apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství."

Transkript

1 listopad, prosinec 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 23 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků Zdanění korporací ve Spojených státech amerických téma čísla Přeshraniční stěhování sídla Komplikace angažmá Cartesia v Itálii

2 23 téma čísla listopad, prosinec 2009 Přeshraniční stěhování sídla Komplikace angažmá Cartesia v Itálii Ačkoliv tomu může název tohoto článku nasvědčovat, není jeho obsahem glosa z milánského operního domu La Scala, ale z Evropského soudního dvora (dále jen ESD ). Jedná se o loňský rozsudek ESD ve věci přemístění sídla maďarské společnosti Cartesio do Itálie editorial obsah čísla Upozornění. Příští rok zaplatíme vyšší daň z nemovitostí / Postup správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení 03 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků. 06 Vážení čtenáři, právě jste otevřeli nové vydání APOGEO News, ve kterém jsme pro Vás připravili zajímavé informace z oblasti daní, práva, oceňování, a také informace o trhu s ready-made společnostmi a spoustu dalšího. Pokud Vás některý článek zaujme nebo by jste rádi využili naše služby, neváhejte se na nás obrátit. Více informací naleznete na Budu ráda za Vaše náměty a připomínky, které můžete zasílat na Přeji Vám příjemné čtení a krásný podzim. Marie Malečková Zdanění korporací ve Spojených státech amerických. Proč podnikat v tzv. daňových rájích? / Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Znalecký ústav. Oceňování podniků Trh s ready-made společnostmi stále pokračuje v růstu / Daňové plánování Další číslo newsletteru vyjde SMART Office Centrum Praha 4 Holušická. 14

3 upozornění Příští rok zaplatíme vyšší daň z nemovitostí Příští rok oproti letošnímu zaplatíme u některých pozemků dvojnásobek na dani z nemovitostí. Za 1 m 2 stavebního pozemku zaplatíme obci minimálně 2 Kč, za ostatní plochy a zastavěné plochy a nádvoří 0,20 Kč za m 2. Majitelé zemědělské půdy a zahrad se zvýšení bát nemusí, u těchto pozemků se daň nemění. Ke zdvojnásobení daně dochází také u budov. Například za rodinné a bytové domy zaplatíme 2 Kč za m 2 zastavěné plochy, za chaty a chalupy 6 Kč za m 2 a za samostatně stojící garáže 8 Kč m 2. Majitelé bytů a nebytových prostor zaplatí od příštího roku 2 Kč za m 2. Stejně tak se navyšuje daň ze staveb určených pro podnikání, za zemědělské stavby zaplatí podnikatelé 2 Kč za m 2, za průmyslové stavby 10 Kč za m 2, sazba u staveb určených pro služby, obchod a jinou podnikatelskou činnost se nemění. Uvedené částky se dále mohou navýšit koeficientem stanoveným obecně závaznou vyhláškou obce, kterou musí zastupitelstvo schválit a vydat nejpozději do 30. listopadu Majitelé nemovitostí, jestliže u nich nedošlo k žádným jiným změnám rozhodným pro vyměření daně, nebudou muset podávat daňová přiznání. Správce daně sám vyměří novou daň a poplatníkům výsledek oznámí platebními výměry. Ing. Jaroslava Hanková, daňový konzultant APOGEO Advokátní kancelář Šimková & Heryán, s.r.o. mění svůj název Advokátní kancelář Šimková & Heryán, s.r.o. mění svůj název, a to na Advokátní kancelář Šimková a partneři, s.r.o. Advokátní kancelář je zaměřena především na tyto obory. Postup správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení Ministerstvo financí vydalo den Pokyn č. D-329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení. Jedná se o metodický pokyn (resp. přehledné shrnutí všech relevantních ustanovení jednotlivých zákonů) upravující postup jednotlivých správců daně vůči případným ručitelům v daňovém řízení pokud není nedoplatek na dani uhrazen daňovým dlužníkem. V praxi se jedná zejména o daň z převodu nemovitostí, popř. daň darovací, kde v souladu s 5 a 8 (1) a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí je dárce, resp. kupující jako nabyvatel nemovitosti, ručitelem daně z převodu nemovitostí, popř. daně darovací. Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme zejména v případě nákupu nemovitosti důkladně ošetřit způsob zaplacení daně z převodu nemovitostí prodávajícím, např. formou notářské úschovy. Pokud by prodávající řádně nesplnil svůj závazek, může správce daně v případě splnění zákonných podmínek vymáhat daň z převodu nemovitosti po kupujícím. Závěrem si dovolujeme poznamenat, že daň z převodu nemovitosti činí 3 % kupní ceny, či ceny dle znaleckého posudku a velmi často se tak jedná o poměrně vysokou daňovou povinnost. Ing. Tomáš Pacovský, daňový konzultant APOGEO / Obchodní právo & právo společnosti, přeměny obchodních společností / Právní due diligence / Hospodářská soutěž / Duševní vlastnictví / Správní vlastnictví / Právo cenných papírů a kapitálových trhů / Likvidace a insolvence / Správa pohledávek Více informací naleznete na Nové logo: 03

4 /23 listopad, prosinec 2009 téma čísla Přeshraniční stěhování sídla Komplikace angažmá Cartesia v Itálii Ačkoliv tomu může název tohoto článku nasvědčovat, není jeho obsahem glosa z milánského operního domu La Scala, ale z Evropského soudního dvora (dále jen ESD ). Jedná se o loňský rozsudek ESD ve věci přemístění sídla maďarské společnosti Cartesio do Itálie. 04 text Mgr. Michal Donné, daňový konzultant senior, APOGEO Základními svobodami, na nichž je postaven společný vnitřní trh Evropského společenství jsou volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Předpokladem svobodného pohybu osob je právo usazování, zaručené článkem 43 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen SES ). Toto právo náleží nejen fyzickým osobám, které jsou státními příslušníky členských států Evropské unie (dále jen EU ), ale podle čl. 48 SES, též společnostem, založeným podle práva některého členského státu, jež mají své sídlo, ústřední správu, nebo hlavní provozovnu uvnitř EU, se kterými se pro účely garance práva usazování zachází stejně jako s fyzickými osobami. Normy komunitárního práva, týkající se práva na usazování, však dosud neřeší problém rozdílů ve vnitrostátních právních úpravách, týkajících se jak vazby k členskému státu, vyžadované od společností podléhajících jejímu právnímu řádu, tak možností a případných podmínek přemístění statutárního či skutečného sídla společnosti, založeného podle vnitrostátního práva určitého členského státu, do jiného členského státu (1). Jinak řečeno terminologií mezinárodního práva soukromého, komunitární právo dosud neunifikovalo určení osobního statutu společností, a tak vedle sebe stále existují jak teorie inkorporace, tak místa skutečného vedení (faktického sídla). Podle teorie inkorporace je právnická osoba výtvorem právního řádu, v rámci kterého vznikla a který je rozhodným právem pro regulaci jak jejího vzniku, zániku, rozsahu právní subjektivity, činnosti a vztahů k ostatním právním subjektům, tak pro regulaci jejích vnitřních vztahů. Pro určení, podle kterého z právních řádů je formován uvedený osobní statut společnosti je v případě inkorporační teorie rozhodující hraniční

5 určovatel místa (státu), ve kterém je daná právnická osoba registrována (v ČR zápisem do obchodního rejstříku). Naproti tomu podle teorie sídla je hraničním určovatelem faktické sídlo společnosti, tj. stát ve kterém má společnost skutečné vedení. Přesto, že jedním z negativních důsledků inkorporační teorie je vznik tzv. letterbox companies, tj. společností, které v místě svého statutárního sídla neprovádějí žádnou činnost, kromě přijímání pošty a vystavování faktur, je na této teorii založena právní úprava v mnoha vyspělých státech Ameriky i Evropy, vč. České republiky. Také Evropský soudní dvůr (dále jen ESD ) ve své judikatuře již několikrát upřednostnil teorii inkorporace, před teorií sídla (2). Podle ESD lépe vyhovuje potřebám jednotného vnitřního trhu a svobodné evropské integrace. Za daného stavu komunitárního práva tedy platí, že určení podmínek přemístění statutárního i skutečného sídla společnosti do jiného členského státu, ve vztahu ke kontinuitě její právní subjektivity, je plně dáno právním řádem členského státu v němž byla daná společnost založena (3). Zachování právní subjektivity společnosti, která se rozhodla přestěhovat své sídlo do jiného členského státu EU, tedy může být vnitrostátním právním řádem státu založení omezeno, aniž by tím došlo k porušení komunitárního práva. V tomto smyslu má tedy členský stát možnost volby při definování jak vazby, která je vyžadována od společnosti k tomu, aby mohla být považována za společnost založenou podle jeho vnitrostátního práva, tak vazby vyžadované pro pozdější zachování tohoto postavení. Je tedy plně v pravomoci členského státu vyloučit zachování právní subjektivity společnosti, podléhající jeho vnitrostátnímu právu, pokud tato přemístí své sídlo na území jiného členského státu. Důvodem takového pozbytí právní subjektivity je přerušení vazby mezi společností a členským státem jejího založení, stanovenou vnitrostátním právem tohoto členského státu. Při tom je však nutné odlišit dva případy přemístění sídla společnosti: a) přemístění beze změny práva, kterým se řídí vnitřní poměry ve společnosti a b) přemístění se změnou práva, přičemž společnost přijme některou z forem, upravenou vnitrostátním právem členského státu do kterého se přesouvá. Výše uvedená pravomoc členského státu ohledně úpravy podmínek změny sídla, se týká pouze případu a). Pokud se jedná o případ b), nesmí členský stát inkorporace (založení), s odkazem na svobodu usazování, bránit společnosti založené podle jeho práva, přeměnit se na společnost podle vnitrostátního práva jiného členského státu a obzvláště jí, z důvodu přemístění sídla, ukládat povinnost zrušit společnost s likvidací (4). Takové omezení svobody usazování lze odůvodnit pouze naléhavým důvodem obecného zájmu (5). V takovém případě je navíc nutné, aby toto omezení bylo způsobilé zaručit uskutečnění cíle, spočívajícího v ochraně dotčeného obecného zájmu a nepřekračovalo meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné (6). Naléhavým důvodem obecného zájmu, který může odůvodnit omezení výkonu základních svobod zaručených Smlouvou, může být podle judikatury ESD např. účinnost daňového dohledu (7). V daném případě však tento argument nepřipadá v úvahu, stejně jako členskými státy často uváděný důvod, založený na nezbytnosti zaručení soudržnosti daňového systému, který ESD obvykle odmítá jako neopodstatněný. Na základě výše uvedeného a v kombinaci s rozhodnutím ESD ve věci de Lasteyrie du Saillant, C-9/02 z lze uzavřít, že společnost se může přesídlit do jiného členského státu s daňově příznivější právním řádem, aniž by ji původní členský stát byl oprávněn zatížit při odchodu nějakou zvláštní daní, např. kapitálovou daní z nerealizovaných zisků, ani ji klást administrativní obtíže. Dalším způsobem, jímž může společnost založená v jednom členském státu, realizovat své právo na usazení v jiném členském státu, je provedení přeshraniční fúze. Také omezení tohoto způsobu přesídlení, členským státem založení dané společnosti, je podle rozsudku SEVIC Systems (8) v rozporu s komunitárním právem. Nad rámec výše uvedeného, je třeba zdůraznit, že se nelze úspěšně dovolávat svobody usazování s cílem založit formálně společnost v jiném členském státě, pouze za účelem vyhnutí se vlastnímu vnitrostátnímu právu společností. V nedávném rozsudku Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas (9) sice ESD dvůr zopakoval, že okolnost, že společnost byla založena v některém členském státě za účelem využití výhodnějších právních předpisů, není sama o sobě dostačující k učinění závěru o zneužití svobody usazování ale současně zdůraznil, že členské státy mohou přijmout opatření, aby zabránily čistě vykonstruovaným operacím, zbaveným hospodářské podstaty, jejichž cílem je uniknout uplatnění vnitrostátních právních předpisů (10). Svoboda usazování nebrání členským státům, aby postupovaly obezřetně zejména vůči společnostem typu poštovní schránky nebo nárazníku. Odchylky ve vnitrostátní právní úpravě obchodních společností překlenuje částečně komunitární právo, v zájmu snadnějšího výkonu svobod na nichž je založen jednotný vnitřní trh Společenství, zavedením nadnárodní právní formy evropské akciové společnosti (Societas Europaea, dále jen SE ). SE je regulována jednak přímo účinným nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001, o statutu evropské společnosti a jednak nepřímo prostřednictvím směrnice Rady č. 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na účast zaměstnanců. Problém faktického a statutárního sídla řeší nařízení normativním stanovením, že sídlo SE se musí nacházet ve stejném členském státě jako její správní ústředí a že členský stát může kromě toho uložit SE zapsané do rejstříku na jeho území povinnost mít své správní ústředí a sídlo na stejném místě. SE může vzniknout v kterémkoliv členském státu. Nařízení však zakazuje, aby akciová společnost, založená podle vnitrostátního práva některého z členských států, přemístila své sídlo do jiného členského státu současně s nabitím účinnosti změny právní formy akciové společnosti na SE. Koncepce změny sídla již vzniklé SE jde dále než výše uvedená judikatura ESD, týkající se změny sídla společností, založených podle vnitrostátního právního řádu některého z členských států. SE může přemístit své sídlo do jiného členského státu, aniž by tím došlo k jejímu zániku a vytvoření nové právnické osoby. Přemístění sídla SE je tedy založeno na principu zachování její právní subjektivity, za současné změny práva, jímž se SE řídí. Na závěr je však dlužno poznamenat, že slibná výjimka, kterou rozsudek CARTESIO přináší, nemá v současnosti velký praktický význam. Předpokládá totiž, že cílový členský stát má vytvořen tzv. welcoming statute, umožňující změnu právní formy společnosti, kterou má podle právního řádu členského státu založení, na jednu z možných právních forem připuštěnou právním řádem cílového členského státu. Tomu musí být dále přizpůsobena i procesní stránka zápisů do obchodního rejstříku daného státu apod. I přesun sídla v rámci tak blízkých právních řádů jako je český a slovenský, se pak může stát nevyzpytatelným experimentem. (1) Viz v tomto smyslu rozsudky ESD Daily Mail and General Trust, C-81/87, SbSD 1988, s. 5483, body 21 až 23 a Überseering, C208/00, SbSD 2002, s. I9919, bod 69. (2) Viz rozsudek ve věci Centros, C-212/97 ze dne a výše uvedené rozsudky Daily Mail and General Trust a Überseering. (3) Viz výše citovaný rozsudek Überseering, bod 70 a 95. (4) Viz bod 112 rozsudku CARTESIO. (5) Viz v tomto smyslu rozsudek ESD CaixaBank France, C442/02, SbSD 2004, s. I8961, body 11 a 17. (6) Viz rozsudek ESD Lidl Belgium, C414/06 z 15. května 2008, bod 27 a zde citovaná judikatura. (7) Viz rozsudek ESD Centro di Musicologia Walter Stauffer, C386/04, SbSD 2006, s. I8203, bod 47. (8) C-411/03 SEVIC Systems, SbSD 2005, s. I (9) C196/04 Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, SbSD, s. I7995, bod 37. (10) Viz výše uvedený rozsudek Cadbury, body 51 až

6 /23 listopad, prosinec 2009 daně Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků 06 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků Mnoho drobných podnikatelů řeší otázku, zda se mají či nemají stát plátci daně z přidané hodnoty. Odpověď na tuto otázku závisí na několika faktorech, které se v níže uvedeném článku pokusím podrobněji rozebrat. Vzhledem k tomu, že problematika daně z přidané hodnoty jako celku je pro většinu daňových subjektů poměrně komplikovaná, abstrahuji od plnění jak v rámci EU, tak i v rámci třetích zemí. V níže uvedený text se tedy týká fyzických osob, residentů v ČR, které poskytují a přijímají pouze zdanitelná plnění v tuzemsku. Nejdříve je nutné objasnit definici plátce daně z přidané hodnoty. Plátcem je mimo jiné dle 4 (1) písm. s) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZDPH ) osoba povinná k dani, o které to stanoví ZDPH v 94, tj. osoba povinná k dani (dále jen OPD ) se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1 mil. Kč (viz 6 ZDPH). Definici osoby povinné k dani nalezneme v 5 ZDPH a jedná se převážně o fyzické a právnické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomickou činnost, tj. dle 5 (2) ZDPH jde mimo jiné o soustavnou činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů (např. lékaři, právníci, architekti, umělci, vědci atd.) Další otázkou je, za jakých podmínek daňovému subjektu vznikne možnost, popř. povinnost stát se plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ). Daňový subjekt se může stát plátcem DPH buď povinně či dobrovolně: a) povinně V případě, že OPD přesáhne výše uvedený obrat, stává se plátcem DPH od 1. dne 3. měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se dle ZDPH plátcem dříve. OPD jejíž obrat překročil stanovenou částku je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém stanovený limit překročila. b) dobrovolně Dle 94 (15) ZDPH se plátcem DPH stává též OPD, která dobrovolně podá přihlášku k registraci s dnem účinnosti uvedeným na rozhodnutí o registraci. V případě, že se daňový subjekt, ať již dobrovolně či povinně, stal plátcem DPH vyvstává otázka jaké bude mít zdaňovací období. V úvahu přichází čtvrtletní či měsíční: 1) čtvrtletní zdaňovací období Dle 99 (1) ZDPH je zdaňovacím období kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok nedosáhl hranice 10 mil. Kč. Dále má plátce možnost v případě, že jeho zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí a za předcházející kalendářní rok dosáhl obratu alespoň ve výši 2 mil. Kč, požádat správce daně o stanovení měsíčního zdaňovacího období. Tuto změnu oznámí správci daně nejpozději do příslušného roku ( 99 (3) ZDPH). 2) měsíční zdaňovací období Pokud obrat za předcházející kalendářní rok dosáhl 10 mil. Kč, je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc ( 99 (2) ZDPH). Změnu zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní je za splnění dalších podmínek možné provést od počátku kalendářního roku, pokud ji plátce do toho roku oznámí správci daně ( 99 (8) ZDPH). V souvislosti s výše uvedeným si samozřejmě musíme položit otázku, za jakých podmínek plátcovství zaniká. O zrušení registrace může plátce mimo jiné požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti uvedeného v rozhodnutí o registraci, pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 mil. Kč. Správce daně je mimo jiné oprávněn zrušit registraci plátce, pokud tento plátce neuskutečnil bez oznámení důvodů správci daně po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců žádné plnění. Po stručném přiblížení problematiky týkající se možnosti vzniku a zániku registrace k DPH se dále budu zabývat výhodami, resp. nevýhodami, které registrace k DPH přináší. Výhody a nevýhody Výhodou může být situace, kdy výdaje (náklady) daňového subjektu převyšují příjmy (výnosy), poté za splnění dalších podmínek může nastat tzv. nadměrný odpočet daně. To znamená, že v celkovém součtu finančnímu úřadu neodvádíme DPH, ale naopak on vrací peníze nám. Dále je registrace k DPH jednoznačně výhodná pro ty, kteří prodávají zboží nebo poskytují služby, na které se uplatňuje snížená sazba DPH. V tomto případě má plátce velmi často daň na vstupu ve výši 19%, ale na výstupu odvádí daň ve výši 9%. Plátci tak může opět celkem pravidelně vznikat nadměrný odpočet daně. Obecně lze konstatovat, že registrace k DPH je nejvíce výhodná pro podnikatele (konečné odběratele), kteří nakupují převážné množství služeb a zboží od plátců daně, neboť pak si mohou daň odečíst na vstupu a cena nákupu se jim snižuje o zaplacené DPH. Jednoznačnou nevýhodou je zvýšení administrativní náročnosti podnikání. Plátce daně musí evidovat daňové doklady, zpracovávat a podávat v pravidelných intervalech daňová přiznání, což zvyšuje režijní náklady plátce a časovou náročnost na zajištění podnikání. Nezapomínejme ovšem ani na riziko plynoucí z omylu či zanedbání plnění povinností daných zákonem o DPH, kterému je vystaven subjekt poté, co se stane plátcem. Do té doby, než se stal plátcem, nemusel řešit problémy např. se stanovením data uskutečnění zdanitelného plnění či stanovení výše sazby daně. Další nevýhodou, zejména u plátců, kteří poskytují vlastní služby, či prodávají zboží nakoupené od neplátců, je navýšení ceny o příslušnou sazbu DPH (popř. snížení marže viz, výše uvedený příklad) a navíc jsou v těchto případech často velmi malé nároky na odpočet DPH na vstupu. Výše uvedené lze tedy shrnout takto. Stát se dobrovolným plátcem daně je výhodné pouze v případě, že mezi našimi odběrateli převažují plátci DPH a dále v situaci, kdy prodávám nebo poskytuji služby, které podléhají snížené sazbě daně. Ing. Tomáš Pacovský, daňový konzultant APOGEO

7 daně Zdanění korporací ve Spojených státech amerických Spojené státy americké jsou z hlediska státoprávního uspořádání federativní stát, od toho se také odvíjí daňový systém, který je dvou až tříúrovňový. Daně jsou jednak ukládány na úrovni federální, jednak na úrovni jednotlivých států a v některých případech i na úrovni místní samosprávy. Daňový rezident Zahraniční subjekty podléhají zdanění v USA, pouze pokud na území Spojených států podnikají nebo jim plynou příjmy ze zdrojů ve Spojených státech. Americké daňové právo nepoužívá pojem rezident a nerezident. Daňový systém identifikuje domácí a zahraniční subjekty, které se rozlišují na základě práva, dle kterého byly založeny. Domácí společnosti jsou založeny na základě práva Spojených států, zahraniční zase na základě práva zahraničního státu. Daň z příjmů právnických osob Jakékoliv příjmy aniž by se rozlišoval zdroj, ze kterého pocházejí, jsou považovány za zdanitelné příjmy a podléhají stejné daňové sazbě. Výjimkou jsou pouze dary, majetek získaný děděním, technické zhodnocení a některé finanční příjmy. Oproti příjmům lze uplatnit náklady, které byly vynaloženy v souvislosti s podnikáním. Mezi takové náklady řadíme například odpisy, úroky, nedobytné pohledávky, nebo některé druhy daní. Některé náklady nelze uplatnit v plné výši. Jedná se zejména o náklady na reprezentaci, které jsou uznatelné jen do výše 50%, obdobný režimem se řídí i náklady na stravné při pracovních cestách. Obchodní dary lze zařadit do daňových nákladů jen ve výši 25 USD na jednoho obchodního partnera ročně. Základ daně snižují ztráty. Ztrátu lze uplatnit až 3 roky zpětně, nebo 5 let po jejím vzniku. Dále lze základ daně snížit o půjčky s nulovým úrokem či úrokem nižším než je federální sazba. Příspěvky charitativním organizacím je možné odečíst od základu daně do výše 10% zdanitelného příjmu. V případě, že daňový subjekt nemůže uplatnit celou výši příspěvku, přenáší se do dalších zdaňovacích období, maximálně však 5 let. Kromě zmíněných, lze základ daně snížit o další vyjmenované položky. Odpisy Doba odpisování se odvíjí od tzv. doby obnovy majetku a pohybuje se od 3 do 20 let. Nemovitý majetek je odepisován dle svého druhu 25 až 50 let. Odpisy jsou daňově účinným nákladem, jen pokud je majetek používán k podnikání nebo ke generování příjmů. Kromě nemovitostí lze majetek odepisovat zrychleně a za určitých podmínek je navíc možné odpisování urychlit odpisovým bonusem ve výši 30 až 50%. Malé podniky mohou majetek odepsat do nákladů ihned po jeho pořízení. Majetek však nesmí překročit hranici 250 tis. USD. Tento náklad však nesmí přesáhnout příjem za zdaňovací období, tj. společnosti nemůže vzniknout ztráta na základě uplatnění odpisu majetku do nákladů. Případnou ztrátu lze přenést do dalšího zdaňovacího období. Nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně, software 36 měsíců, ostatní nehmotná aktiva (patenty, licence, goodwill) je odepisován 15 let. Sazba daně z příjmů právnických osob Jak již bylo zmíněno v úvodu, existuje ve Spojených státech několik úrovní zdanění. Zisky společností jsou proto zdaněny jednak na úrovni federace, kde je sazba klouzavě progresivní a pohybuje se od 15 % do 35 %, a jednak na úrovni jednotlivých států. Konstrukce základu daně se liší dle legislativy příslušného státu. Zdaňují se vždy příjmy, které mají původ v daném státě. Sazba daně je různá v každém státě. Nejnižší sazbu má Colorado 4,63 % a nejvyšší Iowa 12 %. Některé státy tuto daň neuvalují vůbec, jedná se například o Nevadu, Jižní Dakotu, Texas, Washington nebo Wyoming. Zdaňovací období Klasické zdaňovací období splývá s kalendářním rokem. Poplatníci si však mohou zvolit hospodářský rok, který začíná jiným dnem než 1. leden a který trvá 12 měsíců. Daňové přiznání podávají všechny subjekty bez ohledu na to, zda dosáhli zdanitelných příjmů či nikoliv. Lhůta pro podání přiznání je do 15. března následujícího roku, v případě, že subjekt zvolil hospodářský rok, je lhůta stanovena do konce 15. dne třetího měsíce následujícího po skončení hospodářského roku. Lhůtu pro podání přiznání lze prodloužit. Splatnost daně a zálohy Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Zálohy se hradí čtvrtletně ve výši 25% poslední známé daňové povinnosti vždy k 15 dni měsíce dubna, června, září a prosince. Ing. Jaroslava Hanková, daňový konzultant APOGEO 07

8 /23 listopad, prosinec 2009 daně Proč podnikat v tzv. daňových rájích? Období ekonomické krize nutí společnosti intenzivněji přemýšlet nad možnostmi úspor na straně nákladů. Jednou z možností úspory je snížení daňových nákladů, a tak stále více globálních a renomovaných firem začíná přesouvat svůj kapitál do zemí s výhodnějším daňovým režimem. Tyto země lákají zahraniční kapitál nejen formou propracovaných daňových úlev, ale celkovým stabilním podnikatelským prostředím s dostatečnou vymahatelností práva. 08 Obecně rozlišujeme dvě skupiny zemí, které takovéto lákavé nabídky dávají. Jde o klasické daňové ráje povětšinou malé ostrovní státy typu Bahamy, Kajmanské ostrovy nebo Seychely, kde se místo daní platí jen paušální poplatky, není vyžadováno účetnictví ani audit, a je naprostá anonymita vlastníků společnosti. Tato malá transparentnost je bohužel zároveň považována za určitou nevýhodu těchto lokalit, protože v konečném důsledku znamená menší důvěryhodnost pro společnosti, které zde mají své sídlo. Nízká důvěryhodnost může být problematická ve vztahu k bankám (např. v souvislosti s bankovními úvěry) či obchodním partnerům. Druhou skupinou jsou země s daňově výhodnými systémy. V Evropě jsou to například Nizozemsko, Lucembursko nebo Kypr. Státy této skupiny vybírají daně standardně, jen míra daňové zátěže na zisky je nízká, efektivně 5% - 10%, a některé typy příjmů bývají od daní osvobozeny. Země s daňově výhodnými systémy poskytují kvalitní zázemí, výhodné daňové podmínky a ochranu investic. Zároveň pokud má společnost své sídlo v některé z těchto zemí, je to vždy známkou důvěryhodnosti. Tato důvěryhodnost je v oblasti provozu společnosti vykoupena vyššími náklady provoz společnosti v těchto státech je mnohonásobně nákladnější. Daňové ráje mají mnoho předností. Umožňují založit a provozovat firmu v legislativním prostředí s menším počtem nejrůznějších administrativních omezení a s volnější regulací některých aktivit. Možnost založit společnost pro určitý účel v zemi se zcela odlišným obchodním právem dovoluje např. uspořádat vztahy mezi společníky (akcionáři) jiným způsobem než v České republice. Rovněž nižší úroveň zákonných povinností je velmi podstatná není nutné předkládat účetní výkazy a daňová přiznání, zprávy pro obchodní rejstřík, sbírku listin, či obchodní věstník. Daňové ráje často poskytují ochranu investorů prostřednictvím mezinárodních smluv o ochraně investic a je zachována jejich anonymita například před organizovaným zločinem. Pro zajištění anonymity vlastníka lze využít jmenovaného akcionáře (společníka) a ředitele. Osoba skutečného vlastníka je anonymní pro jakoukoli třetí osobu mimo společnost. Skutečný vlastník vykonává svá vlastnická práva na základě apostilované plné moci. Tato plná moc mu umožní jednat jménem společnosti (uzavírat smlouvy), otevírat a spravovat bankovní účty vedené na jméno společnosti, zakládat pobočky, dceřiné společnosti a organizační složky. Rovněž akcie na majitele (doručitele) zajišťují plnou anonymitu. Kdokoliv, kdo může prokázat akciový certifikát, je považován za zákonného vlastníka společnosti. Ochrana investorů a anonymita vlastníků může být výhodou v počáteční fázi akvizic, kdy lze u offshore společnosti využít anonymity společnosti (nejsou známí vlastníci). Veškeré úvahy o změně sídla by měly být zakončeny podrobnou analýzou situace společnosti, kdy je potřeba zvážit povahu předmětu podnikání, objemy obchodů a budoucí záměry společnosti. Pro rychlou představu o ekonomické výhodnosti přesunu sídla mimo Českou republiku lze uvést, že benefity přesunu se dostavují již při hrubém zisku společnosti 1 mil. Kč. Ing. Pavel Odehnal, daňový konzultant senior

9 právo Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů v souvislosti s přeměnou společnosti Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (dále jen Přechod ) upravuje 338 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také jen ZP ), dále pak směrnice č. 77/187/EHS (dále pak směrnice ). Ustanovení 338/1 stanoví, že k Přechodu může dojít jen v případech stanovených zákoníkem práce nebo zvláštním zákonem (např. zákon o přeměnách společností). V těchto případech dochází k automatickému přechodu práv a povinností, který nemůže být ovlivněn vzájemnou dohodou převodce a nabyvatele, ani případným nesouhlasem převáděných zaměstnanců. Ze směrnice vyplývá zákaz změny pracovních podmínek v důsledku Přechodu, tj. na základě automatického převodu se tedy zaměstnanci nemohou vzdát svých práv vyplývajících ze směrnice a nemohou ani odsouhlasit nabyvateli změnu svých pracovněprávních podmínek v souvislosti s Přechodem. Pokud se zaměstnanec rozhodne, v důsledku převedení, ve svém pracovním poměru nepokračovat a ukončí tento poměr, může se domáhat určení, že došlo důsledkem Přechodu k podstatné změně pracovních podmínek v neprospěch zaměstnance pokud by to soud potvrdil, nastává fikce, že došlo ke skončení vztahu ze strany zaměstnavatele tedy zaměstnanec bude mít např. nárok na odstupné. Co je podstatnou změnou pracovních podmínek, závisí vždy na konkrétním případě, pravděpodobně za podstatnou změnu by mohlo být považováno snížení mzdy (otázkou je, zda podstatnou změnou by byla i změna místa výkonu práce). Upozorňujeme dále na ust. 339 ZP, které stanoví, že je převodce a nabyvatel povinen informovat příslušný odborový orgán o Přechodu a projednat s ním stanovené datum převodu, důvody převodu, právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance, připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům. Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, je převodce i nabyvatel povinen informovat zaměstnance, jichž se Přechod bude týkat a projednat s nimi výše uvedené skutečnosti. Projednáním se rozumí jednání za účelem shody, shody však dosaženo být nemusí. Pokud tuto povinnost (informovat a/nebo projednat) nesplní, nemá to vliv na platnost Přechodu zaměstnavatel se však vystavuje nebezpečí sankce ze strany inspektorátu práce. Současně uvádíme, že dle ust. 40 ZP obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se na tom písemně zaměstnavatel a zaměstnanec. Podotýkáme, že mezi důvody ( 41 a 43 ZP), kdy zaměstnavatel musí či může převést zaměstnance na jinou práci, není důvod přeměny společnosti uveden. Pokud tedy zaměstnavatel zamýšlí v souvislosti s přeměnou společnosti změnit pracovní podmínky svých zaměstnanců, např. tím, že by došlo u některých osob ke změně druhu práce či změně místa výkonu práce, jako nejjednodušší možnost se jeví (pokud je to však možné), aby nástupnická společnost uzavřela se stávajícím zaměstnancem dodatek ke smlouvě (případně novou pracovní smlouvu, jež by nahradila původní smlouvu), na základě kterého by došlo ke změně druhu práce, případně místa výkonu práce. Mgr. David Böhm, advokát, AK Šimková & Partneři Chcete být řádně připraveni na audit? Otestování připravenosti na audit Co Vám tato služba přinese: / snížení nákladů na audit / snížení časové náročnosti auditu / podklady připravené v dostatečné kvalitě pro potřebu auditu / eliminaci vícenákladů / můžeme pro Vás zajistit spolupráci při provádění samotného auditu K tomu Vám APOGEO Audit nabízí: / srovnatelné zkušenosti s velkými poradenskými společnostmi / příznivou cenu / dlouholetou praxi / zkušenosti se zakázkami velkého rozsahu / operativní a flexibilní přístup / individuální přístup Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat e.: t.: Více informací naleznete na 09

10 /23 listopad, prosinec 2009 Znalecký ústav Ocenění podniku 10 Tento článek je zaměřen na ocenění podniku podle Obchodního zákoníku (dále jen ObchZ ), a to 61 a 66a. Znalecký posudek na ocenění podniku lze, dle ObchZ požadovat v následujících případech: Dle 61 odst. (2) ObchZ při zániku účasti společníka ve společnosti při vypořádání je výše vypořádacího podílu, pokud společenská smlouva stanovuje způsob jeho zjištění na základě posudku znalce. Výše vypořádacího podílu se stanovuje z čistého obchodního majetku společnosti a je vyplácena v penězích (pokud není ve stanovách nebo společenské smlouvě uvedeno něco jiného). Dle 66a odst. (12) ObchZ každý společník nebo člen ovládané osoby má právo požádat o vyhotovení znaleckého posudku pro účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za předpokladu, že ve zprávě auditora jsou uvedeny výhrady nebo že ovládané osobě v důsledku uzavření smlouvy nebo uskutečnění opatření vznikla újma, a tato újma nebyla ovládající osobou uhrazena. Stejně tak mohou akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 mil. Kč a kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, a dále akcionáři společností se základním kapitálem nižším než 100 mil. Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, požádat o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ( 182 odst. (3) ObchZ). A to, i když nejsou naplněny předpoklady uvedené v 66a odst. (13) ObchZ. Jedná se o nástroj chránící práva minoritních akcionářů. Z výše uvedeného přehledu je patrné, v kolika oblastech jsou posudky znalce na ocenění podniku nutné a v kolika dalších případech vhodné. Dalšími oblastmi pro ocenění podniků jsou ocenění pro účely účetní evidence (přecenění majetkových účastí, finančních investic), ocenění pro účely převodu obchodních podílů, ocenění pro stanovení kupní ceny akcií, ocenění obchodních podílů (akciových podílů) pro potřeby vypořádání dědického řízení apod. Vzhledem k počtu registrovaných podniků v České republice a dále vzhledem k nárůstu počtu přeměn společností, změn kapitálové struktury a změn vlastnické struktury počet ocenění podniků neustále roste. Jedná se o velmi sofistikované posudky, v nichž se koncentrují zkušenosti a postupy znalců jak vlastního stanovení hodnoty podniku metodami výnosovými, případně metodami založenými na analýze trhu a kombinacemi těchto metod. Tak i znalosti v oblasti právní, výrobních technologií a stavebnictví, obchodu a marketingu, informačních technologií managementu podniků atd. Jedná se tedy o ocenění poměrně nákladná z hlediska nároků na vzdělání a kvalifikaci znalce a počet a kvalitu spolupracujících osob (specialistů) na zpracování dílčích vstupů. Tomu odpovídá i cena za vyhotovení posudku znalce při stanovení hodnoty podniku, která se pohybuje v řádu desítek tisíc korun. Z hlediska vstupních podkladů je nutná úzká spolupráce zadavatele ocenění a získání širokého spektra vstupních informací umožňujících kvalitní stanovení výsledné hodnoty. Jedná se především o podklady z účetnictví (rozvaha a výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow, přehledy majetků a závazků, struktura závazků a pohledávek), podklady dokumentující podnikatelské aktivity podniku (popis obchodní situace a podpory prodeje, popis technologických procesů, základní smluvní dokumenty, způsob financování, struktura a kvalita pracovníků apod.) a údaje o předpokládaném dalším vývoji podniku (střednědobé finanční plány a dlouhodobé strategické výhledy, kapacitní a technologické možnosti výroby, obchodní strategie, atd.) a popis specifických majetkových a nemajetkových složek podniku (know-how, průmyslové vlastnictví, vazby na strategické obchodní partnery, specifická pozice na trhu, kvalita řízení podniku a mnoho dalších). Jen na základě širokého spektra detailních informací lze stanovit výslednou hodnotu podniku. Zadavatel však nedostává pouze tento jediný výstup (stanovenou hodnotu, výslednou cenu), ale poměrně ucelený pohled na podnik, jeho aktuální situaci a potenciál dalšího vývoje, zpracovaný osobou znalce nebo kolektivem specialistů, kteří mají bohaté zkušenosti s problematikou ekonomiky podniku a srovnání s velkým množstvím tuzemských i zahraničních transakcí. Jde tedy o velmi potřebný pohled na bonitu podniku a realizované procesy ze strany nestranného, vysoce kvalifikovaného pozorovatele. Ing. Andrea Paslerová manažer znaleckého ústavu APOGEO

11 Finále nové éry soutěže o nejkrásnější sportující dívku 1 Pavla Vašíčková 2 Dana Pochylá 3 Silvie Galíková 4 Andrea Zemánková 5 Simona Nedvědová 6 Markéta Holzknechtová 7 Monika Krajčová 8 Zlata Hrudková 9 Mirka Hladilová 10 Kateřina Těšitelová Sportovní show 10 finalistek Módní přehlídka Jitky Šedové Modelingové a sportovní disciplíny Více o fi nalistkách na VELKÉ FINÁLE na TV Nova neděle Vystoupí Lucie Vondráčková Marek Ztracený Helena Zeťová Beat Burger Band & Ondřej Hejma Záštitu nad finále soutěže převzal primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém. Vstupenky na natáčení TV finále na Generální partner: Hlavní partneři: Partneři: Generální mediální partner: Dodavatel sportovní výživy: Ofi ciální dodavatel automobilu: Partner pro styling: Hlavní dodavatel oblečení: Dodavatel sportovní obuvi: Mediální partneři: Partnerská spolupráce:

12 /23 listopad, prosinec 2009 zakládání společností Trh s ready-made společnostmi stále pokračuje v růstu Prodej ready-made společností si udržel svůj meziroční nárůst 10 % i v prvních devíti měsících letošního roku. Zatímco v celém roce 2008 bylo v České republice prodáno necelých 2700 ready-made společností, za prvních devět měsíců roku 2009 registruje společnost SMART Companies prodej téměř 2300 předzaložených společností. Největší změnou oproti prvnímu pololetí letošního roku je nárůst počtu prodaných společností s právní formou podnikání akciová společnost nebo Evropská společnost. Poměr prodaných společností s právní formou společnost s ručením omezeným již není tak výrazný, jak tomu bylo v prvních šesti měsících letošního roku. Výrazný nárůst zájmu klientů a tedy i počtu prodaných společností jsme začali registrovat koncem měsíce června a boom pokračoval i přes prázdninové měsíce. Zájem o ready-made společnosti je podmíněn především přechodem živnostníků-fyzických osob na právní formu obchodní společnosti (s.r.o.). Svou pozitivní roli sehrává i mírný optimismus ohledně konce finanční krize a boom podnikání v oblasti fotovoltaiky, komentuje změny na trhu s ready-made společnostmi Vítězslav Hruška ze společnosti SMART Companies. Pro celý rok 2009 očekává společnost SMART Companies rekordní prodej více jak ready-made společností. Byla by to rekordní čísla a poprvé by byla překročena hranice 3000 prodaných ready-made společností v jednom kalendářním roce, komentuje prognózu Vítězslav Hruška. SMART Companies Prodej ready-made společností v prvních devíti měsících letošního roku meziročně roste o 10 %. Změnou oproti předchozímu pololetí je zvýšení počtu prodaných a.s. a SE (Evropské společnosti) společností, říká Vítězslav Hruška, obchodní manažer společnosti SMART Companies. Pro letošní rok očekává SMART Companies rekordní prodej více jak 3000 ready-made společností. SMART Companies je lídrem trhu v oblasti zakládání a prodeje a následné správy společností po celém světě. Společnost využívá stabilní zázemí investiční skupiny NATLAND Group, jejímž je členem. Toto finanční zázemí se odráží ve vysoké kapitálové vybavenosti společnosti, která má neustále na skladě ready made společnosti po celém světě. SMART Companies je průvodcem podnikatelů ve světě businessu. SMART Companies poskytuje řešení veškeré legislativně-administrativní agendy spojené se zahájením podnikání v České republice a v další 20 zemích světa. Více na Zájem o služby nominálního servisu roste Zájem o služby nominálního servisu, tedy pronájem lidí pro pozice ve statutárních a kontrolních orgánech společností, kontinuálně roste tři roky po sobě. Vyplývá to ze statistik společnosti Smart Companies, která se zabývá zakládáním a prodejem předzaložených, takzvaných ready-made společností. Služeb nominálního servisu využívá každý pátý zájemce o ready-made společnost, u zahraničních klientů je to dokonce každý třetí. Nominální servis do budoucna eliminuje případné personální problémy, shrnuje největší výhody služby Josef Jaroš, Managing Partner Smart Companies. Ten také zdůrazňuje, že v případě nominálního servisu se nejedná o poskytování bílých koní známých z nejrůznějších kauz, ale o prověřené specialisty s praxí v těchto službách, vykonávající dané funkce na základě pověření ze strany skutečného majitele společnosti. Očekáváme, že do konce letošního roku by se mohl procentuální podíl této služby navýšit na 22 až 25 procent, což by znamenalo, že v průměru již každý čtvrtý zájemce využije služeb nominálního servisu, dodal Jaroš. Služby nominálního servisu jsou často využívány i zahraničními osobami a firmami. Pro tyto společnosti jsou takové služby výhodné v tom, že delegované osoby vykonávají veškerou potřebnou administrativní službu pro zahraničního vlastníka firmy, která je nezávisle kontrolována třetí stranou. Vlastník tak má jistotu, že jeho firma plní veškeré právní či daňové předpisy daného státu, kde je firma registrována. SMART Office & Companies 12 Srovnávací tabulka prodejů ready made-společností ve ¾ roku za poslední 3 roky dle statistiky společnosti SMART Companies Prvních 9 měsíců roku Počty prodaných ready-made společností Kolik procent klientů využívá nominální servis % % %

13 právo Daňové plánování Daňové plánování možnosti a podmínky Obecně lze říci, že lze daňově optimalizovat všechny oblasti podnikání. De facto každý stát nabízí podnikatelským subjektům v rámci daňových incentiv využití celé plejády slev na dani či odčitatelných položek, které snižují výslednou daňovou povinnost. Možnost obsáhnout jednu konkrétní legislativu není principielně nemožné, ovšem daleko významnějších daňových úspor lze docílit při kombinaci daňových incentiv různých států. Potom mluvíme o tzv. mezinárodním daňovém plánování. Aby bylo mezinárodní daňové plánování skutečně účinné a bylo možno dosáhnout co nejnižšího celkového zdanění struktury, je potřeba využít možností zákonů a mezinárodních smluv různých zemí stejně tak jako splnit podmínky jimi kladené. Zákony a smlouvy Zákony a mezinárodní smlouvy podnikatelům rozšiřují možnosti daňového plánování a nabízí širší využití než pouze lokální, např. české nebo německé, daňové zákony. Protože jsou obvykle mezinárodní smlouvy nadřazeny lokálním zákonům, má podnikatel, využívající mezinárodního daňového plánování, více variant, jak daňovou zátěž optimalizovat. Mezinárodní daňové plánování se bez mezinárodního prvku, tj. společností v různých státech, neobejde. V některých případech mají podnikatelé zahraniční pobočky, dceřiné společnosti, či dodavatele a odběratele. V některých případech není napojení na zahraničí důležité a je možné ho teprve vytvořit. Oblasti daňového plánování Typickou oblastí je mezinárodní obchod se zbožím. Daňově optimalizační postupy existují jak na straně dodavatelů, tak na straně odběratelů. Pro daňové plánování není rozhodující obchodované zboží a navíc není problém nakupovat zboží přes společnosti kdekoli na světě. Existují variantní řešení pro různé zboží od potravin, elektroniku až po stroje. Významným oborem je finanční sféra obchody s cennými papíry a jejich deriváty, obchody s pohledávkami, výplata dividend a poskytování půjček je několik příkladů z mnoha. Největší oblastí s prostorem pro daňovou optimalizaci jsou nehmotné služby, které se mohou volně pohybovat bez přímé vazby na materiální podstatu služby např. vývoj softwaru, poradenské služby, zprostředkovatelské služby, cestovní ruch, marketingové služby nebo telekomunikační služby. Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že oblasti, které lze daňově optimalizovat, jsou velice pestré. Pokud není konkrétní obor zmíněn, neznamená to, že pro něj neexistuje řešení. Ve všech případech je vhodné konzultovat možnosti, které se podnikatelským subjektům nabízí. Ačkoli je potřeba vycházet vždy z obecných schémat a daných legislativních podmínek, každý podnikatelský záměr má svá specifika a proto je vhodné jej diskutovat s odborníkem se zřetelem na konkrétní situaci. Na koho se obrátit Zajištění struktury zahraničních společností podle individuálních požadavků klienta dnes patří k běžnému podnikání poradenských firem na evropské úrovni, jako například SMART Companies, které jsou s to zajistit kompletní zázemí zahraniční společnosti a připravit řešení na klíč. Další doprovodné, avšak důležité, služby zahrnují zabezpečení administrativních povinností, vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání, sledování aktuálních změn v legislativě atd. Podnikatel se tak může zaměřit na obchodní aktivity, které generují tržby a následně zisky s optimální úrovní zdanění. SMART Office & Companies 13

14 /23 listopad, prosinec 2009 informace SMART Office Centrum Praha 4 Holušická 14 SMART Office Centrum je umístěno v budově, která slouží pro administrativní, komerční i skladové účely. Objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí a v tuto chvíli splňuje vysoké standardy moderní kancelářské budovy. Celá budova je plně klimatizována, je zabezpečena fyzickou ostrahou i recepční službou, která je k dispozici 24 hodin denně. Díky výborné dostupnosti (poblíž se nachází dálnice ve směru na Brno, v těsné blízkosti je stanice metra C a zastávka několika autobusů) a těsném sousedství mnoha institucí je toto centrum našimi klienty stále častěji vyhledáváno. Důvodem zvýšeného zájmu o tuto lokalitu je vysoká prestiž Chodova, kterou si tato část Prahy v poslední době získala díky výstavbě mnoha administrativních center a obchodů a faktu, že velká část významných společností se rozhodla svoje sídlo a kanceláře přenést právě do této lokality. Díky velkému počtu firem, které zde mají sídlo, je Praha 4 (z pohledu pravděpodobnosti kontroly finančního úřadu) na jednom z posledních míst. Klientům, kteří se rozhodnou využít služeb našeho Smart Office Centra na Praze 4, nabízíme standardní širokou nabídku našich služeb, počínaje příjmem a zpracováním přijaté pošty, zřízením telefonní a faxové linky (včetně služeb operátorky) a samozřejmě také možností krátkodobého pronájmu zasedací místnosti. Spolu s reprezentativním sídlem tak naši klienti získají profesionální servis související s provozem sídla, a to za velmi výhodnou cenu. Přestože jsme v poslední době zaznamenali vysoký nárůst zájmu našich klientů o umístnění sídel jejich společností na území městské části Praha 4, ceny za registrační sídlo a službu virtuální kanceláře zůstaly stejné jako v roce SMART Office Centrum Praha 4 Holušická je v nabídce naší společnosti již od září Centrum je umístěno v nově zrekonstruované 5ti podlažní budově, která se nachází v blízkosti nákupního centra Chodov a má velmi reprezentativní vzhled. Díky dobré adrese, výborné dostupnosti a moderně vybaveným prostorům sídlí na stejné adrese mnoho významných společností (např. Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace). Ostatní sídla SMART Office Center: Praha 1, Politických vězňů 912/10 Praha 3, Koněvova 2660/141 Praha 4, Holušická 2221/3 Praha 9, Drahobejlova 27 Praha 10, Počernická 96 Brno, Hybešova 724/38 Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38 České Budějovice, Pražská 99 Plzeň, Husova 71/1250 Bratislava, Rožňavská 24 Služby SMART Office jsou vhodné a finančně dostupné pro každého kdo: má zájem v době krize snížit náklady na sídlo firmy až o desetitisíce korun ročně vyžaduje profesionální image nemá možnost koupit nebo pronajmout kancelář rozšiřuje podnikání formou zastoupení ve velkých městech ČR a v zahraničí plánuje krátkodobý business nebo nepotřebuje vlastní kancelář má zájem zjednodušit administrativu formou změny místní příslušnosti úřadů V rámci služeb SMART Office poskytujeme: reprezentativní registrační sídlo společnosti příjem a přeposílání pošty telefonní služby a faxové služby krátkodobé pronájmy zasedacích místností elektronický přístup k došlé poště, výpisu telefonních hovorů, hlasovým zprávám a faxům

15 APOGEO, Koněvova 2660/141, Praha 3, Tel: , Fax:

16 APOGEO je poradenskou skupinou a znaleckým ústavem poskytující své služby v oblasti corporate finance, podnikových kombinací, auditu, daní, účetního poradenství a znaleckých služeb pro střední a velké společnosti. Znalecký ústav / oceňování podniků / oceňování movitého a nemovitého majetku / podpora při soudních sporech a arbitrážích / znalecké služby při převzetí / znalecké služby při přeměnách společností / fúze a akvizice / prodeje společností / restrukturalizace podniků / ocenění nepeněžitých vkladů / oceňování pohledávek a finančního majetku Auditorské služby / auditorské služby / účetní metodika / due diligence / podnikové kombinace / účetní závěrky dle IAS/IFRS Transakční poradenství / fúze a akvizice / strukturování firem a transakcí / holdingové struktury / restrukturalizace společností / fondy kvalifikovaných investorů / činnost likvidátorů / reorganizace v rámci insolvenčního řízení Daňové poradenství / daňové poradenství pro právnické a fyzické osoby / daňové plánování a optimalizace / mezinárodní zdanění / daňový audit / daňová due diligence / zastupování ve správních řízeních / nepřímé daně a cla / transferové ceny / daňová přiznání / vracení DPH ze zahraničí Účetní služby / outsourcing účetnictví / účetní metodika / vedení účetnictví / vedení daňové evidence / manažerské výstupy / účetnictví IFRS / rekonstrukce účetnictví Mzdové služby / outsourcing mzdové agendy / diskrétní obálky, úhrady mezd a odvodů / komunikace s úřady

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.1.2014 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. PODNIKÁNÍ V TUZEMSKU 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.2.2013 ceny jsou uváděny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru 1. hodina zdarma,každá další hodina konzultace podnikatelského

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.7.2013 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR Každá

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více