroslava Kendeová, PhDr. Eva Svobodová (NK ČR) a představena nová vedoucí oddělení bibliografie SVK HK Mgr. Zdeňka Mikulecká, která bude v tomto roce místo Bc. Ivany Novotné koordinovat projekt VISK 9/1 (tzv. ANL+). Poté byl představen program zasedání sekce: 1) Vyhodnocení kooperačního systému ANL. 2) Kooperační systém ANL v r. 2014, projekty, připomínky a plán realizace. 3) Zhodnocení projektu ANL Retro ) Informace z činnosti PSAB za r a záměny na rok ) Příprava Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů v říjnu 2014 v Pezinku. 6) Slovník českých knihovníků. 7) Bibliografická činnost členských knihoven. 8) Různé. 1) Kooperační systém ANL, vyhodnocení za r Eva Svobodová Krajské knihovny a KNAV v r pokračovaly v projektech zaměřených na tvorbu bibliografických záznamů, které byly uloženy do databáze ANL bez vazby na plné texty. E. Svobodová se stala garantem podprogramu VISK9/1, v rámci něhož byly realizovány kooperativní projekty jednotlivých krajských knihoven, a v tomto roce i Knihovny Akademie věd. Celkem se knihovny zavázaly zpracovat záznamů článků z periodik vydaných v roce 2012 a 2013 (nebo starších, podle potřeb báze ANL) a zpracovaly záznamů, celkem bylo odpracováno hodin. Rozdělení excerpční základny, metodiku a koordinaci projektů měla na starosti pracovnice SVK HK I. Novotná. SVK HK zároveň zajišťovala organizaci pracovních schůzek koordinačního týmu, metodickou pomoc při zpracování jmenných a věcných metadat a komunikaci s producenty odborných databází v celkovém rozsahu 159 hodin. Ke spolupráci v systému ANL se podařilo nově získat devět producentů odborných databází. Stanovené standardy zpracování byly dodrženy. Změna projektu, o kterou požádala Knihovna Akademie věd, byla schválena. Cíle projektu byly splněny. Pro rok 2013 se podařilo udržet kontinuitu ve zpracování dokumentů pro databázi ANL, která má dlouhou tradici a je vysoce oceňována knihovníky i uživateli. 1

2 2) Kooperační systém ANL, projekty v r. 2014, připomínky, plán realizace Eva Svobodová Projekty na r byly vypracovány pro stejný způsob zpracování záznamů článků jako v r. 2013, tzn. klasická excerpce bez vazby na digitální objekty. Protože NK ČR není schopna zajistit získávání elektronických předloh tištěných periodik, které by se ukládaly třeba v Krameriovi, a digitalizace periodik, které už tyto předlohy mají, se jeví jako neekonomická, proto bude zřejmě nezbytné zatím zpracovávat záznamy článkové bibliografie dosavadním způsobem. V roce 2013 se přidala Knihovna Akademie věd, v roce 2014 Národní lékařská knihovna, další oborové bibliografie sice projekty z různých důvodů nepodaly, ale do databáze přispívat budou. Podle projektů je v letošním roce naplánováno zpracovat záznamů a odpracovat hodin. Jen 2 knihovny využijí možnost realizovat spoluúčast na mzdách. Koordinátorkou pro rok 2014 bude Z. Mikulecká. (pracuje ve dnech úterý - pátek od 8:00 do 13:00 hod., Abychom nahradili pracovní čas věnovaný na koordinaci, posílili jsme oddělení bibliografie o 2 hodiny denně. Takže kromě Z. Mikulecké, nastoupila na toto oddělení ještě jedna pracovnice. K původnímu záměru, aby už letos koordinovala projekty NK ČR, nedošlo. Všechny žádosti o dotaci byly odsouhlaseny. Připomínky k textům jednotlivých projektů E. Svobodová některým garantům již poslala, další ještě pošle. Někteří žadatelé nezaregistrovali, že se zvedla hodinová sazba na 110 Kč/hod., tudíž musí letošní projekt odpracovat za hodinovou mzdu, kterou uvedli v žádosti. Doporučujeme vzorové projekty nekopírovat, může se stát, že např. nedojde k vymazání údajů patřícím jiné knihovně. Také doporučujeme nekopírovat žádosti o dotaci z předešlého roku, ministerstvo vydává každý rok nové vyhlašovací podmínky a tiskopis žádosti o dotaci. Hodnotící komise by mohla rozhodnout dotaci neposkytnout. 3) ANL Retro 2013, zhodnocení projektu Tomáš Foltýn T. Foltýn ve své PP prezentaci připomněl kontext řešení projektu ANL retro, vysvětlil organizační a technické zabezpečení projektu, podělil se s námi o praktické zkušenosti s řešením projektu a na závěr celý projekt zhodnotil. (Kompletní PowerPointová prezentace viz Příloha) 4) Informace z činnosti PSAB za r a záměry na r Eva Svobodová Na konci r byla vytvořena pracovní skupina pro analytickou bibliografii (PSAB), jejímž úkolem je řešit perspektivu analytické bibliografie v následujících letech. Pracovní skupina jednala většinou korespondenčně, sešla se 2x a vypracovala dvě doporučení pro NK ČR (viz: pdf). 2

3 Hlavním cílem PSAB je, aby NK ČR opět převzala péči o národní článkovou bibliografii, koordinovala ji a zajišťovala její další rozvoj, případně transformaci v souvislosti s rozvojem informačních technologií. Kvůli tomu jednala PSAB 2x v NK ČR. PSAB se také zabývala zapojením producentů oborových databází do kooperačního systému a dodávání záznamů z těchto databází do báze ANL. Tomuto úkolu se věnovali především I. Novotná a Ing. J. Mika. Spolupráce vázla zejména na smlouvách, protože NK ČR je ochotna uzavírat smlouvy pouze na dodávání záznamů do Souborného katalogu CASLIN. Od roku 2014 přislíbily zasílat záznamy do báze ANL, i když bez zapojení do kooperativních projektů ve VISK9/1, tyto instituce: Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR, Ústřední knihovna Právnické fakulty MU v Brně, Knihovna Právnické fakulty UK v Praze, Knihovna Evangelické teologické fakulty UK v Praze, Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Knihovna Národního památkového ústavu v Praze a Knihovna Židovského muzea v Praze. V přispívání do báze ANL budou pokračovat: Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Knihovna Antonína Švehly, NPMK JAK - Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Národní technická knihovna, Knihovna Divadelního ústavu, Moravská zemská knihovna v Brně, Knihovna Archeologického ústavu AV ČR v Praze. S některými z nich se podařilo dojednat rozšíření portfolia titulů, z nichž záznamy článků posílají. Letos by PSAB mohla řešit problematiku tzv. subminimální úrovně záznamu pro zasílání z některých oborových bibliografií, např. Ústavu pro českou literaturu, a pokračovat v řešení dalšího vývoje článkové bibliografie. 5) Příprava Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů v říjnu 2014 v Pezinku Eva Svobodová, členové sekce E. Svobodová informovala, že termín kolokvia byl stanoven na Loni během příprav Kolokvia došlo ke změně slovenského partnera, kterým se nově stala Slovenská asociace knihoven. Kolokvium bude mít na starosti PhDr. Blanka Snopková (ŠVK Banská Bystrica). Byla představena témata Kolokvia: a) Vinohradnictví a vinařství v regionech a literatuře (J. Kádnerová, M. Zlatohlávková). b) Odvětví hospodářství a řemesel a působení významných osobností v Čechách a na Slovensku v nich (J. Mika, E. Filípková). c) Významné osobnosti regionů ve vzájemné česko-slovenské spolupráci (G. Lorenzová). d) Česko-slovenské vztahy v minulosti a v současnosti v kontextu bibliografického zpracování (V. Horčáková). e) Česko-slovenské literární vztahy. Pozvánka na kolokvium a organizační pokyny budou rozeslány v průběhu měsíce června. Názvy a anotace příspěvku zašlete do přímo na adresu PhDr. B. Snopkové, PhD. v kopii 3

4 6) Slovník českých knihovníků Eva Svobodová V dalším bodě byla nastíněna otázka dalšího vývoje SČK, který v současnosti obsahuje necelý 600 záznamů. E. Svobodová informovala o dohodě s PhDr. V. Richterem, že tento slovník bude zpravovat Knihovnický institut NK ČR, jmenovitě Ing. Dana Smetanová, která také bude zpracovávat pražské knihovnické osobnosti. Byly zpracovány připomínky, které byly ke SČK podány, a na jejich základě byla vypracována struktura záznamu. Protože původní verze pracovního listu byla příliš obšírná, byl navržen minimalistický pracovní list, jehož náhled byl předložen k připomínkování. Z původní struktury bylo odstraněno odborné vzdělání (lze uvést v životopisu), instituce působení (kvůli nemožnosti zjistit přesné a často se měnící názvy institucí), členství v knihovnických organizacích; obor působení byl zařazen pod předmětová hesla. Struktura hesla byla odsouhlasena. Byla projednána otázka, zda by měl být SČK jednou z bází NK ČR. Tato má volné aut. db, ale nemá volné licence, aby se do těchto db dalo přistupovat i zvenčí. Musela by také vzniknout smlouva mezi SDRUK a NK ČR a vyřešit se autorská práva. Dalším problémem by zřejmě byla případná konverze dat. Bylo připomínkováno pole 856 (URL) kvůli častým změnám adres. E. Svobodová navrhla řešení: db v určitých časových intervalech procházet, toto pole kontrolovat a případně aktualizovat. Další otázkou bylo, zda se počítá s využitím db aut. záznamů. Určité provázání zde bude, bude se však jednat o samostatnou db, ne o rozšíření db autorit. Ve chvíli, kdy bude SČK připraven ke konverzi, bylo by zřejmě možné podat projekt, pravděpodobně na r Bylo navrženo posílat návrhy záznamů D. Smetanové, aby byly schváleny, příp. zamítnuty, obdobně jako u zpracování autoritních záznamů. V současné době lze SČK aktualizovat přes SDRUK. 7) Bibliografická činnost knihoven Viz Příloha 4

5 ) Různé E. Svobodová se zajímala o otázku, zda se v některých knihovnách provádí monitoring (knihovny v Pardubicích, Karlových Varech, Plzni a Ostravě) a požádala o doplnění této informace, spolu s informacemi o rešerších a publikační činnosti, do závěrečných zpráv. Proběhla diskuze k projektu ANL retro prezentovanému T. Foltýnem a dále diskuze k digitalizaci a s ní spojenou problematikou autorských práv. Byla projednávána varianta, zda by dodavatelé na základě smluv o zpřístupňování dat mohli zasílat el. tiskové předlohy, digitalizace by tak nebyla nutná. V současné době při digitalizování neexistuje mezi jednotlivými knihovnami žádná spolupráce. Každá instituce digitalizuje vybrané tituly, často tak zbytečně vznikají duplicity. Digitalizace by mohla mít dvě úrovně (návrh): - Digitalizace na úrovni periodika jako celku (odkaz na Krameria). - Úroveň anl. popisu, tedy článku (odkaz na plný text nebo do Krameria na periodikum). Další diskuze probíhala nad termíny bibliografie a katalogizace a případnou potřebou tyto pojmy změnit a nahradit takovými, aby byly srozumitelnějšími pro veřejnost. E. Svobodová požádala účastníky zasedání SDRUK, aby si pro příští jednání připravili informace o stavu bibliografií ve svých krajích, bude to tématem příští sekce. Vznikla potřeba nastavit kritéria a korigovat tituly excerpované pro ANL, proto byla ustavena pracovní skupina (E. Svobodová, E. Wroblewská, T. Pršínová, M. Zlatohlávková). Doprovodný program: Prohlídka Trautmannsdorfské knihovny a Biskupské knihovny Prohlídka kulturní památky Labská elektrárna Hučák Prohlídka nové budovy Knihovny města Hradce Králové (Zapsala Z. Mikulecká, doplnila E. Svobodová) 5

6 PŘÍLOHA: Zprávy o bibliografické činnosti, projekt ANL retro Bibliograficko-informační činnost KK Karlovy Vary za r a I. čtvrtletí r V krajské knihovně pokračujeme v analytickém zpracování článků z periodik a sborníků podle excerpční ho zadání. Analytický popis článků a sborníků: Rok 2013 celkem: čtvrletí 2014: Autoritní záznamy korporací a akcí: Rok 2013 celkem: čtvrletí 2014: 62 Regionální osobnosti: Rok 2013 celkem: 55 1.čtvrletí 2014: 18 Zpracováváme i články s regionální tématikou z periodik, které jsou vyhledávané kolegyněmi z čítárny (k nejzajímavějším patřil Mrázek, Karel: Wellness Grandhotelu Pupp : top realizace. Architekt, č. 4-5 (2013)). Do projektu ANAL+ v roce 2013 zpracovaly články 4 kolegyně záznamů. Do národních autorit jsme přispěli 223 jmennými, 3 geografickými a 461 autoritami korporací a akcí. Zpracovaly jsme bibliografii článků z odborných časopisů, sborníků a monografií vydaných v Karlovarském kraji v roce s tématikou architektonických památek, historie míst a obcí pro časopis Průzkumy památek. Dokončily jsme zpracovávání ze Sborníku geologických věd řada G a ze Sborníku geologických věd Hydrologie. Inženýrská geologie, které získalo Balneologické oddělení. Rovněž jsme skončily se zpětným zpracováním Sborníku muzea Karlovarského kraje. Dále pokračujeme ve zpracovávání Historického semináře Karla Nejdla. Za rok 2013 bylo zpracováno 123 rešerší. (jsou všechny placené) Dotazy různého druhu chodí krajské knihovně na tři různé adresy ). Přispíváme pravidelně do periodika Mezi regály. Sledujeme ediční činnost zaměstnanců knihovny. Provádí se monitoring tisku základní a speciální forma. Příprava knih z regionálního fondu pro digitalizaci. (Přístupná na Krameriu.) Pravidelně zasíláme novinky regionální literatury Městská knihovna Cheb a Sokolov, knihovna Muzea Karlovy Vary, archiv Karlovy Vary, knihovna Národního muzea Praha, knihovna Historického ústavu AV ČR. 6

7 Z antikvariátu jsme získali velice obsahově cennou knihu Jense Carstensena Schindeldach und Schindelgiebel : geschichtliche Entwicklung, Herstellung und Verwendung der Holzschindel im Iser-, Riesen- und Erzgebirge z roku Pro poslankyni Wernerovou jsme zpracovali přehled aktivního regionálního tisku. Pro redaktora Josefa Šorfu jsme připravili doporučující nabídku regionální literatury (literární besedy s autory. Proběhly již dvě besedy v Sokolově s J. Rundem a v Karlových Varech s Jitkou Kulhánkovou.) Účast na: Knihobraní Cheb "Mít tak křídla..." Přírodovědné zaměření. Prodejní výstava regionální produkce. 24. zasedání Sekce bibliografie SDRUK v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů ve Zlíně Prezentace - Podnikání v karlovarském regionu. Gerda Lorenzová Činnost pracoviště bibliografie a dokumentace pedagogické knihovny NPMK v roce 2013 Hlavní činnosti: Dokumentační činnost: Tvorba pedagogické bibliografické databáze. V roce 2013 jsme do PBD zpracovali 2360 záznamů, z toho 1130 (o 250 více než v roce 2012) bylo odesláno do ANL. Excerpujeme kolem 110 titulů našich i zahraničních pedagogických časopisů, z toho 44 titulů (o 6 více než v roce 2012) je excerpováno zároveň pro ANL. Tento měsíc pedagogická knihovna se všemi databázemi a agendami přešla ze systému KPWIN SQL na systém Verbis, z toho důvodu dojde ke zpoždění zasílání záznamů do ANL. Jedna pracovnice bibliografického a dokumentačního pracoviště se podílí na projektu digitalizace archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové (spolupráce na metodice zpracování bibliografických záznamů dokumentů a tvorbě tezauru, supervize záznamů). Rešeršní a bibliografická činnost: Z PBD jsme na objednávku zpracovali 134 rešerší (v roce 2012 to bylo jen 80), pravidelně 1x měsíčně vystavujeme dva výběry ze zpracovaných titulů do informací o novinkách z českých a ze zahraničních časopisů na webu knihovny, 1x za dva měsíce vystavujeme na webových stránkách novou tematickou rešerši. 1x ročně na webu zveřejňujeme bibliografické soupisy článkové literatury k tématům Ekonomika školství a Komeniologie. 7

8 Rešerše na objednávku jsou účtovány následně: 7. REŠERŠNÍ SLUŽBY A REŠERŠE 7.1 Bibliografická rešerše z databází PK 50 Kč 7.2 Bibliografická rešerše z databází PK + externích databází 100 Kč 7.3 Rešerše z historických katalogů a kartoték smluvní cena min. 150 Kč/hod. Další činnost: Služby v bibliografické a komeniologické studovně, účast na retrokonverzi a revizi knižního fondu, provádění exkurzí studentů a aktualizace stránek Centra pro školní knihovny (metodický portál). Personální zabezpečení: V roce 2013 nedošlo k žádné změně, pracoviště bibliografie a dokumentace mělo 3 pracovnice na plný úvazek (jedna z nich má na starost centrum pro školní knihovny) a 3 pracovnice na zkrácený úvazek (dvě na 0,4 a jedna na 0,5 úvazku). Na začátek roku 2015 bylo plánováno stěhování knihovny z Mikulandské ulice do ulice Jeruzalémské, v současnosti se zvažuje posunutí termínu na rok Jihočeská vědecká knihovna regionální oddělení, činnost za rok 2013 počet odeslaných záznamů do systému ANL: exerpované tituly regionální deníky, sborníky, odborná periodika exerpce částečně pozastavena, z důvodů revize regionálního knižního fondu: bylo zrevidováno cca knihovních jednotek), zároveň proběhlo stěhování a úprava fondu ve skladu, obsahová prověrka fondu příprava regionálních periodik na digitalizaci výběr titulů, přidělení cnb, kontrola titulů v registru digitalizace počet nově vložených a upravených starších záznamů regionálních autorit průběžně probíhá retrokatologizace a obsahová prověrka fondu regionálních drobných tisků příprava podkladů pro regionální výročí VISK9/I (Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata): podíl knihovny na projektu (zajištění projektu, supervize) projekt zahájen , dokončen v listopadu 2013: 831 odeslaných záznamů účast na 5. mezinárodní konferenci Evropských historických bibliografií (Praha listopadu Konferenci organizovalo Oddělení historické bibliografie (Historický ústav, Akademie věd ČR). Téma konference: Historická bibliografie významný pramen pro dějiny historiografie zajištění výstavy: Knihy v době Rudolfa II ( ; zápůjčka Knihovny AV ČR + zprostředkování zápůjčky pro Městskou knihovnu Rudolfov) 8

9 zajištění výstavky k úmrtí nositele Státní ceny za literaturu Věroslava Mertla (květenčerven 2013) předtisková příprava knihy: Catalogus monachorum Sacri Ordinis Cisterciensis monasterii Sanctae Spineae Coronae = Katalog mnichů Svatého Řádu Cisterciáckého kláštera Svaté Trnové Koruny aneb Zlatokorunští mniši ve světle listin, matrik a nekrologií / Ján Trnka ; [doslov a redakční spolupráce Jindřich Špinar ; překlad resumé do němčiny Václav Bok] vyd. -- České Budějovice : Jihočeská vědecká knihovna, ISBN : (brož.). Mgr. Ján Trnka (nar ve Zvolenu) v roce 1995 absolvoval Fakultu humanitních věd, obor slovenština dějepis na Univerzitě Mateje Bela v Banské Bystrici. V letech 1996 až 2009 byl řeholníkem v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě. Od roku 2010 pracuje jako odborný knihovník ve zlatokorunském oddělení historických fondů Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. V rámci katalogizace starých tisků se podílí na tvorbě autoritních záznamů, tzn. sestavuje základní životopisná data k osobnostem se vztahem k historickým knihám středověku a raného novověku. Nejedná se tedy pouze o autory, ale například také překladatele, tiskaře, výtvarníky, majitele knih, knihvazače a mnohé další role osobností spojené s historií těchto tisků. Mnohdy detektivní pátrání po zasutých personálních údajích jej odborně připravilo na vyhledání a zpracovávání náročných bio- a bibliografických údajů. V rámci jeho zaměření na monasteriologická bádání nyní předkládá odborné veřejnosti katalog zlatokorunských mnichů. Informace z odd. Regionální bibliografie SVK Kladno (za rok 2013) Článková bibliografie tvorba databáze článků V r jsme zpracovali 6700 článků z 240 titulů, z toho bylo 17 titulů odborných seriálů s celostátní působností. Celkem obsahuje databáze článků záznamů článků. Pro Národní knihovnu ČR excerpujeme pravidelně 48 titulů seriálů, novým titulem je sborník z konference Slánské rozhovory. V r bylo do NK posláno 3911 záznamů článků. Oddělení regionální bibliografie se zúčastnilo projektu Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL + o vybraná jmenná a věcná metadata, na který byla získána dotace z programu Ministerstva kultury ČR VISK 9. V rámci tohoto projektu bylo zasláno do NK 1045 záznamu z 5 koordinátorem vybraných titulů (Česko-lužický věstník, Effatha, XB-1, Právní rádce a Souvislosti). Dvě pracovnice oddělení také spolupracovaly na projektu Národní knihovny ČR ANL RETRO - digitalizace vybraných periodik zpracovaných v bázi ANL a jejich propojení s článkovou bibliografií. REOS, REFA, REFAG Databáze regionálních osobností Středočeského kraje - REOS obsahuje záznamů, je součástí souboru autorit osobních jmen. Databáze regionálních památek - REFA obsahuje 4140 záznamů, je součástí souboru autorit korporací. 9

10 Databáze regionálního místopisu a přírodních památek - REFAG obsahuje 2210 záznamů, je součástí souboru autorit geografických jmen. V dtb. REFA a REFAG jsou již postupně zpracovány faktografie z celého Středočeského kraje a jsou podle možnosti doplňovány autorskými fotografiemi. REDO (Souborná databáze regionálních dokumentů) knihy, seriály Databáze obsahově regionálních dokumentů v knihovnách Středočeského kraje je vytvářena přebíráním záznamů regionálních dokumentů z jednotlivých knihoven v regionu v elektronické podobě. Databáze REDO knihy obsahuje přes záznamů z 16 městských knihoven Středočeského kraje a 3 odborných knihoven. Databáze REDO seriály (souborná databáze regionálních seriálů vycházejících na území Středočeského kraje v 1. pol. 20. stol.) obsahuje 924 záznamů propojených se záznamy autorit. Z regionálních databází jsou na objednávku vypracovávány tematické rešerše (zajišťujeme společně s odborem služeb, cena pro registr. čtenáře je 20 Kč, pro neregistrované 50 Kč. Pravidelně je zpracováváno kalendárium a památka měsíce, jsou vystavovány na a umožňují odkaz na záznamy v elektronickém katalogu, v části regionální faktografie. V dubnu 2013 jsme uspořádali společně s Městskou knihovnou v Čáslavi poradu bibliografů a pracovníků regionálních fondů městských knihoven Středočeského kraje. Podíleli jsme se také na přípravě regionálních dokumentů pro krajskou digitalizaci a na uspořádání Knihovny Jaroslava Šnajdra. V Kladně Eva Wróblewská odd. Regionální bibliografie SVK Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě bibliografické aktivity v roce 2013 V Krajské knihovně Vysočiny (dále jen KKV) není samostatné oddělení bibliografie. Bibliografické práce jsou součástí pracovních náplní pracovníků studovny (2). Aktivity: KKV pro informační a rešeršní služby používá databáze: EBSCOhost Academic Search Elite, WOK, NAXOS, Anopress a CODEXIS V roce 2013 bylo z regionálních periodik excerpováno a do ANL odesláno 283 záznamů článků Bylo zodpovězeno 981 ústních dotazů a bylo poskytnuto 12 konzultací pro 92 uživatelů, Pomocí služby Ptejte se knihovny bylo zodpovězeno 18 dotazů, bylo 10

11 uskutečněno 14 lekcí informační výchovy pro 289 žáků středních i základních škol a bylo vyhotoveno 51 rešerší Pro Národní památkový ústav v Praze pro časopis Průzkumy památek byla vypracována bibliografie architektonických památek, historie míst a obcí z odborných časopisů, sborníků a monografií za oblast kraje Vysočina (podle místa vydání) za rok 2012 Pro Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě byla zpracována bibliografie Lidová kultura Horácka V rámci projektu obohacování záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata bylo zpracováno záznamů článků z periodik: Biograf (2010 a 2011), Geografie (2012), Hudební rozhledy (2012), Jurisprudence (2012), Mezinárodní politika (2012), Moderní obec (2011 a 2012) Kraj Vysočina v roce Regionální bibliografie od roku 2003 (vždy v září aktuálního roku) KKV vydává elektronickou podobu soupisu titulů získaných v rámci povinného výtisku a soupisu přírůstků regionální literatury za uplynulý rok Od roku 2008 pokračují práce na elektronické databázi Historie Havlíčkobrodska (ve spolupráci s Muzeem Vysočina v Havlíčkově Brodě a Státním okresním archivem v Havlíčkově Brodě) Vydáváme Elektronický časopis Knihovnický zpravodaj Vysočiny Mgr. Eva Benáková Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod, duben 2014 Knihovna Jiřího Mahena v Brně Více než čtyřicet let vydávala KJM tematické, personální a jiné bibliografie, a zejména bibliografickou ročenku Co číst z tvorby spisovatelů jihomoravského kraje, později s názvem Tvorba jihomoravských spisovatelů v roce. V roce 2004 od ediční činnosti z finančních důvodů upustila, a zatím ji neobnovila. Nyní studijní knihovna buduje výběrovou článkovou databázi z periodických publikací z oblasti literatury, kultury, společenských věd a životního prostředí, hudební knihovna přispívá články ze svého oboru. KJM participuje na tvorbě databáze Encyklopedie města Brna. V Mahenově památníku je stále doplňována kartotéka krásné literatury o Brně a o J. Mahenovi. Občanské sdružení Společnost Jiřího Mahena vydává časopis Milíř a uvažuje o bibliografii Jiřího Mahena. Veřejnost také projevuje zájem o nové, rozšířené vydání Slovníčku současných brněnských spisovatelů. Oddělení bibliografie Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě v roce 2013 V průběhu roku 2013 bylo celkem uloženo záznamů. Z toho analytických záznamů z regionálních tištěných periodik a sborníků. V rámci programu VISK9 Obohacení záznamů článků o vybraná metadata bylo pracovnicí MSVK uloženo 552 záznamů a externími pracovníky bylo uloženo záznamů. Zároveň byla pracovnicemi OB obohacena Retrospektivní regionální databáze Frýdek-Místek o 2702 záznamů, celkový počet záznamů v této databázi byl k Do této 11

12 databáze přispívá průběžně i oddělení katalogizace (knižní novinky z oblasti Frýdecko- Místecka). Současně jsou doplňovány všechny ostatní Retrospektivní regionální databáze. Na pracovišti bylo zpracováno 382 rešerší. Pro vlastní knihovnu děláme monitoring tisku. Zadat rešerši je možno osobně v oddělení bibliografie, nebo přes elektronický formulář (http://www.svkos.cz/sluzby-pro-verejnost/objednavky-resersi/). Cena rešerší je složena z poplatku za zadání (Kč 100,-), za každý nalezený záznam je účtováno Kč 2,- z elektronických zdrojů (katalogy, databáze plný text ze zahraničních databází), Kč 5,- za vyhledaný záznam z tištěných bibliografií. Dále pak cena CD, nebo na žádost tištěná verze (Kč 2,-/strana). Rovněž poskytujeme službu zpracování kopií rešerší (žadatel hradí jen počet záznamů). Seznam zpracovaných rešerší je zveřejněn na www stránkách naší knihovny. Rozbor vypracovaných rešerší podle oborů Společenské vědy % Ekonomie 30 8% Přírodní vědy 8 2% Životní prostředí 19 5% Medicína % Technika 14 4% Umění, literatura, historie, sport 66 17% K další činnosti náleží: účast na celostátních koordinačních poradách a sekcích, účast na celostátních seminářích a školeních k elektronickým informačním zdrojům, metodická pomoc, školení a konzultace pro uživatele nabízených databází a internetu, exkurze ve studovně pro studenty středních škol, popř. další zájemce, konzultace k diplomovým pracím pro studenty VŠ z regionu (formální úprava diplomové práce, citace použité literatury apod.), metodická pomoc a konzultace k vyhledávání informačních zdrojů pro pracovníky knihoven Moravskoslezského kraje, spolupráce na projektu VISK9 Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata, aktualizace a úpravy hesel osobností v rámci Slovníku českých knihovníků, 12

13 e-learning Knihovnický kurz opravy citací (modul 7) a rešerší (modul 8) 2 cykly v roce 2013, návrhy oprav autorit (příp. návrhy nových autorit) v rámci systému Aleph, průběžné vytváření seznamu vypracovaných rešerší pro naše www stránky, uchovávání vybraných regionálních periodik po dobu cca 3 let a zpřístupňování pro uživatele v naší studovně. Od loňského roku také skenujeme obálky a obsahy z regionálních knih se záměrem propojovat tyto obrázky s katalogem. Pro veřejnost zpřístupňujeme plné texty elektronických obecních zpravodajů na svém serveru. K bylo uloženo 121 titulů, což je cca polovina vycházejících. Jejich ukládání je vázáno na souhlas obcí, bohužel se nám s řadou obcí nepodařilo získat souhlas. Zpracovala Pavlína Szöke Oddělení Historické bibliografie Historického ústavu AVČR, v.v.i. v roce 2013 Databáze Bibliografie dějin Českých zemí byla nově zpřístupněna veřejnosti v srpnu 2013 po ukončení migrace dat a následných opravách (systém Verbis, webový katalog Portaro, firma KP-SYS). Poprvé byla veřejně prezentována v nové podobě na 37. semináři knihovníků muzeí a galerií v Ústí nad Labem 3. září Databáze v současnosti obsahuje více než záznamů. Nově bylo zpracováno zhruba záznamů ( záznamů průběžné a více než 7000 záznamů retrospektivní historické bibliografie). Byla vytvořena webová stránka projektu v české, anglické a německé verzi. Původní adresa webové stánky (http://biblio.hiu.cas.cz/) byla zachována. Všechna data jsou volně dostupná bez nutnosti registrace, využití některých prvků webu 2.0 dává široké možnosti komunikace mezi uživateli navzájem i mezi uživateli a bibliografy. Tvorbu vlastních rešerší, zasílání dat prostřednictvím ové pošty nebo vkládání připomínek zpřístupňuje web BDČZ uživatelům na základě jejich registrace. Databáze též umožňuje přidávat k záznamům odkazy na plné texty v digitálních knihovnách (Kramerius, Gallica). Takto jich zatím bylo obohaceno více než 400. V roce 2013 řešitelský tým usiloval o co nejširší propagaci projektu BDČZ. Kromě webové stránky projektu byl projekt BDČZ vystaven též na samostatných stránkách na sociálních sítích Facebook a Twitter v české a anglické verzi. Na Facebooku umožňuje stránka přímý vstup do databáze a získala nad očekávání velkou oblibu uživatelů. Zaznamenali jsme velký zájem odborné veřejnosti o nabídku rešeršních služeb. Po zveřejnění této nabídky na webové stránce projektu obdrželo bibliografické oddělení tolik žádostí, že některé musely být po dohodě s žadateli v zájmu kvalitního zpracování přesunuty na rok Je potěšitelné, že řada žádostí přichází i ze zahraničí, což svědčí o zvyšování povědomí o infrastruktuře. Jako příklad lze jmenovat rešerši k literatuře o českých interbrigadistech ve španělské občanské válce pro knihovnu Biblioteca Argentina de la Guerra Civil Española. Mezioborová rešerše domácích prací vydaných od roku 1989 k problematice holocaustu (včetně psychologie, lékařství apod.), má sloužit jako východisko pro zmapování bílých míst ve výzkumu holocaustu. Rešerše byla zpracována pro Svaz akademiků Židů. Celkem bylo takto zpracováno zhruba 37 rozsáhlejších rešerší a zodpovězeno zhruba dvojnásobné množství badatelských dotazů. Do budoucna je třeba vzít v úvahu přiměřené zpoplatnění rešeršních služeb, v roce 2014 však budou rešeršní služby ještě poskytovány zdarma. Rešerše budou postupně ukládány do Národního úložiště šedé literatury. Vybrané výstupy jsou již nyní 13

14 přístupné na webové stránce projektu BDČZ. Úspěšná byla spolupráce, kterou infrastruktura navázala s Českou televizí na tvorbě dokumentu o dělnických a nouzových koloniích (Život v kolonii. Režie M. Jazairi). Ve dnech listopadu 2013 se v Praze ve vile Lanna uskutečnila pátá konference mezinárodního projektu Evropské historické bibliografie, kterou organizačně připravilo bibliografické oddělení Historického ústavu AV ČR s podporou projektu Bibliografie dějin Českých zemí (LM ). Konference Historická bibliografie významný pramen historiografie se zaměřila na problematiku národních historických bibliografií v evropských zemích a zároveň na význam bibliografie jako informačního zdroje pro historiografii. BDČZ zde byla prezentována referátem V. Horčákové a V. Hanelové Bibliografie dějin Českých zemí. Projekt modernizace a mezinárodní spolupráce. Na konferenci rokovali historici a bibliografové z Dánska, Francie, Irska, Litvy, Německa, Švýcarska, ale i z řady českých vědeckých pracovišť a knihoven. Ze 45 účastníků bylo 15 zahraničních. Vydání příspěvků z konference připravuje bibliografické oddělení Historického ústavu na rok 2014 ve spolupráci se zahraničními partnery. Již dnes je možné se seznámit s texty a prezentacemi přednášek na webu projektu Evropských historických bibliografií (http://www.histbib.eu/). Seznam publikací a dalších výstupů BDČZ v roce 2013 Chodějovská, Eva a kol.: Historický atlas měst České republiky. Svazek č Praha- Smíchov. [Historic Towns Atlas of the Czech Republic, vol. 24: Praha-Smíchov.]Praha : Historický ústav, s. ISBN (členka autorského kolektivu Václava Horčáková) Kucrová, Veronika: Libeř v raném novověku. [Libeř in the early modern period.]dolní Břežany : Scriptorium, s. ISBN Kucrová, Veronika: Posázaví. [Sázava Region]Praha : Paseka, s. - (Zmizelé Čechy). ISBN Horčáková, Václava: Bibliografie dějin Českých zemí a vlastivědná periodika Moravy v éře digitalizace. Paměť míst. Vlastivědná práce na Moravě. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, (Kubíček, J.; Michna, P.), s ISBN (Vlastivědný věstník moravský. Roč. 65/2013. Supplementum. 1) Horčáková, Václava: Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám. X. sjezd českých historiků. Ostrava Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, (Hlavačka, M.; Řepa, M.), s ISBN [Sjezd českých historiků /10./. Ostrava (CZ), ] Horčáková, Václava: Češi na Slovensku v české historiografii od roku Sdružení knihoven České republiky v roce Ostrava : Sdružení knihoven ČR, (Kubíček, J.), s ISBN Hanelová, Věra - Horčáková, Václava: Bibliography of the Czech Lands History. Project of its Modernisation and International Cooperation Dostupné z: Horčáková, Václava: Češi na Slovensku v české historiografii od roku 1993.Bibliografický zborník Martin : Slovenská národná knižnica, Národná bibliografia, (Gašparová, M.), s ISBN

15 Horčáková, Václava - Rexová, Kristina: Výtahy z českých časopisů a sborníků. Český časopis historický. Roč. 111, č. 1 (2013), s ISSN ; Český časopis historický. Roč. 111, č. 2 (2013), s ISSN ; Český časopis historický. Roč. 111, č. 3 (2013), s ISSN ; Český časopis historický. Roč. 111, č. 4 (2013), s ISSN Hanelová, Věra : Výběrová bibliografie Historického ústavu AV ČR za rok Bulletin Historického ústavu AV ČR. Roč. 24, - (2013), s ISSN Rexová, Kristina: Výběrová bibliografie Doc. PhDr. Viléma Herolda, CSc. od roku 1999 (s doplňky od roku 1990). Český časopis historický. Roč. 111, č. 1 (2013), s ISSN Rexová, Kristina: Výběrová bibliografie prací Tomáše Durdíka od roku Český časopis historický. Roč. 111, č. 3 (2013), s ISSN Průzkumy památek v odborném tisku za rok Průzkumy památek. Roč. 20, č. 2 (2013), s (Václava Horčáková, členka autorského kolektivu) Hanelová, Věra - Horčáková, Václava - Rexová, Kristina: Český časopis historický. Databáze rejstříků 110 ročníků Českého časopisu historického za léta [databáze]. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i, CD-ROM, 14 MB Horčáková, Václava: Přednáška o Bibliografii dějin Českých zemí. Bulletin Historického ústavu AV ČR. Roč. 24, - (2013), s. 42. ISSN Horčáková, Václava: Regionální periodika - pramen poznání místní historie a kultury. Bulletin Historického ústavu AV ČR. Roč. 24, - (2013), s ISSN Odborné poradenství, rešeršní služby Život v kolonii. Staré dělnické a nouzové kolonie na křižovatce mezi zánikem a hledáním nové identity. Režie M. Jazairi. Odborná poradkyně Václava Horčáková. Dostupné z: zivot-v-kolonii/ Anotace: Spolupráce na dokumentu o bývalých pražských nouzových koloniích Pod Bohdalcem a Na Slatinách. Zpracování rešerše k dějinám těchto lokalit. Prezentace Bibliografie dějin Českých zemí na konferencích Seminář Elektronicky, online, na dosah: Moderní rešeršní služby Praha, Národní technická knihovna, 12. března 2013 Věra Hanelová, Rešeršní služby Bibliografie dějin Českých zemí v Historickém ústavu AV ČR (referát a prezentace) Konference Die geschichtswissenschaftliche Fachbibliographie der Zukunft moderne Informationsdienstleistungen für Historiker Mnichov, dubna

16 Kristina Rexová vystoupila s diskusním příspěvkem o 5. mezinárodní konferenci Evropských historických bibliografií v listopadu 2013 v Praze pořádané Historickým ústavem AV ČR 37. seminář knihovníků muzeí a galerií ČR Ústí nad Labem, září 2013 Václava Horčáková, Regionální a vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí (referát a prezentace) Konference Paměť míst - O vlastivědné práci na Moravě Brno, 27. září Václava Horčáková, Bibliografie dějin Českých zemí a vlastivědná periodika Moravy (referát a prezentace) Mezinárodní Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů Zlín, října 1013 Václava Horčáková, Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ) (referát a prezentace) Mezinárodní konference Přesídlování národů - cílevědomý proces řešení politických a hospodářských problémů a mocenských zájmů Evropy 20. století Praha, října 2013 Václava Horčáková, Příčiny, formy a důsledky přesídlování národů v pracích českých (a československých) historiků (referát) Další akce: Veřejná přednáška v HÚ AV ČR Historický ústav AV ČR, 10. dubna 2013 Václava Horčáková, Bibliografie dějin českých zemí Přednáška byla určena především studentům oboru historie na FF UK Setkání uživatelů knihovních systémů firmy KP-SYS Pardubice, 19. listopadu 2013 Václava Horčáková, Projekt Bibliografie dějin Českých zemí (s ing. Petrem Štefanem z firmy KP-SYS) Informační přednáška o vývoji softwaru v roce 2013 se zaměřením na možnosti využití výsledků vývoje dalšími uživateli softwaru Verbis a Portaro. 16

17 Bibliografická činnost ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje 2013 březen 2014 Regionální bibliografie (od 9/2013 tři celé úvazky) je součástí oddělení prezenčních služeb od 1. března Pracoviště zpracovalo v roce 2013 do báze ANL (Analytický rozpis periodik články z regionálních periodik PNA02) v rámci souběžné regionální bibliografie záznamů článků, v období leden až březen 2014 dalších záznamů (tato báze obsahuje záznamů článků k ). Výběrově jsou záznamy z báze PNA02 posílány do báze ANL Národní knihovny České republiky, která je vytvářena v rámci kooperačního systému KOSABI (Kooperační systém analytické bibliografie), jehož součástí je i SVK PK. Do báze ANL NK ČR bylo v roce 2013 posláno záznamů článků. Dále v roce 2013 bibliografie zpracovala 79 nových osobností do báze regionálních osobností REOS (PNA04), v roce 2014 dalších 27, a ve stejné bázi doplnilo a aktualizovalo údaje v 506 záznamech osobností, do března 2014 v 167 záznamech. Báze REOS k obsahuje záznamů regionálních osobností. Pracoviště nadále spravuje fond více než 160 regionálních periodik vydávaných v Plzeňském kraji, která jsou zpřístupňována pro veřejnost ve speciální studovně. Pracoviště připravilo podklady pro vygenerování Kalendária osobností pro rok 2014 v elektronické podobě, tento dokument je pro veřenosti dostupný v rámci elektronického katalogu knihovny 1. Prostřednictvím oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu navrhla regionální bibliografie v průběhu roku 2013 do Souboru národních autorit spravovaných NK ČR celkem 607 jmenných a 71 věcných autoritních záznamů. Vedoucí oddělení řešila grant VISK 9/I Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata. Celkové náklady projektu činily ,- Kč, z toho dotace byla ve výši ,- Kč. Celá částka byla použita na výplatu OON v rozsahu 300 hodin v období červenec až listopad Za tuto částku bylo zpracováno 604 článků z osmi odborných periodik převážně z roku 2012 (Arteterapie, Cantus, Daně a finance, Jezuité, Obchodní právo, Průzkumy památek, Psychiatrie: časopis pro moderní psychiatrii a Stavba). Záznamy byly vytvořeny v souladu s podmínkami projektu a řádně odeslány na server NK ČR. Speciální studovnou (tři celé úvazky + vedoucí) bylo v roce 2013 zpracováno 163 kombinovaných rešerší 2 a za tyto byla uživateli zaplacena částka v celkové výši ,- Kč, v období leden až březen 2014 bylo zpracováno 46 kombinovaných rešerší. U kombinovaných rešerší z roku 2013 byla nejvíce zastoupena témata již tradičně témata z lékařství, práva a politiky. Kombinované rešerše jsou účtovány 5,- Kč za záznam, který obsahuje bibl. informace dle ČSN ISO 690 a údaj o dostupnosti v knihovnách. Dále během roku 2013 speciální studovna zajistila elektronických rešerší z dostupných databází 1 Dostupné na adrese 2 Kombinované rešerše rešerše zpracovaná na základě elektronických zdrojů, bibliografií a přímou excerpcí periodických titulů, přehled kombinovaných rešerší je dostupný na adrese 17

18 a dalších zdrojů, v období leden až březen 2014 celkem 270 elektronických rešerší. Studovna zodpověděla 984 dotazů (a 312 dotazů v období leden až březen 2014). Tematická skladba dotazů a elektronických rešerší ve speciální studovně byla v roce 2013 srovnatelná s předchozími roky. Nejvíce jsou stále žádány informace související s regionem, lékařstvím, právem a politikou, s kulturou a uměním. Rozbor témat je graficky znázorněn v příloze za textem. Od února 2013 zpracovává speciální studovna pravidelně monitoring denního tisku pro potřeby vedení SVK PK. Od listopadu do prosince 2013 spolupracovala studovna s projektem Osobnosti plzeňských vysokých škol řešeným Západočeskou univerzitou v Plzni a Státním oblastním archivem v Plzni, výsledkem spolupráce bylo padesát elektronických rešerší obsahujících výběrově publikační činnost padesáti osobností plzeňského vysokého školství. Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2013 služba Ptejte se knihovny sloužila zejména k řešení dotazů provozního charakteru, jakými jsou dostupnost konkrétních dokumentů ve fondu knihovny či v jiných institucíc nebo dotazy na rešeršní služby. Zodpovídání dotazů je nadále garantováno vedoucí oddělení prezenčních služeb a pracovnicemi speciální studovny, které v případě potřeby spolupracují s ostatními odděleními SVK PK. Na adresu nebo prostřednictvím webového formuláře dostupného na bylo zasláno celkem 13 dotazů. Speciální studovna zodpověděla 12 dotazů a z toho dvě odpovědi uložila do volně přístupného online archivu na adrese V roce 2014 šest odpovědí a čtyři uloženy do archivu. Celý archiv od zahájení služby v září 2004 je dostupný u vedoucí oddělení prezenčních služeb. V únoru 2013 realizovala speciální studovna výstavu v rámci Smetanovských dnů 2013 s názvem Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století, Na výstavě si mohli návštěvníci prohlédnout zhruba 200 knih a časopisů z fondu knihovny převážně s datem vydání do roku Výstava vykreslila vztah Čechů k historii v 19. století. Stěžejním tématem byly tzv. Rukopisy a další literární památky objevené v 1. pol. 19. století spisovatelem, básníkem a filologem Václavem Hankou. V listopadu byla v přízemí hlaní budovy přístupná regionální výstavka Miloslav Horníček ( ) a v prosinci o operním pěvci, tiskaři a nakladateli Karlu Beníškovi ( ). V letošním roce byla v rámci Smetanovských dnů 2014 realizována výstava Sociální 19. století, a proběhly výstavky regionálních osobností: J. Š. Baar ( ), A. Berndorf ( ) / A. Špelda ( ). V plánu jsou další výstavky, na každý měsíc jedna osobnost z regionu až do konce roku. Na vyžádání SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara uspořádala speciální studovna dva semináře Elektronické informační zahraniční zdroje ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni v délce 2 x 2 hodiny pro celkem 41 studentů 3. ročníků oborů knihovník a archivář ( a ). V rámci seminářů byli studenti seznámeni s elektronickými informačními zdroji EBSCOhost a ProQuest Central. Na vyžádání PeF Západočeské univerzity bylo 19 studentů 1. ročníku oboru historie seznámeno s vývojem a současností bibliografické činnosti v SVK PK. 18

19 Speciální studovna 2013 srovnání údajů v procentech Dotazy a el. rešerše Kombinované rešerše Ptejte se knihovny Text a graf Mgr. Pavlína Doležalová Zpráva o Bibliografii Institutu umění - Divadelního ústavu (IDU) Roční přírůstek v databázi je mezi záznamy, pracujeme v systému VERBIS, aktuálně sledujeme kolem 157 českých titulů a 84 zahraničních (zpracováváme pouze divadelní bohemika z titulů odebíraných oddělením Knihovny). Do Souborného katalogu přispíváme ročně cca 2000 záznamy z 11 titulů (kontaktní osobou je naše systémová knihovnice Alena Součková). Minulý rok jsme dokončili skenování našich lístkových kartoték v Ústavu pro českou literaturu (přibližně lístků) a umístili jsme je na web i společně s dalšími přibližně lístky České divadelní bibliografie Ty skenovala firma COMDAT, ale povedlo se je implementovat do systému RETROBI Ústavu pro českou literaturu. Dále jsme během čtyř měsíců revidovali v rámci programu VISK 8 naše Jmenné autority. Celkem se jednalo o autorit, odstranili jsme 357 duplicit a odeslali přes dvě stě návrhů nových Jmenných autorit (přesný počet návrhů za bibliografii ročně nejsem schopen vyčíslit, protože posíláme návrhy společně s oddělením Knihovny). V neposlední řadě jsme provázali a opravili na současnou úroveň katalogizace cca 1800 bibliografických záznamů z časopisu Scénografie a navázali je na plné texty článků. 19

20 Již v tomto roce pak IDU spustil svůj projekt Virtuální badatelny, který sjednocuje na jednom místě všechny databáze provozované v naší instituci a kam bylo zařazeno i oddělení Bibliografie. V minulém roce jsme dále pokračovali v digitalizaci fondů IDU, nově byly zdigitalizovány Zprávy Divadelního ústavu, České divadlo, Zahraniční divadlo aj. S informacemi o zpřístupnění titulů na Krameriovi a zápisu do Registru digitalizované literatury odkazuji na naši systémovou knihovnici Alenu Součkovou (ale byl jsem ujištěn, že s Registrem spolupracujeme od jeho vzniku). Digitalizace nebyla financována z VISKu, ale z našich zdrojů. Monitoring tisku provádíme pouze pro interní potřeby, badatelům nabízíme možnosti rešerší. Ty jsou placeny takto: první půl hodina zdarma, pak 100 Kč za každou započatou půlhodinu. Rešerše se většinou omezují na zdroje v IDU. Samostatně nic nevydáváme, naše výstupy se realizují v práci jiných oddělení IDU, hlavně Kabinetu pro studium dějin divadla, případně jako samostatné publikace, na kterých se pouze pracovník oddělení podílel (např. Různé břehy. Choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou). Zpráva o činnosti za r Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem Bibliografické oddělení se studovnou literárně vědní a regionální Statistika za rok 2013: čtenáři výpůjčky dotazy uživatelé Internet SLV REG SLV + REG Bylo vydáno VKV 2013/2, pro které byly zpracovány medailony a bibliografie: Miroslav Holub (864 záznamů), Robert Merle (165 záznamů), Stéphane Mallarmé (88 záznamů), Ingeborg Bachmann (66 záznamů) a bibliografie: Benjamin Britten (484 záznamů) a Edvard Munch (169 záznamů) a VKV 2014/1, pro které byly zpracovány medailony a bibliografie: Jiřina Hauková (346 záznamů), Ladislav Mňačko (353 záznamů), Eugen Ionescu (222 záznamů), Daphne du Maurier (61 záznamů) a bibliografie: Josef Váchal (546 záznamů) a Pavel Haas (169 záznamů). Bylo zpracováno VKV 2013/zvl. číslo Kalendárium 2014: všeobecná část (848 záznamů), regionální část (1 302 záznamů). Bylo zodpovězeno 72 složitějších dotazů (z toho 7 on-line). Excerpce z literárních časopisů, celostátního a regionálního tisku rozmnožila lístky v literární kartotéce o záznamů, z literárních sborníků bylo rozepsáno a zařazeno 618 záznamů. Do bází budovaných bibliografickým oddělením bylo uloženo: REOS 525 nových osobností osobností aktualizováno, doplněno a opraveno, ANL 754 nových záznamů. Do báze 20

21 národních autorit NK ČR bylo odesláno 38 návrhů nových personálních autorit, 39 korporativních, 3 geografické a 27 návrhů na opravu či doplnění personálních autorit. Bylo zkompletováno 115 svazků literárních a regionálních periodik pro vazbu A a 155 svazků pro vazbu B. Do fondu beletrie bylo založeno 473 nových přírůstků, do fondu bibliografií 28, do literárně vědní studovny 68, do regionální studovny 571, nových CD-ROM a DVD bylo 90 a nových map 18. Bylo zaevidováno 101 regionálních pohlednic. Přístup na internet v regionální studovně využilo 770 uživatelů. Pracovnice se podílely na provádění exkurzí, spolupracovaly při pořádání akce Happening v knihovně, vypomáhaly při stěhování periodik ve skladu Na schodech a stěhování fondu ze studovny výtvarného umění do všeobecné studovny. V Ústí nad Labem Knihovna Národního muzea (P. Kubošová) Knihovna Národního muzea je od roku 2011 přechodně, po dobu rekonstrukce Hlavní budovy, umístěna v Nové budově. Provoz knihovny je po stěhování do náhradních prostor obnoven v několika pražských studovnách a v studovně při terezínském depozitáři. Digitalizace: Digitalizační pracoviště KNM v loňském roce vytvořilo kopií ze vzácných fondů: skenů z rukopisů skenů ze starých tisků skenů ze zlomků skenů z kramářských písní skenů z fondu Obrození. Publikace: ARCHER, Robert, KAŠPAROVÁ, Jaroslava a MAREK, Pavel. Bohemia hispánica: fondos españoles de los siglos XV a XVII en bibliotecas checas. Barcelona: Reial Acadèmia de bones lletres, s. Minor; no. 15. ISBN Výběr z odborných článků: EL KHOLI, Susan, LNĚNIČKOVÁ, Jitka, VACULÍNOVÁ, Marta. Leonhartus Albertus und sein Gedicht über die Glasherstellung. In: Listy filologické : folia philologica, roč. 135, č. 3-4 (2012), s HESOVÁ, Petra: Osobní knihovna Josefa Václava Friče : poznámky na okraj. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie, roč. 58, č. 3-4 (2013), s KAŠPAROVÁ, Jaroslava, ŠÍPEK, Richard. Projekt PROVENIO, databáze PROVENIO a zpracování proveniencí v Knihovně Národního muzea. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie, roč. 58, č. 3-4 (2013), s KUČEROVÁ, Jarmila. Osobní knihovna Bohuslava Jiruše. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie, roč. 67, č. 3-4 (2013), s

22 MENCLOVÁ, Věra. Osobní knihovna očima literárního historika. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie, roč. 58, č. 3-4 (2013), s Projekty: Provenio: Metodika výzkumu knižních proveniencí ( ) jedná se o grantový projekt Národního muzea financovaný Ministerstvem kultury ČR v programu NAKI. Informace o projektu jsou přístupné na webovém portále : kde je také přístupná databáze majitelských knižních proveniencí a vlastníků, vytvořená v knihovním systému Verbis firmy KP-SYS. Pracovníci knihovny vystoupili s příspěvky o projektu na konferencích ve Zlíně, Olomouci, Ústí nad Labem, Vratislavi a Curychu. Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky ( ). Společný projekt Národního památkového ústavu, Národního muzea a Národní knihovny (rovněž v programu NAKI) si klade za cíl analyticky zpracovat tisky 16. století ve fondech zámeckých knihoven, především v majetku Národního muzea a Národního památkového ústavu. Odhadovaný počet bibliografických jednotek je okolo Od počátku prací se potvrdil předpoklad, že většina tisků je ve světě známá, ale naše fondy obsahují celkou řadu knih s unikátními individuálními znaky, především provenienčními. Řada z těchto unikátních proveniencí byla nebo bude publikována v odborném tisku. Zpráva o činnosti bibliografického oddělení KVK v Liberci za rok 2013 V oddělení pracují tři pracovníci na plný úvazek, má na starosti excerpci regionálních periodik, vytváření databáze regionálních autorit, vytvářejí rešerše, pečují o fondy regionální literatury, Rakouské knihovny, knihovny francouzské literatury, a starých a vzácných tisků. Analytické zpracování článků Celkem bylo vloženo 1958 článků. Do kooperačního systému národní bibliografie zasláno 1146 článků. Vývoj článkové excerpce za léta 2006 až Celkem článků Kooperační systém ANL Jen KVK v Liberci 22

23 KVK v Liberci se v r opět zapojila do projektu VISK9 Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata. V rámci tohoto projektu bylo zpracováno 1212 bibl. záznamů článků z 9 celostátních časopisů. Pokračuje skenování článků, které jsou přivázány k bibl. záznamu a jsou zobrazovány v prostorách knihovny. Autority Celkově bylo vytvořeno 46 jmenných autorit. Podíl jmenných autorit z let 2007 až 2013 na celkovém množství regionálních jmenných autorit celkem 1792; 100% 104; 5% 46; 2% 129; 6% 98; 5% 192; 9% 209; 10% 1139; 55% do ; 8% Rešerše Bylo vypracováno 61 rešerši v celkové ceně ,- Kč. Přehled vypracovaných rešerší za léta 2006 až Vypracované rešerše

24 Provádí se katalogizace vypracovaných rešerší, k jejichž záznamům v katalogu jsou přivázány náhledy. Bibliografie Byl vytvořen do 2. čísla 14. ročníku sborníku Fontes Nissae Výběrový soupis článků k dějinám Libereckého kraje za rok Dotazy zadané mimo systém Ptejte se knihovny Vyřízeno 23 různě komplikovaných faktografických dotazů prostřednictvím u, ústně nebo telefonicky. Přehled zodpovězených dotazů (údaje jsou sledovány od roku 2009) Dotazy Dotazy v systému Ptejte se knihovny Celkem dotazů bylo 39 Dotazy v systému "Ptejte se Knihovny" Dotazy

25 Staré a vzácné tisky Celkem bylo učiněno 124 prezenčních výpůjček z fondu starých a vzácných tisků. Prezenční výpůjčky z fondu starých a vzácných tisků Výpůjčky Pokračovala spolupráce s katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci studenti popisují staré tisky. Byla provedena pravidelná očista a údržba fondu. Digitalizace Ani v roce 2013 nezačala plánovaná krajská digitalizace z důvodů, které nejsou v moci knihovny ovlivnit. Místo toho byl podán projekt do VISKu 7 na digitalizaci všech ročníků novin Stráž severu vycházejících v letech 1945 až Celková výše nákladů na digitalizaci byla spočítána na částku ,- Kč. Zásluhou paní ředitelky byl získán finanční příspěvek od firmy LIS ve výši ,- Kč na digitalizaci starého tisku (Rohnovy kroniky panství Frýdlant a Liberec), regionálního periodika z let 1848 až 1849 (Reichenberger Wochenbericht) a regionálního vlastivědného časopisu (Od Ještěda k Troskám). První dva tituly již byly digitalizovány, u třetího digitalizace probíhá). Ve spolupráci s panem Filandou byly upraveny digitalizované obrazy čtyř titulů sudetik, které jsou přivázány k bibliografickým záznamům v elektronickém katalogu a takto zpřístupněny. 25

26 Francouzská knihovna Kolegyně Holčáková nakoupila nové publikace do fondu v částce ,- Kč. Peníze byly darem Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze. Knihovnu si prohlédl osobně pan velvyslanec u příležitosti své návštěvy Liberce. Proběhla také módní přehlídka z kolekcí francouzských módních salónů. Různé Byly zahájeny práce na úpravě rubriky historie knihovny na webu KVK. V současné době jsou shromážděny dokumenty a napsána většina textu. Upravené stránky by měli být oficiálně zpřístupněny k výročím české lidové knihovny a Bücherei der Deutschen. Byl vystaven seznam regionální beletrie (autoři + anotace děl) na webových stránkách knihovny. Oddělení koordinovalo praxi deseti studentům oboru kulturně-historická a muzeologická studia katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci a jedné studentce oboru design Fakulty umění a architektury TU v Liberci. Pomáháme zajišťovat služby ve studijní knihovně v rozsahu 12-ti hodin týdně a od září ti hodin týdně na Informační službě. V případě potřeby též ve skladech. Podílíme se na zajišťování sobotních služeb. Kolegyně Holčáková a Sanetrníková pracují (spolupracují) v dramaturgické radě a podílely se na akcích připravovaných radou (např. Noc s baterkou, Živá knihovna a Ples v knihovně). Kolegyně Sanetrníková chodí číst klientům Domova Seniorů ve Františkově. V loňském roce četla celkem 21x. Kolegyně Sanetrníková organizačně zajišťovala akci LITERATOUR. Kolegyně Holčáková ještě zajišťuje exkurze po knihovně pro veřejnost (1x měsíčně). Zájem o exkurze se konstantně pohyboval v průměru dvě osoby na exkurzi. V posledním čtvrtletí zájem trochu poklesl. Kolegyně Holčáková také připravuje tematický výběr z publikací k přednáškám v KVK. Kolegyně Holčáková a Sanetrníková se také podílejí na exkurzích pro školy a objednané skupiny návštěvníků. Většinou provádějí cizojazyčné exkurze (angličtina, němčina). V Liberci Zpracoval Václav Kříček 26

27 Rakouská knihovna - objednávka, akvizice nových titulů, novinkový seznam za rok výstava Gustav Klimt průkopník moderny ( ), vernisáž s baletním vystoupením DFXŠ (70 návštěvníků) ve spolupráci s RKF v Praze - čtení Martin Waltz FRAUEN ( ) 60 posluchačů (ve spolupráci s RKF v Praze) Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek posluchačů - přednášky z cyklu Rakousko a české země/československo v minulosti: 3 přednášky, celkem 31 posluchačů (ve spolupráci s RKF v Praze) - přehlídka rakouských krátkých filmů v kině Varšava návštěvníků (ve spolupráci s RKF v Praze) Stipendijní pobyty Mgr. Blanka Konvalinková Setkání ředitelů hostitelských institucí ( ) M. Sanetrníková Seminář knihovníků RK v Klosterneuburgu ( ) Mgr. P. Novotný seminář vědeckých poradců RK ve Vídni PhDr. J. Pažout studijní pobyt ve Vídni (spolupráce na přednáškovém cyklu) Exkurze 5 x v Rakouské knihovně pro praktikanty 1 x Gymnázium F.X.Šaldy + studenti gymnázia Aachen (Německo) Zpracovala Ing. Martina Sanetrníková Krajská knihovna Olomouc (Anna Vitásková) V současné době se bibliografie nevydává. Bibliografická činnost je zahrnuta do oddělení Informačních služeb. Hlavní náplní je zodpovídání dotazů, zpracování rešerší (za rok 2013 bylo zpracováno 94, seznam je na stránkách knihovny) a analytické zpracování regionálních článků. Excerpováno je 32 regionálních periodik, články jsou zasílány pravidelně do ANL (za rok záznamů). Oddělení pracovalo na projektu ANL+, zpracováno bylo 1715 článků. V roce 2014 bude spolupráce pokračovat. 27

28 V rámci oddělení jsou řešeny otázky databází, přístup a práce s nimi. Jsou zpracovávány dotazy v rámci Ptejte se knihovny. Oddělení pořádá kurzy práce s internetem pro seniory a kurzy Citační etiky pro střední školy. Databáze REGO se udržuje v aktuálním stavu, ale dále se nevytváří nové záznamy. Přehled činnosti regionální studovny Krajské knihovny v Pardubicích od V květnu 2013 byla dokončena a rozeslána výběrová bibliografie k 130. výročí narození aviatika Jana Kašpara. Pokračuje práce na Bibliografii měst a obcí okresu Pardubice, letos by měla být dokončena. Vydána bude pravděpodobně počátkem roku Krajská knihovna v Pardubicích se v letošním roce podílí na oslavách 160. výročí narození barona Artura Krause. Připravili jsme výstavu na skleněných panelech, vydáváme bibliografii Baron Artur Kraus , pro čtenáře jsme připravili i malou soutěž o knižní ceny křížovku a kvíz. Nadále spolupracujeme s regionálním periodikem Pardubický patriot, v uplynulém období jsme dodali 26. článků. Jedná se o zajímavosti z prvorepublikového regionálního tisku (s komentářem), připomenutí významných pardubických osobností, zaniklých spolků či firem nebo téměř zapomenutých událostí. Koncem roku 2013 jsme začali plnit hesla do elektronické encyklopedie města Pardubic (jedná se o spolupráci s Magistrátem města Pardubic). Zatím bylo pracovnicemi regionální studovny zpracováno 33 hesel zejména hesla osobností (především spisovatelů), dalšími hesly byly Historie pardubické knihovny a Esperanto v Pardubicích. V další etapě se zaměříme na zaniklé noviny a časopisy v Pardubicích. Pokračujeme v doplňování Slovníku spisovatelů Pardubicka (příprava na druhé vydání). Do databáze ANL+ bylo zpracováno 1009 záznamů. Do souborného katalogu 223 článků z novin, 259 článků z časopisů a sborníků. V cyklu Povídání o knihách připravila Mgr. Karla Jará již. 13. pokračování s názvem Válka nezná vítězů, pouze poražených. V letošním roce dojde v regionální studovně k personální změně. Mgr. Karla Jará odchází 4. srpna 2014 do důchodu. Je připraven adaptační plán na zaučení nové pracovnice. Rozbor činnosti OBIS KKFB Zlín za rok 2013 Rok 2013 byl pro nás vlastně rozdělen na tři části: od začátku roku do přibližně konce června od července do konce září od září do konce roku 28

29 Činnosti vykonávané OBIS První část roku: - šlo o běžné zajištění chodu oddělení na staré budově a přípravu fondu na stěhování: zajišťování provozu části volného výběru a studovny společenskovědní literatury provoz Informačního a referenčního centra průběžná údržba a zajišťování oprav svěřeného knihovního fondu společenskovědní literatury spolupráce s akviziční komisí při výběru nových titulů do úseku volného výběru společenskovědní literatury, příruční knihovny a regionální příruční knihovny katalogizace elektronických dokumentů na CD-ROM správa účtu knihovny na sociální síti facebook pravidelné vyhledávání regionálních obecních zpravodajů v elektronické podobě a ukládání do databáze elektronických zpravodajů expedice vybraných dokumentů do depozitního skladu expedice knižních novinek do oddělení společenských věd, Pk, PkR a PV průběžné doplňování, údržba a správa kartotéky regionálních osobností excerpce článků ze stanovené titulové základny regionálních periodik průběžné odesílání vybraných záznamů článků do databází ČNB ANL koordinace projektu VISK9/ANL+ v rámci KKFBZ vypracovávání seznamů literárních novinek za každý měsíc a jejich příprava pro publikování na webu knihovny* Vypracovávání rešerší podle požadavků uživatelů Spolupráce na Kalendáriu regionálních osobností Skenování obálek dokumentů PkR Provoz veřejného internetu na čtenářských PC Zpřístupňování databází: ČSN online, Anopress IT, ASPI, EBSCOhost a naučných CD-ROM na čtenářských PC Kopírování tištěných dokumentů z knihovního fondu Správa, údržba a prezenční půjčování dokumentů PkR a PV (periodika a monografie naučná literatura) Správa*, údržba* a prezenční půjčování historického a vzácného fondu Spolupráce na vyhledávání, kontrole a přípravě dokumentů určených k digitalizaci Příprava knihovního fondu na stěhování do Baťova institutu (vkládání RFID čipů; vyhledávání a značení starších knihovních dokumentů určených do skladu) Ke konci této doby již někteří pracovníci zajištovali koordinaci stěhovacích prací a stavění knihovního fondu z depozitních skladů do skladu v nové budově Druhá část roku: 29

30 - šlo o období stěhování knihovny z bývalých prostor do nových koordinace stěhovacích prací a stavění knihovního fondu v oddělení IRC, Pk, PkR, PV v nové knihovní budově BI Třetí část roku: - šlo o znovuobnovení činnosti knihovny v nových prostorách, které se liší nejen dispozičně, ale i změnami v činnosti jednotlivých oddělení, správě fondu spadajícího pod daná oddělení, počtem informační techniky (a tudíž i náročnosti na obsluhu) Zajišťování provozu příruční knihovny, PkR a PV zajišťování provozu individuálních studoven a kolektivní studovny Spolupráce s akviziční komisí při výběru nových titulů do úseku volného výběru společenskovědní literatury*, příruční knihovny a regionální příruční knihovny Správa účtu knihovny na sociální síti facebook Pravidelné vyhledávání regionálních obecních zpravodajů v elektronické podobě a ukládání do databáze elektronických zpravodajů Průběžné doplňování, údržba a správa kartotéky regionálních osobností Excerpce článků ze stanovené titulové základny regionálních periodik Průběžné odesílání vybraných záznamů článků do databází ČNB ANL Koordinace projektu VISK9/ANL+ v rámci KKFBZ Vypracovávání rešerší podle požadavků uživatelů Spolupráce na Kalendáriu regionálních osobností Skenování obálek dokumentů PkR Provoz veřejného internetu na čtenářských PC Zpřístupňování databází: ČSN online, Anopress IT, ASPI, EBSCOhost a CD-ROM na čtenářských PC Kopírování tištěných dokumentů z knihovního fondu Správa, údržba a prezenční půjčování dokumentů PkR (monografie naučná literatura a beletrie) Správa, údržba a prezenční půjčování povinného výtisku neperiodických publikací (naučná literatura i beletrie) Instalace tematicky zaměřených výstav ve svěřených vitrínách a na panelech Zpracování záznamů ve Verbis, čipování, štítkování - celkově klesly počty všech běžných činností (které se dají spočítat) v celé knihovně, což však bylo zapříčiněno 3měsíčním zavřením po dobu stěhování a také jemu předcházejí přípravě na stěhování, které byla podřízena většina činností - i přesto se nám v loňském roce podařilo: Zpracovat 1366 záznamů článků regionálního charakteru Do ČNB ANL bylo odeslat celkem 617 záznamů regionálních článků 30

31 V rámci projektu VISK9/ANL+ bylo zpracováno a odesláno 600 záznamů článků Počet očipovaných dokumentů: 1232 Počet oštítkovaných dokumentů (hřbetní štítky): 756 Počet vyhledaných knih do skladu: 4093 Bibliografické, informační a výpůjční služby uživatelům: Prezenční výpůjčky periodik: 1556 Výpůjčky naučné literatury: 2210 Počet uživatelů využívajících internetové stanice: 7836 Počet vypracovaných rešerší: 10 Normy online: 18 Oddělení bibliografie SVK Hradec Králové duben 2014 (I. Novotná) Bibliografie 2,94 pracovních úvazků. Souběžnou excerpcí z asi 150 titulů regionálních deníků, periodik, sborníků a dalších dokumentů bylo v r vytvořeno bibliografických záznamů regionálních článků a v roce 2014 bylo zatím zpracováno dalších záznamů článků (k ). Do souborné databáze ANL bylo v loňském roce zasláno bibliografických záznamů článků z 28 vybraných titulů periodik a sborníků. Při souběžném zpracování bylo za r vytvořeno nových personálních a korporativních autoritních záznamů. V roce 2014 přibylo zatím dalších asi 300 personálních a korporativních autorit. Regionální personální autority byly posílány do autoritní báze NK ČR nebo k dalšímu zpracování v databázi regionálních osobností. Při retrokonverzi článkové kartotéky SRB z let bylo v r zpracováno cca zázn. V roce 2014 přibylo dalších 608 zázn. (k ) Celkem bylo k v katalogu knihovny zázn. článků. Loni jsme se také zúčastnili kooperativního projektu z podprogramu VISK9/1 neboli ANL+. V rámci tohoto projektu bylo zpracováno zázn. Celkem bylo odpracováno 782 hodin, z toho 623 hodin při zpracování záznamů a 159 hodin při koordinačních činnostech, které spočívaly v přidělování periodik zúčastněným knihovnám, metodických konzultacích, organizaci schůzek garantů, komunikaci s garanty softwarové a obsahové základny projektu apod. O tom více v celkovém zhodnocení kooperativních projektů. Při zpětné revizi článků převedených z databáze ISIS do Alephu (z let ) bylo opraveno bibliografických záznamů včetně harmonizace předmětových hesel a vytvořeno bylo nových personálních a korporativních autorit. Byla zahájena příprava na doplňování záznamů článků regionálních periodik o elektronické plné texty. Ve spolupráci s L. Jirků a E. Svobodovou byl připraven text smlouvy k autorským právům, zatím byly smlouvy uzavřeny s 34 nakladateli regionálních periodik. Elektronické verze periodik byly staženy z webů nebo 31

32 vyžádány od nakladatelů a připraveny pro úsek digitalizace a oddělení jmenného zpracování ke zpracování. V katalogu jsou vidět např. Kopidlenské listy. Ve spolupráci s Národní knihovnou byl testován metadatový editor firmy Elsyst Engineering v rámci projektu "ANL Retro". Na testování se společně podílely pracovnice Středočeské vědecké knihovny v Kladně (PhDr. Eva Wróblewská a Marie Mlčůchová) a pracovnice SVK HK (Mgr. Lucie Jirků a Bc. Ivana Novotná). Závěr testování: v současné podobě není metadatový editor firmy Elsyst Engineering pro účely článkové bibliografie vhodný. Podrobněji viz: Závěrečná zpráva ANL Retro. V posledním čtvrtletí roku 2013 byla zahájena příprava podkladů pro oddělení PR ke kampani knihoven Královéhradeckého kraje na r Regionální fondy knihoven (jedná se o výběr literatury, citace, skenování materiálů). V průběhu roku 2014 bude každé dva měsíce prezentováno jedno téma (1. kultura, 2. příroda, 3. místopis, 4. hospodářství, 5. dějiny, 6. osobnosti), které upozorní na bohatství tištěných dokumentů, elektronických databází i informací obecně, dostupných ve fondech knihoven v regionu, viz panely v přízemí SVK HK. Průběžně byla spravována Souborná databáze regionálních seriálů Královéhradeckého kraje za léta v systému Aleph. Oddělení bibliografie spravuje archiv ediční činnosti knihovny a zaznamenává ediční činnost zaměstnanců. Byly poskytovány bibliografické konzultace knihovnám v kraji. Účast na bibliografické poradě (duben 2013 v Liberci) a kolokviu (říjen 2013 ve Zlíně). Úsek informačních a referenčních služeb (G. Holečková): Bylo evidováno dotazů, z toho 881 složitějších vyžadujících zásah pracovnic úseku IRS. ových dotazů bylo přímo na oddělení IRS zodpovězeno 703. Prostřednictvím formuláře Ptejte se knihovny bylo podáno 225 dotazů, přes online katalog došlo 151 dotazů. Bylo zpracováno 143 písemných rešerší. 32

33 ANL retro 2013 Tomáš Foltýn 33

34 34

35 35

36 36

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Po zrušení oddělení článkové bibliografie a ukončení vlastního analytického zpracování

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

27. ZASEDÁNÍ SEKCE SDRUK ČR PRO BIBLIOGRAFII KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY 13. 14. dubna 2015

27. ZASEDÁNÍ SEKCE SDRUK ČR PRO BIBLIOGRAFII KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY 13. 14. dubna 2015 27. ZASEDÁNÍ SEKCE SDRUK ČR PRO BIBLIOGRAFII KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY 13. 14. dubna 2015 ZÁPIS 13. 4. 2015 1. ZAHÁJENÍ Poradu zahájil ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary, PaedDr. Vratislav Emler,

Více

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Co to vlastně je digitalizace a proč se digitalizuje Podle TDKIV: Technologie

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

90 let Mapové sbírky UK. Digitalizace mapových sbírek a archivů, Praha, 2010

90 let Mapové sbírky UK. Digitalizace mapových sbírek a archivů, Praha, 2010 90 let Mapové sbírky UK a co dál? d Digitalizace mapových sbírek a Vznik Mapové sbírky Vznik Mapové sbírky UK s Geografickým ústavem konec 19. stol. Albertov Novobarokní stavba z let 1909-12, dostavěná

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 6/2015 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace. Helena Dvořáková Národní knihovna ČR

Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace. Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Národní lékařská knihovna, Praha, 22. 5. 2014 Počátky digitalizace v ČR - rukopisy 1995 NK ČR - Memoria

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Zápis z 9.ročníku semináře Akvizice domácí produkce, který se konal ve Státní vědecké knihovně v Kladně dne 9.června 1999

Zápis z 9.ročníku semináře Akvizice domácí produkce, který se konal ve Státní vědecké knihovně v Kladně dne 9.června 1999 Zápis z 9.ročníku semináře Akvizice domácí produkce, který se konal ve Státní vědecké knihovně v Kladně dne 9.června 1999 Přítomni: 71 zástupců knihoven, nakladatelů, distribučních firem a dalších institucí

Více

Odevzdávání a příjem e-publikací

Odevzdávání a příjem e-publikací Odevzdávání a příjem e-publikací v rámci projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR Elektronické publikace Vývoj počtu

Více

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Edita Lichtenbergová NK ČR Knihovny současnosti 2014, Olomouc, 11. 9. 2014 Změnu koncepce může ovlivnit 1) Úspornost RDA a formátu založeném na

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK)

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zuzana Švastová * svastova@npkk.cz 1 Abstrakt: Poznatky a zkušenosti NPKK z přechodu na AKS KP-WIN. NPKK do konce roku

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Petr Žabička www.mzk.cz Obsah 1. Úvod 2. Souborný katalog 3. Obálky knih 4. Digitalizace 5. Digital born dokumenty 6. WebArchiv

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA Jarmila Kučerová, Knihovna Národního muzea v Praze Cílem příspěvku je představit akvizici odborné literatury a její specifika ve velké muzejní knihovně

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Jana Nejezchlebová Co předcházelo? Konference Informační gramotnost vědomosti a dovednosti pro život V MZK proběhlo 9.ročníků Zaměření: učitelé, pedagogové, ředitelé

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013 Úvod V roce 2013 v rámci modernizace knihovního systému Advanced Rapid Library byla provedena aktualizace

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Digitalizace a zpřístupnění diplomových a habilitačních prací AMU

Digitalizace a zpřístupnění diplomových a habilitačních prací AMU Závěrečná zpráva o řešení grantu Fondu rozvoje VŠ č. 258/2002 Název projektu: Digitalizace a zpřístupnění diplomových a habilitačních prací AMU Zprávu předkládají: PhDr. Iva Horová PhDr. Marie Kratochvílová

Více

Portál Elektronických Periodik - PEC http://www.cuni.cz/pec/hledej.php

Portál Elektronických Periodik - PEC http://www.cuni.cz/pec/hledej.php Portál Elektronických Periodik - PEC http://www.cuni.cz/pec/hledej.php Marie Paráková marie.parakova@ruk.cuni.cz Ústřední knihovna Univerzity Karlovy Petr Boldiš petr.boldis@ff.cuni.cz Ústav informačních

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková ZÁPIS č. 3/2009 z porady Ediční komise Fakulty zdravotnických věd konané dne 3. 11. 2009 v 14:30 h v zasedací místnosti na sekretariátě Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Přítomni: doc. PhDr.

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Služby nejen na webu NLK Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Doporučená literatura pro studium pregraduální, postgraduální, k atestaci, pro praxi... Doporučená literatura Doporučená literatura

Více

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat.

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Jan Mottl AiP Safe 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011 2011 AiP Safe s.r.o.

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ SEMINÁŘ E-KNIHY VZDĚLÁVACÍ CENTRUM NTK 30.09.2014 Seite 1 São Paulo Paris Istanbul Toronto Bangkok Prag Tel Aviv Addis Abeba GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU

Více

Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká

Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká Informační zdroje - definice: informační objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající informačním potřebám uživatele libovolný systém

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

Národní autority v prostředí muzeí a galerií

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Obsah Charakteristika projektu (analýza, pilotní realizace)

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníku k doplňování knihovního fondu 2014 Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ Ludmila Čumplová, ÚIV NPKK Národní pedagogická knihovna Komenského (NPKK) je specializovaná knihovna s celorepublikovou

Více

Zemědělská a potravinářská knihovna. Vzdělávací aktivity v ZPK Ing. Dana Smetanová a Lenka Nushartová

Zemědělská a potravinářská knihovna. Vzdělávací aktivity v ZPK Ing. Dana Smetanová a Lenka Nushartová Zemědělská a potravinářská knihovna Vzdělávací aktivity v ZPK Ing. Dana Smetanová a Lenka Nushartová Kdo jsme? Největší odborná zemědělská knihovna v ČR Velikostí sbírek 3. největší zemědělská knihovna

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK Blanka Sapáková, Jana Shejbalová Automatizovaný knihovnicko-informační systém ALEPH je vnitřně členěný na moduly akvizice, katalogizace, evidence seriálů,

Více

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy Ing. Jan Kaňka kanka@kfbz.cz Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Konference INFORUM, 28. 5. 2014 Praha Krajské digitalizace

Více

Koncepce Moravské zemské knihovny na období 2015-2025

Koncepce Moravské zemské knihovny na období 2015-2025 Koncepce Moravské zemské knihovny na období 2015-2025 Moravská zemská knihovna v Brně, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury České republiky, je přední paměťovou institucí a plní knihovnicko-informační,

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

210 mm ISBN. International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy)

210 mm ISBN. International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy) ISBN International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy) Historie ISBN 60. léta Velká Británie prof. Foster systém číslování knih - SBN (Standard Book Number ) 8 místné -1. část označovala

Více

PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE

PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE Gabriela Krčmařová, Národní knihovna ČR Praha Uvedený příspěvek stručně informuje o současném stavu CASLIN Souborném katalogu ČR a shrnuje

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby 6 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby VŠE provozuje síť knihoven a studoven, z nichž veřejně přístupné jsou: Knihovna VŠE na Žižkově, Praha 3 se specializovanými studovnami: o Knihovna

Více

Směrnice o službách poskytovaných Diecézním archivem Biskupství brněnského

Směrnice o službách poskytovaných Diecézním archivem Biskupství brněnského Směrnice o službách poskytovaných Diecézním archivem Biskupství brněnského 1. Služby poskytované Diecézním archivem Biskupství brněnského V souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

s absolventy humanitních

s absolventy humanitních Martýrium přijímacích pohovorů aneb setkání třetího druhu s absolventy humanitních oborů Anna Vandasová Národní knihovna ČR INFOS 2015 14.-17.4.2015 (R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A Efektívne knižnice, ako

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více