Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace. Škola podporující zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace. Škola podporující zdraví"

Transkript

1 Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace Škola podporující zdraví Září

2 Charakteristika školy analýza současného stavu Základní škola v Rumburku, Tyršova ulice sídlí v památkově chráněné budově vystavěné roku 1901, kde vypukla Rumburská vzpoura. Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s postupným ročníkem, bez specifického zaměření. Nacházíme se v centru města a jsme také spádovou školou pro okolní neúplné ZŠ. Naše škola vzdělává přibližně 450 žáků, z toho více jak 60 žáků dojíždí z přilehlých obcí. Výuka probíhá na prvním i na druhém stupni ve dvou paralelních třídách. Budova naší školy má kapacitu 600 žáků, kapacita školní družiny je 90 dětí. Vybavení školy Materiální vybavení školy Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna. Učebnice, učební pomůcky i výukový software jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety a sbírky učebních pomůcek. Prostorové vybavení školy Výchovně vzdělávací činnost probíhá ve dvou budovách. Žáci ročníku jsou umístěni do oddělené pavilonové budovy s možností přímého vstupu na školní zahradu. V areálu se nacházejí 3 oddělení školní družiny, malá tělocvična, žákovská knihovna, součástí školní zahrady jsou pískoviště, prolézačky a malé hřiště. V hlavní budově je umístěno 12 kmenových tříd 4.-9.ročníku a odborné učebny pro výuku hudební výchovy, cizích jazyků, fyziky a chemie, přírodopisu a nově máme k dispozici i učebnu pro výuku pracovních činností domácích prací. Pro výuku ICT a dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky. Aula školy vybavená novým pódiem a moderní hudební aparaturou je hojně využívána na kulturně výchovné akce (vystoupení pěveckých sborů, koncerty, školní akademie). Naše škola má světlé, čisté a estetické prostory s kvalitním hygienickým zázemím. Na celkové výzdobě školy i jednotlivých tříd se podílejí ve velké míře žáci a učitelé. K pohybovým aktivitám žáci využívají přilehlou budovu se 2 tělocvičnami a také nově vybavenou posilovnu. Venkovní sportoviště však naší škole chybí, a proto při výuce TV využíváme městské areály stadion, kluziště a bazén. Na sportovní a odpočinkové využití venkovních prostorů školy již byla vypracována studie a připravuje se její realizace. Během velkých přestávek a v době volna mají žáci možnost vyžívat školní knihovnu, počítačovou učebnu s volným přístupem na internet nebo tělocvičnu, vždy pouze po dohodě a za přítomnosti vyučujícího. Žáci mohou pracovat v nepovinných předmětech a zájmových kroužcích, mohou se zapojit do pěveckých sborů. Děti mají možnost zakoupit si sešity a další učební pomůcky ve školní prodejně. 2

3 Technické vybavení školy Jednou z priorit školy ve výuce je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku Informatiky a Výpočetní techniky jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky. V jedné je 20 stanic, v druhé (menší) učebně 14. V obou učebnách jsou také umístěny data projektory. Pro práci žáků jsou k dispozici internetové kiosky umístěné na chodbách školy v prvním i druhém patře. Každý učitel má k dispozici svůj notebook, ve sborovnách jsou volně přístupné další počítače. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Součástí vybavení školy informačními a komunikačními technologiemi je také 5 učeben vybavených vybavených interaktivní tabulí. Samozřejmostí je i připojení k internetu. Škola po technické stránce disponuje kvalitně vybavenou učebnou domácích prací (sporáky, myčka, pračka) a moderní hudební aparaturou je vybavena i aula škola, která slouží k výuce hudební výchovy. Při výuce tělesné výchovy je možné využívat posilovnu vybavenou různými typy posilovacích strojů. Hygienické vybavení školy V rámci pitného režimu nabízíme dotované školní mléko, jogurty a ovocné nápoje v našem malém školním bufetu. Stravování žáků (svačiny, obědy) zajišťuje soukromá školní jídelna, která je s hlavní budovou školy propojena chodbou. Pro odpočinek je pro mladší děti k dispozici školní družina, zahrada s prolézačkami a dětským hradem. Charakteristika pedagogického sboru Náš pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupkyně ředitele, asi 28 učitelů včetně výchovné poradkyně a 3 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově pestrý od mladých učitelů až po zkušené kolegy. Kvalifikovanost na 1. stupni je 100%. Na 2. stupni je kvalifikovanost nižší, pohybuje se kolem 80%, přičemž někteří učitelé s aprobací na 1. stupeň musí vypomáhat na stupni druhém. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů a tři pedagogové, kteří absolvovali kursy speciální pedagogiky a zaměřují se na nápravu poruch učení. Naše škola nemá školního psychologa, ale úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rumburku a SPC. Velký důraz je kladen na další vzdělávání podle zájmu a aprobačního zaměření si učitelé a vychovatelky vybírají z nabídky seminářů, které organizuje Centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V uplynulých letech téměř všichni pedagogové naší školy prošli úrovní Z ve školení práce na počítači, mnozí z nich absolvovali i úroveň P. Po otevření multimediální učebny prošli všichni učitelé základním školením o používání interaktivní tabule. Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti z Rumburka, asi 70 žáků dojíždí z přilehlých měst a obcí. V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se SPU, ale i dětí se zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má na základě doporučení PPP nebo SPC vypracován individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. 3

4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Pořádáme kulturně vzdělávací akce pro žáky, sportovní turnaje, tematicky zaměřené exkurze pro třídní kolektivy, lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku, zajišťujeme plavecký výcvik pro žáky 1. stupně. Dlouhodobým projektem je zapojení naší školy do soutěže DUHA pro žáky 7. tříd. Naše škola se účastní i mezinárodních vzdělávacích projektů Schule Wirtschaft a Nichts los im Dorf. Spolupracujeme se školami v Swieradov Zdroji a Seifhennersdorfu a společně organizujeme sportovní a poznávací akce. Další dlouhodobé projekty připravujeme. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo v době konzultačních hodin. Rodiče jsou o činnosti školy pravidelně informováni prostřednictvím žákovské knížky a na třídních schůzkách. Mohou využívat i webových stránek školy, přičemž možnost vzájemných informací po internetu chceme rozšířit. Již od roku 1999 pracuje při ZŠ Tyršova Unie rodičů. Každá třída má zvoleného svého třídního důvěrníka, ti pak pracují v různých komisích Unie rodičů. Rodiče se též mohou vyjadřovat k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Prostřednictvím dotazníků se pak podílejí na sebehodnocení školy. Školská rada při Základní škole Rumburk, Tyršova 1066/2, okres Děčín, byla zřízena ke dni a ve své činnosti se řídí 167 a 168 školského zákona jednacím řádem školské rady.ve Školské radě je 1 zákonný zástupce nezletilých žáků, 1 zástupce pedagogických pracovníků a 1 zástupce zřizovatele. Tento orgán umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Úzce spolupracujeme s městem, Domem kultury v Rumburku, Městskou knihovnou v Rumburku, s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Úřadem práce poradnou pro volbu povolání. Do budoucna chceme výrazně posílit spolupráci s Národním parkem České Švýcarsko. Naše škola se pravidelně prezentuje na veřejnosti (vystoupení pěveckých sborů, vítání občánků, školní akademie, hudební vystoupení v domovech důchodců, školní reprezentační ples ) O kulturních akcích a úspěších našich žáků je veřejnost pravidelně informována prostřednictvím Rumburských novin. 4

5 Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem bez specifického zaměření. Co chceme a kam směřujeme: přejeme si, aby naše škola byla otevřená všem dětem, rodičům, široké veřejnosti - a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, individuálním přístupem k žákům, tak i společnými prožitky při různých akcích (kulturní vystoupení, akademie, ples, táborák) nebo zapojením školy a jejích žáků do veřejného života chceme klást důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, chceme podporovat žáky nadané nejen intelektuálně, ale i žáky s hudebním, výtvarným, sportovním nebo jiným druhem nadání, stejnou péči věnovat i dětem, kterým to to ve škole příliš nejde chceme žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků, více se zaměřit na činnostní učení pro budoucí život v EU je nezbytně nutné posílit výuku cizích jazyků s důrazem na angličtinu zavádět do výuky efektivní metody, skupinové vyučování, práci ve dvojicích, kterými žáky vedeme k týmové práci, vzájemné pomoci a sounáležitosti vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat využívání výpočetní techniky ve všech předmětech chceme vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu. Naučit žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala. chceme navázat na dobré tradice naší školy a eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky Výchovné a vzdělávací strategie Naše škola rozvíjí u svých žáků klíčové kompetence. Jedná se o kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. Tyto kompetence jsou rozvíjeny různými výchovnými a vzdělávacími strategiemi. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro celoživotní učení. Kompetence k učení - Motivujeme žáky k učení ukázkami využití učiva v praxi. Pokud je to možné, umožní učitel žákům, aby si platnost jeho tvrzení mohli ověřit sami. - Využíváme různé způsoby učení se (pamětní, logické, činnostní, individuálně, ve dvojicích, ve skupině). - Klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem,vyhledávání informací z různých zdrojů. - Vedeme žáky k samostatnosti při vytváření referátů. - Podporujeme jejich účast na soutěžích a olympiádách. - Učitel zařazuje do vyučování práci s chybou, vede žáky k odhalování záměrných i vlastních chyb. 5

6 - Učitel zařazuje do výuky specifické činnosti, které mají procvičovat žákovu paměť ( např. matematické a jazykové rozcvičky, pětiminutovky, recitaci atd.). Kompetence k řešení problémů - Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému a řešení dokázali obhájit. - Ve vhodných oblastech používáme netradiční úlohy (Scio, Cermat, matematický Klokan). - Vedeme žáky k využívání učiva z jiných předmětů, např. matematiky v přírodních vědách, českého jazyka v cizích jazycích atd. - Učitel vede žáka k používání specifických výrazových prostředků, které pomáhají zjednodušit řešený problém, např. náčrtek. - Žáci jsou úměrně svému věku vedeni k používání internetu, učí se informace vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Kompetence komunikativní - Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými. Učíme žáky obhajovat svůj názor, vhodně argumentovat, vyjadřovat se výstižně a kultivovaně a zároveň poslouchat názory druhých. Ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme školní nebo třídní časopisy. Žáci si mohou příležitostně připravovat své relace do školního rozhlasu. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci. Učitel často zařazuje samostatná vystoupení žáků referáty, recitace, soutěže. Vedeme žáky k sebehodnocení. Žáci mohou využívat informačních a komunikačních prostředků pro účinnou komunikaci s okolním světem. Kompetence sociální a personální - Využíváme v hodinách skupinovou práci a také podporujeme vzájemnou pomoc při učení. - Učitel klade důraz na pomoc slabším žákům při skupinové práci. - Žáci jsou vedeni, aby vyslechli názory druhých a přiměřeně na ně reagovali. - Vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel a dodržování pravidel slušného chování. - Vedeme žáky k tomu, aby se dokázali zastat slabších a odmítali všechno, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. - Starší žáci si připravují různé aktivity pro mladší děti (soutěže ke Dni dětí, Mikulášská,) Kompetence občanské - V třídních kolektivech si žáci mohou společně stanovit pravidla chování (Charta třídy). - Vedeme žáky k respektování druhých, k vzájemné toleranci. - Chceme, aby žáci dokázali slušnou formou obhájit svá práva, ale aby zároveň plnili své povinnosti. - Žáci jsou vedeni k tomu, aby se chovali zodpovědně v běžných i krizových situacích, aby chránili zdraví své i svých spolužáků, uměli poskytnout pomoc nebo o ni požádat. 6

7 Kompetence pracovní - Do výuky zařazujeme různé pracovní činnosti (pěstitelské práce, práce v domácnosti, laboratorní práce, různé výtvarné techniky..). - Vedeme žáky k tomu, aby dodržovali bezpečnostní a hygienická pravidla. - Žáci se sami podílejí na výzdobě školy. - Žáci jsou seznamováni se světem práce exkurze, besedy atd. - Žákům jsou nabízeny takové aktivity, které podporují jejich schopnosti samostatně o něčem rozhodovat, připravovat a realizovat nějaké aktivity (vystoupení, školní akademie ). - Pomáháme žákům při volbě povolání. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V naší škole zajišťujeme vzdělávání i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním zajišťujeme vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Zajišťujeme speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky, individuální přístup k těmto žákům, asistenta pedagoga a spolupracujeme s rodiči, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky speciálními pedagogy. Vzdělávání těchto žáků probíhá v běžných třídách formou individuální integrace a podle individuálních vzdělávacích plánů tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi těchto žáků. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k druhu, stupni a míře postižení nebo znevýhodnění. U žáků se sociálním znevýhodněním (s nedostatečnou znalostí českého jazyka) věnujeme pozornost osvojení českého jazyka a seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Využíváme odpovídající metody a formy práce i specifické materiály, zajišťujeme individuální péči. Výuka probíhá formou integrace do běžných tříd. Nabízíme jim zapojení do nejrůznějších kroužků a zájmových činností, aby se co nejlépe sžili s českým prostředím. Žáci s vývojovými poruchami učení jsou na základě písemné zprávy z pedagogickopsychologické poradny vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu, který obsahuje závěry a doporučení ze šetření, konkrétní způsoby nápravy, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, doporučované úlevy atd. Pod vedením speciálně vyškolených pedagogů zajišťujeme nápravu poruch učení i dyslektickou ambulanci. Na 1. stupni nabízíme také logopedickou péči. Při klasifikaci pak přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy učení. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby. Musí jim být věnována individuální péče, především jejich zapojením do různých soutěží a olympiád a zadáváním náročnějších samostatných úkolů (problémové úlohy, hlavolamy, kvízy, referáty k probíranému učivu...). Je jim dáván prostor pro hlubší bádání a zkoumání, mohou individuálně pracovat s naučnou literaturou. Žáci jazykově nadaní jsou zařazováni do jazykové skupiny pro pokročilejší nebo si mohou vybrat další cizí jazyk v nabídce volitelných předmětů. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich schopnostem a dovednostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině např. doprovázejí na hudební nástroje, předzpívávají píseň apod. Učitel je individuálně (mimo rozvrh hodin) 7

8 připravuje na účast v pěveckých soutěžích. Mohou se také zapojit do činnosti pěveckých sborů Zvoneček a Tyršovské zvonky, které na naší škole úspěšně působí již několik let. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při Základní umělecké škole v Rumburku, podílejí se na celkové výzdobě školy. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení pohybových aktivit, jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují naši školu. 8

9 Proč Zdravá škola? 1. Proč školu program Škola podporující zdraví zajímá? Škola by ráda prohloubila respekt k potřebám jednotlivce v celku společnosti. Byli bychom rádi, aby se pro všechny zúčastněné, především pro děti, stalo zdraví uznávanou hodnotou v komplexním pojetí (tělesném, duševním, duchovním i sociálním). Tím, že škola bude klást větší důraz na zdraví dítěte, mělo by to se odrazit nejen na jeho chování, ale i na jeho způsobu života. Cílem programu je zajistit pro žáky ještě lepší věcné prostředí a naučit je rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany svého zdraví a zdraví ostatních. 2. Kdo všechno projevuje o program Škola podporující zdraví zájem (ředitel, učitele, žáci, rodiče, obec, jiný partner)? Zájem o zapojení do programu Škola podporující zdraví projevují všichni, kteří by se měli na programu podílet, a to jak vedení školy, tak žáci i jejich rodiče. 3. Co od programu Škola podporující zdraví pro sebe očekává? Větší důraz od pedagogů na podporu zdraví žáků naší školy. Očekáváme aktivní spolupráci se školami, které jsou zapojeny již delší dobu do programu Škola podporující zdraví (předávání zkušeností, akce, kontakty). Dále bychom byli rádi, aby se zvýšil především zájem rodičů a jejich dětí o celkový pohled na zdraví. 9

10 1a) Pohoda prostředí věcného 1. pilíř - Pohoda prostředí klady dvě budovy školy a tělocvična se nachází v centru města, které je i dobře umístěno směrem dopravní obslužnosti, mezi budovami je v době školního vyučování uzavřena komunikace na budově II. stupně jsou nainstalovány termoregulační ventily na topení všechny třídy jsou vybaveny novými lavicemi školní zahrada je využívána žáky I. stupně a školní družiny, jsou zde nainstalovány průlezky, skluzavky, pískoviště, zahradní žebřiny většina učeben i chodeb je esteticky vyzdobena, pro tento účel se využívají především práce žáků, které vytvoří v rámci výtvarné výchovy a patřičných kroužků relaxační a herní koutky jsou umístěny v učebnách tříd škola má dvě učebny výpočetní techniky s celkem 35 žákovskými stanicemi celá škola má kompletní zasíťování a připojení k internetu na chodbách II. stupně je 8 počítačových koutků počítačové vybavení je také ve sborovnách, kancelářích většina pedagogů má svůj notebook v posledních letech bylo zakoupeno 5 interaktivních tabulí a 5 datových projektorů (fyzika, zeměpis, PC učebny, hudebna) žáci mají k dispozici školní knihovnu nejen pro výuku, ale také pro různé školní i mimoškolní akce je k dispozici aula školy s moderně vybavenou hudebnou škola je zapojena do sběru tříděného odpadu (PET lahve, papír, tetrapacky), projektu Recyklohraní zápory je nezbytně nutná generální oprava tělocvičny (v současné době je tělocvična uzavřena a čeká se na zahájení celkové rekonstrukce) výměna oken na budově I. stupně nejsou nainstalovány termoregulační ventily na budově I. stupně chybí učebna pěstitelských prací (probíhá projekt Venkovní učebna pěstitelských prací ukončení v roce 2014) chybí dílny pro pracovní činnosti 10

11 ve třídách 4. a 5. tříd chybí relaxační a herní koutky vypracován projekt Zahrada již od roku 2004, čekáme na realizaci při prodeji svačin (soukromá školní jídelna) chybí zdravé potraviny je třeba zakoupit nový nábytek do tříd (skříně, katedry) postupně dokončit rekonstrukci šaten na budově II. stupně 1b) Pohoda sociálního prostředí Klady školní a organizační řád určuje přesná pravidla pro chování žáků, učitelů i ostatních pracovníků školy na třídních, individuálních schůzkách, veřejných akcích zjišťujeme názory a postoje rodičů, učitelů a žáků ke škole i k výuce z dotazníkového šetření rodičů vyplývá, že velká většina je spokojena s přístupem, chováním i výukovými metodami pedagogů po ukončení projektu EU Peníze školám stále využíváme vytvořené výukové materiály z dotazníkové analýzy vyplývá, že mezi pedagogy zde panuje pohodové pracovní prostření, což se kladně projevuje také na přístupu k žákům zapojení do projektu Škola podporující zdraví vnímají jako přínos pro naši školu snažíme se přimět žáky, aby přemýšleli o učivu, případně aby hledali nové metody výuky, aktivně se zapojili do vyučovacího procesu (skupinová práce, interaktivní učení, kooperativní učení, vzájemná pomoc mezi spolužáky) rozvíjíme u žáků zdravou sebedůvěru, učíme je samostatně se rozhodovat a za svá rozhodnutí nést důsledky vedeme starší žáky k pomoci svým mladším spolužákům Mikulášská, Den dětí pedagogicko- psychologická poradna provádí na základě našich podnětů sociometrická šetření v některých třídách (pomoc při řešení problémů) pro lepší vzájemné poznávání a spolupráci nejen mezi žáky vzájemně, ale i společně s učiteli a rodiči škola pořádá projektové dny, výlety, exkurze, soutěže, spaní ve škole Zápory z analýzy vyplývá, že se části dětí nelíbí vzájemné chování jak mezi vrstevníky žáci se občas s dospělým osobám chovají nevhodně, neumějí vhodně vyjádřit svůj názor, někdy mají sklony k vulgárnímu vyjadřování chybí školní parlament snaha o vytvoření pravidel chování v jednotlivých třídách 11

12 vysoký počet žáků v některých třídách na II. stupni chybí vetší možnost individuálního přístupu v některých případech špatná komunikace ze strany rodičů směrem ke škole z dotazníků vyplývá, že rodiče škole chtějí pomoci, ale skutečnost tomuto neodpovídá 1c) Pohoda organizačního prostředí Klady ke škole náleží soukromá školní jídelna žáci si mohou v průběhu dne zakoupit pití prostřednictvím dvou nápojových automatů na budově II. stupně, na I. stupni o přestávkách u paní školnice škola je zapojena do projektu Zdravé zuby, Školní mléko a Ovoce do škol během školního roku (průřezová témata) vedeme žáky ke zdravé výživě, zdravému životnímu stylu žáci tříd mohou během přestávek využít areál zahrady k pobytu na čerstvém vzduchu z průzkumu vyplynulo, že učitelé během výuky střídají různé vyučovací metody i formy práce škola nabízí žákům různorodé zájmové útvary žáci II. stupně ukončují sportovní činnost závěrečnou Sportovní olympiádou škola se pravidelně zúčastňuje řady soutěží a olympiád, u některých je i organizátorem žáci 1.-5.ročníku se účastní povinného plaveckého výcviku dle ŠVP Zápory zlepšení spolupráce se školní jídelnou (ovoce ke svačině ) velká část rodičů žáků od 4. tříd nemá přehled o stravovacích návycích svých dětí během vyučování (energetické a slazené nápoje, chipsy, sladkosti) celkové špatné stravovací návyky (děti nemají oběd před odpoledním vyučováním, chybí i větší svačiny), část dětí nesnídá 12

13 2a) Smysluplnost výuky Klady 2.pilíř - Zdravé učení velká část pedagogů má dostatečné vzdělání (kvalifikace, aprobace), na I. stupni je 100% kvalifikovanost je vypracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který je každoročně obměňován dle potřeby poznatky získané na seminářích předávají prostřednictvím metodických orgánů svým kolegům a dále je aplikují ve výuce během školního roku je škola je zapojena do několika projektů (některé organizuje i sama) v posledních letech díky novým technologiím došlo k modernizaci výuky (interaktivní učení, kooperativní učení, skupinové práce) učitelé i žáci využívají internet jako informační prostředek k výuce (PC učebny, koutky na chodbách) od 7. ročníku jsou do ŠVP zařazeny volitelné předměty žáci školy mají možnost využít rozmanité nabídky nepovinných předmětů (pěvecký sbor, flétna, kytary, základy administrativy, informatika, odbíjená, cvičení z ČJ a matematiky) žáci mají možnost navštěvovat dyslektickou ambulanci, využít logopedickou péči (kroužky) v průběhu školního roku v rámci výuky navštěvují městskou knihovnu v 5. ročnících pravidelně probíhají besedy o dospívání děti se mají možnost ve školním roce realizovat ve velkém množství společenských a uměleckých aktivit Den otevřených dveří, Den Země, veřejné koncerty, Školní akademie Zápory chybí některé aprobace odborných předmětů (přírodopis, výtvarná výchova ) malý zájem rodičů o zapojení do výuky chybí datové projektory v kmenových třídách včetně pláten malý zájem žáků II. stupně o nabídku mimoškolních aktivit 13

14 2b) Možnost výběru a přiměřenost Klady od 3. ročníku mají žáci možnost výběru cizího jazyka (AJ+NJ) jako povinného předmětu od 7. ročníku mají žáci možnost výběru druhého cizího jazyka (NJ,AJ,RJ) jako povinného předmětu od 7. ročníku mají žáci možnost výběru povinně volitelného předmětu (domácnost, estetická výchova a sportovní výchova) žáci od 1. do 9. třídy mají možnost výběru zájmových kroužků a nepovinných předmětů (viz příloha) žáci 9. tříd mají možnost navštěvovat nepovinný předmět český jazyk a matematika zaměřený na přijímací zkoušky na střední školy žáci mají možnost využít individuálního doučování a procvičování učiva v některých hodinách mají žáci možnost výběru způsobu učení učitel si vybírá vyučovací metody s přiměřeností vzhledem k věku a individuálním možnostem žáků integrovaní žáci jsou vyučováni dle vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů Zápory chybí prostor pro nabídku vzdělávacího předmětu pracovní činnosti na II. stupni (dílny) úzký výběr zájmových kroužků na II. stupni malý zájem ze strany žáků II. stupně a rodičů o mimoškolní aktivity 2c) Spoluúčast a spolupráce ve výuce Klady velmi dobrá spolupráce mezi vedením školy, učiteli a ostatními pracovníky školy komunikace v učitelském sboru je na výborné úrovni, společné řešení problémů učitelé využívají ve výuce rozličné druhy metod učení (kooperativní učení, skupinová práce,.) pro zlepšení komunikace mezi učitelem a žáky a žáky samotnými učitel vede žáky k vyjádření vlastního názoru přiměřeným způsobem ve škole je možná spolupráce dospělých při výuce - asistent pedagoga pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami škola spolupracuje se školním psychologem a dává rodičům možnost individuálních konzultací 14

15 Zápory v některých případech velmi špatná komunikace a spolupráce s rodiči nezájem některých rodičů o školu všeobecně neochota některých žáků být s jinými ve skupinách a společně spolupracovat neochota některých žáků spolupracovat s učitelem rodiče ne vždy souhlasí se spoluprácí se školním psychologem 2d) Motivující hodnocení Klady při hodnocení žáků učitel využívá různých forem hodnocení učitel se snaží při hodnocení nesrovnávat žáky a hodnotit je podle jejich individuálních schopností a možností, aby nedocházelo u žáků k pocitu méněcennosti učitel dává možnost žáků napravit svůj neúspěch nebo nepříznivé hodnocení ve výchovných předmětech učitel nezohledňuje pouze výsledek, ale i snahu a přístup k práci učitel vede žáky k vzájemné toleranci a pomoci prospěchově slabším žákům škola žáky oceňuje za reprezentaci školy, účast v soutěžích a za pomoc při organizaci školních akcí na chodbách jsou vystaveny výtvarné práce žáků, na informativních tabulích je prezentována účast v soutěžích a projektech Zápory ze strany žáků i jejich rodičů dochází mnohdy k neobjektivnímu, nepřiměřenému sebehodnocení často se i přes snahu setkáváme s nezájmem některých žáků o výuku a negativní zpětnou vazbou od rodičů ne vždy se nám daří uchránit některé žáky před posměchem spolužáků 15

16 3.pilíř - Otevřené partnerství 3a) Škola jako model demokratického společenství Klady při škole funguje Unie rodičů, kde každá třída má svého zvoleného třídního důvěrníka, který je součástí vedení UR každá třída má zvolenou svou třídní samosprávu rodiče jsou průběžně informováni o školním prospěchu, chování a docházce svého dítěte prostřednictvím žákovské knížky další informace rodiče získávají na třídních schůzkách, telefonicky, na webových stránkách nebo na individuálních konzultacích rodiče mohou vyjádřit své názory, nápady a připomínky také v anonymních dotazníkových šetřeních škola každoročně pořádá Den otevřených dveří předškolní děti se každý rok účastní ukázkových vyučovacích hodin v I. třídě řešením konkrétních problémů se pravidelně zabývají předmětové metodické orgány ve výuce se podporují inovativní přístupy a netradiční formy práce učitelů učitelé mají možnost vyjádřit své názory a aktivně se podílet na dění ve škole Zápory ve škole chybí žákovský parlament rodiče nejeví aktivní zájem o činnost UR a následnou spolupráci se školou 3b) Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce Klady Akce školy pro žáky, rodiče a širokou veřejnost Den otevřených dveří sběr papíru sběr pet lahví sběr léčivých bylin a pomerančové kůry sběr kaštanů a žaludů veřejné koncerty dětských pěveckých sborů (jarní, vánoční, ke Dni evropské hudby atd.) Školní akademie I. a II. stupně pro žáky i veřejnost recitační soutěž 16

17 pěvecká soutěž Děčínský skřivánek Mikulášské vystoupení žáků ŠD pro veřejnost Mikulášská nadílka pro žáky I. stupně Den země Rej čarodějnic Den dětí Školní výlety a exkurze soutěž Duha Šluknovská liga předtaneční výchova pro žáky 9. tříd učitelský volejbalový turnaj vystoupení aerobiku na akcích pořádaných městem sportovní olympiáda pro II. stupeň krmení zvěře spolupráce s Lesy ČR Jak vyhrát sám nad sebou soutěž primární prevence Projekty Ovoce do škol Zdravé zuby Recyklohraní Světový den zvířat Pohádkový týden Dny zdraví PaySecCup Venkovní učebna pěstitelských prací Řešíme to společně - týmy primární prevence Mezinárodní spolupráce spolupráce s Naturschutz SRN příhraniční spolupráce se školou v Seifhennersdorfu (společné akce) mezinárodní kantorský volejbalový turnaj (ČR+Německo+Polsko) každoroční adventní koncert DPS v Polsku 17

18 Ostatní děti se v rámci výuky účastní výstav, divadelních a filmových představení, exkurzí, besed se zajímavými hosty a vzdělávacích přednášek škola pravidelně informuje o své činnosti na svých webových stránkách, v místním a regionálním tisku a regionálním rozhlasovém vysílání škola poskytuje prostory pro veřejné akce škola spolupracuje s PPP a SPC při individuální diagnostice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami škola úzce spolupracuje s DDM a ostatními školami a školkami ve městě Zápory nedostatek finančních prostředků na akce pořádané školou 18

19 Rámcový projekt podpory zdraví na roky pilíř - pohoda prostředí 1a) Cíl projektu: Pohoda prostředí věcného Cílem je vytvoření takového prostředí, kde se všechny skupiny školního společenství (žáci, pedagogové, ostatní pracovníci a vedení školy) cítí dobře a zároveň se svými silami podílejí na stálém zlepšování věcného prostředí. zahájení a dokončení generální opravy školní tělocvičny, která slouží nejen k výchovně vzdělávacímu procesu, ale také je využívána širokou veřejností zrealizování projektu Zahrada modernizace venkovního prostoru pro volnočasové aktivity dětí a částečné využití pro výuku TV závislé na získání finančních prostředků (projekty, spolupráce se zřizovatelem) dokončení realizace projektu Venkovní učebna pěstitelských prací financováno z Revolvingového fondu MŽP ve spolupráci se zřizovatelem dokončení generální opravy školy učebna pracovních činností dílny postupné dokončení rekonstrukce šaten na II. stupni instalace termoregulačních ventilů na I. stupni postupné dovybavení tříd novým nábytkem (skříně, katedry) výměna oken na I. stupni vázáno na přidělené finanční prostředky postupné dovybavení tříd diaprojektory stálá modernizace vybavení odborných učeben stálé obnovování výzdoby školy pokračovat ve spolupráci s firmou PROEKO Varnsdorf ve sběru tříděného odpadu a v projektu Recyklohraní (sběr baterií, drobných elektrospotřebičů.) 19

20 1b) Cíl projektu: Pohoda sociálního prostředí Cílem je udržovat a zlepšovat mezilidské vztahy mezi všemi skupinami školního společenství, tak aby jejich chování vyjadřovalo humanistické postoje jednoho k druhému: úctu, důvěru a snášenlivost; uznání, účast a empatii; otevřenost v komunikaci a vůli ke spolupráci a pomoci druhému. snažit se o neustálé zlepšování vztahů, komunikace a chování žáků mezi sebou snažit se budovat v žácích úctu k dospělým osobám naučit děti vyjadřovat své názory vhodnými způsoby (vyvarovat se používání vulgárních výrazů) každá třída si vytvoří svá pravidla snažit se uskutečnit pro žáky 6. tříd adaptační pobyty snažit se vést rodiče k lepší komunikaci se školou prohlubovat komunikaci a spolupráci mezi pedagogy prezentovat kladnou stránku projektu Zdravá škola dětem, pedagogům, rodičům, zřizovateli a široké veřejnosti používat a neustále zdokonalovat výukové materiály vytvořené v rámci projektu EU- Peníze školám přimět žáky aktivně se zapojovat do vyučovacího procesu rozvíjet u žáků zdravou sebedůvěru, učit je samostatně se rozhodovat a za svá rozhodnutí nést důsledky vést žáky ke kladnému postoji při reprezentaci školy (olympiády, soutěže,..) vést starší žáky k pomoci svým mladším spolužákům rozvíjet spolupráci s PPP pro zlepšení komunikačních vztahů pořádat projektové dny, výlety, exkurze, soutěže, spaní ve škole účastnit se DVPP 1c) Pohoda organizačního prostředí Cílem je uvádět organizaci činnosti ve škole do souladu s požadavky životosprávy žáků a učitelů, především s ohledem na rytmicitu biologických funkcí (režim dne), výživu a pohybovou aktivitu. snažit se o zlepšení spolupráce se soukromou školní jídelnou vést rodiče žáků, aby více dohlíželi na stravovací návyky svých dětí 20

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod školní vzdělávací program ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273 / 09 zskom Kompletní ŠVP Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více