ZRCADLO23 ZRCADLO. MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRCADLO23 ZRCADLO. MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince."

Transkript

1 ZRCADLO Nezávislý ZRCADLO23 regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo Redakce ZRCADLA pøeje všem svým ètenáøùm a inzerentùm krásné a veselé Vánoce a do nového roku pevné zdraví, štìstí a spoustu optimismu. Zachraòte si svátky!!! XX Nedejte se strhnout šílenstvím davu a pøeložte vánoèní zmatkování na 24. ledna!!! XXPro rozumáøsky uvažující svìt mám ke zdánlivì bláznivému nápadu øadu pøísnì logických a vìdeckým materialismem podložených dùvodù. První z nich je romantický, v lednu bývá sníh. Druhý je ekonomický, v obchodech jsou výrazné výprodejní slevy. Tøetí je k lumpárnì svádìjící, hajný už nehlídá stromky. A dál, všechno stihnete a ještì mùžete dostat víc, pøíbuzní vám s úlevou vìnují vše, co už za mìsíc ze svých dárkù nepotøebují, možná jim v mrazáku zaène pøekážet i kus kapra, k tomu budou znatelnì levnìjší èokoládové kolekce, s nimi i všechny vánoèní ozdoby. No a programy v televizích se prý také opakují. Proè si tu nudu s pøecpaným bøichem nepoøídit v klidu za polovinu? Hlavní nevìdecký dùvod bych si nechal až nakonec. XXVšimnìte si, že to, co mnozí prožívají, už ve skuteènosti vùbec Vánoce nejsou. XXZachraòme si prosincové vánoèní dny jako svátky radosti, pokoje a boží lásky, vždy ještì naše prababièky to skvìle umìly! Zkusme s nimi být nemoderní, stojí to za to! XXKristùv pøíchod na svìt je zrození nového života ve své nejryzejší božské podobì: Pravý Bùh a pravý èlovìk, øíká kniha knih tak jednoduše, aby i nejvìtší pros áèek porozumìl. Také v každém z nás je ukrytý plamínek této radosti, jako zdroj Života. Umíme ho najít alespoò o Vánocích? XXJežíš vyhnal kšeftaøe a smìnárníky z Chrámu. Proè by mìl být vyhánìný ze svých narozenin? Proè by se právì jeho narození mìlo uctívat chtíèem falešné radosti, hromadami krámù a randálem supermarketù? XXV kleèe se mu klanìli králové a vládci, v kleèe zpívával o Štìdrém dnu také nejmocnìjší z evropských panovníkù, sám císaø Karel IV. XXJistì dobøe vìdìl, že Štìstí není ve vìcech, máme ho každý jenom uvnitø v sobì. Zvìdavci a pochybovaèi mohou zaèít hledat tam, kde ukazují prstem svoje JÁ. Ale vystupuje jen v tichu, nesobeckosti, pokoøe a lásce. Každému z nìj zùstává tolik, kolik umí sám rozdat ostatním. Nevìøíte? Tak se podívejte, jak dobøe to ještì dovedou nejmenší dìti... (než je svìt polkne do našich omylù.) Petr Jurák MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince. V poøadí již druhá destrukce v rozpìtí nìkolika týdnù smetla kamennou støedovìkou stìnu hradeb do údolí Rokytné. Kameny padaly až na støechu dole položených garáží. Pád byl beztak milosrdný, hradební stìna se sklouzla po svahu a zùstala vìtšinou hmoty ležet na stráni. Starý vtip, že je u nás nejvìtším nepøítelem špatné poèasí a mráz, se v Krumlovì vyplnil doslova. XXSkalní podloží je v místech pod prùchodem krumlovské Jednoty natolik zvìtralé, že k udržení tohoto úseku historického zdiva s nejvìtší pravdìpodobností ani nepùjde použít jinak obvyklých mikropilotáží a svázání vìncem. Hradbu bude nutné znovu vyzdít po odtìžení a zabezpeèení skály. Tedy metoda pracná a patrnì také i velmi drahá. XXZatím místní stavební firma masivními kulatinami oto: mape podložila to, co vùbec nìjak bylo možné ještì zajistit pøed naprostým znièením. XXDùkladnìjší kroky musejí poèkat na jarní mìsíce a také na finance. Mìsto žádalo o státní dotaci z památkových fondù s pøedpokladem, že si zajištìní mìstských hradeb vyžádá alespoò desetimilionovou èástku. Jak nám k èerstvému pøípadu øekl starosta Bartolomìj Pitlach: Udìlali jsme to, co jsme udìlat mohli. O dotacích se bude rozhodovat již v lednu a budeme proto s pøípadem èerstvé destrukce intervenovat na ministerstvu kultury. Zatím by nám staèila alespoò pomìrná èást penìz. XXO kolik dalších financí navíc si øekne pøicházející zima zatím nikdo nedokáže odhadnout. Svahy jsou po letošním létì a podzimu promáèené vodou. První plat senátora Železného na integraci postižených dìtí V pátek 13. prosince potvrdil senátor za Znojemsko dr. Vladimír Železný obsah své Smlouvy se Znojemskem. Zahájil tak projekt, ve kterém se zavázal odevzdat každý mìsíc svùj senátorský plat na charitativní, kulturní èi sportovní úèely. První šek zùstal v samotném mìstì Znojmì. Senátor Železný jej osobnì pøedal øediteli Základní školy na Vídeòské ulici Mgr. Petrovi Žákovi. Pøíspìvek korun použije škola pøedevším na integraci tìlesnì postižených dìtí, které navštìvují zdejší Základní školu, konkrétnì pak na jejich pomùcky a asistenty. POHØEBNÍ ÚSTAV MUSIL si dovoluje popøát vánoèní svátky plné lásky a pohody všem lidem dobré vùle. Tímto souèasnì dìkujeme všem, kteøí nám projevili dùvìru a poslední rozlouèení se svým drahým svìøili našemu pohøebnímu ústavu. Dùstojné prostøedí našich kanceláøí najdete na adresách: ZNOJMO, Horní nám. è.5, I. patro, tel.: MORAVSKÝ KRUMLOV, Zámecká 2, tel.: MIROSLAV, Malinovského 26, tel.:

2 2 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Komentáøe - názory Volební zákon je, jaký je. XXV minulém vydání Zrcadla se pan Jiøí Peøina zamýšlí nad volebním zákonem a jeho vlivem na obsazení Rady mìsta Moravského Krumlova. Má plnou pravdu v tom, že Sdružení nezávislých kandidátù - koneènì nìco pro obèana, ve svém volebním programu chtìlo zmìnu a to hlavnì na postu starosty. Z tohoto dùvodu jsme na pøední místa kandidátky umístili úplnì nové a mladé lidi. Pan Trefil, který je zmiòován v uvedeném èlánku, byl až osmý v poøadí. Pøesto se ve volbách umístil celkovì na ètvrtém místì se 713 hlasy, hned za vítìznými komunisty. Tento úspìch, cca o 50 hlasù více, než dostal pan starosta, je zavazující a nìco napovídá! XXVolební zákon mimo jiné øíká: Pøi výkonu práva není èlen Zastupitelstva vázán žádnými pøíkazy volièù, stranických klubù a sekretariátù, ani jiných fyzických nebo právnických osob. Tolik citace zákona. XXSNK - koneènì nìco pro obèana získalo ve volbách druhé místo podle poètu hlasù a ètyøi mandáty z 21 èlenného Zastupitelstva. Pøi jednání všech stran, které ve volbách uspìly, bylo nám (SNK) koalicí KDU-ÈSL, KSÈM a ÈSSD slíbeno velkoryse jedno místo v Radì, namísto pøijetí našeho návrhu zvolit místostarostkou Ing. Yvonu Žákovou plus další místo v Radì mìsta. Dojemná na tomto setkání byla podpora stávajícího starosty z KDU-ÈSL komunisty. I když KSÈM volby vyhrála, nechtìla ani dobøe placenou funkci starosty ani jeho zástupce, což se jeví jako zøíkání se odpovìdnosti. Výsledkem bylo obsazení dvou nejvyšších pozic na radnici zastupiteli s nízkou podporou volièù. Tento postoj koalice (KDU-ÈSL, KSÈM, ÈSSD) svìdèí o jejím pohrdání volièi!!! S tímto stavem jsme se nemohli spokojit a s ohledem na náš volební úspìch jsme se snažili na ustavujícím zasedání Zastupitelstva mìsta urvat, co se dalo. Námi podpoøený zpùsob hlasování, (navrhl ho pan Štulík), podle vìku od nejmladšího po nejstaršího byl také smeten koalicí KSÈM, KDU-ÈSL a ÈSSD, taktéž byly smeteny i naše návrhy na starostu. Jediná ODS respektovala výsledek voleb a pøání obèanù a nenavrhla na nejvyšší funkce žádného svého èlena. XXJsem pøesvìdèen, že kdyby v nás všech bylo víc odvahy, odpovìdnosti a upøímnosti, tak by se na ustavujícím zasedání nemusel obèanùm naskytnout trapný pohled na politikaøení a volební zákon by se nejevil tak špatným!!! Pavel Procházka M.K. Komise hrála pøesilovku XX/Ivanèice/ Výbìrové øízení na øeditelský post s jediným uchazeèem svolal do Ivanèic na 10. prosince pøednosta OkÚ Brno-venkov Zdenìk Køíž. Celkem sedm èlenù výbìrové komise si povolal, aby s ním vybrali nejlepšího kandidáta na øeditele. I když mohl také pøednosta zvolit jednoduchou a ze zákona èistou metodu prostého jmenování øeditele ivanèické nemocnice. Pøijel zdravotní rada kraje, okresní zdravotní rada, vedoucí sekretariátu pøednosty OkÚ, právnièka zdravotního referátu, zástupce odborù nemocnice, starosta mìsta, zástupce èeské lékaøské komory. S jediným uchazeèem pak probìhl od osmé ráno pohovor a následujícího dne byl pøednostou vyzván k vyzvednutí jmenování øeditelem nemocnice, což také ten den i probìhlo. Rozhodnutí okresu se z nepochopitelných dùvodù vleklo a zpožïovalo. Po odchodu pøedchozího øeditele uplynula doba od 2. záøí 2002 do 11. prosince. Doøešení hned v prvních dnech po volbách urgoval starosta mìsta. Uspokojivì logické vysvìtlení jsme nezískali, prý se èekalo na komunální volby, ale ty s øeditelováním v nemocnici vùbec nesouvisejí. Snad nebylo to správné poèasí, nebo nìjak podobnì. K žádné personální zmìnì od povìøení øízením nemocnice nedošlo, ale jeden rozdíl je pøece jen podstatný. Z postu øeditele je možné dosáhnout do jiné hloubky rozhodování, než umožòují pravomoci povìøeného zástupce. Snad v této neviditelné zápletce bude i pøíèina pøedchozí neochoty OkÚ situaci okamžitì doøešit. /tr/ Našli si nového tajemníka XX/Ivanèice/ Jiného tajemníka má ivanèická radnice již od poloviny prosince. Pøedcházející tajemník Ing. Jaroslav Horák se rozhodl ukonèit své pùsobení ve funkci. K tomuto kroku ho prý vedly ryze osobní dùvody. Jak nám následnì øekl nový starosta mìsta Vojtìch Adam, také podle nìj nesouvisí zmìna na tajemnickém postu s povolební výmìnou radnice. S pùsobením pøedcházejícího tajemníka byl spokojený a rozhodnì by o nìjakou zmìnu na tomto postu neusiloval. Pøíprava k pøechodu na výkon státní správy byla pøedevším jeho zásluhou zvládána v plánovaných termínech a to nebyl lehký úkol. Starosta pak zdùraznil, že pøedchozímu tajemníkovi nesmírnì dìkuje za vykonanou práci i za celou pøípravu reformy. Jak nám starosta øekl, po dohodì s pøednostou OkÚ Brno venkov jmenoval do této funkce s nástupem od poloviny prosince Mgr. Jiøího Vaøejku, dosavadního støedoškolského profesora ivanèického Gymnázia. Øekl, že musel celou neèekanou záležitost kolem zmìny øešit okamžitì, vybrali tedy èlovìka, který je podle jeho poznatku organizaènì velmi schopný, ví co chce a zaruèuje spolupráci ve zmìnách, které si nové vedení radnice vytyèilo. Vìk šedesáti let není pøekážkou, naopak pøináší s tímto èlovìkem i jeho životní zkušenosti. A K VYKOPÁVKÁM STAROSTA PITLACH MLÈÍ /Moravský Krumlov/ Ještì v pátek 6. prosince do pozdních veèerních hodin likvidoval na krumlovském sídlišti pozùstatky pravìkých objektù velký pásový bagr. XXStavební firma projevila tak rychlou iniciativu dùkladnì skoncovat s nežádoucími parazitními útvary pod budoucím panelákem, že si vysloužila údiv i pochybnosti. Nezvyklý den i tmavá hodina pro bleskovou hømotnou akci pùsobí dojmem èehosi potmì šitého až nekale neplechého. S obdivuhodnou rychlostí, døív, než by na jedné noze ve stoje hamburgr skøoupnul, dokonèili archeologové prùzkum lokality, kde by se pøi plošném odkryvu takového množství objektù dalo usilovnì pracovat celou letní archeologickou sezónu. XXBudoucí zájemci o prehistorii tak možná najdou dostatek støepù a pokladù ještì na místech, kam se zemina vysypávala. Na pláni u sídlištì jejich dnešní pøedchùdci odkryli natolik zajímavé útvary, že by se vyplatilo uspoøádat pro místní kultury a historie milovné obèany XX/Ivanèice/ S podstatnì menšími potížemi, než na Znojemsku, se potýká pøerod lékaøských pohotovostních služeb v bývalém brnìnském okrese tam, kde je dodává ivanèická nemocnice XXZpùsob zajištìní služeb nám na požádání vysvìtlil øeditel Nemocnice s poliklinikou v Ivanèicích Jaromír Hrubeš. V praxi to od pøíštího roku vypadá následovnì: Na základì smlouvy s nemocnicí budou služby financovat povìøená mìsta. Zaplatí nemocnici jen to, co nebude pokryté zdravotními pojiš ovnami. Nemocnice sjedná smlouvy na výkon služeb s lékaøi, oto: mape Ø alespoò jednu exkurzi s odborným výkladem. Opravdu se bylo na co dívat. Snad právì to byl hlavní dùvod, který na staveništi dráždil barbarsky smýšlející souèasníky. Bagr ty ladnì vyhlížející zemnice, hliníky a desítky drobných výtvorù v podloží pøepracoval na úhlednì rovné jámy pro vylití betonových základù a pøedkové už tam zajistí je materiálnì a pøípadnì sjedná dopravní zdravotní službu, zajistí také prostory k výkonu služeb (LSPP). Nemocnice je zajiš uje a provádí na požádání radnic ve tøech povìøených mìstech. Vedle Ivanèic jsou to také Židlochovice a Rosice. XXPohledy Zastupitelstev na problematiku služeb se vzájemnì liší a nebudou v pøíštím roce provozovány podle jednotné šablony, jako dosud. Židlochovice hledaly optimální øešení a našly se spádovými obcemi levnìjší variantu provozu. Ve všední dny tam budou služby od do hodin, ve svátcích, XX/Moravský Krumlov/ Stìhování úøedníkù je asi stejnì nepøehledné zvenèí, i zevnitø pro samotné aktéry zatím nejvìtšího kolotoèe ve státní správì. V pøedvánoèním týdnu se daly vìci do pohybu a dlouhá øada nejasností buï roste, nebo pøetrvává. XXPøinejmenším není jasné, co a z jakých fondù kdo zaplatí. Kolik budou roènì mìsta doplácet na výkon státní správy? A také proè by mìli radní dávat z napjatých rozpoètù napøíklad místo opravy chodníkù na potøeby státních úøedníkù? Spolehlivá odpovìï zatím chybí. XXJak nám øekl krumlovský starosta Bartolomìj Pitlach, mají dostat na každého jednoho úøedníka ze státního rozpoètu témìø 340 tisíc korun roènì. (Pozn.: ale hovoøilo se o nákladech pøes 400 tisíc korun.) Mzdu má každý z nich jistou podle tabulek a k ní odvody jsou také neodvolatelné. K tomu není zapoèítané plánované navýšení mezd státních úøedníkù, o kterém se rozhodlo právì v tìchto dnech. Zbývající èást pøídìlu penìz má obci pokrýt všechny ostatní náklady, tedy úplný provoz budovy i potøeby kanceláøe pøes tužku, papír až po známky na obálkách. Je to prakticky možné z pokráceného státního pøídìlu vše zaplatit? Kdo a z jakých penìz bude financovat pøepych zrušení dosavadních fungujících okresù? XXKrumlovský malý okres bude mít takových úøedníkù celkem 38. Èást lidí pøechází z okresních pracoviš Znojma, ale další nové lidi bude muset radnice pøijmout. Kolik jich bude? Odpovìï starosty opìt chybí, neví, je prý to stále v pohybu. Podle zákona mají být vybíráni konkursem, ale až od pøíštího roku. Jak nám starosta øekl, ještì letos vybírá vedoucí pracovníky Rada mìsta a další zamìstnance si urèí tajemník První fáze výkopové sondy na jednom z vìtších oválných objektù mohou chodit s oštìpem jen strašit jako duchové. XXPrùzkum lokality archeologickým pracovištìm zaplatí mìsto. Jinde by právì na toto dokázali být patøiènì hrdí, ale v Krumlovì? Místo oèekávaného chlubení, kolik že to vìnovali na záchranu kulturního dìdictví zachovalého do tøetí tisícovky let pod zemí, starosta skromnì mlèí a velmi sobotách a nedìlích bude služba od 7.00 do hodin. inanènì by mìli tuto variantu pokrýt, vejde se pod jeden milion korun. Problémem zùstává budova dosud pronajímaná od OkÚ. Nemocnice po dohodì s vedením okresu pøebírá budovu. S její správou pøejde do majetku kraje. Tím se odvrátilo vlastnické vakuum a hrozba uzavøení objektu. XXRosické Zastupitelstvo se rozhodlo ponechat služby ve stávajícím rozsahu. Rozpoèet na služby by se mohl pohybovat v èástce kolem 2,3 milionu korun. Nemocnice pak samozøejmì musí po mìstu tuto vytrvale odmítá èástku sdìlit s tím, že se teprve bude jednat, že to ani až tak neví a jediné, co nemùže popøít, je jeho neochota takový údaj zveøejnit. Opravdu si spolu s ním také nemyslíte, že by to byly první vážnì užiteènì a opravdu prospìšnì vìnované peníze související se stavbou obecních bytù v Moravském Krumlovì? ZDRAVOTNÍ SLUŽBY MAJÍ TÉMÌØ VYØEŠENÉ dotaci na zajištìní služeb požadovat. Sama na služby doplácet nemùže. XXV samotných Ivanèicích zatím Zastupitelstvo povìøilo starostu, aby pøedložil možné varianty zajištìní služeb ve mìstì, a to do pøíštího zasedání. Mìsto je v tomto pøípadì ve výhodì, protože s akutními pøípady mohou pacienti pøímo do nemocnice. Jak nám starosta mìsta øekl, èástka 40,5 milionu korun, urèená pro celý Jihomoravský kraj, zùstává a bude rozdìlená podle poètu obyvatel mìstùm. Urèitì nemohou LSPP dotovat ze svého rozpoètu, prostì na to ani nemají. /tr/ NA INKOUST A NA UBROUSKY SNAD PENÍZE VYSTAÈÍ spolu s vedoucími odborù. Je prý tedy vše v poøádku. XXKolik bude chybìt vnitøního vybavení a inventáøe jsme se zatím také nedovìdìli, pøijde se na to až po dostìhování. Že nebude staèit pøistavìná budova již v Krumlovì vìdí, na poštu se do volných prostor pøestìhuje referát životního prostøedí, živnostenský úøad a kanceláø pro práci státní veterinární složky. Možná tam pùjde i referát kultury, ale to se ještì také neví. Pøesný plán stìhování neexistuje. Tøeba se nìjak vtìsná do hlavní budovy. /tr/ Má dopravce zájem o nové cestující? XXZmìní se provoz na autobusových linkách mezi Znojmem a Moravským Krumlovem od pøíštího roku? Zatím nám na tuto otázku nedokázal nikdo odpovìdìt. Pøestanou lidé dojíždìt tam, kam tak nikdy moc nesmìøovali? Autobus, který se za cestu jednou až dvakrát témìø úplnì vyprázdní, by mìli z více než poloviny zaplnit na celé trase dojíždìjící úøedníci krumlovského okresu. Mezi Znojmem smìrem do Krumlova a zpìt se oèekává pøírùstek asi pìtadvaceti cestujících. Co to s nimi udìlá, až si odzkoušejí dosavadní pøepych autobusové dopravy? Vzdálenost 33 kilometrù pøekonává s nesrovnatelnì vyšším poètem ujetých kilometrù rychlostí starého traktoru, tedy za jednu až jednu a ètvrt hodiny. Vyhlídkový výlet s pøíslušnou nelidovou cenou poøádá dosavadní dopravce po mnoha okolních vesnièkách a s jejich koloritem dává vychutnávat hrby a díry odlehlých silnièek. Pøijde pozitivní zmìna pøímého spojení mezi mìsty døív, než se tito noví lidé také nauèí radìji cestovat pohodlnì, za pùl hodiny a za stejné peníze vlastním autem?

3 nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 3 Hotel Epopej (bývalý hotel Jednota v Moravském Krumlovì, nám. TGM 27) Vás zve na oslavu Program: SILVESTR 2002 Zaèátek v hodin BR OVSKÁ ŠESTKA hraje pro støední a starší generaci lidovku, moderní skladby a evergreeny (taneèní hudbu) 60. a 70. let. Taneèní skupina REBELKY Vám pøedvede ukázku moderního country LINE DANCE, španìlský tanec a jako tøešnièku na dortu pùlnoèní KANKÁN. Losování vstupenek s tombolou na Nový rok. Vstupenka + láhev vína + veèeøe Vstupenka pro manželský pár: (2x vstupenka + víno + 2x veèeøe) Samostatná vstupenka 350 Kè 600 Kè 150 Kè Vstupenku možno zakoupit pøímo v Hotelu Epopej u sleèny Vorlové, tel.: , mobil: Š ASTNÝ NOVÝ ROK 2003 PØEJE HOTEL EPOPEJ ELEKTROMONTÁŽE ŠEDRLA PETR montáž elektrických zaøízení revize montáž hromosvodù, MAR, EPS rozvody sítí NN venkovní osvìtlení projektová dokumentace Dìkujeme našim zákazníkùm a partnerùm za dosavadní spolupráci a pøízeò v letošním roce a pøejeme všem pøíjemné prožití vánoèních svátkù a mnoho úspìchù v roce 2003 Adresa: Tiskárenská 433, Moravský Krumlov tel.: , , , fax: www: Dìkujeme všem svým zákazníkùm za projevenou dùvìru v roce Pøejeme krásné prožití Vánoc a do nového roku mnoho zdraví a úspìchù. CYKL PAVEL NOVOTNÝ SERVIS T.G.M Mor. Krumlov Tel.,fax: KOLA - SPORT - SERVIS Vémyslice 228 provozovna: Vémyslice 241 Tel./fax: mobil: Komplexní obèanská a bytová výstavba Kompletní prùmyslová výstavba Výstavba inženýrských sítí: vodovody, kanalizace, zpevnìné plochy, chodníky, komunikace Vodohospodáøské objekty: vodojemy, nádrže, èistírny odpadních vod, koupalištì, bazény Opravy fasád, rekonstrukce interiérù, opravy støech Pùdní vestavby, sádrokartonové konstrukce Zemní práce, terénní a sadové úpravy Sanaèní úpravy Nákladní doprava Prodej stavebního materiálu projektová dokumentace dle požadavkù zákazníka Pøejeme všem svým spolupracovníkùm, zákazníkùm a obchodním partnerùm pøíjemné prožití svátkù vánoèních, hodnì zdraví a osobní pohody v roce S našimi zákazníky se tìšíme na další spolupráci.

4 4 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Moravský Krumlov, Okružní 395 Pøeje svým zákazníkùm radostnou vánoèní pohodu, hodnì zdraví a štìstí v roce Dìkujeme za pøízeò projevenou v letošním roce a spoléháme, že nám ji zachováte i v roce Znojmo tel.: , , fax: , mobil: Dùm služeb servis KIVANÈICE - Nìmèice 299, Tel.: , Provozní doba: po - pá hodin Všem našim zákazníkùm, zamìstnancùm a obchodním partnerùm pøejeme krásné prožití Vánoc a do nového roku hodnì zdraví, štìstí a pohody. Pøejeme svým zákazníkùm a obchodním partnerùm pøíjemné prožití vánoèních svátkù, hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti po celý pøíští rok Veselé Vánoce a š astný nový rok IVANÈICE, V OLŠÍCH 1 tel./fax: , tel.: , mobil: Okružní 394, tel.: (bývalý areál OSP) Sektorové kuchyòské linky s pøíslušenstvím KUCHYÒSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV Provozní doba: Po - Pá hodin So hodin MONTÁŽ ZDARMA PRODEJ NA SPLÁTKY Pøejeme všem zákazníkùm pøíjemné prožití vánoèních svátkù a úspìšný start do nového roku.

5 nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 5 STÁTNÍ ROZPOÈET PØESTAVBU NEMOCNICE ZAPLATÍ XX/Ivanèice/ Pozitivní vývoj nabralo v závìru roku financování dostavby ivanèické nemocnice. Po nìkolika intervencích vedení mìsta i nemocnice nakonec ministerstvo zdravotnictví a financí vydala rozhodnutí o úèasti státního rozpoètu na tøí set milionové investici do tohoto zdravotnického zaøízení. Dosavadní práce se tím posunuly dopøedu o jistotu finanèní podpory. XXRozhodnutí bylo vydané 9. prosince a øeditel nemocnice jej pøevzal již o tøi dny pozdìji na ministerstvu XX/Moravský Krumlov/ Lékaøská pohotovost v Krumlovì od nového roku zùstává. Potvrdil nám to na radnici osobnì starosta mìsta. Jednání, která na kraji k této vìci probíhala, mìlo završit setkání s ministryní zdravotnictví. Na smluvenou schùzku vùbec nepøijela. Kraj má celkem 40,5 milionù korun, zdravotnictví. V koneèném dùsledku to potvrzuje úèast státu na investici, øíká øeditel ústavu Jaromír Hrubeš. Podle nìj je možné již letos profinancovat asi osm a pùl milionu na významné pøípravné práce. Z toho témìø pìt milionù na stavební pøípravu a zbytek na èinnosti projekèního, inženýrského a prùzkumného charakteru. V dalším roce se oèekává podle rozpoètu proinvestování 110 milionù korun a v roce 2004 ve výši asi 184 milionù korun. XXNásledující rok by tedy které na poèet obyvatel rozdìlí. Mzda lékaøù za tuto službu èekání byla na kraji ujednána maximálnì do 150,- korun za hodinu ve všední dny, o víkendech a svátcích do 180,- korun. Minimální ordinaèní doba služby má být ve všední dny šest a o volnu dvanáct hodin. Dosavadní stanice služeb mají být mìla v nemocnici vyrùst celá nová centrální budova (jak jsme informovali v pøedminulém èísle novin). Stavební podstata vèetnì technologických èástí má v harmonogramu termín dokonèení bøezen Postupnì by mìla na pøelomu roku nastat úprava èásti budovy chirurgicko gynekologického oddìlení. Další etapa by navázala rekonstrukcí druhé èásti tohoto pavilonu. V prùbìhu by nové èásti mìly být dovybavovány tak, aby ke kolaudaci celé stavby mohlo dojít zachovány, redukce na polovinu byla po jednáních pro odpor dotèených odmítnuta. XXZáleží tedy na mìstech, jak se dokáží v propletenci problémù dohodnout. V Krumlovì není tato vìc definitivnì dovedená do konce, ale jak jsme zmínili, s pøelomem roku služba nekonèí. Starosta je celkem smíøený, že by nejpozdìji do konce prosince následujícího roku XX Harmonogram prací je velmi napjatý, øíká øeditel, ale musíme udìlat všechno pro to, aby byla nemocnice v uvedeném termínu skuteènì dokonèená. Po dva roky se tedy vedení nemocnice bude kromì své dosavadní práce prodírat stavaøskou problematikou. Jednoduché to nebudou mít ani pacienti, i když je maximální snaha, aby se k nim i stavaøi se svou technikou chovali co možná nejvíc ohleduplnì. POHOTOVOST V KRUMLOVÌ ZÙSTÁVÁ, ALE ZA JAKOU CENU? Energetici pøevezli krumlovskou radnici XX/Moravský Krumlov/ Pøímo pohádkovì nesnadný úkol propadl až na stùl investièního technika krumlovské radnice. Má prodat nepotøebnou novou trafostanici, kterou si mìsto v èervnu poøídilo k pøipojení Domu s peèovatelskou službou. Prostøednictvím zmìnìné legislativy je tak trochu podfoukli samotní energetici. Konkrétní viník souèasného problému je nehmotný a nepojmenovatelný, ale mìstské pokladnì vyhodil 215 tisíc korun za nepotøebné zaøízení. Projektant ke stavbì napoèítal zmìnu trafostanice, když ji se stavbou mìlo investovat mìsto. O zaèátku roku se ale pøedpisy zmìnily, trafo by mìla financovat JmE, øíká starosta, ale tìm prý staèí dosavadní zaøízení. Jistì že nechtìjí financovat nic navíc. Mìstu tedy zùstane k nepotøebì. Jak starosta dodává, s poøízením èekali na poslední chvíli a k tomu ještì volili nejlevnìjší dostupné zaøízení ze Slovenska. Z nìmecké produkce by byla mnohonásobnì dražší. Jak nám øekl, má tuto záležitost zdokumentovanou a pokud dosavadní napojení nestaèí, velmi tvrdì bude mìsto žádat nápravu na úkor energetikù. mìsto mohlo i nìco doplatit. Nedovede si rušení služeb pøedstavit a chtìl by v takovém pøípadì jednat i s dalšími obcemi obvodu. Øíká: Nemùžeme vidìt jenom mìsto, ale celý obvod sahající až tøi desítky kilometrù okolo. Smlouvy chtìjí uzavøít na první ètvrtinu roku a doufají, že se mezi tím vyøeší legislativní problém. Nemùžeme, než pøipomenout, že se o rušení okresù vìdìlo dost dlouho pøedem a kraj dìlal mrtvého brouka, jako by èekal, kam tento problém sám spadne a jak se v chumlu dalších sám vyøeší. Starosta Krumlova to vidí pozitivnìji a navíc øíká, že napøíklad v pøípadì úmrtí a podobných událostí by bylo èekání na lékaøe dlouhé hodiny dost neetické a našemu cítìní odvyknuté. /tr/ Komentáøe - názory Jsou tady lidožrouti? Polykaèùm hotové pravdy ze zpravodajských hamburgerù budu znovu nesrozumitelný: Odpus te panu Ptáèkovi, že je v minulém èísle novin zlej. Š astný èlovìk nikomu neubližuje a necítí potøebu øíkat, co kdy kde nedìlal. Volièi mu ke štìstí nepøidali. Udìlali z nìj úspìšného skokana. Pøeskoèil z devátého místa až na tøetí pozici pøímo do krumlovského Zastupitelstva. Tam sedìt ètyøi roky není také žádné štìstí. Urèitì to nedostal jen za to, že nikdy nebyl komunistou. Vždy napøíklad nikdy nebýt Eskymákem ještì taky není žádná kvalifikace. Slušòákù bývá mezi lidmi od nepamìti menšina, a tak jistì dostal hlasy i od té druhé èásti zdejší populace. Jako domnìlého autora hambatopisù ho možná volili i jejich pisatelé, vždy mohli být rádi, že to nepadlo na jejich hlavy. Tøeba ho brali jako svého, snad mu i projevili vdìènost. U nepodepsaných pøíšerností v ulicích není dùležité, kdo je zplodil, ale politujme toho chudáka. Jak mu asi bylo hroznì, když se mu v hlavì honily tak špinavé potøeby? A platí to i jinde. (Všimnìte si tøeba v galeriích u obrazù, taky tam žádná šifra nezamaskuje, co se v autorovi dìlo.) Mít chu s nìkým bojovat, ublížit, dotknout se ho, ranit ho, nebo se snad i pomstít, to je choroba duše, jeduplná nemoc ze špinavých pocitù, otrava vlastního života. Pokud takový neš astník nìkomu ublížil, nejvíc tím ublížil souèasnì sám sobì, zaplete se do svých pocitù a velmi dlouho to nechápe. Tisíce let staré moudré texty radí nìco zastarale neuvìøitelného. Øíkají nebojovat se zlem zlobou ani pomstou. Teoreticky je to jednoduché: Skutek odsoudit, ale toho zlého èlovìka milovat a vnímat jako sami sebe. Mùže se nám to zdát obrovsky nesrozumitelné, èasto je to nepøedstavitelnì tìžké, ale pøímo úžasnì to odjakživa funguje. No, zkuste si to nìkdy (?). Pro ostatní nenapravitelné bojovníky a zatvrzelce platí otøepaný vtip: Jsou tady lidožrouti? UŽ NE! Vèera jsme toho posledního sami snìdli! Petr Jurák ÚÈETNICTVÍ BUREŠOVÁ Vlasta Pionýrská 532, Mor. Krumlov tel.: , pøeje všem svým klientùm pøíjemné prožití vánoèních svátkù a mnoho úspìchù v roce 2003 Pøejeme vám radostné prožití Vánoc a do nového roku hodnì zdraví a štìstí IVAPLAST Nìmèice 731, Ivanèice tel./fax: dìkuje všem svým zákazníkùm za pøízeò v letošním roce a pøeje krásné Vánoce a do nového roku 2003 mnoho zdraví, štìstí a spokojenosti. IVAN VALACH nám. Svobody 12, Miroslav tel.: , STAVEBNINY BELIN, s.r.o. Radnièní 6, Miroslav tel./fax: Vážení zákazníci, spoluobèané, pøejeme vám klidné a v míru prožité svátky vánoèní a novým rokem aby Vás provázelo zdraví, štìstí a nadìje. Zamìstnanci firmy Belin s.r.o. Pøíjemné prožití vánoèních svátkù, hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti v novém roce pøeje kolektiv prodejny Lubomír Šedrla PRÙMYSLOVÉ ZBOŽÍ nám. TGM 47, M. Krumlov tel./fax:

6 6 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Kojenci plní popelnice zdarma XX/Oslavany/ Cenu za likvidaci komunálních odpadù odsouhlasilo první øádné zasedání obecního zastupitelstva v Oslavanech. Pro pøíští rok dotuje mìstská pokladna odpady ze svého èástkou sedmdesáti korun na jednoho obyvatele a úètuje tak obèanùm sazbu 380 korun. Úlevy mají dìti do tøí let a obyvatelé pøes osmdesát let vìku. Tuto minoritu z místní populace by mìli radnici èásteènì vykompenzovat také poplatky od uživatelù rekreaèních objektù a v celkovém objemu je natolik nepoèetná, že si radnice mùže takovou úlevu ve svých podmínkách dovolit. /tr/ Odstraní nebezpeèné stromy XX/Moravský Krumlov/ Zejména z bezpeènostních dùvodu dochází bìhem letošní zimy na kácení pøevážnì topolové aleje v Moravském Krumlovì. Øada spadených vìtví byla prvním varováním a následný prùzkum ukázal, že jsou zde témìø dvì desítky stromù v nebezpeèném prohnilém a nestabilním stavu. Biologický vìk stromù se naplnil a je tøeba s tím poèítat pro obnovu vegetace. Mìsto dokázalo tento problém vyøešit velmi elegantnì. Místo pùvodních nabídek, že by mìli firmì provádìjící kácení ještì zaplatit, našli úplnì opaèné øešení. Nabídla se jim firma, která kácení zajistí na své náklady a mìstu ještì zaplatí za získané døevo. Topol jako velmi úporný materiál má své skromné speciální využití. Je houževnatým držákem pro høebíky palet a v podobných pøípadech se nedá jiným materiálem rovnocennì nahradit. Mìsto navíc získá peníze na novou výsadbu nové aleje z jiných vhodnìjších døevin. Oèekávaná èástka kolem tøiceti tisíc korun by mohla vystaèit mìstským lesùm možná i na dvojnásobek požadované výsadby nového stromoøadí. Strážníky zatím nevymìní XX/Ivanèice/ Reforma mìstské policie v Ivanèicích již probíhá. První krok spoèívá ve zmìnì pùsobištì a v dùsledném oddìlení èásti zvané pult centrální ochrany. K polovinì prosince má být toto rozdìlení jako nejzásadnìjší zmìna definitivnì dokonèené. Pracovníci zùstávají, øíká ivanèický starosta a dodává: Když si korektnì vyøíkáme, co od strážníkù oèekáváme, je to nakonec pøijatelné pro všechny strany. Mìstští strážníci budou mít své nové pùsobištì pøímo v centru mìsta po uvolnìní prostor dosavadního kulturního støediska. /tr/ Dukovany na plný výkon XX/Dukovany/ Jaderná elektrárna Dukovany dokonèila poslední revizi a výmìnu paliva tohoto roku a v prùbìhu následujícího pùlroku bude pracovat na plný výkon 1760 MW. Úspìšnì byla ukonèena revize na ètvrtém reaktoru a ten svùj výkon na 100%. Všechny ètyøi výrobní bloky Dukovan tak pracují na plno. Tento stav vydrží až do 12. duban 2003, kdy je plánováno zahájení revize a výmìny 1/5 paliva ve tøetím reaktoru. Postupnì budou revidovány i ostatní. /abé/ Pøeci jen mají štìdré Vánoce XX/Moravský Krumlov/ Dobré zprávy se doèkali zamìstnanci krumlovské poboèky Hutních montáží. Po dlouhých tahanicích a urgencích jim ostravské vedení doplatilo dlužnou mzdu za dva mìsíce a to v termínu 16. a 17. prosince. Tím byli vyrovnány dluhy se všemi zamìstnanci, kteøí tak prožijí vánoèní svátky ve vìtší pohodì. Podle slov odborového pøedáka Boleslava Stozska se daøí s managementem jednat. Došlo ke zklidnìní atmosféry mezi lidmi. Zatím se ale nepodaøili zajistit peníze na financování zakázek, takže od ledna zcela jistì nepojede výroba na sto procent. dodává Stoszek. /abé/ XX/Moravský Krumlov/ Zaniklou židovskou komunitu pøipomíná v tìchto dnech výstava na panelech ve vstupních prostorách krumlovské radnice. Pøichází právì v dobì vánoèní, kdy se nám toto téma mùže v souvislostech víry pøipomínat èastìji, než jindy. XXLetošní rok uplynulo kulaté výroèí, rovných šest století od první písemné zmínky o pøítomnost židù ve mìstì. Usadili se v blízkosti tehdejšího panského sídla, dnešního zámku a v prostoru ulice dnes pojmenované jako Palackého. XXNa guláš do miroslavského kulturního domu pøišlo minulou sobotu na ètyøista gurmánù. Zábavný veèer již šestým rokem patøil pokrmu rozlièné chuti i konzistence. XXNa jídelním lístku bylo k mání rekordních jednatøicet druhù guláše, což v celkovém objemu pøedstavovalo více jak 155 litrù. Kromì stálých dodavatelù pokrmu ze strany místních obyvatel a podnikatelù, mohli hosté ochutnat i vzorky Slovenský mix a Zahranièní vinohradnický ze Svätého Juru. XXVyhlášení výsledkù soutìžního klání pojali organizátoøi ponìkud nezvykle. Starostu Augustina ormana, který Øád zlaté vaøeèky pøedával všem zúèastnìným, doprovázel za víøení bubnù organizátor celé akce Ota Schlezinger s dvojicí dívek ve slušivých kuchaøských èepcích. XXCelá akce se neobešla bez hudby, o kterou se starala také již na guláších tradièní dvojice Jarry Band ze Znojma. Tu o pøestávkách doplòovala ivanèická taneèní skupina A JE TO s výukou country a keltských tancù. XXZábava trvala do vèasných ranních hodin, i když od dvou už bez guláše. /mape/ VÁNOÈNÍ KAPRY PØIVEZLI VÈAS /Moravský Krumlov/ XXProdej vánoèních kaprù se v Moravském Krumlovì objevil již dva týdny pøed Štìdrým dnem. Profesionální technikou vybavený speciál pohoøelických rybáøù dorazil na námìstí a nabízel výbìrové šupináèe ve velmi dobré vitální kondici. Kapøi kolem tøí kilogramù váhy mìli v nádržích pøivzdušnìní kyslíkovou bombou a vypadali víc než fešácky. Pøíznivá a v dnešní dobì lidová byla i cena 73 korun za kilogram výbìrových kaprù. Jen datum prodeje bylo trochu pøedèasné i na ty zákazníky, kteøí se kvùli radosti svých dìtí dokáží øadu dní nekoupat ve vlastní vanì. Kapøi by pøi pøechodu nedosažitelného komfortu do garsonky bytové vany asi ty dva týdny stejnì nepøeèkali naživu. Chlapi od rybáøù vypadali schopní všeho, tedy podle pøipravené palièky a odhodlaných tváøí, jinak to ale byli uèinìní dobráci, no posuïte sami. XXPro velmi skromný zájem kupujících nevydrželi na promrzlém krumlovském námìstí dlouho. Hned brzy odpoledne prodejci stoleèek s váhou zabalili a s celým nákladem cestovali jinam. /tr/ PØIPOMÍNKA VÝROÈÍ KRUMLOVSKÝCH ŽIDÙ Jejich osídlení se plnì rozvinulo až v polovinì šestnáctého století. Tvoøili velmi významnou souèást krumlovského obyvatelstva a z mìsta zmizeli až tragickými událostmi minulé války. Takzvaná Horní židovská ulice zaèínala v místech dnešního kina a konèila u katolické fary. Svou synagógu si vystavìli až v roce Postupem doby židé získali další nová místa pro výstavbu domù, a to ve Špitální ulici. Židovské domy pak vedly od farního kostela až ke kostelu špitálnímu a paradoxnì pojmuly obì køes anské sakrální stavby mezi sebe. Ty jako by se staly souèástí židovské ètvrti. Podobný úkaz asi v jiných mìstech nenajdeme. Svìdèí mimo jiné také o vyspìlosti smyšlení místních obyvatel a o skuteèné toleranci k odlišné kultuøe židovské komunity. Zlom v osídlení nastává s rokem 1848, kdy se židé mohou volnì stìhovat. Zámožnìjší z nich si koupili domy na námìstí a zaøídili si v nich výnosné obchody. Do uvolnìných bídnìjších domù se pak postupnì nastehovala chudina. Výstava ukazuje v dlouhé øadì fotografií prakticky to poslední, co v Krumlovì po židovských obèanech zùstalo. Jsou to náhrobky místního židovského høbitova. Pùsobivì výtvarnì zpracovaný kámen na nich promlouvá atmosférou doby z minulých staletí do souèasnosti. Vzpomínanou výstavu i pøipravovanou publikaci o krumlovských židech tvoøila se svými spolupracovníky Eva Grunová. Svou rozsáhlou prací nabízí pak ještì hlubší prùhled do této tematiky. VŠICHNI GULÁŠOVÍ OLYMPIJÁCI ZVÍTÌZILI Nápovìda: Item, Tap, Artel, DT, Salem Pøístøeší (mn. è.) Konì z orientu 1. díl tajenky Slovenská plošná míra Èást dne Plošná míra Americká step d Zkratka vojenské hodnosti 2. díl tajenky Havraní skøehot Batoh Slov. zvrat. zájmeno Kyselá pochutina Zachvatitel Ženské jméno Resort Likérník Zrádce SPZ aut Vyškova Vyhynulý pštros Valit (oèi) Ypsilon Mìsto v Oregonu Ženské jméno Hrdost d Ženské jméno (hanlivì) Planeta Pøe Mýdlo (angl.) Druh papouška Pobídka Sonar Skonèil práci na stavu Kód letecké spol.angoly SPZ aut Spiš. n. ves Odrùda jablek Øímsky 51 Hlubinná sonda 3. díl tajenky d Rostavená hmota Upravovati záhon Domácí zvíøata Pøivést na Svìt ko ata Boxerský úder Bramborové lupínky Téma (angl.) Alarm Obsahující sklo Pípa (angl.) Hud.zkratka (vilola) Atom Postava z pohádky Mejdan (expr.) d Veèeøe (angl.) Ty (nìm.) Zájmeno Švihák Rosol U zadní èásti d Øímsky 4 Nebo (rus.) Rožmberk Západoèeské mìsto Knokaut Zkr. banky Výèep Pravoslavný obraz VÁNOÈNÍ KØÍŽOVKA Pikle Citoslov. støelby Cizí váhová jednotka Ch. zn. uranu Krajní napomenutí (mn.è.) Inic. malíøe Kustodìva Znaèka tuny d TISKÁRNA TMK MORAVSKÝ KRUMLOV PØEJE ÈTENÁØÙM ZRCADLA: (viz. tajenka køížovky)

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè

14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè 14. Praktická èást 14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè bjekt se nachází na samém okraji mìsta Tøebíè, v tìsném sousedství mìstské polikliniky a jednou z èástí nemocnice. S objektem sousedí

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hana Šlachtová SUCHÉ STVBY konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Praha 2005 Kniha Suché stavby je zamìøena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálù.

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více