your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS"

Transkript

1 Kde se rodí software Where software is born Martin Tomis strana / page 2 your your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS Company Clients Blízká budoucnost mobilit The near future of mobility strana / page 5 Léto / Summer 2011 Zlaté partnerství potvrzeno The golden partnership has been approved strana / page 4 Bystrozrací neviditelní Perceptively invisible strana / page 14 Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings strana / page 6 Obsah / Summary

2 your key to KVADOS Vize / Vision Kde se rodí software Where software is born Vážení partneři, při společných setkáních s vámi hovořím především o dokončených produktech a méně času nám zbývá k nahlédnutí do samotného výrobního procesu. Přitom právě v našem oddělení dochází k tomu klíčovému okamžiku, kdy se rodí nová vlastnost systému nebo celý produkt. Slyšel jsem už mnoho definic toho, co je synergický efekt. Ale až při psaní tohoto článku jsem si uvědomil, že my sami jsme na Zemi díky tajemné synergii spojení muže a ženy našich rodičů. To, co dovedli oni společně, by nedokázal nikdo z nich sám! Často zažívám, že synergický efekt spolupráce je velkým tajemstvím. A platí to i při výrobě softwaru. Podaří-li se nám usadit ke společnému stolu uživatele, analytika i vývojáře, není komunikace jednoduchá, ale nalézáme při ní ta nejlepší řešení. 2

3 Když podle schválených analýz ve výrobním oddělení skládáme dohromady ověřené komponenty s novými technologiemi a doplňujeme je o zcela nové funkce, získávají původní vize a plány konkrétní podobu. Vzniká embryo nového softwaru. Narození dítěte očekáváme devět měsíců. Zpracování analýz a programování jednotlivých úkolů obvykle tak dlouho netrvá. Musíme však dodržovat optimální životosprávu a udržovat řešené projekty v dobré kondici. Vycházíme z našeho poslání řešit zadané úkoly kvalitně, efektivně a včas. V tom nám pomáhá produkt myteam coby jednotná platforma ke sdílení informací a řízení práce. Naše výrobní procesy jsou dokumentované procesním manažerem a kvalitu řešených úkolů sledujeme na klíčových metrikách. Soustavně hledáme příležitosti k dalšímu zlepšování, přicházíme s neotřelými inovacemi a novými myšlenkami, které ve svém důsledku přinesou užitek a náskok především vám, našim klientům. Vynikajícím pomocníkem je zavedený systém, jak nápady zaznamenávat, ověřovat a využívat. To, co je dobré, se nesmí ztratit, zapadnout nebo zaměnit! Software, který se takto rodí, není ihned dospělý. Nejprve musí vyrůst. Naštěstí tu nejnáročnější výchovnou práci provede naše testovací oddělení. K vám se dostává informační systém všestranně vyzkoušený, na začátku produktivního věku a slibné kariéry. Přeji vám, aby naše produkty pomáhaly efektivitě vašeho podnikání. Dear partners, during our meetings together, I speak to you mainly about finished products and there is not much time left to speak about the production process itself. Nevertheless, the key moments when a new feature of a system or an entirely new system is born, take place directly in our department. I have heard many definitions of what synergetic effect is. But only during the writing of this article did I realize that we ourselves are on this earth by a mysterious synergy between a man and a woman our parents. Neither of them could have achieved alone, what they have achieved together. Often I experience that the synergetic effect of cooperation is a great mystery. And this is true even in the production of software. If we could sit a user, an analyst, and a developer at the same table, communication would not be easy, but through this communication the best solutions are found. When we put together the checked components and the new technologies according to the approved analysis, and complement them with entirely new functions, the original visions and plans take on a specific form. An embryo of new software is formed. We wait nine months for the birth of a child. Processing analysis and programming individual tasks usually does not take long. But we must adhere to the optimal regime and maintain the good condition of the projects being solved. We base this on our mission to solve assigned tasks efficiently, effectively and on time. The product which helps us with this is myteam, a common platform to share information and work management. Our production processes are documented by the process manager and we monitor the solution quality of the tasks being solved on key metrics. We search systematically for opportunities for further improvement; we come up with original innovations and new ideas, which result in advantages and a head-start particularly for you, our customers. An excellent assistance is the established system how to record, validate and use ideas. That which is good should not get lost or misplaced! Software that is born this way is not fully-grown immediately. First it must grow. Fortunately, the most demanding educational work is carried out by our testing department. The information you receive is universally tested at the beginning of its production age and promising career. I hope that our products efficiently help you in your business. Martin Tomis výrobní ředitel / production director Kvalita, efektivita a inovace Quality, effectiveness and innovation Obsah Summary Vize / Vision Kde se rodí software Where software is born Report Autogram / Autograph Blízká setkání s mobilitami budoucího druhu Close encounters with mobility of the future kind Klíč / Key Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings Milník / Milestone Příležitost si vybírá Choose the opportunity Know-how Bystrozrací neviditelní Perceptively invisible Vášeň / Passion Pavel Dvořáček: Vrátili jsme destilátům tradici Pavel Dvořáček: We have put tradition back into spirits In Pyramida skrývá bouřku Pyramid hides a storm Focus Říše fascinace Fascinating world your key to success 3

4 myavis dohlíží na rumunské elektroměry myavis oversees Romanian electrometers Na trojnásobek vzrostla produktivita práce v rumunské společnosti S.C. ADREM INVEST S.R.L. po zavedení řešení myavis Field Service. To už od června spravuje všechny procesy související s připojováním zákazníků, montáží, demontáží a výměnou elektroměrů. Tři stovky mobilních a přibližně sedm desítek office uživatelů se vůbec nezatěžuje papírováním. Vše řeší snadno, rychle a efektivně elektronicky. Unikátem je nová funkce pro notifikace, která zachycuje případné kolize mezi PDA a serverovou částí aplikace, čímž je garantováno uložení a zpracování veškerých informací bez rizika ztráty. Report The productive labor of the Romanian company S.C. ADREM INVEST S.R.L. increased by three-fold after the establishment of the solution myavis Field Service. As of June, it fixes all processes which are related to the connection of the customers, installations, dismantling and changing of electrometers. About three hundred mobile and approximately seventy office users do not bother with paperwork. They solve everything easily, quickly and effectively, electronically. A unique feature is the new function for notification, which warns about the possible collision between PDA and the server parts of the application, whereby there is the guaranteed storage and processing of all information without the risk of loss. Zlaté partnerství potvrzeno The golden partnership has been approved Společnost KVADOS, a.s., obhájila nejvyšší stupeň mezinárodní certifikace partnerství s firmou Microsoft. Status Microsoft Gold Certified Partner s kompetencemi Gold Independent Software Vendor (ISV nezávislý producent softwaru) získala po změnách a zpřísnění podmínek partnerského programu. Ocenění prokazuje expertní kvalifikaci v technologiích Microsoft a širokou škálu služeb na špičkové úrovni. Ještě před udělením nezávislá agentura zkoumala, jak jsou zákazníci s dodávanými řešeními, službami a péčí spokojeni. Z výsledků jasně vyplývá, že KVADOS, a.s., má u svých klientů vysoký kredit. The company KVADOS has stood up to the highest level of international certification partnership with Microsoft. The status of Microsoft Gold Certified Partner with competences in Gold Independent Software Vendor (ISV) was obtained after the conditions of the partnership were changed and tightened. The award proves expert skills in Microsoft technologies and a wide range of top level services. Before the award was given, an independent agency researched how satisfied customers were with the solutions, services, and care supplied. The results clearly show that KVADOS has a high rating with its customers. Energie pro náročné Power for the demanding Vertikála SFA mobilního informačního systému myavis bude poskytovat oporu obchodnímu oddělení společnosti NUTREND D.S., a.s. U předního tuzemského producenta a oficiálního dodavatele doplňků výživy pro Český olympijský výbor ji využije více než desítka reprezentantů firmy v terénu a čtyři office uživatelé. myavis SFA byl vybrán na základě vynikajících referencí a zkušeností jeho výrobce KVADOS, a.s. Uživatelé od řešení očekávají odbourání papírových formulářů, přesnější evidenci i reporting a větší efektivitu využití pracovní doby zaměstnanců. Ostrý provoz bude podle plánu spuštěn od letošního podzimu. your key to KVADOS The vertical SFA mobile information system myavis will provide support to the business department of the company NUTREND D.S. At this leading domestic producer and official supplier of nutrition supplements for the Czech Olympic Committee, more than a dozen representatives of companies and four office users will use it. myavis SFA was chosen based on the excellent references and experience of the manufacturer KVADOS. Users expect the solution to eliminate paper forms, provide more accurate accounting and reporting, and more efficient use of employee's time. Live operation of the function will be running, according to the plan, from this autumn. 4

5 Blízká setkání s mobilitami budoucího druhu Close encounters with mobility of the future kind Společnost nadále vidí klíčovou perspektivu ve zna- lostech procesů, a především schopnosti implemen- tovat je pro použití v terénu. Buďte si tedy jisti, že je stále tím správným partnerem pro váš byznys, který vlastní klíč k nejlepšímu řešení mobilit. Trh bývá velmi rozmarný a o místo na něm musí každý neustále bojovat. Pro příklad není nutné jít daleko. Mnoho let znamenalo PDA totéž co zařízení na platformě Microsoft Windows Mobile. Ovšem nedávný vstup nových silných hráčů jako Apple a Google na perspektivní a prudce rostoucí trh pořádně zamíchal kartami. Do té doby neotřesitelná pozice Microsoftu nebo Nokie rázem zmizela a podobnou revoluci zažívají i tablety. Lídr ví kam dále v mobilitách The revolution is the traffic distribution in the offline and online modes. New versions of KVADOS products will continue to more widely support the hybrid operation along with strengthening the role of online communication. Better still, many data and pro- cesses remain available offline as well as. Clients of myavis platform Windows Mobile 6, however, do not have to worry. Support will be available on all mobile devices with this operating system and is assured until According to information from Microsoft, this series will also be replaced by a Windows Embedded Compact 7 platform in segments of the industrial sector. K revoluci dochází u rozdělení provozu v režimu offline a online. Nové verze produktů KVADOS, a.s., budou stále více podporovat hybridní provoz s posílením role online komunikace. Přesto zůstane řada dat a procesů dostupná i offline. Klienti systému myavis na platformě Windows Mobile 6 se však nemají čeho obávat. Podpora bude na všech dostupných mobilních zařízeních s tímto operačním systémem zajištěna až do roku Podle informací společnosti Microsoft bude navíc tato řada nahrazena platformou Microsoft Windows Embedded Compact 7 v segmentu průmyslových zařízení. V průběhu roku 2012 bude KVADOS, a.s., nabízet stávajícím klientům různé varianty možné migrace na nové platformy za zajímavých podmínek. Situaci pozorně sleduje i KVADOS, a.s., středoevropský lídr v dodávkách profesionálních mobil- ních systémů pro obchodní, servisní a marketingové společnosti. Pozici si pečlivě hlídá a ve svých laboratořích a v oddělení výzkumu a vývoje neustále ověřuje a testuje všechny perspektivní a progresivní operační systémy a zařízení. The market is a very volatile place; everyone has to constantly fight for a place on it. It is not necessary to go far for an example. For many years, PDA meant the same as the platform for Microsoft Windows Mobile. But the recent entrance of new powerful players like Apple and Google on the promising and rapidly growing market thoroughly shuffled cards. Since then, the unshakeable positions of Microsoft or Nokia have suddenly disappeared and even tablets are experiencing a similar revolution. Průzkumy a statistiky renomovaných agentur se sice rozcházejí a liší, ale trendy jsou jasné. Vedení spo- lečnosti proto před několika měsíci rozhodlo o vý- voji nové generace technologií, kde budou řešení produktových řad myfaber, myavis a mywork jen minimálně závislá na platformě mobilních zařízení. Nejintenzivnější vývoj se zaměřil na systém Android pro chytré telefony i tablety. První projekt mywork s Androidem pro smartphony značky LG už běží v ostrém provozu v ppm factum ppm europe a.s. KVADOS also closely monitors the situation, as a Central European leader in supplying professional mobile systems for commercial, service and marketing companies. It carefully guards its position in its laboratories and in the research and development department it constantly checks and tests all perspective and advanced operating systems and devices. Surveys and statistics of reputable agencies indeed differ and vary, but the trends are clear. The company's management therefore, decided several months ago to develop a new generation of tech- nology solutions where myfaber product lines, mywork and myavis will be only minimally dependent on the platform of mobile devices. The most intensive development is focused on the Android system for smartphones and tablets. The first project mywork with Android for smartphone from LG is already running in live operation in ppm factum ppm europe. The leader knows where to go in mobility During the year 2012 KVADOS will offer existing clients various options of possible migration to new platforms under attractive terms. The company continues to see the key perspective in knowledge processes for the future, and especially the ability to implement them for use in the field. Be assured that we hold the key to the best mobility solution and therefore we are still the right partner for your business. Autogram / Autograph your key to success 5

6 Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS Klíč / Key Jít za lepším. Často se to říká, když člověk mění byt, zaměstnání, místo, kraj nebo životního partnera Při zamyšlení se nad tím, jak tento aforizmus vlastně vznikl, je možné se dobrat až do říše zvířat. Proč? Třeba takoví tažní ptáci. Dvakrát ročně po celý život migrují tisíce kilometrů za lepšími životními podmínkami. A co je podstatné? Společně. V hejnech, jsou organizovaní, mají stejný cíl a letí za ním. Respektují se, vnímají svou energii, střídají se ve vedoucích pozicích a stále drží správný směr. Going for the better. That is what they often say when you change an apartment, job, location, region or life partner... When you think about how this adage actually came about, it is possible to come up with the animal kingdom. Why? Perhaps, because of migratory birds. Twice a year throughout their life they migrate one thousand kilometers for better living conditions. And what is essential? Togetherness. The flocks are organized, have the same goal and fly to it. They respect each other, conserve their energy, alternate in the lead position and still stay on the right course. 6

7 Klíč / Key Člověk se často z přírody inspiruje. Někdy jen proto, že základní procesy už dávno dobře vymyslela. Ač jí lidstvo dává zabrat, dokáže se adaptovat. Třeba zmíněná ptačí společenství. Změna globálního klimatu je nutí hledat nová místa, jiné trasy, putovat kilometry navíc. Stále se však vítá jaro s vlaštovkami a podzim s havrany. Na rozdíl od řidičů aut, pilotů letadel nebo námořníků se obejdou bez satelitního systému GPS, navigačních přístrojů i palubní elektroniky. Na co by ji také měli, když se všude dostanou svépomocí. Stačí jim k tomu slunce a jakýsi vjemový hvězdný kompas podle souhvězdí seskupených okolo Polárky. Mají své vnitřní hodiny, díky kterým dokáží spočítat odklon slunce a světové strany. Základem pro úspěšné překonání tisícikilometrových tras pro ně samozřejmě není jen schopnost navigovat a dobře se fyzicky připravit, ale především efektivně v průběhu cesty komunikovat. Způsobů je celá řada, od peří po různé zvuky rozpoznatelné a srozumitelné i mezi různými druhy. Tažní ptáci tvoří pětinu celkové ptačí populace. Jaké by to asi bylo, kdyby aspoň pětina všech zaměstnanců ve firmách a organizacích směřovala stejným směrem ke shodnému cíli jako jejich vedení? Kdyby dokázala efektivně komunikovat, sdílet informace, předávat si zkušenosti. Taková myšlenka by se mohla rovnat utopii. Ale nemusí to tak být. Jsou řešení, která mohou pracovníky na stejnou cestu dovést People are often inspired by nature. Perhaps because the basics had been worked out long ago, and even though nature often takes a beating from mankind, it still knows how to adapt and move on. The same as the bird community mentioned before. Because of global climate change it is necessary to look for new places, other routes and to travel extra miles. However, spring invariably welcomes the swallows and autumn the ravens. Unlike car drivers, aircraft pilots and sailors can do without satellite GPS navigation systems and onboard electronics. Where would they put it, when they can get everywhere on their own. It is enough for them to have the sun and a type of perceptual stellar compass for the constellation grouped around Polaris. They have their internal clock by which they can calculate the deflection of the sun and points on the compass. The basis for successfully overcoming thousand-kilometer routes for them is not, of course, just the ability to navigate and easily prepare physically, but also effectively communicate during the trip. There are many means for this, from their feathers to recognizable and intelligible sounds, even between different species. Migratory birds are one-fifth of the total bird population. What would it be like if at least one fifth of all employees in companies and organizations were facing in the same direction, to the same agreed goal as that of their leadership? If it could effectively communicate, pool information, share experiences. Such an idea could be compared to utopia. But it does not have to be. There are solutions that the staff can bring on the same path... your key to success 7

8 PROCESNÍ SYMFONIE Klíč / Key K tomu, co řešení myteam pro organizaci znamená, se dá přirovnat snad jen pomyslný šestý smysl. Pro ptačí hejno by to byl virtuální boss, pro indiánské kmeny šaman. myteam má magickou schopnost znát odpovědi na otázky, které lidé pokládají, účinně je nasměrovat k po- třebným informacím a ušetřit jim spoustu času. V první řadě se jedná o management procesů workflow. Jestliže má někde a v něčem existovat pořádek, musejí být definována jasná pravidla hry kdo má co dělat, o čem se má dozvědět, kam nebo na koho se obrátit. Platí to pro lidi, pro zdroje, ale shodně i pro procesy jako takové. Potřebuje-li firma shromažďovat data, musí na- stavit, od koho a kdy je chce získat a kam se mají uložit (samozřejmě také to, odkud a komu ná- sledně mají být dostupná). Na straně druhé se tato data musí sbírat a ukládat účelně. Oproti ptactvu si člověk potravu a další nezbytné věci obstarává zprostředkovaně. Potřebuje k tomu peníze, které musí vydělat. Proto chodí do práce, je zaměstnán v nějaké instituci, firmě. Všechny mají jedno společné nutnost vnitřně komunikovat. Bez ohledu na velikost organizace je právě předávání informací mezi jednotlivými zaměstnanci na všech úrovních nezbytné. Vyřešit tento úkol je pro řadu manažerů problémem, při- tom existuje elegantní a velmi dostupné řešení! Společnost KVADOS, a.s., vyvinula nejprve pro své vlastní potřeby nástroj myteam. Říkat mu intranet by bylo pohrdáním jeho možnostmi. Ty jsou vskutku široké. Zatímco intranet jako takový se ve většině firem omezuje na jmenný a telefonní seznam, v lepším případě doplněný o vnitřní klapky, ové adresy a společnou vývěsku, myteam měl jiné poslání, ač tato data shromažďuje také. Projekty Projects Dokumenty Documents Úkoly Tasks Interní aplikace Internal applications Reportování Reporting Pracovní postupy Workflows Sdílení podnikových informací Corporate information sharing Adresář Kalendář Address book Callendar Externí aplikace External applications materiální material Zdroje Resources Vyhledávání Searching Týmy Teams lidské human ostatní other Oznámení Announcements Diskuze Znalosti Discussion Knowledge PROCEDURAL SYMPHONY your key to KVADOS Unlike birds, Man acquires food and other essential things indirectly. He needs money for this, which he must earn. Therefore, he goes to work, is employed in some institution or company. They have all one thing in common the need to communicate internally. Regardless of the size of the organization the full transmission of information between individual employees at all levels is necessary. Solving this task is a problem for many managers, yet there is a neat and very affordable solution! KVADOS developed first for its own needs the tool myteam. To call it intranet would be a disregard of its possibilities. They are indeed wide. While the intranet as such is limited to names and a phone book in the majority firms, in the best case, it is intergrated with an internal flap, address and a joint message board; myteam had a different mission, although it also collects this data. What the myteam solution means for the organization can be only be compared, to perhaps an imaginary "sixth sense". For a flock of birds it would be a virtual boss, for Indian tribes the shaman. myteam has the magical ability to know the answers to questions that people consider, effectively directs them to the needed information and saves them a lot of time. In the first place it is a management process workflow. If somewhere or something is to be in good order, clear rules of the game must be defined who has to do what, what they should know about, where or who to turn to. This is valid for people, for resources, and accordingly even for processes as such. If a company needs to collect data, it has to set up, from who and when it wants to get it, where it should save it (also of course, from where and who should it be subsequently accessible). On the other hand, this data must be collected, stored efficiently. 8

9 myteam v sobě obsahuje know-how a best practises efektivního řízení firmy, čímž je vhodným rádcem každého manažera, jaké informace by měl chtít vědět. A pomůže i s jejich využitím. Definované procesy mohou být částečně nebo plně automatizovány, a tak se odbourá řada prodlev nebo komplikací, například při schvalování různých žádanek, cestovních příkazů, dovolenek. Každý takový případ je v kterémkoliv okamžiku ověřitelný co do stavu vyřizování. Jestliže se někde zadrhne, je ihned zřejmé kde přesněji u koho. To se dá snadno napravit během okamžiku, místo rozesílání oběžníku či zmateného prohledávání všech kanceláří a hledání domnělého sabotéra hladkého chodu organizace, i když jde často jen o drobné nedorozumění. myteam incorporates the know-how and best practices of effective management of the company, which is a useful guide for every manager, what information they should want to know and also assists with their development. Defined processes can be partially or fully automated, so it reduces the number of delays or complications, for example the approval of various requisitions, travel orders, vacation requests. Each such case is verifiable at any time as to the status of processing. If it is tied up somewhere, it is immediately obvious where or more precisely with whom. This can be easily remedied in an instant, instead of distributing circular letters or confused browsing of all offices and searching for the suspected saboteur of the smooth running of the organization, even though it is frequently just a small misunderstanding. Klíč / Key Efektivní spolupráce mezi lidmi i týmy napříč celou organizací Efficient co-operation between people as well as teams across a whole organization JAKO NA TALÍŘI I V TREZORU Pokud dodnes instituce řeší své vnitřní procesy zastaralou metodou papírování, pak vysloveně mrhají prostředky. A nejde jen o papír samotný, potažmo ochranu životního prostředí, stromů, lesů. Co je opravdu nenahraditelné, je čas. Ten lze ušetřit v rámci procesu hned několikrát, od samotného vstupu při zadávání až po reporting a analýzu na výstupu. Veškeré výstupní zprávy a grafy by stejně musely být v elektronické podobě, tak proč nasbírané informace zdlouhavě přepisovat? Nadto jsou součástí myteam silné analytické a business intelligence nástroje v podobě reportů, scorecards, dashboards, možnosti detailní analýzy dat či podpory datových kostek a kontingenčních tabulek. JUST THE SAME ON A PLATE OR IN A SAFE These days, if an institution deals with their internal processes using outdated paperwork, then they are literally wasting resources. And not just paper itself; it is also true for environmental protection, trees, forests. What is truly irreplaceable is time. It is possible to save this several times over within the process, from the very entry, during procurement and up to the reporting and analysis on the output. All output reports and graphs would still have to be in electronic form, so why tediously transcribe the information collected? In addition, the components of myteam are strong analytical and business intelligence tools in the form of reports, scorecards, dashboards, detailed data analysis options and support data cubes and pivot tables. your key to success 9

10 Klíč / Key your key to KVADOS Vysvětlovat novým uživatelům, jak se myteam používá, není nutné, jsou-li alespoň trochu počítačově gramotní. Celý systém vzhledem a koncepcí navazuje na známý kancelářský balík Microsoft Office. Navigaci tvoří pás karet (ribbon), který je možné podle potřeby přizpůsobit. Ovládání podporuje obvyklé funkce z textových editorů jako drag&drop, vkládání objektů nebo formátování písma. Jelikož řešení obsahuje i vynikající systém pro správu dokumentů (DMS), dokáže vyhledávat i v uložených souborech. Ty mají navíc jednoznačné identifikátory a verzování, a tak nedochází po přesunech umístění k nefunkčním odkazům, ani zmatkům při změnách a aktualizacích. Všichni pracovníci se snadno seznámí s nejnovějšími směrnicemi, potvrdí přečtení a loudalové budou pod dohledem. myteam obsahuje dokumentaci ISO a pomáhá k hladšímu zavedení těchto mezinárodních standardů a získání certifikací. Dokumenty se dají i prohlížet bez nutnosti mít lokálně nainstalovaný software, ve kterém byly vytvořeny. Při editaci lze soubory rezervovat a mít tak výhradní přístup k úpravám obsahu, aniž by jej někdo jiný doslova měnil pod rukama. Co by to vše ale bylo platné, kdyby za tím vším pokulhávala bezpečnost. Toho se však samozřejmě není nutné jakkoliv obávat, ba právě naopak. Jak je pro všechna řešení společnosti KVADOS, a.s., charakteristické, na zabezpečení byl při vývoji kladen maximální důraz. myteam, tato vycházející hvězda produktového portfolia, je vybaven propracovaným systémem přístupových práv. Pro jednotlivé agendy, jejich stránky, dokumenty, ale dokonce i položky a objekty lze práva přidělovat individuálně. Přihlašování je možné nechat na automatice a oprávnění vázat na přístup z operačního systému Microsoft Windows. Nechejte tedy ve své firmě informace roztáhnout křídla tisíckrát se vám jejich dostupnost vrátí. Explaining, how they use myteam to new users, is not necessary if they are at least somewhat computer literate. The appearance and concept of the whole system ties to the well-known Microsoft Office Suite. The Ribbon forms the navigation which can be customized according to needs. This control supports the usual functions of text editors such as drag and drop objects, and font formatting. Since the solution also contains an excellent document management system (DMS), the system can search in saved files. In addition, you also have unique identifiers and versioning, and so failed links or confusion at changes and updates does not occur upon the movement of the location. All workers easily familiarize themselves with the latest directives, they read and confirm, and the "dawdlers" will be under supervision. myteam contains ISO documentation and assists in a smoother implementation of these international standards and obtaining certification. Documents can also be viewed without the need for the locally installed software in which they were created. When editing files it is possible to earmark them and therefore, have exclusive access to editing content, without which someone else could underhandedly change it word for word. How would anything be valid, if the security behind it lagged behind. However, this of course is not something necessary to worry about, but quite the opposite. As is characteristic of the company KVADOS, every solution for security was put under maximum stress during development. myteam, the rising star in our product portfolio, is equipped with a sophisticated system of access rights. It is possible to assign individual rights for separate agendas, their pages, documents, but even entries as well as entities. It is possible to keep logging in on automatic recall and the access permission will be verified by the Microsoft Windows operating system. Therefore, let your company information spread its wings it will return to its availability a thousand times. Jaké jsou agendy, které myteam pokrývá? What are the types of agendas that myteam covers? Ekonomika Economic Personalistika/řízení lidských zdrojů Personnel/Human Resource solutions Marketing Marketing Smlouvy Contracts Objednávky Orders Výběrová řízení Selection processes DMS DMS Provoz Delivery Správa Administration Centrum schůzek Meeting Center Technická podpora/service Desk Technical support/service Desk Projektová kancelář Project Office Sponzoring Sponsoring Systémy řízení jakosti Systems solution quality Ostatní agendy jsou otevřené dle individuálních potřeb jednotlivých společností. Other agenda are opened according to the individual needs of each company. 10

11 Případová studie Case study Kovářova kobyla bosa nechodí The blacksmith's mare does not walk barefoot Klíč / Key Mnoho firem se bojí nasadit vlastní produkty uvnitř své organizace a raději s nimi experimentují výhradně u zákazníků. To však není případ společnosti KVADOS, a.s., která myteam původně vyvinula především pro sebe. Důvodů k tomu byla celá řada od nárůstu počtu zaměstnanců přes potřebu efektivněji sdílet informace až po certifikaci podle pěti mezinárodních norem ISO. Jak snadno a rychle dostat mezi zaměstnance všechny směrnice a mít doloženo, že se s nimi seznámili? Jak udržovat pokyny aktuální, seznamovat pracovníky se změnami a vždy mít garantováno, že je vzali na vědomí? Takové otázky si klade mnoho manažerů. Vedení KVADOS, a.s., nečekalo na nějakou samozvanou spásu a rozhodlo se vytvořit a precizně vypilovat vlastní řešení. During nearly 20 years, the competences of KVADOS have grown into the position of a respected leader in mobile information sys- tems, an expert in logistics and WMS and a reputable supplier of its own other software products. According to the prestigious CIO Business World magazine, it is one of the top 100 ICT companies in the Czech Republic and has over 130 professional staff. Among its well-known merits are included its exceptional knowledge of processes, know-how and best-practises in many manufacturing and service sectors. Říká se, že na velikosti nezáleží. Lidová moudrost je platná po staletí, ale vždycky má své výjimky. Pokud jde o vědomosti, jistě je lepší jich mít více než méně. Aby taková vědomostní databáze byla co platná, musí být utříděná, efektivní, dostupná a bezpečná. To je právě myteam. Společnost KVADOS, a.s., jej na- sadila na pokrytí veškerých vnitřních procesů, které jinde s sebou nesou stohy papírů. Zaměstnanci si o dovolenou či cestovní příkaz žádají přes webové rozhraní, na jehož pozadí běží promyšlené workflow. Od prvotní žádanky až po finální vyúčtování není nutné udělat na běžný papír jedinou čárku. Informace sdílejí efektivně, dostupně a bezpečně také autoři řešení Also authors of solutions share information effectively, affordably and safely KVADOS, a.s., za takřka 20 let své působnosti do- rostl do pozice respektovaného lídra mobilních in- formačních systémů, experta na oblast logistiky a WMS a uznávaného dodavatele dalších vlastních softwarových produktů. Podle prestižního magazínu CIO Business World patří mezi TOP 100 ICT společností v České republice a má na 130 odborných pracovníků. Mezi její známé přednosti patří především vynikající znalost procesů, know-how a best practises v řadě odvětví výroby a služeb. Many companies are afraid to apply their own products inside their organization, preferring to experiment with them entirely at their customers. But this however, is not the case at KVADOS, which originally developed myteam primarily for themselves. The rea- sons for this were many from the increase in headcount through the need to efficiently share information right up to certification according to five international ISO standards. How to easily and quickly get all the regulations among all of the staff and have it documented that they have become familiar with it? How to maintain the current guidelines, familiarize the staff with changes and always be guaranteed they take it in? A lot of managers have asked themselves these kinds of questions. The KVADOS manage- ment did not wait for a self-proclaimed salvation and decided to create and refine their own precise solution. It is said that size does not matter. Folk wisdom has been sound over the centuries, but it always has an exception. As far as knowledge is concerned, it is surely better to have more of it than less. In order for knowledge such as a database to be operative, it must be organized, efficient, accessible and secure. This is precisely myteam. KVADOS set it to cover all internal processes which elsewhere entail stacks of paper. Employees put in a request for vacation or travel orders through a web interface, which runs a sophisticated workflow in the background. From the initial requisition through to the final bill is not necessary to make one stroke on plain paper. your key to success 11

12 Případová studie Case study Klíč / Key The system simultaneously serves for the collection and recording of indexes, guidelines, documents and basically all important infor- mation in general. It became an artificial intelligence, which reminds one about the completion of tasks, alerts about new duties and helps save time when an employee of the firm needs something. The concentrated and useful information necessary for solving all internal and external projects in the Czech Republic and Central Europe are all in one place. myteam has proven itself to such a degree that the company decided to offer it to its clients and partners. Currently, implementation work is ongoing at Démos trade, PEMIC BOOKS and TRIFID CONSULT. Systém zároveň slouží ke sběru a evidenci metrik, směrnic, dokumentů a v podstatě všech důležitých informací obecně. Stal se umělou inteligencí, která připomíná splnění pravidelných úkolů, upozorňuje na nové povinnosti a pomáhá šetřit čas, když pracovník od firmy sám něco potřebuje. Na jednom místě jsou koncentrovány a využívány informace nezbytné k řízení každého interního i externího projektu v České republice i střední Evropě. myteam se natolik osvědčil, že se jej společnost rozhodla nabídnout svým klientům a partnerům. Aktuálně probíhají implementační práce u Démos trade, a.s., PEMIC BOOKS a.s. a TRIFID CONSULT a.s. Harmonogram projektu 2008 rozhodnutí o vytvoření vlastního řešení - zadávání a řízení úkolů i projektů, zobrazování na bázi Microsoft SharePoint jejich průběhu postupné nasazování a rozvíjení - plánování událostí provázané s rezervací jednotlivých agend prostředků your key to KVADOS 12 Projekt zahrnuje Project schedule Počet uživatelů: the decision to create a custom solution based Územní působnost: Moravskoslezský kraj on Microsoft SharePoint the gradual deployment and development of individual agendas Cíle projektu Hlavní cíle, které vedly ke vzniku řešení myteam, byly: Project includes - centralizace firemního know-how Number of users: 130 Territorial application: Moravian-Silesian Region - centralizace úložiště dokumentů, vytvoření DMS Document Management System Goals of the project - automatizace a elektronizace firemních procesů The main objectives that led to the emergence of myteam solution were: - jednotný systém pro správu vnitrofiremní agendy - centralization of corporate know-how - účinné sdílení informací s vazbou na reporting - centralized document repository, creating a DMS a analytické nástroje Document Management System - automation and computerization of business processes - a single system for management of internal agenda Přínosy projektu - effective information sharing with relation to reporting Řešení myteam přináší mimo jiné také tyto výhody: and analytical tools - efektivní řízení a definování pracovních procesů Benefits of the project pomocí automatického workflow The solution myteam provides among others the following advantages: - intuitivní, centralizovaná a efektivní práce - effective management and defining of business processes s dokumenty with automated workflow - intuitive, centralized and efficient work with documents - transparentnost, přehlednost a dohledatelnost - transparency, clarity and traceability of information informací - two-way communication with other enterprise - obousměrná komunikace s dalšími podnikovými applications aplikacemi - standard quick search of information in their own area - jednotné rychlé vyhledávání informací ve vlastním as well as in stored files - links to the ISO certified processes and their obsahu i v uložených souborech documentation - návaznost na certifikované procesy ISO a jejich - procurement and management of tasks as well as projects, dokumentace display of their progression - planning events linked with the fund reserve

13 Příležitost si vybírá Choose the opportunity Den, kdy firma začne čerpat prostředky z evropských fondů, je zlomový. Znamená mnoho, především je důkazem, že společnost vlastní kvalitní projekty, které uspějí v náročných kritériích posuzovací komise a dostanou přednost před jinými. Pokud se však jakékoliv organizaci daří obstát v grantových dotacích opakovaně, vypovídá to o její cílevědomosti, inovativním, vývojovém a realizačním potenciálu a stejně tak i efektivním řízení. Připravit projekt se nedá ze dne na den, stojí za ním velká investice z hlediska času i vynaložené energie, pravidelný sběr informací a strategická koncepce. Milník / Milestone A tentokrát si rozhodně vybrala správně! KVADOS, a.s., se může chlubit již několika schvále- nými a realizovanými projekty. Ten poslední je čerstvý a poběží až do jara Spadá do programu ICT a strategické služby vyhlášeného vládní agenturou CzechInvest. Předložen byl letos v lednu a klade si nemalý cíl: navrhnout a vyvinout robustní nástroj pro řízení procesů pro poskytování služeb Service Desku s plnou podporou workflow. Někdo možná a zcela správně tuší, že o něčem podobném už slyšel. Ano, jde o řešení myfaber, jehož potenciál je obrovský. K jeho rozvoji lze účelně čerpat prostředky z grantů Evropské unie, tím pomáhat širšímu využití a pozitivně ovlivňovat zaměstnanost vytvářením nových pracovních míst. Významný vliv na strategické služby přitom informačnímu systému myfaber nelze upřít vždyť dobře slouží třeba moravskoslezským záchra- nářům nebo pražským strážníkům! Budoucnost produktu myfaber ale má být mno- hem pestřejší. Bude se ubírat cestou standardizace a univerzálnosti. Odborníci z KVADOS, a.s., totiž věří, že v řadě procesů je možné vysledovat podobné rysy, ty katalogizovat a zacházet s nimi jednotným způsobem. Řešení bude schopné pokrýt široké spek- trum dalších oblastí než jen těch, pro které je aktu- álně určeno. Pomůže mnoha lidem, organizacím, institucím. A o dost dříve. Příležitost si zkrátka vybírá. The day, when a company begins to draw money from European funds, is a real turning point. It entails a great deal, primarily the evidence that the company's own high-quality projects will succeed within the demanding criteria of the assessment committee and will take precedence over others. But, if an organization manages to compete in grant subsidies again, it testifies to its self-discipline, innovativeness, development and realization of potential as well as effective management. It is not possible to prepare a project from day to day; this is worth a huge investment in terms of time and energy expended and the routine collection of information and strategic concepts. KVADOS can pride itself on a number of projects which have already been approved and implemented. The latest one is fresh and will run until Spring It falls into ICT and Strategic Services of the renowned government agency CzechInvest. It was submitted in January this year and has set for itself no small goal: to design and develop a robust tool for process management for providing Service Desk services with full support for workflow. Someone might quite rightly suspect that they have already heard of something similar. Yes, it is the solution myfaber, whose potential is enormous. It is possible to draw funds for the purpose of its development from a grant of the European Union, and thereby support its wider use and positively affect employment by creating new jobs. At the same time, the significant impact on strategic services with myfaber information system cannot be denied to be sure, it serves well even for Moravian responders or Prague police officers! The future myfaber product however, is intended to be much more varied. It will proceed on the path of standardization and versatility. Experts from KVADOS actually believe that it is possible to trace similarities in processes in sequence, catalogue them and handle them in a uniform way. The solution will be able to cover a wide spectrum of other areas beyond only those for which it is currently designed. It will help many people, organizations, institutions. And quite soon. Simply choose the opportunity. And this time you have definitely chosen correctly! your key to success 13

14 your key to KVADOS Know-how Bystrozrací neviditelní Perceptively invisible Málokdo o nich ví, ale bez nich by se nic nehýbalo kupředu. A i když nejsou příliš vidět, stojí v první linii. Technologické linii. Expertní tým oddělení výzkumu a vývoje by si zasloužil přezdívku kvadosí intuice. Jeho členové vymýšlejí technologie, které se zákazníkům KVADOS, a.s., budou hodit teprve v budoucnu. Naším primárním cílem je nepřizpůsobovat se stávajícím řešením, ale hledat nová a lepší, je mottem nejen Michala Blaževiče v jejich v čele. 14

15 Ovšem zvolit technologie, na kterých budou založeny samotné informační systémy, je úkol o to náročnější. A samozřejmě zodpovědnější. K hitům současnosti patří platforma Android. Řešení KVADOS, a.s., jsou známá a vyhledávaná právě kvůli své vyspělosti a promyšlenosti. To jsou ovšem atributy, které výrobu značně prodlužují. Citem a včasným podchycením příležitosti oddělení výzkumu a vývoje dokázalo připravit nezbytné komponenty, a tak se už teď první produkty a projekty pro androidí přístroje dostávají k zákazníkům. Vývoj ale neusíná a již se ohlíží po navazujících technologiích. Mise Michalova týmu ale není orientována jednostranně. Stejně důležitá je aplikační platforma QAS, nad níž vznikají řešení myfaber, mywork a nové verze myavis. Ostatně, právě oddělení výzkumu a vývoje vdechlo platformě QAS její binární život jedniček a nul. Nelze opomenout ani nedávno dokončené rozšíření informačního systému VENTUS o možnosti integrace pomocí webových služeb. Někdo za vším hledá ženu. Za technologiemi řešení KVADOS, a.s., je však oddělení výzkumu a vývoje. Know-how Tvůrčí tým se přes léto rozšířil. Objevovat trendy příštích měsíců a let přišly nové posily. KVADOS, a.s., tak má sedm odborníků, kteří poodhalují roušku tajemství a odhadují, co bude časem hýbat světem. Jejich prognózy přecházejí v intenzivní práci na vlastních řešeních a klienti mají vždy náskok. Konkurenční výhoda je nevyčíslitelná. Správný výběr informačních systémů bývá strategickým krokem, jenž může i stagnující byznys doslova postavit na nohy. Hardly anybody knows about them, but without them, nothing would move forward. And even though they are not very visible, they are standing in the front line. The Technology line. The expert team of the R&D department deserves the nickname KVADOS intuitions. Its members are designing technologies which will be useful for KVADOS customers only in the future. Our primary goal is not to adapt to existing solutions, but to look for new and better solutions is the motto of not only Michal Blaževič, at their head. The creative team has expanded over the summer. New reinforcements have come to create the new trends of the months and years to come. KVADOS has seven experts who lift the veil of secrecy and estimate what will in the course of time change the world. Their forecasts then transform into intensive work on their own solutions, and clients always have the jump. The competitive advantage is incalculable. The right selection of information systems can be a strategic step, which can help even a stagnating business get back on its feet. To choose the technology on which the actual information systems will be based, is a very challenging task though. Of course, it is also more responsibility. The Android platform is currently the new hit. KVADOS solutions, are well known and sought out because of their advancement and sophistication. These, however, are attributes which significantly increase the time of production. By sensitively catching the opportunity, the R&D department was able to prepare the necessary components, and so the first products and projects of Android devices are already getting to customers. Development does not doze off, and is already looking for follow-up technologies. The mission of Michal's team is not oriented one-sidedly. Equally important is the application platform QAS, which generates the myfaber and mywork solutions, as well as the new myavis versions. After all, the R&D department was the one who gave the QAS platform its binary life of ones and zeroes. We cannot forget the recently completed extension of the information system VENTUS, for the possibility of integration with the help of web services. People look for a good woman behind every good thing, but the R&D department is behind the technology solutions of KVADOS. your key to success 15

16 Vášeň / Passion Pavel Dvořáček: Vrátili jsme destilátům tradici Pavel Dvořáček: We have put tradition back into spirits Snad neexistuje člověk, tedy aspoň v Čechách a na Moravě, který by neznal značku R. JELÍNEK. Naprosté většině se okamžitě vybaví prvotřídní slivovice. V posledních letech se tato značka stále více stává synonymem vynikajících destilátů, likérů a brandy v dalších zemích celého světa. Předsedou představenstva a generálním ředitelem vizovické likérky RUDOLF JELÍNEK a.s. je Pavel Dvořáček. There is practically no one, at least in Bohemia and Moravia, who hasn't heard of the brand R. JELÍNEK. The overwhelming majority would immediately think of top-quality plum brandy. In recent years, this brand has become increasingly synonymous with outstanding spirits, liqueurs and brandy in other countries around the world. The Chairman and CEO of the Vizovice distillery RUDOLF JELÍNEK is Pavel Dvořáček. your key to KVADOS Po více než dvanácti letech je první část naší strategie naplněna. RUDOLF JELÍNEK se opět stal lídrem ve výrobě ovocných destilátů v Evropě, dosáhli jsme na původní podíly exportu a stali jsme se i největším výrobcem košer lihovin. S nadsázkou se dá říci, že jsme se vrátili do historie! Současnost je plná příslibů budoucnosti. A zároveň mám z jedné věci obzvláště velkou radost. Pochopitelně je spojená s pálením a je to moje vášeň, byť pracovní. Jejím základem je třeba Čačanská lepotica, Gabrovská, Stanley a několikaleté úsilí. Tajemství se skrývá v umu jelínkovských mistrů, dokonalém pálení a přirozeném zrání po dobu přesně 365 dnů. První základ vznikl U Studny a čekali jsme na něj pět let. V roce 2008 jsme napočítali a o rok později exemplářů, které bezpochyby přinesly nejméně stejný počet ojedinělých zážitků. Už víte, z čeho mám opravdu velkou radost? Společnost RUDOLF JELÍNEK má skutečně dlou- hou historii. Její právní kontinuita trvá více než 115 let a co se týká tradice pálení destilátu na Valašsku, je to více než 470 let. Poprvé jsem společnost navštívil v roce 1996, kdy přicházela o trhy a byla ve ztrátě v řádu desítek milionů korun. Manažersky jsem ji začal řídit od roku Tehdy jsme jí naordinovali silnou ozdravnou kůru a obnovili její historicky hlavní činnosti výrobu ovocných destilátů. The company RUDOLF JELÍNEK has a very long history. It was incorporated more than 115 years ago but its distilling tradition in Wallachia goes back more than 470 years. I first came to the company in 1996, when it was losing its market share and losses were running into the tens of millions of crowns. I started out here as a manager in We prescribed some really strong medicine then and brought back its historic core business the production of fruit spirits. After more than twelve years, the first part of our strategy has been completed. RUDOLF JELÍNEK has again become a leader in the production of fruit spirits in Europe. We have achieved our original export market share and are now the largest producer of kosher liquor. With some exaggeration, we can say that we have gone back into time! Today is full of promise for the future. For my part, I am particularly happy about one thing. Naturally, it is associated with distilling, which is my work, my passion. It involves Čačanská Lepotica, Gabrovská, Stanley and many years of effort. The secret lies in the skill of the Jelínek masters, in perfect distilling and natural aging for exactly 365 days. U Studny was the sight of the first foundation and we waited five years for it. In 2008 we counted 3,414 specimens and a year later 5,004, which have undoubtedly resulted in at least the same number of unique experiences. Do you know what makes me very happy? Tušíte, co těší Pavla Dvořáčka? Pak neváhejte a své odpovědi zašlete do 30. září 2011 na Cena určitě stojí za chvilku vašeho času, je jí Vinex Preslav Special Reserve Brandy 50YRS Old 40%, což je bulharská brandy, která zraje padesát let v malých dubových sudech a do Česka ji dováží výhradně RUDOLF JELÍNEK a.s. Výherce překvapí svou jemně vanilkovou vůní a atraktivní chutí. Zda jste byli nejbystřejší, zjistíte v říjnu na Can you guess what really pleases Pavel Dvořáček? Don't hesitate and send your answer by 30 September 2011 to the address The prize is definitely worth a moment of your time: Vinex Preslav Special Reserve Brandy, 50YRS Old 40%, a Bulgarian brandy aged for fifty years in small oak casks and imported to the Czech Republic only through RUDOLF JELÍNEK. The winner will be surprised by its soft vanilla fragrance and pleasing flavor. You can find out if you were the brightest at in October. 16

17 oblasti cestovního ruchu a vybudovat exkurzní a návštěvnické centrum Distillery Land. Kompletní rekonstrukce vrátila areálu podobu ze 30. let minulého století, to znamená z období, kdy firmu vlastnil pan Rudolf Jelínek. Trasa zahrnuje prohlídku muzea výroby ovocných destilátů, Jelínkova koštu, palírenství a sadařství ve Vizovicích, dobové podnikové prodejny, pěstitelské pálenice, provozu egalizace s obřími dřevěnými sudy, kde destiláty zrají, expozice whisky, sušárny ovoce, stáčírny a degustační místnosti. Na své si přijde i odborná veřejnost. Může navštívit kvasírnu a velkou pálenici. Žádného návštěvníka samozřejmě neochudíme o ochutnávku našich výrobků. Příští rok otevřeme další část trasy s archivem, výhledem na stáčírnu a barem se zázemím. Do budoucna chystáme velkou restauraci s hotelem. Předseda představenstva společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. Pavel Dvořáček říká: Při výrobě neděláme kompromisy Čím vás při rozhodování, které firmě se budete věnovat, zaujala právě značka RUDOLF JELÍNEK? Hlavně tradicí. Firmu vnímám jako součást dědictví a historie našeho kraje. Jsem hrdý, že s moravským výrobkem se dá uspět na světovém trhu. Co si myslíte, že lidé o vaší společnosti nevědí, ale vědět by určitě měli? Doufám, že zákazníci a příznivci oceňují naši důslednost ve vztahu ke kvalitě výrobků, při výrobě prostě neděláme kompromisy. Snad mají přehled o širokém jelínkovském portfoliu od košer lihovin přes standardní budíky s ovocnými destiláty až po netradiční destiláty. Možná nevědí o našich dlouholetých snahách o vlastní produkci kvalitního ovoce. V současnosti ve Vizovicích obhospodařujeme 50 hektarů vlastních sadů s více než stromy devíti odrůd vhodných k produkci té nejkvalitnější slivovice. Plochy osazujeme postupně od roku 2003 a první úrodu jsme sklidili za pět let. Trnky jsou kvašeny a destilovány odděleně a následně získávají barvu zráním v dubových sudech a přidáním sušené švestky. Díky této dlouhodobé práci se znovuzrodila pravá Vizovická slivovice. Mohou milovníci dobrého pití nahlédnout do tajů jeho výroby? Naše společnost velmi ctí tradici palírenství a chce ji přiblížit široké veřejnosti. Před osmi lety jsme se rozhodli aktivně věnovat The Chairman of the Board of RUDOLF JELÍNEK Pavel Dvořáček says: We do not compromise with our production Why to choose the brand RUDOLF JELÍNEK over others? Mainly tradition. I see the company as part of the heritage and history of our region. I am proud of the fact that we have given the world a product from Moravia. What do you think about the fact that people do not know your company, but they certainly should? I hope that customers and admirers appreciate our consistency in relation to the quality of our products. Simply put, we do not make any compromises in our production line. Perhaps they have an overview of the broad Jelínek portfolio, from kosher liquor and the standard fix with fruit spirits up to non-traditional spirits. Maybe they don't know about our own long-standing efforts to produce our own quality fruit. Today in Vizovice we are cultivating 50 hectares of orchards with nine varieties of trees, more than 20,000 in all, just right for producing the finest plum brandy. We began planting in 2003 and expect the first harvest in five years. The blackthorns are fermented and distilled separately, then receive their color by aging in oak casks with the addition of dried plums. Thanks to this longterm work, Vizovice brandy has been reborn. Can the lovers of this good drink gain insight into the secrets of its production? Our company reveres the tradition of distilling and would like the general public to get to know it better. Eight years ago we decided to actively pursue the tourist side and build the excursion and visitor center Distillery Land. A complete refurbishment has taken the premises back to the way it looked in the 1930s, meaning when the company was owned by Rudolf Jelínek. The tour offers you the museum of fruit spirit distillation, Jelínek tasting, the distillery process and orchard farming in Vizovice, period sales shop, homegrown distilling, the homogenization process with giant wooden casks, where the spirits age, an exposition on whiskey, fruit drying, and bottling and tasting room. Even connoisseurs will find something to their liking. They can visit the large distillery and fermentation plant. Of course, we would never deprive any visitor a taste of our products. Next year we will open another part of the tour, consisting of the archive, a view of the bottling plant, and a bar with all facilities. We are planning to build a big restaurant and hotel in the future. RUDOLF JELÍNEK a.s. patří v současnosti mezi největší výrobce ovocných destilátů na světě. Navazuje tak na více než 400letou tradici pálení na Valašsku. V nabídce společnosti najdete nejen slivovici, ale také vynikající hruškovici, třešňovici, meruňkovici, jablkovici, netradiční destiláty, ale i celou řadu dalších úspěšných alkoholických nápojů. Její výrobky znají spotřebitelé ve dvaceti zemích. RUDOLF JELÍNEK is currently one of the largest producers of fruit spirits in the world. It enjoys more than 400 years of distilling tradition in Wallachia. The company's portfolio includes more than just plum brandy, but also outstanding pear brandy, kirschwasser, apricot bandy, applejack, non-traditional spirits, as well as a number of other successful alcoholic beverages. Consumers in twenty countries know these products well. Vášeň / Passion your key to success 17

18 Pyramida skrývá bouřku Pyramid hides a storm Některé mobily jsou na práci, jiné pro okrasu, další pro zábavu. A jsou i takové, které se hodí do všech tří kategorií. Jejich obvyklé označení je vlajková loď výrobce a v případě HTC Sensation to platí beze zbytku. Je doslova nadupaný nejnovějšími technologiemi, v lepší společnosti rozhodně ostudu neudělá, nahradí celou kancelář a navíc má výkonu na rozdávání. In your key to KVADOS 18 HTC Sensation Šampion v rozlišení Champion of resolution Při prvním prokouknutí do světa se ještě jmenoval Pyramid. Za pozornost stojí obě jeho části tělo i displej, který ze všech stran obepíná jednodílný hliníkový obal. Na tohle může plastiková konkurence zapomenout Displej má v sobě schovány veškeré nezbytné součástky a pozor! Už žádné škrábance, natož praskliny. Vrchní část je ukryta pod odolným sklem Gorilla Glass. A je co chránit! Právě displej je u tohohle smartphonu největší lahůdkou. S úžasným rozlišením qhd 540 x 960 pixelů na úhlopříčce 4,3 palce a plnou podporou multidotykového ovládání je nejen nádherně jemný, ale především skvěle využitelný. Surfování po internetu a vyřizování ů je hračka! Ačkoliv není pro uživatele k dispozici hardwarová klávesnice, ta virtuální je díky zobrazovací ploše neuvěřitelně komfortní. A komu se nechce psát, může texty diktovat! Kdo tuhle pohodlnou službu okusí, už se jí nevzdá. Ve výbavě nechybí GPS, různé senzory pohybu, natočení, blízkosti, světla Jedete na dovolenou? Pak už nepotřebujete spoustu dalších věcí, třeba foťák nebo kameru. Vestavěný fotoaparát má totiž rozlišení 8 MPx, autofocus a do tmy blesk z dvojice vysoce svítivých LED diod. Video zachytává ve Full HD rozlišení 1080p při třiceti snímcích za sekundu. Přístroj běží na pokrokové platformě Android v její nejnovější modifikaci 2.3 Gingerbread. Samotný operační systém je rozšířen o prostředí HTC Sense 3.0, které naplno využívá výkonu silného dvoujádrového procesoru a okouzluje propracovanými animacemi a trojrozměrnými přechody. Už jste drželi v ruce bouřku? S HTC Sensation můžete! Some cell phones are for work, some for decoration, and some for fun. Then there are those that fit into all three categories. They are usually called the the flagship of the manufacturer, and in the case of HTC Sensation, this is completely true. It is literally packed with the latest technologies. It will definitely not be an embarrassment in high society; it will replace an entire office and still have the power to share. When it first saw its way into the world, it was still called Pyramid. It is worth mentioning both its parts the body and the display, the display being surrounded by an aluminum cover. The plastic competition can forget about this. The display has all the necessary components hidden in it, and attention! No more scratches, and definitely no cracks. The upper part is hidden under resistant Gorilla Glass, and there is a lot worth protecting! It is the display that is the biggest tidbit of this smart phone. With stunning qhd resolution of 540 x 960 pixels, 4.3 inches diagonal and full support of multi-touch, it is not only wonderfully subtle but also highly user-friendly. Surfing on the internet and handling s is a piece of cake! Although a hardware keyboard is not available to the user, the virtual one is incredibly comfortable to use thanks to the display screen. And whoever does not feel like writing, can dictate the text! Whoever tries this convenient service, will not want to give it up. Parametry Specifications The equipment includes GPS, various sensors of motion, rotation, proximity and light. Are you going on vacation? Then you do not need many other things, such as a photo camera or video camera, anymore. The built-in camera has a resolution of 8MPx, autofocus and for in the dark, a flash with two extremely bright LEDs. The video captures in Full HD 1080p resolution at 30 frames per second. The device runs on an advanced Android platform, in its most recent modification Gingerbread 2.3. The actual operating system is enhanced by the HTC Sense 3.0 environment, which fully uses the power of a strong dualcore processor and captivates one with its elaborate three-dimensional animations and transitions. Have you ever held a storm in your hands? With HTC Sensation, you can! Rozměry Dimensions 126,1 mm x 65,4 mm x 11,3 mm Hmotnost Weight 148 g Pohotovostní režim Standby time 350 h CPU 1,2 GHz (dual core Qualcomm MSM 8260 Snapdragon) Paměť Memory 768 MB RAM, 1 GB storage, 8 GB microsd

19 Říše fascinace Fascinating world Focus Vodní svět je pro člověka fascinující. Snad i proto, že je nejméně prozkoumanou částí naší modré planety. Kdo se jednou ponořil pod hladinu a zažil stav beztížné, poklidně plynoucí harmonie, zůstal okouzlen. Pobyt uprostřed nádherné rozmanitosti přenáší do jiné reality. Ne vždycky je však nutné za královstvím ticha a tajemna s kouzelnými zlatými rybkami urazit tisíce kilometrů. Dobrodružný výlet zažívá každý, kdo vstoupí na recepci KVADOS, a.s. Kromě usměvavých asistentek ho totiž vítají zvědavá hejna společenské a čilé tetry krvavé, občas se ke sklu připluje podívat plachý pancéřníček skvrnitý. Bojovnice pestrá se naopak ráda předvádí a pokud roztáhne závojovité ploutve, okamžitě uchvátí svým královským vzhledem. Nespěchejte, setrvejte chvilku, pusťte z uzdy fantazii a vydejte se do mystické říše neuvěřitelných možností. The water world fascinates people. Perhaps because it is the least explored part of our blue planet. Whoever once went under the surface and experienced the condition of peacefully flowing harmony, remained enchanted. A stay in the midst of beautiful diversity takes one to a different reality. It is not always necessary though, to travel thousands of kilometres to see the kingdom of silence and mystery with magical goldfish. An adventurous trip is experienced by anyone who enters the reception of KVADOS. Besides smiling assistants, a curious pack of lively and sociable Serpae Tetras will come to welcome you. Sometimes a shy Pepper Cory swims to the glass to look. In contrast to the Pepper Cory, the Siamese Fighting fish like to show off and if it spreads its veil-like fins, it immediately captivates you with its royal appearance. Do not hurry, wait for a moment, release your imagination and come with our company to the mystical world of incredible possibilities. your key to success 19

20 your your key to KVADOS Vydavatel / Publisher: KVADOS, a.s. Pivovarská 4/10, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: , (211) Adresa redakce / Editorial Address: Novoveská 1139/22, Ostrava-Mariánské Hory, Šéfredaktor / Editor-in-Chief: Jiří Vaculík, Redakční rada / Editorial Board: Jiří Vaculík, Milan Smetana, Šimon Churý, Táňa Arťušenková Autorské fotografie / Photographer: Radek Sitko Design / Design: Milan Smetana Evidenční číslo / Reg. No.: MK ČR E Vychází zdarma čtyřikrát ročně / Is edited four times a year free of charge Vydáno / Released:

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

IBM Collaboration & Social Business

IBM Collaboration & Social Business IBM Collaboration & Social Business 2014 Petr Kunc, IBM 2014 IBM Corporation Social Business znamená...použití principů otevřeného sdílení a spolupráce...pro rozšíření firemní kultury...implementaci vhodné

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008 Newstin Real-time Web Content Categorization Presentation to WebExpo 2008 October 18, 2008 Company Background Newstin a.s. founded in 1998 as I2S in Prague Team of 30 employees 26 engineers 14 nations

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více