UŽIVATELSKÝ MANUÁL Finanční výkazy na CD pro účetní a ředitele firem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ MANUÁL Finanční výkazy na CD pro účetní a ředitele firem"

Transkript

1 1 MANUÁL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Finanční výkazy na CD pro účetní a ředitele firem Komplexní roční závěrka a hodnocení firmy

2 MANUÁL 2 Copyright by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o. Evropská 423/178, P. O. Box 124, Praha 6, tel.: , fax: Všechna práva, zejména autorské právo, licenční právo a průmyslová ochranná práva jsou výhradním vlastnictvím společnosti Dashöfer Holding Ltd. Zypern. Veškerá práva jsou vyhrazena, zejména pak právo na rozmnožování a distribuci, jakož i překlad. Žádná část tohoto díla nesmí být bez písemného souhlasu nakladatelství v jakékoli podobě (tiskem, fotokopiemi nebo jiným způsobem) reprodukována ani ukládána, zpracovávána, rozmnožována či distribuována pomocí elektronických systémů. Programování, informace a data tohoto softwaru byla vytvořena s maximální pečlivostí. Informace, které jsou v této publikaci obsaženy, byly vypracovány podle nejlepšího vědomí s použitím údajů, které byly v době zveřejnění publikace k dispozici, jsou však kvůli nejednotným výsledkům výzkumu, jurisdikce a správy bez záruky. Odpovědný redaktor: Ing. Tereza Patočková Odborný redaktor: Ing. Petra Šimanová Vývoj aplikace: KEYELEMENTS, ve spolupráci s: XARICOM software s.r.o., Sazba: Dors studio, spol. s r.o., Praha Tisk: Poly + spol. s r.o., Praha ISSN

3 3 MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 1.1 Práce s DEMO verzí 1.2 Technická podpora 1.3 Licenční podmínky 2 INSTALACE 2.1 Instalace aplikace 2.2 Registrace Používání softwaru na více počítačích 2.3 Odinstalování aplikace 2.4 Nastavení textového editoru 2.5 Nastavení tabulkového procesoru 2.6 Ostatní nastavení aplikace 3 ROZLOŽENÍ OBRAZOVKY 3.1 Rozložení obrazovky aplikace 3.2 Panel nabídky 3.3 Panel nástrojů 3.4 Malý panel nástrojů 3.5 Pracovní plocha 3.6 Stavový řádek 4 PRÁCE S APLIKACÍ 4.1 Založení firmy 4.2 Výběr firmy 4.3 Vlastnosti firmy 4.4 Import firem z předchozí verze 4.5 Práce se sadami účtů 4.6 Vstupní účty 4.7 Rozvaha aktiva, rozvaha pasiva 4.8 Výsledovka 4.9 Cash flow 4.10 Daňová povinnost 4.11 Změny kapitálu 4.12 Finanční analýza 4.13 Časové řady 4.14 Sestavy 4.15 Dokumenty 4.16 Kontakty 4.17 Export a import dat do CSV 4.18 Archivace RTF dokumentů exportovaných z aplikace 4.19 Průvodce přidáním řádku do Vstupních účtů 4.20 Administrace 4.21 Příklad přidání analytického účtu 4.22 Příklad přidání účtu pomocí průvodce

4 MANUÁL 4 1 ÚVOD 1.1 Práce s DEMO verzí V DEMO verzi si můžete v přístupné oblasti vyzkoušet všechny funkce programu. Zablokována je pouze funkce programu <Vygenerování formuláře pro tisk>. Nepřístupná oblast je vždy viditelně označena textem DEMO. Výsledné hodnoty jednotlivý ukazatelů v oblasti Finanční analýza jsou v DEMO verzi zkreslené a neúplné! Pro představu o tiskových výstupech si můžete zvolit příkaz Verlag Dashöfer homepage z nabídky Nápověda. Tím se ve Vašem internetovém prohlížeči spustí domovská stránka Verlag Dashöfer. Následně v záložce OBORY ČINNOSTI vyberte oblast Právo a management a dále z nabízeného přehledu Software Finanční výkazy na CD pro účetní a ředitele firem. Pro plnou funkčnost aplikace je třeba ji zaregistrovat (viz kapitola 2.2). V případě problémů s instalací se obraťte prosím na HOT LINE. Velmi rádi Vám pomůžeme! 1.2 Technická podpora Budete-li kontaktovat naši HOT LINE, mějte prosím připraveny tyto údaje: své číslo zákazníka (najdete je na faktuře), název programu a číslo verze nebo aktuální stav (naleznete na CD-ROMu), údaje o Vašem PC, jako je procesor, kapacita paměti, verze WINDOWS, typ tiskárny, síť apod. (podle dotazu či problému), popis Vašeho problému a kdy problém nastal. Požadavky na software: Microsoft Windows 2000/XP nebo Vista Požadavky na hardware: PC kompatibilní s IBM doporučuje se 128 MB grafická karta komp. s Windows volné místo na pevném disku minimálně 30 MB myš mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM

5 5 MANUÁL 1.3 Licenční podmínky Toto jsou smluvní podmínky pro užívání softwarových výrobků společnosti Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o. Prosíme přečtěte si před zadáním licence následující text. Zadáním Vašeho osobního licenčního čísla je programu udělena licence pro jeho užívání pro Vaši potřebu. Licenční číslo se zadává v podnabídce Licence, která se nachází v nabídce Možnosti, popř. v nabídce Nápověda. Pokud neakceptujete podmínky smlouvy (dohody), zašlete, prosím, kompletní produkt se zapečetěnou obálkou s Vaším číslem licence zpět na adresu sídla společnosti Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o. 1. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy je počítačový program, zaznamenaný na nosiči dat, a k němu příslušný manuál a ostatní materiály (dále také: software). Tento software je ve smyslu autorského práva dílem, na nějž se vztahují autorská práva. Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o (dále také poskytovatel licence ) je na základě ujednání s autorem díla oprávněn postoupit licenci k tomuto softwaru třetí osobě (dále také nabyvatel licence ). 2. Použití softwaru Poskytovatel licence postupuje nabyvateli licence právo používat software na jednom počítači. Současné používání na vícero počítačích - bez zakoupení multilicence - není dovoleno. 3. Předání další osobě Nabyvateli licence je zakázáno bez písemného povolení poskytovatele licence tento software poskytovat další osobě nebo ho další osobě zpřístupnit. 4. Práva Nabyvatel licence se nabytím softwaru stává vlastníkem fyzických nosičů dat a držitelem uživatelského práva na software. Nabytí dalších práv vztahujících se na software s tímto není spojeno. 5. Kopírování Pořizování jednotlivých kopií za účelem zálohování je povoleno. Není však povoleno kopírovat celý nebo část softwaru za účelem jeho dalšího šíření. Jakékoliv další kopírování softwaru, jeho modifikace či změny a použití fragmentů v systémech vlastněných nabyvatelem licence nebo třetími stranami není dovoleno.

6 MANUÁL 6 6. Doba trvání smlouvy Platnost této smlouvy je stanovena na dobu neurčitou. Právo nabyvatele licence na užívání softwaru pozbývá automaticky platnosti tehdy, poruší-li podmínky této smlouvy. Nabyvatel licence odpovídá za škodu, která vznikne z porušení smluvních podmínek. 7. Aktualizace Nabyvatel licence je oprávněn k instalaci aktualizovaných verzí tohoto softwaru, jak po obsahové, tak i po technické stránce. Poskytovatel licence umožní uživateli licence přístup k těmto aktualizovaným verzím na základě platby za původní software nebo za předcházející aktualizované verze původního softwaru pod podmínkou, že nedošlo k porušení licenčních podmínek. 8. Záruka a odpovědnost za škodu Poskytovatel licence poukazuje na skutečnost, že stav techniky neumožňuje instalovat počítačový software tak, aby byly veškeré jeho aplikace a kombinace s ostatními programy zcela bez závad. Poskytovatel licence prohlašuje, že v okamžiku předání nosičů dat, jsou tyto za běžných provozních podmínek bez vad materiálu a provedení. Je-li nosič dat vadný, má nabyvatel právo požadovat náhradu. Pakliže nebude vada do čtrnácti dnů odstraněna dodáním opraveného nebo nového nosiče, může nabyvatel odstoupit od této smlouvy. Případná nefunkčnost softwaru uvedená v prvním odstavci či nevhodnost softwaru vzhledem k požadavkům a záměru nabyvatele licence nebo nedostatečná spolupráce tohoto softwaru s jinými programy, požívanými nabyvatelem licence, nejsou vadami ve smyslu odpovědnosti poskytovatele licence za vady. Odpovědnost za správnou volbu a následky užívání softwaru stejně jako zamýšlené a dosažené záměry s ním spojené nese nabyvatel. Poskytovatel licence neodpovídá za následné škody, jako jsou např. ztráty dat a informací, finanční ztráty a přerušení provozu, které mohou nastat ať už pouze samotným užíváním programu nebo jeho nesprávným užíváním nebo užíváním spolu s ostatními programy. Data a informace obsažené v tomto softwaru byly zpracovány s maximální důkladností. Vzhledem k nejednotnosti názorů na některé problémy, stále se vyvíjející zákonodárství a judikaturu nelze zaručit absolutní bezchybnost, nespornost a aktuálnost dat a informací obsažených v software. Ačkoli byly v době zveřejnění všechny informace v souladu s aktuálním zněním zákona, není možné zaručit jejich bezchybnost.

7 7 MANUÁL 9. Místo plnění Místem plnění je sídlo poskytovatele licence. 10. Všeobecná ustanovení Přijetím softwaru vyslovuje nabyvatel licence souhlas s těmito licenčními podmínkami. Právní vztahy těmito licenčními podmínkami zvlášť neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění. Neplatnost některého ustanovení těchto licenčních podmínek nemá za následek neplatnost celých licenčních podmínek. Poskytovatel a nabyvatel licence se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného. 2 INSTALACE 2.1 Instalace aplikace Spusťte instalační soubor Setup.exe. Po potvrzení souhlasu s licenčním ujednáním vyberte adresář, do kterého bude aplikace nainstalována. Po nakopírování souborů instalátor oznámí úspěšné nainstalování aplikace. V nabídce operačního systému Start > Programy přibude programová skupina Verlag Dashöfer s.r.o.

8 MANUÁL Registrace Pro plnou funkčnost aplikace je třeba ji zaregistrovat. Pokud aplikace není registrovaná, vždy po jejím startu se objeví toto okno s upozorněním: Pro zaregistrování aplikace proveďte následující kroky: Krok 1: Vyvolejte okno Licence z nabídky Nápověda > Licence. Objeví se toto okno: Krok 2: Do políčka Licenční číslo zadejte hodnotu, která Vám byla dodána. Krok 3: Po úspěšné registraci se objeví toto okno. Nyní je aplikace plně funkční:

9 9 MANUÁL Používání softwaru na více počítačích Tento produkt je díky databázi, kterou program používá, způsobilý pouze pro jedno PC. Navíc je program registrován výlučně pro jednoho uživatele (viz Licenční podmínky). Pro instalaci programu na více počítačích potřebujete zvláštní víceuživatelskou licenci. Spojte se prosím s naší HOT LINE VERLAG DASHÖFER, s.r.o. tel Odinstalování aplikace Chcete-li aplikaci odinstalovat, otevřete Ovládací panely > Přidat nebo ubrat programy. V seznamu nainstalovaných programů vyberte Finanční výkazy na CD... a klikněte na Odebrat. Následujte pokyny instalačního programu. Po dokončení odebrání by na Vašem počítači neměla zbýt žádná součást aplikace. 2.4 Nastavení textového editoru V této aplikaci je tisk formulářů realizován voláním externího programu, do kterého se formulář otevře jako dokument RTF, a z tohoto programu se poté provede vlastní tisk. Tento externí program lze nastavit v nabídce Nastavení > Textový editor V dialogovém okně Cesta k textovému editoru je jako výchozí možnost vybrána Použít editor asociovaný s RTF soubory. V Microsoft Windows to většinou bývá MS Write nebo Wordpad - tyto by měly být součástí Vaší standardní instalace operačního systému Windows. Pokud máte nainstalován Microsoft Office v libovolné verzi, pak máte zřejmě jako výchozí RTF editor nastaven Microsoft Word. Pokud chcete pro tisk formulářů použít jiný editor, vyberte možnost Použít jiný editor a tlačítkem Procházet najděte k němu cestu ve Vašem počítači.

10 MANUÁL Nastavení tabulkového procesoru Finanční sestavy a řady lze uložit do CSV formátu nebo přímo otevřít v tabulkovém procesoru. Tento externí program lze nastavit v nabídce Nastavení > Tabulkový procesor V dialogovém okně Cesta k tabulkovému procesoru je jako výchozí možnost vybrána Použít program asociovaný s CSV soubory. Pokud máte nainstalován Microsoft Office v libovolné verzi, pak máte zřejmě jako výchozí nastaven Microsoft Excel. Pokud chcete použít jiný program, vyberte možnost Použít jiný program a tlačítkem Procházet najděte k němu cestu ve Vašem počítači. 2.6 Ostatní nastavení aplikace V dialogovém okně Ostatní nastavení aplikace je uvedena tato volba: Používat jazyk pro generování RTF je možno vybrat z voleb angličtiny, němčiny a češtiny. Pokud není nalezena anglická verze formuláře je použita pro generování/tisk jeho česká verze. Exportovat nulové hodnoty pokud je volba zatržena pak se exportují do RTF i nulové hodnoty účtů. Zobrazovat dialog "Víte, že..." pokud je volba zatržena dialog s užitečným tipem se zobrazí po spuštění aplikace.

11 11 MANUÁL 3 ROZLOŽENÍ OBRAZOVKY 3.1 Rozložení obrazovky aplikace Panel nabídky se sestává z rozbalovacích částí, které obsahují příkazy: Struktura nabídky: Aplikace se sestává ze šesti funkčních oblastí. Po kliknutí na každou z nich zobrazíte více informací. 3.2 Panel nabídky Panel nabídky se sestává z rozbalovacích částí, které obsahují příkazy:

12 MANUÁL 12

13 13 MANUÁL

14 MANUÁL 14

15 15 MANUÁL

16 MANUÁL 16

17 17 MANUÁL

18 MANUÁL 18

19 19 MANUÁL 4.4 Import firem z předchozí verze Dialog pro import firem z předchozí verze lze vyvolat z nabídky Soubor > Import... Při importu je možno v prvním kroku určit cestu k adresáři, který obsahuje instalaci předchozí verze aplikace. V dalším kroku pak aplikace umožní vybrat všechny, nebo jen některé firmy nalezené v datových souborech. Pokud název importované firmy je shodný s názvem již založené firmy, je nabídnuto přejmenování importované firmy. Upozornění: Importované firmy budou používat svou původní účetní osnovu z minulé verze. Pokud budete chtít použít aktuální účetní osnovu nové verze, je nutno provést akci Nahrání originální osnovy dostupnou v dialogu Vlastnosti firmy.../ Osnova 4.5 Práce se sadami účtů Pro každou společnost je možné evidovat více sad účtů. Sada účtů uchovává stavy účtů k nějakému datu - nejčastěji k účetnímu období. Je však možné sady účtů využívat i pro ukládání stavů účtů k libovolným datům nebo k jiným účelům. Sadu účtů lze otevřít jako nový list. Tento list je reprezentován svou záložkou v horní části pracovní plochy. Aktivní sada účtů je zvýrazněna světlým pozadím. Vybráním nezvýrazněné sady se tato stane aktivní. Záložky lze přesunovat tažením myši. Červená značka označuje provedené změny od posledního uložení. Po založení firmy se automaticky založí nová sada účtů, která má název odvozený ode dne založení - např. Sada účtů 10. únor Pro práci se sadami účtů slouží následující tlačítka v Malém panelu nástrojů (viz kapitola 3.4):

20 MANUÁL 20

21 21 MANUÁL

22 MANUÁL 22

23 23 MANUÁL

24 MANUÁL 24

25 25 MANUÁL

26 MANUÁL 26

27 27 MANUÁL

28 MANUÁL 28

29 29 MANUÁL

30 MANUÁL 30 V druhém okně vyberte požadované ukazatele. Ve třetím okně vyberete, zda chcete časovou řadu zobrazit jako graf, v tabulkovém procesoru, uložit do CSV souboru nebo zobrazit v RTF editoru. TIP: Zobrazený graf si můžete vložit např. do wordového dokumentu přes schránku (clipboard). Graf uložíte do schránky přes kontextové menu (tlačítko pravé myši) nad zobrazeným grafem. Nastavení tabulkového procesoru lze upravit v nabídce Nastavení > Tabulkový procesor.

31 31 MANUÁL Ve třetím okně vyberete, zda chcete časovou řadu zobrazit jako graf, v tabulkovém procesoru, uložit do CSV souboru nebo zobrazit v RTF editoru. TIP: Zobrazený graf si můžete vložit např. do wordového dokumentu přes schránku (clipboard). Graf uložíte do schránky přes kontextové menu (tlačítko pravé myši) nad zobrazeným grafem. Nastavení tabulkového procesoru lze upravit v nabídce Nastavení > Tabulkový procesor.

32 MANUÁL 32

33 33 MANUÁL

34 MANUÁL 34

35 35 MANUÁL

36 MANUÁL 36

37 37 MANUÁL

38 MANUÁL 38

39 39 MANUÁL

40 MANUÁL 40

41 41 MANUÁL

42 MANUÁL 42

43 43 MANUÁL

44 MANUÁL 44

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

B2B GROW SYSTEM Postup instalace

B2B GROW SYSTEM Postup instalace B2B GROW SYSTEM Postup instalace GemPC USB-SL ComfortChip SecureStore I.CA certifikáty Komerční certifikát Kvalifikovaný certifikát Povolení ActiveX Instalace knihovny capicom OBSAH Instalace čtečky GemPC

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován program 602XML Filler Spuštění instalace kliknutím na odkaz na webových stránkách

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Průvodce Vyúčtování s přehledem

Průvodce Vyúčtování s přehledem Děkujeme, že jste se rozhodli používat službu Vyúčtování s přehledem a jsme rádi, že jste si ji aktivovali. Než začneme s Vyúčtováním s přehledem pracovat, je potřeba si nejprve stáhnout z Vaší Internetové

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Kudyšel comfort. Manuál k programu

Kudyšel comfort. Manuál k programu Kudyšel comfort Manuál k programu Program Kudyšel comfort je určen pro obsluhu zařízení kudyšel (gps logeru). Kudyšel je zařízení, které zjišťuje souřadnice GPS a spolu s časovými údaji je ukládá do své

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více