UŽIVATELSKÝ MANUÁL Finanční výkazy na CD pro účetní a ředitele firem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ MANUÁL Finanční výkazy na CD pro účetní a ředitele firem"

Transkript

1 1 MANUÁL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Finanční výkazy na CD pro účetní a ředitele firem Komplexní roční závěrka a hodnocení firmy

2 MANUÁL 2 Copyright by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o. Evropská 423/178, P. O. Box 124, Praha 6, tel.: , fax: Všechna práva, zejména autorské právo, licenční právo a průmyslová ochranná práva jsou výhradním vlastnictvím společnosti Dashöfer Holding Ltd. Zypern. Veškerá práva jsou vyhrazena, zejména pak právo na rozmnožování a distribuci, jakož i překlad. Žádná část tohoto díla nesmí být bez písemného souhlasu nakladatelství v jakékoli podobě (tiskem, fotokopiemi nebo jiným způsobem) reprodukována ani ukládána, zpracovávána, rozmnožována či distribuována pomocí elektronických systémů. Programování, informace a data tohoto softwaru byla vytvořena s maximální pečlivostí. Informace, které jsou v této publikaci obsaženy, byly vypracovány podle nejlepšího vědomí s použitím údajů, které byly v době zveřejnění publikace k dispozici, jsou však kvůli nejednotným výsledkům výzkumu, jurisdikce a správy bez záruky. Odpovědný redaktor: Ing. Tereza Patočková Odborný redaktor: Ing. Petra Šimanová Vývoj aplikace: KEYELEMENTS, ve spolupráci s: XARICOM software s.r.o., Sazba: Dors studio, spol. s r.o., Praha Tisk: Poly + spol. s r.o., Praha ISSN

3 3 MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 1.1 Práce s DEMO verzí 1.2 Technická podpora 1.3 Licenční podmínky 2 INSTALACE 2.1 Instalace aplikace 2.2 Registrace Používání softwaru na více počítačích 2.3 Odinstalování aplikace 2.4 Nastavení textového editoru 2.5 Nastavení tabulkového procesoru 2.6 Ostatní nastavení aplikace 3 ROZLOŽENÍ OBRAZOVKY 3.1 Rozložení obrazovky aplikace 3.2 Panel nabídky 3.3 Panel nástrojů 3.4 Malý panel nástrojů 3.5 Pracovní plocha 3.6 Stavový řádek 4 PRÁCE S APLIKACÍ 4.1 Založení firmy 4.2 Výběr firmy 4.3 Vlastnosti firmy 4.4 Import firem z předchozí verze 4.5 Práce se sadami účtů 4.6 Vstupní účty 4.7 Rozvaha aktiva, rozvaha pasiva 4.8 Výsledovka 4.9 Cash flow 4.10 Daňová povinnost 4.11 Změny kapitálu 4.12 Finanční analýza 4.13 Časové řady 4.14 Sestavy 4.15 Dokumenty 4.16 Kontakty 4.17 Export a import dat do CSV 4.18 Archivace RTF dokumentů exportovaných z aplikace 4.19 Průvodce přidáním řádku do Vstupních účtů 4.20 Administrace 4.21 Příklad přidání analytického účtu 4.22 Příklad přidání účtu pomocí průvodce

4 MANUÁL 4 1 ÚVOD 1.1 Práce s DEMO verzí V DEMO verzi si můžete v přístupné oblasti vyzkoušet všechny funkce programu. Zablokována je pouze funkce programu <Vygenerování formuláře pro tisk>. Nepřístupná oblast je vždy viditelně označena textem DEMO. Výsledné hodnoty jednotlivý ukazatelů v oblasti Finanční analýza jsou v DEMO verzi zkreslené a neúplné! Pro představu o tiskových výstupech si můžete zvolit příkaz Verlag Dashöfer homepage z nabídky Nápověda. Tím se ve Vašem internetovém prohlížeči spustí domovská stránka Verlag Dashöfer. Následně v záložce OBORY ČINNOSTI vyberte oblast Právo a management a dále z nabízeného přehledu Software Finanční výkazy na CD pro účetní a ředitele firem. Pro plnou funkčnost aplikace je třeba ji zaregistrovat (viz kapitola 2.2). V případě problémů s instalací se obraťte prosím na HOT LINE. Velmi rádi Vám pomůžeme! 1.2 Technická podpora Budete-li kontaktovat naši HOT LINE, mějte prosím připraveny tyto údaje: své číslo zákazníka (najdete je na faktuře), název programu a číslo verze nebo aktuální stav (naleznete na CD-ROMu), údaje o Vašem PC, jako je procesor, kapacita paměti, verze WINDOWS, typ tiskárny, síť apod. (podle dotazu či problému), popis Vašeho problému a kdy problém nastal. Požadavky na software: Microsoft Windows 2000/XP nebo Vista Požadavky na hardware: PC kompatibilní s IBM doporučuje se 128 MB grafická karta komp. s Windows volné místo na pevném disku minimálně 30 MB myš mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM

5 5 MANUÁL 1.3 Licenční podmínky Toto jsou smluvní podmínky pro užívání softwarových výrobků společnosti Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o. Prosíme přečtěte si před zadáním licence následující text. Zadáním Vašeho osobního licenčního čísla je programu udělena licence pro jeho užívání pro Vaši potřebu. Licenční číslo se zadává v podnabídce Licence, která se nachází v nabídce Možnosti, popř. v nabídce Nápověda. Pokud neakceptujete podmínky smlouvy (dohody), zašlete, prosím, kompletní produkt se zapečetěnou obálkou s Vaším číslem licence zpět na adresu sídla společnosti Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o. 1. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy je počítačový program, zaznamenaný na nosiči dat, a k němu příslušný manuál a ostatní materiály (dále také: software). Tento software je ve smyslu autorského práva dílem, na nějž se vztahují autorská práva. Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o (dále také poskytovatel licence ) je na základě ujednání s autorem díla oprávněn postoupit licenci k tomuto softwaru třetí osobě (dále také nabyvatel licence ). 2. Použití softwaru Poskytovatel licence postupuje nabyvateli licence právo používat software na jednom počítači. Současné používání na vícero počítačích - bez zakoupení multilicence - není dovoleno. 3. Předání další osobě Nabyvateli licence je zakázáno bez písemného povolení poskytovatele licence tento software poskytovat další osobě nebo ho další osobě zpřístupnit. 4. Práva Nabyvatel licence se nabytím softwaru stává vlastníkem fyzických nosičů dat a držitelem uživatelského práva na software. Nabytí dalších práv vztahujících se na software s tímto není spojeno. 5. Kopírování Pořizování jednotlivých kopií za účelem zálohování je povoleno. Není však povoleno kopírovat celý nebo část softwaru za účelem jeho dalšího šíření. Jakékoliv další kopírování softwaru, jeho modifikace či změny a použití fragmentů v systémech vlastněných nabyvatelem licence nebo třetími stranami není dovoleno.

6 MANUÁL 6 6. Doba trvání smlouvy Platnost této smlouvy je stanovena na dobu neurčitou. Právo nabyvatele licence na užívání softwaru pozbývá automaticky platnosti tehdy, poruší-li podmínky této smlouvy. Nabyvatel licence odpovídá za škodu, která vznikne z porušení smluvních podmínek. 7. Aktualizace Nabyvatel licence je oprávněn k instalaci aktualizovaných verzí tohoto softwaru, jak po obsahové, tak i po technické stránce. Poskytovatel licence umožní uživateli licence přístup k těmto aktualizovaným verzím na základě platby za původní software nebo za předcházející aktualizované verze původního softwaru pod podmínkou, že nedošlo k porušení licenčních podmínek. 8. Záruka a odpovědnost za škodu Poskytovatel licence poukazuje na skutečnost, že stav techniky neumožňuje instalovat počítačový software tak, aby byly veškeré jeho aplikace a kombinace s ostatními programy zcela bez závad. Poskytovatel licence prohlašuje, že v okamžiku předání nosičů dat, jsou tyto za běžných provozních podmínek bez vad materiálu a provedení. Je-li nosič dat vadný, má nabyvatel právo požadovat náhradu. Pakliže nebude vada do čtrnácti dnů odstraněna dodáním opraveného nebo nového nosiče, může nabyvatel odstoupit od této smlouvy. Případná nefunkčnost softwaru uvedená v prvním odstavci či nevhodnost softwaru vzhledem k požadavkům a záměru nabyvatele licence nebo nedostatečná spolupráce tohoto softwaru s jinými programy, požívanými nabyvatelem licence, nejsou vadami ve smyslu odpovědnosti poskytovatele licence za vady. Odpovědnost za správnou volbu a následky užívání softwaru stejně jako zamýšlené a dosažené záměry s ním spojené nese nabyvatel. Poskytovatel licence neodpovídá za následné škody, jako jsou např. ztráty dat a informací, finanční ztráty a přerušení provozu, které mohou nastat ať už pouze samotným užíváním programu nebo jeho nesprávným užíváním nebo užíváním spolu s ostatními programy. Data a informace obsažené v tomto softwaru byly zpracovány s maximální důkladností. Vzhledem k nejednotnosti názorů na některé problémy, stále se vyvíjející zákonodárství a judikaturu nelze zaručit absolutní bezchybnost, nespornost a aktuálnost dat a informací obsažených v software. Ačkoli byly v době zveřejnění všechny informace v souladu s aktuálním zněním zákona, není možné zaručit jejich bezchybnost.

7 7 MANUÁL 9. Místo plnění Místem plnění je sídlo poskytovatele licence. 10. Všeobecná ustanovení Přijetím softwaru vyslovuje nabyvatel licence souhlas s těmito licenčními podmínkami. Právní vztahy těmito licenčními podmínkami zvlášť neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění. Neplatnost některého ustanovení těchto licenčních podmínek nemá za následek neplatnost celých licenčních podmínek. Poskytovatel a nabyvatel licence se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného. 2 INSTALACE 2.1 Instalace aplikace Spusťte instalační soubor Setup.exe. Po potvrzení souhlasu s licenčním ujednáním vyberte adresář, do kterého bude aplikace nainstalována. Po nakopírování souborů instalátor oznámí úspěšné nainstalování aplikace. V nabídce operačního systému Start > Programy přibude programová skupina Verlag Dashöfer s.r.o.

8 MANUÁL Registrace Pro plnou funkčnost aplikace je třeba ji zaregistrovat. Pokud aplikace není registrovaná, vždy po jejím startu se objeví toto okno s upozorněním: Pro zaregistrování aplikace proveďte následující kroky: Krok 1: Vyvolejte okno Licence z nabídky Nápověda > Licence. Objeví se toto okno: Krok 2: Do políčka Licenční číslo zadejte hodnotu, která Vám byla dodána. Krok 3: Po úspěšné registraci se objeví toto okno. Nyní je aplikace plně funkční:

9 9 MANUÁL Používání softwaru na více počítačích Tento produkt je díky databázi, kterou program používá, způsobilý pouze pro jedno PC. Navíc je program registrován výlučně pro jednoho uživatele (viz Licenční podmínky). Pro instalaci programu na více počítačích potřebujete zvláštní víceuživatelskou licenci. Spojte se prosím s naší HOT LINE VERLAG DASHÖFER, s.r.o. tel Odinstalování aplikace Chcete-li aplikaci odinstalovat, otevřete Ovládací panely > Přidat nebo ubrat programy. V seznamu nainstalovaných programů vyberte Finanční výkazy na CD... a klikněte na Odebrat. Následujte pokyny instalačního programu. Po dokončení odebrání by na Vašem počítači neměla zbýt žádná součást aplikace. 2.4 Nastavení textového editoru V této aplikaci je tisk formulářů realizován voláním externího programu, do kterého se formulář otevře jako dokument RTF, a z tohoto programu se poté provede vlastní tisk. Tento externí program lze nastavit v nabídce Nastavení > Textový editor V dialogovém okně Cesta k textovému editoru je jako výchozí možnost vybrána Použít editor asociovaný s RTF soubory. V Microsoft Windows to většinou bývá MS Write nebo Wordpad - tyto by měly být součástí Vaší standardní instalace operačního systému Windows. Pokud máte nainstalován Microsoft Office v libovolné verzi, pak máte zřejmě jako výchozí RTF editor nastaven Microsoft Word. Pokud chcete pro tisk formulářů použít jiný editor, vyberte možnost Použít jiný editor a tlačítkem Procházet najděte k němu cestu ve Vašem počítači.

10 MANUÁL Nastavení tabulkového procesoru Finanční sestavy a řady lze uložit do CSV formátu nebo přímo otevřít v tabulkovém procesoru. Tento externí program lze nastavit v nabídce Nastavení > Tabulkový procesor V dialogovém okně Cesta k tabulkovému procesoru je jako výchozí možnost vybrána Použít program asociovaný s CSV soubory. Pokud máte nainstalován Microsoft Office v libovolné verzi, pak máte zřejmě jako výchozí nastaven Microsoft Excel. Pokud chcete použít jiný program, vyberte možnost Použít jiný program a tlačítkem Procházet najděte k němu cestu ve Vašem počítači. 2.6 Ostatní nastavení aplikace V dialogovém okně Ostatní nastavení aplikace je uvedena tato volba: Používat jazyk pro generování RTF je možno vybrat z voleb angličtiny, němčiny a češtiny. Pokud není nalezena anglická verze formuláře je použita pro generování/tisk jeho česká verze. Exportovat nulové hodnoty pokud je volba zatržena pak se exportují do RTF i nulové hodnoty účtů. Zobrazovat dialog "Víte, že..." pokud je volba zatržena dialog s užitečným tipem se zobrazí po spuštění aplikace.

11 11 MANUÁL 3 ROZLOŽENÍ OBRAZOVKY 3.1 Rozložení obrazovky aplikace Panel nabídky se sestává z rozbalovacích částí, které obsahují příkazy: Struktura nabídky: Aplikace se sestává ze šesti funkčních oblastí. Po kliknutí na každou z nich zobrazíte více informací. 3.2 Panel nabídky Panel nabídky se sestává z rozbalovacích částí, které obsahují příkazy:

12 MANUÁL 12

13 13 MANUÁL

14 MANUÁL 14

15 15 MANUÁL

16 MANUÁL 16

17 17 MANUÁL

18 MANUÁL 18

19 19 MANUÁL 4.4 Import firem z předchozí verze Dialog pro import firem z předchozí verze lze vyvolat z nabídky Soubor > Import... Při importu je možno v prvním kroku určit cestu k adresáři, který obsahuje instalaci předchozí verze aplikace. V dalším kroku pak aplikace umožní vybrat všechny, nebo jen některé firmy nalezené v datových souborech. Pokud název importované firmy je shodný s názvem již založené firmy, je nabídnuto přejmenování importované firmy. Upozornění: Importované firmy budou používat svou původní účetní osnovu z minulé verze. Pokud budete chtít použít aktuální účetní osnovu nové verze, je nutno provést akci Nahrání originální osnovy dostupnou v dialogu Vlastnosti firmy.../ Osnova 4.5 Práce se sadami účtů Pro každou společnost je možné evidovat více sad účtů. Sada účtů uchovává stavy účtů k nějakému datu - nejčastěji k účetnímu období. Je však možné sady účtů využívat i pro ukládání stavů účtů k libovolným datům nebo k jiným účelům. Sadu účtů lze otevřít jako nový list. Tento list je reprezentován svou záložkou v horní části pracovní plochy. Aktivní sada účtů je zvýrazněna světlým pozadím. Vybráním nezvýrazněné sady se tato stane aktivní. Záložky lze přesunovat tažením myši. Červená značka označuje provedené změny od posledního uložení. Po založení firmy se automaticky založí nová sada účtů, která má název odvozený ode dne založení - např. Sada účtů 10. únor Pro práci se sadami účtů slouží následující tlačítka v Malém panelu nástrojů (viz kapitola 3.4):

20 MANUÁL 20

21 21 MANUÁL

22 MANUÁL 22

23 23 MANUÁL

24 MANUÁL 24

25 25 MANUÁL

26 MANUÁL 26

27 27 MANUÁL

28 MANUÁL 28

29 29 MANUÁL

30 MANUÁL 30 V druhém okně vyberte požadované ukazatele. Ve třetím okně vyberete, zda chcete časovou řadu zobrazit jako graf, v tabulkovém procesoru, uložit do CSV souboru nebo zobrazit v RTF editoru. TIP: Zobrazený graf si můžete vložit např. do wordového dokumentu přes schránku (clipboard). Graf uložíte do schránky přes kontextové menu (tlačítko pravé myši) nad zobrazeným grafem. Nastavení tabulkového procesoru lze upravit v nabídce Nastavení > Tabulkový procesor.

31 31 MANUÁL Ve třetím okně vyberete, zda chcete časovou řadu zobrazit jako graf, v tabulkovém procesoru, uložit do CSV souboru nebo zobrazit v RTF editoru. TIP: Zobrazený graf si můžete vložit např. do wordového dokumentu přes schránku (clipboard). Graf uložíte do schránky přes kontextové menu (tlačítko pravé myši) nad zobrazeným grafem. Nastavení tabulkového procesoru lze upravit v nabídce Nastavení > Tabulkový procesor.

32 MANUÁL 32

33 33 MANUÁL

34 MANUÁL 34

35 35 MANUÁL

36 MANUÁL 36

37 37 MANUÁL

38 MANUÁL 38

39 39 MANUÁL

40 MANUÁL 40

41 41 MANUÁL

42 MANUÁL 42

43 43 MANUÁL

44 MANUÁL 44

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Kniha jízd cestovní náhrady GLX Příručka

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

NÁVOD. OrCal - verze 1.1

NÁVOD. OrCal - verze 1.1 JSP Měření a regulace Software - NL0008-2011/11 NÁVOD OrCal - verze 1.1 Program pro výpočet clon, dýz a Venturiho trubic dle norem ČSN EN ISO 5167 :2003 Provádění výpočtů dle norem ČSN EN ISO 5167 :2003.

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Praha červen 2012 Dokument

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Praha červen

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Praha - květen 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

: RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice. č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ

: RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice. č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ Adresa : RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ : CZ5811300187 tel. : 371 650 469 fax : 376 310 110 mobil : 775 180

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více