ROZUMOVĚ POHYBOVÉ CELKY VE VYUČOVÁNÍ NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE Věra Mikešová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZUMOVĚ POHYBOVÉ CELKY VE VYUČOVÁNÍ NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE Věra Mikešová"

Transkript

1 ROZUMOVĚ POHYBOVÉ CELKY VE VYUČOVÁNÍ NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE Věra Mikešová V rámci realizované školské reformy pedagogové využívají rozvojových a výkonových potencionalit a tvořivé invence žáků. Tématem mého sdělení je rozvíjení osobnosti žáků zvláštní školy prostřednictvím rozumově pohybových celků a navržení metodiky pro rozumově pohybovou výchovu na speciálních školách. Tyto rozumově pohybové celky, v nichž se žák může kultivovat jako osobnost, můžeme chápat jako novou netradiční formu pedagogického působení. Současně rozvíjejí princip alternatívnosti a napomáhají překonání autoritářského pojetí učitele. Uspořádání básní a říkadel odpovídá cílům (výchovným a vzdělávacím), které jsou u dětí zvláštní školy žádoucí. Rozumově pohybový celek vhodně spojuje prvky rozumové a tělesné výchovy. Lze jej využít v tělesné výchově, českém jazyce, při relaxačních chvilkách. Některé celky mohou pomáhat při motivaci k osobní hygieně, jídlu, ke správné výslovnosti. Z hlediska rozumové výchovy hraje dominantní roli vztah mezi doprovodným slovem a pohybovým ztvárněním. Správné instrukce učitele napomáhají jedinci při nácviku nových pohybových prvků. Z pohybových celků nikdy nevylučujeme zvládnuté pohybové prvky a nezařazujeme do jednoho pohybového celku několik nových pohybových prvků. V případě, že dítěti nepostačuje slovní doprovod, užijeme metody demonstrační, která se uplatňuje jak v prvotním nácviku, tak i v dalších fázích při zdokonalování pohybového celku. Tato metoda spočívá v přímé ukázce (předvádí učitel, nejlepší žák) nebo nepřímé (filr iapozitiv). V mladším školním věku se nejčastěji aplikuje metoda imitační - na základě soustředěného zrakového vnímání dítěti dochází k bezprostřednímu napodobení pedagogova pohybu. Z hlediska tělesné výchovy se citová odezva textu nejčastěji projevuje spontánním pohybem dítěte. Při pohybovém ztvárnění se u dětí setkáváme zpravidla s potleskem, během, jednoduchými pohyby paží, skoky, lezením a s kruhovým postavením v prostoru. Tento způsob vyplnění prostoru je dán zvykem dětí při tradičním rozmístění při cvicích v učebně (třídě). (Vzhledem k tomu považuji za správné cvičit s dětmi i na značkách.) 32

2 Nově navržený melodický postup při prvotním luícviku rozumové pohybového celku 1. Motivace ke cvičení je základním kamenem úspěšnosti cvičení. Využijeme pohybové hry, dříve probíraných cviků, pohádek, písniček, rozpočitadel, hádanek nebo okamžité situace (při sezónních činnostech např. svítí slunce, snčží). Vždy postupujeme takovým způsobem, aby u dčtí vznikla citová odezva. 2. Seznámení s textem Dčti se mohou seznámit s textem recitací pedagoga, poslechem magnetofonového záznamu či gramofonové desky, popř. videozáznamem. Nelze jednoznačně určit, který způsob práce je nejvhodnější. Při vlastním přednesu pedagog navazuje citový vztah s dětmi nonverbální komunikací (gestikulací a mimikou). Naproti tomu při poslechu uměleckého přednesu se realizují úkoly estetické výchovy. Děti jsou vedeny k tomu, aby chápaly krásu umění, rozvíjí se u nich schopnost vyjadřování a smyslového vnímání, nenásilnou formou jsou seznamovány s uměním. 3. Objasnění neznámých a méně frekventovaných slov Vysvětlení neznámých slov následuje ihned po seznámení dělí s textem. Pedagog klade dětem otázky podle textu a vybízí je k odpovědím. Současně dbá na správnou výslovnost a koriguje agramatismy. Vysvětluje dětem užití jednotlivých slov v jiném pojetí, v jiných souvislostech - k tomu pedagogům slouží rozmanité názorné pomůcky. Učitelé budují během pohybové výchovy slovní zásobu dětí, podněcují mluvní aktivitu dětí, pečují o hygienu sluchu a řeči, a tak splňují stěžejní úkoly jazykové výchovy. 4. Předvedení probíhá dvojím způsobem: a/ přednes textu, po ném následuje ukázka cvičení b/ pohyb doprovázející přednes 5. Kolektivní zaměstnání je nejlepší k procvičení a zapamatování rozumově pohybového celku. Učitelé vedou a řídí činnost všech žáků, nabádají dčti k tomu, aby opakovaly pohyb i text, opravují chyby a pohybové nepřesnosti, rozvíjejí pohybové schopnosti a řeč žáků. Předpokladem pro dobrý průběh činnosti je organizované chování žáků. Dčti se učí ztišit se na začátku cvičení, nemluvit při vysvětlování učitele a při odpovědi spolužáků, soustředit se na práci. Při kolektivním zaměstnání, které trvá minut, upravuje pedagog prostředí, seskupuje děti tak, aby prováděly činnost co nejúspěšněji. 6. Skupinové zaměstnání Při nácviku skupinového zaměstnání (optimální počet 3-4 žáci) závisí činnost na úrovni kázně a uvčdomělosti dčtí. Učitelé rozdělí žáky do vyrovnaných skupin, které jsou zastoupeny žákem podprůměrným, průměrným a výborným. Při cvičení ve skupinách nestačí počáteční motivace, cvičení musíme znovu motivovat, neboť vhodnými stimuly udržujeme kázeň a upoutáváme pozornost dětí. Takovou motivací je např. 33

3 vyhlášení nejlepší cvičící skupiny. Učitelé by měli dodržovat všechny pedagogické a speciálně pedagogické zásady. Literatura: Fischer, V. - Loskotové. L.: Schováme se v hustém lese Praha, Albatros Hrubín, F : Hrajte si s námi. Praha, SNDK Hrubín, F.: Détem. Praha. Albatros Ukázky textů pro rozumově pohybové celky U nás rostou domy, vyšší neili stromy jako houby po dešti, rostou lidem pro štěstí. Z oken je vidět do daleka, tam, kde teče velká řeka. Z oken je vidět do dálky, kde mají lidé kočárky. 1,2 - ze dřepu vztyk do stoje rozkročného, z připažení pomalu vzpažovat 3,4 - poklusem k oknu, podívat se z okna (zavřeného), návrat na značky. Pozn.: Na závěr mohou děti jezdit s kočárky po třídě. V zahrádce se krčí smrček, pod tím smrčkem cvrčí cvrček. Necvrč, cvrčku, mohlo by tě bolet v krčku. Bolet v krčku, aj, aj, aj, hned začnu pít horký čaj. 1,2 - rozdělení dětí do skupin, každá má svoji žíněnku 3,4 - výměna žíněnek mezi skupinami 5 - dětí znázorňují pití čaje. Pozn.: Při sezónních činnostech motivuje říkanka např. návrat do budovy na svačinu. Zvířátka Jako kočka nebo pes po čtyřech po zemi lez! U oslíka zvykem bývá, te rád sem tam hlavou kývá. Kdyí polezem jako had, budeme mít brzo hlad. Po obědě všechna záda na postýlku lehnou ráda. 1,2 - lezení ve vzporu klečmo 3,4 - střídavě zanožovat levou, pravou 5,6 - lezení ve vzporu klečmo 7,8 - leh na záda. 34

4 Pozn.: Při lezení musí být dodržovány bezpečnostní hygienické předpisy. Při cvičení v přírodč učitel zkontroluje prostor, v němž děti mají cvičit. Před cvikem děti seznámí se zvířaty prostřednictvím diapozitivů, fotografií nebo nástěnných obrázků. Pomocník Potichoučku do kouta, slyšíme tam kohouta. Po pišini na kopeček, zazvoníme na zvoneček a z kopečka hopky, hopky, do panáků stavte snopky. Kdy í nás nohy rozbol t, lehneme si na poli. 1 - chůze ve výponu 2,3 - dřep, volné našlapování, chůze ve dřepu 4 - vzpažit, spojit ruce nad hlavou = zvoneček 5 - libovolné poskoky (pohybová relaxace) 6 - vzpažit zevnitř 7,8 - leh na záda, ruce pod hlavu Pozn.: Cvik zdůrazňuje pohybovou relaxaci, proto jej dobře uplatníme především na závěr tělesné výchovy. 1 - malý kroužek 2 - postupně zvětšovat 3 - poskoky snožmo 4,5 - točení na místč, upažit 6,7 - sed na zem, dřep. Bublina Diti, velká novina, přiletěla bublina. Bublinu si nafouknem přitom pěkně poskakujem. Podívejte děti, jak bubliny letí, letl nad Prahou, nad lesem. Praskla krásná bublina - a já, kde to jsem? Pozn.: Před nácvikem celku s dětmi pouštíme bubliny. Šneček Leze šneček podle meze, svůj domeček s sebou veze. Jestli na něj někdo sáhne, do domečku hned se vtáhne. Šnečku, šnečku, vystrč růiky, dám ti krejcar na parůljcy a troníček na tabáček, bude z tebe hajdaláček. 35

5 1,2 - lezení po čtyřech, ne po kolenou 3,4 - prohnout (vyklenout) záda, ruce pod bradu 5,6 - dřep, znázornění růžku (ruce k hlavě) 7,8 - vzpor klečmo, zvednout hlavu. Pozn.: Dětem objasníme neznámá slova i v jiném kontextu. Zapůjčené texty z materiálů mateřských škol. Ručičky, tleskejte Hrajeme a zpíváme, ručičkama tleskáme: takhle malý ptáček lítá, ptáček lítá, mušky chytá - paci, paci, paci, paci, s muškou do hnízda se vrací. Hrajeme a zpíváme, ručičkama tleskáme: takhle bílý motýl lítá, Jenda s Mařenkou ho chytá, paci, paci, paci, paci, to umějí jenom ptáci tleskání rukama, kruhové rozestavení dčti stoj rozkročný, upažit, podřepy výpon, vzpažit tleskání rukama 5 - poklus na svoji značku 10 - poklus po tělocvičně, znázornění letu ptáka. HODNOTY DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ Jitka Čížková, Ivana Nováková Pozornost, která je věnována problematice hodnot a hodnotové orientaci dětí, je v naší literatuře nedostačující už proto, že účinnost výchovného působení je závislá na znalosti dětí, na něž vychovatel působí. Nemáme-li dostatek poznatků o motivech chování, postojích a přáních dětí, naše výchovné úsilí zpravidla nebude účelné. Poznávání hodnotové orientace dětí, která se během života sice stále vyvíjí, její nevhodný vývoj však může svým směrem omezit optimální vřazení jedince do společnosti, se z tohoto pohledu jeví jako podstatné pro výchovnou práci. Můžeme říci, že poznávání individuálních hodnot je předpokladem porozumění dítěti, jeho potřebám a tím i jeho možnostem přiměřené adaptace na společenské prostředí. Zabýváme-li se hodnotou z hlediska významu pro člověka, můžeme ji charakterizovat jako vztah ke skutečnosti, vznikající z nějaké potřeby konkrétního človéka a z jeho začlenční do sociálního prostředí. Pro záměr naší studie, poznat potřeby, přání a 36

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555.

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555. Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22 Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555 Ámos ve škole OBSAH ÚVOD CÍLE A PROSTŘEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Hana Klimtová Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM přípravného stupně ZŠ speciální Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální Příloha ŠVP ZŠS Školní vzdělávací

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět

Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, Luže, Košumberk 37 Č.j. Jen/438/2015 Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět Platnost dokumentu je od 1.9.2015 1 Obsah

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ RVP PV Školní vzdělávací program je platný od 1.

Více

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015 pro školní rok 2012-2013,2013-2014,2014-2015

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015 pro školní rok 2012-2013,2013-2014,2014-2015 Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, 739 21 Paskov Mezinárodní program předškolního vzdělávání Projekt Z a č í t s p o l u Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI v rámci realizace projektu "Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP" registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.15/02.0003 MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 1.1 Název

Více

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY, SLAPY 34 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s prvky systému M. Montessori POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM Pedagogika M. Montessori je pro nás inspirativním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice

Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice Č. j.118/2011 Školní program Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více