Zápis ze zasedání valné hromady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání valné hromady"

Transkript

1 MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: , sídlo: Hvožďany 80, Zápis ze zasedání valné hromady konané dne od hod. ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem Konání této valné hromady bylo v souladu se stanovami spolku řádně a včas oznámeno všem jeho členům pozvánkou (příloha č. 1). Valné hromady se účastní členové spolku podepsaní na prezenční listině, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Zároveň byla provedena kontrola hlasovacích práv zájmových skupin - viz příloha č. 3. Zahájení zasedání v 17:10 hod. Předsedkyně správní rady Markéta Balková přivítala přítomné v Rožmitále a zahájila zasedání valné hromady. Markéta Balková konstatovala, že valná hromada je usnášení schopná, jelikož je přítomno 31 z 49 členů spolku (tj. 63,3 %). Paní Balková přivítala zároveň Ing. Filipa Šafaříka z firmy e-rozvoj.cz, s.r.o., která pomáhá MAS s tvorbou SCLLD. Paní Balková upozornila přítomné hosty, že na valné hromadě nemohou hlasovat hosté jako nečlenové spolku. Dále požádala přítomné členy MAS, že vzhledem k procentuálnímu zastoupení zájmových skupin musí každý, kdo bude potřebovat opustit zasedání valné hromady dříve, nahlásit paní zapisovatelce svůj odchod. Paní Balková požádala, aby se přítomní v případě jakýchkoli dotazů kdykoli neváhali zeptat s tím, že kdo bude mluvit, musí se představit. Program: 1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání - Markéta Balková 2. Zhodnocení činnosti za rok 2015 a) Projekt spolupráce - Gabriela Jeníčková b) Fond Středočeského kraje, podpora tvorby SCLLD - Jana Filinová c) Fond Středočeského kraje, - Jana Filinová d) Akce MAS Podbrdsko v roce Jana Filinová e) Projednání zprávy dozorčí rady - Josef Kaiser f) Projednání účetní uzávěrky za rok Gabriela Jeníčková g) Výroční zpráva za rok Jana Filinová 3. Strategie (SCLLD) - Filip Šafařík, Jana Filinová 4. Volba členů do výběrové komise - Markéta Balková 5. Plán činnosti spolku na rok 2016 a) Místní akční plány rozvoje vzdělávání - Markéta Balková, Jana Filinová b) Plán činnosti na rok Gabriela Jeníčková c) Projednání rozpočtu na rok Gabriela Jeníčková d) Členské příspěvky - Markéta Balková 6. Diskuse a závěr. Zasedání valné hromady postupovalo dle prezentace - viz příloha č. 4. Stránka 1

2 1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání Předsedkyní zasedání byla navržena Markéta Balková. Přednesen návrh programu, navržena zapisovatelka Jana Filinová, ověřovatelé zápisu Ing. Petr Procházka a Ing. Vladimír Vojáček. HLASOVÁNÍ: PRO: 31 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. 1-VH1/2016: Valná hromada schvaluje návrh programu zasedání. Valná hromada volí tyto činovníky zasedání: Předsedkyně zasedání: Markéta Balková Zapisovatelkou byla valnou hromadou zvolena: Jana Filinová Ověřovateli byli zvoleni: Ing. Petr Procházka, Ing. Vladimír Vojáček 2. Zhodnocení činnosti za rok 2015 Rok 2015 jsme zahájili setkáním valné hromady MAS, kde jsme především schvalovali nové stanovy MAS a hned od začátku roku jsme intenzivně pracovali na předložení žádosti o standardizaci MAS. Zároveň jsme se od podzimu 2014 do června 2015 podíleli se Středočeskými MAS na Projektu spolupráce mezi středočeskými MAS. V srpnu jsme se sešli znovu na 2. valné hromadě opět kvůli standardizaci. Schválili jsme společně úpravu stanov, díky tomu bylo možno podat změnové hlášení na SZIF a od je MAS Podbrdsko standardizovaná MAS, tedy může předkládat svou strategii k posouzení na MMR a své žádosti o podporu. Potřebné Osvědčení o standardizaci bylo SZIFem vystaveno Na dokončení strategie pracujeme od léta Z důvodu zdržení schválení operačních programů EU a vydání metodických pokynů předkládáme dnes finální verzi strategie MAS Podbrdsko ke schválení valné hromadě. Rok 2015 přinesl také podporu ze Středočeského kraje na tvorbu nového turistického portálu a také dotaci na dopracování Strategie MAS. a) Projekt spolupráce Projektu spolupráce se naše MAS účastnila od do Jednalo se o 22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Středočeské MAS se rozdělily na dvě skupiny, naše MAS byla zařazena pod skupinu, jejíž hlavním koordinátorem byla MAS Přemyslovské Střední Čechy. Žádost o dotaci byla podepsána dne Projekt bylo nutno předfinancovat. Finance získala MAS Podbrdsko od členů MAS a z vlastních zdrojů. Účelem projektu bylo posílit spolupráci mezi místními akčními skupinami a předávání správné praxe a postupů, s využitím zkušeností z období MAS v rámci projektu společně zpracovaly doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií) týkajícího se tématu: Evaluace a monitoring strategie MAS. Projekt spolupráce byl předán podáním Žádosti o proplacení na SZIF. Splnili jsme všechny podmínky pro Stránka 2

3 proplacení výdajů. K proplacení uznatelných výdajů došlo ze strany SZIF Všechny půjčky od členů MAS byly začátkem listopadu 2015 vráceny. Za finanční výpomoc děkujeme Svazku obcí mikroregion Třemšín, Svazku obcí Březnicko, Obci Milín, Obci Vrančice a Obci Lazsko. b) Fond Středočeského kraje, podpora tvorby SCLLD V září 2015 MAS Podbrdsko podepsala smlouvu se Středočeským krajem. Všechny středočeské MAS obdržely dohromady na podporu dopracování svých strategií pro rok ,- Kč. Finanční příspěvek pro MAS Podbrdsko ,- Kč přišel na účet MAS na počátku října. Podmínkou získání dotace bylo předání SCLLD MAS Podbrdsko Středočeskému kraji do Vypořádání dotace proběhne do 60 dnů od odevzdání SCLLD na Středočeský kraj, tj. do konce ledna c) Fond Středočeského kraje, Dne jsme podali žádost na Středočeský kraj o poskytnutí dotace v rámci tematického zadání Podpora hejtmana na vytvoření nového regionálního informačního portálu. Cílem tohoto projektu je tvorba nových webových stránek, na kterých budou umístěny také interaktivní mapy. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že v našem podbrdském regionu je nedostatečná informovanost o ucelené nabídce pro turisty i obyvatele Podbrdska. Proto i v souvislosti se zrušením Vojenského újezdu Brdy a vznikem nové CHKO vzniká informační webový portál, který bude přínosem nejen pro podbrdský region. Firma Galileo Corporation s.r.o. vytvořila design webu. Stránky již byly spuštěny na jsou plněny základními informacemi, vytváří se interaktivní mapy se zajímavými turistickými místy, trasami, apod. Do budoucna by bylo dobré tímto způsobem zviditelnit a představit turistům, i obyvatelům Podbrdska, celé území Místní akční skupiny Podbrdsko, tzn. Rožmitálsko, Březnicko a Milínsko a jeho nejbližší okolí. Se spuštěním se také nabízí možnost všem místním podnikatelům, firmám i ostatním obyvatelům, aby propagovali svoji činnost na Na webových stránkách je sekce, kde zájemci zjistí veškeré možnosti uveřejnění reklamy na webu, včetně poplatků. S dotazy je možno se obracet na správce webových stránek na adrese d) Akce MAS Podbrdsko v roce 2015 Místní akční skupina Podbrdsko pořádala valnou hromadu ve čtvrtek v podkrovním prostoru ZŠ a MŠ Chraštice a druhou valnou hromadu pořádala v Blatenské ul. v Březnici. Hlavním programem obou valných hromad bylo schválení Stanov MAS z důvodu standardizace MAS a samozřejmě informování členů o činnosti MAS. MAS Podbrdsko ve spolupráci s Celostátní sítí pro zemědělství a venkov pořádala v sobotu dne v Rožmitále pod Třemšínem akci Podbrdský řemeslný a farmářský trh. Cílem akce byla propagace regionu Rožmitálska, Březnicka a Milínska, jejich živnostníků a farmářů. Akce proběhla na nádvoří Podbrdského muzea v Rožmitále a na náměstí. Ke spolupráci a podpoře se připojilo i Krajské informační středisko Středočeského kraje, Zemědělský svaz ČR, Podbrdské muzeum v Rožmitále a mateřská centra z Rožmitálu a Březnice. Veliké poděkování patří za celodenní pomoc při organizaci celé akce studentům z Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Březnice. Akce se účastnilo přes Stránka 3

4 1500 návštěvníků. Dle ohlasů trhovců i návštěvníků se jednalo o velice vydařenou akci. Krajské informační středisko Středočeského kraje ve spolupráci s MAS Podbrdsko zorganizovali v Rožmitále pod Třemšínem v pondělí ve Společenském centru seminář k CHKO Brdy. Zorganizovali jsme seminář pro starosty obcí, podnikatele, neziskové organizace i pro širokou veřejnost. Prezentaci o zajímavostech k CHKO Brdy s následnou diskuzí vedl Mgr. Bohumil Fišer, vedoucí oddělení Správy CHKO Brdy. Semináře se zúčastnilo 50 návštěvníků, kteří při vstupu obdrželi propagační letáky, bločky, záložky a propisky. Do Rožmitálu přijeli zástupci Místních akčních skupin ze Středočeského kraje. Markéta Balková přivítala nejen všechny Místní akční skupiny, ale také starostu Rožmitálu pana Ing. Josefa Vondráška, zástupce z Celostátní sítě pro zemědělství a venkov a také zástupce z Krajského úřadu Středočeského kraje. Zároveň v úvodu vystoupil s krátkou prezentací o CHKO Brdy Mgr. Bohumil Fišer. Poté už jednaly Místní akční skupiny o novinkách v dění kolem MAS a Operačních programů EU, o aktivitách, které proběhnou v roce 2016, apod. Pracovníci MAS se také účastnili různých seminářů, setkání MAS aj. akcí během celého roku Veškeré podrobnosti o činnosti MAS jsou na Valná hromada bere na vědomí informace - body a) - d), o činnosti MAS v roce e) Projednání zprávy dozorčí rady Josef Kaiser: Zprávu dozorčí rady přednesl předseda JUDr. Josef Kaiser. Dozorčí rada zkontrolovala hospodaření MAS a neshledala žádné pochybení v hospodaření. Zpráva dozorčí rady v příloze č. 5. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady. f) Projednání účetní závěrky za rok 2015 Gabriela Jeníčková: Valné hromadě přednesena zpráva o účetní závěrce za rok Účetní závěrka v příloze č. 6. Na základě Konsolidační vyhlášky č. 312/2014 Sb. musí obce a dobrovolné svazky obcí do odevzdat hlášení na příslušný krajský úřad. Předmětem hlášení je mimo jiné definování rozhodovací síly obce v dobrovolném svazku obcí, zájmovém sdružení právnických osob (členové), spolcích (členové), ústavech (zakladatelé) či o.p.s. (zakladatelé). Informace se uvádí do tabulky (příloha č. 1 k hlášení) % hlasovacích práv poměrem k celkovému počtu členů, zaokrouhleno na 2 desetinná místa. Při počtu členů MAS Podbrdsko 49 členů je tedy podíl jednoho člena 2,04 % (100:49). Další povinností je uvedení informace o podílu na základním kapitálu. V našich stanovách není ošetřeno, a proto se uvádí údaj ze sloupce C - tedy stejný podíl jako na hlasovacích právech, tj. 2,04%. Tato informace odešla všem obcím na Zaměstnanci kanceláře MAS jsou zaměstnáni od díky dotaci z Úřadu práce Příbram. Dotace byla vyjednána na období Stránka 4

5 HLASOVÁNÍ: PRO: 31 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. 2-VH1/2016: Valná hromada odsouhlasila účetní závěrku za rok 2015 a vzala na vědomí zprávu o dotaci Úřadu práce Příbram. g) Výroční zpráva za rok 2015 Přednesen valné hromadě obsah Výroční zprávy za rok Výroční zpráva je součástí tohoto zápisu v příloze č. 7. Výroční zpráva 2015 bude zveřejněna na webových stránkách MAS. Paní starostka Chraštic navrhuje, aby bylo ve výroční zprávě opraveno u pana Zrostlíka a pana Peterky region z Březnice na Milín. HLASOVÁNÍ: PRO: 31 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. 3-VH1/2016: Valná hromada odsouhlasila Výroční zprávu za rok Strategie (SCLLD) Jana Filinová, Filip Šafařík: Všem členům byla odeslána SCLLD přes k nahlédnutí. Zároveň je SCLLD uveřejněna na webu MAS. Jana Filinová seznámila přítomné s úvodními kapitolami SCLLD - viz prezentace v příloze č. 8. Dále pokračoval Ing. Filip Šafařík. Představil členům MAS podrobně programové rámce nastavené ve Strategické části SCLLD a sdělil podrobnosti o podání SCLLD na MMR. Finální verze SCLLD schválená valnou hromadou bude předložena na vědomí všem obecním zastupitelstvím na území MAS Podbrdsko. SCLLD bude odeslána k posouzení na MMR na základě Výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje - do konce ledna Čerpat dotace pro náš region můžeme až po schválení SCLLD ze strany MMR, tj. cca v horizontu 11 měsíců od podání SCLLD na MMR. Paní Balková vyzvala přítomné členy MAS i hosty, aby se k finální verzi strategie vyjádřili, vznesli připomínky apod. Žádné připomínky z řad členů nebyly vzneseny, proto se přistoupilo k návrhu usnesení: Valná hromada schvaluje Strategii CLLD MAS Podbrdsko, z.s. a schvaluje zapracování případných drobných úprav technického charakteru před podáním žádosti o podporu strategie CLLD. HLASOVÁNÍ: PRO: 31 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. 4-VH1/2016: Valná hromada schvaluje Strategii CLLD MAS Podbrdsko, z.s. a schvaluje zapracování případných drobných úprav technického charakteru před podáním žádosti o podporu strategie CLLD. Stránka 5

6 PŘESTÁVKA 18:30-18:50 hodin. Během přestávky odešel 1 člen MAS - starosta Obce Starosedlský Hrádek Mgr. Rudolf Šimek. Valná hromada je stále usnášeníschopná - přítomno 30 z 49 členů spolku (tj. 61,2%). 4. Volba členů do výběrové komise Při schůzi Valné hromady byli zvoleni tito členové výběrové komise MAS: Člen Ing. Pavel Bukovjan - předseda MC Rozmarýnek Rožmitál - místopředseda Obec Věšín Obec Vrančice Obec Lazsko PT Computers, s.r.o. Statek Rožmitál, s.r.o. Zmocněnec člena právnické osoby Kateřina Matějková Ing. Pavel Hutr Jiří Sláma PhDr. František Bártík Ing. Petr Pazderník Ing. Karel Mráz Vzhledem ke stále trvajícímu přípravnému období v roce 2015, které bude trvat i v roce 2016, zatím výběrová komise neplnila své povinnosti. Do výběrové komise proto byli navrženi stejní členové spolku, kteří byli zvoleni na valné hromadě Všichni členové výběrové komise s tímto souhlasí. VOLBA 1. - Valná hromada nemá návrh na změny ve výběrové komisi. VOLBA 2. - Všichni členové výběrové komise jsou znovu zvoleni na dobu 1 roku. Usnesení č. 5-VH1/2016: Valná hromada zvolila navržené členy výběrové komise. Funkční období členů výběrové komise začíná Plán činnosti spolku na rok 2016 a) Místní akční plány rozvoje vzdělávání Od začátku září 2015 začala MAS Podbrdsko pracovat na přípravě nového projektu, který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Příbram. MAP bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15. let. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně Stránka 6

7 specifických problémů a potřeb. Zároveň školy zapojené v MAP budou moci čerpat dotace na investice z IROP. V první fázi projektu je nutno vytvořit strategii MAP. Správní rada MAS Podbrdsko jednala o zapojení do projektu MAP Žadatelem v této výzvě bude Město Příbram. MAS Podbrdsko bude partnerem projektu s finanční spoluúčastí. Dále je v projektu zapojen DSO ORP Příbram jako partner bez finanční účasti. MAP budeme společně realizovat na celém území ORP Příbram s výjimkou obcí kolem Kamýka nad Vltavou, které školstvím spadají pod ORP Sedlčany. Výzva MAP na předkládání žádostí o podporu do OP VVV byla vyhlášena Město Příbram společně s MAS Podbrdsko předložili žádost o podporu MŠMT poslalo informaci, že žádost splnila formální náležitosti. Plánuje se na přelomu února/ března 2015 setkání se starosty obcí a řediteli škol. Projekt bude oficiálně dle žádosti trvat od do , tj. 18 měsíců. MAS získá objem finančních prostředků na náklady spojené s tvorbou MAP a na náklady mezd pracovníků, kteří se budou projektu věnovat. Dle předběžného rozpočtu bude nutné předfinancování projektu od do cca v předběžné částce ,- Kč. Současný objem peněz na účtu MAS nebude stačit na předfinancování projektu MAP. Způsobilé výdaje partnera s finanční spoluúčastí budou činit celkem cca ,- Kč. Ing. Vojáček Do valnou hromadu svolávat nebudeme. Nutno zde schválit možnosti předfinancování projektu MAP. Možné varianty: - bezúročná půjčka od členů MAS - půjčka od České spořitelny Ing. Chotívka Valná hromada by měla schválit obě varianty. Usnesení č. 6-VH1/2016: Valná hromada bere na vědomí informace o projektu MAP a schvaluje předfinancování projektu MAP. Předfinancování bude zajištěno buď pomocí bezúročných půjček nebo formou úvěru od České spořitelny. b) Plán činnosti na rok 2016 Markéta Balková, Gabriela Jeníčková: Valné hromadě přednesen návrh činností MAS pro rok podání žádosti o podporu Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko do konce ledna 2016, případně do konce února po schválení SCLLD na MMR dojde k předložení žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu IROP na provoz MAS - podporovány jsou aktivity spojené s realizací strategie, např. s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběr projektů, atd. - práce na projektu MAP - pořádání jarního a podzimního trhu - duben/květen v Březnici a v září Podbrdský farmářský a řemeslný trh v Rožmitále Stránka 7

8 - zapojení MAS do projektu KIS - soutěž Regionální potravina Středočeského kraje 2016 formou účasti na ochutnávkách - vydávání elektronického občasníku Podbrdsko - informování členů MAS a občanů na území MAS prostřednictvím - výzvy OP, novinky z činnosti MAS, stav SCLLD aj. - provoz webu Usnesení č. 7-VH1/2016: Valná hromada souhlasí s plánem činnosti na rok c) Projednání rozpočtu na rok 2016 Markéta Balková, Gabriela Jeníčková: Přednesen návrh rozpočtu na rok Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. Příjmy V tis. Kč Členské příspěvky 43 Webové stránky 25 MAP 336 Mzdové výdaje ÚP 270 Trhy v Březnici a v Rožmitále 41 Hospodářská činnost 30 Příjmy celkem 745 Výdaje V tis. Kč Webové stránky 13 Ostatní náklady (nájem kanceláře, účetní, cestovné, kancelářské potřeby) 39 MAP 336 Mzdové výdaje ÚP PB 315 Trhy v Březnici a v Rožmitále 32 Členské příspěvky NS MAS 10 Náklady celkem 745 Usnesení č. 8-VH1/2016: Valná hromada souhlasí s rozpočtem na rok Stránka 8

9 d) Členské příspěvky Za rok 2015 byly zaplaceny všechny členské příspěvky. Předpis členských příspěvků na rok 2016 navrhuje správní rada zachovat stejný jako v roce Návrh na výši příspěvků v roce 2016: podnikatelé podle zákona č. 89/2012 Sb 1.000,- Kč obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb ,- Kč obce s počtem obyvatel menším než pět set (500) 1.000,- Kč obce s počtem obyvatel větším než pět set (500) a svazky obcí 2.000,- Kč příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu a územně samosprávnými celky 2.000,- Kč fyzické osoby, neziskové organizace - 100,- Kč Usnesení č. 9-VH1/2016: Valná hromada odsouhlasila stejnou výši členských příspěvků jako v roce Diskuse a závěr. Ing. Petr Chotívka: Předložení valné hromadě dopis se zdůvodněním, proč MAS dosud neplní všechny své povinnosti. Především díky Řídícím orgánům jednotlivých ministerstev došlo ke zdržení vyhlašování výzev z OP apod. Celý dopis viz příloha č. 9. Ukončení Valné hromady MAS v 19:30 hod. Poděkování za účast členů na Valné hromadě. Rozloučení se zaměstnankyní kanceláře MAS Jitkou Drechslerovou. Připravené občerstvení. Přílohy zápisu: 1. Pozvánka 2. Prezenční listina 3. Hlasovací práva zájmové skupiny 4. Prezentace 5. Zpráva dozorčí rady 6. Účetní závěrka roku Výroční zpráva Prezentace ke strategii CLLD 9. Dopis valné hromadě od správní rady Stránka 9

10 Zapsala: Jana Filinová Předsedkyně správní rady: Markéta Balková Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Procházka, Ing. Vladimír Vojáček V Rožmitále pod Třemšínem, Stránka 10

Zápis ze zasedání správní rady

Zápis ze zasedání správní rady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 27051935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Hvožďany Zápis ze zasedání správní rady konané dne 4. 5. 2016 od 17.00 hod. na MěÚ Rožmitál pod Třemšínem, kancelář starosty Setkání správní

Více

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 28. leden - čtvrtek Čas Místo 9:00 13:30 hod Lázeňský dům Libuše, Karlova Studánka Program jednání 1.

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 6. února 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

Zápis ze zasedání správní rady

Zápis ze zasedání správní rady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Zápis ze zasedání správní rady konané dne 2. 11. 2015 od 17.00 hod. na MěÚ Rožmitál pod Třemšínem, kancelář starosty Předsedkyně správní

Více

Zápis z jednání valné hromady MAS

Zápis z jednání valné hromady MAS Zápis z jednání valné hromady MAS Datum konání: 27. listopadu 2014 Místo konání: sídlo MAS, Pivovarská 281, Tachov PROGRAM JEDNÁNÍ: 1) Certifikace MAS 2) Nové partnerské smlouvy 3) Jednací řád Valné hromady

Více

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 17:00, Hořice

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 17:00, Hořice Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 17:00, Hořice Usnášeníschopnost Valné hromady Podchlumí o.s. : ANO (dle přílohy prezenční listina 23 osob,

Více

ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU MAS ORLICKO

ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU MAS ORLICKO ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU MAS ORLICKO V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ (dále jen projekt) Název MAS: ORLICKO, z.s. Místo konání: České Libchavy, restaurace Habřinka

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze společného zasedání valné hromady a programového výboru, konaného ve školící

Více

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Zlínského kraje kraje Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Termín: 3.2.2015 Místo: Slovácký dvůr Ostrožská Nová

Více

Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne od 8:30, Holovousy

Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne od 8:30, Holovousy Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne 13.2.2019 od 8:30, Holovousy Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.: ANO (dle prezenční listiny 100 %) Zastoupení veřejného sektoru nižší

Více

Z obsahu: Valná hromada MAS. Strategie MAS podána k hodnocení na MMR. Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Spuštěn informační portál PODBRDSKÉ INFO

Z obsahu: Valná hromada MAS. Strategie MAS podána k hodnocení na MMR. Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Spuštěn informační portál PODBRDSKÉ INFO Z obsahu: Valná hromada MAS Strategie MAS podána k hodnocení na MMR Místní akční plány rozvoje vzdělávání Spuštěn informační portál PODBRDSKÉ INFO Podbrdský farmářský a řemeslný trh Představení člena MAS

Více

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka konané dne 25. 04. 2016.

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka konané dne 25. 04. 2016. Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka konané dne 25. 04. 2016. Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), ZUŠ

Více

Z Á P I S ze zasedání řádné valné hromady společnosti. VLNAP a.s

Z Á P I S ze zasedání řádné valné hromady společnosti. VLNAP a.s Z Á P I S ze zasedání řádné valné hromady společnosti VLNAP a.s. Způsob svolání: řádná valná hromada společnosti svolaná představenstvem společnosti v souladu s ustanovením 406 a násl. zákona č. 90/2012

Více

Zápis z jednání Valné hromady Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko

Zápis z jednání Valné hromady Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko Datum konání: Místo konání: Zápis z jednání Valné hromady Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko 17. 9. 2015 v 16.30 hodin Zasedací místnost MěÚ ve Vizovicích, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Více

Krásná Hora nad Vltavou Zasedací místnost MěÚ Krásná Hora nad. Vltavou. Program : - začátek 14:00. Prezenční listina účastníků.

Krásná Hora nad Vltavou Zasedací místnost MěÚ Krásná Hora nad. Vltavou. Program : - začátek 14:00. Prezenční listina účastníků. Zápis z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s. ze dne 4. 08. 2014 Místo konání: Vltavou Krásná Hora nad Vltavou Zasedací místnost MěÚ Krásná Hora nad Program : - začátek 14:00 1. Zahájení,

Více

programu zasedání, jmenování volební a návrhové komise HLASOVÁNÍ: PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

programu zasedání, jmenování volební a návrhové komise HLASOVÁNÍ: PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Zápis ze zasedání Valné hromady konané dne 15. 1. 2015 od 17.00 do 20.30 hod. v ZŠ a MŠ Chraštice Konání této Valné hromady bylo v souladu

Více

Zápis ze schůzky Výboru MAS konané dne 16. září 2015 v zasedací místnosti kanceláře MAS

Zápis ze schůzky Výboru MAS konané dne 16. září 2015 v zasedací místnosti kanceláře MAS Zápis ze schůzky Výboru MAS konané dne 16. září 2015 v zasedací místnosti kanceláře MAS Přítomni: Filip Konečný, Ski klub Hranice Marcela Tomášová, MR Hranicko Jaroslav Šindler, Obec Partutovice Jana Černá,

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Vladislav Beran, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, p.

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

PROSTĚJOV VENKOV o.p.s. Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12 IČO: 27693058

PROSTĚJOV VENKOV o.p.s. Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12 IČO: 27693058 ZÁPIS ze zasedání správní rady společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 11.2.2016 v Kralicích na Hané. Program: 1. Zahájení 2. Projekt do

Více

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici 1) Zahájení Předseda spolku pan Jiří Drška přivítal přítomné

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Obsah Stručné představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD) a

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 21. února 2014 v 9:30 h 14:00 h Místo MAS Vyhlídky, Mělník, Zasedací sál MěÚ /přízemí/, Nám. Míru čp. 51 Program Valné hromady: 1. Zahájení

Více

Zápis Ze zasedání správní rady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, které se konalo v pondělí 24.11. 2014 od 17 hod. Obec Benátky.

Zápis Ze zasedání správní rady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, které se konalo v pondělí 24.11. 2014 od 17 hod. Obec Benátky. Zasedání SR č.03/2014 Zápis Ze zasedání správní rady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, které se konalo v pondělí 24.11. 2014 od 17 hod. Obec Benátky. Přítomni členové SR: T. Bouček (Benátky),

Více

Zápis z Valné hromady MR Hranicko Konané dne 20. ledna 2011, zasedací místnost městského úřadu v Hranicích

Zápis z Valné hromady MR Hranicko Konané dne 20. ledna 2011, zasedací místnost městského úřadu v Hranicích Zápis z Valné hromady MR Hranicko Konané dne 20. ledna 2011, zasedací místnost městského úřadu v Hranicích Přítomní členové: Karel Galas, město Potštát Petr Pajdla, obec Střítež nad Ludinou Júlia Vozáková,

Více

Místo konání: Společenské centrum Lidečko

Místo konání: Společenské centrum Lidečko Zápis z Valné hromady MS Hornolidečska ze dne 25.6.2014 Místo konání: Společenské centrum Lidečko Program jednání: 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Volba návrhové a mandátní komise 4. Schválení

Více

Zápis z jednání valné hromady

Zápis z jednání valné hromady Zápis z jednání valné hromady Občanského sdružení PODBRDSKO, IČ: 270 51 935, sídlo: Chrást 15, 262 72 Březnice konané dne 30. 10. 2013 od 17:00 hod. v Chrástu Přítomni členové: Valné hromady se účastní

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví

Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví Dne 8. prosince 2015 ve 15 00 hodin Místní pohostinství v Branicích Přítomni: Pavel Souhrada, Mgr. Martin Třeštík, Ing. Miroslav Maksa,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY MASIF DNE 18.10.2012

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY MASIF DNE 18.10.2012 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY MASIF DNE 18.10.2012 Přítomni (dle prezenční listiny): R.Zemanová,M.Matušková, J.Chytil, J.Pospíšil, Z.Němec, R.Wildner. Omluven M.Rosenbaum. Hosté: J.Doubnerová 1) Zpráva o činnosti

Více

Zápis. USNESENÍ: 1. VH schvaluje program jednání. Hlasování: Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zápis. USNESENÍ: 1. VH schvaluje program jednání. Hlasování: Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 Zápis z 16. Valné hromady Místní akční skupiny Svitava z. s. konané dne 4. května 2017 v zasedací místnosti budovy Mze ČR, pracoviště SZIF, Olomoucká 26, Svitavy Na svolání Valné hromady se Rada spolku

Více

konané dne od 17:00 do 19:30 hodin ve velkém sále Společenského centra Rožmitál pod Třemšínem.

konané dne od 17:00 do 19:30 hodin ve velkém sále Společenského centra Rožmitál pod Třemšínem. konané dne 30.1.2017 od 17:00 do 19:30 hodin ve velkém sále Společenského centra Rožmitál pod Třemšínem. Konání této Valné hromady bylo v souladu se Stanovami spolku řádně a včas oznámeno všem jeho členům

Více

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s , 15:30, Holovousy

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s , 15:30, Holovousy Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s. 12.4.2018, 15:30, Holovousy Přítomni: Ing. Jitka Koubková, Mgr. Michal Trousil, Ph.D., Ing. Tomáš Gabriel, Bc. Monika Benešová, Ing. Petra Soukupová,

Více

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice,

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice, ZÁPIS ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 1. 12. 2016 na Státním zámku Hrádku u Nechanic PROGRAM ZASEDÁNÍ: 1. Zahájení zasedání 2. Informace o průběhu naplňování Strategie komunitně

Více

Zápis z jednání Valné hromady MAS Znojemské vinařství, o. s. konané ve čtvrtek 12. 12. 2013 v 11:00 hodin v Hnanicích, penzion Vinohrad

Zápis z jednání Valné hromady MAS Znojemské vinařství, o. s. konané ve čtvrtek 12. 12. 2013 v 11:00 hodin v Hnanicích, penzion Vinohrad Zápis z jednání Valné hromady MAS Znojemské vinařství, o. s. konané ve čtvrtek 12. 12. 2013 v 11:00 hodin v Hnanicích, penzion Vinohrad 1. Zahájení Jiří Lukeš; Jiří Lukeš zahájil Valnou hromadu v 11:00

Více

PROSTĚJOV VENKOV o.p.s. Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12 IČO: 27693058

PROSTĚJOV VENKOV o.p.s. Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12 IČO: 27693058 ZÁPIS ze zasedání správní rady společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 21. 5. 2015 v 15,00 hod. v Kralicích na Hané. Program: 1. Zahájení

Více

Z á p i s. 09:00 10:00 Inovace z pohledu PRV Jan Groh (krajský koordinátor CSV)

Z á p i s. 09:00 10:00 Inovace z pohledu PRV Jan Groh (krajský koordinátor CSV) Havlovice, 19. 20. 11. 2015 Z á p i s z III. Venkovské konference na téma Inovace a inovační technologie na venkově v Královéhradeckém kraji, která se uskutečnila v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov,

Více

Usnesení č. 1: VH SOP schvaluje program v uvedeném znění. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 1: VH SOP schvaluje program v uvedeném znění. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 ZÁPIS z 5. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 14. 11. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: P. Hrubý, R. Cermanová, E. Rezková, L. Grega, E. Havrdová, M. Linková, P. Červený, M. Klapka,

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Z6 04/2010 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1) Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Medlánky,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Přítomni: viz Příloha č. 1 Prezenční listina 1. Zahájení Valné

Více

Zápis z jednání. Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence. Petr Dolínek

Zápis z jednání. Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence. Petr Dolínek HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání Pro Přítomni Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence Ing. Radek Lacko, doc. Ing. Mgr. Martin

Více

Zápis č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 20. 03. 2012

Zápis č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 20. 03. 2012 Zápis č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 20. 03. 2012 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Jana Boučková Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům název 2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 místo účastníci přílohy zápisu Praha, Slovanský dům viz prezenční listina 1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 Z á p i s ze shromáždění delegátů SBD Hlubina konaného dne 9. června 2015 od 16:00 hod. v kulturním domě města Ostravy, ul. 28. října 124 Počet

Více

MAS. MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz

MAS. MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz OBSAH Zpracovala Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště Schváleno Valnou hromadou MAS

Více

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin Praha, 8. března 2016 Zápis z 17 Termín hodin Místo Praha, - Smíchov 150 00 ( ) Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů výboru, 1 náhradník (RNDr. Roman Kašpar Luhačovské Zálesí, o.p.s.), 1 zastoupení

Více

Zápis z 13. zasedání ZM Luby konaného dne 2. 11.2015 P R O G R A M

Zápis z 13. zasedání ZM Luby konaného dne 2. 11.2015 P R O G R A M Zápis z 13. zasedání ZM Luby konaného dne 2. 11.2015 Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Kubeš, Skála, Šíma, Vrbová, Plzák, Záplata Omluven: p. Pavlovský P R O G R A M 1. Určení ověřovatelů zápisu; schválení

Více

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne od 16:30, Restaurace Koruna, Hořice

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne od 16:30, Restaurace Koruna, Hořice Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 26. 6. 2017 od 16:30, Restaurace Koruna, Hořice Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy prezenční listina 19 osob,

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 23. 05. 2016 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 23. 05. 2016 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 23. 05. 2016 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S

FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S z 8. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného 1. října 2014 Přítomní

Více

VALNÁ HROMADA. Jihočeská Silva Nortica

VALNÁ HROMADA. Jihočeská Silva Nortica VALNÁ HROMADA Jihočeská Silva Nortica zájmové sdružení právnických osob ZÁPIS Termín: Místo: Přítomni: 23. 4. 2014, 9:30 hodin Kulturní dům Jílovice dle prezenční listiny PROGRAM: hodin 1. Prezentace účastníků,

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 12. prosince 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Zálabí, TPCA Kolín - průmyslová zóna Ovčáry Program: 1. Přivítání a představení domácí MAS

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Zápis z jednání představenstva Svazku obcí Milevska dne 13. 4. 2015 od 8:00 v Milevsku

Zápis z jednání představenstva Svazku obcí Milevska dne 13. 4. 2015 od 8:00 v Milevsku Přítomni: pí. Dolejšková, p. Češka, pí. Kašparová, p. Maksa, pí. Honzíková, p. Souhrada, pí. Bambuškarová Omluveni: p. Hroch, p. Třeštík Program: 1) Zahájení, prezence 2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis z 2 zasedání Zastupitelstva obce Černíč, konaného dne 8. 12. 2014 od 19,00 hod

Zápis z 2 zasedání Zastupitelstva obce Černíč, konaného dne 8. 12. 2014 od 19,00 hod Obec Černíč Zastupitelstvo obce Černíč Zápis z 2 zasedání Zastupitelstva obce Černíč, konaného dne 8. 12. 2014 od 19,00 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Černíč (dále též

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce Zápis číslo 29/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16. 4. 2014 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Ing. Eva Dudová, Ing. Jaroslav Řezáč, Nepřítomni:

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

David Hlouch, Jan Dvořák, Jiří Pilný, Marcela Konečná, Kateřina Ruszová, Jakub Novotný, Matěj Moša, Jakub Kajzler a Michal Straka

David Hlouch, Jan Dvořák, Jiří Pilný, Marcela Konečná, Kateřina Ruszová, Jakub Novotný, Matěj Moša, Jakub Kajzler a Michal Straka Obec Tehov, okr. Praha-východ Zastupitelstvo obce Tehov Zápis č. 5 Ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 9. února 2015 od 19:00 v jednacím sále Sboru dobrovolných hasičů Tehov Přítomni: Nepřítomni:

Více

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 1/2010. Místo a datum konání: 20. 1. 2010 a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 17. 3.. 2014 v 9 00 hodin Kancelář (p. Pavel Hroch) - Kovářov Přítomni: Hroch Pavel, Ing. Čunát Miroslav, Mgr. Kolářová Ludmila, Pavel Souhrada Omluveni:

Více

Z Á P I S. konaného dne 11. ledna 2012, od 18:00 hodin. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5

Z Á P I S. konaného dne 11. ledna 2012, od 18:00 hodin. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5 Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje konaného dne 11. ledna 2012, od 18:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje, kancelář starosty (1. patro) Praha-Lysolaje,

Více

Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne od 10:00, Holovousy

Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne od 10:00, Holovousy Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne 28. 5. 2018 od 10:00, Holovousy Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.: ANO (dle prezenční listiny 100 %) Zastoupení veřejného sektoru nižší

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 12.2.2010 Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Josef Paďour Ing. Dana Hubálková Jan Vych Vladimír

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více

Zápis ze 9. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 23.3.2015 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis ze 9. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 23.3.2015 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis ze 9. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 23.3.2015 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Ing. Radka Formánková starostka Lumír Konečný místostarosta Mgr. Lenka Žikešová radní,

Více

Obec Veselíčko. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), pondělí 31. 1. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu

Obec Veselíčko. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), pondělí 31. 1. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Zápis a Usnesení 2/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), pondělí 31. 1. 2011 v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: pp. Giblová, Gogela, Kubisová, Lehnert, Panáková,

Více

Program: Strana 1 (celkem 20)

Program: Strana 1 (celkem 20) Zápis z 18. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. 8. 2010 v 8,30 hodin v salonku hotelu U Lemura ZOO Dvůr Králové nad Labem Přítomni:

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Zápis č. 9/2015. z jednání Valné hromady Mikroregionu Žatecko, konané dne 20.11.2015 od 9.00 hod. v Blšanech

Zápis č. 9/2015. z jednání Valné hromady Mikroregionu Žatecko, konané dne 20.11.2015 od 9.00 hod. v Blšanech Zápis č. 9/2015 z jednání Valné hromady Mikroregionu Žatecko, konané dne 20.11.2015 od 9.00 hod. v Blšanech Přítomno: Nepřítomno: Hosté: 14 členů MRG (viz. presenční listina) 3 členi MRG (omluveni: p.bc.p.valenta,

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková Zápis č. 10/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 27. října 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 13. června 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích

Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích Program jednání: 1. Zahájení 2. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2015 3. Výroční

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 15 členů zastupitelstva Omluveni: -- Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014 Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne 7. 12. 2015. Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), MěKIS (Marcela

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 Přítomni: p. Kučera, p. Šlenc, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek, p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Sýkora, p. Vicány,

Více

Příloha 3 Analýza rizik

Příloha 3 Analýza rizik , z.s. Kancelář MAS: Příloha 3 Analýza rizik Souhrnná analýza rizik Oblast Finanční Název Nedostatek finančních prostředků na realizaci SCLLD Pravděpod obnost (P) Hodnocení Dopad (D) Hodnota PxD Opatření

Více

Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z. s. ze dne

Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z. s. ze dne Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z. s. ze dne 11. 1. 2016 Místo: Zbraslavice, kancelář MAS Zahájení: 8:30 hod. Předsedající: Ondřej Havlovic Omluven: Jaroslav Čálek, Mgr. Jana Rychlíková, Ing.

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 27. února 2015 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Blaník, Vlašim, Spolkový dům, Palackého náměstí Program: 1. Přivítání a představení domácí MAS

Více

Zápis z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska konané dne od 16:00 v Milevsku

Zápis z jednání Valné hromady Svazku obcí Milevska konané dne od 16:00 v Milevsku Přítomno: 19 Omluveno: 6 Program: 1) Zahájení, prezence 2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu 3) Schválení programu jednání 4) Prezentace hostů - Ing. Karel Ondrášek (daňový poradce KDP) - JUDr.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Obec Břehy Zastupitelstvo obce Břehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva Všichni

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé zápisu: viz prezenční listina

Více

Pořadí schůze: IV/ 2 Termín: 08.11.2008 Místo: Kancelář sdružení Přítomni: p.symerský, p.sojka,, p.horníček, p.dvořák, p.člupný, p.

Pořadí schůze: IV/ 2 Termín: 08.11.2008 Místo: Kancelář sdružení Přítomni: p.symerský, p.sojka,, p.horníček, p.dvořák, p.člupný, p. Pořadí schůze: IV/ 2 Termín: 08.11.2008 Místo: Kancelář sdružení Přítomni: p.symerský, p.sojka,, p.horníček, p.dvořák, p.člupný, p.kubíček Rada začala jednat v 10:06 h v kanceláři SPKFree.NET 1. Volba

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15. 5. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15. 5. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15. 5. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a Návratová Dagmar Do návrhové

Více

konané dne od 16:00 hodin v kanceláři MAS Podbrdsko, Městské zdravotnické zařízení, Rožmitál pod Třemšínem.

konané dne od 16:00 hodin v kanceláři MAS Podbrdsko, Městské zdravotnické zařízení, Rožmitál pod Třemšínem. konané dne 8.3.2017 od 16:00 hodin v kanceláři MAS Podbrdsko, Městské zdravotnické zařízení, Rožmitál pod Třemšínem. Předsedkyně správní rady zahájila zasedání správní rady a konstatovala, že je rada usnášení

Více

Program jednání včetně doplňku a úpravy byl členy výboru schválen bez připomínek Ověřovatel zápisu pan JUDr. Kupka

Program jednání včetně doplňku a úpravy byl členy výboru schválen bez připomínek Ověřovatel zápisu pan JUDr. Kupka Z á p i s Ze zasedání republikového výboru VETERÁNA POLICIE ČR konaného dne 14.04.2009 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více