Návod k použití EOC B c

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c"

Transkript

1 E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOC B c

2 Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání informací. Návod pøedejte i dalšímu pøípadnému majiteli tohoto spotøebièe. V textu jsou použity následující symboly: 1 Bezpeènostní pokyny Upozornìní! Pokyny, které slouží vaší osobní bezpeènosti. Pozor! Pokyny, které slouží k ochranì spotøebièe pøed poškozením. 3 Pokyny a praktické tipy 2 Rady k ochranì životního prostøedí 2

3 Obsah Návod k použití Bezpeènostní pokyny Likvidace Popis spotøebièe Celkový pohled Ovládací panel Vybavení trouby Pøíslušenství trouby Pøed prvním použitím Nastavení a zmìna denního èasu První Èištìní Obsluha trouby Zapnutí a vypnutí trouby Funkce trouby Jehla do masa Zasunutí roštu, plechu a pánve na zachycení tuku Nasazení/vyjmutí tukového filtru Funkce hodin Další funkce Vypnutí displeje Dìtská pojistka trouby Bezpeènostní vypnutí trouby Mechanické zajištìní dveøí Použití, tabulky a tipy Peèení peèiva Tabulka peèení Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla Tabulka pro mražená a hotová jídla Peèení masa Tabulka peèení masa Tabulka Jehla do masa Plochý gril Grilovací tabulka Turbogril Sušení Zavaøování

4 Èištìní a údržba Vnìjší plochy spotøebièe Vnitøní prostor trouby Pøíslušenství trouby Filtr proti mastnotì Èištìní pomocí pyrolýzy Drážky Osvìtlení trouby Dveøe trouby Sklenìná výplò dveøí trouby Co dìlat, když Servis

5 Návod k použití 1 Bezpeènostní pokyny 5 Tento pøístroj odpovídá následujícím smìrnicím EU: 73/23/EHS ze dne , Smìrnice o nízkém napìtí 89/336/EHS ze dne , Smìrnice EMV ve znìní pozmìòovací smìrnice 92/31/EHS 93/68/EHS ze dne , Smìrnice o znaèení znaèkou CE Elektrické zabezpeèení Spotøebiè smí zapojit jen oprávnìný odborník. Pøi poruše nebo poškození spotøebièe: vyšroubujte pojistky, nebo je vypnìte. Opravy spotøebièe smí provádìt pouze odbornì vyškolení pracovníci. Nesprávnì provedené opravy mohou zpùsobit velké škody. Potøebujete-li opravu, obrat te se na naši zákaznickou službu nebo na svého prodejce. Bezpeènost dìtí Malé dìti nikdy nenechávejte u zapnuté trouby bez dozoru. Bezpeènost provozu Tento spotøebiè je urèen výluènì pro vaøení, smažení a peèení jídel v domácnosti. Pozor na pøipojování elektrických spotøebièù do zásuvek v jeho blízkosti. Nedovolte, aby se pøipojovací kabely dostaly do kontaktu s horkými dvíøky trouby nebo se zachytily pod nimi. Upozornìní: Nebezpeèí popálenin! Pøi provozu je vnitøek trouby horký. Jestliže v troubì používáte jako pøísadu alkohol, mohla by se vytvoøit lehce hoølavá smìs vzduchu s alkoholem. V tomto pøípadì otvírejte dveøe trouby velmi opatrnì. Nepracujte pøitom s døívím, jiskrami nebo ohnìm. 3 Varování k akrylamidu Podle nejnovìjších vìdeckých poznatkù mùže akrylamid vznikající pøi intenzivním zhnìdnutí pokrmù, zejména u škrobnatých potravin, poškozovat zdraví. Doporuèujeme proto pøipravovat jídla radìji pøi nízkých teplotách a dbát na to, aby jídla pøíliš nezhnìdla. 5

6 Jak zabráníte poškození spotøebièe: Nevykládejte troubu alobalem a na dno trouby nestavte peèicí plechy, hrnce apod., protože smalt trouby by se mohl nahromadìným žárem poškodit. Ovocné št ávy, které mohou kapat z plechu, zanechávají skvrny, které již nejdou odstranit. Pøi peèení koláèù s vysokým obsahem vody použijte proto hluboký plech. Otevøené dveøe trouby nièím nezatìžujte. Nikdy nelijte vodu pøímo do horké trouby. Mohlo by dojít k poškození smaltu a zbarvení. Pøi silném tlaku, pøedevším na hrany pøední sklenìné tabule, mùže sklo prasknout. V troubì neskladujte žádné hoølavé pøedmìty. Mohly by se pøi zapnutí trouby vznítit. V troubì neskladujte žádné vlhké potraviny. Mohly by poškodit smalt trouby. 3 Upozornìní ke smaltovanému povrchu Barevné zmìny na smaltovaném povrchu trouby v dùsledku používání nemají vliv na bìžný provoz spotøebièe a jeho používání v souladu s podmínkami smlouvy. Nepøedstavují tedy žádnou závadu ve smyslu práva na záruku. Likvidace 2 Obalový materiál Použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umìlé hmoty jsou oznaèeny následujícím zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový materiál zlikvidujte v souladu s jeho oznaèením ve speciálních sbìrných dvorech ve své obci. 2 Starý spotøebiè Symbol W na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatøí do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sbìrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zaøízení. Zajištìním správné likvidace tohoto výrobku pomùžete zabránit negativním dùsledkùm pro životní prostøedí a lidské zdraví, které by jinak byly zpùsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnìjší informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u pøíslušného místního úøadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodì, kde jste výrobek zakoupili. 1 Upozornìní: Starý spotøebiè pøed likvidací znehodnot te, aby se nemohl stát pøíèinou úrazu. Odpojte proto spotøebiè od zdroje napájení a odøíznìte jeho elektrický pøívodní kabel. 6

7 Popis spotøebièe Celkový pohled Ovládací panel Držadlo dveøí Sklenìná dvíøka 7

8 Ovládací panel Provozní kontrolka Ukazatel teploty/èasu Funkce trouby Tlaèítka funkcí Voliè teploty/èasu Vybavení trouby Horní topné tìleso a topné tìleso grilu Úrovnì drážek Osvìtlení trouby Jehla do masa Tukový filtr Topné tìleso zadní stìny Ventilátor Dolní topné tìleso Drážky, vyjímatelné 8

9 Pøíslušenství trouby Rošt Pro nádoby, koláèové formy, porce k peèení a grilování. Plech na peèení Na koláèe a placky Pánev na zachycení tuku K peèení peèiva a masa nebo jako plech na zachycení tuku. Sonda do masa Pro presné urcení stavu pecene. 9

10 Pøed prvním použitím Nastavení a zmìna denního èasu 3 Trouba funguje jen s nastaveným èasem. Po pøipojení trouby k síti nebo po výpadku elektrického proudu bliká kontrolka funkce Denní èas automaticky. 1.Ke zmìnì již nastaveného denního èasu stisknìte nìkolikrát tlaèítko Výber, až zaène blikat tlaèítko funkce Denní èas. 2.Vypínaèem / nastavte aktuální denní èas. Asi za 5 vteøin blikání pøestane a na hodinách se ukáže nastavený denní èas. Spotøebiè je pøipraven k provozu. 3 Denní èas je možné zmìnit jen tehdy, je-li vypnutá dìtská pojistka, a není nastavená žádná funkce hodin Minutka, Doba nebo Konec, ani žádná funkce trouby. 10

11 První Èištìní Pøed prvním použitím trouby byste ji mìli dùkladnì vyèistit. 1 Pozor: K èištìní nepoužívejte žádné ostré abrazivní èisticí prostøedky. Mohli byste poškodit povrch trouby. 3 Kovovou pøední èást oèistìte vhodnými èisticími prostøedky. 1. Vypínaè funkcí nastavte na osvìtlení. 2.Vyjmìte všechno pøíslušenství i drážky a omyjte je teplou vodou s èisticím prostøedkem. 3. Rovnìž troubu vymyjte teplou vodou s èisticím prostøedkem a vysušte. 4. Èelní stìnu trouby otøete vlhkým hadøíkem. 11

12 Obsluha trouby 3 Trouba je vybavena zasunovatelnými vypínaèi pro Funkce trouby a Volbu teploty. Chcete-li použít urèitý vypínaè, stisknìte ho. Vypínaè se vysune dopøedu. Zapnutí a vypnutí trouby Ukazatel teploty/èasu Provozní kontrolka Ukazatel ohøevu Pyrolýza Doba Tlaèítko Volba Funkce trouby Èas/teplota Voliè teploty/èasu Zapnutí trouby Vypínaèem funkcí trouby otoète na požadovanou funkci. Ukazatel teploty ukazuje navrhovanou teplotu pro zvolenou funkci trouby. Trouba zaène høát. Jakmile trouba dosáhne nastavené teploty, zazní signál. 12

13 Zmìna teploty trouby Pomocí pøepínaèe / mùžete teplotu zvýšit nebo snížit. Nastavení se mìní v 5 C skocích. Vypnutí trouby Jestliže chcete troubu vypnout, otoète pøepínaèem funkcí trouby do polohy vypnuto. 3 Chlazení ventilátorem Ventilátor se automaticky zapne, aby se vnìjší plochy spotøebièe udržely chladné. Po vypnutí trouby bìží ventilátor dál tak dlouho, dokud se spotøebiè neochladí, a pak se sám vypne. 13

14 3 Ukazatel teploty Ukazatel ohøevu Po zapnutí funkce peèení trouby ukazují postupnì se pomalu rozsvìcující proužky stupeò zahøátí trouby. Ukazatel zbytkového tepla Po vypnutí trouby signalizují ještì svítící proužky zbývající zbytkové teplo v troubì. 14

15 Funkce trouby Trouba je vybavena následujícími funkcemi: Funkce trouby Osvìtlení trouby Horký vzduch Horní/dolní topné tìleso Pizza Turbo prostorový gril Infraèervený plošný gril Infraèervený gril Dolní topné tìleso Pyrolýza Použití Pomocí této funkce mùžete osvìtlit vnitøek trouby, napø. k èištìní. K peèení a smažení až na tøech úrovních najednou. Teplotu trouby nastavte o C nižší, než pøi použití horního/dolního topného tìlesa. K peèení peèiva a masa na jedné úrovni. K peèení peèiva, které vyžaduje intenzivní zhnìdnutí a køupavý spodek. Teplotu trouby nastavte o C nižší, než pøi použití horního/dolního topného tìlesa. K peèení vìtších kusù masa nebo drùbeže na jedné úrovni. Tato funkce se hodí také ke gratinování a zapékání. Ke grilování plochých kouskù, rozložených uprostøed roštu a k pøípravì toustù. Ke grilování plochých kouskù ve vìtším množství a k pøípravì toustù. K dopeèení koláèù s køehkým spodkem. K samoèinnému èištìní trouby za vysoké teploty. Pøi tomto postupu se v troubì spálí usazené neèistoty, a po ochlazení trouby je mùžete setøít hadøíkem. Trouba se zahøeje na pøibl. 500 C. --- Topné tìleso/ ventilátor Topné tìlesozadní stìny, ventilátor Horní topné tìleso, dolní topné tìleso Dolní topné tìleso, topné tìleso zadní stìny, ventilátor Gril, ventilátor Gril Gril, horní topné tìleso Dolní topné tìleso Horní topné tìleso, dolní topné tìleso, gril, ventilátor 15

16 Jehla do masa Tato funkce slouží k pøesnému vypnutí trouby po dosažení nastavené teploty jádra pokrmu. V úvahu je nutné brát dvì teploty: Teplotu trouby: viz tabulku peèení masa Teplotu jádra: viz tabulku Jehla do masa 1 Upozornìní: Mùžete použít pouze sondu do masa, která je dodávána se spotøebièem. V pøípadì výmìny použijte pouze originální náhradní díl. 5.Špièku jehly do masa zasuòte pokud možno úplnì do masa tak, aby se nacházela v jeho støedu. 6.Zástrèku jehly do masa zasuòte až na doraz do zásuvky na boèní stìnì trouby. 7.Vypínaèem / nastavte požadovanou teplotu jádra. Na displeji se zobrazí souèasná teplota jádra. Jestliže se souèasná teplota jádra zobrazí už pøed nastavením požadované teploty jádra, pak stisknìte tlaèítko Výber tolikrát, až zaène funkce Jehla do masa blikat a potom proveïte nastavení. 3 Teplota jádra se zaène zobrazovat od 30 C. 16

17 8.Nastavte funkci trouby a teplotu trouby. Po dosažení nastavené teploty jádra zazní signál a trouba se automaticky vypne. 9.Chcete-li signál vypnout, stisknìte libovolné tlaèítko. 1 Upozornìní: Sonda je horká! Pøi vytahování zástrèky a špièky hrozí nebezpeèí popálení! 10.Zástrèku masové sondy vytáhnìte ze zásuvky a jídlo vyjmìte z trouby. 11.Vypnìte troubu. Zjištìní nebo zmìna teploty jádra Tlaèítko Výber stisknìte tolikrát, až zaène funkce Jehla do masa blikat a zobrazí se nastavená teplota jádra. Teplotu je možné zmìnit tlaèítkem nebo. Zjištìní nebo zmìna teploty trouby Stisknutím nebo se zobrazí teplota trouby. Nìkolikerým stisknutím nebo mùžete teplotu popøípadì zmìnit. 17

18 Zasunutí roštu, plechu a pánve na zachycení tuku 3 Bezpeèné vysunutí a pojistka proti pøeklopení K bezpeènému vysunutí mají všechny zasunovací díly na levé i pravé stranì malou prohlubeò. Zasunovací díly zasunujte vždy tak, aby tato prohlubeò byla v zadním prostoru trouby. Tato prohlubeò slouží i jako pojistka proti pøeklopení zasunovacích dílù. Zasunutí plechu nebo pánve na zachycení tuku: Plech nebo pánev na zachycení tuku zasuòte do postranních kolejnièek zvolené úrovnì Zasunutí roštu: Rošt zasunujte tak, aby nožièky smìøovaly dolù. Rošt zasuòte do postranních kolejnièek zvolené úrovnì 3 Rošt má po celém obvodu vyvýšený rám a nádobí tak nemùže sklouznout. Spoleèné zasunutí roštu a pánve na zachycení tuku: Rošt položte na pánev na zachycení tuku. Pánev na zachycení tuku zasuòte do postranních kolejnièek zvolené úrovnì. 18

19 Nasazení/vyjmutí tukového filtru Tukový filtr chrání pøi peèení masa topné tìleso zadní stìny pøed vystøíknutým tukem. Nasazení tukového filtru Filtr uchopte za držadlo a obì úchytky zasuòte shora dolù do otvoru na zadní stìnì trouby (vìtrací otvor). Vyjmutí tukového filtru Filtr uchopte za držadlo a vyháknìte smìrem nahoru. 19

20 Funkce hodin Ukazatel teploty/èasu Svìtelné kontrolky funkcí hodin Pyrolýza Doba Tlaèítko Volba Støídání ukazatelù Doba Tato funkce slouží k nastavení délky provozu trouby. Konec Tato funkce slouží k nastavení doby vypnutí trouby. Minutka K nastavení krátkého èasového úseku. Po uplynutí nastavené doby zazní signál. Tato funkce neovlivòuje provoz trouby. Denní èas K nastavení nebo zmìnì denního èasu (viz též kapitolu Pøed prvním použitím ). 20

21 3 Pokyny k funkcím hodin Po volbì jedné z funkcí hodin bliká pøíslušná kontrolka funkce asi 5 vteøin. Bìhem této doby je možné vypínaèem / nastavit požadované èasy nebo je zmìnit. Po nastavení požadovaného èasu bliká kontrolka funkce ještì asi 5 vteøin. Pak kontrolka funkce svítí. Nastavený èas zaèíná v pozadí plynout. Po uplynutí funkcí hodin Doba a Konec je nutné nastavit voliè funkcí na 0. Pomocí tlaèítka Ukazatel mùžete pøecházet mezi teplotou trouby a denním èasem. 3 Zjišt ování nastaveného nebo zbývajícího èasu Tlaèítko Výber tisknìte tak dlouho, až zaène blikat daná funkce hodin a zobrazí se nastavený nebo zbývající èas. 21

22 Minutka 1.Tlaèítko Výber nìkolikrát stisknìte, až zabliká kontrolka funkce Minutka. 2.Vypínaèem / nastavte požadovaný krátký èasový úsek (max minut). Kontrolka funkce Minutka svítí. Po uplynutí 90 % èasu zazní signál. Po uplynutí nastaveného èasu bliká 0.00 a kontrolka funkce. Zazní signál. Vypnutí blikání a signálu: Stisknìte libovolné tlaèítko. 22

23 Doba 1.Zvolte funkci trouby a teplotu. 2.Tlaèítko Výber nìkolikrát stisknìte, až zabliká kontrolka funkce Doba. 3.Vypínaèem / nastavte požadovanou dobu peèení (max hodin). Svítí kontrolka funkce Doba a ihned se zapne trouba. Po uplynutí nastaveného èasu bliká 0.00 a kontrolka funkce. Na 2 minuty zazní zvukový signál. Trouba se vypne. Vypnutí blikání a signálu: Vypínaè funkcí trouby nastavte na 0. 23

24 Konec 1. Zvolte funkci trouby a teplotu. 2.Tlaèítko Výber nìkolikrát stisknìte, až zabliká kontrolka funkce Konec. 3.Vypínaèem / nastavte požadovaný èas vypnutí. Svítí kontrolka funkce Konec a trouba se ihned zapne. Po uplynutí nastaveného èasu bliká 0.00 a kontrolka funkce. Na 2 minuty zazní zvukový signál. Trouba se vypne. Vypnutí blikání a signálu: Vypínaè funkcí trouby nastavte na 0. 24

25 Kombinace funkce Doba a Konec 3 Doba a Konec mùžete použít souèasnì, jestliže se má trouba automaticky zapnout a vypnout až po uplynutí urèité doby. 1. Zvolte funkci trouby a teplotu. 2.Pomocí funkce Doba nastavte èas, který je nutný k pøípravì jídla, zde 1 hodina. 3.Pomocí funkce Konec nastavte èas, kdy by jídlo mìlo být hotové, zde 14:05 hodin. Kontrolky funkcí Doba a Konec svítí a na displeji se zobrazí teplota, zde 200 C. Trouba se automaticky v požadovanou dobu zapne, zde 13:05: hod. Po uplynutí požadované doby peèení se zase vypne, zde 14:05 hod. 25

26 Další funkce Vypnutí displeje 2 Vypnutím èasového displeje mùžete ušetøit energii. Vypnutí èasového displeje 1.Vypínaè / otoète doprava a podržte. 2.Navíc stisknìte tlaèítko Výber, až displej ztmavne. 3 Jakmile se spotøebiè opìt uvede do provozu, displej se automaticky rozsvítí. Pøi dalším vypnutí denní displej opìt ztmavne. K opìtovnému zobrazení denního èasu je nutné èasový displej opìt zapnout. Zapnutí èasového displeje 1. Vypínaè / otoète doprava a podržte. 2. Navíc stisknìte tlaèítko Výber, až se displej opìt rozsvítí. Dìtská pojistka trouby Trouba je vybavena dìtskou pojistkou. Po zapnutí dìtské pojistky není možné uvést troubu do provozu. 3 Chcete-li zapnout dìtskou pojistku, nesmí být zapnutá žádná funkce trouby. Zapnutí dìtské pojistky 1. Vypínaè / otoète doleva a podržte. 2.Navíc stisknìte tlaèítko Výber, až se na displeji rozsvítí "SAFE". Nyní je dìtská pojistka zapnutá. Vypnutí dìtské pojistky 1. Vypínaè / otoète doleva a podržte. 2. Navíc stisknìte tlaèítko Výber, až na displeji zhasne "SAFE. Dìtská pojistka je nyní vypnutá a troubu je možné opìt používat. 26

27 Bezpeènostní vypnutí trouby 3 Jestliže troubu po urèité dobì nevypnete, nebo nezmìníte teplotu, automaticky se sama vypne. Na teplotním displeji bliká naposled nastavená teplota. Trouba se vypne pøi dosažení teploty trouby: C za 12,5 hodin C za 8,5 hodin C za 5,5 hodin max C za 3 hodiny Uvedení trouby do chodu po bezpeènostním vypnutí Troubu úplnì vypnìte. Pak ji mùžete opìt uvést do provozu. 3 Bezpeènostní vypnutí se zruší nastavením funkce hodin Doba nebo Konec. 27

28 Mechanické zajištìní dveøí Pøi zakoupení spotøebièe nejsou dveøe zajištìny. Zajištìní dveøí Zárážku povytáhnìte až na doraz dopøedu. Otevøení dveøí trouby 1. Pøitisknìte dveøe. 2. Zarážku stisknìte a držte. 3. Otevøete dveøe. Zavøení dveøí trouby Dveøe zavøete bez stisknutí zarážky. Vyøazení zarážky Zarážku zatlaète až k panelu. 3 Vypnutím spotøebièe se mechanická zarážka dveøí nezruší. 28

29 Použití, tabulky a tipy Peèení peèiva Funkce trouby: Horký vzduch nebo Horní/dolní topné tìleso Formy na peèení Pro Horní/dolní topné tìleso jsou vhodné formy z tmavého kovu a formy s povrchovou vrstvou. Pro Horký vzduch lze použít i svìtlé kovové formy. Úroveò drážek Pøi funkci Horní/dolní topné tìleso je možné peèení na jedné úrovni. S funkcí Horký vzduch mùžete péct souèasnì až tøi plechy: napø. úroveò drážek 3 1 forma na peèení: napø. úroveò drážek 1 2 plechy na peèení: napø. úroveò 1 a 3 3 plechy na peèení: úroveò 1, 3 a 5 29

30 Všeobecné pokyny Plech zasunujte vždy zkosením dopøedu! S funkcí Horní/dolní topné tìleso nebo Horký vzduch mùžete péct souèasnì ve dvou formách vedle sebe na jednom roštu. Doba peèení se tím prodlouží jen nepatrnì. 3 Pøi pøípravì hlubokozmrazených potravin se mohou zasunuté plechy zdeformovat. Pøíèinou je velký tepelný rozdíl mezi hlubokozmrazenými potravinami a troubou. Po vychladnutí se plechy opìt vyrovnají. Pokyny k tabulkám pro peèení V tabulkách najdete požadované údaje o teplotì, délce peèení a úrovni drážek pro rùzná jídla. Teploty a doby peèení jsou pouze orientaèní, protože se mohou mìnit podle složení tìsta, množství a typu formy na peèení. Pøi prvním peèení doporuèujeme nastavit nižší teplotu a teprve pøejete-li si napø. výraznìjší zhnìdnutí, nebo jestliže trvá peèení pøíliš dlouho, zvolit vyšší teplotu. Jestliže nenajdete pro vlastní recept žádné konkrétní údaje, vyberte si nìjaké podobné peèivo. Pøi peèení koláèù na plechu nebo ve formì na více úrovních se mùže doba peèení prodloužit o minut. Vlhké peèivo (napø. pizza, ovocné koláèe apod.) se pøipravuje na jedné úrovni. Rùzná výška jídla mùže na zaèátku peèení zpùsobit jeho nestejnomìrné zhnìdnutí. V tomto pøípadì nemìòte nastavení teploty. Rozdíly ve zhnìdnutí se v prùbìhu peèení vyrovnají. 2 Pøi delší dobì peèení mùžete troubu vypnout asi 10 minut pøed koncem peèení, abyste využili zbytkového tepla. Tabulky platí, pokud není uvedeno jinak, pro vložení jídla do chladné trouby. 30

31 Tabulka peèení Peèení na jedné úrovni Druh peèiva Funkce trouby Úroveò drážek Teplota C Doba hod.: min. Peèivo ve formì Bábovka apod. Horký vzduch :50-1:10 Linecký koláè/královská Horký vzduch :10-1:30 bábovka Piškotový dort Horký vzduch :25-0:40 Piškotový dort Horní/dolní topné :25-0:40 tìleso Dortový korpus, køehké tìsto Horký vzduch ) 0:10-0:25 Dortový korpus, tøené tìsto Horký vzduch :20-0:25 Jablkový dort, s horní vrstvou Horní/dolní topné tìleso :50-1:00 Jablkový koláè (2formy R20cm, pøíènì pøekládaný) Jablkový koláè (2formy R20cm, pøíènì pøekládaný) Pikantní dort (napø. Quiche Lorraine) Sýrový dort Peèivo na plechu Kynutá pletýnka/vìnec Vánoèní štola Chléb (žitný chléb) -nejprve -potom Vìtrníky Piškotová roláda Horký vzduch :10-1:30 Horní/dolní topné tìleso :10-1:30 Horký vzduch :30-1:10 Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso :00-1: :30-0: ) 0:40-1: ) :25 0:30-1: ) 0:15-0: ) 0:10-0:20 Drobenkový koláè suchý Horký vzduch :20-0:40 Máslový koláè/koláè s cukrovou polevou Horní/dolní topné tìleso ) 0:15-0:30 31

32 Druh peèiva Funkce trouby Úroveò drážek Teplota C Doba hod.: min. Ovocný koláè Horký vzduch :35-0:50 (z kynutého/tøeného tìsta) 2) Ovocný koláè (kynuté tìsto/tøené tìsto) 2 Ovocné koláèe z køehkého tìsta Koláèe na plech s choulostivou náplní (napø. tvaroh, smetana, koláè s cukrem a mandlemi) Horní/dolní topné tìleso :35-0:50 Horký vzduch :40-1:20 Horní/dolní topné tìleso ) 0:40-1:20 Pizza (s velkou náplní) 2 Horký vzduch ) 0:30-1:00 Pizza (slabá) Horký vzduch ) 0:10-0:25 Chlebové placky Horký vzduch :08-0:15 Ploché koláèe s náplní Horký vzduch :35-0:50 Malé peèivo Placièky z køehkého tìsta Horký vzduch :06-0:20 Støíkané peèivo Horký vzduch :20-0:30 Støíkané peèivo Horní/dolní topné tìleso ) 0:20-0:30 Placièky z tøeného tìsta Horký vzduch :15-0:20 Pusinky Horký vzduch :00-2:30 Mandlové pusinky Horký vzduch :30-0:60 Malé kynuté kousky Horký vzduch :20-0:40 Malé kousky z listového tìsta Horký vzduch ) 0:20-0:30 Housky Horký vzduch ) 0:20-0:35 Housky Horní/dolní topné tìleso ) 0:20-0:35 Malé koláèky (20kouskù na plech) Malé koláèky (20kouskù na plech) 1) Troubu pøedehøejte. 2) Použijte hluboký plech nebo pánev. Horký vzduch ) 0:20-0:30 Horní/dolní topné tìleso ) 0:20-0:30 32

33 Peèení na více úrovních Horký vzduch Horký vzduch Teplota Doba Druh peèiva Úroveò drážek zdola C hod.: min. 2 úrovnì 3 úrovnì Peèivo na plechu Vìtrníky 1 / ) 0:35-0:60 Drobenkový koláè suchý 1 / :30-0:60 Malé peèivo Placièky z køehkého tìsta 1 / 3 1 / 3 / :15-0:35 Støíkané peèivo 1 / 3 1 / 3 / :20-0:60 Placièky z tøeného tìsta 1 / :25-0:40 Pusinky 1 / :10-2:50 Mandlové pusinky 1 / :40-1:20 Malé kynuté kousky 1 / :30-0:60 Malé kousky z listového tìsta 1 / ) 0:30-0:50 Housky 1 / :30-0:45 Malé koláèky (20kouskù/ na plech) 1 / ) 0:25-0:40 1) Troubu pøedehøejte. Tipy k peèení Výsledek peèení Možná pøíèina Øešení Spodek koláèe je pøíliš svìtlý. Koláè klesl (je mazlavý, nepropeèený, s vodním pruhem). Špatná úroveò drážek Pøíliš vysoká teplota peèení. Pøíliš krátká doba peèení Zasuòte koláè víc dolù. Nastavte o nìco nižší teplotu peèení. Prodlužte dobu peèení. Dobu peèení není možné zkrátit nastavením vyšší teploty. V tìstì je pøíliš mnoho tekutiny. Použijte ménì tekutiny. Dodržujte dobu tøení, zejména používáte-li kuchyòského robota. Koláè je pøíliš suchý. Pøíliš nízká teplota. Nastavte vyšší teplotu peèení. Pøíliš dlouhá doba peèení. Zkrat te dobu peèení. 33

34 Výsledek peèení Možná pøíèina Øešení Koláè není stejnomìrnì hnìdý. Koláè není po uvedené dobì upeèený. Pøíliš vysoká teplota peèení a pøíliš krátká doba peèení. Tìsto není rovnomìrnì rozdìlené. Je nasazený filtr proti mastnotì. Pøíliš nízká teplota. Je nasazený filtr proti mastnotì. Nastavte nižší teplotu peèení a prodlužte dobu peèení. Tìsto rovnomìrnì rozetøete na plech. Vyjmìte tukový filtr. Nastavte o nìco vyšší teplotu peèení. Vyjmìte tukový filtr. Tabulka Pizza Druh peèiva Úroveò drážek Teplota C Doba hod.: min. Pizza (slabá) ) Pizza (s velkou náplní) Ploché koláèe s náplní Špenátový dort Slaný koláè Quiche Lorraine Tvarohový dort, kulatý Tvarohový dort na plechu Jableèný koláè s horní vrstvou Zeleninový koláè Chlebové placky ) Dort z listového tìsta ) Alsaský slaný koláè ) Pirohy ) ) Troubu pøedehøejte. 34

35 Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla Jídlo Funkce trouby Úroveò drážek Teplota C Èas hod.: min. Nudlový nákyp Horní/dolní topné tìleso :45-1:00 Lasagne Horní/dolní topné tìleso :25-0:40 Zapékaná zelenina 1) Horký vzduch :15-0:30 Zapékané bagety1) Horký vzduch :15-0:30 Sladké nákypy Horní/dolní topné tìleso :40-0:60 Rybí nákypy Horní/dolní topné tìleso :30-1:00 Plnìná zelenina Horký vzduch :30-1:00 1) pøedehøátí trouby Tabulka pro mražená a hotová jídla Jídlo Funkce trouby Úroveò drážek Teplota C Èas Hlubokozmra-zená pizza 1) Hranolky ( g) Bagety Ovocný koláè Horní/dolní topné tìleso 1) Poznámka: Hranolky pøi rozmrazování 2-3 x obrat te. 3 podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce Horký vzduch min. Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso 3 3 podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce 35

36 Peèení masa Funkce trouby: Horký vzduch Nádoby na peèení K peèení masa jsou vhodné všechny žáruvzdorné nádoby (dodržujte pokyny výrobce). Velké peèenì mùžete péct pøímo na zachycovacím plechu nebo na roštu a zachycovací plech zasuòte pod rošt. Libové maso všeho druhu doporuèujeme péct v pekáèi s poklicí. Maso tak zùstane št avnaté. Všechny druhy masa, které by mìly mít po upeèení kùrèièku, mùžete péct ve vhodné nádobì bez poklièky. 3 Pokyny k tabulce peèení masa Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. Maso a ryby doporuèujeme péct v troubì až od množství 1 kg. Pøidáte-li do nádoby na peèení trochu tekutiny, zabráníte tím pøipeèení vystøikující masové št ávy nebo tuku. Peèeni podle potøeby (po 1/2-2/3 doby peèení) obrat te. Velké peèenì a drùbež bìhem peèení nìkolikrát polijte vypeèenou št ávou. Peèenì pak bude mít lepší chut. Troubu vypnìte asi 10 minut pøed koncem peèení, abyste využili zbytkového tepla. Tabulka peèení masa Horký vzduch Jídlo k peèení Úroveò drážek Doba Teplota ve C peèení v 1 úroveò 2 úrovnì minutách Vepøové 1 kg vepøové peèenì (plec nebo šunka, rolky), na každý cm výšky uzené, na každý cm výšky sekaná peèenì Hovìzí hovìzí peèenì, na každý cm výšky svíèková, na každý cm výšky ) rostbíf, na každý cm výšky )

37 Telecí telecí peèenì, na každý cm výšky Jehnìèí jehnìèí kýta (1800 g) Rychle upeèené kousky na plechu páreèky cordon bleu ) 3 4 / klobásky ) 3 4 / øízek nebo kotleta, obalované ) 3 4 / špikované maso ) 3 4 / Ryby pstruzi r g filety z pstruha (váha r 200 g) filety z candáta, obalované (celková váha asi 1 kg) Drùbež Jídlo k peèení kuøe kg krùtí rolky, na každý cm výšky kachna ( g) husa (4500 g) ) Troubu pøedehøejte. Teplota ve C Horký vzduch Úroveò drážek 1 úroveò 2 úrovnì Doba peèení v minutách 37

38 Tabulka Jehla do masa Jídlo Teplota v masovém jádøe Hovìzí maso Roštìnka nebo peèené filety uvnitø krvavé (anglický) uvnitø rùžové (støední) uvnitø propeèené Vepøové maso C C C Vepøové ramínko, šunka, plec C Kotlety (høbet), uzené maso C Sekaná peèenì C Telecí maso Telecí peèenì C Telecí nožièky C Skopové / Jehnìèí Skopová kýta C Skopový høbet C Jehnìèí peèenì, jehnìèí kýta C Zvìøina Zajeèí høbet C Zajeèí kýty C Celý zajíc C Srnèí høbet, jelení høbet C Srnèí kýta, jelení kýta C 38

39 Plochý gril Funkce trouby: Infraèervený plošný gril nebo Infraèervený gril s maximálním nastavením teploty. 1 Upozornìní: Grilujte vždy se zavøenými dveømi trouby. 3 Prázdnou troubu vždy pomocí funkce Gril na 5 minut pøedehøejte. Ke grilování zasuòte rošt do doporuèené úrovnì drážek. Hluboký plech zasuòte vždy do 1. úrovnì drážek zezdola. Grilovací èasy jsou orientaèní. Grilování je vhodné zejména pro ploché kousky masa nebo ryb. Grilovací tabulka Potraviny ke grilování Úroveò drážžek Doba grilování 1. strana 2. strana Špikované maso min. 6-8 min. Vepøové bez kosti min min. Klobásy min. 6-8 min. Hovìzí steaky, telecí steaky min. 5-6 min. Hovìzí høbet, rostbíf (asi 1 kg) min min. Toastový chléb 1) min. 3-5 min. Obložžené toustovací chleby min ) Nepøedehøívejte. 39

40 Turbogril Funkce trouby: Turbo prostorový gril Poraviny Teplota ve C Úroveò drážek Grilovací èas v minutách po minutách obrátit Kuøe ( g) Plnìná vepøová rolka (2000 g) Nudlový nákyp Zapékaný bramborový nákyp Bramborové noèky, gratinované Kvìták s holandskou omáèkou

41 Sušení Funkce trouby: Horký vzduch Rošt pøi této funkci pokryjte svaèinovým papírem nebo papírem na peèení. Lepšího výsledku docílíte, když po uplynutí poloviny doby sušení troubu vypnete, otevøete a nejlépe pøes noc necháte vychladnout. Pak potraviny dosušte. Potraviny k sušení Teplota ve C Zelenina Úroveò drážek 1 úroveò 2 úrovnì Èas v hodinách (orientaènì) fazole / paprika (proužky) / polévková zelenina / houby / zelí / Ovoce švestky / meruòky / jableèné plátky / hrušky /

42 . Zavaøování Funkce trouby: Dolní topné tìleso Ke sterilování používejte výluènì zavaøovací sklenice stejné velikosti. Sklenice s uzávìrem typu Twist-Off, bajonetovým uzávìrem, nebo kovové nádoby nejsou vhodné. K zavaøování použijte 1. úroveò zdola. K zavaøování použijte plech. Vejde se na nìj až šest sklenic s litrovým obsahem. Sklenice musí být naplnìné do stejné výše a dobøe uzavøené. Sklenice postavte na plech tak, aby se po stranách vzájemnì nedotýkaly. Na plech nalijte asi 1 litru vody, aby se v troubì vytvoøilo dostateèné množství páry. Jakmile se v prvních sklenicích zaènou tvoøit bublinky (u 1- litrových sklenic asi za minut), troubu vypnìte nebo nastavte teplotu zpìt na 100 C (viz tabulka). Zavaøovací tabulka Uvedené doby zavaøování a teploty jsou pouze orientaèní Suroviny k zavaøování Teplota ve C Zavaøování až do zaèátku bublinek v min. Dále pøi 100 C v min. Bobuloviny Jahody, borùvky, maliny, zralý angrešt Nezralý angrešt Peckoviny Hrušky, kdoule, švestky Zelenina Karotka 1) Houby 1) Okurky Zeleninová smìs v nálevu Kvìták, hrášek, chøest Fazole ) Nechte dojít ve vypnuté troubì. 42

43 Èištìní a údržba 1 Upozornìní: Pøi èištìní musí být trouba vypnutá a vychladlá. Upozornìní: Èištìní trouby pomocí parního nebo vysokotlakého pøístroje je z bezpeènostních dùvodù zakázáno! Upozornìní: Nepoužívejte písek, silné èisticí prostøedky ani žádné prostøedky s drsnými èásticemi. Vnìjší plochy spotøebièe Pøední stranu spotøebièe otøete mìkkým hadøíkem namoèeným v teplém roztoku mycího prostøedku. Na kovový pøední panel používejte obvyklé èisticí prostøedky. Vnitøní prostor trouby 1 Upozornìní: Pøi èištìní musí být trouba vypnutá a vychladlá. 3 Troubu èistìte po každém použití. Neèistoty se tak odstraní snadnìji a nepøipeèou se. Neodstranìné zbytky mohou pøi pyrolýze zpùsobit barevné zmìny povrchu. 1.Pøi èištìní vypnìte osvìtlení trouby. 2.Po každém použití troubu vymyjte roztokem mycího prostøedku a vysušte. Nepoužívejte žádné prostøedky s drsnými èásticemi. 3. Neèistoty, které se vám nepodaøí odstranit, vyèistìte pomocí pyrolýzy. 3 Tip: Pøi èištìní pyrolýzou je použití spreje do trouby zbyteèné. 1 Pozor: Jestliže sprej do trouby pøesto použijete, dodržujte pøesnì pokyny výrobce. Pøíslušenství trouby Všechny zasunovací doplòky (rošt, plech na peèení, drážky apod.) po každém použití umyjte a dobøe osušte. Mytí bude jednodušší, jestliže tyto díly necháte nejprve krátce odmoèit. Filtr proti mastnotì 1. Filtr myjte v teplém roztoku mycího prostøedku nebo v myèce. 2.Jsou-li na nìm pøipeèené neèistoty, vyvaøte ho ve vodì s 2-3 polévkovými lžícemi mycího prostøedku na nádobí používaného v myèkách. 43

44 Èištìní pomocí pyrolýzy 1 Upozornìní: Trouba se pøi tomto postupu zahøeje na velmi vysokou teplotu. Malé dìti se pøi tomto èištìní nesmí k troubì pøibližovat. 1 Pozor! Pøed èištìním pomocí pyrolýzy vyjmìte z trouby všechny zasunovací díly vèetnì drážek. 3 Používáte-li zvláštní pøíslušenství, jakovysunovací kolejnièky, musíte je pøed tepelným èištìním rovnìž vyjmout. Jestliže jsou ještì zasunuté drážky nebo nebo kolejnièky, objeví se v èasovém displeji C1. Bezpeènostní vypnutí trouby v tomto pøípadì zabrání spuštìní pyrolýzy, aby se drážky/vysunovací kolejnièky neznièily. Jestliže je zasunutá sonda do masa, objeví se v èasovém displeji C2. Také v tomto pøípadì zabrání bezpeènostní vypnutí spuštìní pyrolýzy. Provedení pyrolýzy 1.Velké neèistoty odstraòte nejprve ruènì. 2. Vypínaè funkcí trouby nastavte na Pyrolýza. Na displeji se objeví 3:15, doba bude blikat asi 5 vteøin. Pak se spustí èištìní pomocí pyrolýzy. 3 Osvìtlení trouby je vypnuté. Po dosažení zadané teploty se dveøe zablokují. Proužky teploty svítí tak dlouho, dokud se dveøe opìt neuvolní. Zmìna doby trvání pyrolýzy 1. Postupujte podle pokynu k pyrolýze. 2.Dokud Doba bliká, zvolte tlaèítkem Pyrolýza Doba požadovanou dobu trvání pyrolýzy: Tlaèítko Pyrolýza Doba stisknuté = 2:15 nebo Tlaèítko Pyrolýza Doba není stisknuté = 3:15. Doba bliká asi na 5 vteøin. Pak se spustí èištìní pomocí pyrolýzy. 3 Když pøestane Doba blikat, opìt stisknìte tlaèítko Výber a potom proveïte nastavení. Zmìna èasu vypnutí pøi pyrolýze Èas vypnutí pyrolýzy je možné posunout pomocí funkce hodin Konec (do 2 min. po nastavení pyrolýzy). 44 Jaký typ pyrolýzy zvolit: - 2:15 = krátká pyrolýza pro menší zneèištìní, - 3:15 = dlouhá pyrolýza: pro silné zneèištìní.

45 Drážky Chcete-li vyèistit postranní stìny trouby, mùžete odstranit drážky na pravé i levé stranì trouby. Vyjmutí drážek Drážky nejprve vepøedu vytáhnìte ze stìny (1) a pak vzadu ze závìsu (2). Zasazení drážek 3 Dùležité upozornìní! Zaoblené konce kolejnièek musí smìøovat dopøedu. Pøi upevòování drážek je nejprve zavìste vzadu (1), pak je zastrète vepøedu a zatlaète (2). 45

46 Osvìtlení trouby 1 Upozornìní: Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Pøed výmìnou žárovky trouby: troubu vypnìte! pojistky v pojistkové skøíòce vyšroubujte nebo vypnìte. 3 Na dno trouby položte kus látky kvùli ochranì žárovky a sklenìného krytu. Výmìna žárovky trouby/omytí sklenìného krytu 1.Sklenìný kryt vyšroubujte smìrem doleva a omyjte. 2.Je-li to nutné: vymìòte za žárovku do trouby 40 Watt, 230 V, 300 C, žáruvzdornou. 3. Sklenìný kryt nasaïte zpìt na místo. 46

47 Dveøe trouby Ke snadnìjšímu èištìní vnitøního prostoru trouby se dají dveøe trouby vysadit. Vysazení dveøí trouby 1.Dveøe trouby úplnì otevøete. 2.Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech úplnì vyklopte. 3.Dveøe trouby pøivøete až k první zarážce (cca. 45 ). 4.Dveøe trouby uchopte po stranách obìma rukama a vytáhnìte je šikmo od trouby smìrem nahoru (Pozor: jsou tìžké!). 3 Dveøe trouby položte vnìjší stranou dolù na mìkkou a rovnou podložku, napø. na deku, aby se nepoškrábaly. 47

48 Zasazení dveøí trouby 1.Dveøe trouby uchopte ze strany držadla po stranách obìma rukama a podržte v úhlu asi 45. Otvory na spodní stranì dveøí trouby zasaïte do závìsù trouby. Dveøe spust te dolù až na doraz. 2.Dveøe trouby úplnì otevøete. 3.Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech sklopte zpìt dopùvodní polohy. 4. Dveøe trouby zavøete. 48

49 Sklenìná výplò dveøí trouby Dveøe trouby jsou vybaveny ètyømi na sobì položenými sklenìnými tabulemi. Vnitøní sklenìné tabule lze vyjmout a vyèistit. 1 Pozor! Pøi silném tlaku, pøedevším na hrany pøední sklenìné tabule, mùže sklo prasknout. Vymontování skel dveøí 1.Dveøe trouby úplnì otevøete. 2.Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech úplnì vyklopte. 3.Dveøe trouby pøivøete až k první zarážce (cca. 45 ). 4.Kryt dveøí na horním okraji (B) dveøí uchopte na obou stranách a stlaète dovnitø aby se uvolnil sponový uzávìr. Pak vytáhnìte kryt dveøí smìrem nahoru. 49

50 5.Dveøní skla uchopte postupnì za horní okraj a vytáhnìte z kolejnièek smìrem nahoru. ÈIštìní skel dveøí Dveøní skla dùkladnì umyjte roztokem mycího prostøedku. Potom ho peèlivì osušte. Vsazení skel dveøí 1.Dveøní sklo zasuòte jedno po druhém šikmo shora do dveøního profilu na dolní stranì dveøí a spust te. 3 Nejprve zasaïte obì menší sklenìné tabule a nejvìtší tabuli zasaïte až nakonec. 2.Kryt dveøí (B) uchopte po stranách, položte na vnitøní stranu dveøního okraje a nasaïte ho (B) na horní okraj dveøí. 50

51 3 Na otevøené stranì krytu dveøí (B) se nachází vodicí lišta (C). Tato lišta se musí zasunout mezi vnìjší dveøní tabuli a vodicí úhel (D). Sponový uzávìr (E) musí zapadnout. 3.Dveøe trouby úplnì otevøete. 4.Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech sklopte zpìt dopùvodní polohy. 5. Dveøe trouby zavøete. 51

52 Co dìlat, když... Problém Možná pøíèina Øešení Trouba se nezahøívá. Trouba není zapnutá. Zapnìte troubu. Není nastavený denní èas. Nastavte denní èas. Požadovaná nastavení nefungují. Zkontrolujte nastavení. Vypadl bezpeènostní vypínaè trouby. Vypadla pojistka v domácí instalaci (pojistková skøíòka). Viz bezpeènostní vypnutí. Zkontrolujte pojistku. Jestliže pojistky vypadnou nìkolikrát, zavolejte prosím kvalifikovaného elektrikáøe. Osvìtlení trouby zhaslo. Praskla žárovka trouby. Vymìòte žárovku. Dveøe trouby jsou zablokované. Pyrolýza nefunguje (v èasovém displeji se objeví "C1"). Pyrolýza nefunguje (v èasovém displeji se objeví "C2"). V èasovém displeji se objeví F2. V èasovém displeji se objeví F11. V èasovém displeji se objeví výše neuvedený chybový kód. Trouba není pøipojená; zablokování dveøí je zapnuté. Neodstranili jste drážky/ kolejnièky. Sonda do masa je ještì zasunutá. Dveøe nejsou dobøe zavøené, nebo je zámek dveøí vadný. Zkrat sondy do masa, nebo zástrèka sondy do masa není pevnì zasunutá do zásuvky. Porucha elektroniky. Troubu pøipojte a poèkejte alespoò 10 vteøin, až èervená kontrolka teploty zhasne. Odstraòte drážky/kolejnièky. Odstraòte sondu do masa. Dveøe správnì zavøete; Spotøebiè vypnìte a opìt zapnìte pomocí domovní pojistky nebo ochranného spínaèe. Pøi opakovaném zobrazení zavolejte prosím zákaznickou službu. Zástrèku jehly do masa zasuòte až na doraz do zásuvky na boèní stìnì trouby. Spotøebiè vypnìte a opìt zapnìte pomocí domovní pojistky nebo ochranného spínaèe. Pøi opakovaném zobrazení zavolejte prosím zákaznickou službu. Jestliže se vám nepodaøí odstranit problém ani pomocí výše uvedených rad, obrat te se prosím na svého prodejce nebo na zákaznickou službu. 52

53 1 Upozornìní! Opravy spotøebièe smí provádìt pouze odbornì vyškolení pracovníci. Neodborné opravy mohou pro uživatele pøedstavovat znaèné nebezpeèí. 3 Jestliže v pøípadì špatné obsluhy spotøebièe zavoláte do servisu, mùže se stát, že budete muset návštìvu opraváøe zaplatit, i když je spotøebiè ještì v záruce. 3 Pokyny pro spotøebièe s kovovou pøední èástí: Chladná kovová èást spotøebièe zpùsobuje po otevøení dveøí trouby bìhem peèení nebo smažení krátkodobé zamžení vnitøní sklenìné tabule. 53

54 54

55 Servis Zjistíte-li technickou poruchu, pokuste se problém nejprve odstranit sami s pomocí návodu (viz èást Co dìlat, když... ). Jestliže se vám problém nepodaøí vyøešit, obrat te se prosím na zákaznickou službu nebo na našeho servisního partnera. Abychom vám mohli rychle pomoci, potøebujeme vìdìt následující údaje: znaèku modelu výrobní èíslo (PNC) sériové èíslo (S-No.) (èísla najdete na výrobním štítku) Typ poruchy pøípadné chybové hlášení, které se objevuje na displeji Doporuèujeme vám, abyste si tato èísla zapsali na následující øádky zde v návodu, abyste je mìli vždy po ruce: Znaèka modelu:... Výrob. è:... Sériové èíslo:... 55

56 B Zmìny vyhrazeny The Electrolux Group. The world s No.1 choice. Skupina Electrolux je nejvìtším výrobcem spotøebièù pro kuchyò, èistotu a venkovní použití. Více než 55 milionù výrobkù Skupiny Electrolux / jako jsou chladnièky, sporáky, praèky, vysavaèe, øetìzové pily a travní sekaèky/ v celkové hodnotì až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích svìta.

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B99313-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL 3cz66011.fm5 Page 4 Tuesday, January 29, 2002 1:51 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTØEBIÈÙ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B98203-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ NÁVOD K POUŽITÍ % PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE...STRANA 24 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ...STRANA 24 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ...STRANA 25 POPIS SPOTØEBIÈE...STRANA 26 PØIPOJENÍ SPOTØEBIÈE K ELEKTRICKÉ

Více

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ POUŽIVAT

Více

CS Návod k pou ití 2 Sporák SK Návod na pou ívanie 34 Sporák 47095VD-MN 47095VD-WN

CS Návod k pou ití 2 Sporák SK Návod na pou ívanie 34 Sporák 47095VD-MN 47095VD-WN CS Návod k pou ití 2 Sporák SK Návod na pou ívanie 34 Sporák 47095VD-MN 47095VD-WN 2 OBSAH 1. BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTØEBIÈE...7 4. PØED PRVNÍM POU ITÍM...8

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

návod k použití Trouba EON64100

návod k použití Trouba EON64100 návod k použití Trouba EON64100 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Denní používání 5 Užitečné

Více

BE4013421 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ BE401342P

BE4013421 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ BE401342P BE4013421 BE401342P CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302. CS Návod k použití

BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302. CS Návod k použití BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302 CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

K6C7M. Sporák se sklokeramickou deskou. Návod k instalaci a použití

K6C7M. Sporák se sklokeramickou deskou. Návod k instalaci a použití K6C7M Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a použití K6C7M Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti

Více

........ EOB5351AOX CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOB5351AOX CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOB5351AOX...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

EOA3414 EOA3454. CS Trouba Návod k pou ití 2 SK Rúra Návod na pou ívanie 31

EOA3414 EOA3454. CS Trouba Návod k pou ití 2 SK Rúra Návod na pou ívanie 31 EOA3414 EOA3454 CS Trouba Návod k pou ití 2 SK Rúra Návod na pou ívanie 31 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTØEBIÈE...7 4. PØED PRVNÍM POU

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

12392_12396cz_#431-2005_03/05bt Montáž a návod pro obsluhu plynového grilu s lávovými kameny Èíslo výrobku 12392 & 12396 Pøed zprovoznìním tohoto vysoce kvalitního grilu si prosím peèlivì pøeètìte tento

Více

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 52 z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení... 2 2 Vysvětlení symbolů...

Více

EOA05751O EOA45751O EOA5751AO. CS Trouba Návod k použití

EOA05751O EOA45751O EOA5751AO. CS Trouba Návod k použití EOA05751O EOA45751O EOA5751AO CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. OVLÁDACÍ PANEL...8 5. PŘED PRVNÍM

Více

Návod k použití Sporák 47056VS-MN 47056VS-W8 47056VS-WN

Návod k použití Sporák 47056VS-MN 47056VS-W8 47056VS-WN CS Návod k použití Sporák 47056VS-MN 47056VS-W8 47056VS-WN 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 8 5. VARNÁ DESKA

Více

........ EON3430AO CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EON3430AO CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EON3430AO...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 161 BO (TT 160 ICE) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 161 BO (TT 160 ICE) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 161 BO (TT 160 ICE) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364618 KE/Za/110.

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat

Více

EOA45651O CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5651AO

EOA45651O CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5651AO EOA45651O EOA5651AO CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 6 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 7 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...8

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

SK SPORÁK NÁVOD K POU ITÍ 2 NÁVOD NA POU ÍVANIE 30

SK SPORÁK NÁVOD K POU ITÍ 2 NÁVOD NA POU ÍVANIE 30 EKK54552OX CS SPORÁK SK SPORÁK NÁVOD K POU ITÍ 2 NÁVOD NA POU ÍVANIE 30 2 OBSAH 1. BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTØEBIÈE...7 4. PØED PRVNÍM POU ITÍM...8 5. VARNÁ DESKA

Více

Návod k použití Sporák 47036IU-MN

Návod k použití Sporák 47036IU-MN CS Návod k použití Sporák 47036IU-MN 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 8 5. VARNÁ DESKA DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...9

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.2007./1)

51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.2007./1) 51EE1.0(B) 51EE1.0(W) 51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.007./1) Milý zákazníku, Tento návod slouží k tomu, abyste se co nejrychleji a nejpodrobněji seznámili

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

CDH-80MS Měřič vodivosti CDH-80MS. Měřič vodivosti

CDH-80MS Měřič vodivosti CDH-80MS. Měřič vodivosti CDH-80MS Měřič vodivosti Rozbalování Vyjměte seznam zboží a ověřte si, že jste obdrželi následující celé zařízení (množství je uvedené v závorkách): 1 měkké přenosné pouzdro 1 alkalickou baterii 9V 1 ocelový

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LAV41250. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše nová trouba. Vážený spotřebiteli! Pokyny k připojení. Před prvním použitím...52

Vaše nová trouba. Vážený spotřebiteli! Pokyny k připojení. Před prvním použitím...52 Vaše nová trouba Vážený spotřebiteli! Stali jste se majitelem naše nové trouby, která vám umožní rychlou a účinnou přípravu Vašich oblíbených jídel. Přístroj je určen pro použití v domácnosti. Vícesystémová

Více

Technické údaje. Bezpeènostní pokyny. Ovládací prvky. Úhlová bruska

Technické údaje. Bezpeènostní pokyny. Ovládací prvky. Úhlová bruska 629050A EBU 13 A 6 3 5 14 2 1 2 7 4 12 8 9 7 10 11 14 13 15 Technické údaje CZ Bezpeènostní pokyny Úhlová bruska Typ EBU 13 A Pøíkon 1050 W Otáèky naprázdno 10 500 min 1 Brousící kotouè max. 125 mm Obvodová

Více

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOC5751AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

EOC6851... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EOC6851... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 EOC6851...... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Více

........ EOA5851AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOA5851AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5851AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

návod k použití Vestavná elektrická trouba EOC55100

návod k použití Vestavná elektrická trouba EOC55100 návod k použití Vestavná elektrická trouba EOC55100 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Denní používání

Více

Návod k použití HB 532E1T

Návod k použití HB 532E1T Návod k použití HB 532E1T Q4ACZM1301 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

DIANA F+ Návod k obsluze

DIANA F+ Návod k obsluze DIANA F+ Návod k obsluze VYDRŽTE CHVILKU Mùžeme si jen pøedstavovat intenzivní vzrušení, které vás svírá. Kdo sakra chce èíst nìjaký návod, když pøitažlivé plastové køivky Diany F vzývají vaše jméno? Zkuste

Více

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU TROUBU

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU TROUBU CS PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU TROUBU www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho spotřebiče. Tento podrobný návod k obsluze vám pomůže správně používat

Více

Pœed uvedením do provozu si tento návod na pou ití pozorn pœeªt te a peªliv uschovejte pro dalƒí pou ití.

Pœed uvedením do provozu si tento návod na pou ití pozorn pœeªt te a peªliv uschovejte pro dalƒí pou ití. CZ NÁVOD K OBSLUZE Leister WELDMAX Ruªní Miniextruder Pœed uvedením do provozu si tento návod na pou ití pozorn pœeªt te a peªliv uschovejte pro dalƒí pou ití. Pou ití urªen ke svaœování termoplastick

Více

PRATIKO MAXI TROLLEY

PRATIKO MAXI TROLLEY Návod k obsluze Přenosná chladnička PRATIKO MAXI TROLLEY TK 53 Vysoké napětí! Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

BE3013021 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ BE301302P

BE3013021 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ BE301302P BE3013021 BE301302P CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

PĜepínání (obr. 7) PĜepínání zpčtného chodu (obr. 8) ZmČna otáþek (obr. 9) Volba režimu þinnosti (obr. 10)

PĜepínání (obr. 7) PĜepínání zpčtného chodu (obr. 8) ZmČna otáþek (obr. 9) Volba režimu þinnosti (obr. 10) 5. Dobíjení baterie pĝi poruše chladícího systému. Doba nabíjení takové baterie je delší než obvykle. Udržovací dobíjení Ponecháte-li aku þlánek v nabíjeþce, pĝepne se nabíjeþka do režimu udržovacího dobíjení,

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CZ 2 OBSAH CZ 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100 Version. česky Vrtací a bourací kladivo BBMH 00 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 5209 Art.-Bez.: BBMH00 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více