ZRCADLO23 ZRCADLO. MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRCADLO23 ZRCADLO. MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince."

Transkript

1 ZRCADLO Nezávislý ZRCADLO23 regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo Redakce ZRCADLA pøeje všem svým ètenáøùm a inzerentùm krásné a veselé Vánoce a do nového roku pevné zdraví, štìstí a spoustu optimismu. Zachraòte si svátky!!! XX Nedejte se strhnout šílenstvím davu a pøeložte vánoèní zmatkování na 24. ledna!!! XXPro rozumáøsky uvažující svìt mám ke zdánlivì bláznivému nápadu øadu pøísnì logických a vìdeckým materialismem podložených dùvodù. První z nich je romantický, v lednu bývá sníh. Druhý je ekonomický, v obchodech jsou výrazné výprodejní slevy. Tøetí je k lumpárnì svádìjící, hajný už nehlídá stromky. A dál, všechno stihnete a ještì mùžete dostat víc, pøíbuzní vám s úlevou vìnují vše, co už za mìsíc ze svých dárkù nepotøebují, možná jim v mrazáku zaène pøekážet i kus kapra, k tomu budou znatelnì levnìjší èokoládové kolekce, s nimi i všechny vánoèní ozdoby. No a programy v televizích se prý také opakují. Proè si tu nudu s pøecpaným bøichem nepoøídit v klidu za polovinu? Hlavní nevìdecký dùvod bych si nechal až nakonec. XXVšimnìte si, že to, co mnozí prožívají, už ve skuteènosti vùbec Vánoce nejsou. XXZachraòme si prosincové vánoèní dny jako svátky radosti, pokoje a boží lásky, vždy ještì naše prababièky to skvìle umìly! Zkusme s nimi být nemoderní, stojí to za to! XXKristùv pøíchod na svìt je zrození nového života ve své nejryzejší božské podobì: Pravý Bùh a pravý èlovìk, øíká kniha knih tak jednoduše, aby i nejvìtší pros áèek porozumìl. Také v každém z nás je ukrytý plamínek této radosti, jako zdroj Života. Umíme ho najít alespoò o Vánocích? XXJežíš vyhnal kšeftaøe a smìnárníky z Chrámu. Proè by mìl být vyhánìný ze svých narozenin? Proè by se právì jeho narození mìlo uctívat chtíèem falešné radosti, hromadami krámù a randálem supermarketù? XXV kleèe se mu klanìli králové a vládci, v kleèe zpívával o Štìdrém dnu také nejmocnìjší z evropských panovníkù, sám císaø Karel IV. XXJistì dobøe vìdìl, že Štìstí není ve vìcech, máme ho každý jenom uvnitø v sobì. Zvìdavci a pochybovaèi mohou zaèít hledat tam, kde ukazují prstem svoje JÁ. Ale vystupuje jen v tichu, nesobeckosti, pokoøe a lásce. Každému z nìj zùstává tolik, kolik umí sám rozdat ostatním. Nevìøíte? Tak se podívejte, jak dobøe to ještì dovedou nejmenší dìti... (než je svìt polkne do našich omylù.) Petr Jurák MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince. V poøadí již druhá destrukce v rozpìtí nìkolika týdnù smetla kamennou støedovìkou stìnu hradeb do údolí Rokytné. Kameny padaly až na støechu dole položených garáží. Pád byl beztak milosrdný, hradební stìna se sklouzla po svahu a zùstala vìtšinou hmoty ležet na stráni. Starý vtip, že je u nás nejvìtším nepøítelem špatné poèasí a mráz, se v Krumlovì vyplnil doslova. XXSkalní podloží je v místech pod prùchodem krumlovské Jednoty natolik zvìtralé, že k udržení tohoto úseku historického zdiva s nejvìtší pravdìpodobností ani nepùjde použít jinak obvyklých mikropilotáží a svázání vìncem. Hradbu bude nutné znovu vyzdít po odtìžení a zabezpeèení skály. Tedy metoda pracná a patrnì také i velmi drahá. XXZatím místní stavební firma masivními kulatinami oto: mape podložila to, co vùbec nìjak bylo možné ještì zajistit pøed naprostým znièením. XXDùkladnìjší kroky musejí poèkat na jarní mìsíce a také na finance. Mìsto žádalo o státní dotaci z památkových fondù s pøedpokladem, že si zajištìní mìstských hradeb vyžádá alespoò desetimilionovou èástku. Jak nám k èerstvému pøípadu øekl starosta Bartolomìj Pitlach: Udìlali jsme to, co jsme udìlat mohli. O dotacích se bude rozhodovat již v lednu a budeme proto s pøípadem èerstvé destrukce intervenovat na ministerstvu kultury. Zatím by nám staèila alespoò pomìrná èást penìz. XXO kolik dalších financí navíc si øekne pøicházející zima zatím nikdo nedokáže odhadnout. Svahy jsou po letošním létì a podzimu promáèené vodou. První plat senátora Železného na integraci postižených dìtí V pátek 13. prosince potvrdil senátor za Znojemsko dr. Vladimír Železný obsah své Smlouvy se Znojemskem. Zahájil tak projekt, ve kterém se zavázal odevzdat každý mìsíc svùj senátorský plat na charitativní, kulturní èi sportovní úèely. První šek zùstal v samotném mìstì Znojmì. Senátor Železný jej osobnì pøedal øediteli Základní školy na Vídeòské ulici Mgr. Petrovi Žákovi. Pøíspìvek korun použije škola pøedevším na integraci tìlesnì postižených dìtí, které navštìvují zdejší Základní školu, konkrétnì pak na jejich pomùcky a asistenty. POHØEBNÍ ÚSTAV MUSIL si dovoluje popøát vánoèní svátky plné lásky a pohody všem lidem dobré vùle. Tímto souèasnì dìkujeme všem, kteøí nám projevili dùvìru a poslední rozlouèení se svým drahým svìøili našemu pohøebnímu ústavu. Dùstojné prostøedí našich kanceláøí najdete na adresách: ZNOJMO, Horní nám. è.5, I. patro, tel.: MORAVSKÝ KRUMLOV, Zámecká 2, tel.: MIROSLAV, Malinovského 26, tel.:

2 2 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Komentáøe - názory Volební zákon je, jaký je. XXV minulém vydání Zrcadla se pan Jiøí Peøina zamýšlí nad volebním zákonem a jeho vlivem na obsazení Rady mìsta Moravského Krumlova. Má plnou pravdu v tom, že Sdružení nezávislých kandidátù - koneènì nìco pro obèana, ve svém volebním programu chtìlo zmìnu a to hlavnì na postu starosty. Z tohoto dùvodu jsme na pøední místa kandidátky umístili úplnì nové a mladé lidi. Pan Trefil, který je zmiòován v uvedeném èlánku, byl až osmý v poøadí. Pøesto se ve volbách umístil celkovì na ètvrtém místì se 713 hlasy, hned za vítìznými komunisty. Tento úspìch, cca o 50 hlasù více, než dostal pan starosta, je zavazující a nìco napovídá! XXVolební zákon mimo jiné øíká: Pøi výkonu práva není èlen Zastupitelstva vázán žádnými pøíkazy volièù, stranických klubù a sekretariátù, ani jiných fyzických nebo právnických osob. Tolik citace zákona. XXSNK - koneènì nìco pro obèana získalo ve volbách druhé místo podle poètu hlasù a ètyøi mandáty z 21 èlenného Zastupitelstva. Pøi jednání všech stran, které ve volbách uspìly, bylo nám (SNK) koalicí KDU-ÈSL, KSÈM a ÈSSD slíbeno velkoryse jedno místo v Radì, namísto pøijetí našeho návrhu zvolit místostarostkou Ing. Yvonu Žákovou plus další místo v Radì mìsta. Dojemná na tomto setkání byla podpora stávajícího starosty z KDU-ÈSL komunisty. I když KSÈM volby vyhrála, nechtìla ani dobøe placenou funkci starosty ani jeho zástupce, což se jeví jako zøíkání se odpovìdnosti. Výsledkem bylo obsazení dvou nejvyšších pozic na radnici zastupiteli s nízkou podporou volièù. Tento postoj koalice (KDU-ÈSL, KSÈM, ÈSSD) svìdèí o jejím pohrdání volièi!!! S tímto stavem jsme se nemohli spokojit a s ohledem na náš volební úspìch jsme se snažili na ustavujícím zasedání Zastupitelstva mìsta urvat, co se dalo. Námi podpoøený zpùsob hlasování, (navrhl ho pan Štulík), podle vìku od nejmladšího po nejstaršího byl také smeten koalicí KSÈM, KDU-ÈSL a ÈSSD, taktéž byly smeteny i naše návrhy na starostu. Jediná ODS respektovala výsledek voleb a pøání obèanù a nenavrhla na nejvyšší funkce žádného svého èlena. XXJsem pøesvìdèen, že kdyby v nás všech bylo víc odvahy, odpovìdnosti a upøímnosti, tak by se na ustavujícím zasedání nemusel obèanùm naskytnout trapný pohled na politikaøení a volební zákon by se nejevil tak špatným!!! Pavel Procházka M.K. Komise hrála pøesilovku XX/Ivanèice/ Výbìrové øízení na øeditelský post s jediným uchazeèem svolal do Ivanèic na 10. prosince pøednosta OkÚ Brno-venkov Zdenìk Køíž. Celkem sedm èlenù výbìrové komise si povolal, aby s ním vybrali nejlepšího kandidáta na øeditele. I když mohl také pøednosta zvolit jednoduchou a ze zákona èistou metodu prostého jmenování øeditele ivanèické nemocnice. Pøijel zdravotní rada kraje, okresní zdravotní rada, vedoucí sekretariátu pøednosty OkÚ, právnièka zdravotního referátu, zástupce odborù nemocnice, starosta mìsta, zástupce èeské lékaøské komory. S jediným uchazeèem pak probìhl od osmé ráno pohovor a následujícího dne byl pøednostou vyzván k vyzvednutí jmenování øeditelem nemocnice, což také ten den i probìhlo. Rozhodnutí okresu se z nepochopitelných dùvodù vleklo a zpožïovalo. Po odchodu pøedchozího øeditele uplynula doba od 2. záøí 2002 do 11. prosince. Doøešení hned v prvních dnech po volbách urgoval starosta mìsta. Uspokojivì logické vysvìtlení jsme nezískali, prý se èekalo na komunální volby, ale ty s øeditelováním v nemocnici vùbec nesouvisejí. Snad nebylo to správné poèasí, nebo nìjak podobnì. K žádné personální zmìnì od povìøení øízením nemocnice nedošlo, ale jeden rozdíl je pøece jen podstatný. Z postu øeditele je možné dosáhnout do jiné hloubky rozhodování, než umožòují pravomoci povìøeného zástupce. Snad v této neviditelné zápletce bude i pøíèina pøedchozí neochoty OkÚ situaci okamžitì doøešit. /tr/ Našli si nového tajemníka XX/Ivanèice/ Jiného tajemníka má ivanèická radnice již od poloviny prosince. Pøedcházející tajemník Ing. Jaroslav Horák se rozhodl ukonèit své pùsobení ve funkci. K tomuto kroku ho prý vedly ryze osobní dùvody. Jak nám následnì øekl nový starosta mìsta Vojtìch Adam, také podle nìj nesouvisí zmìna na tajemnickém postu s povolební výmìnou radnice. S pùsobením pøedcházejícího tajemníka byl spokojený a rozhodnì by o nìjakou zmìnu na tomto postu neusiloval. Pøíprava k pøechodu na výkon státní správy byla pøedevším jeho zásluhou zvládána v plánovaných termínech a to nebyl lehký úkol. Starosta pak zdùraznil, že pøedchozímu tajemníkovi nesmírnì dìkuje za vykonanou práci i za celou pøípravu reformy. Jak nám starosta øekl, po dohodì s pøednostou OkÚ Brno venkov jmenoval do této funkce s nástupem od poloviny prosince Mgr. Jiøího Vaøejku, dosavadního støedoškolského profesora ivanèického Gymnázia. Øekl, že musel celou neèekanou záležitost kolem zmìny øešit okamžitì, vybrali tedy èlovìka, který je podle jeho poznatku organizaènì velmi schopný, ví co chce a zaruèuje spolupráci ve zmìnách, které si nové vedení radnice vytyèilo. Vìk šedesáti let není pøekážkou, naopak pøináší s tímto èlovìkem i jeho životní zkušenosti. A K VYKOPÁVKÁM STAROSTA PITLACH MLÈÍ /Moravský Krumlov/ Ještì v pátek 6. prosince do pozdních veèerních hodin likvidoval na krumlovském sídlišti pozùstatky pravìkých objektù velký pásový bagr. XXStavební firma projevila tak rychlou iniciativu dùkladnì skoncovat s nežádoucími parazitními útvary pod budoucím panelákem, že si vysloužila údiv i pochybnosti. Nezvyklý den i tmavá hodina pro bleskovou hømotnou akci pùsobí dojmem èehosi potmì šitého až nekale neplechého. S obdivuhodnou rychlostí, døív, než by na jedné noze ve stoje hamburgr skøoupnul, dokonèili archeologové prùzkum lokality, kde by se pøi plošném odkryvu takového množství objektù dalo usilovnì pracovat celou letní archeologickou sezónu. XXBudoucí zájemci o prehistorii tak možná najdou dostatek støepù a pokladù ještì na místech, kam se zemina vysypávala. Na pláni u sídlištì jejich dnešní pøedchùdci odkryli natolik zajímavé útvary, že by se vyplatilo uspoøádat pro místní kultury a historie milovné obèany XX/Ivanèice/ S podstatnì menšími potížemi, než na Znojemsku, se potýká pøerod lékaøských pohotovostních služeb v bývalém brnìnském okrese tam, kde je dodává ivanèická nemocnice XXZpùsob zajištìní služeb nám na požádání vysvìtlil øeditel Nemocnice s poliklinikou v Ivanèicích Jaromír Hrubeš. V praxi to od pøíštího roku vypadá následovnì: Na základì smlouvy s nemocnicí budou služby financovat povìøená mìsta. Zaplatí nemocnici jen to, co nebude pokryté zdravotními pojiš ovnami. Nemocnice sjedná smlouvy na výkon služeb s lékaøi, oto: mape Ø alespoò jednu exkurzi s odborným výkladem. Opravdu se bylo na co dívat. Snad právì to byl hlavní dùvod, který na staveništi dráždil barbarsky smýšlející souèasníky. Bagr ty ladnì vyhlížející zemnice, hliníky a desítky drobných výtvorù v podloží pøepracoval na úhlednì rovné jámy pro vylití betonových základù a pøedkové už tam zajistí je materiálnì a pøípadnì sjedná dopravní zdravotní službu, zajistí také prostory k výkonu služeb (LSPP). Nemocnice je zajiš uje a provádí na požádání radnic ve tøech povìøených mìstech. Vedle Ivanèic jsou to také Židlochovice a Rosice. XXPohledy Zastupitelstev na problematiku služeb se vzájemnì liší a nebudou v pøíštím roce provozovány podle jednotné šablony, jako dosud. Židlochovice hledaly optimální øešení a našly se spádovými obcemi levnìjší variantu provozu. Ve všední dny tam budou služby od do hodin, ve svátcích, XX/Moravský Krumlov/ Stìhování úøedníkù je asi stejnì nepøehledné zvenèí, i zevnitø pro samotné aktéry zatím nejvìtšího kolotoèe ve státní správì. V pøedvánoèním týdnu se daly vìci do pohybu a dlouhá øada nejasností buï roste, nebo pøetrvává. XXPøinejmenším není jasné, co a z jakých fondù kdo zaplatí. Kolik budou roènì mìsta doplácet na výkon státní správy? A také proè by mìli radní dávat z napjatých rozpoètù napøíklad místo opravy chodníkù na potøeby státních úøedníkù? Spolehlivá odpovìï zatím chybí. XXJak nám øekl krumlovský starosta Bartolomìj Pitlach, mají dostat na každého jednoho úøedníka ze státního rozpoètu témìø 340 tisíc korun roènì. (Pozn.: ale hovoøilo se o nákladech pøes 400 tisíc korun.) Mzdu má každý z nich jistou podle tabulek a k ní odvody jsou také neodvolatelné. K tomu není zapoèítané plánované navýšení mezd státních úøedníkù, o kterém se rozhodlo právì v tìchto dnech. Zbývající èást pøídìlu penìz má obci pokrýt všechny ostatní náklady, tedy úplný provoz budovy i potøeby kanceláøe pøes tužku, papír až po známky na obálkách. Je to prakticky možné z pokráceného státního pøídìlu vše zaplatit? Kdo a z jakých penìz bude financovat pøepych zrušení dosavadních fungujících okresù? XXKrumlovský malý okres bude mít takových úøedníkù celkem 38. Èást lidí pøechází z okresních pracoviš Znojma, ale další nové lidi bude muset radnice pøijmout. Kolik jich bude? Odpovìï starosty opìt chybí, neví, je prý to stále v pohybu. Podle zákona mají být vybíráni konkursem, ale až od pøíštího roku. Jak nám starosta øekl, ještì letos vybírá vedoucí pracovníky Rada mìsta a další zamìstnance si urèí tajemník První fáze výkopové sondy na jednom z vìtších oválných objektù mohou chodit s oštìpem jen strašit jako duchové. XXPrùzkum lokality archeologickým pracovištìm zaplatí mìsto. Jinde by právì na toto dokázali být patøiènì hrdí, ale v Krumlovì? Místo oèekávaného chlubení, kolik že to vìnovali na záchranu kulturního dìdictví zachovalého do tøetí tisícovky let pod zemí, starosta skromnì mlèí a velmi sobotách a nedìlích bude služba od 7.00 do hodin. inanènì by mìli tuto variantu pokrýt, vejde se pod jeden milion korun. Problémem zùstává budova dosud pronajímaná od OkÚ. Nemocnice po dohodì s vedením okresu pøebírá budovu. S její správou pøejde do majetku kraje. Tím se odvrátilo vlastnické vakuum a hrozba uzavøení objektu. XXRosické Zastupitelstvo se rozhodlo ponechat služby ve stávajícím rozsahu. Rozpoèet na služby by se mohl pohybovat v èástce kolem 2,3 milionu korun. Nemocnice pak samozøejmì musí po mìstu tuto vytrvale odmítá èástku sdìlit s tím, že se teprve bude jednat, že to ani až tak neví a jediné, co nemùže popøít, je jeho neochota takový údaj zveøejnit. Opravdu si spolu s ním také nemyslíte, že by to byly první vážnì užiteènì a opravdu prospìšnì vìnované peníze související se stavbou obecních bytù v Moravském Krumlovì? ZDRAVOTNÍ SLUŽBY MAJÍ TÉMÌØ VYØEŠENÉ dotaci na zajištìní služeb požadovat. Sama na služby doplácet nemùže. XXV samotných Ivanèicích zatím Zastupitelstvo povìøilo starostu, aby pøedložil možné varianty zajištìní služeb ve mìstì, a to do pøíštího zasedání. Mìsto je v tomto pøípadì ve výhodì, protože s akutními pøípady mohou pacienti pøímo do nemocnice. Jak nám starosta mìsta øekl, èástka 40,5 milionu korun, urèená pro celý Jihomoravský kraj, zùstává a bude rozdìlená podle poètu obyvatel mìstùm. Urèitì nemohou LSPP dotovat ze svého rozpoètu, prostì na to ani nemají. /tr/ NA INKOUST A NA UBROUSKY SNAD PENÍZE VYSTAÈÍ spolu s vedoucími odborù. Je prý tedy vše v poøádku. XXKolik bude chybìt vnitøního vybavení a inventáøe jsme se zatím také nedovìdìli, pøijde se na to až po dostìhování. Že nebude staèit pøistavìná budova již v Krumlovì vìdí, na poštu se do volných prostor pøestìhuje referát životního prostøedí, živnostenský úøad a kanceláø pro práci státní veterinární složky. Možná tam pùjde i referát kultury, ale to se ještì také neví. Pøesný plán stìhování neexistuje. Tøeba se nìjak vtìsná do hlavní budovy. /tr/ Má dopravce zájem o nové cestující? XXZmìní se provoz na autobusových linkách mezi Znojmem a Moravským Krumlovem od pøíštího roku? Zatím nám na tuto otázku nedokázal nikdo odpovìdìt. Pøestanou lidé dojíždìt tam, kam tak nikdy moc nesmìøovali? Autobus, který se za cestu jednou až dvakrát témìø úplnì vyprázdní, by mìli z více než poloviny zaplnit na celé trase dojíždìjící úøedníci krumlovského okresu. Mezi Znojmem smìrem do Krumlova a zpìt se oèekává pøírùstek asi pìtadvaceti cestujících. Co to s nimi udìlá, až si odzkoušejí dosavadní pøepych autobusové dopravy? Vzdálenost 33 kilometrù pøekonává s nesrovnatelnì vyšším poètem ujetých kilometrù rychlostí starého traktoru, tedy za jednu až jednu a ètvrt hodiny. Vyhlídkový výlet s pøíslušnou nelidovou cenou poøádá dosavadní dopravce po mnoha okolních vesnièkách a s jejich koloritem dává vychutnávat hrby a díry odlehlých silnièek. Pøijde pozitivní zmìna pøímého spojení mezi mìsty døív, než se tito noví lidé také nauèí radìji cestovat pohodlnì, za pùl hodiny a za stejné peníze vlastním autem?

3 nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 3 Hotel Epopej (bývalý hotel Jednota v Moravském Krumlovì, nám. TGM 27) Vás zve na oslavu Program: SILVESTR 2002 Zaèátek v hodin BR OVSKÁ ŠESTKA hraje pro støední a starší generaci lidovku, moderní skladby a evergreeny (taneèní hudbu) 60. a 70. let. Taneèní skupina REBELKY Vám pøedvede ukázku moderního country LINE DANCE, španìlský tanec a jako tøešnièku na dortu pùlnoèní KANKÁN. Losování vstupenek s tombolou na Nový rok. Vstupenka + láhev vína + veèeøe Vstupenka pro manželský pár: (2x vstupenka + víno + 2x veèeøe) Samostatná vstupenka 350 Kè 600 Kè 150 Kè Vstupenku možno zakoupit pøímo v Hotelu Epopej u sleèny Vorlové, tel.: , mobil: Š ASTNÝ NOVÝ ROK 2003 PØEJE HOTEL EPOPEJ ELEKTROMONTÁŽE ŠEDRLA PETR montáž elektrických zaøízení revize montáž hromosvodù, MAR, EPS rozvody sítí NN venkovní osvìtlení projektová dokumentace Dìkujeme našim zákazníkùm a partnerùm za dosavadní spolupráci a pøízeò v letošním roce a pøejeme všem pøíjemné prožití vánoèních svátkù a mnoho úspìchù v roce 2003 Adresa: Tiskárenská 433, Moravský Krumlov tel.: , , , fax: www: Dìkujeme všem svým zákazníkùm za projevenou dùvìru v roce Pøejeme krásné prožití Vánoc a do nového roku mnoho zdraví a úspìchù. CYKL PAVEL NOVOTNÝ SERVIS T.G.M Mor. Krumlov Tel.,fax: KOLA - SPORT - SERVIS Vémyslice 228 provozovna: Vémyslice 241 Tel./fax: mobil: Komplexní obèanská a bytová výstavba Kompletní prùmyslová výstavba Výstavba inženýrských sítí: vodovody, kanalizace, zpevnìné plochy, chodníky, komunikace Vodohospodáøské objekty: vodojemy, nádrže, èistírny odpadních vod, koupalištì, bazény Opravy fasád, rekonstrukce interiérù, opravy støech Pùdní vestavby, sádrokartonové konstrukce Zemní práce, terénní a sadové úpravy Sanaèní úpravy Nákladní doprava Prodej stavebního materiálu projektová dokumentace dle požadavkù zákazníka Pøejeme všem svým spolupracovníkùm, zákazníkùm a obchodním partnerùm pøíjemné prožití svátkù vánoèních, hodnì zdraví a osobní pohody v roce S našimi zákazníky se tìšíme na další spolupráci.

4 4 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Moravský Krumlov, Okružní 395 Pøeje svým zákazníkùm radostnou vánoèní pohodu, hodnì zdraví a štìstí v roce Dìkujeme za pøízeò projevenou v letošním roce a spoléháme, že nám ji zachováte i v roce Znojmo tel.: , , fax: , mobil: Dùm služeb servis KIVANÈICE - Nìmèice 299, Tel.: , Provozní doba: po - pá hodin Všem našim zákazníkùm, zamìstnancùm a obchodním partnerùm pøejeme krásné prožití Vánoc a do nového roku hodnì zdraví, štìstí a pohody. Pøejeme svým zákazníkùm a obchodním partnerùm pøíjemné prožití vánoèních svátkù, hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti po celý pøíští rok Veselé Vánoce a š astný nový rok IVANÈICE, V OLŠÍCH 1 tel./fax: , tel.: , mobil: Okružní 394, tel.: (bývalý areál OSP) Sektorové kuchyòské linky s pøíslušenstvím KUCHYÒSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV Provozní doba: Po - Pá hodin So hodin MONTÁŽ ZDARMA PRODEJ NA SPLÁTKY Pøejeme všem zákazníkùm pøíjemné prožití vánoèních svátkù a úspìšný start do nového roku.

5 nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 5 STÁTNÍ ROZPOÈET PØESTAVBU NEMOCNICE ZAPLATÍ XX/Ivanèice/ Pozitivní vývoj nabralo v závìru roku financování dostavby ivanèické nemocnice. Po nìkolika intervencích vedení mìsta i nemocnice nakonec ministerstvo zdravotnictví a financí vydala rozhodnutí o úèasti státního rozpoètu na tøí set milionové investici do tohoto zdravotnického zaøízení. Dosavadní práce se tím posunuly dopøedu o jistotu finanèní podpory. XXRozhodnutí bylo vydané 9. prosince a øeditel nemocnice jej pøevzal již o tøi dny pozdìji na ministerstvu XX/Moravský Krumlov/ Lékaøská pohotovost v Krumlovì od nového roku zùstává. Potvrdil nám to na radnici osobnì starosta mìsta. Jednání, která na kraji k této vìci probíhala, mìlo završit setkání s ministryní zdravotnictví. Na smluvenou schùzku vùbec nepøijela. Kraj má celkem 40,5 milionù korun, zdravotnictví. V koneèném dùsledku to potvrzuje úèast státu na investici, øíká øeditel ústavu Jaromír Hrubeš. Podle nìj je možné již letos profinancovat asi osm a pùl milionu na významné pøípravné práce. Z toho témìø pìt milionù na stavební pøípravu a zbytek na èinnosti projekèního, inženýrského a prùzkumného charakteru. V dalším roce se oèekává podle rozpoètu proinvestování 110 milionù korun a v roce 2004 ve výši asi 184 milionù korun. XXNásledující rok by tedy které na poèet obyvatel rozdìlí. Mzda lékaøù za tuto službu èekání byla na kraji ujednána maximálnì do 150,- korun za hodinu ve všední dny, o víkendech a svátcích do 180,- korun. Minimální ordinaèní doba služby má být ve všední dny šest a o volnu dvanáct hodin. Dosavadní stanice služeb mají být mìla v nemocnici vyrùst celá nová centrální budova (jak jsme informovali v pøedminulém èísle novin). Stavební podstata vèetnì technologických èástí má v harmonogramu termín dokonèení bøezen Postupnì by mìla na pøelomu roku nastat úprava èásti budovy chirurgicko gynekologického oddìlení. Další etapa by navázala rekonstrukcí druhé èásti tohoto pavilonu. V prùbìhu by nové èásti mìly být dovybavovány tak, aby ke kolaudaci celé stavby mohlo dojít zachovány, redukce na polovinu byla po jednáních pro odpor dotèených odmítnuta. XXZáleží tedy na mìstech, jak se dokáží v propletenci problémù dohodnout. V Krumlovì není tato vìc definitivnì dovedená do konce, ale jak jsme zmínili, s pøelomem roku služba nekonèí. Starosta je celkem smíøený, že by nejpozdìji do konce prosince následujícího roku XX Harmonogram prací je velmi napjatý, øíká øeditel, ale musíme udìlat všechno pro to, aby byla nemocnice v uvedeném termínu skuteènì dokonèená. Po dva roky se tedy vedení nemocnice bude kromì své dosavadní práce prodírat stavaøskou problematikou. Jednoduché to nebudou mít ani pacienti, i když je maximální snaha, aby se k nim i stavaøi se svou technikou chovali co možná nejvíc ohleduplnì. POHOTOVOST V KRUMLOVÌ ZÙSTÁVÁ, ALE ZA JAKOU CENU? Energetici pøevezli krumlovskou radnici XX/Moravský Krumlov/ Pøímo pohádkovì nesnadný úkol propadl až na stùl investièního technika krumlovské radnice. Má prodat nepotøebnou novou trafostanici, kterou si mìsto v èervnu poøídilo k pøipojení Domu s peèovatelskou službou. Prostøednictvím zmìnìné legislativy je tak trochu podfoukli samotní energetici. Konkrétní viník souèasného problému je nehmotný a nepojmenovatelný, ale mìstské pokladnì vyhodil 215 tisíc korun za nepotøebné zaøízení. Projektant ke stavbì napoèítal zmìnu trafostanice, když ji se stavbou mìlo investovat mìsto. O zaèátku roku se ale pøedpisy zmìnily, trafo by mìla financovat JmE, øíká starosta, ale tìm prý staèí dosavadní zaøízení. Jistì že nechtìjí financovat nic navíc. Mìstu tedy zùstane k nepotøebì. Jak starosta dodává, s poøízením èekali na poslední chvíli a k tomu ještì volili nejlevnìjší dostupné zaøízení ze Slovenska. Z nìmecké produkce by byla mnohonásobnì dražší. Jak nám øekl, má tuto záležitost zdokumentovanou a pokud dosavadní napojení nestaèí, velmi tvrdì bude mìsto žádat nápravu na úkor energetikù. mìsto mohlo i nìco doplatit. Nedovede si rušení služeb pøedstavit a chtìl by v takovém pøípadì jednat i s dalšími obcemi obvodu. Øíká: Nemùžeme vidìt jenom mìsto, ale celý obvod sahající až tøi desítky kilometrù okolo. Smlouvy chtìjí uzavøít na první ètvrtinu roku a doufají, že se mezi tím vyøeší legislativní problém. Nemùžeme, než pøipomenout, že se o rušení okresù vìdìlo dost dlouho pøedem a kraj dìlal mrtvého brouka, jako by èekal, kam tento problém sám spadne a jak se v chumlu dalších sám vyøeší. Starosta Krumlova to vidí pozitivnìji a navíc øíká, že napøíklad v pøípadì úmrtí a podobných událostí by bylo èekání na lékaøe dlouhé hodiny dost neetické a našemu cítìní odvyknuté. /tr/ Komentáøe - názory Jsou tady lidožrouti? Polykaèùm hotové pravdy ze zpravodajských hamburgerù budu znovu nesrozumitelný: Odpus te panu Ptáèkovi, že je v minulém èísle novin zlej. Š astný èlovìk nikomu neubližuje a necítí potøebu øíkat, co kdy kde nedìlal. Volièi mu ke štìstí nepøidali. Udìlali z nìj úspìšného skokana. Pøeskoèil z devátého místa až na tøetí pozici pøímo do krumlovského Zastupitelstva. Tam sedìt ètyøi roky není také žádné štìstí. Urèitì to nedostal jen za to, že nikdy nebyl komunistou. Vždy napøíklad nikdy nebýt Eskymákem ještì taky není žádná kvalifikace. Slušòákù bývá mezi lidmi od nepamìti menšina, a tak jistì dostal hlasy i od té druhé èásti zdejší populace. Jako domnìlého autora hambatopisù ho možná volili i jejich pisatelé, vždy mohli být rádi, že to nepadlo na jejich hlavy. Tøeba ho brali jako svého, snad mu i projevili vdìènost. U nepodepsaných pøíšerností v ulicích není dùležité, kdo je zplodil, ale politujme toho chudáka. Jak mu asi bylo hroznì, když se mu v hlavì honily tak špinavé potøeby? A platí to i jinde. (Všimnìte si tøeba v galeriích u obrazù, taky tam žádná šifra nezamaskuje, co se v autorovi dìlo.) Mít chu s nìkým bojovat, ublížit, dotknout se ho, ranit ho, nebo se snad i pomstít, to je choroba duše, jeduplná nemoc ze špinavých pocitù, otrava vlastního života. Pokud takový neš astník nìkomu ublížil, nejvíc tím ublížil souèasnì sám sobì, zaplete se do svých pocitù a velmi dlouho to nechápe. Tisíce let staré moudré texty radí nìco zastarale neuvìøitelného. Øíkají nebojovat se zlem zlobou ani pomstou. Teoreticky je to jednoduché: Skutek odsoudit, ale toho zlého èlovìka milovat a vnímat jako sami sebe. Mùže se nám to zdát obrovsky nesrozumitelné, èasto je to nepøedstavitelnì tìžké, ale pøímo úžasnì to odjakživa funguje. No, zkuste si to nìkdy (?). Pro ostatní nenapravitelné bojovníky a zatvrzelce platí otøepaný vtip: Jsou tady lidožrouti? UŽ NE! Vèera jsme toho posledního sami snìdli! Petr Jurák ÚÈETNICTVÍ BUREŠOVÁ Vlasta Pionýrská 532, Mor. Krumlov tel.: , pøeje všem svým klientùm pøíjemné prožití vánoèních svátkù a mnoho úspìchù v roce 2003 Pøejeme vám radostné prožití Vánoc a do nového roku hodnì zdraví a štìstí IVAPLAST Nìmèice 731, Ivanèice tel./fax: dìkuje všem svým zákazníkùm za pøízeò v letošním roce a pøeje krásné Vánoce a do nového roku 2003 mnoho zdraví, štìstí a spokojenosti. IVAN VALACH nám. Svobody 12, Miroslav tel.: , STAVEBNINY BELIN, s.r.o. Radnièní 6, Miroslav tel./fax: Vážení zákazníci, spoluobèané, pøejeme vám klidné a v míru prožité svátky vánoèní a novým rokem aby Vás provázelo zdraví, štìstí a nadìje. Zamìstnanci firmy Belin s.r.o. Pøíjemné prožití vánoèních svátkù, hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti v novém roce pøeje kolektiv prodejny Lubomír Šedrla PRÙMYSLOVÉ ZBOŽÍ nám. TGM 47, M. Krumlov tel./fax:

6 6 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Kojenci plní popelnice zdarma XX/Oslavany/ Cenu za likvidaci komunálních odpadù odsouhlasilo první øádné zasedání obecního zastupitelstva v Oslavanech. Pro pøíští rok dotuje mìstská pokladna odpady ze svého èástkou sedmdesáti korun na jednoho obyvatele a úètuje tak obèanùm sazbu 380 korun. Úlevy mají dìti do tøí let a obyvatelé pøes osmdesát let vìku. Tuto minoritu z místní populace by mìli radnici èásteènì vykompenzovat také poplatky od uživatelù rekreaèních objektù a v celkovém objemu je natolik nepoèetná, že si radnice mùže takovou úlevu ve svých podmínkách dovolit. /tr/ Odstraní nebezpeèné stromy XX/Moravský Krumlov/ Zejména z bezpeènostních dùvodu dochází bìhem letošní zimy na kácení pøevážnì topolové aleje v Moravském Krumlovì. Øada spadených vìtví byla prvním varováním a následný prùzkum ukázal, že jsou zde témìø dvì desítky stromù v nebezpeèném prohnilém a nestabilním stavu. Biologický vìk stromù se naplnil a je tøeba s tím poèítat pro obnovu vegetace. Mìsto dokázalo tento problém vyøešit velmi elegantnì. Místo pùvodních nabídek, že by mìli firmì provádìjící kácení ještì zaplatit, našli úplnì opaèné øešení. Nabídla se jim firma, která kácení zajistí na své náklady a mìstu ještì zaplatí za získané døevo. Topol jako velmi úporný materiál má své skromné speciální využití. Je houževnatým držákem pro høebíky palet a v podobných pøípadech se nedá jiným materiálem rovnocennì nahradit. Mìsto navíc získá peníze na novou výsadbu nové aleje z jiných vhodnìjších døevin. Oèekávaná èástka kolem tøiceti tisíc korun by mohla vystaèit mìstským lesùm možná i na dvojnásobek požadované výsadby nového stromoøadí. Strážníky zatím nevymìní XX/Ivanèice/ Reforma mìstské policie v Ivanèicích již probíhá. První krok spoèívá ve zmìnì pùsobištì a v dùsledném oddìlení èásti zvané pult centrální ochrany. K polovinì prosince má být toto rozdìlení jako nejzásadnìjší zmìna definitivnì dokonèené. Pracovníci zùstávají, øíká ivanèický starosta a dodává: Když si korektnì vyøíkáme, co od strážníkù oèekáváme, je to nakonec pøijatelné pro všechny strany. Mìstští strážníci budou mít své nové pùsobištì pøímo v centru mìsta po uvolnìní prostor dosavadního kulturního støediska. /tr/ Dukovany na plný výkon XX/Dukovany/ Jaderná elektrárna Dukovany dokonèila poslední revizi a výmìnu paliva tohoto roku a v prùbìhu následujícího pùlroku bude pracovat na plný výkon 1760 MW. Úspìšnì byla ukonèena revize na ètvrtém reaktoru a ten svùj výkon na 100%. Všechny ètyøi výrobní bloky Dukovan tak pracují na plno. Tento stav vydrží až do 12. duban 2003, kdy je plánováno zahájení revize a výmìny 1/5 paliva ve tøetím reaktoru. Postupnì budou revidovány i ostatní. /abé/ Pøeci jen mají štìdré Vánoce XX/Moravský Krumlov/ Dobré zprávy se doèkali zamìstnanci krumlovské poboèky Hutních montáží. Po dlouhých tahanicích a urgencích jim ostravské vedení doplatilo dlužnou mzdu za dva mìsíce a to v termínu 16. a 17. prosince. Tím byli vyrovnány dluhy se všemi zamìstnanci, kteøí tak prožijí vánoèní svátky ve vìtší pohodì. Podle slov odborového pøedáka Boleslava Stozska se daøí s managementem jednat. Došlo ke zklidnìní atmosféry mezi lidmi. Zatím se ale nepodaøili zajistit peníze na financování zakázek, takže od ledna zcela jistì nepojede výroba na sto procent. dodává Stoszek. /abé/ XX/Moravský Krumlov/ Zaniklou židovskou komunitu pøipomíná v tìchto dnech výstava na panelech ve vstupních prostorách krumlovské radnice. Pøichází právì v dobì vánoèní, kdy se nám toto téma mùže v souvislostech víry pøipomínat èastìji, než jindy. XXLetošní rok uplynulo kulaté výroèí, rovných šest století od první písemné zmínky o pøítomnost židù ve mìstì. Usadili se v blízkosti tehdejšího panského sídla, dnešního zámku a v prostoru ulice dnes pojmenované jako Palackého. XXNa guláš do miroslavského kulturního domu pøišlo minulou sobotu na ètyøista gurmánù. Zábavný veèer již šestým rokem patøil pokrmu rozlièné chuti i konzistence. XXNa jídelním lístku bylo k mání rekordních jednatøicet druhù guláše, což v celkovém objemu pøedstavovalo více jak 155 litrù. Kromì stálých dodavatelù pokrmu ze strany místních obyvatel a podnikatelù, mohli hosté ochutnat i vzorky Slovenský mix a Zahranièní vinohradnický ze Svätého Juru. XXVyhlášení výsledkù soutìžního klání pojali organizátoøi ponìkud nezvykle. Starostu Augustina ormana, který Øád zlaté vaøeèky pøedával všem zúèastnìným, doprovázel za víøení bubnù organizátor celé akce Ota Schlezinger s dvojicí dívek ve slušivých kuchaøských èepcích. XXCelá akce se neobešla bez hudby, o kterou se starala také již na guláších tradièní dvojice Jarry Band ze Znojma. Tu o pøestávkách doplòovala ivanèická taneèní skupina A JE TO s výukou country a keltských tancù. XXZábava trvala do vèasných ranních hodin, i když od dvou už bez guláše. /mape/ VÁNOÈNÍ KAPRY PØIVEZLI VÈAS /Moravský Krumlov/ XXProdej vánoèních kaprù se v Moravském Krumlovì objevil již dva týdny pøed Štìdrým dnem. Profesionální technikou vybavený speciál pohoøelických rybáøù dorazil na námìstí a nabízel výbìrové šupináèe ve velmi dobré vitální kondici. Kapøi kolem tøí kilogramù váhy mìli v nádržích pøivzdušnìní kyslíkovou bombou a vypadali víc než fešácky. Pøíznivá a v dnešní dobì lidová byla i cena 73 korun za kilogram výbìrových kaprù. Jen datum prodeje bylo trochu pøedèasné i na ty zákazníky, kteøí se kvùli radosti svých dìtí dokáží øadu dní nekoupat ve vlastní vanì. Kapøi by pøi pøechodu nedosažitelného komfortu do garsonky bytové vany asi ty dva týdny stejnì nepøeèkali naživu. Chlapi od rybáøù vypadali schopní všeho, tedy podle pøipravené palièky a odhodlaných tváøí, jinak to ale byli uèinìní dobráci, no posuïte sami. XXPro velmi skromný zájem kupujících nevydrželi na promrzlém krumlovském námìstí dlouho. Hned brzy odpoledne prodejci stoleèek s váhou zabalili a s celým nákladem cestovali jinam. /tr/ PØIPOMÍNKA VÝROÈÍ KRUMLOVSKÝCH ŽIDÙ Jejich osídlení se plnì rozvinulo až v polovinì šestnáctého století. Tvoøili velmi významnou souèást krumlovského obyvatelstva a z mìsta zmizeli až tragickými událostmi minulé války. Takzvaná Horní židovská ulice zaèínala v místech dnešního kina a konèila u katolické fary. Svou synagógu si vystavìli až v roce Postupem doby židé získali další nová místa pro výstavbu domù, a to ve Špitální ulici. Židovské domy pak vedly od farního kostela až ke kostelu špitálnímu a paradoxnì pojmuly obì køes anské sakrální stavby mezi sebe. Ty jako by se staly souèástí židovské ètvrti. Podobný úkaz asi v jiných mìstech nenajdeme. Svìdèí mimo jiné také o vyspìlosti smyšlení místních obyvatel a o skuteèné toleranci k odlišné kultuøe židovské komunity. Zlom v osídlení nastává s rokem 1848, kdy se židé mohou volnì stìhovat. Zámožnìjší z nich si koupili domy na námìstí a zaøídili si v nich výnosné obchody. Do uvolnìných bídnìjších domù se pak postupnì nastehovala chudina. Výstava ukazuje v dlouhé øadì fotografií prakticky to poslední, co v Krumlovì po židovských obèanech zùstalo. Jsou to náhrobky místního židovského høbitova. Pùsobivì výtvarnì zpracovaný kámen na nich promlouvá atmosférou doby z minulých staletí do souèasnosti. Vzpomínanou výstavu i pøipravovanou publikaci o krumlovských židech tvoøila se svými spolupracovníky Eva Grunová. Svou rozsáhlou prací nabízí pak ještì hlubší prùhled do této tematiky. VŠICHNI GULÁŠOVÍ OLYMPIJÁCI ZVÍTÌZILI Nápovìda: Item, Tap, Artel, DT, Salem Pøístøeší (mn. è.) Konì z orientu 1. díl tajenky Slovenská plošná míra Èást dne Plošná míra Americká step d Zkratka vojenské hodnosti 2. díl tajenky Havraní skøehot Batoh Slov. zvrat. zájmeno Kyselá pochutina Zachvatitel Ženské jméno Resort Likérník Zrádce SPZ aut Vyškova Vyhynulý pštros Valit (oèi) Ypsilon Mìsto v Oregonu Ženské jméno Hrdost d Ženské jméno (hanlivì) Planeta Pøe Mýdlo (angl.) Druh papouška Pobídka Sonar Skonèil práci na stavu Kód letecké spol.angoly SPZ aut Spiš. n. ves Odrùda jablek Øímsky 51 Hlubinná sonda 3. díl tajenky d Rostavená hmota Upravovati záhon Domácí zvíøata Pøivést na Svìt ko ata Boxerský úder Bramborové lupínky Téma (angl.) Alarm Obsahující sklo Pípa (angl.) Hud.zkratka (vilola) Atom Postava z pohádky Mejdan (expr.) d Veèeøe (angl.) Ty (nìm.) Zájmeno Švihák Rosol U zadní èásti d Øímsky 4 Nebo (rus.) Rožmberk Západoèeské mìsto Knokaut Zkr. banky Výèep Pravoslavný obraz VÁNOÈNÍ KØÍŽOVKA Pikle Citoslov. støelby Cizí váhová jednotka Ch. zn. uranu Krajní napomenutí (mn.è.) Inic. malíøe Kustodìva Znaèka tuny d TISKÁRNA TMK MORAVSKÝ KRUMLOV PØEJE ÈTENÁØÙM ZRCADLA: (viz. tajenka køížovky)

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých ZRCADLO ZRCADLO23 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo PF 2005 Redakce ZRCADLA pøeje všem ètenáøùm pohodové Vánoce a šastný nový rok Toto číslo vyšlo 17. prosince 2004 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky.

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky. ZRCADLO DISTRIBUÈNÍ 12 ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo ZRCADLO SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany

Více

ZRCADLO18 ZRCADLO SLEVY. Je hostěradická skládka nelegální? NEZAPOMNĚLI JSTE ZAREGISTROVAT SVOU FIRMU?

ZRCADLO18 ZRCADLO SLEVY. Je hostěradická skládka nelegální? NEZAPOMNĚLI JSTE ZAREGISTROVAT SVOU FIRMU? ZRCADLO ZRCADLO18 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 8. října 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor.

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více