VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Bc. Magdalena Večerková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Bc. Magdalena Večerková"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Bc. Magdalena Večerková Demografický vývoj a jeho dopady na oblast služeb Diplomová práce 2015

2 Demografický vývoj a jeho dopady na oblast služeb Diplomová práce Bc. Magdalena Večerková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra Marketingu Studijní obor: Marketingové komunikace Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Datum odevzdání diplomové práce: Praha 2015

3 Master s Dissertation Demographic development and its impacts for services Bc. Magdalena Večerková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing Major: Marketing Communication Thesis Advisor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Date of Submission: Prague 2015

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Demografický vývoj a jeho dopady na oblast služeb zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o.. Magdalena Večerková V Praze dne

5 Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucí své diplomové práce, paní doc. Ing. Marii Dohnalové, CSc. za odborné vedení a cenné rady, které mi pomohly při zpracování mé diplomové práce. Další poděkování patří lidem, kteří byli ochotni věnovat mi svůj čas a podělit se se mnou o své názory v rámci hloubkových rozhovorů. Jmenovitě děkuji: panu Jiřímu Tlučhořovi, panu Jiřímu Malečkovi, panu Ondřeji Tichému, panu Mgr. Petru Masákovi, panu Mgr. Jiřímu Brožovi, panu PaedDr. Vratislavovi Emlerovi, paní Bc. Pavle Stachové a paní Ing. Jitce Ettler Štěpánkové. Zvláštní poděkování, za velmi příjemné jednání patří panu Ing. Františku Škarydovi, vedoucímu odboru kultury, školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary.

6 Abstrakt VEČERKOVÁ, Magdalena. Demografický vývoj a jeho dopady na oblast služeb. Diplomová práce Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Název mé diplomové práce je Demografický vývoj a jeho dopad na oblast služeb. Téma nabízí mnoho možností zpracování. Nedávno jsem navštívila své rodné město Karlovy Vary, ve kterém jsem strávila 19 let svého života. Byla jsem překvapena, jak je město prázdné a vylidněné. Rozhodla jsem se, že svou diplomovou práci zaměřím na Karlovy Vary a budu zkoumat příčiny úbytku obyvatel ve městě. Ve své práci zkoumám příčiny vylidňování města Karlovy Vary. Dále se věnuji dopadu úbytku obyvatel na město a jeho služby. V rámci naplnění cíle diplomové práce je práce rozdělena do tří částí. V první, teoretickometodologické, rozebírám pojem demografie, definuji její historii a nejdůležitější ukazatele. Věnuji se službám a jejich charakteristice. Na závěr první části představuji město Karlovy Vary. V druhé, analytické, definuji cíl práce a stanovuji si tři pomocné hypotézy. Tyto hypotézy zní: 1) Z města Karlovy Vary odcházejí lidé v produktivním věku, 2) Lidé odcházejí do vesnic/obcí v okolí Karlových Varů, 3) Rusky mluvící menšina ve městě klesá. Hypotézy ověřuji smíšeným výzkumem, který se skládá z 9 hloubkových rozhovorů a 87 dotazníků. Analýzu podporuji množstvím statistických údajů. Podařilo se mi potvrdit první a třetí hypotézu a zároveň objasnit hlavní příčiny úbytku obyvatel ve městě Karlovy Vary. Tyto příčiny jsou: nedostatečná nabídka práce, práce je hlavně ve službách orientovaných na cestovní ruch, nízké mzdy, nedostatečná nabídka kulturního vyžití, absence vysoké školy, odliv ruské žijící menšiny a snížení počtu ruských turistů. Snižování počtu obyvatel má negativní vliv na služby a celkový chod města. Ve třetí části práce nastiňuji krátké návrhové řešení, které by mohlo podpořit město Karlovy Vary a navýšit jeho atraktivitu pro obyvatele. Klíčová slova: demografie, Karlovy Vary, obyvatelstvo, služby, úbytek, vývoj

7 Abstract VEČERKOVÁ, Magdalena. Demographic development and its impacts for services. Master s Disertation. The Institute of Hospitality Management. Prague: pages. The name of my Master s Disertation is Demographic development and its impacts for services. This topic can be approached in many ways. I recently visited my home town of Karlovy Vary where I had spent 19 years of my life. I was surprised by the emptiness and degree of depopulation. I have thus decided to focus my disertation on Karlovy Vary and examine the underlying causes of population drain in the town. My thesis examines the reasons for depopulation of Karlovy Vary. I further investigate the impact of the loss of population on the town and its services. In order to achieve its goals, my diploma thesis is divided into three parts: In the first theoretically-methodological part I analyze the concept of demography, define its history and its key indicators. I examine the services and their characteristic. In this part's conclusion, I introduce the town of Karlovy Vary. In the second, analytical part I define the goal of the thesis and propose three ancillary hypotheses. These are: 1) Productive-age people are leaving Karlovy Vary, 2) People are leaving to villages and townships in the vicinity of Karlovy Vary, 3) The Russian-speaking minority in the town is in a decline. The hypotheses are tested in a mixed research combining 9 in-depth interviews and 87 questionnaires. The analysis is supported by a number of statistical data. I have succeeded in confirming the first and third hypotheses, while simultaneously clarifying the main drivers of depopulation in the town of Karlovy Vary. The drivers are: low availability of jobs, jobs concentrated in the tourist services sector, low wages, insufficient cultural amenities, lack of a university, outflow of the Russian-speaking minority and a decrease in the number of Russian tourists. The depopulation has a negative impact on the service sector and the town in general. In the third part I outline a brief proposal of a solution which could support Karlovy Vary and increase the town's attractiveness to its inhabitants. Key words: decrease, demography, development, inhabitants, Karlovy Vary, services, 7

8 Obsah 1. ÚVOD PRÁCE I. TEORETICKO - METODOLOGICKÁ ČÁST 2. DEMOGRAFIE Vymezení termínu demografie Význam demografie Historie demografie ve světě Demografie v českých zemích Demografický postup Zdroje demografických dat Čas v demografické analýze Demografická analýza Úmrtnost a nemocnost Porodnost a plodnost Sňatečnost a rozvodovost Migrace SLUŽBY Obecná charakteristika služeb Neskladovatelnost Nedělitelnost Nehmotnost Nemožnost vlastnictví Klasifikace služeb MĚSTO KARLOVY VARY Obyvatelstvo Záporný přirozený přírůstek Zdravotnictví Sport a kultura Ruská menšina v Karlových Varech

9 II. ANALYTICKÁ ČÁST 5. STANOVENÍ CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZ Popis metod Kvalitativní výzkum Kvantitativní výzkum Matematicko-statistická metoda ROZHOVORY Hypotéza 1 : Z města Karlovy Vary odcházejí lidé v produktivním věku Změny v počtu obyvatel Školství Práce Kultura Doprava Závěr hypotézy č Hypotéza 2: Lidé odcházejí do vesnic v okolí Karlových Varů Příměstská doprava Stěhování na venkov Závěr hypotézy č Hypotéza 3: Rusky mluvící menšina ve městě klesá Žijící Rusové Ruští a ostatní turisté Závěr Hypotézy č. 3: Závěr kvalitativního výzkumu a statistických dat DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Struktura dotazníku Dotazník Dotazník Výběr respondentů a metody dotazování Místo a čas dotazování Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníku Pohled na město, stav kultury a sportu Školství a věková struktura

10 Práce a ruská menšina Vyhodnocení dotazníku Závěr kvantitativního šetření SHRNUTÍ ZJIŠTĚNÝCH POZNATKŮ III. NÁVRHOVÁ ČÁST 9. NÁVRHY ZLEPŠENÍ STAVU MĚSTA ZÁVĚR PRÁCE LITERATURA PŘÍLOHA 1: DOTAZNÍK PŘÍLOHA 2: HLOUBKOVÉ ROZHOVORY- PROFILY DOTAZOVANÝCH

11 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Seznam tabulek: Tabulka 1: Počet obyvatel ve městě Karlovy Vary od roku 1869 do roku 2001 Tabulka 2: Počet obyvatel ve městě Karlovy Vary od roku 2004 do roku 2013 Tabulka 3: Vývoj demografických ukazatelů obyvatelstva Karlových Varů od roku 2000 Tabulka 4: Vývoj počtu vzdělávacích zařízení a počtu žáků v Karlových Varech Tabulka 5: Vývoj nezaměstnanosti v Karlových Varech Tabulka 6: Návštěvnost kulturních zařízení v Karlových Varech Tabulka 7: Vývoj příměstské dopravy Tabulka 8: Vývoj počtu cizinců se státním občanstvím Ruské federace Tabulka 9: Hosté v hromadných ubytovacích kapacitách v KV od roku 2000 Seznam obrázků: Obrázek 1: Schéma linek karlovarské hromadné dopravy Seznam grafů: Graf 1: Vývoj záporného přirozeného přírůstku v Karlových Varech od roku 2000 Graf 2: Srovnání průměrných hrubých mezd ve všech krajích České republiky Graf 3: Poměr žijících v Karlových Varech a dojíždějících Graf 4: Pohlaví respondentů Graf 5: Věk respondentů Graf 6: Status respondentů Graf 7: Nejvyšší dosažené vzdělání Graf 8: Důvody přestěhování do Karlových Varů Graf 9: Charakteristika Karlových Varů Graf 10: Četnost návštěv kulturních zařízení Graf 11: Hodnocení kulturního vyžití v KV Graf 12: Hodnocení sportovního vyžití v KV Graf 13: Nabídka základních škol ve městě 11

12 Graf 14: Nabídka středních škol ve městě Graf 15: Pro koho je město vhodné Graf 16: Absence VŠ v Karlových Varech Graf 17: Výše platu Graf 18: Obtížnost hledání práce Graf 19: Přizpůsobení KV Rusům Graf 20: Ovlivnění města ruskou menšinou Graf 21: Vývoj počtu Rusů v Karlových Varech Graf 22: Důvod stěhování z KV Graf 23: Spokojenost s bydlením ve městě Graf 24: Důvod dojíždění do města KV Graf 25: Četnost dojíždění do města KV Graf 26: Způsob dopravy do města Karlovy Vary 12

13 1. ÚVOD PRÁCE Název mé diplomové práce je Demografický vývoj a jeho dopady na oblast služeb. Téma je velmi široké a nabízí mnoho možností zpracování. Před několika měsíci jsem po delší době navštívila své rodné město Karlovy Vary, strávila jsem zde 19 let svého života a nyní jsem byla překvapena jeho měnícím se rázem. Město se zdálo vylidněné a prázdné. Rozhodla jsem se, že svoji diplomovou práci zaměřím na město Karlovy Vary a budu zkoumat příčiny úbytku obyvatel ve městě. Stanovila jsem si cíl práce: Zjistit, proč ve městě Karlovy Vary rapidně klesá počet žijících osob. V této práci budu hledat příčiny poklesu obyvatel v Karlových Varech. Dále se budu věnovat dopadu snížení počtu občanů na celkový ráz města a jeho služby. V zájmu naplnění cíle diplomové práce je práce rozdělena do tří částí. V první části práce (teoreticko-metodologické) se budu věnovat pojmu demografie. Definuji, co demografie znamená, kde se získávají demografická data a jaké známe demografické ukazatele. Nabyté znalosti využiji v analytické části práce. Do teorie zároveň zahrnu charakteristiku služeb. Na závěr první části přiblížím město Karlovy Vary. Představím jeho strukturu a podmínky pro život. Na základě poznatků z teoretické části mé diplomové práce zpracuji část druhou (analytickou). Ve druhé části budu zjišťovat konkrétní důvody úbytku obyvatel ve městě Karlovy Vary. V rámci cíle práce si stanovím pomocné hypotézy, které budu dále ověřovat. Tyto hypotézy zní: 1. Z města Karlovy Vary odcházejí lidé v produktivním věku. 2. Lidé odcházejí do vesnic/obcí v okolí Karlových Varů. 3. Rusky mluvící menšina ve městě klesá. 13

14 Analýzu provedu pomocí tří metod: Kvalitativní metoda v podobě hloubkových rozhovorů: tato metoda bude základním pilířem mé práce. V rámci mých hypotéz budu hledat dostatečné množství erudovaných osob, se kterými povedu hloubkové rozhovory. Metoda matematicko- statistická: Přesná čísla a statistické údaje jsou jasnými ukazateli, které mi pomůžou v mé analýze. Kvantitativní metoda: předchozí metody podpořím další, v podobě dotazníkového šetření. Od dotazníků očekávám, že mi přiblíží názor občanů na město Karlovy Vary a případně ukáže, s čím jsou občané nespokojeni a co by tedy mohlo být důvodem pro odchod z města. Pomocí těchto metod provedu potvrzování svých hypotéz. Na základě informací, získaných z rozhovorů, statistik a dotazníků, rozhodnu o platnosti svých hypotéz a budu hledat jejich příčiny. V závěru práce bude třetí část (návrhová). Budu navrhovat možnosti, které by zabránily úbytku obyvatel města Karlovy Vary. 14

15 I. TEORETICKO METODOLOGICKÁ ČÁST 2. DEMOGRAFIE 2.1. Vymezení termínu demografie Demografie je složenina dvou řeckých slov démos (lid) a grafein (psát). Volně přeloženo do češtiny tedy demografie znamená lidopis. Demografie je empirický 1 obor a objektem jeho studia je lidská populace. Termín populace (z lat.) se používá v demografii jako synonymum termínu obyvatelstvo. První, kdo pro vědu o lidské populaci použil termín demografie, byl Francouz Achille GUILLARD v roce Dříve, než se pojem demografie stal vědci plně přijatelným, objevovaly se souběžné konkurenční názvy jako populacionistika, populační studie nebo demologie. (Šotkovský, 1996, s. 9) Demografie je věda, která se zabývá studiem reprodukce lidské populace. Objektem studia demografie jsou lidé, předmětem demografických studií je demografická reprodukce, kterou chápeme jako nepřetržitou obnovu lidských populací v důsledku procesu rození a vymírání. (Kalibová, 2009, s. 7) Demografie se nezabývá pouze populační nebo demografickou reprodukcí. Od demografické reprodukce odlišujeme demografický vývoj tj. pojem, který zahrnuje prostorovou mobilitu obyvatelstva, jejímž studiem je předmět geografie obyvatelstva neboli geodemografie. Měli bychom také rozlišovat termíny lidská populace a obyvatelstvo. Lidská populace je chápána jako soubor lidí, mezi kterými dochází k přirozené reprodukci. Obyvatelstvo je skupina lidí, žijící na určitém území resp. státě. (Veselá, 2003, s. 5) 2.2. Význam demografie Existují tři hlavní důvody, proč je důležité sledovat demografické údaje, tendence a statistiky. První důvod je věda, která formuluje teorie a hypotézy, hledá řešení přelidnění, hladovění. Věda zjišťuje, co nás čeká. Druhý důvod je čistě praktický, díky kvalitnímu přehledu o 1 Empirický = založený na zkušenosti, závisející na pozorování či experimentu nebo z nich odvozený 15

16 populaci můžeme plánovat potřeby civilizace. Ať už se jedná o množství potravy, oblečení nebo počet postavených domů. Díky statistice můžeme plánovat produkci. Třetí důvod je politický, stát může počítat s výběrem daní, plánovat hospodářství, zajišťovat sociální služby a mnoho dalších. V některých zemích stát uměle zasahuje do vývoje počtu obyvatel, ať už podporou nebo omezováním porodnosti. (Cox, 1976, s. 18) 2.3. Historie demografie ve světě Již staří Egypťané a Číňané prováděli před tisíci lety soupisy obyvatel. Demografie jako věda ovšem vznikla mnohem později, dokonce známe její přesnou dataci, leden Právě v tomto měsíci vyšla práce Johna Graunta, která vycházela z výkazů o zemřelých. Na základě tohoto výkazu se Graunt pokusil stanovit řád vymírání londýnského obyvatelstva. Mezi další demografické velikány řadíme Thomase Roberta Malthuse, ten předpokládal, že prostředky k obživě rostou lineárně, zatímco populace přibývá geometrickou řadou. Z toho vydedukoval, že přelidněnost a bída vedou k sociálním nepokojům a válce, která počet obyvatelstva redukuje. Nesporně důležitým okamžikem pro demografii jako vědu bylo svolání Mezinárodního statistického kongresu v roce Jedním z bodů programu byla metodika sčítání lidu. Od této doby jsou tedy tyto dvě vědy, demografie a statistika, úzce a nerozlučně spjaty Demografie v českých zemích Prvním úspěšným pokusem o konstituování demografie jako vědy bylo založení Ústavu pro antropologii a demografii na filosofické fakultě české Karlo- Ferdinandovy Univerzity (dnešní UK) v roce 1897.(Koschin, 2005, s. 9) Další rozvoj zajistilo založení Státního statistického úřadu v roce K 30. září 2014 měla Česká republika obyvatel. Ze 44 států Evropy je ČR na 14. místě co se týče počtu obyvatel. Ve světě obsazuje ČR 78. místo z celkového počtu 194 států. Pravidelné populační statistiky zajišťuje Český statistický úřad pomocí sčítání lidu. 16

17 2.5. Demografický postup Demografický postup se skládá ze tří obecných rovin. (Šotkovský, 1996, s. 12) 1. Poznávání demografických jevů prostřednictvím prostředků statistického popisu, které bývá doprovázeno znalostmi o demografických strukturách a vlastnostech. 2. Zpracování informačních zdrojů za využití rozsáhlého matematicko-statistického prostředku a odpovídajících postupů (analýza, syntéza ) 3. Zhodnocení charakteru demografické reprodukce na pozadí ověřených poznatků a odhalených souvislostí a zákonitostí Zdroje demografických dat Za zdroje demografických dat se považují téměř všechny zdroje demografické statistiky i výsledky speciálních výběrových šetření. Prameny těchto dat poskytují podklad pro analýzu demografické reprodukce včetně hodnocení demografických změn v souvislosti se změnami charakteru sociálního, ekonomického a politického. (Kalibová, 2009, s. 10) Hlavní zdroje demografických dat jsou: Sčítání lidu Evidence přirozené změny vedou matriky, které zjišťují počet živě narozených (za úplnou evidenci se považuje taková, která zaznamenává více, než 90% porodů, což je v Evropě samozřejmost, naopak v Africe výjimka) Evidence migrace rozmístění a přemisťování obyvatelstva, změna trvalého pobytu Zvláštní výběrová šetření např. mikrocensus 2 nebo šetření populačního klimatu Populační registr 2 statistické výběrové šetření sledující údaje o struktuře, životní úrovni a dalších stránkách způsobu života podrobněji než sčítání lidu. Obvykle bývá m. prováděn na jedno- až dvouprocentním vzorku náhodně vybraných osob a domácností ve tří- až pětiletých intervalech. 17

18 2.7. Čas v demografické analýze Čas je v demografické analýze jednou z nejdůležitějších proměnných. O demografických událostech potřebujeme mít informaci z dvojího časového hlediska: 1. z hlediska kalendářního času, kdy k ní došlo, 2. z hlediska doby, která uplynula od počáteční události, pro kterou je sledovaný jev událostí následnou Demografická analýza Demografická analýza se skládá ze složek demografické reprodukce. Zabývá se rozborem základních složek demografické reprodukce, jejich proměn v čase, jejich podmíněností Úmrtnost a nemocnost Úmrtí osob byla první událost, o kterou se demografie začala zajímat. Nezaměřovala se na zvláštnosti každého úmrtí, ale vyhodnocovala úmrtí jako hromadný jev, jako proces vymírání určité populace. Úmrtnost musíme vnímat jako proces ovlivněný, vedle nemocnosti, kvalitou životního prostředí, sociálními a ekonomickými podmínkami a způsobem života. (Šotkovský, 1996, s. 54) Základním ukazatelem, který nám pomáhá sledovat intenzitu úmrtnosti je hrubá míra úmrtnosti (HMU), tj. počet úmrtí zaznamenaných během určitého období (většinou jednoho roku) ke střednímu stavu obyvatelstva. HMU= D počet zemřelých v jednom roce P střední stav obyvatelstva 18

19 Střední stav obyvatelstva je počet obyvatel daného území v okamžiku, který byl zvolen za střed sledovaného období. Za střední stav obyvatelstva v kalendářním roce je v ČR považován počet obyvatel daného území o půlnoci z na sledovaného roku. 3 S úmrtností obyvatelstva je nerozlučitelně spjata i střední délka života. Jde o velice používaný srovnávací faktor, který zároveň určuje kvalitu života v jednotlivých zemích. Je všeobecně známo, že v zemích třetího světa 4 je nižší délka života, tedy naděje na dožití. Tento fakt je daný rozvinutostí daných zemí Porodnost a plodnost Proces rození je hned po procesu úmrtnosti základní složkou demografické reprodukce. Úroveň porodnosti je hlavní indikátor sociálního rozvoje. Úroveň porodnosti závisí zejména na plodivosti neboli fekunditě 5. Její výsledný efekt, vyjádřený počtem narozených dětí, se označuje plodnost neboli fertilita. Nejjednodušším ukazatelem porodnosti je hrubá míra porodnosti (HMP), která se vyjadřuje v promilích. Porodnost je dnes velmi sledovaný ukazatel, jelikož v rozvinutých zemích převládá trend stárnoucího obyvatelstva (rodí se méně dětí a populace stárne), což má negativní důsledky pro ekonomiku státu. HMP= N počet živě narozených P střední stav obyvatelstva Jev související se dvěma předchozími je potratovost. Rozlišujeme tři druhy potratů: samovolný, uměle vyvolaný a ostatní. 3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. [online]. [cit ]. Dostupné z: 4 Třetí svět je označení, používané pro státy světa, jež jsou považovány za ekonomicky málo rozvinuté. 5 Fekundita= schopnost páru, který tvoří muž a žena rodit děti 19

20 Sňatečnost a rozvodovost Sňatečnost a rozvodovost nejsou přímou součástí reprodukčního procesu, přesto jsou velmi sledovanými ukazateli. Mohou se dále dělit podle věku osob, jejich vzdělání, zdali jde o prvosňatečnost. Zajímavým ukazatelem je i sezónnost uzavíraných sňatků, tj. převaha v letních měsících. Při hodnocení úrovně sňatečnosti vycházíme buď z registrovaných událostí (počty sňatků, počty svobodných osob) nebo z tzv. tabulkových událostí (tabulky sňatečnosti). Nejjednodušším ukazatelem intenzity sňatečnosti je hrubá míra sňatečnosti (HMS). HMS= 1000 S počet sňatků P střední stav obyvatelstva Migrace Migrace je stěhování lidí za určitou časovou jednotku (většinou rok) z jednoho místa na druhé. Můžeme rozlišit imigraci (stěhování do) a emigraci (stěhování z). Jedná se tedy o pohyb menšiny, při němž dochází ke změně bydliště uvnitř nebo přes hranice libovolné administrativní jednotky v nejčastějším užití uvnitř státu. Ukazatel pro migraci je velmi jednoduchý. Vyjadřuje se rozdílem mezi přistěhovalými (It) a odstěhovanými (Et), tzv. migračním saldem (MS). MS= It Et Část demografie, která zkoumá úmrtnost, porodnost, sňatečnost, rozvodovost a migraci se nazývá demografická dynamika. Druhá část, kterou nazýváme demografickou statikou, se zabývá následujícími, konkrétnějšími faktory: věková struktura struktura pohlaví 20

21 struktura podle rodinného stavu struktura podle typu domácnosti ekonomická struktura rozmístění obyvatelstva Do uvedených kategorií demografické statiky i dynamiky samozřejmě spadá mnoho podkategorií, spektrum je velice široké, může se sledovat náboženství, počet sebevražd, kulturní menšiny, závislosti a jiné. Na tyto ukazatele mohou reagovat například obchodníci, ale zrovna tak i vláda. Vedení těchto statistik je v dnešní době nezbytné. Mezi další typické demografické ukazatele, které sledujeme, patří: míra vzdělanosti páry bez potomků, nesezdané páry s dětmi, rodiny s dětmi stav zdravotnictví 3. SLUŽBY Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). Služby se obvykle rozlišují podle toho, zda uspokojují potřeby kolektivní nebo individuální. Služby uspokojující kolektivní potřeby jsou hrazeny z veřejných zdrojů (stát, kraje, obce), zatímco služby uspokojující individuální potřeby jsou hrazeny ze soukromých zdrojů. 6 Služby obsahují všechny ekonomické aktivity, jejichž výstup není fyzický produkt. Služby jsou konzumovány v čase jejich produkce a zajišťují přidanou hodnotu ve formách (pohodlí, zábavy, včasnosti, užitečnosti), které jsou v podstatě nehmotné nároky jejího kupce. (Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1990, s. 25) 6 Služba. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 21

22 Další definici služeb nám poskytuje pan Kotler ve svém díle Marketing management (Kotler, 2007, s. 38): Služba je jakákoliv aktivita nebo výhoda, kterou může jedna strana nabídnout druhé, je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem. Současná doba je charakteristická masivním nárůstem služeb. Lidé mají více peněz a volného času. Počátkem 80. let minulého století se objevuje pojem deindustrializace ekonomiky, který fakticky znamená, že tempo růstu sféry služeb je rychlejší, než tempo růstu průmyslové výroby. (Vaštíková, 2014, s. 14) O službách obecně platí, že se jedná o velmi rozsáhlou oblast činností, které mohou poskytovat jednotlivci, firmy a jiné organizace. Ve všech zemích na světě poskytuje obrovský balík služeb stát. V případě služeb poskytovaných státem mluvíme o tzv. službách veřejného sektoru, jako je například zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby, obrana státu, bezpečnost obyvatel a zákonodárství. Stát zajišťuje služby, které by pro soukromý sektor byly příliš drahé a nerealizovatelné. V sektoru služeb operují i neziskové organizace. Konkrétně nadace, charitativní organizace, občanská sdružení, církve a další. V této práci se ovšem zaměřím převážně na služby, které poskytuje státní a soukromý sektor Obecná charakteristika služeb Služby se liší od produktu (výrobku) následujícími aspekty: neskladovatelnost nedělitelnost nehmotnost proměnlivost (závisí na poskytovateli, jedna služba bude od různých lidí pokaždé jiná) zničitelnost (pomíjivost) nemožnost vlastnictví 22

23 Neskladovatelnost Nemožnost skladování úzce souvisí s nehmotností služeb. Služby nelze vyrábět do zásoby, nelze je uchovávat Nedělitelnost U zboží můžeme rozlišit výrobu a spotřebu produktu. V případě služby se zákazník zúčastní poskytování, je tedy součástí její produkce. Zákazník ve většině případů nemusí být přítomen po celý průběh výkonu služby. Stoprocentní účast zákazníka většinou vyžadují zdravotní a osobní služby (lékař vyšetřuje přímo pacienta, kadeřnice stříhá zákazníka na místě). Zároveň poskytnuté služby nelze nijak dělit, nemůžeme si jich část uskladnit na další časy Nehmotnost Nehmotnost je asi nejcharakterističtější vlastností služeb. Čistou službu nemůžeme zhodnotit žádným fyzickým smyslem, většinou si ji nelze předem prohlédnout nebo vyzkoušet. Prodej služeb zákazníkovi je tedy více skrytý, než prodej zboží, které lze před koupí ověřit pouhým pohledem. Některé prvky, které představují kvalitu nabízené služby, jako například spolehlivost, osobní přístup poskytovatele služby, důvěryhodnost, jistota apod., lze ověřit až při nákupu a spotřebě služby. Výsledkem této skutečnosti je větší míra nejistoty zákazníků při přijímání služby; a to bez ohledu na fakt, zda se jedná o službu tržní, veřejnou, či neziskovou. Zákazník má tak ztížen výběr mezi konkurujícími si poskytovateli podobných služeb. (Vaštíková, 2014, s. 16, 17) Nemožnost vlastnictví Nemožnost vlastnictví služby souvisí s nehmotností a s pomíjivostí služeb. Při nákupu zboží, přechází vlastnické právo na zákazníka, ovšem při nákupu služby nezískává zákazník žádné právo na vlastnění služby. Klient si kupuje pouze právo na poskytnutí služby, například čas lékaře nebo právo využít veřejné dopravy. V případě státního sektoru a veřejných služeb člověk využívá tyto služby za úplatu ve formě daní nebo sociálního a zdravotního pojištění. Na zprostředkovatele služby nemůže přecházet vlastnické právo. 23

24 3.2. Klasifikace služeb Je nám známo rozdělení služeb podle klasifikace. Této klasifikaci říkáme odvětvové třídění služeb. Terciální: tyto služby byly dříve typicky vykonávány doma. Spadají sem služby stravovací, ubytovací, holičství a kadeřnictví, masáže, čistírny, prádelny, kosmetické služby, údržba a oprava menších strojů a zařízení. Kvartérní: zefektivňují a zjednodušují práci. Jedná se o dopravu, obchod, komunikační služby, finanční služby a správu. Kvintérní: chápeme jako služby, které zdokonalují a mění jejich spotřebitele. Mohou jimi být zdravotnictví, školství a rekreace. Služby se dále dělí na kolektivní (zdravotnictví, školství, obrana státu, veřejné osvětlení ) a na individuální (cestovní ruch, kadeřnictví, prádelny, veřejné stravování ). 4. MĚSTO KARLOVY VARY Karlovy Vary jsou statutární město Karlovarského kraje. Karlovarský kraj patří mezi 14 samosprávných územních celků České republiky. Vznikl v roce 2000 rozdělením Západočeského kraje na kraj Plzeňský a Karlovarský. Svojí rozlohou 3314 km 2 je třetím nejmenším krajem, zaujímá pouze 4,25% republiky. Podle aktuálních informací Českého statistického úřadu má Karlovarský kraj obyvatel. S tímto počtem obyvatel je krajem s nejmenším počtem obyvatel, konkrétně tvoří pouhých 2,9% obyvatel republiky. 7 Rozkládá se na nejzápadnějším území Česka při hranicích se Spolkovou republikou Německo. Kraj se skládá ze tří menších územních celků (NUTS 4), jedná se o okresy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Karlovy Vary byly založeny ve 14. století císařem Karlem IV. Podle pověsti císař spolu se svou družinou objevil při lovecké výpravě horké prameny vyvěrající ze země. Karel IV. nechal na 7 Český statistický úřad [cit ]. Přístup z: 24

25 jejich místě vybudovat lázně. Dnes je město Karlovy Vary se svojí rozlohou téměř 60 km² jedním z největších a zároveň nejznámějších lázeňských měst v republice Obyvatelstvo Počet obyvatel města Karlovy Vary k byl Poměrově mužů a žen. V roce 2013 se ve městě narodilo 401 živě narozených dětí, počet novorozenců stále lehce stoupá. Naopak ten samý rok zemřelo 517 obyvatel. Do města se za rok 2013 přistěhovalo 1232 lidí, ale zároveň 1810 lidí se vystěhovalo. Podle posledních dostupných údajů ze sčítání lidu z roku 2011 bylo ve městě ekonomicky aktivních 29 tisíc obyvatel. V tomtéž roce se 2,5 tisíce karlovaráků ucházelo o zaměstnání a míra nezaměstnanosti činila 8,41%. V porovnání s dalšími městy Karlovarského kraje se jedná o jednu z nejmenších měr nezaměstnanosti, ovšem oproti jiným krajským městům ČR je nezaměstnanost ve městě Karlovy Vary poměrně značná. Pozitivním ukazatelem za rok 2013 je počet sňatků (212), který převyšuje počet rozvodů (136). Posledním údajem je počet potratů. Tento zákrok byl v roce 2013 proveden celkem 149 krát. Míra potratovosti v posledních letech v Karlových Varech kontinuálně klesá. Pro přiblížení vývoje počtu obyvatel ve městě využijeme následující tabulku. 8 V první části tabulky sledujeme historický vývoj od roku 1869 do počátku nového milénia. Tabulka 1: Počet obyvatel v městě Karlovy Vary od roku 1869 do roku 2001 Rok Počet obyvatel Zdroj: Český statistický úřad V druhé části tabulky jsou k dispozici údaje posledního desetiletí. 9 Z údajů je zřejmé, že se počet obyvatel ve městě od roku 2009 neustále snižuje. Město přichází o své obyvatele. 8 Český statistický úřad. [online]. [cit ]. Dostupné z: 9 Český statistický úřad [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/ 25

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 52 Souhrn Zpráva o novorozenci 2012 Report on newborn 2012 V roce 2012 se v České republice živě narodilo

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990 Oldřich Solanský Abstrakt KONEC POPULAČNÍHO BOOMU V ČR? Článek se zabývá sociodemografickou strukturou ČR od roku 1990 po současnost. Ukazuje základní rysy demografického vývoje posledních dvou desítiletí

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ Oldřich Solanský Abstrakt Uvedený příspěvek je stručnou analýzou současného stavu populace v Ostravě a výhledem věkového složení obyvatel tohoto

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Obecná demografie Lektor: Mgr. Petra Šalamounová Kontakt: salamoune@centrum.cz Název tématického celku: ÚVOD DO DEMOGRAFIE Cíl: Cílem

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro realizaci

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Slide 1 PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Slide 2 Aktuální stav a vývoj obyvatelstva

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Simulace socio-dynamických a socioekonomických

Simulace socio-dynamických a socioekonomických Simulace socio-dynamických a socioekonomických systémů V. Kotyzová, J. Vaith Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Česko-anglické gymnázium, České Budějovice vendykot@seznam.cz, jakub.vaith@seznam.cz

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hrubá míra migračního salda (promile) B Sociálně prostorová diferenciace Prahy v historické perspektivě 3.2 MIGRACE V PRAZE 2000 2013 Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrační bilance Prahy je výslednicí

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Obyvatelstvo. Pohyb obyvatel. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Obyvatelstvo. Pohyb obyvatel. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Obyvatelstvo Pohyb obyvatel Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Pohyb obyvatel Základní demografické charakteristiky: Přirozený pohyb: rozdíl mezi natalitou a mortalitou

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE 2 OBSAH Úvod...4 1. Krajská specifika

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. DC003: Analýza vlivu finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané a zaměstnání Technické parametry Výzkum:

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních škol Potenciálních žáků středních škol osob

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

ilit Česká republika v číslech Česká republika - hodnocení různých ukazatelů druhý ročník, seminář ze zeměpisu

ilit Česká republika v číslech Česká republika - hodnocení různých ukazatelů druhý ročník, seminář ze zeměpisu Téma aktivity: Předmět: Česká republika - hodnocení různých ukazatelů Doporučený věk studentů: 14-18 let Vazba na ŠVP: druhý ročník, seminář ze zeměpisu Cíle: Studenti samostatně hledají různá data o své

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA. Lenka Felcmanová a kol.

NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA. Lenka Felcmanová a kol. NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Lenka Felcmanová a kol. NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Autorský kolektiv: Mgr. Lenka Felcmanová, Mgr. Tomáš Habart, Mgr. Ing. Michaela Vodenková

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno 4.1 VZDĚLANOST V ČESKU Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více