ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO tel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO tel V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K

2 1.Charakteristika školy Základní škola, Meziměstí,okres Náchod, Školní 236 byla zařazena do sítě škol pod identifikačním číslem jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je Město Meziměstí. Škola sdružuje základní školu s kapacitou 400 žáků (IZO ), školní družinu s kapacitou 75 dětí ( IZO ) a školní jídelnu. Ředitel školy: Mgr.Mück Zdeněk Zástupce ředitele: Mgr.Součková Miroslava Školská rada při Základní škole, Meziměstí, okres Náchod byla zřízena Identifikační číslo Má 6 členů, kteří byli na základě výsledků voleb jmenováni Na škole bylo 9 ročníků v 13 třídách. Žáci se učili v 13 odborných pracovnách /Vv, Hv, D, Nj, Aj, Čj, M, F-Ch, Pč, Z,Tv, informatika, kuchyňka, šití /. Školní družina měla 3 oddělení. Sídlí ve 3 místnostech, k dispozici má zahradu a je dobře vybavena pomůckami pro sport, hry, atd. Pro zájmovou činnost je k dispozici tělocvična od 6.50 do 21.00, školní hřiště, odborné pracovny, tenisový kurt, atd. V průběhu roku bylo na škole až 38 integrovaných žáků, s kterými bylo pracováno při vyučování i v hodinách nápravy podle individuálního plánu. 2.Učební plán 2.-5., ročník: čj /96-2, Základní škola Předmět Předmět Čj Čj Cj Cj Cj 1 1 M M Prv 2 3 Ch 2 2 Př 2 2 F Vl 1 2 Př Vv Z Hv D Pč Ov Tv Rv Celkem Hv Vv Pč Vol Tv Celkem

3 1. a 6. ročník: ŠVP Škola pro každého čj. 2007/107 Předmět 1. Předmět 6. Čj 9 Čj 5 Cj Cj 3 Cj M 4 M 5 Prv 2 Ch Př F 2 Vl Př 2 Vv 1 Z 2 Hv 1 D 2 Pč 1 Ov 1 Tv 2 Hv 1 Celkem 20 Vv 2 Pč 1 Tv 2 Inf 1 Celkem 29 Volitelné předměty 7.r. - informatika, domácí nauky 8.r. - informatika, technické činnosti 9.r. informatika, domácí nauky, seminář a praktika z přírodovědných předmětů Průřezová témata Výuka plavání - 3. a 4. třídy Dopravní výchova 4.r. Výchova ke zdraví - 5. třídy Zdravé zuby třídy Volba povolání 8.a 9. třídy Projekty Den Země, Sportovní den ředitele školy, Historie Meziměstí k výročí 600 let LVVZ 7.tříd Divadla ( Memento, Stěhování národů, A pořád se něco hraje) Člověk v ohrožení třídy Školní dílny vánoční a velikonoční Mikuláš pro třídu Kulturní vystoupení 1. st pro rodiče a veřejnost Protidrogová prevence Gymnazium Broumov 9.třídy 3

4 3.Údaje o pracovnících Třída Třídní učitel( ka) 1.A Mgr.Cvrčková Eva 2.A Mgr. Ottmarová Iva 3.A Chaloupková Jaroslava 4.A Mgr. Zítková Marta 5.A Mgr.Rambosková Jaroslava 5.B Ťažkyová Romana 6.A Kučera Aleš 7.A Mgr. Řehák Jan 7.B Mgr. Řeháková Eliška 8.A Mgr. Kociánová Anna 8.B Ing. Zelená Jitka 9.A Mgr. Netušil František Hornychová Jarosloslava od B Bac. Marečková lucie Pracovníků celkem : 31 Z toho mužů : 6 žen : 25 Pedagogičtí pracovníci : 22 z toho učitelé : 18 z toho vychovatelé : 2 z toho pedagogičtí asistenti : 2 Dělnická povolání : 9 Mateřská dovolená : 1 Rodičovská dovolená : 5 z toho učitelé : 2 Závěr: Školník p. Černý má 0,55 úvazku jako uklízečka. Na 2.st.za pí. Dziuba ( nemoc od , MD od ) nastoupila od na výuku anglického jazyka pí. Ságnerová ( do ) a od sl. Němečková na 0,5 úvazku a na výuku hudební výchovy p. Kolář na 0,318 úvazku. Za p.. Netušila ( ředitel v Krčíně od ) nastoupil p. Pohl. Pedagogická asistentka sl. Pražáková má 0,775 úvazku a sl. Brauseová má 0,65 úvazku, obě pedagogické asistentky mají 0,2 úvazku ve ŠD. Sl. Brauseová pracovní poměr ukončila za ní nastoupila v době od do pí. Ťažkyová a od do pí. Šanovcová. Kvalifikovanost Kvalifikovaný učitel - Vysoká škola pedagogická magisterský studijní program aprobace Odborně kvalifikovaný učitel - Vysoká škola pedagogická - magisterský studijní program učí jiný předmět než má v aprobaci nebo na jiném stupni školy Nekvalifikovaný učitel - jiné vzdělání 4

5 kvalifikovaných nekvalifikovaných celkem 1.stupeň 5 83,3% 1 16,7% 6 2.stupeň 7 64,7% 3,818 35,3% 10,818 Školní družina 2 83,3% 0,4 16,7% 2,4 Průměr škola 14 77,1% 5,218 22,9% 19,218 Vzdělávání učitelů: Anglický jazyk - 1 učitelka Drogová prevence - 1 učitelka Další kurzy pořádané Centrem vzdělávání 16 akcí Účast učitelů na kurzech je nižší z důvodu omezení finančních prostředků. 4.Přijímací řízení a zařazení vycházejících žáků Do 1. tř nastoupilo 20 žáků. K zápisu ve dnech 15. a přišlo 45 dětí. Vycházející žáci z 9. tříd: 34žáků. Žáci vycházející z nižších ročníků : 2 žáci (z 8. roč ) Žáci přijatí na víceleté gymnázium: 4 žáci Úspěšnost přijetí: v 1.kole 36žáků.100% úspěšnost 5.třída víceleté gymnazium: v 1. kole 4 žáci 100 % úspěšnost 5.Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch žáků 1.pololetí Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo Celkem

6 2.pololetí Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo Celkem Opravné zkoušky byly provedeny 25. a Z 10 žáků 3 žáci opravné zkoušky neudělali. Opakování ročníku: 5 žáků..z toho 3 žáci po opravných zkouškách 2 žákyně měly více nedostatečných než dvě 3 žáci na 1. st. neprospěli a postupují do dalšího ročníku, již nemohou opakovat. Žáci s druhým stupněm z chování v 1. pol. : 4 ve 2. pol. : 4 Žáci s třetím stupněm z chování v 1. pol. : 0 ve 2. pol. : 0 Celkový počet neomluvených hodin v 1. pol. : 1 ve 2. pol. : 2 Snížené známky z chování byly v 1.pol. hlavně za nekázeň, neplnění školních povinností, ve 2.pol. za nekázeň, neplnění školních povinností, neomluvené hodiny. Celkový počet neomluvených hodin 3 je nižší než v loňském roce. Škola velice úzce spolupracuje s Odborem péče o děti v Broumově, s městskými a obecními úřady v okolí, s Policií Meziměstí, Broumov a Náchod, s PPP, Kompas Broumov. Učební osnovy a plány byly splněny. Spolupráce se zřizovatelem Městem Meziměstí je na dobré úrovni. Předmětové komise pracovaly v tomto složení: 1. stupeň:chaloupková Jaroslava 2. stupeň : M-F-CH-I-Pč: Řehák Jan Čj-Nj-Aj-D-Z-Př-On-Rv a další: Řeháková Eliška Předmětové komise se scházely podle potřeby, řešily problematiku tvorby ŠVP, tematických plánů a metodických postupů, soutěží, učebnic, atd. 6

7 Na škole bylo celkem 38 integrovaných dětí na 1. a 2. stupni, které jsou vyučovány podle individuálních plánů. Náprava vad a práce se zdravotně postiženými dětmi: až 30 dětí V průběhu roku se počet měnil, z důvodů nových vyšetření, nástup nebo odchod ze školy apod. V dohodách bylo 7h nápravy vad. S dětmi se pracovalo při hodinách individuálně a přiměřeně jejich schopnostem. Při výuce se používala učebna informatiky, zvláštní učebna a pomůcky určené těmto dětem. Školu navštěvují 2 tělesně postižení žáci ( v 5. třídě a 8. třídě), na pomoc má každý pedagogického asistenta a osobní počítač. Pro tyto žáky byl vybudován výtah a 2 rampy, bezbariérové přístupy do budovy a WC, zakoupeny specielní lavice a židle. Pomůcky: Vybavujeme jednotlivé ročníky novými učebnicemi, z ostatních pomůcek byly zakoupeny CD přehrávače, notebook, výukové programy, didaktické hry, nástěnné obrazy a soubory, sešity a pomůcky pro integrované děti, vybavení do Tv, pomůcky ŠD, klávesy, kytary, byla nově vybavena cvičná kuchyňka nábytkem, lednicí, nádobím, nový orientační systém školy, atd. Problémy ZŠ Meziměstí: 1. Malá kvalifikovanost na 2. stupni. 2. Děti přicházející z jiných škol jsou v učivu rozdílně daleko, především v jazycích. 3. Chybí hřiště s atletickou dráhou. Zpráva výchovného poradce Pracovníci na škole: 1 vých.poradkyně 4 dyslektické asistentky Celkový počet : 5 pracovníků Hlavní pozornost práce výchovného poradce byla věnována především problematice volby povolání a spec. pedagogiky,prevence sociálně patologických jevů mezi žáky. Ve školním roce 2007/2008 bylo integrováno 31 žáků, z toho 2 žáci se zdravotním postižením a 29 žáků s vývojovými poruchami učení a chování.v průběhu roku přibyli další žáci, kteří byli postupně vyšetřeni v PPP, takže v květnu 2008 bylo integrováno 38 žáků. Výchovné poradenství na škole je zaměřeno na 1. stupni především na pomoc žákům s vývojovými poruchami učení a na 2. stupni je hlavní náplní pomoc žákům v kariérním poradenství při volbě profesní orientace, přípravě na budoucí povolání. Volba povolání se ve školním roce 2007/2008 vyučovala především v předmětu Rodinná výchova v 8. a 9. ročníku. Náplní hodin bylo naučit žáky dobře znát sami sebe, pomoc při rozhodování a plánování budoucnosti, seznámení žáků s různými typy středních škol a odborných učilišť a jejich oborů. Na závěr si žáci mohli nanečisto vyplnit přihlášku ke studiu. Kromě základní informace o síti škol v našem regionu, požadavcích jednotlivých škol a nárocích na žáky, termínech dnů otevřených dveří a eventuelních návštěvách u nás ve škole byli žáci informováni i o náležitostech pracovní smlouvy, přijímacím pohovoru, způsobech, jak se ucházet o 7

8 zaměstnání, kde se informovat o možnostech získání odpovídající práce a samozřejmě i o činnosti Úřadu práce v Náchodě. Novinkou v letošním školním roce bylo setkání rodičů žáků 9. ročníků se zástupci Úřadu práce Náchod, které se pro naši školu konalo 10. října v prostorách MěÚv Broumově.Rodiče tak získali především informace o aktuálním stavu situace na trhu práce v našem regionu,byli také upozorněni na perspektivní obory z hlediska uplatnění v našem regionu. Akci zorganizoval Úřad práce v Náchodě pro žáky ZŠ Meziměstí, Martínkovice a Broumov. Tato akce měla u rodičů i u žáků velký ohlas. V rámci lepší orientace žáků k volbě povolání jsou pořádány schůzky s náboráři středních škol a učilišť. O termínech třídních schůzek jsou zástupci těchto škol informováni prostřednictvím výchovného poradce nebo ředitele školy. V loňském roce jsme tuto schůzku pro rodiče vycházejících žáků z 9. a 8. tříd uskutečnili 22.listopadu 2007 od l6.00 hodin v budově naší školní jídelny. Naší schůzky se zúčastnili zástupci těchto škol: SOU Červený Kostelec, SSŠP Náchod, SŠ Hronov, SOU Teplice nad Metují, SOU a SPŠT Velké Poříčí, SPŠ Nové Město n/met., Gymnázium Broumov,Střední odborné učiliště lesnické Svoboda n/úpou, SOU Jaroměř, Střední odborná zeměd. škola v Kostelci nad Orlicí,SŠ automobilní Holice. Další informace o možnostech studia na středních školách mohli žáci čerpat z propagačních materiálů jednotlivých škol, umístěných na nástěnkách, a často využívali možnost vyhledávání potřebných informací na internetu v počítačové učebně během přestávek nebo po vyučování,případně v rámci hodin rodinné výchovy. Rodiče využili i možnost individuální konzultace s výchovným poradcem a třídním učitelem. Žáci 9. ročníku navštívili v listopadu (6/11 a 8/11) 2007 Informační centrum Úřadu práce v Náchodě, kde si vyzkoušeli i testy zaměřené na profesní orientaci. Kromě toho jsme se zúčastnili Veletrhu středních škol ve dnech , který se konal v prostorách SPŠ stavební Náchod. Někteří žáci využili nabídky testu profesní orientace prováděné PPP v Náchodě. V dubnu proběhlo 1. kolo a v květnu 2. kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Všichni žáci 9. tříd (celkem 34) a 2 žáci vycházející z nižších ročníků (z 8. roč.) byli přijati ke studiu na SŠ v prvním kole přijímacího řízení. Možnosti studia víceletého gymnázia využili žáci 5. ročníků, byli přijati 4 žáci. V tomto roce opět vypracovávali třídní učitelé vycházejících žáků Výstupní hodnocení žáka, které sloužilo podle rozhodnutí žáků jako příloha k přihlášce na střední školu. Při řešení výchovných problémů spolupracujeme s pí. Radhouskou, sociální kurátorkou pro mládež, s oddělením péče o dítě a PPP v Náchodě. Nejvíce jsme ocenili v loňském školním roce pomoc KOMPASU, který nám pomohl řešit problémy. Při prevenci sociálně patologických jevů a řešení drogové závislosti poskytujeme žákům informace také v rámci systematické výchovy v předmětech Rodinná výchova a Občanská výchova. Vedení školy věnuje pozornost rozvoji volnočasových aktivit dětí. Všichni vyučující se snaží vést žáky k sebevědomí, k správnému sebehodnocení, k stanovení reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů a k dovednosti a především snaze zvládat a řešit své problémy. Tyto zásady se rovněž staly součástí nově vypracovaných ŠVP. V rámci výchovného poradenství a třídních hodin využívají učitelé individuálního přístupu k žákům. Ve škole jsou k dispozici různé materiály, např. videokazety s problematikou sociálně patologických jevů - drogy, AIDS, kouření, hrací automaty atd. Učitelé i výchovný poradce využívají nabídek dalšího vzdělávání v této oblasti, které poskytuje Centrum vzdělávání v Náchodě a 8

9 PPP.Učitelé rodinné výchovy využívali novou řadu učebnic rodinné výchovy pro všechny ročníky 2. stupně. Ve škole jsou využívána také kurikula Sorosovy nadace, která byla vyvinuta pro Projekt regionálního zdravotního vzdělávání ve školách střední a východní Evropy. Jedná se o tato kurikula - Prevence kouření, AIDS, Výživa a vaše zdraví, Úvod do sexuality a Alkohol a jiné drogy. 7.Mimoškolní aktivity Kroužky, které pracovaly na škole: - sportovní, pravidelně - žurnalistický,nepravidelně - náboženství, nepravidelně - mažoretky, pravidelně - práce s počítačem, pravidelně - rybářský,pravidelně - výtvarný, nepravidelně - šití, nepravidelně Exkurze: - září - 5. tř. dopravní hřiště v Náchodě - říjen tř. Muzeum Broumov - listopad - 1. a 2. st. Muzeum Merkuru, Police - prosinec - 1.st a 8.A Vánoční škola v České Skalici - 8.a 9. tř Přednáška kino Vesmír Náchod - 8.B bruslení v Hronově - 1.st. předvánoční výstava Vižňov - leden - celý 2.st. Autrálie projekt Planeta Země tř. Ulita Broumov výroba ručního papíru - duben - celá škola Velikonoční jarmark - Slavnosti knihy 1. st. - květen,červen - 4. tř. dopravní hřiště v Náchodě - 3. tř Galerie Náchod - historie Broumova 1. a 2. st - školní výlety a exkurze podle tříd - 6.tř keramika v Ulitě - 7 tř. výstava Galerie Náchod - výlet Jánské Lázně pro vítěze šk.kola 600. let Meziměstí Spolupráce s polskou partnerskou školou v Sokolovsku: - září - přespolní běh v Sokolovsku - září - silniční běh v Meziměstí - říjen výlet do Sokolowska - květen přechod Javořích hor Po stopách E. Ratha Na škole je vydáván školní časopis Školní VOLAVKA. Tábor ZŠ v Meziměstí S Tebou mě baví svět, konaný ve Zdoňově u Teplic nad Metují srpna 2008, se uskutečnil v zařízení patřícím soukromému majiteli p.luboši Kopeckému. Areál byl pronajatý na celkovou dobu pobytu, s vlastním stravováním, celkový počet účastníků byl 75. Akce byla nahlášena Hygienické stanici v Náchodě, kontrola proběhla dne a nebyly shledány žádné nedostatky. Po dobu trvání 9

10 měli účastníci tábora nepřetržitý lékařský dozor, byla uzavřena dohoda o poskytování zdravotnické péče s MUDr.Martinem Koštůrem. Vedoucí i instruktoři absolvovali školení o bezpečnosti práce a měli uzavřenou pojistku o odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání. Táborový program byl motivován známým filmem, hry a činnosti se odvíjely v rodinném duchu a přátelské atmosféře. Nechyběly ani klasické táborové aktivity: celotáborová soutěž družin, táboráky, diskotéky a noční hry. Děti pracovaly ve smíšených skupinách - rodinách. Každý účastník dostal táborové CD se snímky a videosekvencemi o táborovém životě. Vzhledem k nízké ceně a poskytnutí dotace z Královehradeckého kraje si pobyt na táboře mohly dovolit i děti ze sociálně slabších rodin. Na táboře nebyl žádný závažný úraz ani problém. Všichni táborníci byli z jedné školy a nová přátelství a zážitky pomohou předcházet sociálně patologickým jevům. Článek o táboře vyšel v září v Meziměstském zpravodaji a ve školním časopisu Volavka. Školní soutěže - okresní kola Soutěže umístění účast Olympiáda v Českém jazyce OK 32.m,36.m 2žákyně Soutěže mažoretek Praha 1.m - Juniorky Soutěže mažoretek Hronov 2.m - Kadetky Soutěže mažoretek Hronov 3.m Kadetky duo Volejbal smíšených družstev 5. a 6. m 12ž Matematický Klokan 220ž Běhy v Sokolovsku 3.m ml.žákyně Běhy v Sokolovsku 1.m starší žákyně Atletika ŠD Broumov 1.m,2.m,3x 3.m 8 žáků Atletika ŠD Náchod OK 1.m,2.m,2x3.m,2x4.m 3 žáci Atletický čtyřboj Náchod ch III 3.m 12žáků Poznávání živoč.,rostlin a minerálů 1.st 80 žáků Mc. Donald cup 4.-5.tř.- Broumov 4.m, 2.m okrsek Malá kopaná okrskové kolo 3.m 6 družstev Recitační a pěvecká soutěž ŠK 30 žáků Sportovní dny Meziměstí - minikopaná 1.m 6 družstev Florbal Broumov 6.m 10žáků Minikopaná Broumov 4. a 5.tř 2.m 10žáků Florbal Police Ch III 6.m 10žáků Dopravní soutěž ŠK 45 žáků Dopravní soutěž OK 3.m, 12.m mladší, starší žactvo Soutěž k 600.let Meziměstí 50ž 8. Zpráva vedoucí školní jídelny Vedoucí ŠJ: 1, kvalifikaci splňuje Vedoucí kuchařka: 1, kvalifikaci splňuje Kuchařka: 1, kvalifikaci splňuje Pomocná kuchařka: 2 Rodičovská dovolená: 2 Školní jídelna zajišťuje obědy pro 300 strávníků denně ( žáci a zaměstnanci ZŠ, MŠ Vižňov, školní důchodci, cizí strávníci a pečovatelská služba). Vaří se dvě jídla. Byla zakoupena chladnička na saláty a mrazící box. 10

11 9. Zpráva vedoucí školní družiny Vedoucí ŠD: 1, kvalifikaci splňuje Vychovatelka : 1, kvalifikaci splňuje 2, částečný úvazek Družinu navštěvuje 74 dětí z třídy. Je v provozu od 6.00 h. do h. Družina není pokračováním vyučování, ale je zaměřena na rekreační činnost. Průběžně jsou doplňovány hračky, hry a pomůcky na pracovní činnosti. Výrobky si děti odnášejí domů. Využívá hřiště kolem školy, tělocvičnu a keramickou dílnu. Chodí na vycházky do lesa a okolí školy. 10.Kontroly provedené Městem Meziměstí, pověřeným městem Broumov, KÚ Královéhradeckého kraje: - únor 2008 Tomáš Čipera, vedoucí FO Městského úřadu Meziměstí - červen 2008 Tomáš Čipera, vedoucí FO Městského úřadu Meziměstí 11.Kontroly provedené Českou školní ispekcí : Nebyly provedeny 12.Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem : Nebyly provedeny 13.Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány : - září 2007 Hygiena ŚJ dodržování, plnění povinností podle zák.258/2000 Sb. a vyhlášky č. 410/2005 Sb. 14.Práce, které byly provedeny na ZŠ: - výškově stavitelné lavice do dvou tříd - zateplení tělocvičny, výměna topení, rekonstrukce WC - revize tělocvičny a nářadí, hromosvodů - malování ŠJ, šatny, oprava soklů, nátěr všech dveří - kabinet Tv, posilovna - nová podlahová krytina - rekostrukce počítačové sítě Veškeré údaje v této zprávě jsou uzavřeny k a byly projednány na pedagogické radě dne vypracoval ředitel školy Mgr. Zdeněk Mück Schváleno Školskou radou ZŠ Meziměstí dne: 11

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2007 Prostředky z města: Čerpání rozpočtu Základní škola Meziměstí, Školní 236 HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST text účet rozp.2007 čerpání účet čerpání učební pomůcky ,90 ochranné prac.pom. nákup materiálu ,69 potraviny , ,00 PHM ,50 DDHM ,20 HM Kč ,61 spotřeba vody , teplo , elektrická energie , opravy,udržování ,00 cestovné ostatní náklady na reprezent ,00 software-služby ,59 DNHM NHM Kč poštovné ,00 telefonní poplatky stočné , školení účetní ,00 školení ostatní ,26 revize ,60 12

13 nákup služeb ,01 čerpání mažoretky ,50 lyžařský výcvik nákup služeb-plavání čerp.dotace na LT letní tábor ZŠ příspěvek-letní tábor příspěvek PL,GB,D ,00 platy doplň.činnost ,00 dohody DČ platy účetní ,00 platy dohody pojistné SZ , ,00 pojistné ZP , ,00 odvod do FKSP DČ ,00 režijní náklady obědů , ,24 náklady náj.tv - DČ bankovní výlohy ,50 poj.- odpov.organizace ,00 pojistné majetku čerpání výnosů sběru ,50 náklady min.období ,00 odpisy úč ,00 odpisy úč ,00 odpisy-kotelna ,00 Součet ,17 Investice ,00 Celkem , ,24 Výnosy: HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST pronájem tělocvičny nájemné posilovna pronájem PS Záře pronáj.místa Šlechta pronájem učebny nájemné kotelna ,00 příjmy-cizí strávníci ,50 příjmy za stravné ,00 režie-obědy DU a MD ,00 zbytková strava stravné zaměstnanci ,00 pitný režim ,00 poplatky ŠD výnosy mažoretky letní tábor ZŠ lyžařský výcvik úroky BÚ ,37 dar - přísp.na LT

14 Z rezervního fondu ,00 výnosy min.období ,00 pojistné plnění ,00 výnosy za sběr ,00 dotace zřizovatele ,00 Součet , ,50 dotace investice ,00 C e l k e m , ,26 Prostředky z krajského úřadu: Účelový znak OJ Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na výdajový účet poskytov atele (informati vní) Použito k v Kč Vratka dotace při finančním vypořádání a b = A.1. Neinvestiční dotace celkem z toho: Přímé náklady na vzdělávání bez RP v tom: a) platy b) OON c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Rozvojový program "Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělávání gymnázií" - dle č.j.: / v tom: a) platy c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Rozvojový program "Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělávání gymnázií" - dle č.j.: / v tom: a) platy c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Rozvojový program "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2007 v tom: a) platy 14

15 v tom: c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Rozvojový program "Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech" a) platy c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Dotační program"náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství Rozvojový program"zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území CR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců v roce 2007" v tom: a) platy c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Rozvojový program"zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně na rok 2007" v tom: a) platy b) OON c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Rozvojový program"další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky" Rozvojový program EVVO pro školy Program sociální prevence a prevence kriminality Dotace pro soukromé školy bez RP Rozvojový program "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých školách" - dle č.j.: 249/ Rozvojový program "Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělávání gymnázií" - dle č.j.: / Rozvojový program "Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělávání gymnázií" - dle č.j.: / Rozvojový program"další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky" Projekty romské komunity Program protidrogové politiky Soutěže Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků Státní informační politika - neinvestice Evropská jazyková cena Účelové neinvestiční dotace na nákup učebních pomůcek Pilot - pokusné ověřování Ostatní uveďte jednotlivé tituly účelových dotací: A.2. Investiční dotace celkem v tom: Účelové investiční dotace na nákup učebních pomůcek Ostatní uveďte jednotlivé tituly účelových dotací: A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) Vysvětlivky: V tabulce budou uvedeny pouze údaje o dotacích, které nejsou součástí financování programů reprodukce majetku (ISPROFIN) sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na výdajový účet kraje sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 V Meziměstí: vypracoval ředitel školy Mgr. Zdeněk Mück 15

16 16

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace o č innosti a hospodař ení školy č innost za školní rok 2006 2007 hospodař ení za kalendář ní rok 2006 Mozartova 24 Jablonec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více