MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY Bakalářská práce BRNO 2013 MICHAL OHLÍDAL

2 MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY Software pro řešení úlohy lineárního programování Bakalářská práce Michal Ohlídal Vedoucí práce: Mgr. Michal Bulant, Ph.D. Brno 2013

3 Bibliografický záznam Autor: Název práce: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Michal Ohlídal Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav matematiky a statistiky Software pro řešení úlohy lineárního programování Matematika Aplikovaná matematika pro víceoborové studium Mgr. Michal Bulant, Ph.D. Akademický rok: 2012/2013 Počet stran: viii + 36 Klíčová slova: Lineární programování; program; GUSEK; GMPL

4 Bibliographic Entry Author: Title of Thesis: Degree Programme: Field of Study: Supervisor: Michal Ohlídal Faculty of Science, Masaryk University Department of Mathematics and Statistics Linear programming software Mathematics Applied Mathematics for Multi-Branches Study Mgr. Michal Bulant, Ph.D. Academic Year: 2012/2013 Number of Pages: viii + 36 Keywords: Linear programming; software; GUSEK; GMPL

5 Abstrakt Tato práce se zabývá softwarem pro řešení úlohy lineárního programování. Cílem práce je popsat problematiku lineárního programování z hlediska softwarových možností pro její řešení. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část představuje stručný úvod do lineárního programování. Jsou v ní uvedeny a definovány základní pojmy a principy lineárního programování. Druhá část obsahuje popis dostupného spektra programů určených pro řešení úlohy lineárního programování. Ve třetí části jsou popsány, a na typických úlohách lineárního programování demonstrovány, možnosti programu GUSEK. V poslední části je ukázáno použití programu GUSEK pro řešení rozsáhlejších problémů. Abstract This work deals with a software constructed for solving the linear programming problems. The main goal of the work is to describe the linear programing taking the point of view of software options of its solving. The thesis is divided into four parts the first part provides a brief introduction to the linear programming. The list and definitions of the basic terms and principles of linear programming are covered. The second part deals with descriptions of the available programs used for solving the linear programming problems. In the third part the options of the GUSEK program are described and also shown on the typical examples of linear programing. In the last, fourth part, the use of the GUSEK program for solving more complex problems is shown.

6

7 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce Mgr. Michalu Bulantovi, Ph.D. za odborné vedení. Dále bych vyjádřil své poděkování Šárce Ohlídalové, Bc. Haně Ohlídalové, MgA. Alfredu Texelovi a Zuzaně Dudkové za pomoc s finálními úpravami práce. Prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci vypracoval samostatně s využitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány. Brno 17. května Michal Ohlídal

8 Obsah Úvod viii Kapitola 1. Lineární programování Úloha lineárního programování Geometrie lineárního programování Simplexová metoda Kapitola 2. Přehled programů pro řešení úlohy lineárního programování Rozdíly mezi programy Vybrané programy GLPK a GUSEK GLPK GUSEK Kapitola 3. Typické příklady GMPL Kapacitní problém Směšovací problém MPS Plánování reklamy (media selection problem) CPLEX LP Úloha o dělení materiálu Kapitola 4. Další příklady Einsteinova hádanka Zadání Modelový soubor Dieta Zadání Modelový soubor Datový soubor Závěr Seznam použité literatury vii

9 Úvod Lineární programování je aplikovaná matematická disciplína. Jakožto podmnožina problematiky obecného matematického programování se zabývá optimalizací. A právě optimalizace hraje při rozhodování nejen lidí, ale hlavně firem a vlád, významnou roli. Asi nejčastěji se s otázkou optimalizace, a tedy i praktického využití lineárního programování, setkáváme v ekonomii. Většina úloh lineárního programování, které jsou prakticky využitelné, dosahuje značných rozměrů, a je tedy bez využití patřičného softwaru téměř neřešitelná. Proto jsem se ve své práci zaměřil na popis programů určených pro řešení úlohy lineárního programování. První část práce popisuje obecné vlastnosti několika vybraných softwarů. V další části je problematika zúžena na popis programu GUSEK a formátů, které podporuje. V práci je na typických příkladech, jako je směšovací či kapacitní problém, demonstrována funkčnost programu. V práci jsou rozebrány všechny tři typy vstupů, které GUSEK umí zpracovat. Největší pozornost je pak věnována formátu GMPL, který je pro GUSEK defaultním. viii

10 Kapitola 1 Lineární programování Lineární programování se zabývá problémy souvisejícími s hledáním vázaných extrémů lineárních funkcí, jejichž omezující podmínky mají tvar lineárních rovnic a nerovnic. 1.1 Úloha lineárního programování Definice 1.1 Necht a i j, b i, c j jsou daná reálná čísla, pro i = 1,...,m; j = 1,...,n, kde m,n N. Necht Ī I = {1,...,m}, J J = {1,...,n}. Optimalizační úlohu maximalizovat funkci n c j x j j=1 na množině řešení soustavy rovnic a nerovnic n j=1 a i j x j b i n a i j x j = b i j=1 x j 0 i Ī i I Ī j J nazýváme maximalizační úlohou lineárního programování v obecném tvaru. Funkce n j=1 c jx j se pak nazývá účelová funkce. Jestliže Ī = /0 a J = J, pak tuto úlohu maximalizovat n c j x j j=1 na množině řešení soustavy lineárních rovnic n a i j x j = b i j=1 x j 0 i I j J 1

11 Kapitola 1. Lineární programování 2 nazýváme maximalizační úlohou lineárního programování ve standardním tvaru. Jestliže Ī = I a J = J, pak tuto úlohu maximalizovat n c j x j j=1 na množině řešení soustavy lineárních nerovnic n a i j x j b i j=1 x j 0 i I j J nazýváme úlohou lineárního programování v kanonickém tvaru. Poznámka 1.1 Výše popsané tvary jsou vzájemně ekvivalentní a lze je mezi sebou převádět. Každou podmínku ve tvaru rovnice lze zapsat jako soustavu dvou nerovnic Také každou nerovnici lze zapsat ve tvaru rovnice n a j x j = b j=1 n j=1 a j x j b n a j x j b j=1 n a j x j b j=1 n a j x j + x n+1 = b j=1 Pro takto přidanou proměnnou (x n+1 ) pak do účelové funkce přidáme koeficient c n+1 = 0. Takže tato proměnná nebude mít na optimální hodnotu vliv. V případě, kdy v obecném tvaru úlohy lineárního programování není pro některé x j kladen požadavek nezápornosti, použijeme úpravu: x j = x + j x j x + j 0, x j 0 Tyto dvě nové proměnné pak dosadíme do všech podmínek i do účelové funkce.

12 Kapitola 1. Lineární programování 3 Poznámka 1.2 Uvedené úlohy lze zapsat i maticově. Například maximalizační úloha lineárního programování ve standardním tvaru se dá zapsat jako úloha maximalizovat za podmínek f (x) = cx Ax = b x 0 Kde A = (a i, j ) je matice, x = (x j ) je vektor proměnných b = (b i ), c = (c j ) T jsou vektory koeficientů a 0 je nulový vektor, pro i, j N. Věta 1.1 Pro libovolnou množinu M R n a libovolnou funkci f : M R platí: min f (x) = max( f (x)) x M Z věty 1.1 tedy plyne, že kteroukoliv minimalizační úlohu lineárního programování lze převést na úlohu maximalizační, proto není třeba tyto úlohy rozebírat samostatně. Definice 1.2 Množinu M = {x R n Ax = b,x 0} nazýváme množinou přípustných řešení úlohy lineárního programování ve standardním tvaru. Definice 1.3 Přípustné řešení x 0 M nazveme optimálním řešením maximalizační úlohy lineárního programování, platí-li pro každé x M : cx 0 cx. Věta 1.2 (Dualita v lineárním programování) Necht A je matice a necht b,c jsou vektory. Pak pro dvojici úloh lineárního programování platí právě jedno z následujících tří tvrzení: max{cx Ax b,x 0} min{yb ya c,y 0} 1. obě úlohy mají optimální řešení a optimální hodnoty účelových funkcí jsou si rovny; 2. jedna z úloh nemá žádné přípustné řešení a druhá úloha má přípustné, ale nemá optimální řešení (účelová funkce není omezená); 3. ani jedna úloha nemá přípustné řešení. Tuto větu lze vyslovit pro úlohu lineárního programování v libovolném tvaru. Věta 1.3 Necht A je matice typu (m,n), necht b R m. Pak má soustava Ax = b nezáporné řešení, právě když pro všechna u R m splňující podmínku A T u 0 platí b T u 0.

13 Kapitola 1. Lineární programování 4 Věta 1.4 Necht M = {x R n Ax = b,x 0} /0. Jestliže existuje reálné číslo γ tak, že pro libovolné x M platí c T x γ pak existuje optimální řešení úlohy lineárního programování max{c T x Ax = b,x 0} 1.2 Geometrie lineárního programování Definice 2.1 Množinu S R n nazveme konvexní množinou 1, jestliže pro libovolné dva body x 1,x 2 S a pro libovolné α (0,1) platí αx 1 + (1 α)x 2 S Definice 2.2 Konvexní polyedrická množina (nebo také polyedr) M R n je taková množina, kterou lze vyjádřit jako průnik konečného počtu uzavřených poloprostorů. Hraniční množiny těchto poloprostorů se nazývají vytvářející nadroviny množiny M. Věta 2.1 Množina přípustných řešení úlohy lineárního programování je konvexní polyedrická množina. Množina M optimálních řešení úlohy je rovněž konvexní polyedrická množina. max{cx Ax = b,x O} Definice 2.3 Necht S R n je libovolná množina. Bod s S nazveme krajním bodem množiny S, jestliže neexistují body x 1,x 2 S a číslo α (0,1) takové, že x 1 x 2 a s = αx 1 + (1 α)x 2. Věta 2.2 Konvexní polyedrická množina má konečný počet krajních bodů. Definice 2.4 Necht M R n je konvexní polyedrická množina a S M je neprázdná množina. Jestliže lze S vyjádřit jako průnik množiny M a těch jejich vytvářejících nadrovin, které množinu S obsahují, je S stěna množiny M. Definice 2.5 Jednorozměrná stěna se nazývá hrana. Definice 2.6 Přípustné řešení x M = {x R n Ax = b,x 0} nazveme bazickým (základním) řešením úlohy lineárního programování, jestliže jsou sloupce matice A s indexy odpovídajícími nenulovým složkám vektoru x lineárně nezávislé. Věta 2.3 Bod x M = {x R n Ax = b,x 0} je krajním bodem množiny M právě tehdy, když je bazickým řešením. v [7]. 1 Praktické příklady konvexních množin i dalších pojmů z teorie lineárního programování je možno nalézt

14 Kapitola 1. Lineární programování Simplexová metoda Simplexová 2 metoda je metoda určená k řešení úlohy lineárního programování. Základní myšlenka se dá jednoduše geomericky popsat: Předpokládejme, že známe krajní bod x 0 množiny M přípustných řešení úlohy. Z tohoto bodu vychází konečný počet hran množiny M, z nichž každá bud obsahuje jediný další krajní bod množiny M, nebo je neomezená. Jestliže na některé neomezené hraně existuje bod, pro který je hodnota účelové funkce větší než c T x 0, nemá úloha optimální řešení a postup končí. V opačném případě hledáme sousední krajní bod x 1, pro který platí c T x 1 > c T x 0. Potom stejný postup, který jsme použili pro x 0, aplikujeme na x 1. Pokud neexistuje sousední krajní bod s vlastností c T x > c T x 0, je x 0 hledaným optimálním řešením. 2 Teorie simplexové metody přesahuje rozsah této práce, proto zde nebude podrobně rozebrána. Odvození a důkazy je možné nalézt například v [11]. Detailnější popis simplexové metody obsahuje také [6].

15 Kapitola 2 Přehled programů pro řešení úlohy lineárního programování Programů, umožňujících řešení úloh lineárního programování, je celá řada. Některé mají formu samostatného softwaru, jiné formu knihovny, dostupné prostřednictvím jiného softwarového nástroje 1. Některé balíčky nabízí obě tyto možnosti současně. Většina progamů je schopna řešit nejen úlohy lineárního programování, ale i další, složitější, optimalizační úlohy 2. Možnosti, které nabízí většina programů, jsou z velké části srovnatelné, proto nejprve vypíšu některé vlastnosti, ve kterých se navzájem mohou lišit. Poté se zmíním podrobněji o několika vybraných programech Rozdíly mezi programy Typ - Programy mohou obsahovat pouze prostředí pro vytváření modelů, solver (program, který samotný model vyřeší), nebo obě tyto součásti integrované do jednoho celku. Podporované operační systémy - Většina programů je multiplatformní, ale některé běží pouze pod určitým operačním systémem 4. Dostupnost - Optimalizační programy jsou většinou komerční, avšak nabízí zdarma trial verzi, nebo verzi pro studijní a výzkumné účely. K dostání jsou i freewarové nástroje, ty ale bývají obecně o něco pomalejší. 1 Například MATLAB, Microsoft Office Excel, TOMLAB atp. 2 Standardem je možnost řešení úloh celočíselného a smíšeného programování, tyto další typy úloh však vzhledem k zaměření a rozsahu práce nebudu dále rozebírat. 3 Srovnání programů vychází z [13]. 4 Nejčastěji programy fungují pod Windows, častěji chybí podpora Linuxu nebo Mac OS. 6

16 Kapitola 2. Přehled programů pro řešení úlohy lineárního programování Vybrané programy GLPK (GNU Linear Programming Kit) popis GLPK je obsahem následující kapitoly. IBM ILOG CPLEX Optimization Studio je komplexní optimalizační nástroj vyvíjený společností IBM. Pro modelování úloh používa vlastní modelovací jazyk CPLEX LP. K programu existuje obsáhlá dokumentace a je zdarma dostupný pro studijní a výzkumné účely v rámci IBM Academic Initiative[4]. MOSEK je komerční solver dostupný jako samostatný program, nebo jako knihovna pro MATLAB. MOSEK je dostupný zdarma, jako trial verze nebo ve verzi pro akademické účely. Nabízí také rozhraní pro C, Javu, Python a další. Linear Programming Solver je zdarma dostupný program, jehož hlavní devizou je jednoduché grafické uživatelské prostředí. Výstupem programu je přesný výpis kroků simplexové metody (jednotlivé simplexové tabulky), což jej činí vhodným pro vzdělávací účely. Lindo solver suite je balíček optimalizačních produktů od firmy Lindo. Součástí balíčku je What sbest! (add-in pro MS Excel), LINGO (modelovací prostředí a solver) a Lindo API (knihovna optimalizačních postupů a solverů). CLP je open-source solver úloh lineárního programování. Tento program je vyvíjený nezávislou iniciativou COIN-OR.[2] 2.3 GLPK a GUSEK GLPK GLPK (GNU Linear Programming Kit) je volně šiřitelný 5 balíček, určený pro řešení úloh lineárního a smíšeného celočíselného programování. Hlavními součástmi GLPK jsou: primární a duální simplexová metoda, primární a duální metoda vnitřních bodů, metoda větví a řezů, překladač pro GNU MathProg, 6 aplikační programové rozhraní, samostatný solver. 5 Program je součástí GNU projektu, spadá tedy pod podmínky GNU General Public Licence, je tedy možné jej volně používat, šířit i modifikovat za podmínek daných licencí. [10] 6 GNU MathProg je modelovací jazyk podporovaný GLPK.

17 Kapitola 2. Přehled programů pro řešení úlohy lineárního programování 8 Vzhledem k licenci, pod kterou je GLPK šířen, existuje několik programů, které jsou na základě GLPK postaveny. Kromě programu GUSEK, kterému se budu věnovat v následujícím textu, se jedná například o GLPK Lab. GLPK podporuje, kromě svého primárního jazyku, kterým je GNU MathProg, i vstup ve formátu CPLEX LP a MPS GUSEK Pro použití GLPK stačí obyčejný textový editor, ve kterém lze vytvořit modelové soubory a následně pomocí příkazového řádku spustit GLPK solver. Tento postup je však, zvláště pro neinformatiky, poněkud složitý. Právě proto vznikl GUSEK, což je v podstatě pouze mírně upravený editor 8 zdrojového kódu, přímo napojený na GLPK solver. Licence GUSEKu je stejná jako v případě GLPK, je tedy přístupný ke stažení 9 a používání zcela zdarma. Instalací programu se nebudu podrobně zabývat, výše přiložený odkaz je v tomhle ohledu plně dostačující. Obrázek 2.1: GUSEK GUSEK umí používat několik typů souborů, které rozlišuje na základě přípon:.mod - soubor GMPL modelu (může obsahovat i datovou část),.dat - datová část GMPL modelu,.out - výstupní soubor,.mps - model ve formátu MPS,.lp - model ve formátu CPLEX LP. 7 Popis jednotlivých formátů, tedy GMPL, CPLEX LP a MPS je obsahem následující kapitoly. 8 Informace o SciTE editoru k nalezení na [12]. 9 Další informace o stažení a instalaci GUSEKu na [1].

18 Kapitola 3 Typické příklady V této části práce uvedu názorné příklady použití programu GUSEK. Primárním modelovacím jazykem GUSEKu je GNU Math Prog, 1 proto mu bude věnována největší pozornost. Krom modelů zapsaných pomocí GMPL (GNU Mathematical Programming Language je pouze jiné označení pro GNU Math Prog) ukážu a popíšu model 2 vytvořený v CPLEX LP a MPS. 3.1 GMPL GNU Math Prog je jazyk určený k vytváření modelů matematického programování. Oficiální dokumentace je součástí instalačního balíčku GLPK i GUSEKu. GMPL je, jak již bylo zmíněno, hlavním jazykem, se kterým GUSEK pracuje, proto mu bude v následující části vyhrazen největší prostor Kapacitní problém První úlohou, jejíž řešení budu prezentovat, je jednoduchý kapacitní problém. Firma uvažuje o výrobě 3 typů výrobků (pro jednoduchost použiji označení A, B, C). K jejich výrobě potřebuje surovinu N a práci L. Jak množství suroviny na skladě, tak množství práce, je omezené. Firma dále ví, za kolik daný výrobek prodá na trhu. Úkolem je maximalizovat zisk firmy. Zadání úlohy Přejděme tedy ke konkretizaci zadání. Následující tabulka obsahuje v řádcích množství práce L a suroviny N, potřebné k vyrobení daného výrobku (sloupečky A, B, C). V posledním sloupci jsou maximální možné dostupné zdroje. Jedná se tedy o množství suroviny na skladě a dostupný pracovní čas. V posledním řádku je pak pro každý výrobek uveden zisk firmy z prodeje jednoho kusu. 1 Kompletní manuál ke GMPL je k nalezení v instalační dokumentaci, některé další informace na [3]. 2 Příklady v této částo jsou inspirovány typickými příklady v [8] a [5]. 9

19 Kapitola 3. Typické příklady 10 A B C Omezení L N Zisk Pro vytvoření modelu musíme určit proměnné, omezení a účelovou funkci. V našem případě jsou proměnné 3: x 1 - množství vyrobeného produktu A, x 2 - množství vyrobeného produktu B, x 3 - množství vyrobeného produktu C. Omezení daného modelu jsou maximální dostupné množství práce L a suroviny N. V předchozí tabulce jsou udána jednotková množství suroviny a práce, potřebná k výrobě jednotlivých výrobků. Omezení tedy zapíšeme pomocí nerovnic: x 1 + 3x 2 + 2x x 1 + x 2 + 2x Úkolem je maximalizace zisku, jde tedy o maximalizaci rovnice: zisk = 30x x x 3 Modelový soubor Nyní, když známe zadání a víme co chceme zjistit, je na čase přejít k praktické realizaci. Zadaný problém musíme zapsat pomocí GMPL. Klíčové položky, které musíme deklarovat jsou: proměnné, účelová funkce, omezení, data příslušná danému problému. Následující kód ukazuje, jak vypadá jednoduchý kapacitní problém, zapsaný v jazyce MathProg 3. 3 Čísla řádků nejsou přímou součástí kódu, jsou přidána pouze pro snazší orientaci.

20 Kapitola 3. Typické příklady 11 1 # 2 # Výrobní problém 3 # 4 # Maximalizace zisku. 5 # 6 7 /* Proměnné */ 8 var x1 >= 0; /* Množství výrobku A */ 9 var x2 >= 0; /* Množství výrobku B */ 10 var x3 >= 0; /* Množství výrobku C */ /* Účelová funkce */ 13 maximize zisk: 30*x1 + 45*x2 + 40*x3; /* Omezení */ 16 s.t. L : x1 + 3*x2 + 2*x3 <= 480; 17 s.t. N : 2*x1 + x2 + 2*x3 <= 600; end; 20 Řádky 1 až 5 jsou komentáře - cokoliv vyskytující se na řádku za křížkem (#) je považováno za komentář. Stejně tak se za komentář považuje vše, napsané mezi znaky /* a */. Takovéto komentáře se pak mohou vyskytovat kdekoliv v kódu. Jako první krok je třeba nadeklarovat proměnné. Řádky 8 až 10 deklarují proměnné x1, x2 a x3. Deklarace proměnné začíná klíčovým slovem var. MathProg umožňuje zapsat omezení proměnných přímo v jejich deklaraci (nejen >= 0, ale i jiné). Názvy proměnných mohou být libovolné alfanumerické kombinace znaků. První znak názvu však nesmí být číslo. Každý řádek kódu musí být ukončen středníkem (;). Řádek 13 specifikuje účelovou funkci. Vzhledem k tomu, že se jedná o maximalizační úlohu, je klíčovým slovem maximize, v případě minimalizační úlohy by bylo použito klíčové slovo minimize. Účelová funkce je pojmenována zisk a její hodnota je 30 x x x3. Dvojtečka (:) odděluje název účelové funkce od její definice. Řádky 16 a 17 definují omezení modelu. V našem případě se jedná o maximální množství suroviny na skladě a maxiální množství dostupné práce. Klíčové slovo s.t. (subject to) není povinnou součástí deklarace, ale zlepšuje čitelnost kódu. Jednotlivá omezení jsou pojmenována L a N. Název omezení a jeho definice jsou opět odděleny dvojtečkou (:). Každý soubor v jazyce GMPL musí končit klíčovým slovem end; (řádek 19). Za poznámku zajisté stojí fakt, že tento modelový soubor neobsahuje datovou část. To je způsobeno jednoduchostí příkladu, kdy jsou data přímou součástí deklarací proměnných a omezení. Na druhém příkladu ukážu, jak vypadá model obsahující všechny regulérní části.

21 Kapitola 3. Typické příklady 12 Řešení úlohy Pro vyřešení úlohy postupujeme v následujících krocích. Vytvořený soubor uložíme (File/Save) s příponou.mod (například vyrobni1.mod) a následně spustíme samotný GLPK solver (Tools/Go). Pokud chceme, aby GLPK vygenerovalo výstupní soubor, zatrhneme v menu Tools položku Generate Output File on Go. GLPK pak vygeneruje výstupní soubor, který pojmenuje stejně jako modelový soubor, ale s příponou.out, a uloží do složky, ve které se nachází modelový soubor. Výstupní soubor se také ihned otevře v GUSEKu. Výstupní informace Kromě výstupního souboru vyrobni1.out obsahuje některé informace i výstup, který GUSEK zobrazí v pravé polovině pracovního okna. >D:\dokumenty\škola\mat\Bc\gusek\glpsol.exe OPTIMAL SOLUTION FOUND Time used: 0.0 secs Memory used: 0.1 Mb ( bytes) Writing basic solution to vyrobni1.out... >Exit code: 0 Time: V případě chybné syntaxe modelu se právě v tomto reportu zobrazí chybová zpráva i s informací, na kterém řádku se problém nachází (po kliknutí na tuto chybovou hlášku se zbarví žlutě hlášení i řádek v kódu, kterého se týká). Pokud je model v pořádku a optimální řešení existuje, hlásí program: OPTIMAL SOLUTION FOUND. V případě, kdy úloha má přípustná řešení, ale optimální řešení neexistuje, vypíše zde GUSEK hlášení PROBLEM HAS UNBOUNDED SOLUTION, v případě, kdy neexistuje žádné přípustné řešení, a tedy ani řešení optimální, zahlásí GUSEK PROBLEM HAS NO FEASIBLE SOLUTION. Výstupní soubor Problem: vyrobni1 Rows: 3 Columns: 3 Non-zeros: 9 Status: OPTIMAL Objective: zisk = (MAXimum) No. Row name St Activity Lower bound Upper bound Marginal zisk B L NU N NU

22 Kapitola 3. Typické příklady 13 No. Column name St Activity Lower bound Upper bound Marginal x1 B x2 B x3 NL Výstupní soubor se skládá ze 4 částí 4 : informace o problému a optimální hodnota účelové funkce; přesné informace o stavu účelové funkce a omezení; přesné informace o optimálních hodnotách proměnných; informace o podmínkách optimality. Pro tento konkrétní problém tedy existuje optimální řešení, jak je vidět v první části výstupu, (Status: OPTIMAL) a jeho hodnota je Pokud by úloha optimální řešení neměla, zobrazí se zde Status: UNDEFINED nebo Status: INFEASIBLE, v závislosti na tom, zda existují přípustná řešení, ale neexistuje optimální, nebo neexistuje žádné přípustné řešení. Ve třetí části výstupního souboru vidíme, při jakých hodnotách proměnných x 1, x 2 a x 3 je optima dosaženo. Aby firma dosáhla optimálního zisku, bude vyrábět 264 kusů produktu A, 72 kusů produktu B a produkt C nebude vyrábět vůbec Směšovací problém Druhým příkladem, kterému se ve své práci budu věnovat, je směšovací problém. Firma, zabývající se zpracováním kovů, potřebuje získat dané množství dvou různých kovů (kov1, kov2). K dispozici má 3 různé slitiny (A,B,C), z nichž každá obsahuje určité množství těchto dvou kovů. Známe také cenu, za kterou firma jednotlivé slitiny nakupuje. Úkolem je získat potřebná množství kovů za co nejnižší cenu. Zadání úlohy V následující tabulce reprezentují sloupečky jednotlivé suroviny, v řádcích je pak uvedeno množství (v kilogramech) jednotlivých kovů ve 100 kilogramech suroviny a cena suroviny (v korunách), opět vztažená ke 100 kg. V posledním sloupci je pak uvedeno množství obou kovů, které firma potřebuje získat. A B C Množství Kov 1 4,5 11, Kov Cena Podrobný popis přesahuje rozsah této práce, proto vyberu jen informace, které jsou pro tuto práci významné.

23 Kapitola 3. Typické příklady 14 Můžeme tedy definovat proměnné, které se budou jmenovat: A - množství zakoupené slitiny A, B - množství zakoupené slitiny B, C - množství zakoupené slitiny C. Omezení v daném modelu jsou dvě. Jedná se o minimální požadovaná množství jednotlivých kovů: 4,5A + 11,5B + 30C A + 48B + 54C 600 Účelovou funkcí pak je součet cen jednotlivých slitin: cena = 800A B + 950C Tuto konečnou cenu chceme minimalizovat, jedná se tedy o minimalizační úlohu. Modelový soubor Modely zapsané v jazyce MathProg obvykle obsahují dvě části: modelovou a datovou. Tyto dvě části se mohou vyskytovat bud v jednom souboru (s příponou.mod) nebo ve dvou, kdy modelová část je uložena s příponou.mod a datová část je uložena s příponou.dat. Samostatný soubor pro datovou část je výhodný, pracuje-li na projektu více lidí, nebo v případě, že chceme použít jeden model na několik různých skupin dat. V tomto konkrétním příkladě jsem použil jeden soubor, který obsahuje jak modelovou část (řádky 1-25) a datovou část (řádky 26-46). 1 # 2 # Směšovací problém 3 # 4 # Minimalizace nákladů 5 # 5 7 /* Množina potřebných kovů */ 8 set SLIT; 9 10 /* Parametry */ 11 param kov1 {i in SLIT}; 12 param kov2 {i in SLIT}; 13 param cena {i in SLIT}; /* Proměnné */ 16 var x {i in SLIT} >=0; /* Účelová funkce */ 19 minimize z : sum{i in SLIT} cena[i]*x[i]; 20

24 Kapitola 3. Typické příklady /* Omezení */ 22 s.t. hmotnost : sum{i in SLIT} x[i] <= 12; 23 s.t. potreba_kov1 : sum{i in SLIT} kov1[i]*x[i] >= 210; 24 s.t. potreba_kov2 : sum{i in SLIT} kov2[i]*x[i] >= 600; data; 27 /* Datová část */ set SLIT := A B C; param kov1:= 32 A B C 30; param kov2:= 37 A B C 54; param cena:= 42 A B C 950; end; 47 Klíčová slovo set definuje množinu. Pod pojmenování množina spadá v GMPL značné množství elementů. Ve výše uvedeném kódu je množinou vektor, pojmenovaný SLIT. Množina SLIT obsahuje prvky A, B a C. Samotné hodnoty, příslušné této množině, jsou pak uvedeny až v datové části souboru (řádek 29). Dále na řádku 29 vidíme, jak se prvky množiny deklarují: set SLIT := A B C kde set je klíčové slovo, SLIT je název množiny (pro který platí stejná pravidla jako pro pojmenovávání proměnných) a prvky množiny jsou zapsány za znakem := a vzájemně se oddělují mezerou. Řádky definují parametry modelu. Parametry jsou kov1 množství kovu 1 v dané surovině, kov2 množství kovu 2 v dané surovině a cena suroviny. Tyto parametry vytvářejí datovou matici a jsou dále použity k výpočtu omezení. Jako příklad použiji parametr kov1 (tedy množství prvního kovu v jednotlivých slitinách). Tento parametr je definován na množině SLIT, takže každá slitina v této množině obsažená obsahuje určité množství prvního kovu. Nyní se podívejme na řádky 31 až 34. Zde je definice množství prvního kovu v jednotlivých slitinách. Parametr kov1 je tedy vektor délky 3, který obsahuje následující údaje: kov1[a] = 4,5; kov1[b] = 11,5; kov1[c] = 30. Zbývající parametry jsou definovány analogicky. Nyní se vrat me k definici proměnných. Ta se nachází na řádku 16. Tento řádek deklaruje 3 proměnné. Proměnnou x pro každý člen množiny SLIT (tedy x[a], x[b], x[c]). Na tomto řádku je pak ještě omezení všech proměnných, které musí být 0.

25 Kapitola 3. Typické příklady 16 Účelovou funkci definuje řádek 19. Základ deklarace je stejný jako v předchozím příkladu (klíčové slovo minimize, název funkce z a její definice následující za dvojtečkou). Rozdílné je pouze vyjádření ve tvaru funkce s využitím datové matice. Vyjádření minimize z : sum{i in SLIT} cena[i]*x[i] říká, že chceme minimalizovat sumu součinů ceny a množství jednotlivých slitin přes všechny prvky množiny SLIT. Omezení na řádcích 22 až 24 je deklarováno obdobně. Jako příklad uvedu omezení potreba kov1. Opět sčítáme přes všechny prvky množiny SLIT, tentokát však součin množství prvního kovu v dané slitině a množství použité slitiny (kov[a] * x[a]). Řešení úlohy V případě, kdy je datová část součástí modelového souboru, je postup řešení úlohy shodný s postupem v předchozí sekci. Proto se ted zaměřím na situaci, kdy chceme datový a modelový soubor oddělit. Samotný kód zůstává stejný, pouze z modelového souboru vyjmeme řádky 26 až 45 a uložíme je do nového souboru, na jehož konec ještě doplníme klíčové slovo end. Tento soubor pak uložíme s příponou.dat (například smesovaci.dat). Pro jednoduchost je vhodné, aby se modelový a datový soubor jmenovaly stejně (samozřejmě s vyjímkou přípony). Pokud se oba tyto soubory jmenují stejně a nachází se ve stejné složce, stačí před spuštěním modelování (pomocí příkazu Go) zatrhnout v menu Tools položku Use External.dat. Pokud bychom chtěli, aby se datový soubor jmenoval jinak než soubor modelový, musíme nejprve otevřít datový soubor, v menu Tools vybrat možnost Use as Default.dat File. Tento datový soubor pak bude považován za defaultní pro všechny modelové soubory bez ohledu na jejich název, dokud takto nevybereme jiný datový soubor, nebo pamět nevyčistíme příkazem Clear Extra.dat Files, opět v menu Tools. Výstup Výstupní informace i výstupní soubor jsou ekvivalentní výstupům v minulém příkladu, proto jejich přesný popis tentokrát nebudu uvádět. Omezím se pouze na informaci, ohledně řešení úlohy. Příklad má opět optimální řešení, jehož hodnoty jsou: množství použité slitiny A je 5,15 kg, slitina B použita nebude, množství použité slitiny C je 6,22 kg. Při této kombinaci vstupních slitin, dosáhneme optimální ceny surovin, která je 10052,4 korun. 3.2 MPS MPS je sloupcově orientovaný formát, určený pro zápis modelů lineárního a celočíselného programování. V současnosti nepatří mezi nejpoužívanější, ale je velmi univerzálně akceptovaný mnoha programy (jak komerčními, tak ostatními).

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 BAKALÁŘSKÁ

Více

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informacních služeb v Praze Petr Moravec Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních

Více

Webová aplikace pro zpracování statistických dat

Webová aplikace pro zpracování statistických dat Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro zpracování statistických dat Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, PhD. Josef Jelínek Brno 2015 2 Velmi rád bych

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Martin Volf Vytvoření aplikace v tabulkovém procesoru pro kvantifikaci podnikatelského záměru v pohostinství Diplomová práce 2013 Vytvoření aplikace v

Více

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ Michal Heczko Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového a zkušebního programu pro předmět Programová podpora automatického

Více

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín 01/2005 ISSN 1801-2361 Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín je určen k volnému šíření. Pokud

Více

Statistické zpracování dotazníků v SPSS. Michal Čihák

Statistické zpracování dotazníků v SPSS. Michal Čihák Statistické zpracování dotazníků v SPSS Michal Čihák Autor: RNDr. Michal Čihák, Ph. D. Název: Statistické zpracování dotazníků v SPSS Rok a místo vydání: 2014, Hradec Králové Vydání: první Recenzoval:

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

15.7. 2005 si budete moci z webové stránky http://www.dataspectrum.cz stáhnout Excel Asistent Magazín PREMIUM č. 02/2005.

15.7. 2005 si budete moci z webové stránky http://www.dataspectrum.cz stáhnout Excel Asistent Magazín PREMIUM č. 02/2005. Excel Asistent Magazín PREMIUM 01/2005 ISSN 1801-2698 Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín PREMIUM je rozšířená verze

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Markéta Žákovská Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Microsoft Excel pro techniky a inženýry Computer Press, a.s. Brno 2008 Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Computer Press, a. s., 2008. Vydání první.

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hlavní specializace: Finance Analýza garantovaných investičních fondů Diplomová práce Autor: Jonáš Mach

Více

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní - Ústav přístrojové a řídicí techniky Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát DIPLOMOVÁ PRÁCE prosinec 2006 Kamil Mrázek Prohlášení Prohlašuji,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Bursa Zavedení systému pro evidenci strojů ve firmě Doosan Bobcat Bakalářská práce 2012

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VZDĚLÁVACÍ ÚLOHY PRO VÝUKU PROGRAMOVÁNÍ NA SŠ POMOCÍ SYSTÉMU LEGO MINDSTORMS NXT A ROBOTC DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc.

Více

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Tatyana Shevtsova Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu Bakalářská

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

Využití IBM Rational Team Concert v softwarovém projektu

Využití IBM Rational Team Concert v softwarovém projektu OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ Využití IBM Rational Team Concert v softwarovém projektu DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Martin Cieslar Vedoucí práce:

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Program pro multikriteriální rozhodovací analýzu

Program pro multikriteriální rozhodovací analýzu Program pro multikriteriální rozhodovací analýzu Ostrava 2003 Ing. Petr Korviny 1 Obsah Obsah 1 1 Program MCA7 2 1.1 Úvod.......................................... 2 1.1.1 Komu je následující text určen?........................

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Valčík Editor XML dat Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Irena Mlýnková Studijní program: Informatika,

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Datové řezy a anonymizace Petr Smítka Vedoucí práce:

Více

Prostředí pro modelování a optimalizaci provozu kogeneračních provozů

Prostředí pro modelování a optimalizaci provozu kogeneračních provozů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra řídící techniky Prostředí pro modelování a optimalizaci provozu kogeneračních provozů Environment for modelling and optimization of

Více

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Klient pro správu databází MySQL Zbyněk Munzar Vedoucí práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika

Více