8. funkční období. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. funkční období. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011"

Transkript

1 funkční období 341 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok

2

3 2 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011 Včetně: Výroční zprávy o univerzální službě Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o vyřizování stížností na činnost ČTÚ

4 3

5 4 Obsah Úvodní slovo předsedy Rady ČTÚ 6 Základní informace o ČTÚ.. 8 Manažerské shrnutí... 9 Kapitola I. STAV A VÝVOJ TRHŮ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A POŠTOVNÍCH SLUŽEB V ROCE Právní rámec Novely zákona o elektronických komunikacích Novela zákona o poštovních službách Další právní předpisy Hodnocení trhu elektronických komunikací Analýzy a monitoring trhu Vývoj vybraných služeb v hlavních segmentech trhu Služby poskytované v mobilních sítích Služby širokopásmového přístupu Hlasové služby poskytované v pevných sítích Vývoj cen u vybraných velkoobchodních služeb Nařízení o mezinárodním roamingu Příprava výběrového řízení (aukce) na kmitočty 800, 1800 a 2600 MHz Přenositelnost telefonních čísel Hodnocení trhu poštovních služeb Přechod na zemské digitální televizní vysílání 47 Kapitola II. ODBORNÉ A SPRÁVNÍ ČINNOSTI ČTÚ 1. Vnitrostátní aktivity Monitoring trhu a sběr dat Cenová regulace služeb elektronických komunikací Účastnické spory a stížnosti uživatelů služeb Správa rádiového spektra Regulace komunikačních činností Regulace v oblasti poštovních služeb Výkon státní kontroly Rozhodování sporů mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti Vnější legislativa Krizové řízení a bezpečnost Mezinárodní aktivity ČTÚ v roce Aktivity ČTÚ ve vztahu k Evropské unii Mezinárodní aktivity Úřadu ve vazbě na ostatní mezinárodní orgány a organizace. 72

6 5 Kapitola III. INFORMACE O POTŘEBĚ PŘIJETÍ NOVÝCH PŘEDPISŮ NEBO NOVEL STÁVAJÍCÍCH PŘEDPISŮ 1. Elektronické komunikace Problematika provozních a lokalizačních údajů Účastnické spory spory o plnění povinnosti k peněžitému plnění Potřeba vydání prováděcích předpisů k zákonu o elektronických komunikacích Poštovní služby 76 Kapitola IV. ORGANIZACE A ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ ČTÚ 1. Výsledky hospodaření ČTÚ Hodnocení plnění ukazatelů kapitoly 328 Český telekomunikační úřad Hospodaření s mimorozpočtovými prostředky Výsledky vnějších kontrol Oblast lidských zdrojů Informatika Interní audit 89 Kapitola V. POVINNÉ SOUČÁSTI VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Výroční zpráva o univerzální službě (podle 50 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích) Výroční zpráva o poskytování informací (podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) Informace o vyřizování stížností na činnost ČTÚ 103 Přílohy. 105

7 6 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY RADY ČTÚ Výroční zpráva o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011 představuje aktivity v tomto roce, které zahrnují širokou škálu standardních úkolů, odpovídajících kompetencím a povinnostem Úřadu i řadu specifických aktivit s významným dopadem na trhy elektronických komunikací a poštovních služeb. Rád bych ve svém úvodním slově připomněl alespoň ty nejdůležitější. Úzce jsme spolupracovali s Ministerstvem průmyslu a obchodu na přípravě významné novely zákona o elektronických komunikací, která jednak implementuje revidovaný evropský regulační rámec, jednak vychází ze získaných zkušeností z jeho praktického uplatnění. Touto novelou nám byly pro další období svěřeny nové kompetence v oblasti ochrany spotřebitele. Obdobně jsme věnovali velké úsilí i spolupráci na přípravě a projednávání novely zákona o poštovních službách, která přinese úplnou liberalizaci poštovního trhu od roku V průběhu hodnoceného roku jsme průběžně monitorovali celý trh elektronických komunikací a trh poštovních služeb. V odůvodněných případech jsme nově uplatnili nezbytná regulační opatření, zaměřili jsme se na sledování a vyhodnocování dopadů regulačních opatření uložených již dříve na základě druhého kola analýz relevantních trhů a zahájili jsme třetí kolo analýz relevantních trhů.

8 7 V oblasti správy spektra byl rok 2011 rokem, kdy bylo dosaženo plánovaných cílů v pokrytí obyvatel signálem digitálního televizního vysílání a vypnuta podstatná část analogového televizního vysílání. Na počátku roku 2011 schválila vláda návrh Úřadu na postup k realizaci digitální dividendy v podmínkách ČR formou aukce uvolněného spektra a v průběhu roku jsme se proto věnovali přípravě podmínek výběrového řízení. Principy výběrového řízení byly předloženy k připomínkám veřejnosti v průběhu druhé poloviny roku. Komplexní údaje této Výroční zprávy je možno doplnit i dalšími detailními poznatky ze standardních činností a konkrétních rozhodnutí Úřadu, které jsou průběžně prezentovány v Měsíčních monitorovacích zprávách. Monitorovací zprávy již tvoří od roku 2006 víceletou ucelenou řadu, která je nepochybně pro odbornou a podnikatelskou veřejnost oceňovaným zdrojem relevantních a validních informací i výrazem důsledného transparentního výkonu státní správy v oboru elektronických komunikací. Jsem přesvědčen, že stejně jako roky předcházející je i rok 2011 pro Český telekomunikační úřad dalším úspěšným rokem, ve kterém se nám dařilo plnit zodpovědně a efektivně poslání nezávislého regulačního orgánu v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb.

9 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČTÚ Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad nebo ČTÚ ) byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen Zákon ) ke dni 1. května 2005 jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Úřad má samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu a je účetní jednotkou. Úřad má pětičlennou Radu Úřadu (dále jen Rada ). Jeden z členů Rady je předsedou Rady a stojí v čele Úřadu. Funkční období členů Rady je pět let a po jeho skončení je vždy jmenován nový člen Rady. Předsedou Rady Úřadu je PhDr. Pavel Dvořák, CSc., který byl do této funkce znovu jmenován v dubnu 2009 (usnesení vlády č. 558). Sídlem Úřadu je Praha. Úřad vykonává působnost prostřednictvím útvarů, tj. sekcí, odborů a samostatných oddělení. Odbory pro oblast jihočeskou, západočeskou, severočeskou, východočeskou, jihomoravskou a severomoravskou jsou i dislokovaná pracoviště Úřadu umístěná mimo Prahu. Výroční zpráva (dále jen Zpráva ) je zpracována podle 110 odst. 1 Zákona. V první části je Zpráva zaměřena především na hodnocení základních ukazatelů rozhodujících segmentů trhu služeb elektronických komunikací a poštovních služeb. V dalších částech Zprávy jsou podrobně komentovány činnosti, které ČTÚ zajišťuje, dosažené výsledky v jednotlivých odborných oblastech, včetně komentáře k mezinárodním aktivitám ČTÚ. V závěru Zpráva podává ucelenou informaci o hospodářských výsledcích ČTÚ a plnění stanovených ukazatelů rozpočtu pro rok 2011, informace o personálním zabezpečení činnosti Úřadu a o zajištění dalších podpůrných činností, které jsou pro řádné plnění úkolů ČTÚ nezbytné. V souladu s požadavky 110 a dalších příslušných ustanovení Zákona jsou součástí Zprávy i Výroční zpráva o univerzální službě (podle 50 Zákona), Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále souhrnná informace o postupu ČTÚ při vyřizování stížností podle 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

10 9 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Z pohledu roku 2011 charakterizovala situaci na trhu elektronických komunikací pokračující konsolidace. Své postavení především upevnili mobilní operátoři, když například celých 80 % celkového objemu hlasového provozu na trhu bylo realizováno prostřednictvím mobilních sítí. Nicméně i na mobilním trhu postupně dochází k nasycenosti, což se mimo jiné projevilo meziročním poklesem celkového počtu aktivních SIM karet. Oproti tomu pokračoval trend poklesu trhu fixních služeb, a to meziročním poklesem o cca 6 % ve vyjádření počtem účastnických stanic, či poklesem o 4,5 % ve vyjádření v objemu hlasového provozu v síti největšího poskytovatele služeb pevné sítě společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (do 16. května 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s.) (dále jen Telefónica ). Situaci na mobilním trhu věnoval ČTÚ v průběhu roku 2011 významnou pozornost a na základě vyhodnocení jeho monitoringu identifikoval postupnou stagnaci tohoto trhu. ČTÚ proto v zájmu podpory dalšího rozvoje tohoto trhu rozhodl ex-ante regulaci podřadit znovu velkoobchodní trh mobilní originace. K tomu účelu ČTÚ zahájil na podzim kroky k zařazení tohoto trhu mezi tzv. relevantní trhy. Trh služeb širokopásmového přístupu zaznamenal i v roce 2011 růst. Přesto však dosažená penetrace na maloobchodním trhu ve výši 22,1 % zaostává za průměrem zemí Evropské unie (27,2 % k červnu 2011). Trh širokopásmového přístupu se v České republice dlouhodobě vyznačuje silnou konkurencí na úrovni infrastruktury. V jiných zemích převažující xdsl přístupy mají na maloobchodním trhu v České republice pouze cca 35% podíl. Významný nárůst podílu na trhu v průběhu roku 2011 zaznamenaly služby širokopásmového přístupu prostřednictvím mobilních sítí. To bylo způsobeno jak dalším rozšířením využívání tzv. chytrých telefonů, tak i zvýšením dostupnosti sítí 3G, až na dosažené pokrytí v průměru 69 % obyvatel a 29 % území. Ke dni 11. listopadu 2011 byl z právního hlediska dokončen proces přechodu na zemské digitální televizní vysílání. S výjimkou územních oblastí Jeseník a Zlín byly v průběhu roku 2011 vypnuty všechny analogové vysílače velkého výkonu. Celý proces postupoval podle Nařízení vlády č. 161/2008 Sb. (tzv. Technický plán přechodu) a ČTÚ jej koordinoval, prováděl kontrolní měření a ověřování dosaženého pokrytí území. V souladu s požadavky Technického plánu přechodu ČTÚ zpracoval a zveřejnil dvě zprávy hodnotící průběh přechodu k 15. březnu a 15. říjnu Dne 11. listopadu 2011 ČTÚ uspořádal Kolokvium, v jehož rámci zástupci všech zúčastněných stran vyhodnotili úspěšnost tohoto projektu. Trh poštovních služeb nezaznamenal oproti roku 2010 žádné významné změny. Na základě již dříve udělené poštovní licence zajišťovala všeobecnou dostupnost základních poštovních služeb Česká pošta, s.p. Významnou skutečností bylo schválení vládního návrhu novely zákona o poštovních službách (zákon č. 29/2000 Sb.) a zahájení schvalovacího procesu. Přijetí této novely bude znamenat úplnou liberalizaci českého poštovního trhu od 1. ledna V návaznosti na závěry z připomínkového řízení materiálu Strategie Správy Spektra (3S Strategie) z roku 2010 ČTÚ připravil a v úvodu roku 2011 předložil k projednání vládě materiál s návrhem konkrétního postupu při zajištění vybraných částí správy spektra se zaměřením na podporu poskytování nových služeb vysokorychlostního přístupu k síti Internet. Na základě souhlasu vlády (usnesení č. 78 ze dne ) ČTÚ zahájil přípravu konkrétních podmínek výběrového řízení (aukce) na kmitočty z pásem 800, 1800 a 2600 MHz. Návrh podmínek v podobě tzv. Základních principů byl zveřejněn na počátku září 2011 k připomínkám. Po vyhodnocení doručených připomínek ČTÚ uspořádal v prosinci roku 2011 workshop se všemi dotčenými subjekty. Pro zajištění odborné podpory v dalším

11 10 procesu přípravy výběrového řízení ČTÚ v závěru roku 2011 uzavřel smlouvu se společností Grant Thornthon Advisory, kterou jako odborného poradce vybral v otevřeném zadávacím řízení. I v dalším procesu přípravy výběrového řízení bude ČTÚ postupovat v souladu s vládou schváleným materiálem tak, aby vlastní aukce byla provedena do konce roku V průběhu roku 2011 se ČTÚ ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu aktivně účastnil procesu projednávání a schvalování návrhu tzv. implementační novely Zákona. Přijetím této novely (zákonem č. 468/2011 Sb.) na konci roku 2011 byly ČTÚ rozšířeny kompetence v oblasti ochrany spotřebitelů a upraveny některé postupy pro výkon regulace. ČTÚ se současně v průběhu roku 2011 účastnil i projednávání návrhu novely zákona o poštovních službách. Její očekávané přijetí a účinnost od 1. ledna 2013 vytvoří základní podmínky pro úplnou liberalizaci poštovního trhu v České republice. V rámci kontinuálního monitoringu a provádění analýz relevantních trhů ČTÚ dokončil v průběhu roku 2011 především ukládání nápravných opatření v návaznosti na analýzu relevantního trhu č. 6 velkoobchodní koncové úseky pronajatých okruhů. Tento trh byl posledním trhem, jehož analýza byla provedena v rámci druhého kola analýz. V únoru roku 2011 ČTÚ zahájil v pořadí již třetí kolo analýz relevantních trhů, a to analýzou relevantního trhu č. 5 velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. Na konci listopadu 2011 ČTÚ předložil k veřejné konzultaci návrh změny opatření obecné povahy č. OOP/1/ , kterým se stanoví nový velkoobchodní relevantní trh mobilní originace pro ex-ante regulaci. Velkou pozornost ČTÚ v průběhu roku 2011 věnoval ochraně spotřebitelů služeb elektronických komunikací a poštovních služeb. Mimořádné úsilí si především vyžádalo zajištění agendy rozhodování tzv. účastnických sporů podle 129 Zákona. Z celkového počtu správních řízení vedených v průběhu roku 2011 bylo rozhodnutí vydáno v správních řízeních. I v roce 2011 přitom pokračoval trend z minulých let, kdy počet nově uplatněných návrhů na rozhodnutí sporů ve věci peněžitého plnění za služby elektronických komunikací významně převyšuje počty vydávaných rozhodnutí. V zájmu koncepčního řešení negativní situace v oblasti rozhodování účastnických sporů, které se v převážné většině týkají povinností k peněžitému plnění za služby elektronických komunikací, spolupracoval ČTÚ s Ministerstvem průmyslu a obchodu na analýze možností převodu této agendy do působnosti obecných soudů. Důvodem je především věcná příslušnost soudů k řešení těchto v principu soukromo-právních sporů. Materiál vláda projednala dne 9. listopadu 2011 a odsouhlasila převod této agendy do působnosti soudů od roku Doprovodným usnesením (usnesení č. 815) však vláda současně rozhodla o postupném radikálním snížení počtu systemizovaných míst u ČTÚ a převodu významné části prostředků z rozpočtu ČTÚ. Takový postup by však znemožnil dokončení již zahájených řízení v zákonných lhůtách. Realizace postupu podle uvedeného vládního nařízení by rovněž fakticky znemožnila výkon některých z nových působností, které pro ČTÚ vyplývají z novelizované právní úpravy v elektronických komunikacích, či připravované nové právní úpravy v poštovních službách. V průběhu roku 2011 se ČTÚ zaměřil i na zlepšení podmínek pro uživatele služeb elektronických komunikací a poštovních služeb. V průběhu roku ČTÚ řešil mimo správní řízení v souhrnu cca 2000 stížností (v převážné míře se týkaly služeb elektronických komunikací) na kvalitu služeb. Na základě poznatků z jejich šetření ČTÚ vedl řadu správních řízení, v nichž uložil pokuty v souhrnné výši cca 8,8 mil. Kč (nepravomocně). V zájmu zvýšení transparentnosti cen pro uživatele služeb elektronických komunikací se ČTÚ rozhodl zajistit nástroj pro porovnávání nabídek jednotlivých poskytovatelů služeb. Ve druhé polovině roku 2011 proto formuloval soubor podmínek pro akreditaci cenových kalkulátorů. Využil přitom zkušenosti vybraných zahraničních regulačních orgánů, které

12 11 takový nástroj pro uživatele rovněž zajišťují (sami nebo zprostředkovaně). ČTÚ předpokládá, že první akreditace podle vyhlášených podmínek by měla být dokončena v průběhu 1. čtvrtletí roku Hospodaření ČTÚ v průběhu roku 2011 vycházelo ze stanoveného rozpočtového rámce, kterým Ministerstvo financí stanovilo závazné ukazatele rozpočtové kapitoly ČTÚ. Dosažené příjmy ve výši ,47 tis. Kč překročily stanovený závazný ukazatel a dosáhly 110,7 % upraveného rozpočtu. Naopak na výdajové straně rozpočtu ČTÚ za rok 2011 uspořil, když výdaje byly čerpány v objemu ,20 tis. Kč, tedy pouze 93,47 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku 2011 se ČTÚ, obdobně jako ostatní orgány státní správy, musel vypořádat se snížením prostředků na platy zaměstnanců. Přesto se podařilo personálně zajistit funkčnost všech rozhodujících pracovišť ČTÚ tak, aby nebyl narušen či ohrožen výkon regulačních a správních agend. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2011 byl 442 zaměstnanců. Další informace o úkolech, které ČTÚ plnil v průběhu roku 2011 v oblasti elektronických komunikací či poštovních služeb, tak i další informace související se zajištěním chodu ČTÚ, jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách této Zprávy.

13 12 Kapitola I. STAV A VÝVOJ TRHŮ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A POŠTOVNÍCH SLUŽEB V ROCE Právní rámec Právní rámec pro trh sítí a služeb elektronických komunikací a trh poštovních služeb byl v roce 2011 tvořen zejména základními právními normami, přijatými v předcházejících letech, a to především zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jejich provedení. Z procesního hlediska byl pro činnost ČTÚ v roce 2011, stejně jak v předešlých letech, zásadní právní normou zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu roku 2011 pak byly vydány následující právní předpisy, které měly dopad do oboru elektronických komunikací nebo poštovních služeb. 1.1 Novely zákona o elektronických komunikacích Nejvýznamnějším právním předpisem s dopadem na právní rámec pro elektronické komunikace, který byl přijat v roce 2011 po několik měsíců trvající přípravě a projednávání, byla tzv. implementační novela zákona o elektronických komunikacích. Zákon č. 468/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - účinnost dnem 1. ledna 2012, - tímto zákonem se do českého právního řádu implementuje revidované znění evropského regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací. V minimální míře se novela věnuje rovněž narovnání některých

14 13 výkladově sporných částí Zákona. O jednotlivých změnách podrobněji v kapitole II. bod 1.9. Mezi další právní předpisy a významné právní akty přijaté v roce 2011, které měly také vliv i na právní úpravu pro sektor elektronických komunikací, patří zejména: Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ve věci návrhu na zrušení 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení vyhlášky č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání uveřejněný ve Sbírce zákonů pod č. 94/2011 Sb. - účinky nálezu dnem 12. dubna 2011, - nálezem ze dne 22. března 2011 vyhovělo Plénum Ústavního soudu České republiky návrhu skupiny 51 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a rozhodlo o zrušení ustanovení 97 odst. 3 a odst. 4 Zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání. Zákon č. 137/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - účinnost dnem 1. srpna 2011, - tímto zákonem došlo ke změně ustanovení 24 odst. 3 Zákona s tím, že využívání rádiových kmitočtů bez poplatkové povinnosti bylo rozšířeno i na případy jejich využívání pro leteckou pohyblivou službu při sportovní a rekreační činnosti. Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů - účinnost dnem 1. ledna 2012, - tímto zákonem dochází k přímé změně Zákona, konkrétně ustanovení 100 odst. 8, kde se rozšiřuje výčet orgánů, pro které ČTÚ přednostně zjišťuje rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, o nově zřizovanou Generální inspekci bezpečnostních sborů (viz část dvacátá druhá zákona č. 341/2011 Sb.). Samotný zákon pak zřizuje Generální inspekci bezpečnostních sborů (dále jen inspekce ) a stanoví rozsah a nástroje pro výkon její činnosti. Některá tímto zákonem definovaná oprávnění inspekce vychází nebo mají vazbu na Zákon. V tomto ohledu je třeba upozornit na ustanovení 9 odst. 2 zákona č. 341/2011 Sb., podle kterého je inspekce oprávněna od bezpečnostních sborů a jiných státních orgánů požadovat, pokud je to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu, technické a personální zabezpečení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebo operativně pátracích prostředků za podmínek podle trestního řádu (viz 97 Zákona). Rovněž tak podle 35 odst. 3 může inspekce v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu žádat od správce evidence nebo zpracovatele poskytnutí informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby s tím, že tato informace se poskytne ve formě a v rozsahu stanoveném Zákonem (viz 97 Zákona).

15 14 Zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - účinnost dnem 1. ledna 2012, - tímto zákonem se v souvislosti s novým zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, mění mimo jiné i Zákon, a to v části třicáté sedmé zákona č. 420/2011 Sb. Provedené změny se týkají problematiky bezúhonnosti a jejího prokazování zejména při vzniku oprávnění k podnikání v elektronických komunikacích s tím, že tato povinnost se v důsledku zákona č. 418/2011 Sb. tímto rozšiřuje i na právnické osoby ( 8 odst. 3, odst. 4 a odst. 6 Zákona). 1.2 Novela zákona o poštovních službách V průběhu roku 2011 nebyly ve Sbírce zákonů uveřejněny žádné právní předpisy, které by měly zásadní dopad do oboru poštovních služeb. V roce 2011 se však ČTÚ aktivně podílel na přípravě návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Návrh zákona transponuje do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES. Transpoziční lhůta pro Českou republiku končí dne 31. prosince 2012, legislativní proces tedy bude dokončen v roce O tomto návrhu podrobněji v kapitole II. bod Další právní předpisy Vyhláška č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech - účinnost dnem 26. února 2011, - touto vyhláškou se v souladu s 113 odst. 7 Zákona, ve znění zákona č. 153/2010 Sb., stanoví způsob stanovení území pokrytého signálem zemského analogového rozhlasového vysílání v kmitočtovém pásmu 87,5 108 MHz a zemského digitálního rozhlasového vysílání v kmitočtových pásmech MHz a ,5 MHz a metodu stanovení intenzity elektromagnetického pole a z tohoto odvozené pokrytí obyvatel signálem rozhlasového vysílání. Vyhláška vychází z úpravy dané problematiky harmonizované na evropské úrovni prostřednictvím mezinárodních doporučení, zejména doporučení Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a Konference evropských poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) a zakotvuje jednotná závazná kriteria nezbytná pro objektivní porovnání příjmové situace obyvatel České republiky zemským rozhlasovým vysíláním. Tato potřeba vychází zejména ze zákona č. 231/2001 Sb., na základě jehož ustanovení stanovuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání územní rozsah vysílání držitelům licencí pro šíření celoplošného, regionálního a místního rozhlasového vysílání. Daná právní úprava pak navazuje na obdobnou vyhlášku upravující způsob stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání (vyhláška č. 163/2008 Sb.).

16 15 Vyhláška č. 53/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů - účinnost dnem 15. března 2011 s výjimkou ustanovení čl. I. bodu 8, pokud jde o přístupové kódy k síti 702 až 719, který nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011, - tato vyhláška reaguje na hlavní změny právní úpravy, které přinesla novela Zákona provedená zákonem č. 153/2010 Sb., která v 29 odst. 1 rozšířila zákonné zmocnění o stanovování výjimek z přenositelnosti telefonních čísel. Vyhláška dále sjednocuje terminologii vyhlášky o číslovacích plánech s novým zněním Zákona, upřesňuje pravidla pro přidělování telefonních čísel stanovením minimálního rozsahu přidělovaných číselných řad, zvyšuje transparentnost přidělování telefonních čísel, vypouští formáty některých symetrických čísel a převádí nevyužívaný přístupový kód 600 do rezervy. Pro veřejné mobilní sítě pak nově uvolňuje z rezervy přístupové kódy 702 až 705. Vyhláška vytváří pozitivní dopad na podnikatelské prostředí, neboť vypuštěním některých formátů lehce zapamatovatelných čísel bude možné tato čísla využívat jako běžná telefonní čísla s podstatně nižšími poplatky za využívání a uvolnění nových přístupových kódů umožní další rozvoj veřejných mobilních sítí. Nařízení vlády č. 156/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků z využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů - účinnost dnem 1. srpna 2011, - tímto nařízením vlády se upravují poplatky za využívání telefonních čísel s přístupovým kódem DNe k síti elektronických komunikací, resp. zavádí se jako samostatná poplatková položka poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 702 až 705 (bod B.5. položky 2 části B Sazebníku poplatků podle přílohy nařízení vlády č. 154/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tato změna souvisí se změnou vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, provedenou vyhláškou č. 53/2011 Sb., kterou byly z rezervy uvolněny pro veřejné mobilní sítě přístupové kódy 702 až Hodnocení trhu elektronických komunikací Obecné hodnocení trhu elektronických komunikací Stejně jako v předchozích letech pokračovala i v roce 2011 konsolidace trhu elektronických komunikací, i když již v menší intenzitě než v předchozích letech. Na základě dohody ze závěru roku 2010 společnost České Radiokomunikace a.s. koupila 100 % akcií společnosti Czech Digital Group (CDG), která vlastní a provozovala třetí zemský digitální multiplex v ČR. S účinností ke dni 4. listopadu 2011 došlo k fúzi sloučením společnosti České Radiokomunikace a.s. s nástupnickou společností Morava Czech Communications Holdings, a.s. IČ: , jejíž obchodní název byl k tomuto datu změněn na stávající obchodní název České Radiokomunikace a.s. (dále jen České Radiokomunikace ). Společnost MobilKom, a.s. (dále jen MobilKom ) získala strategického investora Divenno Holdings Limited, který v Česku vlastní společnosti Dial Telecom, a.s. a Volný, a.s. Na základě dohody s dosavadním majoritním akcionářem, investiční skupinou Penta, Divenno koupil 100 % akcií společnosti MobilKom. Zároveň byl deklarován zájem investora

17 16 posilovat svoji pozici na českém telekomunikačním trhu včetně spojení provozovatele fixní infrastruktury s mobilním operátorem. I když dne 16. prosince 2011 Městský soud v Praze potvrdil úpadek společnosti MobilKom, když společnost na sebe podala insolvenční návrh sama, probíhá u této společnosti restrukturalizace a společnost MobilKom i nadále funguje na telekomunikačním trhu. Společnost Dial Telecom, a.s. se stala stoprocentním vlastníkem akcií společnosti STAR 21 Networks, a.s. Společnost STAR 21 Networks byla založena roku 2000, kdy získala jednu ze tří celostátních licencí na provozování bezdrátových přístupových sítí typu FWA (Fixed Wireless Access) v pásmu 26 GHz pro ČR, která poskytuje velkoobchodní služby ostatním operátorům. Poskytovala služby vlastní sítě dalším operátorům a představovala významnou alternativu na velkoobchodním trhu, tzv. poslední míle, především dalším operátorům a poskytovatelům připojení k síti Internet, kteří jejím prostřednictvím poskytují telefonní, datové a internetové služby firmám a organizacím. K datu 1. října 2011 vznikla nová společnost Internethome, s.r.o. odštěpením od společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. Společnost usiluje zejména o další postupné akvizice menších i větších WiFi providerů v ČR, čímž navazuje na akvizice započaté skupinou Telefónica v ČR od roku Společnost Internethome, s.r.o. má připojeno více než 50 tisíc uživatelů. Pro rozvoj trhu širokopásmového přístupu k síti Internet byla nadále určujícím prvkem konkurence založená na infrastruktuře. Nadále se zvyšovala rychlost služeb širokopásmového přístupu k síti Internet u jednotlivých poskytovatelů. V květnu 2011 společnost Telefónica zavedla technologii VDSL (resp. VDSL2). Nárůst penetrace pokračoval na maloobchodním trhu širokopásmového přístupu k síti Internet ze 14,7 % (ze závěru roku 2007) až na 22,1 % v červenci V pevných sítích nadále pokračoval trend poklesu počtu účastníků a účastnických stanic a související pokles objemu provozu realizovaný v těchto sítích navzdory rozšiřování nabídky služeb prostřednictvím nových technologií, zejména hlasových služeb prostřednictvím služby VoIP, a nabídkám balíčků služeb. Oproti předchozímu roku se ale tento pokles zpomalil. Podle předběžného odhadu celkový počet účastníků hlasových služeb poskytovaných v pevných sítích, vyjádřený počtem účastnických stanic v roce 2011, meziročně poklesl o cca 6 % na cca 2,2 mil. účastnických stanic. Objem volání v pevných sítích společnosti Telefónica, jako nevětšího poskytovatele služeb v pevné síti (vyjádřený v počtu minut volání na jednu účastnickou stanici), dle předběžného odhadu meziročně poklesl o 4,5 %. V roce 2011 bylo uskutečněno podle předběžných odhadů téměř 80 % celkového objemu hlasového provozu prostřednictvím mobilních sítí. Dle předběžných výsledků za rok 2011 došlo poprvé k poklesu celkového počtu vykázaných aktivních SIM karet za mobilní operátory v porovnání s rokem 2010 (podle použité původní metodiky). Tento trend potvrzuje domněnku o vysoké nasycenosti poptávky po stávajících mobilních službách v ČR. Nadále se zvyšoval počet přenesených čísel v mobilních sítích. Operátoři mobilních sítí dále rozšiřovali nabídku datových a hlasových služeb prostřednictvím tzv. balíčků, a to včetně služeb poskytovaných v pevném místě. Tak jako v minulých letech docházelo i v roce 2011 k dalšímu poklesu cenové úrovně služeb mobilních sítí. Přesto celková úroveň maloobchodních cen mobilních služeb zůstává vysoká.

18 17 V průběhu roku 2011 došlo k dalšímu rozšiřování pokrytí UMTS sítí společností Telefónica, T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen T-Mobile ) a Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen Vodafone ). Společnosti Telefónica a T-Mobile podepsaly dne 8. února 2011 smlouvu o sdílení 3G sítě. Další výstavba a tím pádem rozšiřování pokrytí tak probíhá společně, což by mělo znamenat zejména další urychlení výstavby 3G sítě. Na konci roku 2011 bylo dosaženo úrovně pokrytí v průměru 69 % obyvatel a 29 % území. V zájmu zvýšení možností koncových uživatelů porovnávat ceny služeb elektronických komunikací, zahájil ČTÚ ve druhé polovině roku 2011 přípravu tzv. cenové kalkulačky. Na základě vyhodnocení praxe zahraničních regulačních úřadů, které takový kalkulátor zajišťují, se ČTÚ rozhodl pro spolupráci s provozovateli komerčních cenových kalkulátorů, a to včetně jejich akreditace obdobně, jako postupuje britský regulátor OFCOM. Na základě zahraničních zkušeností a po řadě konzultací s provozovateli ČTÚ formuloval konkrétní požadavky na cenové kalkulačky a stanovil pravidla pro jejich autorizaci. Materiál se souborem autorizačních podmínek ČTÚ zveřejnil na začátku roku Bezprostředně po zveřejnění uvedeného materiálu byla zahájena autorizační procedura první tarifní kalkulačky. V rámci tohoto procesu byla rovněž prověřena logika prováděného srovnávání, kterou pro ČTÚ zajišťuje katedra telekomunikací ČVUT Praha. Začátkem září 2011 vydal ČTÚ ucelenou zprávu o vývoji trhu elektronických komunikací za uplynulý rok, která navazuje na zprávy o vývoji trhu vydané v předchozích letech. Zdrojem údajů pro tyto zprávy je elektronický sběr dat (ESD) prostřednictvím portálu a zabývá se jak sledováním základních trendů ve vývoji odvětví jako celku, tak tržními výsledky a hodnocením jednotlivých součástí trhu. V průběhu roku 2011 dále pokračoval postup přechodu na zemské digitální televizní vysílání. V souvislosti s právně zakotveným dokončením procesu digitalizace zemského televizního vysílání ke dni 11. listopadu 2011 uspořádal ČTÚ Kolokvium k ukončení zemského analogového televizního vysílání na většině území ČR. 2.1 Analýzy a monitoring trhu V průběhu roku 2011 ČTÚ průběžně monitoroval vývoj na všech segmentech trhu elektronických komunikací a sledoval hlavní vývojové trendy v pevných a v mobilních sítích. Při zpracování analýz relevantních trhů byl využíván již zavedený systém tzv. workshopů, na kterých má odborná veřejnost možnost uplatnit své názory a připomínky k návrhům analýz relevantních trhů ještě před zahájením veřejných konzultací. Data pro analýzy relevantních trhů byla získávána především prostřednictvím elektronického sběru dat od cca 3 tisíc evidovaných poskytovatelů služeb. V průběhu roku 2011 bylo dokončeno 2. kolo analýz relevantních trhů. Jako poslední relevantní trh v tomto kole byl zpracován trh č. 6 velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity. Analýza tohoto relevantního trhu byla vydána 7. prosince 2010 a následně 14. dubna 2011 bylo vydáno rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na tomto trhu společnosti Telefónica. Návazně byla stanovenému podniku s významnou tržní silou uložena i příslušná nápravná opatření. V květnu 2011 nabylo právní moci rozhodnutí, kterým tomuto podniku byly uloženy povinnosti umožnit přístup, průhlednosti, nediskriminace a povinnost vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů, a to na segmentu A tohoto relevantního trhu. Segment A zahrnuje velkoobchodní koncové úseky pronajatých okruhů s rychlostí nepřevyšující 2 Mbit/s (2048 kbit/s) bez ohledu na použité přenosové prostředky signálu.

19 18 Dne 25. února 2011 bylo zveřejněno oznámení Úřadu o zahájení 3. kola analýz relevantních trhů. Jako první byla zahájena analýza relevantního trhu č. 5 velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. Analýza byla předmětem zpracování v průběhu celého roku 2011, a to především vzhledem k rozsahu objemu zpracovávaných dat, kdy bylo poprvé využito výsledků sběru dat pro územní segmentaci. Dále byly v souvislosti s touto analýzou provedeny dva průzkumy trhu. K analýze byly v roce 2011 organizovány dva workshopy za účasti operátorů a odborné veřejnosti, a to 29. června a 14. prosince Dokončení této náročné analýzy a uložení příslušných nápravných opatření ČTÚ předpokládá v průběhu roku Na základě výsledků průběžného monitorování vývoje hlasového provozu ve veřejných mobilních telefonních sítích a uzavírání smluv o poskytování služeb virtuálních operátorů (MVNO) na komerční bázi v porovnání se závěry analýzy relevantního trhu č. 15 přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích, přistoupil Úřad v průběhu roku 2011 k provedení tzv. testu tří kritérií a následně k předložení návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2011-Y do veřejné diskuse (zveřejněno 30. listopadu 2011). Tímto opatřením se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/ , kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Seznam relevantních trhů určených Evropskou komisí, na kterých lze uplatnit regulaci ex-ante, tak Úřad navrhl rozšířit v podmínkách České republiky o velkoobchodní relevantní trh č. 8 přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích, což umožní provést analýzu tohoto relevantního trhu a dle jejího výsledku pak uložit opatření k nápravě případně zjištěných nedostatků konkurenčního prostředí. Dne 31. srpna 2011 nabylo účinnosti opatření obecné povahy č. OOP/7/ , kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/7/ , kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení, ve znění pozdějších změn. Toto opatření obecné povahy bylo vydáno na základě vyhodnocení stávajícího znění původního opatření obecné povahy a zkušeností s jeho uplatněním v praxi. Ve stejném termínu (tj. 31. srpna 2011) nabylo účinnosti opatření obecné povahy č. OOP/8/ , kterým ČTÚ nově upravil požadavky na náležitosti referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení. Toto opatření obecné povahy bylo vydáno na základě vyhodnocení stávajícího znění původního opatření obecné povahy a zkušeností s jeho uplatněním v praxi. 2.2 Vývoj vybraných služeb v hlavních segmentech trhu Služby poskytované v mobilních sítích I v průběhu roku 2011, kdy byla situace na mobilním trhu předmětem celé řady hodnocení, věnoval ČTÚ tomuto trhu maximální pozornost. Na základě výsledků průběžného sledování vývoje na maloobchodním trhu hlasových volání ve veřejných mobilních telefonních sítích dospěl ČTÚ k závěru, že právě na tomto trhu postupně dochází ke stagnaci vývoje hospodářské soutěže, a proto se rozhodl přistoupit k vymezení nového velkoobchodního relevantního trhu přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích, a provést jeho analýzu podle 51 Zákona. V další části této Zprávy, věnované hodnocení stavu mobilního trhu, jsou použita hodnocení, která ČTÚ promítl do návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2011-Y (zveřejněno 30. listopadu 2011 k veřejné konzultaci).

20 19 Ve sledovaném období roku 2011 působily na mobilním trhu čtyři podnikatelské subjekty provozující mobilní sítě a poskytující mobilní služby, a to společnosti Telefónica, T-Mobile, Vodafone a MobilKom. Vývoj trhu však zůstal v průběhu roku 2011 prakticky beze změny. Tržní podíly, vyjádřené v počtu SIM karet, jsou v posledních letech relativně stabilní. Větší procentní pokles počtu SIM karet se v roce 2011 projevil pouze u společnosti MobilKom, která však neposkytuje své služby na shodném technologickém řešení jako ostatní operátoři. Vývoj počtu aktivních SIM karet v mobilních sítích podle metodiky ČTÚ je uveden v následujícím grafu. Pozn.: Způsob započtení pre-paid SIM karet je proveden, s ohledem na zachování konzistence starších dat, dle metodiky ČTÚ, kdy jsou za aktivní považovány pre-paid SIM karty, u nichž od posledního dobití kreditu neuběhlo období delší než 13 měsíců. Počet aktivních SIM karet k 31. prosinci 2011 podle předběžných dat činil SIM karet. Došlo tak poprvé k poklesu celkového počtu mobilními operátory vykázaných aktivních SIM karet v porovnání s rokem 2010 (podle použité původní metodiky), a to o cca 1 %. Tento trend potvrdil názor ČTÚ o vysoké nasycenosti poptávky po stávajících mobilních službách v ČR. Ačkoli největší tři mobilní operátoři zaznamenali nárůst v segmentu post-paid SIM karet, úbytek počtu předplacených karet byl rychlejší. Celkový pokles byl ovlivněn i absolutním poklesem SIM karet u společnosti MobilKom. Objem provozu hlasových volání originovaný účastníky mobilních sítí v roce 2011 dle předběžných údajů mírně vzrostl (meziročně o cca 4 %) a počet odeslaných SMS zpráv z mobilní sítě (bez zahrnutí roamingu) téměř stagnoval (meziroční nárůst jen 0,6 %).

21 20

22 21 V roce 2011 byl originovaný provoz vyjádřený v minutách volání na jednu aktivní SIM kartu (bez zahrnutí roamingu) minut a počet SMS zpráv 573. Objem volání na jednu SIM kartu meziročně vzrostl zhruba o 5 % a počet odeslaných SMS zpráv meziročně nepatrně vzrostl cca o 1,8 %. Pozn.: Počet SIM karet je dokumentován dle staré metodiky ČTÚ, kdy jsou za aktivní považovány pre-paid SIM karty, u nichž od posledního dobití kreditu neuběhlo období delší než 13 měsíců. Objem volání zahrnuje celkový provoz generovaný vlastními účastníky v reálných minutách (bez outbound roamingu). Vzhledem k tomu, že celkový počet účastníků prakticky stagnuje, dochází především k přesunu účastníků navzájem mezi jednotlivými poskytovateli služeb. Přechod mezi jednotlivými poskytovateli je pro účastníka dostupný a možnost ponechat si při změně poskytovatele telefonní číslo je velmi účinným prostředkem podporujícím konkurenci. Přesto dochází k postupnému zafixování tržních podílů jednotlivých operátorů vyjádřených v počtu aktivních SIM karet. Vývoj cen služeb poskytovaných v mobilních sítích Při hodnocení vývoje cen na mobilním trhu ČTÚ v roce 2011 využíval různé přístupy ke srovnání cen mobilních služeb. Jeden ze způsobů porovnání využívá průměrných cen za skutečně provolanou minutu. Tato metoda je založena na výpočtu průměrné ceny za minutu, získané podílem dosažených tržeb za služby mobilní hlasové komunikace a celkového počtu odchozích minut, zahrnujícího volání do národních pevných, do vlastní mobilní a do národních mobilních sítí a je používána i Evropskou komisí. Podle této metodiky je od roku 2006 patrný neustálý pokles průměrné ceny.

23 22 Průměrná cena za skutečně provolanou minutu (v Kč/min) Kč/min 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, pol.2011 Telefónica T-Mobile Vodafone V rámci tohoto srovnání ČTÚ rovněž zkoumal rozdíl mezi průměrnou cenou za mobilní volání podnikajících a nepodnikajících subjektů v souhrnu za všechny tři největší mobilní operátory. Zjištěný rozdíl cca 20 % v neprospěch nepodnikajících subjektů (spotřebitelů) odpovídá praxi uplatňování objemových slev u velkých zákazníků, což je praxe běžná v ostatních zemích. Jako další metodu použil ČTÚ srovnání prostřednictvím košů mobilních služeb. Pro účely tohoto srovnání byly využity koše zákazníka s nízkou, střední a vysokou spotřebou (metodika použitá ve srovnání zveřejněném v Měsíční monitorovací zprávě již v listopadu 2009) a zohledněna tarifikace a zvýhodněné volání (podle metodiky OECD z března 2011). Byly vypočítány ceny košů jak pro tarifní zákazníky, tak zákazníky s předplacenou kartou. Celkovou měsíční cenu koše zachycují v následujícím grafu sloupce a minutovou cenu volání do jiné sítě (off-net volání) barevné body. Srovnání tarifů dle typu 1400,0 7,0 Vodafone cena koše T-Mobile cena koše TO2 cena koše U:fon cena koše Vodafone cena off-net volání T-Mobile cena off-net volání TO2 cena off-net volání Ufon cena off-net volání Kč/měsíc 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kč/min 0,0 Nízká spotřeba Střední spotřeba Vysoká spotřeba 0,0

24 23 V souvislosti s trvalým poklesem regulované maximální výše velkoobchodních cen za terminaci provedl ČTÚ v roce 2011 rovněž posouzení dopadu této regulace na vývoj cen na maloobchodní úrovni. Tento rozbor je dokumentován v následujících tabulkách. Celkový pokles průměrné ceny za terminaci a maloobchodní ceny v období (v Kč/min.) Rok Průměrná min.cena za terminaci Průměrná maloobch.cena Pokles ceny za terminaci Pokles maloobch.ceny , 13 4, , 03 4,84-0,10 0, , 99 4,43-0,04-0, , 99 3,81 0,00-0, , 51 3,17-0,48-0, , 81 2,99-0,70-0,18 Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, v průběhu let 2006 až 2009 byl pokles průměrných maloobchodních cen větší, než byl pokles regulovaných velkoobchodních cen za terminaci v jednotlivých letech tohoto období. V roce 2010 však došlo k opačné situaci, kdy oproti významnému snížení regulované terminační ceny (-0,70 Kč) došlo u maloobchodních cen pouze k mírnému meziročnímu poklesu jejich průměrné výše (-0,18 %). Stejný vývoj byl zaznamenán i v případě, kdy jsou na maloobchodě uvažovány pouze ceny za volání do ostatních mobilních sítí. V tomto případě je totiž cena za terminaci přímým nákladem maloobchodní ceny. Z následující tabulky je zřejmé, že oproti letům 2006 až 2009, v roce 2010 maloobchodní cena za volání do ostatních mobilních sítí klesala mnohem méně než regulátorem stanovená maximální velkoobchodní cena za terminaci. Pokles průměrné ceny za terminaci a maloobchodní ceny za volání do ostatních mobilních sítí v období (v Kč/min.) Průměrná Průměrná maloobchodní Pokles ceny Pokles ceny Rok minutová cena cena za volání do za volání do za terminaci za terminaci ostatních ost.mob.sítí mobilních sítí ,13 4, ,03 5,06-0,10 0, ,99 4,95-0,04-0, ,99 4,26 0,00-0, ,51 3,59-0,48-0, ,81 3,48-0,70-0,11 Podle poznatků ČTÚ se nepotvrdilo očekávání, že se snížení nákladů v podobě postupného snižování velkoobchodních terminačních cen promítne i do maloobchodních cen.

25 24 Srovnání maloobchodních cen za stahování dat u mobilních operátorů Služby mobilního přístupu k síti Internet se jeví jako možná alternativa k širokopásmovému přístupu v pevných sítích. Mobilní operátoři nabízejí dva typy mobilního připojení internet v mobilu a mobilní internet s použitím modemu. Následující graf zachycuje první z nich internet v mobilu, a srovnává nabídky služby podle jednotlivých mobilních operátorů. Nabídky se odlišují jak datovými limity (šrafované sloupce), tak i cenou (plné sloupce). Oproti předešlému roku došlo u některých tarifů operátorů Vodafone a T-Mobile ke zvýšení datového limitu. Srovnání nabídek Internetu v mobilu Internet v mobilu paušál Internet v mobilu naplno paušál Standard paušál Klasik paušál Premium paušál Internet v mobilu paušál Internet v mobilu Plus paušál Internet v mobilu FUP Internet v mobilu naplno Standard FUP Klasik FUP Premium FUP Internet v mobilu FUP Internet v mobilu Plus FUP Paušál (Kč/měsíc) VF TM TO Datové limity - FUP (MB/měsíc) Pozn.: VF společnost Vodafone, TM společnost T-Mobile, TO2 společnost Telefónica.

26 25 U druhé varianty mobilního internetu (s použitím modemu) v roce 2010 operátoři zvyšovali rychlosti stahování dat a zvyšovali datové limity (FUP) u svých nabídek. Následující graf srovnává jednotlivé měsíční ceny podle maximální rychlosti stahování (plné sloupce) a datové limity (šrafované sloupce). Nabídka bez zobrazeného datového sloupce poskytuje internet bez omezení. U této služby došlo ke změně pouze u společnosti T-Mobile, a to zvýšením datového limitu. VF Připojení na stálo paušál Ufon 3G paušál Srovnání nabídek mobilního internetu Ufon 3G Data extra paušál Ufon 3G Data bez limitu paušál TO2 Start paušál TO2 Standard paušál TO2 Pro paušál TO2 Neomezený paušál TM Standard paušál TM Premium paušál VF Připojení na stálo FUP Ufon 3G FUP Ufon 3G Data extra FUP TO2 Start FUP TO2 Standard FUP TO2 Pro FUP TM Standard FUP TM Premium FUP Paušál (Kč/měsíc) ,5 2 0,7 1,8 7,2 10,8 21,6 Rychlost (Mb/s) Datové limity - FUP (GB/měsíc) Pozn.: VF společnost Vodafone, TM společnost T-Mobile, TO2 společnost Telefónica. Závěr k hodnocení mobilního trhu V posledních letech došlo ke zpomalení dynamiky trhu z pohledu hlasových služeb a služeb SMS, a prakticky k zafixování tržních podílů jednotlivých poskytovatelů mobilních služeb. Faktory, které by mohly dynamiku trhu podpořit, nejsou dostatečné. Např. výše uvedený efekt využívání služeb přenositelnosti čísel je do značné míry omezen objemem volání ve vlastní síti jednotlivých mobilních operátorů, kteří nabízejí toto volání za výhodných cenových podmínek. Na mobilním trhu dosud nebyly smluvně ujednány standardní velkoobchodní smlouvy, které by umožnily i dalším podnikatelům vstoupit na trh mobilních služeb ve formě virtuálního mobilního operátora (dále jen MVNO ), a to i přes to, že někteří z podnikatelů fixních sítí o takovou smlouvu požádali. Stav, kdy jsou k dalšímu přeprodeji mobilních služeb využívány v principu maloobchodní rámcové účastnické smlouvy nepovažuje ČTÚ za správný. Neexistence MVNO v podmínkách mobilního trhu v České republice přitom nekoresponduje s trendem rozvoje MVNO v ostatních zemích Evropské unie. Podle názoru ČTÚ by vstup nových poskytovatelů mobilních služeb mohl přispět ke zlepšení konkurenčního prostředí, a v konečném důsledku by přinesl prospěch spotřebitelům ve formě větší nabídky služeb a tlaku na snížení jejich cen. Na základě hodnocení mobilního trhu v průběhu roku 2011 předložil ČTÚ do veřejné konzultace návrh na ustavení nového relevantního velkoobchodního trhu mobilní originace (trhu pro ex-ante regulaci). Současně se ČTÚ v rámci formulace podmínek připravovaného výběrového řízení zaměřil na nastavení podmínek tak, aby motivovaly další (nové)

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015 Včetně: Výroční zprávy o univerzální službě Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o vyřizování stížností

Více

Stav trhů el.komunikací a úkoly ČTÚ roku 2010-2011. PhDr.Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

Stav trhů el.komunikací a úkoly ČTÚ roku 2010-2011. PhDr.Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Stav trhů el.komunikací a úkoly ČTÚ roku 2010-2011 PhDr.Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Obsah Stav trhu elektronických komunikací Hlavní úkoly ČTÚ pro období roku 2012 Tržby ze služeb el. komunikací

Více

rozhodnutí č. REM/7/10.2006-67:

rozhodnutí č. REM/7/10.2006-67: Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

U p o z o r n ě n í! Následující úplné znění opatření obecné povahy má pouze informativní charakter.

U p o z o r n ě n í! Následující úplné znění opatření obecné povahy má pouze informativní charakter. U p o z o r n ě n í! Následující úplné znění opatření obecné povahy má pouze informativní charakter. Praha 27. června 2005 Č.j.: 18220/2005 611 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný

Více

Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz 0 Příloha č.1 Praha 8. února 2016 Čj.: ČTÚ-1/2016-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

Více

VÝVOJ ÚROVNĚ CEN. univerzální služby v letech 2004 až 2006. maloobchodních a velkoobchodních služeb v letech 2005 až 2006

VÝVOJ ÚROVNĚ CEN. univerzální služby v letech 2004 až 2006. maloobchodních a velkoobchodních služeb v letech 2005 až 2006 VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech až 6 maloobchodních a velkoobchodních služeb v letech až 6 OBSAH: I. Vývoj úrovně vybraných cen univerzální služby II. Vývoj úrovně maloobchodních cen vybraných

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 18. února 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s

Více

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 24. února 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2008, připravené v souladu

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY výběrového řízení aukce na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

ZÁKLADNÍ PRINCIPY výběrového řízení aukce na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Praha 1. září 2011 Čj.: ČTÚ-80070/2011-20 ZÁKLADNÍ PRINCIPY výběrového řízení aukce na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Český telekomunikační úřad (dále

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2011 SEK(2011) 871 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k PŘEZKUMU KOMISE, KTERÝ SE TÝKÁ FUNGOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Statistické údaje o dostupné telekomunikační a internetové infrastruktuře (počtu pevných telefonních linek, aktivních SIM karet, počtu provolaných minut z pevné a mobilní sítě a počtu vysokorychlostních

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

Měsíční monitorovací zpráva č. 2/2013 Českého telekomunikačního úřadu Únor 2013

Měsíční monitorovací zpráva č. 2/2013 Českého telekomunikačního úřadu Únor 2013 Manažerské shrnutí Měsíční monitorovací zpráva č. 2/2013 Českého telekomunikačního úřadu Únor 2013 V rámci třetího cyklu analýz relevantních trhů ČTÚ dne 15. 2. 2013 zahájil veřejnou konzultaci k analýze

Více

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23)

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23) III. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016 Strana 1 ( 23) OBSAH 1. ÚVOD 2. SYSTEMIZAČNÍ ÚDAJE 2.1. Služební a pracovní místa 2.2. Místa představených a vedoucích zaměstnanců

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Měsíční monitorovací zpráva č. 9/2011 Českého telekomunikačního úřadu Září 2011

Měsíční monitorovací zpráva č. 9/2011 Českého telekomunikačního úřadu Září 2011 Manažerské shrnutí Měsíční monitorovací zpráva č. 9/2011 Českého telekomunikačního úřadu Září 2011 Dne 14. září ČTÚ zveřejnil na svých webových stránkách výzvu k uplatnění připomínek k záměru uložit povinnost

Více

sejmout0002.jpg (800 x 1126 x 24)

sejmout0002.jpg (800 x 1126 x 24) sejmout0002.jpg (800 x 1126 x 24) Připomínky Oskar Mobil a.s. k návrhu opatření obecné povahy OOP/10/XX.2005 První obecná část. KONZULTACE S DOTČENÝMI SUBJEKTY Připomínky společnosti Oskar Mobil a.s. se

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 7. ríjna 2009 Cj. 44424/2009-611 Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný správní

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 17. cervence 2008 Cj. 39 672/2008-611 Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 18. èervna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY B. Informativní èást 113. Oznámení o zmìnì plánu pøidìlení

Více

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 127/2005 Sb. - o elektronických komunikacích - stav k 31.12.2014 127/2005 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2005 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických

Více

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ Tato verze neobsahuje obchodní tajemství ani žádné další důvěrné informace.

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ Tato verze neobsahuje obchodní tajemství ani žádné další důvěrné informace. Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 k č.j. ČTÚ-36 666/2014-613 Zasláno na e-mailovou adresu podatelna@ctu.cz Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

má telekomunikační licencí vyhrazen v pásmu 3,5 GHz k využití duplexní kmitočtový úsek o šířce 14 MHz a více. 1/5

má telekomunikační licencí vyhrazen v pásmu 3,5 GHz k využití duplexní kmitočtový úsek o šířce 14 MHz a více. 1/5 Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí s využitím pevných rádiových přístupových sítí typu P-MP ve vyhrazeném kmitočtovém

Více

A. Souhrn přechodu na digitální televizní vysílání V ČR... 2 B. Přílohy... 7

A. Souhrn přechodu na digitální televizní vysílání V ČR... 2 B. Přílohy... 7 III. Závěrečná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice o dokončení přechodu na digitální televizní vysílání. Obsah: A. Souhrn přechodu na digitální televizní vysílání

Více

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů NÁZEV NÁVRHU ROZHODNUTÍ KE KONZULTACI: Návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2013-YY, trhu č. 4 velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře

Více

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ:

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: Obecné připomínky 1. Český telekomunikační klastr, o.s. (dále též jen ČTKK ) jako zástupce dílčích poskytovatelů internetu koncovým uživatelům

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006 R063 ze dne 4. 12. 2006 nabylo právní moci dne 7. prosince 2006 - změna - zrušeno, Úřad není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ

Více

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) 10511/16 ATO 42 CADREFIN 37 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 405 final Předmět: Jordi

Více

Kapitola Otázka Odpověď 7.1 7.1.1, 7.1.2

Kapitola Otázka Odpověď 7.1 7.1.1, 7.1.2 Otázky a odpovědi k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz Text Vyhlášení Kapitola Otázka

Více

rozhodnutí o ceně CEN/11/12.2008-13:

rozhodnutí o ceně CEN/11/12.2008-13: Praha 16. prosince 2008 Čj. 83 592/2008-611 Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle 107 odst.

Více

Trhy el.komunikací 2011. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

Trhy el.komunikací 2011. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Trhy el.komunikací 2011 PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Základní údaje o trhu 2011 Aukce spektra 2012 Úkoly ČTÚ Tržby v roce 2011 Investice v sektoru Vývoj počtu účastnických stanic VDTS Rozdělení

Více

14/19. I. Úvod. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 271

14/19. I. Úvod. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 271 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 271 14/19 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva životního prostředí za rok

Více

analýzu trhu č. A/6/12.2014-11, trh č. 6 velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na

analýzu trhu č. A/6/12.2014-11, trh č. 6 velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na Praha 16. prosince 2014 Čj. ČTÚ-42 617/2014-611 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08 Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu, jež jsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Praha 13. ledna 2005 Č.j.: 29682/2004-610

Praha 13. ledna 2005 Č.j.: 29682/2004-610 Praha 13. ledna 2005 Č.j.: 29682/2004-610 Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS Český telekomunikační

Více

Komentář ČTÚ k obdrženým příspěvkům k obecné konzultaci k návrhu Strategie správy spektra

Komentář ČTÚ k obdrženým příspěvkům k obecné konzultaci k návrhu Strategie správy spektra Komentář ČTÚ k obdrženým příspěvkům k obecné konzultaci k návrhu Strategie správy spektra Kapitola, skupina Mobilní komunikace, IMT (barevně rozlišeno) č. Subjekt Reakce subjektů k textu Strategie Komentář

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

analýzu trhu č. A/2/09.2013-4, trh č. 2 původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě.

analýzu trhu č. A/2/09.2013-4, trh č. 2 původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě. Praha 10. září 2013 Čj. ČTÚ-84 136/2013-609 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Analýza trhu č. A/6/XX.2014-YY, trh č. 6 velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace...

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace... OBSAH A. Úvod... 3 B. Organizační složky státu... 4 1. Hodnocení plnění závazných ukazatelů... 4 1.1 Česká školní inspekce... 4 1.2 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 2. Plnění závazných ukazatelů mzdové

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

Měsíční monitorovací zpráva č. 3/2013 Českého telekomunikačního úřadu Březen 2013

Měsíční monitorovací zpráva č. 3/2013 Českého telekomunikačního úřadu Březen 2013 Manažerské shrnutí Měsíční monitorovací zpráva č. 3/2013 Českého telekomunikačního úřadu Březen 2013 Jak již ČTÚ informoval v monitorovací zprávě za únor 2013, rozhodl předseda Rady ČTÚ dne 8. března 2013

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010 28. července, 2010 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí 2010,

Více

Legislativní novinky. Přehled významných nových právních předpisů. Přehled významných nových. právních předpisů, které nabyly účinnosti

Legislativní novinky. Přehled významných nových právních předpisů. Přehled významných nových. právních předpisů, které nabyly účinnosti Legislativní novinky Říjen 2012 www.roedl.cz Obsah: Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Přehled významných nových právních předpisů, které nabyly účinnosti Upozornění

Více

rozhodnutí: Odpůrce je povinen uhradit navrhovateli náklady řízení, tj. 10 000,- Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

rozhodnutí: Odpůrce je povinen uhradit navrhovateli náklady řízení, tj. 10 000,- Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle 107 odst. 10 a 127 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh Novela energetického zákona 13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh DŮVODY NOVELIZACE ENERGETICKÉHO ZÁKONA Implementace směrnice 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 1. ÚVOD Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát je sestaven v souladu s(e) : - zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 7 Roèník 2013 Praha 6. èervna 2013 OBSAH: Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu 21. Souhrnná zpráva o plnìní povinností uložených držiteli poštovní

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Praha xx. xx 2015 Čj. ČTÚ-239/2015-610/X. vyř.

Praha xx. xx 2015 Čj. ČTÚ-239/2015-610/X. vyř. 1 2 Praha xx. xx 2015 Čj. ČTÚ-239/2015-610/X. vyř. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Rada Českého telekomunikačního úřadu (dále jen Rada ) jako příslušný správní orgán podle 39 odst. 8 a 107

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Další podmínky. 200 mw střední e.i.r.p. 2 ), 4 ) 200 mw střední

Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Další podmínky. 200 mw střední e.i.r.p. 2 ), 4 ) 200 mw střední b) technické parametry stanic jsou: Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Další podmínky a 2400,0 2483,5 MHz 100 mw e.i.r.p. 2 ) b c 5150 5250 MHz 5250 5350 MHz 200 mw střední e.i.r.p. 2 ), 4 ) 200 mw střední

Více

SENÁT. Parlament České republiky

SENÁT. Parlament České republiky Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými

Více

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů Český telekomunikační úřad Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 dne / date 26. října 2015 věc/ re Připomínky společnosti T Mobile k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/16 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Zpráva o výkonu DoHLEDU NaD FINaNČNÍM TrHEM

Zpráva o výkonu DoHLEDU NaD FINaNČNÍM TrHEM Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2008 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM ISBN 978-80-87225-17-2 OBSAH ÚVODEM 7 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 8 SHRNUTÍ 10 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Věstník NKÚ, kontrolní závěry 383 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Základní principy sestavení TPP. Pracovní text k 30. 10. 2007

Základní principy sestavení TPP. Pracovní text k 30. 10. 2007 Základní principy sestavení TPP Pracovní text k 30. 10. 2007 1. K úplnému ukončení analogového TV vysílání (dále jen ASO a ATV ) v České republice musí dojít nejpozději do 31. 12. 2012 1. ČTÚ bude při

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 *UOHSX004RWFS* UOHSX004RWFS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 8. 2012 podaném

Více

- 33 - Důvodová zpráva

- 33 - Důvodová zpráva - 33 - Důvodová zpráva Obecná část I. Zhodnocení platného právního stavu I.1 Vládní zadání Usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011, č. 1, byla schválena Strategie vlády v boji proti korupci

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 21 Roèník 2013 Praha 20. prosince 2013 OBSAH: Oddíl státní správy 39. Sdìlení o vydání rozhodnutí è. SMP/2/12.2013-4 ve vìci stanovení podniku

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

Český telekomunikační úřad Květen 2011. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

Český telekomunikační úřad Květen 2011. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Český telekomunikační úřad Květen 2011 PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Základní údaje Ústřední orgán státní správy, národní regulátor pro sektor elektronických komunikací, národní správce rádiového

Více

Téměř dvě třetiny podnikatelů zvolily Zákonem roku 2015 Registr smluv

Téměř dvě třetiny podnikatelů zvolily Zákonem roku 2015 Registr smluv Tisková zpráva Téměř dvě třetiny podnikatelů zvolily Zákonem roku 2015 Registr smluv Praha, 8. června 2016 Téměř dvě třetiny (61 %) podnikatelů, firem a odborné veřejnosti rozhodly na základě hlasování

Více

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Metodický návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb Částka 4 Str. 6 Věstník Ministerstva školství,

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (úplné znění vybraných ustanovení) 2 (1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické

Více

Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007

Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007 Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., ve

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy Energetického regulačního úřadu... 3

Obsah. Úvodní slovo předsedy Energetického regulačního úřadu... 3 Obsah Úvodní slovo předsedy Energetického regulačního úřadu..................................................................... 3 1 Úvod..................................................................................................................

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

DRUŽSTVO DLA, družstvo

DRUŽSTVO DLA, družstvo DRUŽSTVO DLA, družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, členky a členové DRUŽSTVA DLA, družstvo, opět uplynul rok a přišel čas, kdy vám vedení družstva znovu skládá účty za své hospodaření v minulém

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

A. Počty podnětů, šetření

A. Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejným ochráncem práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o veřejném ochránci

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Resortní systémy centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Resortní systémy centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Resortní systémy centralizovaného zadávání veřejných zakázek Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2005/0246(COD) 14. 11. 2007 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 13. června 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

Vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek Aukce kmitočtů. Marek Ebert, ČTU

Vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek Aukce kmitočtů. Marek Ebert, ČTU Vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek Aukce kmitočtů Marek Ebert, ČTU Veřejn ejná konzultace Rekapitulace procesu Připomínky uplatnilo 29 subjektů (jeden 2x a dále jedno stanovisko), všechny

Více