UŽIVATELSKÝ MANUÁL Finanční výkazy na CD pro účetní a ředitele firem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ MANUÁL Finanční výkazy na CD pro účetní a ředitele firem"

Transkript

1 1 MANUÁL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Finanční výkazy na CD pro účetní a ředitele firem Komplexní roční závěrka a hodnocení firmy

2 MANUÁL 2 Copyright by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o. Evropská 423/178, P. O. Box 124, Praha 6, tel.: , fax: Všechna práva, zejména autorské právo, licenční právo a průmyslová ochranná práva jsou výhradním vlastnictvím společnosti Dashöfer Holding Ltd. Zypern. Veškerá práva jsou vyhrazena, zejména pak právo na rozmnožování a distribuci, jakož i překlad. Žádná část tohoto díla nesmí být bez písemného souhlasu nakladatelství v jakékoli podobě (tiskem, fotokopiemi nebo jiným způsobem) reprodukována ani ukládána, zpracovávána, rozmnožována či distribuována pomocí elektronických systémů. Programování, informace a data tohoto softwaru byla vytvořena s maximální pečlivostí. Informace, které jsou v této publikaci obsaženy, byly vypracovány podle nejlepšího vědomí s použitím údajů, které byly v době zveřejnění publikace k dispozici, jsou však kvůli nejednotným výsledkům výzkumu, jurisdikce a správy bez záruky. Odpovědný redaktor: Ing. Tereza Patočková Odborný redaktor: Ing. Petra Šimanová Vývoj aplikace: KEYELEMENTS, ve spolupráci s: XARICOM software s.r.o., Sazba: Dors studio, spol. s r.o., Praha Tisk: Poly + spol. s r.o., Praha ISSN

3 3 MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 1.1 Práce s DEMO verzí 1.2 Technická podpora 1.3 Licenční podmínky 2 INSTALACE 2.1 Instalace aplikace 2.2 Registrace Používání softwaru na více počítačích 2.3 Odinstalování aplikace 2.4 Nastavení textového editoru 2.5 Nastavení tabulkového procesoru 2.6 Ostatní nastavení aplikace 3 ROZLOŽENÍ OBRAZOVKY 3.1 Rozložení obrazovky aplikace 3.2 Panel nabídky 3.3 Panel nástrojů 3.4 Malý panel nástrojů 3.5 Pracovní plocha 3.6 Stavový řádek 4 PRÁCE S APLIKACÍ 4.1 Založení firmy 4.2 Výběr firmy 4.3 Vlastnosti firmy 4.4 Import firem z předchozí verze 4.5 Práce se sadami účtů 4.6 Vstupní účty 4.7 Rozvaha aktiva, rozvaha pasiva 4.8 Výsledovka 4.9 Cash flow 4.10 Daňová povinnost 4.11 Změny kapitálu 4.12 Finanční analýza 4.13 Časové řady 4.14 Sestavy 4.15 Dokumenty 4.16 Kontakty 4.17 Export a import dat do CSV 4.18 Archivace RTF dokumentů exportovaných z aplikace 4.19 Průvodce přidáním řádku do Vstupních účtů 4.20 Administrace 4.21 Příklad přidání analytického účtu 4.22 Příklad přidání účtu pomocí průvodce

4 MANUÁL 4 1 ÚVOD 1.1 Práce s DEMO verzí V DEMO verzi si můžete v přístupné oblasti vyzkoušet všechny funkce programu. Zablokována je pouze funkce programu <Vygenerování formuláře pro tisk>. Nepřístupná oblast je vždy viditelně označena textem DEMO. Výsledné hodnoty jednotlivý ukazatelů v oblasti Finanční analýza jsou v DEMO verzi zkreslené a neúplné! Pro představu o tiskových výstupech si můžete zvolit příkaz Verlag Dashöfer homepage z nabídky Nápověda. Tím se ve Vašem internetovém prohlížeči spustí domovská stránka Verlag Dashöfer. Následně v záložce OBORY ČINNOSTI vyberte oblast Právo a management a dále z nabízeného přehledu Software Finanční výkazy na CD pro účetní a ředitele firem. Pro plnou funkčnost aplikace je třeba ji zaregistrovat (viz kapitola 2.2). V případě problémů s instalací se obraťte prosím na HOT LINE. Velmi rádi Vám pomůžeme! 1.2 Technická podpora Budete-li kontaktovat naši HOT LINE, mějte prosím připraveny tyto údaje: své číslo zákazníka (najdete je na faktuře), název programu a číslo verze nebo aktuální stav (naleznete na CD-ROMu), údaje o Vašem PC, jako je procesor, kapacita paměti, verze WINDOWS, typ tiskárny, síť apod. (podle dotazu či problému), popis Vašeho problému a kdy problém nastal. Požadavky na software: Microsoft Windows 2000/XP nebo Vista Požadavky na hardware: PC kompatibilní s IBM doporučuje se 128 MB grafická karta komp. s Windows volné místo na pevném disku minimálně 30 MB myš mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM

5 5 MANUÁL 1.3 Licenční podmínky Toto jsou smluvní podmínky pro užívání softwarových výrobků společnosti Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o. Prosíme přečtěte si před zadáním licence následující text. Zadáním Vašeho osobního licenčního čísla je programu udělena licence pro jeho užívání pro Vaši potřebu. Licenční číslo se zadává v podnabídce Licence, která se nachází v nabídce Možnosti, popř. v nabídce Nápověda. Pokud neakceptujete podmínky smlouvy (dohody), zašlete, prosím, kompletní produkt se zapečetěnou obálkou s Vaším číslem licence zpět na adresu sídla společnosti Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o. 1. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy je počítačový program, zaznamenaný na nosiči dat, a k němu příslušný manuál a ostatní materiály (dále také: software). Tento software je ve smyslu autorského práva dílem, na nějž se vztahují autorská práva. Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o (dále také poskytovatel licence ) je na základě ujednání s autorem díla oprávněn postoupit licenci k tomuto softwaru třetí osobě (dále také nabyvatel licence ). 2. Použití softwaru Poskytovatel licence postupuje nabyvateli licence právo používat software na jednom počítači. Současné používání na vícero počítačích - bez zakoupení multilicence - není dovoleno. 3. Předání další osobě Nabyvateli licence je zakázáno bez písemného povolení poskytovatele licence tento software poskytovat další osobě nebo ho další osobě zpřístupnit. 4. Práva Nabyvatel licence se nabytím softwaru stává vlastníkem fyzických nosičů dat a držitelem uživatelského práva na software. Nabytí dalších práv vztahujících se na software s tímto není spojeno. 5. Kopírování Pořizování jednotlivých kopií za účelem zálohování je povoleno. Není však povoleno kopírovat celý nebo část softwaru za účelem jeho dalšího šíření. Jakékoliv další kopírování softwaru, jeho modifikace či změny a použití fragmentů v systémech vlastněných nabyvatelem licence nebo třetími stranami není dovoleno.

6 MANUÁL 6 6. Doba trvání smlouvy Platnost této smlouvy je stanovena na dobu neurčitou. Právo nabyvatele licence na užívání softwaru pozbývá automaticky platnosti tehdy, poruší-li podmínky této smlouvy. Nabyvatel licence odpovídá za škodu, která vznikne z porušení smluvních podmínek. 7. Aktualizace Nabyvatel licence je oprávněn k instalaci aktualizovaných verzí tohoto softwaru, jak po obsahové, tak i po technické stránce. Poskytovatel licence umožní uživateli licence přístup k těmto aktualizovaným verzím na základě platby za původní software nebo za předcházející aktualizované verze původního softwaru pod podmínkou, že nedošlo k porušení licenčních podmínek. 8. Záruka a odpovědnost za škodu Poskytovatel licence poukazuje na skutečnost, že stav techniky neumožňuje instalovat počítačový software tak, aby byly veškeré jeho aplikace a kombinace s ostatními programy zcela bez závad. Poskytovatel licence prohlašuje, že v okamžiku předání nosičů dat, jsou tyto za běžných provozních podmínek bez vad materiálu a provedení. Je-li nosič dat vadný, má nabyvatel právo požadovat náhradu. Pakliže nebude vada do čtrnácti dnů odstraněna dodáním opraveného nebo nového nosiče, může nabyvatel odstoupit od této smlouvy. Případná nefunkčnost softwaru uvedená v prvním odstavci či nevhodnost softwaru vzhledem k požadavkům a záměru nabyvatele licence nebo nedostatečná spolupráce tohoto softwaru s jinými programy, požívanými nabyvatelem licence, nejsou vadami ve smyslu odpovědnosti poskytovatele licence za vady. Odpovědnost za správnou volbu a následky užívání softwaru stejně jako zamýšlené a dosažené záměry s ním spojené nese nabyvatel. Poskytovatel licence neodpovídá za následné škody, jako jsou např. ztráty dat a informací, finanční ztráty a přerušení provozu, které mohou nastat ať už pouze samotným užíváním programu nebo jeho nesprávným užíváním nebo užíváním spolu s ostatními programy. Data a informace obsažené v tomto softwaru byly zpracovány s maximální důkladností. Vzhledem k nejednotnosti názorů na některé problémy, stále se vyvíjející zákonodárství a judikaturu nelze zaručit absolutní bezchybnost, nespornost a aktuálnost dat a informací obsažených v software. Ačkoli byly v době zveřejnění všechny informace v souladu s aktuálním zněním zákona, není možné zaručit jejich bezchybnost.

7 7 MANUÁL 9. Místo plnění Místem plnění je sídlo poskytovatele licence. 10. Všeobecná ustanovení Přijetím softwaru vyslovuje nabyvatel licence souhlas s těmito licenčními podmínkami. Právní vztahy těmito licenčními podmínkami zvlášť neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění. Neplatnost některého ustanovení těchto licenčních podmínek nemá za následek neplatnost celých licenčních podmínek. Poskytovatel a nabyvatel licence se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného. 2 INSTALACE 2.1 Instalace aplikace Spusťte instalační soubor Setup.exe. Po potvrzení souhlasu s licenčním ujednáním vyberte adresář, do kterého bude aplikace nainstalována. Po nakopírování souborů instalátor oznámí úspěšné nainstalování aplikace. V nabídce operačního systému Start > Programy přibude programová skupina Verlag Dashöfer s.r.o.

8 MANUÁL Registrace Pro plnou funkčnost aplikace je třeba ji zaregistrovat. Pokud aplikace není registrovaná, vždy po jejím startu se objeví toto okno s upozorněním: Pro zaregistrování aplikace proveďte následující kroky: Krok 1: Vyvolejte okno Licence z nabídky Nápověda > Licence. Objeví se toto okno: Krok 2: Do políčka Licenční číslo zadejte hodnotu, která Vám byla dodána. Krok 3: Po úspěšné registraci se objeví toto okno. Nyní je aplikace plně funkční:

9 9 MANUÁL Používání softwaru na více počítačích Tento produkt je díky databázi, kterou program používá, způsobilý pouze pro jedno PC. Navíc je program registrován výlučně pro jednoho uživatele (viz Licenční podmínky). Pro instalaci programu na více počítačích potřebujete zvláštní víceuživatelskou licenci. Spojte se prosím s naší HOT LINE VERLAG DASHÖFER, s.r.o. tel Odinstalování aplikace Chcete-li aplikaci odinstalovat, otevřete Ovládací panely > Přidat nebo ubrat programy. V seznamu nainstalovaných programů vyberte Finanční výkazy na CD... a klikněte na Odebrat. Následujte pokyny instalačního programu. Po dokončení odebrání by na Vašem počítači neměla zbýt žádná součást aplikace. 2.4 Nastavení textového editoru V této aplikaci je tisk formulářů realizován voláním externího programu, do kterého se formulář otevře jako dokument RTF, a z tohoto programu se poté provede vlastní tisk. Tento externí program lze nastavit v nabídce Nastavení > Textový editor V dialogovém okně Cesta k textovému editoru je jako výchozí možnost vybrána Použít editor asociovaný s RTF soubory. V Microsoft Windows to většinou bývá MS Write nebo Wordpad - tyto by měly být součástí Vaší standardní instalace operačního systému Windows. Pokud máte nainstalován Microsoft Office v libovolné verzi, pak máte zřejmě jako výchozí RTF editor nastaven Microsoft Word. Pokud chcete pro tisk formulářů použít jiný editor, vyberte možnost Použít jiný editor a tlačítkem Procházet najděte k němu cestu ve Vašem počítači.

10 MANUÁL Nastavení tabulkového procesoru Finanční sestavy a řady lze uložit do CSV formátu nebo přímo otevřít v tabulkovém procesoru. Tento externí program lze nastavit v nabídce Nastavení > Tabulkový procesor V dialogovém okně Cesta k tabulkovému procesoru je jako výchozí možnost vybrána Použít program asociovaný s CSV soubory. Pokud máte nainstalován Microsoft Office v libovolné verzi, pak máte zřejmě jako výchozí nastaven Microsoft Excel. Pokud chcete použít jiný program, vyberte možnost Použít jiný program a tlačítkem Procházet najděte k němu cestu ve Vašem počítači. 2.6 Ostatní nastavení aplikace V dialogovém okně Ostatní nastavení aplikace je uvedena tato volba: Používat jazyk pro generování RTF je možno vybrat z voleb angličtiny, němčiny a češtiny. Pokud není nalezena anglická verze formuláře je použita pro generování/tisk jeho česká verze. Exportovat nulové hodnoty pokud je volba zatržena pak se exportují do RTF i nulové hodnoty účtů. Zobrazovat dialog "Víte, že..." pokud je volba zatržena dialog s užitečným tipem se zobrazí po spuštění aplikace.

11 11 MANUÁL 3 ROZLOŽENÍ OBRAZOVKY 3.1 Rozložení obrazovky aplikace Panel nabídky se sestává z rozbalovacích částí, které obsahují příkazy: Struktura nabídky: Aplikace se sestává ze šesti funkčních oblastí. Po kliknutí na každou z nich zobrazíte více informací. 3.2 Panel nabídky Panel nabídky se sestává z rozbalovacích částí, které obsahují příkazy:

12 MANUÁL 12

13 13 MANUÁL

14 MANUÁL 14

15 15 MANUÁL

16 MANUÁL 16

17 17 MANUÁL

18 MANUÁL 18

19 19 MANUÁL 4.4 Import firem z předchozí verze Dialog pro import firem z předchozí verze lze vyvolat z nabídky Soubor > Import... Při importu je možno v prvním kroku určit cestu k adresáři, který obsahuje instalaci předchozí verze aplikace. V dalším kroku pak aplikace umožní vybrat všechny, nebo jen některé firmy nalezené v datových souborech. Pokud název importované firmy je shodný s názvem již založené firmy, je nabídnuto přejmenování importované firmy. Upozornění: Importované firmy budou používat svou původní účetní osnovu z minulé verze. Pokud budete chtít použít aktuální účetní osnovu nové verze, je nutno provést akci Nahrání originální osnovy dostupnou v dialogu Vlastnosti firmy.../ Osnova 4.5 Práce se sadami účtů Pro každou společnost je možné evidovat více sad účtů. Sada účtů uchovává stavy účtů k nějakému datu - nejčastěji k účetnímu období. Je však možné sady účtů využívat i pro ukládání stavů účtů k libovolným datům nebo k jiným účelům. Sadu účtů lze otevřít jako nový list. Tento list je reprezentován svou záložkou v horní části pracovní plochy. Aktivní sada účtů je zvýrazněna světlým pozadím. Vybráním nezvýrazněné sady se tato stane aktivní. Záložky lze přesunovat tažením myši. Červená značka označuje provedené změny od posledního uložení. Po založení firmy se automaticky založí nová sada účtů, která má název odvozený ode dne založení - např. Sada účtů 10. únor Pro práci se sadami účtů slouží následující tlačítka v Malém panelu nástrojů (viz kapitola 3.4):

20 MANUÁL 20

21 21 MANUÁL

22 MANUÁL 22

23 23 MANUÁL

24 MANUÁL 24

25 25 MANUÁL

26 MANUÁL 26

27 27 MANUÁL

28 MANUÁL 28

29 29 MANUÁL

30 MANUÁL 30 V druhém okně vyberte požadované ukazatele. Ve třetím okně vyberete, zda chcete časovou řadu zobrazit jako graf, v tabulkovém procesoru, uložit do CSV souboru nebo zobrazit v RTF editoru. TIP: Zobrazený graf si můžete vložit např. do wordového dokumentu přes schránku (clipboard). Graf uložíte do schránky přes kontextové menu (tlačítko pravé myši) nad zobrazeným grafem. Nastavení tabulkového procesoru lze upravit v nabídce Nastavení > Tabulkový procesor.

31 31 MANUÁL Ve třetím okně vyberete, zda chcete časovou řadu zobrazit jako graf, v tabulkovém procesoru, uložit do CSV souboru nebo zobrazit v RTF editoru. TIP: Zobrazený graf si můžete vložit např. do wordového dokumentu přes schránku (clipboard). Graf uložíte do schránky přes kontextové menu (tlačítko pravé myši) nad zobrazeným grafem. Nastavení tabulkového procesoru lze upravit v nabídce Nastavení > Tabulkový procesor.

32 MANUÁL 32

33 33 MANUÁL

34 MANUÁL 34

35 35 MANUÁL

36 MANUÁL 36

37 37 MANUÁL

38 MANUÁL 38

39 39 MANUÁL

40 MANUÁL 40

41 41 MANUÁL

42 MANUÁL 42

43 43 MANUÁL

44 MANUÁL 44

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Finanční výkazy na CD pro účetní a ředitele firem

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Finanční výkazy na CD pro účetní a ředitele firem 1 MANUÁL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Finanční výkazy na CD pro účetní a ředitele firem Komplexní roční závěrka a hodnocení firmy MANUÁL 2 Copyright 2002-2010 by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství,

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Instalace aplikace 602XML Filler

Instalace aplikace 602XML Filler Instalace aplikace 602XML Filler Popis aplikace 602XML Filler 602XML Filler je aplikace pro vyplňování formulářů. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástroj se snadným

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

VIS. (VAG-Info-Systém) uživatelský manuál. 01/2004, Jan Svoboda, B.J.Servis

VIS. (VAG-Info-Systém) uživatelský manuál. 01/2004, Jan Svoboda, B.J.Servis VIS (VAG-Info-Systém) uživatelský manuál 01/2004, Jan Svoboda, B.J.Servis OBSAH: 1. ÚVOD 2 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 1.2. OBSAH SADY 2 1.3. INFORMACE O LICENCI 2 2. INSTALACE 3 2.1. HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 11/2011 V6 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014

Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014 Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014 Vytištěno dne 30 March, 2015 Copyright 1999-2015 ApSIC S.L. Všechna práva vyhrazena Software popsaný v této dokumentaci obsahuje vlastnické

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

B2B GROW SYSTEM Postup instalace

B2B GROW SYSTEM Postup instalace B2B GROW SYSTEM Postup instalace GemPC USB-SL ComfortChip SecureStore I.CA certifikáty Komerční certifikát Kvalifikovaný certifikát Povolení ActiveX Instalace knihovny capicom OBSAH Instalace čtečky GemPC

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA Vážený zákazníku, máte k dispozici médium, s jehož pomocí můžete na svém systému zprovoznit funkce čipové karty ProID+. Pro správnou funkčnost

Více

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů.

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Děkujeme, že jste se rozhodli vyzkoušet ALLIGATOR sens.it. Následující stránky vás seznámí s programovacími

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM. Rev. 024

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM. Rev. 024 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM Rev. 024 Potřebujete pomoc? Máte otázky? Máte otázky k používání tohoto výrobku? Hledáte informace o jiných produktech Freecom,

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Volby do Evropského parlamentu 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Evropského parlamentu 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Evropského parlamentu 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 16. května 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk

Více

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Verze 1.11 Copyright 2006, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto manuálu je chráněn autorským

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Průvodce Vyúčtování s přehledem

Průvodce Vyúčtování s přehledem Děkujeme, že jste se rozhodli používat službu Vyúčtování s přehledem a jsme rádi, že jste si ji aktivovali. Než začneme s Vyúčtováním s přehledem pracovat, je potřeba si nejprve stáhnout z Vaší Internetové

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

NÁVOD. ILLKO Studio View

NÁVOD. ILLKO Studio View NÁVOD ILLKO Studio View ILLKO Studio View - návod Obsah Obsah 1 Úvod 3 2 Funkce programu 3 3 Instalace 4 3.1 Podporované operační systémy...................... 4 3.2 Systémové požadavky...........................

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 8. prosince 2011 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 3 2 Tisk a všeobecná

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více