č.j. SVO/395/2014 Sp. znak: Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 68. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.j. SVO/395/2014 Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 68. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 19.2.2014"

Transkript

1 *MESUX000F20S* č.j. SVO/395/2014 Sp. znak: Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 68. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla. Přítomni: Ing. Jiří Špetla, p. Bohuslav Krčmář, Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek Omluveni: Mgr. Petr Týfa Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová tajemnice MěÚ Program dnešního jednání RM: Poř.č. Název programu 1. Návštěva zástupců společnosti Broumovské stavební sdružení, s.r.o. ohledně vybavení tělocvičny 2. Bytový dům čp specifikace a forma prodeje bytových jednotek 3. Návrh na výměnu záložního čerpadla v čp Provozní a návštěvní řád projektu "Krakonošova Muchomůrka" 5. Aktualizace ceníku nájmu a pachtu pozemků ve vlastnictví města 6. Obecné principy prodeje pozemků určených k výstavbě 7. Přeložka kabelového vedení nn přes mostní objekt Svoboda nad Úpou k.ú. Maršov I (Justův mlýn u hotelu PROM) 8. Přeložka kabelového vedení nn - Svoboda nad Úpou, p.p.č. 52/3 (hasičárna) 9. Poptávkové řízení na rekonstrukci topení v DPS 10. Zvýšení nájemného v bytovém domě čp aktuální informace 11. Žádost Povodí Labe, st. p. o vstup na pozemky města za účelem odstranění škody na vodním díle (řeka Úpa) aktualizace dle usnesení rady 12. Žádost o dílčí změnu Územního plánu 13. Oznámení o uvolnění bytu v DPS pro dvojici 1. Návštěva zástupců společnosti Broumovské stavební sdružení, s.r.o. ohledně vybavení tělocvičny Předmětem společného jednání se zástupci společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o. (zpracovatel PD) a společnosti DOR-SPORT s.r.o. (profesionální dodavatel sportovního vybavení) byla konkrétní specifikace prvků sportovního vybavení nové tělocvičny a vybavení 1

2 interiéru tělocvičny (šatny, vrátnice, místnost pro cvičitele, chodby). Předběžný soupis vybavení byl členům rady již předložen na minulém jednání rady k posouzení s tím, že v rámci tohoto společného jednání byly upřesněny technické parametry a vysvětlena funkčnost jednotlivých prvků. Na základě společné diskuse, ze které byl pořízen záznam z jednání na diktafon - soubor DM WMA, rozsah 0:00:00-01:15:00, bude zpracován společností Broumovské stavební sdružení s.r.o. projekt interiérů pro novostavbu tělocvičny v levnější variantě, tj. za ,-Kč bez DPH, který bude obsahovat návrh vybavení všech místností, včetně stavebně-technické připravenosti a výkazu výměr pro ocenění. Na základě tohoto projektu bude vyhlášeno poptávkové řízení na dodavatele vnitřního vybavení tělocvičny. USNESENÍ č. RM/1048/68/2014 zpracování společností Broumovské stavební sdružení s.r.o. projekt interiérů pro novostavbu tělocvičny v levnější variantě, tj. za ,-Kč bez DPH, který bude obsahovat návrh vybavení všech místností, včetně stavebně-technické připravenosti a výkazu výměr pro ocenění (viz zápis). Na základě tohoto projektu bude vyhlášeno poptávkové řízení na dodavatele vnitřního vybavení tělocvičny. 2. Bytový dům čp specifikace a forma prodeje bytových jednotek Radě města byly předloženy aktuální informace ohledně prodeje bytů v čp. 510 a čp. 302 od znalce pana Jiřího Danielise. V případě čp. 510 se znalecký posudek v rovině tržní nemusí aktualizovat, protože dle dostupných informací se ceny ve Svobodě nad Úpou zásadně neměnily (minimální pohyb v rámci prodeje bytů), a proto zůstanou stejné. Tento fakt bude potvrzen písemným stanoviskem znalce pana Jiřího Danielise. U čp. 302 se rada zabývala způsobem rozšíření současných spoluvlastnických podílů (v současné době je bytový dům rozdělen na bytové jednotky, jejichž součástí jsou pouze společné prostory v domě a pozemek pod domem, a jsou dvě možnosti: a) zpracovat rozšíření formou nového Listu vlastnického b) zpracovat formou rozšíření stávajícího souhlasného prohlášení, kdy bude vše na jednom Listu vlastnictví (k této variantě se přiklání jak znalec pan Danielis, tak i právník města Mgr. Huspek). Důvodem pro výběr této varianty je to, že při případném dalším převodu bytové jednotky včetně podílu (myšleno v budoucnu, kdy už město nebude vlastníkem, anebo jen částečně) by se mohlo zapomenout na další pozemky a příslušenství na jiném Listu vlastnictví, což je prý v současnosti ve velkých městech běžný jev, který působí velké komplikace. Dále se rada zabývala specifikací majetku, o který bude rozšířen formou rozšíření souhlasného prohlášení stávající spoluvlastnický podíl k bytovým jednotkám. Jedná se o: - pozemek p.p.č. 526/1 o výměře 1016 m2, druh pozemku TTP, - příslušenství, které tvoří funkční celek s bytovým domem čp. 302, a to asfaltové plocha na části p.p.č. 526/1, opěrná zeď, septik, kanalizační přípojka, parovodní přípojka, elektropřípojka a dešťová kanalizace, - dle návrhu Ing. Jiránka část pozemku p.p.č. 527/1, na kterém stojí částečně opěrná zeď + půlmetrové ochranné pásmo kolem celé zdi (vyznačeno v pozemkovém snímku v příloze originálu zápisu) 2

3 Rada požaduje zpracování znaleckého posudku současných bytových jednotek v čp dalších položek, o které bude rozšířeno stávající souhlasné prohlášení (viz výše) v rovině vyhláškové i v rovině tržní. Pokud některé položky nepůjde ocenit v rovině tržní (například přípojky, septik apod.), bude ve znaleckém posudku použita pouze cena vyhlášková. Rada tedy stanovila postup takto: 1) nechat zpracovat geodetické zaměření oddělení části pozemku p.p.č. 527/1 s opěrnou zdí 2) nechat zpracovat znalecký posudek v rovině vyhláškové i tržní tak jak je uvedeno výše (tj. včetně specifikovaného rozšíření) 3) zajistit rozšíření stávajícího souhlasného prohlášení o výše specifikované rozšíření vkladem do KN 4) zahájit proces prodeje bytových jednotek USNESENÍ č. RM/1049/68/2014 a) postup při přípravě prodeje bytových jednotek v čp. 302 (viz podrobně zápis). b e r e n a vědomí b) informaci, že v případě dalšího prodeje bytových jednotek v čp. 510 se znalecký posudek v rovině tržní nemusí aktualizovat, protože dle dostupných informací se ceny ve Svobodě nad Úpou zásadně neměnily (minimální pohyb v rámci prodeje bytů), a proto zůstanou stejné. Tento fakt bude potvrzen písemným stanoviskem znalce pana Jiřího Danielise. 3. Návrh na výměnu záložního čerpadla v čp. 302 Radě města byl předložen Mgr. Schönem návrh na další výměnu teplovodního oběhového čerpadla v bytovém domě čp Závěrem loňského roku bylo vyměněno jedno původní nefunkční čerpadlo za nové zn. Sigma s tím, že jako záložní bude sloužit druhé původní čerpadlo, které sice vykazuje známky značného opotřebení a poškození (prasklý kryt, netěsnosti, unik vody, chybné uchycení z důvodu neodpovídajících přírub), ale bylo funkční. Před 14 dny i toto čerpadlo přestalo být funkční (vnitřní el. zkrat, vyhazuje jistící el. okruhy), což bylo ověřeno na místě. V současnosti tedy není k dispozici žádné záložní čerpadlo pro případ poruchy hlavního čerpadla (je třeba počítat s intervalem několika dnů, než je čerpadlo vyměněno a opraveno, což je zkušenost z reklamace současného fungujícího čerpadla). Firma Jan Ryšavý, Trutnov zpracovala rozpočet na pořízení a výměnu nefunkčního čerpadla za nové - značky Willo Stratos 25.fáze, s cenou cca 28 tis. bez DPH (nabídka - viz příloha originálu zápisu). USNESENÍ č. RM/1050/68/2014 n e výměnu záložního teplovodního oběhového čerpadla v bytovém domě čp. 302 (podrobně viz zápis) dle cenové nabídky firmy Jan Ryšavý, Trutnov (firma zpracovala rozpočet na pořízení a výměnu nefunkčního čerpadla za nové - značky Willo Stratos 25.fáze, s cenou cca 28 tis. bez DPH- nabídka - viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada požaduje výměnu za stejný typ 3

4 čerpadla značky Sigma (aby obě čerpadla byla stejná), které bylo vyměněno v závěru loňského roku. 4. Provozní a návštěvní řád projektu "Krakonošova Muchomůrka" Starosta předložil radě upravený návrh provozního a návštěvního řádu projektu "Krakonošova Muchomůrka" (viz příloha originálu zápisu). Mgr. Hynek zkritizoval jeho zpracování s tím, že je řád nepřesný a je třeba znovu zformulovat přesně jednotlivé body řádu. Nadiktoval starostovi konkrétní úpravy řádu a požádal o jeho přepracování do příští rady. USNESENÍ č. RM/1051/68/2014 p o věřuje starostu přepracováním návrh provozního a návštěvního řádu projektu "Krakonošova Muchomůrka" (viz příloha originálu zápisu) dle zápisu do příštího jednání rady. 5. Aktualizace ceníku nájmu a pachtu pozemků ve vlastnictví města Radě města se zabývala podkladovým materiálem ohledně aktualizace ceníku nájmu a pachtu. Vydání nového ceníku nájmu a pachtu pozemků ve vlastnictví města souvisí zejména s novým občanským zákoníkem (dále jen "NOZ"), kdy je třeba rozlišit, zda se jedná o nájem nebo pacht. Zjednodušeně bylo konstatováno, že: - nájem znamená užívání věci za úplatu - pacht znamená užívání i požívání věci, tj. brát z věci užitky Další novinkou je fakt, že jak nájem, tak i pacht lze zapsat v případě nemovitostí do Katastru nemovitostí. V NOZ je dále speciálně upraven tzv. zemědělský pacht ( ), který se týká zemědělského a lesního pozemku (12M výpovědní doba, nájemné splatné pozadu a je splatné k 1. říjnu, pachtovní období je od ). Nájemné nesloužící pro účely podnikání nájemce bylo po řadu let předmětem cenové regulace. Výměrem MF ČR č.1/2012 však došlo v dané problematice k zásadním změnám. V cenové regulaci zůstává pouze nájemné z pozemků pro veřejná pohřebiště (tzv. hrobová místa) a dále nájemné z pozemků veřejné infrastruktury (musí být splněny všechny 4 následující podmínky): -na kterých není provozována podnikatelská činnost, -kdy jde zároveň o veřejný zájem, -kdy je nájemné hrazeno z veřejných prostředků, -pozemky odpovídají pojmu veřejná infrastruktura (vymezeno ve stavebním zákoně a týká se všech 4 druhů veřejné infrastruktury, definovaných v 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon) U těchto pozemků (pozemky pro veřejnou infrastrukturu, hrobová místa) je stanoveno maximální nájemné ve výši 20,-Kč/m2/rok v obcích do obyvatel. U hrobových míst je stále platný samostatný Ceník nájmu hrobového místa na veřejných pohřebištích Města Svobody nad Úpou ze dne (viz příloha) Radě města byl předložen návrh nového ceníku k doplnění. V návrhu ceníku byly pouze zpracovány položky s účelem nájmu, resp. pachtu s tím, že by rada měla doplnit konkrétní sazby. Rada se návrhem dlouho zabývala, ale s ohledem na různé názory členů rady si ponechala lhůtu pro konečné vydání ceníku do příštího jednání rady. 4

5 USNESENÍ č. RM/1052/68/2014 o d k l á d á vydání nového ceníku nájmu a pachtu pozemků ve vlastnictví města Svoboda nyd Úpou do příštího jednání rady (viz zápis). 6. Obecné principy prodeje pozemků určených k výstavbě Radě města byl předložen právní rozbor od Mgr. Huspeka dle usnesení z minulé rady (viz příloha originálu zápisu). Ve svém stanovisku Mgr. Huspek uvádí, že institut předkupního práva se mu nejeví jako vhodný a spíše by uplatnil podle nového občanského zákoníku institut výhrady zpětné koupě v kombinaci se smluvní pokutou. Protože se jedná o poměrně složité téma, navrhl Mgr. Hynek, že zpracuje návrh nových pravidel pro prodej pozemků určených k výstavbě rodinných domů v kontextu s právním rozborem Mgr. Huspeka ve lhůtě do USNESENÍ č. RM/1053/68/2014 p o věřuje Mgr. Hynka, aby zpracoval pro radu návrh nových pravidel pro prodej pozemků určených k výstavbě rodinných domů v kontextu s právním rozborem Mgr. Huspeka ve lhůtě do Přeložka kabelového vedení nn přes mostní objekt Svoboda nad Úpou k.ú. Maršov I (Justův mlýn u hotelu PROM) Radě města byl předložen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o stavbu přeložky kabelového vedení NN přes mostní objekt, Svoboda nad Úpou, k.ú. Maršov I, p.p.č. 601/1 (Justův mlýn u hotelu PROM). Odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy činí cca ,-Kč. Členové rady města se dotázali Ing. Hůrky, zda existuje k tomuto distribučnímu zařízení, které je v majetku ČEZ Distribuce, a.s., nějaký smluvní vztah s městem, že může být umístěno na majetku města (most u hotelu PROM). Ing. Hůrka odpověděl, že žádný takový doklad nemá. Vzhledem k tomu, že na stávající přípojku, umístěnou na most u hotelu PROM, neexistuje žádný smluvní vztah se společností ČEZ Distribuce, a.s. a jedná se o zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., která je povinna zajistit dodávku elektrické energie konečným odběratelům, tak město rozhodně nebude platit za přeložku přípojky, která není v majetku města a neslouží pro potřeby, resp. zařízení města. Pokud si však společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádá o zřízení věcného břemene, je město připraveno za standardních podmínek umožnit ČEZ Distribuci, a.s. uložení přípojky do mostu u hotelu PROM v rámci rekonstrukce mostu, která se připravuje na letošní rok. 5

6 USNESENÍ č. RM/1054/68/2014 n e návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o stavbu přeložky kabelového vedení NN přes mostní objekt, Svoboda nad Úpou, k.ú. Maršov I, p.p.č.601/1 (Justův mlýn u hotelu PROM). Odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy činí cca ,-Kč, vzhledem k tomu, že neexistuje žádný smluvní vztah se společností ČEZ Distribuce, a.s. na uložení přípojky a jedná se o zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., která je povinna zajistit dodávku elektrické energie konečným odběratelům, takže město rozhodně nebude platit za přeložku přípojky, která není v majetku města a neslouží pro potřeby, resp. zařízení města. Pokud si však společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádá o zřízení věcného břemene, je město připraveno za standardních podmínek umožnit ČEZ Distribuci, a.s. uložení přípojky do mostu u hotelu PROM v rámci rekonstrukce mostu, která se připravuje na letošní rok. Rada města pověřuje starostu jednáním s ČEZ Distribuce, a.s. ve smyslu tohoto usnesení. 8. Přeložka kabelového vedení nn - Svoboda nad Úpou, p.p.č. 52/3 (hasičárna) Radě města byl předložen návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. EP /1 Svoboda nad Úpou, p.č. 52/3, Město-přeložka knn (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o přeložku o přeložku kabelového vedení NN v souvislosti s výstavbou hasičské zbrojnice v Lázeňské ulici. Rada návrh smlouvy schválila vyjma čl. II, odst. 6, ve kterém výši jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene požaduje ve výši 50,-Kč bez DPH za 1m2,tak jako ve všech ostatních smlouvách stejného charakteru. USNESENÍ č. RM/1055/68/2014 a) návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. EP /1 Svoboda nad Úpou, p.č. 52/3, Městopřeložka knn (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o přeložku o přeložku kabelového vedení NN v souvislosti s výstavbou hasičské zbrojnice v Lázeňské ulici. Rada návrh smlouvy schválila vyjma čl. II, odst. 6, ve kterém výši jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene požaduje ve výši 50,-Kč bez DPH za 1m2,tak jako ve všech ostatních smlouvách stejného charakteru. p o věřuje b) starostu města, aby se zabýval získáním dotačního titulu na výstavbu hasičárny. 9. Poptávkové řízení na rekonstrukci topení v DPS Radě města byl předložen návrh poptávkového řízení, resp. výzvy veřejného zadavatele k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce kotelny a rozvodů tepla v objektu Domu s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou v ulici Kostelní 526" včetně závazného návrhu Smlouvy o dílo, který bude nedílnou součástí zadávací dokumentace (vše viz přílohy originálu zápisu). Poptávkové řízení bude vedeno mimo režim zákona o veřejných zakázkách, protože předpokládaná hodnota zakázky dle projektantského rozpočtu činí ,-Kč. 6

7 Členové Rady města se oběma dokumenty zabývali, změny byly zapracovány přímo do obou dokumentů a Výzva včetně zadávací dokumentace bude zaslána předem vybraným uchazečům a dále bude zveřejněna na profilu zadavatele ( Dále rada jmenovala členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek. USNESENÍ č. RM/1056/68/2014 a) návrh poptávkového řízení, resp. výzvy veřejného zadavatele k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce kotelny a rozvodů tepla v objektu Domu s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou v ulici Kostelní 526" včetně závazného návrhu Smlouvy o dílo, který bude nedílnou součástí zadávací dokumentace (vše viz přílohy originálu zápisu). Poptávkové řízení bude vedeno mimo režim zákona o veřejných zakázkách, protože předpokládaná hodnota zakázky dle projektantského rozpočtu činí ,-Kč. b) výběr předem vybraných zájemců, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky dle bodu a) tohoto usnesení, a to: - Robert Šťastný, Husitská 599, Hostinné, IČ Bohumil Kubík, Do Polí 3021, Dvůr Králové nad Labem, IČ Jiří Klejšmíd, Poděbradova 1170, Dvůr Králové nad Labem, IČ EKO-EKVITERM, společnost s ručením omezeným, Boženy němcové 478, Jaroměř - Pražské Předměstí, IČ J A M A S P L U S, společnost s ručením omezeným, Bavlnářská 360, Semily - Podmoklice, IČ Baudisch s.r.o., Kocbeře 185, IČ j m e n u j e c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek s nabídkami na akci uvedenou v bodě a) tohoto usnesení, a to Ing. Jiřího Špetlu, Jiřího Rajsnera, Ing. Zuzanu Škarkovou, Ing. Václava Jiránka, Ing. Josefa Hůrku a náhradníky Ing. Ivanu Balcarovou a Mgr. Petra Schöna. Otevírání obálek a první vyhodnocení nabídek proběhne dne od 14,00 hodin. 10. Zvýšení nájemného v bytovém domě čp aktuální informace Radě města byl předložen protokol ze soudního jednání ohledně zvýšení nájemného bytu č. 5 v domě čp. 302 s manželi Dávidikovými a znalecký posudek Ing. Fejfara (soudem určený znalec), který při tomto jednání obdržel Mgr. Huspek, právní zástupce města. Mgr. Huspek požádal radu o sdělení stanoviska města, zda přistoupí na výši nájemného určenou zmíněným znaleckým posudkem Ing. Fejfara, nebo zda bude trvat na nájemném podle posudku Ing. Voborníka. Toto stanovisko je třeba sdělit soudu do s tím, že dotyčné rozhodnutí může mít vliv i na další dva spory ohledně bytů č. 3 a 4 v předmětném domě, které ještě nejsou skončeny. Radě města bylo zároveň předáno vyjádření Ing. Voborníka k dané záležitosti (vše je přílohou originálu zápisu). 7

8 USNESENÍ č. RM/1057/68/2014 t r v á na znaleckém posudku Ing. Voborníka ve věci zvýšení nájemného v bytovém domě čp. 302 a nesouhlasí se znaleckým posudkem Ing. Fejfara, kterého určil soud. Důvodem je skutečnost, že město v daném bytovém domě pronajímá již dva byty, u kterých výše nájemného vzešla z řádných výběrových řízení (první v roce 2010 na byt č. 1 a druhé v roce 2011 na byt č. 6) formou tržní nabídky a výše nájemného v těchto dvou bytech je v současné době prakticky totožná se znaleckým posudkem Ing. Voborníka. 11. Žádost Povodí Labe, st. p. o vstup na pozemky města za účelem odstranění škody na vodním díle (řeka Úpa) aktualizace dle usnesení rady Radě města byl předložen nový upravený návrh Smlouvy o souhlasu se vstupem na pozemky (viz příloha originálu zápisu), do kterého byly zapracovány téměř všechny požadavky města dle minulého jednání rady. Do smlouvy byl doplněn termín, kdy nebude těžení nánosů probíhat, tj. od (konání Rudolfových slavností) a bylo vyjmuto ujednání o povinnosti informovat město o způsobu likvidace nánosu včetně předpokládané trasy (tento parametr je hodnotícím kritériem v rámci výběru dodavatele). USNESENÍ č. RM/1058/68/2014 nový upravený návrh Smlouvy o souhlasu se vstupem na pozemky (viz příloha originálu zápisu) za účelem odstranění škody na vodním díle (řeka Úpa), do kterého byly zapracovány téměř všechny požadavky města dle minulého jednání rady. Do smlouvy byl doplněn termín, kdy nebude těžení nánosů probíhat, tj. od (konání Rudolfových slavností) a bylo vyjmuto ujednání o povinnosti informovat město o způsobu likvidace nánosu včetně předpokládané trasy (tento parametr je hodnotícím kritériem v rámci výběru dodavatele). 12. Žádost o dílčí změnu Územního plánu Radě města byla přeložena žádost pana Josefa Košťála o dílčí změnu Územního plánu města. Jedná se o pozemek p.p.č. 388 v k.ú. Maršov I, který je v územním plánu města Svobody nad Úpou veden jako les. Všechny okolní pozemky, které jsou již na území města Janské Lázně, jsou vedeny v územním plánu Janských Lázní jako plochy pro sport. USNESENÍ č. RM/1059/68/2014 b e r e n a vědomí žádost pana Josefa Košťála o dílčí změnu Územního plánu města (jedná se o pozemek p.p.č. 388 v k.ú. Maršov I, který je v územním plánu města Svobody nad Úpou veden jako les, ale všechny okolní pozemky, které jsou již na území města Janské Lázně, jsou vedeny v územním plánu města Janské Lázně jako plochy pro sport) s tím, že rada pověřuje tajemnici MěÚ, aby žádost zařadila mezi ostatní požadavky na změnu Územního plánu a zajistila vedení evidence těchto požadavků včetně vydání obecných pravidel pro podávání žádostí na změnu Územního plánu města. 8

9 13. Oznámení o uvolnění bytu v DPS pro dvojici Před projednáváním tohoto bodu se Mgr. Hynek vyloučil z projednávání i z hlasování. Radě města byla předložena informace ředitelky DPS o uvolnění bytu čp. 28 pro dvojici. Na základě aktuálního pořadníku je jediným žadatelem o byt pro dvojici pan Karel Hrabica s manželkou Hertou Hrabicovou, bytem Lázeňská 314, Svoboda nad Úpou. USNESENÍ č. RM/1060/68/2014 přidělení bytu pro dvojici čp. 28 v Domě s pečovatelskou službou manželům Karlovi a Hertě Hrabicovým, bytem Lázeňská 314, Svoboda nad Úpou v souladu s aktuálním Pořadníkem žádostí o přidělení bytu v DPS. Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0 Schůze Rady města byla ukončena dne ve 21:50 hodin. Další schůze rady proběhne ve středu od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 68. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne Bohuslav Krčmář místostarosta města Ing. Jiří Špetla starosta města 9

10 Výpis usnesení z 68. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne USNESENÍ č. RM/1048/68/2014 zpracování společností Broumovské stavební sdružení s.r.o. projekt interiérů pro novostavbu tělocvičny v levnější variantě, tj. za ,-Kč bez DPH, který bude obsahovat návrh vybavení všech místností, včetně stavebně-technické připravenosti a výkazu výměr pro ocenění (viz zápis). Na základě tohoto projektu bude vyhlášeno poptávkové řízení na dodavatele vnitřního vybavení tělocvičny. USNESENÍ č. RM/1049/68/2014 a) postup při přípravě prodeje bytových jednotek v čp. 302 (viz podrobně zápis). b e r e n a vědomí b) informaci, že v případě dalšího prodeje bytových jednotek v čp. 510 se znalecký posudek v rovině tržní nemusí aktualizovat, protože dle dostupných informací se ceny ve Svobodě nad Úpou zásadně neměnily (minimální pohyb v rámci prodeje bytů), a proto zůstanou stejné. Tento fakt bude potvrzen písemným stanoviskem znalce pana Jiřího Danielise. USNESENÍ č. RM/1050/68/2014 n e výměnu záložního teplovodního oběhového čerpadla v bytovém domě čp. 302 (podrobně viz zápis) dle cenové nabídky firmy Jan Ryšavý, Trutnov (firma zpracovala rozpočet na pořízení a výměnu nefunkčního čerpadla za nové - značky Willo Stratos 25.fáze, s cenou cca 28 tis. bez DPH- nabídka - viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada požaduje výměnu za stejný typ čerpadla značky Sigma (aby obě čerpadla byla stejná), které bylo vyměněno v závěru loňského roku, USNESENÍ č. RM/1051/68/2014 p o věřuje starostu přepracováním návrh provozního a návštěvního řádu projektu "Krakonošova Muchomůrka" (viz příloha originálu zápisu) dle zápisu do příštího jednání rady. USNESENÍ č. RM/1052/68/2014 o d k l á d á vydání nového ceníku nájmu a pachtu pozemků ve vlastnictví města Svoboda nad Úpou do příštího jednání rady (viz zápis). 10

11 USNESENÍ č. RM/1053/68/2014 p o věřuje Mgr. Hynka, aby zpracoval pro radu návrh nových pravidel pro prodej pozemků určených k výstavbě rodinných domů v kontextu s právním rozborem Mgr. Huspeka ve lhůtě do USNESENÍ č. RM/1054/68/2014 n e návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o stavbu přeložky kabelového vedení NN přes mostní objekt, Svoboda nad Úpou, k.ú. Maršov I, p.p.č.601/1 (Justův mlýn u hotelu PROM). Odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy činí cca ,-Kč, vzhledem k tomu, že neexistuje žádný smluvní vztah se společností ČEZ Distribuce, a.s. na uložení přípojky a jedná se o zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., která je povinna zajistit dodávku elektrické energie konečným odběratelům, takže město rozhodně nebude platit za přeložku přípojky, která není v majetku města a neslouží pro potřeby, resp. zařízení města. Pokud si však společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádá o zřízení věcného břemene, je město připraveno za standardních podmínek umožnit ČEZ Distribuci, a.s. uložení přípojky do mostu u hotelu PROM v rámci rekonstrukce mostu, která se připravuje na letošní rok. Rada města pověřuje starostu jednáním s ČEZ Distribuce, a.s. ve smyslu tohoto usnesení. USNESENÍ č. RM/1055/68/2014 a) návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. EP /1 Svoboda nad Úpou, p.č. 52/3, Městopřeložka knn (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o přeložku o přeložku kabelového vedení NN v souvislosti s výstavbou hasičské zbrojnice v Lázeňské ulici. Rada návrh smlouvy schválila vyjma čl. II, odst. 6, ve kterém výši jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene požaduje ve výši 50,-Kč bez DPH za 1m2,tak jako ve všech ostatních smlouvách stejného charakteru. p o věřuje b) starostu města, aby se zabýval získáním dotačního titulu na výstavbu hasičárny. USNESENÍ č. RM/1056/68/2014 a) návrh poptávkového řízení, resp. výzvy veřejného zadavatele k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce kotelny a rozvodů tepla v objektu Domu s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou v ulici Kostelní 526" včetně závazného návrhu Smlouvy o dílo, který bude nedílnou součástí zadávací dokumentace (vše viz přílohy originálu zápisu). Poptávkové řízení bude vedeno mimo režim zákona o veřejných zakázkách, protože předpokládaná hodnota zakázky dle projektantského rozpočtu činí ,-Kč. 11

12 b) výběr předem vybraných zájemců, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky dle bodu a) tohoto usnesení, a to: - Robert Šťastný, Husitská 599, Hostinné, IČ Bohumil Kubík, Do Polí 3021, Dvůr Králové nad Labem, IČ Jiří Klejšmíd, Poděbradova 1170, Dvůr Králové nad Labem, IČ EKO-EKVITERM, společnost s ručením omezeným, Boženy němcové 478, Jaroměř - Pražské Předměstí, IČ J A M A S P L U S, společnost s ručením omezeným, Bavlnářská 360, Semily - Podmoklice, IČ Baudisch s.r.o., Kocbeře 185, IČ j m e n u j e c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek s nabídkami na akci uvedenou v bodě a) tohoto usnesení, a to Ing. Jiřího Špetlu, Jiřího Rajsnera, Ing. Zuzanu Škarkovou, Ing. Václava Jiránka, Ing. Josefa Hůrku a náhradníky Ing. Ivanu Balcarovou a Mgr. Petra Schöna. Otevírání obálek a první vyhodnocení nabídek proběhne dne od 14,00 hodin. USNESENÍ č. RM/1057/68/2014 t r v á na znaleckém posudku Ing. Voborníka ve věci zvýšení nájemného v bytovém domě čp. 302 a nesouhlasí se znaleckým posudkem Ing. Fejfara, kterého určil soud. Důvodem je skutečnost, že město v daném bytovém domě pronajímá již dva byty, u kterých výše nájemného vzešla z řádných výběrových řízení (první v roce 2010 na byt č. 1 a druhé v roce 2011 na byt č. 6) formou tržní nabídky a výše nájemného v těchto dvou bytech je v současné době prakticky totožná se znaleckým posudkem Ing. Voborníka. USNESENÍ č. RM/1058/68/2014 nový upravený návrh Smlouvy o souhlasu se vstupem na pozemky (viz příloha originálu zápisu) za účelem odstranění škody na vodním díle (řeka Úpa), do kterého byly zapracovány téměř všechny požadavky města dle minulého jednání rady. Do smlouvy byl doplněn termín, kdy nebude těžení nánosů probíhat, tj. od (konání Rudolfových slavností) a bylo vyjmuto ujednání o povinnosti informovat město o způsobu likvidace nánosu včetně předpokládané trasy (tento parametr je hodnotícím kritériem v rámci výběru dodavatele). USNESENÍ č. RM/1059/68/2014 b e r e n a vědomí žádost pana Josefa Košťála o dílčí změnu Územního plánu města (jedná se o pozemek p.p.č. 388 v k.ú. Maršov I, který je v územním plánu města Svobody nad Úpou veden jako les, ale všechny okolní pozemky, které jsou již na území města Janské Lázně, jsou vedeny v územním plánu města Janské Lázně jako plochy pro sport) s tím, že rada pověřuje tajemnici MěÚ, aby žádost zařadila mezi ostatní požadavky na změnu Územního plánu a zajistila vedení evidence těchto požadavků včetně vydání obecných pravidel pro podávání žádostí na změnu Územního plánu města. 12

13 USNESENÍ č. RM/1060/68/2014 přidělení bytu pro dvojici čp. 28 v Domě s pečovatelskou službou manželům Karlovi a Hertě Hrabicovým, bytem Lázeňská 314, Svoboda nad Úpou v souladu s aktuálním Pořadníkem žádostí o přidělení bytu v DPS. 13

Zápis z 33. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 13.1.2016

Zápis z 33. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 13.1.2016 *MESUX000HJVG* Sp. značka: SVO/56/2016/Bal Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 33. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 13.1.2016 Jednání Rady města zahájil v 18:05 hodin a dále řídil

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

Zápis z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne *MESUX000HMU0* Sp. značka: SVO/313/2016/Bal Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 8.3.2016 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

*MESUX000D9BM* 1. Projektová dokumentace na rekonstrukci školní jídelny

*MESUX000D9BM* 1. Projektová dokumentace na rekonstrukci školní jídelny *MESUX000D9BM* č.j. SVO/2233/2012 Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 38. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 8.8.2012 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta

Více

*MESUX000DWI6* Program jednání RM: Poř.č. Název programu. 1. Servisní smlouva o provedení mostního servisu - návštěva zpracovatele

*MESUX000DWI6* Program jednání RM: Poř.č. Název programu. 1. Servisní smlouva o provedení mostního servisu - návštěva zpracovatele *MESUX000DWI6* č.j. SVO/375/2013 Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 48. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 13.02.2013 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

Zápis z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

Zápis z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne *MESUX000HKYU* Sp. značka: SVO/132/2016/Bal Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 3.2.2016 Jednání Rady města zahájil v 18:05 hodin a dále řídil

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SEMILY - PĚŠÍ STEZKA A CYKLOSTEZKA PODÉL JIZERY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SEMILY - PĚŠÍ STEZKA A CYKLOSTEZKA PODÉL JIZERY SEMILY - PĚŠÍ STEZKA A CYKLOSTEZKA PODÉL JIZERY Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic A) OBECNÝ ÚVOD POPIS ZÁMĚRU Město Semily je realizátorem projektu Regenerace panelového sídliště Řeky a je

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 27/2012 konaného dne 20. 8. 2012

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 5. listopadu 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 5. listopadu 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 5. listopadu 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav

Více

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni dle prezenční listiny : p. Zimová, p. Šulcová, p. Hyka, p. Vohlídalová,

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze)

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) Zápis z 23. zasedání rady města, konaného dne 20. července 2015 P ř í t o m n i : Mgr. Karel Filip RNDr. Libuše Vosátková Ing. Jan Bechyně Ing. Karel Kestner Mgr. Richard Spiegl - starosta města - místostarostka

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Benešov, IČ 00296007 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Benešov, IČ 00296007 za rok 2014 Elektronický podpis - 27.4.2015 KUMSX01HGC3K Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zápis ze 11. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 21. srpna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 11. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 21. srpna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 11. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 21. srpna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, David Josef, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel,

Více

Zápis č. 3/2014. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 9. 6. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2014. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 9. 6. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 9. 6. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis č. 6/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 6/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/411-09/416-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 20 ze dne 31. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 20 ze dne 31. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 20 ze dne 31. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Přítomni: Václav Mothejzík, David Škopek, Ing. Petr Lahoda, Ing. Ladislav Walter, Ing. Jaroslav Vlasák Dále přítomna:

Více

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Petr Kadavý

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

Zápis z 27. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne *MESUX000H615* Sp. značka: SVO/2758/2015/Bal Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 27. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 23.9.2015 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta),

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-11/2010 ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice, výsledky voleb do zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 v městském obvodě Hošťálkovice,

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2016 konaného dne 18.01. 2016 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, místostarostka Radek Pelc, člen rady

Více

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Příští zasedání: 27. 2. 2013 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice Přítomni dle prezenční listiny (11) Nesplněná usnesení:

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin Přítomní: Milan Elfmark,

Více

"Rekonstrukce veřejného osvětlení a výstavba kabelové sítě NN z bioplynové stanice v ul. Pivovarská v Havlíčkově Borové"

Rekonstrukce veřejného osvětlení a výstavba kabelové sítě NN z bioplynové stanice v ul. Pivovarská v Havlíčkově Borové VÝZVA K PODÁNí NABíDKY A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE A ZADÁVACíDOKUMENTACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNí PRÁCE ZADANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNí POZDĚJšíCH PŘEDPISŮ

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/34703-10/3920-2010/lip Dvůr Králové nad Labem, dne 06. května

Více

ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011

ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011 ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011 Přítomni: Ing. Luboš Choura, Miroslav Leypold Iglo, Bc. Josef Pátek, Ing. Jaroslav Ryneš, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 2. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Protokol z kontroly kupní smlouvy č.j. 2603/98/1734 ze dne 8. 7. 1999 Zpracoval: Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé: paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Macourek, Sedlák

Více

Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města Martin Pozdníček,

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 25.06.2015 MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Usnesení ze 7. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 14. července 2010 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech

Usnesení ze 7. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 14. července 2010 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech Usneseni 7. Rady Města Podbořany ze dne 14. července 2010 - veřejné znění strana 1 (celkem 5) Usnesení ze 7. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 14. července 2010 od 15,00 hod. v kanceláři

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 26.

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni Zahájení zasedání Jednání zahájil a řídil Jiří Miler, starosta. Přivítal přítomné členy

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 05.05.2015 R/255/2015-19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. jm enuje 1.1. ve smyslu ustanovení 102

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 9. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 9. jednání Zápis z 9. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 25. 5. 2016 v 17:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor č.jednací : 380/2011/OVÚP/4/P-77 v Boru dne 30. května 2011 vyřizuje : Pavel Vokroj telefon : 374 756 129 e-mail :

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Petera Jiří ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 58. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 18. 8. 2008 od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 1. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2015 v 16:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 99/2013 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 24. 6. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 32/2015/RM Ing. Pavel Zálom, pan Jiří Hůla, RNDr. Ladislav

Více

Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz Prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

66. VÝPIS Z USNESENÍ

66. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 66. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 21.10.2008 930/2008-66. RM V a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup PC, tiskárny a fotoaparátu

Více

Parkány - kopané sondy

Parkány - kopané sondy Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-12/03-2015 Tábor, 21. srpna 2015 Počet stran textu: 10 Přílohy: přílohy ZD VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 34/2014 konaného dne 27. 11. 2014

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HROMNICE ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015 Hodina: 20:00 hod. Místo konání: KD Kostelec Body jednání 1. Zahájení a schválení programu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY KOHOUTOV NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY KOHOUTOV NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: KOHOUTOV

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Čj.: OSÚ/43447-11/4770-2011/Ra Vyřizuje: Ranušová oprávněná úřední osoba E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 25447/2016 21.03.2016 Zápis a usnesení ze 4. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 21.03.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 19 ze dne 17. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 19 ze dne 17. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 19 ze dne 17. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Přítomni: Václav Mothejzík, Ing. Petr Lahoda, Ing. Ladislav Walter, Ing. Jaroslav Vlasák Omluveni: David Škopek

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/7784/10/Ka V Klatovech, dne : 16.3.2011 Č.j.: OVÚP/1781/11/Ka

Více

Objednatel posudku: JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha-západ Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5

Objednatel posudku: JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha-západ Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3051/191/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 31, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 56/2 a 125/1, v kat. území Radišov, obec Staré Město, okres Svitavy. Objednatel posudku: JUDr.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Přítomni: při zahájení celkem 14 členů Omluveni: Pavel Dvořák Připomínky k zápisu ze dne 26. 11.

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 914/2015/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 7. října 2015 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel: 517 324 451 IČO: 00291676 Fax: 517 324 431 ID DS: td3be8p e-mail: bartakova@bucovice.cz SPISOVÁ ZNAČKA ČÍSLO JEDNACÍ

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

č.j. SVO/2986/2013 Sp. znak: Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 61. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

č.j. SVO/2986/2013 Sp. znak: Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 61. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne *MESUX000EMBQ* č.j. SVO/2986/2013 Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 61. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 02.10.2013 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta

Více

Výzva o zahájení zadávacího řízení

Výzva o zahájení zadávacího řízení Výzva o zahájení zadávacího řízení zadávací řízení v souladu se zadáváním zakázek OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. dle směrnice MŽP 12/2012 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce Název zadavatele:

Více

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod.

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod. Z á P is z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva Města Libušín konaného dne 9. prosince 2015 v 18:00 hod. v budově Základní školy Libušin, Komenského 237 Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více