THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne na zasedání č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515."

Transkript

1 THERMAL F, a. s. Organizační řád Počet stran: 13 Rozdělovník: úsek finanční úsek obchodní úsek ubytovací úsek stravovací úsek zdravotní úsek technický úsek generálního ředitele úsek personální Přílohy: 1 Aktualizace: 3 Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne na zasedání č Garant: Vypracoval: Marcel Man Human Resources Director Schválil: Rudolf Mašata General Director Karlovy Vary, Stránka 1 z 13

2 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento řád je statutární normou společnosti schválenou představenstvem společnosti THERMAL F, a.s., upravuje organizaci akciové společnosti THERMAL F, a. s., včetně její organizační struktury, funkční působnosti organizačních útvarů a zásady činnosti a řízení společnosti a jednotlivých organizačních jednotek Organizační řád je vnitřním předpisem společnosti a je závazný pro všechny osoby organizačně zařazené do struktury společnosti Zřízení akciové společnosti 2. Všeobecná ustanovení Akciová společnost THERMAL F, a. s. (dále jen společnost), byla založena Zakladatelskou listinou ze dne 24. března 1999 Fondem národního majetku ČR, jakožto jediným akcionářem Společnost vznikla zápise do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 813 dne 30. dubna Firma společnosti zní THERMAL-F, a.s Společnosti bylo přiděleno IČ: Společnosti bylo přiděleno DIČ: CZ Sídlem společnosti je: Karlovy Vary, I. P. Pavlova 2001/11, PSČ Předmět činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Hostinská činnost, Masérské, rekondiční a regenerační služby, Provozování solárií, Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, Směnárenská činnost, Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, Provozování zdravotnického zařízení ambulantní specializovaná a lůžková následná péče: (rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, lázeňská léčebně rehabilitační péče). 3. Orgány obchodní společnosti Společnost má tyto orgány: valnou hromadu, představenstvo, dozorčí radu. Společnost má ve smyslu ustanovení 396 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dualistický systém vnitřní struktury Valná hromada - je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Její funkci vykonává od Ministerstvo financí České republiky. Stránka 2 z 13

3 3.2. Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti je statutárním orgánem, kterému přísluší obchodní vedení společnosti a jenž řídí činnost společnosti, zastupuje společnost způsobem a v rozsahu určeném stanovami společnosti a zákonem a takto nahrazuje vůli společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny zákonem nebo stanovami do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou na čtyřleté funkční období. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu představenstva. Představenstvo jmenuje na pracovní místo a odvolává z pracovního místa generálního ředitele a finančního ředitele Představenstvo společnosti je odpovědné valné hromadě společnosti. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda představenstva. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda představenstva nebo jiný pověřený člen představenstva. Předseda představenstva je oprávněn ukládat úkoly tajemníkovi kolektivních orgánů společnosti, který vede agendu představenstva společnosti Tajemník kolektivních orgánů společnosti, pokud je kolektivními orgány ustanoven, odpovídá za přípravu podkladů pro kolektivní orgán společnosti, zajišťuje jejich včasnou distribuci, organizačně zabezpečuje a zúčastňuje se zasedání kolektivního orgánu společnosti (s výjimkou uzavřených zasedání), ze kterých vypracovává zápisy, včetně usnesení, které po připomínkách členů kolektivního orgánu předkládá k podpisu předsedovi kolektivního orgánu. Zajišťuje spisovou a archivní službu agendy kolektivních orgánů. Tajemník kolektivních orgánů společnosti je organizačně zařazen do úseku GŘ Dozorčí rada společnosti - členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada Působnost, práva a povinnosti představenstva a dozorčí rady jsou vymezena Stanovami schválenými valnou hromadou a jednacími řády představenstva a dozorčí rady společnosti. 4. Zásady řízení společnosti 4.1. Za společnost jedná představenstvo společnosti, a to společně předseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva nebo společně místopředseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva nebo společně předseda a místopředseda představenstva. Společnost může být zastoupena i zmocněncem na základě písemné plné moci udělené společností Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy společně předseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva nebo společně místopředseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva nebo společně předseda a místopředseda představenstva Pracovníci společnosti, kteří jsou pověřeni určitou činností, resp. řízením jednotlivých organizačních útvarů, jsou zmocněni pouze k těm úkonům, k nimž dochází při zajišťování svěřené činnosti a plnění jejich úkolů. Jejich podpisová práva upravuje navazující vnitřní norma Spisový a podpisový řád. Stránka 3 z 13

4 4.3. Delegace pravomocí Oprávnění jednat a podepisovat za společnost je dáno Stanovami, tímto Organizačním řádem a je zapsáno v obchodním rejstříku Delegování pravomocí při obchodním řízení společnosti vyplývá z tohoto Organizačního řádu, pracovních náplní vedoucích pracovníků jednotlivých stupňů řízení nebo z individuálních pověření nebo zmocnění k úkonům daných svým podřízeným oprávněnými nadřízenými vedoucími pracovníky v jednotlivých případech nebo na základě usnesení představenstva Zastupování Generálního ředitele společnosti zastupuje v době jeho nepřítomnosti finanční ředitel Ostatní vedoucí pracovníky zastupují v době jejich nepřítomnosti trvající nepřetržitě 3 pracovní dny (72 hodin) a déle v plném rozsahu povinností, práv a odpovědnosti jimi předem písemně určení zástupci se souhlasem nadřízeného Zástupci i zastupovaní jsou povinni se navzájem informovat o průběhu a stavu hlavních a nedokončených prací, o všech dalších podstatných skutečnostech, týkajících se provozu a technického stavu zařízení. Rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách si může zastupovaný vyhradit, pokud to povaha věci připouští, do svého návratu. Není-li to možné, naváže zástupce spojení se zastupovaným, popř. se obrátí na vyššího nadřízeného Zmocnění Jménem společnosti mohou jednat také zástupci, u nichž oprávnění jednat nevyplývá přímo z určité funkční náplně a zařazení, a to na základě písemné plné moci. K takovým jednáním jménem společnosti pro jednotlivé nebo opakující se případy nebo úkony, uděluje písemné písemnou plnou moc představenstvo Takováto plná moc opravňuje zmocněnce k provádění úkonů jen v rozsahu zmocnění. Pověření nebo plná moc mohou být zmocnitelem kdykoliv odvolány Interní organizační a řídící normy a akty K zabezpečení úkolů a pro nezbytnou informovanost vedení, vedoucích a ostatních zaměstnanců jsou vydávány vedoucími pracovníky řády, směrnice, příkazy, standardy, sdělení, metodické pokyny a organizovány porady na různých stupních řízení Podmínky a obecná pravidla pro tvorbu, oběh a evidenci řídící dokumentace stanovuje vnitřní norma o tvorbě, oběhu a evidenci řídící dokumentace Standardní systém porad v hotelu Thermal, jejichž prostřednictvím je zabezpečována interní komunikace, stanovuje vnitřní norma o systému porad Základními řídícími normami jsou: Stanovy obchodní společnosti Organizační řád Stránka 4 z 13

5 Spisový a podpisový řád Pracovní řád Provozní řády Ubytovací řád Směrnice Vztahy mezi jednotlivými organizačními útvary společnosti se uplatňují takto: a) všechny organizační útvary společnosti, jejich vedoucí a pracovníci jsou povinni navzájem spolupracovat při ochraně majetku společnosti před jeho zcizením, poškozením nebo zneužitím, při zajišťování kvalitní a profesionální obchodní činnosti společnosti, poskytovat součinnost útvaru, který je nositelem jmenovitého úkolu a vzájemně se informovat tak, aby bylo zabezpečeno řádné a komplexní plnění všech úkolů a povinností s cílem poskytování kvalitních služeb, b) vedoucí organizačních útvarů společnosti na všech stupních řízení, jakož i pracovníci těchto organizačních útvarů plně zodpovídají za to, že úkoly, jim uložené nadřízenými pracovníky, budou plněny profesionálně, v požadované kvalitě a čase, c) vedoucí pracovníci na všech stupních řízení odpovídají za úplnost, kvalifikovanost a komplexnost zpracovaných informací předávaných jejich útvarem ať již pro potřeby vnitřního styku nebo určené pro orgány a organizace mimo společnost, d) kompetenční spory vzniklé mezi organizačními útvary společnosti řeší příslušní vedoucí pracovníci vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, řeší spor jejich nejbližší nadřízený. Konečné rozhodnutí přísluší generálnímu řediteli V řízení jsou dodržovány tyto zásady řízení: a) zásada jediného odpovědného vedoucího, b) personální a mzdová politika je vykonávána přímo v pravomoci vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů, c) všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni v rámci své působnosti přijímat a aplikovat opatření generálního ředitele, zajišťovat včas vyřizování stížností a podnětů zaměstnanců, d) každý vedoucí zaměstnanec proto, aby mohl zajistit plnění úkolů svého úseku, je vybaven odpovídajícími pravomocemi a odpovědností. V rámci své pravomoci může každý vedoucí zaměstnanec vydávat pokyny a příkazy, důsledně vyžadovat jejich plnění od podřízených a odpovídajícím způsobem postihovat případné nekvalitní plnění či úplné nesplnění zadaných úkolů. 5. Orgány řízení 5.1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společnosti, jejíž působnost vykonává Ministerstvo financí ČR. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, na jehož působnost a uskutečňování obchodní činnosti dohlíží dozorčí rada Řídícím a výkonným orgánem společnosti je generální ředitel, kterého na pracovní místo jmenuje a z pracovního místa odvolává představenstvo společnosti. Generální ředitel zajišťuje plnění usnesení představenstva a vnitřní personální, organizační, provozní záležitosti a běžnou obchodní činnost společnosti v souladu s právními předpisy, Stanovami, usneseními představenstva a platnými vnitřními normami Ředitele finančního úseku na pracovní místo jmenuje a z pracovního místa odvolává představenstvo. Stránka 5 z 13

6 Vedoucí zaměstnance ostatních úseků vyjmenovaných v článku 6.2. tohoto řádu na pracovní místo jmenuje a z pracovního místa odvolává generální ředitel po projednání s představenstvem společnosti. Generální ředitel přímo řídí vedoucí zaměstnance úseků Jednotlivé organizační útvary řídí vedoucí zaměstnanci organizačních útvarů. Vedoucí zaměstnanci organizačních útvarů odpovídají za komplexní a řádný chod svěřených úseků v souladu s pokyny kolektivních orgánů společnosti, platnou legislativou a vnitřními normami Vedoucími zaměstnanci společnosti jsou zaměstnanci, kteří mají na jednotlivých stupních řízení oprávnění stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. 6. Organizace společnosti 6.1. Společnost provozuje hotel Thermal, jakožto hlavní náplň své obchodní činnosti. Základními organizačními útvary v hotelu jsou: a) úseky b) oddělení c) pracoviště Hotel je podle obsahu zajišťovaných činností členěn na níže uvedené úsek, v rámci kterých dochází ke komplexnímu řízení uceleného systému zabezpečovaných činností: a) finanční úsek, b) obchodní úsek, c) ubytovací úsek, d) zdravotní úsek, e) stravovací úsek, f) technický úsek, g) personální úsek, h) úsek generálního ředitele Členění organizačních útvarů je uvedeno v Organizačním schéma společnosti (funkční schéma organizačních útvarů) Přílohu Organizačního řádu společnosti tvoří Organizační schéma společnosti (přehled organizačních útvarů, funkční schéma jednotlivých organizačních útvarů). Charakteristiky jednotlivých funkčních pozic (pracovní činnosti, pracovní povinnosti a pravomoci) jsou vedeny a průběžně aktualizovány na personálním oddělení Počet pracovních míst na jednotlivých organizačních útvarech je plánován na hospodářský rok a schvalován představenstvem. Přehled pracovních míst je veden a průběžně aktualizován na personálním oddělení. V pravomoci generálního ředitele je podle vývoje obchodní situace společnosti či pro splnění mimořádně náročných úkolů zřizovat další, zejména krátkodobá pracovní místa, pokud není možné dosáhnout splnění cílů sjednáním jednorázových dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo využitím pracovníků agentur práce. 7. Vedoucí pracovníci Stránka 6 z 13

7 7.1. Společné činnosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků organizačních útvarů: odpovědnost za řádný chod svěřeného organizačního útvaru, řízení činnosti na svěřeném útvaru s cílem optimalizovat další rozvoj svěřené činnosti v rámci schválené strategie, navrhování potřebných organizačních změn ve svěřeném útvaru, stanovování a ukládání pracovních úkolů podřízeným zaměstnancům, organizování, řízení a kontrola jejich práce vydávání závazných pokynů ke splnění úkolů podřízeným zaměstnancům, navrhování personálního obsazení pracovních míst (vznik, změna, zánik pracovního poměru či dohody) ve svěřeném útvaru, navrhování mzdového zařazení a pohyblivé složky mzdy u podřízených pracovníků, vedení evidence o rozvrhu pracovní doby podřízených pracovníků v souladu s platnou legislativou a v souladu se zásadou maximální hospodárnosti, vedení evidence odpracované doby u podřízených pracovníků a příprava podkladů pro výpočet mezd a odměn, navrhování pracovních náplní pracovních míst ve svěřeném útvaru, odpovědnost za racionální dělbu práce mezi pracovníky a za jejich další vzdělávání a osobní růst, odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za hospodárné využívání materiálních prostředků, ochranu majetku hotelu a hostů a problematiku požární ochrany ve svěřeném útvaru, zajišťování inventarizací svěřených prostředků podle stanovených zásad a odpovědnost za řádné využívání a ochranu těchto prostředků, navrhování vyřazování přebytečného a neupotřebitelného majetku, kontrolní činnost na svěřeném útvaru, zabezpečení vzájemného zastupování jednotlivých pracovníků, odpovědnost za vybavení pracovišť a pracovníků potřebnými pomůckami, právo na informace nezbytné k zajištění činností svěřeného organizačního útvaru, zabezpečení dodržování povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a zákonů. 8. Generální ředitel (General Director) 8.1. Řídícím a výkonným orgánem společnosti je generální ředitel. Generální ředitel zajišťuje plnění usnesení představenstva a vnitřní personální, organizační, provozní záležitosti a běžnou obchodní činnost společnosti v souladu s právními předpisy, Stanovami, usneseními představenstva a platnými vnitřními normami. Generální ředitel odpovídá za svou činnost v plném rozsahu představenstvu Generální ředitel dále: organizuje a kontroluje činnosti tak, aby byly dodržovány zásady maximální hospodárnosti a efektivnosti, zodpovídá za dodržování právních předpisů a vnitřních norem, zodpovídá za hospodárné využívání přidělených finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem, zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů, jmenuje a odvolává vedoucí pracovníky úseků, stanovuje popis jejich pracovní činnosti a rozsah jejich povinností, organizuje, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců a poskytování služeb v souladu s přijatou Stránka 7 z 13

8 strategií, platnými normami a se zájmy klientů, rozhoduje o otázkách vzniku, změny a skončení pracovního poměru, podepisuje pracovní smlouvy, uzavírá dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, stanovuje počty zaměstnanců na jednotlivých pracovištích, podílí se na rozhodování o investičních záměrech, uzavírá hospodářské smlouvy v rozsahu pověření představenstvem, řídí činnost hotelu v souladu s příslušnými zákony a ostatními obecně závaznými předpisy, zabezpečuje plnění úkolů uložených mu představenstvem, odpovídá za řízení hotelu a za plnění úkolů orgánům obchodní společnosti. 9. Finanční ředitel (Director of Finance) 9.1. Finanční ředitel zastupuje generálního ředitele v době jeho nepřítomnosti, řídí finanční úsek a zodpovídá za řádný chod účetního a finančního systému hotelu v souladu s platnými předpisy. Finanční ředitel odpovídá za svou činnost v plném rozsahu představenstvu Finanční ředitel dále: využívá ekonomických nástrojů v řízení společnosti pro zvyšování efektivnosti činnosti, připravuje plány hospodářské činnosti a vyhodnocování jeho plnění, řídí optimální cenovou tvorbu a cenovou politiku ve vazbě na dosahování stanovených ekonomických parametrů, řídí vnitřní plánování, rozpis plánu na jednotlivé organizační útvary a kontroluje jeho plnění, zpracovává ekonomické a finančních rozbory, zajišťuje kontrolní funkci účetnictví a statistické výkaznictví, kontroluje správné vedení uzavřeného okruhu účetnictví, včetně dodržování platné metodiky účetnictví, plánování, financování a rozpočtu, sleduje a předkládá k právnímu vymáhání neuhrazené pohledávky po termínu splatnosti, vyhodnocuje výsledky inventarizací a navrhuje vypořádání inventarizačních rozdílů, přijímá opatření k zabezpečení ochrany majetku akciové společnosti pojistnými smlouvami, zajištuje financování činnosti společnosti, včetně styku s bankovními institucemi, zajištuje řádný odvod daní a ostatních zákonných odvodů, zajišťuje dodržování účetní a finanční kázně a dodržování zákonnosti dle platných zákonů, směrnic a předpisů, zajištuje pokladní službu, zajišťuje evidenci majetku společnosti, eviduje škod a jejich řešení, organizuje provádění interního auditu činnosti ve všech oblastech souvisejících s finančními transakcemi a nakládání s majetkem společnosti, a to v rámci všech hotelových organizačních útvarů, metodicky řídí informační soustavu na ostatních úsecích metodicky řídí pokladny, sklady, HIM z hlediska optimální výše a obrátky zásob, provádí dozor nad provozem a údržbou informačních systémů, v rámci daných smluv a dohod provádí údržbu provozovaného software a hardware, zabezpečuje plnou funkčnost informačních systémů a všech elektronických médií, zajišťuje pomoc při obsluze všech informačních médií a PC, včetně proškolení jejich obsluhy, zajišťuje koordinaci činností a středisek v souvislosti s provozem sítě a její údržbou, zajišťuje provoz, údržbu a úpravy software telefonní ústředny a související metodické pomoci, Stránka 8 z 13

9 navrhuje koncepce rozvoje informační sítě a spolupracuje při jejich realizaci, spolupracuje při zajišťování evidence všech médií a prostředků informačního systému, zajišťuje kontrolu, zda veškeré programy na pracovišti byly legálně pořízeny, sleduje novelizaci a změny právních předpisů a odborných norem a uvádí je do praxe. organizuje a zajišťuje efektivní výběr dodavatelů v souladu s pravidly transparentnosti a ekonomické výhodnosti, zajišťuje dodávky materiálu, surovin, strojů, technologických zařízení a zboží. efektivní zásobování potravinami, nápoji, zbožím k prodeji a jiným materiálem, zajištění efektivního výběru dodavatelů produktů pro stravovací úsek, organizace práce skladů potravin a materiálu, řídí správu kamerového systému. 10. Obchodní ředitel (Director of Sales and Marketing) Obchodní ředitel zodpovídá za realizaci stanovené obchodní strategie hotelu, řídí obchodní úsek a odpovídá za rentabilní prodej kapacit hotelu v segmentech léčení, ubytování, kongresová a relaxační činnost, stravování. Obchodní ředitel odpovídá za svou činnost generálnímu řediteli Obchodní ředitel dále: připravuje obchodní plány, zajišťuje tržby v určených segmentech služeb a optimálního mix prodeje služeb, zajišťuje komplexní propagační a akviziční aktivity dle stanovené obchodní strategie v tuzemsku i zahraničí, zabezpečuje funkci rezervace služeb a fakturace služeb, organizuje péči o stálé zákazníky a rozvoj obchodní sítě, navrhuje atraktivní komplexní nabídky služeb hotelu, realizuje cenovou politiku, která umožní optimální využití kapacit v okrajových sezónních a mimosezónních obdobích s cílem udržet celoroční rentabilitu provozu, zajišťuje vyřizování obchodní korespondence týkající se prodeje veškerých služeb hotelu, připravuje obchodní smlouvy o prodeji služeb a předává smluvně zajištěné akce k realizaci jednotlivým úsekům, koordinuje rozsáhlejší akce týkajících se více úseků, vytváří marketingových strategie, zajišťuje public relations a dobrou publicity hotelu, řídí program péče o VIP hosty a zajišťuje jeho realizaci, organizuje společenský styk s hostem. 11. Ředitel ubytovacího úseku Ředitel ubytovacího úseku zodpovídá poskytování ubytovacích služeb hostům odpovídajících oficiální klasifikaci hotelu a řídí ubytovací úsek. Ředitel ubytovacího úseku odpovídá za svou činnost generálnímu řediteli Ředitel ubytovacího úseku dále: organizuje poskytování informací zákazníkům, organizuje službu Guest Service, Stránka 9 z 13

10 zabezpečuje funkci hotelové recepce a její agendy, včetně zúčtování s hostem, a službu consierge, odpovídá za vystavování daňových dokladů, inkasa v hotovosti i kreditními kartami, řídí přijímání objednávek na doplňkové hotelové služby, organizuje zajištění služby hotelového portýra, organizuje přípravu pokojů k ubytování a úklid pokojů po odjezdu hosta, včetně předávání informací hotelové recepci, organizuje běžný úklid pokojů v průběhu ubytování, popř. stěhování hostů, organizuje běžný úklid chodeb a přilehlých prostor, organizuje stanoveným způsobem úklidové služby v určených částech hotelu a kontroluje rozsah fakturovaných služeb podle skutečnosti, odpovídá za zajištění funkčnosti pokojů a jejich zařízení, odpovídá za zajištění drobných služeb včetně prodeje z minibarů a předávání informací o realizovaných službách na hotelovou recepci, organizuje generální úklidy pokojů, chodeb a přilehlých prostor, včetně jejich údržby, dezinfekce a dezinsekce v souladu se sanitačním řádem, řídí hospodárné využívání materiálu a hotelového prádla, navrhuje opatření pro zajištění bezpečnosti hostů. 12. Ředitel zdravotního úseku (Medical Director) Ředitel zdravotního úseku je zástupcem generálního ředitele ve věcech odborně lékařských, zodpovídá za poskytování ambulantní specializovaná a lůžková následná péče (rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, lázeňská léčebně rehabilitační péče) a řídí zdravotní úsek. Ředitel zdravotního úseku odpovídá za svou činnost generálnímu řediteli Ředitel zdravotního úseku dále: zabezpečuje zajištění kvalitní preventivní, diagnostické a léčebné lékařské péče ve specializované způsobilosti FBM, včetně edukace pacientů a vedení zdravotnické dokumentace, odborně vede zaměstnance, kteří mají oprávnění k výkonu práce pod odborným dohledem, navrhuje strategie v poskytování zdravotní péče, organizuje zajištění nepřetržité služby všeobecné zdravotní sestry v hotelu, organizuje zajištění léčebných procedur ve specializované způsobilosti fyzioterapeut, organizuje zajištění léčebných ve specializované způsobilosti masér a lázeňský pro lázně a léčebnou rehabilitaci, organizuje hospodárné časování léčebných procedur, řídí odbornou činnosti v oblasti léčebné výživy, organizuje zajištění wellness a relaxačních procedur, organizuje provádění laboratorních vyšetření, kontroluje dodržování hygienických a protiepidemických opatření v hotelu, realizuje práva a povinnosti vyplývajících z právních předpisů a obchodních smluv o poskytování lázeňské péče (rozhoduje o odmítnutí nebo předčasném propuštění nemocných, o prodloužení léčebného pobytu, o pracovní neschopnosti při interkurentním onemocnění), zabezpečuje řádné uskladnění zdravotnického materiálu a léků, hospodárné zacházení s nimi, koordinuje požadavky na zajištění odborných lékařských a ostatních zdravotnických služeb od externích dodavatelů. Stránka 10 z 13

11 13. Ředitel stravovacího úseku (F&B Director) Ředitel stravovacího úseku zodpovídá za poskytování stravovacích služeb ve stanovené kvalitě, hospodárnost provozu výroby a servisu, rentabilní prodej služeb v segmentu tržby stravovacího úseku a řídí stravovací úsek. Ředitel stravovacího úseku odpovídá za svou činnost generálnímu řediteli Ředitel stravovacího úseku dále: organizuje zajištění stravovacích služeb, včetně dietního stravování, organizuje zajištění personálního stravování zaměstnanců, organizuje praktický výcvik žáků v profesích kuchař a číšník/servírka, řídí tvorbu kalkulací cen jídel a nápojů, organizuje gastronomické akce pro hosty a veřejnost, kontroluje hospodárnost provozu kuchyně a restaurací, zabezpečuje dodržování hygienických předpisů při nakládání s potravinami a nápoji, vyřizuje reklamace a stížnosti zákazníků na stravovací služby, kontroluje dodržování zásad vedení evidence tržeb a poctivost zúčtování. 14. Technický ředitel (Technical Director) Technický ředitel zodpovídá za řádný, provozuschopný technický stav objektu, technologií a technických prostředků v hotelu, realizaci stavebně-technické činnosti, požární bezpečnost v hotelu a řídí technický úsek. Technický ředitel odpovídá za svou činnost generálnímu řediteli Technický ředitel dále: organizuje operativně dispečerské řízení technických systémů v hotelu, organizuje operativně dispečerské řízení veškerých technických služeb v rámci akcí sjednaných ostatními útvary (tj. techniku, nábytek, obsluhu, vyjma pracovníků servisu, dekorace, otevírání a uzavírání prostor apod.), organizuje operativně dispečerské řízení vyřizování požadavků úseků založených do systému helpdesk, kontrolu a přejímku provedených prací, organizuje plynulé a hospodárné zásobování energiemi, včetně měření a vyhodnocování spotřeby energií, zpracovává na základě analýzy technického stavu návrh plánu oprav a návrh investičního plánu na hospodářský rok, organizuje preventivní údržbu a běžnou údržbu budov a technických zařízení, organizuje střední a velké opravy a rekonstrukce budov, technických zařízení a ostatního hmotného majetku, zajišťuje související správních náležitosti, územně-technické podklady, povolovací a ohlašovací řízení a funkci stavebně-technického dozoru, zajišťuje uvádění nových technických zařízení do provozu a vyhotovuje příslušné účetní podklady pro účetní evidenci majetku, sjednává ve spolupráci s finančním úsekem podmínky odběru elektřiny, tepla, plynu, vody, sjednává ve spolupráci s finančním úsekem podmínky nákupu telekomunikačních služeb, zajišťuje vodní hospodářství, včetně péče o čistotu odpadních vod, zajišťuje hospodárný provoz motorových vozidel a dalších dopravních mechanizmů, zajišťuje péči o zeleň a úklid a údržbu prostranství v okolí objektu hotelu, Stránka 11 z 13

12 zajišťuje odpadového hospodářství, zajišťuje provozování audiovizuální techniky v hotelu, včetně zajištění odvodu autorských poplatků, zajišťuje provozování hotelového parkoviště a podzemních garáží, zajišťuje správu klíčového systému hotelu a podílí se na zajištění ostrahy a ochrany majetku společnosti a zajišťuje řádný chod a využívání elektronických zabezpečovacích systémů, organizuje zabezpečení činností vyplývajících ze zákona o požární prevenci a protipožární ochranu. 15. Personální ředitel (Human Resources Director) Personální ředitel vytváří a koordinuje základní podmínky zaměstnávání pracovníků a řídí personální úsek. Personální ředitel odpovídá za svou činnost generálnímu řediteli Personální ředitel dále: navrhuje na základě obchodních plánů a na základě schválené strategie mzdovou politiku, organizační uspořádání hotelu, strukturu a počty pracovních míst, vede jednání s odborovou organizací týkající se povinností zaměstnavatele vůči odborové organizaci, navrhuje sociálně ekonomické a pracovně právní vztahy mezi zaměstnanci zastoupenými odborovou organizací a zaměstnavatelem, včetně návrhů mzdových předpisů a systémů zaměstnaneckých benefitů, odpovídá za dodržování a správné vedení personální evidence, zajišťuje přijímání nových pracovníků pro společnost v potřebném počtu, kvalitě a struktuře, zpracovává a aktualizuje seznam plánovaných pracovních míst společnosti, včetně pracovních náplní pro jednotlivá pracovní místa, plánů počtu pracovníků a plánů mzdových prostředků na jednotlivá pracovní místa, zpracovává příslušné výkazy, plány a rozbory, vede osobní spisy všech zaměstnanců a veškerou agendu a evidenci související s pracovněprávními vztahy, zabezpečuje agendu související s uzavíráním a rozvazováním pracovního poměru, koordinuje úkoly související s oblastí výchovy a vzdělávání pracovníků a organizuje trénink zaměstnanců, zabezpečuje spolupráci se školícími institucemi a školami, zodpovídá za řádný chod systému elektronické evidence docházky a za proškolení uživatelů programu, vede mzdovou agendu a agendu ekonomiky práce, provádí výpočet mezd pracovníkům a s tím spojené výpočty daní a dávek, zajišťuje sumarizaci mezd, zpracování příkazů k úhradě ZP, SP, daní z mezd, srážek a doplatků mezd, zajišťuje zpracování měsíční uzávěrky mezd a podkladů do účetnictví, zpracovává statistické výkazy týkajících se práce a mezd, vede agendy vůči ČSSZ, zdravotním pojišťovnám a úřadu práce. za pomoci osoby odborně způsobilé (outsourcing) plní úkoly bezpečnostního technika podle platných předpisů, provádí šetření pracovních úrazů a vyřizuje jejich odškodnění ze zákonného pojištění zaměstnavatele. Stránka 12 z 13

13 16. Ředitel úseku generálního ředitele (Central Office Manager) Central Office Manager koordinuje meziútvarové činnosti a dohlíží nad dodržováním právních předpisů a vnitřních norem při jejich aplikaci v řídích procesech ve společnosti, vykonává funkci tajemníka kolektivních orgánů společnosti a řídí úsek generálního ředitele. Central Office Manager odpovídá za svou činnost generálnímu řediteli Central Office Manager dále: plní úkoly tajemníka kolektivních orgánů společnosti uvedené v čl tohoto Organizačního řádu, komunikuje za společnost se státními a územně samosprávnými orgány, institucemi, soudy, Policií ČR a úřady a vede centrální registr korespondence s těmito orgány, koordinuje meziútvarové činnosti, včetně činností zajišťovaných formou outsourcingu, dohlíží nebo řídí procesy ve společnosti, u kterých k tomu byl pověřen, zpracovává návrhy interních organizačních a řídících norem a aktů a zajišťuje jejich evidenci, koordinuje využívání právních služeb, příprava smluv a pracovních podkladů, jejichž příprava nenáleží přímo určeným organizačním útvarům, koordinace a kontrola managementu kvality, včetně výkonu funkce představitele vedení pro kvalitu a vedení související agendy, kontrola a prověřování kvality poskytovaných služeb, včetně dohledu nad tvorbou a implementací standardů kvality, vede centrální evidenci ceníků a obchodních smluv, zajišťování dlouhodobého pronájmu nebytových prostor, parkovacích kapacit a reklamních ploch, zajišťuje hotelovou spisovou a archivační službu, zabezpečuje správu datové schránky společnosti, řídí práci sekretariátu generálního ředitele. 17. Závěrečná ustanovení 7.1. Tento řád se vydává na dobu neurčitou počínaje dnem jeho podpisu a ruší platnost předchozích řádů řešících shodnou problematiku. Jeho platnost je automaticky zrušena vydáním jiného řádu řešícím shodnou problematiku Vedoucí pracovníci všech stupňů řízení jsou povinni zajistit seznámení všech podřízených pracovníků s Organizačním řádem v rozsahu potřebném pro výkon jejich práv a povinností a kontrolovat jeho dodržování Jakýkoliv pozdější zásah do textové části tohoto řádu může být proveden pouze formou dodatku či jeho aktualizací schválenou představenstvem společnosti THERMAL F, a. s Nedílnou součástí tohoto řádu jsou: Příloha č. 1 Organizační schémata společnosti THERMAL F, a.s. Stránka 13 z 13

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Organizační řád dodatek č. 1

Organizační řád dodatek č. 1 Čj.: SVKPlzen/950/10 Čj.: 344/2010 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Směrnice S 10/09 Organizační řád dodatek č. 1 Ředitelka Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) tímto

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 se sídlem Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. PRACOVNÍ NÁPLNĚ Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy Mgr. Jaroslav Víšek,

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

B1-15/3-HN. Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci

B1-15/3-HN. Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-15/3-HN Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizace a řízení, náplň činnosti, financování a hospodaření Správy kolejí a menz Univerzity

Více

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz.

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz. Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz Organizační řád č. 3/2015 ze dne 15. 12. 2015 Obsah Část I. Část II. Část

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 info@gpjp.cz Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky A. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č.6/2008 Organizační řád Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5 ČL.6 ČL.7 ČL.8

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Obecní úřad Sendražice Obdrží: Starosta, místostarosta,předsedové výboru,zaměstnanci OÚ ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Zpracoval: Černá Iva Počet stran: 8 Účinnost od: 01.12.2010 Počet příloh: 1. Základní

Více

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení Organizační řád Městské policie Nová Včelnice 1. Základní ustanovení 1.1.Organizační řád Městské policie Nová Včelnice (dále jen MP ) je základní organizační normou MP, která upravuje nejen organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 Na základě ustanovení 82 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah Vydáno jako příloha Opatření č. 14/2013 ministra průmyslu a obchodu Obsah ČÁST NÁZEV STRANA A. Všeobecná ustanovení A.1 Definice organizačního

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 760/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Českého olympijského výboru. I. Základní ustanovení. II. Orgány Českého olympijského výboru III.

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Českého olympijského výboru. I. Základní ustanovení. II. Orgány Českého olympijského výboru III. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého olympijského výboru I. Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu Českého olympijského výboru (dále jen ČOV ), vymezuje základní působnost jeho

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice Směrnici zpracoval: Ing. Petra Petrovická Směrnici schválil: Ing.

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Směrnice č. 01/2014. Č.j.: 291/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Směrnice č. 01/2014. Č.j.: 291/2014 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01/2014 Č.j.: 291/2014 Schválila: Mgr. Bc. Petra Doubravová ředitelka školy Razítko a podpis: Platnost od 22. 8.

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Odbor kancelář ředitele se člení na: oddělení hospodářské správy oddělení řízení lidských zdrojů oddělení veřejných zakázek sestavuje návrh rozpočtu příjmů a výdajů

Více

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu 6200 Bytový odbor 1 - zpracovává koncepce bydlení ve městě a rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města, včetně svěřeného majetku MČ a zajišťuje jejich realizaci 2 - vyžaduje stanoviska

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č.

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č. Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ vnitřní předpis č. 11/2014 Čl. I Organizační řád Základní umělecké školy Třebíč (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou Rada města Kamenice nad Lipou se na svém zasedání konaném dne 7.04.203 usnesla vydat v souladu s ustanovením 02 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 28/2000

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary Organizační řád Změna k datu 28.08.2015 V Jáchymově, dne 28.08.2015.... Mgr. Drahuše Nováková, ředitelka školy V souladu

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd

Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd Příloha č. 3 k Vnitřnímu mzdovému předpisu OU Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd I. Akademičtí pracovníci 1. mzdová třída Vzdělávací činnost zaměřená na vykonávání přípravných

Více

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu)

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu) STANOVY SVAZU CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA z.s. Článek I - Název a sídlo Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu) Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek IČO: 60161370 Článek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Organizační řád Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Účinnost od 1. 1. 2010 Obsah Organizační řád... 5 Obecná část... 5 Článek 1.... 5 Úvodní ustanovení... 5 Článek 2.... 5 Ředitel Studijní a vědecké

Více

PRACOVNÍ NÁPLNĚ ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ A PRAVIDLA ŘÍZENÍ VŠPJ

PRACOVNÍ NÁPLNĚ ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ A PRAVIDLA ŘÍZENÍ VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava Čj.: VSPJ/02715/2015 PRACOVNÍ NÁPLNĚ ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ A PRAVIDLA ŘÍZENÍ VŠPJ Část I Úvodní ustanovení Článek 1 Předmět úpravy 1) Na základě 6 zákona č. 111/1998 Sb.

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

Statut Bezpečnostní rady státu

Statut Bezpečnostní rady státu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 9. července 2014 č. 544 ve znění usnesení vlády ze dne 1. října 2014 č. 793 Statut Bezpečnostní rady státu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Bezpečnostní

Více

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 73/2011 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Změna: 366/2011 Sb. (část) Změna: 366/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 401/2012

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh aktualizace stanov Liberecké IS, a.s. Stručný obsah: Na základě požadavku Rady

Více

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39 M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR Tajemník městského úřadu Organizační řád Městského úřadu v Příboře Platnost od 1. října 2012 1 / 39 Obsah: strana Čl. 1 Úvodní ustanovení 3 Čl. 2 Působnost úřadu

Více

K O N V E N C E. Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Účastníci Konvence

K O N V E N C E. Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Účastníci Konvence K O N V E N C E Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Účastníci Konvence 1) KORDIS JMK, a.s., (dále též organizátor) se sídlem: Nové sady 946/30, 602 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

STATUT Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje

STATUT Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje STATUT Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje (dále jen RVVI ) je odborným, koordinačním, iniciativním a

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválila: Správní rada dne: 26. 2. 2015 Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace V souladu s ustanoveními zákona

Více

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s.

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. I. Vznik, právní forma, název, sídlo a symboly 1. Tyto stanovy jsou dokumentem spolku Český tenisový svaz, z. s., který: a) původně vznikl a působil v právní formě

Více

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 SMĚRNICE

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 SMĚRNICE Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 SMĚRNICE Název: Organizační řád školy Číslo: Platná: od 1. 9. 2010 Vypracovala: Šárka Poslední Za aktualizaci

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je univerzitní vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů,

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů Stanovy České federace florbalu vozíčkářů 1. Název a sídlo a. Česká federace florbalu vozíčkářů o.s. (dále jen ČFFV o.s.) je dobrovolným, samostatným občanským sdružením, sdružuje fyzické, případně i právnické

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

Organizační směrnice č. 5/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRÁVA A POVINNOSTI HOSPODÁŘE DOMU, DOMOVNÍHO DŮVĚRNÍKA A ZMOCNĚNCE DRUŽSTVA

Organizační směrnice č. 5/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRÁVA A POVINNOSTI HOSPODÁŘE DOMU, DOMOVNÍHO DŮVĚRNÍKA A ZMOCNĚNCE DRUŽSTVA Organizační směrnice č. 5/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRÁVA A POVINNOSTI HOSPODÁŘE DOMU, DOMOVNÍHO DŮVĚRNÍKA A ZMOCNĚNCE DRUŽSTVA Úvod V obytných domech družstva se postupně uplatňuje zřízení

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více