VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD Masarykovo nám. 189, Valašské Klobouky VALAŠSKÉ KLOBOUKY VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. ÚČEL Směrnice Provozní řád počítačové sítě stanovuje pravidla pro užívání výpočetní techniky a počítačové sítě na Městském úřadě Valašské Klobouky (dále MěÚ Valašské Klobouky). Slouží k zajištění bezproblémového, řádného a bezpečného chodu této počítačové sítě a využívání globální sítě Internet. Zohledňuje i nutnost neustálé kontroly efektivnosti vynakládání městských prostředků a to s dopadem na čerpání finančních zdrojů, využívání pracovní doby, volby rychlého a levného způsobu komunikace, atd. Také předepisuje řádné nakládání s výpočetní technikou a používaným softwarem. Upravuje technické a organizační podmínky pro ochranu dat. 2. OBLAST PLATNOSTI Tato směrnice se vztahuje na všechny uživatele počítačové sítě MěÚ Valašské Klobouky a všech počítačů nebo obdobných zařízení, která jsou libovolnými prostředky přímo funkčně připojena k počítačové síti nebo jejím počítačům (tiskárny, scannery, modemy, rozvaděče, atd.). 3.1 Pojmy 3. ZKRATKY A POJMY Počítač (PC) pro účely této směrnice je míněn počítač na MěÚ Valašské Klobouky. Počítačová síť všechny technické i programové prostředky používané k propojení počítačů na MěÚ Valašské Klobouky (dále jen síť ). Uživatel počítačové sítě každý, kdo přímo a oprávněně užívá výše zmíněnou síť, počítače či zařízení k nim připojená (dále jen uživatel). Proškolený uživatel osoba seznámená s postupy některých drobnějších zásahů do počítačového vybavení Řádný uživatel ve smyslu uživatel počítačové sítě na MěÚ Valašské Klobouky.

2 Oprávnění k užívání (uživatelské oprávnění) možnost získat toto oprávnění má každý zaměstnanec MěÚ Valašské Klobouky v případě, že práce s počítačem je uvedena v popisu jeho pracovního místa. Nutnou podmínkou pro udělení oprávnění k užívání je seznámení se s touto směrnicí, které uživatel stvrdí svým podpisem. Uživatelské oprávnění je zaměstnanci poskytnuto automaticky v případě, že práce s počítačem je uvedena v popisu jeho pracovního místa. Ve zvláštních případech je možno udělit oprávnění k užívání i dalším spolupracujícím osobám (např. brigádníkům či externistům) - na návrh zodpovědného pracovníka rozhoduje vedení MěÚ Valašské Klobouky. Účet - je fyzickým vyjádřením oprávnění. Jeho základními parametry jsou uživatelské jméno (login) a heslo (password), definice přístupových práv a ová adresa. Správce sítě - je pracovník zajišťující plynulý a řádný chod počítačové sítě (funkčnost sítě). Je vedením MěÚ Valašské Klobouky jmenovaný s podrobnými znalostmi používaných sítí na MěÚ Valašské Klobouky, organizující provoz sítě. Je to zodpovědný pracovník s privilegovaným přístupem k počítačům (i externí). Garant programu zaměstnanec podrobně ovládající užívaný program na MěÚ Valašské Klobouky. 3.2 Zkratky a značky Internet, web, net, inet, síť LAN WAN IP adresa url http www ftp zavináč, at [et] smajl, smajlík surfovat, brouzdat stahovat, downloadovat mailing list chat, chatovat on-line resp. off-line uživatel připojen pevná linka modem poskytovatel (provider) software hardware shareware - celosvětová globální počítačová síť - (local area network) lokální počítačová síť - (wide area network)rozlehlá (globální) počítačová síť - elektronická pošta, elektronický dopis - číselná (numerická) adresa počítače, např , čtveřice čísel oddělených tečkami (čísla mezi 1 a 255) - (uniform resource locator) jednoznačně určená internetová adresa (např. - (hypertext transfer protocol) - (world wide web) hypertextový multimediální systém - (file transfer protocol) umožňuje přenos souborů mezi jakýmikoliv dvěma počítači - (hypertext markup language) základní programovací jazyk pro webové stránky - součást e-adresy; odděluje uživatele od adresy stroje: - hojně používaný znak v elektronickém dopisu - prohlížet si webovské stránky - ukládat data ze sítě internet na lokální disk - elektronická konference, seskupení lidí komunikujících pomocí hromadných ů - seskupení lidí komunikujících na nějakém portále, přístup zpravidla přes internetový prohlížeč (browser) nebo příkazovou řádku (command line) - uživatel je připojen (aktivní) resp. Uživatel je odpojen - ve stavu on-line, tj. aktivní - permanentní trvalé připojení k síti internet - modul umožňující dočasné připojení k síti internet - poskytovatel sítě, organizace, která zajišťuje připojení uživatele do sítě (např. In.Way, Telecom) - programové vybavení počítače (programy, dokumenty, ovladače) - fyzické vybavení počítače (HDD, mechaniky, řadiče, ) - software poskytovaný zdarma, zpravidla časově omezen a s neúplnou nabídkou funkcí

3 freeware beta verze programu - software poskytovaný zdarma - program s neúplnou nabídkou funkcí, vydávaný autory softwaru za účelem propagace daného programu nebo zjištění chyb 4. PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI 4.1 Zákaz Všechny komponenty počítačové sítě jsou vlastnictvím MěÚ Valašské Klobouky, případně k nim MěÚ Valašské Klobouky vlastní či vykonává práva užívání; nepřípustnost krádeže a vandalismu (poškození) se pak vztahuje na elektronickou podobu dat a informací stejně jako na vlastní fyzické prostředky. Především je zakázáno: 1. Neautorizované a neschválené kopírování i částí programového vybavení nebo dat, k nimž MěÚ Valašské Klobouky vykonává vlastnická práva, resp. práva k užívání. 2. Neautorizovaná modifikace programů, dat nebo technického vybavení v majetku či užívání MěÚ Valašské Klobouky. Zvlášť přísně jsou pak zakázány neautorizované změny konfigurace počítačů či jiných prostředků, které by mohly mít vliv na provoz celé sítě. 3. Poškození nebo zničení počítačových prostředků (počítačů, programového vybavení i komunikačních linek). 4. Odposlouchávání provozu a vytváření kopií zpráv či dat procházejících jednotlivými uzly sítě. 5. Použití počítačových prostředků MěÚ Valašské Klobouky k činnostem uvedeným v bodech 1 až 4 a namířeným proti jakékoliv další organizaci, jejíž počítačové prostředky jsou dostupné prostřednictvím počítačové sítě nebo sítě Internet. 4.2 Sankce Porušení ustanovení této směrnice může být u zaměstnanců považováno až za zvlášť hrubé porušení pracovní kázně ( 53 b) Zákoníku práce) a lze z něj vyvodit příslušné pracovněprávní důsledky včetně okamžitého rozvázání pracovního poměru. V případě vzniklé škody bude částka předepsána osobě zodpovědné za škodu k úhradě. 4.3 Práva a povinnosti správců a administrátorů Správce sítě osoba zodpovědná za funkčnost sítě. Prověřuje používanou síť v podmínkách provozu MěÚ Valašské Klobouky, monitoruje optimální využívání, navrhuje vedení MěÚ Valašské Klobouky rozvoj a potřebné úpravy, školí vybrané zaměstnance, přijímá od uživatelů požadavky a připomínky na provoz sítě. Ověřuje seznamy řádných uživatelů, ových adres, garantů programů, proškolených uživatelů, které vede v PC pověřený pracovník. Zodpovídá za správné nastavení parametrů v programech, instalace systémového softwaru, atd. Proškolený uživatel je oprávněn provádět drobnější zásahy do počítačového vybavení, pro které byl proškolen např. výměna toneru či pásky, přemístění nebo zapojení a rozpojení PC sestavy, instalace a aktualizace a drobné zásahy do softwaru, ke kterým byl proškolen. Pomáhá řešit problémy spojené s využíváním počítačů a doporučuje objednání externích zásahů. Garant programu prověřuje používaný program v podmínkách provozu MěÚ Valašské Klobouky, monitoruje optimální využívání, školí vybrané zaměstnance a objednává potřebné úpravy. Další práva a povinnosti zaměstnanců jsou uvedeny v textu této Směrnice. Ve výjimečných případech jsou práva a povinnosti uživatele stanoveny v popisu pracovní funkce.

4 5.1 Pravidla pro používání počítačové sítě 5. POSTUPY Přístup k počítačům je povolen pouze uživatelům, kteří mají v rámci MěÚ Valašské Klobouky zřízen účet. Je zakázáno umožnit přístup osobám, které účet zřízen nemají, které nemají právo získat účet, nebo kterým byl účet zablokován, či zrušen Je zakázáno jakkoliv mechanicky manipulovat s výpočetní technikou, s výjimkou výměny papíru, toneru a cartridgí v tiskárně. Zejména je zakázáno vypojovat, přepojovat, nebo demontovat komponenty počítače (monitor, klávesnice, myš, tiskárna), vypojovat počítač z počítačové sítě, nebo z přívodu elektrické energie, rozpojovat nebo přerušovat počítačovou síť, připojovat k počítačové síti nebo k počítači jiné počítače nebo zařízení. Některé speciální úkony jsou svěřeny proškolenému uživateli. Připojování zařízení, např. přes sériové nebo paralelní porty k počítači, nebo připojení dalšího počítače k síti je možno pouze s předchozím svolením administrátora Bez předchozího svolení administrátora je zakázáno spouštění programů, které bez přítomnosti uživatele dlouhodobě zatěžují počítačové prostředky nebo stahovat velké objemy dat ze sítě Internet Je přísně zakázáno obtěžovat uživatele odesíláním ů obsahujících nevyžádaná data (spam) a data, která nemají pracovní charakter Bez předchozího souhlasu administrátora je zakázáno uvádět do provozu a provozovat informační nebo jiné služební servery napojené na lokální síť. Týká se to zejména serverů služeb WWW, FTP Je zakázáno používat počítače jinak než k činnostem přímo souvisejícím s pracovní činností. Zejména se to týká hraní her a komunikace prostřednictvím Internetu a různých webových či mailových chatů, apod. Chce-li pracovník využívat počítač pro tyto účely v mimopracovní dobu, uvědomí předem administrátora a svého přímého nadřízeného. Neučiní-li tak, bude jeho počínání hodnoceno jako neoprávněný vstup do systému a budou z něj vyvozeny patřičné sankce Uživatel má právo používat pouze programové vybavení v majetku MěÚ Valašské Klobouky nebo jinak získané (pronajaté, zapůjčené) v souladu se zákony včetně autorského práva. Je rovněž přísně zakázáno instalovat vlastní (byť legální) software bez svolení odpovědného nadřízeného či administrátora. Je přísně zakázáno instalovat jakékoliv počítačové hry či hrát je na síti Internet. Jakákoliv z těchto aktivit bude posuzována jako obzvlášť hrubé porušení pracovní kázně a následky tohoto jednání budou řešeny dle zákoníku práce Uživatel má právo užívat prostředky počítačové sítě, jako diskový prostor, výkon procesoru, kapacitu přenosových linek apod. pouze s ohledem na celkové zatížení systému nebo sítě. Uživatel musí neprodleně uposlechnout pokynů administrátora na snížení jím generované zátěže Uživatel nesmí žádným způsobem zveřejňovat informace, které by mohly vést k poškození ochrany počítačové sítě, programů nebo MěÚ Valašské Klobouky. Zejména nesmí zveřejňovat žádné soubory dat. Za zveřejnění se považuje zejména jejich neautorizované kopírování, vystavení na místních nebo jiných WWW serverech, jejich zasílání elektronickou poštou, apod Uživatel nesmí (bez předchozího souhlasu administrátora) provozovat činnosti související

5 s možností neoprávněného proniknutí do ochrany místního nebo cizího počítačového systému nebo odhalení hesel jiných osob (nejen uživatelů místní sítě) uchovávat data nebo programy, které jsou k této činnosti určeny, odposlouchávat provoz na přenosových mediích sítě (tedy data přenášená mezi jednotlivými počítači prostřednictvím počítačové sítě) Uživatel nesmí provést změnu konfigurace počítače nebo takové zásahy do systému, které by mohly vést k jeho zhroucení, poruše nebo nežádoucímu chování. Jakékoliv zásahy do konfigurace je nutné předem konzultovat se správcem, administrátorem či jinou odpovědnou osobou Uživatel nesmí provést změnu konfigurace počítače tak, aby se počítač v síti identifikoval pod jiným jménem nebo identifikačním číslem, než jaké mu bylo přiděleno správcem sítě Za případné škody napáchané uživatelem odpovídá v plné výši uživatel sám Administrátor neodpovídá za případnou ztrátu uživatelských dat, které nebyly řádně zálohovány Uživatel, který porušil tato pravidla nebo výše uvedené směrnice, může být sankcionován. Rovněž mu může být dána způsobená škoda k úhradě. 5.2 Zásady práce s počítačem Uživatel je povinen zacházet s počítačem a dalšími hardwarovými komponenty v souladu s návodem a bezpečnostními předpisy a tak, aby nedošlo ke zdravotní újmě uživatele či ke škodě na zařízení. Moderní operační systémy (např. Microsoft Windows) umožňují ukládat soubory pod více než osmimístným názvem, navíc s různými formátovacími znaky (mezera, apostrof, atd.). Doporučuje se uživatelům pro lepší orientaci tento prostor plně využít. Uživatel však musí počítat s tím, že některé starší operační systémy, či systémy pracující na jiné platformě, mohou mít s otevřením takto pojmenovaného souboru potíže. Proto se doporučuje uživatelům, aby v případech, kdy předávají soubor jiným uživatelům či mimo MěÚ Valašské Klobouky, užívali maximálně osmimístné názvy souborů a adresářů, navíc bez mezer a české diakritiky (háčky, čárky). Dále se doporučuje používat názvy souborů viz příloha č.3. Rovněž je nutno průběžně zálohovat veškerá důležitá data. Každý uživatel je povinen zálohovat pouze dokumenty ve složkách na lokálních discích, dokumenty uložené na serverech jsou zálohovány automaticky. Vytváří-li uživatel nový soubor (dokument), doporučuje se vytvářet jej jako nový a nepokračovat v již existujícím souboru. Zhoršuje se tím orientace v dokumentu samotném a je obtížné dle názvu souboru určit, kolik a které dokumenty se v souboru nachází. Každý počítač na MěÚ Valašské Klobouky je vybaven antivirovým programem AVG. Bohužel ne všechny počítačové viry lze ihned odhalit pomocí antivirových programů. Obdržíli tedy uživatel (na disketě, elektronickou poštou či jiným způsobem) jakýkoliv soubor z neznámé adresy, je přísně zakázáno jej otevírat či ukládat na disk. Rovněž je přísně zakázáno spouštět veškeré soubory došlé elektronickou poštou, zejména pak soubory *.exe, *.com, *.bat., *.pif (i z důvěryhodných zdrojů). Některé počítačové viry se mohou tvářit jako seriózní maily (dokáží vygenerovat reálnou prověřenou ovou adresu a exe soubor dokáží skrýt pod jiné typy souborů často *.doc, *.jpg, *.com, *.mp3). Obdrží-li uživatel soubory v MS Word, MS Excel (*.doc, *.rtf, *.xls, *.wiz, *.wbk) obsahující makra, otevírá jej na vlastní zodpovědnost. Tato makra často obsahují viry.

6 Nedoporučujeme proto tyto soubory otvírat ani ukládat. Má-li uživatel podezření z nakažení (nikoliv obdržení) svého počítače virem, neprodleně informuje administrátora a správce sítě. Ve styku se subjekty pro přenos dat se doporučuje přednostně využívat . Též lze použít diskety, zip mechaniky, CD. Stahování resp. čtení pošty se nařizuje minimálně dvakrát denně (ráno, po příchodu do zaměstnání a po polední přestávce), doporučuje se však kontrolovat došlou poštu průběžně. 5.3 Ochrana dat Jelikož není technicky možné stoprocentně zajistit bezpečnost běžných dat uložených na počítačích nebo přenášených sítí, u vysoce citlivých dat se proto doporučuje uložení či přenášení s použitím dodatečných prostředků jejich zabezpečení jejich šifrování. Pro zajištění maximální možné míry bezpečnosti dat je uživatelům zakázáno: Provádět jakékoli akce, které vedou k narušení dat jiného uživatele, a to i v těch případech, kdy uživatel svá vlastní data explicitně nechrání Kopírovat jakákoliv data nebo programy z uživatelských adresářů bez souhlasu jejich majitelů (to zahrnuje i samotné prohlížení těchto adresářů). Toto omezení platí i v případě, že uživatelské adresáře jsou svými majiteli ponechány volně přístupné elektronickými prostředky Kopírovat nebo zálohovat data, která obsahují osobní údaje bez souhlasu vedení MěÚ Valašské Klobouky, vynášet či posílat tato data mimo prostory MěÚ Valašské Klobouky bez předchozího souhlasu vedení MěÚ Valašské Klobouky Vědomě využívat ilegální programové vybavení a data, případně takovéto programy či data nabízet jiným Využívat elektronických prostředků (především elektronické pošty) k obtěžování nebo zastrašování jiných uživatelů. Do této kategorie spadá i rozesílání řetězových dopisů či dopisů na náhodně vybrané adresy v síti Využívat počítačových prostředků MěÚ Valašské Klobouky k páchání trestných činů Používat počítačovou síť k získání neautorizovaného přístupu k neveřejným informačním zdrojům (i v majetku/správě jiných organizací). 5.4 Oprávnění k užívání počítačové sítě Oprávnění k užívání počítačové sítě předpokládá možnost jednoznačné identifikace každého uživatele. Zaměstnanci je po získání oprávnění zřízen uživatelský účet jehož součástí je i přidělení hesla opravňujícího ke vstupu do počítačové sítě a ové adresy. Na vhodném počítači sítě (vhodnost počítače je třeba v této souvislosti chápat ve vztahu k umístění pracoviště) je nainstalován program pro čtení a odesílání elektronické pošty. S každým jednotlivým účtem jsou spojena určitá oprávnění (přístupová práva), která rozhodujícím způsobem určují možnosti uživatele ve vztahu ke zdrojům sítě.

7 5.4.1 Pracovník se stává uživatelem získáním oprávnění k užívání počítačové sítě a následně zřízením vlastního klientského účtu. Uživatel, kterému je účet zřízen, získá heslo a je povinen toto heslo udržovat v tajnosti. V případě prozrazení hesla (či sebemenší domněnce, že jeho heslo bylo prozrazeno) neprodleně informuje administrátora a zažádá o změnu přístupového hesla Heslo k vlastnímu účtu uživatel nesmí sdělit druhé osobě Uživatel smí používat pouze přístupová práva, která mu řádným způsobem náležejí, a nesmí vyvíjet žádnou činnost směřující k obejití tohoto ustanovení. Pokud uživatel jakýmkoliv způsobem získá přístupová práva, která mu nebyla přidělena (např. chybou programů nebo technického vybavení), je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit správci počítače. Takto získaná práva nesmí použít Uživatel nesmí zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenuté odhlášení) k tomu, aby v síti pracoval pod cizí identitou. Na pracovištích, kde jeden počítač slouží pro více zaměstnanců, tento bod neplatí. 5.5 Všeobecné zásady užívání počítačové sítě Práci s počítačem zahajuje pracovník přihlášením do sítě čímž jsou mu zpřístupněny prostředky a služby dané jeho uživatelským oprávněním Při komunikaci s jinými sítěmi je uživatel povinen dodržovat pravidla, která platí v těchto sítích Je zakázáno používat vulgárních a silně emotivních výrazů při komunikaci otevřené dalším účastníkům Je zakázáno používat síť pro politickou, náboženskou a rasovou agitaci Uživatel se snaží, aby jeho činnost jen v minimálním rozsahu negativně ovlivňovala možnosti využití počítačových prostředků dalšími uživateli. To se týká jak neúměrného zatěžování linek v době jejich maximálního využití, tak i neúměrného zatěžování jednotlivých počítačů. Všechny takovéto činnosti je vhodné konzultovat se správcem počítače/sítě a řídit se dále jeho pokyny Využívání sítě zaměstnanci jiných organizací v rámci spolupráce s MěÚ Valašské Klobouky je možno pouze na základě písemného svolení, vydaného vedením MěÚ Valašské Klobouky se stanoviskem k případnému způsobu úhrady Je zakázáno odesílání poštovních zpráv ( ů) s přílohami o velkém objemu dat, neníli to bezpodmínečně nutné pro splnění pracovního úkolu (zejména se jedná o zákaz příjmu hudby, obrázků apod.) Je zakázáno stahování (downloading) dat nebo programů o velkém objemu obrázky, hudba, velké texty, Pokud bude zaměstnanec využívat počítačové vybavení MěÚ Valašské Klobouky pro soukromou potřebu a bude tato činnost náročná ve smyslu výše uvedeného zatížení, pak tato činnost bude předmětem úhrady. 5.6 Technické specifikace

8 Na všech pracovištích MěÚ Valašské Klobouky je vytvořena síť LAN na platformě Microsoft Windows a NOVELL. Oddělené budovy jsou propojeny WIFI LAN a zabezpečena kryptovacím algoritmem. K síti internet je MěÚ připojeno WIFI přes FIREWALL. Rychlost připojení je 1Mb / s. 5.7 Správa www stránek Správou www stránek ( je pověřen odbor informatiky. Odpovědná osoba pak informace na těchto www stránkách aktualizuje. Za obsah a správnost zodpovídá kulturní komise. 6. ÚČINNOST Tento Vnitřní pokyn nabývá účinnosti dne... Ve Valašských Kloboukách... Ing. Karel Švach tajemník MěÚ

Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy, technické pojmy a zkratky

Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy, technické pojmy a zkratky SMĚRNICE Č. 5/2013 PRÁCE UŽIVATELŮ V POČÍTAČOVÉ SÍTI MĚÚ MILOVICE Předmět směrnice (1) Touto směrnicí jsou stanoveny vnitřní pravidla pro a) užívání výpočetní techniky (hardware) a programového vybavení

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.11.2006 2.1 12 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 22. 6. 2005 Daniel Smrtka správce sítě Datum:

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy. Závěrečný test Základy informační bezpečnosti pro uživatele. Verze: 1.

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy. Závěrečný test Základy informační bezpečnosti pro uživatele. Verze: 1. Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Závěrečný test Základy informační bezpečnosti pro uživatele Verze: 1.2 Test - Základy informační bezpečnosti pro uživatele Stránka 2 z

Více

HARDWARE SOFTWARE PRINCIPY

HARDWARE SOFTWARE PRINCIPY HARDWARE SOFTWARE PRINCIPY ÚVOD SOFTWARE, HARDWARE BEZPEČNOST, KÓDOVÁNÍ A ŠIFROVÁNÍ SÍTĚ, INTERNET WORD, EXCEL, POWER POINT INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE VS E-GOVERNMENT DATOVÉ SCHRÁNKY data PAMĚTI data data PAMĚTI

Více

Malý průvodce Internetem

Malý průvodce Internetem Malý průvodce Internetem Úvod Toto povídání by mělo sloužit jako užitečný zdroj informací pro ty, co o Internetu zatím mnoho neví nebo o něm jen slyšeli a neví, co si pod tím slovem představit. Klade si

Více

1. Úvod 3. 2. Hardware 7

1. Úvod 3. 2. Hardware 7 Obsah 1. Úvod 3 1.1. Informatika včera, dnes a zítra? 3 2. Hardware 7 2.1. Počítač 7 Skříň počítače 8 Přední stěna skříně počítače 8 Zadní stěna skříně 8 Vnitřek skříně počítače 9 Základní deska počítače

Více

Občanské sdružení StarHill

Občanské sdružení StarHill Občanské sdružení StarHill P r o v o z n í ř á d StarHill občanské sdružení Uničovská 2206/28, Šternberk, 785 01 IČ: 27021611, DIČ: CZ27021611 bank. spojení: ČS a.s., pobočka Šternberk, tř. ČSA 56, číslo

Více

Poliklinika Prosek a.s.

Poliklinika Prosek a.s. Poliklinika Prosek a.s. Lovosická 440/40, 19000 PRAHA 9, tel. 266010111 Směrnice č. 45/2016 Zásady pro používání výpočetní techniky Platnost od: 15. 6. 2016 Vydal: ing. Jiří Dufek - ředitel Určeno pro:

Více

HARDWARE. o Ukaž (presunutí kurzoru o Vyber o Proved akci o Uchop a táhni o Ukaž, co umíš

HARDWARE. o Ukaž (presunutí kurzoru o Vyber o Proved akci o Uchop a táhni o Ukaž, co umíš ZÁKLADNÍ POJMY? HARDWARE fyzické vybavení pocítace? SOFTWARE programové vybavení pocítace? BIT 0 nebo 1? BYTE (cti bajt ) 8 bitu 1B? KILOBYTE 1.024 bytu 1kB? MEGABYTE 1.024 kb = 1.048.567 B 1MB? GIGABYTE

Více

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek.

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek. Předmět: INFORMATIKA roč.: 9 č.šab.: 2 téma: Textový editor WORD Vzdělávací materiál: prac. list Oblast:Informatika - Vytvoření stylu odstavců, vložení obsahu Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní

Více

Název Popis Lhůta. dne Odmítnuté platby Zobrazení, tisk a export seznamu odmítnutých plateb. Informace připraveny k vyzvednutí z bankovního

Název Popis Lhůta. dne Odmítnuté platby Zobrazení, tisk a export seznamu odmítnutých plateb. Informace připraveny k vyzvednutí z bankovního PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ A) PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ - ELTRANS 2000 Přehled pasivních služeb Eltrans 2000 Informace o zůstatcích Zobrazení, tisk a export Informací o zůstatcích

Více

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Alice Nguyenová SOFTWARE POČÍTAČE Operační systém Utility pomocné programy Ovladače Aplikační programové vybavení OPERAČNÍ SYSTÉM - OS - správce hardwarových prostředků - služby

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Technik PC a periferií (kód: 26-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Technik PC a periférií Kvalifikační

Více

Rozdělení operačních systémů

Rozdělení operačních systémů Operační systém Jde o nutný program pro činnost počítače bez něho by byl počítač jen kusem nábytku. 1.) Jedná se o program 3.) Poskytuje uživateli komunikační rozhraní. 4.) Tvoří p r o s t ř e d n í k

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY Doc. Ing. Jan Žídek, CSc. Kvalitativní stránka elektřiny dnes hraje čím dál významnější roli. Souvisí to jednak s liberalizací trhu s elektrickou energii a jednak

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

1. Jak pracuje počítač 3. Už víme, jak pracuje počítač, ale jak se pracuje s počítačem? 9

1. Jak pracuje počítač 3. Už víme, jak pracuje počítač, ale jak se pracuje s počítačem? 9 Počítače pro úplné začátečníky Obsah 1. Jak pracuje počítač 3 Základní princip je velmi jednoduchý 3 Dokumenty a nástroje (datové soubory a programy) 3 Složky (adresáře) 4 Jak to tedy vlastně funguje 5

Více

Obsah 1/11. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

Obsah 1/11. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz Obsah Obsah... 1 1. Obchodní politika pro školství Zeměpis ČR, Evropa a Svět... 2 Obchodní a dodací podmínky... 2 Další služby pro školy a jejich žáky... 2 2. Prohlášení výrobce o poskytnutí licence učitelům...

Více

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY Dušan Kajzar Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo nám. 13, 746 00 Opava, e-mail: d.kajzar@c-box.cz Česká pošta, s.p.,

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2015. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2015. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: P01/2015 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: ICT PLÁN ŠKOLY se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 Spisový / skartační

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN č.j.: 206/2010 Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2010 Vypracoval: Směrnice

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Zabezpečení dat. Literatura: Pavel Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy str. 76-84

Zabezpečení dat. Literatura: Pavel Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy str. 76-84 Zabezpečení dat Literatura: Pavel Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy str. 76-84 Data mají cenu zlata. mnoho lidí a firem má většinu potřebných informací uloženu ve formě počítačových

Více

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel:

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel: Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR Zadavatel: Název společnosti: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Sídlo společnosti: Novoborská 372, Praha

Více

Základy Internetu. Základy Internetu

Základy Internetu. Základy Internetu Základy Internetu Historie Internetu 1. Počátky Internetu a) 1969 (ARPAnet) - pro Pentagon (USA) b) 3. října 1971 byl odeslán první e-mail (v tehdejší síti ARPAnet) c) byly propojeny 4 uzly 2. Postupné

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Operační systémy (OS)

Operační systémy (OS) Operační systémy (OS) Operační systém Základní softwarové vybavení Ovládá technické vybavení počítače Tvoří rozhraní mezi aplikačními (uživatelskými) programy a hardwarem organizace přístupu k datům spouštění

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

Ceník. Sestavení nového PC. platný od 09.09.2009. Druh práce Cena Popis činnosti. Windows v ceně. Vše v jednom. Proč my?

Ceník. Sestavení nového PC. platný od 09.09.2009. Druh práce Cena Popis činnosti. Windows v ceně. Vše v jednom. Proč my? Proč my? Ceník platný od 09.09.2009 NIKDY nerozlišujeme pracovní dny a víkendy - cena je vždy stejná. Uděláme si na Vás čas - naší snahou je vždy vyhovět k Vaší spokojenosti. Naše ceny jsou oproti konkurenci

Více

Interní normativní akt KrÚ směrnice. PROVOZ HW A SW Účinnost od: 25.11.2011. Pravidla používání výpočetní techniky, počítačové sítě a užívání software

Interní normativní akt KrÚ směrnice. PROVOZ HW A SW Účinnost od: 25.11.2011. Pravidla používání výpočetní techniky, počítačové sítě a užívání software Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt KrÚ směrnice Evidenční číslo 11/INA-KrÚ Číslo vydání: 5 PROVOZ HW A SW Účinnost od: 25.11.2011 OBSAH:

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 24.3.2009, verze 1.00 Konfigurace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

PROVOZNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net PROVOZNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Provozní řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 Čl. 1 Status 1.1. Pro účely testování

Více

Kategorie Základní školy

Kategorie Základní školy Obsah: Kategorie základní školy... 3 1. kolo... 3 2. kolo... 6 3. kolo... 9 Kategorie Střední školy...13 1. kolo...13 2. kolo...16 3. kolo...2 Porovnání stejných otázek u ZŠ a SŠ...23 Kategorie Základní

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Směrnice rektora č. 23/2002 Pravidla provozu počítačové sítě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Směrnice rektora č. 23/2002 Pravidla provozu počítačové sítě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ve Zlíně 13. 9. 2002 Zpracovala: Mgr. Monika Hrabáková Směrnice rektora č. 23/2002 Pravidla provozu počítačové sítě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Článek 1 Základní ustanovení,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb k připojení internetové síti FRYNET. Platné od 1. 12. 2005 (dále jen Poskytovatel )

Všeobecné podmínky poskytování služeb k připojení internetové síti FRYNET. Platné od 1. 12. 2005 (dále jen Poskytovatel ) Všeobecné podmínky poskytování služeb k připojení internetové síti FRYNET. Platné od 1. 12. 2005 (dále jen Poskytovatel ) A. Preambule 1. Všeobecné podmínky poskytovatele pro poskytování služeb upravují

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. v rámci realizace projektu "Nové výukové metody

Více

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze textových formátů semestrální práce Němcová Lenka Vlčková Renata V Praze dne 2.

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 645 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS715 Obslužný, alarmový a software pro zpracování úloh v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací

Více

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět informatika by měl žáky připravit pro účelné a smysluplné využívání výpočetní techniky. Žáci poznají software pro úpravu a tvorbu textu, tabulek,

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Maturitní témata předmět Informační a komunikační technologie Dominik Janák 2015 třída 4I Dominik Janák Maturitní otázky Výpočetní

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jak na PDF

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jak na PDF Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jak na PDF Úvod Tento návod je určen studentům, kteří si neví rady s převodem své diplomové práce do formátu PDF. Návod, který je dostatečně podrobný

Více

Přednáška - Základy PC. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078

Přednáška - Základy PC. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 Přednáška - Základy PC Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 1 Základy PC o o o Operační systém Microsoft Windows Historie Vývoj současnost Systém, který

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

Článek I Předmět smlouvy 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje:

Článek I Předmět smlouvy 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje: Smlouva o dodávce sestav osobních počítačů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

IP 100. verze 1.52. Manuál. tovární heslo pro IP100 (module pasword) je paradox

IP 100. verze 1.52. Manuál. tovární heslo pro IP100 (module pasword) je paradox IP 100 manuál IP 100 verze 1.52 Manuál tovární heslo pro IP100 (module pasword) je paradox VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625, technická linka 777 55 77 02 (pracovní

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

Bezpečnost ve světě ICT - 10

Bezpečnost ve světě ICT - 10 Informační systémy 2 Bezpečnost ve světě ICT - 10 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: pondělí 8 50 10 25 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Obsah: Bezpečnostní hrozby

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL9 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL9 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Komunikační protokoly v počítačových sítích Číslo materiálu

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále jen zadavatel ), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě

Více

NAS SYNOLOGY DS214SE. Osobní NAS server za příjemnou cenu.

NAS SYNOLOGY DS214SE. Osobní NAS server za příjemnou cenu. NAS SYNOLOGY DS214SE Kód: Výrobce: Záruční doba: DS214SE SYNOLOGY 24 měsíců Osobní NAS server za příjemnou cenu. - pozice pro 2 SATA disky (Basic/JBOD/RAID 0/1) - kapacita až 8TB - rychlost čtení až 102

Více

INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu

INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Učební osnovy jsou zpracovány jednotně pro všechny. Žáci mohou

Více

Internet. Téma č. 5 - Internet

Internet. Téma č. 5 - Internet Téma č. 5 - Internet Internet Intenet je rozsáhlá celosvětová síť. Má široké využití v mnoha oborech lidské činnosti. Z oblastí, ve kterých Internet přináší obrovské možnosti rozvoje a kvalitativního růstu

Více

SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora ICT Plán - 2012

SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora ICT Plán - 2012 Verze 1.00-12 Vypracoval: Ing Josef Treml Datum: 31. 1. 2012 Stávající stav SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora Tento ICT plán vychází z Metodického pokynu MŠMT, č.j. 30799/2005-551. ICT plán je v PDF podobě

Více

ICT plán Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Školní rok 2015/2016

ICT plán Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Školní rok 2015/2016 ICT plán Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Školní rok 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail

Více

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL 3/2 Vy_32_inovace_001_Pl5

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL 3/2 Vy_32_inovace_001_Pl5 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL 3/2 Vy_32_inovace_001_Pl5 Informační a komunikační technologie Základy práce s PC Informatika Základní pojmy z VT Objasnit žákům základní pojmy z oblasti VT počítač, program, soubor,

Více

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12 Stručný obsah KAPITOLA 1 Prohlídka počítače 23 KAPITOLA 2 Mikroprocesory 49 KAPITOLA 3 RAM 103 KAPITOLA 4 BIOS a CMOS 133 KAPITOLA 5 Rozšiřující sběrnice 165 KAPITOLA 6 Základní desky 209 KAPITOLA 7 Zdroje

Více

Technická zpráva. Obsah: a modernizace povodňového varovného systému 3A11009.71.Y01. Pracoviště na VHD Ostrava

Technická zpráva. Obsah: a modernizace povodňového varovného systému 3A11009.71.Y01. Pracoviště na VHD Ostrava Pracoviště na VHD Ostrava Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele Únor 2011 Technická zpráva Obsah: 1 VŠEOBECNĚ... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 2 VYHODNOCENÍ POUŽITÝCH PODKLADŮ... 2 2.1 Výchozí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Článek 2. Podmínky pro službu MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba,Expresní linka Plus a TF OnLine

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Článek 2. Podmínky pro službu MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba,Expresní linka Plus a TF OnLine Tyto podmínky stanoví technické podmínky a požadavky pro poskytování vybraných Bankovních služeb. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Článek 1. Použití

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně (všichni žáci v 7. ročníku získají základy práce na počítači

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Ing. Jan Tupý TM 2012_10_10 10. 10. 2012 OSC, a. s. tel: +420 (5) 416 43 111 Staňkova 557/18a fax: +420 (5) 416 43 109 602

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování služeb společnosti. I. Definice pojmů

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování služeb společnosti. I. Definice pojmů platné od 10.2.2009 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování služeb společnosti Tyto Všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a užívání služeb a podmínky, na základě kterých bude MAXTRON

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Úvod. Základní informace o šetření

Úvod. Základní informace o šetření Úvod Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

INTERNET. Vypracoval: Mgr. Marek Nývlt

INTERNET. Vypracoval: Mgr. Marek Nývlt INTERNET Vypracoval: Mgr. Marek Nývlt Obsah prezentace 1. Internet 2. Historie Internetu 3. Připojení k Internetu 4. Adresy na Internetu 5. Internetové služby 6. Informace na Internetu 7. Budoucnost Internetu

Více

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17 Obsah Úvod...15 Používané konvence... 16 1. Seznámení s Outlookem...17 1.1 Novinky verze 2003... 17 1.1.1 Navigační podokno...17 1.1.2 Nabídka Přejít...17 1.1.3 Podokno pro čtení...18 1.1.4 Rozložení seznamu

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat

Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat Ing. Martin Klinger 1.6.2016 Co jsou replikace? Sdílení dat, tzv. replikace najdou své uplatnění všude tam, kde je potřeba výměna dat v online

Více

Příloha A. Služby zajišťované Výpočetním centrem VŠE. (podle aktuálního stavu k 31.12 2013)

Příloha A. Služby zajišťované Výpočetním centrem VŠE. (podle aktuálního stavu k 31.12 2013) Služby zajišťované Výpočetním centrem VŠE (podle aktuálního stavu k 31.12 2013) 42 Služby zajišťované Výpočetním centrem 1. Služby globální počítačové sítě (Internetu) Prostřednictvím Pražské metropolitní

Více

Počítačové sítě PhDr. Miroslava Zajíčková

Počítačové sítě PhDr. Miroslava Zajíčková Počítačové sítě PhDr. Miroslava Zajíčková Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace žáků ke studiu technických předmětů OP

Více

1. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRODUKTŮ VEMA... 7. 1.1 Klasifikace konfigurací z hlediska podpory... 7

1. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRODUKTŮ VEMA... 7. 1.1 Klasifikace konfigurací z hlediska podpory... 7 Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 17. února 2016 Obsah Obsah 1. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRODUKTŮ VEMA... 7 1.1 Klasifikace konfigurací z hlediska podpory... 7 1.2 Technické požadavky

Více

František Hudek. únor ročník

František Hudek. únor ročník VY_32_INOVACE_FH01_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek únor 2013 6.

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-10

Identifikátor materiálu: ICT-3-10 Identifikátor materiálu: ICT-3-10 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Doména a služby Internetu Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí služby

Více

ICT plán školy pro školní rok 2015/2016

ICT plán školy pro školní rok 2015/2016 ICT plán školy pro školní rok 2015/2016 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

Obsah. Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Co si v knize přečtete 9

Obsah. Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Co si v knize přečtete 9 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Co si v knize přečtete 9 Kapitola 1 Seznamte se se svým počítačem 11 Co je před vámi 11 Máte stolní počítač? 11 Pořídili jste si některé z přenosných zařízení? 12

Více

ICT plán školy. Stávající stav. 1. Celkový počet žáků denního studia: 316 1.stupeň: 165 2.stupeň: 151

ICT plán školy. Stávající stav. 1. Celkový počet žáků denního studia: 316 1.stupeň: 165 2.stupeň: 151 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov IČO: 71009914 326 396 388 294 04 Dolní Bousov, Školní 74 e-mail: zs@dolnibousov.cz www.dolnibousov.cz/zs ICT plán školy Stávající stav 1. Celkový

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková. Datová úložiště Množství počítačem zpracovávaných dat, jejich uložení, zálohování a archivace vyžaduje potřebu jejich uložení. Data jsou ukládána do úložišť, aby byla zachována po určitou dobu. Tato doba

Více