Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only."

Transkript

1

2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané. Věřím, že jste prožili klidné a pokojné Vánoce v kruhu svých nejbližších a přátel. Do nového roku bych vám chtěl popřát především pevné zdraví, dobré vztahy mezi vámi sousedy, vzájemnou úctu a pochopení, když můžeme mít rozdílné názory. Domnívám se, že se z našeho života pozvolna vytrácí sousedské besedy a návštěvy, založené na vlídném a upřímném vztahu mezi jednotlivci a rodinami. Také, což je ještě více zarážející, si část mladých občanů myslí, že je možné osobní problémy řešit násilnou cestou. Příkladem může být fyzické napadení starosty Lesonic i některé další úlety na zábavách a diskotékách. Naše obec se vždy vyznačovala spíše pohostinností s dobrým občanským vystupováním na veřejnosti i za hranicemi našeho katastru. Věřte, že není vůbec příjemné, když se jako zástupce obce dozvídám o takovémto jednání, po kterém se v očích mnoha lidí z okolí rozšiřuje negativní názor na Petrovice. Chtěl bych, aby se tito mladí lidé i se svými rodiči zamysleli a svoje chování a jednání upravili tak, aby bylo v souladu s všeobecně uznávanými normami a tradicí naší obce. K tomu přeji nám všem dobrou vůli a vytrvalost. Bohumír Vespalec starosta obce 2

3 ZE ZASEDÁNÍ OZ - Na 21. zasedání dne 27. září 2007 byli členové OZ seznámeni s vyhodnocením a přijatými opatřeními, které reagují na kontrolu školní inspekce v Mateřské škole Petrovice ze dne března Předseda finančního výboru Jakub Ondráček seznámil OZ se závěry kontroly provedené v MŠ. Nebyly shledány žádné nedostatky. - OZ projednalo 27. září 2007 nabídku firmy STRABAG na kompenzaci nekvalitní a neúplné práce při opravě místních komunikací (oprava komunikace v objemu cca Kč). - OZ vzalo 27. září 2007 na vědomí, že bezdrátová internetová síť byla přepojena na poskytovatele MKnet. - Na 22. zasedání dne 11. října 2007 schválilo OZ Vymezení zastavěného území obce. Hranice zastavěného území ve směru na Moravský Krumlov bude končit na obou stranách silnice v linii nemovitosti pana Z. Kyliána, dále do zastavěného území bude přičleněn prostor mezi mlýnem a knihovnou a pozemky navazující na nemovitost pana J. Schovance. Na jižní straně bude hranicí areál Agrodružstva Petrovice. Na západní hranici vzdálenější cesta na Záhumenici. - OZ na 22. zasedání rozhodlo, že pořídí 2 ks stojanů na odpadové vaky. - OZ na 22. zasedání rozhodlo, že podá žádost o poskytnutí dotace z programu Dětská hřiště vyhlášeného Jihomoravským krajem. Informaci o dotaci poskytl zastupitel Ing. R. Hájek. - OZ rovněž rozhodlo, že na jaře 2008 bude požární nádrž u autobusové zastávky osazena betonovými skružemi a opatřena poklopem. Ostatní prostor bude zasypán štěrkem. Zdroj vody na zalévání hřbitova bude řešen zakoupením nové mechanické pumpy (realizace v roce 2008). - OZ schválilo odměnu 500 Kč měsíčně na zajištění roznášky obědů z kuchyně MŠ pro nemohoucí občany. - OZ obdrželo na 22. zasedání petici občanů předanou občanem F. Ondráčkem s následujícím zněním: (doslovný opis z petice) 3

4 Petice občanů místnímu zastupitelstvu obce Petrovice u Mor. Krumlova. Občané, níže podepsaní, se domáhají nápravy jednání obecního zastupitelstva a požadují, aby toto: 1.) Informovalo občany o místě konání, době a programu zasedání obecního zastupitelstva, a to minimálně v míře uložené Zákonem o obcích- HlavaIV,díl 2., 93 odst. 1-2 a ) Uspořádalo veřejné referendum o změně termínu konání schůzí obecního zastupitelstva, a to na termíny pátek, sobota, neděle a umožnit tak účast občanům pobývajícím přes týden mimo obec Petrovice. V Mor. Krumlově, dne , jednatel petičního výboru: Ondráček František, Petrovice 124, okres Znojmo, Petici podepsalo 53 občanů Petrovic. OZ ukládá starostovi informovat občany o místě konání, době a programu schůze OZ s předstihem, jak ukládá zákon, na úřední desce. V případě druhého bodu petice občanů o uspořádání veřejného referenda o změně termínu schůzí OZ na termíny pátek, sobota, neděle rozhodlo OZ takto: pro: 1 proti: 8 zdržel se: 0 - OZ rozhodlo na 23. zasedání dne 25. října 2007 ve věci prodeje nemovitosti č. p. 32 jedinému zájemci, kterým je pan D. Kučera. - Za nemovitost zaplatí Kč. - Místostarosta informoval, že byla podána žádost o dotaci Dětská hřiště. - OZ odsouhlasilo , že donášku obědů pro starší spoluobčany bude zajišťovat paní P. Cyrková. - Starosta obce na 23. zasedání předal jednateli petičního výboru panu F. Ondráčkovi písemnou odpověď na petici občanů ze dne OZ bylo seznámeno s výzvou manželů Grunových k založení vlastivědného spolku. OZ tento záměr o založení spolku podpoří. - OZ rozhodlo, že se v 9 hod. bude konat brigáda na vykopání základů pro zpomalovací příčné prahy u dětského hřiště. - OZ uložilo na 24. zasedání dne 8. listopadu 2007 starostovi, aby urychleně zajistil zpracování projektové dokumentace s rozpočtem pro výstavbu kapličky na kamenný kříž. Na základě těchto dokumentů požádat o dotaci z programu JmK. 4

5 - Na 25. zasedání dne 22. listopadu 2007 seznámil starosta OZ s doporučeným postupem při realizaci projektu a získávání dotací na kanalizaci s tímto postupem: zájem obce sladit s rozvojovou strategií výstavby vodovodu a kanalizací pořízenou JmK zjistit, zda Odbor životního prostředí Moravský Krumlov povoluje budování kořenových čističek v naší lokalitě posouzení odborné firmy ke způsobu odkanalizování obce (tlaková, gravitační, vakuová) a způsobu čištění odpadních vod - OZ přijalo na 25. zasedání záměr prodat část parcely č. 6/1 v lokalitě za MŠ, pod kterým se nachází sklep v soukromém vlastnictví. Tento záměr byl v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední desce, cena za 1 m 2 je 35 Kč. - OZ projednalo žádost vedoucí školní kuchyně paní J. Kyliánové o zakoupení chladicího zařízení do skladu potravin. OZ uložilo starostovi projednat s autorkou projektu způsob nápravy. - OZ obdrželo cenovou nabídku na zpracování energetického auditu pro kulturní dům vypracovanou firmou IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o., ve výši Kč. OZ doporučuje oslovit konkurenční firmu o cenovou nabídku na energetický audit. - Na 26. zasedání dne 6. prosince 2007 schvaluje OZ redakční radu (pro vydávání obecního zpravodaje) ve složení: I. Závišková, T. Vespalec, R. Hájek. Příspěvky občanů do zpravodaje nebudou cenzurovány, pouze budou vyňaty vulgární výrazy po projednání s autorem článku. - OZ uložilo na 26. zasedání starostovi a místostarostovi zajistit cenovou nabídku dvou odborných firem na způsob odkanalizování a čištění odpadních vod v naší obci. - OZ doporučuje vedoucí školní kuchyně v MŠ zvolit nejprve nejlevnější variantu k ochlazení skladu potravin - přestěhování zdrojů tepla; přívod chladného vzduchu ze sklepa; odvod teplého vzduchu z horní části. - OZ schválilo na 26. zasedání Směrnice obce Petrovice určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby do Kč bez DPH a stavebních prací do Kč bez DPH a dále schvaluje Směrnice o cestovních náhradách. - Starosta informoval členy OZ o sdělení JmK o neposkytnutí dotace z programu Dětská hřiště. Důvodem jsou omezené finanční prostředky a velký počet žadatelů. 5

6 - OZ vzalo na vědomí Vlastní hodnocení MŠ Petrovice za školní rok 2006/2007. Současně se domnívá, že finanční zabezpečení je ze strany zřizovatele na dostatečné úrovni. V záležitosti fluktuace pomocné pedagogické síly a školnice je třeba hledat řešení v rámci vedení MŠ. Vlastní hodnocení je v některých bodech protichůdné. Celkově však hodnotíme činnost MŠ v rámci malé obce pozitivně. - OZ schvaluje dodavatele stolního počítače s monitorem a operačním systémem firmu OK Znojmo. Celková cena nepřesáhne Kč. - OZ projednalo na 27. schůzi dne 20. prosince 2007 upravený návrh smlouvy firmy Viventy (zájemce o výstavbu větrných elektráren), ve kterém je zohledněna pouze jedna třetina požadavků OZ. Se zřízením kontrolní občanské komise jmenovaná firma souhlasí, avšak požadavek na další finanční prostředky (příspěvek na kulturu v obci a procento ze zisku vyrobené energie) nebyl akceptován. OZ doporučuje projednat tuto smlouvu s právním zástupcem JUDr. Oulehlou. - OZ schvaluje rozpočtové provizorium, které bude platit do schválení rozpočtu na rok Hospodařit budeme s částkou ve výši 3/12 roku Po schválení rozpočtu na rok 2008 se tyto uskutečněné příjmy a výdaje stanou součástí rozpočtu OZ na svém 27. zasedání dne 20. prosince 2007 v souladu 102, odst. 2 písm. a) a 99, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových opatření, aby nedocházelo k překračování závazných ukazatelů rozpočtu. Starostou provedená rozpočtová opatření, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu, následně zastupitelstvo obce schvaluje. Starostou provedená rozpočtová opatření, kterými se závazné ukazatele rozpočtu nemění, následně zastupitelstvo obce bere na vědomí. - Starosta jmenoval inventarizační komisi ve složení: předsedkyně paní H. Janštová, členové pan R. Hájek, pan Z. Sedláček. - Starosta informoval o konání Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Oblastní charita Znojmo od 2. do 13. ledna OZ schvaluje konání Silvestrovské zábavy dne 31. prosince Akci pořádá Český zahrádkářský svaz v kulturním domě. 6

7 ZABEZPEČENÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI (LSPP) A LÉKÁRENSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2008: Doba poskytování LSPP je stanovena takto: Mimo Město Brno: v pracovní den: h. LSPP pro dospělé, LSPP pro děti 18 6 h. ohledání zemřelých v nepracovní den: 8 20 h. LSPP pro dospělé, LSPP pro děti nepřetržitě ohledání zemřelých 8 13 h. LSPP stomatologická Město Brno: v pracovní den: 17 7 h. LSPP pro dospělé, pro děti, LSPP stomatologická, ohledání zemřelých nepřetržitý provoz lékárenská pohotovostní služba na 2 místech (Koliště, Kobližná) v nepracovní den: nepřetržitý provoz LSPP pro dospělé, pro děti, LSPP stomatologická, ohledání zemřelých lékárenská pohotovostní služba na 2 místech (Koliště, Kobližná) 1. Návštěvní služba při LSPP nebude poskytována. 2. Při poskytování LSPP bude důsledně dodržována svobodná volba lékaře musí být ošetřen každý pacient, i když má bydliště v jiném místě. 3. Stomatologická LSPP mimo Město Brno bude zajištěna na jednom místě v okrese. 4. Služba ohledání zemřelých bude zajištěna jedním zdravotním zařízením v okrese (Nemocnice Znojmo, p. o.; Nemocnice Vyškov, p. o.; Nemocnice Kyjov, p. o.; Poliklinika Břeclav, s. r. o.; Nemocnice Boskovice, Úrazová nemocnice Brno) spádovým územím bude území okresu (tedy ne podle přirozené spádovosti, ale administrativně). Pro okres Brno-venkov bude služba ohledání zemřelých zajištěna poskytovatelem této služby pro Brno-město. Služba bude vykonávána lékaři ve službě mimo ordinaci LSPP. 7

8 Poskytovatelé LSPP okres obec LSPP 2008 poskytovatel LSPP s rozš.půs. Znojmo Znojmo dospělí, děti Nemocnice Znojmo, p. o. (LSPP pro dospělé), stomatologická tel.: Nemocnice Znojmo, p. o. (LSPP pro děti), tel.: Česká stomatologická komora, informace na tel.: Brno-venkov Ivančice pro dospělé Nemocnice Ivančice, p. o. tel.: Brno-město Brno dospělí, děti, pro dospělé: Úrazová nemocnice Brno, tel.: stomatologická pro děti: Dětská nemocnice Brno, tel.: lékárenská pohoto- stomatologická: Stomatolog. centrum, vostní služba Karáskovo nám.11 tel.: (od do té doby FN U sv. Anny,tel.: ) Termíny zasedání OZ Petrovice pro měsíce leden březen 2008: Zasedání se koná v tyto dny od hod. v budově OÚ. 8

9 AKTUÁLNÍ INFORMACE Brigády na kopání základů pro zpomalovací příčné prahy se zúčastnili tito zastupitelé: R. Hájek, Z. Sedláček, D. Záviška, B. Vespalec, T. Vespalec, I. Závišková a H. Janštová. Pan P. Bogner byl nemocen, nezúčastnil se J. Ondráček. Z občanů naší obce přiložil ruku k dílu D. Kučera. Brigáda byla sice dobrovolná, ale děkujeme všem, kterým není lhostejná bezpečnost hrajících si dětí na dětském hřišti u kulturního domu. 9

10 OZ prosí občany, aby důsledně třídili odpad. Na každou surovinu (plast, sklo bílé, sklo barevné a papír) jsou samostatné kontejnery u kulturního domu. Do textilních vaků vhazujte pouze plastové lahve od nápojů. Za uplynulý půlrok se od kontejnerů ztratily už tři kolečka. Firma, která kontejnery dodala, nebude nepojízdné kontejnery vyvážet. Byli bychom velmi potěšeni, kdyby se již do budoucna kolečka nekradla. Dále upozorňujeme, že stále dochází k odcizování konví na hřbitově. Byli bychom rádi, kdyby nemuselo v dohledné době dojít k opětovnému nákupu konví. Sdělujeme občanům, že nadále budeme pro Vás připravovat zpravodaj se čtvrtletní periodicitou. Faktem je, jak zjistila I. Závišková, že jakýkoliv periodický tisk vydávaný pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a jednotné grafické úpravě nejméně 2x v kalendářním roce, musí být evidován na Ministerstvu kultury ČR. Ministerstvo zdarma zapíše periodický tisk do evidence periodického tisku a poté přidělí evidenční číslo. S tím pouze souvisí zasílání povinných výtisků na adresy, které sdělí ministerstvo. I nadále budeme zpravodaj tisknout na obecním úřadě, protože je to ta nejlevnější varianta. Zpravodaj píšeme dobrovolně ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. INTERNET V OBCI Po vleklých problémech s kvalitou připojení na bezdrátové síti se nám podařilo zajistit změnu poskytovatele pro páteřní síť. Od měsíce října se jím stala firma MKnet pana Romana Maříka. Přes očekávané technické komplikace se nakonec podařilo připojit většinu občanů bez nutnosti zásahu na jejich zařízení. Od přechodu na nového poskytovatele se zvýšila i rychlost pro koncové uživatele při zachování ceny připojení. V současné době se lze v naší síti připojit rychlostí 400/400 kb/s 700/700 kb/s 1000/1000 kb/s K síti se mohou i nadále připojit noví uživatelé. Ne na všech místech obce lze však připojení technicky realizovat. Podrobnější informace najdete na www stránkách obce. 10

11 Veřejně přístupné místo pro připojení k internetu Od ledna roku 2008 mohou občané využít počítače v chodbě OÚ k připojení na internet. Tato služba je k dispozici v pracovní době na OÚ a je poskytována zdarma. Projekt a technickou realizaci zajistil Tomáš Vespalec. Zároveň bychom alespoň touto formou chtěli poděkovat za darování výpočetní techniky a podstatnou pomoc s nastavením veřejně přístupného místa k internetu Ivoši Hladíkovi a Markovi Solařovi. WWW STRÁNKY Na adrese naleznete inovované stránky naší obce. Kromě designových změn se nově objevila i kategorie zápisů ze schůzí OZ. Od příštího roku by všechny zápisy měly být prováděny elektronickou formou a budou tedy přístupné přes www rozhraní. Dále je možno sledovat i podrobnou statistiku přístupů na www stránky obce v sekci wifi. sumář po měsících měsíc denní průměr měsíčně celkem kliky soubory stránky návštěvy stránky kb F návštěvy stránky soubory kliky Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb celkem návštěvnost k

12 KULTURA * SPORT NEJBLIŽŠÍ AKCE V NAŠÍ OBCI: po 31. prosince 2007 SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pořádá ČZS v kulturním domě Petrovice, k tanci hrají Dolňáci ne 6. ledna 2008 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pořádá Oblastní charita Znojmo pá 18. ledna 2008 HASIČSKÝ PLES pořádá SDH v kulturním domě, začátek ve 20 hod., bohatá tombola, k tanci hraje Sileta so 26. ledna MASOPUSTNÍ PRŮVOD pořádá SPK, obcházení maškarád po vesnici za doprovodu harmonikářů so 9. února 2008 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL pořádá TJ v kulturním domě, začátek v 15 hod., hraje Codex odpoledne plné her a soutěží, bohatá tombola so 9. února MASOPUSTNÍ ZÁBAVA pořádá SPK v kulturním domě, občerstvení zajištěno, bohatá tombola hraje Codex (tři na tři) bývalá skupina Synchron ne 9. března 2008 SMRTOLKA děvčata obcházejí vesnici se smrtolkou pá 21. so 22. března 2008 HRKÁNÍ chlapci obcházejí vesnici s hrkači 12

13 USKUTEČNĚNÉ AKCE V NAŠÍ OBCI: Tradiičníí viinobraníí V sobotu 20. října 2007 uspořádali petrovičtí zahrádkáři jako každoročně tradiční taneční zábavu Vinobraní. Návštěvníky čekal nápaditě vyzdobený sál a bohatá tombola. Počet příchozích překonal nejen očekávání pořadatelů, ale i počet volných židlí v sále a tak kulturní dům zažil množství návštěvníků jaké již dlouho nepamatuje. K dobré náladě účastníků přispěl lahodný burčák a hudba skupiny Fantazie, která dokázala udržet taneční parket zaplněný až do pozdních nočních hodin. Odměnou pořadatelům byl nejen příznivý finanční výsledek akce, ale především kladné ohlasy spokojených návštěvníků. 13

14 PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ Vážení spoluobčané, v průběhu loňského roku došlo k několika případům, že se u Vás objevily různé osoby, které např. nabízely různé zboží či se dožadovaly různých informací. Ale vše bylo za účelem Vaší nepozornosti, aby další člen takovéto skupiny mohl nerušeně bádat ve Vašem domě. V takovém případě máte možnost bezplatně volat Policii ČR. Od nového roku nebude v provozu zdravotní pohotovost v Moravském Krumlově. Prosím, buďte obezřetní na svůj majetek a nedávejte příležitost zlodějům tím, že např. nezamknete nebo si schováte klíč někde za futra či pod rohožku. V takovém případě ani nemusíte zamykat! Neotvírejte ani neznámým osobám, raději se podívejte oknem nebo se dotažte, kdo zvoní. Zde uvádím důležitá telefonní čísla (na třímístná je volání zdarma, ale hovory jsou monitorovány a zneužití je trestné): Integrovaný systém (zde Vás přepojí všude) 112 Hasiči 150 Přímé linky Moravský Krumlov Hasiči - Rakšice Policie ČR tísňové volání 158 Policie pevná linka Záchranná služba 155 Pohotovostní služba Ivančice Pohotovostní služba Znojmo Městská policie Moravský Krumlov Mpř. MS ODS Petr Kučera 14

15 Silvestrovské aforismy (výňatek z Murphyho zákonů) Barachovo pravidlo: Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař. Zappůuv zákon: Jen dvě věci na světě lze nalézt všude: vodík a lidskou blbost. Garelbovo varování: Osmdesát procent lidí si myslí, že jsou nadprůměrní řidiči. Katzův zákon: Po vyčerpání všech ostatních možností se lidé a národy chovají rozumně. Coleúv axióm: Inteligence na naší planetě zůstává ve svém souhrnu konstantní, počet obyvatel však neustále stoupá. Jacobův zákon: Chybovati je lidské svalit chybu na druhého ještě lidštější. Hendricksonův zákon: Je-li kvůli nějakému problému potřeba svolávat množství schůzí, stanou se schůze nakonec důležitějšími než problém sám. Alinského pravidlo pro radikální politiky: Ten, kdo mluví jen o morálce, nevidí, že občas je třeba přiložit ruku k dílu. Owenva teorie organizační úchylky: Každá organizace má určitý počet pracovních míst vyhrazených pro naprosté blbce. Z čehož vyplývá: Když z jednoho místa blbec odejde, je promptně nahrazen jiným. Evansův a Bjornův zákon: Ať se pokazí cokoliv, vždy se najde někdo, kdo už na to dávno upozorňoval. Oienův postřeh: Nejrychleji něco najdeme, začneme-li hledat něco jiného. BLOCH, ARTHUR. Murphyho zákon. ISBN

16 Členové OZ přejí všem spoluobčanům šťastné vykročení do nového roku 2008 a po celý rok ať Vás provází štěstí, zdraví, láska, úspěchy a dobrá nálada. Vysvětlivky: OZ = obecní zastupitelstvo MŠ = mateřská škola ČZS = Český zahrádkářský svaz JmK = Jihomoravský kraj OÚ = obecní úřad ZŠ = základní škola TJ = tělovýchovná jednota Budeme potěšeni Vašimi připomínkami či náměty do Zpravodaje. Případné podněty sdělte na OÚ. Děkujeme. Příští Zpravodaj vychází v březnu Mgr. Tomáš Vespalec, Irena Závišková, Dis., Ing. Roman Hájek 16

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str.

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. 11 Vyjádření provozovatele krytého plaveckého bazénu v Benešově

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014 vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 1, únor 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty Krásné

Více

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Řídí redakční rada: Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Ambrožová Členové: Mgr. Miroslav Hunča, Miluška Kopřivová, Ing. Jaroslav Kreml, Petra Lorencová, PhDr.

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou Inzerce 28 Restaurace a penzion U Fontány v Bolaticích Vám nabízí své prostory: Restaurace - polední menu - kuřácká a nekuřácká část - bezbariérový přístup - WIFI připojení k internetu zdarma Společenský

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes.

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. OTNICKÝ 47 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 17. ročník 30. března 2012 Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. ANDĚLSKÁ ŠOU V DĚLNICKÉM DOMĚ MAŠKARNÍ PLES ŠKOLNÍ

Více

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Zprávy z Rady a Zastupitelstva ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC Zprávy z Rady a Zastupitelstva LEDEN 2014 Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zasedání

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná Střelenský zpravodaj 2/2013-1 - Střelenský 2/2013 zpravodaj 13. ročník. vydává Obec Střelná Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce Střelenský zpravodaj 2/2013-2 - Evidence obyvatel

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané,

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané, Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Obecní úřad ZŠ a MŠ Bohuslavice příspěvková organizace Organizace v obci Kultura Inzerce Společenská kronika-naši jubilanti Informace občanům obce Obecní

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 33 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 13. října 2008 Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 a současný pohled na nově budovaný rybník v této lokalitě. 2 Z obsahu: Do

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více