Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, Přerov 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2"

Transkript

1 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: /011677/STAV/SU/Kl MMPr/035425/2015/Kl Ing. Jaromír Kluka Přerov, dne Žadatel: Obec Troubky, Dědina 286/29, Troubky nad Bečvou ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 25/2015 (doručováno veřejnou vyhláškou) Výroková část: Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v úplném znění (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podala Obec Troubky, IČO , zastoupená starostou obce Mgr. Radkem Brázdou, se sídlem Dědina 286/29, Troubky nad Bečvou (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o umístění stavby Dlážděný chodník od ZŠ k ulici Sadová v obci Troubky v ulici Dědina (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 52/5 (ostatní plocha), parc. č. 329/1 (ostatní plocha), parc. č. 329/3 (ostatní plocha), parc. č. 846 (ostatní plocha), parc. č. 848 (ostatní plocha), parc. č. 865/1 (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha) v katastrálním území Troubky nad Bečvou. Předmětem územního rozhodnutí je umístění nové dlážděné komunikace pro pěší chodníku v ulici Dědina v obci Troubky a to od základní školy, kde se napojí na stávající chodník u přechodu pro chodce, po ulici Sadová, kterou překříží místem pro přecházení a následně pokračuje přes novou plochu zeleně mezi komunikací v ulici Sadová a parkovištěm u hřbitova (tato stavba Oprava místní komunikace Obec Troubky-ulice Sadová I byla povolena dodatečným povolením Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, dne pod č.j. MMPr/129898/2013/SKO, které nabylo právní moci dne ) k novému přechodu pro chodce přes silnici II/434, kde se napojí na stávající chodník na protější jižní straně silnice II/434 (napojení nového chodníku na stávající chodník u hřbitova na severní straně silnice II/434 je řešeno změnou užívání části stávající zpevněné plochy parkoviště, a protože tato část nevyžaduje vydání územního rozhodnutí ani územního souhlasu, není tato část záměru předmětem tohoto územního řízení; rovněž předmětem tohoto územního řízení není předláždění části stávajícího chodníku u hřbitova v místě napojení na konci záměru). Součástí řízení je i nasvětlení nového přechodu pro chodce přes silnici II/434 a napojení tohoto osvětlení na stávající rozvody veřejného osvětlení.

2 Č. j. MMPr/035425/2015/Kl str. 2 Stavba zahrnuje 3 stavební objekty SO 101 Dlážděný chodník SO 401 Osvětlení přechodu SO 801 Terénní úpravy SO 101 Dlážděný chodník průběžná chodníková trasa je navržena od objektu základní školy po napojení na chodník u hřbitova. Úsek 1 začíná napojením na stávající chodník u základní školy u přechodu pro chodce a podél silnice II/434 je veden k místní komunikaci v ulici Sadová, kde tento úsek končí; chodník je umístěn v minimální vzdálenosti 0,67 m od obrubníku silnice II/434 a v minimální vzdálenosti 1,39 m od severní hranice pozemku parc.č. 52/5. Délka úseku je 313,45 m, šířka chodníku je 1,50 m (s obrubníky 1,70 m), podélný spád trasy nepřekračuje 1,07%. V trase je 13 sjezdů k RD, na sjezdech je provedena zesílená přejezdová úprava, včetně rozšíření plochy chodníku o varovný pás směrem k vozovce silnice II/434. Trasa je vedena v přímém směru, s lomy trasy malých úhlů z důvodu respektování stávající vzrostlé zeleně i tras podzemních sítí. Úsek chodníku 2 propojuje místo pro přecházení v ulici Sadová s přechodem pro chodce přes silnici II/434. Úsek je délky 14,92 m, šířka chodníku 1,70 m (s obrubníky 1,90 m), na vstupech do vozovky 2,50 m, podélný spád trasy nepřekračuje 2%. Součástí je rovněž chodníkové připojení k přechodu pro chodce na protilehlé straně silnice II/434. Stávající přístupový chodník k vozovce bude vybourán, nový přístup k přechodu rozšířen na 2,50 m; předlažba části stávajícího podélného chodníku na pozemku parc.č. 846 není součástí tohoto územního řízení, neboť se jedná o stavební úpravu. Chodník je navržen z betonové zámkové dlažby na podkladní štěrkodrti, na sjezdech tvoří podkladní vrstvu kamenivo zpevněné cementem. Lemování chodníků je betonovými obrubníky, odvodnění plochy je převážně do přilehlého terénu. Trasa 3 (není předmětem tohoto územního řízení, jak bylo uvedeno výše) je vedena po stávající živičné ploše parkoviště. Jedná se o provizorní dočasný úsek, pouze fyzicky oddělený od parkovací plochy pro osobní vozidla. Délka trasy je 68,03 m, šířka 1,50 m, oddělení od parkoviště je mobilními kontejnery se zelení. V konci tohoto úseku je provedena stavební úprava stávajícího chodníku; plocha bude provedena v nové skladbě, s drobnou výškovou úpravou a úpravou odvodnění (stávající vpusť nahrazena odvodňovacím žlábkem). SO 401 Osvětlení přechodu navržený přechod pro chodce přes silnici II/434 bude v souladu s ČSN osvětlen výbojkovými svítidly příkonu 150 W, umístěnými na výložníkových stožárech výšky 6,0 m. Stožáry jsou umístěny min. 1,50 před přechodem, ve vzdálenosti 0,70 m od obrubníkové hrany. Stožár na straně ulice Sadová je připojen kabelovou trasou délky 15 m z nejbližšího stožáru VO, který je umístěn na parkovišti na pozemku parc.č Stožár na opačné straně silnice je napojen kabelovou trasou délky 94 m ze stožáru VO v ulici Za váhou na pozemku parc.č. 865/1 (u hranice s pozemkem parc.č. 865/2). Pod vozovkou ulice Za váhou bude kabel veden stávajícím kabelovým podchodem. V blízkosti křížení s místní komunikací ulice Za váhou (na východní straně komunikace) je navrženo doplnění stávajícího osvětlení MK novým sadovým stožárem VO s výbojkovým svítidlem 150W. SO 801 Terénní úpravy v rámci terénních úprav budou provedeny drobné dosypávky zeminou podél obrubníkových hran, v úseku 1 v km 0,290 až 0,313 bude provedena dosypávka zemní lavice šířky 0,50 m (chodník je na nízkém násypu výška násypu nepřekročí 0,5 m). Pro dosypávky bude použita zemina ze stavby. Následně budou všechny plochy zeleně, dotčené stavební činností uvedeny do původního stavu urovnáním a osetím travní směsí. (Z uvedeného vyplývá, že se nejedná o samostatné terénní úpravy, které by vyžadovaly rozhodnutí o změně využití území dle 80 stavebního zákona, ale jde o vyvolané dorovnávání terénu v rámci realizace stavebního objektu SO 101 Dlážděný chodník, které jsou jeho součástí). II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna dle popisu ve výroku rozhodnutí v souladu s ověřenou grafickou přílohou rozhodnutí (výkresovou částí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí), která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Grafická příloha bude v souladu s ustanovením 92 odst.4 stavebního zákona předána žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 2. Projektová dokumentace bude zpracována za předpokladu dodržení a zapracování do této dokumentace tímto územním rozhodnutím stanovených podmínek.

3 Č. j. MMPr/035425/2015/Kl str Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., O zeměměřičství, v úplném znění, se ukládá investorovi zajistit v plném rozsahu geodetické práce na stavbě, prováděné pro potřebu vypracování podkladů pro vydání stavebního povolení, kvalifikovanými pracovníky. 4. V průběhu zpracování projektové dokumentace bude prověřena poloha vedení stávajících sítí technického vybavení (nejlépe vytýčením) a projektová dokumentace bude zpracována při dodržení podmínek stanovených příslušnými správci a respektování ochranných pásem sítí technického vybavení v souladu s ustanoveními ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 5. Další stupeň projektové dokumentace s technickým řešením dotčení stávajících sítí technického vybavení navrhovanou stavbou bude předložen k odsouhlasení jednotlivým správcům či provozovatelům sítí technického vybavení, jejichž zařízení budou předmětnou stavbou dotčena, před podáním žádosti o povolení stavby. 6. Dle koordinovaného závazného stanoviska odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova a jeho doplnění budou splněny níže uvedené podmínky: jako příslušný vodoprávní úřad dle 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, vzhledem k charakteru stavby, jejímu rozsahu a umístění nedojde k ovlivnění odtokových poměrů, nebude k předmětné stavbě vydávat souhlas se stavbou v záplavovém území dle ustanovení 17 odst. 1, písm. a) vodního zákona; současně stanovuje, že na stavbě nesmí být skladován volně odplavitelný materiál, po ukončení stavby bude veškerý zbylý materiál potřebný pro výstavbu odklizen, a že realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod; veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami jako příslušný silniční správní úřad dle 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vyjma 24 a 25 zákona o pozemních komunikacích a jako příslušný speciální stavební úřad dle 16 odst. 1 a 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tyto podmínky: -jako speciální stavební úřad bude stavebně povolovat stavební objekt SO 101 Dlážděný chodník výše uvedené povolované stavby -bezbariérové řešení stavby bude v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; délky sjezdů (sníženého obrubníku) nad 6 m je nutno v PD náležitě zdůvodnit (čl ČSN ) -chodník vedený v ploše parkoviště nutno oddělit od plochy parkoviště v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. (varovný pás, resp. umělá vodící linie) -v DSP bude dořešeno navázání chodníků v KÚ, zejména s ohledem na bezbariérové užívání staveb a vyhl. č. 398/2009 Sb. -projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zpracována dle obecných technických požadavků na stavbu pozemních komunikací, v souladu s ustanovením 16 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích, a dle ustanovení 16 až 36 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, obsahující obecné technické požadavky na pozemní komunikace -DSP bude zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb -DSP bude obsahovat návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (trvalého dopravního značení), odsouhlasený příslušným správním orgánem, tj. MMPr, Odbor evidenčních a správních služeb a obecního živnostenského úřadu, odd. dopravně správních agend -v případě omezení silničního provozu (byť jen částečně) je nutné na základě ustanovení 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, aby požádal zhotovitel (investor) nejméně 30 dní před zahájením stavby Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, jako příslušný silniční správní úřad, o vydání povolení k omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami, které musí splňovat náležitosti dle 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, požádá zhotovitel (investor) o místní úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace příslušný obecní úřad obce s rozšířenou

4 Č. j. MMPr/035425/2015/Kl str. 4 působností (t.j. MMPr, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend) 7. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., podmiňuje svůj souhlas s umístěním splněním následujících podmínek: -stavebními pracemi nedojde k poškození a k zásahu do silnice II1434; napojení sjezdů a přechodu pro chodce bude realizováno zásadně na stávající dvojřádek z dlažební kostky -stavební materiál nebude ukládán na vozovku krajské silnice; jakékoliv znečištění krajské komunikace způsobené výše uvedenou stavbou musí být neprodleně zhotovitelern odstraněno -v dalším stupni projektové dokumentace budou vyhodnoceny veškeré odtokové poměry z realizované stavby a budou provedena taková opatření, aby nedocházelo ke shluku a stání povrch. vod na krajské silnici -pokud je v daném úseku plánovaných stavebních prací nějaké stávající svislé dopravní značení, musí být toto zachováno; v případě přemístění DZ (z důvodu stavby) musí být takováto případná změna umístění SDZ odsouhlasena Policií ČR DI Přerov a její přemístění na náklady investora stavby by muselo být realizováno v souladu s TP 65 - Zásady pro dopr.značení na pozemních komunikacích 8. Dle vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., stavba zasahuje do ochranného pásma vodárenského a kanalizačního zařízení, vymezeného 23 zákona 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; s ohledem na tuto skutečnost budou splněny podmínky č.4 a 5 výroku tohoto rozhodnutí a tyto požadavky pro činnost v ochranném pásmu vodárenského a kanalizačního zařízení: -v ochranném pásmu zařízení nesmí být zřizovány stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu nebo kanalizaci, k jejich příslušenství a k vodovodním nebo kanalizačním přípojkám; nesmí zde být umístěna výsadba trvalého charakteru, kterou není možné v případě potřeby odstranit bez nároků na náhradu škody -poloha zařízení bude před zahájením prací v jejich ochranném pásmu ověřena ručně kopanou sondou -zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od vodárenských či kanalizačních zařízeni a jejich příslušenství mohou být prováděny pouze ručně -činností v ochranném pásmu nesmí být jakkoliv omezen přístup ke stávajícím vodárenským nebo kanalizačním zařízením, k uzávěrům a šachtám na domovních přípojkách a k požárním hydrantům; v ochranném pásmu zařízení a nad vedením přípojek nesmí být skladovány žádné materiály, odpady ani zřizovány mezideponie -bude zajištěna ochrana stávajícího vodárenského a kanalizačního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění, příslušnými normami a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození -při úpravách povrchů osadí stavebník poklopy armatur a šachet do nivelety nového povrchu; výšky komínů šachet upraví v úrovni pod přechodovou skruží nebo přechodovou deskou -krytí vodovodního potrubí a vodovodní přípojky nesmí být sníženo pod 1,2 m a nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav větší jak 2,2 m -v případě, že při realizaci bude nutné odstavit vodovod nebo kanalizaci z provozu, bude společnosti VaK Přerov, a.s., toto oznámeno 20 dnů předem, z důvodů splnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti vůči odběratelům -vedení a části staveb prováděné protlačováním nebo vrtáním v ochranném pásmu vodovodu anebo kanalizace mohou být realizovány pouze pod dohledem společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (pokud bude takovéto křížení kanalizace provedeno bez vyzvání k dohledu, je stavebník povinen doložit bezchybný způsob provedení kamerovou prohlídkou kanalizace v místě křížení) -podkopané zařízení bude staticky zabezpečeno tak, aby byla zajištěna ochrana proti mechanickému poškození; při zpětném zásypu musí být zemina pod podkopaným zařízením řádně udusána; obnažená zařízení budou přikryta pevnou mechanickou zábranou nebo jiným způsobem tak, aby byla ochráněna proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou -poškození vodárenského nebo kanalizačního zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. -před zásypem výkopů v ochranném pásmu vodárenského nebo kanalizačního zařízení vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu a nedotčení vodárenského nebo kanalizačního zařízení -po dokončení všech stavebních prací vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma, a k ověření správné funkce vodárenských a kanalizačních zařízení dotčených stavbou 9. Ve smyslu stanoviska společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se v zájmovém území nachází energetické zařízení (podzemní kabelové vedeni NN 0,4kV, nadzemní vedení 22kV a elektrická stanice 22/0,4kV) v majetku

5 Č. j. MMPr/035425/2015/Kl str. 5 ČEZ Distribuce, a. s., které je chráněno ochranným pásmem podle 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění; tato stávající zařízení budou respektována při dodržení podmínek č.4 a 5 výroku tohoto územního rozhodnutí a rovněž budou dodrženy tyto požadavky: -stavebník musí zajistit ochranu energetických zařízení v rozsahu stanoveným platnou legislativou (např. zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, příslušnými ČSN, atd.) tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození -bude dodrženo ochranné pásmo kabelového vedení NN, které dle zákona č. 458/2000 Sb. 46 činí 1 metr od tohoto kabelu -místa křížení a souběhy se zařízeními energetiky musí být provedena zejména dle ČSN , ČSN EN ,2, ČSN EN , ČSN EN , ČSN a PNE umístění obrubníků chodníku při souběhu bude provedeno mimo trasu kabelů -nad uloženými kabely bude proveden rozebíratelný povrch chodníku -kabelové vedení v místě sjezdů musí být dle zákona č. 458/2000 Sb. 46 chráněno proti poškození přejíždějícími vozidly uložením do chrániček podle ČSN , ČSN podzemní kabelové vedení bude před zahájením stavby vytýčeno a budou vykopány ruční sondy pro přesné zjištění polohy, hloubky a způsobu uložení kabelů -zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny ručně a před záhozem bude vyzván příslušný technik sítí ke kontrole uložení kabelů -bude dodrženo ochranné pásmo elektrické stanice 22/0,4kV -bude dodrženo ochranné pásmo kabelového vedení NN, které dle 46 zákona č.458/2000 Sb. činí 1 m od tohoto kabelu; případné křížení a souběh stávajícího kabelového vedení NN s povolovanou stavbou bude provedeno podle ČSN při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN ) -jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana -je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodůsloupů nebo stožárů -je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod., pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení -výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně; v případě provedení sond (ručně) muže být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru -dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem -při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození -je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím; odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení -při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození -bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem -je zakázáno provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el.stanice -je zakázáno skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do el.stanice nebo k rozvaděčům -je zakázáno umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod., v ochr.pásmu el.stanice - je zakázáno zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el.stanice -každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s., musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru 10. Ze stanoviska společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., vyplývá, že stavbou dojde k dotčení plynárenského zařízení - STL plynovodu PE dn 90; realizace stavby je podmíněna splněním podmínky č. 4 a 5 výroku tohoto územního rozhodnutí a zejména následujících požadavků: -bude zachováno stávající krytí a poklopy armatur -pokud stavba vyžaduje ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá RWE GasNet, s.r.o., před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona

6 Č. j. MMPr/035425/2015/Kl str. 6 -ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu -zhotovitel musí zajistit ochranu plynárenského zařízení v rozsahu stanoveným platnou legislativou a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození plynárenského zařízení -stávající krytí plynovodu a plynovodních přípojek musí být zachováno -při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (niveleta nebude změněna), dojde k dočasnému snížení krytí částí plynovodu a plynovodních přípojek; při pojíždění těžké stavební techniky může dojít k poškození plynárenského zařízení -v místech uložení plynárenského zařízení včetně ochranného pásma není povoleno používat těžké stavební stroje pro hutnění; není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké stavební techniky; v případě nutnosti přejezdu nad plynárenským zařízením včetně hutnění je zhotovitel stavby povinen dohodnout dodatečný způsob ochrany plynárenských zařízení -v případě použití bezvýkopových technologií (např.protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení -odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození -plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy -neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení -poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti -případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů, apod., bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení -při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení -v místech uložení plynárenského zařízení včetně ochranného pásma není povoleno používat těžké stavební stroje pro hutnění -při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu; nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí -před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení; kontrolu provede příslušná provozní oblast; žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou; bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno 11. Na základě vyjádření společnosti O 2 Czech Republic, a.s., dojde při realizaci povolované stavby ke styku s vedeními sítě elektronických komunikací (dále jen SEK ); z tohoto důvodu budou dodrženy podmínky č.4 a 5 výroku tohoto územního rozhodnutí a dále tyto podmínky: -při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK -všechny výkopové práce v místě trasy tel. kabelů musí být prováděny ručním nářadím; do trasy tel. sítě nesmí být nijak zasahováno, nesmí být měněna niveleta -nad trasou tel. kabelů musí být pouze rozebíratelný povrch bez podbetonování; nesmí být použit suchý ani zalévaný beton; nesmí dojít k zabetonování žádné části trasy tel. kabelů pod obrubníky nebo krajníky -ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení -při pracích ve vzdálenosti do 1,5m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nebude používáno mechanizačních prostředků a zemní práce budou prováděny ručně -dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, před zakrytím bude zhotovitelem vyzván pověřený pracovník společnosti O 2 Czech Republic, a.s. (dále jen POS ), ke kontrole vedení -odkryté podzemní komunikační vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení -nad kabelovou trasou bude dodržen zákaz přejíždění těžkými vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození -při provádění zemních prací postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání komunikační sítě, pokud nebylo s provozovatelem dohodnuto jinak

7 Č. j. MMPr/035425/2015/Kl str. 7 -při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení -při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK bude dodržena ČSN "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související -na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch; nutnou změnu je nutno předem projednat se zaměstnancem POS -pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, se nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna -stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK; stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca l m -ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno POS 12. Dle vyjádření společnosti NejTV, a.s., dojde ke styku navrhované stavby se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK ) spol. NejTV, a.s.; tato stávající zařízení budou při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace respektována při dodržení podmínky č.4 a 5 výroku tohoto územního rozhodnutí a následujících podmínek: -žadatel je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemního vedení SEK -v místech vjezdů budou kabely uloženy do dělených chrániček -pro uložení sítí bude dodržena prostorová norma (minimální krytí) -ochranné pásmo SEK je stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK -žadatel je povinen dbát při stavebních pracích největší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a do vzdálenosti 1,5 m po každé straně vytýčené trasy podzemního telekomunikačního vedení nepoužívat žádných mechanizačních prostředků -zahájení činností je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen oznámit pracovníku POS -dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, před zakrytím je povinen stavebník vyzvat pracovníka POS ke kontrole PVSEK; zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS -při prováděni zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen postupoval tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK; odkryté PVSEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení -stavebník nebo jím pověřený subjekt není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození; způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS -stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikaci, parkovišť, vjezdů aj.) -stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické prvky, ochranné a pomocné prvky SEK, rovněž není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupoval do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s odkrytými prvky SEK, příp. technologickými rezervami bez souhlasu POS -stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit POS -stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy ukládat PVSEK ve stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení; chráničku je povinen utěsnit a zamezit tím vnikání nečistot Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( 27 odst. 1 správního řádu): Obec Troubky, IČO , se sídlem Dědina 286/29, Troubky nad Bečvou

8 Č. j. MMPr/035425/2015/Kl str. 8 Odůvodnění: Žadatel podal dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad oznámil oznámením ze dne zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den , konané v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Po ústním jednání byly 3 pracovní dny připraveny všechny podklady pro rozhodnutí a účastníci řízení měli možnost se s nimi seznámit před vydáním rozhodnutí. Stanoviska sdělili a k žádosti byly doloženy vyjádření, závazná stanoviska: 1. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov souhlasné koordinované závazné stanovisko ze dne pod č.j.: HSOL / Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Přerov posouzení žádosti o stanovisko ze dne pod č.j.: KHSOC/14883/2014/PR/HOK 3. Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí souhrnné vyjádření ze dne pod spis.zn. MMPr/147434/2013/STAV/ ZP/Hu 4. ČEZ Distribuce, a.s. sdělení o existenci energet.zařízení ze dne pod zn a ze dne pod zn ; vyjádření k PD ze dne pod zn ČEZ ICT Services, a.s. sdělení o existenci vedení ze dne pod zn a ze dne pod zn Nej TV a.s. vyjádření k existenci sítí ze dne pod č.j. PŘ 025/13 a podmínky ochrany SEK ze dne O2 Czech republic,a.s. vyjádření o exist.sítí ze dne pod č.j /13; vyjádření o exist.sítí ze dne pod č.j /14 a doplnění tohoto vyjádření dne RWE Distribuční služby, s.r.o. stanovisko ze dne pod zn a ze dne pod zn VaK Přerov, a.s. vyjádření k činnostem v ochr.pásmu ze dne pod č /2013/PRID 10. Správa silnic Ol.kraje, p.o. vyjádření a souhlas ze dne pod zn. SSOK JH-23353/ Policie ČR, Dopravní inspektorát, Přerov - vyjádření ze dne pod č.j. KRPM /ČJ Městský úřad Přerov, Stavební úřad stavební povolení č. 28/2001 ze dne pod č.j. SÚ2449/2001-Bd 330 A 13. Městský úřad Přerov, odbor dopravy kolaudační rozhodnutí č. 40/2003 pod č.j. OD/6407/2003/Bd 14. Obec Troubky čestné prohlášení Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky správců inženýrských sítí (zařízení pro rozvod energií a vody), majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto územním rozhodnutím. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci uzavřením (sepsáním) smluv či dohod dle příslušných právních předpisů. V souladu s ustanovením 86 odst.2 písm. a) a odst.3 stavebního zákona doložil žadatel k pozemkům nebo stavbám, k nimž nemá vlastnické právo (Obec Troubky je vlastníkem všech zbývajících dotčených pozemků): -souhlas Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., která je oprávněná hospodařit se svěřeným majetkem kraje, tedy i s dotčenou nemovitostí pozemkem parc. č. 329/1 v katastrálním území Troubky nad Bečvou Umístění stavby není v rozporu se schválenou platnou územně plánovací dokumentací Územním plánem sídelního útvaru Troubky nad Bečvou. Dle tohoto územního plánu je stavba umístěna v zastavěném území: - ve stávajících a rozvojových plochách ZP veřejná zeleň (zeleň s projevem do veřejného prostoru) - ve stávajících plochách státních silnic - ve stávajících plochách místních komunikací - ve stávajících dopravních plochách

9 Č. j. MMPr/035425/2015/Kl str. 9 Po vyhodnocení záměrem dotčeného území s platnou územně plánovací dokumentací lze konstatovat, že povolovaná stavba není v rozporu s uvedenou platnou územně plánovací dokumentací, neboť i v plochách ZP jsou přípustné chodníky a osvětlení, jak je uvedeno v závazné části Územního plánu sídelního útvaru Troubky nad Bečvou Regulativy uspořádání území, příloha č.1 OZV č. 1/2001, Regulační podmínky pro území zastavitelné a pro území nezastavitelné, upravené změnou územního plánu č.4 v Opatření obecné povahy č.1/2008, vydaného zastupitelstvem obce Troubky (ostatní dotčené plochy jsou plochami dopravní infrastruktury dle 2 odst.1 písm. k bod 1 stavebního zákona, nacházejí se v zastavitelném území a v plochách všech funkčních typů zastavitelného území jsou přípustné chodníky a liniové stavby technické infrastruktury). Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na stavbu a na využívání území pro umístění stavby, neboť splňuje příslušná ustanovení, vztahující se k této stavbě, stanovená ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a v dalších platných právních a technických předpisech. Účastníci řízení (dle 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona) - stavební úřad za účastníky stanovil, mimo žadatele a obec, vlastníky pozemků a staveb, na kterých je stavba umísťována, a ty kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám a vlastníky (provozovatele) dotčené dopravní a technické infrastruktury: Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Nej TV, a. s., Pobočka Přerov, Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., O2 Czech Republic a.s. Účastníci řízení (dle 85 odst. 2 písm.b) stavebního zákona) -stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků řízení na vlastníky bezprostředně sousedících nemovitostí s dotčenými pozemky stavbou; vlastníci ostatních sousedních nemovitostí, vzhledem k tomu, že nejsou známy negativní účinky stavby na okolí, nemohou být žádným způsobem umístěním povolované stavby přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných věcných právech: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 133, 138, 143, 145, 149, 310, 312/2, 316, 319, 320, 323, 325, 326, 327, 336, 337, 568, 570, 579/1, 580, 585, 845/1, 865/2, 312/1 v katastrálním území Troubky nad Bečvou Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Troubky č.p. 9, č.p. 624, č.p. 623, č.p. 623, č.p. 5, č.p. 452, č.p. 59, č.p. 416, č.p. 493, č.p. 135, č.p. 356, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 162 a č.p. 737 Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Podmínky vlastníků, správců či provozovatelů veřejné infrastruktury, stanovené v písemných stanoviscích, byly zkoordinovány a zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

10 Č. j. MMPr/035425/2015/Kl str. 10 Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti (mimo stavebního objektu SO 401 Osvětlení přechodu, který dle 103 odst.1 písm. e) bod 8 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení). Rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. Otisk úředního razítka Ing. Jaromír Kluka referent oddělení stavebního úřadu Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000,- Kč byl zaplacen dne V souladu s ustanovením 92 odst. 3 stavebního zákona, ve vazbě na 87 odst. 1 a odst. 3 stavebního zákona, doručuje stavební úřad územní rozhodnutí účastníkům územního řízení dle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (dle v odůvodnění uvedeného seznamu Osob s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo stavbám) veřejnou vyhláškou. Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů. Datum vyvěšení:... Datum sejmutí:... Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova, Obecního úřadu Troubky a dle 25 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup. Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět na Stavební úřad MMPr!

11 Č. j. MMPr/035425/2015/Kl str. 11 Obdrží: Účastníci řízení (dle 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona - dodejky) Obec Troubky, IDDS: 9uyb8nq Olomoucký kraj, IDDS: qiabfmf Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 Nej TV, a. s., Pobočka Přerov, IDDS: yhjuida Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h Dotčené správní úřady Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, Přerov 2 Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, Přerov Obecní úřad Troubky, Dědina č.p. 286/29, Troubky nad Bečvou (+ úřední deska) Ostatní Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6 vlastní - ad/a Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - odd. vnitřních služeb - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, Přerov

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/017863/STAV/SU/Zd

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

Žadatel: David ŠIMONÍK, Čelechovice č.p. 7, 751 03 Brodek u Přerova ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.167/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

Žadatel: David ŠIMONÍK, Čelechovice č.p. 7, 751 03 Brodek u Přerova ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.167/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2011/127241/STAV/SU/Hav Přerov, dne 23.11.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice.

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice. Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Č.j.: 2010/2359/SÚ/Zd Přerov, dne 6.5.2010 Ev.č.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: 2010 / 4576 / SU Jitka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/045630/SÚ/Pí Přerov, dne 23.5.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/073807/2011/Pí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/61233/2012/Mo 80723/2012/ 90426 Motlová

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA:

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Spisová značka: MU/08506/2014/2382 Naše čj.: MU/11864/2014/ SÚ-SH/2382 Počet listů: 13

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

(dále jen "stavba") na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec.

(dále jen stavba) na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 541/2012-13604/Ra/Sto Č.J.: MUNO

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/012769/SÚ/Pí Přerov, dne 4.3.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/033554/2011/Pí

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/33232/2016/KAZIV 47783/2016/OSÚP/KAZI 55166

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í.

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í. Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Spisová značka: MUD 4522/2012 OVŽP/LL Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1996/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

Spis zn: MMPr/064935/2010/Ma Přerov, dne 20.9.2010 Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Ukl. a skart. znak: Ev.č.

Spis zn: MMPr/064935/2010/Ma Přerov, dne 20.9.2010 Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Ukl. a skart. znak: Ev.č. M a g i s t r á t m ě s t a P ř e r o v a Odbor zemědělství Oddělení vodního hospodářství Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 pracoviště: Smetanova 7, telefon: +420 581 268 111 (ústředna), fax: +420 581 268 517

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03869/2011/On MeUSM/04448/2011 Marek Ondříšek 572 416

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S6480/2008OÚPSŘ-328/Va-8 23.5.2008 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 55690/2013/Örd Cheb, dne: 26.7.2013 Spis. zn.: KSÚ 842/2013 Vyřizuje: Zuzana Ördögová E-mail:

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/3764/11/HDR SU/11/4592/HAI Hadravová 481 366 306 i.hadravova@mu.turnov.cz DATUM: 18.7.2011

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 29.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 2364/2012/158Ba Č.j.:SÚ26010/12/158 / SÚ 2364/2012/158Ba Kyjov, dne 11.7.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./771/2012/Fe Čj.: SÚ-6394/2012-FETJ-528/82 Vyřizuje: Fetter, tel. 483 333 943 Způsob

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

Městský úřad Nová Paka

Městský úřad Nová Paka Městský úřad Nová Paka S tavební odbor Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120 Č.j.: MUNP/2012/16181/SÚ/PI Nová Paka, dne 12.12.2012 Spis 2012/13720/SÚ/PI *MUNPX001GJG3* MUNPX001GJG3

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/23904/11-5 Hranice, dne: 23.1.2012 Vyřizuje: Jiří Koukal E-mail: jiri.koukal@mesto-hranice.cz Telefon: 581 828 382 V EŘEJNÁ

Více

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.1476/09/SÚ Sedlec Prčice dne 07.01.2010 R O Z H O D N U T Í Dne 16.9.2009 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 272 32 425, Teplická 874/8,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4358/2012/Ka Č. J.: 5307/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1421/2011-4-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 2.12.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/3001/2012/384/SU v Desné dne : 4.3.2013 Vyřizuje

Více

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo: q J, to I! črslo jednacl:... -. :.tl telefon: 318692151 Spis.zn. : 2049/1 o/re Č.j.: 226/11rrů r ov ov URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD ov Csl. dělostřelců 172 26223

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Spisový znak: SÚ - 38/12/Hyn Číslo jednání: 4/2012 Oprávněná úřední osoba: Hynčicová Ivana MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/106144/2012/Mo 20187/2013/OSÚP/LEMO 22674

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI10901/2014-7 tel/fax:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 30.6.2010 Spis.zn.: SU/34513/2010/Fi Č.j.: SU/47490/2010 Vyřizuje : Ing. Jana Filipová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 15.7.2010 Spis.zn.: SU/37590/2010/Št Č.j.: SU/49736/2010 Vyřizuje : Ivana Štréblová

Více

Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA: Obec Lhota, Požárníků 180, 273 01 Lhota, IČ: 00663964. Vyřizuje: M.

Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA: Obec Lhota, Požárníků 180, 273 01 Lhota, IČ: 00663964. Vyřizuje: M. Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 3464/2010-3-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.1.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 285/2012/OV/DŠ/2 11. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK3401/2013-VŽPD/Bo Kojetín, dne 14. června 2013 Spis č.: 543/2013 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad ROZHODNUTÍ Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 252 42 Telefon.: 241 932 451 Fax : 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, č.ú. 3725 111 / 0100 1Č : 241 318 Spis.zn.: SÚ/URS064-5383/12751/2009/Vok

Více

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí naše značka vyřizuje datum 5001146349 Monika Řeháková 09.07.2015 Věc: STL plynovodní přípojka - Ubytovna "Modrák" Obec: Týniště nad Orlicí

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-4213/2010-608/HH Rousínov, dne 30. srpna 2010 Oprávněná úřední

Více

ROZHODNUTÍ STA VEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STA VEBNÍ POVOLENÍ / v " v MESTSKY URAD LOVOSICE odbor stavebního úřadu a územního plánování Školní 407/2, 410 30 Lovosice Telefon SÚ 416 536 679-684, fax: 416 532 130, e-rnail: stavebni.urad@meulovo.cz Telefon ÚP 416 571

Více

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí odbor dopravy Vaše zn./ ze dne Naše zn. 19033-14/OD-3506-2014/DIR(SR/41) Vyřizuje/tel. Dirr Radek/461550462 Svitavy 2014-04-14 e-mail radek.dirr@svitavy.cz Účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0754/2012/Ka Č. J.: 1281/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město ROZHODNUTÍ

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město ROZHODNUTÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2015/068126/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.7.2015 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 05.03.2012 MMJ/OŽP/2114/2012-4 Ing. Samešová/706 11.04.2012 40190/2012/MMJ oprávněná úřední osoba zuzana.samesova@jihlava-city.cz

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2759/2012-9-Ca-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 29.4.2013 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RX00M47Y7 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 22416/2013 OSŘOŽÚ/Če-328 Břeclav, dne 03.07.2013 Č.j.: MUBR 42462/2013 Oprávněná

Více

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R Č.j. MUH/ 16650/15/16

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov. Odbor stavební a územního plánování ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov. Odbor stavební a územního plánování ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/42210/2012/MAKŘ 64631/2012/ 72605 Marcela

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-5640/2011-879/HH Rousínov, dne 19. října 2011 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05295/2011/K MeUSM/06429/2011 Ing. Miroslav Kašpar

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3934/2011/Bi Č. J.: 2793/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2383/2012/Ka Č. J.: 3454/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Spis.zn. Č.j.: 217/11-Mo 217/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Email:

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Spis.zn. Č.j.: 217/11-Mo 217/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Email: Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 217/11-Mo 217/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více