Leasing versus koupě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leasing versus koupě"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Leasing versus koupě Contract hire versus purchase Bakalářská práce Radomír Švestka Vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. Brno, červen 2007

2 Jméno a příjmení autora: Radomír Švestka Název bakalářské práce: Leasing versus koupě Název práce v angličtině: Contract hire versus purchase Katedra: Podnikového hospodářství Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. Rok obhajoby: 2007 Anotace Předmětem bakalářské diplomové práce Leasing versus koupě je komparace financování dlouhodobého hmotného majetku prostřednictvím leasingu a úvěru. Teoretická část práce je věnována charakteristice vnitřních a vnějších forem financování investic. Značná pozornost je věnována výhodám i nevýhodám financování pomocí leasingu a úvěru. Srovnání výhodnosti obou forem financování v podmínkách konkrétního podniku je obsahem praktické části. Přitom je brán ohled na výši nákladů, daňové úspory, peněžní toky, jejich současnou hodnotu, dostupnost a zajištění. Annotation The goal of this thesis Leasing versus Purchase is to compare the financing of longterm corporal property by means of leasing and loan. The theoretic part is paid to characteristics of investment s internal and external forms. Principal attention is paid to advantages as well as disadvantages of the both financing forms. The comparison of the both financing forms is done in the practical part, hereat are considered: costs, tax saving, cash flow (and their present value), availibility and security for debt. Klíčová slova Leasing, úvěr, financování, dlouhodobý majetek Keywords Contract hire, loan, financing, long-term property

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Leasing versus koupě vypracoval samostatně pod vedením Doc. Ing. Jiřího Novotného, CSc., a v seznamu jsem uvedl veškeré použité literární, odborné a ostatní zdroje. V Brně: 25. června 2007 vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Doc. Ing. Jiřímu Novotnému, CSc. za cennou konzultaci a odborné připomínky, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat Československé obchodní bance, a. s. a firmě ČSOB Leasing, a. s., za poskytnuté informace a materiály. Dále bych chtěl poděkovat své rodině za trpělivost při mém studiu.

5 Obsah ÚVOD MAJETEK PODNIKU A JEHO FINANČNÍ KRYTÍ MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU Dlouhodobý majetek Oběžný majetek KAPITÁL A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Vlastní zdroje (vlastní kapitál) Cizí kapitál (cizí zdroje) FINANCOVÁNÍ INVESTIC A JEJICH ZDROJE ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC Vlastní zdroje Výhody a nevýhody financování vlastními zdroji Cizí zdroje Úvěry Členění Úročení Splácení Zajištění Výhody a nevýhody financování pomocí úvěru LEASING FORMA PRONÁJMU MAJETKU ČLENĚNÍ CENA A SPLÁCENÍ POJIŠTĚNÍ UKONČENÍ VÝHODY A NEVÝHODY PRONÁJMU PROSTŘEDNICTVÍM LEASINGU ANALÝZA FINANCOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ÚVĚRU NEBO LEASINGU KRITÉRIA DOSTUPNOSTI A PRVOTNÍCH NÁKLADŮ KRITÉRIA DAŇOVÝCH ÚSPOR KRITÉRIA SOUČASNÉ HODNOTY PENĚŽNÍCH TOKŮ FINANČNÍ NÁROČNOST POŘÍZENÍ...33 ZÁVĚR...36 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...39 SEZNAM TABULEK...39 SEZNAM GRAFŮ...39 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ...40 PRAMENY...40 INTERNETOVÉ ZDROJE:...40 PŘÍLOHY...41 PŘÍLOHA Č. 1: SEZNAM NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH NOREM...42 PŘÍLOHA Č. 2: FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O VZÁJEMNÝCH VAZBÁCH K JINÝM SUBJEKTŮM A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE...43 PŘÍLOHA Č. 3: LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI NA ČESKÉM TRHU...45 PŘÍLOHA Č. 4: PŘEHLED FAKTORINGOVÝCH SPOLEČNOSTÍ...47

6 Úvod Pořizování investičního majetku je běžnou součástí podnikatelských aktivit. Podnik obnovuje stávající, dosluhující majetek, nebo potřebuje pro rozšíření svých výrobních možností pořídit majetek nový. Investiční majetek nejenom dlouhodobě slouží, ale i dlouhodobě zavazuje, a tím ale i dlouhodobě váže zdroje. Před pořízením hledá podnik zdroje, ze kterých by tento majetek uhradil. V případě nedostatku vlastních zdrojů využívá i zdroje cizí. U cizích zdrojů se podnik rozhoduje, zda si majetek koupí nebo pronajme. Chce li podnik majetek vlastnit, využívá úvěru a chce-li si majetek pronajmout, využívá leasingu. Podnik se musí rozhodnout, který z uvedených zdrojů využije. Základem jeho správného rozhodnutí je získání všech dostupných informací o výhodách, ale i možných závazcích plynoucích z využití jednotlivých zdrojů při pořízení investičního majetku a tyto informace pak následně správně porovnat. Protože množství zdrojů při pořizování investičního majetku je velké a jedná se o oblast velice širokou, je předmět této práce zredukován na pořízení investičního majetku prostřednictvím úvěru (jako formy pořízení z cizího zdroje), a leasingu (jako formy pronájmu majetku). Základní otázka, na kterou hledáme odpověď, je, která z uvedených variant je výhodnější pro pořízení investičního majetku. Společným znakem při využití cizích zdrojů je prohlubující se zadluženost podniku. Při využití cizích zdrojů se podnik především zavazuje hradit po dlouhou dobu splátky. Nemožnost hradit tyto splátky pak staví podnik do zhoršené platební situace, která může končit i konkursem a následnou likvidací. I při využití cizích zdrojů však existují mezi pořízením majetku prostřednictvím úvěru nebo leasingu rozdíly. Tyto rozdíly se vztahují především na vlastnictví pořízeného investičního majetku a možnosti jeho odepisování. Při úvěrovém financování získává podnik majetek do svého vlastnictví. Z vlastnictví majetku plynou podniku závazky. Je povinen provádět odpisy. Při financování leasingem zůstává majetek ve vlastnictví pronajimatele. Podnik majetek jen využívá, nemá však možnost ho odepisovat. Majetek může po skončení nájmu odkoupit, nebo si pronajmout majetek nový. Podnik, který se rozhodl využít úvěru nebo leasingu, žádá o jeho poskytnutí u bank a leasingových společností. U jednotlivých způsobů financování existuje z pohledu bank a leasingových společnosti rozdílný pohled na žadatele. Jedná se především o administrativní náročnost při podání žádosti o získání úvěru nebo leasingu a hlavně rozdílnost požadavků zajištění vzniklé pohledávky. Na základě teoretického vymezení tématu práce je první část zaměřena na majetek podniku a jeho krytí, hlavně na majetkovou strukturu a zdroje, ze kterých tento majetek pochází. Zdroje jsou pak dále rozpracovány podle původu, z kterého byly do podniku vloženy. Vedle teoretického vymezení všech zdrojů (jak vlastních tak cizích), je hlavní část věnována financování investičního majetku prostřednictvím úvěru a leasingu. Teoreticky jsou zhodnoceny jak výhody a nevýhody úvěrů, tak výhody a nevýhody leasingu. Část teoretické práce je věnována i rozhodovacímu procesu v podniku. 6

7 Z poznatků teoretického zpracování bude provedena komparace s praxí, kdy na základě dat získaných z konkrétního podniku jsou hledány odpovědi na požadavky, které musí podnik splnit, aby získal přístup k cizím zdrojům v podobě úvěru nebo leasingu; jak vysoká bude hodnota měsíční splátky úvěru a jak vysoká leasingového pronájmu; jak vysoká je výše daňových úspor a která další kritéria ovlivní rozhodování v podniku při pořízení investičního majetku z úvěru nebo leasingu. Pozornost je věnována hlavně analýze dat slabých a silných stránek jednotlivých cizích zdrojů úvěru nebo leasingu. Metoda tabelování bude využita k vyhodnocení výhodnosti jednotlivých splátek. Na následném modelu zdaňování je hledána možnost daňových úspor. Analýza hodnot splátek a výše daňových úspor bude využita k syntéze finančních toků a finanční náročnosti pořízení. 7

8 1 Majetek podniku a jeho finanční krytí Aby podnik mohl zahájit svou činnost, potřebuje k tomu mít finanční zdroje (kapitál, peníze). Zdrojem může být buď vlastní kapitál, nebo cizí kapitál (dluhy, závazky). Dále potřebuje dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek a materiál, ze kterého bude vyrábět (hospodářské prostředky). Jejich konkrétní složení označujeme jako majetek a jejich souhrnné peněžní vyjádření označujeme jako aktiva. Majetek je tedy to, co podnik vlastní a finanční zdroje (kapitál) vyjadřují skutečnost komu to patří. 1 Písemný přehled majetku je vyjádřen ve formě účtu, na jehož levé (debetní) straně je zachyceno konkrétní složení majetku podniku, tj. všechna jeho aktiva. Vedle toho na pravé (kreditní) straně jsou vyjádřeny všechny kapitálové zdroje, tj. pasiva. Tento účet se nazývá rozvaha (bilance) podniku a rovnost úhrnu majetku a zdrojů jeho financování se nazývá bilanční rovnice (aktiva = pasiva). Tato rozvaha je vlastně statický přehled majetku podniku a jeho finanční krytí k určitému datu. Tabulka č. 1: Rozvaha podniku Aktiva Rozvaha (zjednodušeně) Pasiva 1. dlouhodobý majetek 1. vlastní zdroje (vlastní kapitál) - dlouhodobý nehmotný majetek - základní kapitál - dlouhodobý hmotný majetek - fondy - dlouhodobý finanční majetek - hospodářský výsledek 2. oběžný majetek - peněžní prostředky - pohledávky - bankovní účty 2. cizí zdroje - rezervy - závazky - bankovní úvěry 1.1 Majetková struktura podniku Majetkem podniku se rozumí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Tvoří jej dvě základní skupiny prostředků, které se liší dobou, po kterou slouží v provozu podniku, než se vrátí do peněžní formy. První skupinou je dlouhodobý majetek, druhou skupinou je oběžný majetek Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek (označovaný taky jako stálý, zařizovací, fixní, neoběžný, stálá aktiva, nebo taky jako investiční majetek nebo jako základní prostředky) je takový majetek, který slouží podniku dlouhou dobu (obvykle déle než 1 rok) a tvoří podstatu jeho majetkové struktury. Dlouhodobý majetek není získáván za účelem dalšího prodeje. Pořizuje se koupí, vytvořením vlastní činností, bezúplatným nabytím (darováním) nebo převodem. Jak je patrné z rozvahy, dlouhodobý majetek se člení do tří základních skupin: Dlouhodobý nehmotný majetek - tvoří za úplatu získaná různá oprávnění jako jsou patenty, licence, autorská a vydavatelská práva, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, dále software, obchodní značka firmy, popř. tzv. goodwill (dobré jméno firmy). Zahrnují se sem i náklady na založení podniku. Povinně se sem zařazují položky, jejichž cena je vyšší než ,- Kč; 1 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN

9 Dlouhodobý hmotný majetek - je takový majetek, který je fyzicky zhmotněn a většinou v podniku slouží dlouhou dobu a postupně se opotřebovává (znehodnocuje). Jedná se především o budovy, stroje, výrobní zařízení, přístroje a dopravní prostředky. Dlouhodobý hmotný majetek se nespotřebovává najednou, ale postupně se opotřebovává a znehodnocuje a úměrně tomuto postupnému opotřebovávání přenáší svou hodnotu ve formě odpisů do nákladů podniku. Tento se člení na: movitý majetek (movitosti) lze ho přemísťovat (stroje, výrobní zařízení, dopravní prostředky); nemovitý majetek (nemovitosti) nelze ho přemísťovat (pozemky, trvalé budovy). Dlouhodobý finanční majetek - tvoří majetkové účasti podniku (podíly) v jiných podnicích. Jedná se především o cenné papíry (akcie, dluhopisy), které podnik nakoupil jako dlouhodobou investici. Dlouhodobým finančním majetkem nejsou cenné papíry určené k obchodování Oběžný majetek Je v podniku přítomen v různých formách. Ve věcné podobě jako zásoby surovin, pomocných a provozních látek, náhradní díly, obaly, nedokončená výroba, paliva, hotové výrobky a zboží. V peněžní podobě jako hotovosti (peníze, šeky, ceniny) na účtech v bance, pohledávky (dosud neuhrazené faktury, které podnik vystavil svým odběratelům). Oběžným majetkem se nazývá proto, že jedna jeho forma přechází v jinou (za peníze jsou nakoupeny suroviny, ty se změní v nedokončené výrobky, ty zase v hotové výrobky, hotové výrobky v pohledávky a ty potom jsou přeměněny na peníze). Oběžný majetek je neustále v pohybu. Čím rychleji se obrací, tím za stejných podmínek přinese větší zisk. Oběžný majetek se dělí na: peněžní prostředky - veškerá finanční hotovost v pokladně podniku; pohledávky - vyfakturované, ale nezaplacené provedené služby, nebo dodané zboží; bankovní účty - finanční hotovost na bankovních účtech. Graf č. 1: Schéma majetkové struktury podniku Zdroj: SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN

10 1.2 Kapitál a kapitálová struktura podniku Kapitál je v ekonomické teorii jeden z výrobních činitelů (dalšími jsou práce a půda), který se používá k další výrobě. Základem ke zjištění je pravá strana rozvahy, kde na straně pasiv zjistíme výši kapitálu v podniku. Kapitálovou strukturou podniku rozumíme strukturu zdrojů z nichž majetek podniku vznikl. Dělí se na kapitál vlastní, kapitál cizí. Vložil-li kapitál do podniku sám podnikatel (zakladatel) nebo skupina podnikatelů, hovoříme o vlastním kapitálu. Vložil-li kapitál do podniku věřitel (např. banka), hovoříme o cizím (úvěrovém, dluhovém) kapitálu. Toto členění kapitálových zdrojů platí jak při založení podniku, tak při zvětšování majetku podniku i pro financování jeho běžných potřeb. Celková velikost podnikového kapitálu závisí na mnoha okolnostech, především na: velikosti podniku (obecně platí: čím větší podnik, tím větší kapitál vyžaduje); stupni automatizace (čím větší použití techniky, tím větší kapitál); rychlosti obratu kapitálu (čím rychleji se kapitál obrátí, tím méně ho potřebujeme); organizaci odbytu (podnik s vlastní prodejní sítí vyžaduje vyšší kapitál než prodej přes obchodní podniky) Vlastní zdroje (vlastní kapitál) Vlastní kapitál je kapitál, který patří majiteli (majitelům) podniku. Tvoří jej kapitál, který podnik získal od svých majitelů a který vydělal svou podnikatelskou činností. Vlastní kapitál je hlavním nositelem podnikatelského rizika. Jeho podíl na celkovém kapitálu je proto ukazatelem finanční jistoty (finanční nezávislosti) podniku. Vlastní kapitál není stálou veličinou, ale mění se podle výsledků hospodaření v příslušném období. Vlastní kapitál v podniku jednotlivce tvoří jeho peněžité i nepeněžité vklady. Vlastní kapitál obchodní společnosti je rozdělen do několika položek: 2 Základní kapitál je tvořen peněžními i nepeněžními vklady společníků do společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti se vytváří povinně a jeho výše je zapisována do obchodního rejstříku. V akciové společnosti vzniká základní kapitál vydáním (emisí) akcií o určité jmenovité (nominální) hodnotě. Kapitálové fondy hlavní část tvoří emisní ažio (příplatek) tj. rozdíl mezi skutečně dosaženou prodejní cenou akcií a jejich cenou nominální při upisování nebo navyšování základního kapitálu. Kapitálové fondy tvoří i bezplatné převzetí majetku, dotace, oceňovací rozdíly z přecenění majetku a kapitálových účastí. Fondy ze zisku - tyto se vytvářejí přímo ze zákona, nebo je jejich tvorba předepsána stanovami společnosti. Jsou pojistkou proti nepředvídaným rizikům v podnikání: slouží ke krytí ztrát a k překonání nepříznivého průběhu hospodaření společnosti. Jsou součástí vlastního kapitálu, jedna z položek pasiv. Jsou vytvářeny povinně (zákonně rezervní fondy). Tvoří se příděly ze zisku a jsou určeny ke krytí podnikatelského rizika a pro krytí rozvojových potřeb podniku. Nerozdělený výsledek hospodaření - je část zisku po odvodu daní, která se nerozděluje mezi majitele (akcionáře), ale slouží k dalšímu podnikání. Nerozdělený zisk se přiděluje různým rezervním fondům. V průběhu života dobře fungující společnosti dochází k růstu vlastního kapitálu, především základního kapitálu. Zisk 2 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 3. přepracované a aktualizované vydání. Praha: GRADA, s. ISBN X. 10

11 však nemusí představovat hotové peníze ani peníze na účtech v bance a nemusí být k dispozici pro žádné platby. Tak se může stát, že i podnik, který vykazuje vysokou částku běžného i nerozděleného zisku, nemá dostatečné volné peněžní prostředky a může mít platební potíže. Výše této položky záleží na následujících faktorech: vytvoření hospodářského výsledku běžného období (zda podnik vytváří zisk); sazba daně z příjmů; výši přídělu do rezervního fondu - jeho výše je určena výši možných ztrát; tato částka pak snižuje výsledný, použitelný zisk; výši přídělu do ostatních fondů tvořených ze zisku; výši vyplácených tantiém a bonusů členům představenstva a dozorčí rady; výši vyplácených dividend - jejich výši určuje valná hromada Cizí kapitál (cizí zdroje) Důležitým zdrojem financování je cizí kapitál. Obejde se bez něj málokterý podnik. Cizí kapitál je závazkem (dluhem) podniku, který podnik musí v určené době splatit. Podle doby jej rozdělujeme na: Krátkodobý cizí kapitál - zahrnuje závazky podniku, které jsou splatné během jednoho roku. Patří mezi ně krátkodobé bankoví úvěry, dodavatelské úvěry (dodavatel dodá zboží na úvěr), zálohy přijaté od odběratelů, půjčky, částky dosud nevyplacených mezd a platů, nezaplacené daně výdaje příštích období, dlužné dividendy aj. Dlouhodobý cizí kapitál - tvoří ho dlouhodobé bankovní úvěry, vydané (emitované) podnikové dluhopisy (obligace), dlouhodobé půjčky a rezervy. V mnoha státech s rozvinutou tržní ekonomikou se používá více forem dluhového, ale i vlastního financování. Další možné zdroje jsou: 3 dlouhodobé finanční (průmyslové obligace, konvertibilní dlužné úpisy, opční dlužní úpisy, ziskové dlužní úpisy, půjčky na zástavní listy, požitkové a participační listy); leasing (operační, finanční); krátkodobé financování (kontokorentní úvěr, směnečný úvěr, lombardní úvěr, záruční úvěr, faktoring, rembousní úvěr, negociační úvěr, forfaiting); inovované (půjčky s nulovým kupónem = Zerobonds, proměnlivé úročení); půjčky = floating rate notes, půjčky s dvojí měnou = multi currency notes aj. Cizí zdroje dále dělíme podle druhu: Rezervy jsou jednou z položek pasiv a jsou vytvářeny povinně (zákonné rezervní fondy). Tvoří se příděly ze zisku, jsou určeny ke krytí podnikatelského rizika a nepředvídaných výdajů v budoucnosti (například k financování kursových ztrát, oprav budov a zařízení, nedobytných pohledávek apod.). Kryje se jimi riziko podnikání. Snižují tvorbu zisku. Závazky tvoří je vyplacené zálohy za služby nebo zboří, které budou dodány v budoucnu. 3 WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. 1.vyd. Praha: C. H.Beck, s. ISBN

12 Úvěry jsou nejrozšířenějším cizím zdrojem. Půjčka, obvykle peněžní a úročená. Peněžní částka poskytnuta věřitelem dlužníkovi, který ji za dohodnutých podmínek splácí spolu s odměnou za její poskytnutí, tj. úrokem. Graf č. 2: Rozdělení kapitálu - Základní kapitál - Fondy Vlastní kapitál - Hospodářský výsledek Kapitál (finanční zdroje) podniku Cizí kapitál Dlouhodobý - Bankovní úvěry dlouhodobé - Rezervy Krátkodobý - Bankovní úvěry krátkodobé - Zálohy odběratelů Zdroj: SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 3. přepracované a aktualizované vydání. Praha: GRADA, s. ISBN X. 12

13 2 Financování investic a jejich zdroje S pojmem investice je spojeno použití finančních prostředků k obstarávání hmotného majetku, nehmotných aktiv nebo finančního majetku. Investice jsou tedy financovány, tj. kapitál je použit k obstarávání majetkových hodnot. Financováním se tedy rozumí opatřování finančních prostředků a investicemi pak použití těchto prostředků. 4 Investice je použití finančních prostředků k obstarání dlouhodobého majetku, nehmotných aktiv, nebo finančního majetku. 5 Protože předmětem tohoto zkoumání je vedle porovnání zdrojů financování dlouhodobě hmotného majetku hlavně proces jejich přeměny v investice, je nutné se věnovat i parametrům tohoto rozhodovacího procesu. Veškeré financování a finanční řízení vůbec je ovlivňováno dvěma faktory tj. časem a rizikem. Faktor času - spočívá v tom, že peněžní jednotka vyplacená nebo přijatá v různých časových okamžicích má rozdílnou hodnotu, tzn. že koruna dnešní je cennější než koruna získaná později, protože tu, kterou máme dnes můžeme investovat tak, aby nám přinesla úrok (např. zisk). Početní postup, kterým zjišťujeme budoucí hodnotu peněz nazýváme úrokováním. Faktor rizika - spočívá v tom, že ten, kdo rozhoduje, tj. vybírá jednu z možných variant, si není jist výsledky těchto variant, neboť obvykle varianta s větším rizikem přináší i větší zisk a naopak. Přitom riziko představuje nebezpečí, že očekávané výnosy nebudou získány, nebo dokonce že investovaný kapitál bude zcela ztracen. Podle pravidelnosti financování rozeznáváme: Financování běžné, které spořívá v zajišťování a vynakládání peněz na běžný provoz podniku, tj. na nákup materiálů, paliva, energie, na výplatu mezd a platů, daní a splácení úrokových závazků. Toto financování se týká především běžných aktiv. Financování mimořádné, které dále rozdělujeme : o při zakládání podniku - zajištění peněz na pořízení pozemku, budov, strojů, zásob surovin; o při rozšiřování podniku a jeho aktivit, tj. nákup dalšího výrobního zařízení. Investování je samostatná činnost podniku, charakterizovaná jako vynakládání zdrojů za účelem získání užitku, které jsou očekávány v delším budoucím časovém období. Nezahrnuje se zde financování běžné činnosti podniku. Rozlišujeme tři základní druhy investic: hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice vytvářející, nebo rozšiřující výrobní kapacitu podniku; finanční investice, jako je nákup cenných papírů, obligací, akcií; nehmotné (nemateriální) investice, jako je nákup know-how, 6 výdaje na výzkum, vzdělávání nebo sociální rozvoj. 4 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. 1. vyd. Praha: C. H.Beck, s. ISBN Know-how nákup výrobního postupu s povinností dodržovat stanovená pravidla. 13

14 Pro řešení našeho případu se budeme zabývat hmotnými investicemi, které představují hlavní předmět investiční činnosti našeho podniku. Hmotnou investicí rozumíme celkové výdaje vynaložené na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci nebo obnovu majetku podniku. Jde o výstavbu nových provozů, zavedení nových technologií, výměnu zastaralého a opotřebovaného zařízení. 7 Z hlediska toho, zda investice rozšiřuje, nebo jen obnovuje výrobní kapacitu podniku rozlišujeme: rozvojové (rozšiřovací) investice - rozšíření výrobní kapacity, zavedení nové technologie, výzkum a vývoj nového výrobku - přináší růst tržeb; obnovovací investice - náhrada a obnova výrobního zařízení, které již dosloužilo - cílem je snížit náklady; mandatorní (regulatorní) investice - jejich cíle jsou mimoekonomické, například ochrana životního prostředí, zlepšení pracovního prostředí. 2.1 Rozhodování o investicích Rozhodování o investicích je rozhodování o tom, kolik, do čeho, kdy, kde a jak investovat. Je to rozhodování o budoucím vývoji podniku a jeho efektivnosti. Proto je důležité investiční činnost plánovat. To zajišťuje investiční plán konkretizovaný v investičním projektu. Každý projekt má svou životnost. Rozlišují se fáze života projektu: 8 předinvestiční fáze, která zahrnuje identifikaci podnikatelských příležitostí, předběžné technicko-ekonomické studie a technicko-ekonomické studie projektu; investiční fáze, která zahrnuje zadání stavby, zpracování projektové dokumentace, realizace stavby, uvedení do provozu a zkušební provoz; provozní fáze, která je realizací předcházející fází; ukončení provozu a likvidace, která zahrnuje demontáž a likvidaci zařízení, sanaci pozemků a další činnosti, vyvolává likvidační náklady. Podnik může investiční projekt realizovat: vlastní investiční výstavbou; dodavatelským způsobem; koupí; pronájmem leasingem. 7 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: GRADA, s. ISBN

15 2.2 Zdroje financování investic Zdroje, ze kterých může podnik provést financování investic, jsou vlastní a cizí Vlastní zdroje Odpisy jsou finanční vyjádření opotřebení hmotného i nehmotného investičního majetku za určité období. Jsou součástí nákladů a tím i ceny výrobku a jako takové se vracejí v tržbách jako příjem. Vyjadřují snižování hodnoty investičního majetku, částka snížení se přenáší do nákladů produkce a snižuje tak zisk. Z hlediska účetního jde tedy o náklady, z hlediska finančního jde o příjem podniku. Lze odepisovat buď rovnoměrně, nebo zrychleně. Doba odepisování je pro jednotlivé druhy fixního majetku stanovena zákonem, protože odpisy jakožto náklady snižují základ pro výpočet daně z příjmů, a proto nemohou být stanoveny podnikatelem libovolně, ale jsou stanoveny v zákoně o daních z příjmů (část druhá DP právnických osob). Hlavní výhodou je to, že z hlediska účetního cash flow 9 představují často hlavní a přitom stabilní příjem podniku. Podnik je má k dispozici, přesto že nevytváří zisk. Hodnotu odpisu podnik získává inkasem tržeb a tyto jsou součástí peněžních příjmů. Výši odpisů ovlivňují následující faktory: o hodnota odpisovaného dlouhodobého majetku - celková odpisová základna; o zvolená metoda odepisování: rovnoměrný (lineární) odpis - nejrozšířenější způsob odepisování; zrychlený (degresivní) odpis - umožňuje rychlejší akumulaci ekonomických zdrojů podniku, a tím i zavádění nové, moderní techniky. Principem je to, že odpis v předchozím roce je vyšší než v roce následujícím; zpomalený (progresivní) odpis - tento způsob podnik volí, když potřebuje v prvních letech snížit náklady a naopak později snížit výsledek hospodaření. o odpisová sazba - zákon o daních z příjmu ukládá poplatníkovi zatřídit dlouhodobý majetek do jedné ze sedmí skupin a tím i stanovit dobu odepisování. Tabulka č. 2: Doba odepisování majetku Odpisová skupina Doba odepisování 1 3 roky 1a 4 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Zdroj: Zákon o daních z příjmů. 9 Tj. skutečný rozdíl mezi skutečnými příjmy a skutečnými výdaji. Manažer musí zajistit, aby podnik měl v každém okamžiku, kdy je potřeba dostatek peněz. 15

16 Tabulka č. 2 slouží k zařazení pořízeného majetku do odpisové skupiny. Přesné zařazení je určeno v zákoně o daních z příjmů. Pro podnik je to údaj, který stanovuje dobu odepisování. Po tuto dobu podnik snižuje výši daňového základu o vypočtenou částku. Když podnik zařadí majetek do některé z odpisové skupiny, v následující tabulce zjistí výši odpisů pro jednotlivé roky. Tabulka č. 3: Procentuální tabulka roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování Odpisová skupina Roční odpis (%) V prvním roce odepisování V dalších letech odepisování a 14,2 28, ,25 3 5,5 10,5 4 2,15 5,15 5 1,4 3,4 6 1,02 2,02 Zdroj: Zákon o daních z příjmů. Zisk (samofinancování) je jedním z nejstarších zdrojů financování. Je to důchod podnikatele, plynoucí z provozování podniku. Je to kladný rozdíl mezi výnosy a náklady, upravený o odečtené daně. Pro financování potřeb podniku zůstává ta část, která byla převedena do rezervních fondů po odečtení rozdělených podílů majitelů (akcionářů), nebo nebyla li tato část určena k úhradě ztrát z minulých let. Použití zisku k dalšímu financování nazýváme samofinancování. Je to hlavní způsob rozmnožování majetku. Hlavní předností je to, že snižuje potřebu dalšího využití cizích zdrojů a snižuje zadluženost podniku. Výše zisku závisí na těchto faktorech: o vytvoření hospodářského výsledku běžného období; o sazbě daně z příjmu; o výši přídělu do povinného rezervního fondu; o výši přídělu do jiných fondů tvořených ze zisku; o výši vyplacených dividend a tantiém. Výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob - je to mimořádný přínos peněžních prostředků, při prodeji a likvidaci nepotřebného majetku a zásob. Nově vydané akcie - využívá převážně podnik, který pro zvýšení základního kapitálu vydává nové akcie svého podniku Výhody a nevýhody financování vlastními zdroji Předpokladem koupě investičního majetku z vlastních zdrojů je to, že subjekt má k dispozici volné finanční prostředky. Přesto i v situaci, kdy jsou volné peněžní prostředky k dispozici, nemusí být koupě za hotové automaticky nejvhodnější formou pořízení majetku. Je totiž nutné zvažovat i náklady obětované příležitosti. Náklady obětované příležitosti jsou obvykle definovány jako prospěch, o který je dotyčný subjekt připraven tím, že se rozhodne pro jinou alternativu. Náklady obětované příležitosti lze definovat také jako nerealizovaný prospěch druhé nejlepší varianty umístění volných peněžních prostředků. 10 Rozhoduje-li se podnik např. mezi koupí nového osobního automobilu a investicí do nového účetního softwaru zefektivňující ekonomickou činnost podniku, investicí do koupě automobilu se 10 VALOUCH, P. Leasing v praxi. 1. vyd. Praha: GRADA, s. ISBN

17 dobrovolně vzdává výnosů ze zvýšené efektivity ekonomické činnosti vyplývající z modernizace softwaru. Na tuto skutečnost je tedy také nutné brát zřetel. Přesto má koupě za hotové řadu výhod: dotyčný subjekt se nezadlužuje, jako je tomu v případě pořizování majetku formou úvěru; koupí majetku za hotové se stává okamžitě vlastníkem pořízeného majetku, není v žádném případě omezován v možnosti nakládání s tímto majetkem; jeho peněžní toky nejsou zatíženy v dalších obdobích nutností splátek, tak jak to je v případě pořízení majetku prostřednictvím cizích zdrojů. K nevýhodám financování prostřednictvím vlastních zdrojů patří: nutnost vysokého jednorázového výdaje hotovosti v okamžiku pořízení, která se negativně promítá do cash flow; u většiny dlouhodobého majetku skutečnost, 11 že nelze výdaje (náklady) na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku považovat pro daňové účely za výdaje (náklady) daňově uznatelné. 12 Daňovým nákladem (výdajem) se v případě odpisovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku rozumí pouze daňové odpisy vypočtené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o daních z příjmu; 13 jedná se o zdroj nestálý, s hodnotou, která se nedá vždy přesně vyjádřit Cizí zdroje Vydané a prodané obligace - je to forma dlužného úpisu, cenný papír, který vyjadřuje dlužnický závazek výstavce (emitenta) vůči vlastníkovi tohoto cenného papíru. Má charakter dlouhodobých ukládacích, pevně úročených cenných papírů. Vydávají se za účelem získání peněžních prostředků na delší dobu. Výnosem je úrok. Úvěry - peněžní částka poskytnuta věřitelem dlužníkovi, který ji za dohodnutých podmínek splácí spolu s odměnou za její poskytnutí, tj. úrokem. Nejrozšířenější cizí zdroj. Leasing - jedná se o obchodní operaci leasingového pronajimatele a leasingového nájemce zajistit pořízení majetku podle potřeb podniku jako formu pronájmu Úvěry Úvěr je půjčka, obvykle peněžní a úročená. Je to určitá částka peněz poskytnutá věřitelem dlužníkovi, který ji po dohodnuté době vrací (po částech nebo celou) spolu s odměnou za její poskytnutí, tj. s úrokem. Zdrojem půjčování jsou domácí a zahraniční bankovní domy. Při hledání vhodných půjčovatelů musí podnik posuzovat dostupnost finančních prostředků a podmínky pro jejich získání, jako například úrokovou míru a délku splatnosti. Z obecného pohledu je pravděpodobné, že přístup hospodářsky slabého podniku k úvěrům bude mnohem obtížnější. Při získávání finančních zdrojů od bankovních domů musí podnik podstoupit proces, který má svá pravidla formulovaná jako úvěrové postupy, při jejímž procesu se může stát, že předkládaný projekt, který předkládáme některé finanční 11 V souladu s ust. 25 odst.1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 12 Výjimku tvoří dle 24 odst. 2 písm. zn) výdaje na pořízení nehmotného majetku vymezeného zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a to u poplatníků daně z příjmů a s příjmy podle 7 nebo 9 ZDP, pokud nevedou účetnictví. Jedná se tedy o fyzické osoby vykazující příjmy z podnikání a z jiné samostatné činnosti nebo z pronájmu vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující výdaje procentem příjmu. 13 Jedná se o ust ZDP. 17

18 instituci, nemusí být dost atraktivní. Může jít o projekt, který bude hodnocen jako příliš malý, příliš složitý, nebo riziko příliš veliké. Nebo může jít o projekt, který bude málo výnosný pro finanční instituci, které projekt předkládáme. Při posuzování projektu se setkáme ze strany finančních domů s posuzováním bonity úvěrovaného subjektu. Jedná se převážně o posouzení důvěryhodnosti, zvláště spolehlivosti, důslednosti a pravidelnosti plnění vlastních závazků. Při tom je posuzována: 14 stabilita finančního hospodaření; přesné a včasné plnění platebních a smluvních závazků; včasnost, úplnost a věrohodnost předkládaných potvrzení dokládajících údaje o příjmech a případně výdajích; osobní znalost podniku. Rozhodující pro definitivní posouzení bonity podniku je však jeho hospodářská a finanční situace. Analýza, kterou provádí bankovní domy se zaměřuje zejména na: rentabilitu (tvorbu zisku); finanční toky (cash flow); úvěrové zatížení (zadluženost); míru likvidity (schopnost splácet závazky) Členění Bankovní úvěry lze členit podle mnoha hledisek. Základním je podle účelu a doby splácení. Dalším hlediskem může být i forma poskytnutí úvěru. Podle účelu: bezúčelové úvěry - jedná se o úvěry, kdy banka poskytuje klientům určitý úvěrový rámec a výši úroků a záleží na klientovi v jaké výši a na jak dlouho úvěr využije; účelové úvěry - jsou to úvěry, které již při sjednávání v bance jsou určeny na předem stanovenou investici. Při využití tohoto úvěru se stává, že banka hradí pořízení investice sama přímo z úvěrového zdroje na základě předložených faktur. Podle doby splácení rozdělujeme úvěry na : krátkodobé - do 1 roku; střednědobé od 1 do 5 let; dlouhodobé nad pět let; hypotéční úvěr - splatnost až 30 let. Úvěry můžeme dále členit podle formy poskytnutí: 15 Kontokorentní úvěr poskytovaný neúčelově ve formě stanovení úvěrového rámce, do jehož výše může klient automaticky přecházet na svém běžném účtu do záporného zůstatku (debetu). 14 SŮVOVÁ, H.; PAVELKA, F.; DEGEN, Z.; NĚMCOVÁ, L.; NÁLEVKOVÁ, L.: Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, a. s., stran ISBN SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN

19 Eskontní úvěry spočívají v odkupu (eskontu) směnek bankou před jejich splatností, přičemž banka vyplácí klientovi v době eskontu směnečnou částku sníženou o diskont. Hypotéční úvěry v širším slova smyslu jsou chápány jako úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. V užším slova smyslu jsou chápány jako úvěry poskytované na investice do nemovitosti, které jsou zajištěny zástavním právem k této nebo i jiné nemovitosti. Obě pojetí se od sebe liší především z hlediska vymezení účelu, na který je hypoteční úvěr poskytován. V praxi je v současné době nejrozšířenější a nejpoužívanější pojetí hypotečního úvěru v užším slova smyslu. Jedná se o závazek s maximální dobou splatnosti 30 roků. Jedná se o závazek účelový, tzn. že půjčené finanční prostředky musí být vydány přesně na účel sjednaný ve smlouvě k hypotéčnímu úvěru. Americká hypotéka je závazek, který na rozdíl o klasického hypotéčního úvěru má maximální dobu splatnosti 20 roků a jedná se o závazek bezúčelový, tzn. že čerpání není podmíněno přesně stanoveným účelem. Úroková sazba je však v tomto případě vyšší než u hypotéčního úvěru. Spotřebitelské úvěry jsou úvěry poskytované fyzickým osobám na nepodnikatelské účely. Bankovní záruky představují závazek banky zaplatit oprávněné osobě (beneficiantovi) určitou peněžní částku podle obsahu a podmínek stanovených v záruční listině. Obvykle jsou vystavovány jako zajištění platebního, ale i neplatebního závazku klienta. Avalové (ručitelské) úvěry poskytuje banka tím způsobem, že avaluje 16 vystavenou směnku ve prospěch věřitele klienta. klientem Faktoring je smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých nezajištěných pohledávek, které vznikly klientovi jako dodavateli v důsledku prodeje zboží na obchodní úvěr. U bezregresního faktoringu přechází na banku i riziko nezaplacení pohledávky dlužníkem, zatímco u regresního faktoringu zůstává toto riziko na klientovi (dodavateli). Je to vlastně alternativní způsob financování, postavený na postupování krátkodobých pohledávek před lhůtou splatnosti faktoringové společnosti. Ta dodavateli poskytuje zálohy kalkulované jako procentní podíl z fakturovaných částek, stará se o inkaso a může nést i platební rizika. Faktoring představuje pro podnikovou sféru běžný nástroj získávání provozního kapitálu. Faktoringové řešení je na místě především tam, kde je třeba vyhovět požadavkům odběratelů na odklad splatnosti, překlenout sezónní výkyvy nebo zkrátit dobu úhrady dodavatelům. Mezi výhody faktoringu patří : o klient okamžitě získá finanční prostředky do sjednané výše; o nebude zatěžován upomínáním a vymáháním pohledávek; o nepotřebuje žádné dodatečné zajištění; o zvýší svoji konkurenceschopnost; o zvýší svoji akceschopnost; o získá výhodné obchodní podmínky; o zpřesní plánování svého cash flow; o sníží možnosti rizika v dodavatelsko-odběratelských vztazích; 16 Avalem se banka zaručuje za svého klienta dlužníka směnky. 19

20 o zjednoduší administrativu v oblasti pohledávek; o forfaiting představuje financování klienta formou odkupu střednědobých a dlouhodobých zajištěných pohledávek 17, které mu vznikají jako vývozci v důsledku vývozu na úvěr. Banka-forfaiter při odkupu vyplácí ihned klientovi částku pohledávky sníženou o diskont, přičemž přebírá vždy riziko jejich případného nezaplacení Úročení Úroková sazba je jedním z hlavních parametrů úvěrového vztahu mezi podnikem a bankou. Banka porovnává míru rizika a dobu požadovaného splácení a stanovuje úrokovou sazbu. Úroková sazba může být stanovena fixní, nebo stanovena jako pohyblivá. Fixní sazba je pevná po celou dobu splácení úvěru. Výhodou je, že klient zná přesně výši úrokových nákladů po celou dobu trvání úvěrového vztahu. Je zpravidla nižší než sazba pohyblivá. Pohyblivá sazba se využívá především u bezúčelových úvěrů, kdy výše úroku se odvíjí od výše čerpání a doby čerpání. Úroková sazba bývá vyšší než u fixní sazby. Její výši ovlivňuje především vazba na vyhlašované úrokové sazby ČNB 18 nebo je vázána na plnění stanovených podmínek Splácení Způsob splácení je předem sjednán v úvěrové smlouvě jako jedna ze základních podmínek. Při splácení úvěru může klient využít možnosti splácení. Dohodnutý způsob má vliv i na stanovenou výši úrokové míry. Podnik může především využít: Délku splácení ve splátkách měsíčních, čtvrtletních, pololetních nebo ročních. Čím je však doba splácení delší, tím je však i úroková sazba vyšší. Jen úhradu úroku, kdy podnik využívá možnosti hradit měsíčně jen úrok a jedenkrát ročně jistinu. Průběžné splácení v anuitních splátkách, kdy podniky splácí úvěr ve stejné výši a mění se jen struktura splátky. Postupně klesá podíl úroku a stoupá podíl úmoru Zajištění Banka, aby snížila riziko možnosti získání zpět poskytnutých financí, snaží se provést taková opatření, aby se ji poskytnuté zdroje vrátily zpět. Využívá k tomu proces zajištění. Jsou to opatření prováděná k minimalizaci rizika spojeného s poskytnutým úvěrem. Členění je možné rozdělit podle: 19 1) Povahy zajištění: a) Osobní zajištění - za pohledávku ručí vedle příjemce úvěru ještě třetí osoba; b) Věcné zajištění - banka získává právo na určité majetkové hodnoty toho, kdo majetkové zajištění poskytuje. 17 Mají formu směnek avalovaných bankou. 18 Česká národní banka. 19 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování II. část. 1. vyd. Praha: VŠE, s. ISBN

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš Badal Ekonomika lesního hospodářství MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Majetkovou strukturu podniku zachycuje levá strana rozvahy a je označovaná jako aktiva. nemovitý. movitý

Majetkovou strukturu podniku zachycuje levá strana rozvahy a je označovaná jako aktiva. nemovitý. movitý Zadání: Majetková a kapitálová struktura podniku. (A7B16EPD) Majetkem podniku (v obchodním zákoníku se používa výraz obchodní ) se rozumí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot,

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky 12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky ad a) Základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více