ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ"

Transkript

1 11/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1

2 editorial Letos v kvûtnu jsme zvefiejnili závûry kontrol, které uskuteãnil SÚKL v roce Zpráva mj. konstatuje, Ïe ve 118 (z 1177 kontrolovan ch) lékáren byly zji tûny léãivé a pomocné látky s pro lou dobou pouïitelnosti neuchovávány oddûlenû. A taky se tam pí e, Ïe ve srovnání s rokem 2004 se o 4 % sníïil poãet lékáren bez závad, naproti tomu se o 2,5 % zv il poãet lékáren, kde byly zji tûny v znamné a kritické závady. Zpráva sice neuvádí, Ïe byly nalezeny pro lé HVLP, ale je zfiejmé, Ïe se vyskytují. Televizní ot z praïské lékárny, kde skrytou kamerou natáãeli reakci magistry, která pacientce vydala pro lé oãní kapky, jsem dílem sly ela a dílem vidûla na vlastní oãi. Z nûkolika va ich reakcí vím, Ïe jste to vidûli nebo sly eli taky. To je opravdu malér, po kterém v em lékárníkûm vstávají vlasy hrûzou na hlavû. Je nepodstatné, jak dlouho byly ty ne Èastné oãní kapky pro lé. Prostû byly pro lé. Oslovení lékafii na kameru ochotnû nastínili nebezpeãí, jaká pacientûm plynou z lékû s ukonãenou exspirací. (Tajnû doufám, Ïe pfiijde den, kdy se nûkdo s kamerou pro zmûnu zeptá v lékárnách, kolika závaïn ch chyb, které lékárník identifikuje, se lékafii dopustí na receptech, ale to není to, oã tu bûïí.) Dovedete si pfiedstavit komentáfie televizních divákû, ktefií ot sledovali? Magistra na (skrytou) kameru vysvûtlovala, Ïe se to s ohledem na velk poãet pfiípravkû mûïe stát. Stát se to opravdu mûïe, protoïe v ichni jsme omylní a chybovat je lidské. Je v ak jasné, Ïe nûco takového nám pacienti, natoï SÚKL právem neodpustí. JAROSLAVA HO ANSKÁ éfredaktorka Mgr. Jaroslava Hofianská redakãní rada PharmDr. Jan Horáãek (pfiedseda) Mgr. Tomá Cikrt, PharmDr. Pavel Grodza, PharmDr. Du an Holeãko, doc. RNDr. Jozef Koláfi, CSc., Mgr. Jifií Kotláfi, doc. RNDr. Jifií Portych, CSc., PharmDr. Milo PotuÏák, doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc., Mgr. Leona tûpková, doc. RNDr. Jifií Vlãek, CSc. vydavatel ââl, s. r. o. A. Sta ka 80, Praha 4 Vydavatel je zapsán v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk m obchodním soudem v Praze, oddíl C vloïka distribuce SEVEROMORAVSKÁ DISTRIBUâNÍ, s. r. o. V kovická 25, Ostrava 44 sazba a tisk Ringier Print s.r.o., Novináfiská 7, Ostrava pfiedplatné a inzerce Objednávky v redakci ãasopisu ISSN Registrováno MK âr E 6651 MIâ Podávání novinov ch zásilek povoleno Oblastní správou po t v Ostravû ãj. 1559/96-P/1 ze dne autorûm Maximální rozsah redakcí nevyïádaného pfiíspûvku je do 165 fiádkû normovaného rukopisu (NR; 1 fiádek = 60 úhozû) K pfiíspûvkûm pfies 65 fiádkû NR poïadujeme tematickou nebo ilustraãní fotografii (kresbu, reprodukci apod.) K pfiíspûvkûm pfies 60 fiádkû NR poïadujeme barevnou fotografii (staãí pasov formát) zachycující souãasnou podobu autorky ãi autora ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ obsah ročník LXXVIII 11/2006 Podpora systému procentních ãi fixních doplatkû na léky 2 Zeptali jsme se 3 Zasedalo pfiedstavenstvo âlk 4 Osvûdãení k v konu soukromé praxe 6 Slovo k doporuãen m postupûm 8 Správné dispenzaãní minimum: Olanzapin 9 Je to reforma, liberalizace, nebo ekonomické porno? 10 Rozhovor: Dali mi anci bez pfiedsudkû 12 Usnesení XVI. sjezdu delegátû âlk 13 Tak to vidím já: Hasím, co mû (zatím) nepálí 14 Molekula mûsíce: SPL-7013 (VivaGel ) 15 Zdravotní prûkazy zamûstnancû lékáren 16 âíselník PDK 17 Novû registrované látky pregabalin 18 Dvojãata v Záhfiebu i v âesku 19 Z odborného semináfie na téma UROLOGIE 20 Nezastupitelnost pfii fie ení problémû s léky 21 Padûlání léãiv pfiedstavuje nebezpeãn fenomén (1.) 22 Kolejní jezuitská lékárna v Uherském Hradi ti 23 Postfiehy z Nûmecka (2.) 24 Z archivu 25 titulní strana Pfiívozská 6, Ostrava tel , tel. + fax PharmDr. Ján Valjan: Ministr Zajac stihl hodnû. MoÏná se to bude zdát jako paradox, ale nûkteré vûci udûlal dobfie. Je fakt, Ïe zaãal fie it problémy, které narostly aï pfiíli, a mám dojem, Ïe i u vás je budete muset fie it. (ad Je to reforma, liberalizace, nebo ekonomické porno? str )

3 Projev prezidenta ČLK dr. Lubomíra Chudoby na XVI. sjezdu delegátů VáÏené kolegynû, váïení kolegové, zítra tomu bude rok, kdy byl do funkce ministra zdravotnictví jmenován b val pfiedseda Lékafiského odborového klubu a pozdûji prezident lékafiské komory. 3. a 4. listopadu jednal XVI. sjezd delegátů ČLK Podpora systému procentních či fixních doplatků na léky Ve znamení shody nad nutností změny v systému určování doplatků na léky se neslo jednání účastníků XVI. sjezdu delegátů ČLK, které se uskutečnilo v osvědčených prostorách Institutu pro místní správu v Benešově. V jeho úvodu vystoupil prezident komory PharmDr. Lubomír Chudoba s projevem, který v plném znění přinášíme na této a protější straně. Prezident âlk pak pfiednesl zprávu o ãinnosti pfiedstavenstva komory a o plnûní usnesení minulého sjezdu delegátû âlk. Mimo jiné pfiipomnûl priority âlk, spoãívající v zamûfiení na odbornost a etiku v konu lékárnického povolání, na kontrolní ãinnost komory, na problematiku cen a úhrad léãiv, na záleïitosti tvorby sítû lékáren a na komunikaci s ãlenskou základnou. Problémy pfietrvávají napfi. v oblastech síèotvorby, lékárensk ch pohotovostních sluïeb, internetov ch lékáren a rûzné v e doplatkû. Zpráva revizní komise Se zprávou o ãinnosti revizní komise âlk za leto ní rok vystoupila její pfiedsedkynû PharmDr. Jana Schwarzová. Revizní komise fie ila napfi. problémy s neplatiãi ãlensk ch pfiíspûvkû, vyïádala si stanovisko SÚKL a âoi k propagaãním letákûm Eurolékáren, zab vala se podnûty a stíïnostmi. Uskuteãnila rovnûï namátkovou kontrolu hospodafiení, vedení úãetnictví a pokladní hotovosti âlk. Zpráva âestné rady Pfiedseda âestné rady âlk Mgr. Alexander Tomeãek sdûlil, Ïe ãinnost tohoto orgánu se odvíjela od pfiijat ch podnûtû. Hlavním úkolem leto ního roku se stalo úsilí o vyãi tûní ãlenské základny âlk od neplatiãû ãlensk ch pfiíspûvkû. Úspûch zaznamenala âestná rada âlk ve vymáhání uloïen ch pokut, takïe obohatila sociální fond komory o zhruba 68 tisíc Kã. Certifikace odborné ãinnosti âlen pfiedstavenstva âlk Mgr. Ale Krebs se ve svém vystoupení zab val problematikou akreditace lékáren, jiï by udûlovala âlk na základû systému hodnocení, kter by lékárny motivoval ke vzájemné konkurenci kvalitou poskytované lékárenské péãe a zároveà poslouïil jako v chodisko pro vícestupàové smlouvy se zdravotními poji Èovnami. Nabízí se tak ance k posílení role lékáren ve zdravotnictví, zlep ení péãe o pacienty i k úspornûj- ímu nakládání s vefiejn mi financemi. Pokraãování na str. 5 U tohoto ãlovûka, kterého znám osobnû fiadu let, mne nepfiekvapila vehemence, s jakou se pustil do svého ministrování. Nepfiedpokládal jsem jen, Ïe se jeho demagogická rétorika a nepravdivá tvrzení tak snadno uchytí v podvûdomí laické vefiejnosti a Ïe ãástí médií to bude dokonce vnímáno jako nutné kofiení pfiedvolebního souboje. David Rath byl právem oznaãen jako jedna z hlavních pfiíãin volební prohry âssd, tedy strany, která jej jen krátce pfied tím pfiijala za ãlena a postavila do ãela praïské kandidátky. Je pro mne tûïko pochopitelné, Ïe strûjce volebního neúspûchu nakonec stanul na dûleïitém postu pfiedsedy zdravotního v boru Parlamentu. Jak jej znám, Ïádnou chybu si nepfiipustil a nepfiipustí, nadále ho zajímá jen vlastní kariéra a v emi silami se bude drát na mety vy í. A to mûjme, prosím, na pamûti v následujících mûsících a letech. NemÛÏeme si dovolit opakovat chybné rozpolcení na eho stavu. âas ubíhá a zítra tomu budou dva mûsíce, co byl jmenován nov ministr zdravotnictví MUDr. Tomá Julínek. S tímto ministrem jsme se koneãnû doãkali rozumné a vûcné debaty a spoleãnû zaãali eliminovat dopady nesmysln ch návrhû jeho pfiedchûdce. BohuÏel jsme ale nyní svûdky situace, kdy se tuzem tí politici nûkolik mûsícû neumí, nebo lépe fieãeno nechtûjí domluvit. Nedávno jmenovaní ministfii podali demisi, a kdo ví, co bude dál. Vefiejné mínûní je rozkolísané a nûktefií politici se toãí podle smûru vûtru jak povûstné korouhviãky. Pravdûpodobnû 2

4 uï jen sami sebe pfiesvûdãují o mûnících se náladách ve spoleãnosti, aè jiï nalevo, nebo napravo. Obdobné postoje osobnû odmítám. Domnívám se totiï, Ïe kaïdého svéprávného obãana zajímá jen to, zdali se obraznû fieãeno vyvíjí a posouvá smûrem kupfiedu. Je pfiirozené, Ïe na cestû se stfiídavû odboãuje a zatáãí. Jen blázínek by v ak toãil volantem stále k jedné stranû a bloudil v kruhu, nebo dokonce v plné rychlosti zafiadil zpáteãku zpûsobem, kter nám pfiedvedl exministr Rath. Dámy a pánové, jak a pod ãí taktovkou budeme postupovat dále? AÈ uï to bude Petr, nebo Pavel, mûl by to b t ãlovûk, kter má nastudováno, kter má své my lenky a vize v hlavû srovnané. Mûl by svou roli vnímat zodpovûdnû a nám zdravotníkûm se do odborné práce plést co nejménû. Obávám se ale, Ïe bude velmi tûïké na dne ním politickém kolbi ti najít jedince, kter by pfiekonal vábení moci a politice se vûnoval zodpovûdnû jako fiemeslu. Jako lékárníci máme moïnost spoluutváfiet spoleãenské klima a vãas dûraznû upozornit na kodlivost konání politikû. VyuÏijme ji. V anglosask ch zemích se pr nemluví o nákladech ve zdravotnictví, ale o investici pro budoucnost. Pokusme se pfiesvûdãit na e spoluobãany i my, lékárníci, Ïe se jim vyplatí investovat do svého zdraví i u nás. Pfiesvûdãme je, Ïe pro léky a pro radu se v hradnû chodí do lékáren. Komora si v této souvislosti pfiedsevzala jako jednu ze sv ch priorit pfiípravu urãit ch vodítek s cílem zlep it a standardizovat odbornou práci lékáren. AÈ se jedná o doporuãené postupy, dispenzaãní minima nebo databázi interakcí, tyto podklady zûstanou vïdy jen pomûckou. Na nás, samotn ch lékárnících, pak záleïí jak je vyuïijeme a jak své odborné znalosti a zku enosti prodáme. Nespasí nás Ïádná P.R. agentura. Jen kaïdodenní, kvalitní a vstfiícnou ãinností mûïeme pfiesvûdãit vefiejnost o své nenahraditelnosti. Vím, Ïe s obdobnû ladûn mi prohlá- eními se z mé strany nesetkáváte poprvé. PrÛbûh minul ch dvanácti mûsícû nás v ak poprvé postavil do situace, kdy jsme si opravdu nemohli b t jistí svou budoucností. ZEPTALI JSME SE Podafií se podle va eho názoru prosadit jednotnou v i doplatkû na léky? PharmDr. MONIKA GROBORZOVÁ Nemocniãní lékárna Mûstské nemocnice Ostrava-Fifejdy Domnívám se, Ïe zavedení pevn ch cen není ten správn krok pro vyfie ení problémû v lékárenství. Kde je záruka, Ïe v ichni pevnou cenu dodrïí? VÏdyÈ mnozí z nás jsou tvûrci nov ch trïních podmínek. Nûkteré lékárny jiï del í dobu nabízejí slevové karty pro stálé zákazníky, bonusy za zrealizované recepty, pûtikoruny, dáreãky aj. Jsem pfiesvûdãena, Ïe zavedení pevn ch cen toto neodbourá. A soutû- Ïení mezi lékárnami na úrovni pûti ãi esti korun mi pfiipadá ménû dûstojné, neï rûzná v e doplatku, která je správnû vypoãtena z nákupní ceny léku. PharmDr. VLADIMÍR HOLUB Lékárna U sv. Anny, Brno Netroufám si odhadnout, jak tato záleïitost nakonec dopadne, uï kvûli souãasné politické situaci a celkové atmosféfie ve spoleãnosti. Je otázka, co a v jaké mífie se zmûní v postoji ministerstva zdravotnictví. V záfií na poradû pfiedsedû OSL i v rozhovoru pro minulé ãíslo ââl námûstek ministra najdr fiekl, Ïe je nereálné oãekávat od pravicové liberální vlády fixaci cen. Pfiitom na sjezdu komory jsem z vystoupení ministra Julínka nabyl dojmu, Ïe se o té my lence uvaïuje. Proto jednotnou v i doplatkû vidím tak padesát na padesát. PharmDr. JAROSLAV MAZÁK Lékárna Centrum, Teplice Pevné ceny se nám s pravicovou vládou, pokud ov em pravicová vláda zûstane, prosadit nepodafií. Jednotnou v i doplatkû, pokud by byla stanovena napfiíklad procentuálnû, bych povaïoval za urãitou anci, i kdyï zástupce ministerstva je tû nedávno tvrdil, Ïe o pevn ch doplatcích na MZ neuvaïují. Je to sice nadûje, ale po zku enostech z minul ch let jsem ponûkud skeptick, tfieba i kvûli nesouhlasu Svazu pacientû âr. Ale byla by to jedna z mála cest, která nám je tû zb vá. RNDr. DU AN CHLAPEK, CSc. Lékárna Pharmacentrum, Hradec Králové Byl by to urãitû dobr a logick krok, kter by neznamenal omezení konkurence; navíc jsou podobné modely v fiadû zemí Evropy zcela bûïn m jevem. Nûkde jsem ãetl, Ïe jedin m svobodn m povoláním, kterému u nás stát usnadàuje Ïivot, jsou notáfii, ponûvadï jim stanovuje cenu za úkon, reguluje jejich poãet, zkrátka jim v podstatû zaji Èuje práci. Ve srovnání s tím by jednotná v e doplatkû urãitû nebyla nic proti niãemu. Jsem ale v této vûci dost skeptick, moïná proto, Ïe se v dané problematice pohybuji uï dost dlouho. Proto si fiíkám, Ïe kdyï se za ãtrnáct let tuto my - lenku nepodafiilo protlaãit do praxe, byl by to nyní opravdu neãekan úspûch.

5 P EDSTAVENSTVO âeské LÉKÁRNICKÉ KOMORY: - navrhlo konat pfií tí poradu pfiedsedkyà a pfiedsedû OSL jako dvoudenní akci (pátek odpoledne sobota dopoledne), aby byl zaji tûn dostatek ãasu na diskusi; páteãní veãer bude moïno vyuïít k neformální v mûnû názorû zástupcû okresních sdruïení lékárníkû se ãleny pfiedstavenstva komory. - vyslovilo nesouhlas s postupem IPVZ, kter uznává i praxi pfied zafiazením do specializaãního programu, a povûfiilo prezidenta âlk projednáním této záleïitosti s vedením IPVZ. - navrhlo pouïít zûstatek ãástky z úãtu DruÏstva lékáren, urãené pro public relations, na mediální trénink ãlenû komory a GML; v bûrem vhodn ch kandidátû za jednotlivé kraje povûfiilo Mgr. tûpkovou. - povûfiilo prezidenta komory, aby pfii jednání na ministerstvu zdravotnictví vznesl pfiipomínky k novele vyhlá ky ã. 347/1997 Sb. (zpûsob pfiedepisování léãiv ch pfiípravkû, náleïitosti lékafisk ch pfiedpisû a pravidla jejich pouïívání) a zároveà nanesl téma fixních doplatkû a otázku limitû na léky. - rozhodlo o zásadách pro firemní sdûlení na webu komory (moïnost umístûní v autorizované ãásti po dobu jednoho mûsíce); pfiesná pravidla pro uvefiejàování budou zpracována ve spolupráci s dr. Mar íkem. - na základû sdûlení kolegû, ktefií na semináfiích Edukafarm konstatovali opakování na úrovni studia a vysok podíl firemní prezentace, povûfiilo Mgr. Hojného, aby provûfiil odbornou úroveà tûchto semináfiû. - povûfiilo prezidenta komory, aby s dr. Bake ovou projednal moïnost zaãlenit vyhodnocování interakcí léãiv lékárnou do vyhlá - ky (jako standard) o vûcném a technickém vybavení. - schválilo program XVI. sjezdu delegátû âlk a pfiipravilo diskusní témata (doplatky a limity roãní spoluúãasti, certifikace lékáren, mediální aktivity komory). - rozhodlo o mimofiádn ch odmûnách pracovníkûm sekretariátu v souvislosti s pfiestavbou sídla komory. LEGISLATIVA: Novela vyhlá ky ã. 255/2003 Sb. (správná lékárenská praxe, bliï í podmínky pfiípravy a úpravy léãiv ch pfiípravkû, v deje a zacházení s léãiv mi pfiípravky ve zdravotnick ch zafiízeních a bliï í podmínky provozu lékáren a dal ích provozovatelû vydávajících léãivé pfiípravky) a novela vyhlá ky ã. 49/1993 (technické a vûcné poïadavky na vybavení zdravotnick ch zafiízení): K tûmto novelám vypracovala dr. Bake ová pfiipomínky, které pfiedstavenstvo odsouhlasilo. Návrh novely vyhlá ky ã. 95/2004 Sb. (podmínky získávání a uznávání odborné zpûsobilosti a specializované zpûsobilosti k v konu zdravotnického povolání lékafie, zubního lékafie a farmaceuta): Pfiipomínky, vypracované dr. Bake - ovou, byly odeslány fieditelce odboru pro vzdûlávání na ministerstvu zdravotnictví Mgr. Pro kové. Dne 12. fiíjna se na ministerstvu zdravotnictví uskuteãnilo pfiipomínkové fiízení; podle sdûlení dr. Bake- ové byly nûkteré pfiipomínky âlk zapracovány a bûhem jednání do lo k úpravám. Bude vypu tûna estimûsíãní praxe po absolvování pûvodního typu studia, tzn. v ichni absolventi by byli odbornû zpûsobilí okamïitû po absolutoriu. Pro vedení lékárny existuje alternativní moïnost buì atestaãní zkou ka, nebo dopl- Àující odborná praxe. Pfiipomínku t kající se nutnosti mít osvûdãení komory pro registraci lékáren krajsk mi úfiady pfiíslu n odbor ministerstva neakceptoval, bude v ak pfiedloïena ministru zdravotnictví. Na pfiipomínkovém fiízení byla dále diskutována moïnost, aby lékárny byly akreditovány pouze pro ãást vzdûlávacího programu, takïe v takovém pfiípadû by nebylo vyïadováno doloïení dal ích akreditovan ch zafiízení, která budou zaji - Èovat ostatní ãásti programu. Specializaãní vzdûlávání je v novele zakotveno jako celodenní prûprava na akreditovaném pracovi ti. Ze strany ministerstva zdravotnictví a IPVZ je patrná snaha o zachování souãasnû platného zpûsobu, kdy aï vzdûlávací program stanoví, jaká jeho ãást musí probûhnout na akreditovaném pracovi ti, a jaká na neakreditovaném. Novû bylo vloïeno, Ïe celoïivotním vzdûláváním se rozumí jak specializaãní vzdûlávání, tak dosavadní celo- Ïivotní vzdûlávání celé oznaãeno jako kontinuální vzdûlávání. Z INFORMACÍ PREZIDENTA âlk dr. L. CHUDOBY: Kategorizaãní komise jiï zahájila svou ãinnost. Je sloïena ze ãtyfi zástupcû ministerstva zdravotnictví, tfií zástupcû zdravotních poji Èoven a tfií zástupcû odborn ch spoleãností. Pfiizvány bez hlasovacího ZASEDALO PŘEDSTAVENSTVO ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Praha, 17. října 2006 práva jsou profesní komory, pacientské organizace, Koalice pro zdraví, âaff a MAFS. Byla rovnûï vytvofiena poradní pracovní subkomise ministerstva zdravotnictví, sloïená z lékárníkû. Na schûzce se zástupci FâS byl pfiedstaven projekt Pharma Factoring, kter nabízí fie ení problémû spojen ch s opoïdûn mi platbami zdravotních poji Èoven; ãlenové pfiedstavenstva obdrïeli podrobné materiály. Z INFORMACÍ âlenò P EDSTAVENSTVA âlk: Mgr. Rybanová seznámila pfiedstavenstvo s tématy pro jednání s v robci lékárenského software. Jedná se: o konkrétní jednotnou cenu instalace a aktualizace Kompendia do software lékáren; o nároky na software; o parametry exportu sebran ch interakcí z lékáren; o doporuãen postup; o semináfie kontinuálního vzdûlávání lékárníkû; o semináfi pro regionální spolupracovníky-lékárníky. Mgr. tûpková referovala o pfiípravû charitativní akce pro Fond ohroïen ch dûtí, která ve spolupráci s firmou Alliance UniChem probûhne v lednu 2007 na Zbraslavi. Pfii této pfiíleïitosti budou také pfiedány diplomy âlk nejlep ím studentûm farmacie. Mgr. Hojn sdûlil, Ïe poãet pfiihlá- en ch do projektu lékov ch chyb dosáhl 70, více je pfiihlá eno nemocniãních lékárníkû. (ãlk, ããl) Podrobn zápis z tohoto jednání najdete na

6 Podpora systému procentních či fixních doplatků na léky Pokraãování ze str. 2 Public relations O P.R. aktivitách komory hovofiila ãlenka pfiedstavenstva âlk Mgr. Leona tûpková. ZdÛraznila nutnost vycházet z reality, tzn. vzít na vûdomí, Ïe vefiejnost zajímá rychlost, kvalita a cena sluïeb, zatímco ekonomická situace a rizika lékárníkû ji naopak v podstatû nezajímají. Proto je zapotfiebí posilovat poptávku po servisu lékáren a jeho odbornou úrovní pfiesvûdãovat, Ïe lékárníci jsou zdravotníci, a nikoliv prodavaãi. Spí e neï do nákladn ch a pfiitom ne vïdy zcela efektivních P.R. agentur hodlá pfiedstavenstvo komory investovat prostfiedky a ãas do mediálního tréninku sv ch ãlenû a vybran ch zástupcû jednotliv ch regionû. Hosté z ministerstva Vrcholné jednání âlk pfiijel v pátek pozdravit (v té dobû) odstupující ministr zdravotnictví MUDr. Tomá Julínek. S uspokojením konstatoval, Ïe ve zdravotnictví do lo k obnovû odborného dialogu, jehoï se aktivnû úãastní i âlk. Podrobnûji se k nûkter m krokûm státní správy smûrem k lékárenství vyjádfiil jeho námûstek MUDr. Pavel HroboÀ (ãást tohoto vystoupení pfiiná íme na str. 5), kter se dostavil následujícího dne v doprovodu fieditele odboru farmacie MZ âr PharmDr. Pavla rouba. Se zástupci poji Èoven âást jednání sjezdu byla vûnována diskusi s plejádou vedoucích pfiedstavitelû zdravotních poji Èoven. Zastoupení zde kromû V eobecné zdravotní mûly Vojenská poji Èovna, âeská národní poji Èovna, ZP Metal Alliance, ZP koda Mladá Boleslav, ZP Ministerstva vnitra a Hutnická ZP. Hovofiilo se pfiedev ím o slabinách souãasného systému, kter nutí lékárníky k fiadû z jejich hlediska nadbyteãn ch ãinností a vystavuje je nevoli ze strany pacientû. Podle oãekávání smûfiovalo nejvíce pfiipomínek a dotazû na fieditele VZP MUDr. Pavla Horáka. Nov ãestn ãlen Delegáti sjezdu schválili pfiijetí nového ãestného ãlena âlk, jímï se stal PhMr. Stanislav Vondra. V laudatiu pfiipomnûl PharmDr. Jan Horáãek mj. pfiínosnou spolupráci magistra Vondry s âlk v podobû iniciování a organizace cyklu bezmála padesátky nekomerãnû orientovan ch semináfiû s odbornou farmaceutickou tematikou ( ). K úãastníkûm XVI. sjezdu delegátû âlk promluvil ministr zdravotnictví MUDr. Tomá Julínek (na horním snímku ve spoleãnosti PharmDr. Lubomíra Chudoby a Mgr. Leony tûpkové). Dolní snímek zachytil delegáty pfii hlasování. O ãem se diskutovalo Vedoucím tématem sjezdové diskuse byla jednoznaãnû problematika doplatkû za léky. Delegáti i zástupci ministerstva zdravotnictví a zdravotních poji Èoven vyjádfiili podporu my lence, aby doplatky byly stanoveny jako procento z ceny lékû, nebo jako fixní ãástka. Tím by se umoïnilo pacientûm i lékafiûm pfiedvídat v i spoluúãasti, ulehãilo by se váïnû a dlouhodobû nemocn m a zdravotní poji Èovny by mohly úãinnûji regulovat v daje na léky. Mnoho ãasu bylo v diskusi vûnováno etice v konu lékárnické profese. Prakticky kaïd z delegátû se jiï setkal s jevy, které sniïují váïnost stavu, aè jde o batûïkafiení, smûrování receptû do konkrétní lékárny ãi mnohé dal í. Jak ale zaznûlo v reakci PharmDr. Lubomíra Chudoby a zejména v ob írném vystoupení právního zástupce âlk Mgr. MUDr. Jaroslava Mar íka, Pokraãování na str. 13 5

7 Aby distribuce vlastněná lékárníky zůstala jistotou V minulém čísle ČČL jsem si přečetl článek Nenechejme se vmanipulovat. Samozřejmě, že prvotním impulsem k přečtení, bez jakýchkoliv souvislostí uvedeného materiálu, bylo adresování mé osobě. Podnětem k odpovědi však nebyla tato okolnost, ale konstatování o snaze vmanévrovat lékárníky do nesmiřitelného boje distributorů, když v tuto chvíli potřebujeme být přece jednotní, a ne se zabývat jejich vzájemnými vztahy. KaÏdému lékárníkovi je jasná závislost jeho lékárny na souãasném i budoucím chování distributorû léãiv. Nezájem o stav v oblasti distribuce vãetnû stanovení si osobních priorit znamená v podstatû rezignaci na budoucnost jeho nezávislé Ïivnosti. ZúÏení vztahu s distribucí pouze na snahu získat tro ku lep í pfiiráïku (samozfiejmû si uvûdomuji, Ïe ekonomická v hodnost vzájemn ch vztahû je základem), a to bez ohledu na dlouhodobou perspektivu, je v podstatû pastí, ze které mnoho cest nepovede. Odhadnout kvalitu budoucích vztahû mezi distribucí a lékárníky není aï tak sloïité, a pohled do ostatních zemí EU je vlastnû jejich pfiedobrazem. Lze opravdu uvûfiit proklamovan m snahám o zachování existence nezávisl ch lékárníkû v âr, pokud firma, která to v souãasné dobû deklaruje, je jedním z nejvût ích provozovatelû lékárensk ch sítí v Evropû? Na britském trhu vnesla uzavfiením smlouvy o v hradní distribuci produktû pfiedního v robce pouze jejím prostfiednictvím do konkurenãních vztahû s distribucemi i lékárnami, touto firmou neprovozovan mi, vysoce nekorektní prvek nové kvality. Takov m proklamacím proto mûïe opravdu vûfiit jenom ten, kdo vûfií ve specifika lékárenského trhu v âr ve srovnání s evropsk m. 6 Vzájemné vztahy mezi distributory v âr mají skuteãnû podobu nesmifiitelného boje, ale i ten mûïe b t korektní. Jeden z jeho úãastníkû se v ak v souladu s nimi opakovanû nechová. Moje reakce, oznaãená jako subjektivní pohled na jeho pomlouvaãné kampanû, ífiené prostfiednictvím angaïovan ch pfiíznivcû, nebyla ojedinûlá. Reagovali na ni sv m otevfien m dopisem i vedoucí pfiedstavitelé ostatních distribuãních firem. K tvrzení o zneuctûní kolegy, jednoho z nejaktivnûj ích úãastníkû v e zmiàovan ch kampaní, jenom krátce: moji poznámku o jeho pûsobení ve sluïbách pfiedlistopadového reïimu, pouïitou ve snaze dokreslit jeho osobnost, lze zfiejmû opravdu chápat jako osobní útok, nicménû vyprovokovan. Ne vïdy je moïné zachovat se podle kfiesèanského pravidla On do mû kamenem, já do nûho chlebem. Pfiesto se domnívám, Ïe za svou minulost by OSVĚDČENÍ K VÝKONU SOUKROMÉ LÉKÁRNICKÉ PRAXE zrušená a vydaná v říjnu 2006 Zru ená osvûdãení se ãlovûk nemûl stydût, natoï se pfiipomínkou vlastní dobrovolné aktivity v nedávné minulosti cítit hluboce zasaïen. Na závûr ãtenáfiûm slibuji, Ïe na pfiípadné dal í invektivy uï reagovat nebudu, abych vás i sebe zbyteãnû neokrádal o ãas. Ten chci i nadále vûnovat zkvalitàování sluïeb distribuce vlastnûné námi lékárníky a osobnû tak pfiispût k tomu, aby zûstala i nadále skuteãnou, a ne pouze deklarovanou jistotou do budoucnosti pro nás, ãeské lékárníky. PharmDr. PETR BÁRTA 393/1994 Mgr. Alena âerná, Nám. Svobody 2, Mohelnice 85/1995 PharmDr. Jarmila StaÀková, nám. Republiky 11, Tachov 318/1995 Mgr. Hana Majerová, nám. T.G.M. 116, Dobfiany 132/1996 Mgr. Karel legr, tfi. Svobody 32, Olomouc 225/1997 Mgr. Eva tûpánková, Abrechtická 565, Most 124/1998 Mgr. Milan Votava, Plovdivská 3405, Praha 4 212/1998 PharmDr. Milan KoÏeluha, J. tancla 152, Uherské Hradi tû 167/2000 Mgr. Vlasta Chodaniãová, E. Krásnohorské 1304/16, Havífiov-Podlesí 226/2000 prom. farm. RÛÏena Havlová, Karlovarská 62, Kamenné Îehrovice 201/2001 Mgr. Markéta Zadáková, nám. 1. máje 48, MimoÀ 202/2001 Mgr. Vojtûch Zadák, NádraÏní 169/V, MimoÀ 328/2002 Mgr. Lenka Kratochvílová, Sady 28. fiíjna 28, Bfieclav 373/2002 PharmDr. Vladko Krögler, ZáluÏanského 15, Ostrava-Vítkovice 369/2003 PharmDr. Petr Martin Matûjka, Husova 1034, Îatec 223/2004 Mgr. Ing. Lucie Pro ková, OD Kaufland, Revoluãní ul., Fr dek-místek 82/2005 Mgr. Silvie Karko ková, Rudná 114/3114, Ostrava 96/2005 PharmDr. Jana Luptáková, LodÏská 598, Praha 8 189/2005 PharmDr. Dana Nidetzká, Jablonecká 712, Praha 9 279/2005 PharmDr. Peter Lojko, âechovská 57, Pfiíbram VIII 299/2005 PharmDr. Tomá Lasák, Námûstí 23/24, Velké Mezifiíãí 315/2005 Mgr. Irena Simandlová, Dlouhá tfi. 18b, Havífiov-Mûsto 424/2005 Mgr. Katefiina Hornická, Americká 11, PlzeÀ 32/2006 Mgr. Barbora Bartlová, Kfienova 438/3, Praha 6 170/2006 Mgr. NadûÏda Nûmcová, Heydukova 10, Praha 8 184/2006 Mgr. Markéta Pauzrová, Erbenova 2906, âeská Lípa

8 Vydaná osvûdãení 258/2006 Mgr. Milan Votava, Skarabeus, Plovdivská 3405, Praha 4, provozovatel: PHARMA 97 s.r.o. 273/2006 Mgr. Eva Bartáková, LÉKÁRNA U KROFTÒ, Hejdukova 412/10, Praha 8, provozovatel: LÉKÁRNA U KROFTÒ a.s. 274/2006 Mgr. Jana Ihlárová, Nemocniãní lékárna pfii VNBMA, ZáluÏanského 15, Ostrava-Vítkovice, provozovatel: Vítkovická lékárna, Hradec Králové 275/2006 Mgr. Vlasta Chodaniãová, U Eli ky, Dlouhá tfi. 18 b, Havífiov-Mûsto, provozovatel: U Eli ky s.r.o. 276/2006 Mgr. Monika Fi erová, U Eli ky, E. Krásnohorské 1304/16, Havífiov, provozovatel: U Eli ky s.r.o. 277/2006 prom. farm. RÛÏená Havlová, Karlovarská 62, Kamenné Îehrovice, provozovatel: Michal Jungmann 278/2006 Mgr. Markéta Pauzrová, Lékárna Andy, Erbenova 2906, âeská Lípa, provozovatel: VfG Cosmian, s.r.o 279/2006* PharmDr. Ilona Francková, Lékárna Leti tû Ruzynû, Terminál 2-sever, Praha 6, provozovatel: Dekron, a.s. 280/2006 PharmDr. Pavel Navrátil, Lékárna Lucie, ul. Stancla 152, Uherské Hradi tû, provozovatel: Lékárna u Lucie s.r.o 281/2006 Mgr. Barbora Bastlová, Lékárna Hvûzda Petfiiny, Kfienova 3/438, Praha 6, provozovatel: HELA-CZ, s.r.o. 282/2006 Mgr. Dagmar Krahulíková, Lékárna U Radnice, Masarykovo nám. 1057, Vala ské Klobouky, provozovatel: LEKASOdent s.r.o. 283/2006 Mgr. Jan Chmela, Na poliklinice II, tfi. Svobody 32, Olomouc, provozovatel: PharmDr. Zdenûk Kroupa 284/2006 Mgr. Renata Chourová, Bílá RÛÏe, Americká 11, PlzeÀ, provozovatel: ALIPEX s.r.o. 287/2006 PharmDr. Dana Nidetzká, U âeské koruny, Sokolovská 57, Praha 8, provozovatel: PharmDr. Dana Nidetzká 288/2006 PharmDr. Jana Luptáková, Lékárna Jablonecká, Jablonecká 712, Praha 9, provozovatel: Mgr. Jarmila Chudá 289/2006 PharmDr. Helena vecová, Lékárna Horácko, Námûstí 22/24, Velké Mezifiíãí, provozovatel: TL-Pharma s.r.o. 290/2006 Mgr. Romana Petroviãová, Lékárna U NádraÏí, Sady 28. fiíjna 5, Bfieclav, provozovatel: Stavovská s.r.o. 291/2006 Mgr. Petra Le ková, Modrého hofice, NádraÏní 169/V, MimoÀ, provozovatel: Mgr. Vojtûch Zadák 292/2006 Mgr. Vojtûch Zadák, U Salvátora, nám. 1. máje 48, MimoÀ, provozovatel: Mgr. Vojtûch Zadák 293/2006 Mgr. Andrea Hrnãifiíková, A lékárna, OD Kaufland, Revoluãní 3470, Fr dek-místek, provozovatel: BRL Center CZ s.r.o. 294/2006 Mgr. Alena âerná, Lékárna U Zlatého orla, nám. Svobody, Mohelnice, provozovatel: Lékárna U Zlatého orla s.r.o 295/2006 PharmDr. Jarmila StaÀková, Lékárna Veronica, nám. Republiky 11, Tachov, provozovatel: REAL AB, a.s. 296/2006* PharmDr. Petr Martin Matûjka, Lékárna U spasitele, Námûstí T. G. M. 116, Dobfiany, provozovatel: Kristiana s.r.o. 297/2006 Mgr. Hana Pechová, Lékárna Elixír, Hornická 1596, Tachov, provozovatel: REAL AB, a.s. 298/2006 Mgr. Eva evãuková, Podbrdská lékárna, âechovská 57, Pfiíbram, provozovatel: EUROPHARM, a.s. 299/2006 Mgr. Katefiina Kaukalová, PasáÏ, T. G. Masaryka 47, Karlovy Vary, provozovatel: CONTACT 66, s.r.o. 300/2006* PharmDr. Judita Koncová, Lékárna Na PraÏské, PraÏská 111, Louny, provozovatel: VYSTAT s.r.o. 301/2006 Mgr. Zuzana Laburdová, Lékárna Lighthouse, Jankovcova 1569/2c, Praha 7, provozovatel: ISCARE I, V.F. a.s. 302/2006* Mgr. Marie Nováãková, Lékárna U Svatého Josefa, K Novému nádraïí ã. 1229/2c, Velké Mezifiíãí, provozovatel: Lékárna U âerného Orla Velké Mezifiíãí * = nová lékárna (ãlk) Z vystoupení náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Pavla Hroboně na sjezdu delegátů ČLK Jsem velice rád, Ïe se scházíme v atmosféfie, naklonûné fie ení vûcn ch problémû resortu, a nikoliv ve zcela opaãné, která ve zdravotnictví panovala dfiíve. Do legislativní rady vlády jsme poslali novelu vyhlá ky, která ukonãuje moïnost existence tzv. lékáren v dejen a stanoví pfiechodné období, po které se tûch nûkolik, jejichï zfiízení bylo povoleno, musí pfiizpûsobit podmínkám, které panovaly pfiedtím a které panují zase nyní. Dal í záleïitostí je ãinnost kategorizaãní komise, která se nachází v pûli cesty mezi star ím zpûsobem fungování a tím, co bychom si pfiedstavovali. âeská republika se dostala do druhé fáze fiízení vyvolaného EK stran neuplatnûní transparenãní direktivy v legislativû, a to jak v oblasti stanovení maximálních cen lékû, tak v oblasti stanovení úhrad lékû. Máme dva mûsíce na to, abychom EU pfiesvûdãili, Ïe konáme jasné kroky k nápravû; pokud to neudûláme, hrozí Ïaloba ze strany EK. Nejde v ak jen o snahu vyhnout se postihu. I my si myslíme, Ïe transparenãní direktiva je správná, proto chceme zmûnit systém stanovení maximálních cen. Mezi zmûnami, které chystáme, chceme mj. docílit, aby doplatky na léky byly stanoveny buì jako procento z ceny lékû, nebo aby urãité ceny, dohodnuté s farmaceutick mi firmami, byly stanoveny jako pevné. Není to samozfiejmû v echno, co se musí zmûnit. Zásadním tématem je otázka prûhlednosti, ale chceme se vûnovat i problematice efektivity, tzn. dosáhnout, aby ceny lékû odpovídaly jejich skuteãnému pfiínosu. V souãasné kategorizaci se pokou íme tato pravidla uplatnit, jak je to jen moïné. Foto: ââl V. VRBOVSK 7

9 Hodnota trhu s léãiv mi pfiípravky, urãen mi k terapii metabolického syndromu, byla v roce 2004 ve v i 9,5 mld. USD; do roku 2014 se má témûfi zdvojnásobit na ãástku 18 mld. USD. Souãásti metabolického syndromu tvofií mj. diabetes mellitus, obezita, vysok krevní tlak, heperlipoproteinémie, hyperurikémie a poruchy sráïlivosti krve. Celosvûtov trh s hypnotiky dosáhl v roce 2005 hodnoty 3,7 mld. USD a do roku 2014 má dosáhnout 5,5 mld. USD pfii prûmûrné roãní mífie rûstu 5,6 %. ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA LÉKŮ Americk trh s léãiv mi pfiípravky vyuïívan mi k léãbû hepatitidy generoval v roce 2005 trïby na úrovni 2,18 mld. USD, pfiiãemï by mohl v roce 2012 dosáhnout pfiíjem 10,9 mld. USD. Statiny zûstanou i nadále dominantní skupinou v léãbû kardiovaskulárních onemocnûní, i kdyï se u jejich podílu na trhu oãekává pokles z 55 % (2004) na 33 % (2014). V rozmezí let bylo mezi farmaceutick mi spoleãnostmi uzavfieno více neï aliancí. Podle odhadû expertû nenaplní 67 % farmaceutick ch aliancí poãáteãní oãekávání jedné nebo obou spojen ch spoleãností. Maloobchodní ceny léãiv ch pfiípravkû, jejichï v dej není vázán na lékafisk pfiedpis, se v letech v USA roãnû zvy ovaly v prûmûru o 7,4 %. To mûlo signifikantní dopad na miliony AmeriãanÛ, ktefií nemají zdravotní poji tûní, nebo poji tûní pro zmínûnou kategorii léãiv ch pfiípravkû. Zdravotní poji - tûní pokr vající tuto skupinu léãiv nemûl kaïd desát obyvatel USA ve vûku do 65 let, u star ích 65 let to byl jiï kaïd tfietí. Odhaduje se, Ïe 5,6 5,8 % americk ch kolou povinn ch dûtí (tj. témûfi 13 milionû) uïívá kaïd kolní den léãivé pfiípravky; napfi. na Floridû ve kolním roce uïilo dûtí v prûmûru dávek léãiv. Trh s léãiv mi pfiípravky urãen mi k léãbû CHOPN bude do roku 2014 více neï dvojnásobn a pfii 9% roãním rûstu dosáhne 12 mld. USD. (Par) ODBORNÉ SEMINÁŘE 2006 Pfiihlá ky na jednotlivé akce s uvedením data a místa konání a samozfiejmû osobních dat (jména, pfiíjmení, titulu, resp. ãlenského ãísla ãi adresy pracovi tû + kontaktního telefonu) zasílejte i nadále co nejdfiíve do praïského sekretariátu komory (fax , Odtud budou pfiedávány místním organizátorûm akcí spoleãnû s formuláfii osvûdãení o úãasti, která peãlivû uschovejte, budou se hodit. Hradec Králové (FaF, posluchárna A, Heyrovského ul., zaãátek v 9.30 hodin) so Veterinária v lékárnách (MVDr. Petr Havlík) V sledky etfiení v skytu veterinárií v lékárnách v âr (RNDr. Jana Kotláfiová, PhD) Odborn garant: PharmDr. Helena Mare ová Brno (NCO NZO, Vinafiská 6, Brno, zaãátek v 10 hodin) so Terapeutická hodnota antipsychotik (MUDr. Ivan TÛma, CSc., doc. RNDr. Jifií Vlãek, CSc.) Odborn garant: RNDr. BoÏena Mace ková, CSc. Zlín (Univerzita T. Bati, aula, zaãátek v 17 hodin) po Léãba funkãních potíïí zaïívacího traktu (MUDr. Tomá Miãa) Odborn garant: PharmDr. Jarmila Oreská INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘE Teplice (DÛm kultury, Mírové nám., zaãátek v 9 hodin) Pfiihlá ky: so Farmakoterapie u polymorbidního pacienta rizika, interakce IV. (MUDr. Franti ek Kuliã) Odborn garant: Mgr. Katefiina Langmaierová Partnery jsou Astra Zeneca CZ, Zentiva CZ Slovo k doporučeným postupům V ââl se uï nûkolikrát psalo o tom, Ïe se tvofií systém doporuãen ch postupû, charakterizujících odbornou ãinnost lékárníka. Jednotlivé postupy by mûly b t návodem, jak správnû postupovat pfii ãinnostech v lékárnû, a zároveà jde o snahu zdokumentovat sluïby lékárnou poskytované. Tato dokumentace by mûla slouïit nejen k obhajobû toho, Ïe lékárna je zdravotnické zafiízení, ale do budoucna k moïné argumentaci pro zmûnu financování lékáren (zmûna z dosavadního systému, kdy je odmûna vázaná na cenu léãivého pfiípravku, napfiíklad na systém kombinovan, zohledàující nároãnost konzultace, fie ení problémû s interakcí a podobnû). Systém doporuãen ch postupû bude tvofiit soubor základních a roz ífien ch aktivit, podobnû jako v lékárnû jsou ãinnosti základní a nadstandardní. Mezi základní, tedy povinné ãinnosti lékárny, patfií kromû v deje na recept také fie ení interakcí mezi pfiedepsan mi léky. Povinnost lékárníka vûnovat se podle sv ch znalostí vzájemnému pûsobení lékû, které vydává, je zakotvena v 9 zákona ã. 255/2003 Sb. V souãasnosti nûkteré lékárenské programy umoïàují automaticky sledovat interakce, v robci jin ch programû na implementaci Compendia interakcí do lékárensk ch programû pracují. Lze tedy oãekávat, Ïe v poãetní techniku bude zanedlouho moci vyuïít pfii v deji a sledování interakcí témûfi kaïd lékárník. Sledování interakcí, zabudované do lékárenského programu a upozoràující na interakce pfiímo pfii v deji, je vhodné pro bûïn provoz v lékárnách, i tam, kde nelze pravidelnû fie it 8

10 kazuistiky formou konzultací. Podmínkou je správné nastavení programu a také náleïité zhodnocení v sledku. Doporuãené postupy mají vytvofiit u- Ïivatelsky pohodln systém zaznamenávání bûïn ch ãinností lékárníka. Dokumentací fie en ch interakcí získáme vzácné podklady pro prezentaci na í kaïdodenní práce a konkrétní data o nepostradatelnosti lékárníka a ãasové nároãnosti této ãinnosti: kolikrát musel bûhem expedice zasáhnout a fie- it danou situaci s pacientem nebo s lékafiem, kolik ãasu mu to zabralo, podíl problematické preskripce apod. Pfii sledování interakcí se o technickou stránku vûci postará lékárensk software, ale vlastní komunikace a fie ení je na odborné erudici kaïdého z nás. O váïnosti problému lékov ch interakcí toho bylo uï napsáno mnoho, naposledy v souvislosti s projektem doc. Vlãka a spol. t kajícím se lékov ch chyb. Teì máme jedineãnou anci shromáïdit informace, srozumitelné i pro laickou vefiejnost. Pfii el ãas, abychom rychle zaãali dokazovat na i nepostradatelnost pro pacienta, pro poji Èovnu, pro cel systém zdravotnictví. Snad uï není pozdû....? Pfiipravujeme pilotní projekt sbûru lékov ch interakcí a jejich dokumentace pomocí lékárenského softwaru. Vûfiím, váïení kolegové, Ïe se nás k nûmu pfiipojí co nejvíce. O podrobnostech vás budeme prûbûïnû informovat. Mgr. MARTA RYBANOVÁ Oznámení revizní komise Revizní komise âeské lékárnické komory upozoràuje, Ïe nûktefií ãlenové nadále neplatí ãlenské pfiíspûvky ve stanovené v i nebo dokonce vûbec. RK pokraãuje v kontrole pfiíspûvkû, a proto vyz vá v echny ãleny, aby svou základní zákonnou povinnost plnili vãas a fiádnû ve stanovené v i. Ti, ktefií nemají uhrazeny pfiíspûvky za rok 2006 ani za uplynulá období, se vystavují riziku disciplinárního postihu. V pfiípadû nejasností doporuãuje RK kontaktovat sekretariát âlk. PharmDr. JANA SCHWARZOVÁ, pfiedsedkynû SPRÁVNÉ DISPENZAČNÍ MINIMUM Olanzapin Mezi novûj í atypická antipsychotika, která ovlivàují psychotické symptomy (na úrovni dopaminov ch a serotoninov ch receptorû), patfií olanzapin (pod firemním názvem Zyprexa). Jeho vzdálen m historick m pfiedchûdcem je clozapin (Leponex), kter je dosud pouïíván u nûkter ch forem farmakorezistentních psychóz. Clozapin byl pfied lety staïen z trhu pro nebezpeãné neïádoucí úãinky v oblasti krvetvorby (agranulocytóza). Psychiatfii si v ak vynutili jeho nové klinické zkou ení, protoïe urãité procento psychóz bylo stávajícími léky neovlivnitelné. Firma uvedla preparát znovu na trh, s pfiísnûj ími parametry podávání a kontinuálního sledování krevních parametrû. Léãba psychóz neprobíhá obvykle v monoterapii, proto je tfieba uvûdomit si nûkteré závaïné interakce napfi. s carbamazepinem, kdy dochází pfii souãasném podání ke zv ení clearence aï o 50 %, a tím k niï í plazmatické hladinû léku. Látky s tlumiv m úãinkem na CNS (vãetnû alkoholu) mohou mít aditivní útlumov efekt. Úãinek antiparkinsonik typu levodopy je naopak olanzapinem v raznû antagonizován jde o klasickou farmakodynamickou interakci. Pfii souãasné antihypertenzní terapii lze oãekávat, Ïe bude prohlouben hypotenzní úãinek, nûkdy mûïe dojít aï k orthostatické hypotenzi. Mezi v razné neïádoucí úãinky patfií pfiedev ím vliv na CNS ve smyslu zv eného útlumu, somnolence, ale také agitovanosti, euforie atd. Vy í dávky ovlivàují také gastrointestinální funkce. Byly popsány i pfiípady maligního neuroleptického syndromu, kter se projevuje hyperpyrexií, svalovou rigiditou a kardiovaskulárním selháváním. Pfii del ím podávání vy ích dávek lze i tady popisovat tardivní diskinézu. Platí tedy, podávat co nejniï í dávky co nejkrat í dobu, zvlá tû u seniorû a Ïen. U tûchto pacientû není moïné vylouãit nebezpeãí suicidia, proto by se u nich nemûla hromadit velká mnoïství ostatních farmak, kter mi by mohlo dojít k úmyslné intoxikaci. Poslední studie ukázaly, Ïe u star ích pacientû s demencí, kter m jsou antipsychotika podávána k léãbû poruch chování, není olanzapin vhodn, dokonce zvy uje riziko smrti. Proto FDA vydala pfiíslu né stanovisko a v této indikaci olanzapin nedoporuãuje! Lék uïívat pravidelnû podle pokynû lékafie, dávkování je obvykle jednou dennû, bez závislosti na pfiíjmu potravy, novûj í lékové formy jsou dispergovatelné v ústech (velotab). Informovat pacienta pfiíp. jeho rodinu, Ïe nástup úãinku léku mûïe trvat nûkolik t dnû. Lék mûïe zpûsobit závratû, pozor pfii fiízení vozidel. NeuÏívat alkohol ani dal í tlumivé látky na CNS. Také ostatní OTC látky prodiskutovat s lékafiem ãi lékárníkem. U siln ch kufiákû lze oãekávat niï- í úãinek léku. MÛÏe zpûsobovat sucho v ústech, je vhodné ãastûji pít, cumlat bonbony nebo Ïv kaãky, zajistit substituci slin. Hlásit zmûny vidûní, bolesti hlavy, závratû, somnolence, nervozitu, mentální problémy atd. Pacient by nemûl vykonávat ãinnosti, u kter lze pfiedpokládat pfiehfiátí organismu. První pfiíznaky tardivní diskinézy hlásit lékafii nechtûné pohyby obliãejov ch svalû, jazyka, rtû. Vyvarovat se rychlého vstávání (zabránûní vzniku orthostatické hypotenze). Léãba olanzapinem mûïe vést ke zv ení glykemie, nûkdy aï k manifestaci diabetu. Pacient by mûl b t seznámen s prvními pfiíznaky hyperglykemie (velká ÏízeÀ, ãasté moãení, extrémní hlad, poruchy vidûní, slabost). PharmDr. MARIE ZAJÍCOVÁ 9

11 Občas jeho tvrdé analýzy lékárenství ze slovenských časopisů Lekárnické listy nebo Lekárnik přetiskujeme. PharmDr. Ján Valjan je pro řadu z nás autorem, díky kterému víme, jak to na Slovensku chodí a že kolegové nad přítomností a budoucností taky nevěřícně kroutí hlavou. Doktor Valjan je lékárník ze Spišské Nové Vsi, viceprezident Slovenské lékárnické komory, glosátor a fejetonista, který se neváhá ozvat téměř pokaždé, když si v novinách přečte nějaké nesmysly. Neběduje, nestaví se do role nepochopeného a ukřivděného, ale argumentuje. Jaroslava Hořanská Pane doktore, zvefiejàují noviny a ãasopisy vá pohled na vûc? Obãas ano, obãas ne. ZáleÏí na obsahu a na tom, jak moc si pustím hubu na pacír. V lékárnick ch ãasopisech problém nemám. V ostatních periodikách je to nûkdy hor í, ale sem tam mi uvefiejní pfiíspûvek deník Pravda, z t deníkû Trend, T den nebo Zdravotnické noviny. Mûl jsem ãlánky v Europortu, Parlamentním kur ru a snad jako perliãku uvádím i recenze na knihy v KniÏní revui. Ale seznam titulû, které mi nic neuvefiejnily, i kdyï jsem reagoval na jejich ãlánky, je je tû del í. Samozfiejmû, Ïe obecnû je dûleïitá kvalita a ani já nejsem vïdy spokojen s tím, co napí u. MÛÏete vysvûtlit své tvrzení, Ïe Slovensko se stalo pokusn m prosto- Mezi spolupracovníky doktora Valjana patfií PharmDr. Lucia Lavríková. PharmDr. Ján Valjan uvažuje nad lékárenstvím: Je to reforma, liberalizace, nebo ekonomické porno? rem pro liberalizaci lékárenství v nejprimitivnûj ím slova smyslu? Snaha o liberalizaci vlastnictví lékáren a uvolnûní trhu probíhá v celé Evropû. Kdo to trochu sleduje, ví o ãem mluvím. Na Slovensku se tento proces skryl za reformu zdravotnictví, která sice byla potfiebná, ale nûkdy se pfiíli zjednodu ila na zmûnu vlastníkû. To, co se stalo na Slovensku, by mûlo b t v strahou pro celou Evropu. Snad nejhor ím v sledkem je absolutní absence etiky a morálky. Nejen té profesionální, ale i lidské. Nejvût ím problémem není ani tak nárûst poãtu lékáren, napfiíklad u nás ve Spi ské Nové Vsi z deseti na estnáct plus dvû ve v stavbû, dokonce nejsou problémem ani ty hloupé zákony. Problém je to, Ïe se ani ty hloupé zákony nedodrïují a prakticky ani není moïné zjednat nápravu. BatÛÏkafií se a korumpuje. Manipuluje se s doplatky, cenami, ba i ten pûtikorunov poplatek je pfiedmûtem tzv. konkurenãního boje typu my vám ho vrátíme, dostanete dáreãek apod. Do pohotovostní sluïby se klidnû postaví laborantka, dehonestuje se a devalvuje odbornost. Zkrátka ãlovûk aï Ïasne, co v echno národ lékárnick, resp. to, co se jako lékárnick národ tváfií, vymyslí. B val ministr zdravotnictví Rudolf Zajac je tû pfied sv m odchodem pfiipravoval zmûny. Co stihl v lékárenství? Ministr Zajac stihl hodnû. MoÏná se to bude zdát jako paradox, ale nûkteré vûci udûlal dobfie. Je fakt, Ïe zaãal fie it problémy, které narostly aï pfiíli, a mám dojem, Ïe i u vás je budete muset fie it. BohuÏel u lékáren se cel problém zjednodu il na liberalizaci vlastnictví, které v ak chybûjí logické návaznosti. Je to sloïitûj í problém, kterého se dot kám ve sv ch ãláncích. Snad nejhor í je vertikální vlastnictví zdravotnick ch zafiízení. eknûme si v ak upfiímnû, Ïe jsme mu pfii likvidaci lékárenského stavu v raznû pomohli svou nejednotou a dnes se chytají za hlavu i nûktefií pfiívrïenci liberalizace. ProtoÏe to, Ïe bude radostná reforma, jsme vûdûli, ale Ïe to bude aï taková a kárna, to netu il nikdo. Ze Zajacova období pfieïívající hypermarketizace lékárenství je z pohledu nûkter ch lidí dûkazem zkvalitnûní sluïeb. Jestli je toho dûkazem rostoucí poãet lékáren na ãtvereãní metry, pak urãitû. Je aï tragicky veselé, kdyï ve vestibulu nûkter ch nemocnic a poliklinik najdeme i tfii lékárny a v jejich okruhu stejn poãet. Pfiitom lékárny na venkovû a na okrajích mûst jakoby neexistovaly, jsou váïnû ohroïené. Logicky se pak zaãíná objevovat korupce, odvádûní poplatkû za pfiedepsané a realizované recepty, pfiímé vy- 10

12 dávání lékû v ambulancích s následn m finanãním ohodnocením, nezakr vané smûrování pacientû do urãen ch lékáren bez ohledu na to, Ïe pacient bydlí na druhém konci mûsta. Systém je v nûkter ch pfiípadech tak sofistikovan, Ïe kontroluje pfies rodné ãíslo, jestli pacient lékárnou pro el, a ten, kter to neudûlal, je upozornûn, Ïe lék vybral v nesprávné lékárnû. A odkud se do tûch lékáren berou lékárníci? Nejdfiíve se pfieplácejí zabûhnutí lidé z existujících lékáren, pokud uï Ïádní nejsou, hledá se mezi dûchodci, ktefií propûjãí své jméno a ve skuteãnosti jsou dobfie placeni jen za svou fyzickou existenci na pracovi ti. Hledá se i mezi mlad mi, ktefií jsou lákáni na rûzné v hody, jaké klasicky fungující lékárna nemûïe poskytnout. Staãí tfii roky praxe a Ïádná atestace! Ti mladí si pfiitom neuvûdomují, Ïe se k vlastní lékárnû nikdy nedostanou, protoïe ty velké a silné finanãnû nepfieãurají. Na Slovensku je zákaz vytváfiení fietûzcû, pfiitom v Hospodáfisk ch novinách se pí e, Ïe finanãní skupina Penta po síti lékáren v âeské republice buduje fietûzce i v Polsku a na Slovensku, aby spojením lékáren v raznû u etfiila na nákupu i provozu. Kromû lobbyismu drobn ch lékárníkû pr není Ïádn dûvod, aby trh fungoval tak rozdrobenû jako dosud. Zákonodárce pfiijal zákon, kter zakazuje fietûzení lékáren, ale ve skuteãnosti fietûzce vznikají. Na jednu lékárnu se zakládá jedna právnická osoba, tedy s.r.o. Formálnû je v echno v pofiádku, takïe máme lékárnu, kde odpovûdn zástupce ve skuteãnosti v chodu lékárny neovlivàuje ani nákup toaletního papíru. V echno je dáno z centra, ale fietûzec to jakoby není. Existující systém nelze oznaãit jinak neï jako ekonomickou pornografii. Vrcholem tohoto zvráceného systému je v ak vlastnictví zdravotního systému, kdy jeden subjekt vlastní zdravotní poji Èovnu, nemocnici, lékárny a má samozfiejmû smluvnû vázané lékafie v ambulancích. Odvody do zdravotního poji tûní jsou povinné, poji Èovny s tûmito penûzi podnikají, ãímï jim kaïd mûsíc plynou do pokladny miliony a miliony. Majitel poji Èovny si v ak v rámci zákona mûïe otevfiít novou nemocnici, novou lékárnu i ambulance. Takoví vlastníci si ve skuteãnosti vytváfiejí novodobé pseudosocialistické ústavy národního zdraví, kde cel fietûzec patfií jedné spoleãnosti. Je to neobol evické my lení. Pojem neobol evismus jste pouïil uï v ãlánku Podobnost ãistû náhodná k 55. v roãí vzniku zákona ã. 271/1949. Vût ina dnes praktikujících lékárníkû v ak v roce jeho vzniku je tû nebyla na svûtû. Tento zákon byl sice o v robû a distribuci lékû, mluvilo se v nûm o ochranû zdraví a léãebné péãi hodnotn mi léãivy, ale taky o pozemkovû kniïním soudu, kter vykoná na návrh krajského národního v boru v pozemkové knize v maz reálného práva vztahujícího se na dosavadní radikované lékárny. A potom uï to jelo. Pfii lo se do lékárny. Odevzdá, neodevzdá? MÛÏe tu samozfiejmû, soudruhu, pracovat! I odstupné se sem tam dalo, a tak lékárníci pfii li o své léta budované lékárny. Svobodnû se nadechli aï po ãtyfiiceti letech. A co se stalo po dal- ích 15 letech? Zaãalo to útoky na stavovskou organizaci, kter ch se, místo nûkdej ích stranick ch a svazáck ch aktivistû, bohuïel zúãastàovali i na i kolegové. I dnes obcházejí lékárny aktivisté. Ne v modr ch svazáck ch ko ilích, ale pûknû v oblecích s kravatou, a také nabízejí: Zaplatíme, bude éfem, manaïerem, a uvidí, jak se ti dobfie povede. Neobol evismus spatfiuji v tom, Ïe lékárník, kter ãasto s vypláznut m jazykem udrïel lékárnu v chodu, má najednou strach. Strach, Ïe pfiijde o lékárnu, kterou budoval tfieba deset let, vloïil do ní v echny peníze, úspory, pûjãky z banky. Samozfiejmû se i vydûlalo, a to se stalo trnem v oku témûfi v em. Najednou chtûl mít lékárnu kaïd. Proto se pfiijaly takové zákony, jaké máme. Tam nûkde vzadu cítí strach kaïd z nás. Jak víme, stra idlo liberalizace obchází celou lékárnickou Evropu a lékárníci na to pfies v echny své protesty a stávky doplácejí. Naprosto pfiesnû to popsala Inger Lise Eriksenová, pfiedsedkynû pfiedstavenstva Norské asociace lékárníkû, na jednom ze shromáïdûní PGEU v Bruselu: Kolegové spolu pfiestali rozprávût, kaïd se bál nejen toho, co udûlají jeho sousedi v okolních lékárnách, ale i toho, jestli sám nûco nezme ká, jestli se prodejem v nevhodnou dobu nepfiipraví o zajímav finanãní obnos. Lékárníci se pfiestali setkávat mimo firemní prostfiedí, zpfietrhaly se mnohé pfiátelské vztahy. Mnoho znechucen ch lékárníkû opustilo svou profesi. Nûktefií b valí vlastníci lékáren si stû- Ïují, Ïe ztratili chuè do práce, protoïe uï v nich nejsou pány, nûktefií mají dokonce psychické problémy, nûktefií pro ustrovali peníze získané za prodej lékárny. Objevují se lékárníci, ktefií po zku enostech s prací ve zfietûzen ch lékárnách tvrdí, Ïe se v nich uï nikdy nechtûjí zamûstnat, a snaïí se získat místo v lékárnách, které lékárníci neprodali. K tomu pfiece není nutné nic víc fiíkat. Plní strana Smer, vítûz voleb, slib obãanûm, Ïe vût inu krokû ministra Zajace co nejdfiíve zmûní? Pohled na Lékárnu Statim ze tefánikova námûstí ve Spi ské Nové Vsi. Pokraãování na dal í stranû 11

13 Pokraãování ze str. 11 Na hodnocení je je tû brzo. Zmûny, které se staly (zru ení nûkter ch poplatkû), se t kaly spí e ambulancí, nemocnic. Uvidíme jak se budou fie it kategorizace, které pro lékárníky znamenaly finanãní ztráty aï nûkolika desítek tisíc korun roãnû. Nemyslím, Ïe se pfiíli mnoho zmûní, penûz ve zdravotnictví je málo, a tak se moc vyskakovat nedá. Komora má pfiichystané urãité návrhy, takïe uvidíme. Pfii posledních volbách vystfiídala na Slovensku levice pravici, v âesku je to právû naopak. Co teì podle vás ãeká slovenského lékárníka a jakou máte osobní prognózu pro ãeské kolegy? Sleduji situaci v âechách, kde Ïije ãást mé rodiny, tu lékárnickou i tu v eobecnou. I kdyï historicky el v voj v âechách po roce 1989 jin m smûrem, jsou zde jisté problémy ve vztazích mezi kolegy v otázkách konkurence, profesionální etiky a stavovské jednoty. V podstatû by nám mûlo b t jedno, jestli vládne pravice, ãi levice. Mûli bychom se fiídit odborností a kdybychom k tomu pfiidali quantum satis stavovské hrdosti, anna partes profesionální etiky, moïná by se nûco zmûnilo a namíchali bychom nadûjnou lékárnickou budoucnost. JenÏe magistraliter pfiíprava nûjak vychází z módy. Máte pro kolegy vûbec nûjakou optimistickou vizi do budoucna nebo jim mûïete pfiipomenout alespoà jeden z dûvodû, proã zûstat lékárníkem? Zdá se, Ïe jsme teì navodili ponûkud poraïeneckou náladu. To doufám ne. Jsem optimista. Toto je popis reality a je jen na nás, jak se s tím vypofiádáme. Pfií tí rok bude tfiicet let od mé promoce. Poãet pacientû, ktefií mi pro li rukama, urãitû pfiesáhl milión, a svou práci stále dûlám rád. Rodiãe mû nauãili milovat lékárenství, otec byl lékárník, matka farmaceutická laborantka. Nauãil jsem se, Ïe ãlovûk za tárou má b t v první fiadû ãlovûkem, slu n m, pozorn m, ochotn m pomoci a udûlat pro pacienta maximum po odborné, ale i lidské stránce. Nauãili mû, Ïe je úplnû jedno, vládne-li pravice, ãi levice. MoÏná i proto jsem takov jak jsem. V pamûti nosím vûni lékárny, do které jsem chodil za otcem, takovou tu zvlá tní aï mystickou, která je ve mnû od dûtství. MoÏná i proto tak kfiiãím, kdyï nûkdo przní a znásil- Àuje moje milované lékárenství. 12 PharmDr. Bc. Pavlína Kudelová: Dali mi šanci bez předsudků Pfied necel mi dvûma lety PharmDr. Pavlína Kudelová v ââl psala o boji s holandsk mi vûtrn mi ml ny. V ãlánku pfiíli optimistick m zájemcûm o práci v lékárnách tradiãních zemí EU trochu otevfiela oãi. Jak je to dnes? Pfied uznáním diplomu tvoje vzdûlání nestaãilo ROZHOVOR v Nizozemsku ani pro místo farmaceutické asistentky. To je pravda. Od zaãátku roku 2005 uï mám ale kvalifikaci lékárníka v Nizozemí plnû uznanou, a to díky tomu, Ïe mûj ãesk vysoko kolsk diplom a více neï tfii tfii roky praxe v lékárnû odpovídají poïadavkûm smûrnice EU na kvalifikaci pracovníkû ve zdravotnictví. Uznání kvalifikace mne oprávnilo k zápisu do nizozemského registru zdravotnick ch pracovníkû, coï je pro zamûstnání v oboru základní podmínkou. A pak pro mû nastalo na lékárenském poli na dal í rok a pûl hluché období, protoïe mi bylo zamítnuto pracovní povolení, které ãe tí obãané pro vykonávaní práce v zamûstnaneckém pomûru v Nizozemí stále potfiebují. Zkou ela sis najít práci nûkde jinde? Ano, reagovala jsem na inzeráty v ââl nabízející práci v Anglii. Úspû nû jsem pro la pfiijímacími pohovory a bylo mi nabídnuto pracovní místo. V echno ale opût ztroskotalo na fiehtajícím úfiedním imlu. Britská královská farmaceutická spoleãnost mi neuznala kvalifikaci lékárníka, a to na základû jejich v kladu na eho ãeského zákona o odborné zpûsobilosti pracovníkû ve zdravotnictví. Tento zákon obsahuje nejasné formulace, které bohuïel umoïàují anglick v klad tohoto zákona v ná neprospûch. Já jsem anglickou stranu ponûkud zviklala dotazem, jak je moïné, Ïe má kvalifikace podle stejn ch EU smûrnic v Nizozemí uznána byla a v Anglii ne, nakonec ale stejnû trvali na své verzi v kladu s tím, Ïe EU smûrnice nejsou plnû zavazující a Ïe kaïd ãlensk stát EU si mûïe urãit svá národní pravidla. A tak nastala patová situace: v Nizozemí jsem mûla uznanou kvalifikaci, ale nemohla pracovat kvûli pracovnímu povolení, a v Anglii jsem Ïádné pracovní povolení nepotfiebovala a mûla i práci, ov em neuznali mi kvalifikaci. V Amsterdamu Ïije od roku âím se Ïiví? Donedávna jsem pracovala na Ïivnostensk list jako konzultant ve specializovaném obchodû s vitaminy, minerály, fytoterapeutick mi pfiípravky a potravinov mi doplàky. Získala jsem tam plno nov ch znalostí o OTC a potravinov ch doplàcích, které byly v dobû mého studia farmacie ve studijním plánu trochu opomíjené. Nyní je ze mû opût lékárnice. Znamená to, Ïe se pro ãeského lékárníka nûco zmûnilo? Do kvûtna 2006 musel nizozemsk zamûstnavatel v Ïádosti o pracovní povolení pro svého potenciálního zamûstnance-cizince prokazovat, Ïe volné místo nabízel v médiích v rámci celé EU a Ïe nena el nizozemského obãana nebo obãana z nûkteré ze star ích zemí EU, a proto chce zamûstnat tfieba právû âecha. Teì jsou podmínky pro nové ãlenské státy, tzn. ty, které k EU pfiistoupily v kvûtnu 2004, mírnûj í, proto jsem zkusila tûstí a odepsala na nûkolik inzerátû nabízejících práci lékárníka. V ichni inzerující mi odpovûdûli, a pokud místo je tû bylo volné, pozvali mû k pfiijímacímu pohovoru. Dali mi anci bez pfiedsudkû. Já jsem si nakonec vybrala vefiejnou a nemocniãní lékárnu. Byla jsem mile pfiekvapena, Ïe v obou se mnou jednali jako s kolegyní. Hned v první, vefiejné lékárnû mi majitelka a vedoucí v jedné osobû fiekla, Ïe mû pfiijímá a je ochotna pro mû zaïádat o pracovní povolení. Jaké jsou tvé první dojmy z práce? DojmÛ mám mnoho a jsou vesmûs velmi dobré. Hodnû vûcí je pro mû nov ch. Nov pracovní systém, nov poãítaãov program, jiné názvy HVLP, generická preskripce, jiné receptury IPLP. Hlavní zmûnou tu pro mû je odli né rozdûlení povinností farmaceutického asistenta a lékárníka. Asistenti mohou mj. pod dozorem lékárníka i vydávat léky na lékafisk pfiedpis. NeÏ dojde k expedici, kaïd recept projde rukama nûkolika pracovníkû. NûkolikastupÀová kontrola, vãetnû kontroly poãítaãem, minimalizuje riziko chyb. Lékárník tu je odborn m garantem a zaji Èuje bezproblémov chod celé lékárny. Pfiekvapilo mû, Ïe magistraliter pfiíprava v na- í lékárnû není men í neï v âr. Nabízeny jsou doplàkové sluïby, napfi. dodávka lékû domû, pokud si je pacient nemûïe vyzvednout v lékárnû, pro nûkteré pfiipravujeme léky do t denních dávkovaãû. Recepty se pfiijímají také faxem a em. Jak se s pacienty domlouvá? Samozfiejmû v nizozem tinû. Znalost nizozem tiny je tu pro práci s pacienty jednou ze základních podmínek. S cizinci, kter ch tu je nespoãet, mluvím jazykem, kter oba ovládáme. Nejãastûji anglicky, obãas italsky. Mou v hodou je, Ïe se kromû âechû a SlovákÛ domluvím i s Poláky, kter ch tu stále pfiib vá. Problém nastává u TurkÛ a MarokáncÛ. Nûktefií se holandsky vûbec nedomluví, pfiestoïe v Nizozemí Ïijí uï desítky let. Pfiipravila JAROSLAVA HO ANSKÁ

14 Pokraãování ze str. 5 nestaãí na tyto ne vary pouze poukazovat s tím, Ïe v e ostatní uï obstarají ústfiední orgány komory. Ty totiï ke svému konání potfiebují dûkazy, a právû o nû je prakticky ve v ech pfiípadech nouze. Z diskuse k oblasti P.R. vyplynulo, Ïe kromû mediálních v stupû z centra je velmi v znamná práce s médii v regionech, kde je zapotfiebí aktivnû a trpûlivû pfiesvûdãovat o zdravotnickém charakteru lékárnické profese i o její nezastupitelnosti. Tuto my len- USNESENÍ XVI. SJEZDU DELEGÁTŮ ČLK konaného ve dnech v Benešově Sjezd bere na vûdomí: - zprávy mandátové komise z 3. a zprávy o ãinnosti pfiedstavenstva, revizní komise, ãestné rady, sdûlení k certifikaci odborné ãinnosti lékáren a mediálních aktivitách âlk, zprávu o hospodafiení za rok v rok auditora k úãetní závûrce roku v roãní zprávu âlk za rok 2005 Sjezd schvaluje: - zprávu o plnûní usnesení XV. sjezdu âlk - úãetní závûrku k pfievedení v sledku hospodafiení vykázaného k ve v i ,77 Kã do nerozdûleného zisku - hospodafiení se sociálním fondem za r úpravu rozpoãtu na r (sníïení rozpoãtovan ch v nosû i nákladû z 22,4 mil. Kã na 21,5 mil. Kã) - rozpoãet na rok 2007 (rozpoãtované v nosy i náklady ve v i 20,8 mil. Kã) - v i a rozdûlení ãlensk ch pfiíspûvkû: * základní ãlensk pfiíspûvek 1800 Kã * mimofiádn pfiíspûvek drïitele osvûdãení Kã (drïitelé osvûdãení platí základní ãlensk pfiíspûvek + mimofiádn pfiíspûvek drïitele osvûdãení) * redukovan ãlensk pfiíspûvek 600 Kã * registraãní poplatek 200 Kã * pfiídûl z ãlensk ch pfiíspûvkû do rozpoãtu OSL ve v i 250 Kã za kaïdého ãlena, s v jimkou tûch, ktefií platí redukovan pfiíspûvek (beze zmûny oproti roku 2005 a 2006) - zmûnu Organizaãního fiádu, Jednacího fiádu, Volebního fiádu, Finanãního fiádu, ádu pro oznaãování lékáren a jejich propagaci a ád Vûdecké rady âeské lékárnické komory Sjezd rozhodl: - o jmenování PhMr. Stanislava Vondry ãestn m ãlenem âlk Pfii diskusi s pfiedstaviteli zdravotních poji Èoven smûfiovalo nejvíce pfiipomínek a dotazû na fieditele VZP MUDr. Pavla Horáka. ku v jednom ze sv ch diskusních pfiíspûvkû shrnul Mgr. Stanislav Havlíãek (OSL PlzeÀ-jih): V na em regionu jsme se shodli, Ïe Ïádná P.R. agentura to neumí líp neï my a Ïe nikdo jin to za nás neudûlá. Sjezd pouze pfieru en Úãastníci jednání XVI. sjezdu delegátû âlk prodiskutovali a odhlasovali zmûny fiádû komory; s v sledkem se mûïete seznámit na webu âlk (www.lekarnici.cz). Pfii schvalování usnesení (v plném znûní na této stranû) se rozhodli sjezd neukonãit, ale pouze pfieru it, aby komora v pfiípadû potfieby, dané napfi. v vojem politické situace, mohla pohotovû reagovat. VLADIMÍR VRBOVSK Snímky: autor Sjezd ukládá: pfiedstavenstvu âlk - aby svou úãast na jednáních s MZ o limitech doplatkû na léãiva podmi- Àovalo ochotou MZ jednat o souãasném zavedení systému pevn ch doplatkû na hrazená léãiva - aby byli jedenkrát roãnû svoláni pfiedsedové RK a âr OSL k pro kolení - pokraãovat v hledání alternativních zpûsobû odmûàování lékáren - vypracovat doporuãení, kter m chce âlk zajistit, aby lékárny vhodn m zpûsobem informovaly pacienty o místû, kde je poskytována nejbliï í nepfietrïitá pohotovostní lékárenská sluïba, a zvefiejnit je v âasopise ãesk ch lékárníkû a na úfiední desce âlk - vypracovat vnitfiní metodick pokyn pro ãinnost inspektorû âlk ãlenûm RK a âr OSL - aby se pro kolení svolaného pfiedstavenstvem âlk aktivnû zúãastnili delegátûm sjezdu - informovat o prûbûhu a závûrech sjezdu ãlenskou základnu svého pfiíslu ného okresního sdruïení lékárníkû Sjezd prohla uje v souladu s ustanovením 30a Jednacího fiádu âlk své jednání za pfieru ené a povûfiuje pfiedstavenstvo komory oznámit termín pokraãování sjezdu jeho zvefiejnûním na internetov ch stránkách komory a písemn m sdûlením pfiedsedûm OSL nejménû 1 mûsíc pfiedem. Pro pfiípad, Ïe pfiedstavenstvo neoznámí termín pokraãování sjezdu tak, aby se mohlo konat nejpozdûji , povaïuje sjezd své jednání za ukonãené ke dni

15 ZAJÍMALO VÁS Na vaše otázky odpoví MUDr. Mgr. Jaroslav Maršík Otázka: Musí majitel lékárny platit koncesionáfiské poplatky za rozhlasov pfiijímaã, kter si laborantka pfiinese do práce? Odpovûì: Podle 3 zákona ã. 348/2005 Sb., o rozhlasov ch a televizních poplatcích, je poplatníkem fyzická nebo právnická osoba vlastnící rozhlasov pfiijímaã. JestliÏe drïí nebo z jiného právního dûvodu alespoà 1 mûsíc uïívá rozhlasov pfiijímaã fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba. Poplatník fyzická osoba podnikatel platí poplatek z kaïdého rozhlasového pfiijímaãe, kter pouïívá k podnikání nebo v souvislosti s ním. Poplatník právnická osoba platí poplatek z kaïdého rozhlasového pfiijímaãe. Stanovisko âeského rozhlasu: Za v echny rozhlasové pfiijímaãe, které zamûstnanci trvale (déle neï 1 mûsíc) pou- Ïívají nebo drïí na pracovi ti, je povinen rozhlasov poplatek platit pfiíslu n zamûstnavatel. V pfiípadû pfienosn ch rozhlasov ch pfiijímaãû, které zamûstnanci nenechávají déle neï 1 mûsíc na pracovi ti (malá pfienosná rádia, walkmany, mobily s FM tunerem apod.) v e uvedené neplatí, rozhlasové poplatky za u- vedené pfiijímaãe platí jednotliví zamûstnanci resp. jejich domácnosti, které jsou povinny platit pouze poplatek za 1 rozhlasov pfiijímaã v domácnosti, pfiestoïe jich drïí ãi pouïívají více. Doporuãení pro zamûstnavatele je tedy takové, Ïe zamûstnanci mûïe povolit jen pfienosn pfiijímaã, kter na pracovi ti nesmí zûstat déle neï jeden mûsíc. TAK TO VIDÍM JÁ: Hasím, co mě (zatím) nepálí Zaãátkem roku po stíïnosti kolegû ohlednû neetické pûtikoruny za recept jsem bezelstnû navrhnul odná et dennû z okolních lékáren recepty event. v pisy na Paralen v poãtu 1 balení, a za kaïd takov inkasovat zmínûnou pûtikaãku tfieba do kasiãky KLOKÁNEK. Kolega lékárník a zároveà právník se mû ov em zeptal: Kdo ti dal právo odnést rodná ãísla a adresy pacientû, ktefií si vybrali tebe (tvoji lékárnu), nûkam jinam?! Nehledû na to, Ïe by se mohlo jednat o poru ení zákona 101/2000 Sb. o ochranû osobních údajû. Na na i debatu jsem si vzpomnûl pfii vyprávûní kolegy z lékárny v krajském mûstû. Objednávce urãitého preparátu pfiedcházela náv tûva reprezentanta firmy u lékafie, ordinujícího v patfie nad zmínûnou lékárnou. KdyÏ se na preparát uï nûkolik mûsícû prá ilo ve skladu a u kolegy se zastavil pacient s dotazem, jakïe se uïívají ty léky, které dostal u lékafie v ordinaci, ani jsem se nedivil, Ïe ãtyfii balení vzorkû se títkem lékárny z opaãného konce mûsta vyvolalo ponûkud ostfiej í reakci, neï pouhé zdviïení oboãí. Po nûkolika (spí e nezdvofiil ch) telefonátech se zaãal r sovat cel mechanismus. Nejde pfii nûm ani tak o po kození zmínûného kolegy. Jen je krajské mûsto rozdûleno do nûkolika oblastí a pro kaïdou vypracován plán prodeje. Pokud v nûkteré zmínûn reprezentant plní nad plán, a v jiné nikoliv, není nic lehãího neï ponûkud zmûnit toky receptû. U lékafie tedy vymûní recepty za Dos. Orig. No. q.s. z lékárny v oblasti, kde se zrovna nedafií. Trochu to zavání batûïkafiením, ale vzhledem k tomu, Ïe se loni kontrolou zjistil pouze jeden pfiípad takovéhoto neetického jednání (viz V roãní zpráva âlk za rok 2005), nelze se divit, Ïe to fiadû lékárníkû pfiipadá celkem normální. Já to ale nechci povaïovat za normu. Kdo z pacientû dal tomu lékafii právo nebo v souladu se zákonem 101/2000 písemné svolení odevzdat recepty s jejich adresami a rodn mi ãísly do rukou nûkoho, koho ani neznají? Spondeo ac policeo slavnostnû pfiísahal doktor pfii promoci. V Hippokratovû pfiísaze se mj. praví: a budu je (pacienty) chránit pfied kaïdou úhonou a bezprávím. MÛÏete namítnout, Ïe je tam i fiada vûcí, které se dnes ani dodrïet nedají a budete mít pravdu. MÛÏete dokonce namítnout, Ïe se pacientûm Ïádné bezpráví nedûje. Z hlediska medicíny a terapie moïná ne, z hlediska zákonû ano. Zákon = právo. Poru ení práva = bezpráví. V ichni jsme poloïili dva prsty na Ïezlo pedela, v ichni jsme pfiísahali. Lékárníci i lékafii. Etiku a morálku bychom mûli mít v sobû i bez pfiísah. Nûktefií pacienti nám totiï stále vûfií. KaÏd z lékafiû a lékárníkû je sv m ( dobrovoln m ) ãlenstvím v komofie vázán nûjak m etick m kodexem. Také reprezentanti firem by mûli b t jednou roãnû seznámeni a vedeni k dodrïování etického kodexu té asociace farmaceutick ch spoleãností, jejímiï jsou ãleny. Etika a morálka jsou pro mnohé jen slova. Etika a morálka nejsou peníze. KdyÏ není vûle prosadit v asociacích a komorách vlastní etické kodexy, moïná se nûkdo zaãne zab vat poru ováním zákonû. MoÏná ne. A lékárníci se budou dál tváfiit, Ïe vydávají léky oproti receptûm. Je tû, Ïe ten hodn reprezentant vyzvedává léky pro v echny pacienty z celého regionu a ve voln ch chvílích rozváïí aï do bytu. Kolegovi jsem nabídl, Ïe o jeho pfiípadu napí u. Nevím, jestli nûãeho dosáhnu. StíÏností na reprezentanta pro poru ení etického kodexu âaff, jejímï ãlenem je matefiská firma, bych pravdûpodobnû dosáhl jen odpovûdi, Ïe se jednalo o pochybení jednotlivce. MoÏná toho jednotlivce firma pfiesune do jiného regionu, pov í nebo propustí (mimochodem se tak uï stalo). Na chování lékafie bych mohl upozornit lékafiskou komoru, na batûïkafiícího lékárníka komoru na i. Ale proã, kdyï to mnoh m lékárníkûm a lékafiûm pfiipadá normální. Dokazuje to i rada jiného lékárníka kolegovi, aby lékafii nabídnul tfii procenta z tûch receptû, které se budou realizovat v jeho v lékárnû. Vím, Ïe hasím, co mû (zatím) nepálí a moralizováním na stránkách profesních tiskovin tûïko pfiimûji k etickému jednání ty, kter m je cizí, ale tfieba se nûktefií zastydí. A co vy, které to uï pálí? Budete dál mlãet a ãekat aï se na ministerstvo dostane (nebo vrátí) nûkdo, kdo zlegalizuje v deje v ordinacích, nûkdo, kdo nám doporuãí odevzdat dal í tfii procenta? VÏdyÈ nûktefií z nás to dnes dobrovolnû dûlají. Kdo doãetl aï sem, zaslouïí alespoà ãásteãné konkrétní údaje: krajské mûsto je PlzeÀ, firma kanadská, reprezentantky (obû) uï pro tuto firmu nepracují, lékafi je neurolog. Mgr. STANISLAV HAVLÍâEK, Lékárna Métis, Stod 14

16 CO URČITĚ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ Rulcová, J.: Acne vulgaris Pfiíloha ãasopisu âesko-slovenská dermatologie, ã. 5/2006 V pfiehledovém ãlánku autorka popisuje definici, epidemiologii, etiopatogenezi a pfiedev ím klinické projevy acne vulgaris. Zajímav je pfiedev ím v ãet terapeutick ch moïností. Z místní terapie se pouïívají retinoidy (tretinoin, adapalen, izotretinoin), které mají úãinky antikomedogenní, komedolytické a keratolytické, adapalen i protizánûtliv a sebostatick. Dále je to kyselina azelaová, která má v koncentraci 20 % úãinek komedolytick, ale i antibakteriální a protizánûtliv. Benzoylperoxid pûsobí antibakteriálnû, hlavnû na Propionibacterium acnes. Z lokálních antibiotik se pouïívá erytromycin a klindamycin, nûkdy magistraliter tetracyklin ãi chloramfenikol. Z chemoterapeutik je to nûkdy metronidazol u zánûtlivé formy akné. Z celkovû podávan ch léãiv se pouïívají antibiotika, nejãastûji tetracykliny a erytromycin. Tetracykliny inhibují bakteriální lipázy, jsou lipofilní a dobfie pronikají do sebaceozních folikulû a mikrokomedonû. Doxycyklin se osvûdãil v dávce 200 mg dennû prvních 14 dnû, pak 100 aï 50 mg dennû t dnû. Z makrolidû je to azitromycin. Nûkdy se podává celkovû i lionkosamid klindamycin. Z dal ích systémovû podávan ch léãiv jsou to retinoidy (izotretinoin) a antiandrogeny (cyproteronacetát, drospirenon, spironolakton). K léãbû se vyuïívají i vakciny s obsahem kmenû Propionibacterium acnes. V dne ní dobû se jednoznaãnû doporuãuje kombinace více metod. Farmakoterapie se kombinuje s léãbou laserem, fototerapií, kryoterapií, chirurgick mi metodami i kosmetologick mi doplàkov mi technikami (bûlení kûïe, chemick peeling). Vondráãková, D.: Léãení chronické bolesti pomocí opioidních náplasèov ch forem Neurologie pro praxi ã. 4/2006 U chronické nenádorové bolesti se stále ãastûji vyuïívají opioidy. Transdermální formy náplastí udrïují velmi dobfie úãinnou terapeutickou hladinu. Jsou i ekonomicky velmi v hodné. Prvním léãivem aplikovan m náplastí v historii byl skopolamin v roce Pfies kûïi mohou proniknout jen léãiva lipofilní s malou molekulární hmotností. Z opioidû tomu vyhovují jen fentanyl a buprenorfin. DÛleÏitá jsou pravidla pro pouïití transdermálních opioidû: zahájit co nejniï í dávkou, hlavnû u star ích. Titrovat dávku do efektu (pfievodní koeficient buprenorfin:fentanyl je 1:100). Náplast pravidelnû mûnit 1x za 72 hodin. Lepit na horní polovinu tûla. Pacienta upozornit na moïné NÚL, snaïit se jim pfiedcházet ãi je tlumit adjuvantní terapií. Demonstrovat pacientovi práci s náplastí, nejlépe mu první nalepit. Pfieru ení léãby musí b t postupné. Obû léãiva mají srovnateln efekt, dûleïité je správnû je indikovat. Lamka, J., Ducháček, L.: Veterinární léčiva pro posluchače farmacie Karolinum, Praha, 2006, 151 stran Ve tfietím vydání vychází letos skripta pro v uku veterinární farmacie na hradecké farmaceutické fakultû. Publikaci tvofií ãást obecná a speciální. Obecná ãást se zab vá specifick mi rysy podávání veterinárních léãiv, které pfiedstavují: velká druhová ífie ÏivoãichÛ, zpûsoby podání léãiv, lékové ANOTACE formy, zpûsob vyuïití úãinkû léãiv, odli ná kategorizace látek s farmakologick mi úãinky a jejich veterinárních pfiípravkû (léãiva, premixy pro krmiva, doplàkové látky), odli né ekonomické, zdravotnû-hygienické, ekologické, v zkumné a v vojové a legislativní aspekty uïívání léãiv. Speciální ãást tvofií aktuální pfiehled farmakologick ch skupin zastoupen ch v léãbû nemocí zvífiat. Od léãiv infekãních chorob, která tvofií nejobsáhlej í kapitolu, pfiechází autofii k léãivûm reprodukãního systému, léãivûm nervového systému (CNS i VNS), léãivûm ovlivàujícím nemoci GIT. Dal í ãásti jsou vûnovány vitaminûm a minerálûm, antiflogistikûm steroidním i nesteroidním, náhradám krevní plazmy a rehydratanciím, kardiovaskulárním a respiraãním léãivûm. Pfiílohu skript tvofií tabulka s biologick mi údaji hlavních druhû hospodáfisk ch a domácích zvífiat. ByÈ veterinária jiï nejsou doménou farmaceutû, je dobré se seznámit s trendy, které se ve veterinární farmakologii prosazují. Proto je dobré mít tuto bro- Ïurku v lékárnû k nahlédnutí. SPL-7013 (VivaGel ) VivaGel je lokální mikrobicidní gel se irok m spektrem protivirové aktivity. Je to polymer aminokyseliny lysinu s pfiesnû definovan mi nanopartikulemi, tzv. dendrimer. SlouÏí ve formû vaginálního gelu jako preventivum proti ífiení viru HIV. Polymer má jádro, vnitfiní vûtve a hlavnû polyaniontov aktivní povrch, na kterém probíhají mnohé interakce. Je schopen napfi. vázat proteiny z povrchu viru HIV. V klinické studii byl gel o koncentraci 0,5, 1 a 3 % aplikován vaginálnû po dobu sedmi dnû. FDA se 9. ledna 2006 rozhodla ke zrychlené registraci (Fast track status) gelu, kter bude slouïit jako prevence sexuálního pfienosu viru genitálního oparu a HIV. Nositelem patentu je malá australská farmaceutická firma Starpharma. Zrychlenou registraci udûluje FDA v jimeãnû u léãiv, která jsou bezpeãná a pfiedstavují novou skupinu látek dûleïit ch pro záchranu Ïivota. Stránku pfiipravil PharmDr. PAVEL GRODZA 15

17 Z návštěvy Rakouských lékárnických dnů V lázeňském městě Baden se konaly tradiční Rakouské lékárnické dny, jichž jsem se spolu s prezidentem ČLK PharmDr. Lubomírem Chudobou zúčastnil ve dnech na pozvání rakouské lékárnické komory. Letošních lékárnických dnů se zúčastnilo více než 700 rakouských kolegů, zástupci státní správy v čele se spolkovou ministryní zdravotnictví Marií Rauchovou Kallatovou, zástupci farmaceutických firem a také delegace spřátelených lékárnických komor z ČR, Německa a Maďarska. Rakou tí kolegové projednávali obsah a pfiípadné zmûny profesní náplnû lékárnického povolání a jeho budoucnost. lo pfiedev ím o dal í zlep ení a individualizace lékárenské péãe a také o roli lékárníka pfii generické substituci, na níï se v Rakousku klade stále vût í dûraz. Vzhledem k ãerstvé zku enosti s na- ím ministrem zdravotnictví bylo pro nás velmi zajímavé sledovat slavnostní projev spolkové ministrynû zdravotnictví a sociálních vûcí. ZdÛraznila, Ïe i kdyï se za více neï sedm století zmûnil obsah lékárnického povolání podle aktuálních potfieb obyvatelstva, stále zûstává lékárenství nenahraditelnou souãástí rakouského zdravotnictví. (JestliÏe tedy zmiàoval MUDr. David Rath rakouské zdravotnictví jako svûj vzor, nepochybnû nevûdûl, o ãem hovofiil.) Zdravotní průkazy zaměstnanců lékáren Kontroloři živnostenského úřadu požadují v lékárnách zdravotní průkazy. Mají na to právo a musejí si proto zaměstnanci lékáren tyto průkazy pořizovat? 16 Dále se vyjádfiila i ve vûci sporu Rakouska s Evropskou komisí, která zahájila s na im jiïním sousedem správní fiízení o pfiístupu hospodáfisk ch subjektû na trh s léãivy. Slova ministrynû o podpofie celé této vlády tradiãnímu konceptu lékárenství bez sítí, sortimentu léãiv pouze v lékárnách a provozování lékáren v luãnû lékárníky nám znûly vzhledem k ãeské realitû jako science fiction. Jako hlavní argumenty pouïila spolková ministrynû absenci validních dat o úsporách liberalizovan ch trhû s léky, pokles dostupnosti lékáren v zemích, které skokem provedly liberalizaci lékáren. Na druhé stranû zmínila tamní kvalitní lékárenskou péãi a ofenzivní pfiístup lékárníkû ve vûci vzdûlávání a kompetencí. V bloku dal ích pfiedná ek se neztratila také na e delegace sv m sdûlením o stavu lékárenství v kontextu leto ního roku. Pfiedná ku Lubomíra Chudoby vyslechli rakou tí kolegové a hosté s velk m zájmem. Byli jsme pfiekvapeni, jak podrobnû se kolegové ze v ech zúãastnûn ch zemí zajímají o na e aktuální problémy. Závûreãnou ãást sdûlení, která se zab vala bojem s na ím svérázn m b val m ministrem zdravotnictví a úkoly do konce tohoto roku, odmûnili pfiítomni velk m potleskem. Poznámka autora: V parlamentních volbách koncem záfií zvítûzili v Rakousku sociální demokraté. Rakou tí kolegové mají pro strach udûláno, ale o této variantû hovofiili s obavami. Uvidíme, co si k nim nová vláda dovolí. PharmDr. ZDENùK BLAHUTA Podle zákona ã. 258/2000 Sb., o ochranû vefiejného zdraví ( 19 a 20) musí mít zdravotní prûkaz mimo jiné i fyzické osoby pfiicházející bûhem pracovních ãinností pfii uvádûní potravin do obûhu (tj. i lékárny prodávající potravinové doplàky ãi jiné potraviny) do pfiímého styku s potravinami, zafiízením, náãiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami, a dále fyzické osoby pfiicházející pfii pracovních ãinnostech v ostatních ãinnostech do pfiímého styku s kosmetick mi prostfiedky, upravovanou vodou nebo tûlem spotfiebitele. Rozhodující tedy je, zda konkrétní zamûstnanec lékárny pfiichází do pfiímého styku s potravinami, zafiízením, náãiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami (dále jen pfiím styk s potravinou ). Zákon nedefinuje, co se rozumí tímto pfiím m stykem. Pfiikláníme se k v kladu, Ïe jde o kontakt s nebalenou potravinou, nikoli s obalem, ve kterém se potravina nachází (napfi. od v robce). Pokud by tedy zamûstnanec lékárny pracoval pouze s balen mi potravinami a nedo lo k naru ení celistvosti obalu, zdravotní prûkaz mít nemusí. V ostatních pfiípadech manipulace s potravinou by tento prûkaz mít mûl. Pfiíkladem ãinnosti, ke které je nutné mít zdravotní prûkaz, mûïe b t míchání smûsí ãajû, rozdûlení nûkter ch potravin do men ích balení apod. Vzhledem k rûznému rozsahu ãinnosti jednotliv ch lékáren je nutno vïdy v konkrétní lékárnû individuálnû posoudit, zda a na které zamûstnance povinnost mít zdravotní prûkaz dopadá. Ze zákona o ochranû vefiejného zdraví jsou kontrolním orgánem krajské hygienické stanice, ze zákona ã. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákov ch v robcích, téï âeská zemûdûlská a potravináfiská inspekce. Ani v jednom z tûchto zákonû není jako kontrolní orgán uveden Ïivnostensk úfiad. Paragraf 60a zákona ã. 455/1991 Sb., o Ïivnostenském podnikání, v ak za Ïivnostenskou kontrolu povaïuje

18 sledování toho, zda a jak jsou plnûny povinnosti stanovené (kromû Ïivnostensk m zákonem) také ustanoveními zvlá tních právních pfiedpisû, která se vztahují na Ïivnostenské podnikání. Nelze proto vylouãit, Ïe kontrolor Ïivnostenského úfiadu bude své oprávnûní ke kontrole zdravotního prûkazu Podle 124 odst. 1 zákoníku práce krátkodobě uvolněnému zaměstnanci k výkonu veřejné funkce a občanské povinnosti poskytne zaměstnavatel pracovní volno a náhradu mzdy. K výkonu jiných úkonů v obecném zájmu poskytne jen pracovní volno. âeská lékárnická komora je samosprávn m orgánem, jehoï ãlenem musí b t kaïd aktivní lékárník. Sjezd delegátû je nejvy ím orgánem âlk a úãast delegátû na sjezdu je nutnou podmínkou jeho konání a usná eníschopnosti. Na komoru jsou státem pfiená eny v znamné pravomoci v oblasti odbornosti lékárenské péãe a evidence zdravotnick ch pracovníkû. Z tohoto pohledu je moïné povaïovat v kon funkce delegáta sjezdu za v kon vefiejné funkce. Podle tohoto v kladu by zamûstnavatel byl povinen poskytnout delegátovi sjezdu kromû pracovního volna téï náhradu mzdy ve v i prûmûrného v dûlku. V e uvedené v ak není jednoznaãnû stanoveno v zákoníku práce ani v jeho provádûcích pfiedpisech, a proto je dán prostor pro opaãné tvrzení zamûstnavatele. Ten mûïe v platu náhrady mzdy delegátovi sjezdu odmítat aè jiï proto, Ïe delegát nebyl povinen se k úãasti na sjezdu nechat okresním sdruïením zvolit, ãi proto, Ïe v kon funkcí v âlk nebude povaïovat za rovnocenn v konu funkcí vefiejn ch. ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 11/2006 opírat právû o toto neurãité stanovení Ïivnostenského zákona. Právnû lze proto argumentovat jak ve prospûch, tak v neprospûch oprávnûnosti Ïivnostenské kontroly zdravotních prûkazû. Pfiikláníme se spí e k tomu, Ïe v pravomoci této kontroly nejsou otázky upravené zákonem o ochranû vefiejného zdraví, a tedy ani zdravotních prûkazû, a to z dûvodu speciálních ustanovení tohoto zákona o státní správû, do níï Ïivnostensk úfiad nebyl zahrnut. UpozorÀujeme v ak na to, Ïe ná názor není právnû závazn. JUDr. MONIKA BAKE OVÁ Mgr. MUDr. JAROSLAV MAR ÍK Musí delegáti napracovat nepřítomnost? Pak by byl povinen poskytnout pouze pracovní volno k v konu jin ch úkonû v obecném zájmu bez nároku zamûstnance na náhradu mzdy. Na Ïádost zamûstnance je pak povinen umoïnit mu toto volno napracovat; odmítnout napracování mûïe jen z dûleïit ch dûvodû. Prosadit v klad, z nûhoï plyne právo delegáta na náhradu mzdy, lze proti vûli zamûstnavatele pouze v soudním fiízení. Otázku vefiejnosti funkce delegáta by pak posuzoval soud. Na uvedenou problematiku dopadají 124 zákoníku práce (zák. ã. 65/1965 Sb.) a 14 aï 17 nafiízení vlády ã. 108/1994 Sb. Mgr. MUDr. JAROSLAV MAR ÍK Přílohou tohoto čísla ČČL je CD s prezentačním číselníkem PDK. Obsahuje celý číselník PDK (PharmData kód) s údaji platnými k (CD tak obdrží zdarma každý předplatitel časopisu) a informace České lékárnické komory pro její členy (soubor zákonů, vyhlášek a apod.). Distribuce více než 8000 kusů je zajištěna díky úzké spolupráci ČLK, AVEL a Pharmdata s.r.o. Na prezentaãním CD 14/2006 je kvalitnûji uvedena fiada funkcí: vyhledávání poloïek v rámci jedné skupiny ATC nebo IS; nov ãtyfistup- Àov systém tfiídûní v robkû; vyhledávání podle textového fietûzce v názvu (fulltext); vyhledávání podle podskupiny VZP; tfiídûní podle úãinn ch látek u v robkû HVLP a podle agregovan ch cest podání a forem; fotografie a texty o lécích a léãiv ch pfiípravcích; oznaãení exkluzivity u v robkû, dodávan ch v robci v hradnû do lékáren; orientaãní doplatek pacienta, resp. doplatky u pfiípravkû v rámci jedné ATC skupiny. Na CD jsou nejen základní údaje o v ech distribuovan ch pfiípravcích, kter ch je nûkolik desítek tisíc, u vybran ch i grafická zobrazení pfiípravku a odborné texty, po dobu zhruba tfií t dnû dokonce SPC a PI. Pomocí CD bude moïné zjistit napfi. zatfiídûní pfiípravku do skupiny podobn ch v robkû (identita), sazbu DPH, cenovou regulaci a dal í informace, nezbytné pro cenovou kalkulaci a pro správné zaúãtování. Číselník PDK Údaje (zejm. o maximálních cenách, úhradách, zmûnách sazeb DPH apod.) se u farmaceutick ch pfiípravkû ãasto mûní, a tak data na CD pfiestanou b t po nûkolika t dnech aktuální. CD tedy nemûïe nahrazovat pfiístup k ãíselníku PDK, pravidelnou aktualizaci a volné vyuïití aktuálních údajû, práce s daty v ak pfiiná í nové moïnosti, které lékárník mnohdy nenajde ani ve své interní aplikaci. PDK v jeho plné ífii vût ina lékárníkû zatím bohuïel nevyuïívá, protoïe si tyto nadstandardní moïnosti u svého dodavatele SW nevyïádali. Prezentaãní ãíselník PDK si z CD nejprve nainstalujte na pevn disk poãítaãe. Získáte tak mnohem vût í poãet funkcí a moïností, jeï jsou pfii práci pfiímo z CD z technick ch dûvodû zablokovány. âíselník PDK slouïí sv m uïivatelûm osm let, kaïdoroãnû se roz ifiuje, aniï se to promítalo do jeho ceny, pro pfií tí rok proto dochází k mírnému uvolnûní cenového limitu. Limity chrání lékárníky pfied nadmûrn m zvy ováním cen. Stanovení limitû (úprava by nemûla v prûmûru pfiev it 2,7 % meziroãního nárûstu od roku 1999) bude po konzultacích s âlk vãas oznámeno v odborném tisku. Pokusíme se zohlednit pfiimûfienou finanãní nároãnost zejména vûãi nejmen ím lékárnám. âíselník PDK je pfiítomen v kaïdém pfiíjmu, v deji, objednávce i statistice. Jeho v znam, rozsah, kvalita dat i nároãnost jeho údrïby mnohonásobnû vzrostly. ZaslouÏí si kontinuitu udrïení spoleãn ch zájmû jeho tvûrcû i uïivatelû. Mgr. PAVEL SUCH, jednatel Pharmdata s.r.o. a fieditel AVEL ing. JOSEF IMÁâEK, jednatel Pharmdata s.r.o. PharmDr. LUBOMÍR CHUDOBA, prezident âlk 17

19 Seriál ČČL: NOVĚ REGISTROVANÉ LÁTKY Epilepsie jsou skupinou poruch mozku projevujících se opakovan mi záchvaty (paroxysmy) rûzného charakteru. Záchvaty mohou b t parciální (fokální, loïiskové), a to jednoduché (bez naru ení vûdomí) ãi komplexní (naru ení vûdomí), nebo generalizované, které se dále dûlí na absence (bez kfieãí) ãi s kfieãemi. Epilepsie je pomûrnû ãasté onemocnûní, PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. odborný redaktor, Remedia, Praha odhaduje se, Ïe touto nemocí trpí 0,5 1 % populace. Kolem 30 % pacientû je stále neúspû nû léãeno medikací a pfiedstavují tak v zvu pro dal í farmaceutick v zkum. Trvalá bolest zpûsobuje utrpení a stres organismu. Tento stav je typick pfii po kození nervového systému a je v této souvislosti oznaãován jako neuropatická bolest. Jednu z nejãastûj- ích forem neuropatické bolesti pfiedstavuje diabetická polyneuropatie postihující pûtinu diabetické populace v USA (zhruba 3 miliony lidí) a postherpetická neuralgie postihující 1 milion lidí v USA. Generalizovaná úzkostná porucha je psychické onemocnûní, kdy pacienta obtûïuje úzkost, která není vázaná na Ïádnou konkrétní situaci. Celkem brzy ho zaãnou následkem psychického vypûtí obtûïovat rûzné tûlesné pfiíznaky pocity trvalého svalového napûtí, poruchy spánku, nadmûrné pocení, tfies, bolesti hlavy, bu ení srdce Jak mají tato zdánlivû nesouvisející onemocnûní spoleãn jmenovatel? Mohou b t léãeny pregabalinem. Farmakologické aspekty Pregabalin je nízkomolekulární látka strukturálnû podobná GABA, nicménû na GABA receptory se neváïe. Pregabalin sniïuje presynaptické uvolnûní excitaãních neurotransmiterû (glutamátu, noradrenalinu) specifickou vazbou na α2-proteiny, které jsou strukturální souãástí napûèovû fiízen ch vápníkov ch kanálû centrálního nervového systému. Vazbou pregabalinu se sniïuje influx kalcia do buàky, ãímï dojde ke ztlumení signálu pro vyplavení neurotransmiterû z vezikul neuronální buàky. Mechanismus úãinku je stejn jako u star ího gabapentinu. Farmakokinetika pregabalinu je v doporuãen ch dávkách lineární. Jeho absorpce po perorálním podání je pomûrnû rychlá (tmax kolem 1 hodiny) a témûfi úplná (> 90 %). Potrava zpomaluje vstfiebávání pregabalinu, av ak biologická dostupnost zûstává témûfi nezmûnûna. Je proto moïné pregabalin podávat pfied, po i s jídlem. Pregabalin se neváïe na plazmatické bílkoviny a nepodléhá metabolismu v játrech. Vyluãován je renální exkrecí jako nezmûnûná látka. Jeho eliminaãní poloãas je kolem 6 hodin. Clearance pregabalinu je pfiímo úmûrná clearance kreatininu, u poruch funkce ledvin je tfieba redukovat dávku. Po kození jater neovlivàuje farmakokinetiku pregabalinu. Klinické aspekty V hodou podání pregabalinu u epilepsie a neuropatické bolesti je to, Ïe je touto monoterapií potlaãena i úzkost, která tyto stavy ve velké mífie provází. Pregabalin je v znamnû úãinn pfii léãbû parciálních záchvatû s pfiídatnou generalizací ãi bez ní. Na druhé stranû zfiejmû nebude irokospektr m antiepileptikem úãinn m pfii léãbû primárnû generalizovan ch epileptick ch záchvatû a idiopatick ch epilepsií. Je moïné, Ïe mûïe nûkteré tyto záchvaty (absence, myoklonické záchvaty) i zhor ovat ãi provokovat. Zatím je indikován pouze jako pfiídatná terapie ke stávající. Tomu odpovídal i design publikovan ch klinick ch studií. V úvodním období byli vyselektováni do studie pacienti s refrakterní parciální epilepsií a následnû randomizováni do skupin pregabalinu ãi placeba pfiidan ch ke stávající terapii (tzn. vût inou jiï léãen ch kombinací antiepileptik!). Velice zjednodu enû lze konstatovat, Ïe po 3 mûsících nebylo 50 mg/den pregabalinu úãinnûj í neï placebo a Ïe maximální dávka 600 mg/den pregabalinu sníïila frekvenci záchvatû o %. Poãet respondérû (redukce záchvatû o více neï 50 %) byl u pregabalinu 600 mg/den okolo 40 %. Úãinnost pregabalinu na neuropatickou bolest byla zkoumána na modelu bolestivé diabetické polyneuropatie a posther- pregabalin petické neuralgie. Úãinek byl sledován v celkem 10 randomizovan ch dvojitû slep ch studiích s celkov m poãtem 2750 pacientû. Intenzita bolesti byla mûfiena na kále, primárním cílem studií bylo sledování sníïení skóre bolesti oproti poãátku studie. Opût lze zjednodu enû konstatovat, Ïe léãba pregabalinem 600 mg/den vedla ke sníïení skóre bolesti o více neï polovinu u zhruba 50 % nemocn ch. Je v ak potfieba zároveà dodat, Ïe v placebové vûtvi bylo dosaïeno sníïení skóre bolesti o > 50 % u 20 % pacientû. V terapii neuropatické bolesti jsou antiepileptika (a tedy i pregabalin) ãi tricyklická antidepresiva léky první volby. Perorálnû podávan pregabalin v dávkách mg/den byl úãinnûj í neï placebo a srovnateln s lorazepamem 6 mg/den, alprazolamem 1,5 mg/den ãi venlafaxinem 75 mg/den v potlaãení úzkosti a depresivních symptomû u generalizované úzkostné poruchy. Úãinek nastupoval jiï bûhem prvního t dne léãby a pfietrvával minimálnû pûl roku. Pregabalin zlep oval v klinické studii u pacientû s parciální epilepsií i prûbûh spánku. Pregabalin byl v klinick ch studiích dobfie tolerován, neïádoucí úãinky byly pfieváïnû mírné intenzity. Nejãastûji byly pozorovány závratû (42 % pacientû s pregabalinem 600 mg/den vs. 13 % placebo), somnolence (30 % vs. 13 %), poruchy hybnosti (16 % vs. 6 %). Dále bylo pozorováno zv ení hmotnosti, poruchy vidûní, tûlesná slabost, periferní edémy, poruchy koncentrace a erekce. KvÛli somnolenci se nedoporuãuje fiízení vozidel. Kontraindikací je zatím pouze pfiecitlivûlost na sloïky pfiípravku. U tûhotn ch a kojících Ïen nejsou zatím o podání léãiva dostupné údaje, na zvífiecím modelu studie prokázaly reprodukãní toxicitu. Pregabalin má velice mal interakãní potenciál, protoïe témûfi není metabolizován játry a není vázán na plazmatické bílkoviny. Pregabalin mûïe potencovat úãinky ethanolu a hypnotik. Terapie pregabalinem se zahajuje dávkou 150 mg/den a postupnû se v t denních intervalech mûïe dávka zvy ovat po 150 mg/den aï na 600 mg/den. Interval podávání je 2krát ãi 3krát dennû. Originální pfiípravek obsahující pregabalin byl nazván Lyrica a vyrábí jej firma Pfizer. 18

20 Už začátkem studia na FaF v Hradci Králové jsem přičichnul k programu krátkých studentských výměn s názvem TWIN (dvojče). Myšlenka je jednoduchá; na týden se vypravit do ciziny prohlédnout si spřátelenou fakultu, udělat si představu, jak zahraniční kolegové žijí, studují, jak se baví a jaké mají názory, a pokud možno navštívit zdejší průmysl. Díky schopn m a obûtav m lidem se to dafiilo i v následujících letech 2003 v Polsku (Sosnowiec a Wroclaw) a 2004 v Maìarsku (Budape È,) aï loni se ÀÛra pfietrhla. Po loàském mezinárodním kongresu IPSF v Bonnu jsem se pln zajímav ch záïitkû a bohat í o zku enosti rozhodl vyuïít nov ch pfiátelství a nabídl Spolku ãesk ch studentû farmacie (SâSF) spolupráci na oïivení vzájemn ch v mûn. S chorvatskou studentkou Mirandou Damiç jsme si uï na kongresu v Nûmecku neformálnû slíbili TWIN zorganizovat. Pfiípravy se skvûle dafiily navzdory chaosní komunikaci zástupcû SâSF pro zahraniãní záleïitosti. Pfies obãasné neshody dûkuji SâSF za propagaci akce mezi studenty a poskytnuté organizaãní zázemí. My u nich Hlavní vûc se tedy povedla a posledního bfiezna opustilo deset ãesk ch studentû Hradec Králové, aby strávili t den u nov ch pfiátel v Záhfiebu. Po ãtyfiech letech jsme opût cestovali pfiehlednou sítí tramvají, vyjeli Ïiãarou na 1033 metrû vysok vrch Sljeme, nav tívili stfiedovûk hrad Medvedgrad, symbol chorvatské národní hrdosti, a ke zlatavému moku se posadili v legendární stejnojmenné pivnici. Náv tûva pracovi tû R&D spoleãnosti Pliva v Záhfiebu uspokojil na e odborné nároky. Moderní budova je chloubou a skuteãnou dominantou. Lehké pfiekvapení v ak vzbudila obsazenost kanceláfií. Pracovníci se obãas v nevelké místnosti tísnili jako povûstné sardinky. Navíc trend diktuje prosklené dvefie kanceláfií údajnû motivující k vy - ímu pracovnímu tempu. Pojìme ale radûji k vûcem farmaceutûm bliï ím. Pracovi tû se zab vá pfiedev ím v vojem generick ch produktû pro trh v USA, biotechnologickou produkcí, modifikací chemick ch entit a zlep ováním sloïení jiï existujících léãiv ch pfiípravkû. Nároãnosti v zkumu odpovídá piãkové vybavení laboratofií vãetnû napfi. komor s fiízen m prostfiedím nebo elektronového mikroskopu. ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 11/2006 Dvojčata v Záhřebu i v Česku Následující den nás na Farmaceuticko-biochemické fakultû v Záhfiebu uvítala doktorka Jelena Filipoviç-Grãiç, prodûkanka pro vzdûlávání, a pfiedstavila nám zmûny ve studijním plánu pro rok 2006/2007. Mûly by studentûm farmacie umoïnit specializaci jiï bûhem pregraduálního studia. Snad podobné zmûny zavítají i do Hradce Králové, kde zatím není opravdová specializace bûhem studia moïná. Inu farmacie u nás je stále konzervativní obor. Jako protiváhu musím uvést mnohem modernûj í vybavení laboratofií na hradecké farmaceutické fakultû. V Záhfiebu na nás ze star ch chodeb a letitého nábytku d chala nostalgie. Exkurze konãila na zahradû léãiv ch rostlin, po dlouhé zimû bohuïel je tû spící. V areálu zahrady sídlí katedra mikrobiologie, jejíï pfiedstaven nás rovnûï laskavû pfiivítal, provedl pracovi tûm a pfiedstavil populárnû-nauãn v tvor sv ch spolupracovníkû: broïurku básniãek a vtipû, vûnovanou mikrobûm. Mezi nejkrásnûj í záïitky patfiil spoleãensk veãer uspofiádan âeskou besedou v Záhfiebu (na snímku). Je obdivuhodné, jak srdeãnû nás krajané uvítali. Sbor zazpíval staré ãeské písnû, kter mi v na í vlasti vládne málokdo. âeská men ina v Záhfiebu uï pfies 130 let Ïiví svûj matefisk jazyk, okofienûn fiadou archaismû, které u nás vyvolávají dojat úsmûv. Kromû pûveckého sboru funguje pfii âeské besedû i folklorní taneãní skupina Jetelíãek. Oni u nás V kvûtnu zaãala druhá fáze v mûny tím, Ïe na e chorvatská dvojãata dorazila do Prahy. Po její prohlídce následoval pfiesun do Hradce Králové. Mgr. Zdeněk Spáčil ChorvatÛm se velice líbilo âeské farmaceutické muzeum v Kuksu. Není divu, impozantní sochy Matyá e Bernarda Brauna a unikátní barokní oficína s pûvodním mobiliáfiem nechají chladné jen málokteré srdce, a nemusí b t nutnû jen farmaceutické. Kromû zmínûn ch historick ch skvostû náv tûvníci ocenili také interaktivní ãást muzea, kde je moïné vyzkou et si historickou v robu tablet a pilulek. Posilnûni kulturním záïitkem z Mekky ãeské farmacie jsme se vydali objevovat nedalek BraunÛv betlem. Chorvatské studenty samozfiejmû neminulo uvítání na hradecké Alma Mater a exkurze v nedaleké zahradû léãiv ch rostlin, stejnû jako veãerní náv tûva oblíbeného studentského klubu Event. Zbyl také ãas na náv tûvu Brna, kde jsme se vydali za nejlépe utajenou ãeskou památku UNESCO funkcionalistickou vilou Tugendhat. ok gastrointestinálního traktu na ich kolegû zpûsobila náv tûva obávané menzy na kolejích Na Kotli. Trauma jsme jim vynahradili aï spoleãn m slavnostním rozluãkov m obûdem v restauraci. Stejnû jako my jsme odjíïdûli ze Záhfiebu plní nov ch vjemû a zajímav ch poznání, louãili se Chorvati s âeskem spokojeni. Za to patfií velk dík ãesk m studentûm, ktefií se zahraniãním kolegûm vûnovali a devadesát procent nákladû zaplatili z vlastní kapsy. AÈ ãlánek s neváïnou tématikou neskonãí v pokleslém duchu, dodávám se petkou idealismu: krásná my lenka studentsk ch v mûn bude Ïít, pokud ji bude krmit sv m nad ením, ãasem a kapesn m hrstka zapálen ch lidí. Pár jsem jich poznal a vûfiím, Ïe je - tû nevymfieli 19

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ 4/2008 roãník LXXX âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ mûsíãník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ 9/2008 roãník LXXX âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ mûsíãník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ 1/2008 roãník LXXX âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ mûsíãník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ 8/2007 roãník LXXIX âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ mûsíãník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ 7-8/2008 roãník LXXX âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ mûsíãník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu základní informace o průzkumu vzorek: manažefii/ky a fieditelé/ky personálních oddělení a fieditelé/ky společností velikost vzorku: 46 období dotazování: 24.8.2005

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více