your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS"

Transkript

1 Kde se rodí software Where software is born Martin Tomis strana / page 2 your your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS Company Clients Blízká budoucnost mobilit The near future of mobility strana / page 5 Léto / Summer 2011 Zlaté partnerství potvrzeno The golden partnership has been approved strana / page 4 Bystrozrací neviditelní Perceptively invisible strana / page 14 Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings strana / page 6 Obsah / Summary

2 your key to KVADOS Vize / Vision Kde se rodí software Where software is born Vážení partneři, při společných setkáních s vámi hovořím především o dokončených produktech a méně času nám zbývá k nahlédnutí do samotného výrobního procesu. Přitom právě v našem oddělení dochází k tomu klíčovému okamžiku, kdy se rodí nová vlastnost systému nebo celý produkt. Slyšel jsem už mnoho definic toho, co je synergický efekt. Ale až při psaní tohoto článku jsem si uvědomil, že my sami jsme na Zemi díky tajemné synergii spojení muže a ženy našich rodičů. To, co dovedli oni společně, by nedokázal nikdo z nich sám! Často zažívám, že synergický efekt spolupráce je velkým tajemstvím. A platí to i při výrobě softwaru. Podaří-li se nám usadit ke společnému stolu uživatele, analytika i vývojáře, není komunikace jednoduchá, ale nalézáme při ní ta nejlepší řešení. 2

3 Když podle schválených analýz ve výrobním oddělení skládáme dohromady ověřené komponenty s novými technologiemi a doplňujeme je o zcela nové funkce, získávají původní vize a plány konkrétní podobu. Vzniká embryo nového softwaru. Narození dítěte očekáváme devět měsíců. Zpracování analýz a programování jednotlivých úkolů obvykle tak dlouho netrvá. Musíme však dodržovat optimální životosprávu a udržovat řešené projekty v dobré kondici. Vycházíme z našeho poslání řešit zadané úkoly kvalitně, efektivně a včas. V tom nám pomáhá produkt myteam coby jednotná platforma ke sdílení informací a řízení práce. Naše výrobní procesy jsou dokumentované procesním manažerem a kvalitu řešených úkolů sledujeme na klíčových metrikách. Soustavně hledáme příležitosti k dalšímu zlepšování, přicházíme s neotřelými inovacemi a novými myšlenkami, které ve svém důsledku přinesou užitek a náskok především vám, našim klientům. Vynikajícím pomocníkem je zavedený systém, jak nápady zaznamenávat, ověřovat a využívat. To, co je dobré, se nesmí ztratit, zapadnout nebo zaměnit! Software, který se takto rodí, není ihned dospělý. Nejprve musí vyrůst. Naštěstí tu nejnáročnější výchovnou práci provede naše testovací oddělení. K vám se dostává informační systém všestranně vyzkoušený, na začátku produktivního věku a slibné kariéry. Přeji vám, aby naše produkty pomáhaly efektivitě vašeho podnikání. Dear partners, during our meetings together, I speak to you mainly about finished products and there is not much time left to speak about the production process itself. Nevertheless, the key moments when a new feature of a system or an entirely new system is born, take place directly in our department. I have heard many definitions of what synergetic effect is. But only during the writing of this article did I realize that we ourselves are on this earth by a mysterious synergy between a man and a woman our parents. Neither of them could have achieved alone, what they have achieved together. Often I experience that the synergetic effect of cooperation is a great mystery. And this is true even in the production of software. If we could sit a user, an analyst, and a developer at the same table, communication would not be easy, but through this communication the best solutions are found. When we put together the checked components and the new technologies according to the approved analysis, and complement them with entirely new functions, the original visions and plans take on a specific form. An embryo of new software is formed. We wait nine months for the birth of a child. Processing analysis and programming individual tasks usually does not take long. But we must adhere to the optimal regime and maintain the good condition of the projects being solved. We base this on our mission to solve assigned tasks efficiently, effectively and on time. The product which helps us with this is myteam, a common platform to share information and work management. Our production processes are documented by the process manager and we monitor the solution quality of the tasks being solved on key metrics. We search systematically for opportunities for further improvement; we come up with original innovations and new ideas, which result in advantages and a head-start particularly for you, our customers. An excellent assistance is the established system how to record, validate and use ideas. That which is good should not get lost or misplaced! Software that is born this way is not fully-grown immediately. First it must grow. Fortunately, the most demanding educational work is carried out by our testing department. The information you receive is universally tested at the beginning of its production age and promising career. I hope that our products efficiently help you in your business. Martin Tomis výrobní ředitel / production director Kvalita, efektivita a inovace Quality, effectiveness and innovation Obsah Summary Vize / Vision Kde se rodí software Where software is born Report Autogram / Autograph Blízká setkání s mobilitami budoucího druhu Close encounters with mobility of the future kind Klíč / Key Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings Milník / Milestone Příležitost si vybírá Choose the opportunity Know-how Bystrozrací neviditelní Perceptively invisible Vášeň / Passion Pavel Dvořáček: Vrátili jsme destilátům tradici Pavel Dvořáček: We have put tradition back into spirits In Pyramida skrývá bouřku Pyramid hides a storm Focus Říše fascinace Fascinating world your key to success 3

4 myavis dohlíží na rumunské elektroměry myavis oversees Romanian electrometers Na trojnásobek vzrostla produktivita práce v rumunské společnosti S.C. ADREM INVEST S.R.L. po zavedení řešení myavis Field Service. To už od června spravuje všechny procesy související s připojováním zákazníků, montáží, demontáží a výměnou elektroměrů. Tři stovky mobilních a přibližně sedm desítek office uživatelů se vůbec nezatěžuje papírováním. Vše řeší snadno, rychle a efektivně elektronicky. Unikátem je nová funkce pro notifikace, která zachycuje případné kolize mezi PDA a serverovou částí aplikace, čímž je garantováno uložení a zpracování veškerých informací bez rizika ztráty. Report The productive labor of the Romanian company S.C. ADREM INVEST S.R.L. increased by three-fold after the establishment of the solution myavis Field Service. As of June, it fixes all processes which are related to the connection of the customers, installations, dismantling and changing of electrometers. About three hundred mobile and approximately seventy office users do not bother with paperwork. They solve everything easily, quickly and effectively, electronically. A unique feature is the new function for notification, which warns about the possible collision between PDA and the server parts of the application, whereby there is the guaranteed storage and processing of all information without the risk of loss. Zlaté partnerství potvrzeno The golden partnership has been approved Společnost KVADOS, a.s., obhájila nejvyšší stupeň mezinárodní certifikace partnerství s firmou Microsoft. Status Microsoft Gold Certified Partner s kompetencemi Gold Independent Software Vendor (ISV nezávislý producent softwaru) získala po změnách a zpřísnění podmínek partnerského programu. Ocenění prokazuje expertní kvalifikaci v technologiích Microsoft a širokou škálu služeb na špičkové úrovni. Ještě před udělením nezávislá agentura zkoumala, jak jsou zákazníci s dodávanými řešeními, službami a péčí spokojeni. Z výsledků jasně vyplývá, že KVADOS, a.s., má u svých klientů vysoký kredit. The company KVADOS has stood up to the highest level of international certification partnership with Microsoft. The status of Microsoft Gold Certified Partner with competences in Gold Independent Software Vendor (ISV) was obtained after the conditions of the partnership were changed and tightened. The award proves expert skills in Microsoft technologies and a wide range of top level services. Before the award was given, an independent agency researched how satisfied customers were with the solutions, services, and care supplied. The results clearly show that KVADOS has a high rating with its customers. Energie pro náročné Power for the demanding Vertikála SFA mobilního informačního systému myavis bude poskytovat oporu obchodnímu oddělení společnosti NUTREND D.S., a.s. U předního tuzemského producenta a oficiálního dodavatele doplňků výživy pro Český olympijský výbor ji využije více než desítka reprezentantů firmy v terénu a čtyři office uživatelé. myavis SFA byl vybrán na základě vynikajících referencí a zkušeností jeho výrobce KVADOS, a.s. Uživatelé od řešení očekávají odbourání papírových formulářů, přesnější evidenci i reporting a větší efektivitu využití pracovní doby zaměstnanců. Ostrý provoz bude podle plánu spuštěn od letošního podzimu. your key to KVADOS The vertical SFA mobile information system myavis will provide support to the business department of the company NUTREND D.S. At this leading domestic producer and official supplier of nutrition supplements for the Czech Olympic Committee, more than a dozen representatives of companies and four office users will use it. myavis SFA was chosen based on the excellent references and experience of the manufacturer KVADOS. Users expect the solution to eliminate paper forms, provide more accurate accounting and reporting, and more efficient use of employee's time. Live operation of the function will be running, according to the plan, from this autumn. 4

5 Blízká setkání s mobilitami budoucího druhu Close encounters with mobility of the future kind Společnost nadále vidí klíčovou perspektivu ve zna- lostech procesů, a především schopnosti implemen- tovat je pro použití v terénu. Buďte si tedy jisti, že je stále tím správným partnerem pro váš byznys, který vlastní klíč k nejlepšímu řešení mobilit. Trh bývá velmi rozmarný a o místo na něm musí každý neustále bojovat. Pro příklad není nutné jít daleko. Mnoho let znamenalo PDA totéž co zařízení na platformě Microsoft Windows Mobile. Ovšem nedávný vstup nových silných hráčů jako Apple a Google na perspektivní a prudce rostoucí trh pořádně zamíchal kartami. Do té doby neotřesitelná pozice Microsoftu nebo Nokie rázem zmizela a podobnou revoluci zažívají i tablety. Lídr ví kam dále v mobilitách The revolution is the traffic distribution in the offline and online modes. New versions of KVADOS products will continue to more widely support the hybrid operation along with strengthening the role of online communication. Better still, many data and pro- cesses remain available offline as well as. Clients of myavis platform Windows Mobile 6, however, do not have to worry. Support will be available on all mobile devices with this operating system and is assured until According to information from Microsoft, this series will also be replaced by a Windows Embedded Compact 7 platform in segments of the industrial sector. K revoluci dochází u rozdělení provozu v režimu offline a online. Nové verze produktů KVADOS, a.s., budou stále více podporovat hybridní provoz s posílením role online komunikace. Přesto zůstane řada dat a procesů dostupná i offline. Klienti systému myavis na platformě Windows Mobile 6 se však nemají čeho obávat. Podpora bude na všech dostupných mobilních zařízeních s tímto operačním systémem zajištěna až do roku Podle informací společnosti Microsoft bude navíc tato řada nahrazena platformou Microsoft Windows Embedded Compact 7 v segmentu průmyslových zařízení. V průběhu roku 2012 bude KVADOS, a.s., nabízet stávajícím klientům různé varianty možné migrace na nové platformy za zajímavých podmínek. Situaci pozorně sleduje i KVADOS, a.s., středoevropský lídr v dodávkách profesionálních mobil- ních systémů pro obchodní, servisní a marketingové společnosti. Pozici si pečlivě hlídá a ve svých laboratořích a v oddělení výzkumu a vývoje neustále ověřuje a testuje všechny perspektivní a progresivní operační systémy a zařízení. The market is a very volatile place; everyone has to constantly fight for a place on it. It is not necessary to go far for an example. For many years, PDA meant the same as the platform for Microsoft Windows Mobile. But the recent entrance of new powerful players like Apple and Google on the promising and rapidly growing market thoroughly shuffled cards. Since then, the unshakeable positions of Microsoft or Nokia have suddenly disappeared and even tablets are experiencing a similar revolution. Průzkumy a statistiky renomovaných agentur se sice rozcházejí a liší, ale trendy jsou jasné. Vedení spo- lečnosti proto před několika měsíci rozhodlo o vý- voji nové generace technologií, kde budou řešení produktových řad myfaber, myavis a mywork jen minimálně závislá na platformě mobilních zařízení. Nejintenzivnější vývoj se zaměřil na systém Android pro chytré telefony i tablety. První projekt mywork s Androidem pro smartphony značky LG už běží v ostrém provozu v ppm factum ppm europe a.s. KVADOS also closely monitors the situation, as a Central European leader in supplying professional mobile systems for commercial, service and marketing companies. It carefully guards its position in its laboratories and in the research and development department it constantly checks and tests all perspective and advanced operating systems and devices. Surveys and statistics of reputable agencies indeed differ and vary, but the trends are clear. The company's management therefore, decided several months ago to develop a new generation of tech- nology solutions where myfaber product lines, mywork and myavis will be only minimally dependent on the platform of mobile devices. The most intensive development is focused on the Android system for smartphones and tablets. The first project mywork with Android for smartphone from LG is already running in live operation in ppm factum ppm europe. The leader knows where to go in mobility During the year 2012 KVADOS will offer existing clients various options of possible migration to new platforms under attractive terms. The company continues to see the key perspective in knowledge processes for the future, and especially the ability to implement them for use in the field. Be assured that we hold the key to the best mobility solution and therefore we are still the right partner for your business. Autogram / Autograph your key to success 5

6 Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS Klíč / Key Jít za lepším. Často se to říká, když člověk mění byt, zaměstnání, místo, kraj nebo životního partnera Při zamyšlení se nad tím, jak tento aforizmus vlastně vznikl, je možné se dobrat až do říše zvířat. Proč? Třeba takoví tažní ptáci. Dvakrát ročně po celý život migrují tisíce kilometrů za lepšími životními podmínkami. A co je podstatné? Společně. V hejnech, jsou organizovaní, mají stejný cíl a letí za ním. Respektují se, vnímají svou energii, střídají se ve vedoucích pozicích a stále drží správný směr. Going for the better. That is what they often say when you change an apartment, job, location, region or life partner... When you think about how this adage actually came about, it is possible to come up with the animal kingdom. Why? Perhaps, because of migratory birds. Twice a year throughout their life they migrate one thousand kilometers for better living conditions. And what is essential? Togetherness. The flocks are organized, have the same goal and fly to it. They respect each other, conserve their energy, alternate in the lead position and still stay on the right course. 6

7 Klíč / Key Člověk se často z přírody inspiruje. Někdy jen proto, že základní procesy už dávno dobře vymyslela. Ač jí lidstvo dává zabrat, dokáže se adaptovat. Třeba zmíněná ptačí společenství. Změna globálního klimatu je nutí hledat nová místa, jiné trasy, putovat kilometry navíc. Stále se však vítá jaro s vlaštovkami a podzim s havrany. Na rozdíl od řidičů aut, pilotů letadel nebo námořníků se obejdou bez satelitního systému GPS, navigačních přístrojů i palubní elektroniky. Na co by ji také měli, když se všude dostanou svépomocí. Stačí jim k tomu slunce a jakýsi vjemový hvězdný kompas podle souhvězdí seskupených okolo Polárky. Mají své vnitřní hodiny, díky kterým dokáží spočítat odklon slunce a světové strany. Základem pro úspěšné překonání tisícikilometrových tras pro ně samozřejmě není jen schopnost navigovat a dobře se fyzicky připravit, ale především efektivně v průběhu cesty komunikovat. Způsobů je celá řada, od peří po různé zvuky rozpoznatelné a srozumitelné i mezi různými druhy. Tažní ptáci tvoří pětinu celkové ptačí populace. Jaké by to asi bylo, kdyby aspoň pětina všech zaměstnanců ve firmách a organizacích směřovala stejným směrem ke shodnému cíli jako jejich vedení? Kdyby dokázala efektivně komunikovat, sdílet informace, předávat si zkušenosti. Taková myšlenka by se mohla rovnat utopii. Ale nemusí to tak být. Jsou řešení, která mohou pracovníky na stejnou cestu dovést People are often inspired by nature. Perhaps because the basics had been worked out long ago, and even though nature often takes a beating from mankind, it still knows how to adapt and move on. The same as the bird community mentioned before. Because of global climate change it is necessary to look for new places, other routes and to travel extra miles. However, spring invariably welcomes the swallows and autumn the ravens. Unlike car drivers, aircraft pilots and sailors can do without satellite GPS navigation systems and onboard electronics. Where would they put it, when they can get everywhere on their own. It is enough for them to have the sun and a type of perceptual stellar compass for the constellation grouped around Polaris. They have their internal clock by which they can calculate the deflection of the sun and points on the compass. The basis for successfully overcoming thousand-kilometer routes for them is not, of course, just the ability to navigate and easily prepare physically, but also effectively communicate during the trip. There are many means for this, from their feathers to recognizable and intelligible sounds, even between different species. Migratory birds are one-fifth of the total bird population. What would it be like if at least one fifth of all employees in companies and organizations were facing in the same direction, to the same agreed goal as that of their leadership? If it could effectively communicate, pool information, share experiences. Such an idea could be compared to utopia. But it does not have to be. There are solutions that the staff can bring on the same path... your key to success 7

8 PROCESNÍ SYMFONIE Klíč / Key K tomu, co řešení myteam pro organizaci znamená, se dá přirovnat snad jen pomyslný šestý smysl. Pro ptačí hejno by to byl virtuální boss, pro indiánské kmeny šaman. myteam má magickou schopnost znát odpovědi na otázky, které lidé pokládají, účinně je nasměrovat k po- třebným informacím a ušetřit jim spoustu času. V první řadě se jedná o management procesů workflow. Jestliže má někde a v něčem existovat pořádek, musejí být definována jasná pravidla hry kdo má co dělat, o čem se má dozvědět, kam nebo na koho se obrátit. Platí to pro lidi, pro zdroje, ale shodně i pro procesy jako takové. Potřebuje-li firma shromažďovat data, musí na- stavit, od koho a kdy je chce získat a kam se mají uložit (samozřejmě také to, odkud a komu ná- sledně mají být dostupná). Na straně druhé se tato data musí sbírat a ukládat účelně. Oproti ptactvu si člověk potravu a další nezbytné věci obstarává zprostředkovaně. Potřebuje k tomu peníze, které musí vydělat. Proto chodí do práce, je zaměstnán v nějaké instituci, firmě. Všechny mají jedno společné nutnost vnitřně komunikovat. Bez ohledu na velikost organizace je právě předávání informací mezi jednotlivými zaměstnanci na všech úrovních nezbytné. Vyřešit tento úkol je pro řadu manažerů problémem, při- tom existuje elegantní a velmi dostupné řešení! Společnost KVADOS, a.s., vyvinula nejprve pro své vlastní potřeby nástroj myteam. Říkat mu intranet by bylo pohrdáním jeho možnostmi. Ty jsou vskutku široké. Zatímco intranet jako takový se ve většině firem omezuje na jmenný a telefonní seznam, v lepším případě doplněný o vnitřní klapky, ové adresy a společnou vývěsku, myteam měl jiné poslání, ač tato data shromažďuje také. Projekty Projects Dokumenty Documents Úkoly Tasks Interní aplikace Internal applications Reportování Reporting Pracovní postupy Workflows Sdílení podnikových informací Corporate information sharing Adresář Kalendář Address book Callendar Externí aplikace External applications materiální material Zdroje Resources Vyhledávání Searching Týmy Teams lidské human ostatní other Oznámení Announcements Diskuze Znalosti Discussion Knowledge PROCEDURAL SYMPHONY your key to KVADOS Unlike birds, Man acquires food and other essential things indirectly. He needs money for this, which he must earn. Therefore, he goes to work, is employed in some institution or company. They have all one thing in common the need to communicate internally. Regardless of the size of the organization the full transmission of information between individual employees at all levels is necessary. Solving this task is a problem for many managers, yet there is a neat and very affordable solution! KVADOS developed first for its own needs the tool myteam. To call it intranet would be a disregard of its possibilities. They are indeed wide. While the intranet as such is limited to names and a phone book in the majority firms, in the best case, it is intergrated with an internal flap, address and a joint message board; myteam had a different mission, although it also collects this data. What the myteam solution means for the organization can be only be compared, to perhaps an imaginary "sixth sense". For a flock of birds it would be a virtual boss, for Indian tribes the shaman. myteam has the magical ability to know the answers to questions that people consider, effectively directs them to the needed information and saves them a lot of time. In the first place it is a management process workflow. If somewhere or something is to be in good order, clear rules of the game must be defined who has to do what, what they should know about, where or who to turn to. This is valid for people, for resources, and accordingly even for processes as such. If a company needs to collect data, it has to set up, from who and when it wants to get it, where it should save it (also of course, from where and who should it be subsequently accessible). On the other hand, this data must be collected, stored efficiently. 8

9 myteam v sobě obsahuje know-how a best practises efektivního řízení firmy, čímž je vhodným rádcem každého manažera, jaké informace by měl chtít vědět. A pomůže i s jejich využitím. Definované procesy mohou být částečně nebo plně automatizovány, a tak se odbourá řada prodlev nebo komplikací, například při schvalování různých žádanek, cestovních příkazů, dovolenek. Každý takový případ je v kterémkoliv okamžiku ověřitelný co do stavu vyřizování. Jestliže se někde zadrhne, je ihned zřejmé kde přesněji u koho. To se dá snadno napravit během okamžiku, místo rozesílání oběžníku či zmateného prohledávání všech kanceláří a hledání domnělého sabotéra hladkého chodu organizace, i když jde často jen o drobné nedorozumění. myteam incorporates the know-how and best practices of effective management of the company, which is a useful guide for every manager, what information they should want to know and also assists with their development. Defined processes can be partially or fully automated, so it reduces the number of delays or complications, for example the approval of various requisitions, travel orders, vacation requests. Each such case is verifiable at any time as to the status of processing. If it is tied up somewhere, it is immediately obvious where or more precisely with whom. This can be easily remedied in an instant, instead of distributing circular letters or confused browsing of all offices and searching for the suspected saboteur of the smooth running of the organization, even though it is frequently just a small misunderstanding. Klíč / Key Efektivní spolupráce mezi lidmi i týmy napříč celou organizací Efficient co-operation between people as well as teams across a whole organization JAKO NA TALÍŘI I V TREZORU Pokud dodnes instituce řeší své vnitřní procesy zastaralou metodou papírování, pak vysloveně mrhají prostředky. A nejde jen o papír samotný, potažmo ochranu životního prostředí, stromů, lesů. Co je opravdu nenahraditelné, je čas. Ten lze ušetřit v rámci procesu hned několikrát, od samotného vstupu při zadávání až po reporting a analýzu na výstupu. Veškeré výstupní zprávy a grafy by stejně musely být v elektronické podobě, tak proč nasbírané informace zdlouhavě přepisovat? Nadto jsou součástí myteam silné analytické a business intelligence nástroje v podobě reportů, scorecards, dashboards, možnosti detailní analýzy dat či podpory datových kostek a kontingenčních tabulek. JUST THE SAME ON A PLATE OR IN A SAFE These days, if an institution deals with their internal processes using outdated paperwork, then they are literally wasting resources. And not just paper itself; it is also true for environmental protection, trees, forests. What is truly irreplaceable is time. It is possible to save this several times over within the process, from the very entry, during procurement and up to the reporting and analysis on the output. All output reports and graphs would still have to be in electronic form, so why tediously transcribe the information collected? In addition, the components of myteam are strong analytical and business intelligence tools in the form of reports, scorecards, dashboards, detailed data analysis options and support data cubes and pivot tables. your key to success 9

10 Klíč / Key your key to KVADOS Vysvětlovat novým uživatelům, jak se myteam používá, není nutné, jsou-li alespoň trochu počítačově gramotní. Celý systém vzhledem a koncepcí navazuje na známý kancelářský balík Microsoft Office. Navigaci tvoří pás karet (ribbon), který je možné podle potřeby přizpůsobit. Ovládání podporuje obvyklé funkce z textových editorů jako drag&drop, vkládání objektů nebo formátování písma. Jelikož řešení obsahuje i vynikající systém pro správu dokumentů (DMS), dokáže vyhledávat i v uložených souborech. Ty mají navíc jednoznačné identifikátory a verzování, a tak nedochází po přesunech umístění k nefunkčním odkazům, ani zmatkům při změnách a aktualizacích. Všichni pracovníci se snadno seznámí s nejnovějšími směrnicemi, potvrdí přečtení a loudalové budou pod dohledem. myteam obsahuje dokumentaci ISO a pomáhá k hladšímu zavedení těchto mezinárodních standardů a získání certifikací. Dokumenty se dají i prohlížet bez nutnosti mít lokálně nainstalovaný software, ve kterém byly vytvořeny. Při editaci lze soubory rezervovat a mít tak výhradní přístup k úpravám obsahu, aniž by jej někdo jiný doslova měnil pod rukama. Co by to vše ale bylo platné, kdyby za tím vším pokulhávala bezpečnost. Toho se však samozřejmě není nutné jakkoliv obávat, ba právě naopak. Jak je pro všechna řešení společnosti KVADOS, a.s., charakteristické, na zabezpečení byl při vývoji kladen maximální důraz. myteam, tato vycházející hvězda produktového portfolia, je vybaven propracovaným systémem přístupových práv. Pro jednotlivé agendy, jejich stránky, dokumenty, ale dokonce i položky a objekty lze práva přidělovat individuálně. Přihlašování je možné nechat na automatice a oprávnění vázat na přístup z operačního systému Microsoft Windows. Nechejte tedy ve své firmě informace roztáhnout křídla tisíckrát se vám jejich dostupnost vrátí. Explaining, how they use myteam to new users, is not necessary if they are at least somewhat computer literate. The appearance and concept of the whole system ties to the well-known Microsoft Office Suite. The Ribbon forms the navigation which can be customized according to needs. This control supports the usual functions of text editors such as drag and drop objects, and font formatting. Since the solution also contains an excellent document management system (DMS), the system can search in saved files. In addition, you also have unique identifiers and versioning, and so failed links or confusion at changes and updates does not occur upon the movement of the location. All workers easily familiarize themselves with the latest directives, they read and confirm, and the "dawdlers" will be under supervision. myteam contains ISO documentation and assists in a smoother implementation of these international standards and obtaining certification. Documents can also be viewed without the need for the locally installed software in which they were created. When editing files it is possible to earmark them and therefore, have exclusive access to editing content, without which someone else could underhandedly change it word for word. How would anything be valid, if the security behind it lagged behind. However, this of course is not something necessary to worry about, but quite the opposite. As is characteristic of the company KVADOS, every solution for security was put under maximum stress during development. myteam, the rising star in our product portfolio, is equipped with a sophisticated system of access rights. It is possible to assign individual rights for separate agendas, their pages, documents, but even entries as well as entities. It is possible to keep logging in on automatic recall and the access permission will be verified by the Microsoft Windows operating system. Therefore, let your company information spread its wings it will return to its availability a thousand times. Jaké jsou agendy, které myteam pokrývá? What are the types of agendas that myteam covers? Ekonomika Economic Personalistika/řízení lidských zdrojů Personnel/Human Resource solutions Marketing Marketing Smlouvy Contracts Objednávky Orders Výběrová řízení Selection processes DMS DMS Provoz Delivery Správa Administration Centrum schůzek Meeting Center Technická podpora/service Desk Technical support/service Desk Projektová kancelář Project Office Sponzoring Sponsoring Systémy řízení jakosti Systems solution quality Ostatní agendy jsou otevřené dle individuálních potřeb jednotlivých společností. Other agenda are opened according to the individual needs of each company. 10

11 Případová studie Case study Kovářova kobyla bosa nechodí The blacksmith's mare does not walk barefoot Klíč / Key Mnoho firem se bojí nasadit vlastní produkty uvnitř své organizace a raději s nimi experimentují výhradně u zákazníků. To však není případ společnosti KVADOS, a.s., která myteam původně vyvinula především pro sebe. Důvodů k tomu byla celá řada od nárůstu počtu zaměstnanců přes potřebu efektivněji sdílet informace až po certifikaci podle pěti mezinárodních norem ISO. Jak snadno a rychle dostat mezi zaměstnance všechny směrnice a mít doloženo, že se s nimi seznámili? Jak udržovat pokyny aktuální, seznamovat pracovníky se změnami a vždy mít garantováno, že je vzali na vědomí? Takové otázky si klade mnoho manažerů. Vedení KVADOS, a.s., nečekalo na nějakou samozvanou spásu a rozhodlo se vytvořit a precizně vypilovat vlastní řešení. During nearly 20 years, the competences of KVADOS have grown into the position of a respected leader in mobile information sys- tems, an expert in logistics and WMS and a reputable supplier of its own other software products. According to the prestigious CIO Business World magazine, it is one of the top 100 ICT companies in the Czech Republic and has over 130 professional staff. Among its well-known merits are included its exceptional knowledge of processes, know-how and best-practises in many manufacturing and service sectors. Říká se, že na velikosti nezáleží. Lidová moudrost je platná po staletí, ale vždycky má své výjimky. Pokud jde o vědomosti, jistě je lepší jich mít více než méně. Aby taková vědomostní databáze byla co platná, musí být utříděná, efektivní, dostupná a bezpečná. To je právě myteam. Společnost KVADOS, a.s., jej na- sadila na pokrytí veškerých vnitřních procesů, které jinde s sebou nesou stohy papírů. Zaměstnanci si o dovolenou či cestovní příkaz žádají přes webové rozhraní, na jehož pozadí běží promyšlené workflow. Od prvotní žádanky až po finální vyúčtování není nutné udělat na běžný papír jedinou čárku. Informace sdílejí efektivně, dostupně a bezpečně také autoři řešení Also authors of solutions share information effectively, affordably and safely KVADOS, a.s., za takřka 20 let své působnosti do- rostl do pozice respektovaného lídra mobilních in- formačních systémů, experta na oblast logistiky a WMS a uznávaného dodavatele dalších vlastních softwarových produktů. Podle prestižního magazínu CIO Business World patří mezi TOP 100 ICT společností v České republice a má na 130 odborných pracovníků. Mezi její známé přednosti patří především vynikající znalost procesů, know-how a best practises v řadě odvětví výroby a služeb. Many companies are afraid to apply their own products inside their organization, preferring to experiment with them entirely at their customers. But this however, is not the case at KVADOS, which originally developed myteam primarily for themselves. The rea- sons for this were many from the increase in headcount through the need to efficiently share information right up to certification according to five international ISO standards. How to easily and quickly get all the regulations among all of the staff and have it documented that they have become familiar with it? How to maintain the current guidelines, familiarize the staff with changes and always be guaranteed they take it in? A lot of managers have asked themselves these kinds of questions. The KVADOS manage- ment did not wait for a self-proclaimed salvation and decided to create and refine their own precise solution. It is said that size does not matter. Folk wisdom has been sound over the centuries, but it always has an exception. As far as knowledge is concerned, it is surely better to have more of it than less. In order for knowledge such as a database to be operative, it must be organized, efficient, accessible and secure. This is precisely myteam. KVADOS set it to cover all internal processes which elsewhere entail stacks of paper. Employees put in a request for vacation or travel orders through a web interface, which runs a sophisticated workflow in the background. From the initial requisition through to the final bill is not necessary to make one stroke on plain paper. your key to success 11

12 Případová studie Case study Klíč / Key The system simultaneously serves for the collection and recording of indexes, guidelines, documents and basically all important infor- mation in general. It became an artificial intelligence, which reminds one about the completion of tasks, alerts about new duties and helps save time when an employee of the firm needs something. The concentrated and useful information necessary for solving all internal and external projects in the Czech Republic and Central Europe are all in one place. myteam has proven itself to such a degree that the company decided to offer it to its clients and partners. Currently, implementation work is ongoing at Démos trade, PEMIC BOOKS and TRIFID CONSULT. Systém zároveň slouží ke sběru a evidenci metrik, směrnic, dokumentů a v podstatě všech důležitých informací obecně. Stal se umělou inteligencí, která připomíná splnění pravidelných úkolů, upozorňuje na nové povinnosti a pomáhá šetřit čas, když pracovník od firmy sám něco potřebuje. Na jednom místě jsou koncentrovány a využívány informace nezbytné k řízení každého interního i externího projektu v České republice i střední Evropě. myteam se natolik osvědčil, že se jej společnost rozhodla nabídnout svým klientům a partnerům. Aktuálně probíhají implementační práce u Démos trade, a.s., PEMIC BOOKS a.s. a TRIFID CONSULT a.s. Harmonogram projektu 2008 rozhodnutí o vytvoření vlastního řešení - zadávání a řízení úkolů i projektů, zobrazování na bázi Microsoft SharePoint jejich průběhu postupné nasazování a rozvíjení - plánování událostí provázané s rezervací jednotlivých agend prostředků your key to KVADOS 12 Projekt zahrnuje Project schedule Počet uživatelů: the decision to create a custom solution based Územní působnost: Moravskoslezský kraj on Microsoft SharePoint the gradual deployment and development of individual agendas Cíle projektu Hlavní cíle, které vedly ke vzniku řešení myteam, byly: Project includes - centralizace firemního know-how Number of users: 130 Territorial application: Moravian-Silesian Region - centralizace úložiště dokumentů, vytvoření DMS Document Management System Goals of the project - automatizace a elektronizace firemních procesů The main objectives that led to the emergence of myteam solution were: - jednotný systém pro správu vnitrofiremní agendy - centralization of corporate know-how - účinné sdílení informací s vazbou na reporting - centralized document repository, creating a DMS a analytické nástroje Document Management System - automation and computerization of business processes - a single system for management of internal agenda Přínosy projektu - effective information sharing with relation to reporting Řešení myteam přináší mimo jiné také tyto výhody: and analytical tools - efektivní řízení a definování pracovních procesů Benefits of the project pomocí automatického workflow The solution myteam provides among others the following advantages: - intuitivní, centralizovaná a efektivní práce - effective management and defining of business processes s dokumenty with automated workflow - intuitive, centralized and efficient work with documents - transparentnost, přehlednost a dohledatelnost - transparency, clarity and traceability of information informací - two-way communication with other enterprise - obousměrná komunikace s dalšími podnikovými applications aplikacemi - standard quick search of information in their own area - jednotné rychlé vyhledávání informací ve vlastním as well as in stored files - links to the ISO certified processes and their obsahu i v uložených souborech documentation - návaznost na certifikované procesy ISO a jejich - procurement and management of tasks as well as projects, dokumentace display of their progression - planning events linked with the fund reserve

13 Příležitost si vybírá Choose the opportunity Den, kdy firma začne čerpat prostředky z evropských fondů, je zlomový. Znamená mnoho, především je důkazem, že společnost vlastní kvalitní projekty, které uspějí v náročných kritériích posuzovací komise a dostanou přednost před jinými. Pokud se však jakékoliv organizaci daří obstát v grantových dotacích opakovaně, vypovídá to o její cílevědomosti, inovativním, vývojovém a realizačním potenciálu a stejně tak i efektivním řízení. Připravit projekt se nedá ze dne na den, stojí za ním velká investice z hlediska času i vynaložené energie, pravidelný sběr informací a strategická koncepce. Milník / Milestone A tentokrát si rozhodně vybrala správně! KVADOS, a.s., se může chlubit již několika schvále- nými a realizovanými projekty. Ten poslední je čerstvý a poběží až do jara Spadá do programu ICT a strategické služby vyhlášeného vládní agenturou CzechInvest. Předložen byl letos v lednu a klade si nemalý cíl: navrhnout a vyvinout robustní nástroj pro řízení procesů pro poskytování služeb Service Desku s plnou podporou workflow. Někdo možná a zcela správně tuší, že o něčem podobném už slyšel. Ano, jde o řešení myfaber, jehož potenciál je obrovský. K jeho rozvoji lze účelně čerpat prostředky z grantů Evropské unie, tím pomáhat širšímu využití a pozitivně ovlivňovat zaměstnanost vytvářením nových pracovních míst. Významný vliv na strategické služby přitom informačnímu systému myfaber nelze upřít vždyť dobře slouží třeba moravskoslezským záchra- nářům nebo pražským strážníkům! Budoucnost produktu myfaber ale má být mno- hem pestřejší. Bude se ubírat cestou standardizace a univerzálnosti. Odborníci z KVADOS, a.s., totiž věří, že v řadě procesů je možné vysledovat podobné rysy, ty katalogizovat a zacházet s nimi jednotným způsobem. Řešení bude schopné pokrýt široké spek- trum dalších oblastí než jen těch, pro které je aktu- álně určeno. Pomůže mnoha lidem, organizacím, institucím. A o dost dříve. Příležitost si zkrátka vybírá. The day, when a company begins to draw money from European funds, is a real turning point. It entails a great deal, primarily the evidence that the company's own high-quality projects will succeed within the demanding criteria of the assessment committee and will take precedence over others. But, if an organization manages to compete in grant subsidies again, it testifies to its self-discipline, innovativeness, development and realization of potential as well as effective management. It is not possible to prepare a project from day to day; this is worth a huge investment in terms of time and energy expended and the routine collection of information and strategic concepts. KVADOS can pride itself on a number of projects which have already been approved and implemented. The latest one is fresh and will run until Spring It falls into ICT and Strategic Services of the renowned government agency CzechInvest. It was submitted in January this year and has set for itself no small goal: to design and develop a robust tool for process management for providing Service Desk services with full support for workflow. Someone might quite rightly suspect that they have already heard of something similar. Yes, it is the solution myfaber, whose potential is enormous. It is possible to draw funds for the purpose of its development from a grant of the European Union, and thereby support its wider use and positively affect employment by creating new jobs. At the same time, the significant impact on strategic services with myfaber information system cannot be denied to be sure, it serves well even for Moravian responders or Prague police officers! The future myfaber product however, is intended to be much more varied. It will proceed on the path of standardization and versatility. Experts from KVADOS actually believe that it is possible to trace similarities in processes in sequence, catalogue them and handle them in a uniform way. The solution will be able to cover a wide spectrum of other areas beyond only those for which it is currently designed. It will help many people, organizations, institutions. And quite soon. Simply choose the opportunity. And this time you have definitely chosen correctly! your key to success 13

14 your key to KVADOS Know-how Bystrozrací neviditelní Perceptively invisible Málokdo o nich ví, ale bez nich by se nic nehýbalo kupředu. A i když nejsou příliš vidět, stojí v první linii. Technologické linii. Expertní tým oddělení výzkumu a vývoje by si zasloužil přezdívku kvadosí intuice. Jeho členové vymýšlejí technologie, které se zákazníkům KVADOS, a.s., budou hodit teprve v budoucnu. Naším primárním cílem je nepřizpůsobovat se stávajícím řešením, ale hledat nová a lepší, je mottem nejen Michala Blaževiče v jejich v čele. 14

15 Ovšem zvolit technologie, na kterých budou založeny samotné informační systémy, je úkol o to náročnější. A samozřejmě zodpovědnější. K hitům současnosti patří platforma Android. Řešení KVADOS, a.s., jsou známá a vyhledávaná právě kvůli své vyspělosti a promyšlenosti. To jsou ovšem atributy, které výrobu značně prodlužují. Citem a včasným podchycením příležitosti oddělení výzkumu a vývoje dokázalo připravit nezbytné komponenty, a tak se už teď první produkty a projekty pro androidí přístroje dostávají k zákazníkům. Vývoj ale neusíná a již se ohlíží po navazujících technologiích. Mise Michalova týmu ale není orientována jednostranně. Stejně důležitá je aplikační platforma QAS, nad níž vznikají řešení myfaber, mywork a nové verze myavis. Ostatně, právě oddělení výzkumu a vývoje vdechlo platformě QAS její binární život jedniček a nul. Nelze opomenout ani nedávno dokončené rozšíření informačního systému VENTUS o možnosti integrace pomocí webových služeb. Někdo za vším hledá ženu. Za technologiemi řešení KVADOS, a.s., je však oddělení výzkumu a vývoje. Know-how Tvůrčí tým se přes léto rozšířil. Objevovat trendy příštích měsíců a let přišly nové posily. KVADOS, a.s., tak má sedm odborníků, kteří poodhalují roušku tajemství a odhadují, co bude časem hýbat světem. Jejich prognózy přecházejí v intenzivní práci na vlastních řešeních a klienti mají vždy náskok. Konkurenční výhoda je nevyčíslitelná. Správný výběr informačních systémů bývá strategickým krokem, jenž může i stagnující byznys doslova postavit na nohy. Hardly anybody knows about them, but without them, nothing would move forward. And even though they are not very visible, they are standing in the front line. The Technology line. The expert team of the R&D department deserves the nickname KVADOS intuitions. Its members are designing technologies which will be useful for KVADOS customers only in the future. Our primary goal is not to adapt to existing solutions, but to look for new and better solutions is the motto of not only Michal Blaževič, at their head. The creative team has expanded over the summer. New reinforcements have come to create the new trends of the months and years to come. KVADOS has seven experts who lift the veil of secrecy and estimate what will in the course of time change the world. Their forecasts then transform into intensive work on their own solutions, and clients always have the jump. The competitive advantage is incalculable. The right selection of information systems can be a strategic step, which can help even a stagnating business get back on its feet. To choose the technology on which the actual information systems will be based, is a very challenging task though. Of course, it is also more responsibility. The Android platform is currently the new hit. KVADOS solutions, are well known and sought out because of their advancement and sophistication. These, however, are attributes which significantly increase the time of production. By sensitively catching the opportunity, the R&D department was able to prepare the necessary components, and so the first products and projects of Android devices are already getting to customers. Development does not doze off, and is already looking for follow-up technologies. The mission of Michal's team is not oriented one-sidedly. Equally important is the application platform QAS, which generates the myfaber and mywork solutions, as well as the new myavis versions. After all, the R&D department was the one who gave the QAS platform its binary life of ones and zeroes. We cannot forget the recently completed extension of the information system VENTUS, for the possibility of integration with the help of web services. People look for a good woman behind every good thing, but the R&D department is behind the technology solutions of KVADOS. your key to success 15

16 Vášeň / Passion Pavel Dvořáček: Vrátili jsme destilátům tradici Pavel Dvořáček: We have put tradition back into spirits Snad neexistuje člověk, tedy aspoň v Čechách a na Moravě, který by neznal značku R. JELÍNEK. Naprosté většině se okamžitě vybaví prvotřídní slivovice. V posledních letech se tato značka stále více stává synonymem vynikajících destilátů, likérů a brandy v dalších zemích celého světa. Předsedou představenstva a generálním ředitelem vizovické likérky RUDOLF JELÍNEK a.s. je Pavel Dvořáček. There is practically no one, at least in Bohemia and Moravia, who hasn't heard of the brand R. JELÍNEK. The overwhelming majority would immediately think of top-quality plum brandy. In recent years, this brand has become increasingly synonymous with outstanding spirits, liqueurs and brandy in other countries around the world. The Chairman and CEO of the Vizovice distillery RUDOLF JELÍNEK is Pavel Dvořáček. your key to KVADOS Po více než dvanácti letech je první část naší strategie naplněna. RUDOLF JELÍNEK se opět stal lídrem ve výrobě ovocných destilátů v Evropě, dosáhli jsme na původní podíly exportu a stali jsme se i největším výrobcem košer lihovin. S nadsázkou se dá říci, že jsme se vrátili do historie! Současnost je plná příslibů budoucnosti. A zároveň mám z jedné věci obzvláště velkou radost. Pochopitelně je spojená s pálením a je to moje vášeň, byť pracovní. Jejím základem je třeba Čačanská lepotica, Gabrovská, Stanley a několikaleté úsilí. Tajemství se skrývá v umu jelínkovských mistrů, dokonalém pálení a přirozeném zrání po dobu přesně 365 dnů. První základ vznikl U Studny a čekali jsme na něj pět let. V roce 2008 jsme napočítali a o rok později exemplářů, které bezpochyby přinesly nejméně stejný počet ojedinělých zážitků. Už víte, z čeho mám opravdu velkou radost? Společnost RUDOLF JELÍNEK má skutečně dlou- hou historii. Její právní kontinuita trvá více než 115 let a co se týká tradice pálení destilátu na Valašsku, je to více než 470 let. Poprvé jsem společnost navštívil v roce 1996, kdy přicházela o trhy a byla ve ztrátě v řádu desítek milionů korun. Manažersky jsem ji začal řídit od roku Tehdy jsme jí naordinovali silnou ozdravnou kůru a obnovili její historicky hlavní činnosti výrobu ovocných destilátů. The company RUDOLF JELÍNEK has a very long history. It was incorporated more than 115 years ago but its distilling tradition in Wallachia goes back more than 470 years. I first came to the company in 1996, when it was losing its market share and losses were running into the tens of millions of crowns. I started out here as a manager in We prescribed some really strong medicine then and brought back its historic core business the production of fruit spirits. After more than twelve years, the first part of our strategy has been completed. RUDOLF JELÍNEK has again become a leader in the production of fruit spirits in Europe. We have achieved our original export market share and are now the largest producer of kosher liquor. With some exaggeration, we can say that we have gone back into time! Today is full of promise for the future. For my part, I am particularly happy about one thing. Naturally, it is associated with distilling, which is my work, my passion. It involves Čačanská Lepotica, Gabrovská, Stanley and many years of effort. The secret lies in the skill of the Jelínek masters, in perfect distilling and natural aging for exactly 365 days. U Studny was the sight of the first foundation and we waited five years for it. In 2008 we counted 3,414 specimens and a year later 5,004, which have undoubtedly resulted in at least the same number of unique experiences. Do you know what makes me very happy? Tušíte, co těší Pavla Dvořáčka? Pak neváhejte a své odpovědi zašlete do 30. září 2011 na Cena určitě stojí za chvilku vašeho času, je jí Vinex Preslav Special Reserve Brandy 50YRS Old 40%, což je bulharská brandy, která zraje padesát let v malých dubových sudech a do Česka ji dováží výhradně RUDOLF JELÍNEK a.s. Výherce překvapí svou jemně vanilkovou vůní a atraktivní chutí. Zda jste byli nejbystřejší, zjistíte v říjnu na Can you guess what really pleases Pavel Dvořáček? Don't hesitate and send your answer by 30 September 2011 to the address The prize is definitely worth a moment of your time: Vinex Preslav Special Reserve Brandy, 50YRS Old 40%, a Bulgarian brandy aged for fifty years in small oak casks and imported to the Czech Republic only through RUDOLF JELÍNEK. The winner will be surprised by its soft vanilla fragrance and pleasing flavor. You can find out if you were the brightest at in October. 16

17 oblasti cestovního ruchu a vybudovat exkurzní a návštěvnické centrum Distillery Land. Kompletní rekonstrukce vrátila areálu podobu ze 30. let minulého století, to znamená z období, kdy firmu vlastnil pan Rudolf Jelínek. Trasa zahrnuje prohlídku muzea výroby ovocných destilátů, Jelínkova koštu, palírenství a sadařství ve Vizovicích, dobové podnikové prodejny, pěstitelské pálenice, provozu egalizace s obřími dřevěnými sudy, kde destiláty zrají, expozice whisky, sušárny ovoce, stáčírny a degustační místnosti. Na své si přijde i odborná veřejnost. Může navštívit kvasírnu a velkou pálenici. Žádného návštěvníka samozřejmě neochudíme o ochutnávku našich výrobků. Příští rok otevřeme další část trasy s archivem, výhledem na stáčírnu a barem se zázemím. Do budoucna chystáme velkou restauraci s hotelem. Předseda představenstva společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. Pavel Dvořáček říká: Při výrobě neděláme kompromisy Čím vás při rozhodování, které firmě se budete věnovat, zaujala právě značka RUDOLF JELÍNEK? Hlavně tradicí. Firmu vnímám jako součást dědictví a historie našeho kraje. Jsem hrdý, že s moravským výrobkem se dá uspět na světovém trhu. Co si myslíte, že lidé o vaší společnosti nevědí, ale vědět by určitě měli? Doufám, že zákazníci a příznivci oceňují naši důslednost ve vztahu ke kvalitě výrobků, při výrobě prostě neděláme kompromisy. Snad mají přehled o širokém jelínkovském portfoliu od košer lihovin přes standardní budíky s ovocnými destiláty až po netradiční destiláty. Možná nevědí o našich dlouholetých snahách o vlastní produkci kvalitního ovoce. V současnosti ve Vizovicích obhospodařujeme 50 hektarů vlastních sadů s více než stromy devíti odrůd vhodných k produkci té nejkvalitnější slivovice. Plochy osazujeme postupně od roku 2003 a první úrodu jsme sklidili za pět let. Trnky jsou kvašeny a destilovány odděleně a následně získávají barvu zráním v dubových sudech a přidáním sušené švestky. Díky této dlouhodobé práci se znovuzrodila pravá Vizovická slivovice. Mohou milovníci dobrého pití nahlédnout do tajů jeho výroby? Naše společnost velmi ctí tradici palírenství a chce ji přiblížit široké veřejnosti. Před osmi lety jsme se rozhodli aktivně věnovat The Chairman of the Board of RUDOLF JELÍNEK Pavel Dvořáček says: We do not compromise with our production Why to choose the brand RUDOLF JELÍNEK over others? Mainly tradition. I see the company as part of the heritage and history of our region. I am proud of the fact that we have given the world a product from Moravia. What do you think about the fact that people do not know your company, but they certainly should? I hope that customers and admirers appreciate our consistency in relation to the quality of our products. Simply put, we do not make any compromises in our production line. Perhaps they have an overview of the broad Jelínek portfolio, from kosher liquor and the standard fix with fruit spirits up to non-traditional spirits. Maybe they don't know about our own long-standing efforts to produce our own quality fruit. Today in Vizovice we are cultivating 50 hectares of orchards with nine varieties of trees, more than 20,000 in all, just right for producing the finest plum brandy. We began planting in 2003 and expect the first harvest in five years. The blackthorns are fermented and distilled separately, then receive their color by aging in oak casks with the addition of dried plums. Thanks to this longterm work, Vizovice brandy has been reborn. Can the lovers of this good drink gain insight into the secrets of its production? Our company reveres the tradition of distilling and would like the general public to get to know it better. Eight years ago we decided to actively pursue the tourist side and build the excursion and visitor center Distillery Land. A complete refurbishment has taken the premises back to the way it looked in the 1930s, meaning when the company was owned by Rudolf Jelínek. The tour offers you the museum of fruit spirit distillation, Jelínek tasting, the distillery process and orchard farming in Vizovice, period sales shop, homegrown distilling, the homogenization process with giant wooden casks, where the spirits age, an exposition on whiskey, fruit drying, and bottling and tasting room. Even connoisseurs will find something to their liking. They can visit the large distillery and fermentation plant. Of course, we would never deprive any visitor a taste of our products. Next year we will open another part of the tour, consisting of the archive, a view of the bottling plant, and a bar with all facilities. We are planning to build a big restaurant and hotel in the future. RUDOLF JELÍNEK a.s. patří v současnosti mezi největší výrobce ovocných destilátů na světě. Navazuje tak na více než 400letou tradici pálení na Valašsku. V nabídce společnosti najdete nejen slivovici, ale také vynikající hruškovici, třešňovici, meruňkovici, jablkovici, netradiční destiláty, ale i celou řadu dalších úspěšných alkoholických nápojů. Její výrobky znají spotřebitelé ve dvaceti zemích. RUDOLF JELÍNEK is currently one of the largest producers of fruit spirits in the world. It enjoys more than 400 years of distilling tradition in Wallachia. The company's portfolio includes more than just plum brandy, but also outstanding pear brandy, kirschwasser, apricot bandy, applejack, non-traditional spirits, as well as a number of other successful alcoholic beverages. Consumers in twenty countries know these products well. Vášeň / Passion your key to success 17

18 Pyramida skrývá bouřku Pyramid hides a storm Některé mobily jsou na práci, jiné pro okrasu, další pro zábavu. A jsou i takové, které se hodí do všech tří kategorií. Jejich obvyklé označení je vlajková loď výrobce a v případě HTC Sensation to platí beze zbytku. Je doslova nadupaný nejnovějšími technologiemi, v lepší společnosti rozhodně ostudu neudělá, nahradí celou kancelář a navíc má výkonu na rozdávání. In your key to KVADOS 18 HTC Sensation Šampion v rozlišení Champion of resolution Při prvním prokouknutí do světa se ještě jmenoval Pyramid. Za pozornost stojí obě jeho části tělo i displej, který ze všech stran obepíná jednodílný hliníkový obal. Na tohle může plastiková konkurence zapomenout Displej má v sobě schovány veškeré nezbytné součástky a pozor! Už žádné škrábance, natož praskliny. Vrchní část je ukryta pod odolným sklem Gorilla Glass. A je co chránit! Právě displej je u tohohle smartphonu největší lahůdkou. S úžasným rozlišením qhd 540 x 960 pixelů na úhlopříčce 4,3 palce a plnou podporou multidotykového ovládání je nejen nádherně jemný, ale především skvěle využitelný. Surfování po internetu a vyřizování ů je hračka! Ačkoliv není pro uživatele k dispozici hardwarová klávesnice, ta virtuální je díky zobrazovací ploše neuvěřitelně komfortní. A komu se nechce psát, může texty diktovat! Kdo tuhle pohodlnou službu okusí, už se jí nevzdá. Ve výbavě nechybí GPS, různé senzory pohybu, natočení, blízkosti, světla Jedete na dovolenou? Pak už nepotřebujete spoustu dalších věcí, třeba foťák nebo kameru. Vestavěný fotoaparát má totiž rozlišení 8 MPx, autofocus a do tmy blesk z dvojice vysoce svítivých LED diod. Video zachytává ve Full HD rozlišení 1080p při třiceti snímcích za sekundu. Přístroj běží na pokrokové platformě Android v její nejnovější modifikaci 2.3 Gingerbread. Samotný operační systém je rozšířen o prostředí HTC Sense 3.0, které naplno využívá výkonu silného dvoujádrového procesoru a okouzluje propracovanými animacemi a trojrozměrnými přechody. Už jste drželi v ruce bouřku? S HTC Sensation můžete! Some cell phones are for work, some for decoration, and some for fun. Then there are those that fit into all three categories. They are usually called the the flagship of the manufacturer, and in the case of HTC Sensation, this is completely true. It is literally packed with the latest technologies. It will definitely not be an embarrassment in high society; it will replace an entire office and still have the power to share. When it first saw its way into the world, it was still called Pyramid. It is worth mentioning both its parts the body and the display, the display being surrounded by an aluminum cover. The plastic competition can forget about this. The display has all the necessary components hidden in it, and attention! No more scratches, and definitely no cracks. The upper part is hidden under resistant Gorilla Glass, and there is a lot worth protecting! It is the display that is the biggest tidbit of this smart phone. With stunning qhd resolution of 540 x 960 pixels, 4.3 inches diagonal and full support of multi-touch, it is not only wonderfully subtle but also highly user-friendly. Surfing on the internet and handling s is a piece of cake! Although a hardware keyboard is not available to the user, the virtual one is incredibly comfortable to use thanks to the display screen. And whoever does not feel like writing, can dictate the text! Whoever tries this convenient service, will not want to give it up. Parametry Specifications The equipment includes GPS, various sensors of motion, rotation, proximity and light. Are you going on vacation? Then you do not need many other things, such as a photo camera or video camera, anymore. The built-in camera has a resolution of 8MPx, autofocus and for in the dark, a flash with two extremely bright LEDs. The video captures in Full HD 1080p resolution at 30 frames per second. The device runs on an advanced Android platform, in its most recent modification Gingerbread 2.3. The actual operating system is enhanced by the HTC Sense 3.0 environment, which fully uses the power of a strong dualcore processor and captivates one with its elaborate three-dimensional animations and transitions. Have you ever held a storm in your hands? With HTC Sensation, you can! Rozměry Dimensions 126,1 mm x 65,4 mm x 11,3 mm Hmotnost Weight 148 g Pohotovostní režim Standby time 350 h CPU 1,2 GHz (dual core Qualcomm MSM 8260 Snapdragon) Paměť Memory 768 MB RAM, 1 GB storage, 8 GB microsd

19 Říše fascinace Fascinating world Focus Vodní svět je pro člověka fascinující. Snad i proto, že je nejméně prozkoumanou částí naší modré planety. Kdo se jednou ponořil pod hladinu a zažil stav beztížné, poklidně plynoucí harmonie, zůstal okouzlen. Pobyt uprostřed nádherné rozmanitosti přenáší do jiné reality. Ne vždycky je však nutné za královstvím ticha a tajemna s kouzelnými zlatými rybkami urazit tisíce kilometrů. Dobrodružný výlet zažívá každý, kdo vstoupí na recepci KVADOS, a.s. Kromě usměvavých asistentek ho totiž vítají zvědavá hejna společenské a čilé tetry krvavé, občas se ke sklu připluje podívat plachý pancéřníček skvrnitý. Bojovnice pestrá se naopak ráda předvádí a pokud roztáhne závojovité ploutve, okamžitě uchvátí svým královským vzhledem. Nespěchejte, setrvejte chvilku, pusťte z uzdy fantazii a vydejte se do mystické říše neuvěřitelných možností. The water world fascinates people. Perhaps because it is the least explored part of our blue planet. Whoever once went under the surface and experienced the condition of peacefully flowing harmony, remained enchanted. A stay in the midst of beautiful diversity takes one to a different reality. It is not always necessary though, to travel thousands of kilometres to see the kingdom of silence and mystery with magical goldfish. An adventurous trip is experienced by anyone who enters the reception of KVADOS. Besides smiling assistants, a curious pack of lively and sociable Serpae Tetras will come to welcome you. Sometimes a shy Pepper Cory swims to the glass to look. In contrast to the Pepper Cory, the Siamese Fighting fish like to show off and if it spreads its veil-like fins, it immediately captivates you with its royal appearance. Do not hurry, wait for a moment, release your imagination and come with our company to the mystical world of incredible possibilities. your key to success 19

20 your your key to KVADOS Vydavatel / Publisher: KVADOS, a.s. Pivovarská 4/10, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: , (211) Adresa redakce / Editorial Address: Novoveská 1139/22, Ostrava-Mariánské Hory, Šéfredaktor / Editor-in-Chief: Jiří Vaculík, Redakční rada / Editorial Board: Jiří Vaculík, Milan Smetana, Šimon Churý, Táňa Arťušenková Autorské fotografie / Photographer: Radek Sitko Design / Design: Milan Smetana Evidenční číslo / Reg. No.: MK ČR E Vychází zdarma čtyřikrát ročně / Is edited four times a year free of charge Vydáno / Released:

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy Rodina vašeho byznysu Your business family strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Jaro / Spring 2012 Specialisté nabití

Více

ODVÁŽNĚ. do džungle. your key to KVADOS. Bravely into the jungle. Miroslav Hampel. Inovace slaví úspěch Innovation celebrates success

ODVÁŽNĚ. do džungle. your key to KVADOS. Bravely into the jungle. Miroslav Hampel. Inovace slaví úspěch Innovation celebrates success Miroslav Hampel On a wave of innovation strana / page 3 Na vlně inovací your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients 28 Vášeň / Passion Ladislav Cheben:

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report

Výroční zpráva 2006 Annual Report Výroční zpráva 2006 Annual Report Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory word of the Chairman of the Board of Directors VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DEAR SHAREHOLDERS,

Více

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie Sborník příspěvků z celostátního semináře Kroměříž 13. 15. května 2003 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE Ing. Michal Hanačík Krajský úřad Zlín Vážené dámy, vážení

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport of gentlemen / sport gentlemanů 3/20 08

interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport of gentlemen / sport gentlemanů 3/20 08 3/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více