DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY 2006 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY 2006 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA"

Transkript

1 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA Dobříš, Školní 1530

2 1. Cíle stanovené v předchozím období a jejich plnění Výchovně vzdělávací cíle Příprava studentů ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách, to je hlavní úkol gymnaziálního vzdělávání. Umístění školy v regionu očekává od školy i další výstup přípravu absolventa do zaměstnání, zařazení do praxe. I když jde o malé procento, je třeba tímto faktem počítat. Gymnázium Karla Čapka připravuje studenty ve čtyřletém studiu (79-41-K/401 - gymnázium) a v osmiletém studiu (79-41-K/801 - gymnázium), celkem má 12 tříd. V uplynulých třech letech se počet žáků nemění, tradičně je o osmileté gymnázium zájem 2-3 x větší, o čtyřleté studium zájem kolísá. Pokusím se vysvětlit, proč k této situaci dochází. V jednom roce počet uchazečů dosáhne velkého převisu, neuspokojíme všechny uchazeče a následující rok nás čeká trest málo zájemců. Rodiče požadují jistotu, že dítě s dobrými studijními výsledky bude přijato a často volí takovou školu, která tuto jistotu nabízí. Od nás očekávají větší zohlednění výsledků základního vzdělávání. Přesto naplněnost tříd je v průměru 28 žáků a až na výjimky jde o třídy s dobrými studijními výsledky. Ve škole studuje 5 žáků cizinců a jeden student s těžkým tělesným postižením. O úspěšnosti vzdělávání na Gymnáziu Karla Čapka vypovídají výsledky maturitních zkoušek a přijetí našich studentů na zvolené školy, případně počty nezaměstnaných na Úřadu práce. Studenti víceletého studia dosahují téměř 100% úspěšnosti, absolventi čtyřletého studia přes 60 %. Na Úřadu práce byli hlášeni 2 absolventi (duben 2006). Podmínkou úspěšné práce na škole je ovzduší školy, partnerství, atmosféra otevřenosti, bezbariérový vztah mezi učitelem a žákem. Jsem přesvědčená, že i když je pozitivní ovzduší školy prioritou dobříšského gymnázia, právě nyní jsou v této oblasti problémy, které musíme řešit. Personální obsazení školy Pedagogický sbor na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši lze z hlediska věku charakterizovat jako sbor v nejlepších letech. Věkový průměr je 45 let. To s sebou přináší řadu problémů. Tím nejzávažnějším jsou mzdové prostředky. Normativní rozdělování peněz u takovéhoto pedagogického sboru znamená minimalizaci nadtarifních složek platu a tudíž pocit: nejsem ohodnocen za to, co dělám. -2-

3 Za sledované období 3 let jsme počet pedagogů snížili o dva, minimalizovali dělené hodiny, ale přijímaná opatření nechceme dostat do rozporu se vzdělávacím programem. Úkol snížit počet pedagogů s kratším úvazkem není zatím reálný. Jedná se především o učitele anglického jazyka, kteří práci ve škole vnímají jako poslání a koníčka, ale ne jako zdroj obživy. Prioritou je kvalitní učitel, i když zajištění chodu školy není při kratších úvazcích vždy snadné. Pozitivní je zájem pedagogů o další vzdělávání. V loňském školním roce si jedna kolegyně doplnila pedagogickou způsobilost, výchovná poradkyně dokončila předepsané studium, učitelé se vzdělávají v rámci SIPVZ, využívají nabídek jedno- i vícedenních vzdělávacích akcí v rámci DVPP. Stále na naší škole probíhají mezinárodní aktivity pro celé třídy, skupiny žáků i studijní pobyty pro učitele. Prioritou je zapojení v projektech Comenius. Bez jakýchkoliv problémů učitelé spolupracují na přípravě a tvorbě ŠVP. Studenti Kapacita Gymnázia Karla Čapka je 360 žáků ve 12 třídách. Pro region Dobříšska a Novoknínska je existence této školy nezbytná. Prognózy demografického vývoje pro okres Příbram jsou alarmující, ale okres Praha-západ čekává pokles minimální. Stěhování obyvatel do Mníšku pod Brdy, Jíloviště a Slapské oblasti je pro GKČ perspektivní. Dopravní obslužnost se už stabilizovala a zkušenost ukazuje, že rodiče velmi často upřednostňují dojíždění do Dobříše než do hlavního města Prahy. V letošním roce dojíždí na naši školu 51 % žáků. Zabezpečení chodu školy Vyučování probíhá v budově, která je majetkem Středočeského kraje. Byla postavena v roce 1982 v rámci tzv. akce Z. V roce 1995 byla provedena nástavba nad šatnami a škola tak získala další 4 třídy. Vyučování pro 8 tříd studia K/801 a 4 třídy studia K/401 je zajištěno. Přesto narážíme na mnoho technických nedostatků a nedostatků v prostorovém zabezpečení výuky. Budova potřebuje nezbytně výměnu oken, zateplení a nový plášť (velké energetické ztráty). Chybí řada pracoven na zajištění výuky v souladu s rozvojem techniky. -3-

4 Stravování je pro žáky zajištěno v jídelnách dvou základních škol, které jsou součástí školního areálu. Z důvodu omezené kapacity jídelen není možné zajistit stravování žáků v jediném objektu. Hodiny tělesné výchovy probíhají v tělocvičnách základních škol (v letošním roce minimálně) a ve sportovní hale provozované soukromým subjektem a v lehkoatletickém areálu spravovaném obcí. v Dobříši. Některé hodiny výtvarné výchovy jsou vyučovány v ateliéru Základní umělecké školy Prostřednictvím projektů a dotacím na SIPVZ se podařilo vybavit učebnu ICT1 čtrnácti moderními počítači a novým dataprojektorem. Díky tomu si polepšila i druhá učebna ICT, do které byly přestěhovány počítače z ICT1 a nyní je k dispozici učebna kdykoliv přístupná pro neinformatické předměty. Učebna fyziky byla vybavena dataprojektorem, výkonnou audiosoustavou a notebookem, obdobně má i učebna biologie k dispozici dataprojektor a počítač. Všichni učitelé mají v kabinetech a sborovně počítače s připojením na internet, mohou tedy s ICT pracovat a komunikovat jak s žáky, tak s rodiči. Podařilo se vybudovat v budově školy výtah, škola je bezbariérovým objektem. Zatím ale chybí sociální zařízení pro handicapované. Dosud není uspokojivě vyřešen problém objektu v Dublinských Kaštánkách, dočasný pronájem situaci neřeší. Velmi problematické je řešení areálu škol, tzn. dvou základních škol a gymnázia. Chybí společné oplocení, naopak přibylo oplocení 2. ZŠ, které omezuje případnou evakuaci objektu gymnázia. V jednání je převod pozemku přiléhajícího k budově gymnázia do vlastnictví Středočeského kraje a tím možnost realizovat některé změny ve prospěch GKČ. 2. Nastínění demografického vývoje v regionu, ze kterého škola získává většinu uchazečů, očekávané důsledky a připravovaná opatření k realizaci dlouhodobých záměrů školy kapacita školy 360 žáků počet učitelů/přepočtených 2003/ /24,1 2004/ /26,3 2005/ /25,4-4-

5 79-41-K/ K/801 doporučeno přihlášení přijatí doporučeno přihlášení přijatí 2003/ / / *) *) *) povolena výjimka v počtu žáků Dobříš je obec s rozšířenou působností v okrese Příbram. Ke gymnaziálnímu studiu se lze přihlásit v Příbrami, v Sedlčanech a v Dobříši. Domnívám se, že každé město má svoji nezastupitelnou polohu z hlediska možnosti studia na gymnáziu. Absence některé z možností by uchazečům způsobila nemalé problémy především s dojížděním. Při pohledu na mapu Středočeského kraje je zřejmé, že Gymnázium Karla Čapka v Dobříši obsáhne spádovou oblast Dobříše a okolí, Novoknínsko, Slapskou oblast, Mníšek pod Brdy, Řitku a Jíloviště a přitom nikterak nekrade žáky gymnáziím v Příbrami, Sedlčanech, Hořovicích, Praze. Navíc okres Praha-západ předpokládá minimální úbytek dětí klientů pro studium na gymnáziu. Je pravda, že předpoklad pro okres Příbram je naopak citelný úbytek. Příznivý je pro budoucnost GKČ i fakt, že už několik let je velký zájem o výstavbu rodinných domů v Dobříši a okolních lokalitách, z Prahy se stěhují rodiny na venkov blízko hlavního města. Gymnázium Karla Čapka v Dobříši musí svoji existenci obhájit především tím, co nabízí a bude nabízet: - kvalitní vzdělávání prezentované ŠVP - příjemné prostředí, otevřené, partnerské vztahy - mezinárodní kontakty a spolupráci - prostor k rozvíjení talentu a zájmů - prostor k mimoškolním aktivitám 3. Vývoj počtu žáků a učitelů s ohledem na budoucnost; vývoj úvazků Odpověď na první část otázky je uvedena v tabulce v bodě 2. Odhad počtu žáků bude velmi nepřesný, ale domnívám se, že by neměl klesnout v průměru na třídu pod 24. V tom -5-

6 případě by se v zásadě neměnil ani počet pedagogických pracovníků, klesl by počet přespočetných hodin, které v současné době tvoří téměř úvazky dvou učitelů. Zásadnější dopad bude mít snížení počtu žáků na provoz školy. Zde se jeví jako nezbytné zdroje financí pronájmy, projektová činnost a pořádání kurzů. 4. Vývoj počtu absolventů za poslední období a předpokládaný počet absolventů v následujících letech; jejich uplatnění na trhu práce a v terciárním vzdělávání; pokles počtu žáků v průběhu studia, jeho příčiny, řešení 2003/ / / / / Absolventi gymnázia úspěšní maturanti nemají problém s uplatněním. Sjednotíme-li čtyřleté i víceleté studium lze říci, že ve studiu dále pokračuje přes 80 % studentů (osmileté studium až 100 %). Nepřijatí studenti obvykle získávají pracovní uplatnění nebo využijí rok k pobytu v zahraničí a zdokonalení v cizím jazyce. V dalším roce se o studium na vysoké škole pokusí znovu. Ti, které eviduje Úřad práce, jsou obvykle neúspěšní maturanti, dále studenti, kteří měli problémy s docházkou do školy, studium nedokončili apod. V průběhu studia dochází ke snižování počtu žáků spíše výjimečně. Důvodem je stěhování, přerušení studia (většinou z důvodu pobytu v zahraničí), studijní problémy (změna typu školy), opakování absence. Opatření k vyšší úspěšnosti absolventů informace podávané s dostatečným předstihem, pomoc v přípravě k přijímacím zkouškám, volba vhodného volitelného předmětu (prezentace předmětu a jeho obsahu), individuální konzultace, dny otevřených dveří, doporučení kurzů. -6-

7 5. Důraz na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu a její hodnocení v posledních třech letech; záměry školy v oblasti zjišťování kvality v následujících letech, evaluační zdroje školy a vyhodnocení výsledků za celou školu Přijímací zkoušky: GKČ v Dobříši se účastní projektu Kvalita, využívá pro přijímací zkoušky testy SCIO a K/801. Kritéria přijímacího řízení: prospěch ze ZŠ max 25 bodů CJL max 25 MAT max 25 OSP max Celkem max 100 Využili jsme možnosti testování žáků 2. ročníků v rámci projektu Kvalita. Zapojili jsme se do testování 1. a 3. ročníků Vektor a opakovaně se účastníme programu Maturita nanečisto. Účast na těchto programech nám přináší řadu zkušeností a podnětů. Jednak zkušenost pro testované studenty vlastní test a dále hodnocení, které obdrží. Pro učitele seznámení se s formou ověřování znalostí, obsahem a zpracováním testů, pro vedení závěr plynoucí pro školu. Každoročně provádíme vlastní evaluační program s názvem Malá maturita. Týká se žáků 4. ročníku a 6. ročníku studia K/801 a 2. ročníku studia K/401. Testy používáme vlastní, žáky hodnotíme a dostávají certifikát o složené zkoušce a nám výsledky slouží k porovnání s testováním v minulých letech, porovnání paralelních tříd, porovnání jednotlivých předmětů. Ze strany žáků i rodičů jsou tyto evaluační nástroje přijímány vážně a s respektem. Slouží jako příprava na zkoušky maturitní. Česká školní inspekce provedla na škole kontrolu ve dnech (protokol ČŠI čj.: 03668/ ) a (čj.: b5-1097/ ). to CJL, MAT a OSP. Testy využíváme pro všechny uchazeče studia K/401 i

8 Žáci naší školy se účastní řady soutěží, olympiád a dosahují velmi pěkných výsledků. Máme i úspěšné krajské řešitele. Na škole působ i sportovní reprezentanti juniorských soutěží, jsou příkladem a motivací ostatním. Za uvedení stojí spolupráce s Památníkem Karla Čapka ve Strži, práce studentů na zámku Dobříš. Mezinárodní aktivity (projekty Comenius), výměnné pobyty, projektová činnost - to jsou všechno akce průběžně popisované a dokumentované ve výročních zprávách. Současně jsou to aktivity, které se staly nedílnou součástí života školy a měly by se odrazit i ve ŠVP. 6. Stručný program prevence sociálně patologických jevů Hlavní charakteristikou prevence je maximální zapojení žáků do činností, které zabraňují vyhledávání negativních jevů. Jde o mimoškolní činnost sportovní, estetické vyžití, dramatická tvorba, charitativní akce. Jde o průběžnou práci třídních učitelů a výchovného poradce, o diskuse, o individuální přístup. Jsou to besedy, podněty, exkurze. Osvědčily se nám programy pro 15 16leté zájemce, které pro Gymnázium Karla Čapka zajišťují sociální pracovnice a mají u studentů velmi pozitivní ohlas. Jedná se o víkendová setkání (např. Konflikty ve mně a ve světě, Poznej sám sebe) pro skupiny účastníků. Každoročně se takový kurz (4 6 víkendů) uskuteční. 7. Další činnosti školy Zde bych ráda uvedla aktivity sportovní, které má příležitost využít každý student. Jde o společné pobyty seznamovací sportovně turistický kurz, lyžařské kurzy, vodácké kurzy. Dále výjezd do Itálie s výtvarným programem kulturní památky, práce v plenéru a po návratu výstava, vernisáž pro rodiče. Biologický projekt AQUA voda jako součást našeho života, zdroje, nakládání s vodou. Charitativní akce Srdíčkový den, Bílá pastelka, adopce na dálku (žáci GKČ sponzorují 5 dětí), vánoční koncert studentů v nemocnicích a domově důchodců. Dramatická činnost studentů, Pohádkový les pro děti z MŠ, Akademie i tyto akce patří do programu školy. Většina z těchto činností se stala součástí vzdělávání a měla by zakotvit ve ŠVP. -8-

9 8. Personální politika Cílem personální politiky je plná aprobovanost pedagogického sboru. K dosažení tohoto stavu máme velmi blízko, protože pouze 2 zaměstnanci (se zkráceným úvazkem) nevyhovují stanoveným kritériím. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je nutností nejen pro udržení odbornosti a její rozšíření v rámci mezipředmětových vztahů, ale i pro seznámení s novými metodami vzdělávání a hodnocení. Vedení a složení zaměstnanců čekají určitě změny. Vývoj už nyní ukazuje na nezbytnost činnosti školního psychologa. Preventista by měl mít prostor (alespoň jako výchovný poradce) na práci mimo vyučovací proces. Mezinárodní aktivity jsou také nepřiměřenou zátěží pro učitele s plným úvazkem. Učitele volného času jsem ani nezmínila. Zatím tyto práce suplují více či méně dobrovolně ti učitelé, které ředitel jmenuje. Ale je to vyčerpávající práce navíc, která vede k nespokojenosti, případně neplnění úkolů. Nárůst administrativy a široká řada s ní spojených odborných činností (sekretářské práce, spisová služba, vedení skladů, péče o majetek, personalistika, mzdové účetnictví, operativní evidence, výkaznictví, rozpočetnictví, finanční účetnictví, archivace, výběrová řízení, vedení školních matrik, ) se týkají každé školy, ale normativní počet THP pracovníků je stanoven ne podle objemu práce, ale podle počtu žáků. Odpovědnost ředitele nejen za výchovně vzdělávací proces, ale i za plnění ekonomických ukazatelů a provoz školy by mu měla také dát možnost zaměstnat odborníky na určité činnosti. Model ředitel 1 zástupce ředitele výchovný poradce sekretářka=hospodářka je ve změněných podmínkách činnosti škol již nevyhovující. 9. Předpokládané ekonomické a personální nároky v následujících třech letech Personální nároky školy byly stručně nastíněny v předcházejícím bodě. Ideálním stavem by pro Gymnázium Karla Čapka při současné šíři výuky byla možnost zaměstnání pedagoga na zájmovou a projektovou činnost studentů, školního psychologa (alespoň na část úvazku) a ekonoma (popř. 2. zástupce ředitele pro věci ekonomické). To by s sebou samozřejmě přineslo zvýšené nároky na mzdové prostředky, které není ze stávajícího rozpočtu možno pokrýt. Současně se jako optimální jeví zajištění úklidu a případně i ostrahy objektu najatou firmou. To by znamenalo snížení počtu zaměstnanců o tři. Vzhledem k tomu, že jde o dělnické -9-

10 profese, by však úspora byla nižší než potřeba financí pro nově vzniklá místa. Problém nedostatku finančních prostředků by se tím nevyřešil, pouze přesunul do oblasti provozních nákladů. Měsíční částka vynakládaná na úklid a úklidové prostředky se předpokládá ve výši Kč 55 tis. Ostatní ekonomické nároky jsou podrobněji rozebrány ve výroční zprávě školy a většina těch nejnaléhavějších souvisí se špatným provedením stavby budovy školy v 80. letech. Například: - zateplení pláště budovy, nová fasáda (žádáno již 5. rokem o investiční prostředky) - výměna oken včetně žaluzií.. celkem Kč 5, ,-- - obměna svítidel ,-- - výměna podlahové krytiny ve třídách 1, ,-- - výměna dveří ve třídách včetně zárubní ,-- - rekonstrukce sociálního zařízení ,-- - doplnění a obměna nábytku aj. -10-

11 10. Přehled podaných i plánovaných žádostí školy o finanční podporu 2003/2004 Program, grantový, dotační titul Finanční podpora schválena Comenius 1, projekt A Ano 120 Comenius 1, projekt B Ano 92 Minimální preventivní program Ne 0 Výše schválené podpory v tis. Kč 2004/2005 Program, grantový, dotační titul Finanční podpora schválena Comenius 1, projekt A Ano 150 Comenius 1, projekt B Ne 0 Minimální preventivní program Ano 40 Agenda 21 Ano 60 SIPVZ projekt MAT Ano 126 Výše schválené podpory v tis. Kč 2005/2006 Program, grantový, dotační titul Finanční podpora schválena Comenius 1, projekt A Ano 120 Comenius 1, projekt B Ne 0 Minimální preventivní program Ano 40 SIPVZ projekt MAT Ano 126 SIPVZ projekt FYZ Ano 158 Výše schválené podpory v tis Kč Mgr. Zdeňka Cimická Dobříš, 27. říjen

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce /4 čj.: /4 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA Dobříš, Školní 5, 68, IČO . Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 5 Adresa: Školní 5.

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Koncepční záměr školy 2012 Obsah: 1. Cíle stanovené v předchozím období a jejich plnění... 3 2. Nastínění demografického vývoje v regionu, očekávané důsledky tohoto

Více

Střední průmyslová škola, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II Koncepční záměr rozvoje školy 2012

Střední průmyslová škola, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II Koncepční záměr rozvoje školy 2012 Střední průmyslová škola, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II Koncepční záměr rozvoje školy 2012 Strana 1 (celkem 14) Tento koncepční plán je zveřejňován jako příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola Luby, okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Toto hodnocení je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008 až 2009/2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-876/09-A Název školy: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Adresa: Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor: 600 005 496 IČ: 61385271

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje

Dlouhodobý záměr rozvoje Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 313 /2008 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 Gymnázium Karla Čapka, 263 80 Dobříš, Školní 1530 IČO 61100331 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Hlavní účel a předmět činnosti Gymnázia Karla Čapka je vymezen

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více