Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000"

Transkript

1 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Základní informace 2.Zpráva o činnost 3.Záměry pro rok 2001

2 Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny 1.2. Počet pracovníků 1.3. Základní statistické údaje 1.1. Pracoviště Městské knihovny - nám. T.G.Masaryka hlavní budova (půjčovna beletrie, naučná literatura, čítárna, dětské odd., účtárna, ředitel) - nám. T.G.M. - zadní trakt (regionální odd., nákup a zprac. knih. fondu) - pobočka Lada (ul. Komenského 2989) - pobočka Holý vrch (ul. Jižní 1814) - pobočka Špičák (28.října ZŠ) - Místní lidová knihovna Dobranov - Místní lidová knihovna Manušice - sklad knih na sídlišti Sever - od čp.2563 v ul. Červeného kříže 1.2. Počet pracovníků 22 přepočtených pracovníků (1 ředitel, 1,5 ekon. odd., 1,5 úklid, 0,5 řidič, 2 regionální odd., 2 nákup a zprac. knih.fondů, 13,5 odd. služeb - půjčovny včetně poboček)

3 Základní statistické údaje (k ) Knihovní fond k : celkem knihovních jednotek v hodnotě z toho přírůstků v roce 2000: knihovních jednotek v hodnotě ,-Kč Počet čtenářů k : (v roce 1999 : 5010,v roce 1998 : 4 780) z toho čtenářů do 15 let (podotýkáme, že tolerujeme rodinné průkazy - fyzický počet čtenářů pak nejméně dvojnásobný) % čtenářů z počtu obyvatel : 13,46 Počet výpůjček v roce 2000 : knihovních jednotek (9,3výpůjček na 1 obyvatele) Návštěvnost knihovny v roce 2000 : návštěvníků ( v roce 1999: návštěvníků v roce 1998: v roce 1997: v roce 1996: v roce 1995: ) průměrná denní návštěvnost : cca uživatelů Vzdělávací a výchovné kolektivní akce pořádané knihovnou : 176

4 - 3-2.Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok knihovnicko-informační služby 2. kulturně-výchovná a vzdělávací činnost 3. regionální služby 4. provozně-technická oblast 2.1.Knihovnicko informační služby V roce 2000 MěK Česká Lípa znovu zaznamenala výrazný zájem veřejnosti o své služby. Jednoznačné potvrzení tohoto stavu jsou výše uvedené statistické údaje, které jednoznačně dokládají stoupající návštěvnost. Velmi potěšující je i nárůst nově přihlášených čtenářů, zejména nárůst čtenářů dětských (o 255). Vedle kvantitativních ukazatelů je třeba zdůraznit, že ze strany veřejnosti jsou na knihovnu kladeny stále vyšší nároky z hlediska kvality poskytovaných služeb. Veřejnost si zvykla na obsáhlý knižní fond, moderní technologie a operativnost při získávání žádaných materiálů nebo informací. Jednou z předností českolipské knihovny je právě kvalita a pestrost knižního fondu, které veřejnost oceňuje nejvíce. Cílem Městské knihovny je proto plynulé doplňování knihovního fondu tak, aby v rámci možností rozpočtu uspokojila všechny čtenářské požadavky. Čtenáři MěK mají vedle širokého spektra knih, časopisů a jiných informačních dokumentů a databází k dispozici poměrně širokou otevírací dobu včetně sobot. Za zmínku zde stojí i to, že knihovna i přes značné obtíže zajistila v hlavní budově nepřetržitý provoz i v době prázdnin a čerpání dovolených.

5 - 4 - Zcela mimořádnou událostí v životě knihovny bylo provedení revize knihovního fondu městské knihovny - po dokončení retrokonverze (zpětné vkládání záznamů knih do paměti PC) byla provedena elektronická revize veškerého knihovního fondu MěK (dosud zcela ojedinělé v českém knihovnictví) - v praxi to znamenalo fyzicky "načíst" všechny svazky v knihovně (cca svazků knih) včetně poboček do revizního programu, který jej pak ověřil s elektronickým přírůstkovým seznamem. Vzhledem k tomu, že vlastní revizní práce probíhaly pouze dva týdny, znamenala tato akce pro personál knihovny značný nápor na jejich i psychické síly. Přesto však byl tento elektronický způsob revize velmi vítaný neboť klasické revize prováděné v minulosti trvaly i několik let!!! Výsledek revize knihovního fondu je obsažen v samostatné výsledné zprávě. Zapojení MěK do aktivit spojených s neziskovým sektorem probíhalo i v roce Knihovna nadále pokračovala v "mapování" neziskového sektoru, tentokrát svůj zájem o neziskové organizace, které zpracovává do vlastního adresáře rozšířila na celý okres. Regionální databáze neziskových organizací okresu, kterou knihovna zpracovává a poskytuje do celostátní databáze čítala na konci roku 2000 více než 60 subjektů a byla vystavena na webovských stránkách Městské knihovny. V únoru - v rámci celostátní kampaně měsíce pro neziskový sektor uspořádala MěK zcela netradiční akci - setkání neziskových organizací okresu Č.L. Cílem tohoto setkání bylo oslovit ty neziskové subjekty, které se již objevily v databázi a předat jim informace o tom, jaké služby jim může knihovna poskytovat, jaké materiály, publikace a zdroje jsou zde k dispozici pro neziskový sektor. Jednotlivým zástupcům byly předány zajímavé dokumenty, adresáře, kontakty, přehledy grantů apod. Prostřednictvím spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí ČR se knihovna stala místním informačním střediskem o EU. MěK soustřeďuje studijně informační materiály a dokumenty o EU (knihy, informační letáky, legislativu) nejen z produkce MZV a vytváří i vlastní přehledné materiály na pomoc studentům při zpracovávání tématiky spojené s Evropou a Evropskou unií. Pro zkvalitnění informační činnosti knihovny mají jistě význam i smluvní přístupy do zajímavých on-line databází (Anopress, Ebsco), jejichž realizace proběhla v roce Poskytování on-line přístupů do databází, vyhledávání žádaných knižních titulů v databázích jiných knihoven vyžadovalo zvýšené nároky na přístup k Internetu. Proto se knihovna zúčastnila soutěže MK ČR o grant v programu "Rozvoj informačních sítí veřejných knihoven". Díky svému projektu knihovna získala mimořádných ,- Kč, které využila na zkvalitnění připojení k Internetu (radiové připojení a zvýšení rychlosti na 64 kbps) a nákup PC.

6 - 5 - Součástí úspěšného projektu pro grantové řízení bylo i vytvoření veřejné písárny v prostorách MěK. Tato služba - veřejnost má k dispozici samostatný PC s textovými editory - se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Slouží zejména těm, kteří s výpočetní technikou umí běžně pracovat, ale momentálně ji nemají k dispozici, dále studentům při práci na studijních úkolech a konečně i těm, kteří se uchází o zaměstnání. K významným počinům nepochybně patří u přestěhování knihovny v Dobranově. I když se jednalo pouze o stěhování v rámci jedné budovy, získali Dobranovští v podobě knihovny zcela novou kvalitu. V přízemí objektu čp. 14 v Dobranově byly upraveny prostory po bývalém obchodě, celý knižní fond byl přebalen do folie, změna nastala i v osobě knihovnice. V závěru roku byla obci Dobranov předána velmi úpravná a příjemná knihovna a jsme přesvědčeni, že nové prostory přivedou do knihovny nové čtenáře. Po celý rok knihovna pokračovala ve svých aktivitách v oblasti sociální. Nadále jsme zajišťovali dovoz knih do DPS na Ladech a Domova důchodců ve Sloupu. Plynule a ke spokojenosti uživatelů probíhal i rozvoz knih zdravotně handicapovaným a nepohyblivým občanům města Česká Lípa. Na základě spolupráce s ČS a.s., získala MěK od této instituce ,- Kč, které použila na instalaci výtvarných prvků a informačních panelů na chodbách hlavní budovy MěK. Podobnou aktivitu jsme nabídli i KB a.s., která využila naši pobočku na Ladech k poskytnutí informačního servisu o svých službách a produktech. Díky této spolupráci nám KB věnovala ,- Kč na nákup souboru knih (encyklopedie, slovníky apod.) pro tuto pobočku. Podobně jako v předchozích obdobích i v roce 2000 knihovna zajišťovala průběžné informování v místním tisku, seznamovala se svými aktivitami, nabídkami a službami. Postavení Městské knihovny Česká Lípa a její význam ve městě i regionu se stalo velmi sledovaným příspěvkem na euroregionální konferenci knihovníků v Polsku. Jako neobyčejně žádoucí, vítané a pro knihovnu velmi radostné se stalo rozhodnutí zastupitelstva města Česká Lípa ve věci užívání čp v ul. Červeného kříže. MZ vyhovělo žádosti MěK a rozhodlo, že objekt bývalé školky bude sloužit jako pobočka a depozitní sklad MěK. Závěr roku 2000 byl spojen zejména s uzavíráním potřebných uživatelských smluv a nezbytnými úklidovými a stěhovacími pracemi, které byly pouhou přípravou zásadní stavební úpravy.

7 Kulturně výchovná a vzdělávací činnost Poprvé v roce 2000 se knihovna zapojila do celostátní kampaně "Březen - měsíc Internetu". Kromě finančních výhod v podobě levnějšího přístupu k Internetu, knihovna připravila 4x do měsíce akce pro veřejnost, která s Internetem dosud nepřišla do styku. O akce pod názvem "Poprvé na Internetu" měli mimořádný zájem důchodci a střední generace, která se dosud s Internetem neměla možnost seznámit. Poměrně ojedinělá je také spolupráce knihovny s místním úřadem práce. V průběhu roku byly položeny základy pro informační servis pro klienty ÚP - ti mají možnost využívat levnější sazby za Internet při vyhledávání zaměstnání, k čemuž rovněž slouží i jakýsi "průvodce" Internetem, který pro tento účel knihovny připravila. Součástí spolupráce s ÚP jsou také návštěvy knihovny a besedy s mladistvými klienty ÚP, kterým představujeme možnosti knihovny - vzdělávací, informační i rekreační. Zcela mimořádnou aktivitou knihovny je spolupráce s Ústavem sociální péče v České Lípě - stacionářem pro mentálně postižené. Klienti této instituce docházejí nyní již pravidelně 1x do měsíce do knihovny, kde jim pracovnice připravují programy spojené s vyprávěním i hrou pohádek. Vzhledem k tomu, že děti jsou zde velmi spokojené a uvolněné, knihovnice tyto aktivity neustále zdokonalují. Výrazná je i spolupráce knihovny se Speciální a praktickou školou Radost. Žáci školy se zúčastňují akci knihovny pro mentálně postižené, kdy zajišťují především hudební doprovod a zpěv. Před vánocemi žáci školy pod vedením svých učitelů instalovali vánoční výzdobu v oknech a chodbách budovy knihovny, která se setkala s velmi pozitivním ohlasem veřejnosti. Nejrozšířenější kulturně výchovnou a vzdělávací činností knihovny však stále zůstává spolupráce knihovny se sítí základních a středních škol v České Lípě. Žáky 1., 3. a 5. Tříd všech ZŠ v ČL zveme na knihovnicko informační lekce, jejichž prostřednictvím děti seznamujeme s prostředím knihovny, učíme děti vyhledávat knihy pomocí počítače, ty starší už seznamujeme s Internetem apod. Pro druhý stupeň ZŠ a SŠ máme vedle knihovnicko informačních lekcí připraveny i tématické besedy. V roce 2000 realizovala knihovna celkem 176 besed pro žáky a studenty českolipských škol. Uplynulý rok byl pro personál i vedení knihovny bohatý i na účast na seminářích, konferencích a školeních: - knihovnická dílna - dvoudenní workshop v MěK Praha pro veřejné knihovny (vedení knihovny) - meziknihovní výpůjční služba - nové trendy a možnosti (školení NK ČR - ved.půjčoven) - porada ředitelů okresních knihoven Severočeského kraje v MěK Louny a SVK Ústí n.labem

8 -7- - exkurze knihovníků Liberecka v knihovnách v Hoyerswerdě a Nieskach v rámci aktivit Euroregionu Nisa (vedení knihovny - hrazeno z programu Phare) - týdenní stáž ve švýcarských knihovnách - kanton St.Gallen (hrazeno švýc.stranou) - mezinárodní konference knihoven euroregionu Nisa v Polsku (hrazeno z programu Phare) - celostátní knihovnická konference Knihovny současnosti 2000 (vedení MěK) - AJAK Č.Lípa - cyklus přednášek a školení pro účetní a personalisty - Státní vědecká knihovna Kladno - infocentra v knihovnách (řed.) - školení MěK Česká Lípa - práce s Internetem pro začátečníky a mírně pokročilé (určeno pracovníkům MěK a pro pracovnice MěK okresu Č.Lípa - hrazeno z dotace OkÚ) - školení NK ČR - ochrana osobních údajů v knihovnách (řed.) - exkurze do nové budovy SVK Liberec - určeno pro knihovníky veřejných knihoven okresu - hrazeno z dotace OkÚ Regionální služby Regionální činnost MěK pokračovala podle stejných pravidel jako v předcházejících dvou letech. Dotace Okresního úřadu na výkon regionální funkce městské knihovny činila v uplynulém roce ,- Kč. Vedle nákladů na mzdy dvou pracovnic MěK, příspěvku na provoz MěK (el., voda, plyn, apod.) byla dotace využita i pro nákup knih pro oddělení naučné literatury a do regionálního informačního fondu. Během roku 2000 bylo v MěK soustředěno ,- Kč od jednotlivých obcí a měst na nákup knih do jejich knihoven. Za tuto částku MěK nakoupila, zpracovala a distribuovala svazků nových knih, které však díky slevám dosáhly hodnoty ,- Kč (sleva činila téměř ,- Kč). Tuto službu využívá na základě smluv s jednotlivými městy a obcemi celkem 43 veřejných knihoven. Veškerý servis zajišťují dvě pracovnice oddělení regionálních služeb, jejichž mzdu hradí OkÚ Česká Lípa v rámci své dotace na regionální činnost MěK. V roce 2000 realizovalo oddělení regionálních služeb celkem 49 výjezdových dnů, při nichž provedlo 217 návštěv knihoven. Kromě konzultací a metodických návštěv v MLK regionální oddělení zajistilo zpracování celookresních statistických výkazů včetně zpracování sumářů a komentářů. Pro síť MLK vydalo dva metodické listy Knihovna, kalendárium výročí na rok 2001 a připravilo průběžné porady pracovníků veřejných knihoven okresu. Oddělení regionálních služeb se současně nezastupitelně podílí na činnosti samotné MěK - od účasti ve výpůjční službě (o sobotách a v době zastupování nemocí a dovolených), přes zpracovávání regionálních informací až po spolupráci s ICN apod.

9 Provozně-technická oblast - Na základě připomínek OHS Česká Lípa bylo zkvalitněno osvětlení na pobočce MěK na sídlišti Holý vrch v ulici Jižní. - Dotaci MK ČR ve výši ,- Kč za zpracování úspěšného projektu pro grantové řízení použila MěK na rozšíření počítačové sítě a radiové připojení k Internetu o vyšší rychlosti. - Nové prostory pro knihovnu v Dobranově byly vymalovány, doplněny novým linem a osvětlením. Knihovna v Dobranově je poprvé vytápěna! - Zástupce VV Odborového svazu pracovníků knihoven vykonal z pověření MPSV ČR v průběhu měsíce května kontrolu BOZP a PO. Výsledek této kontroly byl ve všech sledovaných aspektech velmi pozitivní. Dokumentace PO a BP jakož i prostory MěK byly z hlediska předpisů PO a BP shledány v naprostém pořádku. Nepodařilo se nám: - Z vytčených záměrů MěK pro rok 2000 se nám nepodařilo prosadit rekonstrukci objektu čp. 245 v zadním traktu hlavní budovy. Vzhledem k získání nových prostor na Špičáku a zaměřením našich aktivit tímto směrem je tento "neúspěch" zcela minimalizován. - Nepodařilo se nám zajistit výraznou aktuálnost webovských stránek MěK (výjimkou je online katalog) a jejich rozšíření o další odkazy a zajímavosti. - Rovněž se nepodařilo zkontaktovat Svaz zdravotně postižených a vytipovat další možnosti v aktivitách knihovny směrem k různým skupinám zdravotně postižených spoluobčanů. - Nepodařilo se prohloubit informační servis MěK směrem k obcích a jejich samosprávě. Rezervy jsou v oblasti poskytování informačního servisu z databází, tištěných i elektronických zdrojů určených pro samosprávu.

10 Hlavní záměry Městské knihovny pro rok 2001 Oblast provozní a knihovnická - Zprovoznit novou pobočku na Špičáku, veřejnosti nabídnout automatizovaný knihovnický provoz pro dětské i dospělé uživatele s Internetem i příjemným prostředím. - Přestěhovat a "postavit" do nových prostor na Špičáku depozitář MěK a následně provést jeho aktualizace. - Zúčastnit se grantového řízení MK ČR a získat finanční prostředky na připojení k Internetu na pobočce Špičák. Oblast kulturně výchovná - Pokračovat v realizaci systému knihovnických lekcí pro síť ZŠ a SŠ, stejně tak jako v besedách pro speciální pedagogická, sociální i výchovná zařízení ve městě. - Zajišťovat v průběhu roku příležitostné kulturní akce (Březen-měsíc Internetu, kampaň pro neziskový sektor, týden knihoven apod.). Oblast informační - Webovské stránky knihovny vybavit novou grafikou a zajistit jejich průběžnou aktuálnost. - Prohlubovat informační možnosti knihovny v oblasti zpřístupňování elektronických databází. - Pokračovat v informačním servisu pro neziskové organizace ve spolupráci s ICN Praha. Oblast sociální - Ve spolupráci se Svazem zdravotně postižených a odborem sociálních věcí MěÚ vytipovat další možnosti knihovny v prohloubení jejích služeb směrem k různým skupinám zdravotně postižených. Oblast regionální - Plnit veškeré činnosti, které jsou knihovně dány smlouvou o výkonu regionálních služeb. - Prohloubit informační servis MěK směrem k obcím a jejich samosprávě, uskutečnit setkání zástupců obcí v knihovně - možnosti MěK směrem k obcím. V České Lípě PhDr. Dana Kroulíková ředitelka MěK Česká Lípa

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2003 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Milada Miklíková Zřizovatel: město Břeclav OBSAH I. Služby

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005

K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 Hradec Králové, leden 2006 Obsah strana: I. Celkové hodnocení 3-4 II.

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Adresa: Městská knihovna Horažďovice Mírové nám. 11 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 591-4 e mail: knihovna@horazdovice.cz www stránky:www.knihovna.horazdovice.cz

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2005 Vědecká knihovna v Olomouci, 2010 ISBN 978-80-7053-268-3 2 VĚDECKÁ KNIHOVNA

Více

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK ZPRÁVA o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2008 předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK zpracovala: Hana Kuřová, Hana Opatrná Obsah 1 / Úvod... 5 2 / Odborná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011 Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011 Předkládá: Milada Vacková, ředitelka Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací Města Svitavy od 1.ledna 2003. V souladu se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015 Č. j.: svkul/00163/2015 ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015 SVKUL 2014 1. ÚVOD V roce 2015 si budou pracovníci Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (a nejen

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, 513 01 Semily, www.knihovnasemily.cz, mk@knihovnasemily.cz, tel.: +420 481 622 902, IČO 00856100 Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2013 Semily 16. 2. 2014

Více

Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2010

Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2010 Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 Březen 2011 Základní údaje Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace Adresa: Žerotínovo nám. 211/36, 750 02 Přerov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Středočeská vědecká knihovna v Kladně příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Obsah Knihovna v číslech... 3 Knihovní a informační služby... 5 Výpůjční služby... 6 Databáze, rešerše, informační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Plzeň květen 2011 OBSAH I. Úvodem... 5 II. Údaje o organizaci... 4 II.1 Základní údaje... 4 II.2 Poslání a cíle... 4 II.3 Struktura... 4 II.4 Zaměstnanci...

Více